VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU"

Transkript

1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2008 (v tis. Kè) Rok Mìsíc IÈO Název nadøízeného orgánu: Název a sídlo úèetní jednotky: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec Fin 2-12 M UCS: Liberecký kraj I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož , , , Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , , Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù , , , Daò z pøíjmù právnických osob , , , Daò z pøíjmù právnických osob za kraje 6 196, Daò z pøidané hodnoty , , , Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o 17,00 øidiè.opr Pøíjmy z licencí pro kamionovou dopravu 36, Správní poplatky 1 500, ,00 949, Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a 485,00 485,00 485,00 podob.subje Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 570,09 516,00 516, Splátky pùjèených prostøedkù od pøísp.izací 444, , , Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 626, , Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 7 171, , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st , , Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , , Pøevody z rozpoètových úètù , Ostatní pøevody z vlastních fondù , Investièní pøijaté transf.z všeob. pokl. správy SR 2 210, , Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního , , Investièní pøevody z Národního fondu 7 205, , Investièní pøijaté transfery od obcí 733, Investièní pøijaté transfery od regionálních rad , , Bez ODPA , , , Pøijaté sankèní platby 270, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 65, Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službách 335, Realizované kurzové zisky 10, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1 293, , Silnice 1 293, , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 2 469, , Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 1 130, , Provoz veøejné silnièní dopravy 3 599, , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 408,30 408, Bezpeènost silnièního provozu 408,30 408, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 37

2 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1 000, , , Pøijaté sankèní platby 1 500, , Pøíjmy z prodeje pozemkù 752,67 854, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 259, , Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 2 500, , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 331,31 84, Provoz veøejné železnièní dopravy 331,31 84, Pøijaté sankèní platby 2 304, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 167, Ostatní záležitosti v dopravì 2 471, Platby za odebrané množství podzemní vody , , , Ostatní správa ve vodním hospodáøství , , , Odvody pøíspìvkových izací 750,27 750,27 750, Speciální základní školy 750,27 750,27 750, Odvody pøíspìvkových izací 2 928, , , Gymnázia 2 928, , , Odvody pøíspìvkových izací 7 193, , , Støední odborné školy 7 193, , , Odvody pøíspìvkových izací 3 889, , , Støední odborná uèilištì a uèilištì 3 889, , , Odvody pøíspìvkových izací 6,17 6,17 6, Zaøíz.vých.poradenství a preventivnì vých.péèe 6,17 6,17 6, Odvody pøíspìvkových izací 366,77 359,10 359, Domovy mládeže 366,77 359,10 359, Odvody pøíspìvkových izací 118,57 82,13 82, Ostatní zaøízení souvis.s vých.a vzdìl.mládeže 118,57 82,13 82, Ostatní odvody pøebytkù izací s pøímým vztahe 1 191, , Základní umìlecké školy 1 191, , Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,50 58, Ostatní záležitosti vzdìlávání 0,50 58, Odvody pøíspìvkových izací 2 904, , , Èinnosti knihovnické 2 904, , , Odvody pøíspìvkových izací 695,87 695,87 977, Èinnosti muzeí a galerií 695,87 695,87 977, Pøijaté sankèní platby 20, Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult.dìdictví 20, Odvody pøíspìvkových izací 75,82 344,62 344, Ostatní odvody pøebytkù izací s pøímým 417,34 417,34 vztahe 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 75,82 761,96 761, Ostatní odvody pøebytkù izací s pøímým vztahe 5 036, , Ostatní nemocnice 5 036, , Pøijaté sankèní platby 300, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3, Ostatní správa v ochranì životního prostøedí 303, Odvody pøíspìvkových izací 80, Ekologická výchova a osvìta 80, Odvody pøíspìvkových izací 62,54 62,54 49, Sociální poradentství 62,54 62,54 49, Odvody pøíspìvkových izací 671,60 672,59 672, Ústavy péèe pro mládež 671,60 672,59 672, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 37

3 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 5, Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 5, Odvody pøíspìvkových izací 133,82 133,82 138, Denní stacionáøe a centra denních služeb 133,82 133,82 138, Odvody pøíspìvkových izací 6 303, , , Domovy 6 303, , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 14, Zastupitelstva krajù 14, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 426, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 1 200, ,00 890, Pøíjmy z úrokù (èást) 8, Ostatní pøijaté vratky transferù 472, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného 2,33 dlouhodob.majetk Pøijaté pojistné náhrady 558, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1 068, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 148,30 202, Pøíjmy z prodeje pozemkù 2 621, , Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 6 413, , Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 1 412, Èinnost regionální správy 1 200, , , Pøíjmy z úrokù (èást) 8 000, , , Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 8 000, , , Odvody pøíspìvkových izací 19, Ostatní odvody pøebytkù izací s pøímým 855,00 855,00 vztahe Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi , , Pø.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO , , Ostatní pøijaté vratky transferù 8 923, , Finanèní vypoøádání minulých let , ,30 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM , , , :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 37

