VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU"

Transkript

1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/ /2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 12 / 2008 (v tis. Kè) Rok Mìsíc IÈO Název nadøízeného orgánu: Název a sídlo úèetní jednotky: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec Fin 2-12 M UCS: Liberecký kraj I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož , , , Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ , , , Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù , , , Daò z pøíjmù právnických osob , , , Daò z pøíjmù právnických osob za kraje 6 196, Daò z pøidané hodnoty , , , Pøíjmy za zkoušky odbor.zpùsob.od žad.o 17,00 øidiè.opr Pøíjmy z licencí pro kamionovou dopravu 36, Správní poplatky 1 500, ,00 949, Spl.pùjè.prostø.od obecnì prosp.spol.a 485,00 485,00 485,00 podob.subje Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních rad 570,09 516,00 516, Splátky pùjèených prostøedkù od pøísp.izací 444, , , Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 626, , Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu , , , Neinvestièní pøijaté transfery za státních fondù 7 171, , Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st , , Neinvestièní pøijaté transfery od obcí , , , Pøevody z rozpoètových úètù , Ostatní pøevody z vlastních fondù , Investièní pøijaté transf.z všeob. pokl. správy SR 2 210, , Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního , , Investièní pøevody z Národního fondu 7 205, , Investièní pøijaté transfery od obcí 733, Investièní pøijaté transfery od regionálních rad , , Bez ODPA , , , Pøijaté sankèní platby 270, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 65, Ostatní správa v prùm,obch.,stav. a službách 335, Realizované kurzové zisky 10, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1 293, , Silnice 1 293, , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 2 469, , Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 1 130, , Provoz veøejné silnièní dopravy 3 599, , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 408,30 408, Bezpeènost silnièního provozu 408,30 408, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 37

2 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 1 000, , , Pøijaté sankèní platby 1 500, , Pøíjmy z prodeje pozemkù 752,67 854, Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 259, , Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 2 500, , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 331,31 84, Provoz veøejné železnièní dopravy 331,31 84, Pøijaté sankèní platby 2 304, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 167, Ostatní záležitosti v dopravì 2 471, Platby za odebrané množství podzemní vody , , , Ostatní správa ve vodním hospodáøství , , , Odvody pøíspìvkových izací 750,27 750,27 750, Speciální základní školy 750,27 750,27 750, Odvody pøíspìvkových izací 2 928, , , Gymnázia 2 928, , , Odvody pøíspìvkových izací 7 193, , , Støední odborné školy 7 193, , , Odvody pøíspìvkových izací 3 889, , , Støední odborná uèilištì a uèilištì 3 889, , , Odvody pøíspìvkových izací 6,17 6,17 6, Zaøíz.vých.poradenství a preventivnì vých.péèe 6,17 6,17 6, Odvody pøíspìvkových izací 366,77 359,10 359, Domovy mládeže 366,77 359,10 359, Odvody pøíspìvkových izací 118,57 82,13 82, Ostatní zaøízení souvis.s vých.a vzdìl.mládeže 118,57 82,13 82, Ostatní odvody pøebytkù izací s pøímým vztahe 1 191, , Základní umìlecké školy 1 191, , Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0,50 58, Ostatní záležitosti vzdìlávání 0,50 58, Odvody pøíspìvkových izací 2 904, , , Èinnosti knihovnické 2 904, , , Odvody pøíspìvkových izací 695,87 695,87 977, Èinnosti muzeí a galerií 695,87 695,87 977, Pøijaté sankèní platby 20, Ostatní zál.ochrany památek a péèe o kult.dìdictví 20, Odvody pøíspìvkových izací 75,82 344,62 344, Ostatní odvody pøebytkù izací s pøímým 417,34 417,34 vztahe 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 75,82 761,96 761, Ostatní odvody pøebytkù izací s pøímým vztahe 5 036, , Ostatní nemocnice 5 036, , Pøijaté sankèní platby 300, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3, Ostatní správa v ochranì životního prostøedí 303, Odvody pøíspìvkových izací 80, Ekologická výchova a osvìta 80, Odvody pøíspìvkových izací 62,54 62,54 49, Sociální poradentství 62,54 62,54 49, Odvody pøíspìvkových izací 671,60 672,59 672, Ústavy péèe pro mládež 671,60 672,59 672, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 37

3 I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 5, Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 5, Odvody pøíspìvkových izací 133,82 133,82 138, Denní stacionáøe a centra denních služeb 133,82 133,82 138, Odvody pøíspìvkových izací 6 303, , , Domovy 6 303, , , Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 14, Zastupitelstva krajù 14, Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 426, Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 0, Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 1 200, ,00 890, Pøíjmy z úrokù (èást) 8, Ostatní pøijaté vratky transferù 472, Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného 2,33 dlouhodob.majetk Pøijaté pojistné náhrady 558, Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1 068, Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 148,30 202, Pøíjmy z prodeje pozemkù 2 621, , Pøíjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich èástí 6 413, , Pøíjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje 1 412, Èinnost regionální správy 1 200, , , Pøíjmy z úrokù (èást) 8 000, , , Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 8 000, , , Odvody pøíspìvkových izací 19, Ostatní odvody pøebytkù izací s pøímým 855,00 855,00 vztahe Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi , , Pø.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO , , Ostatní pøijaté vratky transferù 8 923, , Finanèní vypoøádání minulých let , ,30 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM , , , :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 37

