Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253"

Transkript

1 Příprava materiálu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 Část 19 Chirální separace Enantiomery jsou molekuly, které nejsou ztotožnitelné se svými zrcadlovými obrazy. Obě zrcadlové formy mají stejné fyzikální a chemické vlastnosti, kromě smyslu rotace roviny kmitů lineárně polarizovaného světla. Nemohou být separovány žádnou dosud popsanou metodou. Enantiomery mohou být rozděleny chromatografií, pokud je systém asymetrický (tzn. chirální). Toho můžeme dosáhnout několika způsoby: a) Mobilní fáze je chirální, zatímco stacionární je achirální (běžná HPLC stacionární fáze). Do použité mobilní fáze je třeba přidat malé množství chirální látky. b) Kapalná stacionární fáze je chirální, mobilní fáze je achirální. Stacionární fáze je nanesena na pevném nosiči. c) Pevná stacionární fáze je chirální a mobilní fáze achirální. Tato metoda je jednoduchá na provedení, ale je nezbytné mít k dispozici nákladnou chirální stacionární fázi. Ve všech uvedených případech při separaci vzniká diastereomerní komplex mezi jedním a druhým enantiomerem analytu a chirálním činidlem v chromatografickém systému a ty se v koloně pohybují různou rychlostí. Například měďnaté soli aminokyselin tvoří diastereomerní komplexy: dvě vazebná místa mědi jsou obsazena molekulami solutu (viz obrázek níže). Měďnaté sloučeniny aminokyselin mohou být vázány na silikagel, jak ukazuje obrázek nebo mohou být přidány do mobilní fáze.

2 Enantiomery mohou být separovány i tradičními chromatografickými metodami, ty jsou založeny na derivatizaci solutu chirální látkou před vlastní chromatografickou separací. Jsou tedy nejprve vytvořeny diasteromery, které jsou dělitelném i v nechirálním prostředí. Separační faktor, α, je důležitým parametrem charakterizace chirálních separačních systémů: kde platí k 2 >k 1. Počet teoretických pater potřebný pro dosažení určitého rozlišení je nižší, pokud je vyšší hodnota separačního faktoru. Hodnoty α menší než 1,05 nejsou v HPLC dostačující (na rozdíl od plynové chromatografie). Na druhou stranu ani příliš vysoké hodnoty α (kolem 3 a více) nejsou žádoucí, protože dvojce píků je od sebe příliš daleko a lze těžko zjistit/potvrdit, že se jedná o enantiomery. Při vhodných podmínkách (vysoká koncentrace a specifická otáčivost) může být pro detekci využit polarimetr. Je rovněž možné využít metodu cirkulárního dichroismu pro detekci a dokonce i pro záznam CD spekter. Různými dalšími metodami se dá určit i absolutní konfigurace. Separace enantiomerů je zvláště důležitá ve farmacii a klinické analýze, protože řada léčiv je založena na asymetrických látkách. Běžné organické syntézy (nechirální) vedou k oběma formám (k racemátu), které mají rozdílné biologické účinky i farmakokinetiku. Chirální mobilní fáze Jestliže je chirální činidlo schopno vytvářet komplex, iontový pár, nebo jiný adukt s enantiomery ve vzorku, je velká šance, že budou rozdílné distribuční koeficienty diastereoisomerů mezi mobilní a stacionární fází, a tím pádem, že budou separovatelné pomocí HPLC. Výhodou této metody je, že si uživatel může vybrat z velkého množství možných chirálních činidel. Naštěstí navíc některá opticky aktivní činidla nejsou ani drahá a k předběžným testům stačí jen malé množství. Nejsou žádná omezení týkající se stacionární fáze a při výběru eluentu lze vycházet z achirální chromatografie (dvě hlavní alternativy jsou vodná a nevodná mobilní fáze). Chirální činidlo nemusí být nezbytně opticky čisté (samozřejmě separace neproběhne, bude-li činidlo racemické!) a pořadí eluce může být změněno použitím opačného enantiomeru činidla jako aditiva do mobilní fáze. Separace enantiomerů chirální mobilní fází je založena na rovnováze, která se může měnit v závislosti na koncentraci, teplotě a ph. Je vhodné tyto parametry zkoušet systematicky, aby byl separační proces optimální. Jestliže je systém výrazně citlivý na jeden parametr, musí být nalezená optimální hodnota parametru přísně dodržována.

