S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/ Karviná - Ráj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj"

Transkript

1 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/ Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20 Část IV. Dispozice s členskými právy a povinnostmi čl Část V. Přidělování bytů a nebytových prostor čl Část VI. Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) čl Část VII. Zánik členství a majetkové vypořádání čl Část VIII. Orgány družstva čl Část IX. Předseda družstva čl Část X. Působnost a zastupování družstva ve společenství vlastníků jednotek čl.94 Část XI. Hospodaření družstva čl Část XII. Zrušení, změna právní formy, likvidace a zánik družstva čl Část XIII. Společná ustanovení čl Část XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení čl Část I. 1

2 Základní ustanovení Čl. l Firma přijala název Stavební bytové družstvo DRUBYD se sídlem v Karviné - Ráji, Ciolkovského 625/54, IČ: Je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239. Čl. 2 l) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty a nebytové prostory, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování potřeb svých členů a tím i obecného zájmu. 2) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Část II. Činnost družstva Čl. 3 1) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže), na správě a udržování tohoto i ostatního majetku družstva a dále na udržování provozu bytů a nebytových prostorů v objektech, které jsou ve správě družstva bez ohledu na majetkové vlastnictví. 2) Předmětem činnosti družstva je zejména: a) činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů, spočívající především v: - organizování přípravy a provádění, popř. zabezpečování výstavby bytů a nebytových prostor, - provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů, - zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, - přidělování bytů a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv, b) činnosti za účelem podnikání spočívající především v: - provádění, popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob, - zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob, - vykonávání i dalších činností schválených představenstvem, pokud si k jejich vykonávání družstvo opatří příslušná oprávnění: * výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona * činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 2

3 3) Pokud by majetková účast družstva v jiném subjektu měla přesáhnout ,-- Kč, podléhá tato účast schválení shromáždění delegátů. Část III. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1) Za člena družstva může být přijata zletilá osoba ze státu Evropské unie. Toto ustanovení se použije, nestanoví-li závazné předpisy práva evropských společenství jinak. Nezletilá osoba se může stát členem družstva z důvodu dědění nebo v případech uvedených v čl. 21 a čl ) Osoba jiného státu se může stát členem družstva v případech uvedených v čl. 60, převodem členských práv a povinností na druhého manžela za trvání manželství nebo převodem členských práv a povinností na býv. druhého manžela po rozvodu manželství. 3) Za člena družstva nemusí být přijata osoba, jemuž členství v družstvu zaniklo již dříve vyloučením podle čl. 58. Čl. 5 l) Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 3OO,-- Kč a základního členského vkladu ve výši 5OO,-- Kč. Zápisné netvoří součást základního členského vkladu a jeli žádosti vyhověno, je nevratné. 2) Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu doručena. Toto rozhodnutí musí být členu doručeno doporučeným dopisem. Zamítavé rozhodnutí musí obsahovat odůvodnění a poučení o právu podat odvolání. 3) Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad uchazeči o členství, kterého nepřijalo za člena, do třiceti dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí o nepřijetí uchazeče za člena družstva. Čl. 6 1) Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště, rodné číslo fyzické osoby jako i výše jejího základního členského vkladu, výše členského podílu, který splatila a popř. další rozhodné skutečnosti. 2) Bez zbytečného odkladu se do seznamu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností, o nichž se družstvo dozví. 3) Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat o vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu v seznamu. V otázkách nakládání s osobními údaji členů družstva se družstvo řídí zák. č. 101/2000 3

4 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 7 Společné členství manželů l) Vznikne - li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i společné členství manželů v družstvu. 2) Právo společného nájmu družstevního bytu manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě převodu členství na jednoho z manželů podle čl. 9. 3) Společné členství manželů podle odst. l) a 2) nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. 4) Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. 5) Vznikne-li právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu některému z manželů před uzavřením manželství nebo stal-li se před uzavřením manželství některý z manželů nájemcem družstevního bytu, vzniká uzavřením manželství právo společného nájmu bytu se všemi povinnostmi, společné členství manželů však nevznikne. Čl. 8 l) Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. 2) Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném bytovém družstvu. Čl. 9 Přechod a převod členství l) Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl členský podíl. Členem družstva z titulu dědění se může stát i fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. Pokud na základě rozhodnutí soudu je více dědiců, uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu nebo nebytovému prostoru pouze s jedním dědicem určeným dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu. 2) Člen může převést svá práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na fyzickou osobu, která splňuje podmínky dle čl. 4. 3) Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu. 4) Členství přechází i jiným způsobem stanoveným zákonem (např. 707 odst. 1,2 obč. zák.). 4

5 Čl. 10 Splynutí členství l) Jestliže člen získá v témž družstvu další členství, např. z důvodu dědění, převodem členských práv a povinností, sloučením družstev a převodem části majetku, vyzve družstvo člena, aby provedl některou z dispozic s členstvím podle čl. 21 a 22. Jestliže člen nevykoná tuto dispozici do tří měsíců od výzvy družstva, splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné. 2) Z důvodů uvedených v odst. l) splynou navzájem i společná členství manželů. Vznikem společného členství manželů nesplyne samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. 3) Při splynutí členství podle odst. l) a 2) platí délka nejstaršího členství. Členská práva a povinnosti z takto splynutého členství zůstávají členovi zachovány. Čl. l1 Přeměna členství K přeměně členství dochází v těchto případech: a) společné členství manželů se mění na samostatné členství jednoho z bývalých manželů nebo na samostatné členství každého z nich v případě uvedeném v čl. 60, b) samostatné členství zůstavitele se v případě uvedeném v čl. 57 odst. 2) mění na samostatné členství každého z dědiců jednotlivých členských podílů zůstavitele, c) samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemců družstevního bytu, se výměnou družstevního bytu mění na společné členství manželů, d) samostatné členství nájemce družstevního bytu se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů. Čl. l2 Rozdělení členství K rozdělení členství dochází v případech rozdělení družstva, vyčleněním části družstva nebo převodu části jeho majetku, jestliže člen nebo manželé - společní členové budou po jeho uskutečnění užívat nadále byt v jiném družstvu, než nebytový prostor. Čl. l3 Členská práva a povinnosti Člen družstva má právo zejména: a) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce na jednání a rozhodování členské schůze samosprávy a nebo prostřednictvím zvolených delegátů na jednání a rozhodování shromáždění delegátů, b) být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a při splnění podmínek dle čl. 63 stanov, c) účastnit se veškeré družstevní činnosti a používat výhod, které 5