4 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinv.transfery 1 300,00 818,87 818,86 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 1 140, , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 100, Neinv.transfery církvím a naboženským 55,00 34,00 33, Neinvestièní transfery obcím 4 000, , , Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 900,00 995,00 987, Pìstební èinnost 7 495, , , Ostatní investièní transfery podnikat. subjektùm 3 619, , Celospoleèenské funkce lesù 3 619, , Nákup ostatních služeb 85,00 84, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 80,00 400,00 400, Ostatní záležitosti lesního hospodáøství 80,00 485,00 484, Nákup materiálu j.n. 590,00 564,00 509, Služby penìžních ústavù 3,00 3, Nákup ostatních služeb 2 130, , , Pohoštìní 20,00 53,00 45, Vìcné dary 31,00 30, Neinv.transfery 240,00 100,00 100,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 40,00 385,00 385, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 300,00 300, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 100, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 100, , ,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 98,25 98, Programové vybavení 800, Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným izacím 1 200, , Ostatní správa v zemìdìlství 4 020, , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 160,00 160, Rybáøství 160,00 160, Nákup ostatních služeb 90,00 85,00 59, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 290,00 290, Ostatní výdaje na lesní hospodáøství 90,00 375,00 349, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 85,53 33, Ostatní osobní výdaje 35,00 21, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 33,83 14,28 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 12,24 4, Knihy, uèební pomùcky a tisk 14, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60,00 52, Nákup materiálu j.n. 800,00 578,30 541, Nájemné 200,00 630,00 516, Konzultaèní, poradenské a právní služby 52,01 41, Nákup ostatních služeb 1 562, , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 99,00 101,00 79, Ostatní výdaje související s neinvestièními 1,00 1,00 1,00 nákupy Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám 35,00 35, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 37

5 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinv.transfery 30,00 30, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 170,00 169, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 1 500, , ,70 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 340,44 339, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 500, , , Nespecifikované rezervy 944, Programové vybavení 350,00 350,00 330, Ocenitelná práva 80,00 80, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 188,00 188,00 majetku Budovy, haly a stavby 1 545, Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným 400,00 400,00 izacím Investièní transfery obcím 500,00 500, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 13,53 13, Cestovní ruch 5 956, , , Úroky vlastní , , Konzultaèní, poradenské a právní služby 8 616, , Neinvestièní transfery obcím 2 000, , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Nespecifikované rezervy , , Programové vybavení 5 000, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného , , ,19 majetku Budovy, haly a stavby , , Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde 6 400, ,30 nezaøaze Pozemky 700, , , Investièní transfery obcím , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím , , , Silnice , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 129,30 117, Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob , Investièní transfery obcím 1 198,10 980, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 2 512, , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Provoz veøejné silnièní dopravy , , , Ostatní osobní výdaje 34,00 29, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100,00 35,00 30, Nákup materiálu j.n. 150, , , Nájemné 50,00 50,00 35, Konzultaèní, poradenské a právní služby 10,00 10, Nákup ostatních služeb 400,00 865,00 752, Pohoštìní 40,00 60,00 44, Vìcné dary 50,00 33,00 3, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 10,00 10, Neinvestièní transfery obcím 900,00 423,40 338, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 936,00 885, Nákup kolkù 5,00 5, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 23,00 22, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 37

6 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Investièní transfery obcím 403,00 239, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní 50,78 44,64 úrovnì 2223 Bezpeènost silnièního provozu 1 700, , , Ostatní osobní výdaje 6,00 6, Nájemné 2,00 1, Konzultaèní, poradenské a právní služby 900,00 918,00 734, Služby školení a vzdìlávání 50,00 42,00 24, Nákup ostatních služeb 880,00 610,00 423, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady (èást) 20,00 28,00 7, Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 1 850, , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , Provoz veøejné železnièní dopravy , , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 300,00 300, Provoz civilní letecké dopravy 300,00 300, Nákup ostatních služeb 80,00 175,00 173, Pohoštìní 20,00 20,00 13, Mezinárodní spolupráce v dopravì 100,00 195,00 187, Nájemné 3,00 3, Konzultaèní, poradenské a právní služby 500,00 50,00 49, Nákup ostatních služeb 2 000, , , Pohoštìní 10,00 15,00 9, Vìcné dary 11,00 10, Neinv.transfery 2 000, , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím , , , Ostatní záležitosti v dopravì , , , Investièní transfery obcím 7 753, , Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní 7 235, ,90 úrovnì 2310 Pitná voda , , Investièní transfery obcím 3 000, , , Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní 1 146,75 360,55 úrovnì 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 3 000, , , Investièní transfery obcím 281,00 281, Úpravy drobných vodních tokù 281,00 281, Neinvestièní transfery obcím 20,00 20,00 20, Investièní transfery obcím 65,00 65,00 64, Záležitosti vodních tokù a vodohosp.dìl j.n. 85,00 85,00 84, Investièní transfery obèanským sdružením 500,00 483, Investièní transfery obcím 200,00 200, Vodní díla v zemìdìlské krajinì 700,00 683, Neinvestièní transfery obcím , , Nespecifikované rezervy 7 997, , Èinnost OOSS ve vodním hospodáøství , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 200,00 200,00 majetku Ostatní investièní transfery podnikat. subjektùm 900,00 900,00 900, Vodohospodáøský výzkum a vývoj 1 100, ,00 900, Konzultaèní, poradenské a právní služby 60,00 60, Služby školení a vzdìlávání 42,00 41, Nákup ostatních služeb 80,00 38, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 37

