Historie porubského zámku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Historie porubského zámku"

Transkript

1 Bezplatný èasopis pro obèany mìstského obvodu Poruba Historie porubského zámku ÚMOb Poruba: Internet: OBVODNÍ INFORMAÈNÍ CENTRA CK DUHA TOURS s.r.o., Opavská 823 telefonní èíslo provozní doba pondìlí pátek 9:00 17:00 CA POSLEDNÍ ŠANCE, Hlavní tøída 838 telefonní èíslo provozní doba pondìlí 9:00 18:00 úterý pátek 9:00 16:00 III. Reprezentaèní ples ÚMOb Poruba K nejstarším historickým památkám v mìstském obvodu Poruba patøí bezesporu zámek. V roce 1573 jej z pùvodní tvrze vybudoval Ondøej Bzenec z Markvartovic. V dalších staletích sloužil zámek jako sídlo majitelùm šlechtických rodù Skrbenských, Oppersdorfù a pøedevším hrabat Wilczkù. Renesanèní zámeèek byl v 18. a 19. století rozšíøen a stavebnì upraven. V souèasné dobì zámek sestává ze tøí køídel, která vytváøejí pravoúhlé nádvoøí, na které je pøístup železnou kovanou branou nebo postranními železnými brankami. Prùèelí budovy zdobí kamenná profilovaná ostìní kolem oken a na nich kované møíže. Na frontu do nádvoøí, v koutì pøi pravém køídle, je vchod do zámku s kamenným portálem, nad jehož øímsou je pískovcový znak Bzencù z Markvartovic zdobený vejcovcem (okøídlená ryba) s letopoètem Pøízemí je zaklenuto pøevážnì klenbami s lunetami. Boèní køídlo smìøující do parku je jednopatrové se sedlovou støechou. Podobnì jako celý zámek je pokryto èervenými støešními taškami. Na místì pùvodní sýpky byla na pøelomu tisíciletí vybudována kolonáda s devíti klenbami, podzemním technickým zázemím zámku. V prvním nadzemním podlaží vznikly galerie a ateliéry, které zdobí tøi terasy a atrium. V minulosti byl zámek propojen podzemní chodbou s nedalekým kostelem svatého Mikuláše. Zbytky chodby jsou patrné dodnes. Až do znárodnìní v roce 1945 sídlila v zámku rodina Wilczkova. Poté zde vznikly bytové jednotky a od roku 1948 sloužily prostory zámku lidové škole umìní. V roce 1978 získala tato památka nového majitele, a to Stavební bytové družstvo Poruba. V polovinì 80. let však družstvo pøestalo mít o zámek zájem. V roce 1990 zámek odkoupil souèasný majitel, pan Statis Prusalis, který jej nemalými náklady zrenovoval. Zámek nyní slouží široké veøejnosti mùžete v nìm oslavit svatbu, pobavit se na bále, posedìt v pøíjemném prostøedí vinárny. V zámecké restauraci si vyberete z jídel øecké kuchynì. - red - Zpracováno na základì údajù z kroniky obce. Úøad mìstského obvodu Poruba zve všechny obèany na 3. reprezentaèní spoleèenský ples, který se bude konat v pátek dne 20. února 2004 od 19:00 hodin ve spoleèenských prostorách Zámku v Porubì. Bližší informace o rezervaci a prodeji vstupenek vám podá Ing. Jochymová, tel. è ZELENÁ LINKA Základní informace o dùležitých telefonních èíslech jsou 24 hodin dennì poskytovány na tzv. Zelené lince, která má èíslo red -

