POROVNÁNÍ KALKULAČNÍCH METOD ACTIVITY BASED COSTING A TEORIE ÚZKÝCH MÍST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POROVNÁNÍ KALKULAČNÍCH METOD ACTIVITY BASED COSTING A TEORIE ÚZKÝCH MÍST"

Transkript

1 POROVNÁNÍ KALKULAČNÍCH METOD ACTIVITY BASED COSTING A TEORIE ÚZKÝCH MÍST Anna Reichlová Klíčová slova: activity based costing, teorie omezení, teorie úzkých míst, kalkulace nákladů, optimalizace nákladů, výrobní mix Key words: activity based costing, theory of constraints, optimization of costs, product mix, linear programming Abstrakt V praxi a na univerzitních půdách proběhlo srovnání několika různých kalkulačních metod a vyplynula z nich některá doporučení při volbě nejvhodnější varianty. Ve své práci se věnuji zejména metodám Activity Based Costing (ABC), teorie úzkých míst (Theory of Constraints, TOC) v porovnání s tradičními kalkulacemi. Důležitým zjištěním je, že se metody navzájem nevylučují, naopak při vhodné aplikaci obou druhů najednou dávají optimálnější výsledky a doporučení. Rozhodujícími faktory jsou skutečnosti, zda firma sleduje krátkodobý nebo dlouhodobější cíl, dále pak dispozice a specifičnost zdrojů. Faktor času není ani myšlen ve smyslu reálného času, ale spíše s možností flexibilní dispozice se zdroji, které firma vlastní. Abstract This article provides comparison of two cost calculations approaches. The first one is Theory of Constraints (TOC) and second one Activity Based Costing (ABC). For some time it was believed that these two methods compete with each other but later some studies were conducted to prove that each one is suitable for different situations. There are some recommendations when is one more convenient to use than the other. Sometimes integrated model ABC-TOC can give even more optimal solutions especially in situation of choosing the right product mix or right set of orders. Úvod Zkušenosti a poznatky z praxe ukázaly, že neexistuje jedno univerzální doporučení při výběru nejvhodnější metody kalkulace nákladů. Jisté je, že původní kalkulace využívající tradiční dělení nákladů na přímé a nepřímé s používání jednotné rozvrhové základny, jsou nevhodné s ohledem na rostoucí variabilitu zboží, distribučních kanálů a změnou poměru mezi variabilními a fixními náklady. V mnoha článcích jsou ABC a TOC popisovány jako oponující si metody, což je logické, vzhledem k níže uvedeným hlavním odlišnostem. Zatímco TOC předpokládá, že jedinými opravdovými variabilními náklady je materiál, ABC naopak přistupuje k téměř všem nákladům jako variabilním. Další odlišností je pohled na firemní zdroje. TOC se soustředí převážně na úzká místa zdrojů a tím se snaží maximalizovat výstup. ABC se úzkými místy nezabývá a předpokládá, že zdroje, které jsou k dispozici, jsou plně využívány, pokud ne tak je nevyužitá kapacita promítnuta do celkových nákladů ve formě nákladů přebytečné kapacity. 881

2 Rozdílný je také hlavní účel těchto dvou systémů. ABC se snaží veškeré náklady, které přináší fungování zdrojů, co nejpřesněji přiřadit nákladovým objektům. Nehledí na to, zda jsou vyvolány cost driverem, který je zároveň úzkým místem z hlediska TOC. TOC se zaměřuje na kapacitu úzkého místa a jejím řízením optimalizuje produkci. Jejím cílem by mělo být zlepšovat průchodnost, tj. kapacitu tohoto místa a tím zvýšit celkovou kapacitu podniku. V článku se věnuji třem pohledům na využití ABC a TOC s ohledem na různá kritéria a cíle. 1. ABC vs. TOC z hlediska specifičnosti nákladů Současná literatura vysvětluje použití TOC a ABC na základě přístupu k dělení variabilních a fixních nákladů. Jelikož ABC považuje většinu nákladů za variabilní a TOC naopak považuje za variabilní složku minimální podíl celkových nákladů, doporučení zní, že TOC je spíše vhodnější pro krátkodobější plánovaní a ABC pro dlouhodobě plánování. Díky tomu by se mohlo zdát, že doporučení pro použití je jednoduché, a že firma by mohla v podstatě provozovat oba systémy najednou. Toto zjednodušené dělení však nevysvětluje, proč se nějaká firma rozhodne používat pouze jeden či druhý nástroj. Řešení, které navrhuje VG Sridharan [1], je princip specifičnosti zdrojů. V prvním případě rozdělíme skutečnosti na 2 možné. Prvním případem je, kdy specificita zdrojů je malá. To znamená, že výrobek A může být vyroben na zařízení typu X, Y, Z nebo lidskou prací. Bez ohledu na způsob výroby předpokládáme, že aktivity potřebné k výrobě jsou zhruba stejné. V tomto případě lze doporučit metodu TOC, jelikož kalkuluje pouze s náklady, které se týkají bezprostředně výroby. Ostatní aktivity a s nimi spojené náklady považuje za neměnné, tudíž k nim při kalkulaci nepřihlíží. TOC při optimalizaci výroby navrhne výhodnější přiřazení jednotlivých výrobků zdrojům tím, že bere v úvahu vytíženost kapacit a soustředí se na odlehčení úzkých míst. TOC lze doporučit pro oba případy, kdy je úzké místo uvnitř podniku nebo se jedná o faktor externí, jako je například poptávka. Opakem prvního případu je situace, kdy některý z výrobků je možné vyrobit pouze za použití specifického zdroje, např. vyškolený pracovník, speciální stroj. Dále také není možné vždy dopředu říci, zda bude výroba trvat pokaždé stejnou dobu. Z pohledu ABC to znamená, že množství aktivit vyvolaných cost drivery může být pokaždé jiné s ohledem na volbu výrobního zařízení. V těchto situacích je zřejmé, že TOC by neobstála. Mohlo by se stát, že nevyškolený pracovník bude obsluhovat stroj dvojnásobnou dobu a ještě hrozí riziko poškození stroje či větší zmetkovitosti. Jelikož TOC pohlíží na většinu nákladů, že jsou fixní, tyto situace, kdy by byla výroba neefektivní, by se do nákladů na výrobek nepromítly. ABC díky sledování celého sledu aktivit, které se na výrobě podílejí, dovede odhalit neefektivní procesy a navrhnou okamžitě nápravná opatření. Pro případy výrobního mixu, který požaduje vysokou specializaci výrobních zdrojů a zároveň existuje uvnitř podniku úzké místo, není jednoznačné kterou z metod použít. ABC nevyhledává úzká místa, neboť předpokládá, že poptávka a nabídka zdrojů se rovnají. TOC umí pracovat s úzkými místy, ale jak jsem již uvedla, není vhodná pro případy výrobního mixu požadujícího vysokou specificitu zdrojů. Nabízí se tedy řešení integrovaného modelu TOC-ABC. Jeden z integrovaných modelů popisuje např. R. Kee [4] nebo R.Cooper [2]. Tuto teorii o rozdělení použitelnosti metod dle specifičnosti zdrojů lze shrnou následující maticí 2x2. 882

