OPQ Manager Plus Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPQ Manager Plus Report"

Transkript

1 OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září

2 ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou užitečné pro podporu rozhodování při výběru. Ukazuje: 1. Jakým způsobem pan Candidate nejraději pracuje (napříkad, zda rád dodržuje pravida nebo je připraven je porušovat). 2. Jak bude pan Candidate pravděpodobně komunikovat se svými koegy v týmu. 3. Jeho pravděpodobný výkon v sadě kompetencí, které se ukázay být při práci důežité (např. Vedení a dohed). JAK POUŽÍVAT TENTO REPORT Tato zpráva vychází z odpovědí pana Candidate na Osobnostní dotazník (OPQ). Jeho odpovědi byy porovnány s výsedky veké reevantní srovnávací skupiny za účeem popisu preferovaného přístupu k práci pana Candidate. Odpovědi pana Candidate ukázay, jak vnímá své vastní chování, nikoiv to, jak by jej popsaa jiná osoba. Tato zpráva popisuje preferované způsoby chování, spíše než skutečné úrovně dovedností. Přesnost této zprávy závisí na upřímnosti, s níž odpovída na otázky, jakož i na jeho sebeuvědomění. Nicméně, tato zpráva poskytuje důežité indikátory styu práce pana Candidate a propojuje informace z osobnostního dotazníku s dvaceti univerzáními kompetencemi. Tato zpráva má patnost měsíců a měa by být považována za důvěrnou. Pokud nastanou zásadní změny v životě nebo práci pana Candidate, mě by OPQ vypnit znovu. Pokud budete při výkadu této zprávy potřebovat podporu, prosím kontaktujte ve své organizaci osobu, která získaa v používání OPQ pný výcvik. CHOVÁNÍ PŘI PRÁCI Tato část je zaožena na odpovědích pana Candidate na Osobnostní Dotazník (OPQ) a popisuje jeho preferovaný pracovní sty ve třech kíčových obastech: interakce s idmi, přístup k úkoům a zvádání pocitů a emocí. Jak bude pan Candidate pravděpodobně komunikovat s idmi? Popisuje se jako někdo, kdo vemi nemá rád prodej a vyjednávání Má extrémní odpor k přebírání zodpovědnosti Je docea připraven vyjádřit vastní názory nebo kritizovat ostatní Má skon řídit se vastním přístupem bez ohedu na názor skupiny Ve skupinách je obecně tichý a rezervovaný Má vemi rád spoečnost Ve formáních situacích nebo při setkávání s novými idmi se necítí příiš dobře O svých úspěších muví jen vemi nerad Při rozhodování se do určité míry radí s ostatními S podporou a sympatiemi pro koegy je vemi vybíravý 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 2 / 9