4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinv.transfery 1 300,00 818,87 818,86 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 1 140, , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 100, Neinv.transfery církvím a naboženským 55,00 34,00 33, Neinvestièní transfery obcím 4 000, , , Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 900,00 995,00 987, Pìstební èinnost 7 495, , , Ostatní investièní transfery podnikat. subjektùm 3 619, , Celospoleèenské funkce lesù 3 619, , Nákup ostatních služeb 85,00 84, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 80,00 400,00 400, Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 80,00 485,00 484, Nákup materiálu j.n. 590,00 564,00 509, Služby penìžních ústavù 3,00 3, Nákup ostatních služeb 2 130, , , Pohoštìní 20,00 53,00 45, Vìcné dary 31,00 30, Neinv.transfery 240,00 100,00 100,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 40,00 385,00 385, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 300,00 300, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 100, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 100, , ,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 98,25 98, Programové vybavení 800, Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným izacím 1 200, , Ostatní správa v zemìdìlství 4 020, , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 160,00 160, Rybáøství 160,00 160, Nákup ostatních služeb 90,00 85,00 59, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 290,00 290, Ostatní výdaje na lesní hospodáøství 90,00 375,00 349, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 85,53 33, Ostatní osobní výdaje 35,00 21, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 33,83 14,28 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 12,24 4, Knihy, uèební pomùcky a tisk 14, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 52, Nákup materiálu j.n. 800,00 578,30 541, Nájemné 200,00 630,00 516, Konzultaèní, poradenské a právní služby 52,01 41, Nákup ostatních služeb 1 562, , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 99,00 101,00 79, Ostatní výdaje související s neinvestièními 1,00 1,00 1,00 nákupy Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám 35,00 35, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 37

5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinv.transfery 30,00 30, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 170,00 169, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 1 500, , ,70 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 340,44 339, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 500, , , Nespecifikované rezervy 944, Programové vybavení 350,00 350,00 330, Ocenitelná práva 80,00 80, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 188,00 188,00 majetku Budovy, haly a stavby 1 545, Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným 400,00 400,00 izacím Investièní transfery obcím 500,00 500, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 13,53 13, Cestovní ruch 5 956, , , Úroky vlastní , , Konzultaèní, poradenské a právní služby 8 616, , Neinvestièní transfery obcím 2 000, , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Nespecifikované rezervy , , Programové vybavení 5 000, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného , , ,19 majetku Budovy, haly a stavby , , Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde 6 400, ,30 nezaøaze Pozemky 700, , , Investièní transfery obcím , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím , , , Silnice , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 129,30 117, Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob , Investièní transfery obcím 1 198,10 980, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 2 512, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Provoz veøejné silnièní dopravy , , , Ostatní osobní výdaje 34,00 29, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 35,00 30, Nákup materiálu j.n. 150, , , Nájemné 50,00 50,00 35, Konzultaèní, poradenské a právní služby 10,00 10, Nákup ostatních služeb 400,00 865,00 752, Pohoštìní 40,00 60,00 44, Vìcné dary 50,00 33,00 3, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 10,00 10, Neinvestièní transfery obcím 900,00 423,40 338, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 936,00 885, Nákup kolkù 5,00 5, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 23,00 22, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 37

6 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Investièní transfery obcím 403,00 239, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní 50,78 44,64 úrovnì 2223 Bezpeènost silnièního provozu 1 700, , , Ostatní osobní výdaje 6,00 6, Nájemné 2,00 1, Konzultaèní, poradenské a právní služby 900,00 918,00 734, Služby školení a vzdìlávání 50,00 42,00 24, Nákup ostatních služeb 880,00 610,00 423, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 20,00 28,00 7, Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 1 850, , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Provoz veøejné železnièní dopravy , , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 300,00 300, Provoz civilní letecké dopravy 300,00 300, Nákup ostatních služeb 80,00 175,00 173, Pohoštìní 20,00 20,00 13, Mezinárodní spolupráce v dopravì 100,00 195,00 187, Nájemné 3,00 3, Konzultaèní, poradenské a právní služby 500,00 50,00 49, Nákup ostatních služeb 2 000, , , Pohoštìní 10,00 15,00 9, Vìcné dary 11,00 10, Neinv.transfery 2 000, , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím , , , Ostatní záležitosti v dopravì , , , Investièní transfery obcím 7 753, , Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní 7 235, ,90 úrovnì 2310 Pitná voda , , Investièní transfery obcím 3 000, , , Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní 1 146,75 360,55 úrovnì 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 3 000, , , Investièní transfery obcím 281,00 281, Úpravy drobných vodních tokù 281,00 281, Neinvestièní transfery obcím 20,00 20,00 20, Investièní transfery obcím 65,00 65,00 64, Záležitosti vodních tokù a vodohosp.dìl j.n. 85,00 85,00 84, Investièní transfery obèanským sdružením 500,00 483, Investièní transfery obcím 200,00 200, Vodní díla v zemìdìlské krajinì 700,00 683, Neinvestièní transfery obcím , , Nespecifikované rezervy 7 997, , Èinnost OOSS ve vodním hospodáøství , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 200,00 200,00 majetku Ostatní investièní transfery podnikat. subjektùm 900,00 900,00 900, Vodohospodáøský výzkum a vývoj 1 100, ,00 900, Konzultaèní, poradenské a právní služby 60,00 60, Služby školení a vzdìlávání 42,00 41, Nákup ostatních služeb 80,00 38, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 37