2 Porubská Radnice Informuje Obèany 2 Rozpoèet SMO-MOb Poruba pro rok 2004 ROZPOÈET PØÍJMÙ v tis. Kè Daòové pøíjmy Daò z nemovitostí Správní a sankèní poplatky Místní poplatky: poplatek ze psù poplatek za užívání veøejného prostranství poplatek ze vstupného 70 poplatek za provozovaný výh. hrací pøístroj výtìžek z provozování výh. hracích pøístrojù doplatky zrušených poplatkù 12 Nedaòové pøíjmy Pøíjmy z vlastní èinnosti v odvìtví: školství kultura 420 centrum volného èasu 290 tisková a informaèní služba (PRIO) 230 místní správa 920 domov pro matky s dìtmi 200 komunální služby 820 Pronájem pozemkù Pronájem bytového fondu Úroky z vkladù na bankovních úètech Pokuty 200 Splátky pùjèek do sociálního fondu 19 Splátky pùjèek do fondu rezerv a rozvoje 37 Kapitálové pøíjmy Prodej bytového fondu Financování Pøijaté dotace a) ze státního rozpoètu na dávky sociálního zabezpeèení na školství na výkon státní správy na aktivní politiku zamìstnanosti b) ze státních fondù na sanaci nepovolené skládky Nad Porubkou c) z rozpoètu Statutárního mìsta Ostrava neúèelová na školství na plavecký výcvik žákù ZŠ 268 na pilotní projekt údržby veøejné zelenì na investice d) z jiného veøejného rozpoètu od obcí na žáka 50 PØÍJMY CELKEM ROZPOÈET KAPITÁLOVÝCH VÝDAJÙ v tis. Kè Projekty rezerva Investièní dotace na rozšíøení høbitova pro Technický dvùr Ostrava-Svinov Rekonstrukce a regenerace zelenì Humanizace a estetizace Regenerace sídl. Poruba Sanace nepovolené skládky Nad Porubkou Uvolnìní zádržného dodavateli bytové domy 372 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM ROZPOÈET BÌŽNÝCH VÝDAJÙ v tis. Kè Vìcné výdaje Doprava (údržba komunikací, èištìní mìsta) Obchod (tržištì) 20 Veøejná zeleò Veøejné osvìtlení 100 Pohøebnictví 20 Sbìr a svoz odpadu Místní správa Informatika Majetkoprávní záležitosti Sociální záležitosti v pùsobnosti oddìlení sociálních vìcí Péèe o staré a zdravotnì postižené obèany 217 Sociální pùjèky z fondu rezerv a rozvoje 50 Dávky sociální péèe pro staré obèany Dávky sociální péèe pro rodinu a dìti Pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou Pøíspìvek na zvláštní pomùcky Pøíspìvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu 40 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpeèení 90 Sociální záležitosti v pùsobnosti oddìlení ochrany dìtí a mládeže Domovy pro matky s dìtmi 40 Sociální pomoc dìtem a mládeži 11 Sociální pùjèky z fondu rezerv a rozvoje 30 Dávky sociální péèe pro rodinu a dìti Pøíspìvek pøi péèi o osobu blízkou Ostatní dávky povahy sociálního zabezpeèení 50 Školství Tìlovýchovná èinnost 865 Kultura 935 Centrum volného èasu 550 Informaèní centra 190 Privatizace bytového fondu 100 Správa a údržba bytového fondu Správa a údržba ostatních nemovitostí Daò z pøevodu nemovitostí za prodaný bytový fond 500 Úroky z úvìru na dùm s peèovatelskou službou Ostatní finanèní výdaje 450 Mzdové výdaje a povinné odvody z mezd Bytové hospodáøství Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò (pracovní èety) Domov pro matky s dìtmi Ochrana obyvatelstva 67 Zastupitelstva obcí Místní správa BÌŽNÉ VÝDAJE ÚHRNEM PO KONSOLIDACI PØÍSPÌVKY ZØÍZENÝM PØÍSPÌVKOVÝM ORGANIZACÍM A OSTATNÍM SUBJEKTÙM v tis. Kè Pøíspìvkové organizace, zøízené MOb Poruba Kulturní centrum Poruba Peèovatelská služba MŠ Ès. exilu MŠ Dvorní MŠ Dìtská MŠ Nezvalovo námìstí MŠ Ètyølístek, Skautská MŠ Sokolovská MŠ Ukrajinská MŠ J. Šoupala MŠ O. Synka MŠ Makovského ZŠ G. Klimenta ZŠ Komenského ZŠ Porubská ZŠ Porubská ZŠ Dìtská ZŠ Å. Štúra ZŠ K. Pokorného ZŠ Bulharská ZŠ Ukrajinská ZŠ J. Šoupala ZŠ K. Pokorného ZŠ I. Sekaniny ZŠ A. Hrdlièky ZŠ J. Valèíka Ostatní subjekty Technický dvùr Ostrava-Svinov 300 Granty v oblasti výchovy a vzdìlávání 300 Dary v oblasti sociální 101 Dary ostatní 150 Støedisko pracovní rehabilitace L. Podéštì 160 PØÍSPÌVKY PØÍSPÌVKOVÝM ORGANIZACÍM A OSTATNÍM SUBJEKTÙM CELKEM REKAPITULACE PØÍJMY VÝDAJE Pøíjmy daòové Výdaje kapitálové Pøíjmy nedaòové Výdaje bìžné Pøíjmy kapitálové Pøíspìvky Financování Pøijaté dotace PØÍJMY VÝDAJE CELKEM CELKEM Rozpoèet Statutárního mìsta Ostravy mìstského obvodu Poruba na rok 2004 vèetnì komentáøe k jednotlivým rozpoètovým kategoriím je k nahlédnutí na odboru ekonomickém a majetku Úøadu mìstského obvodu Poruba. Ing. Petr Solanský ANTIKVARIÁT ARIÁT V SUTERÉNU Prodej a nákup knih, not, skript, časopisů, starých fotografií a pohledů a pod. Otevřeno po-pá so Výkup knih po-út st-pá Havanská 735, O.-Poruba 150 m nad Alšovým nám. I. obvod - bus č. 56, 58 - tram č. 3, 7, 8, 17 tel.: el.: Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MOb PORUBA Rada MOb Poruba na své 25. schùzi konané dne rozhodla souhlasit s umístìním stavby Rozšíøení parkovištì na ul. J. Skupy v Ostravì-Porubì souhlasit s umístìním stavby Kanalizace Poruba-Ves, Pod smyèkou souhlasit s vybudováním vjezdu na staveništì Obchodní centrum Olympia Ostrava terénní úpravy 1. etapa z místní komunikace ul. Prùbìžná v Ostravì-Porubì schválit znìní Zásad pro sestavování návrhu rozpoètu Statutárního mìsta Ostravy mìstského obvodu Poruba na rok 2004 a rozpoètového výhledu na léta Rada MOb Poruba na své 26. mimoøádné schùzi konané dne rozhodla souhlasit s pøièlenìním honebních pozemkù ve zjednodušené evidenci svìøených Mìstskému obvodu Poruba k honitbì Vøesina schválila uzavøení smlouvy se Státním fondem dopravní infrastruktury Cyklistická stezka MOb Poruba trasa 2 (T) Zastupitelstvo MOb Poruba na svém 7. zasedání konaném dne vzalo na vìdomí informaci o hospodaøení SMO-MOb Poruba k souhrnnou výroèní zprávu o èinnosti základních škol, jejichž zøizovatelem je MOb Poruba rozhodlo souhlasit s pøerušením prací na Regulaèním plánu pro území Poruba stavební obvod, Poruba-Ves a tento rozpracovaný regulaèní plán pøepracovat na urbanistickou studii souhlasit se zámìrem úplatného nabytí objektu Domu kultury Poklad na ulici M. Kopeckého v Ostravì-Porubì Petr Jedlièka

