Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k : Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:"

Transkript

1 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne , usnesení č. 535/2013 ZM 20, jehož výše činila shodně pro příjmy včetně financování i výdaje ,00 Kč. Hospodaření města za rok 2014 skončilo s finančním přebytkem ve výši ,68 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to je stav finančních prostředků na běžných bankovních účtech města k Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2014 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2014 bylo orgány města přijato celkem 19 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet dosáhl výše ,77 Kč. Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne usnesením č. 56/2015 ZM 3 schválilo celkovou výši finančního přebytku za rok 2014 před finančním vypořádáním se SR a výši finančních prostředků k postupnému zapojení do rozpočtu města na rok Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k : stav k stav k změna stavu Běžné účty města (účet č. 231) , , ,66 Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Příjmy za rok 2014 [dosažená skutečnost, po konsolidaci] ,25 Výdaje za rok 2014 [dosažená skutečnost, po konsolidaci] ,15 A) Finanční přebytek hospodaření z vlastní činnosti [skut. příjmy výdaje] ,10 B) Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů [pol. 8901, PDP] ,58 Finanční přebytek hospodaření celkem [součet A) + B) = stav na účtu 231] ,68 Finanční vypořádání města za rok 2014 /vratky/ mimo státní příspěvek na výkon pěstounské péče (PP ÚZ ) byly ostatní přijaté transfery stoprocentně vyčerpány. Zůstatky vykázané na ÚZ jsou v souladu s rozhodnutím MPSV ČR převáděny do roku 2015 a budou čerpány v souladu s účelem určeným 47d odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno zůstatek pěstounská péče (dotace 2014) ,00 pěstounská péče (zůstatek z 2013) , pěstounská péče celkem , , ,00 Celkem převáděno do roku ,00 Finanční vypořádání města za rok 2014 /doplatky/ u uvedených transferů došlo k překročení a bude v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí: účel dotace ÚZ poskytnuto vyčerpáno doplatky sociálně-právní ochrana dětí , , ,30 Volby do Senátu a zastupitelstev obcí , , ,28 volby do Evropského parlamentu , , ,89 Doplatky celkem ,47 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

2 P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m , , , , ,48 115,02 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % Daňové příjmy celkem , , , , ,31 115,55 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % pol Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků , , , , ,22 111, , , , , ,20 101,79 - ORJ 0701 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále ZRUD), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, vývoj daňových příjmů od roku 2008 je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. c) ZRUD, podíl na 23,58% z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; + příloha č. 1d, pol Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti , , , , ,42 113, , , , , ,58 94,73 - ORJ 0711 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. e) ZRUD, podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v 4 odst. 1 písm. c) a d); + příloha č. 1d, - ORJ 0712 příjem daně dle 4 odst. 1 písm. g) ZRUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje; + příloha č. 1d, pol Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů , , , , ,59 113,95 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. d) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v 4 odst. 1 písm. c); + příloha č. 1d, pol Daň z příjmů právnických osob , , , , ,48 117,27 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. f) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů práv. osob, s výjimkou výnosů uved. v 4 odst. 1 písm. h) a v 3 odst. 1 písm. a); + př. č. 1d, pol Daň z přidané hodnoty , , , , ,31 115,43 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. b) ZRUD, podíl na 21,93% z celostátního hrubého výnosu DPH; + příloha č. 1d, pol Poplatky za znečišťování ovzduší 0, ,00 0,00 - poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší se po změně zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší již nevybírají, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

3 pol Poplatky za uložení odpadů , , , , ,50 231,79 - poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI), pol Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ,00 0, , , ,00 100,45 - příjem z odvodů za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, pol Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů , , , , ,48 95,08 - výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky (dále OZV) a 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále ZMP), pol Poplatek ze psů , , , , ,00 102,31 - výběr poplatku na podkladě OZV a 2 ZMP, pol Poplatek za užívání veřejného prostranství , , , , ,00 195,13 - výběr poplatku na podkladě OZV a 4 ZMP, pol Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů , , , , ,03 73,78 - příjem podle 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění , , , , ,00 167,23 - příjem dle 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 565 zkoušek prvožadatelů, 208 opravných zkoušek, pol Odvod z výherních hracích přístrojů , , , , ,71 117,14 - příjem podle 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol Správní poplatky , , , , ,00 131,15 ORG ORJ skut % ze skut % ze rozdíl v Kč SČ 1 živnostenský list , , SÚ 2 stavební povolení , , SÚ 3 územní rozhodnutí , , SÚ 4 demoliční výměr , , ŽP 5 vybudování studny , , SČ 6 identifikace osob , , SZ 7 fotokopie ze soc. dokumentace 325 0, , SÚ 8 zvláštní užívání překopy , , SÚ 9 změna užívání , , SÚ 10 kolaudace - místní šetření , , SČ 11 matrika , , Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