7 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 1 000, , Ostatní záležitosti vodního hospodáøství 140, , , Neinv.transfery 3 526, , Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 3 320, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , ,90 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 100,00 100, Investièní transfery obcím 700,00 700, Pøedškolní zaøízení , , Neinv.transfery Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 592,78 592, , , , , Speciální pøedškolní zaøízení , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , ,85 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 2 135, , Investièní transfery obcím 3 438, , Základní školy , , Neinv.transfery 9 784, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , ,15 podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby 1 764, , Speciální základní školy , , , Neinvestièní transf.obecnì prospìšným Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím 3 125, , , , První stupeò základních škol , , Neinv.transfery 6 204, , Neinvestièní transfery obcím 300,00 300, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 1 748, , Gymnázia , , , Neinv.transfery , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 6 126, ,40 podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby , , Pozemky 120,00 120, Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 500,00 500, Støední odborné školy , , , Neinv.transfery , , Neinvestièní transfery obcím 200,00 200, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 37

8 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby 1 500, , , Stroje, pøístroje a zaøízení 7 700, , , Pozemky 120, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 1 800, , Støední odborná uèilištì a uèilištì , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 2 632, , , , Speciální støední školy , , Neinv.transfery 4 519, , Støediska prakt. vyuèování a školní hospodáøství 4 519, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 8 628, , Sportovní školy - gymnázia 8 628, , Neinv.transfery Neinvestièní transf.obecnì prospìšným Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 8 788, ,92 207,27 207, , , , , Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání , , Neinv.transfery Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , , Ostatní školní stravování , , Neinv.transfery Neinvestièní transf.obecnì prospìšným Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 808,42 808,42 561,04 561, , , , , Školní družiny a kluby , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 7 982, , Internáty 7 982, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 1 988, , , , , Zaøíz.vých.poradenství a preventivnì vých.péèe 1 988, , , Neinv.transfery 3 314, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 5 528, , , Budovy, haly a stavby 5 830, , Domovy mládeže 5 528, , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3 128, , , Ostatní zaøízení souvis.s vých.a vzdìl.mládeže 3 128, , , :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 37

9 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinv.transfery Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 6 338, , , , Vyšší odborné školy , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 271, , , Základní umìlecké školy 271, , , Ostatní osobní výdaje 23,00 80,00 54, Nákup materiálu j.n. 555,00 453,03 402, Nájemné 15,00 15,00 6, Konzultaèní, poradenské a právní služby 375,00 465,50 439, Služby školení a vzdìlávání 70,00 14,03 5, Nákup ostatních služeb 253,00 216,45 127, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 22,00 2, Pohoštìní 92,00 128,60 77, Vìcné dary 45,00 50,40 31, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 20,00 20, Neinvestièní transfery vysokým školám 5,00 5, Ostatní správa ve vzdìlávání j.n , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1 007,31 595, Ostatní osobní výdaje 90,00 215,10 215, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 261,91 154,76 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 84,13 53, Knihy, uèební pomùcky a tisk 95,00 77,60 66, Nákup materiálu j.n. 977,00 570,41 511, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,20 2, Nájemné 45,00 35,00 10, Konzultaèní, poradenské a právní služby 800,00 800,00 799, Služby školení a vzdìlávání 31,20 23, Nákup ostatních služeb 5 340, , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 16,22 10, Pohoštìní 73,00 53,78 38, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 15,00 15,00 (èást) Vìcné dary 15, Neinv.transfery 100,00 285,00 285,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 1 280, , , Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 270,00 989,51 900, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1 920, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 810,00 886,16 880,00 podob.izacím Neinv. nedotaèní transfery nezisk. a podob. 100, Neinvestièní transfery obcím 30, , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 1 020, , , Neinvestièní transfery vysokým školám 2 720, , Dary obyvatelstvu 25, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 20,00 20,00 osob Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 86,50 86, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 37

10 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nespecifikované rezervy 1 581, Programové vybavení 3 700, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 4 800, ,00 majetku Budovy, haly a stavby , , Pozemky 6 300, , , Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 3 000, , Investièní transfery obcím , , Rezervy kapitálových výdajù 5 920, , Ostatní záležitosti vzdìlávání , , , Neinvestièní transfery obcím 1 700, , , Divadelní èinnost 1 700, , , Neinvestièní transfery obcím 3 360, , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Èinnosti knihovnické , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57,01 30, Konzultaèní, poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 22, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby ,51 388, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým , , ,93 izacím Rezervy kapitálových výdajù 86, Èinnosti muzeí a galerií , , , Neinv.transfery 250,00 250, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 50,00 50, Vydavatelská èinnost 300,00 300, Nákup materiálu j.n. 100,00 223,00 222, Nákup ostatních služeb 100,00 10,00 3, Neinv.transfery 200,00 337,50 337,50 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 300,00 357,00 343, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 100,00 792,00 792, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 800, , , Neinv.transfery církvím a naboženským 76,00 20,00 20, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 100,00 25,00 24,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 1 500, , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 96,00 56, Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkovým 350,00 350, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 51,00 41,00 osob Nespecifikované rezervy 350,00 40, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 300,00 270, Ostatní záležitosti kultury 3 626, , , Nákup materiálu j.n. 350,00 440,00 437, Nákup ostatních služeb 613,00 303,00 204, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám 200,00 200, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 37

