Náchodská prima sezóna 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náchodská prima sezóna 2005"

Transkript

1 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský ulièník... str. 7 Náchodští kouzelníci... str let Klubu voj. dùchodcù... str. 8 Èestný obèan Jaroslav Celba... str. 9 Jaro básnièky... str. 10 Náchodská prima sezóna - prog. str. 11 Náchodské májování program. str. 12 Sokol... str. 13 Primátor, Saar Gummi... str. 14 Ekokoutek, Den Zemì... str. 15 MS juniorù v kuželkách str. 16 Centrum vzdìlávání, Muzeum... str. 17 Zubní pohotovost, Déèko... str. 18 Camerata Nova program... str. 18 SZP, Senior klub... str. 19 Galerie, Církve... str. 19 Mìstská knihovna... str. 20 Náchodská prima sezóna 2005 Prima sezóna èas mládí, èas š astných i nenaplnìných lásek, èas veršù i teskných tónù tmavomodrého jazzu, èas divadla, èas setkávání. Už je zase tady. Zvenku se mùže zdát, jakoby se ani nic nechystalo. Ale kdo prošel v posledních týdnech kolem Déèka, nemohl pøeslechnout, jak v jeho zdech probublávají nahromadìné hodiny pøíprav, jen jen tím pøetlakem propuknout, asi jako když vytryskne ze zemì køiš álový gejzír podzemní vody nebo se s jemným prasknutím rozvine vùní nalité poupì magnolie. Od zaèátku jara je už jasnì cítit ta atmosféra tìšení, že už se to blíží... Náchodská prima sezóna je letos osmileté dítì a už má ètyøi potomky festiválky, které vznikly podle jejího vzoru jako oblastní pøedkola v Èeském Krumlovì, Bílinì, Brnì a Novém Strašecí. Je poøád stejnì veselá a hravá, jako pøi zrození, nebo ji rodièe vybavili na cestu životem krásnou sudbou vytváøet pøíležitost hravým mladým lidem, aby mohli zviditelnit své sny. V prùbìhu krásného prvního kvìtnového týdne mìsto Náchod zaplní studenti z nejrùznìjších koutù republiky. Na námìstí je budeme potkávat, jak posedávají s batùžky na obrubnících, po ránu budou pít mléko pøímo z krabice a ukusovat rohlíky od Vernerù. Nìkdy to budou zamilované dvojice, nevnímající než jeden druhého. Èasto budou postávat v hlouècích, pokuøovat a diskutovat o divadle, škole a školství, èeské vládì-nevládì, globalizaci èi nejlepších restauracích v Náchodì. Všechna schodištì Beránku se rozezvuèí pobíháním divadelníkù mezi sály, šatnami a zákulisím, Láïa Kosina se svým technickým týmem bude na oko trochu hartusit, a pak jako vždy bravurnì zrealizuje nezrealizovatelné scénické požadavky mladých režisérù, zvládne maraton zkoušek, pøestaveb jevištì i sálù. Èistotou se skvoucí a elegantní knihovna bude hlavním stanem mladých literátù. Déèko se zmìní na noclehárnu a bude zavaleno batohy a rekvizitami, èajovnì nebudou staèit konvièky a zahrada kolem se zaplní velkými plátny výtvarné dílny, fotografy aranžujícími nejlepší zábìr a dunìním afrických bubínkù djembe. Nejvíc budou vidìt ti mladí. Nìkde v pozadí zùstane ukryt velký tým moudrých a vnímavých porotcù, bez jejichž práce by festival nemìl smysl. Jejich úkolem je citlivì pøihlížet, když jdou mladí tvùrci po kostrbatých cestièkách hledání umìleckého výrazu a podat jistící ruku na lávkách váhání. Strávili pøed festivalem i v jeho prùbìhu hodiny ètením literárních pokusù, pøemýšlením nad fotografickými a výtvarnými díly, pozorováním velkého herectví i malých skeèí. V hodnotících dílnách budou hledat nezraòující formulace, které umožní mladým nahlédnout na své dílo oèima zvenku, posunou je kupøedu a v pøípadì neúspìchu je neodradí od další práce. Porotce musí být odborník, ale pøedevším vnímavý pedagog v nejlepším smyslu toho slova, prùvodce na tvùrèí pouti. Ten skromný neviditelný tým hodnotitelù je zlatým pokladem festivalu. Hluboce si vážím jejich práce a zejména jejich vìrnosti myšlence Náchodské prima sezóny ochotì každý rok do toho znovu jít, pøestože vìdí, že odmìnou jim bude podìkování, kvìtina a lístek na koncert. Jsem pyšná, že právì v Náchodì se kolem krásného festivalu nachází tak úžasná spoleènost kulturních lidí a cením si, že mohu být mezi nimi. Pøeji všem obèanùm Náchoda skvìlou Prima sezónu. Úèastníkùm festivalu pøeji, aby jejich prima sezóna netrvala pouhý týden v roce, ale nastartovala je k celoživotnímu postoji, že má smysl být tvùrcem tvùrcem umìní pro ostatní, ale zejména vlastní osobnosti, spoleènosti, svìta. Ing. Ludmila Pohanková øeditelka festivalu Náchodská prima sezóna

2 2 Zprávy z radnice Rada mìsta Plán odpadového hospodáøství mìsta Náchoda l RM schválila Plán odpadového hospodáøství mìsta Náchoda. Mìsto Náchod jako pùvodce odpadù s produkcí vyšší než 1000 t ostatního odpadu roènì má povinnost dle zákona è. 185/2001 o odpadech zpracovat tento plán odpadového hospodáøství. Úèelem je dosažení souladu s aktuálním právním stavem odpadového hospodáøství, vèetnì plánu odpadového hospodáøství ÈR a Královéhradeckého kraje. Plán je zpracován na dobu 5 let a je pro mìsto závazným dokumentem, podle nìhož se øídí nakládání s komunálním odpadem na území mìsta. Výroèní zprávy PO mìsta Náchoda v sociální oblasti za rok 2004 l RM schválila výroèní zprávy za rok 2004 pøíspìvkových organizací Mìstské støedisko sociálních služeb Marie a DPD Harmonie. Výroèní zpráva za rok 2004 Správa budov Náchod, s. r. o. l RM schválila výroèní zprávu za rok 2004, plán na rok 2005, zprávu dozorèí rady, úèetní závìrku za rok 2004 vèetnì rozdìlení zisku, pøevod vytvoøeného zisku za rok 2004 na úèet nerozdìlený zisk z minulých let a zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle Obchodního zákoníku. Majetkoprávní úkony obce l RM souhlasila s uzavøením dodatku k dohodì o pravidelné úhradì vodného a stoèného. Dodatkem se zmìní uživatelé uvedení v dohodì. Místo pana Josefa Kindla bude uveden pan Pavel Kluèka. Dodatek se uzavírá s úèinností od l RM souhlasila s uzavøením dodatku k nájemní smlouvì na pronájem pozemku ve Starém Mìstì n. M. Dodatkem se pøenechává èást pronajatého pozemku pro umístìní bazénu. l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o dodávce vody z veøejného vodovodu a odvádìní odpadních vod veøejnou kanalizací se spoleèností VaK Náchod, a. s. Mìsto Náchod je ve smlouvì uvedeno jako vlastník objektu, spoleènost BOHEMIA SOLAR, s. r. o., je vedena jako plátce. l RM revokovala usnesení ze dne ve vìci uzavøení smlouvy o zøízení vìcného bøemene s Èeským rozhlasem a Odborovou organizací pracovníkù Èeského rozhlasu a souhlasila s uzavøením nové smlouvy pouze s Èeským rozhlasem Praha. Vìcné bøemeno se týká zøízení vodovodní pøípojky vedené pøes pozemky kvìten 2005 v Peci p. Snìžkou (chata Zvonièka). Smlouva bude uzavøena na dobu neurèitou. l RM revokovala své usnesení ze dne na uzavøení smlouvy o výpùjèce pozemkových parcel okolo házenkáøské haly v Náchodì a souhlasila s uzavøením smlouvy o výpùjèce, kterou se pøenechává TJ do výpùjèky èást jedné z parcel o výmìøe 450 m 2. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s tím, že podmínkou je údržba pozemku, úklid, seèení trávy atp. l RM revokovala své usnesení ze dne , kterým se uzavírala nájemní smlouva s SBD Náchod na pronájem pozemku pod garážemi v Raisovì ulici za cenu 15 Kè/m 2 /rok a souhlasila s uzavøením nové nájemní smlouvy za cenu 10 Kè/m 2 /rok. Smlouva se uzavírá na dobu neurèitou s úèinností od l RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na pronájem objektu v Bìloveské ulici (stánek u restaurace Pod Montací) za cenu 1600 Kè/mìsíènì. Smlouva se uzavírá s platností od na dobu neurèitou. l RM schválila dodatek ke Smìrnici o doporuèené cenì nájemného z pozemkù ve vlastnictví mìsta. Dodatek je v souladu s Cenovým vìstníkem Ministerstva financí è. 1/2005. l RM souhlasila s uzavøením dodatkù k nájemním smlouvám uvedeným v Protokolu è. 12/2005 Finanèního øeditelství Hradec Králové, kterými se upraví výše nájmu za užívání zastavìných pozemkù. Mìøení kvality ovzduší l RM schválila smlouvu o nájmu nebytových prostor s Vyšší odbornou školou stavební arch. Jana Letzela, Støední prùmyslovou školou stavební a Støedním odborným uèilištìm, Náchod pro umístìní a provozování mìøicího pøístrojového pracovištì pro mìøení kvality ovzduší. Beránek Náchod, a. s. l RM vzala na vìdomí smlouvu o pronájmu mezi akciovými spoleènostmi Beránek Náchod a Pivovar Náchod na komerèní prostory staré budovy Beránku. l RM doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit dodatek è. 1 ke smlouvì o provozní dotaci Beránku Náchod, a. s. Dotace v roce 2005 l RM vzala na vìdomí pøehled dotací, o které mìsto v letošním roce žádá. Jedná se napøíklad o žádosti na dotace na rekonstrukci zimního stadionu (již vyøízena), na regeneraci panelového sídlištì Plhov, cyklostezky, opravy mìstských komunikací (Krásnohorské, Nemocnièní a dalších). Zimní stadion v Náchodì l RM schválila uzavøení mandátní smlouvy na zpracování výbìrového øízení zakázky Rekonstrukce kondenzaèní strany na zimním stadionu v Náchodì s ing. Tomkem z Èerveného Kostelce. TELEGRAFICKY: l RM schválila žádost o dotaci Centra sociální pomoci a služeb na provoz rodinné poradny v Náchodì. l RM schválila výsledky inventarizace majetku a závazkù provedené k a k l RM schválila žádost Organizaèního výboru Mistrovství svìta juniorù v kuželkách, které se bude konat v Náchodì ve dnech Žádost se týká bezplatného záboru Masarykova námìstí , uzavøení parkovištì u firmy Atas, dále jde o bezplatný pronájem zimního stadionu na dobu konání, bezplatný zábor prostranství pøed zimním stadionem pro umístìní prodejních stánkù a zrušení poplatkù souvisejících se stánkovým prodejem. l RM vzala na vìdomí odstoupení MVDr. Josefa Bìlobrádka z kontrolního výboru. l RM vzala na vìdomí zápis z komise pro výchovu a vzdìlávání ze dne 24. února 2005 a zápis z komise výstavby ze dne 14. bøezna Rada mìsta Mìstské støedisko sociálních služeb Marie l RM schválila nové znìní Statutu pøíspìvkové organizace Mìstského støediska sociálních služeb Marie ke dni Nový statut byl schválen z dùvodu vytvoøení jednotných finanèních podmínek pro celé Mìstské støedisko sociálních služeb. V Harmonii II je nastaveno poskytování služeb od jako v domì s peèovatelskou službou s tím, že sociální služby budou novì pøijatým klientùm poskytovány podle skuteèných potøeb. Stávajícím klientùm zùstanou zachovány stejné podmínky jako v DPD (Dùm penzion pro dùchodce). l RM schválila doplnìní usnesení ze dne , ve kterém souhlasila se slouèením DPD Harmonie do pøíspìvkové organizace MìSSS Marie ke dni Doplnìní se týká pøechodu veškerých práv a závazkù na nástupnickou organizaci (MìSSS Marie). l RM schválila nájemné v domì s peèovatelskou službou Mìstského støediska sociálních služeb Harmonie I a II ve výši 1,5násobku bìžného nájemného (novì tedy 25 Kè/m 2 od ). l RM schválila umístìní jednotlivých žadatelù do MìSSS Marie dle doporuèení rozmís ovací komise. Ohòostroj, 60. výroèí ukonèení II. svìtové války, náchodské májování l RM schválila uspoøádání ohòostroje v sobotu z hradeb Státního zámku Náchod firmou GREIZ, Jiøí Gross, Náchod a s tím související smlouvu o dílo na jeho provedení. l RM vzala na vìdomí program oslav 60. výroèí ukonèení II. svìtové války v Náchodì.