4 OF 12 hrací automaty, digitální hry , , SČ 13 evidence obyvatel. (EO) ohlašovna , , SČ 14 výpis rejstříku trestů práv. os , , OF 15 ost. správní poplatky vyhl. 20/ , , SČ 17 občanské průkazy , , ŽP 18 kolaudace , , SČ 19 pasy , , SÚ 21 výjimky z obecně tech. požadavků , , SČ 22 řidičské průkazy , , SČ 23, 53 registrační značky SPZ , , SČ 24, 54 registrace, přestavby a dovozy aut , , SČ 25 výpis z informačního systému EO 550 0, , SČ 26 stanice měření emisí , , SČ 27 registrace autoškoly , , SČ 28 taxislužba , , ŽP 29 stavební povolení , , SČ 30 výpis z obchod. rejstříku CzechPoint , , SČ 31 výpis z živnost. rejstříku CzechPoint 800 0, , SČ 32 ověřené výstupy z KN CzechPoint , , SČ 33 vydání paměťové karty vozidla , ,073 0 SČ 35 vydání paměťové karty řidiče , , SČ 36 výpis bodového hodnocení osoby 200 0, , SČ 37 seznam kvalifikovaných dodavatelů 800 0, , ŽP 39 rybářský lístek , , SČ 40 ověřování listin , , SČ 42 výpis rejstříku trestů fyz. os , , SČ 43 konverze dokumentů 750 0, , SČ 44 opět. vydání přístup. výd. do dat. schr , , ŽP 45 lovecký lístek , , SČ 48 ověřování podpisů , , SČ 49 profesní průkazy 0 0, , SČ 50 výpis z karty řidiče , , SČ 51 vydání oprávnění k zeměd. podnikání , , SČ 55 občanské průkazy odblokování 100 0, , SČ 56 výpis z centrálního registru dopravců 0 0, , Správní poplatky celkem , , Správní poplatky dle odborů Odbor správních čin. a obecní živnostenský úřad (SČ) , , Stavební úřad (SÚ) , , Odbor životního prostředí (ŽP) , , Odbor finanční (OF) , , Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SZ) 325 0, , příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p. p., vč. meziročního porovnání jednotlivých poplatků od roku 2009, jsou uvedeny v příloze č. 3.; stručný komentář: - ORJ 1 mírný nárůst oproti roku 2013, způsobeno zvýšením počtu žadatelů o živnost. oprávnění, - ORJ 2 nárůst v důsledku zvýšení sazeb správních poplatků, - ORJ 3 zjednodušující postupy znamenají nižší poplatky, došlo k poklesu vydaných územ. rozhodnutí, - ORJ 4 snížení počtu odstraňovaných staveb oproti předchozím období, - ORJ 5 vydáno 6 stavebních povolení na studnu, - ORJ 6 poplatek vybírán pod tímto ORJ byl spojený s počtem žádostí občanů o ověření listin, podpisů na listinách a identifikací osob od počátku r je poplatek za ověřování listin vybírán pod ORJ 40 a poplatek za ověřování podpisů je vybírán pod ORJ 48, - ORJ 7 meziroční pokles počtu žádostí o pořízení fotokopie ze spisové dokumentace Om a NOm, - ORJ 8 značný nárůst oproti roku 2013 v důsledku realizace staveb zasahujících do komunikací, - ORJ 9 zvýšení počtu změn, - ORJ 10 - povolované stavby již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, poplatek je zejména za šetření při pozdní kolaudaci, což se i nadále projevuje zvýšením vybraných poplatků, - ORJ 11 poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, - ORJ 12 VHP nahrazovány VLT, které povoluje MF ČR, z těchto město správní poplatky nevybírá, - ORJ 13 poplatek souvisí s počtem žádostí o změnu údaje o trvalém pobytu občanů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