6 družstvo svým členům poskytuje, d) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi týkajícími se činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován, e) na uzavření nájemní smlouvy ke konkrétně určenému bytu (nebytovému prostoru), splatí-li členský podíl na výzvu vedení družstva, ve lhůtě jím stanovené, dále na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě usnesení představenstva družstva o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru), na základě převodu členských práv a povinností nebo jejich části, na základě dohody o výměně bytů a na základě zdědění členského podílu, f) na roční vyúčtování zaplacených záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) a na vypořádání podle Zásad schválených shromážděním delegátů, g) disponovat s členskými právy a povinnostmi v souladu se stanovami, h) na převod bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví člena družstva - nájemce za podmínek daných zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, a to i po datu , vyzval-li k tomu člen družstva - nájemce písemně družstvo ve stanoveném termínu. Člen družstva je povinen zejména: Čl. l4 a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů družstva, b) uhradit zálohu na členský podíl, popřípadě doplatek členského podílu a dodatečný členský vklad nebo jinou majetkovou účast ve stanovené výši a lhůtě, c) platit nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu a zálohy na ně, d) platit úhradu za činnost a úkony družstva ve výši určené shromážděním delegátů, e) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu a řádně užívat plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru), f) neprovádět úpravy bytu a jeho zařízení, jimiž by byl bez souhlasu vlastníka (vlastníků) měněn vzhled domu, ohrožena statická bezpečnost konstrukcí a narušena činnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, kanalizace, elektroinstalace, vzduchotechnika, STA apod.), g) zajistit předepsané revize technických zařízení, zejména elektrozařízení v bytě ve stanovených lhůtách tak, aby neohrozil bezpečnost a zdraví ostatních nájemců (vlastníků). Ustanovení zvláštních předpisů tím nejsou dotčena., h) umožnit provedení revizí a porevizních oprav v bytě hrazených z dlouhodobé zálohy, o kterých byl běžným způsobem informován (vývěskou, oznámenímˇ). V případě neumožnění hradí nájemce vzniklé vícenáklady., ch) převzít byt na základě smlouvy o nájmu bytu, který je způsobilý k užívání, ve lhůtě stanovené družstvem nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu, i) osobně se dostavit na správu družstva a písemně potvrdit družstvu změny, a to do 15-ti dnů, ode dne kdy ke změnám došlo, týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Nesplní-li nájemce povinnost podle předchozí věty ani do 30-ti dnů, považuje se to za hrubé porušení 6

7 povinností podle ust. 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku., j) umožnit osobám pověřeným družstvem, aby po předchozím písemném oznámení provedly kontrolu pro zjištění stavu bytu nebo nebytového prostoru a jejich technického zařízení za účelem provedení povinných revizí, zjištění závad, které se vyskytly v sousedních bytech nebo nebytových prostorách nebo za účelem kontroly, popřípadě výměny měřičů spotřeby vody a tepla v bytě a odečtu jejich údajů, k) odstranit závady a poškození, která na jiných bytech nebo na společných částech nebo zařízeních domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním byt užívají, případně se tam s jeho vědomím zdržují. V případě neodstranění těchto závad nebo poškození bude toto provedeno na jeho náklady, l) podílet se na úhradě ztráty z ostatního hospodaření (čl. 97) a při likvidačním schodku podle rozhodnutí shromáždění delegátů, m) přispívat podle svých možností k plnění úkolů družstva, n) podílet se na úhradě schodku základní ekonomické jednotky střediska bytového hospodářství, o) zajišťovat úklid společných prostor domu. V případě neprovádění úklidu může být tento na základě písemného sdělení výboru samosprávy zajištěn družstvem na náklady člena - nájemce. V případě opakovaného neprovedení úklidu některým z nájemníků v domě může představenstvo družstva rozhodnout o zajišťování úklidu společných částí příslušného bloku dodavatelsky., p) v případě vzniku škody na majetku družstva neprodleně nahlásit událost družstvu. Čl. l5 Členské vklady a členský podíl l) Členské vklady v družstvu tvoří základní členský vklad a další členský vklad. Členským podílem ve smyslu ust. 706 odst. 3 a 707 odst. 2 obč. zák. se rozumí souhrn všech členských vkladů člena v družstvu vyjádřený v účetní hodnotě. 2) Základní členský vklad je pro všechny členy družstva stejný, je ve výši 500,-- Kč a po dobu trvání členství člena v družstvu nesmí klesnout pod tuto hodnotu. Čl. l6 Další členský vklad l) Dalším členským vkladem je majetková účast člena na družstevní výstavbě, technickém zhodnocení domu, případně na pořízení pozemku příslušejícího k domu převyšující základní členský vklad. Další členský vklad se neodpisuje. 2) Zálohu na další členský vklad určí družstvo před zahájením družstevní výstavby tak, aby jeho výše kryla rozpočtem stanovené náklady připadající na byt (nebytový prostor), který byl členovi přidělen, snížený o státní příspěvek poskytnutý na výstavbu, o úvěr poskytnutý peněžním ústavem na výstavbu, případně o jiné zdroje financování družstevní výstavby. 3) Člen je povinen zaplatit zálohu na další členský vklad před zahájením výstavby ve výši a lhůtě stanovené družstvem. Tato část dalšího členského vkladu se skládá ze základního členského vkladu a dalšího peněžitého případně jiného plnění ve výši připadající na družstevní byt (nebytový prostor), který má být členovi předán do nájmu. Jiné než peněžní plnění na další členský vklad spočívá v hodnotě práce, příp. v hodnotě věcného plnění při svépomocné výstavbě. Rozsah této části 7

