OPQ Manager Plus Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OPQ Manager Plus Report"

Transkript

1 OPQ Profi OPQ Manager Pus Report Jméno Pan Sampe Candidate Datum 25 září 2013

2 ÚVOD Tato zpráva je určena pro použití iniovým manažerům a personaistům. Obsahuje řadu informací, které jsou užitečné pro podporu rozhodování při výběru. Ukazuje: 1. Jakým způsobem pan Candidate nejraději pracuje (napříkad, zda rád dodržuje pravida nebo je připraven je porušovat). 2. Jak bude pan Candidate pravděpodobně komunikovat se svými koegy v týmu. 3. Jeho pravděpodobný výkon v sadě kompetencí, které se ukázay být při práci důežité (např. Vedení a dohed). JAK POUŽÍVAT TENTO REPORT Tato zpráva vychází z odpovědí pana Candidate na Osobnostní dotazník (OPQ). Jeho odpovědi byy porovnány s výsedky veké reevantní srovnávací skupiny za účeem popisu preferovaného přístupu k práci pana Candidate. Odpovědi pana Candidate ukázay, jak vnímá své vastní chování, nikoiv to, jak by jej popsaa jiná osoba. Tato zpráva popisuje preferované způsoby chování, spíše než skutečné úrovně dovedností. Přesnost této zprávy závisí na upřímnosti, s níž odpovída na otázky, jakož i na jeho sebeuvědomění. Nicméně, tato zpráva poskytuje důežité indikátory styu práce pana Candidate a propojuje informace z osobnostního dotazníku s dvaceti univerzáními kompetencemi. Tato zpráva má patnost měsíců a měa by být považována za důvěrnou. Pokud nastanou zásadní změny v životě nebo práci pana Candidate, mě by OPQ vypnit znovu. Pokud budete při výkadu této zprávy potřebovat podporu, prosím kontaktujte ve své organizaci osobu, která získaa v používání OPQ pný výcvik. CHOVÁNÍ PŘI PRÁCI Tato část je zaožena na odpovědích pana Candidate na Osobnostní Dotazník (OPQ) a popisuje jeho preferovaný pracovní sty ve třech kíčových obastech: interakce s idmi, přístup k úkoům a zvádání pocitů a emocí. Jak bude pan Candidate pravděpodobně komunikovat s idmi? Popisuje se jako někdo, kdo vemi nemá rád prodej a vyjednávání Má extrémní odpor k přebírání zodpovědnosti Je docea připraven vyjádřit vastní názory nebo kritizovat ostatní Má skon řídit se vastním přístupem bez ohedu na názor skupiny Ve skupinách je obecně tichý a rezervovaný Má vemi rád spoečnost Ve formáních situacích nebo při setkávání s novými idmi se necítí příiš dobře O svých úspěších muví jen vemi nerad Při rozhodování se do určité míry radí s ostatními S podporou a sympatiemi pro koegy je vemi vybíravý 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 2 / 9