5 - ORJ 14 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mohou žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 15 2 x potvrzení u daňových záležitostí, - ORJ 17 poplatek souvisí s počtem žádostí souvisejících se ztrátou, odcizením, zničením OP, - ORJ 18 3 žádostí o kolaudaci,zvýšení poplatku z původních 100,00 na 500,00 za jednání, - ORJ 19 poplatek souvisí s počtem žádostí občanů souvisejících s vydáním CP, - ORJ 21 vybráno o něco méně než v roce 2013 v důsledku nižšího počtu udělených výjimek, - ORJ 22 pokles žadatelů o vydání ŘP (neprobíhala žádná povinná výměna z důvodu ukončení platnosti), - ORJ pokles žádostí o přihlašování vozidel oproti předchozímu roku, - ORJ mírný pokles počtu žádostí u dovozu ojetých vozidel, - ORJ 25 poplatek souvisí s počtem žádostí o poskytnutí výpisu z informačního systému EO, - ORJ 26 nebyla podána žádná žádost o registraci a rozšíření, - ORJ 27 nebyla podána žádná žádost o registraci, - ORJ 28 podáno 8 žádostí o vydání průkazu řidiče taxislužby a 3 žádosti o zápis vozidla do CRD, - ORJ 29 vydáno 78 stavebních povolení na vodní díla, - ORJ 30 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 31 poplatek souvisí s počtem žádostí, výpisy jsou vydávány i v systému ISRŽP, - ORJ 32 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 33 vydány 3 ks paměťových karet vozidla, stejně jako v r. 2013, - ORJ 35 pokles, vydáno pouze 44 ks paměťových karet řidiče, - ORJ 36 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 37 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 39 vydáno 93 rybářských lístků, nárůst o 27 ks, - ORJ 40 poplatek spojený s počtem žádostí občanů o ověření listin, - ORJ 42 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 43 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 44 poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, zpoplatněno je druhé a každé další podání, vybraný poplatek je však v plné výši převáděn na MVČR, - ORJ 45 vydáno 18 loveckých lístků, pokles o 19 ks, - ORJ 48 poplatek spojený s počtem žádostí občanů o ověření podpisů na listinách, - ORJ 49 vydán 1 profesní průkaz pro cizince, - ORJ 50 vydáno 302 výpisů z karty řidiče, - ORJ 51 nárůst, přibylo zemědělských podnikatelů, zápis z důvodů možnosti čerpání dotací, - ORJ 55 popl. souvisí s počtem žádostí občanů o odblokování elek. identifikace občanského průkazu, - ORJ 56 v průběhu roku 2014 nově zavedený poplatek za vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby, pol Daň z nemovitosti , , , , ,97 108,41 - příjem daně dle 4 odst. 1 písm. a) ZRUD, výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu; + příloha č. 1d, Nedaňové příjmy celkem , , , , ,77 105,52 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 1032 Podpora ostatních produkčních činností pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , ,15 187,35 - příjmy z prodeje dříví z nahodilé těžby (kůrovcová kalamita) na k. ú. Podhoří na Moravě a k. ú. Loučka, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

6 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky pol Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 734,00 730,00 730,00 734,00 4,00 100,55 - podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 2143 Cestovní ruch pol Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 7.694, , , , ,70 105,67 - doprodej kalendářů na r a prodej kalendářů na r. 2015, prodej propag. předmětů - karta KČT, cykloznámky, odznaky, pexeso, prezentační, komplet (mapa-pohlednice), mapa Cyklostezky Bečva, 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , ,00 0,00 100,00 - sankční platby na základě rozhodnutí Stavební úřad, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , ,00 0,00 100,00 - náhrady nákladů správního řízení Stavební úřad, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100,00 - ORG 450 příjmy za vydané 4 parkovací karty, - ORG 365 příjmy za vybrané parkovné v parkomatu na nám. T. G. Masaryka, pol Ostatní přijaté vratky tsf- Na kole Mor. bránou 441 0, , ,00 0,00 100,00 - příjem vratky tsf Na kole Moravskou branou, 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , ,00 100,83 - příspěvek na údržbu autobusového nádraží dle smlouvy s ARRIVA MORAVA, a. s., 2299 Ostatní záležitosti v dopravě pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , , ,00 115,98 - sankční platby na základě rozhodnutí OSČaŽÚ, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , ,00 156,50 - příjmy za náklady správních řízení vedených OSČaŽÚ, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

7 pol Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 0, , ,00 0,00 - kauce za dopravní přestupek, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , ,00 0,00 100,00 - odvádění odpadních vod v místních částech stočné, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1.500,00 0,00 0, , ,00 0,00-1 pokuta za porušení vodního zákona, pol Přijaté nekapit. přísp. a náhrady 0,00 0, , ,00 0,00 - náklady řízení za projednání správního deliktu, 3111 Předškolní zařízení pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet Skutečnost rozdíl % - příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále PO) dle 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále ZRPÚR), Mateřská škola Lipník n/b., p. o., 3113 Základní školy pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 108, , , , ,00 0,00 102,69 - příjmy z odvodů PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR, ORG 311 Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/b., p. o., a ORG 312 Základní škola ul. Osecká Lipník n/b., p. o., 3117 První stupeň základních škol pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o., 3121 Gymnázia pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR Gymnázium Lipník n/b., p. o., 3231 Základní umělecké školy pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , ,00 + 5,00 100,00 - příjem z pronájmu budovy Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Lipníku n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