8 dalšího členského vkladu je určen smlouvou o jiném plnění na další členský vklad, uzavřenou mezi družstvem a členem. Další členský vklad může mít formu nepeněžního vkladu, o jehož způsobu ocenění rozhodne představenstvo družstva. 4) V případě nutnosti zvýšit zálohu na další členský vklad je člen povinný zvýšení dalšího členského vkladu uhradit ve výši, lhůtě a způsobem stanoveným družstvem. 5) Po dokončení výstavby vypořádá družstvo s financujícím peněžním ústavem finanční zdroje. Po finančním uzavření stavby rozdělí družstvo náklady a zdroje financování objektu na jednotlivé byty (nebytové prostory) a představenstvo rozhodne o konečné výši dalšího členského vkladu. 6) S rozdělením nákladů a zdrojů financování na byty (nebytové prostory) a s rozhodnutím o konečné výši dalšího členského vkladu seznámí družstvo člena nejpozději do 6 měsíců od finančního uzavření stavby. Rozhodnutí o konečné výši dalšího členského vkladu musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se může člen písemně odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek. Nedoplatek dalšího členského vkladu je splatný do 3O dnů od doručení rozhodnutí (pokud představenstvo nerozhodne jinak), v této lhůtě je družstvo povinno uhradit případný přeplatek dalšího členského vkladu. Při svépomocné družstevní výstavbě vypořádá družstvo se členem i hodnotu jiného plnění na další členský vklad. 7) Doklad o rozdělení nákladů a zdrojů financování objektu na jednotlivé byty (nebytové prostory) zašle družstvo na vědomí také výboru samosprávy. 8) Další členský vklad se zhodnocuje o členem splacenou část úmoru úvěru, poskytnutého peněžním ústavem na výstavbu družstevního objektu. 9) Obdobně jako v odstavcích 2) - 7) se postupuje při financování technického zhodnocení domu, případně pořízení pozemku dalším členským vkladem. Čl. 17 Členský podíl uvolněného bytu l) Před uzavřením nájemní smlouvy k uvolněnému bytu (nebytovému prostoru) určí družstvo výši členského podílu následujícího nájemce částkou odpovídající hodnotě členského podílu zvýšeného o částku do té doby splacené hodnoty úmoru úvěru všech předcházejících členů, poskytnutého na družstevní výstavbu. 2) Případný rozdíl mezi výší členského podílu určeného podle odst. l) a výší členského podílu zhodnoceného o členem splacenou část úmoru úvěru vyplacenou dosavadnímu nájemci se zúčtuje do výnosu správy družstva. 3) Uzavření smlouvy o nájmu uvolněného bytu (nebytového prostoru) lze vedle úhrady dalšího členského vkladu podle čl. 16 podmínit splacením dalšího členského vkladu dle čl ) Další členský vklad podle čl. 16 a odst. 3) čl. 17 může mít formu nepeněžitého vkladu. Nepeněžitý vklad se ocení pořizovacími náklady ve výši doložené vkladatelem nebo cenou stanovenou znaleckým posudkem zpracovaným na náklad vkladatele. 8

9 Čl. 18 Členství v družstvu při současném vlastnictví bytu (nebytového prostoru) Vlastníci bytů v družstevních domech, kteří se stali členy družstva mají práva a povinnosti jako nebydlící členové družstva. Čl. 19 Práva a povinnosti vlastníka bytu zúčastňovat se na rozhodování o zajišťování správy společných částí budovy a jejího provozu dle jeho spoluvlastnického podílu řeší smlouva uzavřená mezi správcem a vlastníkem bytu nebo společenstvím vlastníků jednotek jakožto právnickou osobou (zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů). Čl. 20 1) Před uzavřením smlouvy o převodu družstevního bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví člena je člen povinen uhradit družstvu náklady, které mu vznikly v souvislosti s převodem bytu a to ve výši stanovené představenstvem družstva. 2) Před uzavřením smlouvy o převodu družstevního bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví člena je člen povinen uhradit družstvu částku odpovídající výši nesplaceného úvěru s příslušenstvím poskytnutého družstvu a připadající na převáděný byt a dále veškeré závazky, které má vůči družstvu. Část IV. Dispozice s členskými právy a povinnostmi Čl. 21 Převod členských práv a povinností l) Převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. 2) Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením dohody (smlouvy) o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této dohodě (smlouvě). Dohodou (smlouvou) o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu nepřechází automaticky právo nájmu k družstevnímu bytu, ale nabyvateli členských práv a povinností vzniká právo na uzavření nájemní smlouvy dle čl. 32 odst. 2 písm. b). 3) Tytéž účinky jako předložení dohody (smlouvy) o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele (nabyvatelů) členství. 4) U nezletilých nabyvatelů nabývá dohoda (smlouva) o převodu členských 9

