Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností, společnými prostředky byty, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování bytových potřeb a tím i obecného zájmu. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušování svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Základní zapisovaný kapitál družstva činí ,- Kč. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je zabezpečení výstavby, provozu a správy bytového fondu a s nimi souvisejících nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva. 2. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami, na správě a provozu bytů, které jsou i ve vlastnictví jiných osob, než členů družstva a na ostatním majetku družstva. 3. Přiděluje družstevní byty a nebytové prostory do nájmu novým členům a jiným fyzickým osobám. 4. Provádí, popřípadě zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy. 5. Poskytuje, popřípadě zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i případně pro jiné osoby. 6. Provádí investorskou a inženýrskou činnost včetně technické pomoci při investiční bytové a nebytové výstavbě. Část II. Článek 4 Vznik členství Členství v družstvu vzniká po splnění daných zákonem a těmito stanovami. 1. Při založení družstva dnem vzniku družstva, kdy družstvo zakládá Město Zliv. 2. Přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky. 3. Převodem a přechodem členství. 4. Jiným způsobem stanoveným zákonem.

2 Článek 5 1. Za člena družstva může být přijat zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodu dědění. Z titulu dědění se může stát členem družstva i fyzická osoba, která nemá na území republiky trvalý pobyt. 2. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 2000,- Kč. 3. Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad občanu, kterého nepřijalo za člena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Článek 6 Přechod členství 1. Smrtí člena přechází jeho členství na dědice, kterému připadl základní členský vklad, popř. členský podíl. 2. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu. 3. Člen může převést práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na fyzickou osobu. Článek 7 Převod členství Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Článek 8 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), vznikne se společným nájmem bytu (nebytového prostoru) i společné členství manželů v družstvu. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo společného nájmu nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů v družstvu nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. Článek 9 Členská práva a povinnosti Člen družstva má právo zejména: 1. účastnit se jednání a rozhodování členské schůze družstva 2. být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům

3 3. účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje 4. předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován 5. na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu a na vypořádání podle zásad schválených nejvyšším orgánem družstva. Člen družstva je povinen zejména: 1. dodržovat stanovy družstva, které jsou uloženy u předsedy družstva 2. uhradit zálohový členský podíl, popř. poplatek členského podílu ve stanovené výši a lhůtě 3. platit nájemné a úhradu za plnění poskytované s užíváním bytu nebo zálohy za ně 4. hradit příspěvky na činnost družstva a za úkony ve výši určené nejvyšším orgánem družstva 5. chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu 6. oznamovat včas družstvu změny týkající se členství a příslušníků jeho domácnosti 7. umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím upozornění či oznámení, zjištění technického stavu bytu, instalaci zařízení pro měření energií jakož i naměřené odpočty hodnot 8. podílet se na úhradě ztráty družstva způsobem a ve výši, jak stanoví členská schůze 9. plnit usnesení orgánů družstva Článek 10 Majetková účast člena družstva 1. Majetkovou účast člena v družstvu tvoří členský vklad (základní členský vklad a další členský vklad) a případná majetková účast člena na podnikání družstva. 2. Základní členský vklad členů činí 2.000,- Kč. Článek 11 Členský podíl 1. Členský podíl představuje majetkovou účast člena na družstevní výstavbě. Členský podíl se neodepisuje. 2. Výši členského podílu určí představenstvo před zahájením družstevní výstavby tak, aby jeho výška kryla rozpočtem stanovené náklady připadající na byt, který byl členovi přidělen. 3. Člen je povinen zaplatit členský podíl před zahájením výstavby ve výši a lhůtě stanovené zákonem. 4. Rozhodnutí o výši členského podílu musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se může člen písemně odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek. Členství v družstvu zaniká: a) dohodou b) vystoupením c) vyloučením d) smrtí člena, pokud členství nepřejde na dědice Část III. Článek 12 Zánik členství

