říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,"

Transkript

1 říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude jako obvykle odhalen až po Vánocích. Strojvedoucí v demisi vlak řídí podle již neplatného jízdního řádu, trouse poznámky o hrozících miliardových škodách, pokud nedojede včas. Výhybkáři ze stanice Senát zachovávají rozvahu, vědouce že výhybky mají plně pod kontrolou právě oni. V tomto vydání Finančních aktualit Vás informujeme o významných daňových změnách přijatých formou tzv. zákonného opatření Senátu, které při rozpuštěné Poslanecké sněmovně má sílu zákona. V souvislosti s návrhem doprovodného zákonného opatření k rekodifikaci občanského práva, které připravilo ministerstvo financí, přijal Senát několik pozměňovacích návrhů. Ty se však netýkají rekodifikace, nýbrž některých zcela nesouvisejících změn dlouhodobě fungujících daňových pravidel, u kterých nebyly dostatečně posouzeny dopady na hospodářství České republiky a její poplatníky, např. v oblasti zdanění investičních fondů. Zákonné opatření Senátu musí být schváleno Poslaneckou sněmovnou na její první povolební schůzi. Samo zákonného opatření může být navíc napadeno u Ústavního soudu. O dalším vývoji Vás samozřejmě budeme informovat. Radek Halíček

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Senát schválil zákonná opatření týkající se daňových zákonů V příštím roce bude v případě investičních fondů uplatňována 5% sazba daně z příjmů právnických osob a 15% srážková daň při výplatách podílů na zisku. Investoři, kteří jsou právnickými osobami a splní kritéria směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností, budou u těchto podílů moci i nadále uplatňovat osvobození. Ručení za odvod DPH opět odloženo GFŘ znovu odložilo praktickou aplikaci ručení příjemce zdanitelného plnění z titulu platby na nezveřejněný bankovní účet dodavatele. Problematika souběhu funkcí po Novém roce opět aktuální Stanoviska soudů v otázce souběhu funkcí se mohou po Novém roce lišit, doporučujeme proto ukončit, resp. nesjednávat do budoucna souběžný pracovní poměr. Veřejná prospěšnost od roku 2014 Zákonné opatření obsahující rekodifikační novely daňových zákonů reaguje na neschválení zákona o statutu veřejné prospěšnosti pouze drobnými úpravami. EU Aktuální informace o dani z finančních transakcí Z analýzy právníků Rady EU vyplývá, že některé prvky návrhu Směrnice o dani z finančních transakcí jsou v rozporu s mezinárodním zvykovým právem a že návrh zasahuje do daňových kompetencí nezúčastněných členských států. JUDIKATURA Rozsudek Nejvyššího správního soudu: Absolutně neplatný právní úkon může mít daňověprávní účinky Nejvyšší správní soud zopakoval již dříve judikovaný závěr, podle kterého může mít i absolutně neplatný právní úkon za určitých okolností plnohodnotné daňověprávní účinky, pokud se projevil v majetkové sféře poplatníka. Soudní dvůr EU: Do výpočtu koeficientu pro uplatnění odpočtu DPH nelze zahrnout obrat provozoven v jiných státech Přestože soud vycházel ze zásady, že centrála a jednotlivé provozovny v jiných státech tvoří pro účely DPH jednu osobu, uzavřel, že pro uplatnění odpočtu je nutno v každém dotčeném státě postupovat samostatně. Evropská komise neuspěla v řízení proti České republice ve věci uplatnění zvláštního režimu DPH pro cestovní služby Žaloba Evropské komise vůči České republice byla v plném rozsahu zamítnuta. Soudní dvůr potvrdil, že je nutno umožnit poskytovatelům cestovních služeb využít zvláštní režim DPH bez ohledu na typ zákazníka, kterému služby poskytují. SLOVENSKO Rozšírenie oznamovacej povinnosti pri zrážkovej dani a zabezpečení dane Od 1. ledna 2014 se plánuje značné rozšíření oznamovací povinnosti při vyplácení příjmů do zahraničí.