3 Specifičnost zdrojů výrobního mixu je nízká. Specifičnost zdrojů výrobního mixu je vysoká. Úzké místo uvnitř podniku TOC TOC-ABC Úzké místo mimo podnik TOC ABC 2. ABC vs. TOC z hlediska finančního řízení Dalším možné kritérium, zda použít TOC či ABC, se více týká finančního řízení a plnění krátkodobých až střednědobých cílů. S použitím simulačních technik bylo zjištěno, že firma může při použití jedné metody maximalizovat zisk, při druhé metodě zase maximalizovat obrat a při použití obou metod najednou ovšem v předepsaném pořadí může dosáhnout ještě optimálnějšího výsledku. Zde bych ráda prezentovala výsledky studie, která proběhla na University of Emory, na které se podílel jeden ze zakladatelů původní ABC Robin Cooper [2] Jedná se modelovou hypotetickou situaci, kdy firma má zakázky od mnoha odběratelů a může si vybírat, které zrealizuje a které ne. K výpočtu výhodnosti jednotlivých objednávek jsou zapotřebí tyto veličiny. Předpokládáme, že mají ze statistického hlediska normální rozdělení a pro výpočty lze použít střední hodnotu a směrodatnou odchylku, spočtenou z předchozích zkušeností. Celkové variabilní náklady na jednotku Podíl lidské práce na jednotku Náklady na obstarání jedné objednávky Výrobní náklady jedné objednávky Velikost objednávky (číslo, počet) Počet minut na výrobu jednotky v úzkém místě Počet minut pro seřízení stroje na jednu objednávku v úzkém místě Prodejní cena na jednotku TVC LAB BOE POE OS RM SM SP Předpokládáme, že vzhledem k odlišnému přístupu TOC a ABC bude soubor vybraných objednávek odlišný dle typu metody z hlediska příjmu, zisku a nákladů. V obou přístupech experiment bere v úvahu kapacitu úzkého místa. Soubor objednávek jako celek je porovnán u obou přístupů z hlediska zisku. Varianta je vyhodnocena jako optimálnější, pokud byl danou metodou vybrán soubor objednávek produkující větší zisk. Aby bylo možné výpočet správně provést, je nutné definovat kapacitu úzkého místa. Pro spočtení je zapotřebí těchto proměnných. Celkový počet vygenerovaných objednávek Maximální počet kol simulací na jednu objednávku. Pro případ, že je objednávka příliš velká a musí se rozložit do více simulací. Přibližné procento přijatých objednávek pro jednu simulaci Počet proběhlých simulací N (číslo) NR (číslo) K (procento) I (číslo) Kapacita úzkého místa je stejná bez ohledu na zvolenou metodu. 883

