FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová"

Transkript

1 FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006

2 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 2 Obsah 1 ROZVAHA Podstata majetkové a finanční struktury podniku Majetková struktura Obsah majetkové struktury Výkazová struktura rozvahy strana aktiv Finanční struktura Obsah finanční struktury Sestavení výkazu Výkaz zisku a ztráty Funkce výkazu zisku a ztráty Struktura výkazu zisku a ztráty Výkaz cash-flow Charakteristika cash-flow Obsahový a časový nesoulad Struktura výkazu cash-flow Nepřímá metoda sestavení výkazu CF Vzájemné vazby mezi finančními výkazy Vazba mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty Vazba mezi rozvahou a výkazem cash-flow Typy hospodářských operací...48 Seznam použitých značek, symbolů a zkratek...62 Informativní, navigační, orientační...62 Ke splnění, kontrolní, pracovní...62 Výkladové...63 Náměty k zamyšlení, myšlenkové, pro další studium...63

3 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 3 STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU 3. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Předkládaná 3. část předmětu FINANCE se zabývá problematikou finančních (účetních) výkazů rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu cash-flow a vzájemných vazeb mezi těmito výkazy. První kapitola je zaměřena na vymezení základního finančního výkazu rozvahy. Rozvaha zachycuje stav majetku (AKTIVA) a finanční zdroje krytí tohoto majetku (PASIVA) k danému časovému okamžiku. Veškerý majetek, který firma používá musí být profinancován z určitých zdrojů, tzn, že aktiva se musí rovnat pasivům. Tato rovnost představuje bilanční princip. Druhá kapitola se zabývá problematikou zjišťování výsledku hospodaření na základě sestavení výkazu zisku a ztráty. Výkaz zisku a ztráty zahrnuje náklady a výnosy. V případě, že výnosy převyšují náklady firma hospodaří se ziskem. Naopak, jsou li náklady vyšší než výnosy, tak výsledkem hospodaření je ztráta. Předposlední kapitola je věnována výkazu cash-flow. Tento výkaz slouží ke sledování peněžních toků (příjmů a výdajů) v průběhu určitého období. Poslední kapitola je zaměřena na vzájemné vazby mezi finančními výkazy. V rámci těchto vazeb jsou dva integrující prvky, a to výsledek hospodaření a peněžní prostředky.

4 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 4 CÍL 3. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Po úspěšném a aktivním absolvování této ČÁSTI Budete umět: objasnit podstatu rozvahy, charakterizovat majetkovou a finanční strukturu podniku, definovat pojmy výnosy, náklady, vymezit způsob tvorby výsledku hospodaření (zisk, ztráta), charakterizovat příjmy, výdaje, sestavit výkaz cash flow přímou i nepřímou metodou, objasnit vzájemné vazby mezi finančními výkazy. Budete umět Získáte: základní znalosti o význam finančních výkazů, přehled o struktuře rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu cashflow, znalosti pro objasnění vazeb mezi finančními výkazy. Budete schopni: sestavit přehled o majetkové a finanční struktuře podniku rozvahu, sestavit výkaz zisku a ztráty, sestavit výkaz cash-flow, vysvětlit vzájemné souvislosti mezi finančními výkazy. Získáte Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Pátá část předmětu FINANCE je obsahově i časové náročná. K prostudování této 3. části budete potřebovat asi 20 hodin.

5 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 5 1 ROZVAHA STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S OBSAHEM KAPITOLY ROZVAHA Tato kapitola je věnována hlavnímu finančnímu výkazu, kterým je ROZVAHA. Rozvaha zachycuje stav majetku a finanční zdroje krytí tohoto majetku k danému časovému okamžiku. Skládá se tedy ze dvou částí z majetkové struktury podniku (AKTIVA) a finanční struktury (PASIVA). Úvod kapitoly je věnován podstatě majetkové a finanční struktury podniku, včetně vymezení bilančního principu. Následující kapitola blíže objasňuje majetkovou strukturu podniku, její členění na stálá aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva. Poslední část kapitoly definuje finanční strukturu podniku, obsahovou náplň jednotlivých položek vlastního kapitálu, cizích zdrojů a ostatních pasiv. CÍLE KAPITOLY ROZVAHA Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: vysvětlit pojmy aktiva a pasiva rozvahy, popsat bilanční princip, objasnit položky majetkové a finanční struktury podniku, sestavit rozvahu. Získáte: přehled o celkové struktuře rozvahy, schopnost objasnit důvody sestavování výkazu. Budete schopni: charakterizovat majetkovou strukturu podniku, charakterizovat finanční strukturu podniku, objasnit základní bilanční princip, rozčlenit majetek podle stupně likvidnosti, začlenit položky do aktiv a pasiv rozvahy. Budete umět Získáte Budete schopni

6 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 6 ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 5-6 hodin. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY ROZVAHA Rozvaha, majetková struktura, finanční struktura, aktiva, pasiva, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva.