3 LEGISLATIVA Senát schválil zákonná opatření týkající se daňových zákonů Senát dne 9. října schválil zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí (tisk 185, dříve sněmovní tisk 1003) a dne 10. října zákonné opatření o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva (tisk 184, dříve sněmovní tisk 1004). Zákonná opatření v podstatě obsahují text sněmovních tisků 1003 a 1004 ve znění po třetím čtení. V Senátu bylo podáno několik pozměňovacích návrhů. Rekodifikační novely daňových zákonů Senát schválil zachování současné právní úpravy v oblasti investičních fondů: I v příštím roce tedy bude uplatňována 5% sazba daně z příjmů právnických osob v případě investičních fondů a 15% srážková daň při výplatách podílů na zisku. Investoři, kteří jsou právnickými osobami a splní kritéria směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností, budou u těchto podílů moci i nadále uplatňovat osvobození. Nebyly schváleny mimořádné odpisy majetku pořízeného v období od 1. července 2013 do 30. června Mezi další významné body schváleného zákonného opatření patří: integrace daně dědické a darovací do zákona o daních z příjmů, prodloužení lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů ze šesti měsíců na tři roky, zvýšená podpora výzkumu a vývoje, zjednodušení tvorby opravných položek k pohledávkám, zvýšení maximálního limitu pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely, nový odpočet na podporu odborného vzdělávání a zvýšení daňově odčitatelného motivačního příspěvku na žáka nebo studenta vysoké školy. Ve zdanění dividend a v oblasti odečtu darů na veřejně prospěšné účely se od příštího roku nic nemění. V oblasti daně z přidané hodnoty připomínáme změnu v uplatňování DPH při převodu nemovitostí převod pozemků, na nichž je zřízena stavba či inženýrská síť, bude od 1. ledna 2014 podléhat stejnému režimu DPH jako převod stavby. Schválena byla rovněž úprava ručení za neuhrazenou daň z přidané hodnoty v případě poskytnutí úplaty na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet. Ručení se v takovém případě uplatní pouze tehdy, překročí-li úplata Kč. Daň z nabytí nemovitých věcí Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí obsahuje oproti původnímu vládnímu návrhu před rozpuštěním Sněmovny jednu zásadní změnu, a to že v případě koupě nebo směny nemovité věci bude i nadále, jako je tomu podle dnešního právního stavu, poplatníkem převodce. Nabyvatel bude poplatníkem pouze v případě, že se tak smluvní strany dohodnou. V zákonném opatření tedy zůstává také institut ručitele. V ostatních případech (např. dražba, vklady do společností) bude poplatníkem nabyvatel.

