Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:"

Transkript

1 Vydání Listopad Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové poradenství aktuálně Provedeme Vás procesem Mergers & Acquisitions Oceòování aktuálně Oceòování podniku v nové ekonomice Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Nové semináøe Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele NAPSAL JAN AFRA V souvislosti s probíhajícím procesem sbližování právního řádu České republiky s právem Evropské unie se Parlament České Republiky na své příští schůzi začne zabývat vládním návrhem zákona, kterým dochází k implementaci Směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a některých dalších směrnic a tím k dalšímu prohloubení ochrany spotřebitele. Předložený vládní návrh zavádí do českého práva některé nové pojmy a dále rozšiřuje ochranu spotřebitele zejména v oblasti nabízení služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění dosud nerespektoval veškeré požadavky stanovené evropským právem na poli ochrany spotřebitele (na poli ze strany evropské unie obzvláště bedlivě sledovaného), vyvstávala u nás značná potřeba uvést stávající nedostatečnou vnitrostátní právní úpravu do souladu s evropskými předpisy. Přijetím předloženého vládního návrhu bude do právního řádu implementována Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 (Směrnice o nekalých obchodních praktikách), dále Směrnice Rady 69/493/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálového skla, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli, Směrnice Rady 87/357/EHS o sbližování právních předpisů členských států, týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/ 74/ES o názvech textilií. Nejsilnější dopad bude mít předložená novela pro zákon o ochraně spotřebitele v oblasti obecné ochrany spotřebitele, kdy předkládaný návrh především rozšiřuje oblast působnosti celého zákona o ochraně spotřebitele (stanovenou v 1 odst. 3 zákona) z původně stanovené ochrany pouze při prodeji zboží a služeb i na celý samotnému prodeji předcházející nabídko-

2 2 3 Mandantenbrief Vydání Listopad 2007 vý proces. Novela však bude mít razantní dopad i v dalších specifikovaných oblastech. Určité změny si pak novela vzhledem ke svému zaměření zcela logicky vyžádala i v zákoně č. 40/1995 Sb, o regulaci reklamy, a v obchodním zákoníku. Návrh v tomto kontextu zavádí do zákona i některá nová ustanovení (obecná skutková podstata Nekalých obchodních praktik a dále speciální skutkové podstaty Klamavých obchodních praktik a Agresívních obchodních praktik) a s tím související další zákazy a regulativy, kdy podnikatel vyrábějící, nabízející či prodávající zboží či služby v rozporu s takto stanovenými regulativy zároveň naplňuje skutkovou podstatu správního deliktu. Generální klauzule skutkové podstaty správního deliktu Nekalých obchodních praktik obecně stanoví, že obchodní praktika je nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které by jinak neučinil. Přitom novela hovoří o spotřebitelích, kteří jsou z důvodu duševní nebo fyzické slabosti nebo věku zvlášť zranitelní. Nekalost takového jednání je třeba dle zákonné dikce vždy hodnotit podle předpokládaného jednání průměrného člena této skupiny. Znaky speciální skutkové podstaty správního deliktu Klamavých obchodních praktik potom naplní ten, kdo se dopustí např. užití nepravdivých údajů, údajů sice pravdivých, které ale vzhledem k okolnostem mohou uvést spotřebitele v omyl, opominutí uvedení důležitého údaje, nebo jeho uvedení nesrozumitelným či nejednoznačným způsobem, nebo například prezentování výrobku či služby nebo jejich uvádění na trh, kde může dojít k záměně s jinými výrobky či službami. Zákaz klamání spotřebitele však již v platné právní úpravě vyjádřen byl a jedná se tedy spíše o jeho upřesnění a uvedení do souladu s požadavky Směrnice o nekalých obchodních praktikách. Agresivními obchodními praktikami se pak rozumí takové praktiky podnikatele, které s přihlédnutím ke všem okolnostem výrazně zhoršují možnost svobodného rozhodování spotřebitele tím, že jej obtěžují, donucují (a to včetně použití síly), nebo spotřebitele nepatřičně ovlivňují. Mezi okolnosti rozhodné pro určení toho, zda se v daném případě jedná o Agresivní obchodní praktiky nebo ne, se pak řadí především čas, místo a doba trvání obchodní praktiky a dále například způsob jednání, kladení nepřiměřených překážek spotřebiteli pro uplatnění jeho práv, jakož i některé další okolnosti případu. Novela následně v přílohách explicitně (a velmi rozsáhle) vypočítává jednotlivá jednání, která se za jednání naplňující některou ze speciálních skutkových podstat považují vždy. lizaci zákona na ochranu spotřebitele peněžitá pokuta, kterou může příslušný správní orgán uložit tomu, kdo svým jednáním správní delikt spáchal, a to v některých případech až do výše 50 milionů korun. Vládní návrh pak dále uvádí do souladu s evropským právem také některá další ustanovení zákona na ochranu spotřebitele, jako například ustanovení zakazující diskriminaci spotřebitele či ustanovení zakazující výrobu, dovoz, vývoz, nabízení, prodej a darování výrobků nebezpečných svojí zaměnitelností s potravinami. Dozor nad ochranou spotřebitele provádí především Česká obchodní inspekce, ve speciálně určených případech je však dozor svěřen dalším subjektům, jak např. Státní veterinární správě, Státní zemědělské a potravinářské inspekci, krajským hygienickým stanicím či České národní bance. V zásadě lze o předloženém vládním návrhu říci, že nepřináší žádné výrazněji nové přístupy, jedná se spíše o zavedení veřejnoprávního prvku do vztahu podnikatele ke spotřebitelům a tedy změnu některých institutů, které jsme dosud znali pouze jako instituty charakteru soukromoprávního, například jako jednání nekalosoutěžní dle obchodního zákoníku (i když samozřejmě již tam byly vztaženy nejen k soutěžitelům, ale i ke spotřebitelům a určité dopady mohlo mít takové jednání i v trestní rovině jako trestný čin poškozování spotřebitele dle 121 tr. zákona) a dále zavádí některá další speciální opatření na ochranu spotřebitele, která bylo dosud možno podřazovat jen pod některá zákonná ustanovení obecné povahy a někdy ani to ne. V tomto je tedy připravená novela bezesporu pro spotřebitele přínosem. Přijetím vládního návrhu (a tedy implementací pravidel již platných ve většině zemí evropské unie) se však zároveň otvírá otázka, zda příliš rigidní výklad některých ustanovení nemůže v budoucnu vést i k šikaně výrobců, dovozců či prodejců zboží a služeb. To nám ale zřejmě ukáže až praxe. Předložená novela by dle vládního návrhu měla být Parlamentem projednána a schválena tak, aby mohla nabýt účinnosti ode dne 1. prosince Kontakt pro dalí informace: JUDr. Jan afra, LL.M. Advokát Tel.: Sankcí za jednání, které naplní znaky skutkové podstaty některého z uvedených správních deliktů, zůstává i po nove-

