PŘÍTECH. Smykové tření

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍTECH. Smykové tření"

Transkript

1 PŘÍTECH Smykové tření Gymnázium Cheb Nerudova 7 Tomáš Tomek, 4.E 2014/2015

2 Prohlášení Prohlašuji, že jem maturitní práci vypracoval amotatně pod vedením Mgr. Vítězlava Kubína a uvedl v eznamu literatury veškerou použitou literaturu a další informační zdroje včetně internetu. V Chebu dne... Podpi autora

3 Tento projekt vypracoval Tomáš Tomek, tudent Gymnázia v Chebu, žijící v Chebu. Práce je vypracována pro maturitní zkoušku a pro outěž PŘÍTECH. Hlavním tématem této maturitní práce je mykové tření a měřenou úlohou je oučinitel mykového tření ledu. Měření bylo prováděno třemi druhy materiálů (dřevo, guma, kov), kdy u jednoho z nich e měnila jeho hmotnot. Výledné oučinitele pro každý materiál jou poté porovnány. Dále je vypočítána velikot odporu vzduchu a porovnána velikotí třecí íly. Projekt byl vytvořen minimálními požadavky na náklady.

4 Obah 1. Úvod Teorie Smykové tření (kinematické) Klidové tření (tatické) Součinitel mykového tření Odpor vzduchu (odpor protředí) Metodika měření Uvedení do problematiky Pomůcky Míto měření Potup měření Setavení aparatury Způob měření Hypotézy a očekávání Měření a výpočty Měření oučinitele mykového tření pro různé materiály Měření oučinitele mykového tření pro dřevěnou krychli bez zatížení a e zatížením Výpočet odporu vzduchu a porovnání e ilou třecí Výpočet odporu vzduchu Výpočet třecí íly Porovnání odporu vzduchu třecí ilou Závěr Zdroje Tištěné zdroje: Internetové zdroje: Přílohy Fotodokumentace Tabulka hodnot pro oučinitel mykového tření (naměřené hodnoty, hodnoty z fyzikálních tabulek nebo internetu)...21

5 1. Úvod Jednou z čátí maturitní zkoušky z fyziky je maturitní práce na téma, které i tudenti vyberou, vypracují a obhájí. Pro vou práci jem i vybral téma: Smykové tření. Zvolené téma jem prodikutoval e vými profeory fyziky, provedl prvotní měření a výpočty, abych zjitil, zda je možné dále vše ukutečnit. Toto téma jem i zvolil, jelikož devátým rokem hraji závodně hokej a mám k ledu určitý vztah. Vždy mě facinovalo, jak puk lehce klouže po ledě. Jaký je pocit dotat přenou přihrávku na hůl v ten právný ča a řítit e do šance. Zajímalo mě, co kdyby byl puk zhotoven z tvrdého dřeva či kovu a jak by to ovlivnilo jeho chování a vlatnoti. Dalším důvodem proč jem i toto téma zvolil je, že mám možnot přítupu na ledovou plochu zimního tadionu, kde jem provedl vá měření. Hlavní veličiny mého měření jou vzdálenot a ča tedy ča, za který těleo (puk, dřevěný válec, železný válec) urazilo určitou vzdálenot. Dále jem e zabýval odporem vzduchu, který půobí na těleo a zda-li je tak malý oproti třecí íle, že bych ho mohl zanedbat. 5

6 2. Teorie 2.1. Smykové tření (kinematické) Smykové tření je jev, kdy e jedno těleo tře (mýká) po tělee druhém. S tímto typem tření e etkáváme každý den, například když pounujeme vůj telefon po tole na okraj tolu, abychom ho zvedli, když i chceme ednout ke tolu a odouváme židli nebo v mém případě, když puk klouže po ledu. Tření je v mnoha ohledech velmi důležité. Umožňuje chůzi, louží ke zpomalení např. u brzd v automobilu. Smykové tření vzniká zejména z nerovnoti tyčných ploch obou těle, která o ebe třou. Při tření e jejich tyčné plochy deformují, obrušují a tím vzniká třecí íla. Třecí íla je opačně orientovaná k rychlotí tělea a její půobiště je na tyčných plochách obou těle. Velikot třecí íly: 1. závií na velikoti obahu třecích ploch, 2. závií na hruboti, drnoti třecích ploch, 3. podtatně nezávií na rychloti ( při malých rychlotech e třecí íla nemění, avšak při větších rychlotech e zmenšuje), 4. je přímo úměrná velikoti normálové íly a oučiniteli mykového tření. Pokud F je tála íla, která půobí ve měru pohybu, Ft je íla třecí a těleo e pohybuje po vodorovné podložce, potom platí: 1. Pokud F = Ft, těleo e pohybuje rovnoměrně 2. Pokud F > Ft, těleo e pohybuje rovnoměrně zrychleně 3. Pokud F < Ft, těleo e pohybuje rovnoměrně zpomaleně 6

7 Vzorec pro výpočet mykového tření: F t = f F n, kde F t je třecí íla, k je oučinitel mykové tření a Fn je íla normálová (íla kolmá na podložku, po které těleo mýká). Obrázek 1: těleo na vodorovné podložce Je-li podložka vodorovná, íla Fn e rovná tíhové íle Fg. Pochybuje-li e těleo po nakloněné rovině uhlém α je F n = F G co α. Obrázek 2: těleo na nakloněné rovině 7