4 e) zánikem družstva v likvidaci f) převodem bytu do osobního vlastnictví Článek 13 Dohoda 1. Dohodne-li se družstvo a člen na ukončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2. Dohodu o ukončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Článek 14 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit jedině za předpokladu, má-li splněny veškeré závazky a pohledávky vůči družstvu. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po doručení písemného rozhodnutí do vlastních rukou představenstva družstva o vyrovnání veškerých závazků a pohledávek s členem. Lhůta pro projednání písemné žádosti člena o vystoupení z družstva v představenstvu družstva stanovuje na 30 kalendářních dnů od termínu doručení žádosti. 2. Žádost o vystoupení z družstva může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. Článek 15 Vyloučení Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) vážným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami družstva b) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva c) rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být doručeno do vlastních rukou. V rozhodnutí musí být uveden důvod, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení členovi. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může se do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k soudu. Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Článek 16 Úmrtí člena Zemře-li člen a nejde o společné jmění manželů, přechází dnem jeho smrti členství na dědice. S převodem členství na dědice přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. Článek 17 Likvidace družstva

5 Členství zaniká po zrušené družstva jeho likvidace dnem výmazu družstva v obchodním rejstříku. Článek 18 Zánik společného členství manželů Společné členství manželů v družstvu zaniká: 1) smrtí jednoho z manželů 707 odst. 2 obč. zák. 2) dohodou rozvedených manželů 705 odst. 2 obč. zák. 3) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedených manželů 4) společné členství manželů zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vyloučením a zánikem družstva Článek 19 Majetkové vypořádání 1) Zánikem členství vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Tento se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva. U nebydlícího člena se rovná základnímu členskému podílu. 2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok, nebo jeho část i dříve. 3) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. 4) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své pohledávky vůči bývalému členu. 5) Zánikem členství v důsledku převodu práva a povinností, spojených s členstvím a nebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 6) Při zániku členství vyloučením dle čl. 15 písm. a) se rovná vypořádací podíl člena pouze členskému vkladu a další majetkové účasti člena. 7) Při zániku členství vyloučením dle čl. 15 písm. b) nemá člen nárok na jakékoliv vypořádání. 8) Při převodu bytu do vlastnictví vzniká dosavadnímu členu nárok na vypořádací podíl. Článek 20 Členská evidence Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště i rodné číslo fyzické osoby, jakož i výše jejího členského vkladu a výše členského vkladu, který splatila. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu seznamu. Článek 21 Sestavování pořadníků

6 Družstvo sestavuje pořadníky podle druhů a forem výstavby. Návrh pořadníku pro výstavbu konkrétních bytů se předkládá představenstvu ke schválení. Byty přiděluje představenstvo družstva. Článek 22 Přidělování bytů Část IV. Článek 23 Vznik nájmu družstevního bytu 1) Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká nájemní smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechá svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor). 2) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru), vydaného příslušným orgánem družstva b) převodem členských práv a povinností c) na základě dohody o výměně bytu d) na základě zdědění členského podílu V případě bodu b) a c) je součástí nájemní smlouvy Příloha k vypořádání a úhradě pohledávek Článek 24 1) Družstvo je povinno zajistit členu nájemci družstevního bytu úplný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání, v tomto stavu jej udržovat a dle možností i zlepšovat. 2) Veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s údržbou hradí nájemce. Drobnými opravami v bytě nejsou: opravy a výměny vodoinstalačních, kanalizačních a topných rozvodů (včetně topných těles) vnější nátěry truhlářských prvků výměny van, umyvadel, WC, sporáků (jsou-li součástí bytu), kuchyňských linek (jsou-li součástí bytu) kde je zřejmé, že se jedná o běžné opotřebení. Článek 25 1) Nesplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do tří měsíců od odstranění závad. 2) Nepostará-li se člen nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav bytu, má právo družstvo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat náhradu.

7 Článek 26 Člen nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která vznikla. Článek 27 Člen nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil sám, nebo ti, kdo s ním bydleli. Nestane-li se tak, má družstvo právo požadovat od něho náhradu. Článek 28 Člen nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani změnu v bytě bez předchozího oznámení družstvu. Článek 29 Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena nájemce družstevního bytu. Článek 30 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu 1) Člen nájemce je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu ve výši skutečných nákladů družstva vynaložených na provoz a správu. 2) Součást nájemného je také částka určená na dotaci rezerv na opravu bytů. Jeho výši určí představenstvo v souladu s mírou postupného opotřebení družstevního bytu. 3) Záloha na nájemné se platí měsíčně. 4) Nezaplatí-li člen nájemce družstevního bytu zálohu na nájemné a zálohu za plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu do 5 dnů od jejich splatnosti, je povinen družstvu zaplatit poplatek z prodlení. 5) Vyúčtování záloh na nájemné provede družstvo max. do 30. června příštího roku. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady přeplatek, případně nedoplatek je povinno družstvo, případně člen družstva nájemník uhradit druhé straně do 30 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování. Článek 31 Společný nájem družstevního bytu 1) Společný nájem může vzniknout jen mezi manžely. 2) Společný nájem vznikne, jestliže za trvání manželství manželé, nebo jeden z nich, se stane nájemcem bytu. 3) Jestliže se stal nájemcem bytu jeden z manželů před uzavřením manželství, uzavřením manželství společný nájem nevznikne. Uzavřou-li budoucí manželé předmanželskou smlouvu, ve které bude uvedeno souhlasné stanovisko stávajícího nájemce bytu se zápisem budoucího manžela (manželky), aby se stal členem nájemcem bytu, společný nájem bytu vznikne.

