Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností, společnými prostředky byty, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování bytových potřeb a tím i obecného zájmu. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušování svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Základní zapisovaný kapitál družstva činí ,- Kč. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je zabezpečení výstavby, provozu a správy bytového fondu a s nimi souvisejících nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva. 2. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami, na správě a provozu bytů, které jsou i ve vlastnictví jiných osob, než členů družstva a na ostatním majetku družstva. 3. Přiděluje družstevní byty a nebytové prostory do nájmu novým členům a jiným fyzickým osobám. 4. Provádí, popřípadě zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy. 5. Poskytuje, popřípadě zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i případně pro jiné osoby. 6. Provádí investorskou a inženýrskou činnost včetně technické pomoci při investiční bytové a nebytové výstavbě. Část II. Článek 4 Vznik členství Členství v družstvu vzniká po splnění daných zákonem a těmito stanovami. 1. Při založení družstva dnem vzniku družstva, kdy družstvo zakládá Město Zliv. 2. Přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky. 3. Převodem a přechodem členství. 4. Jiným způsobem stanoveným zákonem.

2 Článek 5 1. Za člena družstva může být přijat zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodu dědění. Z titulu dědění se může stát členem družstva i fyzická osoba, která nemá na území republiky trvalý pobyt. 2. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 2000,- Kč. 3. Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad občanu, kterého nepřijalo za člena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Článek 6 Přechod členství 1. Smrtí člena přechází jeho členství na dědice, kterému připadl základní členský vklad, popř. členský podíl. 2. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu. 3. Člen může převést práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na fyzickou osobu. Článek 7 Převod členství Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Článek 8 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), vznikne se společným nájmem bytu (nebytového prostoru) i společné členství manželů v družstvu. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo společného nájmu nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů v družstvu nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. Článek 9 Členská práva a povinnosti Člen družstva má právo zejména: 1. účastnit se jednání a rozhodování členské schůze družstva 2. být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům

3 3. účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje 4. předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován 5. na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu a na vypořádání podle zásad schválených nejvyšším orgánem družstva. Člen družstva je povinen zejména: 1. dodržovat stanovy družstva, které jsou uloženy u předsedy družstva 2. uhradit zálohový členský podíl, popř. poplatek členského podílu ve stanovené výši a lhůtě 3. platit nájemné a úhradu za plnění poskytované s užíváním bytu nebo zálohy za ně 4. hradit příspěvky na činnost družstva a za úkony ve výši určené nejvyšším orgánem družstva 5. chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu 6. oznamovat včas družstvu změny týkající se členství a příslušníků jeho domácnosti 7. umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím upozornění či oznámení, zjištění technického stavu bytu, instalaci zařízení pro měření energií jakož i naměřené odpočty hodnot 8. podílet se na úhradě ztráty družstva způsobem a ve výši, jak stanoví členská schůze 9. plnit usnesení orgánů družstva Článek 10 Majetková účast člena družstva 1. Majetkovou účast člena v družstvu tvoří členský vklad (základní členský vklad a další členský vklad) a případná majetková účast člena na podnikání družstva. 2. Základní členský vklad členů činí 2.000,- Kč. Článek 11 Členský podíl 1. Členský podíl představuje majetkovou účast člena na družstevní výstavbě. Členský podíl se neodepisuje. 2. Výši členského podílu určí představenstvo před zahájením družstevní výstavby tak, aby jeho výška kryla rozpočtem stanovené náklady připadající na byt, který byl členovi přidělen. 3. Člen je povinen zaplatit členský podíl před zahájením výstavby ve výši a lhůtě stanovené zákonem. 4. Rozhodnutí o výši členského podílu musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se může člen písemně odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek. Členství v družstvu zaniká: a) dohodou b) vystoupením c) vyloučením d) smrtí člena, pokud členství nepřejde na dědice Část III. Článek 12 Zánik členství

