Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k : Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:"

Transkript

1 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne , usnesení č. 535/2013 ZM 20, jehož výše činila shodně pro příjmy včetně financování i výdaje ,00 Kč. Hospodaření města za rok 2014 skončilo s finančním přebytkem ve výši ,68 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to je stav finančních prostředků na běžných bankovních účtech města k Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2014 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2014 bylo orgány města přijato celkem 19 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet dosáhl výše ,77 Kč. Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne usnesením č. 56/2015 ZM 3 schválilo celkovou výši finančního přebytku za rok 2014 před finančním vypořádáním se SR a výši finančních prostředků k postupnému zapojení do rozpočtu města na rok Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k : stav k stav k změna stavu Běžné účty města (účet č. 231) , , ,66 Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Příjmy za rok 2014 [dosažená skutečnost, po konsolidaci] ,25 Výdaje za rok 2014 [dosažená skutečnost, po konsolidaci] ,15 A) Finanční přebytek hospodaření z vlastní činnosti [skut. příjmy výdaje] ,10 B) Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů [pol. 8901, PDP] ,58 Finanční přebytek hospodaření celkem [součet A) + B) = stav na účtu 231] ,68 Finanční vypořádání města za rok 2014 /vratky/ mimo státní příspěvek na výkon pěstounské péče (PP ÚZ ) byly ostatní přijaté transfery stoprocentně vyčerpány. Zůstatky vykázané na ÚZ jsou v souladu s rozhodnutím MPSV ČR převáděny do roku 2015 a budou čerpány v souladu s účelem určeným 47d odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno zůstatek pěstounská péče (dotace 2014) ,00 pěstounská péče (zůstatek z 2013) , pěstounská péče celkem , , ,00 Celkem převáděno do roku ,00 Finanční vypořádání města za rok 2014 /doplatky/ u uvedených transferů došlo k překročení a bude v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky sociálně-právní ochrana dětí , , ,30 Volby do Senátu a zastupitelstev obcí , , ,28 volby do Evropského parlamentu , , ,89 Doplatky celkem ,47 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

2 P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m , , , , ,48 115,02 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % Daňové příjmy celkem , , , , ,31 115,55 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % pol Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , , ,22 111, , , , , ,20 101,79 - ORJ 0701 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále ZRUD), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, vývoj daňových příjmů od roku 2008 je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. c) ZRUD, podíl na 23,58% z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; + příloha č. 1d, pol Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti , , , , ,42 113, , , , , ,58 94,73 - ORJ 0711 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. e) ZRUD, podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v 4 odst. 1 písm. c) a d); + příloha č. 1d, - ORJ 0712 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. g) ZRUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje; + příloha č. 1d, pol Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , , ,59 113,95 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. d) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. c); + příloha č. 1d, pol Daň z příjmů právnických osob , , , , ,48 117,27 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. f) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů práv. osob, s výjimkou výnosů uved. v 4 odst. 1 písm. h) a v 3 odst. 1 písm. a); + př. č. 1d, pol Daň z přidané hodnoty , , , , ,31 115,43 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. b) ZRUD, podíl na 21,93% z celostátního hrubého výnosu DPH; + příloha č. 1d, pol Poplatky za znečišťování ovzduší 0, ,00 0,00 - poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší se po změně zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší již nevybírají, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

3 pol Poplatky za uložení odpadů , , , , ,50 231,79 - poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI), pol Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 0, , , ,00 100,45 - příjem z odvodů za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, pol Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , , , , ,48 95,08 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky (dále OZV) a 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále ZMP), pol Poplatek ze psů , , , , ,00 102,31 - výběr poplatku na podkladě OZV a 2 ZMP, pol Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , , ,00 195,13 - výběr poplatku na podkladě OZV a 4 ZMP, pol Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů , , , , ,03 73,78 - příjem podle 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění , , , , ,00 167,23 - příjem dle 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 565 zkoušek prvožadatelů, 208 opravných zkoušek, pol Odvod z výherních hracích přístrojů , , , , ,71 117,14 - příjem podle 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol Správní poplatky , , , , ,00 131,15 ORG ORJ skut % ze skut % ze rozdíl v Kč SČ 1 živnostenský list , , SÚ 2 stavební povolení , , SÚ 3 územní rozhodnutí , , SÚ 4 demoliční výměr , , ŽP 5 vybudování studny , , SČ 6 identifikace osob , , SZ 7 fotokopie ze soc. dokumentace 325 0, , SÚ 8 zvláštní užívání překopy , , SÚ 9 změna užívání , , SÚ 10 kolaudace - místní šetření , , SČ 11 matrika , , Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