7 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku Podstata majetkové a finanční struktury podniku Hospodářská stabilita podniku závisí na vytváření a udržovaní určitých vzájemných poměrů mezi jednotlivými složkami podnikového majetku a mezi složkami použitého kapitálu, neboli na majetkové a finanční struktuře. Je sledován poměr mezi jednotlivými složkami majetku (majetková struktura), poměr mezi jednotlivými druhy používaného kapitálu (finanční struktura), vzájemný vztah mezi jednotlivými složkami majetku a jednotlivými druhy kapitálu. Majetková a finanční struktura, stejně jako vazby mezi majetkem a kapitálem, jsou v jednotlivých podnicích rozdílné s ohledem na jejich právní formy podnikání. Prvořadým úkolem při zachycování jednotlivých složek majetku a druhů používaného kapitálu je podat pravdivé informace (v peněžním vyjádření): - o majetkové situaci podniku - v jakých konkrétních formách je majetek vázán (např. ve formě budov, strojů, zásob materiálu, apod.), jeho ocenění, opotřebení, rychlost obratu, zda je jeho složení vhodné vzhledem k prováděné činnosti atd. - o zdrojích, z nichž byl majetek pořízen - o výši vlastních a cizích zdrojů a jejich podrobné struktuře, o dlouhodobých a krátkodobých závazcích, zda podniku nehrozí likvidace, konkurs nebo vyrovnání pro velké zadlužení, zda je podnik opatrný a vytváří si rezervy na případná budoucí rizika a ztráty apod. - o finanční situaci podniku - jakého výsledku hospodaření (zisku nebo ztráty) podnik dosáhl za dané období, zda je podnik schopen hradit své dluhy včas a jaká je platební politika firmy. Tyto informace nezbytné pro uspokojení potřeb finančního řízení přináší ve svých výkazech účetnictví. Zde je nutno respektovat specifický rys účetnictví a to, že majetek podniku se posuzuje vždy ze dvou hledisek, a to z hlediska konkrétních majetkových položek, tj. v jakých formách je majetek vázán (např. ve formě budov, dopravních prostředků, peněz, materiálu, cenných papírů aj.) a z hlediska původu majetku, tj. z jakých zdrojů byl majetek získán - zda to byly zdroje vlastní nebo cizí. Jde tedy stále o jediné - o majetek, který klasifikujeme ze dvou úhlů pohledu. Dvojjediné nazírání na majetek je vyjádřením skutečnosti, že každá položka majetku, s nímž podnik hospodaří musel být financován z určitého zdroje. Máme-li na mysli konkrétní formu majetku, hovoříme o aktivech. Chceme-

8 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 8 li vyjádřit původ, zdroj nabytí majetku, hovoříme o kapitálu nebo-li o pasivech. Souběžná dvojí klasifikace majetku je výchozím metodickým znakem označovaným jako bilanční princip a platí, že Aktiva = Pasiva Bilanční princip Aktiva = Pasiva Bilanční princip říká, že veškerý majetek, se kterým podnik disponuje, musí být financován určitými zdroji, je základem účetního výkazu rozvahy. ROZVAHA představuje statický pohled na majetek podniku a zdroje jeho krytí. Základní funkcí rozvahy je poskytovat k určitému datu přehled o majetku podniku, jeho struktuře (tj. aktivech) a o zdrojích krytí tohoto majetku, jejich struktuře (tj. pasivech). Rozvaha = stavový výkaz Majetková struktura představuje podrobnou strukturu aktiv podniku. Aby se uživatelé mohli ve struktuře aktiv snadno orientovat, musí být aktiva uspořádána přehledně a rozvaha musí být určitým způsobem standardizována pro všechny právní subjekty, aby se usnadnila orientace v tomto výkazu. Majetková struktura = AKTIVA Finanční (kapitálová) struktura představuje strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je majetek financován. Je zachycena v pasivech rozvahy. Finanční struktura = PASIVA