8 2.1. Klidové tření (tatické) Klidové tření nebo také tatické je peciální případ mykového tření. Vzniká mezi těley, které e nepohybují, tedy jou v klidu. Velikot klidového tření je zpravidla větší než velikot mykového tření za tejných podmínek, jelikož íla potřebná k uvedení tělea do pohybuje je vetší než íla, která udržuje těleo v pohybu rovnoměrně přímočarém Stejně jako mykové tření závií klidové tření na vlatnotech látek, které o ebe třou, tedy jejich hrubot, drnot, dále nezávií na velikoti obahu tyčných ploch a velikot klidové tření je přímo úměrné normálové íle. Vzorec pro klidové tření: F t0 = f 0 F n, kde F t0 je klidové tření, f 0 je oučinitel klidového třeni a F n je normálová íla. 2.2 Součinitel mykového tření Součinitel mykového tření je kalární fyzikální veličina tedy bezjednotková veličina. Součinitel mykového tření závií na jakoti tyčných ploch. Jakotí tyčných ploch mylíme materiál, z něhož jou plochy vyrobeny ( ocel, železo, dřevo, guma, led) a způob jakých jou materiály opracovány ( hladké zbroušené dřevo, neopracované hrubé dřevo, ). Zpravidla je oučinitel mykového tření menší než oučinitel klidového tření. Vzorec pro oučinitel mykového tření lze vyjádřit ze vzorce pro mykové tření: f = F t F n. Součinitel mykového tření je tedy přímo úměrný třecí íle a nepřímo úměrný íle normálové. Lze tedy uoudit, že čím větší bude třecí íla tím větší hodnotu bude mít i oučinitel mykového tření a také čím vetší bude normálová íla, tím bude mít oučinitel mykového tření menší hodnotu. 2.3 Odpor vzduchu (odpor protředí) Odpor vzduchu je oubor všech il, kterými plyn (vzduch) braní pohybu těleu v tomto protředí. Odpor vzduchu je způoben třením, které vzniká při kontaktu tělea a protředí. Jelikož je rychlot relativní, nezáleží na tom, jetli je těleo v klidu a vzduch proudí kolem něj (obtékaní těle) nebo e těleo pohybuje v nepohybujícím e vzduchu. Síla, která půobí proti pohybu tělea, e nazývá odporová íla. Vzorec pro výpočet íly odporu vzduchu: F = 1 2 C S ρ v2, kde C je oučinitel odporu, S je plošný průřez tělea kolmý k proudění vzduchu, ρ hutota protředí (hutota vzduchu), v rychlot obtékání. Součinitel odporu e mění v záviloti na tvaru tělea, čím má těleo aerodynamičtější tvar tím nižší bude je oučinitel odporu. Např. vypouklá koule má oučinitel 8

9 odporu kolem 0,33, zatímco dutá koule má oučinitel odporu 1,3. Ze vzorce by e mohlo zdát, že velikot odporové íly e přímo úměrná druhé mocnině rychloti. Avšak ve kutečnoti tomu tak není. Při malých rychlotech je lineární a pro rychloti kolem rychloti zvuku je přímo úměrná třetí mocnině rychloti. 9

10 3. Metodika měření 3.1 Uvedení do problematiky V této kapitole maturitní práce jou popány cíle a způoby měření, použité pomůcky a aparatury, které jem použil. Hlavním cílem mé práce je měření oučinitele mykového tření ledu. Pro vá měření jem i zvolil tři tělea, která budu mezi ebou porovnávat a u některých měnit jejich parametry. Tato tělea jou tandardní gumový puk, dřevěný válec a kovový válec. Hlavními veličinami mého měření jou vzdálenot a ča, tedy vzdálenot, kterou tělea urazí za určitý ča. Tyto veličiny jem měřil z důvodu, abych dále mohl počítat zrychlení ze vzorce = 1 2 at2 a dále použil zrychlení pro výpočet třecí íly F t = m a, kde m je hmotnot tělea a a jeho zrychlení. K tomu, abych zjitil amotný oučinitel mykového tření, jem použil vzorec pro výpočet třecí íly F t = f F n, kde F t je třecí íla, F n normálová íla, f oučinitel mykového tření. Ze vzorce jem vyjádřil amotný oučinitel mykového tření: f = F t F n. Třecí ílu jem již vyjádřil, a proto tačí doplnit pouze ílu normálovou. Normálová íla je íla kolmá na podložku, po které e těleo mýká. V našem případě, kdy je těleo mýkáno po vodorovné vrtvě ledu, je normálová íla tíhová íla. Proto pro výpočet normálové íly jem použil vzorec F n = F G = m g, kde m je hmotnot tělea a g tíhové zrychlení. Dále i můžeme všimnout, když do vzorce f = F t F n doadíme základní jednotky f = m a m g, lze hmotnot tělea zkrátit a dotáváme vzorec pro výpočet koeficientu mykového tření f = a g. Z tohoto zjištění lze uuzovat, že v mém případě oučinitel mykového tření závií na zrychlení tělea a tíhovém zrychlením. Proto abych dokázal, že na hmotnoti tělea nezáleží, jem změnil u jednoho z těle jeho hmotnot a výledky porovnal. Dále jem e zaměřil na odpor vzduchu, jeho velikot a porovnání třecí ilou a jetli je odpor vzduchu zanedbatelný. 10

11 Všechny naměřené hodnoty a výledky jou zpracovány do tabulek. 3.2 Pomůcky Jak jem již zmiňoval, měřenými veličinami jou ča a dráha. Pro měření čau jem zvolil digitální topky a pro měření vzdálenoti jem použil měřící pámo. Digitální topky a pámo jem i vypůjčil ze školy. Zvolenými předměty jou gumový puk, dřevěný válec a kovový válec (kotouč). Puk je tandardní velikoti a váhy. Dřevěný válec o průměru 12 cm a výškou 5,1 cm a kovový kotouč o hmotnoti 1197g, který e nedotýká povrchu při poouvání celou plochou, ale jelikož tření nezávií na velikoti třecí plochy, není to problém. Dále jem použil k zatížení dřevěné krychle pět válcovitých závaží o hmotnotech (493g, 400g, 259g, 198g, 198g) a hřebík o hmotnoti 9g. 3.3 Míto měření Jelikož hraji závodně hokej, mám relativně dobrý přítup k ledové ploše pro naměření hodnot. Svá měření jem provedl na venkovní ledové ploše zimního tadionu v Chebu. Ledová plochá má rozměry (30x30 m), tedy dotačující pro mě záměry Potup měření Setavení aparatury První úkonem při měření je etavení aparatury. Jako první krok jem našel nejlepší míto na ledové ploše, kde byl led nejvíce hladký, čitý a uchý. Dále jem na ledě vyznačil ryku. Pro vyznačení ryky jem použil pravítko a černý lihový fix, jelikož na ledě byl velmi zřetelně vidět a na konci měřeni e dal nadno mazat. Dále jem vedle ryky položil začátek tupnice páma a pámo natáhl měrem kolmo od ryky. Dále jem i připravil topky a všechna tělea, která budu měřit,závaží kladivem a hřebíkem. Vše jem muel mít co nejlépe připravené, jelikož jem mohl být na ledové ploše po omezenou dobu, a abych tihl naměřit tolik měření kolik jem potřeboval, muel jem i počínat vižně a bez komplikací. 11

