Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů"

Transkript

1 NÁKLADY KAPITOLA 7 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů 7.1 Daňové a nedaňové náklady odst. 1 ZDP Daňově uznatelnými náklady (výdaji) pro zjištění základu daně z příjmů jsou náklady (výdaje) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů ve výši prokázané poplatníkem a ve výši stanovené ZDP a zvláštními předpisy. Je nutné zdůraznit, že v účetnictví jsou zaznamenávány účetní náklady. Cílem účetnictví je především podávat věrný a poctivý obraz o účetní jednotce, její fi nanční pozici a výkonnosti. Ve většině případů účetní náklady odpovídají daňově uznatelným nákladům. Některé náklady však přesto daňově uznatelné nejsou i o nich je však třeba účtovat. Bohužel, v české praxi se stále výrazně akcentuje daňový aspekt účetnictví, účetnictví je u nás často koncipované výhradně jako daňové. Účetnictví však představuje relativně dokonalý a konzistentní informační systém, a lze jej využít jak pro naplnění poslání účetnictví (tj. podávání věrného a poctivého obrazu o účetní jednotce), tak i jako nástroj k zjištění základu daně z příjmů a samotné daně. Proto je také jedním z kritérií pro tvorbu analytických účtů členění pro daňové účely, a to jak nákladů, tak výnosů. 24 ZDP 25 ZDP Přesto však bohaté vnitřní členění 24 a 25 atd. ZDP obou uvedených paragrafů ZDP a jejich až příliš časté změny někdy způsobuje problémy s určováním, které náklady jsou daňově účinné a které nikoli. Při určování toho, který náklad je a který naopak není daňově uznatelný, je nutno vždy vycházet zjednodušeně řečeno ze zásady, že daňově lze uznat zejména ty účetní náklady, které souvisí s dosažením, zajištěním a udržením výnosů podniku. 7.2 Náklady na daň z příjmů splatná a odložená daň Daň z příjmů představuje účetní náklad, který ve vazbě na druh činnosti, která je zdaňována, se váže k výsledku hospodaření za běžnou činnost nebo k výsledku hospodaření z mimořádné činnosti. Náklady na daň z příjmů za běžnou činnost a mimořádný výsledek hospodaření se dále zpravidla rozlišují na daň z příjmů splatnou a odloženou. Splatná daň je předpis daně z příjmů při uzávěrce účetního období, která by měla být hrazena ve prospěch správce daně. Účtuje se na stranu MD příslušného účtu v účtové skupině 59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva 422

2 DAŇ OVÉ A NEDAŇ OVÉ NÁKLADY, DAŇ Z PŘ ÍJMŮ na daň z příjmů s podvojným zápisem na příslušném účtu v účtové skupině 34 Zúčtování daní a dotací (např. MD 591/D 341). Odložená daň je jedním z nástrojů zohlednění případných budoucích ztrát či zisků, promítá do aktuálního účetního období daň z příjmů, která bude placena (v nižší či vyšší výši) teprve v obdobích následujících. Daňové dopady některých účetních operací se totiž projevují v jiném období (se zpožděním či předstihem), tj. účetní náklady jsou v jiném období než náklady daňové. Odložená daň je tedy jakási fi ktivní daň z přechodných rozdílů, slouží k přiřazení účetních nákladů na daň z příjmů do odpovídajícího účetního období bez ohledu na ZDP. Pomocí odložené daně se tak eliminují dočasné účetní a daňové rozdíly a účetnictví tak podává úplnější a správnější obraz hospodářské situace účetní jednotky CUS 003 O odložené dani povinně účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Ostatní účetní jednotky si mohou stanovit, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji dobrovolně. Odložená daň stejně jako splatná daň není daňově uznatelným nákladem. S odloženou daní není samozřejmě spojena žádná platební povinnost (např. vůči FÚ), jde čistě o účetní záležitost. Účtuje se na stranu MD, resp. D příslušného účtu v účtové skupině 59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů s podvojným zápisem na příslušném účtu v účtové skupině 48 Odložený daňový závazek a pohledávka (např. MD 592/D 481). K rozvahovému dni prověřuje účetní jednotka hodnotu odložené daňové pohledávky a odloženého daňového závazku, provádí inventarizaci účtu 48 Odložený daňový závazek a pohledávka Na příslušném účtu v účtové skupině 59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů se účtují i doměrky daně z příjmů za minulé roky a vratky daně z příjmů za minulé roky (např. účet 595). PŘÍKLAD Účtování o odložené dani Rok 2013 je pro danou účetní jednotku prvním rokem účtování o odložené dani. Účetní jednotka má následující přechodné účetní a daňové rozdíly, které mohou mít vliv na odloženou daň: Položky tvořící přechodné rozdíly k k Účetní zůstatkové ceny DHM Kč Kč Daňové zůstatkové ceny DHM Kč Kč Účetní OP k pohledávkám (přechodného charakteru) tzn. účetní hodnota pohledávky Daňové OP k pohledávkám tzn. daňová hodnota pohledávky Nevyužitá daňová ztráta za rok 2012 účetní hodnota ztráty Kč Pohl Kč Kč Pohl Kč Kč Kč Pohl Kč Kč Pohl Kč Kč - Výpočty přechodných rozdílů potřebných pro stanovení odložené daně: 423