9 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 9 ROZVAHA Aktiva - majetková struktura 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2. Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek 3. Oběžná aktiva - zásoby - pohledávky - krátkodobý finanční majetek 4. Ostatní aktiva - náklady příštích období - příjmy příštích období Pasiva finanční struktura 1. Vlastní kapitál - základní kapitál - kapitálové fondy - fondy ze zisku - výsledek hospodaření minulých let - výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Cizí zdroje - rezervy - dlouhodobé závazky - krátkodobé závazky - bankovní úvěry a výpomoci 3. Ostatní pasiva - výdaje příštích období - výnosy příštích období Zjednodušená forma rozvahy podniku Tabulka 1-1: Rozvaha - majetková a finanční struktura podniku. 1.2 Majetková struktura Pro vymezení majetkové struktury platí dvě zásady: a) znázornění funkční struktury (skladby) majetku, což znamená zřetelné rozlišení mezi stálým a oběžným majetkem. Pro potřeby finančního řízení se aktiva z tohoto pohledu člení na: stálá aktiva (dlouhodobá, fixní), která zahrnují majetkové složky sloužící činnosti podniku dlouhodobě, spotřebovávají se postupně, oběžná aktiva (krátkodobá) představující ty části majetku, které se spotřebovávají obvykle najednou, popř. proces jejich přeměny v peníze nepřesahuje jeden rok. b) znázornění likvidnosti majetku. Likvidnost majetku lze charakterizovat jako schopnost majetku přeměnit se na pohotové peněžní prostředky.

10 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku Obsah majetkové struktury Pohledávky za upsaný základní kapitál představují upsaný, ale dosud nesplacený stav akcií nebo majetkových podílů. Tvoří protipoložku k základnímu kapitálu (který je součástí vlastního kapitálu uváděného na straně pasiv). Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek (Stálá aktiva) K ZAPAMATOVÁNÍ 1 CHARAKTERISTICKÝM RYSEM DLOUHODOBÉHO MAJETKU (STÁLÝCH AKTIV) JE SKUTEČNOST, ŽE DOBA POUŽITELNOSTI TOHOTO MAJETKU JE DELŠÍ NEŽ 1 ROK. Dlouhodobý majetek K dlouhodobému majetku (stálá aktiva) patří: Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva (licence, patenty, autorská práva, průmyslové vzory), jiný nehmotný majetek, jejichž pořizovací cena je vyšší než limit stanovený zákonem a doba použitelnosti je delší než l rok. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek svou hodnotu předává postupně a tvoří jej v zásadě samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší než stanovený limit a doba použitelnosti je delší než l rok. Dále zahrnuje pozemky (neodepisují se), budovy, stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo, tažná zvířata, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů, a to bez ohledu na jejich pořizovací cenu. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý finanční majetek představuje podílové cenné papíry a vklady v podnicích, půjčky podnikům ve skupině a jiný finanční dlouhodobý majetek, který podnik pořizuje nebo vlastní za účelem obchodování s nimi (např. předměty z drahých kovů, umělecká díla atd.). Dlouhodobý finanční majetek (DFM)

11 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 11 PRŮVODCE TEXTEM U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je rozhodujícím kritériem pro zařazení do dlouhodobého majetku právě doba použitelnosti. Zařazení do dlouhodobého majetku závisí pouze na uvážení účetní jednotky. Toto uvážení by mělo být předmětem interních směrnic účetní jednotky. Společným rysem nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku je skutečnost, že (až na určité výjimky) se odepisují. Odpisy dlouhodobého majetku vyjadřují náklad běžného období, u něhož výdaj peněžních prostředků proběhl v minulých obdobích (při pořízení tohoto majetku). Oběžná aktiva K ZAPAMATOVÁNÍ 2 CHARAKTERISTICKÝM RYSEM OBĚŽNÝCH AKTIV JE SKUTEČNOST, ŽE JEJICH DOBA VÁZANOSTI VE VÝROBNÍM PROCESU JE OBVYKLE KRATŠÍ NEŽ 1 ROK. TENTO MAJETEK JE RYCHLE PŘEVODITELNÝ NA PENÍZE. Oběžná aktiva Oběžná aktiva zahrnují: Zásoby Zásoby: - materiálu a surovin - představují vstupy do činnosti podniku, v níž se zčásti nebo plně spotřebují, - nedokončené výroby, polotovarů - představují rozpracované výkony, tzn. výrobky nebo služby, které ještě nebyly dokončeny, - hotových výrobků, které dosud nebyly prodány nebo které ještě zákazník nepřevzal, - ostatní - např. zboží, které podnik nakupuje a v nezměněné formě prodává (typické pro obchodní podniky). Pohledávky představují práva podniků vůči jiným subjektům na příjem peněžních prostředků. Třídí se z hlediska času na krátkodobé a dlouhodobé nebo podle účelu. Převážnou část představují pohledávky z obchodních vztahů (částky dosud neuhrazených faktur nebo obdobných platebních dokumentů, Pohledávky