8 4) Běžné náležitosti týkající se společného nájmu družstevního bytu může vyřizovat každý z manželů. V ostatních případech je potřebný souhlas obou manželů, jinak je úkon neplatný. Článek 32 Právo společného nájmu družstevního bytu mezi manžely zanikne: a) rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu b) dohodou rozvedených manželů společných členů družstva, popř. rozhodnutím soudu c) smrtí jednoho z manželů d) zánikem nájmu družstevního bytu Článek 33 1) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva. 2) Vznikne-li manželům společné členství v družstvu, zůstává členství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manželů, který byl určený jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne soud. 3) Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, přechází členství v družstvu a nájem na dědice, kterému připadl členský podíl. 4) Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, zůstává členem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel. Článek 34 Převod členských práv a povinností Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přechází na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeném v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství, kde bude výslovně uvedeno, že byl seznámen s těmito stanovami družstva a veškerými závazky stávajícího člena vůči družstva. Článek 35 Podnájem bytu (část bytu) 1) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu, nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. 2) Nemůže-li nájemce ze závažných důvodů po delší dobu byt užívat a nesouhlasí-li družstvo bez vážných důvodů s tím, aby pronajatý byt nebo jeho část nájemce přenechal jinému do podnájmu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle družstva. 3) Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem.

9 Článek 36 Zánik nájmu družstevního bytu Nájem družstevního bytu zaniká: 1) zánikem členství nájemce družstevního bytu 2) písemnou dohodou mezi družstvem a členem nájemcem ke dni stanoveném v dohodě 3) písemnou výpovědí člena nájemce družstevního bytu, ve které musí být stanovena lhůta, kdy má nájem skončit a to nejméně 3 měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce. 4) výpovědí nájmu družstevního bytu s přivolením soudu podle 711 obč. zák. 5) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu. Článek 37 Bytové náhrady Člen nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, není povinen se z bytu vystěhovat, dokud mu není zajištěna odpovídající bytová náhrada. I bez zajištění bytové náhrady je povinen se z bytu vystěhovat, jestliže mu není třeba poskytnout náhradní byt, ani náhradní ubytování. Co se rozumí v konkrétních případech bytovou náhradou, stanovuje Občanský zákoník 712. Článek 38 Nájem nebytových prostor 1) O nájmu nebytových prostor platí přiměřené ustanovení jako o nájmu bytů. 2) Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou určeny k výkonu povolání jen jednoho z manželů, právo společného nájmu nevznikne. 3) Nájem a podnájem nebytových prostor postavených bez účasti členů upravuje zákon č. 116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Část V. Článek 39 Převody jednotek bytového družstva 1) Byt ve vlastnictví družstva, jehož nájemce je fyzická osoba člen družstva, lze převést jen tomuto členu družstva. 2) Družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu dle zákona č. 72/94 Sb. s nájemcem členem družstva, který vyzval družstvo dle platných zákonů o převodu vlastnictví k tomuto bytu, avšak nejdříve po uplynutí 20 let od kolaudace bytu dle nařízení vlády č. 481 z ) Obdobně se postupuje i u nebytových prostor, u nichž se na financování podílela svým členským podílem fyzická osoba člen družstva. 4) Vlastnictví příslušného bytu vznikne prohlášením vlastníka a převodem. 5) S převodem vlastnictví bytu přechází i vlastnictví příslušných částí společných částí a pozemků. 6) Poté, kdy se bytové družstvo stane po vypořádání podílového spoluvlastnictví s Městem Zliv výlučným vlastníkem pozemků a domů uvedených v čl. smlouvy o sdružení a bude vyzváno členem družstva k převodu bytu do osobního vlastnictví, je povinno do 30 dnů od doručení takové výzvy učinit prohlášení

