Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší"

Transkript

1 ROZPTYLOVÁ STUDIE Vyhodnocení vlivu provozu záměru Traumacentrum FNKV na kvalitu ovzduší ŘÍJEN 2009 Ing. Pavel Balahura DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/ Praha 8 tel.:

2

3 1. ÚVOD VSTUPNÍ ÚDAJE POPIS ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ A CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU KLIMATICKÉ A METEOROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY OBLASTI VÝPOČTU IMISNÍ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKA METODIKA VÝPOČTU METODA A TYP POUŽITÉHO MODELU POPIS REFERENČNÍCH VÝPOČTOVÝCH BODŮ IMISNÍ LIMITY VÝSTUPNÍ ÚDAJE TYP VYPOČTENÝCH CHARAKTERISTIK PREZENTACE A KARTOGRAFICKÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ DISKUSE VÝSLEDKŮ MODELOVÝCH VÝPOČTŮ VLIV PROVOZU ZÁMĚRU TRAUMACENTRUM FNKV NA IMISNÍ SITUACI V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PŘÍLOHY

4 1. Úvod Předkládaná rozptylová studie byla vypracována jako příloha k oznámení záměru Traumacentrum FNKV v Praze 10 Vinohrady, zpracovanému ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů. Předmětem rozptylové studie je posouzení a vyhodnocení vlivů provozu plánovaného záměru na imisní situaci v zájmovém území. Jedná se zejména o vliv vyvolané dopravy na komunikační síti dotčeného území související s provozem plánovaného traumacentra a vliv provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Předkládaná rozptylová studie byla zpracována podle Metodického pokynu pro zpracování rozptylových studií, vydaného Ministerstvem životního prostředí České republiky a zahrnuje níže uvedená hodnocení: zhodnocení stávající imisní situace v zájmovém území; zhodnocení samotného provozu traumacentra na imisní situaci v zájmovém území; Modelové výpočty byly provedeny pomocí počítačového programu SYMOS'97 (verze 2006), který umožňuje výpočet znečištění ovzduší z bodových, plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší. 4

5 2. Vstupní údaje 2.1. Popis zájmového území a charakteristika záměru Zájmové území Širší území, do kterého se umísťuje navrhovaný záměr Traumacentrum FNKV se nachází v širším centru města Prahy, na hranicích katastrálních území Vinohrady, Vršovice a Strašnice. Tímto územím procházejí tři dopravně zatížené komunikace silnice první třídy místní komunikace Vinohradská a V Olšinách a silnice druhé třídy místní komunikace Ruská. Zájmové území je mírně zvlněné (stoupá v severozápadním směru) a je částečně pokryto vzrostlou zelení. Obytné oblasti se v zájmovém území nacházejí jižně od komunikace Ruská a východně od komunikace Pod Rapidem. Nejbližší oblast s objekty trvalého bydlení se nalézá ve vzdálenosti přibližně 20 m od jihozápadní hranice navrhovaného traumacentra, v oblasti jeho napojení na komunikaci Ruskou. Z hlediska posuzování vlivů plánovaného záměru na kvalitu ovzduší se zájmovým územím rozumí takové území, ve kterém může po realizaci záměru docházet k ovlivnění imisní situace provozem vlastního záměru. V posuzovaném případě se jedná o prostor mezi ulicí V Olšinách na jihu a ulicí Vinohradskou na severu zájmového území (viz obrázek č. 1 na str. 7). Záměr Traumacentrum FNKV je situován v jihovýchodní části areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Na severu je areál plánovaného traumacentra vymezen plochou Vinohradského hřbitova, na východě komunikacemi Pod Rapidem a Nad Primaskou, na jihu komunikací Ruská a na západě pozemky FNKV. Na pozemcích určených pro výstavbu navrhovaného traumacentra se nachází několik stavebních objektů (budova stávající léčebny pro dlouhodobě nemocné, několik plechových hal, tenisové kurty a heliport). Důvodem realizace plánovaného záměru je vytvoření jednoho efektivního funkčně uceleného moderního zdravotnického zařízení evropského významu. Popis záměru Předmětem záměru Traumacentrum FNKV je výstavba nového komplexního traumatologického centra FNKV. V půdorysném tvaru je navrhovaný objekt uspořádán do tvaru písmene e. Z hlediska funkčního využití objektu záměru jsou jeho jednotlivé provozy rozděleny dle svých parametrů do podzemních a nadzemních podlaží. Jednotlivé bloky traumacentra mají jedno podzemní podlaží a 4 až 10 nadzemních podlaží. V podzemních podlažích jsou převážně umístěny prostory technologického zázemí a prostory speciálního využití. V nadzemních podlažích se nacházejí jednotlivé kliniky se svými pracovišti, včetně lůžkových částí. Ve střešní úrovni dilatační části objektu záměru je navržen heliport. Samotná stavba traumacentra FNKV sestává ze tří dominantních výškových objektů a rozsáhlého spodního komplexu zahrnujícího suterény objektů a jejich první NP. Jednotlivé objekty jsou v rozsahu od 1.podzemního podlaží do 4.NP vzájemně komunikačně propojeny. 5