3 Jak bude pan Candidate pravděpodobně přistupovat k pracovním úkoům? Vnímá sama sebe jako někoho, kdo obvyke preferuje práci s čísenými údaji Uvádí siný skon ke kritické anaýze navržených informací nebo pánů Uvádí vemi siný skon nezajímat se o motivace a chování idí Vnímá sám sebe jako někoho, kdo vemi sině preferuje držet se osvědčených způsobů práce Je pravděpodobné, že teorie a koncepční nápady jej budou zajímat stejně, jako většinu ostatních Dává mírně přednost navazování na cizí nápady, místo toho, aby přicháze s nápady novými Popisuje se jako někdo, kdo při práci vemi sině preferuje rozmanitost a novost před rutinou a opakováním V různých situacích a s různými idmi má vemi sinou tendenci chovat se stejným způsobem Pravděpodobně zaujme strategický pohed a promysí douhodobé důsedky Vykazuje mírně sinější zájem o pořádek a detaiy, než většina idí na jeho úrovni Jeho důraz na dotažení úkoů až dokonce je stejný, jako u většiny idí Extrémně sině touží držet se přísně pravide a předpisů Jaký viv budou mít pocity a emoce paní Candidate na jeho práci V pracovním životě se vnímá jako mírně napjatý, obávající se jedinec Má tendenci si děat veké starosti a cítit veké napětí před důežitými udáostmi Vnímá se jako citivý na kritiku a bude se jí nejspíše cítit dotčen Zaujímá stejně optimistický pohed na budoucnost jako většina jeho koegů Je vemi nepravděpodobné, že by u ostatních očekáva spoehivost a čestnost Popisuje se jako někdo, kdo má mírnou tendenci ukazovat otevřeně emoce Popisuje, že dává sině přednost práci, která ho udržuje zaneprázdněného s vekým množstvím úkoů Soutěživost pro něj pravděpodobně bude mít mírně větší význam než pro většinu ostatních Popisuje se jako čověk, který má střední ambice Při rozhodování má vemi sinou tendenci být opatrnější, než většina idí Daší informace o pravděpodobném chování pana Candidate v práci: Nepřeje si vést ostatní ani je získávat pro svůj úhe pohedu Bude sama zastávat vastní siné názory, ae bude se jen máo snažit pro ně získat ostatní Raději použije vastní přístup, než by zapojia ostatní Bude mu vyhovovat tým, ve kterém může mít kidnější roi Věnuje máo pozornosti idským aspektům situace Udržuje konzistentní přístup ke způsobu, jakým pracuje s ostatními, přičemž věnuje maou pozornost dopadu jeho rozhodnutí na ně Spíše než o zásadnější změny usiuje o rozmanitost a zajímavost Je vemi pozorný při pánování a přípravě práce, aby se zabránio probémům Snadno pracuje pode obvykých metod, pravide a postupů Je pravděpodobné, že je vemi zaměřen na úkoy a nerad je deeguje na ostatní 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 3 / 9

4 PRÁCE V TÝMU Úspěšné týmy sdíejí spoečné úkoy či projekty a spoečnou prací směřují ke stejným cíům. V týmu k procesu konkrétně přispívá každý jednotivec, a tím ovivňuje úspěch týmu. K dosažení svých cíů musí čenové týmu spnit řadu kíčových úkoů. Pravděpodobný viv pana Candidate na tým je shrnut níže. Zaměřuje se na jeho siné a sabé stránky v pnění týmových úkoů. Cekově vykazuje pan Candidate sinou preferenci soustředit se na úkoy a může se méně koncentrovat na budování meziidských vztahů s čeny týmu. Jeho siné stránky budou pravděpodobně spočívat v: Pomáhání týmu vyhodnocovat myšenky a koncepty, které přispívají k úspěchu týmu Pánování týmové práce a udržování týmové produktivity Je pravděpodobné, že bude stejně schopný jako ostatní v: Identifikování možných řešení týmových úkoů Působení na ostatní čeny týmu energizujícím vivem Jeho sabší obasti pravděpodobně spočívají v: Řízení aktivit týmu Budování vztahů uvnitř i vně týmu Udržování pozitivní atmosféry v týmu Pomáhání týmu udržet pracovní zátěž a dosahovat cíů 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 4 / 9

