Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy"

Transkript

1 PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná a nesoudělná rozhodne, zda je číslo dělitelné určitým číslem na základě znaků dělitelnosti rozloží složené číslo na součin prvočísel určí největšího společného dělitele a nejmenší společný násobek skupiny čísel řeší slovní úlohy na problematiku dělitelnosti rozliší kladné a záporné hodnoty čísel, čísla opačná počítá s celými čísly zpočátku s pomocí číselné osy řeší slovní úlohy s celými čísly využívá komutativnosti a asociativnosti při provádění početních operacích porovnává, zaokrouhluje desetinná čísla počítá s desetinnými čísly řeší slovní úlohy s desetinnými čísly umí převádět jednotky délky zvládá jednoduché konstrukce rozhoduje o použití typu čar sestrojí obdélník, čtverec, trojúhelník s danými stranami vysvětlí pojem úhel používá úhloměr změří daný úhel, sestrojí úhel dané velikosti rozlišuje úhel ostrý, pravý, tupý, přímý, plný sčítá a odčítá úhly početně i graficky sestrojí osu úhlu aplikuje znalosti sčítání, odčítání a půlení úhlů při konstrukci některých základních úhlů bez úhloměru využívá znalostí o vlastnostech dvojic úhlů (vrcholové, vedlejší, souhlasné, střídavé) k výpočtům intuitivně chápe a vlastními slovy vyjádří pojem shodnost geometrických útvarů sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti Dělitelnost přirozených čísel násobek, dělitel prvočíslo, číslo složené znaky dělitelnosti prvočíselný rozklad největší společný dělitel, nejmenší společný násobek slovní úlohy na problematiku dělitelnosti Celá čísla čísla navzájem opačná celá čísla na číselné ose operace s celými čísly komutativnost, asociativnost Desetinná čísla zaokrouhlování, porovnávání desetinných čísel početní operace s desetinnými čísly desetinná čísla ve slovních úlohách převody jednotek délky Základy rýsování bod, přímka, polopřímka, úsečka rovnoběžky, kolmice kružnice délka, střed osa úsečky obdélník, čtverec, trojúhelník Úhel velikost úhlu ve stupních a minutách rýsování a měření úhlů klasifikace úhlů úhel ostrý, pravý, tupý, přímý, plný přenášení úhlů sčítání a odčítání úhlů početní i grafické osa úhlu konstrukce základních úhlů bez úhloměru dvojice úhlů vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé Shodnost, souměrnost shodnost rovinných geometrických útvarů osová a středová souměrnost Komunikace srozumitelné a kultivované F,Z teplota, nadmořská výška D - časová osa Z výpočet vzdáleností na mapách podle měřítka; číselné údaje o zemích a kontinentech F zaokrouhlování při měřeních Z zeměpisná šířka, délka, sklon osy zemské rotace F úhel mezi spojnicí magnetických pólů a osou zemské rotace VV-souměrnosti

2 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy rozlišuje pojmy vzor, obraz definuje pojmy samodružný bod, samodružný útvar pozná útvar středově a osově souměrný sestrojuje geometrické útvary a jejich obrazy v pravoúhlé soustavě souřadnic objasní pojmy vnitřní, vnější úhel, těžnice, těžiště, výška, střední příčka, rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník, pravoúhlý, tupoúhlý a ostroúhlý trojúhelník řeší slovní úlohy s využitím znalostí o vlastnostech těžnic, středních příček, vnitřních a vnějších úhlů v trojúhelníku provádí rozbor, postup konstrukce, konstrukci, zkoušku správnosti při řešení konstrukčních úloh; při zápisu konstrukce používá matematickou symboliku řeší slovní úlohy na obsah a obvod trojúhelníku Trojúhelník vnitřní a vnější úhly v trojúhelníku základní klasifikace trojúhelníků dle velikostí vnitřních úhlů a délek stran trojúhelníková nerovnost těžnice, výšky, střední příčky, kružnice opsaná a vepsaná rovnostranný a rovnoramenný trojúhelník konstrukce trojúhelníků (podle vět sss, sus, usu, Ssu) obvod trojúhelníku F těžiště, těžnice rozlišuje jednotlivé typy rovnoběžníků a jejich vlastnosti řeší konstrukční úlohy na rovnoběžníky odhadne a vypočítá obsah a obvod rovnoběžníku načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném rovnoběžném promítání narýsuje síť krychle a kvádru používá u těles pojmy vrchol, hrana, stěna, podstava, stěnová a tělesová úhlopříčka odhadne a vypočítá objem a povrch krychle a kvádru převádí čtvereční a krychlové jednotky řeší slovní úlohy na objem a povrch upravuje zlomky rozšiřováním a krácením porovnává zlomky (uspořádá skupinu zlomků) používá pojmy smíšené číslo, převrácené číslo, zlomek v základním tvaru převádí zlomky na desetinná či periodická čísla, desetinná čísla dokáže zapsat zlomkem v základním tvaru počítá se zlomky řeší slovní úlohy se zlomky vysvětlí pojem racionální číslo a vztah množiny Q k Z a N (roztřídí zadaná rac. čísla do množinového schématu) volí nejvhodnější způsob zápisu racionálního čísla ve vztahu k výpočtům Rovnoběžníky klasifikace a vlastnosti rovnoběžníků konstrukce rovnoběžníků obvod rovnoběžníku obsah rovnoběžníku a trojúhelníku Objem a povrch krychle a kvádru volné rovnoběžné promítání síť krychle a kvádru povrch krychle a kvádru, jednotky obsahu objem krychle a kvádru, jednotky objemu slovní úlohy na objem a povrch těles Racionální čísla pojem zlomek úpravy zlomků rozšiřování, krácení; základní tvar zlomku porovnávání zlomků vyjádření zlomku desetinným či periodickým číslem smíšení číslo, převrácené číslo početní operace se zlomky složený zlomek slovní úlohy se zlomky pojem racionální číslo F jednotky objemu, obsahu Z znázornění ročního úhrnu srážek pomocí kvádru; převody jednotek obsahu a objemu Z zeměpisné údaje vyjádřené ve zlomcích

