FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová"

Transkript

1 FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006

2 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 2 Obsah 1 ROZVAHA Podstata majetkové a finanční struktury podniku Majetková struktura Obsah majetkové struktury Výkazová struktura rozvahy strana aktiv Finanční struktura Obsah finanční struktury Sestavení výkazu Výkaz zisku a ztráty Funkce výkazu zisku a ztráty Struktura výkazu zisku a ztráty Výkaz cash-flow Charakteristika cash-flow Obsahový a časový nesoulad Struktura výkazu cash-flow Nepřímá metoda sestavení výkazu CF Vzájemné vazby mezi finančními výkazy Vazba mezi rozvahou a výkazem zisku a ztráty Vazba mezi rozvahou a výkazem cash-flow Typy hospodářských operací...48 Seznam použitých značek, symbolů a zkratek...62 Informativní, navigační, orientační...62 Ke splnění, kontrolní, pracovní...62 Výkladové...63 Náměty k zamyšlení, myšlenkové, pro další studium...63

3 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 3 STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S PROBLEMATIKOU 3. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Předkládaná 3. část předmětu FINANCE se zabývá problematikou finančních (účetních) výkazů rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu cash-flow a vzájemných vazeb mezi těmito výkazy. První kapitola je zaměřena na vymezení základního finančního výkazu rozvahy. Rozvaha zachycuje stav majetku (AKTIVA) a finanční zdroje krytí tohoto majetku (PASIVA) k danému časovému okamžiku. Veškerý majetek, který firma používá musí být profinancován z určitých zdrojů, tzn, že aktiva se musí rovnat pasivům. Tato rovnost představuje bilanční princip. Druhá kapitola se zabývá problematikou zjišťování výsledku hospodaření na základě sestavení výkazu zisku a ztráty. Výkaz zisku a ztráty zahrnuje náklady a výnosy. V případě, že výnosy převyšují náklady firma hospodaří se ziskem. Naopak, jsou li náklady vyšší než výnosy, tak výsledkem hospodaření je ztráta. Předposlední kapitola je věnována výkazu cash-flow. Tento výkaz slouží ke sledování peněžních toků (příjmů a výdajů) v průběhu určitého období. Poslední kapitola je zaměřena na vzájemné vazby mezi finančními výkazy. V rámci těchto vazeb jsou dva integrující prvky, a to výsledek hospodaření a peněžní prostředky.

4 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 4 CÍL 3. ČÁSTI PŘEDMĚTU FINANCE: FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Po úspěšném a aktivním absolvování této ČÁSTI Budete umět: objasnit podstatu rozvahy, charakterizovat majetkovou a finanční strukturu podniku, definovat pojmy výnosy, náklady, vymezit způsob tvorby výsledku hospodaření (zisk, ztráta), charakterizovat příjmy, výdaje, sestavit výkaz cash flow přímou i nepřímou metodou, objasnit vzájemné vazby mezi finančními výkazy. Budete umět Získáte: základní znalosti o význam finančních výkazů, přehled o struktuře rozvahy, výkazu zisku a ztráty, výkazu cashflow, znalosti pro objasnění vazeb mezi finančními výkazy. Budete schopni: sestavit přehled o majetkové a finanční struktuře podniku rozvahu, sestavit výkaz zisku a ztráty, sestavit výkaz cash-flow, vysvětlit vzájemné souvislosti mezi finančními výkazy. Získáte Budete schopni ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Pátá část předmětu FINANCE je obsahově i časové náročná. K prostudování této 3. části budete potřebovat asi 20 hodin.