12 3.4.2 Způob měření Těleo jem uvedl do pohybu vou rukou. V ten okamžik, kdy projelo těleo pře ryku vyznačenou na ledě, e začal měřit ča. Až e těleo zatavilo, měření čau e ukončilo a změřila e uražená vzdálenot tělea. Každé těleo bylo měřeno deetkrát. Po několika neměřených pokuech jem zvolil takovou ílu pro rozpohybování tělea, aby zatavilo mezi 4,5m a 6,5m. Kdyby těleo urazilo kratší vzdálenot, trvalo by mu to kratší dobu a tím by e značně zvětšila chyba měření. Kdyby mělo těleo urazit delší vzdálenot, chyba měření by e zmenšila, avšak bylo by více obtížně namířit těleo právným měrem a komplikovalo by to měření. Při zatěžovaní dřevěného kvádru jem použil 6 závaží, hřebík a kladivo. Při zvyšování hmotnoti jem vždy každé závaží přibil kladivem na třed kvádru horní trany a tento proce jem opakoval 4x, takže jem měl 5 různých hmotnotí dřevěného kvádru Hypotézy a očekávání Jak jem již zmiňoval, oučinitel mykového tření závií na jakoti tyčných ploch, tedy materiálu, ze kterých jou plochy vyrobeny. Proto očekávám, že e oučinitele u různých materiálů budou lišit, avšak pouze o pár deetinných mít, jelikož všechna tělea kloužou po ledě a jejich hrubot tyčných ploch e nijak záadně neliší. Při zjišťování oučinitelů mykového tření pro různé materiály jem zjitil že zpravidla největší oučinitel mykového tření má guma, která e tře různými materiály, a dále menší oučinitel má dřevo a nejmenší kov. Poroto jem očekával, že největší oučinitel mykového tření bude mít guma a nejmenší kov. Dále jak vychází ze vzorce f = a g, oučinitel nezávií na hmotnoti tělea. Pro jem očekával, že koeficient mykového tření u dřeva e zatížením i bez zatížení bude tále tejným lišící e pouze nepatrně. Dále jem jem měl předtavu že odpor vzduchu tak malý, že ho budu moci zanedbat. 12

13 4. Měření a výpočty V této kapitole práce jou zpracovány naměřené hodnoty e tatitickým zpracováním, zpracovány do tabulek nebo zaneeny do grafů. Své měření jem rozdělil do dvou čátí. V první čáti jem měřil různá tělea (puk, dřevěná krychle, kovový kotouč) a v druhé čáti jem měřil dřevěnou krychli e závažím. Dále je v této kapitole vypočítán odpor vzduchu a porovnán velikotí třecí íly Měření oučinitele mykového tření pro různé materiály Guma (puk) t m Č. m. f e r (%) e 1. 2,29 4,65 0,181 8,95 0, ,5 5,36 0,175 8,19 0, ,44 5,16 0,177 8,39 0, ,48 5,23 0,173 8,26 0, ,35 4,85 0,179 8,72 0, ,43 5,35 0,185 8,42 0, ,51 5,32 0,172 8,16 0, ,34 4,87 0,181 8,75 0, ,37 5,1 0,185 8,63 0, ,35 4,96 0,183 8,71 0,016 X 0,179 8,52 0,015 e 0,1 0,01 k _=( 0,179 ± 0,015 ) ; er _= 8,52 % tabulka 1: Součinitel mykového tření (Guma) 13

14 Dřevo Č. m. f e r (%) e 1. 3,3 5,42 0,101 6,25 0, ,32 5,85 0,108 6,20 0, ,14 5,43 0,112 6,55 0, ,28 6,14 0,116 6,26 0, ,28 6,11 0,116 6,26 0, ,56 6,34 0,102 5,78 0, ,12 5,43 0,114 6,59 0, ,31 6,24 0,116 6,20 0, ,15 5,39 0,111 6,53 0, ,5 6,34 0,106 5,87 0,006 X e t m k _=( 0,110 ± 0,007 ) ; er _= 6,26 % 0,110 6,26 0,007 0,1 0,01 tabulka 2: Součinitel mykového tření (Dřevo) Kov Č. m. f e r (%) e 1. 3,39 4,97 0,088 6,10 0, ,57 5,5 0,088 5,78 0, ,45 4,88 0,084 6,00 0, ,84 5,93 0,082 5,38 0, ,51 5,22 0,086 5,89 0, ,7 5,54 0,083 5,59 0, ,64 5,61 0,086 5,67 0, ,78 5,83 0,083 5,46 0, ,49 5,33 0,089 5,92 0, ,42 5,39 0,094 6,03 0,006 X e t m k _=( 0,086 ± 0,005 ) ; er _= 5,79 % 0,086 5,79 0,005 0,1 0,01 tabulka 3: Součinitel mykového tření (Kov) 14

15 Nedůležitější hodnotou v tabulkách je aritmetický průměr oučinitele mykového tření. Protože jem k měření dráhy používal pámo zvolil jem hodnotu outavné chyby e = 0,01. K měření čau jem používal digitální topky, proto jem zvolil outavnou chybu e = 0,1. Jelikož jem při výpočtu oučinitele mykového tření použil vzorec, kde e vykytují operace náobení a dělení, nejdříve jem vypočítal chybu relativní a poté abolutní chybu. Chybu relativní jem vypočetl jako oučet relativních chyb. Abolutní chybu jem jem vypočetl pomocí vzorce e = er 100% X. Pro výledné hodnoty aritmetického průměru chyb abolutních i relativních jem naopak nejdříve vypočetl chybu abolutní a až poté chybu relativní, jelikož u aritmetického průměru je použita početní operace čítání. Při zjišťovaní hodnoty tíhového zrychlení z fyzikálních tabulek jem zjitil, že rozdíl mezi hodnotami tíhového zrychlení na pólu a rovníku jou zanedbatelně malé a také, že jem měření prováděl na jedné zeměpiné šířce, proto jem hodnotu tíhového zrychlení použil jako kontantu a tedy jem ji nezapočítával do chyb měření Měření oučinitele mykového tření pro dřevěnou krychli bez zatížení a e zatížením. Dřevo (bez zatížení celková hmotnot m= 380g) Č. m. f e r (%) e 1. 3,3 5,42 0,101 6,25 0, ,32 5,85 0,108 6,20 0, ,14 5,43 0,112 6,55 0, ,28 6,14 0,116 6,26 0, ,28 6,11 0,116 6,26 0, ,56 6,34 0,102 5,78 0, ,12 5,43 0,114 6,59 0, ,31 6,24 0,116 6,20 0, ,15 5,39 0,111 6,53 0, ,5 6,34 0,106 5,87 0,006 X e t m 0,1 0,01 k _=( 0,110 ± 0,007 ) ; er _= 6,26 % 0,110 6,26 0,007 tabulka 4: Součinitel mykového tření (Dřevo (bez zatížení celková hmotnot m= 380g)) 15

