O B S A H S T A N O V

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H S T A N O V"

Transkript

1 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení 1 Část II. Předmět činnosti družstva 1 Část III. Členství v družstvu Vznik členství čl. 4 1 Společné členství manželů čl Splynutí členství čl. 6 2 Přeměna členství čl. 7 2 Rozdělení členství čl. 8 2 Převod a přechod členství čl. 9 2 Členská práva čl Členské povinnosti čl Převod členských práv a povinností čl Majetková účast člena družstva čl Členský podíl čl Zánik členství čl. 15 až Obnovení členství čl Zánik společného členství manželů - čl Majetkové vypořádání člena při zániku členství čl Členská evidence čl Část IV. Pořadník, přidělování bytů a nebytových prostor Sestavování pořadníků čl Délka členství čl Schvalování pořadníků čl Přidělování bytů (nebytových prostor) čl Zrušení rozhodnutí o přidělení bytu (nebytového prostoru) čl.30 8 Změna rozhodnutí o přidělení bytu (nebytového prostoru) čl Část V. Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) Vznik nájmu čl Práva a povinnosti z nájmu bytu (nebytového prostoru) čl Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu čl Sleva z nájemného čl Společný nájem družstevního bytu (nebyt. prostoru) manžely čl Zánik společného nájmu bytu (nebyt. prostoru) manžely čl Výměna družstevního bytu (nebytového prostoru) čl Podnájem bytu (části bytu) čl Přenechání družstevního bytu (nebyt.prostoru) do nájmu na určitou dobu čl Zánik nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) čl Nájem nebytových prostor čl Zjištění řádného využití bytů čl Část VI. Členství v družstvu při současném vlastnictví bytu (nebytového prostoru) čl. 44 až Část VII. Orgány družstva Čl. 47 až Shromáždění delegátů čl.50 až Představenstvo čl Předseda družstva čl Ředitel družstva čl Kontrolní komise čl Samospráva čl Členská schůze samosprávy čl Výbor samosprávy čl Pomocné orgány čl Zastupování družstva ve společenství vlastníků čl Zastupování vlastníků bytů ve správě družstva čl Část VIII. Hospodaření družstva Financování činnosti družstva čl Hospodaření bytových domů a řadových garáží čl Ostatní hospodaření čl Základní kapitál čl Nedělitelný fond čl Fond družstevní výstavby čl Dlouhodobě přijaté zálohy čl Rezervní fond čl Zajišťovací fond čl Statutární fond čl Rozdělení zisku nebo úhrada případné ztráty čl Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření čl Část IX. Zrušení a likvidace družstva Čl. 76 až Likvidace družstva čl Sloučení, splynutí a rozdělení-čl Část X. Společná ustanovení 22 Čl. 79 až 82 Podněty členů čl Doručování čl Počítání času čl Část XI. Přechodná a závěrečná ustanovení Čl. 83 a 84 23

