Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 S T A N O V Y bytového družstva Část I. Článek 1 Základní ustanovení Družstvo přijalo název: Bytové družstvo ZLIV a má sídlo ve Zlivi, náměstí Míru 12, okres České Budějovice. Článek 2 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, jehož hlavním posláním je opatřovat si společnou činností, společnými prostředky byty, hospodařit s nimi a tak se podílet na uspokojování bytových potřeb a tím i obecného zájmu. 2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušování svých závazků odpovídá celým svým majetkem. 3. Základní zapisovaný kapitál družstva činí ,- Kč. Článek 3 Předmět činnosti družstva 1. Předmětem činnosti družstva je zabezpečení výstavby, provozu a správy bytového fondu a s nimi souvisejících nebytových prostor a hospodaření se společným majetkem družstva. 2. Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami, na správě a provozu bytů, které jsou i ve vlastnictví jiných osob, než členů družstva a na ostatním majetku družstva. 3. Přiděluje družstevní byty a nebytové prostory do nájmu novým členům a jiným fyzickým osobám. 4. Provádí, popřípadě zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy. 5. Poskytuje, popřípadě zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i případně pro jiné osoby. 6. Provádí investorskou a inženýrskou činnost včetně technické pomoci při investiční bytové a nebytové výstavbě. Část II. Článek 4 Vznik členství Členství v družstvu vzniká po splnění daných zákonem a těmito stanovami. 1. Při založení družstva dnem vzniku družstva, kdy družstvo zakládá Město Zliv. 2. Přijetím za člena na základě písemné členské přihlášky. 3. Převodem a přechodem členství. 4. Jiným způsobem stanoveným zákonem.

2 Článek 5 1. Za člena družstva může být přijat zletilý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Nezletilý občan se může stát členem družstva z důvodu dědění. Z titulu dědění se může stát členem družstva i fyzická osoba, která nemá na území republiky trvalý pobyt. 2. Členství vzniká dnem, kdy představenstvo rozhodne o přijetí za člena na základě písemné přihlášky. K přihlášce musí být připojeno potvrzení o zaplacení zápisného ve výši 2000,- Kč. 3. Družstvo vrátí zápisné a základní členský vklad občanu, kterého nepřijalo za člena do 30 dnů ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. Článek 6 Přechod členství 1. Smrtí člena přechází jeho členství na dědice, kterému připadl základní členský vklad, popř. členský podíl. 2. Členství v družstvu přechází i dnem vzniku nájmu družstevního bytu na základě dohody o výměně družstevního bytu. 3. Člen může převést práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu na fyzickou osobu. Článek 7 Převod členství Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství v družstvu nebo pozdějším dnem uvedeným v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena (společných členů) o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství. Článek 8 Společné členství manželů 1. Vznikne-li jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru), vznikne se společným nájmem bytu (nebytového prostoru) i společné členství manželů v družstvu. 2. Právo společného nájmu družstevního bytu (nebytového prostoru) manželi i společné členství manželů v družstvu vznikne také v případě přechodu a převodu členství na jednoho z manželů podle čl Společné členství manželů podle odst. 1 a 2 nevznikne, jestliže manželé spolu trvale nežijí. Právo společného nájmu nebytových prostor a tedy ani společné členství manželů v družstvu nevznikne také v případě, kdy nebytový prostor slouží k výkonu povolání pouze jednoho z manželů. Článek 9 Členská práva a povinnosti Člen družstva má právo zejména: 1. účastnit se jednání a rozhodování členské schůze družstva 2. být volen do orgánů družstva, má-li plnou způsobilost k právním úkonům