10 vlastníka domu o vytvoření samostatných bytových jednotek a toto do 15 dnů od sepisu takového prohlášení vložit u příslušného katastrálního úřadu. Po zápisu prohlášení vlastníka je pak povinno bytové družstvo uzavřít s členem družstva kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky, včetně nebytového prostoru do výlučného vlastnictví a společných prostor domu a zastaveného pozemku do podílového spoluvlastnictví za částku ,- Kč. V případě, že budoucí prodávající má jakoukoliv pohledávku u budoucího kupujícího, pak za částku ,- Kč. Kupní cena bude budoucím kupujícím uhrazena hotově při podpisu smlouvy. Při stanovení kupní ceny je započítán složený členský vklad budoucího kupujícího, včetně zápočtu nájemného. Orgány družstva jsou: a) Členská schůze b) Představenstvo c) Kontrolní komise Část VI. Článek 40 Orgány družstva Článek 41 Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. Článek 42 a) Orgány družstva mohou jednat jen o náležitostech, které podle stanov spadají do jejich působnosti. b) Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu. c) Kolektivní orgány jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon a stanovy neurčují jinak. d) Funkční období členů orgánů družstva činí pět let. e) Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně. f) Každý člen má při hlasování jeden hlas. g) V případě společného členství manželů v družstvu, mají tito při hlasování jeden hlas. Článek 43 1) Členové družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy družstva. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ní v rozsahu stanovené zákonem. 2) Členům orgánů družstva může být za výkon funkce přiznána odměna podle zásad stanovených členskou schůzí.

11 Článek 44 1) O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů družstva, kteří požádali o jejich zaprotokolování 2) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům 3) Každý člen má právo k nahlédnutí zápisu. Článek 45 Členská schůze 1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze 2) Členská schůze může být svolána, jestliže o to písemně požádá alespoň třetina členů družstva, nebo statutární orgán. Členská schůze bude písemnou formou pozvánkou k členské schůzi bytového družstva každému členu družstva svolána nejpozději 7 dnů před jejím konáním s uvedením data a programu jednání. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do tří týdnů ode dne původně svolané členské schůze. Musí mít stejný program a pro její schopnost usnášet se není nutná nadpoloviční účast členů družstva. Pravidelně se svolává 1x za rok. 3) Do působnosti členské schůze patří: a) Přijímat a měnit stanovy b) Volit a odvolávat představenstvo a kontrolní komisi, orgány družstva 1x za 5 let c) Schvalovat roční účetní uzávěrku, zprávu o hospodaření a užití zisku, jakož i o úhradě ztráty. d) Rozhodovat o zvýšení či snížení základního jmění. e) Rozhodovat o přeměně, sloučení, splynutí a jiném zrušení družstva Článek 46 Představenstvo družstva 1) Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí družstvo a rozhoduje o všech náležitostech, pokud nejsou zákonem a stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 2) Představenstvo volí členská schůze. 3) Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze. 4) Představenstvo je tříčlenné a ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Schází se nejméně šestkrát ročně. 5) Předseda družstva organizuje a řídí běžnou činnost družstva. 6) Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné občany a organizace. 7) Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno organizačním řádem, nebo písemným rozhodnutím představenstva družstva.

12 Funkci kontrolní komise plní členská schůze družstva. Článek 47 Kontrolní komise Část VII. Článek 48 Hospodaření družstva 1) Družstvo hradí své náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti, může jít i o jiné zdroje. 2) Družstvo k zajištění svého hospodářství vytváří příslušné fondy. 3) Ze svého zisku platí přednostně platby a odvody. 4) Družstvo vede účetnictví v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Článek 49 Fondy a rezerva na opravy a údržbu bytového fondu 1) Družstvo vytváří kromě základního jmění a specifických družstevních fondů zabezpečujících zdroje družstevní výstavby další zdroje na financování činnosti družstva. 2) Družstvo povinně vytváří nedělitelný fond a to ve výši min. 10% ročního čistého zisku až do doby, kdy dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění družstva. Jeho doplňování se řídí způsobem uvedeným v 235 odst. 1 Obchodního zákoníku. 3) Tvorba a použití fondů se řídí zvláštními předpisy, těmito stanovami a předpisy schválenými nejvyšším orgánem družstva. 4) Rezerva na opravy a údržbu se dlouhodobě vytváří a je součástí nájemného nebo z poplatků vlastníků bytů ve správě družstva. Nevyčerpaná rezerva se převádí do příštího roku. 5) Rezerva se rozpouští ve výši účtovaných externích nákladů na opravy a údržbu bytového fondu. Část VIII. Článek 50 Zánik družstva 1) Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze b) prohlášením konkurzu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu 2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se ověřuje notářským zápisem. 3) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Část IX. Článek 51