3 Jak bude pan Candidate pravděpodobně přistupovat k pracovním úkoům? Vnímá sama sebe jako někoho, kdo obvyke preferuje práci s čísenými údaji Uvádí siný skon ke kritické anaýze navržených informací nebo pánů Uvádí vemi siný skon nezajímat se o motivace a chování idí Vnímá sám sebe jako někoho, kdo vemi sině preferuje držet se osvědčených způsobů práce Je pravděpodobné, že teorie a koncepční nápady jej budou zajímat stejně, jako většinu ostatních Dává mírně přednost navazování na cizí nápady, místo toho, aby přicháze s nápady novými Popisuje se jako někdo, kdo při práci vemi sině preferuje rozmanitost a novost před rutinou a opakováním V různých situacích a s různými idmi má vemi sinou tendenci chovat se stejným způsobem Pravděpodobně zaujme strategický pohed a promysí douhodobé důsedky Vykazuje mírně sinější zájem o pořádek a detaiy, než většina idí na jeho úrovni Jeho důraz na dotažení úkoů až dokonce je stejný, jako u většiny idí Extrémně sině touží držet se přísně pravide a předpisů Jaký viv budou mít pocity a emoce paní Candidate na jeho práci V pracovním životě se vnímá jako mírně napjatý, obávající se jedinec Má tendenci si děat veké starosti a cítit veké napětí před důežitými udáostmi Vnímá se jako citivý na kritiku a bude se jí nejspíše cítit dotčen Zaujímá stejně optimistický pohed na budoucnost jako většina jeho koegů Je vemi nepravděpodobné, že by u ostatních očekáva spoehivost a čestnost Popisuje se jako někdo, kdo má mírnou tendenci ukazovat otevřeně emoce Popisuje, že dává sině přednost práci, která ho udržuje zaneprázdněného s vekým množstvím úkoů Soutěživost pro něj pravděpodobně bude mít mírně větší význam než pro většinu ostatních Popisuje se jako čověk, který má střední ambice Při rozhodování má vemi sinou tendenci být opatrnější, než většina idí Daší informace o pravděpodobném chování pana Candidate v práci: Nepřeje si vést ostatní ani je získávat pro svůj úhe pohedu Bude sama zastávat vastní siné názory, ae bude se jen máo snažit pro ně získat ostatní Raději použije vastní přístup, než by zapojia ostatní Bude mu vyhovovat tým, ve kterém může mít kidnější roi Věnuje máo pozornosti idským aspektům situace Udržuje konzistentní přístup ke způsobu, jakým pracuje s ostatními, přičemž věnuje maou pozornost dopadu jeho rozhodnutí na ně Spíše než o zásadnější změny usiuje o rozmanitost a zajímavost Je vemi pozorný při pánování a přípravě práce, aby se zabránio probémům Snadno pracuje pode obvykých metod, pravide a postupů Je pravděpodobné, že je vemi zaměřen na úkoy a nerad je deeguje na ostatní 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 3 / 9

4 PRÁCE V TÝMU Úspěšné týmy sdíejí spoečné úkoy či projekty a spoečnou prací směřují ke stejným cíům. V týmu k procesu konkrétně přispívá každý jednotivec, a tím ovivňuje úspěch týmu. K dosažení svých cíů musí čenové týmu spnit řadu kíčových úkoů. Pravděpodobný viv pana Candidate na tým je shrnut níže. Zaměřuje se na jeho siné a sabé stránky v pnění týmových úkoů. Cekově vykazuje pan Candidate sinou preferenci soustředit se na úkoy a může se méně koncentrovat na budování meziidských vztahů s čeny týmu. Jeho siné stránky budou pravděpodobně spočívat v: Pomáhání týmu vyhodnocovat myšenky a koncepty, které přispívají k úspěchu týmu Pánování týmové práce a udržování týmové produktivity Je pravděpodobné, že bude stejně schopný jako ostatní v: Identifikování možných řešení týmových úkoů Působení na ostatní čeny týmu energizujícím vivem Jeho sabší obasti pravděpodobně spočívají v: Řízení aktivit týmu Budování vztahů uvnitř i vně týmu Udržování pozitivní atmosféry v týmu Pomáhání týmu udržet pracovní zátěž a dosahovat cíů 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 4 / 9