12 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 12 které podnik vystavil svým odběratelům za dodané zboží, výrobky nebo provedené služby). Krátkodobý finanční majetek je charakterizován vysokou likvidností a bezprostřední obchodovatelností. Doba splatnosti nebo předpokládaná držba je kratší než 1 rok. Umožňuje krátkodobé investování dočasně volných peněžních prostředků a získání vyšších výnosů. Na druhé straně umožňuje zabezpečení likvidity podniku, tzn., že především díky krátkodobému finančnímu majetku je podnik schopen rychle získat peněžní prostředky. Finanční majetek Součástí krátkodobého finančního majetek jsou peněžní prostředky (v pokladně, na jeho účtech), krátkodobé cenné papíry státní pokladniční poukázky, krátkodobé obligace, směnky pořízené za účelem obchodování apod. Ostatní aktiva K ZAPAMATOVÁNÍ 3 OSTATNÍ AKTIVA OBSAHUJÍ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ A JE PRO NĚ CHARAKTERISTICKÉ, ŽE OBDOBÍ JEJICH VZNIKU NESOUHLASÍ S OBDOBÍM, DO NĚHOŽ VĚCNĚ NÁLEŽÍ. Ostatní aktiva Patří sem: - náklady příštích období - představují výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů příštích období, např. nájemné placené předem je výdajem v tomto období, to znamená způsobí úbytek peněz, ale náklad to bude až v dalším období. - příjmy příštích období - jsou částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly přijaty (inkasovány), ani nebyly zúčtovány jako pohledávky, které však časově a věcně s výnosy běžného období souvisejí, např. zakázkové služby švadlen, když opomeneme obvyklé zálohy, pak švadlena dostane zaplaceno až po vykonání příslušné práce, to znamená výnos již vznikl v souvislosti s vykonanou prací, nicméně příjem peněžních prostředků ještě neproběhl. Náklady příštích období Příjmy příštích období

13 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku Výkazová struktura rozvahy strana aktiv AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva D. I. Časové rozlišení Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé účetní období Netto 4 Struktura aktiv Tabulka 1-2: Majetková struktura podniku. Aktiva jsou členěna a uspořádána sestupně podle jejich doby vázanosti (likvidnosti) v reprodukčním cyklu podniku. Majetek je v rozvaze vykazován v hodnotách netto (zůstatkové ceny), ale tak, že jsou uváděny hodnoty brutto (pořizovací ceny), od kterých se odečítají oprávky a opravné položky k jednotlivým majetkovým složkám (sloupec korekce). Oprávky vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku (týkají se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) a opravné položky slouží k vyjádření přechodného snížení všech aktiv, jestliže se při účetní závěrce předpokládá, že jejich hodnota klesla. 1.3 Finanční struktura Zdroje financování lze členit podle tří hledisek (blíže v 5. části předmětu FINANCE). Základním hlediskem pro členění zdrojů je hledisko vlastnictví, podle něhož se zdroje dělí na vlastní a cizí. Členění zdrojů financování