4 BC = K * N * (RM stř.hodn. * OS stř.hodn.. + (NR + SM stř.hodn. )) TOC RANKING = (OS * (SP - TVC) / ((SM * NR) + (RM * OS))) ABC RANKING = ((((SP - (TVC + LAB)) * OS) - (BOE * NR) - (POE))/OS) Soubory objednávek byly seřazeny dle atraktivity z hlediska příjmu a zisku. V případě, že objednávka nemohla být přijata z důvodu dosažení kapacity v úzkém místě, byla vybrána následující varianta dle pořadí výhodnosti. Simulačním softwarem bylo zjištěno, že ve všech případech objednávky vybrané dle ABC generují více zisku než TOC. Dle TOC byly vybrány objednávky, které generují více příjmů avšak za cenu vzrůstajících nákladů a tím pádem nižších zisků. Příčinou rozdílných výsledků je odlišné pojetí operativních nákladů. TOC považuje operativní náklady za fixní složku, zatímco ABC za variabilní složku. Porovnáním simulovaných dat bylo zjištěno, že operativní náklady mají větší variabilitu než příjmy. Díky tomu, že ABC posuzuje objednávky primárně z nákladového hlediska a tyto náklady zahrnují i operativní náklady, firma využívající ABC, bude ziskovější. Naopak TOC s fixním přístupem k operativním nákladům, který může některé firmě vyhovovat, dává výsledky preferované z hlediska příjmů. Nabízí se otázka, jak je možné využít předností obou metod, aby vybraná varianta byla ještě optimálnější. Řešením je integrovaný model. Nejprve je zvolen mezní bod (D) počtu přijatých objednávek. Tento počet je vynásobený kapacitou úzkého místa BC a objednávky jsou podrobeny prvnímu výběru dle výše uvedeného kritéria ABC RANKING. Teprve následně jsou objednávky zredukovány s ohledem na kapacitu úzkého místa a za použití TOC RANKING. R. Cooper uvádí, že takto provedený experiment je závislý na pořadí, tj. že výsledky jsou odlišné, zda je nejprve proveden výběr pomocí ABC + TOC či naopak. Optimálnější varianta je zvolena v případě, kde je nejprve proveden výběr pomocí TOC a následně zredukován pomocí ABC. Toto řešení dává dokonce lepší výsledky z hlediska zisku než při použití samotné metody ABC. Z této studie vyplývá, že firma může používat obě metody, dle toho jaký cíl sleduje. Nelze říci, který přístup je lepší, dají se pouze vyvodit jistá doporučení- Záleží na každé konkrétní firmě a charakteru nákladů, které má. 3. ABC vs. TOC při sestavování výrobního mixu Třetí oblastí, kde se může v pozitivní míře využít zdánlivého konfliktu a protikladu ABC a TOC je sestavování výrobního programu. Za pomoci lineárního programování při výpočtech zahrnující integrovaný model ABC-TOC lze dokázat, že tato situace poskytuje optimálnější výsledky. Je důležité dodat, že se jedná pouze o model, který funguje za určitých předpokladů a je vhodný zejména tam, kde lze veličiny dobře kvantifikovat, jelikož využívá matematické a statistické funkce.[3] Na jedné straně je metoda ABC, která sleduje náklady v jednotlivých úrovních pro každou aktivitu. Na druhé straně je TOC, která dovede vyjádřit veškerá vnitřní omezení např. kapacitu výrobní linky a vnější omezení např. poptávku. Schéma je uvedené v příloze článku. Výsledkem modelu je objektivní funkce lineárního programování, která podlehne minimalizaci nebo maximalizaci. Omezení jsou vyjádřena nerovnicemi. Jejím úkolem může být např. zvolit takový výrobní program, který minimalizuje náklady s přihlédnutím 884

5 k exitujícím omezením nebo maximalizovat zisk za daných podmínek. Výpočet lze provést buď algebraicky nebo za použití Excelu nebo softwaru Lindo. Experimenty, které proběhly na univerzitě v Kaunasu[3], dokazují, že integrovaný model dovede lépe řídit využívání kapacit a tím pádem dokáže zvolené portfolio generovat větší zisk. Limity tohoto modelu jsou především v nutnosti číselně vyjádřit všechna omezení a také v nutnosti spoléhat na odhady, které se mohou velice často s realitou rozcházet. I kdyby firma používala tento model pouze pro simulace, může ji pomoci při sestavování různých možných scénářů vývoje na trhu i uvnitř podniku. Závěr Studiem dostupné literatury, výsledků výzkumu a vlastních matematických propočtů lze tvrdit, že metody ABC a TOC by si neměly vzájemně konkurovat. Naopak při vhodné aplikaci obou metod najednou lze za určitých okolností dosáhnout optimálnějších výsledků. Důležitým faktorem při volbě kalkulační metody je také charakter a odvětví podniku, šíře sortimentu a cíle, které podnik sleduje. Obecné doporučení zní, že TOC se snaží optimalizovat výrobní mix tím, že sleduje optimální využití kapacit úzkých míst a soustředí se na krátkodobý prospěch. ABC předpokládá, že zdroje mohou být v průběhu času pružněji řízeny a tím se ABC stává strategickým nástrojem oproti spíše operativnímu TOC. O tom svědčí i studie R. Coopera, kdy ABC vždy preferuje celkový zisk oproti metodě TOC, která se zaměřuje na maximální využití kapacit, aby bylo dosaženo maximálního výkonu i za cenu vyšších nákladů. Jiný pohled dává doporučení na výběr metody s ohledem na specifičnost zdrojů. Při nízké specifičnosti neboli snadné nahraditelnosti je jednodušší použít TOC naopak při vysoké míře specifičnosti je nutno použít ABC model nebo integrovaný model ABC+TOC. Úlohy, kdy je rovněž vhodné použít integrovaný model, jsou manažerská rozhodnutí při volbě výrobního mixu. Dle požadovaného cíle a daných omezení jsou sestaveny rovnice a nerovnice, které lze řešit pomocí metod lineárního programování. Literatura: [1] SRIDHARAN, V. G., KRISHNAN, R., VERGAUWEN, P., ARTHANARI, T. The TOC- ABC Choice Debate for Product Mix Decisions: Introducing Asset Specificity as an Alternate Explanation, Journal of Global Business Issues 3. 1 (Spring 2009): [2] COOPER, R., BRAY, D. A. AND PARZEN, M. I., Who Wins in a Dynamic World: Theory of Constraints Vs. Activity-Based Costing? (January 2007). North American Assoc. for Computational Social and Organizational Science (NAACSOS) Conference, June Available at SSRN: or [3] GRONDSKIS, G., SAPKAUSKIENE, A. Cost accounting information use for product mix design, Economics and Management, 2011, Issue 16. ISSN: [4] KEE, R. Integrating activity based costing with theory of constraints to enhance production related decision making, Accounting Horizons, V9, str [5] COOPER, R.; SLAGMULDER, R. Integrating Activity Base Costing and the Theory of Constraints, Strategic Finance, 80, 8, únor 1999, str

