Návod pro GMV Selector. Verze 5.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro GMV Selector. Verze 5.4"

Transkript

1 Návod pro GMV Selector Verze 5.4

2

3 OBSAH Základní požadavky pro instalaci...3 Pøedstavení GMV Selectoru...4 Rozhraní a menu...5 Kurz povelù...9 Výbìr chlazení/topení...9 Konfigurace elektrického propojení...21 Pøiøazení základní desky vnitøní jednotky...22 Výstup výsledku...23 Jiné operace...25 Typ místnosti...25 Volby...25 Výbìr jednotek pro výpoèet...26 Automatické doporuèení jednotek...27 Kontrola systému...28 Aktualizace softwaru...29 Nastavení zabezpeèení makry

4

5 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO INSTALACI Možnosti použití: Program je použitelný pro komerèní klimatizaèní jednotky GREE GMV. Jiný nezbytný software propojený s GMV Selectorem: Výstupní soubory GMV Selectoru 2011 mohou být ve formátu Excel nebo AutoCAD. Následující software musí být nainstalovaný døíve než zaènete GMV Selector používat. 1) Microsoft Office Excel 2003/2007/ ) AutoCAD 2004/2005/2008/2010/2013, se specifikovanou cestou ke spuštìní souboru. Operaèní software podporovaný GMV Selectorem Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7. 3

6 PREDSTAVENÍ GMV SELECTORU Sestavování klimatizaèního systému je organizováno ve formì projektù, které se skládají z nìkolika nezávislých subsystémù. Subsystém je tvoøen èástmi vybranými uživatelem podle jeho vlastních potøeb. Po dokonèení výbìru mùže být výsledek generován automaticky v závislosti na aktuální konfiguraci subsystému vèetnì modelù jednotek, prùmìrù potrubí, elektrických parametrù, atd. Základní kroky pro výbìr modelu Vytvoøení nového subsystému Výbìr rozboèovaèù a nastavení parametrù Výbìr typu ovladaèù Výbìr vnitøní jedn., modelu a nastavení parametrù Výbìr elektrického propojení Výbìr modelu venkovní jednotky Kontrola systému Nastavení dílèích parametrù venkovní jedn. Výstup projetku Obr. 1 Poznámka: Jakmile je GMV Selector spuštìn, bude výchozí subsystém vytvoøen automaticky. Z toho dùvodu není pro první subsystém nutný první krok Vytvoøení nového subsytému. 4

7 Rozhraní a menu Úvodní zobrazení Úvodní zobrazení (viz. Obr. 2) umožòuje zvolit následující povely. New : Vytvoøit nový projekt Open : Otevøení vytvoøeného projektu HELP : Otevøení nápovìdy LANGUAGE : Výbìr jazyka (anglický nebo èínský) CALCULATING UNIT : Výbìr mìrných jednotek (Metric nebo Imperial) Obr. 2 5

8 Navigace v projektu Vyberte Open na úvodní obrazovce pro vstup do navigace v projektu, který obsahuje tøi kroky. Krok 1. Informace o projektu: Vložte dùležité informace o projektu, zákazníkovi a realizaèní / projekèní firmì do odpovídajících prázdných kolonek na další obrazovce, viz. obr. 3 a kliknìte na tlaèítko Next. Pøeklad hesel Obr. 3 Project Summary Project Name Date od design Location Contract NO. Customer Info Name Company Tel Job Title Address Fax Contractor/Designer info Name Company Tel Job Title Address Fax Back Next Cancel Shrnutí projektu Název projektu Datum vytvoøení projektu Místo / poloha projektu Èíslo smlouvy Informace o zákazníkovi Jméno Spoleènost Telefonní èíslo Název pracovní pozice Adresa Fax Realizaèní / projekèní firma Název firmy Spoleènost Telefonní èíslo Název pracovní pozice Adresa Fax Zpìt Vpøed Uzavøít 6

9 Krok 2. Série: Vložte relevantní informace o modelové øadì klimatizací. Vyberte Sérii GMV systému (Series), tzn. GMV Series DC Inverter VRF (GPd Series), 410A, 50Hz. Následnì vyberte typ venkovní jednotky (Outdoor Unit) GMV IV Inverter (Pd(m) Series). Po té vložte projekèní podmínky, viz. Obr. 4. a kliknìte na tlaèítko Next. Obr. 4 Krok 3. Potvrzení: Po kontrole potvrïte souhrnné informace o projektu (viz. Obr. 5) kliknutím na tlaèítko Finish. Pøípadnou opravu dat mùžete provést v pøíslušném kroku po kliknutí na tlaèítko Back. Obr. 5 7