16 Dřevo (jedno závaží celková hmotnot m= 876g) t m Č. m. f e r (%) e 1. 3,38 5,58 0,100 6,10 0, ,55 6,07 0,098 5,80 0, ,1 5,43 0,115 6,64 0, ,16 6,14 0,125 6,49 0, ,27 6,11 0,116 6,28 0, ,54 6,34 0,103 5,81 0, ,94 5,43 0,128 6,99 0, ,26 6,24 0,120 6,30 0, ,17 5,39 0,109 6,49 0, ,5 6,34 0,106 5,87 0,006 X 0,112 6,30 0,007 e 0,1 0,01 k _=( 0,112 ± 0,007 ) ; er _= 6,30 % tabulka 5: Součinitel mykového tření (Dřevo (jedno závaží celková hmotnot m= 876g) Dřevo (dvě závaží celková hmotnot m= 1278g) 1. 3,29 6,29 0,118 6,24 0, ,06 5,48 0,119 6,72 0, ,24 6,16 0,120 6,34 0, ,11 5,39 0,114 6,62 0, ,31 6,46 0,120 6,20 0, ,13 5,37 0,112 6,58 0, ,41 6,28 0,110 6,02 0, ,27 5,58 0,106 6,30 0, ,22 5,84 0,115 6,38 0, ,27 5,6 0,107 6,29 0,007 e t m Č. m. f e r (%) e k _=( 0,114 ± 0,007 ) ; er _= 6,37 % X 0,114 6,37 0,007 0,1 0,01 tabulka 6: Součinitel mykového tření (Dřevo (dvě závaží celková hmotnot m= 1278g)) 16

17 Dřevo (tři závaží celková hmotnot m= 1541g) Č. m. f e r (%) e 1. 3,09 5,77 0,123 6,65 0, ,3 6,17 0,116 6,22 0, ,27 6,25 0,119 6,28 0, ,06 5,41 0,118 6,72 0, ,24 5,6 0,109 6,35 0, ,25 5,44 0,105 6,34 0, ,32 5,73 0,106 6,20 0, ,35 6,08 0,110 6,13 0, ,24 6,12 0,119 6,34 0, ,19 5,93 0,119 6,44 0,008 X e t m k _=( 0,114 ± 0,007 ) ; er _= 6,37 % 0,114 6,37 0,007 0,1 0,01 tabulka 7: Součinitel mykového tření (Dřevo (tři závaží celková hmotnot m= 1541g)) Dřevo (pět závaží celková hmotnot m= 1940g) Č. m. f e r (%) e 1. 3,24 5,86 0,114 6,34 0, ,35 5,97 0,108 6,14 0, ,276 6,43 0,122 6,26 0, ,17 5,89 0,119 6,48 0, ,5 6,38 0,106 5,87 0, ,26 5,38 0,103 6,32 0, ,22 5,84 0,115 6,38 0, ,49 6,22 0,104 5,89 0, ,37 5,87 0,105 6,11 0, ,34 6,02 0,110 6,15 0,007 0,111 6,20 0,007 X e t m 0,1 0,01 k _=( 0,111 ± 0,007 ) ; er _= 6,20 % tabulka 8: Součinitel mykového tření (Dřevo (pět závaží celková hmotnot m= 1940g)) 17

18 Nedůležitější hodnotou v tabulkách je aritmetický průměr oučinitele mykového tření. Při tatitickém zpracovaní výledků jem i počínal tejně jako v předchozí kapitole Měření oučinitele mykového tření pro různé materiály 4.3. Výpočet odporu vzduchu a porovnání e ilou třecí. Pro výpočet odporu vzduchu jem zvolil ituaci, kdy bude odpor co největší. Ze vzorce pro výpočet vzduchu F = 1 C S ρ v lze vyčít, že největší odpor vzduchu bude mít těleo 2 nejméně aerodynamický tvarem, největší rychlotí nebo největší velikotí plochy průřezu kolmého ke měru rychloti tělea. Proto jem zvolil počítat odpor vzduchu u dřevěného válce e všemi závažími, jelikož má největší plochu průřezu kolmého ke měru rychloti tělea dále proto že tvar všech těle je velmi podobný proto oučinitel odporu bude u všech těle velice podobný a rychloti všech těle jou také velice podobné. Protože výpočet nemuí být z celá přený, jelikož nám ukazuje hrubý poměr mezi třecí ilou a odporem vzduchu, nepočítám chybami měření ani odchylkami Výpočet odporu vzduchu Válec e závažími : C = 0,8 S = 98,44 cm 2 = 9, cm 2 ρ = 1,342 kg m -3 v= 3,92 m -1 F o = 0,5 0,8 9,844 1,342 3,92 = 0,02 N Výledná velikot odporu vzduchu je 0,02 N Výpočet třecí íly Pro výpočet třecí íly použiji vzorec F t = f F n. Válec e závažími: f = 0,111 m = 1,94 kg Ft = 0,111 1,94 9,81 = 2,11 N Výledná velikot třecí íly je 2,11 N. 18

19 4.3.3 Porovnání odporu vzduchu třecí ilou. Zjitili jem že odpor vzduchu má hodnotu F o = 0,02 N. a třecí íla hodnotu Ft = 2,11 N. Například pomocí trojčlenky lze zjitit, že odpor vzduchu oproti třecí íle je více než 100x menší. Proto jem uoudil, že odpor vzduchu je zanedbatelně malý. x= 100 0,02 =0,95 2,11 19

20 5. Závěr V této kapitole bych rád hrnul vou práci a zhodnotil výledky vého měření a počítání. Výledné hodnoty oučinitele mykového tření pro různé materiály e liší od hodnot, které jem našel v tabulkách nebo na internetu. Důvodem této kutečnoti je podle mého názoru to, že led nebyl dokonale hladký a uchý, proto naměřené velikoti oučinitele mykového tření vyšli o něco vetší než hodnoty v tabulkách. Dále e prokázala původní hypotéza, že odpor vzduchu je zanedbatelně malý. Díky těmto kutečnotem jem výledky vého měření v celku pokojený a celou práci hodnotím kladně. Práce na tomto projektu e mi líbila a doufám, že mi bude v budoucnu přínoem. 20