4 OF 12 hrací automaty, digitální hry , , SČ 13 evidence obyvatel. (EO) ohlašovna , , SČ 14 výpis rejstříku trestů práv. os , , OF 15 ost. správní poplatky vyhl. 20/ , , SČ 17 občanské průkazy , , ŽP 18 kolaudace , , SČ 19 pasy , , SÚ 21 výjimky z obecně tech. požadavků , , SČ 22 řidičské průkazy , , SČ 23, 53 registrační značky SPZ , , SČ 24, 54 registrace, přestavby a dovozy aut , , SČ 25 výpis z informačního systému EO 550 0, , SČ 26 stanice měření emisí , , SČ 27 registrace autoškoly , , SČ 28 taxislužba , , ŽP 29 stavební povolení , , SČ 30 výpis z obchod. rejstříku CzechPoint , , SČ 31 výpis z živnost. rejstříku CzechPoint 800 0, , SČ 32 ověřené výstupy z KN CzechPoint , , SČ 33 vydání paměťové karty vozidla , ,073 0 SČ 35 vydání paměťové karty řidiče , , SČ 36 výpis bodového hodnocení osoby 200 0, , SČ 37 seznam kvalifikovaných dodavatelů 800 0, , ŽP 39 rybářský lístek , , SČ 40 ověřování listin , , SČ 42 výpis rejstříku trestů fyz. os , , SČ 43 konverze dokumentů 750 0, , SČ 44 opět. vydání přístup. výd. do dat. schr , , ŽP 45 lovecký lístek , , SČ 48 ověřování podpisů , , SČ 49 profesní průkazy 0 0, , SČ 50 výpis z karty řidiče , , SČ 51 vydání oprávnění k zeměd. podnikání , , SČ 55 občanské průkazy odblokování 100 0, , SČ 56 výpis z centrálního registru dopravců 0 0, , Správní poplatky celkem , , Správní poplatky dle odborů Odbor správních čin. a obecní živnostenský úřad (SČ) , , Stavební úřad (SÚ) , , Odbor životního prostředí (ŽP) , , Odbor finanční (OF) , , Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SZ) 325 0, , příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p. p., vč. meziročního porovnání jednotlivých poplatků od roku 2009, jsou uvedeny v příloze č. 3.; stručný komentář: - ORJ 1 mírný nárůst oproti roku 2013, způsobeno zvýšením počtu žadatelů o živnost. oprávnění, - ORJ 2 nárůst v důsledku zvýšení sazeb správních poplatků, - ORJ 3 zjednodušující postupy znamenají nižší poplatky, došlo k poklesu vydaných územ. rozhodnutí, - ORJ 4 snížení počtu odstraňovaných staveb oproti předchozím období, - ORJ 5 vydáno 6 stavebních povolení na studnu, - ORJ 6 poplatek vybírán pod tímto ORJ byl spojený s počtem žádostí občanů o ověření listin, podpisů na listinách a identifikací osob od počátku r je poplatek za ověřování listin vybírán pod ORJ 40 a poplatek za ověřování podpisů je vybírán pod ORJ 48, - ORJ 7 meziroční pokles počtu žádostí o pořízení fotokopie ze spisové dokumentace Om a NOm, - ORJ 8 značný nárůst oproti roku 2013 v důsledku realizace staveb zasahujících do komunikací, - ORJ 9 zvýšení počtu změn, - ORJ 10 - povolované stavby již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, poplatek je zejména za šetření při pozdní kolaudaci, což se i nadále projevuje zvýšením vybraných poplatků, - ORJ 11 poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, - ORJ 12 VHP nahrazovány VLT, které povoluje MF ČR, z těchto město správní poplatky nevybírá, - ORJ 13 poplatek souvisí s počtem žádostí o změnu údaje o trvalém pobytu občanů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