4 e) zánikem družstva v likvidaci f) převodem bytu do osobního vlastnictví Článek 13 Dohoda 1. Dohodne-li se družstvo a člen na ukončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2. Dohodu o ukončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Článek 14 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit jedině za předpokladu, má-li splněny veškeré závazky a pohledávky vůči družstvu. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po doručení písemného rozhodnutí do vlastních rukou představenstva družstva o vyrovnání veškerých závazků a pohledávek s členem. Lhůta pro projednání písemné žádosti člena o vystoupení z družstva v představenstvu družstva stanovuje na 30 kalendářních dnů od termínu doručení žádosti. 2. Žádost o vystoupení z družstva může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. Článek 15 Vyloučení Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) vážným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami družstva b) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva c) rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být doručeno do vlastních rukou. V rozhodnutí musí být uveden důvod, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení členovi. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může se do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k soudu. Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Článek 16 Úmrtí člena Zemře-li člen a nejde o společné jmění manželů, přechází dnem jeho smrti členství na dědice. S převodem členství na dědice přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. Článek 17 Likvidace družstva

5 Členství zaniká po zrušené družstva jeho likvidace dnem výmazu družstva v obchodním rejstříku. Článek 18 Zánik společného členství manželů Společné členství manželů v družstvu zaniká: 1) smrtí jednoho z manželů 707 odst. 2 obč. zák. 2) dohodou rozvedených manželů 705 odst. 2 obč. zák. 3) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedených manželů 4) společné členství manželů zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vyloučením a zánikem družstva Článek 19 Majetkové vypořádání 1) Zánikem členství vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Tento se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva. U nebydlícího člena se rovná základnímu členskému podílu. 2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok, nebo jeho část i dříve. 3) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. 4) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své pohledávky vůči bývalému členu. 5) Zánikem členství v důsledku převodu práva a povinností, spojených s členstvím a nebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 6) Při zániku členství vyloučením dle čl. 15 písm. a) se rovná vypořádací podíl člena pouze členskému vkladu a další majetkové účasti člena. 7) Při zániku členství vyloučením dle čl. 15 písm. b) nemá člen nárok na jakékoliv vypořádání. 8) Při převodu bytu do vlastnictví vzniká dosavadnímu členu nárok na vypořádací podíl. Článek 20 Členská evidence Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště i rodné číslo fyzické osoby, jakož i výše jejího členského vkladu a výše členského vkladu, který splatila. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu seznamu. Článek 21 Sestavování pořadníků

6 Družstvo sestavuje pořadníky podle druhů a forem výstavby. Návrh pořadníku pro výstavbu konkrétních bytů se předkládá představenstvu ke schválení. Byty přiděluje představenstvo družstva. Článek 22 Přidělování bytů Část IV. Článek 23 Vznik nájmu družstevního bytu 1) Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká nájemní smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechá svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor). 2) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru), vydaného příslušným orgánem družstva b) převodem členských práv a povinností c) na základě dohody o výměně bytu d) na základě zdědění členského podílu V případě bodu b) a c) je součástí nájemní smlouvy Příloha k vypořádání a úhradě pohledávek Článek 24 1) Družstvo je povinno zajistit členu nájemci družstevního bytu úplný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání, v tomto stavu jej udržovat a dle možností i zlepšovat. 2) Veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s údržbou hradí nájemce. Drobnými opravami v bytě nejsou: opravy a výměny vodoinstalačních, kanalizačních a topných rozvodů (včetně topných těles) vnější nátěry truhlářských prvků výměny van, umyvadel, WC, sporáků (jsou-li součástí bytu), kuchyňských linek (jsou-li součástí bytu) kde je zřejmé, že se jedná o běžné opotřebení. Článek 25 1) Nesplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do tří měsíců od odstranění závad. 2) Nepostará-li se člen nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav bytu, má právo družstvo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat náhradu.