4 Zákonná opatření musí na své ustavující schůzi schválit Poslanecká sněmovna vzešlá z říjnových voleb. Ustavující schůze se bude konat 26. listopadu O dalším vývoji Vás budeme včas informovat. Ručení za odvod DPH opět odloženo Ladislav Malůšek, tel.: Lenka Fialková, tel.: Generální finanční ředitelství (GFŘ) znovu odložilo praktickou aplikaci ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele nezveřejněný v registru plátců (ručení dle 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Na základě informace, kterou zveřejnilo GFŘ na svých webových stránkách, by správci daně neměli vyzývat příjemce zdanitelného plnění k úhradě DPH nezaplacené dodavatelem, pokud toto ručení vznikne z úhrady na nezveřejněný účet dodavatele, a to až do 31. prosince Je nutno upozornit, že ostatní ustanovení o ručení (například ustanovení týkající se nespolehlivých plátců či platby na zahraniční účet) nejsou touto informací dotčena a jsou již v současné době aplikována. Důvodem tohoto postupu bylo zejména odmítnutí balíčku novel daňových zákonů Senátem, které ručení z uvedeného důvodu nově upravovaly. Úprava ručení při platbě na nezveřejněný účet až při platbách nad Kč (dvojnásobek částky stanovené zákonem o omezení plateb v hotovosti) je obsažena také v návrhu zákonného opatření, které bylo vládou předloženo Senátu. V případě jeho schválení lze účinnost tohoto ustanovení očekávat od 1. prosince 2013 či 1. ledna 2014 v návaznosti na vyhlášení zákonného opatření. Petr Toman, tel.: Lucie Marková, tel.: Problematika souběhu funkcí po Novém roce opět aktuální Takzvaný souběh funkcí, tedy stav, kdy statutární orgán společnosti nebo jeho člen (typicky jednatel či člen představenstva, dále jen člen statutárního orgánu ) má ke společnosti zároveň pracovní poměr, jehož náplň se alespoň částečně překrývá s činností statutárního orgánu, přinášel v minulosti řadu problémů. Největší obtíže nastávaly v době, kdy soudy opakovaně seznávaly takový souběžný pracovní poměr za neplatný, což mělo důsledky především v účasti daného člena orgánu společnosti na systému zdravotního a sociálního pojištění. Participace na těchto pojištěních byla v minulosti rovněž jedním z hlavních důvodů, proč zúčastnění funkcionáři trvali na uzavření pracovního poměru. V roce 2012 situaci vyřešila novela obchodního zákoníku, která prostřednictvím nového ustanovení 66d souběh funkcí s určitými omezeními výslovně umožnila a zároveň stanovila podmínky, za kterých je přípustný. Od téhož roku se také setřel rozdíl mezi postavením členů statutárního orgánu a zaměstnanců z pohledu daní z příjmů i veřejnoprávních pojištění.

5 Podobné ustanovení obsahoval původně také návrh nového zákona o obchodních korporacích (ZOK), to však bylo v rámci legislativního procesu vypuštěno. V důsledku toho se názory na to, zda bude souběh funkcí možný i za účinnosti ZOK, různí. Někteří se domnívají, že pokud souběh funkcí nebude výslovně umožněn, budou soudci opět judikovat, že souběžný pracovní poměr člena statutárního orgánu je neplatný. Jiní tento přístup odmítají a trvají na smluvní volnosti a soukromoprávním principu, že není-li něco výslovně zakázáno, pak je to dovoleno. Jelikož není jisté, jaký přístup k problematice souběhu funkcí soudy zvolí po Novém roce, rozhodně doporučujeme členům statutárních orgánů ukončit, respektive nesjednávat do budoucna souběžný pracovní poměr. Dále členům statutárních orgánů doporučujeme upravit podmínky výkonu jejich funkce ve smlouvě o výkonu funkce. Člen statutárního orgánu si totiž v současné době i do budoucna může v takové smlouvě sjednat podobné podmínky jako v případě pracovní smlouvy, a to ať už jde o ukončení pracovního poměru včetně případného odstupného či jiné zaměstnanecké výhody. Martin Hrdlík, tel.: Linda Čechová, tel.: Veřejná prospěšnost od roku 2014 Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti, který byl jedním z předpisů souvisejících s novým občanským zákoníkem (NOZ), zamítnul Senát dne 12. září Ačkoliv NOZ výslovně předvídá přijetí zvláštního předpisu, který by status veřejné prospěšnosti upravil, senátorům vadila především krátká lhůta do účinnosti navrženého zákona a skutečnost, že by rozhodovací pravomoc příslušela výlučně soudům, což by dle jejich názoru vedlo po Novém roce k enormnímu administrativnímu i finančnímu zatížení. Jelikož Poslanecká sněmovna byla rozpuštěna, osud návrhu zákona zamítnutím Senátem končí. Dle vyjádření stávající ministryně spravedlnosti není zvláštní zákon nutnou podmínkou účinnosti NOZ a vláda proto na rozdíl od daňových zákonů neplánuje přijmout tento zákon prostřednictvím zákonného opatření Senátu. Návrh zákonného opatření nahrazující zamítnutý návrh zákona o změně daňových zákonů reaguje na zamítnutí návrhu zákona o statusu veřejné prospěšnosti tak, že zachovává stávající koncepci odečtu darů (nově bezúplatného plnění). Podmínkou tedy nebude, aby příjemce daru měl status veřejné prospěšnosti potvrzený soudem. I nadále bude podmínkou splnění účelu poskytnutí daru vymezeného v zákoně o daních z příjmů. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.:

6 EU Aktuální informace o dani z finančních transakcí Jak jsme Vás již informovali, jedenáct členských států Evropské unie se v rámci posílené spolupráce rozhodlo implementovat evropskou daň z finančních transakcí. Ačkoli se Česká republika k této iniciativě nepřipojila, lze podle aktuálního návrhu příslušné evropské směrnice předpokládat, že by daň mohly hradit také české finanční instituce. Dani totiž podléhá transakce, která splní podmínku rezidence, případně podmínku emise. Podle podmínky rezidence hradí daň finanční instituce, která je rezidentem zúčastněného členského státu. Rezidentem je osoba, která má v zúčastněném státě například sídlo či oprávnění podnikat, ale také osoba, která je sama z nezúčastněného členského státu a pouze uskutečnila transakci s rezidentem zúčastněného členského státu (tzv. domnělá rezidence). Podle podmínky emise podléhá dani transakce s finančními instrumenty emitovanými v zúčastněném členském státě, a to bez ohledu na rezidentství protistran. Domnělá rezidence byla předmětem analýzy právníků Rady Evropské unie, kteří se ve stanovisku vydaném 6. září 2013 vyjádřili k principu domnělé rezidence poměrně velmi kriticky. Podle závěrů právní analýzy je tento princip v rozporu s mezinárodním zvykovým právem, jak ho chápe Evropská unie, protože překračuje pravomoc členských států v oblasti zdanění. Zásah do daňových kompetencí nezúčastněných členských států přitom neospravedlňují ani deklarované cíle navrhované daně, kterými jsou vedle dosažení daňového výnosu také získání příspěvku na úhradu nákladů celosvětové finanční krize od finančního sektoru a omezení rizik finančních trhů. Právníci dále konstatovali, že princip domnělé rezidence není slučitelný s režimem posílené spolupráce, protože zasahuje do daňových kompetencí nezúčastněných členských států. Je také diskriminační, jelikož uplatňuje jiný přístup k transakcím mezi subjekty ze zúčastněných členských států ve srovnání s transakcemi mezi subjektem ze zúčastněného a subjektem z nezúčastněného členského státu. Dle analýzy daň rovněž povede k narušení hospodářské soutěže na úkor nezúčastněných členských států, neboť členské státy jsou na rozdíl od států mimo Evropskou unii zavázány ke spolupráci v daňové oblasti. Výběr daní v nezúčastněných státech, které jsou členy Evropské unie, tak bude zřejmě snazší než v těch, které členy nejsou. Za úhradu daně totiž ručí všichni účastníci transakce společně a nerozdílně. Vyjádření právníků se týká výhradně principu domnělé rezidence. Žádné další body navržené směrnice nebyly analyzovány. Výsledky právní analýzy nejsou závazné, mohou však ovlivnit konečnou podobu daně. Objevují se i názory, že podmínka rezidence by mohla být ze směrnice zcela vyňata. Nutnost vypořádat se s námitkami právníků může vést k posunutí termínu pro zavedení daně, který byl původně stanoven na 1. leden Proti výsledkům právní analýzy se již prostřednictvím své mluvčí ohradil komisař pro daně, který vyjádřil přesvědčení, že navrhovaná daň je právně v pořádku a že je zcela v souladu s unijními dohodami.