2 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma družstva je MÍR, stavební bytové družstvo (dále jen družstvo). Družstvo má sídlo v Brně, Bedřichovická 21. Čl. 2 (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností a společnými prostředky byty, nebytové prostory a hospodařit s nimi, zajišťovat jejich správu a provoz. (2) Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. (3) Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku. (4) Členové družstva neručí za závazky družstva. (5) Zapisovaný základní kapitál družstva činí ,- Kč. (6) Stanovy družstva jsou základním vnitrodružstevním předpisem upravujícím právní poměry družstva. ČÁST II. PŘEDMĚT ČINNOSTI DRUŽSTVA Čl. 3 Předmětem činnosti družstva je především správa a provoz bytových a nebytových objektů, zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor, jakož i organizování přípravy a provádění výstavby bytů a nebytových prostor (garáže, ateliéry). Družstvo: 1) staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor, 2) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá s nimi smlouvy o nájmu, 3) provádí, popřípadě zabezpečuje správu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů pro své členy, popřípadě i pro jiné osoby (fyzické i právnické), 4) poskytuje, popřípadě zabezpečuje plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor pro své členy, případně pro jiné osoby (fyzické i právnické), 5) vykonává činnosti za účelem podnikání, spočívající především v a) provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových prostor, popř. bytových a nebytových objektů ve vlastnictví jiných osob, b) zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob, c) realitní činnosti. 6) může vykonávat i další činnosti schválené shromážděním delegátů, pokud k jejich vykonávání získá příslušné oprávnění. ČÁST III. ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU Vznik členství Čl. 4 (1) Členem družstva může být zletilá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, osoba nezletilá z titulu dědění a osoba bez trvalého pobytu na území České republiky z titulu dědění a společného členství. (2) Členství vzniká: a) dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce fyzické osoby musí být přiloženo potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 200,-- Kč a základního členského vkladu ve výši 500,-- Kč. b) pravomocným rozhodnutím soudu. Člen, kterému bylo přiznáno členství, je povinen uhradit základní členský vklad ve výši 500,-- Kč. (3) Představenstvo je povinno rozhodnout o přihlášce nejpozději na první schůzi v měsíci následujícím po dni, kdy byla družstvu doručena. Toto rozhodnutí musí být členu doručeno doporučeným dopisem. Zamítavé rozhodnutí musí být doručeno žadateli o členství do vlastních rukou. (4) Družstvo vrátí zápisné, základní členský vklad a další členské vklady osobě, kterou nepřijalo za člena, do 30 dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. (5) Členství nevznikne, pokud člen, jemuž bylo přiznáno členství pravomocným rozhodnutím soudu, na písemnou výzvu neuhradí do 15 dnů základní členský vklad ve výši 500,-- Kč. Čl. 5 SPOLEČNÉ ČLENSTVÍ MANŽELŮ (1) Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), vznikne se společným nájmem bytu (nebytového prostoru) i společné členství manželů v družstvu. K ustanovení článku 4 odst. 1 se v těchto případech nepřihlíží. (2) Právo společného nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) manžely i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě převodu a přechodu členství na jednoho z manželů podle čl. 9. (3) Společný nájem a společné členství manželů podle odst. 1) a 2) nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo společného nájmu nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů v družstvu nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. přijatých shromážděním delegátů dne a /25-