5 - ORJ 14 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mohou žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 15 2 x potvrzení u daňových záležitostí, - ORJ 17 poplatek souvisí s počtem žádostí souvisejících se ztrátou, odcizením, zničením OP, - ORJ 18 3 žádostí o kolaudaci,zvýšení poplatku z původních 100,00 na 500,00 za jednání, - ORJ 19 poplatek souvisí s počtem žádostí občanů souvisejících s vydáním CP, - ORJ 21 vybráno o něco méně než v roce 2013 v důsledku nižšího počtu udělených výjimek, - ORJ 22 pokles žadatelů o vydání ŘP (neprobíhala žádná povinná výměna z důvodu ukončení platnosti), - ORJ pokles žádostí o přihlašování vozidel oproti předchozímu roku, - ORJ mírný pokles počtu žádostí u dovozu ojetých vozidel, - ORJ 25 poplatek souvisí s počtem žádostí o poskytnutí výpisu z informačního systému EO, - ORJ 26 nebyla podána žádná žádost o registraci a rozšíření, - ORJ 27 nebyla podána žádná žádost o registraci, - ORJ 28 podáno 8 žádostí o vydání průkazu řidiče taxislužby a 3 žádosti o zápis vozidla do CRD, - ORJ 29 vydáno 78 stavebních povolení na vodní díla, - ORJ 30 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 31 poplatek souvisí s počtem žádostí, výpisy jsou vydávány i v systému ISRŽP, - ORJ 32 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 33 vydány 3 ks paměťových karet vozidla, stejně jako v r. 2013, - ORJ 35 pokles, vydáno pouze 44 ks paměťových karet řidiče, - ORJ 36 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 37 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 39 vydáno 93 rybářských lístků, nárůst o 27 ks, - ORJ 40 poplatek spojený s počtem žádostí občanů o ověření listin, - ORJ 42 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 43 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 44 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, zpoplatněno je druhé a každé další podání, vybraný poplatek je však v plné výši převáděn na MVČR, - ORJ 45 vydáno 18 loveckých lístků, pokles o 19 ks, - ORJ 48 poplatek spojený s počtem žádostí občanů o ověření podpisů na listinách, - ORJ 49 vydán 1 profesní průkaz pro cizince, - ORJ 50 vydáno 302 výpisů z karty řidiče, - ORJ 51 nárůst, přibylo zemědělských podnikatelů, zápis z důvodů možnosti čerpání dotací, - ORJ 55 popl. souvisí s počtem žádostí občanů o odblokování elek. identifikace občanského průkazu, - ORJ 56 v průběhu roku 2014 nově zavedený poplatek za vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby, pol Daň z nemovitosti , , , , ,97 108,41 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. a) ZRUD, výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu; + příloha č. 1d, Nedaňové příjmy celkem , , , , ,77 105,52 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 1032 Podpora ostatních produkčních činností pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , ,15 187,35 - příjmy z prodeje dříví z nahodilé těžby (kůrovcová kalamita) na k. ú. Podhoří na Moravě a k. ú. Loučka, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

6 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky pol Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 734,00 730,00 730,00 734,00 4,00 100,55 - podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 2143 Cestovní ruch pol Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 7.694, , , , ,70 105,67 - doprodej kalendářů na r a prodej kalendářů na r. 2015, prodej propag. předmětů - karta KČT, cykloznámky, odznaky, pexeso, prezentační, komplet (mapa-pohlednice), mapa Cyklostezky Bečva, 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 0,00 100,00 - sankční platby na základě rozhodnutí Stavební úřad, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , ,00 0,00 100,00 - náhrady nákladů správního řízení Stavební úřad, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100,00 - ORG 450 příjmy za vydané 4 parkovací karty, - ORG 365 příjmy za vybrané parkovné v parkomatu na nám. T. G. Masaryka, pol Ostatní přijaté vratky tsf- Na kole Mor. bránou 441 0, , ,00 0,00 100,00 - příjem vratky tsf Na kole Moravskou branou, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , ,00 100,83 - příspěvek na údržbu autobusového nádraží dle smlouvy s ARRIVA MORAVA, a. s., 2299 Ostatní záležitosti v dopravě pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , , ,00 115,98 - sankční platby na základě rozhodnutí OSČaŽÚ, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , ,00 156,50 - příjmy za náklady správních řízení vedených OSČaŽÚ, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

7 pol Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 0, , ,00 0,00 - kauce za dopravní přestupek, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,00 0,00 100,00 - odvádění odpadních vod v místních částech stočné, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1.500,00 0,00 0, , ,00 0,00-1 pokuta za porušení vodního zákona, pol Přijaté nekapit. přísp. a náhrady 0,00 0, , ,00 0,00 - náklady řízení za projednání správního deliktu, 3111 Předškolní zařízení pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet Skutečnost rozdíl % - příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále PO) dle 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále ZRPÚR), Mateřská škola Lipník n/b., p. o., 3113 Základní školy pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 108, , , , ,00 0,00 102,69 - příjmy z odvodů PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR, ORG 311 Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/b., p. o., a ORG 312 Základní škola ul. Osecká Lipník n/b., p. o., 3117 První stupeň základních škol pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o., 3121 Gymnázia pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR Gymnázium Lipník n/b., p. o., 3231 Základní umělecké školy pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,00 + 5,00 100,00 - příjem z pronájmu budovy Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Lipníku n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