7 Vyjádření právníků Rady lze chápat jako určité ospravedlnění soudního sporu zahájeného Velkou Británií (C-209/13) v dubnu 2013, která zejména z důvodu extrateritoriálních dopadů navržené daně zpochybňuje, že byly splněny podmínky pro uplatnění posílené spolupráce. Termín projednání soudního sporu před soudním dvorem dosud nebyl stanoven, samotné projednání však nemá odkladný účinek na zavedení směrnice. Ladislav Malůšek, tel.: Eva Mikulášková, tel.: JUDIKATURA Rozsudek Nejvyššího správního soudu: Absolutně neplatný právní úkon může mít daňověprávní účinky Nejvyšší správní soud (NSS) v nedávné době vydal rozhodnutí týkající se daňových aspektů účtování o právních vztazích, které jsou z právního hlediska považovány za absolutně neplatné. Rozsudek (1 Afs 11/ ze dne 22. srpna 2013) opět potvrdil dříve judikovaný obecný přístup soudu k této problematice. V daném případě byl předmětem sporu mezi poplatníkem a orgány finanční správy charakter výnosu souvisejícího s účetním odpisem závazku, jejž obecné soudy prohlásily za neexistující. Závazek původně vznikl jako vnitropodniková položka mezi státním podnikem a jeho odštěpným závodem z titulu dodávek zboží. V účetnictví odštěpného závodu byl závazek (resp. jeho dosud neuhrazená část) evidován v okamžiku privatizace aktiv a pasiv tohoto odštěpného závodu, následně byl proto zahrnut v privatizačním projektu a poté i v účetnictví společnosti, která majetek odštěpného závodu zprivatizovala. Ve zdaňovacím období, v němž byl závazek soudy prohlášen za neexistující, jej společnost odúčtovala do výnosů a v daňovém přiznání jej zohlednila jako nezdanitelný. Orgány finanční správy neshledaly tento postup zákonným a předmětný účetní výnos do základu daně zahrnuly. Společnost argumentovala v žalobě a následně i v kasační stížnosti podané u NSS tak, že pokud předmětný závazek nikdy neexistoval, nemohl být ani součástí privatizace a že namísto toho měla mít společnost od počátku vyšší vlastní kapitál. Podle názoru společnosti také uvedený výnos nepředstavoval příjem ve smyslu zákona o daních z příjmů. NSS ve svém rozsudku zopakoval své dřívější rozhodnutí, podle něhož i absolutně neplatný právní úkon může mít za určitých okolností plnohodnotné daňověprávní účinky, pokud se projevil v majetkové sféře poplatníka. Tak tomu podle soudu bylo i v daném případě, neboť odštěpnému závodu zboží dodáno bylo, následně bylo prodáno zákazníkům a závazek byl ještě před privatizací odštěpným závodem částečně uhrazen. Závazek se podle soudu reálně promítl do hodnoty privatizovaného majetku a i následně ovlivňoval hospodaření společnosti. Proto se podle názoru soudu jednalo o skutečný, nikoliv pouze zdánlivý příjem. V dané situaci bylo možné provést pouze úpravu základu daně za období, v němž se o předmětném závazku poprvé účtovalo, avšak taková úprava by již nebyla možná z důvodu prekluze.