7 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 1 000, , Ostatní záležitosti vodního hospodáøství 140, , , Neinv.transfery 3 526, , Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 3 320, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , ,90 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 100,00 100, Investièní transfery obcím 700,00 700, Pøedškolní zaøízení , , Neinv.transfery Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 592,78 592, , , , , Speciální pøedškolní zaøízení , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , ,85 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 2 135, , Investièní transfery obcím 3 438, , Základní školy , , Neinv.transfery 9 784, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a , ,15 podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby 1 764, , Speciální základní školy , , , Neinvestièní transf.obecnì prospìšným Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím 3 125, , , , První stupeò základních škol , , Neinv.transfery 6 204, , Neinvestièní transfery obcím 300,00 300, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 1 748, , Gymnázia , , , Neinv.transfery , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 6 126, ,40 podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby , , Pozemky 120,00 120, Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 500,00 500, Støední odborné školy , , , Neinv.transfery , , Neinvestièní transfery obcím 200,00 200, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 37

8 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby 1 500, , , Stroje, pøístroje a zaøízení 7 700, , , Pozemky 120, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 1 800, , Støední odborná uèilištì a uèilištì , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 2 632, , , , Speciální støední školy , , Neinv.transfery 4 519, , Støediska prakt. vyuèování a školní hospodáøství 4 519, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 8 628, , Sportovní školy - gymnázia 8 628, , Neinv.transfery Neinvestièní transf.obecnì prospìšným Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 8 788, ,92 207,27 207, , , , , Školní stravování pøi pøedšk.a zákl.vzdìlávání , , Neinv.transfery Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , , Ostatní školní stravování , , Neinv.transfery Neinvestièní transf.obecnì prospìšným Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 808,42 808,42 561,04 561, , , , , Školní družiny a kluby , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 7 982, , Internáty 7 982, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 1 988, , , , , Zaøíz.vých.poradenství a preventivnì vých.péèe 1 988, , , Neinv.transfery 3 314, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 5 528, , , Budovy, haly a stavby 5 830, , Domovy mládeže 5 528, , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3 128, , , Ostatní zaøízení souvis.s vých.a vzdìl.mládeže 3 128, , , :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 37

9 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinv.transfery Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 6 338, , , , Vyšší odborné školy , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 271, , , Základní umìlecké školy 271, , , Ostatní osobní výdaje 23,00 80,00 54, Nákup materiálu j.n. 555,00 453,03 402, Nájemné 15,00 15,00 6, Konzultaèní, poradenské a právní služby 375,00 465,50 439, Služby školení a vzdìlávání 70,00 14,03 5, Nákup ostatních služeb 253,00 216,45 127, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 22,00 2, Pohoštìní 92,00 128,60 77, Vìcné dary 45,00 50,40 31, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 20,00 20, Neinvestièní transfery vysokým školám 5,00 5, Ostatní správa ve vzdìlávání j.n , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 1 007,31 595, Ostatní osobní výdaje 90,00 215,10 215, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 261,91 154,76 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 84,13 53, Knihy, uèební pomùcky a tisk 95,00 77,60 66, Nákup materiálu j.n. 977,00 570,41 511, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,20 2, Nájemné 45,00 35,00 10, Konzultaèní, poradenské a právní služby 800,00 800,00 799, Služby školení a vzdìlávání 31,20 23, Nákup ostatních služeb 5 340, , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 16,22 10, Pohoštìní 73,00 53,78 38, Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady 15,00 15,00 (èást) Vìcné dary 15, Neinv.transfery 100,00 285,00 285,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 1 280, , , Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 270,00 989,51 900, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1 920, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 810,00 886,16 880,00 podob.izacím Neinv. nedotaèní transfery nezisk. a podob. 100, Neinvestièní transfery obcím 30, , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 1 020, , , Neinvestièní transfery vysokým školám 2 720, , Dary obyvatelstvu 25, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 20,00 20,00 osob Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 86,50 86, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 37