11 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 15,00 15, Neinv.transfery církvím a naboženským 1 956, , Neinvestièní transfery obcím 2 868, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 500,00 499, Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkovým 50,00 50, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 537,50 437,50 osob Nespecifikované rezervy 7, Investièní transfery obcím 350,00 350, Zachování a obnova kulturních památek 963, , , Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkovým 100,00 100, Výkup pøedmìtù kulturní hodnoty 100,00 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 566,00 526, Neinv.transfery církvím a naboženským 420,00 420, Neinvestièní transfery obcím 879,40 600, Budovy, haly a stavby , Invest. transf.církvím a naboženským 2 500, , Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 533,00 479, Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 200,00 200, Mezinár.spolupráce v kultuøe, církvích a sdìl.pros 200,00 200, Neinvestièní transfery obcím 100,00 100, Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 280,00 280, Investièní transfery obcím 500,00 500, Zájmová èinnost v kultuøe 880,00 880, Neinvestièní transfery obcím 400,00 400, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 2 300,00 991,51 majetku Investièní transfery obcím 615,00 615, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 2 300, Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø , , , Neinvestièní transfery obcím 539,00 525, Investièní transfery obcím 1 066, , Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 467,05 422, Sportovní zaøízení v majetku obce 2 072, , Nákup ostatních služeb 450,00 450,00 422, Neinv.transfery 6,50 5,85 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1 966, , Neinvestièní transfery obcím 433,95 430, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 25,50 24, Investièní transfery obèanským sdružením 4 251, , Investièní transfery obcím , , , Investièní transfery vysokým školám 44,00 44, Ostatní tìlovýchovná èinnost , , , Neinv.transfery 50,00 45, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 37

12 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinvestièní transfery obèanským sdružením 674,50 650, Ostatní neinv.transfery nezisk.a , ,28 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 354,00 272, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3 257, , , Nespecifikované rezervy 118, Budovy, haly a stavby 266,10 266, Investièní transfery obcím 100,00 100, Využití volného èasu dìtí a mládeže 3 257, , , Ostatní osobní výdaje 350, Knihy, uèební pomùcky a tisk 25,00 10, Nákup materiálu j.n ,00 200, Plyn 14,00 13, Služby telekomunikací a radiokomunikací 35,00 26, Nájemné 250,00 133,37 30, Konzultaèní, poradenské a právní služby 950,00 35,70 35, Nákup ostatních služeb 7 945,00 504,23 324, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 690,00 90, Pohoštìní 85,00 85,00 0, Úèastnické poplatky na konference 140,00 126, Vìcné dary 105,00 105, Neinv.transfery 100,00 900,00 900, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 9 920, , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 3 800, , , Neinv.transfery církvím a naboženským 20,00 20, Neinvestièní transfery obcím 1 500, , , Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 39,00 39, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 2 000,00 majetku Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 600,00 600, Investièní transf.obecnì prospìšným 6 100, , Investièní transfery obèanským sdružením 3 200, , Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným 2 000,00 izacím Investièní transfery obcím , , Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , , Investièní transfery obcím 2 000, , Ostatní ambulantní péèe 2 000, , Úroky vzniklé pøevzetím cizích závazkù 7 210, , , Ostatní úroky a ostatní finanèní výdaje , , , Nákup ostatních služeb , , , Neinv.transfery 1 945, , Neinvestièní transfery obcím 2 246, , , Budovy, haly a stavby 6 485, , Stroje, pøístroje a zaøízení , , Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob , , , Investièní transfery obcím 1 000, , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 87, Ostatní nemocnice , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 2 000, , , :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 37

13 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 1 000, ,00 910, Odborné léèebné ústavy 3 000, , , Nákup ostatních služeb 650,00 650,00 524, Lékárenská služba (léky,protézy a pøístoje..) 650,00 650,00 524, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím , , , , , Zdravotnická záchranná služba , , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 000, Ostatní zdravotnická zaøíz.a služby pro zdravot , Investièní transfery obcím 400,00 400, Ostatní speciální zdravotnická péèe 400,00 400, Ostatní osobní výdaje 200,00 430,00 235, Služby penìžních ústavù 54,00 54,00 54, Konzultaèní, poradenské a právní služby 2 200, , , Nákup ostatních služeb 589, , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 16,07 16, Pohoštìní 12,02 12, Neinv.transfery 179,00 92, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 16,80 16, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 900, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 28,00 28,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 262,00 131, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 198,00 42, Platby daní a poplatkù státnímu 146,00 83, Nespecifikované rezervy 1 400,00 273, Ostatní èinnost ve zdravotnictví 5 489, , , Neinvestièní transfery obcím 362,95 362, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 19,90 19, Investièní transfery obcím 1 514, , Veøejné osvìtlení 1 896, , Neinvestièní transfery obcím 19,30 6, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 19,30 6, Nájemné 100,00 100, Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 400, , , Nákup ostatních služeb 1 408, ,00 245, Nespecifikované rezervy 2 000, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 1 071, ,00 majetku Investièní transfery obcím 6 877, , Územní plánování 5 979, , , Ostatní osobní výdaje 185,00 167, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 44,00 43,52 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 16,00 15, Nákup materiálu j.n , ,00 448, Nájemné 165,00 145,00 5, Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 245, ,00 362, Nákup ostatních služeb 3 630, ,74 756, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5,00 4, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 37