10 Rozhraní hlavního okna programu Systém Nabídková lišta Toolbar Pracovní plocha Okno navigace Vnitøní jednotky Obr. 6 Okno navigace : Okno navigace využijete pøedevším u velkých projektù, které pøesahují rámec obrazovky. Kliknutím do èerveného obdélníku v oknì navigace dojde k jeho uvolnìní. Opìtovným kliknutím je obdélník nastaven na požadovanou èást projektu, což se odrazí též v zobrazení na pracovní ploše. Okno navigace tak umožòuje pohybovat se na pracovní ploše bez posunu posuvníky. Systém : Oznaèuje subsystém. Jestliže máte vytvoøené v rámci subsystému nìkolik systémù, kliknutím na toto tlaèítko se zobrazí jejich pøehled. Mùžete tak snadno mezi systémy pøepínat. Pracovní plocha : Jakmile je GMV Selector spuštìn, bude výchozí systém vytvoøen automaticky. Venkovní jednotka je umístìna na pracovní ploše ve výchozí pozici vlevo nahoøe (ale není specifikována). Vnitøní jednotky : Zde jsou uvedeny všechny dostupné typy vnitøních jednotek, které mùžete v systému využít. 8

11 KURZ POVELU Krátký úvod Vezmeme projekt jednoho subsystému jako pøíklad. Tento kurz Vás seznámí, jak používat GMV Selector. 1) Tento projekt obsahuje jeden subsystém s long-distance monitoringem. Poznámka: Tento pøíklad slouží pouze k demonstraci, nejde o typický projekt. 2) ID tohoto subsystému je GREE. Nastavení série Výbìr chlazení / topení Kliknìte na New na úvodní obrazovce. Vstoupíte do navigace nového projektu. Projdìte nastavení ve tøech krocích jak jsme si vysvìtlili již døíve a uložte nastavení kliknutím na tlaèítko Next. Zobrazí se pracovní plocha viz. Obr. 7. Obr. 7 9

12 Volba rozboèovaèù Stiskem levého tlaèítka myši uchopte obrázek Branch z náhledu Indoor Unit a vložte rozboèovaè do prvního prázdného obdélníku na pracovní ploše, kde jej uvolnìte. V tom okamžiku vyskoèí dialogové okno Add New Branch (viz. Obr. 8) do kterého zadáte délku potrubí vedoucí od venkovní jednotky po první rozboèovaè, popø. poèet zahnutí (kolen). Obr. 8 10

13 Pokud budou parametry zadané, bude se Branch ID generovat automaticky (to platí i pro vnitøní jednotky) po potvrzení tlaèítkem OK. Pracovní plocha pak bude vypadat jako na Obr. 9 Celkový výkon chlazení / topení Model rozboèovaèe Skladba ID: Subsystém ID_èást ID Výše: Prùmìr potrubí strany plynu / kapaliny Níže: Délka potrubí / Poèet kolen Obr. 9 Na pracovní ploše se pod každým obrázkem v obdélníkovém ohranièení zobrazuje charakteristický øetìzec, který vzniká stejným zpùsobem jako ID. Poté, co je vložen rozboèovaè zobrazí se linie potrubí která z nìj pokraèuje k dvìma prázdným èerným obdélníkùm. 11

14 Výbìr vnitøní jednotky Stiskem levého tlaèítka myši uchopte obrázek Wall Mounted Type z náhledu Indoor Unit a vložte vnitøní jednotku do jednoho z prázdných obdélníku za rozboèovaèem. V tom okamžiku vyskoèí dialogové okno Add New IDU v kterém mùžete vyplnit vlastnosti (viz. Obr. 10). Obr. 10 IDU Series: výbìr vnitøních jednotek aktuálního subsystému, napø. ètyøcestné kazety, vysokotlaké kanálové jednotky, nástìnné jednotky, atd. Room Type: výbìr typu místnosti umožòuje vypoèítat zatížení místnosti. Recommend: po kliknutí na toto tlaèítko bude doporuèena nejvhodnìjší vnitøní jednotka v souladu s výpoètem zatížení místnosti. Others: po kliknutí na toto tlaèítko budete moci vybrat jinou jednotku, než doporuèenou GMV Selectorem. Current Unit ID: pro identifikaci vnitøní jednotky musí být toto oznaèení jedineèné. 12