3 Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace NAPSAL JAN BERR V návaznosti na již dříve publikovaný článek o daňové reformě (09/2007) si dovolujeme nyní, když byla v zásadě schválena, upřesnit některá ustanovení, která považujeme pro většinu podniků za zásadní. Jedná se zejména o problematiku tzv. nízké kapitalizace, která byla zpřísněna, a okruh půjček a úvěrů, který byl rozšířen. Dále byl v nové úpravě z důvodu eliminace obcházení postihu nízké podkapitalizace z titulu úroků, např. jejich formálním transformováním na jiné položky (poplatky), zaveden širší pojem finanční náklady z úvěrů a půjček s cílem postihnout všechny takovéto náklady související s financováním společnosti. Za náklady vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nebude možné uznat finanční náklady, kterými se pro účely navrhovaného znění zákona o daních z příjmů rozumí úroky z úvěrů a půjček a související náklady včetně nákladů na zajištění a zpracování úvěrů a poplatků za záruky, pokud 1. přesáhnou v úhrnu za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, částku zjištěnou jako násobek jednotné úrokové míry zvýšené o čtyři procentní body a průměrného stavu úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání. Jednotná úroková míra se stanoví jako průměr z referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit pro splatnost 12 měsíců relevantním pro měnu, v níž je vyjádřen úvěr nebo půjčka, k poslednímu dni každého měsíce zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přičemž úroky z úvěrů a půjček vyjádřených v různých měnách se posuzují samostatně za jednotlivé měny; 2. plynou z úvěrů a půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka; 3. plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční náklady stanou splatnými, jsou zcela nebo zčásti odvozovány od výsledku hospodaření (zisku) poplatníka; 4. * úhrn úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu toto znění je dle návrhu zákona účinné do ; 5. úhrn úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje čtyřnásobek výše vlastního kapitálu toto znění je dle návrhu zákona účinné od ; 6. úhrn úvěrů a půjček, u nichž je věřitelem nebo osobou, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, osoba spojená ve vztahu k dlužníkovi, v průběhu zdaňovacího období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, přesahuje trojnásobek výše vlastního kapitálu dlužníka, je-li příjemcem úvěru a půjčky banka nebo pojišťovna, nebo dvojnásobek výše vlastního kapitálu u ostatních příjemců úvěrů a půjček. Za náklad na dosažení zajištění a udržení příjmů nelze pro účely tohoto zákona uznat poměrnou část finančních nákladů vztahujících se k úvěrům a půjčkám nebo jejich části, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v bodech 1 až 5, přičemž každá z podmínek se posuzuje samostatně. Do úvěrů a půjček se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž jsou finanční náklady součástí vstupní ceny majetku, a dále prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky. Toto ustanovení se nevztahuje na poplatníky uvedené v 2 (tj. poplatníky daně z příjmů fyzických osob), v 18 odst. 3 (tj. poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání), na burzu cenných papírů a na finanční náklady zaúčtované na vrub nákladů, které v úhrnu za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, nepřevýší 1 milion korun, není-li věřitelem nebo osobou, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, osoba spojená ve vztahu k dlužníkovi. Dále si dovolujeme uvést vysvětlení k přechodným ustanovením navrhovaného zákona o daních z příjmů ve vztahu k okamžiku účinnosti pasáží u finančních nákladů z úvěrů a půjček plynoucích ze smluv uzavřených po dni nabytí účinnosti a do dne nabytí účinnosti tohoto návrhu zákona. Návrh zákona o daních z příjmů ve výše uvedeném znění by měl nabýt účinnosti dnem s výjimkou ustanovení uvedeného v bodě 4 označeného *. Zároveň návrh zákona rozlišuje mezi novými smlouvami a dodatky těchto smluv a smlouvami uzavřenými po účinnosti dané změny: a) výše popsané ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na finanční náklady z úvěrů a půjček plynoucí ze smluv uzavřených po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a na základě dodatků, kterými se mění výše poskytované půjčky nebo úvěru anebo výše hrazených úroků, sjednaných po dni nabytí účinnosti tohoto zákona ke smlouvám uzavřeným před tímto dnem za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, započaté v roce 2008 a 2009; b) výše popsané ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na finanční náklady z úvěrů a půjček sjednané do dne nabytí účinnosti tohoto zákona za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání, započaté v roce 2010.