14 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Pohoštìní 190,00 220,00 84, Neinvestièní transfery regionálním radám 1 200, Nespecifikované rezervy 6 000, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 1 250, ,00 371,88 majetku Investièní transfery regionálním radám 500,00 500,00 500, Územní rozvoj , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 2 512, , Ostatní osobní výdaje 500,00 440, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 630,04 448,81 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 207,96 155, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 505,00 4, Nákup materiálu j.n. 244,77 139, Služby penìžních ústavù 10, Nájemné 15,00 3, Konzultaèní, poradenské a právní služby 2 408, , Služby školení a vzdìlávání 40,00 36, Nákup ostatních služeb 1 987, , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 20,23 14, Pohoštìní 220,23 60, Neinv.transfery 56,50 608,64 209,49 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 398, , , Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 2 053, , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 4 565, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 648, , ,89 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 454, , , Neinvestièní transfery regionálním radám 8 079, , , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 1 622, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3 934, , Neinvestièní transfery vysokým školám 1 507, , Neinv.pùjèené prostø.nefin.podnik.subj. 800,00 800,00 pr.osobám Neinv.pùjèené prostø. obèanským sdružením 1 200, , Nespecifikované rezervy 1 400, , Ostatní neinvestièní výdaje j.n ,00 403, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 676,00 674,73 majetku Budovy, haly a stavby 3 440, , Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde 80,00 79,86 nezaøaze Inv.transfery nefinanèním 578,60 498,60 podnik.subj.-fyz.osobám Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 200, , , Investièní transf.obecnì prospìšným 76,50 76, Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným 125,00 125,00 izacím Investièní transfery obcím , , Investièní transfery regionálním radám 6 921, , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým 196,00 196,00 izacím Rezervy kapitálových výdajù , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup materiálu j.n. 92,00 91, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 37

15 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nájemné 6,00 6, Konzultaèní, poradenské a právní služby 250,00 143,00 105, Služby školení a vzdìlávání 3,00 2, Nákup ostatních služeb 6,00 6, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 50,00 50,00 majetku Inv.transfery nefinanèním 187,88 169,09 podnik.subj.-fyz.osobám Investièní transfery obèanským sdružením 84, Investièní transfery obcím 161,66 19, Ostatní èinnosti k ochranì ovzduší 300,00 733,54 400, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 248,50 248, Nákup materiálu j.n. 400,00 502,00 502, Služby školení a vzdìlávání 93,00 92, Nákup ostatních služeb 2 400,00 966,50 966, Neinvestièní transfery obcím 506,10 463, Nespecifikované rezervy 2 000, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 80,00 80,00 63,07 majetku Budovy, haly a stavby 5 250, Stroje, pøístroje a zaøízení 80,00 80, Investièní transfery obcím 500,00 300, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 41,73 41, Ostatní nakládání s odpady 4 880, , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 250,00 250,00 245, Ostatní ochrana pùdy a spod.vody 250,00 250,00 245, Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 37, Neinv.transfery 85,00 85,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 224,22 224, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 100,00 80, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 235,00 175,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 500,00 605,00 605, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 5,00 5,00 osob Nespecifikované rezervy 300, Investièní transfery obcím 500,00 500,00 500, Úèelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob 50,00 50, Ochrana druhù a stanoviš 1 350, , , Ostatní osobní výdaje 15,00 55,00 55, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13,80 13, Nákup materiálu j.n. 150,00 165,70 164, Konzultaèní, poradenské a právní služby 30,00 479,00 479, Nákup ostatních služeb 1 510, , , Neinv.transfery 31,00 31,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Ostatní neinv.transfery nezisk.a 114,00 29,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 45,00 45, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 22,00 22,00 21, Chránìné èásti pøírody 1 727, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím 45,23 45, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 37