15 Nyní mùžeme zadat plochu místnosti (Room Area), délku potrubí (Pipe Length), poèet kolen (Elbows) a ID (Current Unit ID), viz. obr. 11. Obr. 11 Poznámka: výpoèet zatížení bere zøetel na venkovní teplotu a délku potrubí. 13

16 Po té, co jsou potøebná data vyplnìna, jsou možné dva zpùsoby pro výbìr vnitøní jednotky. 1.Doporuèením.. Po kliknutí na tlaèítko Recommend, se zobrazí hodnota vypoèteného zatížení (Calculated Load), viz. Obr. 12. Ve stejném okamžiku se též zobrazí odpovídající výsledek doporuèená jednota - v oknì IDU Model a Model selected. Obr Výbìr uživatelem. Kliknìte jednou na tlaèítko Others, viz. Obr.13. Vyskoèí dialogové okno se seznamem všech vnitøních jednotek volitelných pro daný subsystém. Vyberte jeden model a stlaète tlaèítko OK pro potvrzení. Výsledek spatøíte v oknì Model Selected a okno IDU Model zùstane prázdné. Obr

17 Kliknutím na tlaèítko OK se pøenesete na pracovní plochu viz. Obr. 14. Jednotka je urèena a uložena. Model vnitøní jednotky, ID, vzdálenost a prùmìr pøipojeného potrubí Výkon chlazení, délka potrubí (stejná pro plyn i kapalinu) Obr

18 Druhá vnitøní jednotka mùže být vybrána stejným zpùsobem jako první jednotka. Na závìr bude pracovní plocha vypadat jako na Obr. 15. Obr

19 Doporuèení venkovní jednotky Teï, když jsou potvrzeny modely a poèet vnitøních jednotek, mùžeme vybrat typ venkovní jednotky. Kliknìte prosím dvakrát na obdélník Outdoor Unit na pracovní ploše. Vyskoèí dialogové okno Edit ODU viz. Obr. 16. Teï mùžeme editovat vlastnosti venkovní jednotky. Obr

20 Vezmìte prosím na vìdomí, že model venkovní jednotky nemùže být doporuèen døíve, než budou urèeny modely a množství vnitøních jednotek (v opaèném pøípadì se objeví chybová hláška Please recheck IDU selection ). Zmáèknìte tlaèítko Recommend viz. obrázek níže k provedení výpoètu zatížení venkovní jednotky. Zobrazí se vybraný model a bude doplnìna specifikace modelu a obrázek. Typ jednotky bude doplnìn v kolonce Model. Doporuèení modelu venkovní jednotky: Stlaèením tohoto tlaèítka vyberte vhodný model venkovní jednotky dle celkového zatížení vnitøními jednotkami. Celkové zatížení všemi vnitøními jednotkami Vyberte model venkovní jednotky Kapacita zatížení v procentech Stlaèením tlaèítka Others mùžete vybrat jiné dostupné modely venkovních jednotek Aktuálnì vybraný model venkovní jednotky. Jestliže je nìèemu potøeba vìnovat pozornost, bude oznaèen èervenì. Technická specifikace Parametry venkovní jednotky Vøazené moduly modulárního systému Délka potrubí mezi venk. jednotkou a prvním rozboèovaèem. Poèet kolen mezi venk. jednotkou a prvním rozboèovaèem. ID venkovní jednotky Subsystém ID Obrázek venkovní jednotky Obr

21 Oznaèení Subsystem ID bude nastaveno pøi spuštìní aplikace. Délka potrubí a poèet kolen bude zobrazeno v pøíslušném bílém políèku, podle pøedchozího nastavení, viz. Obr. 17. Teï mùžeme zmìnit Subsystem ID na GREE a Current Unit ID na GREE_ODU jak ukazuje obr. 18. Stisknìte tlaèítko OK k dokonèení nastavení. Po té se zmìní oznaèení subsystému na GREE. Obr. 18 Nastavení volitelných ovladaèù V další fázi pøípravy projektu je potøeba zvolit a nakonfigurovat dostupné ovladaèe. Z nabídkové lišty zvolíme System a dále Optional Controller. Zobrazí se okno Optional Controller Config viz. Obr.19. V tomto dialogovém oknì je možno nastavit typ volitelného ovladaèe, napø. Gree AC Eudemon 2009, Centrální ovladaè, atd. INFO: Položky ve sloupci CboardCount_E udávají množství dostupných el. øídíchích desek. Položky CboardCount_ U udávají množství opravdu pøipojených el. øídících desek. Obr