5 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 5 1 ROZVAHA STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S OBSAHEM KAPITOLY ROZVAHA Tato kapitola je věnována hlavnímu finančnímu výkazu, kterým je ROZVAHA. Rozvaha zachycuje stav majetku a finanční zdroje krytí tohoto majetku k danému časovému okamžiku. Skládá se tedy ze dvou částí z majetkové struktury podniku (AKTIVA) a finanční struktury (PASIVA). Úvod kapitoly je věnován podstatě majetkové a finanční struktury podniku, včetně vymezení bilančního principu. Následující kapitola blíže objasňuje majetkovou strukturu podniku, její členění na stálá aktiva, oběžná aktiva a ostatní aktiva. Poslední část kapitoly definuje finanční strukturu podniku, obsahovou náplň jednotlivých položek vlastního kapitálu, cizích zdrojů a ostatních pasiv. CÍLE KAPITOLY ROZVAHA Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: vysvětlit pojmy aktiva a pasiva rozvahy, popsat bilanční princip, objasnit položky majetkové a finanční struktury podniku, sestavit rozvahu. Získáte: přehled o celkové struktuře rozvahy, schopnost objasnit důvody sestavování výkazu. Budete schopni: charakterizovat majetkovou strukturu podniku, charakterizovat finanční strukturu podniku, objasnit základní bilanční princip, rozčlenit majetek podle stupně likvidnosti, začlenit položky do aktiv a pasiv rozvahy. Budete umět Získáte Budete schopni

6 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 6 ČAS DOPORUČENÝ K PROSTUDOVÁNÍ Celkový doporučený čas k prostudování KAPITOLY je 5-6 hodin. KLÍČOVÁ SLOVA KAPITOLY ROZVAHA Rozvaha, majetková struktura, finanční struktura, aktiva, pasiva, stálá aktiva, oběžná aktiva, ostatní aktiva, vlastní kapitál, cizí zdroje, ostatní pasiva.

7 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku Podstata majetkové a finanční struktury podniku Hospodářská stabilita podniku závisí na vytváření a udržovaní určitých vzájemných poměrů mezi jednotlivými složkami podnikového majetku a mezi složkami použitého kapitálu, neboli na majetkové a finanční struktuře. Je sledován poměr mezi jednotlivými složkami majetku (majetková struktura), poměr mezi jednotlivými druhy používaného kapitálu (finanční struktura), vzájemný vztah mezi jednotlivými složkami majetku a jednotlivými druhy kapitálu. Majetková a finanční struktura, stejně jako vazby mezi majetkem a kapitálem, jsou v jednotlivých podnicích rozdílné s ohledem na jejich právní formy podnikání. Prvořadým úkolem při zachycování jednotlivých složek majetku a druhů používaného kapitálu je podat pravdivé informace (v peněžním vyjádření): - o majetkové situaci podniku - v jakých konkrétních formách je majetek vázán (např. ve formě budov, strojů, zásob materiálu, apod.), jeho ocenění, opotřebení, rychlost obratu, zda je jeho složení vhodné vzhledem k prováděné činnosti atd. - o zdrojích, z nichž byl majetek pořízen - o výši vlastních a cizích zdrojů a jejich podrobné struktuře, o dlouhodobých a krátkodobých závazcích, zda podniku nehrozí likvidace, konkurs nebo vyrovnání pro velké zadlužení, zda je podnik opatrný a vytváří si rezervy na případná budoucí rizika a ztráty apod. - o finanční situaci podniku - jakého výsledku hospodaření (zisku nebo ztráty) podnik dosáhl za dané období, zda je podnik schopen hradit své dluhy včas a jaká je platební politika firmy. Tyto informace nezbytné pro uspokojení potřeb finančního řízení přináší ve svých výkazech účetnictví. Zde je nutno respektovat specifický rys účetnictví a to, že majetek podniku se posuzuje vždy ze dvou hledisek, a to z hlediska konkrétních majetkových položek, tj. v jakých formách je majetek vázán (např. ve formě budov, dopravních prostředků, peněz, materiálu, cenných papírů aj.) a z hlediska původu majetku, tj. z jakých zdrojů byl majetek získán - zda to byly zdroje vlastní nebo cizí. Jde tedy stále o jediné - o majetek, který klasifikujeme ze dvou úhlů pohledu. Dvojjediné nazírání na majetek je vyjádřením skutečnosti, že každá položka majetku, s nímž podnik hospodaří musel být financován z určitého zdroje. Máme-li na mysli konkrétní formu majetku, hovoříme o aktivech. Chceme-