8 Lze očekávat, že v obdobných případech budou soudy rozhodovat se stejným výsledkem. Uvedené rozhodnutí potvrzuje, jak je již v okamžiku vzniku právních vztahů důležité správně vyhodnotit související účetní případ a minimalizovat situace, kdy se účtuje o transakcích založených na neplatných právních úkonech. Petr Toman, tel.: Jana Pytelková Svobodová tel.: Soudní dvůr EU: Do výpočtu koeficientu pro uplatnění odpočtu DPH nelze zahrnout obrat provozoven v jiných státech V nedávno publikovaném rozhodnutí (C-388/11 Le Crédit Lyonnais v Ministre du Budget) Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že pro účely stanovení odpočtu DPH u plnění, která jsou použita jak pro plnění zdanitelná, tak pro plnění, u nichž nárok na odpočet DPH na vstupu neexistuje, lze započíst pouze plnění týkající se plátce v dané jurisdikci. Plnění, jež případně vykazují stálé provozovny v jiných státech, započítána nebudou. V daném případě se jednalo o banku Le Crédit Lyonnais s centrálou ve Francii a organizačními složkami v jiných státech a její spor s finančním úřadem týkající se let 1988 a Soudní dvůr potvrdil, že způsob uplatnění práva na odpočet a stanovení koeficientu pro uplatnění odpočtu DPH u tzv. smíšených plnění je v kompetenci jednotlivých členských států. Přestože soud vycházel ze zásady, že centrála a jednotlivé provozovny v jiných státech tvoří pro účely DPH jednu osobu, uzavřel, že pro uplatnění odpočtu je nutné postupovat v každém dotčeném státě samostatně. Toto pravidlo pak platí jak pro započítání obratu ve státech EU, tak ve třetích zemích. Petr Toman, tel.: Evropská komise neuspěla v řízení proti České republice ve věci uplatnění zvláštního režimu DPH pro cestovní služby Koncem září vydal Soudní dvůr EU rozhodnutí v rámci řízení proti několika členským státům EU (včetně České republiky) týkající se implementace směrnice o DPH v oblasti uplatnění zvláštního režimu DPH pro cestovní služby. Evropská komise požadovala po žalovaných státech, aby zvláštní režim DPH pro cestovní služby (v případě českého zákona o dani z přidané hodnoty se jedná o 89) mohl být uplatněn pouze v případech, v nichž je zákazníkem osoba, která cestovní službu skutečně spotřebuje ( traveller ). Pokud existují rozdílné jazykové verze textu směrnice, musí být příslušné ustanovení směrnice dle vyjádření Soudního dvora interpretováno s ohledem na obecné zásady a účel příslušného ustanovení. Soudní dvůr potvrdil, že je nutné umožnit poskytovatelům cestovních služeb, aby využili zvláštní režim DPH bez ohledu na typ zákazníka, jemuž služby poskytují.

9 Žaloba Evropské komise vůči České republice tak byla v plném rozsahu zamítnuta. Soudní dvůr tímto rozhodnutím potvrdil svůj dřívější výklad pojmu traveller, jejž interpretuje v širším smyslu než konečného zákazníka. Petr Toman, tel.: SLOVENSKO Rozšírenie oznamovacej povinnosti pri zrážkovej dani a zabezpečení dane Boj Ministerstva financií SR proti daňovým únikom priniesol okrem návrhu na zvýšenie sadzby zrážkovej dane a sadzby pre zabezpečenie dane na 35 % aj návrh na rozšírenie oznamovacích povinností platiteľov dane. Podľa súčasného znenia zákona o dani z príjmov sú platitelia dane povinní predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, pričom obsah oznámenia nie je zákonom upravený. V praxi sa na splnenie oznamovacej povinnosti používa tlačivo vydané Finančným riaditeľstvom SR, ktoré v prípade výplaty príjmov daňovým nerezidentom obsahuje aj niektoré osobné údaje daňovníka. Finančná správa má záujem o získavanie týchto údajov aj v budúcnosti, a to najmä v prípade novej kategórie daňovníkov, a to daňovníkov z nezmluvných štátov, ktorí sú často rezidentmi daňových rajov. Zámery finančnej správy však bolo potrebné zosúladiť s právnou úpravou ochrany osobných údajov, podľa ktorej možno spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracovania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon. Z týchto dôvodov návrh novely zákona o dani z príjmov predložený na rokovanie Národnej rady SR obsahuje aj povinnosť platiteľov dane plniť oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR, pričom toto tlačivo bude zo zákona obsahovať aj osobné údaje o fyzickej osobe, a to meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia. Podľa súčasného znenia návrhu by sa tento zákonom vymedzený obsah oznamovacej povinnosti mal vzťahovať na zrazenie dane a zabezpečenie dane z príjmov vyplácaných všetkým daňovníkom, t. j. bez ohľadu na daňovú rezidenciu. V spoločnostiach, ktoré vyplácajú množstvo položiek príjmov podliehajúcich zrážkovej dani, ako sú napríklad finančné inštitúcie, tak môže dôjsť od 1. januára 2014 v prípade schválenia novely zákona k významnému rozšíreniu oznamovacej povinnosti. Michaela Stachová,