22 Dokonèení konfigurace Výbìr venkovní jednotky je dokonèen a Vy mùžete vidìt následující podobu rozhraní, viz. Obr. 20 Výkon venk. jedn. (chlazení/topení) Model rozboèovaèe Obr. 20 Po té co je venkovní jednotka vybrána Selectorem, urèí Selector také modely všech rozboèovaèù a prùmìry potrubí strany plynu a kapaliny. V této chvíli je dokonèena konfigurace Subsystému. 20

23 Konfigurace elektrického propojení Pokud jsou všechny vnitøní jednotky Subsystému napájené jednofázovým napìtím, mùže vypadat konfigurace elektrického propojení jako na Obr. 21 bez možnosti další konfigurace. Pokud je jedna z vnitøních jednotek napájena tøífázovým napìtím, pak mùže být fáze každé vnitøní jednotky vybrána individuálnì viz. Obr. 21 (ujasnìte si propojení s fází každé vnitøní jednotky tak, aby byly všechny tøi fáze v rovnováze). Obr. 21 Dialogové okno Electric System Config lze vyvolat z nabídkové lišty (System/Electric System...). Subsystém - v rozklikávací roletce vyberte požadovaný Subsystém. Na obrázku je vybraný GREE subsystém. Dialogové okno obsahuje dvì tabulky. Horní obsahuje všechny jednofázové vnitøní jednotky, ve spodní naleznete všechny tøífázové jednotky. Konfigurovatelné položky naleznete v horní tabulce (Connected Phase (3-Ph)). V našem pøíkladì jsou všechny jednotky jednofázové, staèí tedy okno uzavøít kliknutím na tlaèítko OK. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by možné po dvojitém kliknutí v poslední buòce øádku vybrat požadovanou fázi, pøípadnì by bylo možné vybrat z možností L1, L2, L3. Nyní máme dokonèený výbìr všech modelù jednotek a konfiguraci celého projektu. 21

24 Pøiøazení základní desky vnitøní jednotky Pokud existuje možnost vícenásobného propojení svorkovnic subsystému, pøiøaïte svorkovnici každé vnitøní jednotky po zvolení nabídky v menu nabídkové lišty (Systém/Terminal board ), jak zobrazuje obrázek è.22 Obr. 22 Pøiøazení svorkovnic vnitøních jednotek je jednoduše dokonèeno kliknutím na požadovanou svorkovnici venkovní jednotky. Tlaèítko ReCheck slouží ke pøekontrolování, zda jsou všechny vnitøní jednotky pøipojeny. 22

25 Výstup výsledku Tento software nabízí dva pùsoby výstupu dat. První variantou je Summary file (.xls) nebo-li soubor Excel a druhou variantou je soubor AutoCAD (.dwg). Vyberte v menu nabídkové lišty File/Output... Zobrazí se dialogové okno Output viz. Obr. 23. Obr. 23 Poznámka: po vytvoøení souboru Excel nezapomeòte tento souboru uložit (Uložit jako...) Soubor Excel se skládá z jednotlivých listù øazených za sebou následovnì. Cover form, Proposal form, Condition form, System form (každý subsystém má vlastní list System form), Piping form, SPEC form, Diagram form a Controllers form. Cover form obsahuje informace o celém projektu - jméno kontaktu, místo projektu, atd. Proposal form obsahuje veškeré vnitøní, venkovní jednotky a pøíslušenství. Condition form obsahuje veškeré stanovené podmínky projektu. System form obsahuje celkový výkon a výkony jednotlivých jednotek. Piping form obsahuje statistické údaje o délce a prùmìru potrubí. SPEC form obsahuje množství chladiva k doplnìní a elektrické parametry subsystému (prùøez a poèet vodièù, typ jistièe). Diagram form obsahuje výkres subsystému. Controllers form obsahuje množství a modely komunikaèních modulù, repeatrù a pøíslušenství. 23

26 AutoCAD výkres: Obsahuje výkres každého subsystému a výkres vzdáleného øízení. S ohledem na uvádìný pøíklad pro vysvìtlení pokynù, zde naleznete jeden výkres (subsystém). Výkres subsystému ukazuje Obr. 24 Obr. 24 Poznámka. Význam nìkterých oznaèení jsou následující: System0_IDU se skládá z arabských èíslic a anglických písmen. "System0_IDU" se rozumí první subsystém a "IDU0" první vnitøní jednotkou. Obì jsou oznaèeny èíslicemi mezi nimi. System0_ODU oznaèuje venkovní jednotku prvního systému. System0_Branch1 oznaèuje první rozboèovaè prvního subsystému. QF oznaèuje jistiè s celkovou kapacitou vyznaèenou na horní stranì. AWG oznaèuje specifikaci komunikaèního kabelu. 24