6 Ing. Anna Reichlová Doktorandka Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská nám. W. Churchilla 4, Praha 3 886

7 Příloha - Matematický model pro integrovaný ABC-TOC model 1 [3] Předpoklady modelu rozdělení procesu na jednotlivé aktivity ABC matematický m. Náklady na jednotku produktu TOC matematický m. Formulace omezení Jednotkové náklady aktivit Nepř. N na výrobní dávku/jedn. Nepř. N na produkt/jedn. Omezení na straně poptávky, Omezení na straně aktivit Celkové náklady na jedn. produktu Ostatní omezení Nákladový model Objektivní funkce Omezení Formulace modelu 1 celkové náklady na produkt j, - přímé náklady na jednotku produktu j plus podíl nepřímých nákladů na produkt j, - podíl nepřímých nákladů na jednotku produktu j, - podíl nepř. nákladů na výr. dávku, podíl ostatních nepřímých nákladů spojených s výrobou produktu j, h,g omezení, q poptávka po produktu, - vnější omezení na straně popt. minimální resp. maximální možná poptávka. 887

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Kalkulace nákladů základní nástroj managementu nákladů

Kalkulace nákladů základní nástroj managementu nákladů Kalkulace nákladů základní nástroj managementu nákladů Ing, Monika, Sovíková 1 ABSTRAKT V textu se zabývám kalkulací nákladů, kterou považuji za jeden ze základní nástrojů managementu nástrojů. Popisuji

Více

Alokace nákladů: vývoj ve světle změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb

Alokace nákladů: vývoj ve světle změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb Alokace nákladů: vývoj ve světle změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb Bohumil Král katedra manažerského účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze kral@vse.cz

Více

CONTROLLING IN LOGISTICS CHAIN

CONTROLLING IN LOGISTICS CHAIN CONTROLLING IN LOGISTICS CHAIN Jaroslav Morkus, Rudolf Kampf, Alan Andonov 1, Rudolf Kampf 2 ABSTRACT The article is focused on the controlling in logistics chain. It deals with the basic methodology using

Více

Operační výzkum. Základní informace

Operační výzkum. Základní informace Operační výzkum Přednášející: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky Cvičící: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Základní informace rozsah předmětu: 2/2, zakončeno: zkouškou, počet kreditů:

Více

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace

Obsah. iii. Předmluva. Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace Obsah Předmluva Úvod Jak pracovat s publikací? Elektronická část publikace xi xiii xiii xiv 1 Manažerské účetnictví a manažerské informace 1 1.1 Management a manažerské ekonomické informace 1 1.1.1 Účetnictví

Více

INVENTORY MANAGEMENT

INVENTORY MANAGEMENT INVENTORY MANAGEMENT Ing. Lukáš Polanecký 1 ABSTRACT Subject of the article Inventory Management was to define the inventory and their various subgroups. Treatise was especially inventory management in

Více

4EK311 Operační výzkum. 1. Úvod do operačního výzkumu

4EK311 Operační výzkum. 1. Úvod do operačního výzkumu 4EK311 Operační výzkum 1. Úvod do operačního výzkumu Mgr. Jana SEKNIČKOVÁ, Ph.D. Nová budova, místnost 433 Konzultační hodiny InSIS E-mail: jana.seknickova@vse.cz Web: jana.seknicka.eu/vyuka Garant kurzu:

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

Lineární programování

Lineární programování 24.9.205 Lineární programování Radim Farana Podklady pro výuku pro akademický rok 203/204 Obsah Úloha lineárního programování. Formulace úlohy lineárního programování. Typické úlohy lineárního programování.

Více

1. Metoda ABC (Activity Based Costing)

1. Metoda ABC (Activity Based Costing) 1. Metoda ABC (Activity Based Costing) Klasická kalkulace ÚVN nezjišťuje příčinu vzniku nákladů, neumožňuje účinně snižovat náklady, všechny složky režijních nákladů chápe tak, že vznikají v přímé souvislosti

Více

Praktické aspekty ABC

Praktické aspekty ABC Praktické aspekty ABC Metoda maticového propočtu 1. Zjednodušený procesní model 2. Produktový přístup k nákladům 3. Analýza vnitřních produktů 4. Sestavení ABC rozpočtů 5. Maticový propočet Tomáš Nekvapil

Více

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. NÁKLADY Ekonomická teorie definuje náklady podniku: jako peněžně oceněnou

Více

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE

5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE 5 NÁKLADY PODNIKU A JEJICH KALKULACE Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů účelně vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů

Více

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů

Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) Státnicové předměty navazujících magisterských studijních oborů Informace pro uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů (2016/17) doporučení k uznání státnicových předmětů potvrzuje garant předmětu doporučení k uznání předmětů, které nejsou uvedeny jako státnicové,