8 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií pol Odvody příspěvkových organizací , ,00 0,00 - příjem z odvodu PO SVČ Lipník n/b., p. o., metodická změna přesun na Činnost muzeí a galerií pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.008,00 0, , ,00 0,00 100,00 - přeplatek tepla za rok 2013 objekt Konírny, 3316 Vydavatelská činnost pol Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 9.111, , , , ,40 105,58 - prodej knih: Klíč k Moravské bráně; Lipník n/b., město a okres, 1933; Lipník n. B., pohlednice a fotografie, 3319 Ostatní záležitosti kultury pol Odvody příspěvkových organizací 340 0,00 0, , ,00 0,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR SVČ Lipník n/b., p. o., přesun z 3313, 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , ,00 100,39 - příjmy z prodeje Lipenských listů (35.319,00) a v nich publikovaná inzerce (37.965,00), 3392 Zájmová činnost v kultuře pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , ,00 123,42 - příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (21.538,00) a Trnávce (3.146,00), pol Přijaté nekap. příspěvky a náhrady KD 0,00 0, , , ,78 101,83 - příjmy přeplatek vyúčtování elektřiny KD Loučka (4.885,78) a KD Trnávka (264,00), 3612 Bytové hospodářství pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , ,10 102, , , ,00 0,00 100,00 - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, - ORG 362 příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor v DPS, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , , ,10 128,10 - přeplatky za bytové prostory za předchozí rok z vyúčtování služeb (17.432,10), spotřeby el. energie (740,00) a tepla ( ,00), znalecký posudek (3.250,00) a postoupení pohledávek (90.534,00), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

9 3613 Nebytové hospodářství pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , ,50 113, , , , ,75 75,00 - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, - ORG 362 příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor v DPS, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,50 0, , ,35 +0,04 100,00 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet Skutečnost rozdíl % - přeplatky za rok 2013 z vyúčtování služeb (22.483,60), spotř. el. energie (4.182,75) a tepla (69.423,00), 3632 Pohřebnictví pol Příjmy z poskytovaných služeb hrobová místa , , ,00 0,00 100,00 - příjmy z pronájmu hrobových míst Lipník nad Bečvou, Loučka a Podhoří, 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,07 0, , , ,00 104,46 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet Skutečnost rozdíl % - náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích města, pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 100,00 - nařízený odvod PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR TS Lipník n/b., p.o., pol Příjmy z pronájmu pozemků , , , , ,00 133,27 - příjmy z pronájmu pozemků, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.600,00 0, , , ,00 198,78 - refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech ( ,00) a náklady řízení dle dohody o narovnání KOMINTE (19.262,00), 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , , ,00 224,24 - za porušení zákona o odpadech ČIŽP (12.000,00) a Odbor životního prostředí (25.000,00), pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , , ,00 175,00 - příjmy za náklady správních řízení vedených ŽP, 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , , ,00 196,00 - porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ČIŽP (20.500,00) a porušení zákona o vodách ŽP (4.000,00), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

10 pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.000,00 0,00 0, , ,00 0,00 - příjmy za náklady správních řízení vedených ŽP, 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 100,00 - nařízený odvod PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR Sociální služby Lipník n/b., p. o., 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , , ,00 80,53 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - pokuty městské policie, v tom na místě zaplacené a na místě nezaplacené, pol Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6.449,00 0, , ,00 0,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, 6171 Činnost místní správy pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , , ,00 104,60 - pokuty na základě rozhodnutí OSČaŽÚ, pol Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3.642,50 0, , , ,00 125,43 - příjmy z prodeje vyřazeného majetku města - 10 ks tlf. přístroje, nábytek, kola - ztráty a nálezy, šrot, PC, tiskárny, monitory, umělá květina, slavnostní obelisk, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , ,88 115,57 - příjmy za náklady správních řízení vedených OSČaŽÚ, vyúčtování tepla za rok 2013 SB (28.077,00) KT - vratka za pokladní termokotouč (428,00), přeplatek dodávka tepla radnice, 9-12/2013 (13.069,00), pol Ostatní nedaňové příjmy , , , ,00-18,00 99,96 - identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol Příjmy z úroků , , , , ,87 100,96 - příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol Příjmy z podílu na zisku a dividend 0, , ,00 0,00 100,00 - příjmy z podílu na zisku a dividend, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