8 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií pol Odvody příspěvkových organizací , ,00 0,00 - příjem z odvodu PO SVČ Lipník n/b., p. o., metodická změna přesun na Činnost muzeí a galerií pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.008,00 0, , ,00 0,00 100,00 - přeplatek tepla za rok 2013 objekt Konírny, 3316 Vydavatelská činnost pol Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 9.111, , , , ,40 105,58 - prodej knih: Klíč k Moravské bráně; Lipník n/b., město a okres, 1933; Lipník n. B., pohlednice a fotografie, 3319 Ostatní záležitosti kultury pol Odvody příspěvkových organizací 340 0,00 0, , ,00 0,00 100,00 - příjem z odvodu PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR SVČ Lipník n/b., p. o., přesun z 3313, 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků pol Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , ,00 100,39 - příjmy z prodeje Lipenských listů (35.319,00) a v nich publikovaná inzerce (37.965,00), 3392 Zájmová činnost v kultuře pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , ,00 123,42 - příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (21.538,00) a Trnávce (3.146,00), pol Přijaté nekap. příspěvky a náhrady KD 0,00 0, , , ,78 101,83 - příjmy přeplatek vyúčtování elektřiny KD Loučka (4.885,78) a KD Trnávka (264,00), 3612 Bytové hospodářství pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , ,10 102, , , ,00 0,00 100,00 - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, - ORG 362 příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor v DPS, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , , ,10 128,10 - přeplatky za bytové prostory za předchozí rok z vyúčtování služeb (17.432,10), spotřeby el. energie (740,00) a tepla ( ,00), znalecký posudek (3.250,00) a postoupení pohledávek (90.534,00), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

9 3613 Nebytové hospodářství pol Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , , ,50 113, , , , ,75 75,00 - příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, - ORG 362 příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor v DPS, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,50 0, , ,35 +0,04 100,00 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet Skutečnost rozdíl % - přeplatky za rok 2013 z vyúčtování služeb (22.483,60), spotř. el. energie (4.182,75) a tepla (69.423,00), 3632 Pohřebnictví pol Příjmy z poskytovaných služeb hrobová místa , , ,00 0,00 100,00 - příjmy z pronájmu hrobových míst Lipník nad Bečvou, Loučka a Podhoří, 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol Ostatní příjmy z vlastní činnosti ,07 0, , , ,00 104,46 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet Skutečnost rozdíl % - náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích města, pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 100,00 - nařízený odvod PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR TS Lipník n/b., p.o., pol Příjmy z pronájmu pozemků , , , , ,00 133,27 - příjmy z pronájmu pozemků, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5.600,00 0, , , ,00 198,78 - refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech ( ,00) a náklady řízení dle dohody o narovnání KOMINTE (19.262,00), 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , , ,00 224,24 - za porušení zákona o odpadech ČIŽP (12.000,00) a Odbor životního prostředí (25.000,00), pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 0, , , ,00 175,00 - příjmy za náklady správních řízení vedených ŽP, 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 0, , , ,00 196,00 - porušení zákona o ochraně přírody a krajiny ČIŽP (20.500,00) a porušení zákona o vodách ŽP (4.000,00), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

10 pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.000,00 0,00 0, , ,00 0,00 - příjmy za náklady správních řízení vedených ŽP, 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením pol Odvody příspěvkových organizací , , , ,00 0,00 100,00 - nařízený odvod PO dle 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR Sociální služby Lipník n/b., p. o., 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , , ,00 80,53 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - pokuty městské policie, v tom na místě zaplacené a na místě nezaplacené, pol Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6.449,00 0, , ,00 0,00 100,00 ORG ORJ ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, 6171 Činnost místní správy pol Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , , , ,00 104,60 - pokuty na základě rozhodnutí OSČaŽÚ, pol Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3.642,50 0, , , ,00 125,43 - příjmy z prodeje vyřazeného majetku města - 10 ks tlf. přístroje, nábytek, kola - ztráty a nálezy, šrot, PC, tiskárny, monitory, umělá květina, slavnostní obelisk, pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , ,88 115,57 - příjmy za náklady správních řízení vedených OSČaŽÚ, vyúčtování tepla za rok 2013 SB (28.077,00) KT - vratka za pokladní termokotouč (428,00), přeplatek dodávka tepla radnice, 9-12/2013 (13.069,00), pol Ostatní nedaňové příjmy , , , ,00-18,00 99,96 - identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací pol Příjmy z úroků , , , , ,87 100,96 - příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol Příjmy z podílu na zisku a dividend 0, , ,00 0,00 100,00 - příjmy z podílu na zisku a dividend, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