3 3 Porubská Radnice Informuje Obèany ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY NA ÚMOb PORUBA V loòském roce probìhl na Úøadì mìstského obvodu Poruba personální audit, který zmapoval chod úøadu a èinnosti jednotlivých úøedníkù. Jedním z nedostatkù, na který tento rozbor upozornil, byl i nedostateèný pøenos informací mezi zamìstnanci. Doporuèením, které Rada mìstského obvodu Poruba akceptovala a schválila, bylo slouèení navazujících èinností do jednoho odboru, èímž došlo ke snížení poètu odborù z deseti na pìt. Správní odbor zajiš uje provoz úøadu (dopravu, sekretariáty, mzdy a personalistiku, bezpeènost práce a požární ochranu) a èinnosti pro obèany matrièní úøad (sòatky, narození, úmrtí, ohlašovna pobytu, cestovní doklady, obèanské prùkazy, ovìøování aj.). Odbor technický a provozní zajiš uje èinnosti související s pøípravou a realizací údržby i investic v celém rozsahu u budov, komunikací a zelenì. Odbor péèe o obèany zabezpeèuje sociální služby pro seniory, mládež a nezamìstnané. Zajiš uje také aktivity na úseku kultury, volného èasu a školství. Spojení Hluèínska s Fakultní nemocnicí Od 14. prosince 2003, kdy vstoupila v platnost celostátní zmìna jízdních øádù, zahájila provoz linka è. 270, spojující Hluèínsko s areálem VŠB a Fakultní nemocnicí s poliklinikou v Ostravì-Porubì. Dopravu na lince zajiš ují v pracovní dny ètyøi páry spojù, jedoucí v trase Opava Kravaøe Dolní Benešov Hluèín Dìhylov Ostrava, Poruba. Na lince platí dlouhodobé èasové jízdenky ODIS a dále již oznaèené krátkodobé a 24hodinové jízdenky ODIS (pøi pøestupu). Ostatní cestující jsou odbavováni v tarifu TQM a.s. Linka è. 270 vznikla odklonem a zaèlenìním linky spoleènosti TQM a.s. è do integrovaného dopravního systému ODIS. Impulsem pro vznik byly požadavky vedení Fakultní nemocnice na dopravu svých zamìstnancù a pacientù z uvedené oblasti. Koordinátor ODIS s.r.o., organizátor integrované dopravy v Moravskoslezském kraji, proto pøipravil ve spolupráci s dopravcem TQM a.s., Krajským úøadem Moravskoslezského kraje a Magistrátem mìsta Ostravy øešení, které dopravu zamìstnancùm i pacientùm do Fakultní nemocnice usnadní. Štìpán Neuwirth INDUKÈNÍ SMYÈKA PRO NESLYŠÍCÍ Spoleèenský sál Centra volného èasu na ulici Vietnamská 1541 mohou od poloviny listopadu 2003 plnì využívat i naši neslyšící spoluobèané. Úøad mìstského obvodu Poruba zakoupil a nechal nainstalovat do sálu zaøízení, které umožní sluchovì postiženým zúèastòovat se všech spoleèenských a kulturních akcí, poøádaných v tomto centru. Nedoslýchaví mohou spoleènì se slyšícími navštìvovat divadelní pøedstavení, úèastnit se besed èi koncertù. Dne 26. listopadu 2003 kvalitu pøenosu zvuku vyzkoušely dìti ze Speciální školy a zaøízení pro sluchovì postižené v ulici Spartakovcù, která je jedinou školou svého druhu v Moravskoslezském kraji. Dìti zhlédly loutkovou pohádku v podání pražského divadla Romaneto Jak pan Mysliveèek se všemi lesními pøáteli oslavil Štìdrý veèer. A co musí neslyšící udìlat, chce-li se zúèastnit poøadu v centru volného èasu? Staèí pouze Odbor ekonomický a majetku pøipravuje rozpoèet, sleduje pøíjmy a výdaje financí vèetnì pohledávek, zajiš uje hospodaøení s majetkem. Odbor právních vztahù, výstavby a životního prostøedí zahrnuje stavební úøad, životní prostøedí, vodní hospodáøství a zemìdìlství, nakládání s pozemky a právní èinnost celého úøadu, vèetnì øešení pøestupkù. V odboru peèovatelské služby je obsažena èinnost domu s peèovatelskou službou i zajiš ování peèovatelské služby pro ostatní potøebné obèany v Porubì. Dalším doporuèením po provedeném posouzení pracovních èinností jednotlivých zamìstnancù byl návrh na odstranìní zbyteèných èinností a plné využití pracovní doby. Tím se sníží stav úøedníkù. Ušetøené mzdové prostøedky budou v rámci rozpoètu využity pro jiné úèely. Navržená opatøení by se nemìla dotknout èinnosti úøadu a spokojenosti obèanù s vyøizováním jejich záležitostí. Jan Vežranovský OTÁZKA PRO STAROSTU K došlo ke zmìnì organizaèní struktury Úøadu mìstského obvodu Poruba. Co tato zmìna znamená pro porubské obèany? Pro obèany datum 1. leden 2004 neznamená žádnou výraznou zmìnu. Své záležitosti budou nadále vyøizovat u pøíslušných referentù, pøièemž agendu za zamìstnance, kteøí k pøedmìtnému datu již nebudou zamìstnanci ÚMOb Poruba, pøevezmou jejich kolegové bez vlivu na délku vyøizování. V budoucnosti je plánována organizaèní zmìna pouze na útvaru matrièním, kdy by mìlo dojít ke slouèení záležitostí v oblasti ovìøování dokumentù, pøijímání a vydávání žádostí o obèanské prùkazy a cestovní pasy i dalších náležitostí s tím souvisejících. Veškerá tato agenda bude pøestìhována do velkoprostorové kanceláøe, èímž dojde ke snížení èekací lhùty. Zmìny provozního øádu v centrech volného èasu Upozoròujeme všechny návštìvníky center volného èasu, že jsou povinni seznámit se s provozním øádem, který je umístìn ve vstupu u vrátnice, a dodržovat jej. Apelujeme pøedevším na udržování poøádku ve všech prostorách. Žádáme proto všechny, aby si nosili s sebou vhodné pøezùvky, pøi akcích konaných ve spoleèenském sále CVÈ Vietnamská 1541 používali na obuv návleky, boty a kabáty odkládali do uzamykatelných skøínìk v šatnách. Všichni jsou povinni dbát na svou bezpeènost a øídit se pokyny zamìstnancù center. Porušování provozního øádu mùže být dùvodem k vylouèení návštìvníka z objektu. Souèástí provozního øádu je rovnìž ceník za poskytované služby, platný od 1. ledna poplatek za internet 30,00 Kè za každou zapoèatou hodinu (osoby výdìleènì èinné) 10,00 Kè za každou zapoèatou hodinu (dìti, studenti,dùchodci, nezamìstnaní) poplatek za tisk z internetu 1,50 Kè za stránku zakoupení pingpongového míèku 5,00 Kè za 1 ks záloha za pingpongovou pálku 40,00 Kè za 1 ks záloha za sadu šipek 20,00 Kè za 1 sadu (3 ks šipek) záloha za sadu na kuleèník 100,00 Kè za 1 sadu (2 x tágo, sada koulí, trojúhelník, køída) záloha za stolní hry 20,00 Kè za 1 ks Bìhem celého letošního roku budou pro všechny generace pøipravovány zajímavé akce kulturního a sportovního charakteru. O chystaných programech se dozvíte z plakátovacích ploch, z internetových stránek ÚMOb Poruba nebo pøímo v centrech volného èasu. Informace vám poskytneme rovnìž na telefonních èíslech (ÚMOb Poruba), (CVÈ O. Jeremiáše 1985) a (CVÈ Vietnamská 1541). Pøejeme všem návštìvníkùm pøíjemný pobyt v našich zaøízeních a mnoho zajímavých kulturních i sportovních zážitkù v roce mac - ve vrátnici centra požádat o zapnutí speciálního zaøízení, pohodlnì se usadit do køesílka v sále a spokojenì sledovat poøad, aniž by byl ochuzen o zvukový prožitek. Proto i Vy, kteøí neslyšíte, pøijïte mezi nás, do Centra volného èasu, Vietnamská Budete srdeènì vítáni! -mac- NÁŠ PACIENT Zajímá Vás, jak pøedejít nìkterým nemocem, jak postupovat pøi onemocnìních èi jak se správnì stravovat? Pak je právì Vám urèen nový èasopis Náš pacient, který každé tøi mìsíce poèínaje lednem letošního roku naleznete v prostorách Fakultní nemocnice s poliklinikou v Ostravì-Porubì. Bližší informace Vám podá pan Štìpán Neuwirth, tel. è red - DNY OTEVØENÝCH DVEØÍ Integrovaná støední škola odìvní, služeb a podnikání se sídlem na ul. Pøíèná 1108 v Ostravì-Porubì zve srdeènì všechny dìti i rodièe na Den otevøených dveøí, který se bude konat dne v dobì od 8:00 do 17:00 hodin v prostorách školy. Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, Polská 1543, poøádá Den otevøených dveøí dne od 14:30 do 17:00 hodin. V sobotu od 9:00 do 12:00 hodin pøipravila Stanice mladých pøírodovìdcù, Èkalovova 1881, pro ty, kteøí ji navštìvovali, navštìvují i budou chtít navštìvovat Den otevøených dveøí. Všichni zájemci o zvíøátka a pøírodu kolem nás budou vítáni. - red -