10 práv a povinností účinnosti až schválením opatrovnickým soudem. 5) Před vyhotovením nájemní smlouvy družstvem nabyvateli musí být provedeno finanční vypořádání, tj. uhrazen členský vklad, splacený úmor úvěru, náklady na správu družstva, záloha na budoucí vyúčtování služeb s nájmem spojených, případné pohledávky (dluh na úhradě za užívání bytu apod.). Podmínky a výši zálohy na budoucí vyúčtování služeb s nájmem spojených stanoví svým rozhodnutím předseda družstva. Čl. 22 Převod části členských práv a povinností l) Člen může převést část svých členských práv a povinností za podmínek uvedených v čl. 21 na jiného člena téhož družstva v případech kdy člen - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) získal právo na přidělení jiného bytu (nebytového prostoru) v družstvu (např. z důvodu dědění, sloučení družstev nebo převodu části majetku družstva získal právo na přidělení jiného bytu (nebytového prostoru) v témž družstvu nebo právo takový byt užívat). 2) Převod části členských práv a povinností nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Čl. 23 Podnájem bytu (části bytu) l) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu na dobu určitou, tj. na dobu nejdéle dva roky. Přenechání bytu do podnájmu lze neomezeně opakovat, pokaždé s písemným souhlasem družstva. Porušení povinnosti písemného souhlasu družstva se považuje za porušení povinnosti podle článku 58 a ust. 719 občanského zákoníku. 2) Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem. Čl. 24 Výměna bytu l) Člen-nájemce družstevního bytu může uzavřít se souhlasem družstva dohodu o výměně bytu. Souhlas i dohoda musí mít písemnou formu a musí obsahovat dohodu účastníků výměny o převodu členských práv a povinností. Pokud družstvo odepře souhlas s výměnou, nelze jeho projev vůle nahradit rozhodnutím soudu. 2) Jde-li o výměnu bytů v témž družstvu, nabývá dohoda účinnosti dnem uvedeným v dohodě. Jde-li o výměnu bytů v různých družstvech nebo o výměnu bytu družstevního za byt nedružstevní, nabývá dohoda účinnosti dnem uvedeným v dohodě, nejdříve však dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí posledního orgánu příslušného k udělení souhlasu. 3) Zrušení dohody o výměně bytů již schválené všemi účastníky před nabytím účinnosti v ní uvedené je možné pouze s písemným souhlasem všech účastníků a po úhradě nákladů na správu družstva. 4) Jestliže člen-nájemce družstevního bytu i nebytového prostoru vyměňuje odděleně pouze byt nebo nebytový prostor s osobou, která není 10

11 členem družstva, družstvo dohodu neschválí, dokud se tato osoba nestane členem družstva. 5) Převod členských práv a povinností na základě dohody o výměně bytů nastane dnem uvedeným v dohodě, nejdříve však dnem, kdy nabude právní moci rozhodnutí posledního orgánu příslušného k udělení souhlasu. 6) Před vyhotovením nájemní smlouvy družstvem nabyvateli musí být provedeno finanční vypořádání, tj. uhrazen členský vklad, splacený úmor úvěru, náklady na správu družstva na činnost a úkony družstva a záloha na budoucí vyúčtování služeb s bytem spojených, případné pohledávky (dluh na úhradě za užívání bytu apod.). Podmínky a výši zálohy na budoucí vyúčtování služeb s nájmem spojených stanoví svým rozhodnutím předseda družstva. Čl. 25 l) Právo na splnění dohody o výměně bytů musí být uplatněno u soudu do tří měsíců ode dne, kdy byl s dohodou vysloven souhlas; jinak právo zanikne. 2) Nastanou-li dodatečně u některého z účastníků takové závažné okolnosti, že není možno splnění dohody na něm spravedlivě požadovat, může od dohody odstoupit; musí však tak učinit bez zbytečného odkladu. Povinnost k náhradě škody tím není dotčena. Čl. 26 Přenechání družstevního bytu (nebytového prostoru) do nájmu na určitou dobu Představenstvo může smlouvou o nájmu přenechat družstevní byt (nebytový prostor) fyzické osobě, popř. právnické osobě, i když nepůjde o člena družstva v případě, kdy o byt (nebytový prostor) nemá zájem žádný z členů družstva. Stejně může představenstvo přenechat byt (nebytový prostor) tomu, kdo zabezpečuje provoz družstevního domu. V těchto případech nevzniká povinnost ke splacení dalšího členského vkladu podle čl. 16. Výše nájemného a úhrady za plnění poskytována s užíváním bytu (nebytového prostoru) se určí ve smlouvě. Část V. Přidělování bytů a nebytových prostor Čl. 27 Pořadníky 1) Představenstvo družstva sestavuje pořadníky pro přidělování bytů a nebytových prostorů z nové výstavby před jejím zahájením. Pro přidělování bytů uvolněných sestavuje družstvo pořadníky za podmínek stanovených v čl. 27 odst. 2),3) stanov. 2) Představenstvo družstva je povinno sestavit a schválit pořadník pro přidělování uvolněných bytů v případě, pokud v jednom roce jsou přiděleny alespoň 2 uvolněné byty. Pořadník platí nejméně 1 rok od jeho schválení. 3) Členové družstva se zařazují do pořadníku zejména podle délky členství v družstvu s přihlédnutím k naléhavosti jejich bytové potřeby. 11

