Návod pro GMV Selector. Verze 5.4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod pro GMV Selector. Verze 5.4"

Transkript

1 Návod pro GMV Selector Verze 5.4

2

3 OBSAH Základní požadavky pro instalaci...3 Pøedstavení GMV Selectoru...4 Rozhraní a menu...5 Kurz povelù...9 Výbìr chlazení/topení...9 Konfigurace elektrického propojení...21 Pøiøazení základní desky vnitøní jednotky...22 Výstup výsledku...23 Jiné operace...25 Typ místnosti...25 Volby...25 Výbìr jednotek pro výpoèet...26 Automatické doporuèení jednotek...27 Kontrola systému...28 Aktualizace softwaru...29 Nastavení zabezpeèení makry

4

5 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO INSTALACI Možnosti použití: Program je použitelný pro komerèní klimatizaèní jednotky GREE GMV. Jiný nezbytný software propojený s GMV Selectorem: Výstupní soubory GMV Selectoru 2011 mohou být ve formátu Excel nebo AutoCAD. Následující software musí být nainstalovaný døíve než zaènete GMV Selector používat. 1) Microsoft Office Excel 2003/2007/ ) AutoCAD 2004/2005/2008/2010/2013, se specifikovanou cestou ke spuštìní souboru. Operaèní software podporovaný GMV Selectorem Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7. 3

6 PREDSTAVENÍ GMV SELECTORU Sestavování klimatizaèního systému je organizováno ve formì projektù, které se skládají z nìkolika nezávislých subsystémù. Subsystém je tvoøen èástmi vybranými uživatelem podle jeho vlastních potøeb. Po dokonèení výbìru mùže být výsledek generován automaticky v závislosti na aktuální konfiguraci subsystému vèetnì modelù jednotek, prùmìrù potrubí, elektrických parametrù, atd. Základní kroky pro výbìr modelu Vytvoøení nového subsystému Výbìr rozboèovaèù a nastavení parametrù Výbìr typu ovladaèù Výbìr vnitøní jedn., modelu a nastavení parametrù Výbìr elektrického propojení Výbìr modelu venkovní jednotky Kontrola systému Nastavení dílèích parametrù venkovní jedn. Výstup projetku Obr. 1 Poznámka: Jakmile je GMV Selector spuštìn, bude výchozí subsystém vytvoøen automaticky. Z toho dùvodu není pro první subsystém nutný první krok Vytvoøení nového subsytému. 4

7 Rozhraní a menu Úvodní zobrazení Úvodní zobrazení (viz. Obr. 2) umožòuje zvolit následující povely. New : Vytvoøit nový projekt Open : Otevøení vytvoøeného projektu HELP : Otevøení nápovìdy LANGUAGE : Výbìr jazyka (anglický nebo èínský) CALCULATING UNIT : Výbìr mìrných jednotek (Metric nebo Imperial) Obr. 2 5

8 Navigace v projektu Vyberte Open na úvodní obrazovce pro vstup do navigace v projektu, který obsahuje tøi kroky. Krok 1. Informace o projektu: Vložte dùležité informace o projektu, zákazníkovi a realizaèní / projekèní firmì do odpovídajících prázdných kolonek na další obrazovce, viz. obr. 3 a kliknìte na tlaèítko Next. Pøeklad hesel Obr. 3 Project Summary Project Name Date od design Location Contract NO. Customer Info Name Company Tel Job Title Address Fax Contractor/Designer info Name Company Tel Job Title Address Fax Back Next Cancel Shrnutí projektu Název projektu Datum vytvoøení projektu Místo / poloha projektu Èíslo smlouvy Informace o zákazníkovi Jméno Spoleènost Telefonní èíslo Název pracovní pozice Adresa Fax Realizaèní / projekèní firma Název firmy Spoleènost Telefonní èíslo Název pracovní pozice Adresa Fax Zpìt Vpøed Uzavøít 6

