POROVNÁNÍ KALKULAČNÍCH METOD ACTIVITY BASED COSTING A TEORIE ÚZKÝCH MÍST

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POROVNÁNÍ KALKULAČNÍCH METOD ACTIVITY BASED COSTING A TEORIE ÚZKÝCH MÍST"

Transkript

1 POROVNÁNÍ KALKULAČNÍCH METOD ACTIVITY BASED COSTING A TEORIE ÚZKÝCH MÍST Anna Reichlová Klíčová slova: activity based costing, teorie omezení, teorie úzkých míst, kalkulace nákladů, optimalizace nákladů, výrobní mix Key words: activity based costing, theory of constraints, optimization of costs, product mix, linear programming Abstrakt V praxi a na univerzitních půdách proběhlo srovnání několika různých kalkulačních metod a vyplynula z nich některá doporučení při volbě nejvhodnější varianty. Ve své práci se věnuji zejména metodám Activity Based Costing (ABC), teorie úzkých míst (Theory of Constraints, TOC) v porovnání s tradičními kalkulacemi. Důležitým zjištěním je, že se metody navzájem nevylučují, naopak při vhodné aplikaci obou druhů najednou dávají optimálnější výsledky a doporučení. Rozhodujícími faktory jsou skutečnosti, zda firma sleduje krátkodobý nebo dlouhodobější cíl, dále pak dispozice a specifičnost zdrojů. Faktor času není ani myšlen ve smyslu reálného času, ale spíše s možností flexibilní dispozice se zdroji, které firma vlastní. Abstract This article provides comparison of two cost calculations approaches. The first one is Theory of Constraints (TOC) and second one Activity Based Costing (ABC). For some time it was believed that these two methods compete with each other but later some studies were conducted to prove that each one is suitable for different situations. There are some recommendations when is one more convenient to use than the other. Sometimes integrated model ABC-TOC can give even more optimal solutions especially in situation of choosing the right product mix or right set of orders. Úvod Zkušenosti a poznatky z praxe ukázaly, že neexistuje jedno univerzální doporučení při výběru nejvhodnější metody kalkulace nákladů. Jisté je, že původní kalkulace využívající tradiční dělení nákladů na přímé a nepřímé s používání jednotné rozvrhové základny, jsou nevhodné s ohledem na rostoucí variabilitu zboží, distribučních kanálů a změnou poměru mezi variabilními a fixními náklady. V mnoha článcích jsou ABC a TOC popisovány jako oponující si metody, což je logické, vzhledem k níže uvedeným hlavním odlišnostem. Zatímco TOC předpokládá, že jedinými opravdovými variabilními náklady je materiál, ABC naopak přistupuje k téměř všem nákladům jako variabilním. Další odlišností je pohled na firemní zdroje. TOC se soustředí převážně na úzká místa zdrojů a tím se snaží maximalizovat výstup. ABC se úzkými místy nezabývá a předpokládá, že zdroje, které jsou k dispozici, jsou plně využívány, pokud ne tak je nevyužitá kapacita promítnuta do celkových nákladů ve formě nákladů přebytečné kapacity. 881