4 4 5 Mandantenbrief Vydání Listopad 2007 Na závěr si dovolujeme uvést, že komentář k navrhovanému znění zákona o daních z příjmů neobjasňuje vyloučení úroků zajištěných osobou spojenou (navrhované znění zákona bod 5). Jde o výklad tohoto pojmu, kdy jsou dané půjčky zajištěny = sjednány, takovouto osobou, či zajištěny = poskytnuta garance takovouto osobou. Dále je otázkou, zda-li zůstane zachován současný postup výpočtu podkapitalizace uvedený v Pokynu Ministerstva financí ČR D-300. Dále se již vyskytly praktické dotazy na rozdělování jednotlivých kategorií půjček vůči vlastnímu kapitálu, přičemž lze očekávat, že nový pokyn ministerstva bude vydán během následujícího roku. Nicméně i přes tyto nejasnosti je nutné, aby společnosti vyhodnotily již nyní, zda-li splňují daná pravidla podkapitalizace a přijaly opatření k splnění těchto podmínek. Dalšími změnami v oblasti zákona o daních z příjmů, daňových rezerv a opravných položek či tématem DPH se budeme zabývat v následujících číslech. Kontakt pro dalí informace. Ing. Jan Berr Daòový poradce, auditor Associate Partner Tel.: Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù NAPSALA ALENA LEJSALOVÁ O struktuře a výši vlastního kapitálu vypovídají kapitálové účty a obsahují tedy významné informace o účetní jednotce. Příklady, proč je způsob účtování právě na těchto účtech důležitý a na co se zaměřit při jejich inventuře. O tom všem v následujícím článku. V průběhu účetního období se na kapitálové účty účtuje zpravidla pouze rozdělení hospodářského výsledku. To za předpokladu, že nedochází ke změnám v oblasti společensko-právní, jako je například navýšení, respektive snížení základního kapitálu, přeměna společnosti nebo změna vlastnických podílů apod. Často se zapomíná na skutečnost, že při účtování na kapitálové účty nestačí znát pouze účetní předpisy. Je zapotřebí také vycházet ze znalosti příslušných ustanovení obchodního zákoníku, společenské smlouvy, rozhodnutí valných hromad, soudu... Inventura jednotlivých účtů vlastního kapitálu by měla být součástí dokladové inventury na konci roku. Problémem bývá, pokud se potřebné informace do finančního nebo účetního oddělení nedostanou vůbec nebo nejsou dodány včas. Při zpracovávání inventury je zapotřebí vyžádat si poslední znění společenské smlouvy, zápisy z představenstva, valných hromad a obstarat si výpis z obchodního rejstříku. Tyto údaje jsou nezbytné nejen pro správné zaúčtování, dokladovou inventuru, ale i pro správné zpracování přílohy k účetní závěrce. Proč je způsob účtování na kapitálových účtech včetně účtu hospodářského výsledku tak důležitý? na základní kapitál a vlastní kapitál vykázaný v účetnictví odkazuje obchodní zákoník, případně jiné předpisy. Jedná se například o 178 (v části pojednávající o rozdělení zisku), 193, 1 (povinnost svolat valnou hromadu), 193, 2 (uzavření smlouvy o nabytí nebo zcizení majetku, jehož hodnota přesahuje 1/3 vlastního kapitálu). Na problematiku v souvislosti s uplatněním 196a (transakce mezi propojenými osobami) jsme již upozorňovali v jednom z předchozích příspěvků... ; způsob rozdělování hospodářského výsledku komanditní společnosti ovlivňuje daňový základ komanditní společnosti a komplementářů. Rozdělení hospodářského výsledku v. o. s. ovlivní daňový základ jednotlivých společníků; zaúčtování závazku vůči společníkovi v souvislosti s rozdělením hospodářského výsledku komanditní společnosti nebo závazku vůči společníkům na základě rozhodnutí valné hromady o výplatě dividend je důležité pro vykázání závazku z titulu srážkové daně; výše vlastního kapitálu je důležitá při aplikaci 25 w zákona o daních z příjmů. Jedná se o daňové posouzení úroků, tzv. test nízké kapitalizace. V případě nedodržení daného poměru výše půjček od propojených osob a vlastního kapitálu, je část nebo celé úroky posouzena jako nedaňový náklad (této problematice a chystané změně v rámci novely zákona o daních z příjmů se věnuje samostatný článek). S ohledem na skutečnost, že výši kapitálových účtů může společnost, respektive vlastníci ovlivnit (např. navýšením základního kapitálu, vkladem mimo základní kapitál nebo rozhodnutím o použití hospodářského výsledku), je zapotřebí se nad případným dopadem včas zamyslet. Na co se zaměřit při inventuře kapitálových účtů? Základní kapitál Je jedním z vlastních zdrojů financování obchodního majetku společnosti. Obchodní zákoník stanoví pro jednotlivé druhy obchodních společností jeho minimální výši, pravidla a způsoby pro jeho zvýšení nebo snížení.