3 (4) Ze společného členství jsou oba manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Manželé jako společní členové mají jeden hlas. (5) Vznikem společného členství manželů nezaniká to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich členství společné. (6) Existence společného členství manželů nevylučuje vznik samostatného členství kteréhokoliv z nich v tomtéž nebo jiném stavebním bytovém družstvu. Splynutí členství Čl. 6 (1) Pokud člen získá v témže družstvu další členství, například z důvodu dědění, převodem členských práv a povinností, sloučením družstev nebo převodem části majetku družstva, vyzve družstvo člena, aby provedl některou z dispozic s členstvím podle čl. 9. Jestliže člen nevykoná tuto dispozici do třech měsíců od výzvy družstva, splyne takto získané členství s členstvím původním v členství jediné. (2) Z důvodu uvedených v odst. 1) splynou navzájem i společná členství manželů. Vznikem společného členství manželů nesplyne to samostatné členství kteréhokoliv z nich, které se nepřeměnilo na jejich společné členství. (3) Při splynutí členství podle odst. 1) a 2) platí délka nejstaršího členství. Členská práva a povinnosti z takto splynutého členství zůstávají členovi zachovány. Přeměna členství Čl. 7 K přeměně členství dochází v těchto případech: 1) společné členství manželů se mění v samostatné členství jednoho z bývalých manželů nebo na samostatné členství každého z nich v případech uvedených v čl. 23 odst. 2), 3), 4), 5). 2) samostatné členství zůstavitele se v případě uvedeném v čl. 20 odst. 2) mění na samostatné členství (nebo společné členství manželů) každého z dědiců jednotlivých členských podílů zůstavitele. 3) samostatné členství jednoho z manželů, společných nájemců družstevního bytu (nebytového prostoru), se výměnou družstevního bytu (nebytového prostoru) v rámci tohoto družstva mění na společné členství manželů. 4) samostatné členství nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) se převodem členských práv a povinností na jednoho z manželů za trvání manželství mění na společné členství manželů. Rozdělení členství Čl. 8 K rozdělení členství dochází v případech rozdělení družstva nebo jestliže člen nebo manželé společní členové budou po jeho uskutečnění užívat nadále byt v jiném družstvu, než je nebytový prostor. Převod a přechod členství Čl. 9 (1) Smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. Pokud na základě rozhodnutí soudu je více dědiců, uzavře družstvo nájemní smlouvu k bytu (nebytovému prostoru) pouze s jedním dědicem (manžely), určeným dodatečnou dohodou dědiců nebo dodatečným rozhodnutím soudu. Z titulu dědění se může stát členem družstva i právnická osoba. (2) Člen může převést svá práva a povinnosti spojená s členstvím v družstvu na jinou fyzickou osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle čl. 4. (3) Členství v družstvu přechází na nového nájemce dnem vzniku nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě dohody o výměně družstevního bytu (nebytového prostoru). (4) Členství v družstvu přechází na nového vlastníka jednotky (bytu, nebyt. prostoru) dnem uzavření dohody o převodu členství. Členská práva Čl. 10 Člen družstva má právo zejména: 1) účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování orgánů družstva, jejichž je členem, tj. členské schůze samosprávy, a prostřednictvím zvolených delegátů na jednání a rozhodování shromáždění delegátů, 2) volit a být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům a dosáhlli věku 18 let, 3) účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo svým členům poskytuje, 4) předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva, obracet se s podněty, připomínkami nebo stížnostmi, týkajícími se činnosti družstva, k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení písemně informován, 5) na přidělení konkrétně určeného bytu (nebytového prostoru), splatí-li zálohový členský podíl na výzvu družstva a ve lhůtě jím stanovené, 6) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru) vydaného příslušným orgánem družstva, na základě převodu členských práv a povinností nebo jejich části a na základě dohody o výměně bytu (nebytového prostoru), 7) na roční vyúčtování zaplacených zálohových úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu (nebytového prostoru) a na vypořádání podle schválených zásad, 8) na uzavření smlouvy o převodu bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví člena na přijatých shromážděním delegátů dne a /25-