5 KOMPETENCE Tato část popisuje pravděpodobnou výkonnost pana Candidate v kíčových kompetencích, důežitých pro práci. Výběrem kompetencí, které jsou nejdůežitější, a zkoumáním toho, jakou v nich prokáza výkonnost, se zvyšuje pravděpodobnost, že přijmete nejvhodnější osobu. Kompetenční skóre pana Candidate je zaoženo na jeho odpovědích v dotazníku OPQ. Definice dvaceti kompetencí ze naézt v závěru této zprávy. Doporučené pohovorové otázky pro každou z kompetencí jsou uvedeny v příručce Universa Competency Framework Interview Guide. Karty na profiování kompetencí pro pomoc při určování zákadních nebo žádoucích kompetencí jsou rovněž k dispozici. Vezměte prosím na vědomí, že Průvodce pohovorem a karty pro profiování kompetencí jsou k dispozici v omezeném počtu jazyků. Pro více informací kontaktujte svého zástupce SHL. Kompetence Vedení a Rozhodování 1.1 Rozhodování a akceschopnost 1.2 Vedení a dohed Podpora a spoupráce 2.1 Práce s idmi 2.2 Dodržování principů a hodnot 1 Interakce a prezentace 3.1 Vytváření vztahů a networking 3.2 Přesvědčování a ovivňování 3.3 Prezentace a předávání informací 2 Anaýza a interpretace 4.1 Písemné vyjadřování Apikace odborných znaostí a technoogií 2 Důežitost pro úspěch. (zaškrtněte) 4.3 Anaýza 2 Vytváření a konceptuaizace 5.1 Učení se a výzkum Vytváření a inovace Formuování strategií a koncepcí 2 Organizace a reaizace 6.1 Pánování a organizování 6.2 Dosahování výsedků a pnění očekávání zákazníků 6.3 Dodržování pokynů a postupů 2 Přizpůsobování a zvádání 7.1 Přizpůsobování se a reakce za změnu 7.2 Odonost vůči taku a nezdarům Podnikavost a výkonnost 8.1 Dosahování osobních pracovních cíů a záměrů 8.2 Podnikateské a obchodní myšení 2 Čísa v tabuce se vztahují ke 20 kompetencím z SHL Universa Competency Framework TM. Ceková pravděpodobnost, že pana Candidate bude vykazovat sinou stránku v jednotivých kompetencích je uvedena pomocí soupcových grafů na pravé straně reportu Nepravděpodob né, že by se jednao o sinou stránku Méně pravděpodobné, že by se jednao o sinou stránku Středně pravděpodobné, že se jedná o sinou stránku Cekem pravděpodobné, že se jedná o sinou stránku Vemi pravděpodobné, že se jedná o sinou stránku 1 OPQ32 hodnotí pouze některé aspekty této kompetence, především související s obastmi dodržování pravide a využívání rozmanitosti. 2 Vyhodnocení této kompetence by moho být posíeno použitím některého z nástrojů pro měření způsobiosti nebo schopnosti dané kompetence. Informaci, které testy schopností by mohy být použity, naeznete v přísušném oddíe v zadní části tohoto reportu. 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 5 / 9

6 DEFINICE KOMPETENCÍ 1. Vedení a rozhodování 1.1 Rozhodování a akceschopnost Přebírá odpovědnost za akce, projekty a idi. Přebírá iniciativu a pracuje pod vastním vedením. Iniciuje a vytváří činnosti a zavádí změny do pracovního procesu. Děá rychá a jasná rozhodnutí, která mohou zahrnovat obtížné voby nebo zvažování rizika. 1.2 Vedení a dohed Ukazuje ostatním jasný směr. Motivuje a zmocňuje ostatní. Získává vysoce kvaitní zaměstnance. Poskytuje pracovníkům možnosti rozvoje a koučinku. Stanoví vhodné normy chování. 2. Podpora a spoupráce 2.1 Práce s idmi Má úctu k názorům a příspěvkům ostatních čenů týmu, ukazuje empatii, nasouchá, podporuje a stará se o ostatní, radí ostatním a sdíí s nimi informace a zkušenosti, buduje týmového ducha a usmiřuje konfikty; přizpůsobuje se týmu a dobře do něj zapadá. 2.2 Dodržování principů a hodnot Prosazuje etiku a hodnoty, má integritu, prosazuje a obhajuje rovné příežitosti, buduje různorodé týmy, podporuje organizační a individuání odpovědnost vůči spoečnosti a životnímu prostředí. 3. Interakce a prezentace 3.1 Vytváření vztahů a networking Snadno navazuje dobré vztahy se zákazníky a koegy, má dobrý vztah s idmi na všech úrovních; buduje rozsáhé a efektivní sítě kontaktů, přiměřeně používá humor, čímž zidšťuje vztahy s ostatními. 3.2 Přesvědčování a ovivňování 3.3 Prezentace a předávání informací Získává jasný souhas a angažovanost od ostatních přesvědčováním a vyjednáváním, efektivně využívá poitických procesů k ovivňování a přesvědčování ostatních, podporuje vastní i cizí nápady, má siný osobní viv na ostatní, stará se o to, jak jej/jí ostatní vnímají. Hovoří pynně, jasně vyjadřuje názory, informace a kíčové body svých argumentů, prezentuje a na veřejnosti hovoří zdatně a se sebedůvěrou, ryche reaguje na potřeby posuchačů a na jejich reakce a zpětnou vazbu, vyzařuje z něj/ní důvěryhodnost. 4. Anaýza a interpretace 4.1 Písemné vyjadřování 4.2 Apikace odborných znaostí a technoogií 4.3 Anaýza Píše přesvědčivě, jasně, stručně a správně, vyhýbá se zbytečnému používání žargonu nebo sožitého jazyka, píše dobře strukturovaným a ogickým způsobem; strukturuje informace k uspokojení potřeb a porozumění zamýšeného pubika. Používá speciání a detainí technické znaosti, využívá technoogii k dosažení pracovních cíů, rozvíjí pracovní zkušenosti a odborné znaosti (teoretické a praktické) prostřednictvím kontinuáního profesního rozvoje; prokazuje porozumění různým organizačním útvarům a funkcím. Anayzuje čísené údaje a všechny daší zdroje informací, rozděuje je do částí, vzorců a vztahů; hedá daší informace nebo hubší pochopení probému, činí racionání úsudek z dostupných informací a anaýz, prokazuje pochopení toho, jak jedna věc může být součástí mnohem rozsáhejšího systému. 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 6 / 9