10 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nespecifikované rezervy 1 581, Programové vybavení 3 700, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 4 800, ,00 majetku Budovy, haly a stavby , , Pozemky 6 300, , , Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 3 000, , Investièní transfery obcím , , Rezervy kapitálových výdajù 5 920, , Ostatní záležitosti vzdìlávání , , , Neinvestièní transfery obcím 1 700, , , Divadelní èinnost 1 700, , , Neinvestièní transfery obcím 3 360, , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Èinnosti knihovnické , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57,01 30, Konzultaèní, poradenské a právní služby 50, Nákup ostatních služeb 22, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby ,51 388, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým , , ,93 izacím Rezervy kapitálových výdajù 86, Èinnosti muzeí a galerií , , , Neinv.transfery 250,00 250, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 50,00 50, Vydavatelská èinnost 300,00 300, Nákup materiálu j.n. 100,00 223,00 222, Nákup ostatních služeb 100,00 10,00 3, Neinv.transfery 200,00 337,50 337,50 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 300,00 357,00 343, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 100,00 792,00 792, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 800, , , Neinv.transfery církvím a naboženským 76,00 20,00 20, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 100,00 25,00 24,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 1 500, , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 96,00 56, Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkovým 350,00 350, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 51,00 41,00 osob Nespecifikované rezervy 350,00 40, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 300,00 270, Ostatní záležitosti kultury 3 626, , , Nákup materiálu j.n. 350,00 440,00 437, Nákup ostatních služeb 613,00 303,00 204, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám 200,00 200, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 37

11 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 15,00 15, Neinv.transfery církvím a naboženským 1 956, , Neinvestièní transfery obcím 2 868, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 500,00 499, Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkovým 50,00 50, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 537,50 437,50 osob Nespecifikované rezervy 7, Investièní transfery obcím 350,00 350, Zachování a obnova kulturních památek 963, , , Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkovým 100,00 100, Výkup pøedmìtù kulturní hodnoty 100,00 100, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 566,00 526, Neinv.transfery církvím a naboženským 420,00 420, Neinvestièní transfery obcím 879,40 600, Budovy, haly a stavby , Invest. transf.církvím a naboženským 2 500, , Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 533,00 479, Poøízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povìdo , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 200,00 200, Mezinár.spolupráce v kultuøe, církvích a sdìl.pros 200,00 200, Neinvestièní transfery obcím 100,00 100, Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 280,00 280, Investièní transfery obcím 500,00 500, Zájmová èinnost v kultuøe 880,00 880, Neinvestièní transfery obcím 400,00 400, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 2 300,00 991,51 majetku Investièní transfery obcím 615,00 615, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 2 300, Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø , , , Neinvestièní transfery obcím 539,00 525, Investièní transfery obcím 1 066, , Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 467,05 422, Sportovní zaøízení v majetku obce 2 072, , Nákup ostatních služeb 450,00 450,00 422, Neinv.transfery 6,50 5,85 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1 966, , Neinvestièní transfery obcím 433,95 430, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 25,50 24, Investièní transfery obèanským sdružením 4 251, , Investièní transfery obcím , , , Investièní transfery vysokým školám 44,00 44, Ostatní tìlovýchovná èinnost , , , Neinv.transfery 50,00 45, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 37

12 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinvestièní transfery obèanským sdružením 674,50 650, Ostatní neinv.transfery nezisk.a , ,28 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 354,00 272, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3 257, , , Nespecifikované rezervy 118, Budovy, haly a stavby 266,10 266, Investièní transfery obcím 100,00 100, Využití volného èasu dìtí a mládeže 3 257, , , Ostatní osobní výdaje 350, Knihy, uèební pomùcky a tisk 25,00 10, Nákup materiálu j.n ,00 200, Plyn 14,00 13, Služby telekomunikací a radiokomunikací 35,00 26, Nájemné 250,00 133,37 30, Konzultaèní, poradenské a právní služby 950,00 35,70 35, Nákup ostatních služeb 7 945,00 504,23 324, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 690,00 90, Pohoštìní 85,00 85,00 0, Úèastnické poplatky na konference 140,00 126, Vìcné dary 105,00 105, Neinv.transfery 100,00 900,00 900, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 9 920, , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 3 800, , , Neinv.transfery církvím a naboženským 20,00 20, Neinvestièní transfery obcím 1 500, , , Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 39,00 39, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 2 000,00 majetku Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 600,00 600, Investièní transf.obecnì prospìšným 6 100, , Investièní transfery obèanským sdružením 3 200, , Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným 2 000,00 izacím Investièní transfery obcím , , Ostatní zájmová èinnost a rekreace , , , Investièní transfery obcím 2 000, , Ostatní ambulantní péèe 2 000, , Úroky vzniklé pøevzetím cizích závazkù 7 210, , , Ostatní úroky a ostatní finanèní výdaje , , , Nákup ostatních služeb , , , Neinv.transfery 1 945, , Neinvestièní transfery obcím 2 246, , , Budovy, haly a stavby 6 485, , Stroje, pøístroje a zaøízení , , Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob , , , Investièní transfery obcím 1 000, , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 87, Ostatní nemocnice , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 2 000, , , :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 37