9 Krok 2. Série: Vložte relevantní informace o modelové øadì klimatizací. Vyberte Sérii GMV systému (Series), tzn. GMV Series DC Inverter VRF (GPd Series), 410A, 50Hz. Následnì vyberte typ venkovní jednotky (Outdoor Unit) GMV IV Inverter (Pd(m) Series). Po té vložte projekèní podmínky, viz. Obr. 4. a kliknìte na tlaèítko Next. Obr. 4 Krok 3. Potvrzení: Po kontrole potvrïte souhrnné informace o projektu (viz. Obr. 5) kliknutím na tlaèítko Finish. Pøípadnou opravu dat mùžete provést v pøíslušném kroku po kliknutí na tlaèítko Back. Obr. 5 7

10 Rozhraní hlavního okna programu Systém Nabídková lišta Toolbar Pracovní plocha Okno navigace Vnitøní jednotky Obr. 6 Okno navigace : Okno navigace využijete pøedevším u velkých projektù, které pøesahují rámec obrazovky. Kliknutím do èerveného obdélníku v oknì navigace dojde k jeho uvolnìní. Opìtovným kliknutím je obdélník nastaven na požadovanou èást projektu, což se odrazí též v zobrazení na pracovní ploše. Okno navigace tak umožòuje pohybovat se na pracovní ploše bez posunu posuvníky. Systém : Oznaèuje subsystém. Jestliže máte vytvoøené v rámci subsystému nìkolik systémù, kliknutím na toto tlaèítko se zobrazí jejich pøehled. Mùžete tak snadno mezi systémy pøepínat. Pracovní plocha : Jakmile je GMV Selector spuštìn, bude výchozí systém vytvoøen automaticky. Venkovní jednotka je umístìna na pracovní ploše ve výchozí pozici vlevo nahoøe (ale není specifikována). Vnitøní jednotky : Zde jsou uvedeny všechny dostupné typy vnitøních jednotek, které mùžete v systému využít. 8

11 KURZ POVELU Krátký úvod Vezmeme projekt jednoho subsystému jako pøíklad. Tento kurz Vás seznámí, jak používat GMV Selector. 1) Tento projekt obsahuje jeden subsystém s long-distance monitoringem. Poznámka: Tento pøíklad slouží pouze k demonstraci, nejde o typický projekt. 2) ID tohoto subsystému je GREE. Nastavení série Výbìr chlazení / topení Kliknìte na New na úvodní obrazovce. Vstoupíte do navigace nového projektu. Projdìte nastavení ve tøech krocích jak jsme si vysvìtlili již døíve a uložte nastavení kliknutím na tlaèítko Next. Zobrazí se pracovní plocha viz. Obr. 7. Obr. 7 9

12 Volba rozboèovaèù Stiskem levého tlaèítka myši uchopte obrázek Branch z náhledu Indoor Unit a vložte rozboèovaè do prvního prázdného obdélníku na pracovní ploše, kde jej uvolnìte. V tom okamžiku vyskoèí dialogové okno Add New Branch (viz. Obr. 8) do kterého zadáte délku potrubí vedoucí od venkovní jednotky po první rozboèovaè, popø. poèet zahnutí (kolen). Obr. 8 10

13 Pokud budou parametry zadané, bude se Branch ID generovat automaticky (to platí i pro vnitøní jednotky) po potvrzení tlaèítkem OK. Pracovní plocha pak bude vypadat jako na Obr. 9 Celkový výkon chlazení / topení Model rozboèovaèe Skladba ID: Subsystém ID_èást ID Výše: Prùmìr potrubí strany plynu / kapaliny Níže: Délka potrubí / Poèet kolen Obr. 9 Na pracovní ploše se pod každým obrázkem v obdélníkovém ohranièení zobrazuje charakteristický øetìzec, který vzniká stejným zpùsobem jako ID. Poté, co je vložen rozboèovaè zobrazí se linie potrubí která z nìj pokraèuje k dvìma prázdným èerným obdélníkùm. 11