Více

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV

GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV GRAFICKÉ ŘEŠENÍ ROVNIC A JEJICH SOUSTAV Mgr. Jitka Nováková SPŠ strojní a stavební Tábor Abstrakt: Grafické řešení rovnic a jejich soustav je účinná metoda, jak vysvětlit, kolik různých řešení může daný

Více

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING

CONTROLLING. Metodický list č. 1 FUNKCE CONTROLLINGU ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO CONTROLLING Metodický list č. 1 FUNKCE U ZÁKLADY FINANČNÍHO PLÁNU A ZDROJE DAT PRO Funkce a koncepce controllingu Controlling jako podsystém řízení cíle a funkce controllingu Aktuální koncepce managementu v období

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

VLIV ZPŮSOBŮ PROPOČTU VÝROBNÍ REŽIE NA VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ČASE EFFECT OF CALCULATION METHODS OF MANUFACTURING OVERHAD ON PROFIT IN TIME

VLIV ZPŮSOBŮ PROPOČTU VÝROBNÍ REŽIE NA VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ČASE EFFECT OF CALCULATION METHODS OF MANUFACTURING OVERHAD ON PROFIT IN TIME VLIV ZPŮSOBŮ PROPOČTU VÝROBNÍ REŽIE NA VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ V ČASE EFFECT OF CALCULATION METHODS OF MANUFACTURING OVERHAD ON PROFIT IN TIME PLEVKOVÁ Dana, KOUŘILOVÁ Jindřiška Abstract Valuation of products

Více

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET

KAPITOLA 5. ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET KAPITOLA 5 ROZHODOVÁNÍ NA EXISTUJÍCÍ KAPACITĚ Případová studie EXIMET Společnost EXIMET a. s. vyrábí skleněné lahve. Výrobní program společnosti zahrnuje v současnosti tři druhy lahví lahve na minerální

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÝCH MUŽŮ V OBLASTI INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI - VÝSLEDKY STATISTICKÉ ANALÝZY

ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÝCH MUŽŮ V OBLASTI INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI - VÝSLEDKY STATISTICKÉ ANALÝZY ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÝCH MUŽŮ V OBLASTI INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI - VÝSLEDKY STATISTICKÉ ANALÝZY Knowledge and skills of Czech men in the field of information security - the results of statistical analysis

Více

Projekt systému řízení nákladů ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Adam Roller

Projekt systému řízení nákladů ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Adam Roller Projekt systému řízení nákladů ve společnosti XY, s.r.o. Bc. Adam Roller Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ zahrnuje: 1. rozpočetnictví 2. kalkulace 3. vnitropodnikové účetnictví 4. podnikovou statistiku 5. operativní evidenci MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ Finanční účetnictví Manažerské účetnictví Eviduje účetní případy

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU CVIČENÍ, PLÁNOVÁNÍ A SIMULACI

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU CVIČENÍ, PLÁNOVÁNÍ A SIMULACI 19. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 21. - 22. máj 2014 INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU CVIČENÍ, PLÁNOVÁNÍ

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Přednáška 10. Absorpční kalkulace Neabsorpční kalkulace Rozdílové kalkulace Metoda ABC Manažerské pojetí nákladů

Přednáška 10. Absorpční kalkulace Neabsorpční kalkulace Rozdílové kalkulace Metoda ABC Manažerské pojetí nákladů Přednáška 10 Absorpční kalkulace Neabsorpční kalkulace Rozdílové kalkulace Metoda ABC Manažerské pojetí nákladů 1 : Absorpční kalkulace Prostá metoda kalkulace Zakázková metoda kalkulace Metoda sdružených

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST KALKULACE NÁKLADŮ DLE JEJÍHO TYPU

VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST KALKULACE NÁKLADŮ DLE JEJÍHO TYPU VYPOVÍDACÍ SCHOPNOST KALKULACE NÁKLADŮ DLE JEJÍHO TYPU Petra Kozáková ÚVOD Představiteli terciárního sektoru národního hospodářství jsou např. služby, obchod či vzdělávání a další. V rámci služeb se setkáváme

Více

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. OPTIMALIZACE BRAMOVÉHO PLYNULÉHO ODLÉVÁNÍ OCELI ZA POMOCI NUMERICKÉHO MODELU TEPLOTNÍHO POLE Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D. Fakulta strojního inženýrství

Více

4EK201 Matematické modelování. 4. Typické úlohy lineárního programování

4EK201 Matematické modelování. 4. Typické úlohy lineárního programování 4EK201 Matematické modelování 4. Typické úlohy lineárního programování 4. Typické úlohy LP Úlohy výrobního plánování (alokace zdrojů) Úlohy finančního plánování (optimalizace portfolia) Směšovací problémy

Více

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY

INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY NA 1. STUPNI ZŠ VÝSLEDKY ANALÝZY Drahomíra HOLUBOVÁ Abstrakt: Příspěvek pohlédne do

Více

KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS IN SELECTED FIRM

KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS IN SELECTED FIRM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, Prha 6 -

ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, Prha 6 - ANALÝZA SPOTŘEBY MASA V RODINÁCH S RŮZNOU ÚROVNÍ PŘÍJMU. J. Peterová katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Prha 6 - Suchdol Anotace: Obsahem článku je analýza vývoje poptávky