13 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 1 000, ,00 910, Odborné léèebné ústavy 3 000, , , Nákup ostatních služeb 650,00 650,00 524, Lékárenská služba (léky,protézy a pøístoje..) 650,00 650,00 524, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím , , , , , Zdravotnická záchranná služba , , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 1 000, Ostatní zdravotnická zaøíz.a služby pro zdravot , Investièní transfery obcím 400,00 400, Ostatní speciální zdravotnická péèe 400,00 400, Ostatní osobní výdaje 200,00 430,00 235, Služby penìžních ústavù 54,00 54,00 54, Konzultaèní, poradenské a právní služby 2 200, , , Nákup ostatních služeb 589, , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 16,07 16, Pohoštìní 12,02 12, Neinv.transfery 179,00 92, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 16,80 16, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 900, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 28,00 28,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 262,00 131, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 198,00 42, Platby daní a poplatkù státnímu 146,00 83, Nespecifikované rezervy 1 400,00 273, Ostatní èinnost ve zdravotnictví 5 489, , , Neinvestièní transfery obcím 362,95 362, Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 19,90 19, Investièní transfery obcím 1 514, , Veøejné osvìtlení 1 896, , Neinvestièní transfery obcím 19,30 6, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 19,30 6, Nájemné 100,00 100, Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 400, , , Nákup ostatních služeb 1 408, ,00 245, Nespecifikované rezervy 2 000, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 1 071, ,00 majetku Investièní transfery obcím 6 877, , Územní plánování 5 979, , , Ostatní osobní výdaje 185,00 167, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 44,00 43,52 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 16,00 15, Nákup materiálu j.n , ,00 448, Nájemné 165,00 145,00 5, Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 245, ,00 362, Nákup ostatních služeb 3 630, ,74 756, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5,00 4, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 37

14 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Pohoštìní 190,00 220,00 84, Neinvestièní transfery regionálním radám 1 200, Nespecifikované rezervy 6 000, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 1 250, ,00 371,88 majetku Investièní transfery regionálním radám 500,00 500,00 500, Územní rozvoj , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 2 512, , Ostatní osobní výdaje 500,00 440, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 630,04 448,81 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 207,96 155, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 505,00 4, Nákup materiálu j.n. 244,77 139, Služby penìžních ústavù 10, Nájemné 15,00 3, Konzultaèní, poradenské a právní služby 2 408, , Služby školení a vzdìlávání 40,00 36, Nákup ostatních služeb 1 987, , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 20,23 14, Pohoštìní 220,23 60, Neinv.transfery 56,50 608,64 209,49 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 398, , , Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 2 053, , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 4 565, , Ostatní neinv.transfery nezisk.a 648, , ,89 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 454, , , Neinvestièní transfery regionálním radám 8 079, , , Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 1 622, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3 934, , Neinvestièní transfery vysokým školám 1 507, , Neinv.pùjèené prostø.nefin.podnik.subj. 800,00 800,00 pr.osobám Neinv.pùjèené prostø. obèanským sdružením 1 200, , Nespecifikované rezervy 1 400, , Ostatní neinvestièní výdaje j.n ,00 403, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 676,00 674,73 majetku Budovy, haly a stavby 3 440, , Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde 80,00 79,86 nezaøaze Inv.transfery nefinanèním 578,60 498,60 podnik.subj.-fyz.osobám Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 200, , , Investièní transf.obecnì prospìšným 76,50 76, Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným 125,00 125,00 izacím Investièní transfery obcím , , Investièní transfery regionálním radám 6 921, , , Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým 196,00 196,00 izacím Rezervy kapitálových výdajù , , Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Nákup materiálu j.n. 92,00 91, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 37

15 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nájemné 6,00 6, Konzultaèní, poradenské a právní služby 250,00 143,00 105, Služby školení a vzdìlávání 3,00 2, Nákup ostatních služeb 6,00 6, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 50,00 50,00 majetku Inv.transfery nefinanèním 187,88 169,09 podnik.subj.-fyz.osobám Investièní transfery obèanským sdružením 84, Investièní transfery obcím 161,66 19, Ostatní èinnosti k ochranì ovzduší 300,00 733,54 400, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 248,50 248, Nákup materiálu j.n. 400,00 502,00 502, Služby školení a vzdìlávání 93,00 92, Nákup ostatních služeb 2 400,00 966,50 966, Neinvestièní transfery obcím 506,10 463, Nespecifikované rezervy 2 000, , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 80,00 80,00 63,07 majetku Budovy, haly a stavby 5 250, Stroje, pøístroje a zaøízení 80,00 80, Investièní transfery obcím 500,00 300, Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní úrovnì 41,73 41, Ostatní nakládání s odpady 4 880, , , Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 250,00 250,00 245, Ostatní ochrana pùdy a spod.vody 250,00 250,00 245, Nákup ostatních služeb 50,00 50,00 37, Neinv.transfery 85,00 85,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinv.transfery 224,22 224, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 100,00 80, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 235,00 175,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 500,00 605,00 605, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 5,00 5,00 osob Nespecifikované rezervy 300, Investièní transfery obcím 500,00 500,00 500, Úèelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob 50,00 50, Ochrana druhù a stanoviš 1 350, , , Ostatní osobní výdaje 15,00 55,00 55, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13,80 13, Nákup materiálu j.n. 150,00 165,70 164, Konzultaèní, poradenské a právní služby 30,00 479,00 479, Nákup ostatních služeb 1 510, , , Neinv.transfery 31,00 31,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Ostatní neinv.transfery nezisk.a 114,00 29,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 45,00 45, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob 22,00 22,00 21, Chránìné èásti pøírody 1 727, , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.izacím 45,23 45, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 37