4 Porubská Radnice Informuje Obèany 4 Zamìøení základních škol v mìstském obvodì Poruba Základní škola datum hodina Mìstský obvod Poruba je zøizovatelem 14 základních škol, které jsou od 1. ledna 2003 pøíspìvkovými organizacemi s pøiznanou právní subjektivitou a jsou úplnými základními školami s roèníkem. Výuka probíhá v budovách, které mìstský obvod Poruba podle svých finanèních možností opravuje a modernizuje, aby pro žáky i uèitele vytvoøil pøíjemné vzdìlávací a pracovní prostøedí. Ve všech základních školách jsou do bìžných tøíd integrováni žáci se specifickými vývojovými poruchami uèení, kterým odbornì vzdìlaní pedagogové vìnují potøebnou péèi. Pro rodièe chystající se k zápisu se svými dìtmi pøinášíme informace o profilaci jednotlivých škol. Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1284 škola, v roèníku navíc Základní škola s rozšíøenou výukou tìlesné výchovy zamìøenou na plavání, od 4. roèníku po jedné sportovní tøídì, zájmová èinnost: kroužky informatiky, dopravní výchovy, rukodìlný, tìlovýchovný, anglického, nìmeckého a ruského jazyka, poèítaèový kroužek. Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668 škola, v roèníku po jedné tøídì Základní škola s rozšíøenou výukou tìlesné výchovy zamìøenou na odbíjenou, logopedická tøída a dvì dyslektické tøídy na 1. stupni, zájmová èinnost: kroužky matematický, knihovnický, dramatický, flétnový, pìvecký sbor, kytary, logopedický, kroužky èeského a anglického jazyka; ve školní družinì pak kroužek výtvarný, hudebnìpohybový, keramický a netradièních technik, v ZŠ je od roku 2003 zøízena rada školy. Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832 vzdìlávací program v roèníku: Obecná škola, od 3. roèníku tøídy se sportovním zamìøením, v roèníku Základní škola, po jedné tøídì navíc Základní škola s rozšíøenou výukou tìlesné výchovy se zamìøením na atletiku (škola zaøazena do projektu Intenzifikace èinnosti tøíd s rozšíøeným vyuèováním tìlesné výchovy na ZŠ ), zájmová èinnost: kroužky výtvarný, anglického jazyka, anglické konverzace, dívèí klub, výtvarné techniky, mladý knihovník, hra na klavír a hudební nauka, základy hry na flétnu, hra na flétnu, školní sbor, pøírodopisný kroužek; ve školní družinì pak kroužek výtvarný, kreativity, výtvarných technik, dívèí klub. Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 831 škola, v roèníku navíc Základní škola s rozšíøenou výukou cizích jazykù anglického, nìmeckého, francouzského, zájmová èinnost: kroužky sportovní hry, poèítaèový, angliètina hrou, anglická konverzace, gymnastika, výtvarných technik, rukodìlné èinnosti, keramika. Základní škola, Ostrava-Poruba, Dìtská 915 škola, v roèníku navíc Základní škola s rozšíøenou výukou tìlesné výchovy se zamìøením na lední hokej, sportovní tøídy od 3. roèníku (zaøazena do projektu Intenzifikace èinnosti tøíd s rozšíøeným vyuèováním tìlesné výchovy na ZŠ ), klinické pracovištì DYS klubu, na 1. stupni 1 specializovaná tøída, na 2. stupni 1 specializovaná tøída na specifické vývojové poruchy uèení a chování, zájmová èinnost: kroužky matematický, poèítaèový, konverzace v angliètinì, sportovní, výtvarný, historie, angliètiny, nìmèiny, èeského jazyka, pìvecký, hry na flétnu, turistický, v ZŠ pracuje od roku 1997 rada školy. Základní škola, Ostrava-Poruba, ¼. Štúra 1085 vzdìlávací program v roèníku: Obecná škola, v roèníku: Základní škola, od 3. roèníku jedna tøída se zamìøením na kopanou, 1 specializovaná dyslektická tøída na 1. stupni, zájmová èinnost: kroužky hudební výchovy hra na rùzné nástroje, anglický jazyk, poèítaèový, keramický, sportovní, rukodìlný, dramatický, v ZŠ pracuje od roku 1996 rada školy. Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382 vzdìlávací program v 1. roèníku: Základní škola, v roèníku: Obecná škola, v roèníku: Základní škola, navíc v každém roèníku je jedna tøída se vzdìlávacím programem s rozšíøenou výukou výtvarné výchovy, specializované tøídy dyslektické v roèníku, TERMÍNY ZÁPISÙ DO 1. TØÍD V ROCE 2004 K. Pokorného :30 17:30 Komenského :00 18:00 Porubská :00 17:00 Porubská :00 12:00 Dìtská :00 17:00 ¼. Štúra :00 17:00 K. Pokorného :00 17:00 Základní škola datum hodina Bulharská :00 17:00 Ukrajinská :00 17:30 J. Šoupala :00 17:00 I. Sekaniny :00 17: :00 17:00 A. Hrdlièky :00 19:00 J. Valèíka :00 17: :00 17:00 zájmová èinnost: kroužky výtvarné, dopravní, hudební hra na zobcovou flétnu, zdravotnický, angliètiny, informatiky, poznávací-turistický, sportovní s rùzným zamìøením, keramika, èeština trochu jinak, konverzace v nìmeckém jazyce, konverzace v anglickém jazyce, rukodìlný, sborový zpìv; ve školní družinì pak kroužek netradièní výtvarné techniky, jógy, sportovní, taneèní a pohybový. Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532 škola, v roèníku: Základní škola a Základní škola s rozšíøenou výukou matematiky a pøírodovìdných pøedmìtù, zájmová èinnost: kroužky angliètiny, keramiky, poèítaèových her, programování, nìmèiny, turistický, výtvarných technik, sportovní, v ZŠ od roku 1996 pracuje rada školy, ZŠ je zaøazena do projektu Zdravá škola podpora zdravého uèení, životního stylu, zdravých stravovacích návykù, vytváøení zdravého pracovního prostøedí, zøízen nadaèní fond Žáci ZŠ Bulharská 1532, Ostrava-Poruba. Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533 vzdìlávací program v 1., 2., roèníku: Základní škola, v roèníku: Obecná škola, ZŠ bez specifického zamìøení. Dlouhodobì se zabývá péèí o handicapovanou mládež, napø. integrací žákù upoutaných na invalidní vozík (spolupráce se speciálními pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickou poradnou, klinickou psycholožkou, odbornými lékaøi), specializované tøídy ve 4., roèníku zamìøené na specifické vývojové poruchy uèení, zájmová èinnost: kroužky angliètiny, francouzštiny, informatiky, pìvecký, rukodìlný, knihovnický, turistický, kroužek vaøení, chemický, taneèní, v ZŠ je od roku 2003 zøízena rada školy. Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609 škola, v roèníku navíc po jedné tøídì Základní škola s rozšíøenou výukou tìlesné výchovy zamìøenou na kopanou pro sportovnì talentované žáky registrované v FC Baník Ostrava, zájmová èinnost: kroužky zdravotnický, dramatický, gymnastický, výtvarný, pìvecký, informatiky, sportovní kopaná. Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804 škola, zájmová èinnost: kroužky výtvarný, keramický, anglické konverzace, zvláštnosti: ptaèí voliéry s andulkami, zebøièkami, papoušky, akvárium. Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdlièky 1638 škola, v roèníku navíc Základní škola s rozšíøenou výukou cizích jazykù, zájmová èinnost: kroužky matematický, výtvarný, sportovní, jógy, redakèní, práce s anglickými èasopisy, èasopis Nìmecký jazyk, kroužek norštiny, èeského jazyka, ruèních prací, knihovnický, ètenáøský, zemìpisný, Všeumìl. Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valèíka 4411 škola a Základní škola s rozšíøenou výukou hudební výchovy, zájmová èinnost: kroužky informatiky, komorního zpìvu, tìlovýchovný, pro žáky se specifickými vývojovými poruchami uèení a chování, instrumentální soubor, sborový zpìv, hudebnì dramatický. Ing. Hana Dinkovová Termíny jarních a velikonoèních prázdnin V obci Ostrava-mìsto budou jarní prázdniny probíhat od 23. února do 29. února Velikonoèní prázdniny pøipadnou na ètvrtek 8. dubna a pátek 9. dubna 2004.