3 Náchodský zpravodaj 3 Dodatek ke zøizovacím listinám pøíspìvkových organizací v oblasti školství l RM souhlasila s navrženými dodatky ke zøizovacím listinám náchodských základních a mateøských škol upravujících stravování zamìstnancù v hlavní a doplòkové èinnosti a doporuèila zastupitelstvu mìsta jejich schválení. Úplata za vzdìlávání v pøedškolním zaøízení l RM vzala na vìdomí stanovení úplaty za pøedškolní vzdìlávání ve výši 300 Kè mìsíènì pro období od do a souhlasila, aby pro mìsíce èervenec a srpen pøi omezení nebo pøerušení provozu v MŠ byla úplata stanovena v nulové výši. Školské rady základních škol stanovení poètu èlenù, volební øád l RM vydala volební øád školských rad náchodských základních škol a stanovila poèet èlenù jednotlivých rad: ZŠ TGM, ZŠ Komenského a ZŠ Náchod Plhov (9 èlenù); ZŠ Drtinovo nám., ZŠ 1. Máje a ZŠ Babí (6 èlenù). Majetkoprávní úkony obce l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o výpùjèce s pøíspìvkovou organizací Dùm dìtí a mládeže Déèko. Smlouva se týká nemovitostí, které Déèko využívá a byly darovací smlouvou pøevedeny krajem na mìsto. Smlouva bude uzavøena na dobu urèitou s úèinností od do V souvislosti s výpùjèkou rada souhlasila také s uzavøením smluv o dodávce a odvádìní vody se spoleèností VaK Náchod, a. s., která se týká tìchto objektù. Smlouvy se uzavírají na dobu neurèitou s úèinností od l RM souhlasila s uzavøením smlouvy o výpùjèce, kterou se pøenechává do bezplatného užívání èást pozemku o výmìøe 148 m 2, v Podìbradovì ulici v Náchodì. Žadatelé o pozemek již dlouhodobì peèují. l RM souhlasila s uzavøením nájemní smlouvy na pronájem èásti pozemkù v prostoru podél trati ÈD nad zahrádkáøskou kolonií nad ulicí U Cihelny. l RM uložila Odboru správy majetku zajistit geometrické zamìøení skuteèného užívání pozemkù v prostoru køižovatky ulic Bøezinova, Vojanova a také Alšova, vyvolat územní øízení o zmìnì využití území a poté pøedat podklady Katastrálnímu úøadu pro provedení pøíslušných zmìn. l RM vzala na vìdomí pøechod nájemních smluv na byt a nebytový prostor v Zámecké ulici èp. 242 (Déèko). Jedná se prostory, které jsou nyní v nájmu, což zùstává v platnosti i po zmìnì vlastníka (pøevod z kraje na mìsto). l RM schválila objednávku na vypracování nutných podkladù pro provedení rekolaudace pivovarského jezu na øece Metuji u firmy Jiøí Miroš, projektování staveb + rozpoèty (ARCUS), Náchod. l RM souhlasila z dùvodu ochrany soch s umístìním litinových sloupkù s øetìzy okolo soch na Masarykovì námìstí a schválila objednávku potøebného poètu tìchto sloupkù u firmy FEMAT užitková litina, s. r. o., Praha. l RM uložila zajistit zamìøení skuteèného stavu a statické posouzení objektu èp. 247 (budova bývalé Okresní vojenské správy) pro úèely plánované celkové úpravy pro provoz ZUŠ. Smlouvy o dílo l RM souhlasila s uzavøením smluv o dílo na tyto akce: Odstranìní vlhkosti zdiva v MŠ Alšova ul. v Náchodì s firmou STAVOS Náchod, s. r. o. Oprava støechy v MŠ Bìloves s J. Hofmanem, Èeská Skalice Kanalizaèní pøípojka ZŠ Staré Mìsto s Petrem Maršálkem, Náchod. Dopravní znaèky dle vyhlášky 30/2001 Sb. Na základì vyhlášky è. 30/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojù je nutné do stávající dopravní znaèky a dopravní zaøízení nahradit dopravními znaèkami, svìtelnými signály a dopravními zaøízeními podle této vyhlášky. l RM souhlasila s návrhem Odboru správy majetku: 1. v roce 2005 posoudit celkovou potøebu a funkènost všech dosud instalovaných znaèek a to ve spolupráci s Odborem dopravy a silnièního hospodáøství nadbyteèné odstranit, 2. vymìnit do konce roku 2006 znaèky na nejvíce frekventovaných místních komunikacích dle dùležitosti, a to tak, že v roce 2005 by se postupovalo v postupné výmìnì znaèek náhradou za dožité a v roce 2006 na nejdùležitìjších trasách, 3. do návrhu plánu 2006 by byla na tuto výmìnu rezervována potøebná èástka, která by vyplynula z detailnìjšího zmapování, 4. na zbývajících místních komunikacích by se postupovalo ve výmìnì tìchto znaèek v následujících letech podle dostupných finanèních prostøedkù. Mandátní smlouva na výbìr zhotovitele l RM souhlasila s pøedloženým návrhem smlouvy a uzavøela mandátní smlouvu s mandatáøem ing. Janem Tomkem z Èerveného Kostelce na organizaci veøejných zakázek na akce ul. Nemocnièní, Zborovská, Orlická, Preislerova a veøejné osvìtlení v ul. Nemocnièní, Zborovská, Orlická a Alšova; ul. Tyršova, ul. Duhovka SUN nová výstavba a technická pomoc ul. Za Tratí. Výbìr projektanta kanalizace ul. Broumovská l RM souhlasila s pøedloženým návrhem a uložila zajistit zadání projektové dokumentace na celkovou opravu kanalizaèních stok v majetku mìsta Náchoda v èásti ulice Broumovské v úseku od èp. 60 (pošta Babí) po bývalou ZŠ Malé Poøíèí, které jsou v havarijním stavu. Smlouva o dílo bude uzavøena s projektantem ing. Josefem Javùrkem. Pasport veøejného osvìtlení l RM vzala na vìdomí vypracovaný pasport veøejného osvìtlení a uložila Odboru správy majetku ve spolupráci s Technickými službami postupovat podle nìj v postupné výmìnì stávajících svítidel v lokalitách vytypovaných v pasportu pro jejich výmìnu v nejbližším èasovém horizontu. Odmìna romským spolkùm za úklid vymezených veøejných prostranství l RM souhlasila s uzavøením smluv s pìti romskými obèanskými sdruženími na zajištìní úklidu v konkrétních náchodských lokalitách (týká se pøedevším objektù a pøihlých ploch v ulicích Ruská, Anglická, Broumovská, Šafránice a Francouzská). Jde o podobný postup jako v druhé polovinì loòského roku. Pøedstavitelé jednotlivých romských sdružení budou zodpovídat nejen za úklid v tìchto lokalitách, ale také za neustálé dodržování poøádku. Uvedené lokality nebudou souèasnì uklízet Technické služby Náchod, s. r. o. TELEGRAFICKY: l RM souhlasila s poskytnutím fotografií a textù na pøípravu propagaèního materiálu (mapy) reklamní agentuøe Kompakt, s. r. o., a s použitím mìstského znaku v tomto Oblastním mapovém prùvodci. l RM uložila zaøadit požadavek obèanù na opravu komunikací Nad Celnicí, Vodárenská a Rajmonova do dlouhodobého plánu investic. l RM nesouhlasila s podporou Èeského klubu hledaèù pokladù, kteøí se na mìsto obrátili se žádostí o pomoc pøi vybudování podzemního muzea s expozicí tìžební a dùlní techniky v Náchodì Babí, konkrétnì èástkou ve výši 10 tis. Kè. l RM schválila smlouvy o poskytnutí dotací z rozpoètu mìsta Náchoda na rok 2005 do výše 50 tis. Kè a doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit smlouvy nad 50 tis. Kè. l RM schválila uzavøení dodatku ke stávající pojistné smlouvì na pojištìní penìžní hotovosti v pokladnách mìstského úøadu u Generali pojiš ovnou, a. s., a povìøila starostu jeho podpisem. l RM schválila uzavøení dodatku k pojistné smlouvì na pojištìní majetku a odpovìdnosti za škodu uzavøené s Generali pojiš ovnou, a. s., které se týká rozšíøení pojištìní majetku Domu dìtí a mládeže Déèko. l RM vzala na vìdomí zápis z jednání tìlovýchovné komise dne a kontrolního výboru ze dne

4 4 Kronika Narodili se v bøeznu Aneta Rohulánová Matìj Hejnyš Dominik Samko Zuzana Meisnerová Jáchym Netresta Ondøej Veverka Tobiáš Kurciník Jaromír Lubas Novorozenecké oddìlení v Oblastní nemocnici Náchod získalo v mìsíci bøeznu 2005 certifikát Baby Friendly Hospital. Jde o 32. oddìlení v rámci Èeské republiky. Podmínkou získání certifikátu je navázání na celosvìtový program UNICEF a Svìtové zdravotnické organizace, které mají ve svém programu podporu, ochranu a prosazování kojení. Jeho hlavním úsilím je návrat kojení do výživy dìtí nejménì do 6. mìsíce vìku. Z vìdeckého poznání vyplynulo, že mateøské mléko je pro zdravý vývoj jedince nenahraditelné. Nejen z hlediska nutrièního a imunologického, ale i psychologického. Novorozenecké oddìlení Oblastní nemocnice Náchod plnì prosazuje tento program. Certifikát je nutné obhajovat vždy po 5 letech. Musí se splnit základní kriteria pro jeho pøiznání dodržovat Deset krokù k podpoøe kojení. Patøí mezi nì napøíklad umožnìní matkám zahájit kojení do pùl hodiny od porodu, zajistit jim styk s dítìtem 24 hodin dennì. Mezi další kriteria patøí nedávat kojeným novorozencùm žádné náhražky, šidítka, dudlíky, apod. Nedílnou souèástí je odpovídající výcvik personálu, pouèení matek a další. Oblastní nemocnice Náchod má rovnìž zøízenu nepøetržitou informaèní telefon- kvìten Helena Èisárová Agáta Øeháková Tereza Absolonová Matìj Šárka Byli oddáni v bøeznu Jan Míl Èervený Kostelec Radka Èernohorská Hradec Králové Josef Wanke Malé Svatoòovice Aneta Rychterová Hronov Oblastní nemocnice Náchod Certifikát na novorozeneckém oddìlení ní linku , kde maminky získají informace o problematice kojení. Další informace lze získat na internetových stránkách naší nemocnice na adrese Chtìl bych touto cestou podìkovat za nároènou a odpovìdnou práci lékaøù i zdravotních sester novorozeneckého oddìlení Oblastní nemocnice Náchod pod vedením prim. MUDr. Luïka Týceho a vrchní sestry Dany Hurdálkové. Zároveò bych chtìl popøát všem nastávajícím maminkám, kteøí využijí služeb náchodské porodnice, úspìšný vstup miminka do života. Ing. Josef Šimurda øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s. Oblastní nemocnice Náchod Neurologické oddìlení Vzhledem k posílení lékaøského týmu se s platností od rozšíøil provoz neurologické ambulance na všechny pracovní dny v týdnu. Provozní doba neurologické ambulance je pondìlí pátek od 8.00 do hodin. Její umístìní je ve 4. podlaží ambulantního pavilonu Oblastní nemocnice Náchod. Neakutní ambulantní vyšetøení na doporuèení praktických lékaøù jsou plánována. Je možné se objednat na telefonu Zdravotní péèi o pacienty se záchvatovými onemocnìními zajiš uje specializovaná poradna každou støedu v dobì od 8 do 15 hodin. Umístìní této ambulance je ve spoleèných prostorách neurologické ambulance. Lze se objednat též na telefonu Ing. Josef Šimurda, øeditel Oblastní nemocnice Náchod, a. s. Mìsto Náchod vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení nájemního bytu I. Pøedmìt nájmu Bytová jednotka v domì è. p. 277, ul. Bartoòova volný byt è. 4, 2+kk, I. kat., ve 2. nadzemním podlaží o výmìøe 47 m 2. II. Podmínky nájmu Pøidìlení bytu do nájmu bude uskuteènìno uzavøením smlouvy o nájmu bytu na dobu 6 mìsícù se závazkem platnost smlouvy opakovanì prodlužovat, jestliže nájemce bude øádnì plnit své povinnosti ze smlouvy vyplývající, za následujících podmínek: Byt 277/4 min. výše nájemného 50,13 Kè/m 2, Smlouva o depozitu na byt Kè. Do výbìrového øízení se mùže pøihlásit zájemce, který splòuje všechny následující podmínky: 1. doloží trvalý pobyt, zamìstnání èi podnikání v Náchodì nepøetržitì po dobu nejménì 5 let 2. není vlastníkem èi vìtšinovým spoluvlastníkem nemovitosti sloužící k trvalému bydlení 3. není èlenem bytového družstva 4. nemá žádné závazky vùèi mìstu Náchod 5. nebyl projednáván v pøestupkovém øízení 6. doloží schopnost platit nájemné 7. uvede jména všech osob, které s ním budou sdílet spoleènou domácnost. Podmínky è. 2 a 3 musí splòovat také manželka (manžel), podmínky è. 4 a 5 musí splòovat všichni èlenové spoleèné domácnosti zájemce. III. Kritéria výbìrového øízení a výbìr nabídek Základním kritériem pro posuzování nabídek je pøedevším výše nájemného a doložení schopnosti nájemné platit. Výbìrová komise je jmenována radou mìsta Náchoda. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, pøípadnì upøesnit podmínky výbìrového øízení nebo výbìrové øízení zrušit. IV. Termíny a lhùty výbìrového øízení Termín ukonèení pøihlášek do výbìrového øízení: Oznámení výsledku vybraným zájemcùm: V. Doruèení pøihlášek Pøihlášku do výbìrového øízení, obsahující náležitosti dle ust. II., je tøeba doruèit v uzavøené obálce v urèeném termínu, na adresu Mìsto Náchod, bytové oddìlení. Obálku v levé horním rohu oznaèit: Výbìrové øízení byt 277/4 neotvírat.