5 Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku se v rozvaze vykazuje v pasivech a účtuje se o něm na účtu 411 Základní kapitál. K účtování změn vlastního kapitálu dosud nezapsaných do obchodního rejstříku se v souladu s účetními předpisy používá účet 419 Změny základního kapitálu. Předmětem kontroly je výše základního kapitálu, dodržení analytické evidence z hlediska struktury vlastníků a dodržení minimální výše základního kapitálu. Potřebné informace lze získat z výpisu z obchodního rejstříku, společenské smlouvy či zápisů z valných hromad. Strukturu vlastníků u akciové společnosti lze zjistit ze seznamu akcionářů nebo z listiny přítomných na valné hromadě u akciové společnosti, která má akcie na majitele. Kapitálové fondy Jak napovídá již název účtové skupiny, jsou tvořeny vkladem do společnosti. V rámci inventury by měla být zdokumentována historie jejich vzniku (zaúčtování) včetně odkazu na příslušné právní dokumenty (zápisy z valných hromad, společenskou smlouvu apod.). Obdobně tomu tak musí být i v případě inventury Emisního ážia nebo Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků a Oceňovacích rozdílů z přecenění při přeměnách. Rezervní fond Zákonný rezervní fond se vykazuje na účtu 421, tj. ve skupině fondů tvořených ze zisků. Od tohoto zákonného rezervního fondu je nutné oddělit rezervní fond vytvořený vklady, například při založení společnosti. Kontrola bývá zpravidla zaměřena na to, zda byl dodržen minimální příděl do rezervního fondu, zda nemá být podle společenské smlouvy příděl vyšší a v případě čerpání, jestli byl použit v souladu s jeho určením. Hospodáøský výsledek Hospodářský výsledek předchozího roku se na počátku účetního období převádí na účet 431 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (pokud nedošlo k jeho rozdělení převodu již v rámci účetní závěrky, jako je tomu např. u v. o. s). V daném účetním období se tento výsledek hospodaření rozděluje na základě rozhodnutí valné hromady, která by se měla konat do 6 měsíců od data účetní závěrky. Rozhodnutí valné hromady musí být v souladu s pravidly určenými obchodním zákoníkem (např. povinný příděl do rezervního fondu, pravidla pro stanovení maximální výše výplaty dividend, pravidla pro navýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů apod.) a v souladu se společenskou smlouvou. Společenská smlouva může stanovit další pravidla pro rozdělování hospodářského výsledku, jako je tvorba povinných fondů oprav, sociálních fondů apod. Pokud v průběhu účetního období není rozhodnuto o vypořádání výsledku hospodaření, převede se zůstatek tohoto účtu na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let nebo na účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let. Účet 431 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení nesmí mít k okamžiku uzavření účetních knih zůstatek. V inventuře je vhodné rozepsat (nebo na základě analytické evidence členit) účty 428 Nerozdělený zisk minulých let nebo na účet 429 Neuhrazená ztráta minulých let, podle doby vzniku. Hospodáøský výsledek u veøejných obchodních společností a komanditních společností Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat rozdělování hospodářského výsledku veřejných obchodních společností a komanditních společností. Zde je zapotřebí při rozdělení hospodářského výsledku a jeho zaúčtování primárně vycházet z ustanovení společenské smlouvy. Pokud smlouva rozdělení neupravuje, vychází se z obecných ustanovení obchodního zákoníku. V některých případech však může být odlišná úprava pro rozdělení zisku od úpravy pro rozdělení ztráty. Z hlediska data rozhodného pro zaúčtování jednotlivých účetních případů, jako je změna vlastnických podílů, změna výše základního kapitálu, vklad mimo základní kapitál apod., je zapotřebí vycházet z právního posouzení data účinnosti jednotlivých rozhodnutí, smluv a úkonů. V některých případech je datem účinnosti zápis v obchodním rejstříku, v jiném případě datum rozhodnutí valné hromady, podpis smlouvy či den, kdy se o dané skutečnosti společnost dozví nebo také den, kdy dojde k zaplacení závazku. Vzhledem k tomu, že posouzení data účinnosti není jednoduché a datum zaúčtování může ovlivnit vykázanou výši vlastního kapitálu nebo jiné položky bilance a výsledovky k určitému datu, je vhodné tuto problematiku konzultovat s právníkem. Kontakt pro dalí informace: Ing. Alena Lejsalová Auditorka, daòová poradkyně Associate Partner Tel.:

6 6 7 Mandantenbrief Vydání Listopad 2007 Podnikové poradenství aktuálně Provedeme Vás procesem Mergers & Acquisitions NAPSAL TOMÁ BÁČA Realizace projektů z oblasti fúzí a akvizic (Mergers & Acquisitions, zkráceně M & A) patří k jedné z nejrychleji rostoucích oblastí poradenských služeb poskytovaných mezinárodní poradenskou kanceláří Rödl & Partner. Firemní strategie poradenství z jedné ruky je předpokladem k úspěchu při řízení těchto projektů. Projekt fúze nebo akvizice představuje konglomerát činností, při nichž se mohou maximalizovat synergické efekty jednotlivých složek poradenské kanceláře. A to ať již se jedná o právní služby při koncipování smluvních dokumentů či realizaci due diligence nebo i posouzení daňových aspektů projektu a optimalizaci transakce ze strany daňových poradců. Stejně tak o zpracování ekonomické due diligence auditorským týmem a v neposlední řadě o znalecký posudek připravený našimi soudními znalci. Naprosto klíčovou podmínkou úspěšné realizace daného M & A projektu však představuje zvládnutí souboru činností v oblasti transakčního poradenství (v angličtině Transaction Advisory). Tyto služby jsou v rámci poradenské kanceláře Rödl & Partner zajišťovány týmem Business Consulting. Zahrnují široké spektrum poradenské činnosti. Od naplánování celé transakce a volbu optimální transakční struktury, přes vytipování vhodných partnerů a investorů pro realizaci projektu včetně vedení transakčních jednání mezi budoucími smluvními stranami. Samozřejmostí je operativní poradenství během realizace projektu. Počítáno je i s případným zajištěním vhodných produktů pro financování části či celé transakce. Koordinace činností dalších oddělení společnosti je nezbytnou součástí poradenství. Posloupnost aktivit pøi realizaci typického projektu M & A Nejčastějším modelem je ten, kdy klient - ať již na základě vlastní analýzy nebo na doporučení svých poradců - dojde k závěru, že nastala vhodná doba pro vyčlenění části podniku nebo prodej společnosti jako celku. A jaký tedy následuje postup? V úplném prvopočátku dochází k diskusi a následné dohodě o základních aspektech transakce, je definován předmět prodeje, cílová skupina a rámcově i předpokládaná cena. Této dohodě zpravidla předchází indikativní analýza prodávaného podniku a relevantního trhu. Dále je jednáno o podmínkách poradenské činnosti, především pak návrhu realistického časového rámce pro uskutečnění transakce a výše honoráře poradce. Honorář je zpravidla sjednáván ve formě percentuální sazby z transakční hodnoty, která je v projektu uskutečněna, a nárok na něj vzniká poradci v případě dosažení úspěchu (zpravidla uzavřením smlouvy o realizaci transakce mezi prodávajícím a kupujícím). Činnosti poradce během realizace projektu jsou honorovány standardními hodinovými sazbami. Tato část honoráře může být v případě dosažení úspěchu zcela nebo částečně započítána na zmíněný honorář za úspěch. Dalí fáze projektu detailní definice transakční struktury a vytipování potenciálních partnerů, investorů apod.; sestavení tzv. long listu, tj. širšího seznamu potenciálních investorů, kteří budou v případě souhlasu klienta osloveni kontaktní nabídkou (anonymní profil viz dále), a to jednak na základě interních kontaktů poradce a dále dle výsledků rešerší veřejně přístupných zdrojů informací; vytvoření tzv. anonymního profilu, tj. krátkého informačního memoranda o předmětu transakce, transakční struktuře atd., ovšem bez uvedení identifikačních údajů (název společnosti, přesná lokalizace, jména společníků apod.); rozeslání anonymního profilu s krátkým průvodním dopisem na potenciální investory podle long listu odsouhlaseného zadavatelem projektu; obdržení a vyhodnocení reakcí oslovených subjektů a sestavení tzv. short listu, tj. seznamu perspektivních zájemců o další jednání vždy v součinnosti s klientem; vytvoření dohody o důvěrnosti upravující nakládání s citlivými a důvěrnými informacemi o projektu; navázání kontaktu se zájemci podle short listu a uzavření dohod o důvěrnosti; vytvoření podrobného exposé k projektu obsahujícího veškeré relevantní údaje poskytnuté o předmětu transakce ze strany klienta včetně ekonomických ukazatelů, analýzy trhu a konkurence a především argumentačně podloženou cenovou nabídku; odeslání exposé zájemcům uzavřevším předtím dohodu o důvěrnosti; zahájení jednání s konečnými zájemci; příprava smluvních dokumentů, resp. revize smluvních dokumentů předložených protistranou (investorem); zastupování klienta při transakčních vyjednáváních, korekce transakční struktury, řešení operativních záležitostí vyplývajících z postupu jednání; zastupování klienta při due diligence, případná realizace Data Roomu;