7 5. Vytváření a konceptuaizace 5.1 Učení se a výzkum Ryche se učí nové úkoy a ryche si pamatuje, okamžitě chápe nově předožené informace, shromažďuje kompexní informace pro podporu rozhodování, podporuje přístup učící se organizace, (tj. učí se z úspěchů a neúspěchů a vyhedává zpětnou vazbu od koegů a zákazníků). 5.2 Vytváření a inovace Vytváří nové myšenky, přístupy či pohedy na věci, vytváří inovační produkty nebo návrhy, poskytuje vícero řešení probémů. 5.3 Formuování strategií a koncepcí Strategicky pracuje na reaizaci cíů organizace, stanovuje a rozvíjí strategie, identifikuje, vyvíjí pozitivní a přesvědčivé vize budoucího potenciáu organizace, bere v úvahu široké spektrum otázek, které se týkají organizace jako ceku. 6. Organizace a reaizace 6.1 Pánování a organizování Stanoví jasně definované cíe, pánuje činnosti a projekty s dostatečným předstihem a bere v úvahu možné měnící se okonosti, identifikuje a organizuje zdroje, potřebné k pnění úkoů, efektivně řídí čas, kontrouje výkon ve vztahu k termínům a pnění díčích cíů. 6.2 Dosahování výsedků a pnění očekávání zákazníků Zaměřuje se na potřeby a spokojenost zákazníků, kade vysoké požadavky na kvaitu a množství, monitoruje a udržuje kvaitu a produktivitu, pracuje systematickým, metodickým a uspořádaným způsobem, trvae dosahuje cíů projektu. 6.3 Dodržování pokynů a postupů Odpovídajícím způsobem pní pokyny ostatních, aniž by zbytečně zpochybňova autority; dodržuje postupy a poitiky, drží se pánů, do práce a na schůzky chodí přesně, demonstruje oddanost organizaci, dodržuje právní závazky a bezpečnostní požadavky své pracovní pozice. 7. Přizpůsobování a zvádání 7.1 Přizpůsobování se a reakce za změnu Přizpůsobuje se měnícím se podmínkám, snáší nejednoznačnost, přijímá nové myšenky a změny; přizpůsobuje interpersonání sty různým idem nebo situacím, projevuje zájem o nové zážitky. 7.2 Odonost vůči taku a nezdarům Udržuje si pozitivní přístup k práci, pracuje produktivně v prostředí pod takem, v obtížných situacích udržuje emoce pod kontroou, zvádá i kritiku a učí se z ní, vyvažuje požadavky pracovního života a osobní život. 8. Podnikavost a výkonnost 8.1 Dosahování osobních pracovních cíů a záměrů Přijímá a řeší náročné úkoy s nadšením, tvrdě pracuje a pracuje i dée, pokud je to nutné, snaží se o postup na pozice s větší odpovědností a vivem, identifikuje vastní rozvojové potřeby a využívá rozvojové a vzděávací příežitosti. 8.2 Podnikateské a obchodní myšení Seduje konkurenci a trendy na trhu, identifikuje obchodní příežitosti organizace, udržuje povědomí o vývoji v obasti organizační struktury a poitiky, demonstruje finanční povědomí, kontrouje nákady a uvažuje v kategoriích zisku, ztráty a přidané hodnoty. 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 7 / 9