13 Společná a závěrečná ustanovení 1) Družstvo doporučuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem a to na adresu, kterou člen sdělil. 2) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a) při doručení písemnosti pracovníkem družstva, jakmile člen její převzetí potvrdí b) při doručení poštou, jakmile pošta do vlastních rukou písemnost doručí, účinky doručení nastanou i když pošta písemnost vrátí družstvu a člen svým jednáním doručení zmařil, nebo písemnost nepřevzal 3) Tyto stanovy byly schváleny na ustanovující se členské schůzi družstva dne a nabývají účinnosti dnem přijetí a schválení. 4) Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí Obchodním a Občanským zákoníkem v platném znění. Zliv dne

STANOVY. Bytového družstva DERBY

STANOVY. Bytového družstva DERBY STANOVY Bytového družstva DERBY Znění přijaté na členské schůzi dne 12.6.2000 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1.1. Družstvo přijalo Bytové družstvo DERBY 1.2. Sídlo družstva: Praha 7, Tusarova 25/1384

Více

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I.

Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Stanovy BD 65 181 00 Praha 8 Bohnice Štětínská 358 Část I. Základní ustanovení Článek 1 1.1 Firma přijala název: Bytové družstvo 65 1.2. Sídlo družstva: 181 00 Praha 8- Bohnice, Štětínská 358 1.3. Zapisovaný

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Článek 1 Družstvo přijalo název firmy Bytové družstvo Zahradní 19-21, Šumperk ; má sídlo Zahradní 21, 787 01 Šumperk. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY Družstva MAKRO

STANOVY Družstva MAKRO STANOVY Družstva MAKRO Preambule Přijetím těchto stanov formou změny dosavadních stanov se družstvo podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení

S T A N O V Y D R U Ž S T V A. Část I Základní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T V A Úplné znění stanov ze dne 20. května 1997, jak vyplývá ze změn, doplnění a úprav dle usnesení členských schůzí družstva ze dne 23. 6. 1998, 18. 5. 1999 a 13. 6. 2000 a usnesení

Více

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma

S T A N O V Y. družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma Ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o d a t u 2 5. 1 1. 2 0 0 4 S T A N O V Y družstva Bytové družstvo Ostřešany ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma Bytové družstvo Ostřešany.- - - - - - - - -

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Družstvo je otevřeným společenstvím osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.---------------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Obchodní firma a sídlo družstva 3. Předmět činnosti 4. Vznik členství v družstvu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5

STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5 STANOVY STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 5 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firmou družstva je Stavební bytové družstvo Praha 5. Družstvo má sídlo v Praze 5, Staropramenná 12, PSČ 150 21. Čl.

Více

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY bytového družstva Bytové družstvo Komenského nám. 56 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem koupě bytového

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení

S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská. Část I. základní ustanovení S T A N O V Y Bytového družstva Lešenská Část I. základní ustanovení Čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva ------------------------------------------------------------------- Obchodní firma družstva zní:

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a činnost družstva Městské bytové družstvo Chrastava nám.1.máje 251, 463 31 Chrastava, IČ 25419145, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl Dr, vložka č. 524 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní

Více

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13

STANOVY. Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA. se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 STANOVY Bytové družstvo VĚTRNÁ HŮRKA se sídlem: Suchý vršek 2119/6, 158 00 Praha 13 úplné znění stanov k 24.4.2008 I. Základní ustanovení čl. l Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob nájemníků

Více

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl.