27 JINÉ OPERACE Typ místnosti Optimalizaci typu místnosti ( Room Type ) naleznete v nabídkové lištì pod pøíkazem Tool. V tomto rozhraní mùžete typ místnosti pøidat, upravit nebo smazat. Add - pøidat nový typ místnosti. Edit - upravit vybraný typ místnosti. Delete - smazat vybraný typ místnosti. Obr. 25 Volby Rozhraní Tool/Options zobrazuje Obr. 26 Obr. 26 Textové pole umožòuje zadat cestu ke spustitelnému souboru AutoCAD. Pokud je tento software použit poprvé, upozoròuje rozhraní uživatele na nutnost nastavení cesty k AutoCAD. 25

28 Výbìr jednotek pro výpoèet Na tøech místech mùžete vybrat jednotky pro výpoèet. 1.Na úvodní obrazovce - jak ukazuje Obr. 2. Typ jednotek (Metric / Imperial Units). vyberete ve spodní èásti v rozklikávací roletce (CALCULATING UNIT) Jednotky budou aplikovány pro parametry vzdáleností a teplot. 2. V nabídkové lištì. Typ jednotek vyberete pod pøíkazem Tool. Po zmìnì jednotek výpoètu se zmìní odpovídající hodnoty teploty a délky v tomto programu, stejnì tak jako hodnoty výstupních souborù aplikace Microsoft Excel. Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro GMV Selector verze 2.0 a vyšší. 3. V nabídkové lištì. Typ jednotek mùžete zmìnit vyvoláním dialogového okna viz. Obr. 27. Vyberte pøíkaz Help/Units Setting. Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro GMV Selector verze 5.4 a vyšší. Obr

29 Automatické doporuèení jednotek Po té co byly vybrány všechny èásti systému a vy náhle zjistíte, že je potøeba zmìnit parametr nìkterých vnitøních jednotek, mùžete kliknout na System/Recommend Models k zjednodušenému opìtovnému doporuèení tìchto jednotek. Kroky pro tuto operaci jsou: Vyberte ikonu rozboèovaèe, který je nadøazený nad jednotkami které jste již zmìnili, po té kliknìte na Recommend Models. Zobrazí se Vám dialogové okno viz. Obr. 28. Obr. 28 Na výše uvedeném obrázku mùžete vidìt ID aktuálnì vybraného rozboèovaèe a následné jednotky, které musí být doporuèeny. Na levé stranì je možné zatrhnutím zvolit jednotku ( Select All vybere všechny). Zaškrtnìte jednotku, kterou je tøeba doporuèit, a kliknìte na tlaèítko Recommend, pak software zaène s doporuèením. Výsledky budou zobrazeny v sloupci Recommend. U vybraných jednotek se mohou zobrazit pøipomínky ve sloupci Comments. Pokud doporuèení jedné jednotky selže, pak se nezobrazí výsledek ve sloupci Recommend, ale bude zobrazena chybová zpráva ve sloupci Comments. 27

30 Kontrola systému Kliknìte na tlaèítko System v nabídkové lištì a vyberte Check system. Projekt bude zkontrolován. Pokud kontrola probìhne v poøádku (nebude objevena chyba), zobrazí se okno (viz. Obr. 29) se srovnávací tabulkou limitních a skuteèných hodnot. Kliknìte na Ok nebo Cancel k uzavøení okna. Zobrazí se okno s textem System check passed and ready for output, save ganges?, které potvrzuje správnost projektu a žádá potvrzení uložení projektu (viz. Obr.30). Kliknìte na Yes. Projekt je uložen. Obr. 29 Obr