3 Nevýhodou uvedeného přístupu je, že enantiomer je po separaci ve formě diastereomerního asociátu a disociace těchto asociátů nemusí být snadná. Za takových podmínek je preparativní separace nepoužitelná. Chirální kapalné stacionární fáze Jestliže je chirální kapalina imobilizována na povrchu pevných částic sorbentu, vzniká tak chirální systém kapalina-kapalina. Mobilní fáze musí být stacionární fází nasycena. K udržení rovnováhy roztoku je nutná konstantní teplota. Pevné chirální stacionární fáze Tato varianta chirální separace je dnes v oblasti HPLC jednoznačně nejrozšířenější. Pokud máme k dispozici kolonu s potřebnou pevnou chirální stacionární fází (CSP), stává se separace enantiomerů relativně jednodušší věcí. Naneštěstí neexistuje jediná univerzální fáze, která by byla schopna řešit všechny separační problémy a je nepravděpodobné, že bude někdy v budoucnu k dispozici. Nicméně bylo vyvinuto velké množství různých CSP a řada z nich je komerčně dostupná. Zároveň bylo publikováno hodně literatury, na jejímž základě může být zvolena vhodná stacionární fáze. Někdy můžeme určitou stacionární fázi dodatečně upravit achirální derivatizací. Nejdůležitější CSP jsou uvedeny v Tabulce níže. Jsou založeny na různých separačních principech a mohou být tříděny následovně: a) kartáčový typ (brush-type) CSP, kde jsou chirální ligandy, obvykle s π-aktivními skupinami, vázány na silikagel; b) helikální polymery, hlavně celulóza a její deriváty; c) fáze s kavitou, jako např. cyklodextriny, crown-ethery a makrocyklická glykopeptidová antibiotika; d) proteinové fáze; e) makrocyklická antibiotika f) ligand-výměnné fáze.