14 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 14 Finanční struktura je zachycena v rozvaze na straně pasivní a člení se na a) vlastní kapitál, b) cizí zdroje (cizí kapitál, dluhy). c) ostatní pasiva Obsah finanční struktury Vlastní kapitál K ZAPAMATOVÁNÍ 4 VLASTNÍ KAPITÁL PŘEDSTAVUJE SOUHRN VLASTNÍCH ZDROJŮ PODNIKU A TVOŘÍ HO ZÁKLADNÍ KAPITÁL, KAPITÁLOVÉ FONDY, FONDY ZE ZISKU (NAPŘ. REZERVNÍ FOND), VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET (NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA), VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ. Struktura vlastního kapitálu Základní kapitál je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady všech společníků do podnikání, prodejem akcií nebo splacením členských vkladů (u družstva). Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstev. Jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. Základní kapitál PRŮVODCE TEXTEM Velikost základního kapitálu je dána obchodním zákoníkem a v současné době je to Kč pro společnosti s ručením omezeným. Výše základního kapitálu u komanditních společností není stanovena, je pouze předepsáno, že minimální výše jednoho vkladu jednoho komanditisty je Kč. Výše základního kapitálu u akciových společností je rozdílná. Je - li akciová společnost založena s veřejnou výzvou k upsání akcií, tak výše základního kapitálu je minimálně 20 mil. Kč a pokud je společnost založena bez výzvy k upsání akcií, je minimální výše základního kapitálu 2 mil. Kč.

15 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 15 Kapitálové fondy jsou fondy, které jsou tvořeny z externích zdrojů, nikoli ze zisku. Patří sem například emisní ážio (představuje kladný rozdíl mezi skutečně dosaženou emisní cenou akcií a jejich jmenovitou hodnotou), dary, dotace na pořízení majetku, vklady společníků nezvyšující základní kapitál společnosti. Kapitálové fondy Fondy ze zisku jsou tvořeny výhradně ze zisku podniku, a to buď na základě ustanovení zákonného předpisu (obchodní zákoník) nebo na základě stanov společnosti. Lze je tedy rozdělit na fondy tvořené povinně (zákonný rezervní fond, nedělitelný fond) nebo dobrovolně. Zákonný rezervní fond je tvořen povinným přídělem ze zisku běžného účetního období, jehož výše je stanovena obchodním zákoníkem. Zákonný rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti. Družstva vytváří nedělitelný fond. Statutární a ostatní fondy jsou tvořeny na základě rozhodnutí podniku (např. sociální, rozvojový, investiční fond). Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let jedná se o nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu. Výsledek hospodaření běžného účetního období jeho výše musí být shodná s výší výsledku hospodaření běžného účetního období uvedeného ve výkazu zisku a ztráty. Výsledek hospodaření, který účetní jednotka vytvořila v běžném účetním období, se převádí do následujícího účetního období, a v něm, na základě rozhodnutí orgánů společnosti, se provádí rozdělování zisku (např. do fondů, na dividendy, popřípadě se část zisku ponechává jako nerozdělený zisk) nebo se řeší úhrada ztráty. Po splnění povinností stanovených zákonem (obchodním zákoníkem) může být nerozdělený zisk použit jako vlastní zdroj financování. Výsledek hospodaření Cizí zdroje K ZAPAMATOVÁNÍ 5 CIZÍ ZDROJE NEBOLI CIZÍ KAPITÁL ZAHRNUJE REZERVY A ZÁVAZKY(DLUHY) PODNIKU. Cizí zdroje

16 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 16 Rezervy na rozdíl od rezervních fondů se tvoří na vrub nákladů (snižují výsledek hospodaření), představují zadržené částky, které v budoucnu podnik musí vynaložit na případná rizika (kursové ztráty aj.)nebo na přesně vymezené budoucí výdaje (např. na opravy dlouhodobého majetku). Rezervy představují specifický druh závazků, představují pro podnik cizí zdroj (cizí kapitál). Rezervy Z hlediska účelu se rezervy člení na: 1. účelové tvoří se na konkrétní, předem stanovený účel (např. na opravy majetku, na kursové rozdíly ), 2. obecné - nemají předem stanovený konkrétní účel použití. Z hlediska předpisů, zejména daňových, se rezervy člení na: 1. zákonné rezervy jejich tvorba a použití je stanoveno zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákonem o daních z příjmů, tzn., že jejich tvorba je pro podnik daňově uznatelným nákladem pro výpočet základu daně, 2. ostatní rezervy o jejich tvorbě a použití rozhoduje účetní jednotka sama a daňově se neuznávají, např. rezervy na daň z příjmů, na důchody, na rizika a ztráty, apod. Zákonné rezervy uznávané pro účely zjištění základu daně z příjmů představují bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezervy na opravy hmotného majetku, opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení, rezerva na pěstební činnost, ostatní rezervy. Závazky podniku se většinou vztahují k již uskutečněným hospodářským aktivitám, za něž podnik svým věřitelům dosud nezaplatil a které budou hrazeny v závislosti na lhůtách jejich splatnosti. Člení se na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé závazky jsou splatné do 1 roku, jejich úkolem je financovat (spolu s vlastními zdroji) běžný provoz podniku. Jedná se zejména o závazky z obchodního styku, daňové závazky, závazky k zaměstnancům, různým institucím, apod. Dlouhodobé závazky mají dobu splatnosti delší než 1 rok. Jsou určeny k financování těch složek aktiv, které mají delší životnost (rozšíření podniku, pořízení strojního vybavení apod.). Patří sem zejména emitované dluhopisy, dlouhodobé zálohy přijaté od odběratelů, dlouhodobé směnky aj. Závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Bankovní úvěry (úvěry od finančních institucí) a výpomoci (úvěry od jiných subjektů) představují externí úročené zdroje a člení se z hlediska času na krátkodobé a dlouhodobé. Bankovní úvěry