8 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 8 li vyjádřit původ, zdroj nabytí majetku, hovoříme o kapitálu nebo-li o pasivech. Souběžná dvojí klasifikace majetku je výchozím metodickým znakem označovaným jako bilanční princip a platí, že Aktiva = Pasiva Bilanční princip Aktiva = Pasiva Bilanční princip říká, že veškerý majetek, se kterým podnik disponuje, musí být financován určitými zdroji, je základem účetního výkazu rozvahy. ROZVAHA představuje statický pohled na majetek podniku a zdroje jeho krytí. Základní funkcí rozvahy je poskytovat k určitému datu přehled o majetku podniku, jeho struktuře (tj. aktivech) a o zdrojích krytí tohoto majetku, jejich struktuře (tj. pasivech). Rozvaha = stavový výkaz Majetková struktura představuje podrobnou strukturu aktiv podniku. Aby se uživatelé mohli ve struktuře aktiv snadno orientovat, musí být aktiva uspořádána přehledně a rozvaha musí být určitým způsobem standardizována pro všechny právní subjekty, aby se usnadnila orientace v tomto výkazu. Majetková struktura = AKTIVA Finanční (kapitálová) struktura představuje strukturu podnikového kapitálu, ze kterého je majetek financován. Je zachycena v pasivech rozvahy. Finanční struktura = PASIVA

9 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 9 ROZVAHA Aktiva - majetková struktura 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2. Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek 3. Oběžná aktiva - zásoby - pohledávky - krátkodobý finanční majetek 4. Ostatní aktiva - náklady příštích období - příjmy příštích období Pasiva finanční struktura 1. Vlastní kapitál - základní kapitál - kapitálové fondy - fondy ze zisku - výsledek hospodaření minulých let - výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Cizí zdroje - rezervy - dlouhodobé závazky - krátkodobé závazky - bankovní úvěry a výpomoci 3. Ostatní pasiva - výdaje příštích období - výnosy příštích období Zjednodušená forma rozvahy podniku Tabulka 1-1: Rozvaha - majetková a finanční struktura podniku. 1.2 Majetková struktura Pro vymezení majetkové struktury platí dvě zásady: a) znázornění funkční struktury (skladby) majetku, což znamená zřetelné rozlišení mezi stálým a oběžným majetkem. Pro potřeby finančního řízení se aktiva z tohoto pohledu člení na: stálá aktiva (dlouhodobá, fixní), která zahrnují majetkové složky sloužící činnosti podniku dlouhodobě, spotřebovávají se postupně, oběžná aktiva (krátkodobá) představující ty části majetku, které se spotřebovávají obvykle najednou, popř. proces jejich přeměny v peníze nepřesahuje jeden rok. b) znázornění likvidnosti majetku. Likvidnost majetku lze charakterizovat jako schopnost majetku přeměnit se na pohotové peněžní prostředky.

10 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku Obsah majetkové struktury Pohledávky za upsaný základní kapitál představují upsaný, ale dosud nesplacený stav akcií nebo majetkových podílů. Tvoří protipoložku k základnímu kapitálu (který je součástí vlastního kapitálu uváděného na straně pasiv). Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek (Stálá aktiva) K ZAPAMATOVÁNÍ 1 CHARAKTERISTICKÝM RYSEM DLOUHODOBÉHO MAJETKU (STÁLÝCH AKTIV) JE SKUTEČNOST, ŽE DOBA POUŽITELNOSTI TOHOTO MAJETKU JE DELŠÍ NEŽ 1 ROK. Dlouhodobý majetek K dlouhodobému majetku (stálá aktiva) patří: Dlouhodobý nehmotný majetek zahrnuje zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva (licence, patenty, autorská práva, průmyslové vzory), jiný nehmotný majetek, jejichž pořizovací cena je vyšší než limit stanovený zákonem a doba použitelnosti je delší než l rok. Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Dlouhodobý hmotný majetek svou hodnotu předává postupně a tvoří jej v zásadě samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší než stanovený limit a doba použitelnosti je delší než l rok. Dále zahrnuje pozemky (neodepisují se), budovy, stavby, pěstitelské celky trvalých porostů, základní stádo, tažná zvířata, umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů, a to bez ohledu na jejich pořizovací cenu. Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Dlouhodobý finanční majetek představuje podílové cenné papíry a vklady v podnicích, půjčky podnikům ve skupině a jiný finanční dlouhodobý majetek, který podnik pořizuje nebo vlastní za účelem obchodování s nimi (např. předměty z drahých kovů, umělecká díla atd.). Dlouhodobý finanční majetek (DFM)