11 pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 114,25 0,00 14,69 14,69 0,00 100,00 - příjem náhrady z MF ČR zřízení účtu v ČNB (kompenzace za ušlé úroky), 6320 Pojištění funkčně nespecifikované pol Přijaté pojistné náhrady ,00 0, , , ,00 124,01 - příjmy za poškozenou informativní tabuli (3.991,00), za škodu na vozidle - zadní sklo Roomster (4.682,00), škody na majetku po vichřici (15.513,00), 6402 Finanční vypořádání minulých let pol Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů ,60 0, , ,42 0,00 100,00 - finanční vypořádání se SR ČR za r sociálně-právní ochrana dětí ( ,81) a volby (50.963,61), Kapitálové příjmy celkem ,00 0,00 0, , ,00 0,00 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet Skutečnost rozdíl % 3612 Bytové hospodářství pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 0,00 0, , ,00 0,00 - prodeje bytových jednotek v domech č.p. 416 a 1118, prodej bytového domu č.p. 112, 3613 Nebytové hospodářství pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 - prodeje nebytového prostoru v domě č.p. 1171, 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol Příjmy z prodeje pozemků ,00 0,00 0, , ,00 0,00 - prodeje pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou, Podhoří na Moravě, Loučka, Přijaté dotace celkem /příloha č. 4/ , , , ,97 0,00 100,00 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet Skutečnost rozdíl % pol Neinvestiční přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Celkem 0, , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100,00 - ÚZ společné volby do 1/3 Senátu Poslanecké sněmovny a zastupitelstev obcí, - ÚZ volby Evropského parlamentu, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

12 pol Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , , ,00 0,00 100,00 - příspěvek na výkon státní správy dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol Neinvestiční přijaté transfery ze SR ze státních fondů ,46 0, , ,27 0,00 100, , , ,74 0,00 100,00 ORG ÚZ - ÚZ Operační program životní prostředí ( ) - obnova zeleně v zámeckém parku, - ÚZ OPŽP CF neinv. - sběrný dvůr stavební část, pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem , , , ,49 0,00 100, , , , ,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 100, , , ,81 0,00 100, , , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,46 0, , ,94 0,00 100, , , ,74 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - ÚZ Úřad práce ČR státní příspěvek na výkon pěstounské péče, - ÚZ MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí, - ORG 440, ÚZ MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí, vratka dotace z r. 2013, - ÚZ MPSV ČR sociální služby neinv. tsf dle zák. č. 108/2006 Sb. ( 101, 102 a 103), - ÚZ MZe ČR výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ MK ČR Podpora obnovy kultur. památek prostř. ORP [výměna oken - gymnázium], - ÚZ MK ČR Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) [restaurování kříže na ul. Osecká (130 tis.), oprava městských hradeb (980 tis.) a neinv. tsf. církvím, fyzickým osobám a spolkům], - ÚZ MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekty Host v knihovně (5 tis.) a Pohádkové město Lipník nad Bečvou (5 tis.) [určeno MěK], - ÚZ Evropský fond pro regionální rozvoj [Obnova zeleně v zámeckém parku], - ÚZ OPŽP-CF-Podpora zkvalitnění nakládání s odpady - sběrný dvůr - stavební část, pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem Celkem ,00 0, , ,00 0,00 100,00 skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % z toho: ORJ 901 Neinvestiční přijaté transfery od obcí za přestupky Celkem ,00 0, , ,00 0,00 100,00 skut schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % 5011 Bohuslávky 1.000,00 0, , ,00 0,00 100, Dolní Nětčice 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100, Dolní Újezd 5.900,00 0, , ,00 0,00 100, H. Nětčice 1.300,00 0, , ,00 0,00 100, Jezernice 5.600,00 0, , ,00 0,00 100, Osek n/b ,00 0, , ,00 0,00 100, Soběchleby 1.900,00 0, , ,00 0,00 100, Týn n/b. 900,00 0, , ,00 0,00 100, Veselíčko 1.000,00 0, , ,00 0,00 100,00 ORG Obec - příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