17 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 17 Ostatní pasiva Kromě dosud uvedených položek pasiv existují ještě ostatní pasiva, která souvisí s potřebou vykázat v rozvaze pasiva v takové výši, jaká se k danému období vztahuje. Jde o problematiku časového rozlišení. Mezi ostatní pasiva patří: - výdaje příštích období - výdaje, které jsou nákladem běžného období, ale budou hrazeny v příštím období (např. nájemné placené pozadu), Výdaje příštích období - výnosy příštího období - příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů příštích období, jejich účtování se provede v období, s nímž věcně souvisejí (např. předem přijaté nájemné, předplatné). Výnosy příštích období PRŮVODCE TEXTEM Nejednotnost ve vymezování obsahu pojmů aktiv, cizího a vlastního kapitálu, jakož i dalších základních pojmů, mezi jednotlivými tuzemskými podniky, tak i podniky v různých zemích, je jednou z hlavních příčin současného úsilí o jejich standardizaci a sjednocení v národním i mezinárodním měřítku. Výrazem tohoto úsilí je vypracování a vydávání národních i mezinárodních účetních standardů. 1.4 Sestavení výkazu ŘEŠENÝ PŘÍKLAD 1-1 Z níže uvedených údajů sestavte rozvahu společnosti GAMA, a.s., údaje jsou v tisících Kč.

18 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 18 Řešení příkladu závazky vůči dodavatelům 220 pohledávky za odběrateli 450 závazky vůči státnímu rozpočtu 55 akumulované odpisy (oprávky) 265 budovy a stavby 225 hotovost 215 základní kapitál 260 zařízení 140 nábytek 170 automobily 25 zásoby 375 pozemky 100 dlouhodobé závazky 420 stroje 420 obchodovatelné cenné papíry 75 směnečné závazky 475 nerozdělený zisk minulých let 210 emisní ážio 190 výsledek hospodaření běžného období 100 Každou položku musíme zařadit do příslušné kategorie. Určit, zda se jedná o majetek (AKTIVA stálá aktiva, oběžná aktiva) nebo zdroj krytí (PASIVA vlastní kapitál, cizí zdroje). závazky vůči dodavatelům pohledávky za odběrateli závazky vůči státnímu rozpočtu akumulované odpisy (oprávky) budovy a stavby hotovost základní kapitál zařízení nábytek automobily zásoby pozemky dlouhodobé závazky stroje obchodovatelné cenné papíry směnečné závazky nerozdělený zisk minulých let emisní ážio výsledek hospodaření běžného období PASIVA cizí zdroje AKTIVA - oběžná aktiva PASIVA - cizí zdroje AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - oběžná aktiva PASIVA - vlastní kapitál AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - oběžná aktiva AKTIVA - stálá aktiva PASIVA cizí zdroje AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - oběžná aktiva PASIVA cizí zdroje PASIVA - vlastní kapitál PASIVA - vlastní kapitál PASIVA - vlastní kapitál Akumulované odpisy představují tzv. oprávky, které snižují hodnotu majetku. Jsou tedy se záporným znaménkem zahrnovány do aktiv k