11 pol Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 114,25 0,00 14,69 14,69 0,00 100,00 - příjem náhrady z MF ČR zřízení účtu v ČNB (kompenzace za ušlé úroky), 6320 Pojištění funkčně nespecifikované pol Přijaté pojistné náhrady ,00 0, , , ,00 124,01 - příjmy za poškozenou informativní tabuli (3.991,00), za škodu na vozidle - zadní sklo Roomster (4.682,00), škody na majetku po vichřici (15.513,00), 6402 Finanční vypořádání minulých let pol Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů ,60 0, , ,42 0,00 100,00 - finanční vypořádání se SR ČR za r sociálně-právní ochrana dětí ( ,81) a volby (50.963,61), Kapitálové příjmy celkem ,00 0,00 0, , ,00 0,00 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet Skutečnost rozdíl % 3612 Bytové hospodářství pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 0,00 0, , ,00 0,00 - prodeje bytových jednotek v domech č.p. 416 a 1118, prodej bytového domu č.p. 112, 3613 Nebytové hospodářství pol Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 - prodeje nebytového prostoru v domě č.p. 1171, 3639 Komunální služby a územní rozvoj pol Příjmy z prodeje pozemků ,00 0,00 0, , ,00 0,00 - prodeje pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou, Podhoří na Moravě, Loučka, Přijaté dotace celkem /příloha č. 4/ , , , ,97 0,00 100,00 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet Skutečnost rozdíl % pol Neinvestiční přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Celkem 0, , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100,00 - ÚZ společné volby do 1/3 Senátu Poslanecké sněmovny a zastupitelstev obcí, - ÚZ volby Evropského parlamentu, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

12 pol Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , , ,00 0,00 100,00 - příspěvek na výkon státní správy dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol Neinvestiční přijaté transfery ze SR ze státních fondů ,46 0, , ,27 0,00 100, , , ,74 0,00 100,00 ORG ÚZ - ÚZ Operační program životní prostředí ( ) - obnova zeleně v zámeckém parku, - ÚZ OPŽP CF neinv. - sběrný dvůr stavební část, pol Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Celkem , , , ,49 0,00 100, , , , ,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 100, , , ,81 0,00 100, , , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,46 0, , ,94 0,00 100, , , ,74 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - ÚZ Úřad práce ČR státní příspěvek na výkon pěstounské péče, - ÚZ MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí, - ORG 440, ÚZ MPSV ČR sociálně-právní ochrana dětí, vratka dotace z r. 2013, - ÚZ MPSV ČR sociální služby neinv. tsf dle zák. č. 108/2006 Sb. ( 101, 102 a 103), - ÚZ MZe ČR výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ MZe ČR na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, - ÚZ MK ČR Podpora obnovy kultur. památek prostř. ORP [výměna oken - gymnázium], - ÚZ MK ČR Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) [restaurování kříže na ul. Osecká (130 tis.), oprava městských hradeb (980 tis.) a neinv. tsf. církvím, fyzickým osobám a spolkům], - ÚZ MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekty Host v knihovně (5 tis.) a Pohádkové město Lipník nad Bečvou (5 tis.) [určeno MěK], - ÚZ Evropský fond pro regionální rozvoj [Obnova zeleně v zámeckém parku], - ÚZ OPŽP-CF-Podpora zkvalitnění nakládání s odpady - sběrný dvůr - stavební část, pol Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem Celkem ,00 0, , ,00 0,00 100,00 skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % z toho: ORJ 901 Neinvestiční přijaté transfery od obcí za přestupky Celkem ,00 0, , ,00 0,00 100,00 skut schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % 5011 Bohuslávky 1.000,00 0, , ,00 0,00 100, Dolní Nětčice 0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 100, Dolní Újezd 5.900,00 0, , ,00 0,00 100, H. Nětčice 1.300,00 0, , ,00 0,00 100, Jezernice 5.600,00 0, , ,00 0,00 100, Osek n/b ,00 0, , ,00 0,00 100, Soběchleby 1.900,00 0, , ,00 0,00 100, Týn n/b. 900,00 0, , ,00 0,00 100, Veselíčko 1.000,00 0, , ,00 0,00 100,00 ORG Obec - příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

13 pol Neinvestiční přijaté transfery od krajů Celkem ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 - ÚZ dotace pro JSDH dle Pravidel pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje [detailně výdaje 5512], - ÚZ Program podpory environ. vzděl., výchovy a osvěty Olkr. [ ZŠ Hranická a ZŠ Osecká], - ÚZ zajištění regionálních funkcí knihoven [určeno MěK], - ÚZ Obnova kulturních památek v Ol. kraji [výměna výplní otvorů, ul. 28. října, čp. 35], - ÚZ Obnova staveb drobné architektury místního významu [oprava kříže u MetalPlastu], - ÚZ Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji Kov ve městě X. (140 tis.); pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti 18. ročník (10 tis.), na Svatojakubské hody - Koncert místních kapel (20 tis.); pro MěK: Pohádkové město Lipník nad Bečvou (9 tis.), - ÚZ Podpora cestovního ruchu, - ÚZ MV ČR GŘ HZS ČR na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH, na jejich odbornou přípravu a na věcné vybavení a za uskutečněný zásah [detailně výdaje 5512], pol Investiční přijaté transfery ze státních fondů ,65 0, , ,99 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - v rámci programu OPŽP transfer z SFŽP ČR na technologické vybavení sběrného dvora, pol Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,20 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - ÚZ MV ČR Podpora prevence kriminality inv. transfer, - ÚZ úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov podle vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, - ÚZ programu OPŽP EU FS transfer na technologické vybavení sběrného dvora, pol Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,00 0, , ,79 0,00 100,00 ORG ÚZ skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost Rozdíl % - investiční dotace z ROP revitalizace ul. Bratrská a rekonstrukce ul. Losertova a Palackého, Financování celkem , , , , ,40 137,14 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % pol Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,91 0, , , ,48 137, , , , , ,08 30,35 - zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2013 a prostředků z účelových fondů, pol Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , , ,00 0,00 100,00 - výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