5 Spolupráce s partnerskými školami Letošní jaro je v základní škole v Komenského ulici ve znamení spolupráce s partnerskými školami ze zahranièí a ve znamení projektu Zlatá cesta èeský král a nìmecký císaø Karel IV. Na naší škole se žáci mají možnost uèit angliètinì nebo nìmèinì, mnozí se uèí obìma jazykùm. Nejtìžší je ale vždycky komunikovat s opravdovým cizincem. Daøí se nám už nìkolik let uskuteèòovat výmìnné pobyty a setkání žákù na tzv. letních kempech. V bøeznu nás navštívilo šest žákù a dva uèitelé z partnerského mìsta Halberstadtu. Byli uchváceni naší krásnou radnicí, kterou nás provedla Zajímavý host navštívil ve støedu 30. bøezna 2005 Vyšší odbornou školu stavební arch. Jana Letzela. Byl jím pan Rio Imamura z Kitakyushu v Japonsku, který se velmi zajímá o život a tvorbu náchodského rodáka arch. Jana Letzela. Dlouhá léta pracoval jako zástupce japonských firem ve Spojených státech a nyní, už v dùchodu, cestuje a poznává také støedoevropské metropole. Do Prahy pøijel z Berlína s plánem, že navštíví Pardubice a Náchod. V Pardubicích byl hostem tamní univerzity a klubu toustmasters (sdružuje zájemce o komunikaci v angliètinì), v naší škole se setkal se studenty na velmi hezké, neformální besedì, byl pøíjemnì pøekvapen jak se vyjádøil pøijetím a pohostinností pedagogù i studentù školy, která od roku 2000 nese jméno arch. Jana Letzela, osobnosti v Japonsku známé a uctívané. Památku arch. Letzela uctil japonský host na místním høbitovì, nezapomnìl se podívat na náchodský zámek, Talentované dìti ZUŠ Rychnov nad Knìžnou hostila soutìžící krajského kola ve høe na smyècové nástroje. Po výborných výkonech v okresních kolech postoupilo pìt žákù ZUŠ J. Falty v Náchodì. V nároèné konkurenci získali žáci výborná umístìní: Eliška Štìpaøová 2. místo v 0. kategorii, Natálie Henclová 2. místo v 0. kategorii, Veronika Khunová 2. místo v I. kategorii a Radka Teichmanová 3. místo ve III. kategorii. Všechny tyto žákynì jsou ze tøídy pana uèitele L. Janka. Vynikající je první místo v 0. kategorii Jiøího Prouzy ve høe na violoncello. Na jeho pøípravì se podílela p. uè. S. Mádlová a p. uè. J. Kreèmer. V celkovém hodnocení 29 škol Královéhradeckého kraje v této soutìži obsadila naše škola druhé místo. Náchodský zpravodaj 5 p. Klofáèová. Živì se zajímali o exponáty v muzeu na Masarykovì námìstí. Nejvìtší jazyková bariéra se projevila ve škole, kde strávili èas ve vyuèování se svými hostiteli po dvì dopoledne. Mohli srovnávat svou a naši školu, obì patøí ve svém mìstì k nejstarším. V halberstadtské škole k rekonstrukci došlo nedávno, u nás právì probíhá. V poèítaèové uèebnì se zkusili uèit èesky pomocí výukového programu pro nìmecký jazyk a seznámili se s našimi webovými stránkami. Pøi hodinì nìmeckého jazyka využili naši žáci pøíležitosti a ptali se pøedevším na zájmy mladých lidí v Nìmecku. trochu litoval, že se mu nepøedvedli náchodští medvìdi, kteøí se teprve probírají ze zimního spánku. Pozoruhodná informovanost pana Imamury se projevila i znalostí jména spisovatele Josefa Škvoreckého a byl pøíjemnì pøekvapen, že pøijel do mìsta, které je rodištìm i této ve svìtì známé osobnosti. Možná bude zanedlouho realizován nápad pana Rio Imamury vytvoøit družební kontakt obdobnì specializované odborné školy v Japonsku s náchodskou VOŠ stavební, což by bylo jistì zajímavé a pøínosné pro naše studenty. Vìra Vlèková Dìkujeme všem žákùm a jejich uèitelùm za reprezentaci školy. Základní umìlecká škola J. Falty v Náchodì Srdeènì zve žáky a jejich rodièe na TALENTOVÉ ZKOUŠKY ke studiu hry na: smyècové nástroje a klavír (5 7 let) dechové nástroje (9 10 let) studium výtvarného oboru (6 7 let) studium taneèního oboru (6 7 let) Talentové zkoušky se uskuteèní v ZUŠ J. Falty ve dnech 16. a 17. kvìtna 2005 od 13 do 17 hodin. Velký dík patøí rodièùm hostitelských žákù, kteøí svou péèí pøispìli k tomu, že návštìva odjíždìla velmi spokojena. Další setkání nás èeká v kvìtnu. Spoleènì s partnery z Nìmecka pojedeme do tøetí partnerské školy v nizozemském Woldendorpu. Uskuteèní se zde již osmé setkání tzv. sommercamp. Zástupci všech tøí škol budou prezentovat projekt HRY. V rámci mezinárodního projektu Zlatá cesta se úèastníme výtvarné soutìže na téma Jan Hus a husitská doba v Èechách, Slezsku, Bavorsku a Lucembursku. Tento projekt spojuje zemì, kudy vedla tzv. Zlatá cesta, která už pøed více než 650 lety za Karla IV. spojovala lidi v mírovém životì se zøetelem na jejich mentalitu a mateøský jazyk. Na pøíští školní rok už plánujeme další setkávání žákù a uèitelù, tìšíme se na spolupráci na spoleèných projektech. V. Zelená, ZŠ Komenského Nadìji pro Josefa pomáhali studenti VOŠ stavební Domov sv. Josefa v Žirèi u Dvora Králové uspoøádal v devíti mìstech Královéhradeckého a Pardubického kraje ve ètvrtek akci Nadìje pro Josefa. Zapojili se do ní také studenti VOŠ stavební v Náchodì. V ulicích mìsta prodaly tøi dvojice studentù 162 benefièní pohlednice v celkové cenì 3547,50 Kè. Naše upøímné podìkování patøí pedagogùm a studentùm VOŠ, kteøí nám dobrovolnì a ochotnì pomohli akci uskuteènit, a pøedevším všem lidem, kteøí si pohled zakoupili a pomohli tak našim klientùm, nemocným nevyléèitelnou roztroušenou sklerózou. Celkový výtìžek akce ,50 Kè využijeme na dovybavení chránìného bydlení pro stárnoucí rodièe a jejich dospìlé dìti s roztroušenou sklerózou. Mgr. et Mgr. Lukáš Holub vedoucí Domova sv. Josefa

6 6 Vernisáž výstavy akvarelù Josefa Hermocha V Galerii výtvarného umìní v zámecké jízdárnì v Náchodì byla v pátek 1. dubna zahájena slavnostní vernisáží výstava akvarelù Josefa Hermocha. Souèástí vernisáže byl koncert pìveckého sboru Jiráskova gymnázia v Náchodì pod vedením ing. Vlastimila Èejpa. Výstava bude k otevøena do Fotografie a text Petr Šulc Josef Hermoch a Ing. Èejp kvìten 2005 Sboreèek JG a Ing. Èejp. Pøi vernisáži zazpívali èlenové pìveckého sboru Jiráskova gymnázia pod vedením ing. Vlastimila Èejpa. Za Ladislavem Novotným Dne 1. dubna 2005 zemøel v požehnaném vìku 87 let významný kulturní pracovník pan Ladislav Novotný. Náchodská veøejnost v nìm ztrácí èlovìka, který øídil a neúnavnì organizoval kulturu ve mìstì témìø celé pùlstoletí. Pocházel ze Sudína pod Orlickým horami, kde prožil dìtství. Do Náchoda pøišel ve svých pìtadvaceti letech a nastoupil zde nejprve jako úøedník spoøitelny. Již v mládí rád zpíval a hrál divadlo, a tak není divu, že se zanedlouho stal èlenem plhovského ochotnického spolku. Divadlo a kultura vùbec byly jeho velkým koníèkem, který záhy pøerostl hranice pouhého zájmu a stal se jeho celoživotní profesí. První zkušenosti získával v Okresním domì osvìty, jehož øeditelem byl jmenován v roce Pod jeho vedením se toto zaøízení stalo centrem kulturní a osvìtové práce a pùsobily pøi nìm nejvýznamnìjší náchodské soubory. V souvislosti s oslavami 700 let mìsta Náchoda vznikla myšlenka vybudovat v areálu náchodského zámku pøírodní divadlo. Na jeho zrodu a èinnosti se Ladislav Novotný rovnìž významnì podílel. Po reorganizaci Osvìtového domu pøevzalo úlohu organizátora kulturního dìní ve mìstì od zaèát- ku roku 1965 novì zøízené Náchodské kulturní støedisko a Ladislav Novotný se stal jeho øeditelem. Tuto funkci vykonával s plným nasazením až do roku 1986, kdy odešel do dùchodu. Pod hlavièkou NKS se konalo bezpoèet kulturních poøadù, festivalù, pøednášek a kurzù, NKS zašti ovalo èinnost všech náchodských umìleckých souborù, vydávalo kulturní kalendáø a jubilejní brožury. Právì zde uplatnil Ladislav Novotný v maximální míøe svoji dùslednost a nesporné organizaèní schopnosti. Jeho bývalí spolupracovníci ho stále mají v pamìti jako pøísného, puntièkáøského, ale také svìdomitého a schopného šéfa, který v zájmu vìci nikomu nic neslevil a nejménì sám sobì. Ani po svém penzionování Ladislav Novotný nepolevil v aktivitì. Od roku 1989 uplatòoval své pøedchozí zkušenosti z kultury jako èlen výboru Komorní hudby Náchod a svùj organizaèní talent vìnoval plnì založení a èinnosti klubu pro starší generaci s názvem SG klub, pro jehož èleny pøipravil množství poøadù a oblíbených zájezdù. Jeho život byl beze zbytku naplnìn prací pro druhé, pro mìsto a jeho kulturu. Na to nelze zapomenout. (lb) Kvìtnová výroèí Na letošní kvìten pøipadá šedesáté výroèí konce druhé svìtové války. Berlín byl dobyt sovìtskou armádou 2. kvìtna, mír byl podepsán sice 8. kvìtna, ale ještì 9. kvìtna probíhaly zejména na území Èech tvrdé boje, byla osvobozována Praha, závìreèné boje poznamenaly také naše mìsto. Vzpomeòme na zdejší poslední obìti války, pøipomeòme si, že ještì 9. kvìtna byl popraven hronovský rodák, architekt Jindøich Freiwald, autor projektu Jiráskova divadla a mnoha dalších staveb. Z významných náchodských rodákù pøipomeòme literárního historika prof. Stanislava Souèka (nar ), pùsobil od roku 1920 na brnìnské univerzitì, zabýval se starší èeskou literaturou, zejména Štítným a Komenským, a uèitele, organizátora loutkového divadla a kulturního pracovníka Aloise Tašnera (nar , zemøel ), autora øady loutkových her i publikace Loutkáø za møížemi gestapa. K pùlkulatému jubileu blahopøejeme výtvarníkovi Zdeòku Farskému (nar ), blahopøání mùžeme poslat i do Jaromìøe, kde se 75. narozenin dožívá (14. 5.) významný fotograf a regionální historik Václav Novák. V roce 1820 se narodil (12. 5.) Josef Mánes, který maloval i u nás v Náchodì. Obojí výroèí má jeden z nejvìtších èeských sochaøù Jan Štursa. Narodil se 15. kvìna 1880, zemøel 2. kvìtna Dne 1. kvìtna 1920 zemøel violoncellista Hanuš Wihan, polický rodák, který u nás rovnìž koncertoval, v poslední kvìtnový den téhož roku herec Eduard Vojan, který tu hrál pøi slavnostním otevøení divadla ( ) titulní roli v Jiráskovì Janu Žižkovi. Dne zemøel hudební skladatel Josef Suk, jehož skladby patøily k èasto hraným, jeho sbory zpíval i zdejší Hron. Dne 14. kvìtna 1965 zemøel pøedstavitel èeské pedagogiky akademik Otokar Chlup, který jako mladý pedagog uèil na zdejším gymnáziu. Nakonec mùžeme poznamenat, že se 30. kvìtna 1785 narodil v Kutné Hoøe významný pøedstavitel našeho národního obrození, jemuž naši pøedkové pøed dvìma sty lety vdìèili za vydávání dobrých èeských knih, hradecký nakladatel Jan Hostivít Pospíšil. (AF)

7 Náchodský ulièník Náchodský zpravodaj 7 Èást 5 Jména postav z historie mìsta Každé mìsto má nìkteré své ulice pojmenovány po místních osobnostech, které se tím èi oním zpùsobem zapsaly do jeho historie. Nejinak je tomu i v Náchodì, a tak dnešní èást seriálu bude jakousi malou encyklopedií. I když je dlužno dodat, že znaènì nekompletní. Názvosloví ulic, které se ve mìstì vytváøí již více než sto let, je totiž urèováno v podstatì dvìma hlavními a zcela odlišnými faktory. Jednak výhradnì praktickou nutností pojmenovat novì vzniklou ulici èi veøejný prostor a jednak potøebou vyrovnat se (a už z vlastní iniciativy èi pod vnìjším tlakem) s momentálními politickými a spoleèenskými pomìry, potøebou reagovat na konkrétní situaci. Hledat proto v názvech mìstské ulièní sítì soustavnost a nìjaký systém by bylo iluzorní a chtìli bychom víc, než je vùbec možné. Dílèí trendy však postižitelné jsou a jsou symptomatické. Pøes výše øeèené zjiš uji, že vìtšina známých osobností své ulice má, i když je ponìkud zarážející naprostá absence pøedstavitelù místní samosprávy (ještì že ten Èížek má alespoò své divadlo). Pokud byste mne chtìli opravit, tak Bartoòova ulice má své jméno proto, že v ní stojí Bartoòùv sirotèinec a ne kvùli zásluhám starosty, navíc se svého èasu jmenovala i Fuèíkova. Je namístì pøistoupit k vlastnímu výkladu názvù. První skupinu tvoøí ulice pojmenované po vlastnících držitelích náchodského panství a poddanského mìsta. Patøí sem v chronologickém sledu ulice Hronova, Podìbradova, Smiøických, Trèkù a Alej Kateøiny Zaháòské. Po pøemíøe historické osvìty v loòském roce 750. výroèí první písemné zmínky o mìstì pøedpokládám alespoò základní obecnou povìdomost o tìchto jménech. Do druhé skupiny øadím jména známých místních nebo z Náchoda pocházejících osvícencù a obrozencù: Hurdálkova Josef František Hurdálek ( ), náchodský rodák, knìz, litomìøický biskup, Strnadova Antonín Strnad ( ), rodák z Náchoda, matematik a astronom, øeditel hvìzdárny v pražském Klementinu, Ludvíkova Josef Myslimír Ludvík ( ), knìz, náchodský kaplan, básník a spisovatel, první historik Náchoda, Regnerovy sady Josef Regner ( ), náchodský dìkan, zakladatel pøádelních škol, hospodáøských spoleèností a knihoven, Šrùtkova Josef Antonín Šrùtek ( ), náchodský rodák, kanovník biskupské konzistoøe v Hradci Králové, spisovatel a vydavatel Polabského Slovana, almanachu Školník pro uèitele a výchovných spisù pro mládež. Tøetí skupina je velice volnì vymezena pro vìdce a spisovatele, z nichž témìø každý je známý i svou další èinností: Hrašeho Jan Karel Hraše ( ), øeditel škol a inspektor, archeolog a historik, zakladatel mìstského muzea, spisovatel literatury pro mládež a sbìratel povìstí, Weyrova František Weyr ( ), náchodský rodák, významný matematik, støedoškolský profesor, Krapkova Josef Krapka Náchodský ( ), narodil se na Pavlišovì a mládí prožil na Plhovì, novináø a socialistický básník, Øezníèkova Josef Øezníèek ( ), absolvent náchodského gymnázia, akademik v oboru elektrotechnika, vysokoškolský profesor, Nemastova Josef Nemasta ( ), náchodský rodák, ruský legionáø, básník, Raichlové Bìla Raichlová ( ), uèitelka, esperantistka, autorka a sbìratelka povìstí, v Náchodì zemøela, Blažkova Vratislav Blažek ( ), náchodský rodák, spisovatel, dramatik a filmový scénárista. Do ètvrté a pomìrnì velké skupiny mùžeme zaøadit ulice pojmenované po úèastnících protifašistického odboje a obìtech II. svìtové války, a už byli èleny organizované skupiny èi se angažovali jako jednotlivci. Ulice Cvrèkova, Èermákova, Vítkova, Rajmonova, Špreòarova, Wiesnerova, Smolova, Volného i Müllerova. Co jméno, to lidský a ve svém závìru tragický osud, èasto také pøipomenutý ve mìstì pomníèkem nebo pamìtní deskou. Jsou i další ulice se jmény lidí, kteøí si zaslouží, abychom si je pøipomínali, jejich uvedení zde brání jen nedostatek místa. Zcela na závìr však upozorním na nejnovìjší ulici, která byla pojmenována teprve loni. Nebyla dosud zaøazena abecednì a v oficiálním seznamu je až na konci s èíslem 254 ulice Bratøí Šafáøù. Kdo by v Náchodì neznal bratry Karla a Oldøicha a nepøiznal jim místo mezi nejprvnìjšími? Mgr. Lydia Baštecká