3 7570 NÁKLADY Zdroj přechodných rozdílů k k Účetní ZC Daňová ZC Kč Kč Účetní Daňová hodnota pohledávek Kč Kč Účetní Daňová hodnota daňové ztráty Kč Kč Přechodné rozdíly celkem Kč Kč Výpočet odložené daně, která se vztahuje k předchozím účetním obdobím (tj. k ): 19 % (sazba daně v roce 2013) z přechodných rozdílů k = 19 % z Kč = = Kč. Výpočet odložené daně k : 19 % (sazba daně pro rok 2014) z přechodných rozdílů k = 19 % ze Kč = Kč. Výpočet změny stavu odložené daně v roce 2013: Kč Kč = Kč. Zaúčtování v roce 2013: Text Kč MD D Odložený daňový závazek vztahující se k předchozím účetním obdobím (do ) Odložená daň vztahující se k běžnému účetnímu období (tj. změna stavu odloženého daňového závazku) Konečný zůstatek účtu 481 na straně D ve výši Kč odpovídá stavu vypočteného odloženého daňového závazku k ( Kč) KAPITOLA 8 Časté chyby při účtování nákladů V praxi se často vyskytují mimo jiné i následující chyby a chybné postupy při účtování týkajícího se nákladů účetní jednotky: účetní jednotky pro zjednodušení rezignují na snahu o přesné vyjádření opotřebení majetku prostřednictvím vhodně zvolených účetních odpisů a za účetní odpisy považují odpisy daňové, účetní jednotky netvoří opravné položky k jednotlivým složkám majetku (dlouhodobý majetek, zásoby, fi nanční majetek, pohledávky), přestože existují důvody pro jejich tvorbu, účetní jednotky chybně oceňují majetek, tj. do nákladů zahrnují částky vedlejších pořizovacích nákladů, které by měly být součástí ocenění majetku (tj. součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku, zásob atd.) či technickým zhodnocením, 424