13 pol Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 - ÚZ dotace pro JSDH dle Pravidel pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje [detailně výdaje 5512], - ÚZ Program podpory environ. vzděl., výchovy a osvěty Olkr. [ ZŠ Hranická a ZŠ Osecká], - ÚZ zajištění regionálních funkcí knihoven [určeno MěK], - ÚZ Obnova kulturních památek v Ol. kraji [výměna výplní otvorů, ul. 28. října, čp. 35], - ÚZ Obnova staveb drobné architektury místního významu [oprava kříže u MetalPlastu], - ÚZ Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji Kov ve městě X. (140 tis.); pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti 18. ročník (10 tis.), na Svatojakubské hody - Koncert místních kapel (20 tis.); pro MěK: Pohádkové město Lipník nad Bečvou (9 tis.), - ÚZ Podpora cestovního ruchu, - ÚZ MV ČR GŘ HZS ČR na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH, na jejich odbornou přípravu a na věcné vybavení a za uskutečněný zásah [detailně výdaje 5512], pol Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,65 0, , ,99 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - v rámci programu OPŽP transfer z SFŽP ČR na technologické vybavení sběrného dvora, pol Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,20 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - ÚZ MV ČR Podpora prevence kriminality inv. transfer, - ÚZ úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov podle vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, - ÚZ programu OPŽP EU FS transfer na technologické vybavení sběrného dvora, pol Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,00 0, , ,79 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - investiční dotace z ROP revitalizace ul. Bratrská a rekonstrukce ul. Losertova a Palackého, Financování celkem , , , , ,40 137,14 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,91 0, , , ,48 137, , , , , ,08 30,35 - zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2013 a prostředků z účelových fondů, pol Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , ,00 0,00 100,00 - výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

14 Vlastní fondy celkem , , , ,00 0,00 100,00 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % pol Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , ,00 0,00 100,00 - přijaté splátky půjček od zaměstnanců, pol Převody z rozpočtových účtů (konsolidace) , , , ,00 0,00 100,00 - převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů sociálního fondu (konsolidace), Konsolidace celkem pol Převody z rozpočtových účtů - mimo vlastní fondy (konsolidace) ,65 0,00 0, ,60 skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost - převody mezi bankovními účty města a převody z rozpočtových účtů (konsolidace), Konsolidace celkem , , , ,60 skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost - převody mezi bankovními účty města a převody z vlastních fondů a z rozpočtových účtů, V ý d a j o v á č á s t r o z p o č t u V ý d a j e c e l k e m , , , , ,62 93,91 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % Zemědělství a lesní hospodářství celkem , , , , ,25 87,17 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče Celkem , , , , ,00 92,04 pol Nákup materiálu 343 0, , ,00 345, ,00 17,25 - přepravka na zvířata, , , , , ,00 93, , , , , ,00 90,72 - ORG 343 poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, - ORG 410 plošná deratizace, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

15 pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0,00 0, , ,00 0,00 100,00 - neinv. přísp. Technické služby Lipník n/b., p. o. - na chemický postřik travin a náletů kolem hradeb, 1031 Pěstební činnost , , , , ,25 65,85 - úklid klestu vč. pálení, ochrana proti buření a okusu zvěří, zalesňování k.ú. Podhoří na Moravě a k.ú. Lipník n/b ( Závrbek), 1032 Podpora ostatních produkčních činností , , , , ,00 92,53 - těžba a přibližování dřeva v lesích města, nahodilá těžba likvidace stromů napadených kůrovcem, 1036 Správa v lesním hospodářství Celkem , , , ,00 0,00 100,00 pol Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ,00 0, , ,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 100,00 - ÚZ MZe ČR výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ MZe ČR činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem , , , , ,39 90,21 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 2141 Vnitřní obchod 415 0, , , , ,00 45,50 - soutěž o titul historické město výstavní panel, propagace, přesun na 2212, 2143 Cestovní ruch Celkem , , , , ,28 98,95 pol Ostatní osobní výdaje , , ,00 120, ,00 1,20 - DPP reprezentace města při akcích z oblasti cestovního ruchu, pol Odměny za užití duševního vlastnictví , , , ,00 0,00 100,00 - vytvoření hry Stezka strážce času pro děti, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , ,00-8,00 99,92 - pořízení informační tabule SOLO Lipník (6.292), kovové konstrukce adventního věnce (4.000), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