8 8 kvìten 2005 Náchodští kouzelníci Jakub Kroulík Tentokrát se mùžete nìco dozvìdìt o kouzelníkovi, který pochází ze Rtynì v Podkrkonoší, studuje v Praze, ale pøesto má s Náchodem nìco spoleèného. Tím spoleèným jsou samozøejmì kouzla a tím kouzelníkem je Jakub Kroulík. Jakub byl totiž jedním z žákù Oldøicha Holeèka, který v náchodském Déèku kouzla uèil. I když ho magie zajímala odjakživa, zaèal se uèit pomìrnì pozdì až bìhem studia na støední škole. Poprvé se tehdy od pana Zacha dozvìdìl o kouzelnickém kroužku v Náchodì. V dobì, kdy se do kroužku pøihlásil, byl o hlavu vìtší a o dost starší než ostatní zaèáteèníci. To ho ještì více motivovalo dohnat své vrstevníky, kteøí už kouzlili delší dobu. Nácviku nových trikù vìnoval hodnì èasu. Dennì dojíždìl do Nového Mìsta nad Metují, kde studoval støední prùmyslovou školu. To mu zabralo dvì hodiny ráno a dvì odpoledne, a tak toho èasu využil k nácvik trikù. Po roce se konalo první veøejné vystoupení pro rodièe, kam pøijeli i zástupci Magické lóže M. S. Patrèky jakožto odborná porota. Jejich kritika byla opravdu pøísná a nikoho nešetøila, ale sám Jakub øíká, že kritiku vždy bere jako možnost se zlepšit. Protože v Náchodì bylo nadìjných kouzelníkù víc, uspoøádala magická lóže setkání juniorù v jaromìøském divadle. Tam se ukázalo, že i úroveò ostatních mladých kouzelníkù v republice je velmi dobrá a Jakub mìl zase co vylepšovat. Krátce na to se dostal na první soutìž do Prahy, kde chtìl samozøejmì nìco vyhrát. Èím víc se však èlovìk na nìco soustøedí, tím spíš mu nìco spadne nebo se nìco nepovede. Navíc mu vypovìdìla službu i kazeta s hudebním doprovodem, a tak si Jakub svoji premiéru opravdu užil. Ale èlovìk se nesmí nechat odradit. Jakub se stal èlenem èeského magického svazu a pozdìji také výše zmiòované magické lóže. Dále jezdil na soutìže, ale štìstí mu stále nepøálo. Potom ale pøišel zlomový rok Na soutìži Sklenìný magik v Železném Brodu soutìžil nejen se svým manipulaèním programem, ale také s novým francouzským programem, se kterým mu pomáhal pan Zach. V soutìži pak uspìl s obìma, stal se juniorským mistrem republiky a ještì vyhrál celkovou cenu Grand Prix za nejvyšší poèet bodù. Rázem se vyšvihl na pøední pozice. O rok pozdìji vyhrál na mistrovství ÈR v kategorii manipulace a tím se nominoval na mistrovství svìta v Haagu. Naši zemi tam reprezentoval velmi dobøe. S úsmìvem øíká, že úspìch bylo už to, že mu nezatáhli oponu (to se totiž stává, když kouzelník nesplòuje urèitou kvalitu). Navíc reakce poroty na nìj byly jako na jednoho z mála pøevážnì kladné. Pøi loòském turné Davida Copperfielda v Èeské republice spolupracoval s poøadatelskou agenturou a mìl tak pøíležitost k neformálnímu osobnímu setkání s ním v Praze. V souèasné dobì je Jakub studentem ÈVUT v Praze na fakultì strojní. Kouzlení vìnuje hodnì svého èasu. Navštìvuje pražský klub kouzelníkù, aby si udržel svoji úroveò, protože na playback se prostì kouzlit nedá Jakub zrovna pracuje na novém èísle, takže mu jen mùžeme popøát, aby s ním mìl další úspìchy. Martin Langer 10. výroèí Klubu vojenských dùchodcù Dne 13. kvìtna 2005 probìhne v penzionu Dobrošov oslava 10. výroèí založení Klubu vojenských dùchodcù Náchod. Oslava se pøipojí k celosvìtové vzpomínce na 60. výroèí ukonèení druhé svìtové války. Klub vznikl pod záštitou bývalé Okresní vojenské správy v Náchodì. Pøedsedou je Antonín Honejsek z výsadkového vojska. Nyní je klub pod patronací 13. krajského vojenského velitelství v Hradci Králové. Náš klub za dobu své existence a s mírnou podporou armády provedl mnoho rùzných kulturních akcí. V zimním období to byly besedy na všeobecná témata a od jara se rozjely stále více populární zájezdy. Ty jednodenní smìøovaly na zajímavá místa naší vlasti. Ty nìkolikadenní míøily ponejvíce do zahranièí, pøedevším na bratrské Slovensko. Pozadu nezùstala ani Šumava a krásné jižní Èechy. Nezapomnìlo se ani na spoleèenské veèírky s hudbou a tancem. Také moravské sklípky a posezení u grilu s voòavou pochoutkou byly velmi žádané. Nezapomnìli jsme ani na uctìní památky rodáka z našeho regionu generála Kratochvíla a jeho Duklu. Nedaøí se nám zatím spolupráce s našimi kolegy ze sousedního Polska. Deset let života klubu bylo naplnìno nejen prací jeho rady, ale i øadou poutavých akcí, a tak podzim života naši dùchodci plnì využili. Stanislav Šefránek Mezinárodní KVÌTINOVÝ DEN støeda 11. kvìten Vážení spoluobèané, blíží se 11. kvìten 2005 mezinárodní den boje proti rakovinì a my, jako již nìkolik uplynulých let, se u Vás opìt ucházíme o pøízeò. Jsme si plnì vìdomi toho, že je stále hodnì tìch, kteøí pomoc potøebují a co vede k tomu nás? Finanèní prostøedky, které každoroènì tato celostátní sbírka pøinese, nejsou malé a znamenají velkou pomoc pro ty, kteøí ji potøebují. Jsou také znaènou podporou tolik potøebného výzkumu. Dnes se u nás daøí vyléèit již 50 % onkologicky nemocných a mnoha ostatním pak prodloužit život o celou øádku let. Myslím, že je pro každého z nás dobrým pocitem podílet se na takovémto úspìchu. My, dobrovolní pracovníci, jsme velmi rádi, že se nám podaøilo zapojit mladé lidi, pøevážnì studenty a že právì oni pochopili, o jak dùležitou vìc pro nás všechny se jedná. A tak, až budete ve støedu 11. kvìtna potkávat dvojice, které Vám budou nabízet žlutý kvítek mìsíèku lékaøského, vzpomeòte na ty, kteøí Vaši pomoc potøebují a neodmítejte je. Minimální symbolická èástka 20 Kè i za dobrý pocit z pomoci bližnímu jistì stojí. Dìkujeme Vám. paní Mikšovská Liga proti rakovinì Náchod Masarykovo nám. 1, PO BOX Náchod, tel stará radnice 2. patro, (služba každou støedu 9 16 hod.)

9 Narodil se 26. prosince 1924 na Kramolnì u Náchoda. Obecnou školu vychodil v místní èásti Náchoda Starém Mìstì a pak zaèal studovat na náchodském gymnáziu. Studium však musel v dobì druhé svìtové války nucenì pøerušit a byl totálnì nasazen do náchodské továrny s váleènou výrobou. Hudbì se vìnoval již od mládí. Po houslích se zaèal uèit hrát na milovaný klavír. Za protektorátu hrál ve swingovém orchestru Miloslava Zachovala na kytaru a ve slavném románu Josefa Škvoreckého Zbabìlci, jehož hlavními hrdiny jsou muzikanti této kapely, má jméno Harýk a jeho dívka Hana Hartmanová, budoucí manželka, zde dostala literární jméno Lucie. Mezi pøáteli je již od mládí nazýván Jaryk. Po kvìtnu 1945 na gymnáziu odmaturoval a na pøání rodièù zaèal studovat na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrství a souèasnì podle svého pøání veèerní konzervatoø v Praze. Z politických dùvodù byl v únoru 1948 z vysoké školy vylouèen, nastoupil vojenskou službu a poté strávil nìkolik let ve vìzení, z toho dva roky v uranových dolech v Jáchymovì. Dvanáct let pak pracoval jako pomocný dìlník a v této dobì vystudoval po veèerech lidovou konzervatoø a bral soukromé hodiny hudební teorie u profesora Hradeckého. Dlouho se pak nemohl se svými skladbami uplatnit, až díky animátorovi Zdeòku Smetanovi získal kontakt na animovaný film. A ten se mu pak stal osudem, získal mu jméno a úspìch. Jaroslav Celba témìø dvacet let, od roku 1967, skládal hudbu k animovaným filmùm, pøedevším veèerníèkùm. Je autorem úspìšné a velmi oblíbené hudby k veèerníèkovým seriálùm Pohádky z mechu a kapradí, Maková panenka, Pásli ovce Valaši, Náchodský zpravodaj 9 Èestný obèan Náchoda hudební skladatel pan Jaroslav Celba Štaflík a Špagetka, Koulelo se jablíèko, O klukovi z plakátu, O hajném Robátkovi a jelenu Vìtrníkoví a dalším. V roce 1964 zaèal spolupracovat s jazzovým orchestrem Armádního umìleckého souboru, jehož dirigentem byl Náchoïan Pavel Bayerle. Složil pro nìj nìkolik jazzových skladeb, kromì jiného suitu Opoždìné etudy inspirované Mòaèkovými Opoždìnými reportážemi. Psal také vážnou hudbu, pøevážnì takzvanì do šuplíku. Svìøoval se s ní však náchodským pøátelùm a poskytoval ji Komornímu orchestru Slávy Vorlové. Napøíklad suitu ze svého baletu Dìvèátko se sirkami a svùj smyècový kvartet Harlekýn pro nì upravil na kvartet orchestrální. Náchodští s ním slavili velký úspìch na celostátním festivalu komorní hudby v Olomouci. Na Náchodské prima sezónì okouzlila posluchaèe Celbova suita Schválnosti. Náchodu jsou urèeny také jeho dvì skladby z oblasti církevní hudby Náchodská mše pro sv. Vavøince s latinským textem z roku 1999 a Náchodská vánoèní mše na slova Libora Volného. Obì mìly svoji premiéru v Náchodì v podání náchodských hudebníkù a zpìvákù. V souèasné dobì žije skladatel se svojí ženou, právnièkou a zpìvaèkou Annou, v Myšlínì u Prahy. Zkomponoval i znìlku Prima sezóny a do Náchoda se rád vrací mezi své kamarády, aby se úèastnil provedení svých dìl a pøispìl tak k neopakovatelné atmosféøe tìchto vystoupení. Citový vztah k Náchodu a význam jeho tvorby i jedineènost osobnosti ocenilo mìsto Náchod udìlením èestného obèanství, které se konalo ve støedu 6. dubna 2005 v obøadní síni nové radnice. V mìstském divadle se pak uskuteènil literárnì hudební veèer vìnovaný p. Celbovi s názvem Hudba na dobrou noc. Literárnì hudební veèer k 60. výroèí ukonèení 2. svìtové války Náchodský kvìten 1945 Druhá svìtová válka a zejména její konec, v Náchodì neèekanì dramatický, historiky podnìcuje ke zvýšené profesní aktivitì, u pamìtníkù vyvolává èasto ještì emocionálnì zabarvené vzpomínky, èást veøejnosti naopak nechává chladnou. Literárnì hudební veèer v malém sále Beránku ve støedu 18. kvìtna chce do výše zmínìného procesu také pøispìt svým dílem. Jeho program je založen na nenásilné konfrontaci literárního ztvárnìní, dobových dokumentù a autentických vzpomínek z kvìtnových dnù roku 1945 v Náchodì. Toto krátké a pøelomové období národních dìjin výraznì zasáhlo do historie mìsta i do osudù jeho obyvatel. I po šedesáti letech vyžaduje souèasná realita od dnešní generace vlastní hodnocení a konkrétní postoje k tehdejším událostem. Veèer nechce ani nemùže nabídnout nic víc, než nìkteré možné úhly pohledu, které snad pomohou pøispìt k lepšímu pochopení událostí a tøíbení názorù.

10 10 Jak jsme pøivítali JARO práce žákù ZŠ TGM v Náchodì Po dlouhé zimì teplé jaro, pomalu probouzí vše, co spalo. Poupata petrklíèù zemi otvírají, ve vlahém vìtru nám vlasy vlají. Snìženkám daøí se na èerstvém vzduchu, ptaèí zpìv lahodí našemu uchu. Høejivé paprsky sluníèka, šimrají naše víèka. K. Horká VI. A Na mezi roste snìženka, jak z porcelánu panenka, led a sníh už zmizely, a louky jak by poseli, všude samý petrklíè, zlatavý ten k jaru klíè. Lýkovec je samý kvìt, kolem bìhá kuøat pìt. Jablonì mají poupata, a v hnízdì malá ptáèata krásnì a vesele pípají, lidé už nenadávají. Stromy mají èerstvé pupeny, i letní dub je celý zelený. Jaro je vlahé, høejivé, svítí sluníèko pálivé. K. Žibøidová V. A Jaro už nám zaèíná, èerstvý vítr voní, u potoka bledulky, bílými zvoneèky zvoní. Snìženky už rozkvétají, petrklíèe žloutnou, a poupátka zelená, z keøù na nás kouknou. Sluníèko už èaruje, paprsky má teplé, vlahá pùda na loukách, pro kytièky mìkne. M. Hubièková V. A Je høejivý, teplý den a dìti si vesele vyšly ven. Všude rostou kytièky a kosi si zpívají jarní písnièky. Venku je svìží èerstvý vzduch a kolem nás létá spousta much. Na louce rostou poupata a petrklíè svítí jako ze zlata. Snìženky každého potìší a klid má každý na duši. M. Foglarová V. A kvìten 2005 JARO Ukázky prací žákù náchodských základních škol na toto téma Jestli snìženky vidìt chcete, Dobøe oèi otevøete. I petrklíèe jsou kolem nás, poupata kvetou zas. Fouká vítr teplý, pøináší vzduch èerstvý. Vlahý led v rybníce, roztává pomalince. M. Balcar V. A Sníh nám taje pøed oèima, tak nám konèí tuhá zima. Z nížin vane vlahký vánek, do oèí se dere spánek. Snìženka je malý kvítek, posel jara, už to víte? Poupata a jarní rosa, èerstvý med a velká vosa. Jaro už je zase tady. Sluníèko nám krásnì høeje, to si pøece každý pøeje. Máme k jaru velký klíè, to je pøeci petrklíè. O. Novák V. A Høejivý slunce hlas, na louce vítá nás. V trávì kvete snìženka, krásná jak má maminka. Kvete i ten petrklíè, volá: Zima, už je pryè! A poupata tulipánkù, kývají se v èerstvém vánku. V jarním vlahém povìtøí, tìšíme se na zítøí. K. Paulíèková V. A Jaro èeká na snìženku, první kvìty už jsou venku. Vlahý vítr kolem vìje, èerstvá tráva už se chvìje. V ní vyrostla poupata, kolem chodí housata. Petrklíèe mezi námi, zima už je za horami. A høejivé sluníèko prodlužuje den, a já zase mùžu chodit s kamarády ven. J. Papežová V. A Jaro, jaro už je tady! Petrklíèe rozkvétají. Zahrádky se zelenají, poupátka už rozkvétají. Pavouèci již u vody, poøádají závody. Vlahý vìtøík fouká z rána, pøiletí k nám bílá vrána. Mìsíc bìží celou noc, snìženkám už na pomoc. Krokusy kvetou zjara, sluníèko již nevyspává. Èerstvý vzduch a lehká tráva, vèelièka už také vstala. Høejivý je den, pojïte všechny dìti ven! T. Havrdová V. A Jak jsme pøivítali JARO práce žákù 3. tø. ZŠ, Drtinovo námìstí v Náchodì Jaro Karolína Hermanová Jaro já mám nejradìji, zvíøátka se probouzejí. Je jich plný les, ví to i náš hodný pes. Louka plná kytièek, to je krásných barvièek! Ptáèci o tom zpívají, nám se pøitom dech tají. Všichni mají plno práce, uklízejí na zahrádce. A do toho koledníci, pochodují po ulici. U dveøí nám zazvoní, vajíèka se jim hodí. Snìženky Nikola Koøínková Sotva snìžit pøestane, snìženka si pøivstane. na petrklíè zavolá, vyrostou tu dokola. Jaro Dominik Macháèek Zima, zima už je pryè, zabodneme v zemi rýè. Bílý sníh ze strání taje, sluníèko na tváøích høeje. Racek krouží nad vodou, kruté mrazy už nebudou. Jaro už k nám pøichází zima od nás odchází.