4 Č ASTÉ CHYBY PŘ I ÚČ TOVÁNÍ NÁKLADŮ 7570 účetní jednotky však mnohdy tvoří daňově uznatelné rezervy na opravu hmotného majetku, ve skutečnosti však neprovádí opravu hmotného majetku ale jeho technické zhodnocení, na které daňově uznatelné rezervy tvoří nelze. PŘÍKLAD Opravné položky k zásobám Účetní jednotka má na vybraných účtech účtové třídy 1 Zásoby k následující zůstatky: 112-Materiál na skladě 132-Zboží na skladě 191-Opravná položka k materiálu 196-Opravná položka ke zboží 4,2 mil. Kč 5,3 mil. Kč 0 Kč 0 Kč Přestože zmíněné sklady materiálu a zboží obsahují významné množství jen těžko použitelného materiálu a zboží prodejného jen za zlomek pořizovací ceny, tedy tzv. ležáků, účetní jednotka vůbec neúčtovala o OP k těmto zásobám. Opomenutím účtování o OP k zásobám došlo k významnému porušení účetní zásady věrného zobrazení skutečnosti a k nadhodnocení aktiv (zásob) a výsledku hospodaření účetní jednotky. V uvedeném případu auditor doporučil, aby účetní jednotka vytvořila k těmto ležákům OP. Účetní jednotka poté inventarizací zásob zjistila, že sklad materiálu obsahuje ležáky v pořizovací ceně cca Kč a sklad zboží cca Kč. Za ležáky přitom v souladu s vytvořenou vnitřní směrnicí pro tvorbu a čerpání OP k zásobám považuje zásoby, u kterých nebyl během roku 2013 uskutečněn žádný výdej ze skladu. Jedná se přitom o zásoby, které je třeba mít v určitém množství k dispozici na skladě (náhradní díly ke starším zařízením v provozu, na záruční či pozáruční servisy atd.). V souladu s vnitřní směrnicí k těmto zásobám vytvořila OP ve výši 50 %, které zaúčtovala následujícím způsobem: Text Kč MD D Opravná položka k materiálu Opravná položka ke zboží Výsledek hospodaření se tak v uvedeném případě vlivem OP snížil o Kč. Vedení účetní jednotky vydalo pokyn, aby se větší část těchto ležáků během roku 2013 s určitou slevou pokud možno prodala. Vlivem těchto chyb pak výsledek hospodaření účetní jednotky nemusí věrně zobrazovat skutečnost, příp. je chybně stanovena výše daňově uznatelných nákladů a tím i výše výsledné daně z příjmů. Dále se účetní jednotky dopouští v oblasti nákladů následujících chyb: opomenutí rozpuštění opravných položek a rezerv, i když pominuly důvody pro jejich existenci, technické zhodnocení dlouhodobého majetku je chybně považováno za opravu a účtováno přímo do nákladů, v daňových nákladech jsou zahrnuty dodávky, které nijak nesouvisí s výnosy společnosti (osobní spotřeba společníků, navyšování nákladů z důvodu snížení daňové povinnosti), 425

5 7570 NÁKLADY neúčtování o dohadných položkách (nevyfakturované zásoby a služby) viz níže, neprovádění časového rozlišení nákladů a výdajů viz níže. 3 odst. 1 ZÚ bod 6.4 CUS 019 Podle 3 odst. 1 ZÚ je třeba účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí, přitom o veškerých nákladech (a výnosech) se účtuje bez ohledu na okamžik jejich zaplacení (přijetí): Účetní jednotky často toto časové rozlišení podceňují. Náklady, které se týkají běžného období, by měly být v tomto období také zaúčtovány bez ohledu na to, že k výdaji, resp. příjmu dojde až v příštím období (např. pomocí účtu 383). Naopak náklady, které se týkají budoucích období, by měly být zaúčtovány do nákladů příštích období bez ohledu na to, že k výdaji resp. příjmu došlo již v běžném období (např. pomocí účtů 381 a 382). Naopak jindy účetní jednotky zbytečně provádí časové rozlišení i u zcela nevýznamných částek (pojistné, předplatné novin a časopisů, telekomunikační služby, drobné nákupy atd. na přelomu roku), kdy v souladu s bodem 6.4. CUS 019 Náklady a výnosy a s vytvořenou vnitřní účetní směrnicí není nutné časové rozlišení používat. Účetní jednotka pak časově rozlišuje každou drobnou položku a pro změnu vůbec neúčtuje či účtuje nesprávně o jiných daleko významnějších operacích, jejichž cílem je rovněž zajistit věrné zobrazení skutečnosti (nedokončená výroba, dohadné položky, opravné položky, odpisy, rezervy atd.). Mnoho účetních jednotek rovněž neúčtuje o dohadných položkách pasivních (např. pomocí účtu 389) či toto účtování podceňuje, přestože k rozvahovému dni existují závazky, které časově a věcně souvisejí s běžným obdobím, ale účetními doklady budou doloženy až v období následujícím často po skončení uzávěrkových prací. O těchto skutečnostech je však třeba účtovat již v běžném účetním období. Těmito opomenutími ovšem dochází k porušování účetních zásad časové a věcné srovnatelnosti nákladů a výnosů a věrného zobrazení skutečnosti a může přitom rovněž docházet k podhodnocení účetních i daňových nákladů. PŘÍKLAD Dohadné položky pasivní Účetní jednotka obdržela v prosinci 2012 dodávku materiálu, kterou v tomto období také spotřebovala, fakturu za tuto dodávku však získala až dodatečně po ukončení uzávěrkových prací v březnu Účetní jednotka o této dodávce účtovala až po přijetí této faktury v účetním období Tyto operace časově a věcně náleží do účetního období 2012, protože však byly doloženy účetními doklady až v následujícím období 2013 po skončení uzávěrkových prací, je třeba o zmíněných skutečnostech účtovat v běžném účetním období 2012 prostřednictvím dohadných položek. Protože však v průběhu provádění uzávěrkových operací nezná přesnou výši závazku (nevyfakturované dodávky materiálu), je nutné výši závazku odhadnout a zaúčtovat ho na stranu D účtu 389-Dohadné účty pasivní, zaúčtování se provede vnitřním (interním) dokladem. Účetní jednotka na základě předchozích dodávek a ceníku materiálu odhadla, že se cena materiálu v daném případě bude pohybovat kolem Kč (bez DPH). Po přijetí faktury v roce 2013 se pak provede zúčtování vytvořené dohadné položky. 426