11 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 11 PRŮVODCE TEXTEM U dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je rozhodujícím kritériem pro zařazení do dlouhodobého majetku právě doba použitelnosti. Zařazení do dlouhodobého majetku závisí pouze na uvážení účetní jednotky. Toto uvážení by mělo být předmětem interních směrnic účetní jednotky. Společným rysem nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku je skutečnost, že (až na určité výjimky) se odepisují. Odpisy dlouhodobého majetku vyjadřují náklad běžného období, u něhož výdaj peněžních prostředků proběhl v minulých obdobích (při pořízení tohoto majetku). Oběžná aktiva K ZAPAMATOVÁNÍ 2 CHARAKTERISTICKÝM RYSEM OBĚŽNÝCH AKTIV JE SKUTEČNOST, ŽE JEJICH DOBA VÁZANOSTI VE VÝROBNÍM PROCESU JE OBVYKLE KRATŠÍ NEŽ 1 ROK. TENTO MAJETEK JE RYCHLE PŘEVODITELNÝ NA PENÍZE. Oběžná aktiva Oběžná aktiva zahrnují: Zásoby Zásoby: - materiálu a surovin - představují vstupy do činnosti podniku, v níž se zčásti nebo plně spotřebují, - nedokončené výroby, polotovarů - představují rozpracované výkony, tzn. výrobky nebo služby, které ještě nebyly dokončeny, - hotových výrobků, které dosud nebyly prodány nebo které ještě zákazník nepřevzal, - ostatní - např. zboží, které podnik nakupuje a v nezměněné formě prodává (typické pro obchodní podniky). Pohledávky představují práva podniků vůči jiným subjektům na příjem peněžních prostředků. Třídí se z hlediska času na krátkodobé a dlouhodobé nebo podle účelu. Převážnou část představují pohledávky z obchodních vztahů (částky dosud neuhrazených faktur nebo obdobných platebních dokumentů, Pohledávky

12 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 12 které podnik vystavil svým odběratelům za dodané zboží, výrobky nebo provedené služby). Krátkodobý finanční majetek je charakterizován vysokou likvidností a bezprostřední obchodovatelností. Doba splatnosti nebo předpokládaná držba je kratší než 1 rok. Umožňuje krátkodobé investování dočasně volných peněžních prostředků a získání vyšších výnosů. Na druhé straně umožňuje zabezpečení likvidity podniku, tzn., že především díky krátkodobému finančnímu majetku je podnik schopen rychle získat peněžní prostředky. Finanční majetek Součástí krátkodobého finančního majetek jsou peněžní prostředky (v pokladně, na jeho účtech), krátkodobé cenné papíry státní pokladniční poukázky, krátkodobé obligace, směnky pořízené za účelem obchodování apod. Ostatní aktiva K ZAPAMATOVÁNÍ 3 OSTATNÍ AKTIVA OBSAHUJÍ POLOŽKY ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ A JE PRO NĚ CHARAKTERISTICKÉ, ŽE OBDOBÍ JEJICH VZNIKU NESOUHLASÍ S OBDOBÍM, DO NĚHOŽ VĚCNĚ NÁLEŽÍ. Ostatní aktiva Patří sem: - náklady příštích období - představují výdaje běžného účetního období, jež se týkají nákladů příštích období, např. nájemné placené předem je výdajem v tomto období, to znamená způsobí úbytek peněz, ale náklad to bude až v dalším období. - příjmy příštích období - jsou částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly přijaty (inkasovány), ani nebyly zúčtovány jako pohledávky, které však časově a věcně s výnosy běžného období souvisejí, např. zakázkové služby švadlen, když opomeneme obvyklé zálohy, pak švadlena dostane zaplaceno až po vykonání příslušné práce, to znamená výnos již vznikl v souvislosti s vykonanou prací, nicméně příjem peněžních prostředků ještě neproběhl. Náklady příštích období Příjmy příštích období