STANOVY. Bytového družstva Ke Dvoru. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Úvodní ustanovení. Čl. 2. Obchodní firma a sídlo družstva. Čl. 1 STANOVY Bytového družstva Ke Dvoru Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeného za účelem zajišťování potřeb svých členů v oblasti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva

STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15. - Majetková účast člena Družstva - Závazek k další majetkové účasti členů Družstva STANOVY BYTOVÉHO DRUŢSTVA Bytové druţstvo Vosmíkových 11,13,15 Část I. Základní ustanovení: Článek 1 Článek 2 Článek 3 - Obchodní firma a sídlo Družstva - Právní postavení Družstva - Předmět činnosti Družstva

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy. Článek 1. Úvodní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BD MRKVIČKOVA 1350-1355 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Bytové družstvo BD Mrkvičkova 1350-1355 (dále též jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144

S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144 S T A N O V Y Okresního stavebního bytového družstva Olomouc, se sídlem v Uničově, Dukelská 1144 Část I. Základní ustanovení čl. 1 1) Firma přijala název Okresní stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem

Více

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Firma a sídlo družstva. Článek 2. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Šternberk,.., PSČ 785 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Sídlo: K silu 1154, Pelhřimov Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním

Více

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo

S t a n o v y Bytového družstva Psohlavec 1498/57, družstvo Úplné znění schválené ustavující členskou schůzi konanou dne 23. května 2000, ve znění změn a doplňků schválených členskou schůzí konanou dne 15. května 2002 a 20. dubna 2006 S t a n o v y Bytového družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín

STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín STANOVY Oblastního stavebního bytového družstva Děčín Družstvo přijalo obchodní firmu Část I. Základní ustanovení čl. 1 Oblastní stavební bytové družstvo Děčín, IČ 00212504, má sídlo v Děčíně IV, Jeronýmova

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III.

STANOVY. Bytového družstva Laurinova III. STANOVY Bytového družstva Laurinova III. I. Část - Základní ustanovení Článek 1 1. Firma zní: Bytové družstvo Laurinova III. 2. Sídlem je: Mladá Boleslav, U Kasáren 1377/III, PSČ 293 01. 3. Předmětem podnikání

Více

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2

S T A N O V Y. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1. Čl. 2 S T A N O V Y Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma: Stavební bytové družstvo Rožnov Sídlo: Čs. armády 1686, Rožnov pod Radhoštěm, 75661. Čl. 2 1) Družstvo je právnickou osobou. Za porušení svých závazků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní jméno a sídlo družstva 1. Družstvo přijalo název obchodní firmy: 2. Sídlo družstva je: BD U SILA U Sila 358, Liberec 30, PSČ 463 11 Článek

Více

S T A N O V Y Lidového bytového družstva v Plzni

S T A N O V Y Lidového bytového družstva v Plzni S T A N O V Y Lidového bytového družstva v Plzni Úplné znění ke dni 28. 6. 2011 1 Část I. Základní ustanovení čl. l Družstvo přijalo název Lidové bytové družstvo v Plzni a má sídlo v Plzni, Prokopova 13/

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

O B S A H S T A N O V

O B S A H S T A N O V O B S A H S T A N O V Str. Část I. Základní ustanovení 1 Část II. Předmět činnosti družstva 1 Část III. Členství v družstvu Vznik členství čl. 4 1 Společné členství manželů čl. 5 1 2 Splynutí členství

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV družstva s obchodní firmou BYTOVÉ DRUŽSTVO JANOL ----------------------------------------------Hlava první--------------------------------------------------- ----------------------------------------Základní

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Burešova 620/19, Brno Článek 1 1. Firma: Bytové družstvo Burešova 19, Brno 2. Sídlo: Brno, Burešova 620/19, PSČ 602 00 3. Družstvo bylo zřízeno na dobu neurčitou.

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva ---------------------------

------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- ------------------------------------- S T A N O V Y Bytového družstva --------------------------- Preambule ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H

O B S A H. Část I. Čl.1 - * Čl.2 - * Část II. Čl.3 - * Část III. O B S A H ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČINNOST DRUŽSTVA ČLENSTVÍ V DRUŽSTVU POŘADNÍKY A PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NÁJEM DRUŽSTEVNÍHO BYTU (NEBYT. PROSTORU) ORGÁNY DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA ZRUŠENÍ A LIKVIDACE DRUŽSTVA ČLENSTVÍ

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice a má sídlo v Kopřivnici, ul.kpt.jaroše 896, PSČ 742 21 Čl. 2 1) Družstvo je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA 1 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek Zelenohorská č.p. 496 - č.p. 513, Praha 8 se sídlem Praha 8, Zelenohorská č.p. 510, PSČ 181 00 Obsah VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ...1 Základní ustanovení...1 Název,