31 V pøípadì, že se Vám objeví zpráva Not every unit s model is recommended, znamená to, že nebyla doporuèena nìkterá jednotka systému. Zkontrolujte vnitøní jednotky (v projektu je nedoporuèená jednotka oznaèena èervenì), doporuète a proveïte kontrolu systému opìt pøíkazem Check system. V pøípadì, že je pøekroèena nìkterá z limitních hodnot (napø. délka potrubí) zobrazí se okno (viz. Obr. 31) se srovnávací tabulkou limitních a skuteèných hodnot, kde budou pøekroèené limity zvýraznìny zabarveným øádkem. Upravte hodnoty v projektu a zkontrolujte systém ještì jednou. Obr. 31 Aktualizace softwaru Kliknìte na pøíkaz Help v nabídkové lištì a po té na Selector Update. Software zkontroluje aktuální verzi Selectoru. Pokud nebude k dispozici nová verze programu, zobrazí se zpráva There is no update software, please check it? Pokud nedojde k chybì, zobrazí se zpráva Do you want to update the software, and exit it now?. Kliknìte na Yes k ukonèení programu. Software zaène aktualizovat soubory. Po dokonèení aktualizace bude Selector automaticky spuštìn. Mùže být také zobrazena zpráva o probíhajícím procesu. 29

32 Nastavení zabezpeèení Makry a) Kliknìte na tlaèítko Mikrosoft Office a potom kliknìte na tlaèítko Možnosti aplikace Excel (vpravo dole). b) Kliknìte na položku Centrum zabezpeèení, na tlaèítko Nastavení Centra zabezpeèení a potom na položku Nastavení maker. c) Kliknìte na požadované možnosti: -Zakázat všechna makra bez oznámení: Na tuto možnost kliknìte, pokud makrùm nedùvìøujete. Všechna makra v dokumentech budou zakázána a všechny výstrahy zabezpeèení týkající se maker budou vypnuty. Máte-li dokumenty s nepodepsanými makry, kterým dùvìøujete, mùžete tyto dokumenty umístit do dùvìryhodných umístìní. Dokumenty v dùvìryhodných umístìních je dovoleno spouštìt bez kontroly Centrem zabezpeèení. -Zakázat všechna makra s oznámením: To je výchozí nastavení. Na tuto možnost kliknìte, pokud chcete, aby makra byla zakázána, ale pøi výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpeèení. Tak budete moci v jednotlivých pøípadech rozhodovat, kdy mají být makra povolena. -Zakázat všechna makra kromì digitálnì podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou pøípadu, kdy je makro digitálnì podepsáno dùvìryhodným vydavatelem. Takové makro se mùže spustit, jestliže jste jeho vydavatele zaøadili mezi dùvìryhodné. Pokud jste vydavatele nezaøadili mezi dùvìryhodné, budete upozornìni. Mùžete se tedy rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, èili že vydavateli dùvìøujete. Všechna nepodepsaná makra budou zakázána bez oznámení. -Povolit všechna makra (nedoporuèuje se, mohlo by umožnit spuštìní potenciálnì nebezpeèného kódu): Kliknutím na tuto možnost povolíte spuštìní všech maker. Tímto nastavením se váš poèítaè stává zranitelným ze strany potenciálnì škodlivého kódu, proto se toto nastavení nedoporuèuje. -Dùvìøovat pøístupu k objektovému modelu projektu VBA: Toto nastavení je urèeno pro vývojáøe a slouží k zámìrnému uzamèení nebo povolení programového pøístupu k objektovému modelu aplikace VBA z klientù automatizace. Jinými slovy lze øíci, že poskytuje možnost zabezpeèení pro kód vytvoøený za úèelem automatizace aplikace systému Office a programového zpracování objektového modelu a prostøedí aplikace VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je pøístup odepøen. Díky této možnosti zabezpeèení je pro neoprávnìné programy mnohem obtížnìjší vytváøet kód provádìjící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelù. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový pøístup k objektovému modelu aplikace VBA, bude muset uživatel spouštìjící kód výslovnì udìlit pøístup. Pøístup lze povolit zaškrtnutím políèka. TIP: Dialogové okno pro nastavení zabezpeèení maker lze otevøít z karty Vývojáø na pásu karet, který jako svou souèást nabízí Fluent systému Microsoft Office. Není-li k dispozici karta Vývojáø, kliknìte na tlaèítko Microsoft Office a potom na tlaèítko Možnosti aplikace Excel. Kliknìte na položku Oblíbené a zaškrtnìte políèko Zobrazit na pásu kartu Vývojáø. 30

33

34

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém

Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 100] Elektronický identifikaèní systém Programovací manuál [CZ] Domovník [ACU 00] Elektronický identifikaèní systém Verze:.0 Datum: 0.02.2006 Obsah Program domovník. Instalace softwaru....2 Odinstalování....3 Spuštìní programu... Ovládání programu