13 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku Výkazová struktura rozvahy strana aktiv AKTIVA A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek D. Ostatní aktiva D. I. Časové rozlišení Brutto 1 Běžné účetní období Korekce 2 Netto 3 Minulé účetní období Netto 4 Struktura aktiv Tabulka 1-2: Majetková struktura podniku. Aktiva jsou členěna a uspořádána sestupně podle jejich doby vázanosti (likvidnosti) v reprodukčním cyklu podniku. Majetek je v rozvaze vykazován v hodnotách netto (zůstatkové ceny), ale tak, že jsou uváděny hodnoty brutto (pořizovací ceny), od kterých se odečítají oprávky a opravné položky k jednotlivým majetkovým složkám (sloupec korekce). Oprávky vyjadřují trvalé snížení hodnoty majetku (týkají se dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku) a opravné položky slouží k vyjádření přechodného snížení všech aktiv, jestliže se při účetní závěrce předpokládá, že jejich hodnota klesla. 1.3 Finanční struktura Zdroje financování lze členit podle tří hledisek (blíže v 5. části předmětu FINANCE). Základním hlediskem pro členění zdrojů je hledisko vlastnictví, podle něhož se zdroje dělí na vlastní a cizí. Členění zdrojů financování

14 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 14 Finanční struktura je zachycena v rozvaze na straně pasivní a člení se na a) vlastní kapitál, b) cizí zdroje (cizí kapitál, dluhy). c) ostatní pasiva Obsah finanční struktury Vlastní kapitál K ZAPAMATOVÁNÍ 4 VLASTNÍ KAPITÁL PŘEDSTAVUJE SOUHRN VLASTNÍCH ZDROJŮ PODNIKU A TVOŘÍ HO ZÁKLADNÍ KAPITÁL, KAPITÁLOVÉ FONDY, FONDY ZE ZISKU (NAPŘ. REZERVNÍ FOND), VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MINULÝCH LET (NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA), VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ. Struktura vlastního kapitálu Základní kapitál je tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady všech společníků do podnikání, prodejem akcií nebo splacením členských vkladů (u družstva). Základní kapitál se vytváří povinně v komanditní společnosti, ve společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstev. Jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. Základní kapitál PRŮVODCE TEXTEM Velikost základního kapitálu je dána obchodním zákoníkem a v současné době je to Kč pro společnosti s ručením omezeným. Výše základního kapitálu u komanditních společností není stanovena, je pouze předepsáno, že minimální výše jednoho vkladu jednoho komanditisty je Kč. Výše základního kapitálu u akciových společností je rozdílná. Je - li akciová společnost založena s veřejnou výzvou k upsání akcií, tak výše základního kapitálu je minimálně 20 mil. Kč a pokud je společnost založena bez výzvy k upsání akcií, je minimální výše základního kapitálu 2 mil. Kč.

15 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 15 Kapitálové fondy jsou fondy, které jsou tvořeny z externích zdrojů, nikoli ze zisku. Patří sem například emisní ážio (představuje kladný rozdíl mezi skutečně dosaženou emisní cenou akcií a jejich jmenovitou hodnotou), dary, dotace na pořízení majetku, vklady společníků nezvyšující základní kapitál společnosti. Kapitálové fondy Fondy ze zisku jsou tvořeny výhradně ze zisku podniku, a to buď na základě ustanovení zákonného předpisu (obchodní zákoník) nebo na základě stanov společnosti. Lze je tedy rozdělit na fondy tvořené povinně (zákonný rezervní fond, nedělitelný fond) nebo dobrovolně. Zákonný rezervní fond je tvořen povinným přídělem ze zisku běžného účetního období, jehož výše je stanovena obchodním zákoníkem. Zákonný rezervní fond lze použít ke krytí ztrát společnosti. Družstva vytváří nedělitelný fond. Statutární a ostatní fondy jsou tvořeny na základě rozhodnutí podniku (např. sociální, rozvojový, investiční fond). Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let jedná se o nerozdělený zisk nebo neuhrazenou ztrátu. Výsledek hospodaření běžného účetního období jeho výše musí být shodná s výší výsledku hospodaření běžného účetního období uvedeného ve výkazu zisku a ztráty. Výsledek hospodaření, který účetní jednotka vytvořila v běžném účetním období, se převádí do následujícího účetního období, a v něm, na základě rozhodnutí orgánů společnosti, se provádí rozdělování zisku (např. do fondů, na dividendy, popřípadě se část zisku ponechává jako nerozdělený zisk) nebo se řeší úhrada ztráty. Po splnění povinností stanovených zákonem (obchodním zákoníkem) může být nerozdělený zisk použit jako vlastní zdroj financování. Výsledek hospodaření Cizí zdroje K ZAPAMATOVÁNÍ 5 CIZÍ ZDROJE NEBOLI CIZÍ KAPITÁL ZAHRNUJE REZERVY A ZÁVAZKY(DLUHY) PODNIKU. Cizí zdroje