4

5

6

7 Kartáčový typ CSP První široce využívanou a stále velice důležitou CSP kartáčového typu byl dinitrobenzoylfenylglycin (DNBPG, první v tab. výše). Podle autora, Wiliama H. Pirkla, je často nazývána Pirklova fáze, i když by správný název měl být Pirkle I, protože to není jediná fáze uvedeného autora na trhu. DNBPG má několik vlastností, které jsou typické pro téměř všechny CSP kartáčového typu. Má dvě amidové skupiny, které jsou rigidní (planární). Tím pádem budou všechny chirální skupiny preferenčně zaujímat jen omezený počet prostorových konfigurací, což je pro chirální rozpoznávání důležitá skutečnost. Amidová skupina je schopna vazby i přes interakce typu dipól-dipól a s vhodnými molekulami vytváří i vazby vodíkovým můstkem. Dinitrobenzoylová skupina je π-akceptor (kruh je slabě elektrodeficitní) a bude upřednostňovat interakce s π-donory, jakými jsou aniliny, fenoly, chlorbenzeny a naftaleny. Tato interakce je považována za nejdůležitější a prakticky není možné separovat enantiomery, které tyto skupiny nemají. Z tohoto důvodu jsou oblíbené achirální derivatizace aminů a amino kyselin na naftalamidy, alkoholů na naftyl karbamáty a karboxylových kyselin na anilidy. Obvykle je derivatizace jednoduchá a zlepšuje detekovatelnost, protože nové části molekuly intenzivně absorbují UV záření. DNBPG stacionární fáze je levná a dostupná v obou enantiomerních formách. Tato skutečnost může být důležitá pro stopovou analýzu, kdy by měl být menší pík eluován před větším sousedním píkem a nebo v preparativní HPLC, kdy je první pík lépe izolovatelný v čisté formě a druhý je znečištěn píkem předcházejícím. Obrázek níže je dobrým příkladem úspěšné aplikace DNBPG silikagelu pro separaci (D, L)- propranololu (jako oxazolidonového derivátu) v krvi. Podobně jsou používány i jiné CSP kartáčového typu: dinitrobenzoylleucin, naftylalanin, naftylleucin, chrysanthenoyl-fenylglycin, naftylethylmočovina. Všechny mají svou specifitu pro určitou skupinu látek, ačkoli je obtížné ji předvídat. Pro představu o jejich individuálních vlastnostech je vhodné nahlédnout do literatury nebo do materiálů výrobce. CSP kartáčového typu jsou robustní a dovolují nastřikovat velké množství vzorku. Helikální polymery Nederivatizovaná mikrokrystalycká celulóza je jen málo účinná při HPLC separaci enantiomerů, nicméně její deriváty jsou velmi dobře použitelné jako CSP. Triacetyl celulóza je dostupná ve formě pevného materiálu (takto je i poměrně levná), ale i nanesená na silikagelu. Jinými deriváty jsou tribenzoát, trisfenylkarbamát, trisdimethylfenylkarbamát, trischlorofenylkarbamát, tristoluát a derivát kyseliny skořicové. Fáze jsou poměrně drahé a v porovnání s kartáčovými CSP i méně robustní, ale jsou schopny separovat největší množství různých druhů enantiomerů. Jejich záběr se dá dále zvětšit pomocí derivátu poly(trifenylmetakrylátu), kde je nahrazena jedna fenylová skupina pyridylovou a nebo pomocí derivátů amylózy. Mechanismus separace a retence je složitý a dosud nebyl plně vysvětlen. Helikální polymery jsou velice dobré pro separaci zkroucených (twisted) molekul se symetrií D 2d (ačkoli může být rozlišeno i velké množství plochých analytů).

8 Fáze s kavitou Existují tři třídy používaných cyklických chirálních selektorů: cyklodextriny, crown ethery a makrocyklická glykopeptidová antibiotika. S malými molekulami, které dokáží vstoupit do jejich cyklické struktury, mohou tvořit host-guest komplexy. Pro enantioselektivní komplexaci musí být komplexace s cyklem řízena stereochemicky. Cyklodextriny jsou oligosacharidy složené ze šesti, sedmi nebo osmi glukózových jednotek. V tabulce výše je ukázán β-cyklodextrin, který je heptamerem a je nejpoužívanější. α- cyklodextriny mají šest jednotek glukózy a γ-cyklodextriny osm. Glukóza je sama o sobě chirální a v molekule cyklodextrinu, která má tvar komolého kuželu, jsou primární (na menším obvodu kuželu) a sekundární (na širším okraji kuželu) hydroxylové skupiny chirálními vazebnými místy, která se zdají být nezbytná pro enantioselektivitu. Tyto skupiny mohou být rovněž derivatizovány (např. acetylací). Cyklodextriny bývají používány v režimu reverzních fází (to znamená s velmi polární mobilní fází). Mohou separovat mnoho různých enantiomerů, ale je obtížné předvídat jejich použitelnost pro určitý konkrétní případ. Chirální crown ethery typu 18-crown-6 mohou rozlišit aminokyseliny a stejně dobře i primární aminy s aminoskupinou v blízkosti centra asymetrie. Interakci zprostředkovává proton aminoskupiny a kyslíky crown etheru. Skupiny R a R na crown etheru musí být velké a rigidní (binaftyly), aby vnutily správný přístup/geometrii malé guest molekuly pro interakci s host crown etherem. Makrocyklická antibiotika, jako je vancomycin nebo teicoplanin, jsou velké molekuly s několika peptidovými kruhovými skupinami (vedle množství fenylových cyklů). Navíc jsou glykosylované. Mohou být použity v módu normálním i reverzním. Proteiny V biochemii je dobře známo, že obzvlášť enzymy, ale i transportní proteiny, jakým je např. albumin, vykazují při svých interakcích vysokou enantioselektivitu s malými chirálními molekulami. Proteiny je možné navázat na silikagel a získat samostatnou třídu CPS. Připravené fáze jsou využitelné zejména při analýze chirálních léčiv. Několik proteinových fází je dostupných komerčně: albuminy, α-kyselý glykoprotein, ovomucoid, avidin, cellobiohydroláza I a pepsin. Liší se ve svých enantioselektivních vlastnostech, což není překvapující, protože se diametrálně odlišují ve své biologické funkci, velikosti, tvaru nebo izoelektrickém bodě. Proteinové fáze jsou finančně nákladné, citlivé na manipulaci a jejich účinnost (počet pater) i možné zatížení při nástřiku vzorku jsou malé. V jistých aplikacích jsou ale jejich nedostatky vyváženy excelentní enantioselektivitou.