4 základě obecně závazné právní úpravy, a to i na základě výzvy podané po , 9) na majetkové vypořádání, 10) na informace o činnosti družstva, zejména na informace týkající se hospodaření družstva a dispozic s byty (pokud tyto informace nejsou v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Členské povinnosti Čl. 11 Člen družstva je povinen zejména: 1) dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí orgánů družstva, 2) uhradit další členské vklady dle čl. 13 stanov a zálohový členský podíl, případně doplatek členského podílu ve stanovené výši a lhůtě, 3) platit představenstvem družstva stanovené nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo zálohy na ně (člen družstva - nájemce), 4) hradit členské příspěvky na činnost družstva ve výši stanovené shromážděním delegátů a platit úhradu za úkony družstva prováděné z podnětu nebo ve prospěch člena družstva ve výši stanovené představenstvem družstva, 5) chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, provozní řád nebytových prostor, předpisy o požární ochraně, řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu, 6) převzít byt (nebytový prostor) na základě smlouvy o nájmu bytu (nebytového prostoru), který je způsobilý k užívání, ve lhůtě stanovené družstvem nebo uhradit družstvu újmu, která mu vznikne opožděným převzetím bytu (nebytového prostoru), 7) umožnit po předchozím oznámení vstup do bytu (nebytového prostoru) zástupci družstva nebo osobám pověřeným technickou kontrolou bytu, prováděním oprav, úprav a údržby bytu (nebytového prostoru) a prováděním oprav a úprav souvisejících s opravami ostatních bytů (nebytových prostor) a domu jako celku, 8) po předchozí písemné výzvě umožnit zástupci družstva nebo jím pověřené osobě (osobám), aby zjistil technický stav bytu (nebytového prostoru), provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření, dodávku a regulaci tepla, teplé a studené vody i odpočet naměřených hodnot; stejně je povinen umožnit přístup k provedení udržovacích prací, rekonstrukcí a oprav realizovaných přímo družstvem a také umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu (nebytového prostoru), 9) oznamovat družstvu změny týkající se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence a pro rozúčtování záloh úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a určení výše záloh, a to do 30 dnů ode dne vzniku změny, 10) podílet se na úhradě ztráty z hospodaření příslušného nákladového střediska bytového domu, 11) podílet se na úhradě ztráty z hospodaření družstva a na likvidačním schodku podle rozhodnutí shromáždění delegátů; uhrazovací povinnost člena nemůže však přesáhnout trojnásobek členského vkladu, 12) plnit i jiné povinnosti plynoucí ze zákona, stanov a ostatních závazných interních předpisů družstva. Uvedené povinnosti platí obdobně pro vlastníka bytu (nebytového prostoru), který je členem družstva. Převod členských práv a povinností Čl. 12 (1) Převod členských práv a povinností spojených s členstvím v družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. (2) Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. (3) Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. (4) Člen může převést část svých členských práv a povinností za podmínek uvedených v čl. 12 na jiného člena téhož družstva v případech: a) kdy člen - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) z důvodu dědění, sloučení družstev nebo převodu části majetku družstva získal právo na přidělení jiného bytu (nebytového prostoru) v témže družstvu nebo právo takový byt (nebytový prostor) užívat, b) kdy člen - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) získal právo na přidělení jiného bytu (nebytového prostoru) v družstvu, c) kdy člen - nájemce družstevního bytu (nebytového prostoru) převádí část členských práv a povinností týkajících se bytu (nebytového prostoru). (5) Předseda dá souhlas ke vzájemnému převodu části členských práv a povinností mezi členy téhož družstva v případech, kdy předmětem převodu jsou práva a povinnosti týkající se bytů (nebytových prostor), z nichž alespoň u jednoho dosud nevznikl nájem bytu. (6) Zamítavé rozhodnutí předsedy družstva musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Majetková účast člena družstva Čl. 13 Majetkovou účast člena družstva tvoří: 1) základní členský vklad ve výši 500,-- Kč; pokud jeden člen družstva má v nájmu více bytů nebo byt a garáž, platí pouze jeden základní členský vklad, 2) další členské vklady ve výši stanovené shromážděním delegátů, 3) členský podíl dle čl. 14 stanov. přijatých shromážděním delegátů dne a /25-