5 5 Porubská Radnice Informuje Obèany Upozornìní na zmìny ve smìrnici o pronájmu bytù Oddìlení správy a evidence majetku odboru ekonomického a majetku Úøadu mìstského obvodu Poruba (døíve bytový úsek odboru správy a údržby nemovitostí) upozoròuje všechny žadatele o uzavøení nájemní smlouvy a žadatele o pronájem bytové náhrady, kteøí jsou v evidenci tohoto oddìlení, na zásadní zmìny ve smìrnici, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytù, které jsou v majetku Statutárního mìsta Ostravy mìstského obvodu Poruba. S úèinností od se jedná o následující zmìny: žádosti o byt (seznam A) a žádosti o bytovou náhradu (seznam B) jsou tøídìny dvakrát roènì, vždy k a k daného roku. Poøadí urèené k tìmto termínùm je závazné po celé následující období a podléhá schválení v Radì mìstského obvodu Poruba do byly oba seznamy setøiïovány ètyøikrát roènì. (Z rozhodnutí bytové komise Rady mìstského obvodu Poruba se pro seznam A žadatelù o uzavøení nájemní smlouvy zvyšuje minimální souèet dosaženého bodového hodnocení pro možnost projednání v bytové komisi Rady mìstského obvodu Poruba z 30 bodù na 31 bod.) nárok na oddìlené bydlení a stávající bydlení ve zdravotnì nevhodném bytì musí být dolože- ZMÌNA PROVOZNÍ DOBY SBÌRNÉHO DVORA Dnem došlo ke zmìnì provozní doby sbìrného dvora v ulici Nad Porubkou: pondìlí pátek 9:00 13:00 14:00 17:00 sobota 9:00 13:00 nedìle, svátky zavøeno Obèané zde mohou zdarma odložit nebezpeèné a velkoobjemové odpady z domácností, plasty, døevo, pneumatiky, bílou techniku, kovy, sklo, plechovky od barev a olejù, akubaterie, drobný chemický odpad apod. Tato služba není poskytována podnikatelùm. - red - NOVÉ CHOVATELSKÉ POTŘEBY ALMI A PSÍ SALON DÁŠEŇKA OTEVŘENÉ V AREÁLU PANORAMY NA HAVLÍČKOVĚ NÁMĚSTÍ Zvou na návštěvu denně od 8:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT ZBOŽÍ A SLUŽEB SOUKROMÁ JAZYKOVÁ ŠKOLA ( Mobil: Informujte se, rádi Vám vyhovíme! VEČERNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST: malé skupiny,odborné vedení, ANGLIČTINA: od úplných začátečníků přes mírně pokročilé po přípravu na certifikáty FCE atd., anglická konverzace je vedena učitelem z Anglie NĚMČINA: pro začátečníky, mírně pokročilé, konverzace a příprava na Goethe Zertifikat - zkouška uznávána v SRN FRANCOUZŠTINA, ŠPANĚLŠTINA, RUŠTINA VÝUKA PRO DĚTI: ANGLIČTINA: pro začátečníky od 5 let, mírně pokročilé a pro pokročilé žáky JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM od září 2004 ANGLIČTINA nebo NĚMČINA - denní studium, (akreditace Ministerstva školství) sociální výhody studenta, konverzaci vedou učitelé ze zahraničí (z Německa němčina, Anglie angličtina), výuka probíhá v O.-Porubě PODNIKOVÉ JAZYKOVÉ KURZY u Vás v podniku, malé i velké skupiny nebo individuální výuka VÝUKA A PROBÍHÁ V OSTRAVĚ-PORUBĚ mailto: no platným lékaøským potvrzením ne starším 6 mìsícù se struèným zdùvodnìním lékaøe v èem spoèívá zdravotní nevhodnost dosud užívaného bytu žadatelem nebo nárok na oddìlené bydlení. Nárok na oddìlené bydlení a zdravotnì nevhodné bydlení se hodnotí v obou pøípadech 3 body do byl nárok na oddìlené bydlení hodnocen 3 body a bydlení ve zdravotnì nevhodném bydlení 1 bodem. první uzavøené manželství, kdy vìk alespoò jednoho z manželù v den podání žádosti nepøesáhl 35 let je hodnoceno 2 body do platilo hodnocení 2 body pro první uzavøené manželství, kdy vìk každého z manželù nepøesáhl 30 let. Úplné znìní smìrnice, jíž se stanoví pravidla pro pronájem bytù, které jsou v majetku Statutárního mìsta Ostravy mìstského obvodu Poruba, je zveøejnìno na oddìlení správy a evidence majetku odboru ekonomického a majetku Úøadu mìstského obvodu Poruba, v mìsíci lednu t. r. na úøedních deskách ÚMOb Poruba a na internetové adrese Smìrnici schválila Rada mìstského obvodu Poruba na své schùzi konané dne V mìsíci lednu letošního roku budou písemnì vyzváni všichni žadatelé o uzavøení nájemní smlouvy (seznam A), kteøí dosáhli k minimální souèet bodového hodnocení 31 bodù a výše i všichni žadatelé o pronájem bytové náhrady k osobní návštìvì oddìlení správy a evidence majetku odboru ekonomického a majetku Úøadu mìstského obvodu Poruba za úèelem aktualizování údajù ve své žádosti pro možnost pøehodnocení shora uvádìných kritérií. K byl Radou mìstského obvodu Poruba schválen tzv. pøevis již schválených a dosud nevyøešených žadatelù o uzavøení nájemní smlouvy a žadatelù o pronájem bytové náhrady, k již budou setøídìny oba seznamy dle kritérií, platných od Jarmila Hrbáèová Oznámení OZV O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH ZE PSÙ Od je autobusová zastávka na ul. Porubská Poruba, Vozovna urèena také pro linky è. 45 a 65, smìr Nová hu. Dne nabyla úèinnosti novela zákona è. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. V souvislosti s ní jsou obce povinny vydat obecnì závazné vyhlášky upravující oznamovací povinnost, pøedmìt, sazby, splatnost jednotlivých poplatkù, popø. osvobození od poplatkù a sankce za nedodržování ustanovení vyhlášky. Nejvýznamnìjší zmìna v zákonì a následné obecnì závazné vyhlášce SMO è. 6/2003 se týká poplatku ze psù. Zákon novì definuje osobu poplatníka, kdy doposud za psa platil jeho majitel, zatímco nyní má tuto povinnost držitel psa dle místa svého bydlištì u fyzické osoby, dle sídla u osoby právnické. Pøièemž držitelem je každá osoba, u které pes skuteènì žije a která peèuje o psa stejnì, jako by jej vlastnila. Podstatná je rovnìž zmìna ve smyslu navýšení sazeb poplatkù, kdy pro mìstský obvod Poruba byly ZMOb Poruba doporuèeny a ZMO stanoveny takto: za psa chovaného v rodinném domì 250,- Kè za psa chovaného v bytovém domì 1.500,- Kè za psa, který je využíván pøi podnikatelské èinnosti 1.500,- Kè za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého dùchodu, který je jeho jediným zdrojem pøíjmù 200,- Kè Za druhého a každého dalšího psa se uvedená sazba zvyšuje o 50 %. Na základì uvedené novely zákona o místních poplatcích budou od r poplatku podléhat psi starší 3 mìsícù. Smyslem zavedení poplatku ze psù zùstává pøedevším nutnost pokrýt výdaje, které obcím vznikají v souvislosti s instalací košù na psí exkrementy a zajiš ováním èistoty a úklidu veøejných prostranství, na jejichž zneèiš ování se psi významnì podílejí. Zavedením držitele psa jako osoby poplatníka je zejména omezena možnost tzv. obcházení zákona, kdy bylo doposud možné pøihlásit psa pro poplatkové úèely tam, kde je výše poplatku výhodnìjší, a to prostøednictvím osoby mající v dané obci místo svého trvalého pobytu. V praxi se zejména jednalo o rozšíøené pøihlašování mìstských psù u pøíbuzných na vesnici, kde jsou poplatky ze psù obecnì nižší. Novelou citovaného zákona byl rovnìž rozšíøen okruh držitelù, kteøí jsou od poplatku osvobozeni. Týká se to zejména osob nevidomých, bezmocných, osob s tìžkým zdravotním postižením, jimž byl pøiznán III. stupeò mimoøádných výhod dle zákona o sociálním zabezpeèení, dále osob provádìjících výcvik psù urèených k doprovodu postižených obèanù a osob provozujících útulek zøízený obcí pro ztracené nebo opuštìné psy. Poplatníkùm v mìstském obvodì Poruba bude v mìsíci únoru a bøeznu 2004 zaslána poštovní poukázka na èástku dle výše uvedených sazeb s tím, že poplatníci jsou povinni ve lhùtì do nebo do 15 dnù od vzniku jakékoliv zmìny mající vliv na výši poplatku, zejména pokud se týká zmìny v osobì držitele psa, tuto zmìnu písemnì nebo ústnì do protokolu oznámit správci poplatku, tj. odboru ekonomickému a majetku ÚMOb Poruba. Jinak se vystavují finanènímu postihu ze strany tohoto odboru. Splatnost poplatku ze psù je do pøíslušného kalendáøního roku, pokud poplatek neèiní více než 1.000,- Kè, v opaèném pøípadì je splatný ve 2 splátkách, vždy nejpozdìji do a pøíslušného kalendáøního roku. Vznikne-li poplatková povinnost po pøíslušného roku, je poplatek splatný do 15 dnù ode dne, kdy poplatková povinnost vznikla. Ing. Simona Piperková