7 dohled nad splněním zákonných předpokladů nutných realizaci transakce (termíny valných hromad, práva menšinových akcionářů, obchodní věstník, podání na obchodním rejstříku); v případě zajišťování externího financování transakce rovněž jednání s bankovními a dalšími finančními institucemi (mezaninové fondy, private equity fondy apod.), návrh a revize struktury financování apod.; ukončení jednání, příprava a asistence při podpisu smluvní dokumentace (transakce, financování). Závěr Jak z výše uvedeného přehledu vyplývá, projekty v oblasti M & A i v té nejjednodušší variantě představují velmi komplexní soubor činností. Jejich úspěšná realizace vyžaduje detailní znalost příslušných oblastí, zejména pak praktické zkušenosti s realizací srovnatelných transakcí. Řada úspěšně dokončených transakcí z oblasti fúzí a akvizic dokládá, že tímto know how specialisté poradenské kanceláře Rödl & Partner z oblasti Transaction Advisory zcela jistě disponují. Kontakt pro dalí informace: Ing. Tomá Báča Business Consultant Tel.: Oceòování aktuálně Oceòování podniku v nové ekonomice NAPSAL MATĚJ MARALA V problematice oceňování podniku v České republice došlo v posledních letech k výraznému posunu, a to zejména v pohledu na metody hodnocení. Ty, které byly donedávna považovány za progresivní, mohou být dnes v některých případech již nedostačující. Týká se to zejména výnosových metod pro stanovování hodnoty projektů či podniků působících v prostředí s vysokou mírou volatility (např. nové technologie, biotechnologie, nanotechnologie apod.). Tradiční metody výpočtu hodnoty podniků neberou totiž v úvahu flexibilitu projektů a práva s nimi spojená. Tím dochází k tomu, že celý podnik bývá často podhodnocen, čímž může vzniknout nežádoucí situace, kdy dochází k zamítnutí ekonomicky výhodných projektů. Z pohledu ocenění se jako nejlepší nástroj naskýtá použití reálných opčních metod, které jsou odvozeny od finančních opcí a zahrnují tak i hodnotu flexibility jako práva na budoucí se rozhodování na základě získávání pozdějších informací. Použití těchto metod je na místě zejména u oceňování podniků ve fázi rychlého růstu, ovšem při současném zatížení vyšší mírou rizika. Jedná se zejména o společnosti, kde růstový potenciál dosahuje nadprůměrně vysoké hodnoty a tento růst se jim daří udržet co nejdéle. Jejich strategie je zaměřena na core business a vše co netvoří core business je outsourcováno. Tyto podniky ke své činnosti nepotřebují velké investice do dlouhodobých hmotných aktiv, ale rozvoj je spjat s vysoce kvalifikovanou pracovní silou, počáteční neexistencí konkurence a nízkou počáteční úrovní tržeb spojenou s příslibem vysokých růstových příležitostí.toto je v protikladu s podniky působícími ve staré reálné ekonomice, které mají svoji působnost založenou spíše na tradiční výrobě, jejich strategie je zaměřena na výběr činností bez omezení, růstový potenciál je obvyklý v oboru a vliv na hodnotu firmy mají zejména dlouhodobá hmotná aktiva. Jak bylo zmíněno v úvodu, ocenění společností působících v nové virtuální ekonomice se děje na základě reálných opcí. Opce vyjadřují právo či možnost k provedení určitého úkonu, nikoliv však povinnost. Při bližším pohledu jsou tedy opce měřítkem svobody lidského jednání. Vztáhneme-li opce k hmotným transakcím, může se jednat například o smluvně dané právo budoucího nákupu nebo prodeje určitého aktiva za pevně stanovených podmínek. Hodnota reálných opcí je ovlivněna zejména očekávaným cash flow, případnými investičními náklady a také jejich volatilitou. Lze říci, že čím je odhad budoucnosti nevyzpytatelnější, tím může být opce výnosnější a její hodnota narůstá. To je základní rozdíl oproti běžným výnosovým metodám, kde riziko hodnotu podniku snižuje, protože je chápáno jako hrozba. V opčním pojetí naopak riziko hodnotu podniku zvyšuje, protože je příležitostí k realizaci vyšších zisků. Zároveň tak na hodnotu opce působí její životnost. Čím je delší, tím více změn ještě může nastat. Metoda ocenění pomocí reálných opcí se objevuje nově až v posledních 10 letech, a to zejména v USA. Sice tvoří samostatnou skupinu metod, ale ve skutečnosti je rozšířením metod používaných běžně, ve smyslu obohacení o další vstupní parametry. Vychází z obecně známého výpočtu pro metodu diskontovaného čistého cash flow (dále DCF), ze kterého lze výpočtem získat čistou současnou hodnotu (dále NPV) oceňovaného podniku. Pravidlo NPV v pojetí tradičních oceňovacích přístupů doporučuje akceptovat