7 Článek 26 Člen nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která vznikla. Článek 27 Člen nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil sám, nebo ti, kdo s ním bydleli. Nestane-li se tak, má družstvo právo požadovat od něho náhradu. Článek 28 Člen nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani změnu v bytě bez předchozího oznámení družstvu. Článek 29 Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena nájemce družstevního bytu. Článek 30 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu 1) Člen nájemce je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu ve výši skutečných nákladů družstva vynaložených na provoz a správu. 2) Součást nájemného je také částka určená na dotaci rezerv na opravu bytů. Jeho výši určí představenstvo v souladu s mírou postupného opotřebení družstevního bytu. 3) Záloha na nájemné se platí měsíčně. 4) Nezaplatí-li člen nájemce družstevního bytu zálohu na nájemné a zálohu za plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu do 5 dnů od jejich splatnosti, je povinen družstvu zaplatit poplatek z prodlení. 5) Vyúčtování záloh na nájemné provede družstvo max. do 30. června příštího roku. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady přeplatek, případně nedoplatek je povinno družstvo, případně člen družstva nájemník uhradit druhé straně do 30 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování. Článek 31 Společný nájem družstevního bytu 1) Společný nájem může vzniknout jen mezi manžely. 2) Společný nájem vznikne, jestliže za trvání manželství manželé, nebo jeden z nich, se stane nájemcem bytu. 3) Jestliže se stal nájemcem bytu jeden z manželů před uzavřením manželství, uzavřením manželství společný nájem nevznikne. Uzavřou-li budoucí manželé předmanželskou smlouvu, ve které bude uvedeno souhlasné stanovisko stávajícího nájemce bytu se zápisem budoucího manžela (manželky), aby se stal členem nájemcem bytu, společný nájem bytu vznikne.

8 4) Běžné náležitosti týkající se společného nájmu družstevního bytu může vyřizovat každý z manželů. V ostatních případech je potřebný souhlas obou manželů, jinak je úkon neplatný. Článek 32 Právo společného nájmu družstevního bytu mezi manžely zanikne: a) rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu b) dohodou rozvedených manželů společných členů družstva, popř. rozhodnutím soudu c) smrtí jednoho z manželů d) zánikem nájmu družstevního bytu Článek 33 1) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva. 2) Vznikne-li manželům společné členství v družstvu, zůstává členství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manželů, který byl určený jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne soud. 3) Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, přechází členství v družstvu a nájem na dědice, kterému připadl členský podíl. 4) Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, zůstává členem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel. Článek 34 Převod členských práv a povinností Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přechází na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeném v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství, kde bude výslovně uvedeno, že byl seznámen s těmito stanovami družstva a veškerými závazky stávajícího člena vůči družstva. Článek 35 Podnájem bytu (část bytu) 1) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu, nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. 2) Nemůže-li nájemce ze závažných důvodů po delší dobu byt užívat a nesouhlasí-li družstvo bez vážných důvodů s tím, aby pronajatý byt nebo jeho část nájemce přenechal jinému do podnájmu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle družstva. 3) Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem.

9 Článek 36 Zánik nájmu družstevního bytu Nájem družstevního bytu zaniká: 1) zánikem členství nájemce družstevního bytu 2) písemnou dohodou mezi družstvem a členem nájemcem ke dni stanoveném v dohodě 3) písemnou výpovědí člena nájemce družstevního bytu, ve které musí být stanovena lhůta, kdy má nájem skončit a to nejméně 3 měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce. 4) výpovědí nájmu družstevního bytu s přivolením soudu podle 711 obč. zák. 5) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu. Článek 37 Bytové náhrady Člen nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, není povinen se z bytu vystěhovat, dokud mu není zajištěna odpovídající bytová náhrada. I bez zajištění bytové náhrady je povinen se z bytu vystěhovat, jestliže mu není třeba poskytnout náhradní byt, ani náhradní ubytování. Co se rozumí v konkrétních případech bytovou náhradou, stanovuje Občanský zákoník 712. Článek 38 Nájem nebytových prostor 1) O nájmu nebytových prostor platí přiměřené ustanovení jako o nájmu bytů. 2) Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou určeny k výkonu povolání jen jednoho z manželů, právo společného nájmu nevznikne. 3) Nájem a podnájem nebytových prostor postavených bez účasti členů upravuje zákon č. 116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Část V. Článek 39 Převody jednotek bytového družstva 1) Byt ve vlastnictví družstva, jehož nájemce je fyzická osoba člen družstva, lze převést jen tomuto členu družstva. 2) Družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu dle zákona č. 72/94 Sb. s nájemcem členem družstva, který vyzval družstvo dle platných zákonů o převodu vlastnictví k tomuto bytu, avšak nejdříve po uplynutí 20 let od kolaudace bytu dle nařízení vlády č. 481 z ) Obdobně se postupuje i u nebytových prostor, u nichž se na financování podílela svým členským podílem fyzická osoba člen družstva. 4) Vlastnictví příslušného bytu vznikne prohlášením vlastníka a převodem. 5) S převodem vlastnictví bytu přechází i vlastnictví příslušných částí společných částí a pozemků. 6) Poté, kdy se bytové družstvo stane po vypořádání podílového spoluvlastnictví s Městem Zliv výlučným vlastníkem pozemků a domů uvedených v čl. smlouvy o sdružení a bude vyzváno členem družstva k převodu bytu do osobního vlastnictví, je povinno do 30 dnů od doručení takové výzvy učinit prohlášení