2 Rozdílný je také hlavní účel těchto dvou systémů. ABC se snaží veškeré náklady, které přináší fungování zdrojů, co nejpřesněji přiřadit nákladovým objektům. Nehledí na to, zda jsou vyvolány cost driverem, který je zároveň úzkým místem z hlediska TOC. TOC se zaměřuje na kapacitu úzkého místa a jejím řízením optimalizuje produkci. Jejím cílem by mělo být zlepšovat průchodnost, tj. kapacitu tohoto místa a tím zvýšit celkovou kapacitu podniku. V článku se věnuji třem pohledům na využití ABC a TOC s ohledem na různá kritéria a cíle. 1. ABC vs. TOC z hlediska specifičnosti nákladů Současná literatura vysvětluje použití TOC a ABC na základě přístupu k dělení variabilních a fixních nákladů. Jelikož ABC považuje většinu nákladů za variabilní a TOC naopak považuje za variabilní složku minimální podíl celkových nákladů, doporučení zní, že TOC je spíše vhodnější pro krátkodobější plánovaní a ABC pro dlouhodobě plánování. Díky tomu by se mohlo zdát, že doporučení pro použití je jednoduché, a že firma by mohla v podstatě provozovat oba systémy najednou. Toto zjednodušené dělení však nevysvětluje, proč se nějaká firma rozhodne používat pouze jeden či druhý nástroj. Řešení, které navrhuje VG Sridharan [1], je princip specifičnosti zdrojů. V prvním případě rozdělíme skutečnosti na 2 možné. Prvním případem je, kdy specificita zdrojů je malá. To znamená, že výrobek A může být vyroben na zařízení typu X, Y, Z nebo lidskou prací. Bez ohledu na způsob výroby předpokládáme, že aktivity potřebné k výrobě jsou zhruba stejné. V tomto případě lze doporučit metodu TOC, jelikož kalkuluje pouze s náklady, které se týkají bezprostředně výroby. Ostatní aktivity a s nimi spojené náklady považuje za neměnné, tudíž k nim při kalkulaci nepřihlíží. TOC při optimalizaci výroby navrhne výhodnější přiřazení jednotlivých výrobků zdrojům tím, že bere v úvahu vytíženost kapacit a soustředí se na odlehčení úzkých míst. TOC lze doporučit pro oba případy, kdy je úzké místo uvnitř podniku nebo se jedná o faktor externí, jako je například poptávka. Opakem prvního případu je situace, kdy některý z výrobků je možné vyrobit pouze za použití specifického zdroje, např. vyškolený pracovník, speciální stroj. Dále také není možné vždy dopředu říci, zda bude výroba trvat pokaždé stejnou dobu. Z pohledu ABC to znamená, že množství aktivit vyvolaných cost drivery může být pokaždé jiné s ohledem na volbu výrobního zařízení. V těchto situacích je zřejmé, že TOC by neobstála. Mohlo by se stát, že nevyškolený pracovník bude obsluhovat stroj dvojnásobnou dobu a ještě hrozí riziko poškození stroje či větší zmetkovitosti. Jelikož TOC pohlíží na většinu nákladů, že jsou fixní, tyto situace, kdy by byla výroba neefektivní, by se do nákladů na výrobek nepromítly. ABC díky sledování celého sledu aktivit, které se na výrobě podílejí, dovede odhalit neefektivní procesy a navrhnou okamžitě nápravná opatření. Pro případy výrobního mixu, který požaduje vysokou specializaci výrobních zdrojů a zároveň existuje uvnitř podniku úzké místo, není jednoznačné kterou z metod použít. ABC nevyhledává úzká místa, neboť předpokládá, že poptávka a nabídka zdrojů se rovnají. TOC umí pracovat s úzkými místy, ale jak jsem již uvedla, není vhodná pro případy výrobního mixu požadujícího vysokou specificitu zdrojů. Nabízí se tedy řešení integrovaného modelu TOC-ABC. Jeden z integrovaných modelů popisuje např. R. Kee [4] nebo R.Cooper [2]. Tuto teorii o rozdělení použitelnosti metod dle specifičnosti zdrojů lze shrnou následující maticí 2x2. 882