16 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Neinvestièní transfery obcím 2 650, , Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 50,00 50,00 osob Nespecifikované rezervy 2 700,00 0, Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 2 700, , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 61,00 60, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 16,00 15,76 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 5,50 5, Nákup materiálu j.n. 5,00 226,00 220, Konzultaèní, poradenské a právní služby 84, ,00 59, Nákup ostatních služeb 15, , , Cestovné (tuzemské i zahranièní) 20,00 9, Ostatní èinnosti k ochranì pøírody a krajiny 104, , , Nákup materiálu j.n. 60,00 60,00 24, Konzultaèní, poradenské a právní služby 200,00 200, Nákup ostatních služeb 350,00 350,00 274, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 600,00 600,00 509, Ostatní správa v ochranì životního prostøedí 1 210, ,00 808, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 120,00 115, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 31,20 30,08 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 10,80 10, Knihy, uèební pomùcky a tisk 2, Nákup materiálu j.n. 510,00 906,46 855, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2,47 1, Konzultaèní, poradenské a právní služby 44,50 40, Nákup ostatních služeb 1 790, , , Opravy a udržování 2,75 2, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 0, Pohoštìní 30,00 4,85 2, Ostatní výdaje související s neinvestièními 0,45 0,45 nákupy Neinv.transfery 40,00 40,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 431,00 382, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 150,00 483,60 282, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 30,00 557,00 460,54 podob.izacím Ostatní neinv.transfery jiným veøejným rozpoètùm 156,00 156, Neinvestièní transfery obcím 1 735, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3 413, , , Neinvestièní transfery vysokým školám 1, Neinvestièní pøíspìvky ostatním pøíspìvkovým 30,00 50,00 50, Úèelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. 37,77 31,77 osob Nespecifikované rezervy 1 500,00 35, Investièní transf.obecnì prospìšným 8 000, , , Ekologická výchova a osvìta , , , Ostatní osobní výdaje 20,00 19, Knihy, uèební pomùcky a tisk 0,80 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40,00 31,00 30, Nákup materiálu j.n. 300,00 16,20 16, Služby školení a vzdìlávání 50,00 11,00 11, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 37

17 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup ostatních služeb 630,00 941,00 940, Výpoèetní technika 660,00 660,00 636, Investièní transfery obcím 600,00 600, Ostatní ekologické záležitosti 1 680, , , Ostatní osobní výdaje 2, Nákup materiálu j.n. 2, Nákup ostatních služeb 46, Ostatní dávky povahy sociálního zabezpeèení j.n. 50, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 140, , , Sociální poradentství 140, , , Investièní transfery obèanským sdružením 1 300, , Invest. transf.církvím a naboženským 299,00 299, Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 1 599, , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby 880, , , Ústavy péèe pro mládež , , , Ostatní osobní výdaje 7,00 10,50 8, Nákup materiálu j.n. 15,00 7,51 7, Služby penìžních ústavù 1,77 1, Nájemné 6,00 6, Nákup ostatních služeb 158,00 132,42 114, Pohoštìní 12,87 9, Vìcné dary 8,93 8, Investièní transf.obecnì prospìšným 2 590, , Ostatní sociální péèe a pomoc dìtem a mládeži 180, , , Knihy, uèební pomùcky a tisk 7,40 7, Nákup materiálu j.n. 11,00 11, Nájemné 7,00 6, Konzultaèní, poradenské a právní služby 2,00 2, Nákup ostatních služeb 48,00 12, Pohoštìní 10,00 3, Sociální péèe a pomoc pøistìhov.a vybraným etnikùm 50,00 50,00 28, Ostatní osobní výdaje 181,00 127, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 17,86 17,75 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 6,14 6, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50,00 49, Nákup materiálu j.n. 5,00 2, Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 380,00 803,00 111, Nákup ostatních služeb 300,00 780,00 522, Pohoštìní 40,00 15, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 125, , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 3 771, , , Neinv.transfery církvím a naboženským 542,64 540, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 200,00 200,00 podob.izacím Neinvestièní transfery obcím 722,73 722, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 54, ,93 432, Ostatní neinv.pùjèené prostø.nezisk.a 698,00 581,74 podob Nespecifikované rezervy 1 400,00 1, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 37