3 3. účastnit se veškeré družstevní činnosti a požívat výhod, které družstvo členům poskytuje 4. předkládat návrhy na zlepšení činnosti družstva k příslušným orgánům družstva a být o jejich vyřízení informován 5. na roční vyúčtování zaplacených záloh nájemného a záloh úhrad za plnění poskytovaných s užíváním bytu a na vypořádání podle zásad schválených nejvyšším orgánem družstva. Člen družstva je povinen zejména: 1. dodržovat stanovy družstva, které jsou uloženy u předsedy družstva 2. uhradit zálohový členský podíl, popř. poplatek členského podílu ve stanovené výši a lhůtě 3. platit nájemné a úhradu za plnění poskytované s užíváním bytu nebo zálohy za ně 4. hradit příspěvky na činnost družstva a za úkony ve výši určené nejvyšším orgánem družstva 5. chránit družstevní majetek, dodržovat domovní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu 6. oznamovat včas družstvu změny týkající se členství a příslušníků jeho domácnosti 7. umožnit pověřeným zástupcům družstva po předchozím upozornění či oznámení, zjištění technického stavu bytu, instalaci zařízení pro měření energií jakož i naměřené odpočty hodnot 8. podílet se na úhradě ztráty družstva způsobem a ve výši, jak stanoví členská schůze 9. plnit usnesení orgánů družstva Článek 10 Majetková účast člena družstva 1. Majetkovou účast člena v družstvu tvoří členský vklad (základní členský vklad a další členský vklad) a případná majetková účast člena na podnikání družstva. 2. Základní členský vklad členů činí 2.000,- Kč. Článek 11 Členský podíl 1. Členský podíl představuje majetkovou účast člena na družstevní výstavbě. Členský podíl se neodepisuje. 2. Výši členského podílu určí představenstvo před zahájením družstevní výstavby tak, aby jeho výška kryla rozpočtem stanovené náklady připadající na byt, který byl členovi přidělen. 3. Člen je povinen zaplatit členský podíl před zahájením výstavby ve výši a lhůtě stanovené zákonem. 4. Rozhodnutí o výši členského podílu musí být členovi doručeno do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se může člen písemně odvolat. Odvolání nemá odkladný účinek. Členství v družstvu zaniká: a) dohodou b) vystoupením c) vyloučením d) smrtí člena, pokud členství nepřejde na dědice Část III. Článek 12 Zánik členství

4 e) zánikem družstva v likvidaci f) převodem bytu do osobního vlastnictví Článek 13 Dohoda 1. Dohodne-li se družstvo a člen na ukončení členství, končí členství sjednaným dnem. 2. Dohodu o ukončení členství uzavírají družstvo a člen písemně. Článek 14 Vystoupení 1. Člen může z družstva vystoupit jedině za předpokladu, má-li splněny veškeré závazky a pohledávky vůči družstvu. Členství zaniká uplynutím doby dvou měsíců. Tato doba začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po doručení písemného rozhodnutí do vlastních rukou představenstva družstva o vyrovnání veškerých závazků a pohledávek s členem. Lhůta pro projednání písemné žádosti člena o vystoupení z družstva v představenstvu družstva stanovuje na 30 kalendářních dnů od termínu doručení žádosti. 2. Žádost o vystoupení z družstva může člen odvolat jen písemně a se souhlasem představenstva družstva. Článek 15 Vyloučení Představenstvo může rozhodnout o vyloučení člena jestliže: a) vážným způsobem nebo opětovně přes výstrahu porušuje své členské povinnosti určené zákonem nebo stanovami družstva b) byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin spáchaný proti družstvu, jeho majetku nebo proti členům družstva c) rozhodnutí o vyloučení z družstva musí být doručeno do vlastních rukou. V rozhodnutí musí být uveden důvod, který nelze dodatečně měnit. Členství zaniká dnem, kdy bylo doručeno rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení členovi. Nesouhlasí-li člen s rozhodnutím o vyloučení, může se do 15 dnů od doručení rozhodnutí odvolat k soudu. Soud na návrh člena, kterého se rozhodnutí týká, prohlásí rozhodnutí za neplatné, je-li v rozporu s právními předpisy nebo stanovami. Článek 16 Úmrtí člena Zemře-li člen a nejde o společné jmění manželů, přechází dnem jeho smrti členství na dědice. S převodem členství na dědice přechází na dědice i nájem družstevního bytu (nebytového prostoru), popř. právo na uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu. Nepřešlo-li členství na dědice, zaniká smrtí člena. Článek 17 Likvidace družstva