12 4) Pořadníky schválené představenstvem družstva musí být po dobu platnosti zveřejněny způsobem obvyklým. Čl. 28 Přidělování bytů l) Byty přiděluje představenstvo členům podle jejich pořadí v pořadníku. Nepřidělí-li představenstvo po dobu platnosti pořadníku alespoň 2 byty, na další období se pořadník nesestavuje a ponechává se v platnosti stávající pořadník. 2) Představenstvo může přidělit byty mimo pořadník v případech hodných zvláštního zřetele, zejména z důvodu důležitých potřeb bytového družstva, kdy družstvo přidělením bytu mimo pořadník řeší např. úhradu dlužného nájmu a plnění poskytovaných s užíváním bytu v případech zrušení užívacího práva nájemce, v případech výpovědi z nájmu bytu nájemce a z důvodu exekučního příkazu na postižení majetkové účasti člena družstva. Představenstvo přidělí byt tomu zájemci, který uhradí dluhy na bytu váznoucí, splní-li další kritéria stanovená představenstvem a za podmínky, že se stane členem družstva. 3) Mimo pořadník může dále představenstvo přidělit byt členu, jehož byt, který v družstvu užívá, se stal neobyvatelným nebo byl-li člen družstva zbaven práva na přidělení bytu nebo práva na jeho užívání nesprávným postupem družstva. Představenstvo může na základě návrhu obecního úřadu přidělit byt mimo pořadník též v případech, kdy přidělovaný byt byl uvolněn vyklizením dosavadního nájemce do náhradního bytu (ubytování) poskytnutého tímto obecním úřadem. 4) Mimo pořadník může představenstvo na návrh výboru příslušné samosprávy přidělit uvolněný byt členu, který v témž družstevním domě již užívá byt nevyhovující jeho bytové potřebě, uzavřel-li člen s družstvem písemnou dohodu, že dosud užívaný byt družstvu vrátí. 5) Mimo pořadník přidělí představenstvo i uvolněný byt v případech, kdy družstvo nesestavilo pořadník nebo členové v něm zařazeni byli již uspokojeni, popř. nemají o přidělení bytu zájem, a to podle délky členství. Čl. 29 l) Před přidělením bytu předseda vyzve písemně člena ke splacení dalších členských vkladů podle čl. 16 a při přidělení uvolněného bytu podle čl. 17. Lhůta na zaplacení se stanoví nejméně na l5 dnů ode dne doručení výzvy do vlastních rukou. 2) Nesplatí-li člen ve stanovené lhůtě další členské vklady podle odst.l) nebo odmítne-li písemně přidělení bytu, představenstvo mu byt nepřidělí. Čl. 30 Změna usnesení představenstva o přidělení bytu Představenstvo družstva může po dohodě se členem změnit své usnesení o přidělení družstevního bytu, jestliže se členem nebyla dosud uzavřena nájemní smlouva. Nové přidělení se považuje za realizaci původního pořadníku, popř. šlo-li o přidělení mimo pořadník, za realizaci tohoto přidělení. 12

13 Čl. 31 Zrušení usnesení představenstva o přidělení bytu 1) Představenstvo může zrušit své usnesení o přidělení bytu v případech, kdy: a) člen na výzvu předsedy neuhradil ve stanovené lhůtě doplatek dalšího členského vkladu podle čl. 16, b) člen odmítl převzít byt, který je způsobilý k užívání, ve lhůtě stanovené představenstvem. 2) Usnesení představenstva o zrušení pravoplatného usnesení o přidělení bytu musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Proti usnesení podle odst. 1) se může člen odvolat ke shromáždění delegátů. Odvolání má odkladný účinek. 3) V případě zrušení usnesení představenstva podle odst. 1) vzniká členovi nárok na vrácení zálohy na další členský vklad snížený o základní členský vklad. Tento nárok vzniká uplynutím dvou měsíců ode dne pravoplatného usnesení představenstva, kterým bylo zrušeno usnesení o přidělení družstevního bytu. Část VI. Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) Čl. 32 Vznik nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) l) Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechává svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor). Není-li doba nájmu dohodnuta, má se za to, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou. 2) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy: a) na základě usnesení představenstva o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru), b) převodem členských práv a povinností podle čl. 21 nebo převodem části členských práv a povinností podle čl. 22, c) na základě dohody o výměně bytu, d) na základě zdědění členského podílu. 3) Nájemní smlouva musí obsahovat označení předmětu a rozsah užívání, výši nájemného a způsob výpočtu úhrady za plnění spojená s užíváním bytu. Nájemní smlouva musí mít vždy písemnou formu. Čl. 33 Práva a povinnosti z nájmu bytu l) V bytě může bydlet žít jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. 13

14 2) Pronajímatel má právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo o další případy zvláštního zřetele hodné. 3) Nájemce oznámí pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě, v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce; nájemce je rovněž povinen oznámit pronajímateli uzavření manželství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za to, že hrubě porušil svoji povinnost. 4) Jestliže nájemce ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě spojené se složitou dosažitelností své osoby, oznámí tuto skutečnost pronajímateli. Současně označí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné. 5) Nájemci jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Čl. 34 l) Družstvo je povinno zajistit členu - nájemci družstevního bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání. Toto neplatí pokud je přidělován byt po dlužníkovi mimo pořadník. 2) Odstraňování vad vzniklých na stavebních součástech bytu, kterými je myšleno: např. podlahy, dlažby, omítky a obklady, pokud byly stavební součástí bytu, opravy ústředního topení, opravy zařízení v instalační šachtě včetně uzavíracích armatur, opravy, popř. výměny vodoměrů včetně zaplombování (v případě, že nájemce nezavinil poškození neodborným zásahem), nátěry oken, stolařské opravy oken a rámů před nátěrem včetně oprav, popř. výměny a seřízení kování oken sloužících k plné funkci oken, revize plynového potrubí po spotřebič a revize plynových spotřebičů se hradí z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice do bytového fondu. 3) Nájemce je provozovatelem elektrických zařízení v bytě. Jejich revize a opravy zajišťuje na své náklady nájemce. 4) Veškeré náklady na opravy v bytě související s jeho užíváním, včetně výměn zařizovacích předmětů, příp. další opravy, na kterých se dohodne nájemce s pronajímatelem, hradí nájemce. Totéž se týká porevizních oprav plynových spotřebičů, příp. nákladů na odstranění vad vzniklých v důsledku svévolného zásahu nájemce do odběrného plynového zařízení. 5) V mimořádných případech na základě rozhodnutí členské schůze samosprávy a po schválení představenstvem družstva lze z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice hradit i dohodnuté opravy v bytech (rekonstrukce elektřiny, výměna zařizovacích předmětů apod.) za předpokladu, že na dlouhodobé záloze na opravy a dodatečné investice bude dostatek finančních prostředků k pokrytí plánovaných oprav společných částí domu a výtahů a neplánovaných oprav k odstranění vad vzniklých na společných částech domu a stavebních součástech bytů. 6) Členu družstva - nájemci, který si na vlastní náklady se souhlasem družstva provedl ve svém bytě výměnu nebo nátěry oken, bude poskytnuta náhrada. Náhrada bude poskytnuta na základě písemné žádosti nájemce, po splnění podmínek stanovených VTÚ družstva a až po provedení hromadné výměny nebo nátěrech oken v rámci celého domu (bloku). Výše náhrady z vypočtených nákladů na hromadnou výměnu nebo nátěry oken v celém domě (bloku) snížených 14