8 8 9 Mandantenbrief Vydání Listopad 2007 všechny projekty, jejichž NPV je kladné a zamítnout ty, kde je záporné. Ačkoliv je toto pravidlo často označováno jako teoreticky nejsprávnější a v praxi nejvyužívanější, přesto je zřejmých několik nedostatků a nepřesností spojených s jeho používáním (zejména to, že se jedná o přístup statický-pasivní). Z tohoto důvodu se začaly hledat metody, jak přizpůsobit metodu oceňování co nejvíce realitě. Hodnota podniků získaná pomocí tradičních oceňovacích přístupů má, jak už bylo zmíněno, malou vypovídající schopnost pro ocenění firem působících v oblasti nové ekonomiky, a proto musí dojít k její úpravě o jeden parametr výše zmíněnou volatilitu očekávaných cash flow. Volatilitu lze odhadnout dvěma základními způsoby historickým a subjektivním přiblížením. V praxi zdomácněl termín konsolidovaná volatilita, protože je jejím jednoduchým odhadem, založeným na mnoha nejistotách. K odhadu jednotlivých nejistot je možné použít historická data nebo subjektivní odhady managementu. S použitím historických dat je problém zejména z toho důvodu, že u podniků nové ekonomiky je nelze aplikovat z důvodu krátké doby jejich existence. Závěr Závěrem lze konstatovat, že metoda ocenění pomocí reálných opcí obohacuje obecné přístupy k oceňování podniku. Umožňuje jejich ocenění se zohledněním stávajících rizik, především s přihlédnutím k právu následného rozhodnutí v závislosti na vývoji aktuální situace. Kontakt pro dalí informace: Bc. Matěj Marala, MSc. Asistent znalce Tel.: Rödl & Partner Intern Lidé v Rödl & Partner Rozíøili øady advokátù JUDr. Halka Pavlíková Ve společnosti Rödl & Partner začínala v dubnu 2005 jako advokátní koncipientka, složením advokátních zkoušek pokračuje již jako advokátka. Ve své praxi se specializuje na obchodní právo se zaměřením na oblast smluvního práva, právo obchodních společností, fúze a akvizice, pracovní právo a na právní vztahy k nemovitostem. Její volný čas nejčastěji vyplňuje lyžování, cestování, aerobik či divadlo. JUDr. Jan Šafra, LL.M. U poradenské kanceláře Rödl & Partner se věnuje zejména oblasti korporátního a smluvního práva. Mezi jeho klienty patří jak české firmy, tak i italské či německé. Ve společnosti působí od září Věnuje se bojovým uměním, vysokohorské turistice, má rád českou grafiku, vážnou hudbu nebo třeba i víno. Mgr. Miroslav Penka V brněnské pobočce společnosti Rödl Partner působí od července 2004, nejprve jako advokátní koncipient, nyní jako advokát. Zaměřuje se zejména na právo obchodních společností, problematiku konkursního práva, zastupování věřitelů v konkursním řízení, převody nemovitostí a jejich zajištění, nájmy bytů a nebytových prostor. Ve volném čase se s oblibou věnuje cestování, hudbě (hře na klavír), divadlu rád navštěvuje muzikály, tenisu a lyžování. -jv- Nové semináøe Co vládní reforma pøinese nebo vezme kadému z nás Poslanecká sněmovna schválila rozsáhlý balík daňových, zdravotních a sociálních změn, které mají pomoci státu ozdravit veřejné finance a zavést euro. Reforma veřejných financí bude spuštěna od ledna příštího roku. Různé role, různé příjmy, různé dopady. Aktivní účast na semináři o tom, jak reforma ovlivní každodenní život v Česku, přijala i poradenská kancelář Rödl & Partner. Daňový poradce Jan Brantl z mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner bude jedním z přednášejících na setkání prestižního cyklu tématicky zaměřených semi-