6 Porubská Radnice Informuje Obèany 6 GALERIE NA SCHODECH ZVE NA VÝSTAVU Od pondìlí 12. ledna 2004 bude v prostorách Galerie na schodech pøi ÚMOb Poruba probíhat nová výstava fotografií. Své práce budou vystavovat studenti oboru fotograf Integrované støední školy odìvní, služeb a podnikání z Ostravy-Poruby. Tato výstava, která potrvá do 12. bøezna 2004, nese název Okem objektivu a uvidíte zde fotografie krajiny, portréty èi zajímavé makrofotografie. Ing. Milena Jochymová Galerie na konci mìsta, která sídlí v poboèce Knihovny mìsta Ostravy na ul. L. Podéštì 1970 v Ostravì-Porubì, nabízí možnost vystavit v roce 2004 vaše zajímavá a zdaøilá výtvarná nebo fotografická díla. Bližší informace na tel. è nebo u: Mgr. Irena Václavíková Dámské kadeřnictví TAR ARA Hana Dušková a Barbora Švidrnochová, B. Martinů 816, Ostrava-Poruba Nabízí vánoční a novoroční akci pro ženy v důchodovém věku Kadeřnické práce se špičkovou vlasovou kosmetikou Wella, L Oréal se slevou 25 % Akce probíhá od prosince do konce února V případě informací se obra te na kadeřnici Barboru Švidrnochovou na tel. č.: Kam za kulturou Kulturní centrum Poruba, p.o., Opavská :30 Mùj kalendáø tvùrèí dílna výroba závìsného kalendáøe s rùznými motivy :45 Nuda v Brnì (film ÈR) :00 Z pohádky do pohádky pohádkový karneval s klaunem Hopsalínem (promenáda v maskách, hry, soutìže, vyhodnocení nejvtipnìjší masky) :00 Partnerské horoskopy pøednáška astrologa Roberta Zapletala :00 Folkové veèery se skupinou MORGANA a hosty DOUDA Band :00 Zatoulané botièky divadelní pøedstavení Divadla v Batohu :30 Papírové loutky tvùrèí dílna výroba papírových loutek :45 Sexy párty (film USA) :00 Princezna s dlouhým nosem loutkové divadelní pøedstavení Divadla KORÁB Brno :00 Pohádkový koktejl pøehlídka tvorby kroužkù dramatického, hudebního a taneèního pøi Kulturním centru Poruba od 9:30 Veselé Valentýnky výroba valentýnských pøáníèek Galerie na schodech, ÚMOb Poruba do výstava fotografií Františka Nykla od Okem objektivu výstava fotografických prací studentù Integrované støední školy odìvní, služeb a podnikání Dùm s peèovatelskou službou ASTRA I. Sekaniny 1812/ :00 vernisáž výstavy Vesmír v nás obrazy Sylvy Èeslarové (výstava potrvá do ) :00 koncert Svinovského ženského pìveckého sboru :00 pøednáška Aby nás nohy nebolely Hvìzdárna a planetárium Johanna Palisy výbìr z poøadù :15 Relaxace pod hvìzdnou oblohou: John Richardson :00 Astronomické repetitorium: Velký tøesk a co bylo po nìm :15 Relaxace pod hvìzdnou oblohou: Mantry :00 S planetáriem kolem svìta: Expedice ASMAT 2002 Nová Guinea Máte výtvarný talent? Pøijïte do knihovny! Nemáte výtvarné nadání? Pøijïte taky! Každá ze ètyø porubských knihoven nabízí, a to zejména dìtským ètenáøùm, možnost zapojit se do rozmanitých výtvarných aktivit. Vítány jsou také maminky na mateøské dovolené a vùbec kdokoli, kdo se jen tak nelekne barev a štìtce. V nejvìtší porubské poboèce, na ul. Opavská 1127 (tel ), si dìti mohou zkusit tøeba malování na svíèky, zdobení foukacími fixy nebo práci s lýkem a plastelínou. Nauèíme vás malovat prstovými barvami a pomùžeme s vyrobením nejrùznìjších dárkù pro rodièe i kamarády. Ve výtvarném koutku knihovny na ul. L. Podéštì 1970 (tel ) vymýšlíme malùvky na malá sklíèka a modelujeme z Keraplastu. Z rozmanitých materiálù vyrábíme loutky nebo papírové skládanky, jindy kreslíme na chodník. Nìkteré své výtvory si odnesete domù, jinými nám pomùžete vyzdobit dìtské oddìlení. Knihovna na ul. Heyrovského 1723 (tel. èíslo ) vás pøivítá už z dálky Galerií na provázku, kde dìti vystavují své výtvory mezi stromy pøed budovou poboèky. Každý, komu nechybí chu tvoøit, si zde mùže vyzkoušet nejen zdobení hrníèkù a kvìtináèù, ale i malování na bøidlici a velké kameny, ubrouskovou techniku èi práci s barevnou KLUBY DÙCHODCÙ vlnitou lepenkou a kouzla s plyšovými drátky. V nejmladší knihovnì, která byla otevøena v únoru loòského roku na ul. Vietnamská 1541 (tel. èíslo ), batikujeme nebo zdobíme trièka barvami na textil. Šikovné dìti si mohou z proužkù barevného papíru vytvoøit originální figurky, blahopøání nebo záložky. Výtvarné dílny v porubských knihovnách probíhají pravidelnì, bližší informace naleznete v každé poboèce nebo na internetových stránkách Mgr. Irena Václavíková Mìstský obvod Poruba je v souèasné dobì považován za jeden z nejstarších obvodù v Ostravì nejen svou charakteristikou, ale i podílem obyvatel v seniorském vìku. Stárnutí je procesem, s nímž se musí vyrovnávat každý z nás. Jednou z možností, jak si mohou senioøi zpøíjemnit volný èas, je návštìva klubu dùchodcù. V mìstském obvodu Poruba jsou v souèasné dobì tøi na ul. Porubská 551, ul. Bulharská 1561 a v Domì s peèovatelskou službou Astra na ul. I. Sekaniny 1812/16. Náplní tìchto zaøízení není jen poskytnout pøíjemné posezení s vrstevníky, kteøí prožívají podzim života s podobnými problémy, ale snahou je rovnìž další rozvíjení jejich osobnosti. Senioøi se zúèastòují rùzných sportovních klání v nejrozmanitìjších disciplínách, napø. pøi Olympiádì seniorù èi v mìstských soutìžích, poøádají také výstavy ruèních prací, výtvarných dìl, fotografií, cestují za poznáním po kulturních památkách v doprovodu prùvodce a scházejí se na pravidelných cvièeních. Pro seniory, kteøí docházejí do klubù, jsou také pøipravovány zajímavé pøednášky zamìøené na zdravotní problematiku a bezpeèí jejich vlastní osoby, krásy pøírody, historické památky aj. Pøednášejícími jsou vždy odborníci. Snahou zamìstnancù odboru péèe o obèany Úøadu mìstského obvodu Poruba je, aby kluby dùchodcù žily v pøátelském duchu a byly považovány za nedílnou souèást života porubských obèanù. Pavlína Dziubová