14 Vlastní fondy celkem , , , ,00 0,00 100,00 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % pol Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , , , ,00 0,00 100,00 - přijaté splátky půjček od zaměstnanců, pol Převody z rozpočtových účtů (konsolidace) , , , ,00 0,00 100,00 - převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů sociálního fondu (konsolidace), Konsolidace celkem pol Převody z rozpočtových účtů - mimo vlastní fondy (konsolidace) ,65 0,00 0, ,60 skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost - převody mezi bankovními účty města a převody z rozpočtových účtů (konsolidace), Konsolidace celkem , , , ,60 skut. min. roku schvál. rozpočet uprav. rozpočet skutečnost - převody mezi bankovními účty města a převody z vlastních fondů a z rozpočtových účtů, V ý d a j o v á č á s t r o z p o č t u V ý d a j e c e l k e m , , , , ,62 93,91 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % Zemědělství a lesní hospodářství celkem , , , , ,25 87,17 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče Celkem , , , , ,00 92,04 pol Nákup materiálu 343 0, , ,00 345, ,00 17,25 - přepravka na zvířata, , , , , ,00 93, , , , , ,00 90,72 - ORG 343 poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, - ORG 410 plošná deratizace, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

15 pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0,00 0, , ,00 0,00 100,00 - neinv. přísp. Technické služby Lipník n/b., p. o. - na chemický postřik travin a náletů kolem hradeb, 1031 Pěstební činnost , , , , ,25 65,85 - úklid klestu vč. pálení, ochrana proti buření a okusu zvěří, zalesňování k.ú. Podhoří na Moravě a k.ú. Lipník n/b ( Závrbek), 1032 Podpora ostatních produkčních činností , , , , ,00 92,53 - těžba a přibližování dřeva v lesích města, nahodilá těžba likvidace stromů napadených kůrovcem, 1036 Správa v lesním hospodářství Celkem , , , ,00 0,00 100,00 pol Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ,00 0, , ,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 100,00 - ÚZ MZe ČR výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ MZe ČR činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem , , , , ,39 90,21 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 2141 Vnitřní obchod 415 0, , , , ,00 45,50 - soutěž o titul historické město výstavní panel, propagace, přesun na 2212, 2143 Cestovní ruch Celkem , , , , ,28 98,95 pol Ostatní osobní výdaje , , ,00 120, ,00 1,20 - DPP reprezentace města při akcích z oblasti cestovního ruchu, pol Odměny za užití duševního vlastnictví , , , ,00 0,00 100,00 - vytvoření hry Stezka strážce času pro děti, pol Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , ,00-8,00 99,92 - pořízení informační tabule SOLO Lipník (6.292), kovové konstrukce adventního věnce (4.000), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