5 KOMPETENCE Tato část popisuje pravděpodobnou výkonnost pana Candidate v kíčových kompetencích, důežitých pro práci. Výběrem kompetencí, které jsou nejdůežitější, a zkoumáním toho, jakou v nich prokáza výkonnost, se zvyšuje pravděpodobnost, že přijmete nejvhodnější osobu. Kompetenční skóre pana Candidate je zaoženo na jeho odpovědích v dotazníku OPQ. Definice dvaceti kompetencí ze naézt v závěru této zprávy. Doporučené pohovorové otázky pro každou z kompetencí jsou uvedeny v příručce Universa Competency Framework Interview Guide. Karty na profiování kompetencí pro pomoc při určování zákadních nebo žádoucích kompetencí jsou rovněž k dispozici. Vezměte prosím na vědomí, že Průvodce pohovorem a karty pro profiování kompetencí jsou k dispozici v omezeném počtu jazyků. Pro více informací kontaktujte svého zástupce SHL. Kompetence Vedení a Rozhodování 1.1 Rozhodování a akceschopnost 1.2 Vedení a dohed Podpora a spoupráce 2.1 Práce s idmi 2.2 Dodržování principů a hodnot 1 Interakce a prezentace 3.1 Vytváření vztahů a networking 3.2 Přesvědčování a ovivňování 3.3 Prezentace a předávání informací 2 Anaýza a interpretace 4.1 Písemné vyjadřování Apikace odborných znaostí a technoogií 2 Důežitost pro úspěch. (zaškrtněte) 4.3 Anaýza 2 Vytváření a konceptuaizace 5.1 Učení se a výzkum Vytváření a inovace Formuování strategií a koncepcí 2 Organizace a reaizace 6.1 Pánování a organizování 6.2 Dosahování výsedků a pnění očekávání zákazníků 6.3 Dodržování pokynů a postupů 2 Přizpůsobování a zvádání 7.1 Přizpůsobování se a reakce za změnu 7.2 Odonost vůči taku a nezdarům Podnikavost a výkonnost 8.1 Dosahování osobních pracovních cíů a záměrů 8.2 Podnikateské a obchodní myšení 2 Čísa v tabuce se vztahují ke 20 kompetencím z SHL Universa Competency Framework TM. Ceková pravděpodobnost, že pana Candidate bude vykazovat sinou stránku v jednotivých kompetencích je uvedena pomocí soupcových grafů na pravé straně reportu Nepravděpodob né, že by se jednao o sinou stránku Méně pravděpodobné, že by se jednao o sinou stránku Středně pravděpodobné, že se jedná o sinou stránku Cekem pravděpodobné, že se jedná o sinou stránku Vemi pravděpodobné, že se jedná o sinou stránku 1 OPQ32 hodnotí pouze některé aspekty této kompetence, především související s obastmi dodržování pravide a využívání rozmanitosti. 2 Vyhodnocení této kompetence by moho být posíeno použitím některého z nástrojů pro měření způsobiosti nebo schopnosti dané kompetence. Informaci, které testy schopností by mohy být použity, naeznete v přísušném oddíe v zadní části tohoto reportu. 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 5 / 9

6 DEFINICE KOMPETENCÍ 1. Vedení a rozhodování 1.1 Rozhodování a akceschopnost Přebírá odpovědnost za akce, projekty a idi. Přebírá iniciativu a pracuje pod vastním vedením. Iniciuje a vytváří činnosti a zavádí změny do pracovního procesu. Děá rychá a jasná rozhodnutí, která mohou zahrnovat obtížné voby nebo zvažování rizika. 1.2 Vedení a dohed Ukazuje ostatním jasný směr. Motivuje a zmocňuje ostatní. Získává vysoce kvaitní zaměstnance. Poskytuje pracovníkům možnosti rozvoje a koučinku. Stanoví vhodné normy chování. 2. Podpora a spoupráce 2.1 Práce s idmi Má úctu k názorům a příspěvkům ostatních čenů týmu, ukazuje empatii, nasouchá, podporuje a stará se o ostatní, radí ostatním a sdíí s nimi informace a zkušenosti, buduje týmového ducha a usmiřuje konfikty; přizpůsobuje se týmu a dobře do něj zapadá. 2.2 Dodržování principů a hodnot Prosazuje etiku a hodnoty, má integritu, prosazuje a obhajuje rovné příežitosti, buduje různorodé týmy, podporuje organizační a individuání odpovědnost vůči spoečnosti a životnímu prostředí. 3. Interakce a prezentace 3.1 Vytváření vztahů a networking Snadno navazuje dobré vztahy se zákazníky a koegy, má dobrý vztah s idmi na všech úrovních; buduje rozsáhé a efektivní sítě kontaktů, přiměřeně používá humor, čímž zidšťuje vztahy s ostatními. 3.2 Přesvědčování a ovivňování 3.3 Prezentace a předávání informací Získává jasný souhas a angažovanost od ostatních přesvědčováním a vyjednáváním, efektivně využívá poitických procesů k ovivňování a přesvědčování ostatních, podporuje vastní i cizí nápady, má siný osobní viv na ostatní, stará se o to, jak jej/jí ostatní vnímají. Hovoří pynně, jasně vyjadřuje názory, informace a kíčové body svých argumentů, prezentuje a na veřejnosti hovoří zdatně a se sebedůvěrou, ryche reaguje na potřeby posuchačů a na jejich reakce a zpětnou vazbu, vyzařuje z něj/ní důvěryhodnost. 4. Anaýza a interpretace 4.1 Písemné vyjadřování 4.2 Apikace odborných znaostí a technoogií 4.3 Anaýza Píše přesvědčivě, jasně, stručně a správně, vyhýbá se zbytečnému používání žargonu nebo sožitého jazyka, píše dobře strukturovaným a ogickým způsobem; strukturuje informace k uspokojení potřeb a porozumění zamýšeného pubika. Používá speciání a detainí technické znaosti, využívá technoogii k dosažení pracovních cíů, rozvíjí pracovní zkušenosti a odborné znaosti (teoretické a praktické) prostřednictvím kontinuáního profesního rozvoje; prokazuje porozumění různým organizačním útvarům a funkcím. Anayzuje čísené údaje a všechny daší zdroje informací, rozděuje je do částí, vzorců a vztahů; hedá daší informace nebo hubší pochopení probému, činí racionání úsudek z dostupných informací a anaýz, prokazuje pochopení toho, jak jedna věc může být součástí mnohem rozsáhejšího systému. 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 6 / 9