14 Výbìr vnitøní jednotky Stiskem levého tlaèítka myši uchopte obrázek Wall Mounted Type z náhledu Indoor Unit a vložte vnitøní jednotku do jednoho z prázdných obdélníku za rozboèovaèem. V tom okamžiku vyskoèí dialogové okno Add New IDU v kterém mùžete vyplnit vlastnosti (viz. Obr. 10). Obr. 10 IDU Series: výbìr vnitøních jednotek aktuálního subsystému, napø. ètyøcestné kazety, vysokotlaké kanálové jednotky, nástìnné jednotky, atd. Room Type: výbìr typu místnosti umožòuje vypoèítat zatížení místnosti. Recommend: po kliknutí na toto tlaèítko bude doporuèena nejvhodnìjší vnitøní jednotka v souladu s výpoètem zatížení místnosti. Others: po kliknutí na toto tlaèítko budete moci vybrat jinou jednotku, než doporuèenou GMV Selectorem. Current Unit ID: pro identifikaci vnitøní jednotky musí být toto oznaèení jedineèné. 12

15 Nyní mùžeme zadat plochu místnosti (Room Area), délku potrubí (Pipe Length), poèet kolen (Elbows) a ID (Current Unit ID), viz. obr. 11. Obr. 11 Poznámka: výpoèet zatížení bere zøetel na venkovní teplotu a délku potrubí. 13

16 Po té, co jsou potøebná data vyplnìna, jsou možné dva zpùsoby pro výbìr vnitøní jednotky. 1.Doporuèením.. Po kliknutí na tlaèítko Recommend, se zobrazí hodnota vypoèteného zatížení (Calculated Load), viz. Obr. 12. Ve stejném okamžiku se též zobrazí odpovídající výsledek doporuèená jednota - v oknì IDU Model a Model selected. Obr Výbìr uživatelem. Kliknìte jednou na tlaèítko Others, viz. Obr.13. Vyskoèí dialogové okno se seznamem všech vnitøních jednotek volitelných pro daný subsystém. Vyberte jeden model a stlaète tlaèítko OK pro potvrzení. Výsledek spatøíte v oknì Model Selected a okno IDU Model zùstane prázdné. Obr

17 Kliknutím na tlaèítko OK se pøenesete na pracovní plochu viz. Obr. 14. Jednotka je urèena a uložena. Model vnitøní jednotky, ID, vzdálenost a prùmìr pøipojeného potrubí Výkon chlazení, délka potrubí (stejná pro plyn i kapalinu) Obr

18 Druhá vnitøní jednotka mùže být vybrána stejným zpùsobem jako první jednotka. Na závìr bude pracovní plocha vypadat jako na Obr. 15. Obr

19 Doporuèení venkovní jednotky Teï, když jsou potvrzeny modely a poèet vnitøních jednotek, mùžeme vybrat typ venkovní jednotky. Kliknìte prosím dvakrát na obdélník Outdoor Unit na pracovní ploše. Vyskoèí dialogové okno Edit ODU viz. Obr. 16. Teï mùžeme editovat vlastnosti venkovní jednotky. Obr

20 Vezmìte prosím na vìdomí, že model venkovní jednotky nemùže být doporuèen døíve, než budou urèeny modely a množství vnitøních jednotek (v opaèném pøípadì se objeví chybová hláška Please recheck IDU selection ). Zmáèknìte tlaèítko Recommend viz. obrázek níže k provedení výpoètu zatížení venkovní jednotky. Zobrazí se vybraný model a bude doplnìna specifikace modelu a obrázek. Typ jednotky bude doplnìn v kolonce Model. Doporuèení modelu venkovní jednotky: Stlaèením tohoto tlaèítka vyberte vhodný model venkovní jednotky dle celkového zatížení vnitøními jednotkami. Celkové zatížení všemi vnitøními jednotkami Vyberte model venkovní jednotky Kapacita zatížení v procentech Stlaèením tlaèítka Others mùžete vybrat jiné dostupné modely venkovních jednotek Aktuálnì vybraný model venkovní jednotky. Jestliže je nìèemu potøeba vìnovat pozornost, bude oznaèen èervenì. Technická specifikace Parametry venkovní jednotky Vøazené moduly modulárního systému Délka potrubí mezi venk. jednotkou a prvním rozboèovaèem. Poèet kolen mezi venk. jednotkou a prvním rozboèovaèem. ID venkovní jednotky Subsystém ID Obrázek venkovní jednotky Obr