10 vlastníka domu o vytvoření samostatných bytových jednotek a toto do 15 dnů od sepisu takového prohlášení vložit u příslušného katastrálního úřadu. Po zápisu prohlášení vlastníka je pak povinno bytové družstvo uzavřít s členem družstva kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky, včetně nebytového prostoru do výlučného vlastnictví a společných prostor domu a zastaveného pozemku do podílového spoluvlastnictví za částku ,- Kč. V případě, že budoucí prodávající má jakoukoliv pohledávku u budoucího kupujícího, pak za částku ,- Kč. Kupní cena bude budoucím kupujícím uhrazena hotově při podpisu smlouvy. Při stanovení kupní ceny je započítán složený členský vklad budoucího kupujícího, včetně zápočtu nájemného. Orgány družstva jsou: a) Členská schůze b) Představenstvo c) Kontrolní komise Část VI. Článek 40 Orgány družstva Článek 41 Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. Článek 42 a) Orgány družstva mohou jednat jen o náležitostech, které podle stanov spadají do jejich působnosti. b) Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu. c) Kolektivní orgány jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon a stanovy neurčují jinak. d) Funkční období členů orgánů družstva činí pět let. e) Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně. f) Každý člen má při hlasování jeden hlas. g) V případě společného členství manželů v družstvu, mají tito při hlasování jeden hlas. Článek 43 1) Členové družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy družstva. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ní v rozsahu stanovené zákonem. 2) Členům orgánů družstva může být za výkon funkce přiznána odměna podle zásad stanovených členskou schůzí.

11 Článek 44 1) O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů družstva, kteří požádali o jejich zaprotokolování 2) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům 3) Každý člen má právo k nahlédnutí zápisu. Článek 45 Členská schůze 1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze 2) Členská schůze může být svolána, jestliže o to písemně požádá alespoň třetina členů družstva, nebo statutární orgán. Členská schůze bude písemnou formou pozvánkou k členské schůzi bytového družstva každému členu družstva svolána nejpozději 7 dnů před jejím konáním s uvedením data a programu jednání. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do tří týdnů ode dne původně svolané členské schůze. Musí mít stejný program a pro její schopnost usnášet se není nutná nadpoloviční účast členů družstva. Pravidelně se svolává 1x za rok. 3) Do působnosti členské schůze patří: a) Přijímat a měnit stanovy b) Volit a odvolávat představenstvo a kontrolní komisi, orgány družstva 1x za 5 let c) Schvalovat roční účetní uzávěrku, zprávu o hospodaření a užití zisku, jakož i o úhradě ztráty. d) Rozhodovat o zvýšení či snížení základního jmění. e) Rozhodovat o přeměně, sloučení, splynutí a jiném zrušení družstva Článek 46 Představenstvo družstva 1) Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí družstvo a rozhoduje o všech náležitostech, pokud nejsou zákonem a stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 2) Představenstvo volí členská schůze. 3) Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze. 4) Představenstvo je tříčlenné a ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Schází se nejméně šestkrát ročně. 5) Předseda družstva organizuje a řídí běžnou činnost družstva. 6) Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné občany a organizace. 7) Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno organizačním řádem, nebo písemným rozhodnutím představenstva družstva.