5 Členství zaniká po zrušené družstva jeho likvidace dnem výmazu družstva v obchodním rejstříku. Článek 18 Zánik společného členství manželů Společné členství manželů v družstvu zaniká: 1) smrtí jednoho z manželů 707 odst. 2 obč. zák. 2) dohodou rozvedených manželů 705 odst. 2 obč. zák. 3) rozhodnutím soudu o zrušení práva společného nájmu bytu (nebytového prostoru) rozvedených manželů 4) společné členství manželů zaniká i převodem jejich členských práv a povinností, jejich písemnou dohodou s družstvem, vyloučením a zánikem družstva Článek 19 Majetkové vypořádání 1) Zánikem členství vzniká bývalému členu nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Tento se rovná výplatě majetkové účasti dosavadního člena družstva. U nebydlícího člena se rovná základnímu členskému podílu. 2) Nárok na výplatu vypořádacího podílu vzniká uplynutím tří měsíců po schválení roční účetní uzávěrky za rok, ve kterém členství zaniklo. Pokud to hospodářská situace dovoluje, může družstvo uspokojit tento nárok, nebo jeho část i dříve. 3) Kromě nároku na výplatu vypořádacího podílu nemá bývalý člen nebo jeho dědicové z důvodu zániku členství nárok na jakoukoliv jinou část majetku družstva. 4) Při výplatě vypořádacího podílu započte družstvo své pohledávky vůči bývalému členu. 5) Zánikem členství v důsledku převodu práva a povinností, spojených s členstvím a nebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu nebo výměny vypořádají mezi sebou. 6) Při zániku členství vyloučením dle čl. 15 písm. a) se rovná vypořádací podíl člena pouze členskému vkladu a další majetkové účasti člena. 7) Při zániku členství vyloučením dle čl. 15 písm. b) nemá člen nárok na jakékoliv vypořádání. 8) Při převodu bytu do vlastnictví vzniká dosavadnímu členu nárok na vypořádací podíl. Článek 20 Členská evidence Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě jména, bydliště i rodné číslo fyzické osoby, jakož i výše jejího členského vkladu a výše členského vkladu, který splatila. V seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Představenstvo umožní každému, kdo prokáže právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu zápisu seznamu. Článek 21 Sestavování pořadníků

6 Družstvo sestavuje pořadníky podle druhů a forem výstavby. Návrh pořadníku pro výstavbu konkrétních bytů se předkládá představenstvu ke schválení. Byty přiděluje představenstvo družstva. Článek 22 Přidělování bytů Část IV. Článek 23 Vznik nájmu družstevního bytu 1) Nájem družstevního bytu (nebytového prostoru) vzniká nájemní smlouvou, kterou družstvo (pronajímatel) přenechá svému členu (nájemci) do užívání družstevní byt (nebytový prostor). 2) Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy a) na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu (nebytového prostoru), vydaného příslušným orgánem družstva b) převodem členských práv a povinností c) na základě dohody o výměně bytu d) na základě zdědění členského podílu V případě bodu b) a c) je součástí nájemní smlouvy Příloha k vypořádání a úhradě pohledávek Článek 24 1) Družstvo je povinno zajistit členu nájemci družstevního bytu úplný a nerušený výkon jeho práv spojených s užíváním bytu. Zejména je povinno odevzdat mu byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání, v tomto stavu jej udržovat a dle možností i zlepšovat. 2) Veškeré drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s údržbou hradí nájemce. Drobnými opravami v bytě nejsou: opravy a výměny vodoinstalačních, kanalizačních a topných rozvodů (včetně topných těles) vnější nátěry truhlářských prvků výměny van, umyvadel, WC, sporáků (jsou-li součástí bytu), kuchyňských linek (jsou-li součástí bytu) kde je zřejmé, že se jedná o běžné opotřebení. Článek 25 1) Nesplní-li družstvo svoji povinnost odstranit závady, které brání řádnému užívání bytu, má člen právo po předchozím upozornění družstva závady odstranit a požadovat od něho náhradu účelně vynaložených nákladů. Právo na náhradu musí uplatnit u družstva bez zbytečného odkladu. Právo zanikne, nebylo-li uplatněno do tří měsíců od odstranění závad. 2) Nepostará-li se člen nájemce družstevního bytu o včasné provedení oprav bytu, má právo družstvo učinit tak po předchozím upozornění člena na jeho náklad samo a požadovat náhradu.