15 o podíl připadající na vlastníky bytových jednotek, bude stanovena podle poměru celkového součtu plochy všech vyměněných oken v bytě k celkovému součtu plochy všech vyměněných, či natřených oken domu (bloku). 7) Členu družstva nájemci, který na vlastní náklady se souhlasem družstva v ním užívané jednotce instaloval lodžii, vyměnil otopné těleso, bytové jádro či jinou blíže nespecifikovanou společnou část domu, bude poskytnuta náhrada až po provedení hromadné instalace nebo výměny v celém domě (bloku). Náhrada bude poskytnuta na základě písemné žádosti nájemce za podmínky, že tato bude schválena na členské schůzi domu (bloku) a shromážděním SVJ, pokud v domě (bloku) již vzniklo. Výše náhrad bude vypočtena dle Zásad o výplatě náhrad za provedené opravy. Čl. 35 l) Neplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které jsou hrazeny z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice do bytového fondu a brání řádnému užívání bytu nebo jimiž je výkon práva člena - nájemce družstevního bytu ohrožen, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit v nezbytné míře a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo -li uplatněno nejpozději do šesti měsíců od termínu odstranění závad. 2) Nepostará-li se člen-nájemce družstevního bytu o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu. 3) Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedlo instalaci, kontrolu a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit kontroly a opravy dalších technických zařízení, pokud jsou součástí bytu a patří družstvu. Čl. 36 Člen-nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které mají být hrazeny z dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice do bytového fondu a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Čl. 37 Člen-nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo s ním bydlí nebo se s jeho vědomím v bytě zdržují. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění člena závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu. Čl. 38 Člen-nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu družstva (mezi tyto patří i např. instalace spotřebiče na propan-butan, zrušení otopného tělesa apod.), 15

16 a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen - nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu odstranil. Pokud takto neučiní, bude toto považováno za hrubé porušení povinností nájemce. I když člen družstva nájemce provádí stavební úpravy bytu se souhlasem družstva, nemá nárok na úhradu vynaložených nákladů, nejedná-li se o úpravy dle čl. 34 odst. 6. Čl. 39 Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena-nájemce družstevního bytu. Provádí-li družstvo takové úpravy na příkaz příslušného orgánu státní správy, je člen povinen jejich provedení umožnit, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. Čl. 40 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) l) Člen-nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání bytu (nebytového prostoru) a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu. V případě neplnění této povinnosti nebude v rámci technických možností umožněno členu-nájemci využívání společných částí technických zařízení domu k přenosu dodávek tepla, TUV, SV, plynu a elektřiny. 2) Stanovení záloh na úhrady za užívání bytu a místností nesloužících k bydlení, za služby s nimi spojené a způsob jejich vyúčtování se řídí "Zásadami pro stanovení záloh na úhrady za užívání bytu a místností nesloužících k bydlení, za služby s nimi spojené a pro jejich vyúčtování", které schvaluje shromáždění delegátů družstva (čl. 72 stanov). Čl. 41 Člen-nájemce družstevního bytu má právo na přiměřenou slevu z nájemného, pokud řádně plní ustanovení čl. 40 odst. 1) a družstvo přes jeho upozornění neodstraní v bytě nebo v domě závadu, která podstatně nebo po delší dobu zhoršuje jejich užívání. Právo na přiměřenou slevu z nájemného má člen i tehdy, jestliže nebyla poskytována plnění spojená s užíváním bytu nebo byla poskytována vadně a jestliže užívání bytu se v důsledku toho zhoršilo. Čl. 42 1) Právo na slevu z nájemného nebo z úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu je třeba uplatnit u družstva bez zbytečných odkladů. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno nejpozději do šesti měsíců ode dne odstranění závad. 2) O přiznání slevy, její výši a době trvání přiznané slevy nájemného rozhoduje představenstvo družstva. Čl. 43 Společný nájem družstevního bytu mezi manžely 16

17 l) Společný nájem družstevního bytu může vzniknout jen mezi manžely. 2) Společný nájem družstevního bytu vznikne, jestliže za trvání manželství se manželé nebo jeden z nich stane nájemcem bytu. Jestliže se stal nájemcem družstevního bytu některý z manželů před uzavřením manželství, vznikne společný nájem bytu uzavřením manželství. 3) Totéž platí, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. 4) Ustanovení odstavců 2) a 3) neplatí, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Čl. 44 Běžné záležitosti týkající se společného nájmu družstevního bytu manžely může vyřizovat každý z manželů. V ostatních případech je třeba souhlasu obou manželů, jinak je právní úkon neplatný. Z právních úkonů týkajících se společného nájmu družstevního bytu jsou oba manželé oprávněni i povinni společně a nerozdílně. Čl. 45 Právo společného nájmu družstevního bytu manžely zanikne: l) rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu, 2) dohodou manželů - společných členů na základě písemné dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství, jestliže se jedná o postup podle ust. 24a zákona o rodině, 3) dohodou rozvedených manželů - společných členů družstva, popř. rozhodnutím soudu, 4) smrtí jednoho z manželů, 5) smrtí jednoho z bývalých manželů, 6) zánikem nájmu družstevního bytu. Čl. 46 l) Vzniklo-li společné členství manželů v družstvu, zůstává členství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manželů, který byl určen jejich dohodou. Nedohodnou - li se, rozhodne o tom na návrh jednoho z nich soud. 2) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva. 3) Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, přechází členství v družstvu a nájem družstevního bytu na dědice, kterému připadl členský podíl. Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, 17