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY. Strana 1 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŢSTVO CHEB Americká 132/22, 350 02 Cheb STANOVY Strana 1 O B S A H Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl.1 4 Čl.2 4 Část II. ČINNOST DRUŢSTVA Čl.3 4 Část III. ČLENSTVÍ V DRUŢSTVU Čl.4 - Vznik

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1

STANOVY DRUŽSTVA. Část I. Základní ustanovení. čl. 1 STANOVY DRUŽSTVA Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní jméno a sídlo družstva: Družstvo přijalo název: družstvo vlastníků domu Gutova ul. 1869/38, Praha 10 čl. 2 1. Družstvo vlastníků domu Gutova

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví

Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Stanovy společenství vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, Náměstí Horní, 357 07 Oloví Usnesením první schůze vlastníků jednotek v domě čp. 7, 8, konaném dne 15.5.2001, v souladu s 9 a násl. Zákona č.72/1994

Více

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II.

STANOVY. Část I. Základní ustanovení. Článek I. Článek II. STANOVY Část I. Základní ustanovení 1.1. Firma : Bytové družstvo Stará Role č. 1 Článek I. 1.2. Sídlo : Moskevská čp. 2035, číslo orientační 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20 Článek II. 2.1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

STANOVY Bytového družstva

STANOVY Bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO REPUBLIKA se sídlem Neratovice, nám. Republiky čp. 993, okres Mělník, PSČ 277 11 STANOVY Bytového družstva 1/26 Část I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma: Bytové

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO zapsaného u Městského soudu v Praze, Oddíl Dr, vložka 2429 se sídlem Krouzova 3048, 143 00 Praha 4 Modřany Prosinec 2001 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ALKRO ČÁST I Základní

Více

STANOVY Družstva Květinková

STANOVY Družstva Květinková STANOVY Družstva Květinková ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1)Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. -------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Křoviny, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Křoviny, družstvo Část I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma družstva: Bytové družstvo Křoviny, družstvo 2) Sídlo družstva: Praha

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové )

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové ) STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HLIVICKÁ ( nové ) Část I Základní ustanovení Č L Á N E K 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma přijala název Bytové družstvo HLIVICKÁ (dále jen družstvo) a má sídlo Hlivická 424/8,

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A

S T A N O V Y D R U Ž S T V A S T A N O V Y D R U Ž S T V A Čl. 1 Založení a vznik družstva, zápis v obchodním rejstříku. Podřízení se zákonu o obchodních korporacích 1.1. VYSOKÁ, bytové družstvo (dále jen družstvo či bytové družstvo

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE. ČÁST PRVNÍ Základní pojmy STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA URANIE ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem koupě domu s pozemkem U Uranie 2/68, Praha

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

Část I. Základní ustanovení

Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva (vydání roku 2004) Část I. Základní ustanovení Firma přijala název: VESELSKO, stavební bytové družstvo Sídlo: Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou IČO: 00049042 Právní forma:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6

Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 Stanovy společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, Praha 6 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Vltava 12 (dále v těchto stanovách také jen jako družstvo ). ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule

1 Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49. Preambule Stanovy Bytového družstva Zimmlerova 49 Preambule Bytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů formou provozu bytových a nebytových

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy SRPŠ M. Alše

Stanovy SRPŠ M. Alše Stanovy SRPŠ M. Alše I. Název a sídlo spolku 1. Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše Zkratka názvu: SRPŠ M. Alše 2. Spolek rodičů a přátel ZŠ Mikoláše Alše (dále jen SRPŠ nebo spolek ) byl založen

Více

STANOVY Družstva garážníků - Osada

STANOVY Družstva garážníků - Osada STANOVY Družstva garážníků - Osada Část I. Základní ustanovení Článek 1 1) Firma : Družstvo garážníků - Osada 2) Sídlo : Ostrava, Hrabůvka, Františka Hajdy 1233/16, PSČ 700 30 3) Družstvo je zapsáno ve

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva. Článek 2 Základní ustanovení. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva zní: Bytové družstvo MOTÝL 2. Sídlo družstva: Tábor STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení 1. Družstvo vzniká dnem

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo "Máj sekce 207 C" (dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese České

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc

Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc Stanovy Sociální družstvo Stabilita Olomouc I. Základní ustanovení ----------------------------------------------------------------------------------- Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA C13 bytové družstvo ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo 1. Firma družstva: C 13 bytové družstvo (dále jen družstvo ). 2. Sídlo: Slunečná 2/4, 634 00 Brno.

Více