12 Funkci kontrolní komise plní členská schůze družstva. Článek 47 Kontrolní komise Část VII. Článek 48 Hospodaření družstva 1) Družstvo hradí své náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti, může jít i o jiné zdroje. 2) Družstvo k zajištění svého hospodářství vytváří příslušné fondy. 3) Ze svého zisku platí přednostně platby a odvody. 4) Družstvo vede účetnictví v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Článek 49 Fondy a rezerva na opravy a údržbu bytového fondu 1) Družstvo vytváří kromě základního jmění a specifických družstevních fondů zabezpečujících zdroje družstevní výstavby další zdroje na financování činnosti družstva. 2) Družstvo povinně vytváří nedělitelný fond a to ve výši min. 10% ročního čistého zisku až do doby, kdy dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění družstva. Jeho doplňování se řídí způsobem uvedeným v 235 odst. 1 Obchodního zákoníku. 3) Tvorba a použití fondů se řídí zvláštními předpisy, těmito stanovami a předpisy schválenými nejvyšším orgánem družstva. 4) Rezerva na opravy a údržbu se dlouhodobě vytváří a je součástí nájemného nebo z poplatků vlastníků bytů ve správě družstva. Nevyčerpaná rezerva se převádí do příštího roku. 5) Rezerva se rozpouští ve výši účtovaných externích nákladů na opravy a údržbu bytového fondu. Část VIII. Článek 50 Zánik družstva 1) Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze b) prohlášením konkurzu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu 2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se ověřuje notářským zápisem. 3) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Část IX. Článek 51

13 Společná a závěrečná ustanovení 1) Družstvo doporučuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem a to na adresu, kterou člen sdělil. 2) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a) při doručení písemnosti pracovníkem družstva, jakmile člen její převzetí potvrdí b) při doručení poštou, jakmile pošta do vlastních rukou písemnost doručí, účinky doručení nastanou i když pošta písemnost vrátí družstvu a člen svým jednáním doručení zmařil, nebo písemnost nepřevzal 3) Tyto stanovy byly schváleny na ustanovující se členské schůzi družstva dne a nabývají účinnosti dnem přijetí a schválení. 4) Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí Obchodním a Občanským zákoníkem v platném znění. Zliv dne

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 3 ČÁST II. Činnost družstva.......................... 3 ČÁST III. Členství v družstvu.........................

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana

S t a n o v y. b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2. O b s a h. Část název strana S t a n o v y b y t o v é h o d r u ž s t v a Ú t u l n á b l o k 4 2 2 0 1 4 O b s a h Část název strana I. Základní ustanovení 2 II. Vznik členství 2 Členská práva a povinnosti 3 Zánik členství 4 III.

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část III. Členství v družstvu Čl. 4 Vznik členství 1) Členem družstva může být zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu...

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV OBSAH. ČÁST I. Základní ustanovení... 2. ČÁST II. Členství v družstvu... 2. ČÁST III. Nájem bytu... STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA REMOSTAV 2011 OBSAH ČÁST I. Základní ustanovení........................ 2 ČÁST II. Členství v družstvu......................... 2 ČÁST III. Nájem bytu............................

Více

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva

Část I. Základní ustanovení. Část II. Činnost družstva T R Á V N Í K Y, bytové družstvo Otrokovice, Příčná 1541, PSČ 765 02 ---------------------------------------------------------------------------------------------- S T A N O V Y T R Á V N Í K Y, bytové

Více

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo

STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo STANOVY ORLOVAN, bytové družstvo I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Název družstva: ORLOVAN, bytové družstvo (dále jen družstvo) 2. Sídlo družstva: Orlová Lutyně, ul. Energetiků

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích

Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Stanovy Stavebního bytového družstva v Hranicích Č Á S T I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo v Hranicích a má sídlo: 28. října 565, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Více

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2.