21 6. Zdroje 6.1 Tištěné zdroje: [1] LEPIL, Oldřich, Milan BEDNAŘÍK a Radmila HÝBLOVÁ. Fyzika pro třední školy. 5., přeprac. vyd. Praha: Prometheu, 2012, 253. Učebnice pro třední školy (Prometheu). ISBN [2] SVOBODA, Emanuel. Přehled tředoškolké fyziky. 4., upr. vyd. Praha: Prometheu, 531., [12] obr. barev. příl. ISBN [3] MIKULČÁK, Jiří. Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro třední školy. 1. vyd. Praha: Prometheu, c2003, 276. ISBN Internetové zdroje: [1]DYNAMIKA: Smykové tření. [online]. [cit ]. Dotupné z: [2] Encyklopedie fyziky: MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ - Obtékání těle reálnou tekutinou. [online]. [cit ]. Dotupné z:http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/109-mechanikakapalin-a-plynu [3] Friction and Coefficient of Friction: Friction theory and coefficient of friction for ome common material and material combination. [online]. [cit ]. Dotupné z: [4]Tření. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francico (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dotupné z: %C3%AD#Smykov.C3.A9_t.C5.99en.C3.AD [5]Odpor protředí. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francico (CA): Wikimedia Foundation, [cit ]. Dotupné z: %C5%99ed%C3%AD 21

22 7. Přílohy 7.1 Fotodokumentace Obrázek 3: Fotky z měření a pomůcky 22

23 7.2 Tabulka hodnot pro oučinitel mykového tření (naměřené hodnoty, hodnoty z fyzikálních tabulek nebo internetu) Guma Kov Dřevo Naměřené hodnoty 0,179 0,086 0,110 Hodnoty z fyz. tabulek a internetu 0,1 0,2 0,03 0,05 tabulka 9: Tabulka hodnot pro oučinitel mykového tření (naměřené hodnoty, hodnoty z fyzikálních tabulek nebo internetu) 23

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření

Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 3: Měření součinitele smykového tření G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6.

FYZIKA 1. ROČNÍK. Tématický plán. Hodiny: Září 7 Říjen 8 Listopad 8 Prosinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6. Tématický plán Hodiny: Září 7 Říjen 8 Litopad 8 Proinec 6 Leden 8 Únor 6 Březen 8 Duben 8 Květen 8 Červen 6 Σ = 73 h Hodiny Termín Úvod Kinematika 8 + 1 ½ říjen Dynamika 8 + 1 konec litopadu Energie 5

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm *

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm * Fyzika 1 2009 Otázky za 2 body 1. Mezi tavové veličiny patří a) teplo b) teplota * c) práce d) univerzální plynová kontanta 2. Krychle má hranu o délce 2 mm. Jaký je její objem v krychlových metrech? a)

Více

Laboratorní práce č. 2: Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu

Laboratorní práce č. 2: Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. : Měření velikosti zrychlení přímočarého pohybu Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentská 2, 461 17 Liberec TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra fyziky, Studentká, 6 7 Liberec POŽADAVKY PRO PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z FYZIKY Akademický rok: 0/0 Fakulta mechatroniky Studijní obor: Nanomateriály Tématické okruhy. Kinematika

Více

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTŘEDNÍ KOMISE FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTŘEDNÍ KOMISE YZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY ČESKÉ REPUBLIKY E-mail: ivo.volf@uhk.cz, tel.: 493 331 19, 493 331 189 Řešení úloh krajkého kola 55. ročníku yzikální olympiády Kategorie E Předložená řešení by neměla

Více

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru

Laboratorní práce č. 3: Kmitání mechanického oscilátoru Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šetiletého a. ročník čtyřletého tudia Laboratorní práce č. : Kitání echanického ocilátoru G Gynáziu Hranice Přírodní vědy oderně a interaktivně FYZIKA

Více

Řešení úloh 1. kola 48. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autořiúloh:J.Jírů(1,3,4,7),I.Čáp(5),I.Volf(2),J.JírůaP.Šedivý(6)

Řešení úloh 1. kola 48. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autořiúloh:J.Jírů(1,3,4,7),I.Čáp(5),I.Volf(2),J.JírůaP.Šedivý(6) Řešení úloh 1. kola 48. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autořiúloh:J.Jírů(1,3,4,7),I.Čáp(5),I.Volf(2),J.JírůaP.Šedivý(6) 1.a) Jetliže kolo automobilu neprokluzuje, je velikot okamžité rychloti

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl sloužit jako vzor pro tvorbu vašich vlastních protokolů.

Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl sloužit jako vzor pro tvorbu vašich vlastních protokolů. Vzorový protokol pro předmět Zpracování experimentu. Tento protokol by měl loužit jako vzor pro tvorbu vašich vlatních protokolů. Na příkladech je zde ukázán právný zápi výledků i formát tabulek a grafů.

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_FYZ_33 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Alena

Více

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY

5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 5b MĚŘENÍ VISKOZITY KAPALIN POMOCÍ PADAJÍCÍ KULIČKY 1. TEORIE: Měření viskozity pomocí padající kuličky patří k nejstarším metodám

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II 1.1.7 Rovnoměrný pohyb II Předpoklady: 16 Minulou hodinu jme zakončili předpovídáním dalšího pohybu autíčka. Počítali jme jeho dráhy v dalších okamžicích pomocí tabulky a nakonec i přímé úměrnoti: autíčko

Více

Gaussovo dělo GYMNÁZIUM CHEB. Soutěž projektů žáků a studentů, PŘÍTECH. kategorie: druhá. tematické zaměření projektu: fyzika

Gaussovo dělo GYMNÁZIUM CHEB. Soutěž projektů žáků a studentů, PŘÍTECH. kategorie: druhá. tematické zaměření projektu: fyzika GYMNÁZIUM CHEB Soutěž projektů žáků a studentů, PŘÍTECH kategorie: druhá tematické zaměření projektu: fyzika Gaussovo dělo Petr Kuska, Le Thach Thao Cheb 2015 Obsah 1. Základní informace o řešitelích projektu...

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB, ZPOMALENÝ POHYB TEORIE. Zrychlení. Rychlost Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S1_D05_Z_MECH_Rovnomerne_zrychleny_pohyb_z pomaleny_pohyb_pl Člověk a příroda Fyzika

Více

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství 23-41-M/01 Vytvořeno listopad 2012

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství 23-41-M/01 Vytvořeno listopad 2012 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Mechanika, statika Pasivní odpory Ing.Jaroslav Svoboda

Více

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ...