5 Majetkovou účast nebydlícího, negarážujícího člena družstva tvoří: základní členský vklad ve výši 500,-- Kč a další členské vklady ve výši stanovené shromážděním delegátů. Majetkovou účast nájemce - bydlícího, garážujícího člena družstva tvoří: základní členský vklad ve výši 500,-- Kč, další členský vklad ve výši stanovené shromážděním delegátů a členský podíl. Majetkovou účast vlastníka - bydlícího, garážujícího člena družstva tvoří: základní členský vklad ve výši 500,-- Kč a další členský vklad ve výši stanovené shromážděním delegátů. Členský podíl (další majetková účast) Čl. 14 (1) Členský podíl představuje majetkovou účast člena na družstevní výstavbě, která zahrnuje výstavbu dodavatelskou, výstavbu formou nástaveb, vestaveb, přestavbu společných částí domu nebo připojení nebytových prostor ke stávajícímu bytu. Členský podíl se neodepisuje. (2) Členský podíl se zhodnocuje o členem splacenou část úmoru úvěru, poskytnutého peněžním ústavem na výstavbu družstevního objektu. (3) Převodem bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví dle zákona č. 72/1994 Sb. ve znění pozdějších změn zaniká nárok na vrácení členského podílu připadajícího na převedený byt (nebytový prostor). Zánik členství Čl. 15 Členství v družstvu zaniká: a) písemnou dohodou, b) vystoupením, c) vyloučením, d) smrtí člena, pokud jeho členství nepřejde na dědice, e) zánikem družstva po ukončení likvidace, f) zánikem nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) výpovědí z nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), g) v případě převodu vlastnictví bytu (nebytového prostoru) členem družstva, pokud mezi převádějícím členem vlastníkem bytu (nebytového prostoru) a nabyvatelem bytu (nebytového prostoru) došlo k uzavření dohody o převodu členství, h) prohlášením konkursu na majetek člena, ch) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku člena, i) pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, j) vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce, k) členství právnické osoby v družstvu zaniká jejím vstupem do likvidace nebo prohlášením konkursu, popřípadě jejím zánikem. Má-li právnická osoba právního nástupce, vstupuje nástupce do všech dosavadních jejích členských práv a povinností. Zánik členství -dohodou Čl. 16 Písemnou dohodou mezi členem a družstvem končí členství v družstvu sjednaným dnem. Jedno vyhotovení dohody o skončení členství vydá družstvo členovi. Zánik členství - vystoupením Čl. 17 (1) Člen může z družstva vystoupit. Členství zaniká k roku, ve kterém člen doručil družstvu písemné oznámení o vystoupení z družstva, nejdéle však uplynutím šesti měsíců ode dne, kdy člen písemně oznámil vystoupení představenstvu družstva. (2) Oznámení o vystoupení může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva. Odvolání musí být družstvu doručeno do uplynutí doby uvedené v odst. 1. Výstraha před vyloučením Čl. 18 (1) Předseda družstva může udělit výstrahu před vyloučením, pokud člen hrubě porušuje stanovy nebo rozhodnutí orgánů družstva, nebo ti, kteří s ním bydlí, hrubým způsobem porušují zásady občanského soužití či dobré mravy v domě. (2) Výstraha musí být písemná s uvedením nejméně patnáctidenní lhůty pro odstranění závadného stavu. Zánik členství - vyloučením Čl. 19 (1) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena, jestliže: a) porušil závažným způsobem nebo opětovně a přes výstrahu své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami, nebo rozhodnutím orgánu družstva, zejména v případech, kdy: - neplatí úhradu za bydlení po dobu delší než tři měsíce, nebo jeho dluh na úhradě za bydlení je větší než trojnásobek předepsané měsíční platby, - užívá družstevní majetek tak, že družstvu vzniká škoda nikoliv nepatrná, nebo trpí, aby se majetku družstva tak užívalo, -buď sám nebo ti, kdo s ním bydlí, porušují opětovně hrubě domovní řád, b) byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho majetku nebo proti členu družstva. (2) Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena pouze do tří měsíců ode dne, kdy zjistilo důvod pro vyloučení, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy tento důvod vznikl. (3) Je-li jednání člena, v němž lze spatřovat důvod k vyloučení podle odst. 1 písm. b) předmětem šetření jiného orgánu, počíná lhůta tří měsíců podle odst. 2) dnem, kdy se družstvo dozvědělo o výsledku tohoto šetření. (4) V rozhodnutí o vyloučení člena z družstva musí být uveden důvod podle odst. 1), který nemůže být dodatečně měněn. Členství zaniká dnem, přijatých shromážděním delegátů dne a /25-