6 Č ASTÉ CHYBY PŘ I ÚČ TOVÁNÍ NÁKLADŮ 7570 Text Kč MD D Rok 2012: Příjem materiálu na sklad (na základě příjemky) Spotřeba materiálu (výdejka) Dodání materiálu dohadná položka (vnitřní doklad) Rok 2013: Dodatečně zaslaná faktura (faktura) základ DPH DPH Úhrada faktury (bankovní výpis) Účetnictví je v České republice stále poměrně často chápáno především jako daňové, tj. zaměřené primárně na zjištění daňového základu z pohledu ZDP. Účetní často účtují pouze o těch operacích, které ovlivňují daňový základ a naopak podceňují a opomíjejí operace, které nemají bezprostřední vliv na daňový základ, ale jejich smyslem je, aby účetnictví bylo věrným zobrazením skutečnosti. Jedná se mimo jiné o účetní opravné položky, účetní odpisy, účetní rezervy atd. Podobně jsou podceňovány a opomíjeny operace, jejichž cílem je zajistit časovou a věcnou srovnatelnost (dohadné položky, nedokončená výroba, časové rozlišení atd. viz výše), tyto operace přitom mají vliv i na stanovení daňové povinnosti. Je tak často zapomínáno na skutečnost, že základní účetní zásadou je zásada věrného zobrazení skutečnosti a tuto zásadu není možné dodržet bez účtování o zmíněných operacích. Pomocí vhodně sestaveného účtového rozvrhu však může být účetnictví poměrně snadno využitelné pro zjištění základu daně z příjmů a samotné daně i při dodržení základních účetních principů. 427

7

8 OBECNÉ PRINCIPY VÝNOSŮ 7650 DÍL 23 Výnosy KAPITOLA 1 Obecné principy výnosů Podnik provozující hospodářskou činnost, produkuje (vytváří) výkony v podobě výrobků, zboží či služeb, jež nabízí na trhu s úmyslem jejich realizace (prodeje) za účelem dosažení zisku. Výnos tak představuje zvýšení ekonomického prospěchu podniku ve sledovaném účetním období, který je vyjádřený v peněžních jednotkách (Kč) a který vznikl činností fi rmy nikoli dodatečnými vklady vlastníků. Nejčastějšími výnosy jsou tržby z prodeje. Výnosy tak představují ve formě tržeb vrácené náklady vynaložené na produkci U zachycování výnosů je dodržován realizační princip, což znamená, že o výnosu účtujeme již v okamžiku poskytnutí služby či dodání zboží (výrobku) zákazníkovi, bez ohledu na skutečnost, zda došlo k přijetí platby. Z hlediska účetní teorie mohou výnosy nastat ve dvou případech: 1. AKTIVUM +, VÝNOS + tj. výnos vzniká současně se zvýšením stavu aktiv, např. přijaté úroky na běžný účet (běžný účet se zvyšuje, aktivum +; úroky přijaté se zvyšují, výnos +), prodej výrobků na základě vyúčtování odběrateli faktury vystavené (pohledávka za odběrateli narůstá, aktivum +; tržba za zboží se zvyšuje, výnos +), produkce výrobků přijata na sklad dle příjemky (výrobky narůstají, aktivum +; změna stavu výrobků se zvyšuje, výnos +). 2. PASIVUM, VÝNOS + tj. vznik výnosu současně se snížením stavu pasiv, např. úhrada závazků vůči zaměstnancům v naturální formě dle interního dokladu (závazky vůči zaměstnancům klesají, pasiva ; vznik výnosu +), odpis promlčeného závazku dle interního dokladu (závazky klesají, pasiva ; vznik výnosu +). Z výše uvedeného vyplývá, že výnosy představují pro podnik zvýšení jeho majetku nebo snížení jeho závazků. Výnosy Aktiva vznik výnosu Pasiva vznik výnosu 429