8 Diagramatický/ induktivní Numerický Verbání TESTY SCHOPNOSTÍ A KOMPETENCÍ Vztah mezi Univerzáními kompetencemi (UCF) a testy schopností je uveden v násedující tabuce. U některých kompetencí může být reevantních někoik testů schopností. To však neznamená, že je nutné všechny tyto testy schopností absovovat. Výběr testů schopností by mě být podpořen pochopením pracovních požadavků (ohedně daších pokynů se v případě potřeby poraďte s osobou ve své organizaci). Hodnocení kompetencí jsou spoehivá, pouze pokud by použit dotazník OPQ nebo dotazník OPQ s jedním nebo dvěma výkonnostními testy. Kompetence 1.1 Rozhodování a akceschopnost 1.2 Vedení a dohed 2.1 Práce s idmi 2.2 Dodržování principů a hodnot 3.1 Vytváření vztahů a networking 3.2 Přesvědčování a ovivňování 3.3 Prezentace a předávání informací 4.1 Písemné vyjadřování 4.2 Apikace odborných znaostí a technoogií 4.3 Anaýza 5.1 Učení se a výzkum 5.2 Vytváření a inovace 5.3 Formuování strategií a koncepcí 6.1 Pánování a organizování 6.2 Dosahování výsedků a pnění očekávání zákazníků 6.3 Dodržování pokynů a postupů 7.1 Přizpůsobování se a reakce za změnu 7.2 Odonost vůči taku a nezdarům 8.1 Dosahování osobních pracovních cíů a záměrů 8.2 Podnikateské a obchodní myšení Kíč ü: Test schopností je pro kompetenci důežitý, by absovován a zahrnut do hodnocení : Test schopností je pro kompetenci důežitý, ae neby absovován ani zahrnut do hodnocení [Šedá poíčka]: Pro tuto kompetenci nejsou reevantní žádné testy schopností 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 8 / 9

9 METODOLOGIE HODNOCENÍ Tento Profi vychází z násedujících zdrojů informací pro kandidáta /kandidátku : pan Sampe Candidate Dotazník / Test schopností OPQ32r UK Engish v1 (Std Inst) Srovnávací skupina OPQ32r Britská angičtina Široká veřejnost 2011 (GBR) DETAILNÍ OSOBNÍ INFORMACE Jméno Údaje o kandidátovi Report pan Sampe Candidate RP1=1, RP2=2, RP3=7, RP4=8, RP5=3, RP6=9, RP7=4, RP8=10, RP9=6, RP10=2, TS1=5, TS2=8, TS3=1, TS4=9, TS5=6, TS6=4, TS7=10, TS8=2, TS9=8, TS10=7, TS11=6, TS12=10, FE1=4, FE2=9, FE3=3, FE4=6, FE5=1, FE6=4, FE7=8, FE8=7, FE9=5, FE10=2, CNS=9. Číso verze Manager Pus Reportu: RE O SESTAVĚ Tato sestava bya vytvořena pomocí systému Onine Assessment System spoečnosti SHL. Zahrnuje informace z dotazníku Occupationa Personaity Questionnaire TM (OPQ32). S dotazníkem smí pracovat výhradně osoby, které byy proškoeny v obasti jeho používání a interpretaci výsedků. Sestavu zde uvedenou tvoří výsedky převzaté z dotazníku zpracovaného respondentem(y) a v zásadní míře odráží jeho (jejich) odpovědi. Při interpretaci dat je nutné vzít v úvahu subjektivní povahu hodnocení. Tato sestava bya vytvořena eektronicky uživate softwaru může provádět změny a dodatky k textu této sestavy. SHL Group Limited a její přidružené spoečnosti nemohou zaručit, že sestava obsahuje nezměněné výstupy počítačového systému. Neneseme žádnou odpovědnost za důsedky použití sestavy, včetně odpovědnosti jakéhokoiv druhu (včetně nedbaosti). SHL a OPQ jsou obchodní značky spoečnosti SHL Group Limited, registrované ve Veké Británii a daších zemích. SHL Universa Competency Framework, SHL Competency Profier a SHL Competency Designer jsou chráněny autorským právem , SHL Group Limited, a jsou ochrannými známkami spoečnosti SHL Group Limited. Tato sestava bya vytvořena spoečností SHL ve prospěch jejího kienta a obsahuje inteektuání vastnictví spoečnosti SHL. Spoečnost SHL souhasí s reprodukcí, distribucí, úpravou a uchováváním této sestavy pro interní a nekomerční použití kientem. Všechna práva spoečnosti SHL jsou vyhrazena. 25 září 2013 Manager Pus Report Pan Sampe Candidate 9 / 9