3 Specifičnost zdrojů výrobního mixu je nízká. Specifičnost zdrojů výrobního mixu je vysoká. Úzké místo uvnitř podniku TOC TOC-ABC Úzké místo mimo podnik TOC ABC 2. ABC vs. TOC z hlediska finančního řízení Dalším možné kritérium, zda použít TOC či ABC, se více týká finančního řízení a plnění krátkodobých až střednědobých cílů. S použitím simulačních technik bylo zjištěno, že firma může při použití jedné metody maximalizovat zisk, při druhé metodě zase maximalizovat obrat a při použití obou metod najednou ovšem v předepsaném pořadí může dosáhnout ještě optimálnějšího výsledku. Zde bych ráda prezentovala výsledky studie, která proběhla na University of Emory, na které se podílel jeden ze zakladatelů původní ABC Robin Cooper [2] Jedná se modelovou hypotetickou situaci, kdy firma má zakázky od mnoha odběratelů a může si vybírat, které zrealizuje a které ne. K výpočtu výhodnosti jednotlivých objednávek jsou zapotřebí tyto veličiny. Předpokládáme, že mají ze statistického hlediska normální rozdělení a pro výpočty lze použít střední hodnotu a směrodatnou odchylku, spočtenou z předchozích zkušeností. Celkové variabilní náklady na jednotku Podíl lidské práce na jednotku Náklady na obstarání jedné objednávky Výrobní náklady jedné objednávky Velikost objednávky (číslo, počet) Počet minut na výrobu jednotky v úzkém místě Počet minut pro seřízení stroje na jednu objednávku v úzkém místě Prodejní cena na jednotku TVC LAB BOE POE OS RM SM SP Předpokládáme, že vzhledem k odlišnému přístupu TOC a ABC bude soubor vybraných objednávek odlišný dle typu metody z hlediska příjmu, zisku a nákladů. V obou přístupech experiment bere v úvahu kapacitu úzkého místa. Soubor objednávek jako celek je porovnán u obou přístupů z hlediska zisku. Varianta je vyhodnocena jako optimálnější, pokud byl danou metodou vybrán soubor objednávek produkující větší zisk. Aby bylo možné výpočet správně provést, je nutné definovat kapacitu úzkého místa. Pro spočtení je zapotřebí těchto proměnných. Celkový počet vygenerovaných objednávek Maximální počet kol simulací na jednu objednávku. Pro případ, že je objednávka příliš velká a musí se rozložit do více simulací. Přibližné procento přijatých objednávek pro jednu simulaci Počet proběhlých simulací N (číslo) NR (číslo) K (procento) I (číslo) Kapacita úzkého místa je stejná bez ohledu na zvolenou metodu. 883

4 BC = K * N * (RM stř.hodn. * OS stř.hodn.. + (NR + SM stř.hodn. )) TOC RANKING = (OS * (SP - TVC) / ((SM * NR) + (RM * OS))) ABC RANKING = ((((SP - (TVC + LAB)) * OS) - (BOE * NR) - (POE))/OS) Soubory objednávek byly seřazeny dle atraktivity z hlediska příjmu a zisku. V případě, že objednávka nemohla být přijata z důvodu dosažení kapacity v úzkém místě, byla vybrána následující varianta dle pořadí výhodnosti. Simulačním softwarem bylo zjištěno, že ve všech případech objednávky vybrané dle ABC generují více zisku než TOC. Dle TOC byly vybrány objednávky, které generují více příjmů avšak za cenu vzrůstajících nákladů a tím pádem nižších zisků. Příčinou rozdílných výsledků je odlišné pojetí operativních nákladů. TOC považuje operativní náklady za fixní složku, zatímco ABC za variabilní složku. Porovnáním simulovaných dat bylo zjištěno, že operativní náklady mají větší variabilitu než příjmy. Díky tomu, že ABC posuzuje objednávky primárně z nákladového hlediska a tyto náklady zahrnují i operativní náklady, firma využívající ABC, bude ziskovější. Naopak TOC s fixním přístupem k operativním nákladům, který může některé firmě vyhovovat, dává výsledky preferované z hlediska příjmů. Nabízí se otázka, jak je možné využít předností obou metod, aby vybraná varianta byla ještě optimálnější. Řešením je integrovaný model. Nejprve je zvolen mezní bod (D) počtu přijatých objednávek. Tento počet je vynásobený kapacitou úzkého místa BC a objednávky jsou podrobeny prvnímu výběru dle výše uvedeného kritéria ABC RANKING. Teprve následně jsou objednávky zredukovány s ohledem na kapacitu úzkého místa a za použití TOC RANKING. R. Cooper uvádí, že takto provedený experiment je závislý na pořadí, tj. že výsledky jsou odlišné, zda je nejprve proveden výběr pomocí ABC + TOC či naopak. Optimálnější varianta je zvolena v případě, kde je nejprve proveden výběr pomocí TOC a následně zredukován pomocí ABC. Toto řešení dává dokonce lepší výsledky z hlediska zisku než při použití samotné metody ABC. Z této studie vyplývá, že firma může používat obě metody, dle toho jaký cíl sleduje. Nelze říci, který přístup je lepší, dají se pouze vyvodit jistá doporučení- Záleží na každé konkrétní firmě a charakteru nákladů, které má. 3. ABC vs. TOC při sestavování výrobního mixu Třetí oblastí, kde se může v pozitivní míře využít zdánlivého konfliktu a protikladu ABC a TOC je sestavování výrobního programu. Za pomoci lineárního programování při výpočtech zahrnující integrovaný model ABC-TOC lze dokázat, že tato situace poskytuje optimálnější výsledky. Je důležité dodat, že se jedná pouze o model, který funguje za určitých předpokladů a je vhodný zejména tam, kde lze veličiny dobře kvantifikovat, jelikož využívá matematické a statistické funkce.[3] Na jedné straně je metoda ABC, která sleduje náklady v jednotlivých úrovních pro každou aktivitu. Na druhé straně je TOC, která dovede vyjádřit veškerá vnitřní omezení např. kapacitu výrobní linky a vnější omezení např. poptávku. Schéma je uvedené v příloze článku. Výsledkem modelu je objektivní funkce lineárního programování, která podlehne minimalizaci nebo maximalizaci. Omezení jsou vyjádřena nerovnicemi. Jejím úkolem může být např. zvolit takový výrobní program, který minimalizuje náklady s přihlédnutím 884