Více

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE. Semestrální práce MIE2 FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ VOLBA TECHNOLOGIE Semestrální práce MIE2 Vypracoval: Bc. Martin Petruželka Studijní obor: K-IM2 Emailová adresa: Martin.Petruzelka@uhk.cz Datum

Více

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34

Minimalizace nákladů. Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Minimalizace nákladů a nákladové křivky Varian: Mikroekonomie: moderní přístup, kapitoly 19 a 20 Varian: Intermediate Microeconomics, 8e, Chapters 20 and 21 () 1 / 34 Na této přednášce se dozvíte co je

Více

Rozhodovací procesy 3

Rozhodovací procesy 3 Rozhodovací procesy 3 Informace a riziko Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 III rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování Rozhodování

Více

Nejvhodnější rozhodovací styl v daném kontextu

Nejvhodnější rozhodovací styl v daném kontextu FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Nejvhodnější rozhodovací styl v daném kontextu Individuální projekt SPM1 Vypracoval: Bc. Martin Petruželka Studijní obor: K-IM2 Emailová adresa:

Více

ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ

ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ ANALÝZA A POPIS PODNIKOVÝCH NÁKLADŮ 1. Určit (potvrdit) hlavní okruhy výkonů podniku 2. Přiřadit k těmto okruhům výkonů činnosti (okruhy činností), které zajistí dosažení daných výkonů 3. Přiřadit k činnostem

Více

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? #

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Václav Černý * Důvod účtování Změny stavu vnitropodnikových zásob Článek je věnován problematice účetního řešení věcné neshody mezi náklady (druhově členěnými

Více

VZTAHY MEZI PRODUKCÍ, NÁKLADY A CENOVOU ÚROVNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A NÁRODNÍM HOSPODÁŔSTVÍ

VZTAHY MEZI PRODUKCÍ, NÁKLADY A CENOVOU ÚROVNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A NÁRODNÍM HOSPODÁŔSTVÍ VZTAHY MEZI PRODUKCÍ, NÁKLADY A CENOVOU ÚROVNÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ A NÁRODNÍM HOSPODÁŔSTVÍ J. Burianová katedra ekonomických teorií, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek ukazuje

Více

Odhadnutí citlivosti nákladů v hromadné výrobě - process costing

Odhadnutí citlivosti nákladů v hromadné výrobě - process costing Analýza bodu zvratu Zdůvodnění Krátkodobý charakter analýzy bodu zvratu - CVP analysis Časový interval, během kterého nemůže management firmy změnit dopady určitých minulých rozhodnutí V praxi období krratší

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Podniková ekonomika, 6. týden

Podniková ekonomika, 6. týden Podniková ekonomika, 6. týden Jsou peněžním vyjádřením výstupů podniku Z pohledu účetnictví se výnosy dělí takto: 60 Tržby za vlastní výkony a zboží 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti 62 Aktivace 64

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2019 C(2019) 1616 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice 2012/27/EU, pokud jde o obsah

Více

STC = w.l + r.k fix = VC + FC

STC = w.l + r.k fix = VC + FC Náklady a příjmy firmy definice nákladů náklady v krátkém období: - celkové, průměrné, mezní - fixní a variabilní náklady náklady v dlouhém období vztah mezi náklady v SR a LR: - obalová křivka příjmy

Více

4EK201 Matematické modelování. 2. Lineární programování

4EK201 Matematické modelování. 2. Lineární programování 4EK201 Matematické modelování 2. Lineární programování 2.1 Podstata operačního výzkumu Operační výzkum (výzkum operací) Operational research, operations research, management science Soubor disciplín zaměřených

Více

8. Dokonalá konkurence

8. Dokonalá konkurence 8. Dokonalá konkurence Kompletní text ke kapitole viz. KRAFT, J., BEDNÁŘOVÁ, P, KOCOUREK, A. Ekonomie I. TUL Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-652-2; str.64-75 Dokonale konkurenční tržní prostředí lze charakterizovat

Více

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu

Zaměřeno na zákazníka. Novinky v informačních systémech ORTEXu Novinky v informačních systémech ORTEXu Jak udělat zákazníka spokojenějším? Informační technologie - běžná součást našeho života. Zákazníkovy potřeby Rychlost Zpracování nabídky Dodávky Vyřízení reklamace

Více

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů

Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů 1 Tržby, náklady, klasifikace nákladů, evidence nákladů, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, metody odhadu fixních nákladů I. TRŽBY Jsou peněžní částkou, kterou podnik získal prodejem výrobků,

Více

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů

Teorie her a ekonomické rozhodování. 9. Modely nedokonalých trhů Teorie her a ekonomické rozhodování 9. Modely nedokonalých trhů 9.1 Dokonalý trh Dokonalý trh Dokonalá informovanost kupujících Dokonalá informovanost prodávajících Nulové náklady na změnu dodavatele Homogenní

Více

4EK213 LINEÁRNÍ MODELY

4EK213 LINEÁRNÍ MODELY 4EK213 LINEÁRNÍ MODELY Úterý 11:00 12:30 hod. učebna SB 324 Mgr. Sekničková Jana, Ph.D. 2. PŘEDNÁŠKA MATEMATICKÝ MODEL ÚLOHY LP Mgr. Sekničková Jana, Ph.D. 2 OSNOVA PŘEDNÁŠKY Obecná formulace MM Množina

Více

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Efektivnost podniku a její základní kategorie Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Výroba = každá činnost, která tvoří hodnotu Výroba = zpracování surovin a materiálů do finálních výrobků Aby se mohla