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba

TÝMOVÝ VÝSTUP. Týmový výstup 360 zpětné vazby. 360 zpětná vazba TÝMOVÝ VÝSTUP Týmový výstup 360 zpětné vazby 360 zpětná vazba ÚVOD Týmový výstup nabízí přehled výsledky napříč zvolenou skupinou. Výstup odpovídá strukturou individuálním výstupním zprávám a pracuje s

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Týmový profil Jaroslav Ukázkový jaroslav.ukazkovy@tcconline.cz 21. února 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z dotazníku Týmový profil. Tento dotazník mapuje, které z týmových

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5

Úvod... 2. Teorie Bridge... 3. Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4. Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Anna Vzorná Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

charakteristika skautingu

charakteristika skautingu ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SKAUTINGU Zákadní charakteristika skautingu OBSAH n Podí na výchově madých idí... 58 n pomocí systému postupné sebevýchovy... 64 n zaožené na souboru hodnot... 73 n Hnutí... 75

Více

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Duševní odolnost Připravila: Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Koncept duševní odolnosti je jediným faktorem, pomocí něhož

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S.

NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. NETRADIČNÍ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ V MOTIVUJÍCÍM PROSTŘEDÍ MONIKA FENYKOVÁ, AV MEDIA, A.S. AV MEDIA, A.S. KDO JSME Inspirace Inovace - Integrace HODNOTY - LIDÉ Jsme si vědomi, že náš úspěch

Více

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by

Úvod do problematiky ochrany proti hluku v dřevostavbách by OCHRANA PROTI HLUKU V DŘEVOSTAVBÁCH Úvod do probematiky ochrany proti huku v dřevostavbách by mě projektantům, zhotoviteům a investorům v obasti dřevostaveb poskytnout všeobecný zákad pro diskuzi a objasnění

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Scia Engineer - popis modulu

Scia Engineer - popis modulu Scia Engineer - popis moduu Nástroje produktivity esa.06 Nástroje produktivity nabízejí řadu funkcí pro usnadnění práce a zvýšení produktivity. Ty zasahují do všech částí návrhu konstrukce - definování

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Novinky v online marketingu SEO, GA, News

Novinky v online marketingu SEO, GA, News Novinky v onine marketingu SEO, GA, News Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding Tomáš Nohá Obsah škoení: SEO v dnešní době Novinky v Googe Anaytics Efektivní reaizace Newsetterů Googe Anaytics, SEO, Linkbuiding

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Metodika zpracování osobního plánu rozvoje projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání

Metodika zpracování osobního plánu rozvoje projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání Metodika zpracování osobního plánu rozvoje projektového manažera ve školství Národní institut pro další vzdělávání 1 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 1. Automatizované sestavení osobního plánu rozvoje... 4 2.

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

Konverzace v anglickém jazyce

Konverzace v anglickém jazyce VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Konverzace v anglickém jazyce Konverzace v anglickém jazyce je volitelný vyučovací

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

Kapitola 7. Štafeta života

Kapitola 7. Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života Kapitoa 7 Štafeta života V předchozí kapitoe této knihy jsme se se čtenáři poděii o střízivý rozbor toho, jak se dědicové strůjců Osvětimi už opět pokoušejí získat světovádu. Uvědomíme-i

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Viceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy GiTy, a.s., Mariánské nám. 1, Brno 617 00 ogirstl@gity.cz INFORUM 2007: 13. konference

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty

Svaz průmyslu a dopravy ČR Zástupce těch, kteří vytvářejí hodnoty Svaz průmysu a dopravy ČR Úvod Svaz průmysu a dopravy ČR představuje největší zaměstnavateskou organizaci v České repubice. Za třináct et svého působení si díky siné a odborně zdatné čenské zákadně vybudova