16 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 16 Rezervy na rozdíl od rezervních fondů se tvoří na vrub nákladů (snižují výsledek hospodaření), představují zadržené částky, které v budoucnu podnik musí vynaložit na případná rizika (kursové ztráty aj.)nebo na přesně vymezené budoucí výdaje (např. na opravy dlouhodobého majetku). Rezervy představují specifický druh závazků, představují pro podnik cizí zdroj (cizí kapitál). Rezervy Z hlediska účelu se rezervy člení na: 1. účelové tvoří se na konkrétní, předem stanovený účel (např. na opravy majetku, na kursové rozdíly ), 2. obecné - nemají předem stanovený konkrétní účel použití. Z hlediska předpisů, zejména daňových, se rezervy člení na: 1. zákonné rezervy jejich tvorba a použití je stanoveno zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů a zákonem o daních z příjmů, tzn., že jejich tvorba je pro podnik daňově uznatelným nákladem pro výpočet základu daně, 2. ostatní rezervy o jejich tvorbě a použití rozhoduje účetní jednotka sama a daňově se neuznávají, např. rezervy na daň z příjmů, na důchody, na rizika a ztráty, apod. Zákonné rezervy uznávané pro účely zjištění základu daně z příjmů představují bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezervy na opravy hmotného majetku, opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení, rezerva na pěstební činnost, ostatní rezervy. Závazky podniku se většinou vztahují k již uskutečněným hospodářským aktivitám, za něž podnik svým věřitelům dosud nezaplatil a které budou hrazeny v závislosti na lhůtách jejich splatnosti. Člení se na krátkodobé a dlouhodobé. Krátkodobé závazky jsou splatné do 1 roku, jejich úkolem je financovat (spolu s vlastními zdroji) běžný provoz podniku. Jedná se zejména o závazky z obchodního styku, daňové závazky, závazky k zaměstnancům, různým institucím, apod. Dlouhodobé závazky mají dobu splatnosti delší než 1 rok. Jsou určeny k financování těch složek aktiv, které mají delší životnost (rozšíření podniku, pořízení strojního vybavení apod.). Patří sem zejména emitované dluhopisy, dlouhodobé zálohy přijaté od odběratelů, dlouhodobé směnky aj. Závazky Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Bankovní úvěry (úvěry od finančních institucí) a výpomoci (úvěry od jiných subjektů) představují externí úročené zdroje a člení se z hlediska času na krátkodobé a dlouhodobé. Bankovní úvěry