9 Makrocyklická antibiotika Důležitou skupinou CSPs představují imobilizovaná makrocyklická antiobiotika jako např. vankomycin, teikoplanin, ristocetin A, teikoplanin aglykon. Nachází velmi široké uplatnění a jsou použitelná v různých typech mobilních fází od polárního iontového modu, přes RP a polárně-organický mod až k normálnímu modu. V různých mobilních fázích poskytují odlišnou selektivitu. Ligand-výměnné fáze Aminokyseliny zakotvené na silikagelu společně s Cu 2+ ionty mohou stereoselektivně interagovat s dalšími aminokyselinami ve vodném prostředí. Ionty mědi poskytují s vázanou aminokyselinou i aminokyselinou vzorku komplex. Ligand-výměnné fáze jsou vhodné pro separaci aminokyselin a také β-aminoalkoholů a jiných podobných molekul, protože tyto látky nesou dvě polární funkční skupiny v odpovídající vzdálenosti. Tento princip chirálního dělení je jen omezeně používán z důvodu nižší účinností kolon, problematické detekce nederivatizovaného analytu a rovněž může být překážkou také přítomnost mědi v mobilní fázi. Jestliže nemůže být daná separace vyřešena pomocí žádné dostupné komerční fáze, je jednou z možností laboratorní syntéza specifických polymerů s otiskem chirální molekuly, tzv. vtištěných polymerů (chiral molecul imprinted polymer, MIP). Nepřímé separace enantiomerů Jestliže jsou enantiomery derivatizovány chirálním, opticky čistým činidlem, vzniká pár diastereomerů. Diastereomery jsou molekuly s více než jedním centrem asymetrie, které se liší ve fyzikálních vlastnostech. Ze schématu níže je zcela jasné, že navzájem nejsou svými zrcadlovými obrazy. Diastereoisomery jsou separovatelné na klasických achirálních kolonách, ale v každém případě musí být pečlivě vybráno derivatizační činidlo. Velice důležitým faktorem je dokonalá optická čistota činidla. V opačném případě by produktem derivatizace byla směs čtyř diastereoisomerů (dva páry enantiomerů). Enantiomery navzájem separovatelné na achirálním systému nejsou a tudíž by celé měření poskytlo chybné výsledky (Tabulka dole). Čistota optrického aditiva Maximálně detekovatelná optická čistota vzorku 99,95 % 99,9%