9 7654 VÝNOSY Výnosy jsou účtovány na výsledkových výnosových účtech v účtové třídě 6 Výnosy. Vznik výnosů je zachycen na straně D příslušného výnosového účtu, případný úbytek výnosů pak na opačné straně, tj. MD. Porovnáním výše dosažených výnosů s uplatněnými náklady je vypočten výsledek hospodaření podniku. Jestliže podnik dosáhl zisku, znamená to, že zvýšil stav majetku a zdrojem tohoto přírůstku je právě tento zisk. Tato skutečnost nastane tehdy, jsou-li výnosy za sledované účetní období vyšší než náklady. V opačném případě podnik dosahuje ztráty, což vede k poklesu jeho vlastních zdrojů financování (vlastního kapitálu), a pro zachování stávajícího majetku v aktivech je většinou nutné navýšit cizí kapitál (závazky podniku). UPOZORNĚNÍ Vedle výnosů je nutné v účetnictví rozlišovat pojem příjmy. Příjem vzniká skutečným fyzickým přijetím peněžních prostředků v hotovosti do pokladny nebo bezhotovostní platby na bankovní účet. V praxi se lze setkat se situací, kdy příjem a výnos vznikají současně např. prodej za hotové, ale i s další situací, kdy obě kategorie vznikají v rozdílných časových obdobích např. prodej zboží na fakturu odběrateli, tj. s odloženou platbou do budoucna (nyní vznikl výnos a příjem teprve nastane) nebo poskytnutý úvěr od banky (nyní vznikl příjem, v tomto případě se nevzniká výnos) CUS 019, VPU Všeobecné zásady pro účtování výnosů Výnosy se účtují narůstajícím způsobem od počátku do konce roku tj. chronologicky od počátku roku. Účetním obdobím, rozhodným pro vykázání výsledku hospodaření, je kalendářní nebo hospodářský rok. DPH vyznačená na vystaveném daňovém dokladu (například faktuře) není u plátce DPH součástí tržeb, ale účtuje se přímo ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34 Zúčtování daní a dotací. Výnosy se účtují zásadně do období, se kterým věcně a časově daný výnos souvisí. Nastane-li nesoulad mezi věcným a časovým hlediskem, je nutné tyto situace zachycovat prostřednictvím účtů časového rozlišení. Časovému rozlišení nepodléhají nevýznamné částky nebo pravidelně se opakující výdaje popřípadě příjmy (např. předplatné odborných časopisů). Je zakázáno vzájemně kompenzovat vyrovnávat náklady a výnosy. Je nutné odděleně účtovat o vzniklých nákladech a výnosech a dodržovat tak zásadu účtování nákladů a výnosů brutto metodou. O výnosech se účtuje v účtové třídě 6 Výnosy. Přírůstek výnosů je zachycován na straně D, úbytky jsou zachycovány na straně MD. Výnosy vstupují na konci účetního období do výsledku hospodaření, a proto výnosové účty nemají na počátku účetního období počáteční stavy. Analytické účty v účtové třídě 6 musí zohledňovat požadavky ZDP a musí být zvoleny tak, aby bylo jednoduše kontrolovatelné, zda se jedná o daňový či nedaňový výnos při vyčíslování základu daně z příjmů na konci zdaňovacího období. Analytické účty mohou dále vycházet z potřeb účetní jednotky a z požadavků ostatních uživatelů např. bank, zahraničních věřitelů apod. Na konci účetního období se zjištěné konečné obraty výnosových účtů převádějí na závěrkový účet 710-Účet zisků a ztrát ( ÚZZ ), kde se dále zjišťuje výsledek hospodaření porovnáním s vynaloženými náklady. Výsledek hospodaření je vyčíslen jako rozdíl mezi výnosy a náklady: VH = V N 430