16 pol Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 441 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 100,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, přesuny na pol. 5139, - ORJ 2240 kalendář města 2015, přesun na pol. 5137,5139, pol Nákup materiálu , , , ,22-81,78 99, , , , ,00 0,00 100,00 - magnetky, perokresba zvonice, nabídkový list MB, letáky Rok času 2014 s kalendářem akcí, leták Tip na výlet, brožura Průvodce památkami Lipníkem n. B., propagační obrázek 2014 (ulice od Vrbíka), rámečky, pasparty, letáky Kovářské město, výroba klíče od zvonice, herní plán hry Lipenský okruh, kelímky pro peloton Na kole dětem, klíčenky, lipové lístky, maňásek Tilinka, dárkové papírové tašky, omalovánky MB, minitužky, igelitky, propisky, kulturní záložky 2015, zvonek kovový, komprimentky ke zvonečkům, propagační obrázek 2015 (křeslo Sony) + rámečky, lucerny a světýlka na adventní věnec - baterie a svíčky do lucerniček, kniha Lipensko romantické, mapa MB trhačka a skládačka, minipastelky, leták Kovářské město, střešní zahrada, pexesa, - ORJ 2240 kalendář města 2015, , , , ,50-4,50 99, , , , ,00 0,00 100, , , , ,00-1,00 99,99 - vkládání nabídkového listu MB do UN, inzerce a předplatné v Novém Přerovsku, grafika letáku Rok času 2014, prezentace města na interaktivní tabuli Daruma, doména Moravské brány, PR článek v TIMU (společně se členy MB), přistavení autovláčku na městské akce, grafická příprava plakátu CB, výlep na akci Dny MB a hry Lipenský okruh, výměna destiček a umístění - údržba a čištění kostek hry Lipenský okruh, odborná prezentace hodinového stroje panem Kopeckým, zajištění akce zahájení CB technické zázemí, prezentace na infotextových stránkách TV Přerov, inzerce v Olomouckém večerníku, - ORJ 2240 fotodokumentace a grafické zpracování kalendáře města 2014, práce TSL související s přípravou adventního věnce, vánoční výzdoba věnce u morového sloupu. - ORJ 2241 Cyklostezka Bečva - služby HRA na rok 2014, přeprava autobusem do Velkých Karlovic v rámci akce Den bez aut alias zamykání CB, pol Opravy a udržování 441 0, ,00 0,00 100,00 - oprava informační tabule na ul. Piaristická spoluúčast pojišťovny pol Pohoštění 441 0,00 950,00 950,00 0,00 100,00 - pohoštění členů Moravské brány na schůzce, pol Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 441 0, ,00 0,00 - přesun na pol. 5139, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 - neinv. přísp. Městská knihovna Lipník n/b., p. o. (MěK) pro Turistické informační centrum (TIC), - ÚZ OlKr Podpora cestov. ruchu - projekt Mobilní služby pro návštěvníky města Lipník n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

17 2212 Silnice Celkem , , , , ,46 89, ,50 0, , ,70-211,30 99, , ,00 762,30-237,70 76,23 - vodorovné dopravní značení v ul. Komenského sady, ul. Neffova, - ORJ 2208 povinné zveřejnění průběhu výběrového řízení, pol Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,51-934,49 99, , , ,66-205,34 99, , , ,90-1,10 99,99 - ORG 345 MČ Loučka nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 346 MČ Podhoří nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347 MČ N. Dvory nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na 6171, - ORG 410 ul. B. Němcové výměna silničních obrubníků, - ORG 410, ORJ 2010 ul. M. Alše oprava části jednoho pruhu místní komunikace, - ORG 415 oprava vod. dopravního značení, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0, , ,00 0,00 100,00 - TS Lipník n/b., p. o. - opravy místních komunikací v ulici B. Němcové, Podhoří (165 tis.), a ul. Seminárka (700 tis.) asfalt, pol Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 410 0, , ,00 0,00 100,00 - tsf. poskytnutý na opravu povrchu části účelové komunikace v Podhůře, pol Budovy, haly a stavby ,00 0, , , ,53 37, ,00 0, , ,43-205,00 99, , , ,10 0,00 100, , , ,57 0,00 100,00 - ORJ 2208 rekonstrukce ul. Palackého a Losertova zpracování žádosti na dotaci, - ORJ 2221 revitalizace ul. Bratrská zpracování žádosti o dotaci + VŘ + realizace, převod do r. 2014, - ORJ rekonstrukce ul. Palackého a Losertova zpracování žádosti na dotaci, - ORJ revitalizace ul. Bratrská zpracování žádosti o dotaci + VŘ + realizace, pol Stroje, přístroje a zařízení 415 0, , ,00-14,00 99,99 - realizace přechodu u PENNY, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem , , , , ,75 97, ,00 0, , ,09-725,91 96,37 - řetízkové zábradlí ul. Komenského sady, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