7 5. Vytváření a konceptuaizace 5.1 Učení se a výzkum Ryche se učí nové úkoy a ryche si pamatuje, okamžitě chápe nově předožené informace, shromažďuje kompexní informace pro podporu rozhodování, podporuje přístup učící se organizace, (tj. učí se z úspěchů a neúspěchů a vyhedává zpětnou vazbu od koegů a zákazníků). 5.2 Vytváření a inovace Vytváří nové myšenky, přístupy či pohedy na věci, vytváří inovační produkty nebo návrhy, poskytuje vícero řešení probémů. 5.3 Formuování strategií a koncepcí Strategicky pracuje na reaizaci cíů organizace, stanovuje a rozvíjí strategie, identifikuje, vyvíjí pozitivní a přesvědčivé vize budoucího potenciáu organizace, bere v úvahu široké spektrum otázek, které se týkají organizace jako ceku. 6. Organizace a reaizace 6.1 Pánování a organizování Stanoví jasně definované cíe, pánuje činnosti a projekty s dostatečným předstihem a bere v úvahu možné měnící se okonosti, identifikuje a organizuje zdroje, potřebné k pnění úkoů, efektivně řídí čas, kontrouje výkon ve vztahu k termínům a pnění díčích cíů. 6.2 Dosahování výsedků a pnění očekávání zákazníků Zaměřuje se na potřeby a spokojenost zákazníků, kade vysoké požadavky na kvaitu a množství, monitoruje a udržuje kvaitu a produktivitu, pracuje systematickým, metodickým a uspořádaným způsobem, trvae dosahuje cíů projektu. 6.3 Dodržování pokynů a postupů Odpovídajícím způsobem pní pokyny ostatních, aniž by zbytečně zpochybňova autority; dodržuje postupy a poitiky, drží se pánů, do práce a na schůzky chodí přesně, demonstruje oddanost organizaci, dodržuje právní závazky a bezpečnostní požadavky své pracovní pozice. 7. Přizpůsobování a zvádání 7.1 Přizpůsobování se a reakce za změnu Přizpůsobuje se měnícím se podmínkám, snáší nejednoznačnost, přijímá nové myšenky a změny; přizpůsobuje interpersonání sty různým idem nebo situacím, projevuje zájem o nové zážitky. 7.2 Odonost vůči taku a nezdarům Udržuje si pozitivní přístup k práci, pracuje produktivně v prostředí pod takem, v obtížných situacích udržuje emoce pod kontroou, zvádá i kritiku a učí se z ní, vyvažuje požadavky pracovního života a osobní život. 8. Podnikavost a výkonnost 8.1 Dosahování osobních pracovních cíů a záměrů Přijímá a řeší náročné úkoy s nadšením, tvrdě pracuje a pracuje i dée, pokud je to nutné, snaží se o postup na pozice s větší odpovědností a vivem, identifikuje vastní rozvojové potřeby a využívá rozvojové a vzděávací příežitosti. 8.2 Podnikateské a obchodní myšení Seduje konkurenci a trendy na trhu, identifikuje obchodní příežitosti organizace, udržuje povědomí o vývoji v obasti organizační struktury a poitiky, demonstruje finanční povědomí, kontrouje nákady a uvažuje v kategoriích zisku, ztráty a přidané hodnoty. 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 7 / 9