16 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinvestièní transfery obcím 2 650, , Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 50,00 50,00 osob Nespecifikované rezervy 2 700,00 0, Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 2 700, , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 61,00 60, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 16,00 15,76 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5,50 5, Nákup materiálu j.n. 5,00 226,00 220, Konzultaèní, poradenské a právní služby 84, ,00 59, Nákup ostatních služeb 15, , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 20,00 9, Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajiny 104, , , Nákup materiálu j.n. 60,00 60,00 24, Konzultaèní, poradenské a právní služby 200,00 200, Nákup ostatních služeb 350,00 350,00 274, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 600,00 600,00 509, Ostatní správa v ochranì životního prostøedí 1 210, ,00 808, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 120,00 115, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 31,20 30,08 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 10,80 10, Knihy, uèební pomùcky a tisk 2, Nákup materiálu j.n. 510,00 906,46 855, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,47 1, Konzultaèní, poradenské a právní služby 44,50 40, Nákup ostatních služeb 1 790, , , Opravy a udržování 2,75 2, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0, Pohoštìní 30,00 4,85 2, Ostatní výdaje související s neinvestièními 0,45 0,45 nákupy Neinv.transfery 40,00 40,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 431,00 382, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 150,00 483,60 282, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30,00 557,00 460,54 podob.izacím Ostatní neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 156,00 156, Neinvestièní transfery obcím 1 735, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3 413, , , Neinvestièní transfery vysokým školám 1, Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkovým 30,00 50,00 50, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 37,77 31,77 osob Nespecifikované rezervy 1 500,00 35, Investièní transf.obecnì prospìšným 8 000, , , Ekologická výchova a osvìta , , , Ostatní osobní výdaje 20,00 19, Knihy, uèební pomùcky a tisk 0,80 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 31,00 30, Nákup materiálu j.n. 300,00 16,20 16, Služby školení a vzdìlávání 50,00 11,00 11, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 37

17 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb 630,00 941,00 940, Výpoèetní technika 660,00 660,00 636, Investièní transfery obcím 600,00 600, Ostatní ekologické záležitosti 1 680, , , Ostatní osobní výdaje 2, Nákup materiálu j.n. 2, Nákup ostatních služeb 46, Ostatní dávky povahy sociálního zabezpeèení j.n. 50, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 140, , , Sociální poradentství 140, , , Investièní transfery obèanským sdružením 1 300, , Invest. transf.církvím a naboženským 299,00 299, Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 1 599, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby 880, , , Ústavy péèe pro mládež , , , Ostatní osobní výdaje 7,00 10,50 8, Nákup materiálu j.n. 15,00 7,51 7, Služby penìžních ústavù 1,77 1, Nájemné 6,00 6, Nákup ostatních služeb 158,00 132,42 114, Pohoštìní 12,87 9, Vìcné dary 8,93 8, Investièní transf.obecnì prospìšným 2 590, , Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mládeži 180, , , Knihy, uèební pomùcky a tisk 7,40 7, Nákup materiálu j.n. 11,00 11, Nájemné 7,00 6, Konzultaèní, poradenské a právní služby 2,00 2, Nákup ostatních služeb 48,00 12, Pohoštìní 10,00 3, Sociální péèe a pomoc pøistìhov.a vybraným etnikùm 50,00 50,00 28, Ostatní osobní výdaje 181,00 127, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 17,86 17,75 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6,14 6, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,00 49, Nákup materiálu j.n. 5,00 2, Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 380,00 803,00 111, Nákup ostatních služeb 300,00 780,00 522, Pohoštìní 40,00 15, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 125, , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 3 771, , , Neinv.transfery církvím a naboženským 542,64 540, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 200,00 200,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 722,73 722, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 54, ,93 432, Ostatní neinv.pùjèené prostø.nezisk.a 698,00 581,74 podob Nespecifikované rezervy 1 400,00 1, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 37

18 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 4349 Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 7 728, , , Konzultaèní, poradenské a právní služby 107, Neinv.transfery 50,00 50,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 450,00 450, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 180,00 180, Neinvestièní transfery obcím 215,00 215, Budovy, haly a stavby 95,20 95, Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení 1 097,30 990, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 6,00 80,00 80, Chránìné bydlení 80,00 80, Neinvestièní transfery obcím 40,00 40, Týdenní stacionáøe 40,00 40, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 155,00 155, Neinvestièní transfery obcím 130,00 130, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 300, , , Denní stacionáøe a centra denních služeb 300, , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 100,00 100, Neinv.transfery církvím a naboženským 100,00 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby , , Pozemky 633,53 633, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým , , ,58 izacím Rezervy kapitálových výdajù 1 617, Domovy , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým ,64 1, Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe ,64 1, Ostatní osobní výdaje 7,00 7, Nákup materiálu j.n. 2, Nákup ostatních služeb 31, Pohoštìní 10,00 5, Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zamìstnanosti 50,00 12, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 150,00 150, Raná péèe a soc.aktivizaèní sl.pro rodiny s dìtmi 150,00 150, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným Neinv.transfery církvím a naboženským 100,00 100,00 200,00 200, Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 300,00 300, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 50,00 50, Sociálnì terapeutické dílny 50,00 50, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 300,00 300, Terénní programy 300,00 300, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 100,00 100, Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. prevence 100,00 100, Ostatní osobní výdaje 110,58 33, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 37