STANOVY. 1. Firma. Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. STANOVY 1. Firma Družstvo ASTRA ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Sídlo Cheb ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KAPITOLA I. Základní ustanovení Článek l. Obchodní firma, sídlo a postavení 1.Obchodní firma družstvo přijala název Bytové družstvo Zázvorkova 2007,2008,2009. 2.Bytové družstvo

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně)

Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne , originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Bytové družstvo Rolnická 1 STANOVY (stanovy přijaty Členskou schůzí dne 28.6.2007, originál uložen ve sbírce listin Obchodního rejstříku u KS v Brně) Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ čl. 1 Firma, sídlo (1)

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA PETRŽÍLKOVA I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY bytového družstva (úplné znění)

STANOVY bytového družstva (úplné znění) STANOVY bytového družstva (úplné znění) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Molákova 2. 2) Sídlo Molákova 2142/2, PSČ 628 00, Brno. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

STANOVY Družstvo vlastníků bytů Mozartova 4, družstvo

STANOVY Družstvo vlastníků bytů Mozartova 4, družstvo STANOVY Družstvo vlastníků bytů Mozartova 4, družstvo Část I. Základní ustanovení čl. 1 Název : Družstvo vlastníků bytů Mozartova 4, družstvo, dále jen družstvo čl. 2 Sídlo družstva je : Prostějov, Mozartova

Více

STANOVY Bytového družstva Masná 8

STANOVY Bytového družstva Masná 8 Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním právním dokumentem družstva. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1

Část I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRAHA 8 Třebenická Článek 1 S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997 jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo )

1.1. Firma družstva je: TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo (dále jen družstvo ) Stanovy družstva TETRONIK - výrobní družstvo Terezín, družstvo identifikační číslo 004 83 389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Dr, vložka 73 1. FIRMA A SÍDLO

Více

S t a n o v y družstva

S t a n o v y družstva S t a n o v y družstva KAMÝK- družstvo vlastníků bytů Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 Název /obchodní firma/ a sídlo družstva 1) Obchodní firma: KAMÝK družstvo vlastníků bytů 2) Sídlo družstva: 142 00

Více

Část III. Členství v družstvu

Část III. Členství v družstvu STANOVY DEVÍTKA UH, bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 (1) Firma: DEVÍTKA UH, bytové družstvo (2) Sídlo: Štěpnická 1099, Uherské Hradiště, PSČ 686 06 (3) Bytové družstvo (dále jen družstvo)

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov

STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov STANOVY Bytového družstva Centrum Havířov ~ 1 ~ ~ 2 ~ Obsah Část I. Základní ustanovení... 7 Čl. 1... 7 Čl. 2... 7 Čl. 3 Vymezení některých pojmů... 7 Část II. Činnost družstva... 8 Čl. 4... 8 Část III.

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 -

STANOVY. Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53-1 - STANOVY Družstvo pro výstavbu a správu garáží Olomouc-Nová Ulice, Hněvotínská 1220/53 2014-1 - STANOVY Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: DRUŽSTVO PRO VÝSTAVBU A SPRÁVU GARÁŽÍ, družstvo 2) Sídlo:

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava

STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava STANOVY Obecně prospěšného bytového družstva Morava Obsah:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Část I. Základní ustanovení -----------------------------------------------

Více

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02

STANOVY. ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 STANOVY ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo Janáčkova 1497, Moravské Budějovice, 676 02 2015 STANOVY bytového družstva Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 1) Firma: ZÍTŘEK, stavební bytové družstvo (dále jen

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 11.7.2007 ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ KURUC HOLOUBKOVÁ A SPOL. sídlo: Bělehradská 14, Karlovy Vary PSČ:

Více

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení

STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, Článek I Úvodní ustanovení STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA PŘI GYMNÁZIU, PRAHA 4, POSTUPICKÁ 3150, 141 00 Článek I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel gymnázia při Gymnáziu, Praha 4, Postupická

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1

S T A N O V Y. Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 S T A N O V Y Hlava první Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo přijalo název: Holzova, bytové družstvo (dále jen družstvo nebo bytové družstvo ) a má sídlo: Poslušného 2705/9, 628 00 Brno Čl. 2 1.