8 Diagramatický/ induktivní Numerický Verbání TESTY SCHOPNOSTÍ A KOMPETENCÍ Vztah mezi Univerzáními kompetencemi (UCF) a testy schopností je uveden v násedující tabuce. U některých kompetencí může být reevantních někoik testů schopností. To však neznamená, že je nutné všechny tyto testy schopností absovovat. Výběr testů schopností by mě být podpořen pochopením pracovních požadavků (ohedně daších pokynů se v případě potřeby poraďte s osobou ve své organizaci). Hodnocení kompetencí jsou spoehivá, pouze pokud by použit dotazník OPQ nebo dotazník OPQ s jedním nebo dvěma výkonnostními testy. Kompetence 1.1 Rozhodování a akceschopnost 1.2 Vedení a dohed 2.1 Práce s idmi 2.2 Dodržování principů a hodnot 3.1 Vytváření vztahů a networking 3.2 Přesvědčování a ovivňování 3.3 Prezentace a předávání informací 4.1 Písemné vyjadřování 4.2 Apikace odborných znaostí a technoogií 4.3 Anaýza 5.1 Učení se a výzkum 5.2 Vytváření a inovace 5.3 Formuování strategií a koncepcí 6.1 Pánování a organizování 6.2 Dosahování výsedků a pnění očekávání zákazníků 6.3 Dodržování pokynů a postupů 7.1 Přizpůsobování se a reakce za změnu 7.2 Odonost vůči taku a nezdarům 8.1 Dosahování osobních pracovních cíů a záměrů 8.2 Podnikateské a obchodní myšení Kíč ü: Test schopností je pro kompetenci důežitý, by absovován a zahrnut do hodnocení : Test schopností je pro kompetenci důežitý, ae neby absovován ani zahrnut do hodnocení [Šedá poíčka]: Pro tuto kompetenci nejsou reevantní žádné testy schopností 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 8 / 9

9 METODOLOGIE HODNOCENÍ Tento Profi vychází z násedujících zdrojů informací pro kandidáta /kandidátku : pan Sampe Candidate Dotazník / Test schopností OPQ32r UK Engish v1 (Std Inst) Srovnávací skupina OPQ32r Britská angičtina Široká veřejnost 2011 (GBR) DETAILNÍ OSOBNÍ INFORMACE Jméno Údaje o kandidátovi Report pan Sampe Candidate RP1=1, RP2=2, RP3=7, RP4=8, RP5=3, RP6=9, RP7=4, RP8=10, RP9=6, RP10=2, TS1=5, TS2=8, TS3=1, TS4=9, TS5=6, TS6=4, TS7=10, TS8=2, TS9=8, TS10=7, TS11=6, TS12=10, FE1=4, FE2=9, FE3=3, FE4=6, FE5=1, FE6=4, FE7=8, FE8=7, FE9=5, FE10=2, CNS=9. Číso verze Manager Pus Reportu: RE O SESTAVĚ Tato sestava bya vytvořena pomocí systému Onine Assessment System spoečnosti SHL. Zahrnuje informace z dotazníku Occupationa Personaity Questionnaire TM (OPQ32). S dotazníkem smí pracovat výhradně osoby, které byy proškoeny v obasti jeho používání a interpretaci výsedků. Sestavu zde uvedenou tvoří výsedky převzaté z dotazníku zpracovaného respondentem(y) a v zásadní míře odráží jeho (jejich) odpovědi. Při interpretaci dat je nutné vzít v úvahu subjektivní povahu hodnocení. Tato sestava bya vytvořena eektronicky uživate softwaru může provádět změny a dodatky k textu této sestavy. SHL Group Limited a její přidružené spoečnosti nemohou zaručit, že sestava obsahuje nezměněné výstupy počítačového systému. Neneseme žádnou odpovědnost za důsedky použití sestavy, včetně odpovědnosti jakéhokoiv druhu (včetně nedbaosti). SHL a OPQ jsou obchodní značky spoečnosti SHL Group Limited, registrované ve Veké Británii a daších zemích. SHL Universa Competency Framework, SHL Competency Profier a SHL Competency Designer jsou chráněny autorským právem , SHL Group Limited, a jsou ochrannými známkami spoečnosti SHL Group Limited. Tato sestava bya vytvořena spoečností SHL ve prospěch jejího kienta a obsahuje inteektuání vastnictví spoečnosti SHL. Spoečnost SHL souhasí s reprodukcí, distribucí, úpravou a uchováváním této sestavy pro interní a nekomerční použití kientem. Všechna práva spoečnosti SHL jsou vyhrazena. 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 9 / 9