18 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým izacím 4349 Ost.soc.péèe a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 7 728, , , Konzultaèní, poradenské a právní služby 107, Neinv.transfery 50,00 50,00 nefin.podnik.subjektùm-fyz.osobám Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 450,00 450, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 180,00 180, Neinvestièní transfery obcím 215,00 215, Budovy, haly a stavby 95,20 95, Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení 1 097,30 990, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 6,00 80,00 80, Chránìné bydlení 80,00 80, Neinvestièní transfery obcím 40,00 40, Týdenní stacionáøe 40,00 40, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 155,00 155, Neinvestièní transfery obcím 130,00 130, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 300, , , Denní stacionáøe a centra denních služeb 300, , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 100,00 100, Neinv.transfery církvím a naboženským 100,00 100, Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým , , , Budovy, haly a stavby , , Pozemky 633,53 633, Invest. transf.zøízeným pøíspìvkovým , , ,58 izacím Rezervy kapitálových výdajù 1 617, Domovy , , , Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým ,64 1, Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe ,64 1, Ostatní osobní výdaje 7,00 7, Nákup materiálu j.n. 2, Nákup ostatních služeb 31, Pohoštìní 10,00 5, Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zamìstnanosti 50,00 12, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 150,00 150, Raná péèe a soc.aktivizaèní sl.pro rodiny s dìtmi 150,00 150, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným Neinv.transfery církvím a naboženským 100,00 100,00 200,00 200, Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny 300,00 300, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 50,00 50, Sociálnì terapeutické dílny 50,00 50, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 300,00 300, Terénní programy 300,00 300, Neinvestièní transf.obecnì prospìšným 100,00 100, Ostatní služby a èinnosti v oblasti soc. prevence 100,00 100, Ostatní osobní výdaje 110,58 33, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 37

19 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Nákup materiálu j.n. 10,00 5, Nájemné 27,00 26, Konzultaèní, poradenské a právní služby 200,00 203,00 76, Nákup ostatních služeb 888,00 724,42 210, Opravy a udržování 56,00 55, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 2,00 0, Pohoštìní 25,00 18, Vìcné dary 2,00 2,00 1, Neinvestièní transfery obèanským sdružením 180,00 180, Nákup kolkù 50,00 50, Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zamìstnano 1 140, ,00 609, Ostatní osobní výdaje 141,00 72, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 20,00 16,85 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 8,00 5, Knihy, uèební pomùcky a tisk 5,00 5,00 1, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30,00 35,30 35, Nákup materiálu j.n. 35,00 116,32 112, Elektrická energie 17,18 9, Pohonné hmoty a maziva 3,50 0, Služby penìžních ústavù 1,47 1, Nájemné 6,00 6,00 5, Konzultaèní, poradenské a právní služby 5,00 206,00 126, Nákup ostatních služeb 584,00 736,24 377, Opravy a udržování 25,00 21, Pohoštìní 35,00 36,80 26, Neinvestièní transfery obcím 300, Nespecifikované rezervy 2 000, , Programové vybavení 170,00 166, Stroje, pøístroje a zaøízení 291,00 290, Dopravní prostøedky 908,00 907, Inv.transfery nefinanèním podnik.subj.-právn.osob 500,00 500, Investièní transfery obèanským sdružením 50, Ostatní kapitálové výdaje j.n , Ostatní správa v oblasti krizového øízení 2 700, , , Ostatní investièní transfery jiným veøejným rozpoè , , Bezpeènost a veøejný poøádek , , Neinvestièní transfery obèanským sdružením 1 750, , , Neinvestièní transfery obcím , , Nespecifikované rezervy 5 000,00 9, Investièní transfery obcím 5 000, , , Požární ochrana - dobrovolná èást , , , Nákup ostatních služeb 430,20 430, Programové vybavení 822,60 822, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného 1 994, ,44 majetku Výpoèetní technika 1 000, ,96 699, Operaèní a inf. støediska integ. záchran. systému 1 000, , , Ostatní platy 25,00 25,00 24, Ostatní osobní výdaje 2 007, , , Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 9 617, , , Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 1 845, , ,06 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 639, , , Knihy, uèební pomùcky a tisk 200,00 200,00 172, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 362,00 362,00 351, Nákup materiálu j.n. 770,00 670,00 235, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 37