11 Náchodský zpravodaj 11 Program Náchodské Prima sezóny Pátek Stavìní máje na Masarykovì námìstí Vystoupení folklorního souboru Barunka s lidovou hudbou a tancem Koncert kapely SPLAV k tanci a poslechu Zajištìno stánkové obèerstvení Sobota od 9.00 Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách expozic Zámek Náchod vystupuje dechový soubor Brass Band, ZUŠ Police nad Metují Èarodìjnické veselí pro dìti i dospìlé, soutìže, oheò zahrada Déèka Nedìle od 9.00 Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách expozic Zámek Náchod vystupuje dechový soubor Brass Band, ZUŠ Police nad Metují Náchodem po stopách Zbabìlcù, realita kvìtnových dnù 1945 oèima Josefa Škvoreckého, procházku vede Lydia Baštecká sraz pøed radnicí Teprve s láskou jde o život ProNáchod a NPS poøádají recese a hry nejen o lásce Masarykovo námìstí Koncert ProNáchod sál restaurace Vatikán Maze Náchod UFO Horn Dvùr Králové Parafina Náchod Jay-Zen Èeská Skalice Matahari Praha Masterpiece Broumov Sulk Náchod (Vstupné 60 Kè, pro registrované úèastníky NPS zdarma) Pondìlí Divadelní pøehlídka Náchodské prima sezóny 9.00 Zahájení festivalu velký sál divadla Dr. Josefa Èížka Pastièka, Markéta Bláhová, ZUŠ Jeslièky Hradec Králové velký sál Salièka, anonym, DS Za humny, gymnázium P. Køížkovského Brno pøednáškový sál ten nejlepší na svìtì, Alena Vitáèková, Divadélko Rùžek Èeské Budìjovice pøednáškový sál Ani zrnko pepøe pro Czermaka, Hans Carl Artmann, ZUŠ Jeslièky Hradec Králové velký sál Vernisáž výtvarných prací Náchodské prima sezóny foyer Divadla Dr. J. Èížka vystoupí Sboreèek Jiráskova gymnázia Výstava je dále umístìna: Regionální muzeum, Masarykovo nám. è. 18 objekty a výtvarné práce Mìstská knihovna, Kamenice fotografie Èajovna Poklop, zahrada Déèka fotografie Déèko, vstupní hala výtvarné práce Kosa, na motivy povídky Ray Bradburyho, ÚDivadlo DDM Kopøivnice velký sál Vlak, Iveta Dušková, VOŠ herecká Praha host festivalu velký sál Filmový klub Amarcord, Federico Fellini aula Jiráskova gymnázia Úterý Divadelní pøehlídka Náchodské prima sezóny 9.00 Šílený Sylwestr u Slimáèkù, Daniel Kollmann a kol., DS Štìk Opava velký sál O líné a lakomém, arménská pohádka, ZUŠ Dìèín pøednáškový sál Jak se dìlají peníze, William Saroyan, DS (MO)mentálnì odvážní Jihlava pøednáškový sál Ptákoviny podle Aristofana, Jiøí Žáèek, DS Stopa Liberec velký sál Haló tìlo, tady duše, autorské pøedst., DS Holky z Blanska, ZUŠ Blansko pøednáškový sál Rockový koncert studentských kapel sál restaurace Vatikán E.S.P. rock Èervený Kostelec ENTROPIE aneb Tlus ochovo zrození rock Pøíbram Rozpolcená Osobnost alternativní rock Náchod 9*mm rock Machov Pardubice Banánový Rybièky punk Kutná Hora (vstupné 50 Kè, pro registrované úèastníky NPS zdarma) Filmový klub Smrt v Benátkách, Luchino Visconti aula Jiráskova gymnázia Støeda Divadelní pøehlídka Náchodské prima sezóny 9.00 Wouldn t it be nice, Scena2 Kwidzyñsk, Polsko host pøehlídky velký sál Jana Anny Hynka den, dle J. A. Pitínského, DS Trilek Chameleon Brno pøednáškový sál Vítr z Apalaèských hor, Phil Coe, ZUŠ Jeslièky Hradec Králové pøednáškový sál Roura k rouøe aneb Vzornì svorná rodina, Jacques Prévert, DS Dagmar Karlovy Vary velký sál Vìzni, podle povídky Karla Houby, Jeslièky Hradec Králové velký sál Rudý pavilon aneb Teorie (ne)spolehlivosti, ale k èemu ta strašlivá komedie, na motivy Jiøího Wolkra a Jiøího Koláøe v úpravì Ondøeje Pumra, J.S.T.E. ARTYŽOK a DRED Náchod host pøehlídky velký sál Bìh Terryho Foxe pro školy Studentské Majáles studentská recese na Masarykovì námìstí Bìh Terryho Foxe pro veøejnost Multižánrový koncert studentských kapel sál restaurace Vatikán Recitál písní a poezie Jiøí Dìdeèek host a porotce festivalu TEN SING Náchod gospel pop Náchod Beat-less Beatles revival Hronov (Vstupné 50 Kè, pro registrované úèastníky NPS zdarma) Filmový klub Michael Apted, Gorily v mlze aula Jiráskova gymnázia Literární noc v knihovnì ètení letošních literárních prací festivalu Ètvrtek Divadelní pøehlídka Náchodské prima sezóny 9.00 Dudáci a vlèí hlavy, Zdenek Šmíd, DS Hyjta Domažlice jevištì divadla O uhranuté koze, podle Ivana Olbrachta, Praští køupani Praha jevištì divadla Apples Journeys, autorské pøedstavení, DS Bez slovníku Roztoky pøednáškový sál Teï už jsi š astný, mrtvý Agamemnone, Christine Brûcknerová, Dividlo Ostrava jevištì divadla Øeènická soutìž pro studenty støedních škol obøadní síò radnice Filmový klub Michelangelo Antonioni, Zvìtšenina aula Jiráskova gymnázia hod. Jazz-funky-rockový koncert sál restaurace Vatikán Wagaband Kynšperk Funkiers Tøinec G-point FUNkCTION Rychnov n. Knìžnou Transfusion Dvùr Králové n. Labem (Vstupné 50 Kè, pro registrované úèastníky NPS zdarma) hod. Vyhlášení nejlepších sólistù a aranžmá koncertu Jam Pátek Divadelní pøehlídka Náchodské prima sezóny 9.00 Krzesanki, W. Czubernat, Studio P Toruò, Polsko host pøehlídky velký sál Slavnostní vyhlášení výsledkù festivalu velký sál divadla Vernisáž výstavy sportovních fotografií ze sbírek kuželkáøského klubu Náchod restaurace Zimní stadion Jazzový koncert Velký sál divadla Dr. J. Èížka Swing sextet E. Drtiny s hosty Kvartet Petra Koøínka Ježkova akademie Praha Sestry Havelkovy Praha Studentský jazz Pøednáškový sál divadla FA band ZUŠ Náchod Dixieland ZUŠ Krnov Vyhlášení nejlepších studentských sólistù a aranžmá (Vstupné 140, 120, 100, 80, 60 Kè, pro registrované úèastníky NPS zdarma) Jam kavárna hotelu Beránek (Vstupné 50 Kè, pro registrované úèastníky NPS zdarma) Sobota MÁJOVÁNÍ na Masarykovì námìstí hry a koncerty Barevné odpoledne zábavný program firmy EkoKom o tøídìní odpadù Mažoretky Déèka Náchod O krteèkovi a kalhotkách muzikál MŠ Vanèurova (zahrada Déèko) Mirikle romský soubor Flap taneèní skupina ZŠ Komenského TenSing Náchod a TenSing Norsko Mažoretky Déèka Náchod Prima džem rocková skupina Mažoretky Déèka Náchod Kantoøi folková skupina 21,00 Lampionový prùvod vychází ze Starého Mìsta od pošty Slavnostní shromáždìní na námìstí u pøíležitosti 60. výroèí ukonèení II. svìtové války, nástup uniformované jednotky Klubu vojenské historie Náchod Projev starosty, státní hymna Ohòostroj z hradeb Státního zámku Náchod Nedìle Hudební slavnost na III. nádvoøí Zámku Náchod nad medvìdáriem Smyècové a komorní orchestry ZUŠ Police nad Metují

12 12 kvìten 2005 Mìsto Náchod OS Náchodská prima sezóna poøádají NÁCHODSKÉ MÁJOVÁNÍ k 60. výroèí ukonèení II. svìtové války v 10 hodin Náchodem po stopách Zbabìlcù Realita kvìtnových dnù roku 1945 oèima Josefa Škvoreckého Procházku vede Mgr. Lydia Baštecká. Sraz úèastníkù pøed novou radnicí na Masarykovì námìstí Druhá svìtová válka na Náchodsku ve svìtle muzejních sbírek Výstavní síò Regionálního muzea Náchod (roh Zámecké a Tyršovy ulice) 7. kvìtna 2005 MÁJOVÁNÍ na Masarykovì námìstí Barevné odpoledne zábavný program firmy EkoKom o tøídìní odpadù Vystoupení mažoretek O krteèkovi a kalhotkách muzikál MŠ Vanèurova (zahrada Déèko) Mirikle romský soubor Flap taneèní skupina ZŠ Komenského TenSing Náchod a TenSing Norsko Vystoupení mažoretek Prima džem rocková skupina Vystoupení mažoretek Kantoøi folková skupina Lampionový prùvod vede Mìstská dechovka a mažoretky z Déèka prùvod se øadí od hod. v Èeskoskalické ul. Slavnostní shromáždìní na námìstí u pøíležitosti 60. výroèí ukonèení II. svìtové války Uniformovaná jednotka Klubu vojenské historie Náchod Projev starosty hymna Ohòostroj z hradeb Státního zámku Náchod 18. kvìtna 19 hod. Náchodský kvìten 1945 literárnì hudební veèer v malém sále divadla Dr. J. Èížka Konfrontaci literárního ztvárnìní, historických dokumentù a autentických vzpomínek pøipravila øeditelka Státního okresního archivu Mgr. Lydia Baštecká. Doprovodná výstava soudobých fotografií ve foyer. 22. kvìtna, Husùv sbor hod. POLNÍ MŠE B. Martinù Pìvecké sdružení moravských uèitelù slavnostní provedení díla pod vedením dirigenta Lubomíra Mátla hrají: Dechová harmonie ZUŠ J. Falty Náchod pod vedením J. Vlèka sólisté: Martin Gurbal (baryton), Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava Klára Bydžovská (klavír), Jiøí Tymel (harmonium) Program: B. Martinù: Polní mše B. Martinù: cyklus Zbojnických písní P. Køížkovský: Utonulá, Odvedeného prosba vstupné: 100 Kè

13 SOKOL pøipravuje slet Všesokolské slety jsou neodmyslitelnou souèástí sokolského programu a sokolského života. Bez nich by nebyl Sokol Sokolem, jak nedávno pøipomnìl starosta ÈOS bratr Jaroslav Bernard, který se zúèastnil v prosinci loòského roku v Aténách mezinárodní konference ministrù a vyšších úøedníkù pro sport. Pøi této pøíležitosti pøevzal Mezinárodní cenu Pierra de Coubertina, kterou Èeské obci sokolské udìlil Mezinárodní výbor pro fair play pøi Unesco. Tato cena se každoroènì od roku 1964 udìluje významným sportovním osobnostem a organizacím. Ocenìní Unesca je uznáním èinnosti Sokola jako soudobé a moderní organizace, která má souèasnému svìtu co øíct a nabídnout. Pro sokolské èinovníky je povzbuzením pro další práci. Slety jsou pøehledem sokolské èinnosti za urèité období. I pøes pøestávky v jejich poøádání, které zavinily politické zvraty bìhem minulého století, pøipravuje se pro rok 2006 již ètrnáctý všesokolský slet. Také naše župa Podkrkonošská Jiráskova, ke které Sokol v Náchodì patøí, pøipravuje nácvik sletových skladeb dle zájmu cvièících. Všechny skladby jsou vybrány a schváleny a záleží tedy jen na jednotách, které složky se k nácviku pøipojí. Pøiznáváme, že je ještì dost nerozhodných cvièencù, kteøí s úèastí na Sletu váhají. Pøitom nejde o složitou vìc. Pro koho je samozøejmostí cvièební hodina a nácviku se již zúèastnil, ví, že je to zpestøení programu, vytvoøení pìkné atmosféry, která vyvrcholí bìhem sletových dnù v Praze. Jak však pøesvìdèit nerozhodné a hlavnì naši mládež, která dosud podobné chvíle nepoznala? Øíká se kdo nepoznal nelituje. To je sice pravda, ale je-li pøíležitost poznat, je škoda toho nevyužít. My, kteøí opìt nastoupíme na svoji sletovou znaèku, upøímnì litujeme všechny, kdo nevyužijí Koletova Rtynì 2005 Náchodský zpravodaj 13 možnosti zúèastnit se a prožít okamžiky, které nemùže nahradit sebelepší program v televizi nebo jakákoliv show. Skuteènost, že jsem pøímým úèinkujícím, stojí za to, vìnovat nìkolik hodin nácviku, který se èasem stane pøímo drogou. Nástup na sletovou cvièební plochu se vyrovná pocitùm pøi vrcholných sportovních i rizikových výkonech. Také v tomto pøípadì stoupá adrenalin v krvi a nemusí se pøi tom ani riskovat zdraví a život. S pozváním cvièících k úèasti na sletu nemùžeme však opomenout osobnosti nejdùležitìjší, kterými jsou cvièitelé. Jsou základem sokolské organizace a je jich stále málo. Obracíme se proto na všechny, kdo mají zkušenosti, aby pøispìli svými znalostmi pøi vedení oddílù. Jedná se o náplò volného èasu naší mládeže, a proto pomozte dìtem prožít zajímavì volný èas. Naše výzva je urèena nejen pedagogickým odborníkùm, ale i obèanùm neškoleným, kteøí mají dobrý vztah k tìlocviku. Nabízíme jim možnost základního školení a pozdìji pokraèování na vyšší úrovni ve cvièitelských školách Èeské obce sokolské. V. Zelená Jindøichohradecký symfonický orchestr dirigent: Bohumil Komínek Velký dechový orchestr mìsta Zlína dirigent: Jaroslav Bílý Bohuš Matuš a Orchestr Václava Hybše se zpìváky: Martou Vanèovou Ivanou Zboøilovou Pavlem Bartoòem Karlem Getzem Moderují: Jana Matìjcová a Miloš Frýba Sobota 28. kvìtna 2005, Areál Na Rychtì, zaèátek programu v hodin Vstupné: dospìlí 100 Kè, dìti 6 15 let a držitelé prùkazu ZTP 50 Kè Nedìle 29. kvìtna 2005 Tradièní MONSTRKONCERT Další informace na: hptt:/khhrtyne.sweb.cz/