16 pol Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 441 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 100,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, přesuny na pol. 5139, - ORJ 2240 kalendář města 2015, přesun na pol. 5137,5139, pol Nákup materiálu , , , ,22-81,78 99, , , , ,00 0,00 100,00 - magnetky, perokresba zvonice, nabídkový list MB, letáky Rok času 2014 s kalendářem akcí, leták Tip na výlet, brožura Průvodce památkami Lipníkem n. B., propagační obrázek 2014 (ulice od Vrbíka), rámečky, pasparty, letáky Kovářské město, výroba klíče od zvonice, herní plán hry Lipenský okruh, kelímky pro peloton Na kole dětem, klíčenky, lipové lístky, maňásek Tilinka, dárkové papírové tašky, omalovánky MB, minitužky, igelitky, propisky, kulturní záložky 2015, zvonek kovový, komprimentky ke zvonečkům, propagační obrázek 2015 (křeslo Sony) + rámečky, lucerny a světýlka na adventní věnec - baterie a svíčky do lucerniček, kniha Lipensko romantické, mapa MB trhačka a skládačka, minipastelky, leták Kovářské město, střešní zahrada, pexesa, - ORJ 2240 kalendář města 2015, , , , ,50-4,50 99, , , , ,00 0,00 100, , , , ,00-1,00 99,99 - vkládání nabídkového listu MB do UN, inzerce a předplatné v Novém Přerovsku, grafika letáku Rok času 2014, prezentace města na interaktivní tabuli Daruma, doména Moravské brány, PR článek v TIMU (společně se členy MB), přistavení autovláčku na městské akce, grafická příprava plakátu CB, výlep na akci Dny MB a hry Lipenský okruh, výměna destiček a umístění - údržba a čištění kostek hry Lipenský okruh, odborná prezentace hodinového stroje panem Kopeckým, zajištění akce zahájení CB technické zázemí, prezentace na infotextových stránkách TV Přerov, inzerce v Olomouckém večerníku, - ORJ 2240 fotodokumentace a grafické zpracování kalendáře města 2014, práce TSL související s přípravou adventního věnce, vánoční výzdoba věnce u morového sloupu. - ORJ 2241 Cyklostezka Bečva - služby HRA na rok 2014, přeprava autobusem do Velkých Karlovic v rámci akce Den bez aut alias zamykání CB, pol Opravy a udržování 441 0, ,00 0,00 100,00 - oprava informační tabule na ul. Piaristická spoluúčast pojišťovny pol Pohoštění 441 0,00 950,00 950,00 0,00 100,00 - pohoštění členů Moravské brány na schůzce, pol Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 441 0, ,00 0,00 - přesun na pol. 5139, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , ,00 0,00 100, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 - neinv. přísp. Městská knihovna Lipník n/b., p. o. (MěK) pro Turistické informační centrum (TIC), - ÚZ OlKr Podpora cestov. ruchu - projekt Mobilní služby pro návštěvníky města Lipník n/b., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

17 2212 Silnice Celkem , , , , ,46 89, ,50 0, , ,70-211,30 99, , ,00 762,30-237,70 76,23 - vodorovné dopravní značení v ul. Komenského sady, ul. Neffova, - ORJ 2208 povinné zveřejnění průběhu výběrového řízení, pol Opravy a udržování ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , , ,51-934,49 99, , , ,66-205,34 99, , , ,90-1,10 99,99 - ORG 345 MČ Loučka nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 346 MČ Podhoří nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347 MČ N. Dvory nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na 6171, - ORG 410 ul. B. Němcové výměna silničních obrubníků, - ORG 410, ORJ 2010 ul. M. Alše oprava části jednoho pruhu místní komunikace, - ORG 415 oprava vod. dopravního značení, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0, , ,00 0,00 100,00 - TS Lipník n/b., p. o. - opravy místních komunikací v ulici B. Němcové, Podhoří (165 tis.), a ul. Seminárka (700 tis.) asfalt, pol Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 410 0, , ,00 0,00 100,00 - tsf. poskytnutý na opravu povrchu části účelové komunikace v Podhůře, pol Budovy, haly a stavby ,00 0, , , ,53 37, ,00 0, , ,43-205,00 99, , , ,10 0,00 100, , , ,57 0,00 100,00 - ORJ 2208 rekonstrukce ul. Palackého a Losertova zpracování žádosti na dotaci, - ORJ 2221 revitalizace ul. Bratrská zpracování žádosti o dotaci + VŘ + realizace, převod do r. 2014, - ORJ rekonstrukce ul. Palackého a Losertova zpracování žádosti na dotaci, - ORJ revitalizace ul. Bratrská zpracování žádosti o dotaci + VŘ + realizace, pol Stroje, přístroje a zařízení 415 0, , ,00-14,00 99,99 - realizace přechodu u PENNY, 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Celkem , , , , ,75 97, ,00 0, , ,09-725,91 96,37 - řetízkové zábradlí ul. Komenského sady, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

18 pol Opravy a udržování , , ,00 0, ,00 0, ,74 0, , ,81-12,19 99, , , ,11-53,89 99, , , , ,76 94, , , , ,00 0,00 100,00 - ORG 345 nebylo potřeba čerpat, - ORG 410 dodláždění chodníku okružní křižovatka, - ORG 410, ORJ 2010 oprava chodníkového tělesa - okružní křižovatka u pošty, - ORG 410, ORJ 2234 úprava cyklostezky Bečva u Oseckého jezu levý břeh, - ORG 441 správa a údržba Cyklostezky Bečva a doplnění cykloznačení na Lipensku, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 0, , ,00 0,00 100,00 - TS opravy chodníků v ul. B. Němcové (300 tis.), v ul. Seminárka (390 tis.) a v Loučce (860 tis.), 2221 Provoz veřejné silniční dopravy pol Výdaje na dopravní územní obslužnost , , , , ,00 92,84 - dle smlouvy o závazku veřejné služby s ARRIVA MORAVA, a. s., 2223 Bezpečnost silničního provozu Celkem , , , , ,00 83,01 pol Nákup materiálu 450 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - přesun na pol. 5194, pol Konzultační, poradenské a právní služby 450 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 - přesun na pol. 5194, , , , ,00-40,00 98,66 - BESIP servis dětských jízdních kol pro výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, pol Věcné dary , , , , ,00 81,66 - BESIP nákup cen do soutěží a besed blikačky na jízdní kola, reflexní prvky, 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , , , , ,00 87,12 - aktualizace digitálního pasportu dopravního značení podle schválených změn, 2299 Ostatní záležitosti v dopravě Celkem 5.305, , , , ,00 33,02 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