6 kdy bylo doručeno rozhodnutí představenstva o vyloučení členovi. Rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být doručeno do vlastních rukou. (5) Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím představenstva o vyloučení, může do 15 dnů od doručení písemného rozhodnutí podat ke shromáždění delegátů odvolání. Není-li právo na odvolání uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se člen dozvěděl nebo mohl dozvědět o rozhodnutí o vyloučení, zaniká. Odvolání má odkladný účinek. (6) Při vyslovení neplatnosti zániku členství podle odst. 1) vzniká poškozenému právo na náhradu způsobené škody. (7) Soud na návrh člena, jehož se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí shromáždění delegátů o vyloučení za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Není-li právo na podání návrhu uplatněno do 3 měsíců ode dne konání shromáždění delegátů, které vyloučení potvrdilo, nebo jestliže nebylo řádně svoláno, ode dne, kdy se člen mohl dozvědět o konání shromáždění delegátů, které vyloučení potvrdilo, nejpozději ale do jednoho roku od jeho konání, zaniká. (8) Jestliže je důvodem návrhu podle odstavce 7), že tvrzené rozhodnutí shromáždění delegátů nepřijalo proto, že o něm nehlasovalo, anebo že obsah tvrzeného rozhodnutí neodpovídá rozhodnutí, které shromáždění delegátů přijalo, lze podat návrh do 3 měsíců ode dne, kdy se člen o tvrzeném rozhodnutí dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne konání nebo tvrzeného konání shromáždění delegátů. Zánik členství smrtí člena Čl. 20 (1) Zemře-li člen a nejde-li o společné členství manželů, přechází dnem jeho smrti členství v družstvu na dědice, kterému připadl základní členský vklad nebo členský podíl. S přechodem členství přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru). Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. (2) Náležely-li zůstaviteli dva nebo více členských podílů v jednom a témže družstvu, mohou zůstatkové hodnoty jednotlivých členských podílů připadnout různým dědicům. Tím se zůstavitelovo členství v den jeho smrti přemění na dvě nebo více samostatných členství (popř. společných členství manželů) jednotlivých dědiců. (3) Zemře-li člen, který je vlastníkem bytu (nebytového prostoru), jeho smrtí členství v družstvu přechází na dědice základního členského vkladu za podmínek uvedených v čl. 9 nebo zaniká. Zánik členství - likvidací družstva Čl. 21 Členství zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidace dnem výmazu družstva z obchodního rejstříku. Obnovení členství Čl. 22 Jestliže byl zrušen konkurs na majetek člena (viz čl. 15 písm. h) z jiných důvodů než po splnění rozvrhového usnesení, nebo pro nedostatek majetku, jeho členství se obnovuje. Jestliže již družstvo vyplatilo jeho vypořádací podíl, musí jej do dvou měsíců od zrušení konkursu člen družstvu nahradit. To platí obdobně i v případě, že byl pravomocně zastaven výkon rozhodnutí postižením členských práv a povinností člena v družstvu (čl. 15 písm. i) nebo pravomocně zastavena exekuce podle zvláštního předpisu (čl. 15 písm. j). Zánik společného členství manželů Čl. 23 (1) Společné členství manželů v družstvu zaniká: a) smrtí jednoho z manželů, b) dohodou rozvedených manželů, c) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedenými manžely, d) převodem jejich práv a povinností, e) jejich písemnou dohodou s družstvem, f) vystoupením, g) vyloučením, h) zánikem družstva po ukončení likvidace, ch) zánikem nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) výpovědí z nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), i) zúžením rozsahu společného jmění manželů (SJM), j) smlouvou o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností ke společnému bydlení pro dobu po rozvodu, k) smrtí jednoho z bývalých manželů. (2) Zanikne-li společné členství manželů v družstvu smrtí jednoho z nich, zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) pozůstalý manžel -manželka. Po rozvodu manželství zůstává členem družstva a nájemcem družstevního bytu (nebytového prostoru) ten z rozvedených manželů, který byl určen dohodou rozvedených manželů nebo rozhodnutím soudu. (3) Dohodnou-li se po rozvodu manželství rozvedení manželé - společní členové družstva, užívající společně družstevní byt i nebytový prostor, že jeden z nich bude jako člen družstva užívat družstevní byt a druhý nebytový prostor, nebo rozhodne-li tak soud, zaniká společné členství manželů jeho přeměnou na samostatné členství každého z nich dnem uzavření dohody nebo dnem právní moci rozhodnutí soudu. (4) Po zúžení rozsahu společného jmění manželů smlouvou ve formě notářského zápisu dle 143a občanského zákoníku zůstává členem přijatých shromážděním delegátů dne a /25-