Dynamika 43. rychlost pohybu tělesa, třecí sílu, tlakovou sílu ... Dynamika 43 Odporové síly a) Co je příčinou vzniku odporových sil?... b) Jak se odporové síly projevují?... c) Doplňte text nebo vyberte správnou odpověď: - když se těleso posouvá (smýká) po povrchu jiného

Více

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze

3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH. VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proces vodní eroze 3. SPLAVENINY VE VODNÍCH TOCÍCH VZNIK SPLAVENIN (z povodí, z koryt v. t.) Proce vodní eroze DRUHY A VLASTNOSTI SPLAVENIN Rozdělení plavenin: Plaveniny: do 7mm (překryv v 0,1 7,0 mm dle unášecí íly τ 0

Více

Téma: Analýza kmitavého pohybu harmonického oscilátoru

Téma: Analýza kmitavého pohybu harmonického oscilátoru PRACOVNÍ LIST č. Téa úlohy: Analýza kitavého pohybu haronického ocilátoru Pracoval: Třída: Datu: Spolupracovali: Teplota: Tlak: Vlhkot vzduchu: Hodnocení: Téa: Analýza kitavého pohybu haronického ocilátoru

Více

Projekt z volitelné fyziky Výtok kapaliny otvorem ve stěně

Projekt z volitelné fyziky Výtok kapaliny otvorem ve stěně Projekt z volitelné fyziky Výtok kapaliny otvorem ve stěně Jonáš Tuček Gymnázium Trutnov 20. 2. 2016 8. Y Obsah 1. Úvod... 3 2. Teoretický rozbor... 3 2.1. Rozbor aparatury... 3 2.2. Odvození vztahů...

Více

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE KATEDRA FYZIKY LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY méno Stanilav Matoušek Datum měření 16. 5. 5 Stud. rok 4/5 Ročník 1. Datum odevzdání 3. 5. 5 Stud. kupina 158/45 Lab. kupina

Více

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci

Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/ Matematika pro všechny. Univerzita Palackého v Olomouci Projekt OPVK - CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny Univerzita Palackého v Olomouci Tematický okruh: Geometrie Gradovaný řetězec úloh Téma: Komolý kužel Autor: Kubešová Naděžda Klíčové pojmy:

Více

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace. CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou

Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Měření součinitele smykového tření dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=6 Měření smykového tření na nakloněné rovině pomocí zvukové karty řešil např. Sedláček [76]. Jeho konstrukce

Více

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA PRVNÍ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 3. BŘEZNA 2013 Název zpracovaného celku: TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY A) TŘENÍ SMYKOVÉ PO NAKLONĚNÉ ROVINĚ Pohyb po nakloněné rovině bez

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 3. Newtonovy zákony 1 Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština

Více

Pohyb tělesa po nakloněné rovině

Pohyb tělesa po nakloněné rovině Pohyb tělesa po nakloněné rovině Zadání 1 Pro vybrané těleso a materiál nakloněné roviny zjistěte závislost polohy tělesa na čase při jeho pohybu Výsledky vyneste do grafu a rozhodněte z něj, o jakou křivku

Více

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA

Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA Experiment P-6 TŘECÍ SÍLA CÍL EXPERIMENTU Studium vztahu mezi třecí a normálovou silou a koeicientem tření. Sledování změn třecí síly při použití různých povrchů í tělesa. Výpočet součinitelů tření (klidové,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek

Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 4: Určení hustoty látek ymnázium Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník

Více

Propočty přechodu Venuše 8. června 2004

Propočty přechodu Venuše 8. června 2004 Propočty přechodu Venuše 8. června 2004 V tomto dokumentu předkládáme podmínky přechodu Venuše pře luneční kotouč 8. června roku 2004. Naše výpočty jme založili na planetárních teoriích VSOP87 vytvořených

Více

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem

Mechanické kmitání - určení tíhového zrychlení kyvadlem I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 9 Mechanické kmitání - určení

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: Vlastnosti sil, třecí síla Mirek Kubera žák měří vybrané veličiny vhodnými metodami, zpracuje a vyhodnotí výsledky měření síla, velikost síly, siloměr, tření smykové, tření klidové,

Více

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Shrnutí kinematiky. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: Datum vytvoření:

Více

( ) ( ) 1.2.11 Tření a valivý odpor II. Předpoklady: 1210

( ) ( ) 1.2.11 Tření a valivý odpor II. Předpoklady: 1210 Tření a valivý odpor II Předpoklady: Př : Urči zrychlení soustavy závaží na obrázku Urči vyznačenou sílu, kterou působí provázek na závaží Hmotnost kladek i provázku zanedbej Koeficient tření mezi závažími

Více

Laboratorní práce č. 1: Měření délky

Laboratorní práce č. 1: Měření délky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3. ročník šestiletého a 1. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Měření délky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 3.

Více

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N?

1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? MECHANICKÁ PRÁCE 1) Jakou práci vykonáme při vytahování hřebíku délky 6 cm, působíme-li na něj průměrnou silou 120 N? l = s = 6 cm = 6 10 2 m F = 120 N W =? (J) W = F. s W = 6 10 2 120 = 7,2 W = 7,2 J

Více

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt ŠABLONY NA GVM registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 III-2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1. Mechanika 1. 2. Kinematika Autor: Jazyk: Aleš Trojánek čeština Datum vyhotovení:

Více

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM

ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM ANALÝZA PRŮCHODU PAPRSKOVÝCH SVAZKŮ KOUTOVÝM ODRAŽEČEM P Kytka J Novák ČVUT v Praze Fakulta tavební katedra fyziky Práce e zabývá analýzou průchodu paprků koutovým odražečem což je typ hranolu který je

Více

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického.