18 pol Opravy a udržování , , ,00 0, ,00 0, ,74 0, , ,81-12,19 99, , , ,11-53,89 99, , , , ,76 94, , , , ,00 0,00 100,00 - ORG 345 nebylo potřeba čerpat, - ORG 410 dodláždění chodníku okružní křižovatka, - ORG 410, ORJ 2010 oprava chodníkového tělesa - okružní křižovatka u pošty, - ORG 410, ORJ 2234 úprava cyklostezky Bečva u Oseckého jezu levý břeh, - ORG 441 správa a údržba Cyklostezky Bečva a doplnění cykloznačení na Lipensku, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0, , ,00 0,00 100,00 - TS opravy chodníků v ul. B. Němcové (300 tis.), v ul. Seminárka (390 tis.) a v Loučce (860 tis.), 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , , ,00 92,84 - dle smlouvy o závazku veřejné služby s ARRIVA MORAVA, a. s., 2223 Bezpečnost silničního provozu Celkem , , , , ,00 83,01 pol Nákup materiálu 450 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - přesun na pol. 5194, pol Konzultační, poradenské a právní služby 450 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 - přesun na pol. 5194, , , , ,00-40,00 98,66 - BESIP servis dětských jízdních kol pro výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, pol Věcné dary , , , , ,00 81,66 - BESIP nákup cen do soutěží a besed blikačky na jízdní kola, reflexní prvky, 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , , ,00 87,12 - aktualizace digitálního pasportu dopravního značení podle schválených změn, 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Celkem 5.305, , , , ,00 33,02 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

19 pol Konzultační, poradenské a právní služby , , , , ,00 41,08 - znalečné pro potřeby řešení přestupků na pozemních komunikacích - dopravních nehod, , , ,00 750, ,00 7,50 - překlady do cizích jazyků v rámci řešení dopravních přestupků, pol Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 500,00 500,00 0,00 100,00 - vratka přeplatku, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem , , , , ,90 89, , , , ,00-367,00 99,89 - provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u vyústí kanalizací v místních částech, pol Opravy a udržování , , , , ,86 99, , ,00 0, ,00 0, , , ,96-313,04 98,69 - ORG opravy kanalizací ve vlastnictví města v Loučce stoka D ( ,84), v ul. B. Němcové odvodnění pomocí vpustí (99.704,00), v ul. Bohuslávská úprava odvodnění komunikace (14.348,18), úprava odvodnění části komunikace v ul. Na Bečvě (6.076,62), oprava kanalizační přípojky v ul. Bratrská (11.930,60) a oprava stávající vpusti v ul. Sv. Čecha (33.504,90), - ORG 460 objednána oprava kanalizačního čela a vyčištění části toku v Podhůře, z důvodu nepřízně počasí nebyla tato oprava do konce roku 2014 provedena (realizace 2015), - ORG 345 oprava uliční vpusti v Loučce, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0, , ,00 0,00 100,00 - TS oprava kanalizace v ul. Zahradní, 2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem , , , , ,00 28,74 pol Opravy a udržování 460 0, , , ,00 0,00 100,00 - vyčištění vodního toku Loučka v intravilánu města, pol Ostatní nákupy j.n 415 0, ,00 0, ,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Celkem 0, , ,00 0, ,00 0,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

20 pol Nákup materiálu 460 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, 460 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na 3745, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - nebyl důvod čerpat, přesun na 3745, Služby pro obyvatelstvo celkem , , , , ,93 95,24 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 3111 Předškolní zařízení pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , ,00 0,00 100,00 - neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., 3113 Základní školy Celkem , , , , ,00 99,85 pol Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnické osoby , , , , ,00 93,54 - dle smlouvy poskytnutý příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , ,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 100,00 - ORG 311 neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/b., p. o., - ORG 312 neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/b., p. o., pol Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100,00 - ORG 311 neinv. transfer org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/b., p. o. projekt Den země 2014, - ORG 312 neinv. transfer org. ZŠ Osecká Lipník n/b., p. o. projekt Poznej a chraň přírodu, pol Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 312 0, , ,00 0,00 100,00 - inv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/b., p. o., 3117 Základní škola Loučka, p. o. Celkem , , , ,00 0,00 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst

II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst II. Příjmy a výdaje podle odpovědných míst 23 24 V této části je rozpočet každého odpovědného místa v jednotlivých oblastech návazně na bilanční tabulku rozpracován do příslušných paragrafů a položek rozpočtové

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více