14 14 kvìten 2005 Den s Primátorem sobota 21. kvìtna 2005 Den s Primátorem (tradièní Den otevøených dveøí Pivovaru Náchod, a. s.) probìhne v areálu pivovaru v sobotu 21. kvìtna od 10 hodin. Návštìvníci mohou opìt oèekávat rozmanitý kulturní a doprovodný program, jehož hlavní hvìzdou letos bude od hodin skupina Dìda Mládek Illegal Band. Následovat budou vystoupení hudební skupiny Shannon irish music (14.15 hod.) èi Horòácké cimbálové muziky Martina Hrbáèe (15.15 hod.), dále se pøedstaví bubenická show TAM-TAM BATU- CADA (16.15 hod.), zahraje Koletova hornická hudba (17.00 hod.) a program zakonèí jako již tradiènì hudební skupina Rodeo (18.00 hod.). Pøedchozí dopolední program zpestøí další hudební skupiny od 10 hod. to bude Nacopak Band a od hod. Masterpiece. Pro pøíchozí všech vìkových kategorií jsou pøipraveny soutìže, mohou také absolvovat exkurze do výrobního zázemí pivovaru (od do hod.) nebo si pøípadnì odnést nìkterou cenu z velké a pestré pivovarské tomboly. Úèastníci si samozøejmì pochutnají na pivu a toèených limonádách Primátor, grilovaných kuøatech, uzeninách a dalším obèerstvení. I tento rok je možné využít k dopravì zvláštního vlaku Expresu Primátor na trasách Jaromìø Náchod a Hronov Náchod. Ukonèení akce se pøedpokládá okolo hod. Další podrobnosti vèetnì jízdního øádu expresu se dozvíte na plakátovacích plochách èi ve vysílání Rádia Metuje, které je i tento rok hlavním mediálním partnerem. Pøijïte se proto v roce, v kterém uplyne 70 let od doby, kdy se zaèala v tehdejším Obecním pivovaru Náchod používat chránìná znaèka Náchodský Primátor (v souvislosti s výrobou tmavého piva) pøedchùdce souèasné známky PRIMÁTOR, podívat do svého mìstského pivovaru. Akce se koná za každého poèasí a vstup je jako obvykle zdarma srdeènì Vás zvou všichni zamìstnanci pivovaru. SGC podporuje sport v regionu Házená, hokej a fotbal patøí ke sportùm, podporovaným Saar Gummi Czech (SGC). Jedním z adresátù pøíspìvkù je HC TJ Náchod. Prvoligové mužstvo házenkáøù hraje domácí zápasy v dresech s logem SGC, které jim v probíhající sezónì pøináší štìstí. Doma pøevážnì vyhráváme a dresy se staly tak trochu talismanem, øíká sekretáø klubu a trenér mládeže Zdenìk Dušek. Cení si pøedevším podpory mládeže, kam smìøuje dotace èerve- nokosteleckého výrobce pryžových tìsnicích systémù pro automobily. Klub má pøes 280 èlenù, z toho 150 patøí do mládežnických kategorií, vìtšina z nich je ze sportovních tøíd házené pøi ZŠ Komenského Náchod. Vedle prvoligového družstva mužù mají náchodští zastoupení ve druhé dorostenecké lize a v oblastních soutìžích hraje osm družstev. Petr Liška Národní památkový ústav Státní zámek Náchod Nkp Pøehled kulturních akcí kvìten 2005 Náchodská Prima sezóna (9 17 hod.) Renesanèní a barokní hudba pøi prohlídkách zámeckých expozic (vystoupení dechového souboru Brass Band ZUŠ Police nad Metují) (21.45 hod.) Velký ohòostroj ze zámecké terasy (u pøíležitosti výroèí osvobození Náchoda a v rámci Prima sezóny) (16 hod.) Hudební slavnost na III. nádvoøí nad medvìdáriem (koncert ZUŠ Police nad Metují smyècové a dechové komorní orchestry) (17 hod.) HUDEBNÍ SETKÁNÍ Velký sál na I. nádvoøí úèinkují: soubor Camerata Praha (sbormistrynì Jana a Veronika Žofákovy), Skøivánci vokálnì instrumentální soubor Jiráskova gymnázia v Náchodì (sbormistra Mgr. Lenka Borùvková, dirigent prof. Milan Poutník) program: hudba od gotiky po romantismus a písnièky z filmových pohádek autorù J. Uhlíøe a Z. Svìráka jednotné vstupné: 40 Kè (9 17 hod.) Karel Šafáø Výlety rodným krajem (výstava obrazù ve Velkém sále na I. nádvoøí) Pomoc pro Betanii v Náchodì Diakonie ÈCE støedisko Betanie je domov pro trvalý pobyt 20 obyvatel s tìžkým tìlesným a kombinovaným postižením, zpùsobenému pøedevším roztroušenou sklerozou mozkomíšní. Rok 2004 nebyl pro náš domov pøíznivý. Finanèní deficit pøesáhl Kè. Provoz domova proto byl v tomto roce èásteènì kryt finanèním úvìrem. Proto se o obracíme na Vás Vážení spoluobèané pøipojte se k veøejné sbírce: POMOC PRO BETANNII v NÁCHODÌ. Pøispìt lze složenkou typu A ve prospìch úètu: /0800 (È. spoøitelna Náchod) nebo posláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS DIAKONIE BET. Prostøedky takto získané budou použity k financování provozního deficitu. Dìkujeme. Podrobné informace o našem domovì a užití Vašich darù naleznete na internetových stránkách:

15 EKOutek V mnohých ptaèích domácnostech je èas pøivést vejce na svìt. Snášení vajec probíhá mezi pátou a devátou hodinou ranní a trvá asi pùl hodiny. Malé druhy snášejí vejce po 24 hodinách, vìtší druhy (napø. holubi) obden, dravci v rozmezí tøech až ètyøech dnù. Ptáci snáší rùzný poèet vajec a nìkteøí hnízdí i vícekrát do roka (hrdlièka dokonce 5x). Rùzná je i délka sezení na vejcích. Líhnutí mládìte trvá nìkolik hodin až dva dny, poté jí, spí, køièí,..., zaèíná objevovat svìt. A tak se také mùže stát, že ho nalezneme mimo hnízdo. Co máme dìlat pøi nálezu mládìte? Vždy nemusí jít o opuštìného jedince. Napø. nekrmivé ptactvo (koroptve, labutì) se pohybuje od vylíhnutí s rodièi mimo hnízdo. U krmivých je pak v dobì opouštìní hnízda rodièe ještì krmí (mimo hnízdo) nejlepší je nechat mládì na místì, mení-li u silnice. Jedná-li se o holátko, èi o málo opeøené mládì, je tøeba se nejdøíve podívat po jeho hnízdì. Pokud je mládì vyhublé, prochladlé a neustále žadoní, potøebuje naši pomoc. (Pokud nalezneme zdravì vypadající mládì savce, napø. srnèe, tak na nìj nesahat, rodièe mohou pouze shánìt potravu a po navrácení by pak mládì vonící po lidech opustili.) První pomoc opuštìnému mládìti: Vždy ho umístit do tepla (20 30 o C, napø. pod 15 25W žárovku), krmit (asi po tøech hod.) vìtšinou lze použít vejce natvrdo, jde-li o ptáka hmyzožravého usmrcený hmyz, nebo semenožravého mírnì zvlhèené vloèky, dravcùm, sovám, rorýsùm a datlovitým dáváme drobnì nakrájené syrové maso (ne vepøové). Univerzální potravou mùže být smìs nastrouhané syrové mrkve, uvaøeného vajíèka a strouhanky. Pro nároènost odchovu je nutné svìøit ho do péèe odborníkù. A jaká je pomoc nemocnému živoèichu? Pøedevším je tøeba se chránit pøed možnou nákazou (rukavicemi, umytím rukou). Menší ptáky šetrnì chytíme, vìtší druhy (labutì, èápi, vìtší dravci) se mohou nebezpeènì bránit, proto je lepší informovat odborníky (veterinární pracovištì, ZOO, obecní úøad). První pomoc mùžeme poskytnout živoèichùm vyhladovìlým, které umístíme do teploty alespoò 15 o C a budeme podávat po kapkách roztok glukózy (zahøátý na 45 o C) èi roztok medu, Coca-coly a nebo syrového žloutku. Nikdy nepodáváme nemocnému živoèichu pevnou potravu a co nejdøíve vyhledáme odbornou pomoc! Ing. Kateøina Cejnarová, Odbor ŽP Zdroj: informaèní leták Stanice pro zranìné volnì žijící živoèichy ÈSOP Jaromìø (www.volny.cz/csop), ornitologická pøíruèka, Náchodský zpravodaj 15 Chovatelská výstava O víkendu se v chovatelském areálu U cihelny v Náchodì uskuteèní výstava drobných hospodáøských zvíøat. Devìt desetiletí trvání chovatelské organizace v Náchodì zaruèuje návštìvníkùm kvalitní podívanou. Vedle tradièní kolekce chovných králíkù, drùbeže, holubù, exotického ptactva se také pøedstaví divákùm expozice èistokrevných morèat, køeèkù a myší. Velkému zájmu návštìvníkù se vždy tìší Náchodské psí korzo. V nedìlním výstavním dni se v pestré pøehlídce plemen pøedstaví nìkolik desítek psù. Ve znamení pejskù bude Tonda Obal na cestách V pátek 8. dubna 2005 navštívila Základní školu, Náchod, Komenského ulice pojízdná výstava o tøídìní a recyklaci odpadù s názvem Tonda Obal na cestách. Program poøádaný spoleèností EKO-KOM byl urèen žákùm 7. a 8. tøíd. Úèastníci se dovìdìli, proè a jak se odpady tøídí, a seznámili se také s možnostmi využití re- Den Zemì Na ZŠ TGM v Náchodì se slavilo! Ve ètvrtek 21. dubna si všichni žáci a návštìv- níci školy urèitì všimli, že tentokrát není úplnì obyèejný den. Na chodbách i v uèebnách bylo nebývale rušno. Žáky bylo vidìt i v okolí školy a i náhodný kolemjdoucí vidìl, že se nìco dìje. Po dùkladné pøípravì se na naší škole konal další z projektových dnù vìnovaný naší modré planetì Zemi. Dìti si již delší èas pøipravovaly nìkteré z vybraných témat a dnes ho mìly za úkol pøedstavit ostatním a obhájit ho. Pro nìkteré z nich to byl dost velký oøíšek mluvit souvisle a srozumitelnì pøed tøídou není vùbec jednoduché. Nìkteré tøídy si i zasoutìžily. Žáci rozdìlení do skupin odpovídali na otázky týkající se Zemì z rùzných vìdních i další program: po dvì dopoledne bude možné vidìt ukázku výcviku sportovních psù. Pro psí miláèky budou k prodeji kvalitní granule a dìti jistì uvítají možnost svézt se na poníkovi. Zahrádkáøi si mohou nakoupit kvalitní sadbu a drobní chovatelé kuøice. Pro všechny zájemce je pøipravena tombola. Obèerstvení je zajištìno po oba výstavní dny. Pøijïte se podívat, na vaši návštìvu se tìší poøadatelé. Informace na adrese: Ing. Zoja Richterová, Hostovského 160, Hronov, tel: cyklovaného materiálu. Dìti si se zájmem nové poznatky prakticky vyzkoušely. Vìtšinu totiž pøekvapilo, že jeden èlovìk vyprodukuje za pouhý rok asi 250 kilogramù netøídìného odpadu a nìkteré hmoty v pøírodì zùstanou tisíce let. Petra Jireèková oborù a prokazovali své znalosti, fyzické schopnosti a praktické dovednosti. Úklid kolem školy a práce dìtí na úpravì školního sadu byla dalším pokraèováním projektového vyuèování. Oslavu Dne Zemì, který pøipadá na 22. dubna, jsme zakonèili vystavením nejzdaøilejších prací žákù, které si mùžete prohlédnout ve vestibulu školy, na jejích chodbách a ve tøídách. Srdeènì Vás zveme! Ivana Šárová, ZŠ TGM Náchod Den s Policií Dne 21. kvìtna se od 9 hodin uskuteèní na dopravním høišti v Bìlovsi již tradièní akce Mìstské policie Náchod a Policie ÈR Den s Policií. Dìti si mohou zasoutìžit o zajímavé ceny, prohlédnout si techniku Mìstské policie Náchod, Policie ÈR a Hasièského záchranného sboru a zhlédnout ukázky bojového umìní policistù a výcviku policejních psù.