3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného kyvadla v rámci modelu kyvadla matematického. Pracovní úkoly. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou reverzního kyvadla. 2. Změřte místní tíhové zrychlení g metodou matematického kyvadla. 3. Vypočítejte chybu, které se dopouštíte idealizací reálného

Více

Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika

Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika Dynamika hmotného bodu 20 Pokyny k řešení didaktického testu - Dynamika 1. Test obsahuje 20 otázek, které jsou rozděleny do několika skupin. Skupiny jsou označeny římskými číslicemi. Úvodní informace se

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Brzdné síly Číslo DUM: III/2/FY/2/1/18 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Brzdné síly Číslo DUM: III/2/FY/2/1/18 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Brzdné síly Číslo DUM: III/2/FY/2/1/18 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA

PROUDĚNÍ KAPALIN A PLYNŮ, BERNOULLIHO ROVNICE, REÁLNÁ TEKUTINA Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek MGV_F_SS_1S2_D16_Z_MECH_Proudeni_kapalin_bernoulliho_ rovnice_realna_kapalina_aerodynamika_kridlo_pl

Více

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Fyzika - Kvinta, 1. ročník - Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence k učení Učivo fyzikální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB

ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB ROVNOMĚRNĚ ZRYCHLENÝ POHYB Pomůcky: LabQuest, sonda čidlo polohy (sonar), nakloněná rovina, vozík, který se může po nakloněné rovině pohybovat Postup: Nakloněnou rovinu umístíme tak, aby svírala s vodorovnou

Více

1. Změřte rozměry a hmotnosti jednotlivých českých mincí a ze zjištěných hodnot určete hustotu materiálů, z nichž jsou zhotoveny. 2.

1. Změřte rozměry a hmotnosti jednotlivých českých mincí a ze zjištěných hodnot určete hustotu materiálů, z nichž jsou zhotoveny. 2. - - 1. Změřte rozměry a hmotnosti jednotlivých českých mincí a ze zjištěných hodnot určete hustotu materiálů, z nichž jsou zhotoveny. 2. Zjištěné údaje porovnejte s oficiálně uváděnými hodnotami. Vypracoval:

Více

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla

Dynamika. Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla Dynamika Síla a její účinky na těleso Newtonovy pohybové zákony Tíhová síla, tíha tělesa a síly brzdící pohyb Dostředivá a odstředivá síla Dynamika studuje příčiny pohybu těles (proč a za jakých podmínek

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_B Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 27. 12. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_20_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í DYNAMIKA SÍLA 1. Úvod dynamos (dynamis) = síla; dynamika vysvětluje, proč se objekty pohybují, vysvětluje změny pohybu. Nepopisuje pohyb, jak to dělá... síly mohou měnit pohybový stav těles nebo mohou

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4].

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Hodnoty součinitele odporu C pro různé tvary těles, převzato z [4]. Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment Aerodynamika (SŠ) Větrný tunel Fyzikální princip Aerodynamika je věda, která se zabývá obtékáním vzduchu kolem těles. Při pohybu tělesa vznikají v důsledku vnitřního

Více

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech

Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech Název: Měření síly a její vývoj při běžných činnostech Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Biologie) Tematický

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření

Fyzikální veličiny a jednotky, přímá a nepřímá metoda měření I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 2 Fyzikální veličiny a jednotky,

Více

MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0

MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0 www.eucitel.cz MANUÁL Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0 Autor: RNDr. Jiří Kocourek Licence: Freeware pouze pro oobní potřebu. Použití ve výuce je podmíněno uhrazením ročního předplatného přílušnou

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

II. Kinematika hmotného bodu

II. Kinematika hmotného bodu II Kinematika hmotného bodu Všechny vyřešené úlohy jou vyřešeny nejprve obecně, to znamená bez číel Číelné hodnoty jou doazeny až tehdy, dopějeme-li k vyjádření neznámé pomocí vztahu obahujícího pouze

Více

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8.

VY_52_INOVACE_2NOV51. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8. VY_52_INOVACE_2NOV51 Autor: Mgr. Jakub Novák Datum: 17. 1. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Pohyb těles, síly Téma: Nakloněná rovina Metodický

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 19. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 19. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 19. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_14_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika PRÁCE, VÝKON, ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Mechanická práce Závisí na velikosti síly, kterou působíme na těleso, a na dráze, po které těleso posuneme Pokud má síla stejný

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 1 Mechanika 1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace 1.3 Mechanická

Více

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie

Mechanická práce a. Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce a energie Mechanická práce Výkon a práce počítaná z výkonu Účinnost stroje, Mechanická energie Zákon zachování mechanické energie Mechanická práce Mechanickou práci koná každé těleso,

Více

Posouzení stability svahu

Posouzení stability svahu Inženýrký manuál č. 8 Aktualizace: 02/2016 Poouzení tability vahu Program: Soubor: Stabilita vahu Demo_manual_08.gt V tomto inženýrkém manuálu je popán výpočet tability vahu, nalezení kritické kruhové

Více

Automatizace Úloha č.1. Identifikace regulované soustavy Strejcovou metodou

Automatizace Úloha č.1. Identifikace regulované soustavy Strejcovou metodou Automatizace Úloha č. Identifikace regulované outavy Strejcovou metodou Petr Luzar 008/009 Zadání. Zapojte regulační obvod reálnou tepelnou outavou a eznamte e monitorovacím a řídicím programovým ytémem

Více

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu

Mechanika - síla. Zápisy do sešitu Mechanika - síla Zápisy do sešitu Síla a její znázornění 1/3 Síla popisuje vzájemné působení těles (i prostřednictvím silových polí). Účinky síly: 1.Mění rychlost a směr pohybu 2.Deformační účinky Síla

Více

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

POHYB TĚLESA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda POHYB TĚLESA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Pohyb Pohyb = změna polohy tělesa vůči jinému tělesu. Neexistuje absolutní klid. Pohyb i klid jsou relativní. Záleží na volbě vztažného tělesa. Spojením

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla. Max Šauer Laboratorní úloha č. 3 Spřažená kyvadla Max Šauer 17. prosince 2003 Obsah 1 Úkol měření 2 2 Seznam použitých přístrojů a pomůcek 2 3 Výsledky měření 2 3.1 Stanovení tuhosti vazbové pružiny................