Více

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva

Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva Firma XYZ, a.s. Týmová zpráva DŮVĚRNÉ Zpracováno na základě Hogan Personality Inventory. Copyright 2002, HOGAN Assessment Systems Inc. Všechna práva vyhrazena. Firma XYZ, a.s. Stránka 1 březen 2003 Úvod

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem

Václav Šneberger. Metodika práce s kompetenčním modelem Václav Šneberger Metodika práce s kompetenčním modelem 1 Autor: Mgr. Václav Šneberger Vytvořeno v rámci projektu OPVK Podpora pedagogů koučováním jako nástroj efektivního řízení procesů ve školách MSK,

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ

INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ INVENTÁŘ MOTIVŮ, HODNOT A PREFERENCÍ S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Inventář motivů, hodnot a preferencí () odhaluje vnitřní hodnoty, cíle a zájmy člověka. Výsledky z inventáře odhalují jaký typ práce,

Více

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv

Národní digitální archiv. Jiří Bernas, Milan Vojáček Národní archiv Národní digitání archiv Jiří Bernas, Mian Vojáček Národní archiv NDA ve 20 minutách Digitání archiváie vers. digitání data Životní cykus e-dokumentu Zákadní požadavky na archivaci Východiska projektu NDA

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě!

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě! Guy Levy Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku Bridge

Více

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP

Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP Osobnostní profil na základě výsledků v dotazníku GPOP ZÁKLADNÍ INFORMACE Dotazník GPOP vychází z následujících předpokladů: Rozdíly v osobnosti se projevují různými sklony, resp. preferencemi. Různé sklony

Více

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce

Petr Šmíd, Petra Lukešová, Daniel Mourek. Plány mobility. Přínos pro podniky a instituce Petr Šmíd, Petra Lukešová, Danie Mourek Pány mobiity Přínos pro podniky a instituce Nadace Partnerství 2011 Pány mobiity Pány mobiity: Přínos pro podniky a instituce Autoři pubikace: Petr Šmíd, Petra

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso13.qxd 8.2.2013 9:08 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Emoční inteligence. Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Emoční inteligence Připravila: Zuzana Duffková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Jak ovlivňují emoce můj výkon? Jaká je souvislost mezi

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové

Vyhodnocení dotazníku - pedagogové 1. SPOLEČNÉ CÍLE Vyhodnocení dotazníku - pedagogové Úplná znalost společných cílů, jasná orientace, společný plán Dobrá znalost cílů, účast na společném plánování Průměrné povědomí o cílech, možnost účasti

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 7 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_2ciso13.qxd 4.4.2013 14:28 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.

Podnikový management. Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Podnikový management Garant: prof. Ing. Petr Němeček, DrSc. Role manažera Henry Mintzberg vynikající odborník na problematiku managementu, řekl, že manažeři mohou být nejlépe charakterizováni podle rolí,

Více

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu

Návrh a management projektu. Řízení a koordinace projektu Návrh a management projektu Řízení a koordinace projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Program přednášky Komunikační nástroje Dokumenty řízení projektu Řízení

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

clues informační kapacita (stanovování priorit, e-mail) zpráva o stylech Jan Vzor Administrace: 24.10.2011 Zpráva vytvořena: 24.10.

clues informační kapacita (stanovování priorit, e-mail) zpráva o stylech Jan Vzor Administrace: 24.10.2011 Zpráva vytvořena: 24.10. clues informační kapacita (stanovování priorit, e-mail) zpráva o stylech Jan Vzor Administrace: 24.10.2011 Zpráva vytvořena: 24.10.2011 powered by clues - zpráva o stylech Nástroj cut-e clues nabízí standardizované

Více

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák

Profesionální manažerská diagnostika. Vyhodnocení. Jan Novák Profesionální manažerská diagnostika Vyhodnocení Jan Novák May. 2014 Čtyři úrovně Úroveň Vzorová Účastníci rozumí a přizpůsobují se celé složitosti svého prostředí, vytváří aktivní vztahy a zajišťují zvyšování

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_2ciso12.qxd 3.4.2012 8:56 StrÆnka 1 2 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH

APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH APLIKACE METOD ELEKTRONICKÉHO OBCHODOVÁNÍ V KNIHOVNÁCH TEORETICKÉ PŘÍSTUPY A ZAHRANIČNÍ PŘÍKLADY ŘEŠENÍ Aeš Vaněk Evropské informační středisko Univerzity Karovy v Praze aes.vanek@eis.cuni.cz Poznámka