9 nářů, organizovaných pod hlavičkou Italsko-české obchodní a průmyslové komory. Jeho přednáška bude zaměřena na změny v oblasti daně z příjmů právnických osob. Vedle něj účastníci rovněž vyslechnou novinky k dani z příjmů fyzických osob a ekologické dani, a to v podání zástupců KPMG a Price Waterhouse Coopers. Setkání se uskuteční dne 14. listopadu 2007 od 9 hodin v prostorách Italského kulturního institutu. Přihlášku a bližší informace k programu lze získat v sekretariátu Italsko-české obchodní komory. Kontakt: Livia Romani, generální sekretář, tel.: , -jv-

10 10 Mandantenbrief Vydání Listopad 2007 Mandantenbrief Listopad 2007, č. 11 Vydává Rödl & Partner Consulting, s.r.o., IČ: Praha 1, Platnéøská 2 Telefon: , Fax: Vychází měsíčně MK ČR E Koordinace: Jana Vodolánová Více informací naleznete na

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké

regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů a půjček jaké Podkapitalizace ve vztahu k úrokům z úvěrů a půjček RNDr. Ivan BRYCHTA regulace výše úvěrů a půjček mezi spojenými osobami pohledem daňových (nedaňových) nákladů vliv podkapitalizace nejen na úroky z úvěrů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGUPXA / PXA (30052014 / 05032014) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu

Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Test katedry finančního účetnictví a auditingu Základy účetnictví - vzor Příklad č. 1 Soukromá Obchodní akademie vyučuje své žáky v pronajatých prostorách. V září škola

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více