Více

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM. Petr Slanina

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM. Petr Slanina DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM Petr Slanina DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ Z POHLEDU NOVÝCH TEPELNĚ TECHNICKÝCH NOREM Ing. Petr Slanina FSv, ČVUT v Praze, Thákurova

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_B Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_09_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Mechanika

Více

1. Několika různými metodami změřte hodnotu tíhového zrychlení. 2. Zjištěný údaj porovnejte s předpokládanou hodnotou.

1. Několika různými metodami změřte hodnotu tíhového zrychlení. 2. Zjištěný údaj porovnejte s předpokládanou hodnotou. - - 1. Několika různými metodami změřte hodnotu tíhového zrychlení. 2. Zjištěný údaj porovnejte s předpokládanou hodnotou. Vypracoval: Třída: Datum: Úkoly 1. Určete přibližnou

Více

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou

Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou Měření momentu setrvačnosti prstence dynamickou metodou Online: http://www.sclpx.eu/lab1r.php?exp=13 Tato úloha patří zejména svým teoretickým základem k nejobtížnějším. Pojem momentu setrvačnosti dělá

Více

VY_32_INOVACE_14_ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH_28

VY_32_INOVACE_14_ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH_28 VY_32_INOVACE_14_ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH_28 Autor: Mgr. Pavel Šavara Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:

Více

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu

přednáška TLAK - TAH. Prvky namáhané kombinací normálové síly a ohybového momentu 7..0 přednáška TLAK - TAH Prvky namáhané kombinací normálové íly a ohybového momentu Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu tlak Namáhání kombinací tlakové (tahové) íly a momentu Namáhání kombinací

Více

4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí

4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí 4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí Předpoklady: 4102, 4104, mechanická práce Př. 1: Spočítej ílu, která půobí náboj o velikoti 2 10 5 C, který e nachází v elektrickém poli o intenzitě 2500 N C 1. Nejjednodušší

Více

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA HYDRULICKÝ VÝPOČET MOTTNÉHO KOMÍN Obecné záady Záadními podmínkami pro řešení výpočtu komínového průduchu jou znaloti: - výšky komínového průduchu - výkonu, paliva, přebytku vzduchu a režimu provozu připojeného

Více

3 Chyby měření. 3.1 Hrubé chyby

3 Chyby měření. 3.1 Hrubé chyby 3 Chyby měření Za daných podmínek má každá fyzikální veličina určitou hodnotu, kterou ovšem z principiálních důvodů nemůžeme zjitit úplně přeně. Každé měření je totiž zatíženo chybami, které jou nejrůznějšího

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz,

Více

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika Dynamika Obor mechaniky, který se zabývá příčinami změn pohybového stavu těles, případně jejich deformací dynamis = síla

Více

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky

Vysokofrekvenční obvody s aktivními prvky Vokofrekvenční obvod aktivními prvk Základními aktivními prvk ve vokofrekvenční technice jou bipolární a unipolární tranzitor. Dalšími aktivními prvk jou hbridní nebo monolitické integrované obvod. Tranzitor

Více

Přijímací zkoušky FYZIKA

Přijímací zkoušky FYZIKA Přijímací zkoušky 2014 2015 FYZIKA 1. Soustava SI je: a) mezinárodní soustava fyzikálních jednotek a veličin b) skupina prvků s podobnými vlastnostmi jako křemík c) přehled fyzikálních vzorců 2. 500 cm

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 4 Název: Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky Pracoval: Jakub Michálek

Více

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno, FYZIKA. Kapitola 4.: Dynamika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D.

1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, Kladno,  FYZIKA. Kapitola 4.: Dynamika. Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. 1. KŠPA Kladno, s. r. o., Holandská 2531, 272 01 Kladno, www.1kspa.cz FYZIKA Kapitola 4.: Dynamika Mgr. Lenka Hejduková Ph.D. Kinematika obor, který zkoumá pohyb bez ohledu na jeho příčiny Dynamika obor,

Více

2.5.8 Šetříme si svaly II (nakloněná rovina)

2.5.8 Šetříme si svaly II (nakloněná rovina) 258 Šetříme i valy II (nakloněná rovina) Předpoklady: 020507 Pomůcky: nakloněná rovina, šroub, motatelná nakloněná rovina Př 1: Jakým způobem i lidé ulehčují dopravu nákladů do trmého kopce (třeba nakládání

Více

Mechanika hmotného bodu

Mechanika hmotného bodu Mechanika hmotného bodu Pohybové zákony klaické fyziky Volný hmotný bod = hmotný bod (HB), na kteý nepůobí žádné íly (je to abtaktní objekt). Ineciální vztažná (ouřadná) outava = vztažná (ouřadná) outava,

Více

Určení hmotnosti zeměkoule vychází ze základního Newtonova vztahu (1) mezi gravitačním zrychlením a g a hmotností M Z gravitačního centra (Země).

Určení hmotnosti zeměkoule vychází ze základního Newtonova vztahu (1) mezi gravitačním zrychlením a g a hmotností M Z gravitačního centra (Země). Projekt: Cíl projektu: Určení hmotnosti Země Místo konání: Černá věž - Klatovy, Datum: 28.10.2008, 12.15-13.00 hod. Motto: Krása středoškolské fyziky je především v její hravosti, stejně tak jako je krása

Více

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM

ÚLOHY DIFERENCIÁLNÍHO A INTEGRÁLNÍHO POČTU S FYZIKÁLNÍM NÁMĚTEM Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol ÚLOHY

Více

Dynamika pro učební obory

Dynamika pro učební obory Variace 1 Dynamika pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Newtonovy pohybové zákony

Více

1.4.3 Zrychlující vztažné soustavy II

1.4.3 Zrychlující vztažné soustavy II 143 Zrychlující vztažné outavy II Předoklady: 1402 Př 1: Vaón SVARME rovnoměrně zrychluje dorava Rozeber ilové ůobení a tav čidel na nátuišti z ohledu MOBILů Čidla na nátuišti (ohled MOBILŮ ze zrychlujícího

Více

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST

HMOTNÝ BOD, POHYB, POLOHA, TRAJEKTORIE, DRÁHA, RYCHLOST Škola: Autor: Šablona: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Vladislav Válek VY_32_INOVACE_MGV_F_SS_1S1_D02_Z_MECH_Hmotny_bod_r ychlost_pl Člověk a příroda Fyzika Mechanika

Více

Návrh na pořádání letní časti Okresního kola hry Plamen v ročníku 2014/2015

Návrh na pořádání letní časti Okresního kola hry Plamen v ročníku 2014/2015 Návrh na pořádání letní čati Okreního kola hry Plamen v ročníku 0/05 Zpracovalo SDH Staré Heřminovy Anotace Zde jou rozebrány možnoti pořádání outěže letní čáti Okreního kola hry Plamen v ročníku 0/05

Více

Závislost odporu termistoru na teplotě

Závislost odporu termistoru na teplotě Fyzikální praktikum pro JCH, Bc Jméno a příjmení: Zuzana Dočekalová Datum: 21.4.2010 Spolupracovník: Aneta Sajdová Obor: Jaderně chemické inženýrství Číslo studenta: 5 (středa 9:30) Ročník: II. Číslo úlohy:

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 17. 12. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_19_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 17. 12. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_19_FY_B Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 17. 12. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_19_FY_B Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh:

Více