21 Oznaèení Subsystem ID bude nastaveno pøi spuštìní aplikace. Délka potrubí a poèet kolen bude zobrazeno v pøíslušném bílém políèku, podle pøedchozího nastavení, viz. Obr. 17. Teï mùžeme zmìnit Subsystem ID na GREE a Current Unit ID na GREE_ODU jak ukazuje obr. 18. Stisknìte tlaèítko OK k dokonèení nastavení. Po té se zmìní oznaèení subsystému na GREE. Obr. 18 Nastavení volitelných ovladaèù V další fázi pøípravy projektu je potøeba zvolit a nakonfigurovat dostupné ovladaèe. Z nabídkové lišty zvolíme System a dále Optional Controller. Zobrazí se okno Optional Controller Config viz. Obr.19. V tomto dialogovém oknì je možno nastavit typ volitelného ovladaèe, napø. Gree AC Eudemon 2009, Centrální ovladaè, atd. INFO: Položky ve sloupci CboardCount_E udávají množství dostupných el. øídíchích desek. Položky CboardCount_ U udávají množství opravdu pøipojených el. øídících desek. Obr

22 Dokonèení konfigurace Výbìr venkovní jednotky je dokonèen a Vy mùžete vidìt následující podobu rozhraní, viz. Obr. 20 Výkon venk. jedn. (chlazení/topení) Model rozboèovaèe Obr. 20 Po té co je venkovní jednotka vybrána Selectorem, urèí Selector také modely všech rozboèovaèù a prùmìry potrubí strany plynu a kapaliny. V této chvíli je dokonèena konfigurace Subsystému. 20

23 Konfigurace elektrického propojení Pokud jsou všechny vnitøní jednotky Subsystému napájené jednofázovým napìtím, mùže vypadat konfigurace elektrického propojení jako na Obr. 21 bez možnosti další konfigurace. Pokud je jedna z vnitøních jednotek napájena tøífázovým napìtím, pak mùže být fáze každé vnitøní jednotky vybrána individuálnì viz. Obr. 21 (ujasnìte si propojení s fází každé vnitøní jednotky tak, aby byly všechny tøi fáze v rovnováze). Obr. 21 Dialogové okno Electric System Config lze vyvolat z nabídkové lišty (System/Electric System...). Subsystém - v rozklikávací roletce vyberte požadovaný Subsystém. Na obrázku je vybraný GREE subsystém. Dialogové okno obsahuje dvì tabulky. Horní obsahuje všechny jednofázové vnitøní jednotky, ve spodní naleznete všechny tøífázové jednotky. Konfigurovatelné položky naleznete v horní tabulce (Connected Phase (3-Ph)). V našem pøíkladì jsou všechny jednotky jednofázové, staèí tedy okno uzavøít kliknutím na tlaèítko OK. Pokud by tomu tak nebylo, bylo by možné po dvojitém kliknutí v poslední buòce øádku vybrat požadovanou fázi, pøípadnì by bylo možné vybrat z možností L1, L2, L3. Nyní máme dokonèený výbìr všech modelù jednotek a konfiguraci celého projektu. 21

24 Pøiøazení základní desky vnitøní jednotky Pokud existuje možnost vícenásobného propojení svorkovnic subsystému, pøiøaïte svorkovnici každé vnitøní jednotky po zvolení nabídky v menu nabídkové lišty (Systém/Terminal board ), jak zobrazuje obrázek è.22 Obr. 22 Pøiøazení svorkovnic vnitøních jednotek je jednoduše dokonèeno kliknutím na požadovanou svorkovnici venkovní jednotky. Tlaèítko ReCheck slouží ke pøekontrolování, zda jsou všechny vnitøní jednotky pøipojeny. 22