10 KRÁTCE Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 293/2013 novela, která mění občanský soudní řád. Novela insolvenčního zákona byla zveřejněna ve Sbírce zákonů pod č. 294/2013. Ve Sbírce zákonů byla pod č. 296/2013 publikována vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce Zákon novelizující několik desítek navazujících zákonů v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva byl zveřejněn ve Sbírce zákonů pod č. 303/2013. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 304/2013. Zákon o povinném značení lihu byl publikován ve Sbírce zákonů pod č. 307/2013 a nabývá účinnosti 1. prosince Novela zákona o podporovaných zdrojích energie přináší od 1. ledna 2014 snížení sazby odvodu z 26 % na 10 % (novela č. 310/2013 Sb.). Generální finanční ředitelství upozorňuje všechny daňové subjekty, že není v jeho kompetenci vyřizování žádostí o vydání tzv. potvrzení o bezdlužnosti, oznámení o změně trvalého pobytu či o změně příjmení apod. Všechna tato podání je nutno podat místně příslušnému správci daně, nejlépe jeho územnímu pracovišti, na kterém je umístěn spis daňového subjektu. GFŘ na svých internetových stránkách zveřejnilo odpovědi na dotazy týkající se uplatnění DPH u asistenčních služeb v rámci pojišťovacích činností. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte!

září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! září 2013 Blaničtí rytíři, pomozte! Snad každý Čech zná pověst o vojsku, které je ukryto v posvátné hoře Blaník a čeká na svůj čas. Ten nastane, až bude české zemi nejhůře. Mám pocit, že se čas blanických

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů.

Přeji Vám příjemné počtení dubnových aktualit a snad uţ i odloţení zimních kabátů. duben 2013 Váţení čtenáři, pevně věřím, ţe jste si všichni o Velikonocích alespoň pár dní odpočinuli a v následujících dnech budeme konečně vítat to pravé jaro. Nutno podotknout, ţe samotné dubnové aktuality

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013

e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 e-bulletin 7 8 2011 Komory daàov ch poradcû âeské republiky Přehled připravovaných legislativních změn včetně daňové reformy 2013 Daňové aspekty převodu bytu do osobního vlastnictví Stížnosti podle daňového

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně

Daňový zpravodaj. 03 Nepřímé daně Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Daňový zpravodaj říjen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně Podrobnější informace k zamítnutým daňovým novelám 03 Nepřímé daně 04 Novela zákona o DPH

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 daně účetnictví daně daně účetnictví PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 2014 Zdeněk Morávek Danuše Prokůpková Vzor citace: MORÁVEK, Z.; PROKŮPKOVÁ, D. Příspěvkové organizace 2014. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 268

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část 50 Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Stávající právní úprava vlastnictví bytů a její zhodnocení Současná právní úprava vlastnictví bytů navazuje na předpoklady vytvořené v 125 odst. 1 občanského zákoníku,

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7

NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7 Právní novinky Srpen 2009 Obsah: NOVELIZACE OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU... 2 NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA... 5 DATOVÉ SCHRÁNKY ZNOVU A JINAK... 7 OSUD SPECIÁLNÍHO ZÁKONA O VÝSTAVBĚ VZLETOVÉ A PŘISTÁVACÍ DRÁHY...

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více