7 Článek 26 Člen nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která vznikla. Článek 27 Člen nájemce družstevního bytu je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil sám, nebo ti, kdo s ním bydleli. Nestane-li se tak, má družstvo právo požadovat od něho náhradu. Článek 28 Člen nájemce družstevního bytu nesmí provádět stavební úpravy ani změnu v bytě bez předchozího oznámení družstvu. Článek 29 Družstvo je oprávněno provádět stavební úpravy bytu a jiné podstatné změny v bytě pouze se souhlasem člena nájemce družstevního bytu. Článek 30 Nájemné a úhrada za plnění poskytovaná s užíváním bytu 1) Člen nájemce je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu ve výši skutečných nákladů družstva vynaložených na provoz a správu. 2) Součást nájemného je také částka určená na dotaci rezerv na opravu bytů. Jeho výši určí představenstvo v souladu s mírou postupného opotřebení družstevního bytu. 3) Záloha na nájemné se platí měsíčně. 4) Nezaplatí-li člen nájemce družstevního bytu zálohu na nájemné a zálohu za plnění poskytovaných služeb s užíváním bytu do 5 dnů od jejich splatnosti, je povinen družstvu zaplatit poplatek z prodlení. 5) Vyúčtování záloh na nájemné provede družstvo max. do 30. června příštího roku. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady přeplatek, případně nedoplatek je povinno družstvo, případně člen družstva nájemník uhradit druhé straně do 30 kalendářních dnů po obdržení vyúčtování. Článek 31 Společný nájem družstevního bytu 1) Společný nájem může vzniknout jen mezi manžely. 2) Společný nájem vznikne, jestliže za trvání manželství manželé, nebo jeden z nich, se stane nájemcem bytu. 3) Jestliže se stal nájemcem bytu jeden z manželů před uzavřením manželství, uzavřením manželství společný nájem nevznikne. Uzavřou-li budoucí manželé předmanželskou smlouvu, ve které bude uvedeno souhlasné stanovisko stávajícího nájemce bytu se zápisem budoucího manžela (manželky), aby se stal členem nájemcem bytu, společný nájem bytu vznikne.

8 4) Běžné náležitosti týkající se společného nájmu družstevního bytu může vyřizovat každý z manželů. V ostatních případech je potřebný souhlas obou manželů, jinak je úkon neplatný. Článek 32 Právo společného nájmu družstevního bytu mezi manžely zanikne: a) rozvodem manželství v případě, že nevzniklo společné členství manželů v družstvu b) dohodou rozvedených manželů společných členů družstva, popř. rozhodnutím soudu c) smrtí jednoho z manželů d) zánikem nájmu družstevního bytu Článek 33 1) Nevzniklo-li společné členství manželů v družstvu, má právo užívat družstevní byt po rozvodu ten z manželů, který je členem družstva. 2) Vznikne-li manželům společné členství v družstvu, zůstává členství a právo užívat družstevní byt tomu z rozvedených manželů, který byl určený jejich dohodou. Nedohodnou-li se, rozhodne soud. 3) Zemře-li manžel a manželé nebyli společnými členy družstva, přechází členství v družstvu a nájem na dědice, kterému připadl členský podíl. 4) Zemře-li manžel a manželé byli společnými členy družstva, zůstává členem družstva a jediným nájemcem družstevního bytu pozůstalý manžel. Článek 34 Převod členských práv a povinností Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu představenstva. Členská práva a povinnosti spojená s členstvím přechází na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu členství příslušnému družstvu nebo pozdějším dnem uvedeném v této smlouvě. Tytéž účinky jako předložení smlouvy o převodu členství nastávají, jakmile družstvo obdrží písemné oznámení dosavadního člena o převodu členství a písemný souhlas nabyvatele členství, kde bude výslovně uvedeno, že byl seznámen s těmito stanovami družstva a veškerými závazky stávajícího člena vůči družstva. Článek 35 Podnájem bytu (část bytu) 1) Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat na dobu určenou ve smlouvě o podnájmu, nebo bez časového určení jen s písemným souhlasem družstva. 2) Nemůže-li nájemce ze závažných důvodů po delší dobu byt užívat a nesouhlasí-li družstvo bez vážných důvodů s tím, aby pronajatý byt nebo jeho část nájemce přenechal jinému do podnájmu, může soud na návrh nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle družstva. 3) Po skončení podnájmu podnájemce nemá právo na náhradní podnájem.