20 II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Studená voda 15,00 15,00 4, Teplo 55,00 55,00 24, Elektrická energie 40,00 40,00 21, Pohonné hmoty a maziva 450,00 450,00 444, Služby telekomunikací a radiokomunikací 600,00 500,00 393, Služby penìžních ústavù 355,00 355,00 147, Nájemné 70,00 90,00 70, Konzultaèní, poradenské a právní služby 80,00 80, Služby školení a vzdìlávání 380,00 380,00 210, Nákup ostatních služeb 710,00 715,00 337, Opravy a udržování 465,00 665,00 614, Cestovné (tuzemské i zahranièní) 1 500, ,00 646, Pohoštìní 1 590, , , Vìcné dary 300,00 300,30 268, Ostatní neinv.transfery nezisk.a 50,00 50,00 podob.izacím Platby daní a poplatkù státnímu 10,00 10,00 0, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru 250,00 100,00 100, Ostatní neinvestièní transfery obyvatelstvu 10,00 240,00 133, Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 200,00 200,00 9, Zastupitelstva krajù , , , Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 17,13 92, Ostatní osobní výdaje 42,08 48, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na 36,56 36,56 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 12,65 12, Nákup materiálu j.n. 6,71 6, Pohonné hmoty a maziva 4,83 1, Nájemné 8,10 8, Nákup ostatních služeb 1,94 1, Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 130,00 207, Platy zamìstnancù v pracovním pomìru , , , Ostatní osobní výdaje 400,00 530,00 410, Odstupné 275,43 275, Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na , , ,34 st.pol.zamìstnan Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 9 802, , , Povinné pojistné na úrazové pojištìní 550,00 577,40 396, Ochranné pomùcky 100,00 63,00 47, Léky a zdravotnický materiál 10,00 10, Knihy, uèební pomùcky a tisk 740, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 430, , , Nákup materiálu j.n , , , Úroky vlastní , , , Studená voda 347,00 347,90 347, Teplo 4 000, , , Plyn 8,00 11,00 10, Elektrická energie 6 000, , , Pohonné hmoty a maziva 1 800, , , Služby pošt 1 800, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 219, , , Služby penìžních ústavù 1 325, , , Nájemné 420,00 486,00 416, Konzultaèní, poradenské a právní služby 1 430, , , Služby školení a vzdìlávání 2 314, , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování 4 250, , , Programové vybavení 650,00 238,65 237, :05:33 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 20 / 37

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 22.04.2014 Èas zpracování: 13h50m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Ruèková Datum zpracování: 08.06.2012 Èas zpracování: 9h46m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Drastikova Marie Datum zpracování: 29.04.2011 Èas zpracování: 7h54m46s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 05.03.2014 Èas zpracování: 10h17m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 31.05.2013 Èas zpracování: 12h47m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jitka Adamová Datum zpracování: 26.05.2014 Èas zpracování: 13h49m59s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jarmila Kaspøíková Datum zpracování: 31.01.2012 Èas zpracování: 15h39m48s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Miroslava Stehlíková Datum zpracování: 23.05.2014 Èas zpracování: 7h19m 5s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Stavinohová 99 Datum zpracování: 14.05.2014 Èas zpracování: 15h17m11s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ivana Hùšová Datum zpracování: 06.06.2012 Èas zpracování: 9h17m24s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vaculova Datum zpracování: 18.05.2012 Èas zpracování: 7h54m26s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Nevludova Datum zpracování: 10.06.2013 Èas zpracování: 9h27m20s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.04.2011 Èas zpracování: 10h29m35s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vìra Szkanderová Datum zpracování: 20.04.2011 Èas zpracování: 15h 0m14s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH

Více

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU 120 - PØEHLED PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù a dobrovolných svazkù obcí (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00284378 Název: Obecni urad Provodov 57 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY - tøída 1 až

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 13.02.2015 Èas zpracování: 13h40m37s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008

Licence: D11C XCRGBZUC / ZUC (18122007 / 19122007) (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Mìsto Janské Láznì ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2007 (v Kè) sestavený ke dni 16.05.2008 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00277967 název Mìsto Janské Láznì ulice, è.p. námìstí Svobody 273 obec Janské Láznì

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012

Licence: DPY7 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Neurazy. (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Obec Neurazy ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 05.03.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00257001 název Obec Neurazy ulice, è.p. èp. 61 obec Neurazy PSÈ, pošta 33501 Kontaktní

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Ilona Stránská Datum zpracování: 18.03.2014 Èas zpracování: 17h 4m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Petra Šalandová Datum zpracování: 06.02.2014 Èas zpracování: 10h14m16s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Kšádová Datum zpracování: 13.02.2014 Èas zpracování: 13h10m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Marta Andrlíková Datum zpracování: 19.02.2014 Èas zpracování: 18h25m10s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH Licence: MP1L XCRGUTXA / TXA (22102010 / 22092010) PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;<

! # $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;< ! "# $%&'( )(**&+, -./, 0. 1(2 1*&' 3425 6 7+8')9&(:1*&;< 7=')9&(:1*&;

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz tel. 381214530 IDDS 7wjajvb Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNNÍ ROZPO TU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELK!, DOBROVOLNÝCH SVAZK! OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kè, s pøesností na dvì desetinná

Více

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah

Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah Závěrečný účet města Trhové Sviny za rok 2011 obsah 1. Výsledky hospodaření města, zřízených a založených organizací, finanční vypořádání 2. Rozbor hospodaření 3. Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12 4. Výsledovka,

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Licence: D5PU XCRGUVXA VXA (05022013 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 6 / 2012 (v Kc na dve desetinna mista) Rok Mìsíc IÈO 2012

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE

OSTATNÍ DOKLADY, DOPLŇUJÍCÍ UVEDENÉ ÚDAJE I. SEZNAM PŘÍLOH: 1. Výkaz FIN 2-12 2. Cizí prostředky-přehled čerpání splátek úvěrů a půjček 3. Rozvaha Příloha k účetní uzávěrce Výkaz zisku a ztráty Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlast.kapitálu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více