Více

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona)

STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) STANOVY DRUŽSTVA VLABYT, TYLOVA 18, 20, 22, Prostějov, družstvo, upravené dle zákona 90/2012 Sb. Občanský zákoník (dále jen zákona) ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek. 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva.

STANOVY. Bytového družstva Na Malovance 14. 1.1. Stanovy družstva (dále jen stanovy) jsou základním dokumentem družstva. STANOVY Bytového družstva Na Malovance 14. 1. Obecná ustanovení. 1.1. Stanovy družstva (dále jen "stanovy") jsou základním dokumentem družstva. 2. Obchodní jméno a sídlo. 2.1. Firma družstva zní: Bytové

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

B Y T O V É H O D R U Ž S T V A

B Y T O V É H O D R U Ž S T V A S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A Článek I. Základní ustanovení 1. Založení Bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi dne 18.4.2001 oprávněnými nájemci bytů domu v Domažlické ulici

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva

STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA. - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva STANOVY ČTVRTÉHO CHRUDIMSKÉHO DRUŽSTVA - úplné znění I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Obchodní firma družstva: Čtvrté chrudimské bytové družstvo (dále jen družstvo).

Více

Občané za spokojené bydlení

Občané za spokojené bydlení STANOVY SPOLKU Občané za spokojené bydlení 2015 (verze dle NOZ) S t a n o v y s p o l k u Občané za spokojené bydlení Čl. 1 Sídlo a cíl činnosti 1. Sídlo spolku Občané za spokojené bydlení (dále jen OSB

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a

pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí k postižení členských práv a povinností nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a S T A N O V Y Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo. (dále jen "družstvo") 2. Sídlo:.. PSČ:.. 3. Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY ŠUMEN BYTOVÉ DRUŽSTVO. I Základní ustanovení

STANOVY ŠUMEN BYTOVÉ DRUŽSTVO. I Základní ustanovení STANOVY ŠUMEN BYTOVÉ DRUŽSTVO I Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo přijalo obchodní firmu: Šumen bytové družstvo. 2. Sídlo má na adrese Šumenská 3226/3, 143 00 Praha 4 Modřany. 3. Právní forma právnické

Více

Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10

Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10 Stanovy Bytového družstva Jasmínová 2695, Praha 10 I Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo obchodní jméno "Bytové družstvo Jasmínová 2695, se sídlem Jasmínová č.p. 2695, 106 00 Praha 10. Článek

Více

STANOVY P r a h a 2011

STANOVY P r a h a 2011 STANOVY P r a h a 2011 Verze Stručný popis změn Platnost od Schváleno 1 Úvodní verze Stanov schválená ustavující členskou 2.3.2011 2.3.2011 schůzí 2 Verze stanov schválená 8. členskou schůzí 9.1.2013 9.1.2013

Více

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva

STANOVY. NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva STANOVY NOVÉHO DOMOVA, stavebního bytového družstva přijaté 16. 6. 2014 účinné dnem 4. 9. 2014 O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení Firma, sídlo, právní forma čl. 1-2 2 Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA POD JAROVEM 2034, 2035 a 2036 Část I. Základní ustanovení Obchodní firma a sídlo bytového družstva Článek 1. 1.1 Obchodní firma: Bytové družstvo Pod Jarovem 2034, 2035 a 2036

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou S T A N O V Y družstva s obchodní firmou SBD Rybníčky II družstvo (IČ 26265940) Hlava první Článek 1 Základní ustanovení 1. Tato právnická osoba je družstvem, které zajišťuje bytové potřeby svých členů

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení

podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Hlava I Základní ustanovení Stanovy podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění. Občanské sdružení GAVANET Hlava I Základní ustanovení Tyto stanovy upravují postavení a právní poměry v Občanském sdružení GAVANET

Více

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo

Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Stanovy Zemědělského družstva Kameničná se mění a doplňují tak, že zní takto: Čl. 1 Účel, obchodní firma a sídlo Zemědělské družstvo Kameničná (dále jen družstvo ) je společenství neuzavřeného počtu osob,

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká

S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká S T A N O V Y D R U Ž S T V A Bytové družstvo Prosecká Článek 1. Obchodní firma družstva 1) Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo Prosecká. Článek 2. Adresa sídla družstva, právní forma, trvání