7 družstva ten z manželů, který byl určen smlouvou jako výlučný vlastník členského podílu nebo vlastník bytu. (5) Společné členství manželů zaniká v případě, kdy se manželé dohodli o vypořádání vzájemných majetkových vztahů podle odst. 1 písm. j), právní mocí rozsudku o rozvodu manželství. (6) Společné členství manželů v družstvu nezaniká v případě, kdy soud zruší společné jmění manželů z důvodu podnikání jednoho z manželů. Majetkové vypořádání člena při zániku členství Čl. 24 (1) Zánikem členství podle čl. 15 vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl zahrnuje základní členský vklad, další členské vklady a členský podíl dle čl. 14 stanov. U bydlícího vlastníka zahrnuje navíc vypořádací podíl dle čl. 24 odst. 10) stanov družstva. Pro účely stanovení vypořádacího podílu členský podíl zahrnuje i splacený investiční úvěr dle čl. 14 odst. 2). Vypořádací podíl se uhrazuje v penězích. (2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím 3 měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. (3) Výplata členského podílu je vázána vždy na uvolnění bytu (nebytového prostoru). (4) Zanikne-li nájemní poměr člena k družstvu bez zániku členství, vznikne členovi nárok na výplatu vypořádacího podílu, sníženého o základní členský vklad uplynutím 3 měsíců od schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém po zániku nájmu přestal byt (nebytový prostor) užívat a vyklizený jej předal družstvu. (5) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. (6) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své splatné pohledávky vůči bývalému členu. (7) Zánikem členství v důsledku převodu práv a povinností, spojených s členstvím anebo výměny bytu (nebytových prostor) nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. (8) Při převodu bytu (nebytového prostoru) do vlastnictví nájemce nevzniká dosavadnímu členovi nárok na výplatu členského podílu. (9) Při zániku členství vlastníka bytu (nebytového prostoru) vzniká tomuto vlastníkovi bytu (nebytového prostoru) nárok na výplatu vypořádacího podílu dle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, základního členského vkladu ve výši 500,- Kč a dalších členských vkladů. (10) Vypořádací podíl dle zákona č. 72/1994 Sb. a tohoto článku stanov družstva se vypočítá pouze z nerozděleného zisku minulých let, respektive z rezervního fondu. Ostatní fondy jsou zajišťovacími fondy. Členská evidence Čl. 25 Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisují kromě jména, bydliště a data narození, IČ a sídla právnické osoby, výše členských vkladů, popř. další rozhodné skutečnosti. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu. V otázkách nakládání s osobními údaji členů družstva se družstvo řídí zvláštním zákonem. ČÁST IV. POŘADNÍK, PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR Sestavování pořadníků Čl. 26 (1) Družstvo sestavuje pořadníky podle druhu a forem výstavby. V pořadníku musí být uvedeny údaje, které odůvodňují pořadí člena. (2) Představenstvo družstva projednává a schvaluje návrh pořadníku na příděl bytů sestaveného podle délky členství, která je u přídělu uvolněných družstevních bytů postavených v komplexní bytové výstavbě s příspěvkem státu jediným kritériem. Pořadník je každoročně aktualizován na základě členem oznámených změn (změna příjmení, změna bydliště, rozhodnutí o dědictví, zánik členství, převod členství). (3) Při výstavbě nového družstevního bytového domu stanoví kritéria pro sestavení pořadníku na příděl družstevních bytů nebo nebytových prostor představenstvo družstva. Z důvodů zabezpečení financování výstavby je mimo délky členství rozhodující úhrada členského podílu ve smyslu čl. 14 stanov družstva. (4) Návrh pořadníku na příděl garáží v nové výstavbě schvaluje představenstvo na základě doporučení členské schůze samosprávy v případě, kdy garáž je vybudovaná v domě stavební úpravou nebo ve dvoře navazujícím na dům. Kritéria na příděl hromadných nebo řadových garáží stanoví představenstvo s přihlédnutím k lokalitě, kde se výstavba realizuje. Délka členství Čl. 27 (1) Pro účely sestavování pořadníků se členu započítává délka členství od jeho vzniku, pokud dále není uvedeno jinak. přijatých shromážděním delegátů dne a /25-

