Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU. Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ"

Transkript

1 Finanční modul - EKONOMIKA ŘÍZENÍ PODNIKU Vzdělávací program ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

2 Osnova Témata Základy účetnictví Principy daňové evidence Financování podniku, rozpočetnictví a kalkulace Bankovní soustava a platební styk

3 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Vyhláška č. 500/2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. České účetní standardy pro podnikatele (kteří účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.).

4 Vymezení úč. jednotky podle zákona Právnická osoba se sídlem na území ČR. Zahraniční osoby podnikající nebo provozující jinou činnost podle zvláštních předpisů na území ČR. Organizační složky státu podle zvláštního předpisu. Fyzické osoby zapsané v OR. Ostatní FO, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o DPH přesáhl za předcházející kalendářní rok 1 mil. Kč. Ostatní FO, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí. Ostatní FO, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis.

5 Předmět účetnictví Účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv. Účtování o stavu závazků a jiných pasiv. Účtování o nákladech a výnosech. Účtování o výsledku hospodaření. Účetní doklady a jejich náležitosti Označení účetního dokladu. Obsah účetního případu a jeh účastníci. Peněžní částka nebo informace o ceně za jednotku a celkem. Datum vyhotovení dokladu. Datum uskutečnění účetního případu. Podpisy odpovědných osob.

6 Účetní zápisy Vymezení záznamů pouze do účetních knih Vymezení časové průběžné v účetním období Účetní knihy Deník Hlavní kniha Kniha analytických účtů Kniha podrozvahových účtů Hlavní kniha Otevírání a uzavírání účetních knih

7 Směrová účtová osnova a účtový rozvrh Účtové třídy. Účtové skupiny. Syntetické a analytické účtu. Tvorba účtového rozvrhu na základě směrné účtové osnovy. Účetní závěrka Rozvaha (bilance). Výkaz zisku a ztráty. Přílohy. Účetní závěrka v plném a zjednodušeném rozsahu. Rozvahový den.

8 Inventarizace majetku a závazků Fyzická a dokladová inventarizace. Řádná, mimořádná a průběžná inventarizace. Inventurní soupisy a jejich obsah, inventarizační rozdíly a jejich vypořádání. České účetní standardy Úprava účetnictví účetních jednotek, které jsou podnikateli a účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Přehled standardů

9 PRINCIPY DAŇOVÉ EVIDENCE Právní vymezení Zákon o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. Obsah daňové evidence Záznamy o příjmech a výdajích Záznamy o majetku a závazcích Zákon pouze stanoví obsah daňové evidence, nikoli způsob a formu jejích vedení.

10 Poplatník musí být schopen prokázat pravdivost všech skutečností, které je povinen uvádět v daňovém přiznání, hlášení a vyúčtování směrem ke správci daně. Potřeba vést průkaznou evidenci hmotného, nehmotného, movitého i nemovitého majetku souvisejícího s podnikatelskou činností. Povinnost uschovávat daňovou evidenci za všechny zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená zákonem Inventarizace v daňové evidenci Zásoby Hmotný majetek Pohledávky a závazky Inventarizační zápis a jeho vypořádání

11 FINANCOVÁNÍ PODNIKU, ROZPOČETNICTVÍ A KALKULACE Financování podniku Úloha podnikových financí a jejich řízení (management). Úkoly finančního managementu: získávat kapitál pro běžné i budoucí potřeby rozhodovat o alokaci finančních zdrojů (běžný provoz, inovace, investice) rozhodovat o rozdělení zisku (příp. sanaci ztráty) zaznamenávat, analyzovat, kontrolovat a řídit finanční stránku činnosti firmy Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování (preference a motivace). Taktická a strategická finanční rozhodnutí. Finanční analýza, základní ekonomické ukazatele a metody hodnocení.

12 Druhy a způsoby financování podniku Zdroje a způsoby financování podniku při založení a provozu firmy (vlastní a cizí kapitál, samofinancování). Vztah zdrojů financování k majetkové a kapitálové struktuře podniku. Typy financování podniku (užití zdrojů): běžné, tj. krátkodobé (provoz firmy nákup materiálu, energií, mzdy, nájem apod.) dlouhodobé (dlouhodobý majetek budovy, pozemky, stroje), popř. finanční investice mimořádné (počáteční výdaje při založení firmy, rozšiřování, spojování, likvidace podniku).