25 Výstup výsledku Tento software nabízí dva pùsoby výstupu dat. První variantou je Summary file (.xls) nebo-li soubor Excel a druhou variantou je soubor AutoCAD (.dwg). Vyberte v menu nabídkové lišty File/Output... Zobrazí se dialogové okno Output viz. Obr. 23. Obr. 23 Poznámka: po vytvoøení souboru Excel nezapomeòte tento souboru uložit (Uložit jako...) Soubor Excel se skládá z jednotlivých listù øazených za sebou následovnì. Cover form, Proposal form, Condition form, System form (každý subsystém má vlastní list System form), Piping form, SPEC form, Diagram form a Controllers form. Cover form obsahuje informace o celém projektu - jméno kontaktu, místo projektu, atd. Proposal form obsahuje veškeré vnitøní, venkovní jednotky a pøíslušenství. Condition form obsahuje veškeré stanovené podmínky projektu. System form obsahuje celkový výkon a výkony jednotlivých jednotek. Piping form obsahuje statistické údaje o délce a prùmìru potrubí. SPEC form obsahuje množství chladiva k doplnìní a elektrické parametry subsystému (prùøez a poèet vodièù, typ jistièe). Diagram form obsahuje výkres subsystému. Controllers form obsahuje množství a modely komunikaèních modulù, repeatrù a pøíslušenství. 23

26 AutoCAD výkres: Obsahuje výkres každého subsystému a výkres vzdáleného øízení. S ohledem na uvádìný pøíklad pro vysvìtlení pokynù, zde naleznete jeden výkres (subsystém). Výkres subsystému ukazuje Obr. 24 Obr. 24 Poznámka. Význam nìkterých oznaèení jsou následující: System0_IDU se skládá z arabských èíslic a anglických písmen. "System0_IDU" se rozumí první subsystém a "IDU0" první vnitøní jednotkou. Obì jsou oznaèeny èíslicemi mezi nimi. System0_ODU oznaèuje venkovní jednotku prvního systému. System0_Branch1 oznaèuje první rozboèovaè prvního subsystému. QF oznaèuje jistiè s celkovou kapacitou vyznaèenou na horní stranì. AWG oznaèuje specifikaci komunikaèního kabelu. 24

27 JINÉ OPERACE Typ místnosti Optimalizaci typu místnosti ( Room Type ) naleznete v nabídkové lištì pod pøíkazem Tool. V tomto rozhraní mùžete typ místnosti pøidat, upravit nebo smazat. Add - pøidat nový typ místnosti. Edit - upravit vybraný typ místnosti. Delete - smazat vybraný typ místnosti. Obr. 25 Volby Rozhraní Tool/Options zobrazuje Obr. 26 Obr. 26 Textové pole umožòuje zadat cestu ke spustitelnému souboru AutoCAD. Pokud je tento software použit poprvé, upozoròuje rozhraní uživatele na nutnost nastavení cesty k AutoCAD. 25

28 Výbìr jednotek pro výpoèet Na tøech místech mùžete vybrat jednotky pro výpoèet. 1.Na úvodní obrazovce - jak ukazuje Obr. 2. Typ jednotek (Metric / Imperial Units). vyberete ve spodní èásti v rozklikávací roletce (CALCULATING UNIT) Jednotky budou aplikovány pro parametry vzdáleností a teplot. 2. V nabídkové lištì. Typ jednotek vyberete pod pøíkazem Tool. Po zmìnì jednotek výpoètu se zmìní odpovídající hodnoty teploty a délky v tomto programu, stejnì tak jako hodnoty výstupních souborù aplikace Microsoft Excel. Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro GMV Selector verze 2.0 a vyšší. 3. V nabídkové lištì. Typ jednotek mùžete zmìnit vyvoláním dialogového okna viz. Obr. 27. Vyberte pøíkaz Help/Units Setting. Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze pro GMV Selector verze 5.4 a vyšší. Obr