18 zůstává členem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel. 4) Smrtí jednoho z bývalých manželů, kteří po rozvodu manželství do doby úmrtí jednoho z nich neuzavřeli dohodu, ani nerozhodl soud o zrušení společného nájmu bytu a o tom, který z nich bude nadále byt užívat jako člen družstva, zaniká společný nájem bytu i společné členství v družstvu a nájemcem bytu a členem družstva zůstává bývalý žijící manžel. Nájem družstevního bytu zaniká: Čl. 47 Zánik nájmu družstevního bytu a) zánikem členství nájemce družstevního bytu (čl. 54), b) písemnou dohodou mezi družstvem a členem-nájemcem družstevního bytu ke dni stanoveném v dohodě, c) písemnou výpovědí člena-nájemce družstevního bytu, ve které musí být uvedena lhůta, kdy má nájem skončit, a to nejméně tři měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce: není-li lhůta uvedena, skončí nájem bytu posledním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž výpověď došla družstvu, d) výpovědí z nájmu (ze společného nájmu) družstevního bytu bez přivolení soudu podle ust. 711 obč. zákoníku nebo s přivolením soudu podle ust. 711a obč. zákoníku, e) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu, f) převedením bytu do vlastnictví člena družstva - nájemce podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 48 Bytové náhrady l) Člen - nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu jinak než dohodou, není povinen se z bytu vystěhovat, dokud mu není zajištěna bytová náhrada. I bez zajištění bytové náhrady je povinen se z bytu vystěhovat, jestli-že mu, dle usnesení představenstva družstva nebo rozhodnutí soudu, není třeba poskytnout ani náhradní byt ani náhradní ubytování. 2) Co se rozumí v konkrétních případech bytovou náhradou, stanovuje občanský zákoník ( 712). 3) V období mezi skončením nájemního poměru a posledním dnem lhůty k vyklizení bytu mají družstvo a člen, jehož nájemní poměr skončil, práva a povinnosti v rozsahu odpovídajícím ustanovením 687 až 699 a přiměřeně 7OO až 7O2 odst. l občanského zákoníku (nájem bytu, společný nájem bytu). Čl. 49 Nájem nebytových prostor 1) O nájmu nebytových prostor platí přiměřeně ustanovení o nájmu bytů. 2) Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou určeny k výkonu 18

19 povolání jen jednoho z manželů, právo společného nájmu nevznikne. 3) Nájem a podnájem nebytových prostor postavených bez finanční účasti členů upravuje zvláštní předpis. Čl. 50 Zajištění řádného využití bytů (nebytových prostor) l) Družstvo dbá, aby družstevní byty, se kterými hospodaří byly řádně a účelně využívány k bytovým účelům. 2) Zjistí-li družstvo, že člen přidělený byt (nebytový prostor) bez vážných důvodů neužívá, vyzve člena, aby byt (nebytový prostor) řádně užíval nebo provedl takové dispozice s bytem (nebytovým prostorem), které podle stanov jsou přípustné nebo byt (nebytový prostor) odevzdal družstvu. Nestane-li se tak, družstvo může nájem (společný nájem) družstevního bytu (nebytového prostoru) vypovědět. 3) Byt nebo jeho část může člen-nájemce družstevního bytu nebo členové jeho domácnosti dočasně používat i k jiným účelům než k bydlení jen se souhlasem představenstva družstva. Tento souhlas nenahrazuje splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů. Čl. 51 Sloučení bytů Byt je možné sloučit se sousedním bytem (části bytu) jen se souhlasem a za podmínek stanovených představenstvem družstva. Čl. 52 Rozdělení bytu Byt je možné rozdělit na dva nebo více samostatných bytů jen se souhlasem a za podmínek stanovených představenstvem družstva. Čl. 53 l) Souhlas představenstva družstva se sloučením nebo rozdělením bytu nenahrazuje povolení stavebního úřadu, které je nutné podle zvláštních předpisů. 2) V souvislosti se sloučením nebo rozdělením bytu představenstvo družstva současně přerozdělí náklady a zdroje financování sloučených nebo rozdělených bytů a určí výši členských podílů a zůstatek nesplaceného investičního úvěru připadajících na příslušné byty. VII. Zánik členství a majetkové vypořádání Čl. 54 Zánik členství 19

20 1) Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou b) vystoupením c) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice d) vyloučením e) zánikem družstva likvidací f) prohlášením konkursu na majetek člena g) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena h) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností i) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce j) převedením bytu do vlastnictví člena družstva - nájemce podle zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. 2) Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje; jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej do 2 měsíců od zrušení konkursu družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního právního předpisu. Čl. 55 Zánik členství dohodou l) Dohodne - li se družstvo a člen na skončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2) Dohodu o skončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Čl. 56 Zánik členství vystoupením l) Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců. Tato doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení člena o vystoupení z družstva. 2) Člen, který nesouhlasí s převodem svých členských práv a povinností na právního nástupce družstva, může z družstva vystoupit ke dni, kdy k tomuto převodu má dojít, když to oznámí představenstvu do jednoho týdne po usnesení shromáždění delegátů. Nárok na vypořádací podíl je povinný uhradit členovi, který z družstva vystoupil právní nástupce družstva do jednoho měsíce ode dne, kdy na něho přešlo jmění družstva. 3) Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem družstva. Čl

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

O B S A H S T A N O V

O B S A H S T A N O V O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení 1 Část II. Předmět činnosti družstva 1 Část III. Členství v družstvu Vznik členství čl. 4 1 Společné členství manželů čl. 5 1 2 Splynutí členství