Více

4EK212 Kvantitativní management. 3. Typické úlohy LP

4EK212 Kvantitativní management. 3. Typické úlohy LP 4EK212 Kvantitativní management 3. Typické úlohy LP 3. Typické úlohy LP a ILP Úlohy výrobního plánování (alokace zdrojů) Úlohy finančního plánování (optimalizace portfolia) Úlohy reklamního plánování (plánování

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

4EK311 Operační výzkum. 2. Lineární programování

4EK311 Operační výzkum. 2. Lineární programování 4EK311 Operační výzkum 2. Lineární programování 2.2 Matematický model úlohy LP Nalézt extrém účelové funkce z = c 1 x 1 + c 2 x 2 + + c n x n na soustavě vlastních omezení a 11 x 1 + a 12 x 2 + a 13 x

Více

LADISLAV RUDOLF. Doc., Ing., Ph.D., University of Ostrava, Pedagogical fakulty, Department of Technical and Vocational Education, Czech Republic

LADISLAV RUDOLF. Doc., Ing., Ph.D., University of Ostrava, Pedagogical fakulty, Department of Technical and Vocational Education, Czech Republic Wydawnictwo UR 2016 ISSN 2080-9069 ISSN 2450-9221 online Edukacja Technika Informatyka nr 2/16/2016 www.eti.rzeszow.pl DOI: 10.15584/eti.2016.2.18 LADISLAV RUDOLF Metodika optimalizačního softwaru vyhodnocení

Více

Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve firmě Spectra System, s.r.o. Markéta Maláčová

Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve firmě Spectra System, s.r.o. Markéta Maláčová Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve firmě Spectra System, s.r.o. Markéta Maláčová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce s názvem Analýza nákladů a kalkulace zakázek ve společnosti

Více

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je snaha o optimalizaci

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více

Analýza obalu dat úvod

Analýza obalu dat úvod Analýza obalu dat úvod Jana Klicnarová Katedra aplikované matematiky a informatiky Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta 2010 Analýza obalu dat (DEA) Analýza obalu dat (Data envelopement

Více

OSA. maximalizace minimalizace 1/22

OSA. maximalizace minimalizace 1/22 OSA Systémová analýza metodika používaná k navrhování a racionalizaci systémů v podmínkách neurčitosti vyšší stupeň operační analýzy Operační analýza (výzkum) soubor metod umožňující řešit rozhodovací,

Více

KALKULACE NÁKLADŮ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

KALKULACE NÁKLADŮ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ KALKULACE NÁKLADŮ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 2017 KALKULACE NÁKLADŮ V SILNIČNÍ DOPRAVĚ Autor publikace: Ing. Jan Tichý, Ph.D. Obálku navrhl: Ing. arch. Vladimír Schmid Počet výtisků: 100 kusů Rozsah publikace:

Více

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu

Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Záměr RIS JMK komunikace Nová konkurenční identita regionu Prezentace pro klíčové představitele Dostat se o úroveň výše RIS JMK je založena na existenci regionálního inovačního ekosystému Regionální

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 9 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání:

Více

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou:

Model pro simulaci staví na výpočtu hrubého domácího produktu výdajovou metodou: Model vývoje HDP ČR Definice problému Očekávaný vývoj hrubého domácího produktu jakožto základní makroekonomické veličiny ovlivňuje chování tržních subjektů, které v důsledku očekávání modulují své chování

Více

Stavebnictví NÁKLADY, CENA A OBJEM PRODUKCE

Stavebnictví NÁKLADY, CENA A OBJEM PRODUKCE Nákladové funkce Cílem managementu podniku je většinou minimalizace celkových nákladů vynaložených na výrobní a jinou činnost podniku. Pro analýzu činitelů, které toto mohou ovlivňovat, se v manažerské

Více

Mikroekonomie. Cena. Množství

Mikroekonomie. Cena. Množství Cena Rekapitulace výchozích poznatků Stanovení ceny nového produktu (příklad užití metody Target Costing) Změny ceny stávajícího produktu Ladislav Šiška 18. dubna 2006 Mikroekonomie Cena P* Množství Cenu

Více

ÚVOD DO ROZHODOVÁNÍ PŘEDNÁŠKA. OPTIMALIZACE A ROZHODOVÁNÍ V DOPRAVĚ Přednáška 1. Zuzana Bělinová

ÚVOD DO ROZHODOVÁNÍ PŘEDNÁŠKA. OPTIMALIZACE A ROZHODOVÁNÍ V DOPRAVĚ Přednáška 1. Zuzana Bělinová PŘEDNÁŠKA 1 ÚVOD DO ROZHODOVÁNÍ Organizační Vyučující Ing., Ph.D. email: belinova@k620.fd.cvut.cz Doporučená literatura Dudorkin J. Operační výzkum. Požadavky zápočtu docházka zápočtový test (21.5.2015)

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch 2015, roč. 18 Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2015, Vol.

Trendy a inovatívne prístupy v podnikových procesoch 2015, roč. 18 Trends and Innovative Approaches in Business Processes 2015, Vol. INOVATINÍ PŘÍSTUP K VYSKLADŇOVÁNÍ MATERIÁLU S OHLEDEM NA SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY INNOVATIVE APPROACH TO THE MATERIAL PICKING WITH REGARDS TO THE ASSOCIATED COSTS Ing. Tomáš KAMARYT Ing. Tomáš ČECHURA PhD.