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky

Výroční zpráva 2013 Řízení letového provozu České republiky ýroční zpráva ízení etového provozu eské repubiky ýroční annua report zpráva air ízení navigation etového services provozu of the eské czech repubiky repubic 4 5 8 9 5 6 8 9 6 8 4 6 4 46 57 58 59 74 75

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger

Určování geografického původu hudby. Petr Palko Mária Běhalová Jan Hakl Václav Steiger Určování geografického původu hudby Petr Pako Mária Běhaová Jan Hak Vácav Steiger O čem budeme muvit? I. Formuace probému II. Řešení probému III.Diskuze výsedků I. Formuace probému Naezení geografické

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy

9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy 9.2.1 Náhodné pokusy, možné výsedky, jevy Předpokady: 9110, 9114 Hodím kámen za normáních okoností jediný výsedek = spadne na zem Hodíme kámen na terč někoik možných výsedků (trefíme desítku, devítku,,

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_4ciso11.qxd 5.8.2011 8:18 StrÆnka 1 4 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

výrobní družstevnictví

výrobní družstevnictví 02/2011 MĚSÍČNÍK ROČNÍK 58 CENA 20 Kč výrobní družstevnictví časopis českých a moravských výrobních družstev Manažer roku 2010: Rozhovor s předsedou SČMVD Janem Wiesnerem Ceorepubiková konference Daňové

Více

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 5 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_3ciso11.qxd 6.6.2011 10:34 StrÆnka 1 3 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F1 Role projektového manažera a komunikace V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Role

Více

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů

TEMPUS MEDICORUM. STANDARDY Budou, či nebudou? časopis české lékařské komory. Sloučení ZP Média. Iuventus Medica fond na podporu mladých lékařů 4/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory V tomto číse: Součení ZP Média a VZP Iuventus Medica fond na podporu madých ékařů Pravida spoupráce ékařů a farmaceutických firem ČLK odmítá generickou preskripci

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Lekce Pýtvání potravinami strana 1/1 Příoha 1 křížovka TÉMATEM DNEŠNÍ HODINY JE: 1. Obchod, ve kterém se prodává jído, se jmenuje 2. Mrkev, ceer a petrže je kořenová 3. Co nesníme, to jsou 4. Místo na

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy

Nová kvalita bydlení. Hliníkové okenní systémy Nová kvaita bydení Hiníkové okenní systémy 2 Schüco Hiníkové okenní systémy Obsah Schüco 3 Voný výhed, trvaá hodnota Obsah Okna zajišťují prosvětené obytné prostory, voný výhed do okoí a současně chrání

Více

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3

Obsah. Důležitý je dialog 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 INKONTINENCE v ČR 2 INKONTINENCE V ČR INKONTINENCE V ČR 3 Obsah Důežitý je diaog 3 Inkontinence moči pohedem urooga 4 5 Kontinence 6 7 Pomůcky pro inkontinentní (psk 02) kombinace a souběh pomůcek 8 9