7 7 Porubská Radnice Informuje Obèany VOLEJBAL V PORUBÌ Volejbal míèová hra podobná pøehazované. Oddíl USK Slavie Ostravské univerzity funguje již více než 10 let a od roku 1994 trénuje v hale mládeže Nové huti na ul. Jízdárna v Moravské Ostravì. Od roku 1999 pùsobí v Ostravì-Porubì na Základní škole Komenského 668 oddíl mládeže, ve kterém se volejbalu vìnují chlapci i dívky od 9 do 16 let. Jsou vedeni školenými trenéry a dosahují výborných výsledkù na celorepublikové úrovni. Starší žáci se v loòském roèníku krajského poháru umístili na 3. místì ze 46 úèastníkù, starší žaèky bojují v souèasné dobì o druhé místo. V prázdninovém období poøádá tento oddíl letní sportovní tábor, pøipravuje akce pro rodièe, pøátele i náhodné kolemjdoucí. Pøijïte si také zahrát volejbal, bližší informace se dozvíte na tel. è Jan Škoch Bobiáda Kulturní centrum Poruba, pøísp. org., Opavská 1118, pøipravilo na zábavné soutìžní odpoledne na snìhu. Sraz úèastníkù s jakýmkoli snìžným vozítkem je ve 14:00 hodin za benzínovou èerpací stanicí ÖMV na ul. Opavské v Ostravì-Porubì. Akce probìhne pouze za pøíznivých snìhových podmínek. Bližší informace na tel. è red - Nedejme nudì šanci! Pod tímto tradièním heslem poøádala ZŠ Porubská 832 již 12. roèník soutìže ve skoku vysokém Porubskou la ku. Soutìž probìhla v prostorách školy a zúèastnili se jí 73 závodníci ze šesti ostravských škol. Velkou radost nám udìlali žáci ze speciální školy pro sluchovì postižené, kteøí se soutìže zúèastnili poprvé. Nejvýše skoèili Tomáš Kuna ze ZŠ Porubská 832 a Václav Stach ze ZŠ Srbská. Také ostatní závodníci si zaslouží za své výkony pochvalu. Uznání patøí také uèitelùm a organizátorùm ze ZŠ Porubská 832, kteøí vìdí, že èas vìnovaný dìtem se bohatì vrátí. RNDr. Alena Prášková Volná místa v kroužcích a kurzech Stanice mladých turistù, B. Martinù 1117 Ostrava-Poruba, tel.: volná místa v kroužcích pro dìti: skauti florbal stolní tenis plastikový modeláø stolní hra go výtvarná výchova s keramikou flétna pro pokroèilé hrátky v tìlocviènì pro pøedškoláèky pro dospìlé: folklor country tance keramika dopoledne kalanetika dopoledne i odpoledne Stanice mladých pøírodovìdcù, Èkalovova 1881 Ostrava-Poruba, tel: volná místa v kroužcích Ptaèí svìt ornitologie Mineralogie Kurz biologické olympiády Prima vaøeèka 2 Zaèínáme se zvíøátky Ruèní práce Angliètina se sluníèkem Stolní tenis Výpoèetní technika (mírnì pokroèilí, pokroèilí) Kulturní centrum Poruba, pøísp. org., Opavská 1118, Ostrava-Poruba, tel: Taneèní kroužek H. Salichové Orientální tanec Kulturní centrum Poruba, pøísp. org. L. Podéštì 1936, Ostrava-Poruba Jóga Taoistické Tai-Chi (zaèáteèníci, opakující) Sportovní kuleèník (pro dìti ve vìku od 10 let) Pøípravný kurz z matematiky Pøípravný kurz z jazyka èeského Jazykový kurz angliètiny pro dìti Kroužek dramatické výchovy Škola hry na flétnu Škola hry na kytaru Kurz taneèní a pohybové výchovy DESET NEJLEPŠÍCH SPORTOVCÙ VŠB-TU OSTRAVA OSMISMÌRKA F. de La Rochefoucauld: Každý si stìžuje na svou pamì, nikdo.. (dokonèení v tajence). Vyškrtejte: Atleti, capart, ètvr, desátník, enkláva, furiant, kadence, koncentrace, konstábl, kousek, laureát, menuet, nanuk, nácvik, nosítka, nosník, novela, okupace, pastevec, poeta, ranec, selka, skafandr, skøíò, Tesla, tinktura, vertikála. Osmismìrka z dílny Køížovkáøského a hádankáøského kroužku Ostraváci. Stalo se již tradicí, že rektor VŠB- TU Ostrava a katedra tìlesné výchovy a sportu VŠB-TU, oceòuje sportovcestudenty za jejich vynikající výsledky na sportovním poli. Jejich výkony doma i v zahranièí jsou skvìlou reprezentací této univerzity. V uplynulém roce poøádala VŠB-TU Ostrava, ve spolupráci s OU Ostrava, již 2. roèník Èeských akademických her. Pro domácí sportovce to byla skvìlá pøíležitost pøedvést své umìní. A vìru, nezklamali! Bojovali na všech sportovištích a výsledkem bylo skvìlé 2. místo v bodování univerzit, za vítìznou UK Praha. Za svoje sportovní úspìchy bylo v rámci oslav Dne boje studentù za svobodu a demokracii vyhlášeno 10 nejlepších sportovcù VŠB-TU Ostrava ve školním roce Ocenìní pøevzali z rukou rektora VŠB-TU Ostrava prof. Tomáše Èermáka, CSc. a vedoucího KTVS VŠB- TU Ostrava PaedDr. Aleše Hraba. Mezi ocenìnými sportovci byli jak vítìzové Èeských akademických her (ÈAH), tak i vítìzové èi medailisté z MS a ME, a to nejen akademických, kteøí v souèasné dobì sportují na pùdì VŠB-TU Ostrava. Jsou to: cyklista Jiøí Bouška (6 násobný ME ZTP na dráze a silnici), stolní tenista Václav Frydrych (akademický mistr ÈR ve ètyøhøe a 2. ve dvouhøe), karatista Martin Halberštát (držitel bronzové medaile z AM Evropy v kategorii do 75 kg), basketbalista Ludìk Jedlièka (akademický mistr ÈR 2003), fotbalista Michal Jurè (akademický mistr ÈR 2003), bìžkaø Jiøí Magál (mistr ÈR 2003 a støíbrný medailista ze štafety ZSU v Itálii), tenista Petr Olšák (2. z akademického mistrovství ÈR 2003 ve ètyøhøe a úèastník LSU v Korei), futsalista Adam Spurný (akademický mistr ÈR 2003), cvièenka aerobicu Eva Šobrová (2. na Èeských akademických hrách 2003) a støelkynì Lucie Valová (2. na ME 2003 v libovolné malorážce a úèastnice akademického mistrovství svìta). Mgr. Jiøí Žídek