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, PSČ 627 17 STANOVY přijaté shromážděním delegátů dne 2. 11. 2004, s účinností od 2. 11. 2004, ve znění změn a doplňků, přijatých shromážděním delegátů

Více

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČINNOST DRUŽSTVA ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU POŘADNÍKY A PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYT. PROSTORU) ORGÁNY DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLENSTVÍ

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení.

S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice. Část I. Základní ustanovení. S T A N O V Y Stavebního bytového družstva České Budějovice Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo České Budějovice 2) Sídlo : České Budějovice Krčínova 1107/30 3) Bytové

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY:

Stanovy: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov, Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3, IČ 00050300, oddíl DrXXXIV, vložka 37 STANOVY: STANOVY: DOMOV, stavební bytové družstvo, se sídlem Vyškov-Předměstí, Sochorova 399/3 Obsah: Část I. Základní ustanovení strana 2 Část II. Činnost družstva strana 2 Část III. Členství v družstvu strana

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích

STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích STANOVY Stavebního bytového družstva v Hranicích Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo v Hranicích 2) Sídlo: 28. října 565, 753 01 Hranice I - Město 3) Stavební bytové družstvo

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA NERATOVICE Schváleno na shromáždění delegátů dne 30. října 2014 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 5 Čl. 1 Firma a sídlo družstva.. 5 Čl. 2 Poslání družstva. 5 ČÁST

Více

Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, 273 51 Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ

Stavební bytové družstvo Unhošť, Severní 862, 273 51 Unhošť STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA UNHOŠŤ PŘIJATÉ SHROMÁŽDĚNÍM DELEGÁTŮ DNE 19.DUBNA 2001 S ÚČINNOSTI ODE DNE SCHVÁLENÍ Strana 1 z 27 OBSAH Strana Č Á S T I. Základní ustanovení - Článek 1. a Článek

Více

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova

Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova 1 Stanovy Bytové ho druž stva Mora vkova Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Název firmy: Bytové družstvo Morávkova 2) Sídlo firmy: Jana Morávka 422, 254 01 Jílové u Prahy 3) Bytové družstvo (dále jen

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I.

STANOVY. Stavebního bytového družstva Mělník. Základní ustanovení. Činnost družstva. Stavební bytové družstvo Mělník, Nová 223. Část I. STANOVY Stavebního bytového družstva Mělník Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma:Stavební bytové družstvo Mělník 2) Sídlo :Nová 223, 276 01 Mělník 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: ZNOJEMČAN,stavební bytové družstvo 2) Sídlo: Znojmo, Lidická 872/4,66902 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném

Více

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8

S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 S T A N O V Y STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Vznik družstva 1. Stavební bytové družstvo Praha 8 (dále jen družstvo ) bylo zřízeno usnesením ustavující členské schůze

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa (ve zkratce OSBD Česká Lípa) ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 1. Firma: Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa 2. Sídlo: Barvířská 738, 470

Více

S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ).

STANOVY. Bytového družstva Murmanská. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1. (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen družstvo ). 1 STANOVY Bytového družstva Murmanská ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku, vedeném Městským

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Firma: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 479/2, 634 00 Brno. Článek 1 Obchodní firma a sídlo 3.

Více

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská

S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská S T A N O V Y Bytového Družstva Murmanská Č Á S T I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 (1) Obchodní firma zní: Bytové družstvo Murmanská (dále jen "družstvo ). (2) Družstvo je zapsáno ve veřejném rejstříku,

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12

Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 Stanovy Bytového družstva Krčínova 12 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Název a sídlo 1) Firma: Bytové družstvo Krčínova 12 2) Sídlo: Krčínova 1093/12, 370 11 České Budějovice 3) Bytové družstvo (dále

Více