Více

Tepelné cerpadlo HOME GMV

Tepelné cerpadlo HOME GMV Tepelné cerpadlo HOME GMV Tepelné èerpadlo vzduch-voda s ekologickým chladivem R4A a technologií DC Inverter nabízí kromì bìžných kombinaci chlazení, topení a pøípravy TUV i možnost rekuperace pøebytkového

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+

Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ Skener MUSTEK SCANEXPRESS 1200UB+ NÁVOD PRO INSTALACI SKENERU 1200UB+ Rozbalení skeneru Vybalte pøístroj z obalu a peèlivì zkontrolujte, zda nechybí nebo není poškozena žádná z položek. Balení by mìlo

Více

Bronislava Eršilová EXCEL 2000 pro každý den Obsah ÚVOD... 7 Co je nového v oblasti základních funkcí... 7 PRVNÍ SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM EXCEL... 9 Instalace programu Excel 2000... 9 Minimální systémové

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

VetSoftware.eu V2 Návod pro instalaci vzdálené pomoci verze dokumentu 1.0, 5.10.2007

VetSoftware.eu V2 Návod pro instalaci vzdálené pomoci verze dokumentu 1.0, 5.10.2007 VetSoftware.eu V2 Návod pro instalaci vzdálené pomoci verze dokumentu 1.0, 5.10.2007 1) Co je VetSoftware.eu vzdálená pomoc? Naše společnost umožňuje stávajícím i potencionálním zákazníkům službu vzdálené

Více

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1

Uživatelský manuál. Format Convert V3.1 Uživatelský manuál Format Convert V3.1 Obsah Obsah 1 Kapitola 1 - Popis softwaru Systémové požadavky 2 Podporovaná zařízení a formáty 2 Odinstalace 3 Kapitola 2 - Ovládání Výběr formátu souboru 4 Výběr

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Instalace a provoz programu DUEL v síti

Instalace a provoz programu DUEL v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C)

4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V, 0..200R, -150..+260 0 C) EN 4x kombinovaný analogový vstup s vysokou pøesností (0..10V 0..200R -150..+260 0 C) Mìøení napìtí 0..10 V s pøesností ±0.2% a rozlišením až 0.001 V Mìøení odporu 0..200 ohm s pøesností ±0.2% a rozlišením

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Analogový terminál. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Analogový terminál Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Klávesnice Èíselná klávesnice. Specifické tlaèítko èíselné klávesnice. Další pou½ívané

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1

Obsah. Windows 95 je vaše. Windows si pamatují, kam co patøí. O knize 1 Obsah Windows 95 je vaše pracovní ústøedí Viz strana 5 Windows si pamatují, kam co patøí Viz strana 21 Hledání složky nebo souboru Viz strany 28 29 1 2 3 O knize 1 Užiteèné úkoly...2 a nejsnadnìjší zpùsob

Více

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 9000. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 9000 Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 9000 pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalaci

Více

IP kamera. Uživatelský manuál

IP kamera. Uživatelský manuál IP kamera Uživatelský manuál Upozornění: Tento manuál nemusí zcela přesně popisovat některé technické detaily nebo může obsahovat tiskařské chyby. Pokud byste nemohli vyřešit některé problémy pomocí tohoto

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro pokroèilé. Tabulka. pokroèilé. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace

Více

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS

Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Øídící karta ZBX7 1 VŠEOBECNÝ POPIS Popis ovládacího panelu Øídící karta ZBX7 je používána pro dálkové ovládání u jednofázových automatických posuvných závor (230 V), série BX-A/BX-B. Karta je vložena

Více

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód:

Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: Návod k použití CZ Pokojový termostat EURO-309, dotykový Kód: 4737873 Dìkujeme Vám za projevenou dùvìru zakoupením výrobku znaèky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

Øízený pøeklad - make

Øízený pøeklad - make Øízený pøeklad Øízený pøeklad - make - nástroj make je pùvodnì UNIXový pomocný vývoj. nástroj vzniklý v AT&T asi 1975 - úèel: zjednodušit a zautomatizovat pøeklad a sestavování (linking) vìtších projektù,

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací.

NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3. Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. NÁVOD K POUŽITÍ TESTER PRO NADPROUDOVÉ SPOUŠTÌ ZES-3 Montáž, obsluhu a údržbu smí provádìt jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. 991005 Osnova 1. Úvod...3 2. Pøíslušenství testeru...4

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí

Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Zá kládní nástávení prostr edí operáč ní ho syste mu Windows 7 á vybrány čh áplikáčí Doporučené změny z výchozího nastavení pro pohodln ější práci s odečítači a digitálními lupami (kombinováno s informacemi

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 25 Název materiálu: Ovládací prvky formuláře a makra Ročník: 2. ročník Identifikace materiálu:

Více

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu

Otevøený výukový program. Interaktivní výuka. 4.2 Professional. Pøíruèka správce programu Otevøený výukový program Interaktivní výuka 4.2 Professional Pøíruèka správce programu 1 Copyright 2005 Ing. Radomír Kadlec, Ing. Lubomír Kadlec Grafická úprava: Iveta Kadlecová 2 Interaktivní výuka Obsah

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem

TERM 4MK. Univerzální regulaèní systém. Charakteristika. ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem ZPA EKOREG Mikroprocesorové regulaèní systémy TERM 4MK Univerzální regulaèní systém Charakteristika Volnì programovatelný systém Pøekladaè jednoduchého jazyka Pøedinstalované programové moduly: - a programová

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Saunový regulátor S 500 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 1. Popis Saunový regulátor S 500 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Umožòuje okamžité zapnutí sauny nebo zapnutí se zpoždìním až do 24 hodin.

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno

Turnaj HALAS ligy v logických úlohách Brno ŠRešitel Šas ody celkem Turnaj HLS ligy v logických úlohách rno Èas øešení ) Iso tykadla ) Iso tykadla ) Iso tykadla SUOKUUP.OM ) omina ) omina ) omina ) Pyramida 8) Pyramida ) Pyramida ) asy as ) asy

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka

Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka Správce spojení U¾ivatelská pøíruèka 1.0. vydání CS 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a logo Nokia Original Accessories jsou ochranné známky nebo registrované ochranné

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Pro přihlášení do aplikace SUS použijte pouze prohlížeč Internet Explorer (IE). Aplikací podporované verze IE jsou 9-11.

Pro přihlášení do aplikace SUS použijte pouze prohlížeč Internet Explorer (IE). Aplikací podporované verze IE jsou 9-11. Obsah I. Úvod... 2 II. První přihlášení do aplikace SUS... 2 III. Postup nastavení pro uživatele Windows Vista a Windows 7... 3 IV. Postup nastavení pro uživatele Windows 8 a Windows 10... 5 V. Nastavení

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam).

Po přihlášení do Osobní administrativy v Technologie a jejich správa vybereme položku Certifikáty bezdrátové sítě (Eduroam). Import certifikátů Prvním krokem je vygenerování a import kořenového a uživatelského certifikátu obdobně jako u sítě Eduroam. Pokud již máte certifikáty importované z Eduroam, tuto část návodu vynechte.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Nápověda k aplikaci GraphGUI

Nápověda k aplikaci GraphGUI Nápověda k aplikaci GraphGUI 1 APLIKACE Aplikace slouží pro zobrazování závislosti několika veličin s různými jednotkami a rozsahy na čase v jednom grafu. Do aplikace lze importovat data ze souborů různých

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm

NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712. dvoucestní autoalarm R NÁVOD NA POUŽITÍ CS 1712 dvoucestní autoalarm POPIS FUNKCÍ deaktivovaný systém: stlaète 1 krát tlaèítko, centrální zamykání se uzamkne, zapalování a spínaè kufru jsou chránìné za po sek. Dveøní spínaèe

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System Verze: 1.0 Datum poslední revize: 2.1.2014 nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System (BioRad) generi biotech OBSAH: 1. Spuštění již existujícího či nastavení

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt

OHGHQ ~QRU E H]HQ GXEHQ NY WHQ þhuyhq. SROROHWt Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Zabezpeèení. Uživatelská pøíruèka

Zabezpeèení. Uživatelská pøíruèka Zabezpeèení Uživatelská pøíruèka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server

Home Media Server. Instalace aplikace Home Media Server do poèítaèe. Správa mediálních souborù. Home Media Server 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6

APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky. Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed programová nadstavba pro základní vyhodnocení docházky Příručka uživatele verze 2.2.0.6 APS mini.ed Příručka uživatele Obsah Obsah... 2 Instalace a konfigurace programu... 3 Popis programu...

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel

Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM UMEL FEKT Šteffan Pavel Práce v návrhovém prostředí Xilinx ISE WebPack 12 BDOM 12.3.2011 UMEL FEKT Šteffan Pavel Obsah 1 Spuštění návrhového prostředí...3 2 Otevření projektu...3 3 Tvorba elektrického schématu...6 4 Přiřazení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více