16 16 kvìten 2005 Èasový program XII. Mistrovství svìta juniorù pro rok 2005 na ZS v Náchodì PONDÌLÍ 16. kvìtna 2005 družstva JUNIORKY 8.30 až hod. Hráèky ÈR hrají v tomto èasovém sledu: ; ; ; ; ; hod. ÚTERÝ 17. kvìtna 2005 družstva JUNIOØI 8.00 až hod. Hráèi ÈR hrají v tomto èasovém sledu: ; ; ; ; ; hod. STØEDA 18. kvìtna 2005 dvojice JUNIORKY 9.00 až hod. Èas startu dvojic ÈR: ; hod. Informace o Mistrovství svìta juniorù v kuželkách v Náchodì Støediskem MS bude Zimní stadion v Náchodì, kde bude instalováno osm drah, které postaví firma Rost a SES. Ty budou vybaveny nejmodernìjší špièkovou technologií. Na startu bude 13 družstev juniorù a 11 družstev juniorek vèetnì souèasné svìtové špièky. Pro poøadatele to znamená zajistit ubytování a stravování pro zhruba 300 zahranièních hostù. Pro diváky bude postavena na Zimním stadionu mobilní tribuna k sezení v poètu 500 míst. Zajištìno je i obèerstvení po celý den. Slavnostní zahájení se uskuteèní v nedìli 15. kvìtna 2005 v hodin nástupem a pøivítáním všech výprav pøímo v centru mìsta na Masarykovì námìstí v Náchodì. Plánována je i øada doprovodných akcí vèetnì pøijetí zástupcù mezinárodního vedení NBC a zástupcù jednotlivých výprav starostou mìsta ing. Oldøichem Ètvrteèkou. Na pátek 6. kvìtna 2005 je svolána tisková konference k MSJ. Hlavním mediálním partnerem MS je rádio Metuje. V prùbìhu Složení výpravy a nominace hráèù a hráèek ÈR Vedení výpravy: Jaroš Zdenìk prezident ÈKA hlavní vedoucí výpravy SKK Primátor Náchod Jelínek Bedøich KK Slovan Jirkov trenér juniorù Keprt Ludìk KK Zábøeh trenér juniorek Borna Zdenìk Mgr. SKK Primátor Náchod trenér pro fyzickou pøípravu Keprtová Soòa KK Zábøeh fyzioterapeut Holý Petr st. TJ Lokomotiva Trutnov technický vedoucí ÈTVRTEK 19. kvìtna 2005 dvojice JUNIOØI 8.00 až hod. Èas startu dvojic ÈR: ; hod. PÁTEK 20. kvìtna 2005 MIX SPRINT smíšené dvojice 9.00 až hod. Nasazení dle dosažených výsledkù pøedešlých startù SOBOTA 21. kvìtna 2005 finále jednotlivcù vždy 16 nejlepších z obou kategorií JUNIORKY ; JUNIOØI hod. Po skonèení následuje vyhlášení vítìzù v kategorii jednotlivcù a trojkombinaci (souèet všech tøí startù) a závìreèné slavnostní zakonèení. mistrovství bude vysílat živé vstupy, pøipravuje se soutìž s tematikou kuželek, dennì bude vysílán pravidelný výsledkový servis. Televize NOVA natoèí 10 minutový dokument z MS a v pøedveèer této vrcholné události, to je v pátek 13. kvìtna 2005, v poøadu Snídanì s NOVOU odvysílá živý rozhovor s pøedsedou organizaèního výboru MSJ Mgr. Františkem Majerem. Zábìry z MSJ budou vysílány i v celoplošných televizních stanicích. Byly zøízeny webové stránky k této vrcholné události, které najdete na adrese: MSJ2005.UNAS.CZ nebo na stránkách SKK Primátor Náchod Ceny vstupenek byly stanoveny takto. Denní pondìlí pátek 90 Kè, sobotní finále 150 Kè. Permanentka na celou dobu mistrovství 450 Kè. Na dopolední program mají organizované návštìvy ze škol vstup zdarma. Nominace juniorek (v závorce roèník narození a poèet reprezentaèních startù) Hilzensauerová Adéla KK Sokol Duchcov ( ) Jungvirtová Edita KK Konstruktiva Praha (1982 8) Kulhánková Markéta KK Slavia Praha ( ) Malá Radka SKK Primátor Náchod ( ) Ollingerová Olga KK Zábøeh (1985 6) Vaverková Lucie KK Slavia Praha ( ) Wiedermannová Dana KK Zábøeh ( ) Wiedermannová Hana KK Zábøeh ( ) náhradnice: Cvejnová Aneta SKK Primátor Náchod ( ) Hrdinová Martina SKK Jièín (1981 0) Nominace juniorù: Buèko Michal KK Slovan Jirkov ( ) Dvoøák Zdenìk TJ Centropen Daèice (1984 7) Koryza Jan PSJ Jihlava ( ) Matyáš Dalibor KK Slovan Rosice (1984 6) Mika Petr KK Moravská Slavia Brno ( ) Parkan Robin PSJ Jihlava ( ) Sobèák Ondøej SKK Primátor Náchod ( ) Vanìk Martin KK Hagemann Opava ( ) náhradníci: Podzimek Martin TJ Start Rychnov n. Knìžnou ( ) Stanìk Aleš KK Hagemann Opava ( ) Muži SKK Primátor Náchod obhájili titul mistra Èeské republiky Vynikajícím zpùsobem reprezentují své mìsto muži kuželkáøi SKK Primátor Náchod. Již potøetí za sebou zvítìzili v nejvyšší soutìži a obhájili tak titul nejcennìjší. Získat tøi mistrovské tituly v øadì se v novodobé historii Èeské republiky v této kategorii nepodaøilo dosud žádnému klubu. Znovu se potvrdilo, že kuželkáøský sport je v souèasné dobì nejúspìšnìjší sportovním odvìtvím v našem mìstì. František Majer st.

17 Centrum vzdìlávání Královéhradeckého kraje Kvìten èerven 2005 wmotivaèní hry v èeském jazyce V. Literatura (pro uèitele ÈJ všech typù a stupòù škol); lektor: Mgr. Kvìtoslava Jeèná; ; hodin; ZŠ Náchod-Plhov. w Poznej a pomoz aneb Cvièíme pro duševní zdraví a pohodu 5. Dlouhovìkost; (7 samostatných semináøù pro MŠ, 1. stupeò ZŠ, ZvŠ, rodièe a ostatní zájemce); lektor: Mgr. Alena Halounková; ; hodin; ZŠ Náchod-Plhov. Další: Jak zvládat stres, Posilováním pamìti vzroste naše sebevìdomí. Semináøe nabízí nový pohled na vìci kolem nás i v nás. Cvièením získáte více energie, rovnováhu, zlepší se držení tìla. Odbourá se napìtí a uvolní se blokády zapamatování a samostatného rozhodování. walternativní laboratorní práce z anorganické chemie (pro uèitele chemie 2. stupnì ZŠ a nižších gymnázií); lektor: PhDr. Boøivoj Jodas, Ph.D.; hodin; ZŠ Náchod-Plhov. wvýtvarné a floristické dílny 5. Výtvarná øada (pro uèitele VV všech stupòù a typù škol, vychovatele a další zájemce); lektor: Mgr. Jana Matoušová, Mistr florista; hodin, hodin CV Náchod. wmalba na hedvábí v duchu šibori (praktický semináø pro pedagogy a veøejnost); lektor: Mgr. Lenka Prokešová; (sobota) hodin; CV Náchod. Chcete-li si vytvoøit originální šálu nebo šátek vyvazovací technikou šibori, pøijïte mezi nás! Udìláte radost hedvábným dárkem sobì nebo svým blízkým. Náchodský zpravodaj 17 POØÁDÁME NABÍZÍME: EXKURZNÌ-VZDÌLÁVACÍ ZÁJEZDY pro uèitele a další zájemce: wza paní knìžnou do Zahánì (Polsko) sobota (Jelení Hora Lwowek Sl. Boleslawiec Zaháò), Vedoucí zájezdu: Leoš Polášek, rozsah: 6 22 hodin, cena: 350 Kè za dopravu wvelké losiny a dlouhé stránì sobota (Velké Losiny Dlouhé Stránì), Vedoucí zájezdu: Leoš Polášek, rozsah: 6 22 hodin, cena: 250 Kè za dopravu. KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA V KRKONOŠÍCH: wintenzivní kurz anglického jazyka pro dospìlé v Krkonoších (pondìlí nedìle) Gramatika, reálie, konverzace, poslechová cvièení doplnìná videoprojekcí. Kurz není urèen pro úplné zaèáteèníky. Krkonoše chata Mír a Cihláøská bouda, cena: 4900 Kè/kurz + plná penze wanglické prázdniny pro mládež od 12 do 16 let v Krkonoších (pondìlí nedìle) Výuka bude probíhat celý den, dopoledne nácvik nového uèiva na chatì, odpoledne procvièení formou volné konverzace v pøírodì a pøi hrách. Kurz není urèen pro úplné zaèáteèníky (znalost pøítomného a minulého èasu). Krkonoše chata Mír a Cihláøská bouda, cena: 4900 Kè/kurz + plná penze. wmetodicko konverzaèní kurz anglického jazyka v Krkonoších (nedìle støeda). Stavba hodiny AJ; jak vyuèovat poslech, mluvení, slovní zásobu, gramatiku; práce s písní a další metodické bloky. Kurz je urèen pro uèitele AJ. Krkonoše chata Mír a Cihláøská bouda, cena: 1900 Kè/kurz + plná penze (grant) wvýtvarné èinnosti v Krkonoších (pondìlí nedìle) Tradièní i ménì známé techniky kresby, malby a prostorové tvorby. Cesta k originalitì. Krajinomalba, portrét, malba na hudbu, kaligrafie, práce s literárním textem. Krkonoše chata Mír a Cihláøská bouda, cena: 3690 Kè/kurz + plná penze. Pøihlásit se mùžete tìmito zpùsoby: l písemnì: Centrum vzdìlávání Královéhradeckého kraje, Smiøických 1237, Náchod l elektronickou poštou: l prostøednictvím webových stránek: Více informací na tel: , Pøehled kulturních akcí poøádaných v kvìtnu 2005 Regionálním muzeem v Náchodì Druhá svìtová válka na Náchodsku ve svìtle muzejních sbírek U pøíležitosti 60. výroèí konce druhé svìtové války pøipravilo Regionální muzeum v Náchodì výstavu zachycující život na Náchodsku za protektorátu. Významnou èást tvoøí dobové uniformy a další výstroj úèastníkù zahranièního odboje. Výstava je umístìna ve výstavní síni muzea (roh Tyršovy a Zámecké ulice) a potrvá do Otevøeno je dennì mimo nedìle a pondìlí 9 12; hod., v sobotu 8 12 hod., v nedìli 1. a 8. kvìtna. bude otevøeno 9 12; hod. Vstupné 10 a 5 Kè. Festival Prima sezóna Ve dnech až mohou návštìvníci zhlédnout v pøednáškovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì v rámci festivalu Prima sezóna studentské výtvarné práce. Otevøeno bude dennì mimo pondìlí 9 12; hod. Usmívání Pavla Matušky Ve dnech až mùžete v pøednáškovém salonku a chodbì stálé expozice Regionálního muzea v Náchodì navštívit výstavu obrazù, kreseb, grafiky a øezeb Pavla Matušky. Výstava bude otevøena dennì mimo pondìlí 9 12; hod. a mùžete si ji prohlédnout jako souèást prohlídky stálé expozice nebo samostatnì za snížené vstupné 10 a 5 Kè. Dìjiny Náchoda a Náchodska Expozice mapuje dìjiny náchodského regionu od nejstarších doložitelných projevù života pravìkých lidí až po souèasnost. Náchod, Masarykovo námìstí, èp. 18, otevøeno dennì kromì pondìlí 9 12; hod. Vstupné: 30 a 15 Kè, studenti v rámci školní výpravy 10 Kè, uèitelé jako doprovod zdarma. Organizované výpravy lze objednat na tel. èísle , pøíp. elektronicky na adrese Pevnost Dobrošov Rozestavìná dìlostøelecká tvrz, souèást ès. pohranièního opevnìní z let s prohlídkou rozsáhlého podzemí. Souèástí je i výstava Ès. armáda 1. republiky v miniatuøe (autor L. Šušlík) umístìná ve výstavní síni provozního areálu pøed pevností. V kvìtnu je otevøeno dennì mimo pondìlí 10 12, hod. Vstupné: 40 a 20 Kè. Návštìvu pevnosti lze objednat na tel. èísle nebo na adrese: Regionální muzeum, Zámek 1284, Náchod, popø. elektronicky

18 18 kvìten 2005 Zubní pohotovost v kvìtnu a MUDr. Vladimír Semerák Denisovo nábøeží 665 tel Náchod a 8. 5.MUDr. Jana Šnajdrová Náchodská 548 tel Velké Poøíèí a MUDr. Jana Š ovíèková Denisovo nábøeží 665 tel Náchod a MUDr. Jana Vaòková ul. Manž. Burdychových 325 tel Èervený Kostelec a MUDr. Alois Vejmola Palackého 20 tel Náchod Zubní pohotovost je v sobotu, v nedìli a svátek vždy od 8.00 do hodin. Lékárenská pohotovostní služba v obchodním domì Kaufland dennì 7 20 hodin, v nedìli 8 20 hodin. PROGRAM duben Náchod, Mìstské divadlo Dr. J. Èížka 19 hod. Zahajovací koncert festivalu KOMORNÍ ORCHESTR SLÁVY VORLOVÉ NÁCHOD dirigent: Jindøich Roubíèek sólista: Lukáš Pospíšil violoncello, koncertní mistr filharmonie Praha Opoèno, Zámecká obrazárna 19 hod. BAROCCO SEMPRE GIOVANE PARDUBICE umìlecký vedoucí Mgr. Josef Kreèmer Èeská Skalice, Muzeum B. Nìmcové Jiøinkový sál 19 hod. LHOTECKÉ KVARTETO PRAHA umìlecký vedoucí: Jan Huèín w Fit centrum Provozní doba: Po 17 20, Út 10 11, jen pro ženy, St 17 20, Èt 10 11, jen pro ženy, Pá 17 20, So zavøeno, Ne Vstupné 25 Kè, permanentka 10 lekcí 170 Kè. w Jóga pondìlí , kinosál Déèka, vstupné 30 Kè. w Den dìtí Nedìle v 14 hodin, zahrada Déèka. Pro Vaše dìti jsou pøipraveny soutìže, Pøekvapeníèko, kde vystoupí dìti ze zájmových kroužkù z Déèka, mùžete si vyzkoušet práci na keramickém kruhu a podívat se do exotária. Cena pro dìti 5 Kè, dospìlí 20 Kè vstupné bude použito na údržbu zahrady. w Déèko Náchod si dovoluje pøizvat organizace pracující celoroènì s dìtmi k oslavì Dne dìtí v Déèku dne , spojené s prezentací vaší èinnosti. Informace p. Švorèíková w Z pohádky do pohádky pøímìstský tábor pro pøedškoláky Déèko, V pracovních dnech 7 16 hodin, veselý týden plný pohádek, pohybu, her a soutìží, nebude chybìt ani výtvarná èinnost, výlet, karneval a také vás èeká milé pøekvapení. Cena: 690 Kè, 640 Kè (èlen Déèka). w Bìh Terryho Foxe Dne DDM Déèko poøádá již VI. roèník Bìhu Terryho Foxe (BTF). Start je v 10 hod. pro dìti a studenty mateøských, základních a støedních škol, pøièemž prezentace je od 9.30 hod. na Masarykovì námìstí v Náchodì. Pro veøejnost je bìh pøipraven téhož dne v 17 hodin, pøièemž prezentace je od hod. taktéž na Masarykovì námìstí. Tradiènì jsou pøipraveny dvì trasy, kratší (cca 400 m) v okolí námìstí a delší (okolo 2,5 km) pøes Plhov na zámek a Zámeckou ulicí zpìt. Bìh je dobrovolná humanitární akce, kde všechny získané prostøedky jsou ve jménu Terryho Foxe dle jeho pøání vìnovány na výzkum rakoviny. Bìh je nesoutìžní, mùže se ho zúèastnit každý obèan od novorozencù po seniory, jak pìšky, tak na kole, koleè. bruslí, s koèárkem, se psem apod. Uvítáme každého, kdo si chce trochu zasportovat a podpoøit tuto dobroèinnou akci. Pro každého úèastníka je pøipraveno obèerstvení a drobná pamìtní pozornost. Program 35. roèníku národního festivalu komorních sdružení CAMERATA NOVA NÁCHOD 2005 ŠPORKOVO TRIO LYSÁ NAD LABEM umìlecký vedoucí: Karel Novotný Èervený Ksostelec, Kostel sv. Jakuba 18 hod. KOMORNÍ ORCHESTR FAR MUSICA BRANDÝS NAD LABEM Dirigent: Zdenìk Klauda Police nad Metují, Kostel Nanebevzetí Panny Marie 19 hod. POLYFONNÍ SDRUŽENÍ NOVÉ MÌSTO NAD METUJÍ sbormistr: Lukáš Janko Náchod, Mìstské divadlo Dr. J. Èížka 19 hod. Závìreèný koncert festivalu PÌVECKÝ SBOR CITRUS COLLEGE USA KALIFORNIE Sbormistr: Ben D. Bollinger