10 99,5 % 99,0% 98 % 96,0% Dalším důležitým jevem, kterému musí být zabráněno, je racemizace směsi během derivatizace. Samotnou separaci rovněž může komplikovat nutnost použití přebytku činidla při derivatizaci. Pokud přebytečné činidlo nemůže být odstraněno před nástřikem, může se na chromatogramu objevit interferující pík. K derivatizaci jsou upřednostňovány skupiny, které jsou v blízkosti asymetrického centra. Větší vzdálenost center může vést k nerozlišeným diastereomerům. Pokud je to možné, měla by být vyzkoušena tvorba amidů, karbamátů, derivátů močoviny. Všechny uvedené třídy látek mají relativně rigidní strukturu (v porovnání např. s estery), což může usnadnit chirální separaci. Pokud máme možnost volby, měl by jeden z reakčních izomerů dovolit, aby byl menšinový enantiomer eluován jako první. Tak se nemůže stát, že bude malý pík maskován chvostováním píku většího. Diastereomery se mohou lišit detekovaným signálem. V kvantitativní analýze je nezbytné zjistit kalibrační závislost. Nepřímá separace bývá upřednostňována pro vzorky biologického původu. Separace žádaného píku od interferencí je v případě nepřímé metody jednodušší. Analýza je prováděna na silikagelu (s nevodnými vzorky) nebo na C 18 reverzní fázi (s biologickými vzorky), jak je prezentováno níže na obrázku.

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Struktura proteinů a funkce enzymů

Struktura proteinů a funkce enzymů Struktura proteinů a funkce enzymů RNDr. Tomáš Obšil, PhD. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze HTobsil@natur.cuni.czTH 1. Struktura proteinů Proteiny se skládají

Více

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3 3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ Tato kapitola uvádí více podrobností o úvahách uvedených v sekcích.3 a 2.2.2.3 a popisuje techniky čištění odpadních vod a odpadních plynů podle jejich environmentální výkonnosti,

Více

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek

Institute of Computer Science. Tvorba ontologie huminových látek Institute of Computer Science Academy of Sciences of the Czech Republic Tvorba ontologie huminových látek Pavel Tyl, Martin Řimnáč, Roman Špánek, Július Štuller, Zdeňka Linková, Josef Kozler, Barbora Antošová,

Více

IR a UV VIS spektroskopie

IR a UV VIS spektroskopie IR a UV VIS spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací

Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Klin. Biochem. Metab., 20 (41), 2012, No. 4, p. 210 215. Hmotnostní spektrometrie zdroj analytických informací Friedecký D. 1,2, Lemr K. 3 1 Laboratoř dědičných metabolických poruch, OKB, Fakultní nemocnice

Více

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR)

Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR) Václav Míka a kol. Spektroskopie v blízké infračervené oblasti (NIR) Výběr praktických aplikací v zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. 2008 Metodika vznikla za finanční

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE

ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE ORGANICKÁ CHEMIE A BIOCHEMIE pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově 1. díl JIŘÍ ROUBAL motto: 1. Nikdy nemůžete zvítězit, v nejlepším případě dosáhnete nerozhodného výsledku. 2. Nerozhodného výsledku můžete

Více

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

(P13.1) (P13.2) (P13.3)

(P13.1) (P13.2) (P13.3) 13 Prvky skupiny 13 13.1 Jednoduché hydridy 13.1.1 Neutrální hydridy Vzhledem k třem valenčním elektronům lze u všech prvku skupiny 13 očekávat hydridy MH 3. Existence BH 3 byla však prokázána pouze v

Více

Průvodce výrobou a využitím bioplynu

Průvodce výrobou a využitím bioplynu České sdružení pro biomasu Průvodce výrobou a využitím bioplynu Publikace je zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii

Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav biochemie Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii Bakalářská práce Brno 2011 Jana Nováková Poděkování Ráda bych touto cestou poděkovala

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2

BULLETIN. ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 BULLETIN ASOCIACE ČESKÝCH CHEMICKÝCH SPOLEČNOSTÍ Ročník 41 Číslo 2 Obsah Chemické listy 2010, číslo 2 a 3 ČÍSLO 2/2010 ÚVODNÍK 85 ČÍSLO 3/2010 ÚVODNÍK 137 REFERÁTY Metody předpovědi koloidní stability

Více