17 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 17 Ostatní pasiva Kromě dosud uvedených položek pasiv existují ještě ostatní pasiva, která souvisí s potřebou vykázat v rozvaze pasiva v takové výši, jaká se k danému období vztahuje. Jde o problematiku časového rozlišení. Mezi ostatní pasiva patří: - výdaje příštích období - výdaje, které jsou nákladem běžného období, ale budou hrazeny v příštím období (např. nájemné placené pozadu), Výdaje příštích období - výnosy příštího období - příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů příštích období, jejich účtování se provede v období, s nímž věcně souvisejí (např. předem přijaté nájemné, předplatné). Výnosy příštích období PRŮVODCE TEXTEM Nejednotnost ve vymezování obsahu pojmů aktiv, cizího a vlastního kapitálu, jakož i dalších základních pojmů, mezi jednotlivými tuzemskými podniky, tak i podniky v různých zemích, je jednou z hlavních příčin současného úsilí o jejich standardizaci a sjednocení v národním i mezinárodním měřítku. Výrazem tohoto úsilí je vypracování a vydávání národních i mezinárodních účetních standardů. 1.4 Sestavení výkazu ŘEŠENÝ PŘÍKLAD 1-1 Z níže uvedených údajů sestavte rozvahu společnosti GAMA, a.s., údaje jsou v tisících Kč.

18 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 18 Řešení příkladu závazky vůči dodavatelům 220 pohledávky za odběrateli 450 závazky vůči státnímu rozpočtu 55 akumulované odpisy (oprávky) 265 budovy a stavby 225 hotovost 215 základní kapitál 260 zařízení 140 nábytek 170 automobily 25 zásoby 375 pozemky 100 dlouhodobé závazky 420 stroje 420 obchodovatelné cenné papíry 75 směnečné závazky 475 nerozdělený zisk minulých let 210 emisní ážio 190 výsledek hospodaření běžného období 100 Každou položku musíme zařadit do příslušné kategorie. Určit, zda se jedná o majetek (AKTIVA stálá aktiva, oběžná aktiva) nebo zdroj krytí (PASIVA vlastní kapitál, cizí zdroje). závazky vůči dodavatelům pohledávky za odběrateli závazky vůči státnímu rozpočtu akumulované odpisy (oprávky) budovy a stavby hotovost základní kapitál zařízení nábytek automobily zásoby pozemky dlouhodobé závazky stroje obchodovatelné cenné papíry směnečné závazky nerozdělený zisk minulých let emisní ážio výsledek hospodaření běžného období PASIVA cizí zdroje AKTIVA - oběžná aktiva PASIVA - cizí zdroje AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - oběžná aktiva PASIVA - vlastní kapitál AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - oběžná aktiva AKTIVA - stálá aktiva PASIVA cizí zdroje AKTIVA - stálá aktiva AKTIVA - oběžná aktiva PASIVA cizí zdroje PASIVA - vlastní kapitál PASIVA - vlastní kapitál PASIVA - vlastní kapitál Akumulované odpisy představují tzv. oprávky, které snižují hodnotu majetku. Jsou tedy se záporným znaménkem zahrnovány do aktiv k

19 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 19 ve sloupci korekce. Směnečné závazky patří mezi cizí zdroje (blíže o směnkách v 5. části předmětu FINANCE). Výsledná rozvaha společnosti GAMA, a.s.: Aktiva Pozemky Budovy, stavby Stroje Zařízení Nábytek Automobily Oprávky Pasiva Základní kapitál Emisní ážio Nerozdělený zisk min. let Výsledek hospodaření běžného období Stálá aktiva celkem 815 Vlastní kapitál celkem 760 Pohledávky Zásoby Obchodovatelné cenné papíry Hotovost 450 Závazky vůči dodavatelům 375 Závazky vůči státnímu 75 rozpočtu 215 Směnečné závazky Dlouhodobé závazky Oběžná aktiva celkem Cizí zdroje celkem Aktiva celkem Pasiva celkem Aktiva se rovnají pasivům. Bilanční princip je zachován. Rozvaha je sestavena správně. 100 SHRNUTÍ KAPITOLY MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU Majetková a finanční struktura podniku je zachycena v rozvaze, která podává informace o výši majetku a finančních zdrojů krytí tohoto majetku k danému časovému okamžiku. Majetkově-finanční stabilita podniku řeší tři základní otázky: 1) poměr mezi jednotlivými složkami majetku (majetková struktura), 2) poměr mezi jednotlivými druhy používaného kapitálu (finanční struktura), 3) vzájemný vztah mezi složkami majetku a kapitálu. Konkrétní skladba majetku podniku je dána technickou náročností výroby, stupněm rozvoje finančního trhu a konkrétní finanční situací podniku. Kapitálová struktura podniku sleduje poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, který je ovlivněn náklady (které souvisí s pořízením daného kapitálu), velikostí podnikového zisku, majetkovou strukturou, snahou vlastníků o udržení kontroly nad činností podniku.