19 Náchodský zpravodaj 19 Program Senior klubu Ètvrtek od hod. Jižní Amerika Amazonská džingle posezení u videa s Josefem Zavøelem Ètvrtek od hod. Populární melodie II. díl posezení u videa s Klubem SG Ètvrtek od 6.00 hod. Spoleèný zájezd SG Klubu a SPŽ na severní Moravu Bludov, Úsov, Bouzov, Moravská Tøebová, Mendryka, Litomyšl. Odjezd Tepna klub v 6.00 hod. Ètvrtek od hod. Vídeò jak ji neznáte pohledy z nebe Miami posezení u videa s Josefem Zavøelem Ètvrtek od 6.30 hod. Zájezd na Olomoucko arboretum pøírodní ráj Horizont, Olomouc Námìš na Hané Odjezd od Tepna klubu v 6.30 hod. Nìkolik volných míst, volejte p. Zavøel. Ètvrtek od hod. Beseda s Bc. Pavlem Schumou a Janou Nýèovou z Odboru sociálních vìcí a zdravotnictví MìÚ Náchod na téma sociální dávky a služby pro seniory Pøi ètvrteèních programech v Klubu bude vždy promítnut Náchodský videožurnál. Sdružení zdravotnì postižených Pøipravuje v kvìtnu malý výlet se zdravotní pøednáškou ètvrtek Odjezd ve 13 hod. od Tepna klubu v Náchodì. Cíl: restaurace U MARTINCÙ (Baèalanda) Pøibyslav u Nového Mìsta n. M. Po odborné zdravotní pøednášce živá hudba k poslechu i k tanci, obèerstvení. Veèeøe svíèková, knedlík. Návrat po 18. hodinì. Úèastnický poplatek èiní pro èlena 65 Kè, neèlena 75 Kè. Pøihlášky každé úterý v klubovnì na Hamrech, Pražská 1759 Náchod od 13 15ti hod. Pøihlásit se také mùžete u paní Zdeny Semerákové na tel. è Nechat déle vyzvánìt. Pøípadné další informace lze poskytnout pøi podání pøihlášky. Výbor pøeje úèastníkùm hezké odpoledne. ICC NÁCHOD informuje Pozor pøedprodej vstupenek do divadla Dr. J. Èížka se opìt vrací k nám! Zaèneme v èervnu s roèními abonentkami na divadla a koncerty. Zahájení prodeje vèas oznámíme. Na kvìtnová a èervnová pøedstavení bude pøedprodej ještì v recepci Beránku. Opìt je otevøena restaurace ODAS na Karlovì námìstí a obnoveny budou i taneèní veèery pøi živé hudbì. 14. kvìtna vyjede opìt cyklobus z Hradce Králové do Adršpachu a zpìt. V jednání je i cyklobus do Karlówa a zpìt. Podrobnosti na Na letošní Mezinárodní operní festival v Litomyšli si mùžete zakoupit lístky u nás úroveò festivalu je vždy skvìlá. Kromì všech pražských muzikálù máme lístky i na Turbo- Tublatanka, Pink Panther, Team a øadu dalších akcí. A ještì drobnost, dovolená se kvapem blíží a všichni, kdo si u nás nìjakou vyberou, dostanou i malý dárek. Tìšíme se na vás! Ing. M. Talafantová, ICC Náchod GALERIE Galerie výtvarného umìní v Náchodì poøádá v dubnu 2005 v pøízemních prostorách zámecké jízdárny výstavu: Ruské malíøství 19. století Nová instalace. Výstava ze sbírek èeských galerií. (do ) na ochozu jízdárny výstavu: Josef Hermoch Vize Výbìr z díla náchodského umìlce. (do ) Výstava je otevøena dennì kromì pondìlí, 9 12 a hodin. Církve v Náchodì Husùv sbor Církve èeskoslovenské husitské Raisova ul., Náchod. Faráø PaedDr. Zd. Kovalèík, tel.: , , bohoslužby každou nedìli v 8.30 hod, Májové pobožnosti po 17 hod., slouží duchovní náchodského vikariátu; èt Nanebevstoupení Pánì bohoslužba v 17 hod.; Den matek hod. setkání v parku u Husova sboru Hod Boží svatodušní svatodušní setkání v parku u Husova sboru se smažením vajeèiny. Kolumbárium otevøeno dennì od 9 do 17 hodin. Øímskokatolická farnost Dìkanství Náchod, Masarykovo nám. 75, Náchod. Tel.: , dìkan P. ThLic. B. Partyka , kaplan P. Mgr. J. Jirásek , , Bohoslužby: po 7.00, út 18.00, st 18.00, èt 7.00, pá 7.00 a 18.00, so 7.00 a 18.00, ne 7.30, 9.00 a v kostele sv. Vavøince, v kostele sv. Michaela. Èeskobratrská církev evangelická Purkyòova ul. 535, faráø M. Vašina, tel.: , bohoslužby v nedìli v 9.00 hodin a pravidelnì v v Evangelickém domovì Betanie (Špreòarova 1053). V týdnu pravidelná biblická hodina v út v hod. Každé tøetí pondìlí v mìsíci je v hod. setkání støední generace (tøicátníci). Církev adventistù sedmého dne Tyršova 207, budova Sokola 2. patro (bývalá SSŠP), kazatel V. Vurst, tel.: , , Bohoslužby pravidelnì každou sobotu od 9.30 hod., každé pondìlí v hod. studium Bible. Církev bratrská Purkyòova 584, Náchod. Bohoslužby v nedìli v 9.30, biblické studium ve støedu v hodin. Nedìle se službou hostù z Hradce Králové. Moravští uèitelé opìt v Náchodì V nedìli 22. kvìtna 2005 máme možnost s roèním odstupem opìt uslyšet za øízení doc. Lubomíra Mátla slavné Pìvecké sdružení moravských uèitelù, které vystoupí: v 9 hod. pøi bohoslužbì v Husovì sboru s duchovními skladbami k svátku Nejsvìtìjší Trojice, v 18 hod. v Husovì sboru na slavnostním koncertì, který se koná ve spolupráci náboženské obce s Mìstkým úøadem Náchod pøi pøíležitosti 60. výroèí konce II. svìtové války. V programu zazní Polní mše Bohuslava Martinù, dále skladby L. Janáèka (Ach, vojna), P. Køížkovského (Utonulá, Odvedeèného prosba) a Zbojnické písnì B. Martinù. Spoluúèinkují: Martin Gurbal baryton sólista Národního divadla moravskoslezského Ostrava, Dechová harmonie ZUŠ Náchod (vedoucí Jaroslav Vlèek), Klára Bydžovská klavír, Jiøí Tyme harmonium. Vstupné na veèerní koncert 100 Kè pøedprodej na místì hodinu pøed zaèátkem koncertu. Koncert se koná za podpory Nadace B. Martinù, Kulturní a sportovní nadace Mìsta Náchoda a Církve èeskoslovenské husitské v Náchodì. Srdeènì zvou Mìstský úøad Náchod a Církev èeskoslovenská husitská v Náchodì. (Kov)

20 20 kvìten 2005 Mìstská knihovna Náchod informuje Dobrý den, pohádko Vyhodnocení soutìže Mìstské knihovny v Náchodì Obì èásti soutìže se setkaly s velkým zájmem dìtí. Poprvé zøejmì zaujala i støedoškoláky, konkrétnì studenty Jiráskova gymnázia v Náchodì. Celkem se zúèastnilo na 150 soutìžících. Jejich práce si mùžete prohlédnout v dìtském oddìlení knihovny od støedy 20. dubna Tady jsou jména tìch nejúspìšnìjších: Soutìž malíøù Ilustrujeme pohádky 1. místo: Justýna Doèkalová, ZŠ Komenského 2. místo: Katrin Stryhalová a Eliška Kukaòová, ZŠ Bìloves 3. místo: Vojta Jirman, ZŠ TGM Èestné uznání: Nina Èepelková, ZŠ Komenského, Kateøina Žibøidová a Veronika Punarová, ZŠ TGM, Markéta Kosaøová a Tereza Šimùnková, ZŠ Staré Mìsto Soutìž spisovatelù Napište si pohádku sami Základní školy: 1. místo: Lenka Kleinová, ZŠ Komenského 2. místo: Lenka Ullwerová, ZŠ Plhov 3. místo: Markéta Slavíková, ZŠ Staré Mìsto Èestné uznání: Kateøina Honzù, ZŠ Staré Mìsto, Míša Kalibergová, Nikol Balášová a Radim Nyè, ZŠ Plhov, Hana Plachtová a Jan Klein, ZŠ Komenského Bìhem pohádkové noci pøišel mezi dìti sám pan Hans Christian Andersen Støední školy 1. místo: Martin Fábry 2. místo: Jana Gerhartová 3. místo: Blanka Jedlièková Èestné uznání: Kvarta B, všichni z Jiráskova gymnázia v Náchodì Pohádková noc v knihovnì Již popáté se v Mìstské knihovnì v Náchodì uskuteènila Noc s Andersenem, tedy noc plná pohádek, soutìží a tajemna. Tato noc se poøádá na poèest dánského pohádkáøe Hanse Christiana Andersena, který se narodil 2. dubna pøed 200 lety v Odense. Letos se v knihovnách spalo na 408 místech v celé Èeské republice, na Slovensku, v Polsku a v Rakousku. V naší knihovnì jsme uspoøádali pohádkovou noc pro patnáct tøe áèkù, kteøí si tuto výsadu vysoutìžili. Knihovnice Irena Macurová a Ivana Votavová spolu se èleny ètenáøského kroužku pro nì pøipravili bohatý program. Po vzájemném pøedstavení a zasazení pohádkového stromu Andersenovníku, dìti zhlédly maòáskové pøedstavení pohádek Ošklivé kaèátko a Princezna na hrášku. Pak za nimi pøišel sám pan Andersen a vyprávìl jim o svém životì. Pøi ètení pohádky Létající kufr namalovaly pohledy, které byly o pùlnoci odeslány dánské královnì, dánskému velvyslanci, panu prezidentovi, básníku Jiøímu Žáèkovi Veèer pokraèoval pohádkovým soutìžením. Protože Øemeslo má zlaté dno, dìti si vyrobily leporelo, pomáhaly Popelce pøebírat hrách, vyrábìly Císaøovy nové šaty, neuèily se jako Honza latinsky, ale pilovaly èeštinu a bojovaly s drakem o krásnou princeznu. Pak jim dalo zprávu knihovnické strašidlo, že ho mají nalézt ve sklepení knihovny. Povedlo se a strašidlo jim vyprávìlo o historii knihovny a o svém životì. Po pùlnoci pøišla i paní Božena Nìmcová, øekla dìtem nìco o sobì a pøeèetla svoji pohádku Divotvorný meè. Protože se ještì nìkterým nechtìlo spát, èetlo se a rozmlouvalo po internetu s dìtmi v ostatních knihovnách až hluboko do noci. Pohádková noc se všem moc líbila a už se tìšíme na pøíští. Díky pane Andersene S omluvou musíme doplnit informaci k jubilejnímu èíslu Náchodského zpravodaje, které vyšlo v dubnu. Autory fotografií jsou: Martin Hurdálek, Daniel Kvasnièka, autoøi jednotlivých èlánkù a archiv. Webová kamera mìsta Náchod opìt v provozu! Mìsíèník Náchodský zpravodaj. Vydává Mìsto Náchod, IÈO: , Masarykovo námìstí 40, Náchod. Odpovìdný redaktor: Nina Svobodová. Redakèní rada: Ing. Jaroslav Rohulán, Mgr. Lydia Baštecká, Ing. Eva Èejchanová, Hana Kopecká, Libor Fiedler a Daniel Kvasnièka. Titulní foto Petr Šula, další fotografie poøídila redakce, autoøi èlánkù a archiv. Grafická úprava Garmond DTP studio a tisk, tel.: Èíslo 5/2005 vychází Náklad 5000 ks. Distribuce zdarma. Registrace: MK ÈR E Za zmìny v programech zodpovídají poøadatelé jednotlivých akcí a poøadù. Pøíspìvky jsou vítány, slušná diskuze má vždy místo. Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí. Neoznaèené a nepodepsané pøíspìvky poøídila redakce. Adresa èasopisu: NZ, Mìstský úøad v Náchodì, Masarykovo námìstí 40, , tel./fax: , Uzávìrka tohoto èísla byla Uzávìrka èervnového èísla bude !

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Náchodský zpravodaj 1. Léto a dovolené

Náchodský zpravodaj 1. Léto a dovolené Náchodský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5,6 Komorní hudba Náchod... str. 6 Prázdninová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Setkání pøedstavitelù hudebního života

Setkání pøedstavitelù hudebního života 1 èerven 2006 Náchodský zpravodaj èerven 2006 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Komunitní plánování... str. 4 MìSSS Marie... str. 4 Ve víru hudby a tance... str. 5 na internetu Zahradní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: bøezen 2011 roèník 5, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Èáry máry ententýky, letìli jsme do Afriky! Po celý týden letošních

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více