5 k exitujícím omezením nebo maximalizovat zisk za daných podmínek. Výpočet lze provést buď algebraicky nebo za použití Excelu nebo softwaru Lindo. Experimenty, které proběhly na univerzitě v Kaunasu[3], dokazují, že integrovaný model dovede lépe řídit využívání kapacit a tím pádem dokáže zvolené portfolio generovat větší zisk. Limity tohoto modelu jsou především v nutnosti číselně vyjádřit všechna omezení a také v nutnosti spoléhat na odhady, které se mohou velice často s realitou rozcházet. I kdyby firma používala tento model pouze pro simulace, může ji pomoci při sestavování různých možných scénářů vývoje na trhu i uvnitř podniku. Závěr Studiem dostupné literatury, výsledků výzkumu a vlastních matematických propočtů lze tvrdit, že metody ABC a TOC by si neměly vzájemně konkurovat. Naopak při vhodné aplikaci obou metod najednou lze za určitých okolností dosáhnout optimálnějších výsledků. Důležitým faktorem při volbě kalkulační metody je také charakter a odvětví podniku, šíře sortimentu a cíle, které podnik sleduje. Obecné doporučení zní, že TOC se snaží optimalizovat výrobní mix tím, že sleduje optimální využití kapacit úzkých míst a soustředí se na krátkodobý prospěch. ABC předpokládá, že zdroje mohou být v průběhu času pružněji řízeny a tím se ABC stává strategickým nástrojem oproti spíše operativnímu TOC. O tom svědčí i studie R. Coopera, kdy ABC vždy preferuje celkový zisk oproti metodě TOC, která se zaměřuje na maximální využití kapacit, aby bylo dosaženo maximálního výkonu i za cenu vyšších nákladů. Jiný pohled dává doporučení na výběr metody s ohledem na specifičnost zdrojů. Při nízké specifičnosti neboli snadné nahraditelnosti je jednodušší použít TOC naopak při vysoké míře specifičnosti je nutno použít ABC model nebo integrovaný model ABC+TOC. Úlohy, kdy je rovněž vhodné použít integrovaný model, jsou manažerská rozhodnutí při volbě výrobního mixu. Dle požadovaného cíle a daných omezení jsou sestaveny rovnice a nerovnice, které lze řešit pomocí metod lineárního programování. Literatura: [1] SRIDHARAN, V. G., KRISHNAN, R., VERGAUWEN, P., ARTHANARI, T. The TOC- ABC Choice Debate for Product Mix Decisions: Introducing Asset Specificity as an Alternate Explanation, Journal of Global Business Issues 3. 1 (Spring 2009): [2] COOPER, R., BRAY, D. A. AND PARZEN, M. I., Who Wins in a Dynamic World: Theory of Constraints Vs. Activity-Based Costing? (January 2007). North American Assoc. for Computational Social and Organizational Science (NAACSOS) Conference, June Available at SSRN: or [3] GRONDSKIS, G., SAPKAUSKIENE, A. Cost accounting information use for product mix design, Economics and Management, 2011, Issue 16. ISSN: [4] KEE, R. Integrating activity based costing with theory of constraints to enhance production related decision making, Accounting Horizons, V9, str [5] COOPER, R.; SLAGMULDER, R. Integrating Activity Base Costing and the Theory of Constraints, Strategic Finance, 80, 8, únor 1999, str