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Úvod do účtování nákladů

Úvod do účtování nákladů Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08

Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 1 Finanční účetnictví 1 (Finanční účetnictví) - letní semestr 07/08 Přednáška č. 1 Účtování zásob specifické problémy účtování zásob (oceňování, reklamace) - účtování operací v závěru období Oblast účtování

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

V Praze 10.května 2005 sekr. 5410/2005

V Praze 10.května 2005 sekr. 5410/2005 V Praze 10.května 2005 sekr. 5410/2005 Směrnice kvestorky č. 6/2005 Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů S platností od 16.5.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU 1 Účelem

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

členíme v účetnictví podle druhů a účtujeme přímo na účty nákladů. Nejčastějšími náklady v podniku jsou:

členíme v účetnictví podle druhů a účtujeme přímo na účty nákladů. Nejčastějšími náklady v podniku jsou: Náklady a výnosy KAPITOLA 5 Při koloběhu majetku způsobují některé hospodářské operace změny dvou rozvahových položek (např. běžný účet a dodavatelé). Vznikají však i hospodářské operace, u nichž dochází

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 4/2017 OBCE DRAHELČICE SMĚRNICE PRO ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ. I. úvodní ustanovení. 1. Předmět úpravy

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 4/2017 OBCE DRAHELČICE SMĚRNICE PRO ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ. I. úvodní ustanovení. 1. Předmět úpravy INTERNÍ SMĚRNICE Č. 4/2017 OBCE DRAHELČICE SMĚRNICE PRO ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Obec Drahelčice Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice IČ: 233 300 I. Oddíl - úvodní ustanovení 1. Předmět úpravy 2. Legislativní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu:

6.10.2010. Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: 04_Materiál - pokračování Výukový text o účtování dalších operacích o materiálu v rámci společnosti GAP Education střední škola Materiál Tato prezentace obsahuje rozšiřující účtování o materiálu: Prodej

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Účtová skupina 15 Poskytnuté zálohy na zásoby

Účtová skupina 15 Poskytnuté zálohy na zásoby 2281 Op. Tet Částka Způsob A Způsob B MD D MD D 2 Vnitropodniková přeprava zboží 15 000 131 622 504 622 3 Příjemka zboží na sklad 500 000 132 131 4 Prodej zboží v hotovosti 300 000 60 000 360 000 5 Vyskladnění

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 7 a 8 a 9 Cestovní náklady

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Úvod do časového rozlišení nákladů a výnosů

Úvod do časového rozlišení nákladů a výnosů Úvod do časového rozlišení 1 Úvod do účtování časového rozlišení Problematika časového rozlišování má bezprostřední vztah k akruálnímu principu vedení účetnictví a to možnosti účtování do účtového období,

Více

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál:

PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí. Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: PÍSEMNÁ PRÁCE - DOKLASIFIKACE 1. pololetí Jméno: Datum Získané body Známka 1 Úkolem je sestavit rozvahu z následujících položek rozvahu a dopočítat základní kapitál: Pohledávky za odběrateli 300 Pokladna

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity,

Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity, ROZVAHA, ÚČET ROZVAHA Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity, Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Krátkodobý majetek (oběžná aktiva) Pasiva = majetek

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Bilanční právo. Michal Radvan. Zápatí prezentace

Bilanční právo. Michal Radvan. Zápatí prezentace Bilanční právo Michal Radvan Zápatí prezentace Obsah přednášky: Úvod do bilančního práva: Účetnictví a jiné evidence Finanční vs. manažerské účetnictví Účetnictví: Účetnictví a jeho zásady Metodické prvky

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

PŘ kapitola č. 04_2 Zpracování účetnictví

PŘ kapitola č. 04_2 Zpracování účetnictví PŘ kapitola č. 04_2 Zpracování účetnictví Název účetní jednotky: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dále ÚJČ) Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více