9 Článek 36 Zánik nájmu družstevního bytu Nájem družstevního bytu zaniká: 1) zánikem členství nájemce družstevního bytu 2) písemnou dohodou mezi družstvem a členem nájemcem ke dni stanoveném v dohodě 3) písemnou výpovědí člena nájemce družstevního bytu, ve které musí být stanovena lhůta, kdy má nájem skončit a to nejméně 3 měsíce tak, aby skončila ke konci kalendářního měsíce. 4) výpovědí nájmu družstevního bytu s přivolením soudu podle 711 obč. zák. 5) uplynutím doby v případě, že nájem družstevního bytu byl sjednán na určitou dobu. Článek 37 Bytové náhrady Člen nájemce družstevního bytu, jemuž zanikl nájem bytu, není povinen se z bytu vystěhovat, dokud mu není zajištěna odpovídající bytová náhrada. I bez zajištění bytové náhrady je povinen se z bytu vystěhovat, jestliže mu není třeba poskytnout náhradní byt, ani náhradní ubytování. Co se rozumí v konkrétních případech bytovou náhradou, stanovuje Občanský zákoník 712. Článek 38 Nájem nebytových prostor 1) O nájmu nebytových prostor platí přiměřené ustanovení jako o nájmu bytů. 2) Jde-li o nájem nebytových prostor, které jsou určeny k výkonu povolání jen jednoho z manželů, právo společného nájmu nevznikne. 3) Nájem a podnájem nebytových prostor postavených bez účasti členů upravuje zákon č. 116/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Část V. Článek 39 Převody jednotek bytového družstva 1) Byt ve vlastnictví družstva, jehož nájemce je fyzická osoba člen družstva, lze převést jen tomuto členu družstva. 2) Družstvo je povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu dle zákona č. 72/94 Sb. s nájemcem členem družstva, který vyzval družstvo dle platných zákonů o převodu vlastnictví k tomuto bytu, avšak nejdříve po uplynutí 20 let od kolaudace bytu dle nařízení vlády č. 481 z ) Obdobně se postupuje i u nebytových prostor, u nichž se na financování podílela svým členským podílem fyzická osoba člen družstva. 4) Vlastnictví příslušného bytu vznikne prohlášením vlastníka a převodem. 5) S převodem vlastnictví bytu přechází i vlastnictví příslušných částí společných částí a pozemků. 6) Poté, kdy se bytové družstvo stane po vypořádání podílového spoluvlastnictví s Městem Zliv výlučným vlastníkem pozemků a domů uvedených v čl. smlouvy o sdružení a bude vyzváno členem družstva k převodu bytu do osobního vlastnictví, je povinno do 30 dnů od doručení takové výzvy učinit prohlášení