6 Ing. Anna Reichlová Doktorandka Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská nám. W. Churchilla 4, Praha 3 886

7 Příloha - Matematický model pro integrovaný ABC-TOC model 1 [3] Předpoklady modelu rozdělení procesu na jednotlivé aktivity ABC matematický m. Náklady na jednotku produktu TOC matematický m. Formulace omezení Jednotkové náklady aktivit Nepř. N na výrobní dávku/jedn. Nepř. N na produkt/jedn. Omezení na straně poptávky, Omezení na straně aktivit Celkové náklady na jedn. produktu Ostatní omezení Nákladový model Objektivní funkce Omezení Formulace modelu 1 celkové náklady na produkt j, - přímé náklady na jednotku produktu j plus podíl nepřímých nákladů na produkt j, - podíl nepřímých nákladů na jednotku produktu j, - podíl nepř. nákladů na výr. dávku, podíl ostatních nepřímých nákladů spojených s výrobou produktu j, h,g omezení, q poptávka po produktu, - vnější omezení na straně popt. minimální resp. maximální možná poptávka. 887

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH VÝZKUM V OBLASTI ALOKACE NÁKLADŮ NA JEDNOTLIVÉ AKTIVITY A ZDROJE NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Lenka Výstupová Klíčová slova: Alokace nákladů, zdroje, finanční řízení, celkové náklady, přímé náklady, nepřímé náklady,

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě

Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Adéla Weinsteinová Analýza vybraného procesu ve středně velké potravinářské firmě Bakalářská

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda

Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra institucionální ekonomie Komparace ekonomicko-teoretických přístupů k ochraně přírodních zdrojů ve vazbě na přírodní zdroj voda Disertační

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ

MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Barbora Vostracká MAPOVÁNÍ ZMĚN ZÁSTAVBY S VYUŽITÍM DAT DPZ Diplomová práce Praha, srpen 2008 Vedoucí diplomové

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure

Tvorba mapové aplikace pro sledování polohy v Cloud serverová část Windows Azure Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Tvorba mapové aplikace

Více

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě HARMONIZACE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA VELIKOST DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 1 IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Abstrakt Příspěvek je

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1

Očekávané dopady změn sazeb DPH na rozpočty krajů 1 Shrnutí Studie pro potřeby ERAK Očekávané dopady změn sazeb na rozpočty krajů 1 20.4. 2012 LIBOR DUŠEK, PETR JANSKÝ Předložená studie byla vypracována pro potřeby Ekonomické rady Asociace krajů, na základě

Více

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ

MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITOROVÁNÍ RADIACE V ČASNÉ FÁZI NEHODY NA JADERNÉM ZAŘÍZENÍ ANALÝZA VŠECH TYPŮ MĚŘENÍ POUŽITELNÝCH PRO KOREKCI MODELOVÝCH PŘEDPOVĚDÍ MONITORING OF RADIATION SITUATION IN THE EARLY PHASE OF EMERGENCY

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná VÚPSV v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více

ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné

ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné ASP: mnoho přínosů lze dosáhnout i bez něj, ale v některých oblastech je velmi vhodné Jan Smolík Katedra informačních technologií Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze W. Churchilla

Více

Řízení hodnot v kontextu inovace CRM

Řízení hodnot v kontextu inovace CRM Josef Neumann NextiraOne Czech s.r.o. Abstrakt: Cílem inovace CRM je optimalizovat řízení vztahů se zákazníky a tím zvýšit dlouhodobou výkonnost a tedy hodnotu organizace a to právě díky řízení hodnoty

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad 2010 1 OBSAH

Více

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná

Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením. Ing. Irena Konečná Metody výuky využívané na střední škole ve vybraných předmětech s ekonomickým zaměřením Ing. Irena Konečná Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Cílem práce je popis aktuálního stavu v oblasti výukových metod

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice

Analýza celoživotního dopadu. veřejného důchodového pojištění. v České republice Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice Závěrečná výzkumná zpráva grantového projektu č. 402/07/0823 financovaného GA ČR Stanislav Klazar Barbora Slintáková Katedra

Více