3 PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: SEKUNDA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: vysvětlí pojem shodnost, uvede příklad přímé a nepřímé shodnosti aplikuje znalosti vět o shodnosti trojúhelníků při řešení úloh zobrazuje rovinné geometrické útvary v posunutí charakterizuje hranoly, jejich vlastnosti, pojmenuje je, vysvětlí pojem pravidelný a nepravidelný hranol načrtne a sestrojí síť hranolu odhadne a vypočítá objem a povrch hranolu určí 1% jako jednu setinu celku alternativně vyjadřuje části celku pomocí zlomků, procent, desetinných čísel zpaměti vypočítá 50%, 25% apod. bez přechodu přes 1% vypočítá č, je-li dáno p a z (analogicky vypočítá z, p) řeší aplikační úlohy na procenta včetně úloh z jednoduchého úrokování vytváří a čte diagramy (sloupkový, kruhový) určí promile z celku, řeší úlohy s promile Shodnost, posunutí shodnost rovinných geometrických útvarů shodnost trojúhelníků posunutí Hranoly základní prvky hranolu objem a povrch hranolu Procenta pojem procento tři typy základních úloh na procenta jednoduché úrokování procenta na diagramech promile Rozvoj schopností poznávání- pozornost, soustředění Seberegulace a sebeorganizace sebekontrola, sebeovládání Kreativita vynalézavost, pružnost nápadů, originalita Mezilidské vztahy empatie, respektování, pomoc, podpora Komunikace srozumitelné a kultivované Kooperace a kompetice rozvoj ind. a soc dovedností pro kooperaci Hodnoty, postoje, praktická etika odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování Z obyvatelstvo světa a ČR, hospodářství světa a ČR (podíly obyvatel, ekonom. údaje v %, graf věkového složení obyvatelstva, rozbor diagramů) B procentuelní zastoupení např. krve, tuku v lidském těle, klíčivost semen v %, ztráta vody při sušení rostlin v % atd. vypočítá druhou a třetí mocninu čísla určí zpaměti či pomocí kalkulátoru druhou odmocninu čísla vysloví znění Pythagorovy věty, popř. věty obrácené aplikuje osvojenou Pythagorovu větu při řešení slovních úloh Druhá a třetí mocnina, druhá odmocnina druhá a třetí mocnina druhá odmocnina Pythagorova věta D-Pythagoras, význam řecké matematiky rozlišuje racionální a iracionální čísla, zobrazí je na číselné ose zařadí libovolné číslo do příslušné číselné množiny (N, Z, Q, R) Reálná čísla vysvětlí pojmy poměr, převrácený poměr, postupný poměr dělí celek na části v určitém poměru, změní základ v daném poměru řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem pracuje s měřítkem mapy a plánu určí vztah přímé, nebo nepřímé úměrnosti Poměr, přímá a nepřímá úměrnost poměr, převrácený poměr, postupný poměr měřítko mapy a plánu přímá úměrnost nepřímá úměrnost trojčlenka Z měřítko mapy a výpočty vzdáleností F světelné jevy