29 Automatické doporuèení jednotek Po té co byly vybrány všechny èásti systému a vy náhle zjistíte, že je potøeba zmìnit parametr nìkterých vnitøních jednotek, mùžete kliknout na System/Recommend Models k zjednodušenému opìtovnému doporuèení tìchto jednotek. Kroky pro tuto operaci jsou: Vyberte ikonu rozboèovaèe, který je nadøazený nad jednotkami které jste již zmìnili, po té kliknìte na Recommend Models. Zobrazí se Vám dialogové okno viz. Obr. 28. Obr. 28 Na výše uvedeném obrázku mùžete vidìt ID aktuálnì vybraného rozboèovaèe a následné jednotky, které musí být doporuèeny. Na levé stranì je možné zatrhnutím zvolit jednotku ( Select All vybere všechny). Zaškrtnìte jednotku, kterou je tøeba doporuèit, a kliknìte na tlaèítko Recommend, pak software zaène s doporuèením. Výsledky budou zobrazeny v sloupci Recommend. U vybraných jednotek se mohou zobrazit pøipomínky ve sloupci Comments. Pokud doporuèení jedné jednotky selže, pak se nezobrazí výsledek ve sloupci Recommend, ale bude zobrazena chybová zpráva ve sloupci Comments. 27

30 Kontrola systému Kliknìte na tlaèítko System v nabídkové lištì a vyberte Check system. Projekt bude zkontrolován. Pokud kontrola probìhne v poøádku (nebude objevena chyba), zobrazí se okno (viz. Obr. 29) se srovnávací tabulkou limitních a skuteèných hodnot. Kliknìte na Ok nebo Cancel k uzavøení okna. Zobrazí se okno s textem System check passed and ready for output, save ganges?, které potvrzuje správnost projektu a žádá potvrzení uložení projektu (viz. Obr.30). Kliknìte na Yes. Projekt je uložen. Obr. 29 Obr

31 V pøípadì, že se Vám objeví zpráva Not every unit s model is recommended, znamená to, že nebyla doporuèena nìkterá jednotka systému. Zkontrolujte vnitøní jednotky (v projektu je nedoporuèená jednotka oznaèena èervenì), doporuète a proveïte kontrolu systému opìt pøíkazem Check system. V pøípadì, že je pøekroèena nìkterá z limitních hodnot (napø. délka potrubí) zobrazí se okno (viz. Obr. 31) se srovnávací tabulkou limitních a skuteèných hodnot, kde budou pøekroèené limity zvýraznìny zabarveným øádkem. Upravte hodnoty v projektu a zkontrolujte systém ještì jednou. Obr. 31 Aktualizace softwaru Kliknìte na pøíkaz Help v nabídkové lištì a po té na Selector Update. Software zkontroluje aktuální verzi Selectoru. Pokud nebude k dispozici nová verze programu, zobrazí se zpráva There is no update software, please check it? Pokud nedojde k chybì, zobrazí se zpráva Do you want to update the software, and exit it now?. Kliknìte na Yes k ukonèení programu. Software zaène aktualizovat soubory. Po dokonèení aktualizace bude Selector automaticky spuštìn. Mùže být také zobrazena zpráva o probíhajícím procesu. 29