19 pol Konzultační, poradenské a právní služby , , , , ,00 41,08 - znalečné pro potřeby řešení přestupků na pozemních komunikacích - dopravních nehod, , , ,00 750, ,00 7,50 - překlady do cizích jazyků v rámci řešení dopravních přestupků, pol Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,00 500,00 500,00 0,00 100,00 - vratka přeplatku, 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Celkem , , , , ,90 89, , , , ,00-367,00 99,89 - provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u vyústí kanalizací v místních částech, pol Opravy a udržování , , , , ,86 99, , ,00 0, ,00 0, , , ,96-313,04 98,69 - ORG opravy kanalizací ve vlastnictví města v Loučce stoka D ( ,84), v ul. B. Němcové odvodnění pomocí vpustí (99.704,00), v ul. Bohuslávská úprava odvodnění komunikace (14.348,18), úprava odvodnění části komunikace v ul. Na Bečvě (6.076,62), oprava kanalizační přípojky v ul. Bratrská (11.930,60) a oprava stávající vpusti v ul. Sv. Čecha (33.504,90), - ORG 460 objednána oprava kanalizačního čela a vyčištění části toku v Podhůře, z důvodu nepřízně počasí nebyla tato oprava do konce roku 2014 provedena (realizace 2015), - ORG 345 oprava uliční vpusti v Loučce, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 365 0, , ,00 0,00 100,00 - TS oprava kanalizace v ul. Zahradní, 2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem , , , , ,00 28,74 pol Opravy a udržování 460 0, , , ,00 0,00 100,00 - vyčištění vodního toku Loučka v intravilánu města, pol Ostatní nákupy j.n 415 0, ,00 0, ,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl Celkem 0, , ,00 0, ,00 0,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

20 pol Nákup materiálu 460 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, 460 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na 3745, 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - nebyl důvod čerpat, přesun na 3745, Služby pro obyvatelstvo celkem , , , , ,93 95,24 skutečnost min. roku schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost rozdíl % 3111 Předškolní zařízení pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , ,00 0,00 100,00 - neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., 3113 Základní školy Celkem , , , , ,00 99,85 pol Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnické osoby , , , , ,00 93,54 - dle smlouvy poskytnutý příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko, pol Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , , ,00 0,00 100, , , , ,00 0,00 100,00 - ORG 311 neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/b., p. o., - ORG 312 neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/b., p. o., pol Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , ,00 0,00 100, , , ,00 0,00 100,00 - ORG 311 neinv. transfer org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/b., p. o. projekt Den země 2014, - ORG 312 neinv. transfer org. ZŠ Osecká Lipník n/b., p. o. projekt Poznej a chraň přírodu, pol Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 312 0, , ,00 0,00 100,00 - inv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/b., p. o., 3117 Základní škola Loučka, p. o. Celkem , , , ,00 0,00 100,00 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 31.549.192,24

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2011 31.549.192,24 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2011 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2011 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedaní konaném dne 14.12.2010, usnesení č. 24/2010

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 23.413.862,91

Finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2009 23.413.862,91 Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2009 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2009 dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem města na zasedání konaném dne 16.12.2008 usnesením č. 398/2008

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000

1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu 0,000 Schválený rozpočet na rok Org. Odd. Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závis. čin. a fčních pož 7 500,000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti 200,000 1113 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 Příjmy: OBEC STUDENÁ Nám. sv. J. Nepomuckého 18, 378 56 STUDENÁ Rozpočet schválen zastupitelstvem dne: Starosta obce (podpis,razítko): OdPa ÚZ NZD ORG Položka Text Rozpočet 2017

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016

ROZPOČET OBCE DOBRČICE NA ROK 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 360 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 1113 Daň z příjmů

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/4 schválené v rámci programu 20. zasedání zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/3 Rozpočet obce po RO 2013/4 Změna

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 V Jezeřanech-Maršovicích dne 15.11.2013 Počet listů: 9 NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 PŘÍJMY par. pol. název 2014 poznámka 0 1111 Daň

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-12/2013 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 1 900 2 403 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 300 332

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti

v tis. Kč Daňové příjmy Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti OBEC POSTŘEKOV PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU na rok 6 - v tisících Kč ODPA POL ORJ v tis. Kč Daňové příjmy 422 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 2400 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 2 4 Daň z příjmu fyz.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 5 000,00 Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. roku 2014 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 710 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkText návrh 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 64 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více