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA OBSAH: STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOCIÁNKA Část první: Základní pojmy I. Poslání a právní postavení družstva II. Obchodní firma a sídlo družstva III. Předmět činnosti družstva IV. Zapisovaný základní kapitál

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA

STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA STANOVY DRUŽSTVA GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo GARÁŽOVÁ STÁNÍ LHOTKA (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory

Více

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00

S T A N O V Y. Stavební bytové družstvo pracovníků energetiky a dopravy Tusarova 30, Praha 7, 170 00 S T A N O V Y Stavebního bytového družstva pracovníků energetiky a dopravy Schváleno shromážděním delegátů dne 13. května 2014 s platností a účinností od 13. května 2014 13. 05. 2014 1/38 O B S A H strana

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo BYTOVÉ DRUŽSTVO BULHARSKÁ 12 Bulharská 12/585, 101 00 Praha 10 STANOVY Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo 1 Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Bytové družstvo Bulharská 12, družstvo

Více

STANOVY Družstva nájemníků Jahodová 42, družstvo

STANOVY Družstva nájemníků Jahodová 42, družstvo STANOVY Družstva nájemníků Jahodová 42, družstvo Část první Základní ustanovení čl. I. Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Družstvo nájemníků Jahodová 42, družstvo -------------------

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP

ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP ZAKLÁDÁNÍ BEC DRUŽSTEV V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH 2. PRACOVNÍ SETKÁNÍ PARTNERŮ / WORKSHOP Projekt BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje č. CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_024/0002768 je spolufinancován z Evropské unie.

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3

S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Článek 2 Článek 3 S T A N O V Y Základní ustanovení Článek l Družstvo přijalo firmu: Bytové družstvo Slévačská 905 a má sídlo Slévačská 905, Praha 9, PSČ 198 00. Právní forma právnické osoby je družstvo. Družstvo se zřizuje

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva LIAZ. Jablonec nad Nisou

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva LIAZ. Jablonec nad Nisou S T A N O V Y Stavebního bytového družstva LIAZ Jablonec nad Nisou V Jablonci nad Nisou 26. května 2011 Evidence změn a doplňků, schválených shromážděními delegátů : 2 Obsah: str. Část I. Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II.

S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění. Část I. Část II. S T A N O V Y DRUŽSTVA OTRADOVICKÁ úplné znění Část I. čl. 1 základní ustanovení Družstvo Otradovická je společenstvím nájemců bytů domů č.p. 732, 733 a 734 v Praze 4 Kamýku, založeným za účelem koupě

Více

Žehuňský okrašlovací spolek

Žehuňský okrašlovací spolek Žehuňský okrašlovací spolek Stanovy Článek I Název spolku, sídlo spolku Žehuňský okrašlovací spolek (dále jen Spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2

Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 Představenstvo BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č. 2 ve znění ke dni 1.1.2014 OBSAH: ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 1. Firma a sídlo... 4 2. Právní postavení...

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo RADOST a má sídlo v Boskovicích, Komenského 22, PSČ 680 01 čl. 2 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

Stanovy Modrá linka, z. s.

Stanovy Modrá linka, z. s. Stanovy Modrá linka, z. s. Úplné znění ke dni 10. listopadu 2015 Stanovy spolku byly přijaty valnou hromadou občanského sdružení Modrá linka, o. s., založeného 1. září 1994, registrovaného u Ministerstva

Více

Stanovy občanského sdružení Svata.net

Stanovy občanského sdružení Svata.net Stanovy sdružení Svata.net verze: 20050715 Stanovy občanského sdružení Svata.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Svata.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STANOVY. Bytového družstva Komenského nám. 56

STANOVY. Bytového družstva Komenského nám. 56 STANOVY Bytového družstva Komenského nám. 56 I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Komenského nám. 56 2. Sídlem je: Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Komenského nám. 56,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 Družstvo přijalo název: Stavební bytové družstvo Dobříš a má sídlo v Dobříši: Plk. B. Petroviče 87, 263 01 Dobříš Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více