32 Nastavení zabezpeèení Makry a) Kliknìte na tlaèítko Mikrosoft Office a potom kliknìte na tlaèítko Možnosti aplikace Excel (vpravo dole). b) Kliknìte na položku Centrum zabezpeèení, na tlaèítko Nastavení Centra zabezpeèení a potom na položku Nastavení maker. c) Kliknìte na požadované možnosti: -Zakázat všechna makra bez oznámení: Na tuto možnost kliknìte, pokud makrùm nedùvìøujete. Všechna makra v dokumentech budou zakázána a všechny výstrahy zabezpeèení týkající se maker budou vypnuty. Máte-li dokumenty s nepodepsanými makry, kterým dùvìøujete, mùžete tyto dokumenty umístit do dùvìryhodných umístìní. Dokumenty v dùvìryhodných umístìních je dovoleno spouštìt bez kontroly Centrem zabezpeèení. -Zakázat všechna makra s oznámením: To je výchozí nastavení. Na tuto možnost kliknìte, pokud chcete, aby makra byla zakázána, ale pøi výskytu maker chcete dostávat výstrahy zabezpeèení. Tak budete moci v jednotlivých pøípadech rozhodovat, kdy mají být makra povolena. -Zakázat všechna makra kromì digitálnì podepsaných maker: Toto nastavení je stejné jako možnost Zakázat všechna makra s oznámením s výjimkou pøípadu, kdy je makro digitálnì podepsáno dùvìryhodným vydavatelem. Takové makro se mùže spustit, jestliže jste jeho vydavatele zaøadili mezi dùvìryhodné. Pokud jste vydavatele nezaøadili mezi dùvìryhodné, budete upozornìni. Mùžete se tedy rozhodnout, že toto podepsané makro povolíte, èili že vydavateli dùvìøujete. Všechna nepodepsaná makra budou zakázána bez oznámení. -Povolit všechna makra (nedoporuèuje se, mohlo by umožnit spuštìní potenciálnì nebezpeèného kódu): Kliknutím na tuto možnost povolíte spuštìní všech maker. Tímto nastavením se váš poèítaè stává zranitelným ze strany potenciálnì škodlivého kódu, proto se toto nastavení nedoporuèuje. -Dùvìøovat pøístupu k objektovému modelu projektu VBA: Toto nastavení je urèeno pro vývojáøe a slouží k zámìrnému uzamèení nebo povolení programového pøístupu k objektovému modelu aplikace VBA z klientù automatizace. Jinými slovy lze øíci, že poskytuje možnost zabezpeèení pro kód vytvoøený za úèelem automatizace aplikace systému Office a programového zpracování objektového modelu a prostøedí aplikace VBA (Microsoft Visual Basic for Applications). Jedná se o nastavení pro jednotlivé uživatele a pro jednotlivé aplikace a ve výchozím nastavení je pøístup odepøen. Díky této možnosti zabezpeèení je pro neoprávnìné programy mnohem obtížnìjší vytváøet kód provádìjící replikaci sebe sama, který by mohl poškodit systémy koncových uživatelù. Každému klientovi automatizace, který bude chtít získat programový pøístup k objektovému modelu aplikace VBA, bude muset uživatel spouštìjící kód výslovnì udìlit pøístup. Pøístup lze povolit zaškrtnutím políèka. TIP: Dialogové okno pro nastavení zabezpeèení maker lze otevøít z karty Vývojáø na pásu karet, který jako svou souèást nabízí Fluent systému Microsoft Office. Není-li k dispozici karta Vývojáø, kliknìte na tlaèítko Microsoft Office a potom na tlaèítko Možnosti aplikace Excel. Kliknìte na položku Oblíbené a zaškrtnìte políèko Zobrazit na pásu kartu Vývojáø. 30

33

34

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Notebook Acer TravelMate série 630

Notebook Acer TravelMate série 630 Notebook Acer TravelMate série 630 Uživatelská příručka Copyright 2002 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 630 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 505. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 505 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 505 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX. Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2014 Vlak jménem Orsoft Open se rozjíždí Vážení ètenáøi, stalo se už tradicí, že jednou za rok oslovujeme formou tohoto firemního Magazínu

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

SLR Digitální fotoaparát

SLR Digitální fotoaparát SLR Digitální fotoaparát Návod k použití Proètìte si nejprve tento návod k použití, abyste využili nejvyššího výkonu Vašeho fotoaparátu. Dìkujeme Vám, že jste si vybrali digitální fotoaparát PENTAX q.

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu

Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT. Část 2 - Zápis a správa účtu Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Část 2 - Zápis a správa účtu 2 Příručka pro průmyslového uživatele nástroje REACH-IT Verze 2.1 Verze Změny 2.1 duben 2014 Aktualizace k nástroji REACH-IT

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN

DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN DGH 8000 (SCANMATE-B) ULTRAZVUKOVÝ B-SKEN B DGH 8000 Scanmate NÁVOD K OBSLUZE Návod pouze pro Scanmate Software v3.0.0 Výrobce zař ízení Odpovědný zástupce DGH TECHNOLOGY, INC. 110 110 SUMMIT DRIVE SUITE

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více