8 Porubská Radnice Informuje Obèany 8 opravy čalouněného nábytku velký výběr potahových látek dle vzorníků poradenství zdarma doprava zajištěna U Oblouku 501/6 Po, Út, St Ostrava-Poruba Čt Pá tel.: , Zahradnictví Poruba-Ves, spol. s r.o. prodej kořenové, koš álové a listové zeleniny (mrkev, petržel, zelí, řepa ) prodej kvalitního krouhaného zelí osazování mís a truhlíků vazba smuteční a svatební Ke Skalce 2184/23, Ostrava-Poruba tel.č , Vyklízíte byt? Máte pozůstalost? Prodáváte dům, vilu? Odkoupíme od Vás a hotově zaplatíme zejména: obrazy, hodiny a hodinky nábytek skleníky, komody, židle, křesla sochy, sošky kovové, porcelánové, dřevěné sklo a porcelán hrací stroje a strojky pohlednice, lustry, hornické kahany stříbrné tácy, dózy, svícny, pudřenky zbraně šavle, bodáky, pistole, vyznamenání Po dohodě Vás navštívíme ve vaší domácnosti POLA starožitnosti Ing. Vítězslav Polanský 17. listopadu 598, Ostrava-Poruba Výkup a prodej: Po Čt hod. tel mobil: Výroba, prodej a opravy èalounìného nábytku tel.: mob.: OTY SYNKA 33, OSTRAVA-Poruba 8 CHLADNIÈEK, MRAZNIÈEK PRAÈEK A ŠICÍCH STROJÙ fa. Luxa NY v.o.s., E. Rošického 1065/9, Ostrava-Poruba za Kauflandem Po Pá 7:00 11:00 14:00 18:00 So 7:00 11:00 Tel.è.: Mechanik chladnièek: Mechanik praèek a šicích strojù: Jazykový kout v Centru volného času Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba Nabídka výchovně-vzdělávací činnosti pro dospělé, děti i studenty jazykové kurzy (gramatika, konverzace) přípravné (k dalšímu studiu na SŠ a VŠ) Konzultace 2. a hodin 16., 23. a hodin Informace: Všem současným i budoucím studentům přejeme příjemný rok 2004 KOUPÍM A VELMI DOBŘE ZAPLATÍM KVALITNÍ STAROŽITNOSTI: SOCHY, SKLO, PORCELÁN, LUSTRY, LAMPY, HODINY, HODINKY, RÁDIA, HRACÍ STROJE, HRAČKY, ŠPERKY, NÁBYTEK, OBRAZY, ZBRANĚ, HELMY, UNIFORMY A JINÉ VĚCI. PŘIJEDU, PLATÍM HOTOVĚ , , Redakèní rada: Hana Kremerová, tel: , Ing. Simona Piperková, Ing. Zdenìk Trejbal, Petr Gajdáèek, Petr Jedlièka, Mgr. Dagmar Nosková, Jan Vežranovský, Magdaléna Schmidková, tel: ; Neprošlo jazykovou úpravou. Sazba a tisk: ASEITA spol. s r.o., Studentská 1770, Ostrava-Poruba, tel.: , fax: Vydáno dne

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané,

SLOVO MÍSTAROSTY Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA STUDÉNKY. Vážení spoluobèané, Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY Vážení spoluobèané, do nástupu významných jarních dnù mìsíce kvìtna zbývá relativnì ještì mnoho èasu, ale vzhledem k tomu, v jakých termínech náš zpravodaj mìsta vychází,

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU Bezplatný časopis pro občany městského obvodu Poruba POZVÁNÍ Zveme porubské občany na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Poruba, které se koná dne 29. 6. 2004 od 9:00 hodin ve společenském sále objektu

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil.

ÈERVENEC 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI. Najdu sponzora? MISS PØEHRADA 2005. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil. Hezkou dovolenou, odpoèinek a naèerpání nových sil ÈERVENEC 6 roèník XV/2005 10 LET SENIORKLUBU V BYSTRCI Je to neuvìøitelné, ale je to tak. V tìchto dnech je to pøesnì 10 let co byla založena tato zájmová

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře

Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře 18/øíjen/2007 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 19. øíjna 2007 Českolipský Sportareál otevře veřejnosti svoje dveře Na program oslav 28. øíjna zaøadilo

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVIII Èíslo 2 rok 2007 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Foto: Barbora

Více

Náchodská prima sezóna 2005

Náchodská prima sezóna 2005 Náchodský zpravodaj 1 Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Za Ladislavem Novotným... str. 6 Kvìtnová výroèí... str. 6 Náchodský

Více

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3.

6/bøezen/2004. Starostovy starosti. půjdou ve prospěch nové organizace. Další vydání MN je 9. 4. Uzávìrka je 30. 3. 6/bøezen/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 26. bøezna 2004 Sloučení mateřských škol na Špičáku Slouèení ètyø špièákovských mateøinek, jejichž zøizovatelem

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Advent a Vánoce spolu souvisí

Advent a Vánoce spolu souvisí Advent a Vánoce spolu souvisí Mnozí naši pøedkové se snažili tuto dobu ètyø nedìl pøed Vánocemi prožít v zamyšlení nad vlastní otevøeností vùèi lidem i vùèi prostøedí, ve kterém žili. Rorátní zpìvy i dnes

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Ostrovský mìsíèník. Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì Støední prùmyslová škola otevøela návštìvníkùm dveøe v zámecké budovì naposledy. 7 XIII. roèník V rozhovoru se pøedstavuje Panna klíènice z Horního hradu. 4 6 8 Ostrovské letní kino po letech opìt na scénì

Více

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz

MALÍØSKÉ - LAKÝRNICKÉ PRÁCE Fa. Dvoøák Jiøí. Oslava adventu v opraveném parku. Øadì obyvatel mìsta pøestane platit obèanský prùkaz prosinec 008 vánoèní strom. Jeho rozsvícení umožni- lo zavedení elektrického proudu do par- ku. Jedna z rozvodných skøíòek je urèená pøímo pro vysoký jehliènan. Další jsou u podia a nebo fungují pro potøeby

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ

POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ KATALOG POSKYTOVATELÙ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ POVÌØENÉHO OBECNÍHO ÚØADU SPÁLENÉ POØÍÈÍ 2011 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Foto na úvodní stranì: Pavel Motejzík Úvodní slovo

Více

Kováci slavili 1. máj 2015

Kováci slavili 1. máj 2015 9 4 TPCA Kolín Stávkovou pohotovost ukonèila dohoda ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. kvìtna 2015 CENA: 6 KÈ 5 Regiony Co je nového v Moravskoslezském kraji 7 Právo Kdy a jak vzniká

Více