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat

Obsah. Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty. Trezory na utajované skutečnosti. Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat KATALOG TREZORŮ Ohnivzdorné zásuvkové skříně Ohnivzdorné trezory na dokumenty Trezory na utajované skutečnosti Ohnivzdorné trezory pro počítačové nosiče dat Trezory na hotovost Trezory na zbraně Trezorové

Více

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu

Metodika pro kurz: Tvorba a evaluace E-learningu Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Metodika pro kurz: Tvorba a evauace E-earningu Progresivní Pastové Konstrukce AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Obsah Evauace e-earningu 3 Vymezení pojmu evauace 3

Více

Kompetenční model efektivního lektora

Kompetenční model efektivního lektora Kompetenční model efektivního lektora Autor : Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Kristýna Lukšová ABS WYDA s.r.o. projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Kompetenční model lektora Osobnost lektora je

Více

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!!

ZERTIFIKATEJOURNAL. Luxury(Index. Smart(Cars( Globální(lídr(((((((((((((( MSCI( Oil(Consumer(Index. BBI(Portfolio !!! !!! ZJ 15.2015 / 24. září 14. ročník Gobání(ídr(((((((((((((( MSCI( Krátce předtím, než Čína pořádně vyděsia investory, se konao v Ženevě důežité setkání. Ačkoiv nikdo z přítomných netuši, že čínská burza

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP

Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP Pro MSP je důležité rozvíjet kompetence v rámci své společnosti. V tomto projektu nazvaném e-hodnocení vzdělávacích potřeb v MSP spadajícím pod jiný

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT

PERSONÁLNÍ MANAGEMENT PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Úkolem manažera nebo personálního oddělení, které nové zaměstnance vybírá, je rozpoznat, který z uchazečů o práci v podniku bude pravděpodobně nejlépe vyhovovat nejen požadavkům příslušného

Více

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale

ŘÍZENÍ ŠKOLY A ORGANIZACE PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ School & Education Management Rating Scale School & Education Management Rating Scale Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, cílem tohoto evaluačního dotazníku je především získání objektivních informací a názorů od všech členů pedagogického

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP

školní vzdělávací program Firemní specialista RVP 63-41-M/02 Obchodní akademie Profil absolventa VRK - síťová RVP školní vzdělávací program Firemní specialista Název ŠVP Firemní specialista Motivační název Datum 1.9.2009 Verze Platnost 1. 9. 2009 Forma studia denní forma vzdělávání Koordinátor Ing. Martin Kučera Název

Více

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark

Zabezpečení pro tiskárny a multifunkční tiskárny umožňující používat řešení od společnosti Lexmark Zabezpečení pro tiskárny a mutifunkční tiskárny umožňující používat řešení od spoečnosti Lexmark Zvyšte zabezpečení vašich podnikových dokumentů a dat Když dojde na zabezpečení, vaše organizace potřebuje

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! časopis české lékařské komory 2/2011 ročník 20 časopis české ékařské komory Cena za statečnost patří tvářím kampaně Děkujeme, odcházíme! V tomto číse: ČLK jedná s poitiky o východiscích z krize českého zdravotnictví Příkady korupce

Více

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně

Design floors. Návod k instalaci. click. Základní podmínky. Podklad - všeobecně Design foors cick 1 2 Návod k instaaci Bahopřejeme Vám k zakoupení Vaší nové podahy Design Foors. Podaha je navržena tak, aby poskytovaa dokonaý pohed na detaiy a přírodní krásu, avšak s použitím ryché

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium

79-41-K/81 GYMNÁZIUM. Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM Školní vzdělávací program pro gymnázium OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz

kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz Monitorujeme a rozvíjíme kvalitu ve vzdělání Ostrava www.kvalitaskoly.cz O nás Občanské sdružení Společnost pro kvalitu školy vzniklo koncem 90. let 20. století jako občanské sdružení Klíč. Vzhledem k

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Milan Kubek slavil přesvědčivé vítězství. časopis české lékařské komory TEMPUS 12/2010 ročník 19 MEDICORUM časopis české ékařské komory Prezident ČLK Mian Kubek savi přesvědčivé vítězství V tomto číse: XXIV. sjezd ČLK (19. 21. 11. 2010 v Praze) zvoi prezidenta, představenstvo

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Kvalita školního života interpretace dat

Kvalita školního života interpretace dat Kvalita školního života interpretace dat 2. stupeň ZŠ Prostředí, v němž se školní život odehrává, obsahuje mnoho oblastí a dílčích aspektů, které utváří a ovlivňují procesy vzdělávání, učení a vyučování.