19 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n. 10,00 5, Nájemné 27,00 26, Konzultaèní, poradenské a právní služby 200,00 203,00 76, Nákup ostatních služeb 888,00 724,42 210, Opravy a udržování 56,00 55, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 2,00 0, Pohoštìní 25,00 18, Vìcné dary 2,00 2,00 1, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 180,00 180, Nákup kolkù 50,00 50, Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zamìstnano 1 140, ,00 609, Ostatní osobní výdaje 141,00 72, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 20,00 16,85 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 8,00 5, Knihy, uèební pomùcky a tisk 5,00 5,00 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 35,30 35, Nákup materiálu j.n. 35,00 116,32 112, Elektrická energie 17,18 9, Pohonné hmoty a maziva 3,50 0, Služby penìžních ústavù 1,47 1, Nájemné 6,00 6,00 5, Konzultaèní, poradenské a právní služby 5,00 206,00 126, Nákup ostatních služeb 584,00 736,24 377, Opravy a udržování 25,00 21, Pohoštìní 35,00 36,80 26, Neinvestièní transfery obcím 300, Nespecifikované rezervy 2 000, , Programové vybavení 170,00 166, Stroje, pøístroje a zaøízení 291,00 290, Dopravní prostøedky 908,00 907, Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 500,00 500, Investièní transfery obèanským sdružením 50, Ostatní kapitálové výdaje j.n , Ostatní správa v oblasti krizového øízení 2 700, , , Ostatní investièní transfery jiným veøejným rozpoè , , Bezpeènost a veøejný poøádek , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1 750, , , Neinvestièní transfery obcím , , Nespecifikované rezervy 5 000,00 9, Investièní transfery obcím 5 000, , , Požární ochrana - dobrovolná èást , , , Nákup ostatních služeb 430,20 430, Programové vybavení 822,60 822, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 1 994, ,44 majetku Výpoèetní technika 1 000, ,96 699, Operaèní a inf. støediska integ. záchran. systému 1 000, , , Ostatní platy 25,00 25,00 24, Ostatní osobní výdaje 2 007, , , Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 9 617, , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 1 845, , ,06 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 639, , , Knihy, uèební pomùcky a tisk 200,00 200,00 172, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 362,00 362,00 351, Nákup materiálu j.n. 770,00 670,00 235, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 37

20 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Studená voda 15,00 15,00 4, Teplo 55,00 55,00 24, Elektrická energie 40,00 40,00 21, Pohonné hmoty a maziva 450,00 450,00 444, Služby telekomunikací a radiokomunikací 600,00 500,00 393, Služby penìžních ústavù 355,00 355,00 147, Nájemné 70,00 90,00 70, Konzultaèní, poradenské a právní služby 80,00 80, Služby školení a vzdìlávání 380,00 380,00 210, Nákup ostatních služeb 710,00 715,00 337, Opravy a udržování 465,00 665,00 614, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1 500, ,00 646, Pohoštìní 1 590, , , Vìcné dary 300,00 300,30 268, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 50,00 50,00 podob.izacím Platby daní a poplatkù státnímu 10,00 10,00 0, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 250,00 100,00 100, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 10,00 240,00 133, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 200,00 200,00 9, Zastupitelstva krajù , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 17,13 92, Ostatní osobní výdaje 42,08 48, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 36,56 36,56 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 12,65 12, Nákup materiálu j.n. 6,71 6, Pohonné hmoty a maziva 4,83 1, Nájemné 8,10 8, Nákup ostatních služeb 1,94 1, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 130,00 207, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Ostatní osobní výdaje 400,00 530,00 410, Odstupné 275,43 275, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na , , ,34 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 9 802, , , Povinné pojistné na úrazové pojištìní 550,00 577,40 396, Ochranné pomùcky 100,00 63,00 47, Léky a zdravotnický materiál 10,00 10, Knihy, uèební pomùcky a tisk 740, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 430, , , Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní , , , Studená voda 347,00 347,90 347, Teplo 4 000, , , Plyn 8,00 11,00 10, Elektrická energie 6 000, , , Pohonné hmoty a maziva 1 800, , , Služby pošt 1 800, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 219, , , Služby penìžních ústavù 1 325, , , Nájemné 420,00 486,00 416, Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 430, , , Služby školení a vzdìlávání 2 314, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 4 250, , , Programové vybavení 650,00 238,65 237, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 37

Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0, ,00 ******* *******

Investièní pøijaté transfery od obcí 0,00 0, ,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IÈO: 70891168 Karlovarský kraj Èas : 15:55:32 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O 2013 05 70891168 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 10.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Renata Bøezinová Datum zpracování: 22.05.2013 Èas zpracování: 13h31m39s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* *******

Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 0,00 0, ,00 ******* ******* * * * G O R D I C s o f t w a r e - U C R * * * Strana: 1 IÈO: 00231401 Mìsto Benešov Èas : 11:16:11 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Mìsíc I È O 2012 12 00231401 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Smejkalova 9 Datum zpracování: 26.03.2013 Èas zpracování: 17h21m30s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D24I XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Mìstys Stonaøov. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D24I XCRGBZUC / ZU1 ( / ) Mìstys Stonaøov. (v Kè) sestavený ke dni Mìstys Stonaøov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 09.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00286656 název Mìstys Stonaøov ulice, è.p. è. 232 obec Stonaøov PSÈ, pošta 588 33 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Konèalová Dagmar Datum zpracování: 12.11.2014 Èas zpracování: 13h41m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 9 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2012 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011

Licence: D1VC XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Obec Závada. (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Obec Závada ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00635553 název Obec Závada ulice, è.p. 106 obec Závada PSÈ, pošta 747 19 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 24.02.2014 Èas zpracování: 7h52m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008