Více

S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144

S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144 S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1) Firma přijala název Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČINNOST DRUŽSTVA ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU POŘADNÍKY A PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYT. PROSTORU) ORGÁNY DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLENSTVÍ

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Sídlo: K silu 1154, Pelhřimov Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním

Více

Část I. Základní ustanovení

Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva (vydání roku 2004) Část I. Základní ustanovení Firma přijala název: VESELSKO, stavební bytové družstvo Sídlo: Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou IČO: 00049042 Právní forma:

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín

STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín Družstvo přijalo obchodní firmu Část I. Základní ustanovení čl. 1 Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, IČ 00212504, má sídlo v Děčíně IV, Jeronýmova

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY Strana 1 O B S A H Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 4 Čl.2 4 Část II. ČINNOST DRUŢSTVA Čl.3 4 Část III. ČLENSTVÍ V DRUŢSTVU Čl.4 - Vznik

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5 STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firmou družstva je Stavební bytové družstvo Praha 5. Družstvo má sídlo v Praze 5, Staropramenná 12, PSČ 150 21. Čl.

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku

Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku. Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek. Stanovy. Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku Stavební bytové družstvo ve Frýdku-Místku Družstevní 844, 738 01 Frýdek-Místek Stanovy Stavebního bytového družstva ve Frýdku-Místku červen 2014 1 O B S A H Část I. Základní ustanovení 4 Čl. 1 Obchodní

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo v Hranicích 2) Sídlo: 28. října 565, 753 01 Hranice I - Město 3) Stavební bytové družstvo

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, 273 51 Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ

Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, 273 51 Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ PŘIJATÉ SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ DNE 19.DUBNA 2001 S ÚČINNOSTI ODE DNE SCHVÁLENÍ Strana 1 z 27 OBSAH Strana Č Á S T I. Základní ustanovení - Článek 1. a Článek

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

STANOVY Družstva Květinková

STANOVY Družstva Květinková STANOVY Družstva Květinková ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1)Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. -------------------------------------------------------

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Z á k l a d n í u s t a n o v e n í čl. 1 firma: Stavební bytové družstvo RADOST sídlo: Komenského 1992/22, Boskovice, PSČ 680 01 Bytové družstvo (dále jen družstvo) je

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392.

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392. STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 392. IČ: 004 08 441 STANOVY bytového družstva schválené shromážděním delegátů dne

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY Strana 1 O B S A H Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1. 4 Čl.2... 4 Část II. ČINNOST DRUŽSTVA Čl.3. 4 Část III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl.4

Více

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu

se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této smlouvě o nájmu bytu: I Předmět nájmu Smluvní strany Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení: Trvalé bydliště: Rodné číslo: Číslo OP: dále jen nájemce, na straně druhé

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49 Preambule Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů formou provozu bytových a nebytových

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

Zákon č. 440/2005 Sb.

Zákon č. 440/2005 Sb. Zákon č. 440/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 403/1990 Sb., zákonem č. 529/1990 Sb.,

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY Strana 1 O B S A H Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1. 4 Čl.2... 4 Část II. ČINNOST DRUŽSTVA Čl.3. 4 Část III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Čl.4

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor

116/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor 116/1990 Sb. ZÁKON ze dne 23. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor Změna: 403/1990 Sb. Změna: 529/1990 Sb. Změna: 229/1991 Sb. Změna: 540/1991 Sb. Změna: 302/1999 Sb. Změna: 522/2002 Sb. Změna:

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y Lidového bytového družstva v Plzni

S T A N O V Y Lidového bytového družstva v Plzni S T A N O V Y Lidového bytového družstva v Plzni Úplné znění ke dni 28. 6. 2011 1 Část I. Základní ustanovení čl. l Družstvo přijalo název Lidové bytové družstvo v Plzni a má sídlo v Plzni, Prokopova 13/

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 1. Firma: Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa 2. Sídlo: Barvířská 738, 470

Více

STANOVY Bytového družstva Kolektiv

STANOVY Bytového družstva Kolektiv STANOVY Bytového družstva Kolektiv 1) Firma: Bytové družstvo Kolektiv Část. I Základní ustanovení Článek 1 2) Sídlo: Jablonec nad Nisou, Hřbitovní 39, PSČ 466 01 3) Správní forma: družstvo 4) Bytové družstvo

Více

STANOVY. Část II. Činnosti družstva

STANOVY. Část II. Činnosti družstva STANOVY. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Krov 2) Sídlo: 120 00 Praha 2, Polská 2269 / 60-62 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Městským

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY

Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Stavební bytové druţstvo Škodovák 301 00 Plzeň, Edvarda Beneše 21 STANOVY Úplné znění, schválené Shromáţděním delegátů dne 18.11.2013 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: Stavební bytové

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

STANOVY KRUŠNOHOR DRUŽSTVO IČO 25027981 Teplice, Ruská 1086/16

STANOVY KRUŠNOHOR DRUŽSTVO IČO 25027981 Teplice, Ruská 1086/16 STANOVY KRUŠNOHOR DRUŽSTVO IČO 25027981 Teplice, Ruská 1086/16 Schválené na shromáždění delegátů dne 18. března 2000, změny dne 9. prosince 2000, 15. prosince 2001, 17. června 2003 a 5. června 2004 Část

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

1. Obchodní firma družstva: Bytové družstvo BUKOV

1. Obchodní firma družstva: Bytové družstvo BUKOV ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení 1. Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založené za účelem vzájemné podpory svých členů, zejména zajišťováním bytových potřeb

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO zapsaného u Městského soudu v Praze, Oddíl Dr, vložka 2429 se sídlem Krouzova 3048, 143 00 Praha 4 Modřany Prosinec 2001 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO ČÁST I Základní

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více