4 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy sestrojí v pravoúhlé soustavě souřadnic graf přímé a nepřímé úměrnosti využívá mechanismu trojčlenky při řešení slovních úloh z praxe vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data sestaví číselný výraz i výraz s proměnnou na základě slovního textu určí hodnotu výrazu používá pojmy proměnná, mnohočlen, člen výrazu, koeficient sčítá, odčítá mnohočleny, násobí a dělí mnohočlen jednočlenem, vytýká před závorku Výrazy číselné výrazy výrazy s proměnnou výpočty s výrazy

5 PŘEDMĚT MATEMATIKA ROČNÍK: TERCIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy, projekty Žák definuje a odlišuje kružnici a kruh rozpozná polohové vztahy přímky a kružnice, rýsuje tyto útvary vypočítá délku kružnice a obsah kruhu definuje válec popíše podstavy a plášť válce sestrojí síť válce používá vzorce pro výpočet povrchu a objemu válce Kružnice a kruh základní pojmy vzájemná poloha kružnice a přímky délka kružnice kruhový oblouk Thaletova kružnice obsah kruhu kruhová výseč Válec objem a povrch válce Rozvoj schopností poznávání- pozornost, soustředění Seberegulace a sebeorganizace sebekontrola, sebeovládání Kreativita vynalézavost, pružnost nápadů, originalita Mezilidské vztahy empatie, respektování, pomoc, podpora Komunikace srozumitelné a kultivované Kooperace a kompetice rozvoj ind. a soc dovedností pro kooperaci Hodnoty, postoje, praktická etika odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování rozliší vztah a zápis rovnosti provádí zkoušku dosazením do levé a pravé strany rovnice a porovnáním získaných hodnot používá ekvivalentní úpravy při řešení rovnic vyjádří podmínky slovní úlohy pomocí neznámé a sestaví rovnici vyjádří ze vzorce různé proměnné Rovnice rovnost rovnice ekvivalentní úpravy rovnic lineární rovnice s jednou neznámou slovní úlohy CH - jednoduché výpočty chemických rovnic s využitím vztahů pro n, M, m, V, c F řešení rovnic o pohybu, výpočet hustoty, kalorimetrická rovnice zapíše nerovnici znázorní řešení nerovnice na číselné ose a zapíše řešení nerovnice rozlišuje násobení obou stran nerovnice kladným a záporným číslem Nerovnice nerovnost a nerovnice intervaly sestrojí osu úsečky a úhlu, rovnoběžky s danou přímkou v dané vzdálenosti při řešení konstrukčních úloh využívá množin bodů s danou vlastností kreslí náčrtek, provádí rozbor úlohy, zapíše pomocí symbolů postup konstrukce, útvary narýsuje a určí počet řešení Konstrukční úlohy množiny bodů dané vlastnosti základní konstrukční úlohy konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků sčítá, odčítá, násobí a dělí mocniny vypočítá mocninu součinu, zlomku a mocniny rozumí zápisu čísla ve tvaru součinu s mocninou deseti Mocniny mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami zápis čísel v desítkové soustavě pomocí mocnin deseti

6 Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy, projekty upravuje výrazy vytýkáním před závorku vynásobí dvojčlen dvojčlenem i trojčlenem užívá vzorce (a±b) 2, a 2 -b 2 určuje podmínky, za kterých má lomený výraz smysl krátí lomené výrazy Výrazy úpravy algebraických výrazů násobení mnohočlenů druhá mocnina dvojčlenu rozdíl druhých mocnin lomený výraz společný dělitel a společný násobek lomených výrazů krácení lomených výrazů řeší lineární rovnice včetně rovnic s neznámou ve jmenovateli soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými vyřeší metodou dosazovací nebo sčítací matematizuje slovní úlohy vedoucí k soustavě dvou rovnic se dvěma neznámými řeší jednoduché praktické úlohy nezávislé do značné míry na obvyklých postupech školské matematiky, užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení těchto úloh řeší úlohy vyžadující prostorovou představivost Lineární rovnice lineární rovnice a soustavy lineárních rovnic lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli lineární rovnice se dvěma neznámými soustava lineárních rovnic se dvěma neznámými slovní úlohy Netradiční matematické úlohy úlohy z matematických soutěží slovní úlohy netradiční geometrické úlohy