20 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 20 KONTROLNÍ OTÁZKY 1. Definujte pojem aktiva. 2. Vyjmenujte jednotlivé položky aktiv rozvahy podniku. 3. Definujte pojem pasiva. 4. Vyjmenujte jednotlivé položky pasiv podniku. 5. Vysvětlete bilanční princip. TEST A OTÁZKA 1 Určete, zda se jedná o položku aktiv či pasiv podniku ALFA,s.r.o.: budova, poskytnutý dar, hlídací pes, nakoupené dluhopisy, hypoteční úvěr poskytnutý bankou, pracovní oděvy, půjčka od spřízněné osoby, nevyplacené mzdy, předplatné časopisu Ekonom, nájemné placené zpětně. SAMOSTATNÝ ÚKOL 1 Položky uvedené v tabulce 1-3 Sestavte rozvahu 1) zařaďte do příslušné kategorie, 2) sestavte rozvahu dané společnosti k daného roku. Tabulka 1-3: Vstupní data Položka (v tisících Kč) Rezervy na opravy 67 Pohledávky za odběrateli 200 Směnky k úhradě (splatnost nad 1 rok) 180 Emisní ážio 550 Stroje a zařízení Emitované dluhopisy (splatnost nad 1 rok) 200 Závazky vůči dodavatelům 385 Zákonný rezervní fond 123

21 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a význam ve finančním řízení a rozhodování podniku 21 Výrobky 150 Pozemky 500 Licence, patenty 100 Zisk za BO 175 Oprávky Úvěr 321 Kmenové akcie 1400 Zboží na skladě 80 Komerční CP (=obchodovatelné) 100 Zisk z minulých období 500 Budovy a stavby Materiál, suroviny 500 Peníze, ceniny 50 Akcie dceřiné společnosti 400 Běžný účet 294 Překlenovací úvěr (tj. do 1 roku) 23 Programové vybavení 150 SAMOSTATNÝ ÚKOL 2 Ze zadaných údajů uvedených v tabulce 1-4 sestavte počáteční rozvahu společnosti k 1.1. daného roku. Sestavte rozvahu Tabulka 1-4: Vstupní data (v tis. Kč) Položka Stav k 1.1.xxxx Nerozdělený zisk Směnečné závazky (krátkodobé) Materiál Rezervy na opravy Oprávky Závazky vůči zaměstnancům 460 Emisní ážio Rezervní fond 650 Finanční dlouhodobý majetek Pohledávky (dlouhodobé) Základní kapitál Pozemky Závazky vůči dodavatelům Licence, patenty Bankovní úvěry Budovy, stavby Stroje a zařízení

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová

FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB. Eva Kociánová FINANCE 5. část ZDROJE A FORMY FINANCOVÁNÍ KRÁTKODOBÝCH PODNIKOVÝCH POTŘEB Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Zdroje a formy financování krátkodobých podnikových potřeb 2 OBSAH 1 POJETÍ KRÁTKODOBÉHO

Více

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU

3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3. MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 3.1. Majetková struktura podniku 3.2. Oceňování majetku 3.3. Odpisování dlouhodobého majetku 3.4. Kapitálová struktura podniku 3.5. Rozvaha Každý podnikatel,

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ

5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ 5 VYMEZENÍ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ Účetní výkazy jsou souborem účetních informací, při jejichž tvorbě se vychází z cílů, které mají zabezpečovat. Tyto cíle plynou z požadavků uživatelů účetních výkazů, a to uživatelů

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích

Podniková ekonomika. Národní ekonomika (národní hospodářství) souhrn výrobních faktorů státu, soustředěný v produktivní sféře podnicích Podniková ekonomika Obsah: Národní ekonomika, základní členění Podnikání Právní formy podnikání Fyzické osoby (OSVČ - SHR, živnostenské podnikání, svobodná povolání) Právnické osoby (obchodní společnosti,

Více