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FL PRŮVODCE PRODUKTEM Brzy ráno, pozdě v noci. Nebo uprostřed rušného pracovního dne. 2 Rozvoz po městě je vždy náročný. Těsné a úzké uice a mnoho zastávek. S vozidem

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm.

Dobrovolnické centrum ADRA. Materiál ke školení dobrovolníků. Dobrovolnické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek tel.: 558 436 261 www.dcfm. Dobrovonické centrum ADRA Materiá ke škoení dobrovoníků Dobrovonické centrum ADRA Radniční 1242, Frýdek-Místek te.: 558 436 261 www.dcfm.cz 1 Obecná část 3 1.1 O humanitární organizaci ADRA 3 1.2 O Dobrovonickém

Více

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce

TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM. na skautské stezce TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM Váš průvodce na skautské stezce 1 Vážení čtenáři, edice Vůdcovská zkouška vám opět přináší 14 příruček, které se zabývají jednotivými obory vůdcovské zkoušky. Díky vekému

Více

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE.

NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. NOVÉ BMW X6: ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH NEJLÉPE PRODÁVANÉHO VOZU POKRAČUJE. První Sports Activity Coupé na světě, BMW X6, je již někoik et vemi úspěšným modeem. Ačkoi byo na trh uvedeno teprve před třemi a pů ety,

Více

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA?

CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ CO POSUZUJE VÝBĚR PRACOVNÍKA? Odborné znalosti Osobnostní charakteristiky Potenciál pracovníka Nutné stanovit si kritéria Prověřit jejich validitu a spolehlivost Zvolit vhodné metody

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy

LiLi a ViLi. K dispozici již 1. a 2. třída. Mezipředmětový učební komplet pro 1. stupeň základní školy Genetická nebo anayticko-syntetická metoda v 1. třídě Jednotný koncept pro každý předmět Bohatá eektronická podpora K dispozici již 1. a 2. třída LiLi a ViLi Mezipředmětový učební kompet pro 1. stupeň

Více

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu

Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F11. Zásady personálního řízení projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! F Řízení lidských zdrojů F11 Zásady personálního řízení projektu V tomto tématu bude pozornost věnována zvláště těmto bodům: Úkoly managementu

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Představení společnosti COPRA spol. s r.o.

Představení společnosti COPRA spol. s r.o. Představení spoečnosti COPRA spo. s r.o. 10/2014 Kdo jsme? Rodinná poradenská firma zaožená v roce 1991, která pomáhá při: Nákupu firem Prodeji firem Hedání strategických a finančních partnerů Máme zkušenosti

Více

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel.

5/20. bydlení nové generace. Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se dělá masivní dřevěný panel. HLA říjen istopad 5/20 15 bydení nové generace 75 Kč,,49EUR proj SUJTE ekt rodi AVYHR nné ho dajte omu Dřevostavbo, ztichni! Fasády jdou s dobou Nový dům se starým srdcem Jak se děá masivní dřevěný pane

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů.

3000 pediatrických i všeobecných praktických lékařů absolvovalo celkem 67 kurzů. Průduškové astma na sebe ve světě na začátku 90. et soustředio pozornost pro svoji narůstající prevaenci, spojenou v mnoha zemích s vemi aarmující mortaitou a pro vemi významné důsedky v sociáně-ekonomické

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Dotazník komunikačního stylu Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 17. června 2015 Dostává se Vám do rukou Dotazník komunikačního stylu asertivity, který mapuje

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více