7 PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: KVARTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: určuje podmínky, za kterých má lomený výraz smysl krátí i rozšiřuje lomené výrazy sčítá, odčítá, násobí a dělí lomené výrazy zjednodušuje složené lomené výrazy rozezná funkční vztah určí definiční obor a obor hodnot funkce sestrojí graf lineární funkce vyřeší graficky soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými pozná funkci nepřímá úměrnost sestrojí graf nepřímé úměrnosti používá nepřímou úměrnost pro řešení úloh z praxe rozezná kvadratickou funkci vysvětlí pojmy parabola, vrchol paraboly, maximum a minimum funkce sestrojí parabolu řeší kvadratické rovnice pomocí vzorce a pomocí rozkladu na součin určí podobné útvary v rovině a jejich poměr podobnosti používá věty o podobnosti trojúhelníků rozdělí úsečku v daném poměru užívá poměr podobnosti při práci s mapou, plánem Operace s lomenými výrazy rozšiřování a krácení lomených výrazů sčítání, odčítání, násobení a dělení zjednodušování lomených výrazů Funkce pojem funkce vlastnosti funkcí lineární funkce, graf funkce funkce nepřímá úměrnost kvadratická funkce kvadratická rovnice Podobnost podobnost geometrických útvarů v rovině podobnost trojúhelníků Rozvoj schopností poznávání- pozornost, soustředění Seberegulace a sebeorganizace sebekontrola, sebeovládání Kreativita vynalézavost, pružnost nápadů, originalita Mezilidské vztahy empatie, respektování, pomoc, podpora Komunikace srozumitelné a kultivované Kooperace a kompetice rozvoj ind. a soc dovedností pro kooperaci Hodnoty, postoje, praktická etika odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost, respektování Z - práce s grafy a tabulkami vyjadřujícími různé závislosti definuje goniometrické funkce jako poměry stran v pravoúhlém trojúhelníku určuje hodnoty goniometrických funkcí pomocí kalkulátoru využívá goniometrické funkce při řešení úloh z praxe vypočítá objem a povrch jehlanu, kužele a koule narýsuje síť jehlanu používá pojmy jednoduché a složené úrokování, úrok, daň a řeší úlohy s nimi Goniometrické funkce ostrého úhlu goniometrické funkce sinus, kosinus, tangens a kotangens užití goniometrických funkcí při řešení pravoúhlých trojúhelníků Jehlan, kužel, koule objem a povrch jehlanu objem a povrch rotačního kužele objem a povrch koule Základy finanční matematiky jednoduché úrokování složené úrokování

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.7 Matematika. 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.7 Matematika 6.7.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen jako povinný ve všech ročnících čtyřletého studia. Patří do vzdělávací oblasti

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

e r er er e r ë r ee r e r ë r r!" e Vzdělávací oblast je v 1. 4. ročníku realizována prostřednictvím vzdělávacího předmětu Matematika. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444

Sčítání a odčítání Jsou-li oba sčítanci kladní, znaménko výsledku je + +421 +23 = + 444 ARITMETIKA CELÁ ČÍSLA Celá čísla jsou. -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Celá čísla rozdělujeme na záporná (-1, -2, -3, ) kladná (1, 2, 3,.) nula 0 (není číslo kladné ani záporné) absolutní

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva o testování. Základní škola Boženy Němcové 2, 74601 Opava

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva o testování. Základní škola Boženy Němcové 2, 74601 Opava Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva o testování Základní škola Boženy Němcové 2, 74601 Opava v rámci řešeného projektu č. CZ.04.1.03/3.1.15.1./0127 s názvem Podpora efektivity vzdělávání v Moravskoslezském

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

D O D A T E K č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU D O D A T E K č. ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Tento dodatek č. se vydává za účelem vytvoření podmínek pro čerpání finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory.5

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014

Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH. Martin Beránek 21. dubna 2014 Elementární matematika - výběr a vypracování úloh ze sbírky OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V RVP ZV Z MATEMATIKY VE SVĚTLE TESTOVÝCH ÚLOH Martin Beránek 21. dubna 2014 1 Obsah 1 Předmluva 4 2 Žák zdůvodňuje a využívá

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Metodické a evaluační centrum, o. p. s.

Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Metodické a evaluační centrum, o. p. s. Zpráva z testování vstupní úrovně v rámci projektu Testování žáků 1. ročníků oborů vzdělávání poskytujících střední vzdělání s maturitou Zpráva za školu Strana 1

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy

Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol. Zpráva pro vedení školy Zpráva z testování žáků 9. ročníků základních škol Zpráva pro vedení školy Škola Základní škola Šumperk, Vrchlického 22, 78701 Šumperk Počet otestovaných tříd 1 Termín 17. 1. 2014-27. 1. 2014 Počet žáků

Více