10 vlastníka domu o vytvoření samostatných bytových jednotek a toto do 15 dnů od sepisu takového prohlášení vložit u příslušného katastrálního úřadu. Po zápisu prohlášení vlastníka je pak povinno bytové družstvo uzavřít s členem družstva kupní smlouvu o prodeji bytové jednotky, včetně nebytového prostoru do výlučného vlastnictví a společných prostor domu a zastaveného pozemku do podílového spoluvlastnictví za částku ,- Kč. V případě, že budoucí prodávající má jakoukoliv pohledávku u budoucího kupujícího, pak za částku ,- Kč. Kupní cena bude budoucím kupujícím uhrazena hotově při podpisu smlouvy. Při stanovení kupní ceny je započítán složený členský vklad budoucího kupujícího, včetně zápočtu nájemného. Orgány družstva jsou: a) Členská schůze b) Představenstvo c) Kontrolní komise Část VI. Článek 40 Orgány družstva Článek 41 Do orgánu družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let. Článek 42 a) Orgány družstva mohou jednat jen o náležitostech, které podle stanov spadají do jejich působnosti. b) Kolektivní orgány družstva rozhodují na základě řádného svolání všech členů orgánu. c) Kolektivní orgány jsou způsobilé se usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných, pokud zákon a stanovy neurčují jinak. d) Funkční období členů orgánů družstva činí pět let. e) Členové orgánu družstva mohou být voleni opětovně. f) Každý člen má při hlasování jeden hlas. g) V případě společného členství manželů v družstvu, mají tito při hlasování jeden hlas. Článek 43 1) Členové družstva jsou povinni vykonávat své funkce svědomitě, plnit svěřené úkoly a dodržovat obecně závazné právní předpisy a stanovy družstva. Pokud při výkonu funkce způsobí družstvu škodu, odpovídají za ní v rozsahu stanovené zákonem. 2) Členům orgánů družstva může být za výkon funkce přiznána odměna podle zásad stanovených členskou schůzí.

11 Článek 44 1) O průběhu jednání všech orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí obsahovat: a) datum a místo konání schůze b) přijatá usnesení c) výsledky hlasování d) nepřijaté námitky členů družstva, kteří požádali o jejich zaprotokolování 2) Přílohu zápisu tvoří seznam účastníků jednání, pozvánka na něj a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům 3) Každý člen má právo k nahlédnutí zápisu. Článek 45 Členská schůze 1) Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze 2) Členská schůze může být svolána, jestliže o to písemně požádá alespoň třetina členů družstva, nebo statutární orgán. Členská schůze bude písemnou formou pozvánkou k členské schůzi bytového družstva každému členu družstva svolána nejpozději 7 dnů před jejím konáním s uvedením data a programu jednání. Není-li členská schůze usnášeníschopná, svolá představenstvo náhradní členskou schůzi tak, aby se konala nejpozději do tří týdnů ode dne původně svolané členské schůze. Musí mít stejný program a pro její schopnost usnášet se není nutná nadpoloviční účast členů družstva. Pravidelně se svolává 1x za rok. 3) Do působnosti členské schůze patří: a) Přijímat a měnit stanovy b) Volit a odvolávat představenstvo a kontrolní komisi, orgány družstva 1x za 5 let c) Schvalovat roční účetní uzávěrku, zprávu o hospodaření a užití zisku, jakož i o úhradě ztráty. d) Rozhodovat o zvýšení či snížení základního jmění. e) Rozhodovat o přeměně, sloučení, splynutí a jiném zrušení družstva Článek 46 Představenstvo družstva 1) Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí družstvo a rozhoduje o všech náležitostech, pokud nejsou zákonem a stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 2) Představenstvo volí členská schůze. 3) Představenstvo zabezpečuje a kontroluje plnění usnesení členské schůze. 4) Představenstvo je tříčlenné a ze svého středu volí předsedu a místopředsedu. Schází se nejméně šestkrát ročně. 5) Předseda družstva organizuje a řídí běžnou činnost družstva. 6) Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné občany a organizace. 7) Členové nebo pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů pouze tehdy, kdy je to stanoveno organizačním řádem, nebo písemným rozhodnutím představenstva družstva.