13 Řízení peněžních (hotovostních) toků tzv. cash flow (CF) Pojem a obsah CF. Klíčová úloha CF pro dlouhodobé finanční plánování firmy. Provozní a investiční CF, čistý peněžní CF, vztah CF k účetním výkazům firmy. Firma musí hradit mnoho svých výdajů (výplaty mezd, nákupy materiálu a energií, nájemné, služby atd). Některé z nich přitom nejsou (hotovostních) toků, tzn. množství peněz, které do firmy přitéká (příjmy, nebo také přírůstky finančního majetku) a z ní odtéká (výdaje, resp. úbytky finančního majetku).

14 Výnosy, náklady a hospodářský výsledek výnosy (provozní, finanční, mimořádné) jako strana výstupu, tj. peněžní částky, získané ze všech činností firmy za určité časové období bez ohledu nato, zda v tomto období došlo k jejich úhradě či nikoliv). Terminologický vztah pojmů výnosy, výkony a tržby, jako hlavní zdroj výnosů, závislý především na prodaném množství výrobků nebo služeb a jejich cenách náklady jako strana vstupu tj. peněžní částky, které firma účelně vynaložila na dosažení svých výnosů). Základní struktura nákladů. Náklady jako měřítko spotřebované živé a zhmotnělé práce. Zvláštní pozice odpisů. hospodářský výsledek (HV) jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Zisk nebo ztráta. Zisk před zdaněním, po zdanění jako zdroj financování, funkce zisku. bod zvratu jako výsledek korelace určitých veličin (množství výroby, ceny, variabilních a fixních nákladů). zdroj informací o dosažených výsledcích v jednotlivých kategoriích, tvořících hospodářský výsledek (účetní výkaz zisků a ztrát - výsledovka). finanční rozbor a analýza výnosů, nákladů a hospodářského výsledku, úskalí finanční analýzy.

15 Vztah podnikového rozpočtu k finančnímu plánu finanční plán jako součást celkového podnikového (firemního) plánu základní schéma manažerského finančního rozhodování (podniková strategie podnikový plán dlouhodobý finanční plán krátkodobý finanční plán rozpočet kalkulace) vypracování podnikového rozpočtu zdola nahoru ( bottom up ) shora dolů ( top down ) Podnikový rozpočet se sestavuje v časové návaznosti na sestavení dlouhodobého finančního plánu. Fáze zdola nahoru a shora dolů se mohou iterativně opakovat, dokud nenastane soulad se záměry finančního plánu pro dané období. Podnikový rozpočet obsahuje konkrétní zadání, jimiž se cíle finančního plánu zabezpečují (rozepisují).

16 Soustava rozpočtů typy rozpočtů (funkční, odpovědnostní, provozní, investiční, krátkodobé, dlouhodobé) příklady funkčních rozpočtů (sféra prodeje, výroby, obslužných činností, finanční souhrnné rozpočty rozpočetní výsledovka a rozvaha) rizika rozpočtování vztah rozpočtů a kalkulací Rozpočetnictví představuje systém náročný na informace, technické prostředky, kvalifikaci, disciplínu, spolupráci a koordinaci při sestavování rozpočtů na monitorování skutečnosti, její analýzu a kontrolu

17 Kalkulační systém a jeho využití v řízení kalkulační systém a jeho využití v řízení firmy typy kalkulací (propočtová, operativní, plánová, výsledná) vymezení základních kalkulačních pojmů (metoda, předmět, obsah kalkulace, základní vztah k rozpočtu a účetnictví) úloha kalkulace při řízení nákladů, výnosů a zisku cenová kalkulace

18 BANKOVNÍ SOUSTAVA A PLATEBNÍ STYK Druhy peněz Mince složená ze slitiny kovů v přesně daném poměru (např. železo a nikl, nebo hliníku a zinku ). Papírové peníze tištěné na speciálním papíře za použití ochranných znaků proti padělání, vydávat je smí jen emisní banka, jsou množstevně regulovány, podloženy odpovídajícím množstvím zlata a stříbra nebo jiných vzácností. Bankovní peníze mají nejčastěji formu šeků, které nahrazují papírové peníze, podobný účel mají i kreditní karty. Úvěrové peníze = směnky ( cenné papíry ).