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001. Případová studie

Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001. Případová studie Organizační změna ve společnosti TetraPak 2000-2001 Případová studie Kde jsme začali Analýza: Direktivní firemní kultura Nevhodně umístěné vedení firmy Nedávné dramatické politické, společenské a finanční

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

shine. light of change.

shine. light of change. shine. light of change. Jak rozpoznat, je-li člověk vhodný jako projektový manažer? Michael Motal Záměr Ukázat Iniciovat Jak podpořit rozhodování Jak zvážit smysluplnost investice do člověka Výměnu názorů

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK

HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK HOGANŮV OSOBNOSTNÍ DOTAZNÍK S T R U Č N Ý P Ř E H L E D ÚVOD Hoganův osobnostní dotazník () je metoda měření normální osobnosti určená pro predikci pracovního výkonu. Je ideálním nástrojem, který vám může

Více

dvouměsíčník/ročník 4 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 4 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 02_OBALKA_6ciso10.qxd 6.12.2010 9:15 StrÆnka 1 6 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů

Metodika vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů 1. Pedagogika, vzdělávání, komunikace, andragogika 2. Řízení znalostí a kvality 3. Vzdělávací potřeby a cíle plánování vzdělávání 4. Aktuální trendy a nové technologie 5. Příležitosti a hrozby (případové

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě!

Informace v této zprávě jsou důvěrné. Uložte ji tedy na bezpečném místě! Libuše Zkušební Obsah Úvod... 2 Teorie Bridge... 3 Způsob vyplnění dotazníku Bridge...4 Celkový přehled výsledků dotazníku Bridge... 5 Přehled dimenzí dotazníku Bridge - Řízení...6 Přehled dimenzí dotazníku

Více

Spravedlivá společnost

Spravedlivá společnost Spravedivá spoečnost Voební manifest ČSSD ke krajským a senátním vobám 12. a 13. října 2012 SVOBODA SPRAVEDLNOST SOLIDARITA Vážené spouobčanky a vážení spouobčané, na podzim se bude v krajských a senátních

Více

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu

Vedení týmů a týmová práce. Vedení týmu Vedení týmů a týmová práce Vedení týmu Efektivní vedení Teorie rysů Zvláštní způsob chování (GRID) Situacionalistický přístup Nové vedení (charisma) Teorie rysů Úspěšný vedoucí se vyznačuje určitými rysy

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA

KOMPETENČNÍ MODEL NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ PRO KLIENTA Kontaktní osoba: Ing. Petr Sára, Ph.D. Mobil: +420 605 941 994 E-mail: sara@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB MĚSTEM KRÁLÍKY A ŘÍZENÍ MĚÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU

Více

Vedení evropských nemocnic

Vedení evropských nemocnic Doložka: Toto je verze dotazníku pro pilotní průzkum, kterou nelze použít bez souhlasu autora. V případě potřeby kontaktujte: duque@fadq.org Vedení evropských nemocnic Dotazník pro předsedu správní rady

Více

JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET

JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET STATISTIKA 2015 JAK ČESKO UMÍ VYUŽÍT POTENCIÁL, KTERÝ MÁ INTERNET Partnerem magazínu je EK009345 pomozte nám osvobodit data připojte se k manifestu fóra pro otevřená data na www.otevrenadata.cz/manifest

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních

Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních Metodika využití národního rámce kvality při inspekční činnosti Praha, červen 2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Role národního rámce kvality při inspekční činnosti... 3 3 Cíle metodiky využití národního rámce kvality

Více

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje

Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Dotační programy pro obce Jihomoravského kraje Zpracovate: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor regionáního rozvoje odděení strategického rozvoje ve spoupráci

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní

dvouměsíčník/ročník 6 The RILSA s main role is applied research on labour a sociálních vìcí na regionální, celostátní i mezinárodní 01_OBALKA_1ciso12.qxd 9.2.2012 13:34 StrÆnka 1 1 Havní nápní ústavu je apikovaný výzkum v obasti práce The RILSA s main roe is appied research on abour a sociáních vìcí na regionání, ceostátní i mezinárodní

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více