Licence: DTNN XCRGBZUC / ZU2 (18122007 / 19122007) Mìsto Kasejovice. (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Mìsto Kasejovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 11.03.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256731 název Mìsto Kasejovice ulice, è.p. èp. 98 obec Kasejovice PSÈ, pošta 33544

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 23.01.2014 Èas zpracování: 15h 7m57s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Panicová Romana Datum zpracování: 03.02.2015 Èas zpracování: 14h40m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DLGE XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Hodov. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Hodov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00376850 název Obec Hodov ulice, è.p. è. 54 obec Hodov PSÈ, pošta 675 04 Kontaktní údaje

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

www.bohuslavice u Zlína

www.bohuslavice u Zlína Obec Bohuslavice u Zlína ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 15.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00283789 název Obec Bohuslavice u Zlína ulice, è.p. 185 obec Bohuslavice u

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: DF3R XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Volárna. (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Obec Volárna ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235911 název Obec Volárna ulice, è.p. Volárna 137 obec Kolín PSÈ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011

Licence: DONT XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìstys Brankovice. (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Mìstys Brankovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 08.06.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00291668 název Mìstys Brankovice ulice, è.p. Námìstí 101 obec Brankovice PSÈ, pošta

Více

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013

Licence: DS2M XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Radovesnice II. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Obec Radovesnice II ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00235687 název Obec Radovesnice II ulice, è.p. Radovesnice II 83 obec Radovesnice

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 28.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Peøimov. (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Obec Peøimov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.03.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00275999 název Obec Peøimov ulice, è.p. è.p. 107 obec Peøimov PSÈ, pošta 51204 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Bobèíková Datum zpracování: 28.03.2014 Èas zpracování: 12h53m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 ( / ) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 ( / ) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 17.05.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 03.03.2014 Èas zpracování: 14h49m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Nepolisy. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Nepolisy. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nepolisy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 21.04.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00269212 název Obec Nepolisy ulice, è.p. èp. 75 obec Nepolisy PSÈ, pošta 503 63 Kontaktní

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D9D9 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Nová Ves u Chýnova. (v Kè) sestavený ke dni Obec Nová Ves u Chýnova ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 19.02.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252603 název Obec Nová Ves u Chýnova ulice, è.p. Nová Ves 87 obec Nová Ves

Více

Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Bukovice. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DA59 XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Bukovice. (v Kè) sestavený ke dni Obec Bukovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00637726 název Obec Bukovice ulice, è.p. è.p. 36 obec Bukovice PSÈ, pošta 679 23 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ Ministerstvo financí schváleno èj. 111/138 224/2002 F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ sestavený k 31.12.2009 v Kè

Více

Licence: DEII XCRGBZUC / ZUC ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DEII XCRGBZUC / ZUC ( / ) Smilovy Hory. (v Kè) sestavený ke dni Obec Smilovy Hory ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00252913 název Obec Smilovy Hory ulice, è.p. Smilovy Hory 70 obec Smilovy Hory PSÈ,

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Oskava. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Oskava. (v Kè) sestavený ke dni Obec Oskava ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.06.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303101 název Obec Oskava ulice, è.p. Oskava 112 obec Oskava PSÈ, pošta 788 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Klára Sluneèková Datum zpracování: 05.03.2013 Èas zpracování: 9h58m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Zamosti-Blata. (v Kè) sestavený ke dni

Licence: DESA XCRGBZUC / ZUC ( / ) Obec Zamosti-Blata. (v Kè) sestavený ke dni Obec Zamosti-Blata ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 28.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578665 název Obec Zamosti-Blata ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 09.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obecní Úřad Tuklaty Tuklaty, Na Rafané 14,250 82 ÚVALY ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a

Více

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS

1 z 6. ORJ Sekretariát starosty. ODPA POL Částka v Kč POPIS ORJ Sekretariát starosty Finanční ODPA POL Částka v Kč POPIS 002143 5331 1 135 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 002143 1 135 000,00 Cestovní ruch 003119 5493 7 000,00 Účelové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

Návrh rozpočtu výdaje

Návrh rozpočtu výdaje ORJ ODPA POL Částka v Kč POPIS 0000000001 Sekretariát starosty 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch 0000000001

Více

název DSO Podještìdí Proseè 2105

název DSO Podještìdí Proseè 2105 DSO Podještìdí Proseè 2105 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 17.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 69898111 název DSO Podještìdí Proseè 2105 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;<

! # $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;< ! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Účtový rozvrh - opis použitých účtů

Účtový rozvrh - opis použitých účtů Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 20 Období: Do 2. měsíce J 08 : Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, ODPA: Bez ODPA, : Bez účtování o majetkových pohybech 09 : Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek,

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Svazek obcí Mikroregionu Žulovska Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 28.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 71205501 název Svazek obcí Mikroregionu Žulovska ulice, è.p. Skorošice

Více

Licence: RRSZ XCRGBA1A / A1A (14012013 09:29 / 201301141121) Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

Více

Spoleèenství obcí Podkrkonoší

Spoleèenství obcí Podkrkonoší Spoleèenství obcí Podkrkonoší ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 03.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70958441 název Spoleèenství obcí Podkrkonoší ulice, è.p. Námìstí è.p.

Více