19 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 19 ve sloupci korekce. Směnečné závazky patří mezi cizí zdroje (blíže o směnkách v 5. části předmětu FINANCE). Výsledná rozvaha společnosti GAMA, a.s.: Aktiva Pozemky Budovy, stavby Stroje Zařízení Nábytek Automobily Oprávky Pasiva Základní kapitál Emisní ážio Nerozdělený zisk min. let Výsledek hospodaření běžného období Stálá aktiva celkem 815 Vlastní kapitál celkem 760 Pohledávky Zásoby Obchodovatelné cenné papíry Hotovost 450 Závazky vůči dodavatelům 375 Závazky vůči státnímu 75 rozpočtu 215 Směnečné závazky Dlouhodobé závazky Oběžná aktiva celkem Cizí zdroje celkem Aktiva celkem Pasiva celkem Aktiva se rovnají pasivům. Bilanční princip je zachován. Rozvaha je sestavena správně. 100 SHRNUTÍ KAPITOLY MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU Majetková a finanční struktura podniku je zachycena v rozvaze, která podává informace o výši majetku a finančních zdrojů krytí tohoto majetku k danému časovému okamžiku. Majetkově-finanční stabilita podniku řeší tři základní otázky: 1) poměr mezi jednotlivými složkami majetku (majetková struktura), 2) poměr mezi jednotlivými druhy používaného kapitálu (finanční struktura), 3) vzájemný vztah mezi složkami majetku a kapitálu. Konkrétní skladba majetku podniku je dána technickou náročností výroby, stupněm rozvoje finančního trhu a konkrétní finanční situací podniku. Kapitálová struktura podniku sleduje poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, který je ovlivněn náklady (které souvisí s pořízením daného kapitálu), velikostí podnikového zisku, majetkovou strukturou, snahou vlastníků o udržení kontroly nad činností podniku.

20 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 20 KONTROLNÍ OTÁZKY 1. Definujte pojem aktiva. 2. Vyjmenujte jednotlivé položky aktiv rozvahy podniku. 3. Definujte pojem pasiva. 4. Vyjmenujte jednotlivé položky pasiv podniku. 5. Vysvětlete bilanční princip. TEST A OTÁZKA 1 Určete, zda se jedná o položku aktiv či pasiv podniku ALFA,s.r.o.: budova, poskytnutý dar, hlídací pes, nakoupené dluhopisy, hypoteční úvěr poskytnutý bankou, pracovní oděvy, půjčka od spřízněné osoby, nevyplacené mzdy, předplatné časopisu Ekonom, nájemné placené zpětně. SAMOSTATNÝ ÚKOL 1 Položky uvedené v tabulce 1-3 Sestavte rozvahu 1) zařaďte do příslušné kategorie, 2) sestavte rozvahu dané společnosti k daného roku. Tabulka 1-3: Vstupní data Položka (v tisících Kč) Rezervy na opravy 67 Pohledávky za odběrateli 200 Směnky k úhradě (splatnost nad 1 rok) 180 Emisní ážio 550 Stroje a zařízení Emitované dluhopisy (splatnost nad 1 rok) 200 Závazky vůči dodavatelům 385 Zákonný rezervní fond 123

21 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 21 Výrobky 150 Pozemky 500 Licence, patenty 100 Zisk za BO 175 Oprávky Úvěr 321 Kmenové akcie 1400 Zboží na skladě 80 Komerční CP (=obchodovatelné) 100 Zisk z minulých období 500 Budovy a stavby Materiál, suroviny 500 Peníze, ceniny 50 Akcie dceřiné společnosti 400 Běžný účet 294 Překlenovací úvěr (tj. do 1 roku) 23 Programové vybavení 150 SAMOSTATNÝ ÚKOL 2 Ze zadaných údajů uvedených v tabulce 1-4 sestavte počáteční rozvahu společnosti k 1.1. daného roku. Sestavte rozvahu Tabulka 1-4: Vstupní data (v tis. Kč) Položka Stav k 1.1.xxxx Nerozdělený zisk Směnečné závazky (krátkodobé) Materiál Rezervy na opravy Oprávky Závazky vůči zaměstnancům 460 Emisní ážio Rezervní fond 650 Finanční dlouhodobý majetek Pohledávky (dlouhodobé) Základní kapitál Pozemky Závazky vůči dodavatelům Licence, patenty Bankovní úvěry Budovy, stavby Stroje a zařízení

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA - AKTIVA A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL B. STÁLÁ AKTIVA B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM): - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz

Význam cash flow. nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Význam generátoru peněz 5. přednáška Analýza peněžních toků cash flow Význam cash flow Proč se liší zisk a cash flow (zisk a peníze nejsou totéž) Výkaz cash flow (přehled o peněžních tocích) Jak využít výkaz cash flow Význam

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více