12 Funkci kontrolní komise plní členská schůze družstva. Článek 47 Kontrolní komise Část VII. Článek 48 Hospodaření družstva 1) Družstvo hradí své náklady a výdaje své činnosti z příjmů získaných z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti, může jít i o jiné zdroje. 2) Družstvo k zajištění svého hospodářství vytváří příslušné fondy. 3) Ze svého zisku platí přednostně platby a odvody. 4) Družstvo vede účetnictví v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Článek 49 Fondy a rezerva na opravy a údržbu bytového fondu 1) Družstvo vytváří kromě základního jmění a specifických družstevních fondů zabezpečujících zdroje družstevní výstavby další zdroje na financování činnosti družstva. 2) Družstvo povinně vytváří nedělitelný fond a to ve výši min. 10% ročního čistého zisku až do doby, kdy dosáhne částky rovnající se polovině zapisovaného základního jmění družstva. Jeho doplňování se řídí způsobem uvedeným v 235 odst. 1 Obchodního zákoníku. 3) Tvorba a použití fondů se řídí zvláštními předpisy, těmito stanovami a předpisy schválenými nejvyšším orgánem družstva. 4) Rezerva na opravy a údržbu se dlouhodobě vytváří a je součástí nájemného nebo z poplatků vlastníků bytů ve správě družstva. Nevyčerpaná rezerva se převádí do příštího roku. 5) Rezerva se rozpouští ve výši účtovaných externích nákladů na opravy a údržbu bytového fondu. Část VIII. Článek 50 Zánik družstva 1) Družstvo se zrušuje: a) usnesením členské schůze b) prohlášením konkurzu, nebo zamítnutím návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku c) rozhodnutím soudu 2) Rozhodnutí členské schůze o zrušení družstva se ověřuje notářským zápisem. 3) Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku. Část IX. Článek 51

13 Společná a závěrečná ustanovení 1) Družstvo doporučuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem a to na adresu, kterou člen sdělil. 2) Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna: a) při doručení písemnosti pracovníkem družstva, jakmile člen její převzetí potvrdí b) při doručení poštou, jakmile pošta do vlastních rukou písemnost doručí, účinky doručení nastanou i když pošta písemnost vrátí družstvu a člen svým jednáním doručení zmařil, nebo písemnost nepřevzal 3) Tyto stanovy byly schváleny na ustanovující se členské schůzi družstva dne a nabývají účinnosti dnem přijetí a schválení. 4) Právní vztahy neupravené těmito stanovami se řídí Obchodním a Občanským zákoníkem v platném znění. Zliv dne

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva Špičák. Část I. Základní ustanovení. Čl.1. Název firmy. Firma přijala název S T A N O V Y Stavebního bytového družstva Špičák Část I. Základní ustanovení Čl.1 Název firmy Firma přijala název Stavební bytové družstvo Špičák a má sídlo v Tanvald, Krkonošská 181, PSČ 468 41 zapsané

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj

S T A N O V Y. Stavebního bytového družstva DRUBYD. Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj S T A N O V Y Stavebního bytového družstva DRUBYD Ciolkovského 625/54 734 01 Karviná - Ráj Obsah : Část I. Základní ustanovení čl.1-2 Část II. Činnost družstva čl.3 Část III. Členství v družstvu čl.4-20

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení

STANOVY. BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573. Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: BYTOVÉ DRUŽSTVO MĚLNÍK střed 2572-2573 2) Sídlo: Mělník, Sídliště střed 2573, PSČ 276 01 3) Bytové družstvo (dále

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h

S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h S t a n o v y B y t o v é h o d r u ž s t v a D o h o d a v N e r a t o v i c í c h U p r a v e n é n a z á k l a d ě p l a t n o s t i N O Z (n o v ý O b č a n s k ý z á k o n í k) a Z O K (Z á k o n

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. I 1) Firma: Čtvrté chrudimské družstvo 2) Sídlo: Na Větrníku 1295, Chrudim. 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo

STANOVY Nad Kampou bytové družstvo STANOVY Nad Kampou bytové družstvo Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma a sídlo 1) Firma: Nad Kampou - bytové družstvo 2) Sídlo: Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 110 00, Praha 1 3) Právní poměry družstva

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva I. Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma Družstvo přijalo obchodní firmu: Bytové družstvo vlastníků Hostivař Chudenická (dále jen družstvo ) Čl. 2 Sídlo družstva Družstvo má

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y D R U Ž S T V A R O Z V O J SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 S T A N O V Y S P R Á V N Í H O B Y T O V É H O D R U Ž S T V A R O Z V O J Stanovy schválené shromážděním delegátům konaným dne 4.12.2013

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více