19 1. Poptávka po penězích Funkce peněz Peníze jsou mírou hodnot (jednoduchým nástrojem vyjadřujícím hodnotu zboží a práce v něm obsažené ), jsou měřítkem cen (při stanovení jednotky ceny = 1,- Kč), jsou prostředkem směny (je za ně možné směnit jakékoli zboží ), jsou oběživem ( slouží stále znovu, opakovaně ), jsou prostředkem k vyjádření úspor, jsou platidlem při prodeji na úvěr. Fungují jako světové peníze = všeobecné platidlo a prostředek směny. Příčiny poptávky Podnikatel je používá jako platidlo při vyrovnávání závazků nebo jako prostředek směny při platbě mzdy za práci. Domácnost k nákupu potravin, placení nájemného a energií, k nákupu hmotných statků.

20 Peníze a úroky Vkladem peněz na bankovní účet s úrokovou sazbou zhodnotíme peníze v náš prospěch. V případě poskytování úvěru ale je úrok položkou, o kterou dlužník zaplatí věřiteli více, než mu půjčil. 2. Nabídka peněz peněžní ústavy Banka a její funkce Banka přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry na základě státem udělené licence. Vykonává další činnosti jako je finanční zprostředkování a bezhotovostní platební styk. Realizuje pro své klienty obchody na sekundárních trzích.

21 Bankovní systém ČR V různých zemích jsou různé bankovní systémy, základní princip = dvoustupňový (centrální banka má makroekonomickou funkci, další banky provádějí na ziskovém principu bankovní obchody s klientem). Centrální banka tedy není ryze podnikatelským subjektem, tvoří a koordinuje státní úvěrovou politiku, reguluje peněžní nabídku státu, nepřímo řídí banky na nižším stupni, jako jediná má právo vydávat (emitovat) bankovky a mince. Její název: Česká národní banka. Ostatní banky tvoří síť plnící dvě funkce = komerční a investiční, komerční banky nabízejí širokou škálu produktů, investiční pak pouze tuto výhradní činnost. Bankovní produkty Česká národní banka = centrální banka emise peněz a bankovní dohled, další uvedeno výše. Komerční banky a spořitelny úvěry, depozitní produkty, platební produkty = účelové úvěry, kontokorentní úvěry, eskontní a hypoteční úvěry, bankovní záruky, vklady na knížkách, sporožirové účty, běžné účty, devizové účty, zástavní listy, bankovní převody, šeky, platební karty a řada dalších produktů.

22 Investiční bankovnictví = obchody s cennými papíry, emisní obchody, obchody s deriváty, depotní obchody a majetková správa. Stavební spořitelny specifické zaměření v oblasti bydlení. Zvláštní pozornost Českomoravská záruční a rozvojová banka = banka pověřená státem správou finančních prostředků na podporu podnikání v rámci státem vyhlášených programů podpory podnikání. Úrok O tuto částku dostane věřitel od dlužníka více, než mu půjčil. Základní sazbu úroků určuje Česká národní banka podle situace ve státě ( diskontní sazba ), dále stanovuje povinnou výši rezerv z vkladů a sama banka si pak stanoví tržní úrokovou sazbu. O součet těchto položek platí dlužník věřiteli více. Jednoduché úrokování (počítá se v každém úrokovacím období ze stejného - původního základu) Složité úrokování (úrok se počítá také z dlužných úroků)

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava

Brno International Business School. základy účetnictví. Martin Landa. KEY Publishing s.r.o. Ostrava Brno International Business School základy účetnictví Martin Landa KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Vzor citace: Landa, M. Finanční a manařerské účetnictví podnikatelů. Ostrava: KEY Publishing, 2008.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. finančních institucích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému ve finančních institucích dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB) 1 - Pokladní,

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Financí a účetnictví. Historie účetnictví. Diplomová práce. Vendula Dolejšová

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Financí a účetnictví. Historie účetnictví. Diplomová práce. Vendula Dolejšová Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Financí a účetnictví Historie účetnictví Diplomová práce Autor: Vendula Dolejšová Finance, hospodaření samosprávy Vedoucí práce: Ing. Miluše Korbelová Praha

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více