Více

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze

Marketing Marketingový mix. Marketing. Marketing. Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze ový mix Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze je manažerský proces, který je zodpovědný za vyhledání, přijímání a uspokojování požadavků zákazníků. American Assotiation

Více

PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU

PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU PRAKTICKÉ KALKULACE 1: PŘÍKLAD (NEJEN O) SUPERMARKETU Série článků, kterou otevíráme tímto titulem, volně navazuje na předcházející dvojdílný příspěvek Tip na zimní večery: sestavte si nákladovou matici.

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Exaktní metody v managementu

Exaktní metody v managementu Exaktní metody v managementu Přednášející: doc. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D. Katedra podnikové ekonomiky a managementu Cvičící: Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. Ing. Eva Štichhauerová, Ph.D. Ing. Lukáš Turčok,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Kalkulace nákladů - příklady Ekonomika lesního hospodářství 12. cvičení Náklady, vymezení

Více

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP

Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů Průměrný výnos z investice, doba návratnosti, ČSH, VVP Investice je charakterizována jako odložená spotřeba. Podnikové investice jsou ty statky, které nejsou

Více

MSFN Hodnocení firem aneb co to znamená úspěšná firma. 2018/2019 Marek Trabalka

MSFN Hodnocení firem aneb co to znamená úspěšná firma. 2018/2019 Marek Trabalka MSFN Hodnocení firem aneb co to znamená úspěšná firma 2018/2019 Marek Trabalka Hodnocení firem Subjektivní Objektivní číselné vyjádření (CF, roční obrat) Kombinace Úspěch a hodnocení firmy Dosažení určitého

Více

Kalkulace variabilních nákladů VÝCHODISKA

Kalkulace variabilních nákladů VÝCHODISKA Kalkulace variabilních nákladů VÝCHODISKA každý jednotlivý výkon vyvolává pouze variabilní náklady, při prodeji je jeho ekonomický přínos vyjádřen marží (krycím příspěvkem), každý jednotlivý výkon neovlivňuje

Více

Konference WITNESS 2005 Kroměříž, 26.-27. 5. 2005

Konference WITNESS 2005 Kroměříž, 26.-27. 5. 2005 PROPOJENÍ OPTIMALIZAČNÍHO A SIMULAČNÍHO MODELU PRO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 1. Úvod FARMACEUTICKÉ VÝROBY Ing Petra Vegnerová Prof. Ing. Ivan Gros, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská,

Více

Sociálně-politické rozhodování v praxi: modelování zaměstnanosti v agrokomplexu ČR. Marie Pechrová Ondřej Chaloupka

Sociálně-politické rozhodování v praxi: modelování zaměstnanosti v agrokomplexu ČR. Marie Pechrová Ondřej Chaloupka Sociálně-politické rozhodování v praxi: modelování zaměstnanosti v agrokomplexu ČR Marie Pechrová Ondřej Chaloupka Úvod Jedním z důležitých aspektů rozvoje venkova je udržení zaměstnanosti. Význam agrokomplexu

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec

Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku Martin Moravec Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o.

Více

Metody výběru variant

Metody výběru variant Metody výběru variant Používají se pro výběr v případě více variant řešení stejného problému Lze vybírat dle jednoho nebo více kritérií V případě více kritérií mohou mít všechna stejnou důležitost nebo

Více

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA

UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA UKÁZKA VYUŽITÍ PROGRAMU WINQSB PŘI VÝUCE KVANTITATIVNÍCH METOD V ROZHODOVÁNÍ V DISTANČNÍ FORMĚ STUDIA ALENA KOLČAVOVÁ, LENKA DRÁBKOVÁ Abstrakt: V úvodu příspěvku je nastíněna současná situace stavu připravenosti

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ PLÁN PODNIKOVÉ ROZPOČTY

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ PLÁN PODNIKOVÉ ROZPOČTY FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ PLÁN PODNIKOVÉ ROZPOČTY Obsah krátkodobého finančního plánu podniku (zpravidla na 1 rok): 1. Plánovaná výsledovka v členění na tržby, přímý materiál, přímé mzdy,

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen.

Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Tržní riziko Změna hodnoty pozice v důsledku změn tržních cen. Akciové riziko Měnové riziko Komoditní riziko Úrokové riziko Odvozená rizika... riz. volatility, riz. korelace Pozice (saldo hodnoty očekávaných

Více

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min.

Poměrová čísla zvolíme podle poměru spotřeby času: 1. velikost 1 min. 2. velikost 1,2 min. (1,8 / 1,5) 3. velikost 2 min. Kalkulace nákladů pokračování Kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážková, ve sdružené výrobě, odečítací, rozčítací, rozdílová, normová metoda a metoda ABC 1c) Kalkulace dělením s poměrovými

Více

Finanční trhy. Finanční aktiva

Finanční trhy. Finanční aktiva Finanční trhy Finanční aktiva Magický trojúhelník investování (I) Riziko Výnos Likvidita Magický trojúhelník investování (II) Tři prvky magického trojúhelníku (výnos, riziko a likvidita) vytváří určitý

Více

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit

Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Stanovení bodů zvratu při plánování výrobních kapacit Bod zvratu definujeme jako minimální množství výrobků, které potřebuje společnost vyrobit, aby pokryla své fixní a variabilní náklady, tj. aby nebyla

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 6 Číslo 3, 2004 Gasser-Müllerův odhad J. Poměnková Došlo: 8.

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více