6 Vytápění objektu a příprava teplé užitkové vody Projektovou dokumentací záměru se předpokládá, že navrhované traumacentrum bude napojeno na soustavu CZT. Příprava TUV je počítána ve dvou až třech výměníkových stanicích. Náhradní zdroje energie V budově navrhovaného traumacentra budou umístěny dva náhradní zdroje elektrické energie (diesel generátory) s jednotkovým výkonem přibližně 1250 kva. Náhradní zdroje energie se budou nacházet v samostatných strojovnách v podzemním podlaží objektu záměru a budou použity pro napájení všech požárně bezpečnostních zařízení a vybavení traumacentra požadující DO a VDO napájení. Každý dieselagregát bude mít samostatný komín, který bude vyveden nad střechu středního pavilonu traumacentra (severní hrana pavilonu). Dopravní napojení Areál záměru bude napojen na veřejnou komunikační síť zájmového území prostřednictvím stávajícího vjezdu/výjezdu z/do Ruské ulice (bude sloužit pro veřejnost, zaměstnance a zásobování objektu) a dvěma novými vjezdy z ulice Nad Primaskou (jeden pro veřejnost a druhý pro sanitky). Plánovaný záměr bude také napojen na současný vnitroareálový komunikační systém FNKV. Při severní hraně pozemku záměru je navržena obslužná komunikace, podél které budou umístěna 33 parkovací stání (z toho 2 stání pro imobilní). Tato komunikace bude napojena na vnitroareálový komunikační systém FNKV v oblasti stávající trafostanice a bude sloužit pouze pro zajištění údržby zeleně, pro občasný příjezd k energocentru a pro potřeby hasičské záchranné služby při případném protipožárním zásahu. Výjezd z předmětné komunikace na ulici Pod Rapidem bude umožněn pouze ve výjimečných případech např. při požáru, či evakuaci. Jižně od budovy navrhovaného traumacentra, v prostoru mezi stávající komunikací vedoucí podél západní hranice pozemku záměru a ulicí Nad Primaskou, bude vybudována hlavní přístupová komunikace záměru. Jedná se o propojovací komunikaci, na kterou budou napojeny budova traumacentra a hlavní parkoviště záměru. Podél této komunikace bude vybudováno několik podélných parkovacích stání pro krátkodobá zastavení. Doprava v klidu Parkovací stání jsou navržena zejména na parkovišti před hlavním vchodem do budovy traumacentra s kapacitou 131 stání (z toho 10 pro imobilní), zbylá stání jsou na severní straně objektu a u emergency. Parkoviště o kapacitě 19 parkovacích stání (2 stání pro imobilní) je navrženo do prostoru před stávající trafostanicí, jako náhrada za zrušená místa na parkovišti pod stávajícím heliportem. Výstavba dalšího venkovního parkoviště o kapacitě 10 parkovacích stání (1 stání pro imobilní) se předpokládá západně od budovy navrhovaného traumacentra. Plánovaný termín zahájení výstavby traumacentra je rok Ukončení výstavby a uvedení záměru do provozu se předpokládá v roce

7 Obrázek č. 1: Situační mapa zájmového území 7

8 2.2. Klimatické a meteorologické charakteristiky oblasti výpočtu Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet znečištění ovzduší je stabilitní větrná růžice charakteristická pro zájmovou oblast. Stabilitní větrná růžice popisuje proudění v zájmovém území za různých rozptylových podmínek. Větrná růžice pro zájmové území byla vypracována Českým hydrometeorologickým ústavem a představuje osm základních směrů proudění, tři třídy rychlosti větru a pět tříd stability. Celkovou podobu větrné růžice uvádí tabulka č. 1 a ilustruje obrázek č. 2: Tabulka č. 1 Celková podoba větrné růžice pro zájmové území Rychlost S SV V JV J JZ Z SZ Calm Součet 1,7 m.s -1 4,12 3,3 7,99 5,11 6,56 6,02 8,53 5,74 16,04 63,41 5,0 m.s -1 3,24 1,61 3,94 1,86 3,34 5,22 9,56 4, ,81 11,0 m.s -1 0,62 0,09 0,07 0,03 0,08 0,76 1,91 0,22 0 3,78 Součet 7,98 5,00 12,00 7,00 9,98 12,00 20,00 10,00 16,04 100,00 Obrázek č. 2: Grafické znázornění větrné růžice pro zájmové území Z SZ S SV V JZ J JV 1,7 m.s-1 5,0 m.s-1 11,0 m.s-1 8

9 2.3. Imisní charakteristika zájmového území Pro zhodnocení stávající imisní situace v zájmovém území byly použity výsledky dlouhodobého sledování kvality ovzduší na stanicí imisního monitoringu č. 457 Praha 10 Šrobárova. Jedná se o stanici pozaďového typu (poloměr reprezentativnosti 0,1 až 0,5 km), na které se provádí měření koncentrací základních znečišťujících látek. Pro stanovení krátkodobých imisních koncentrací oxidu dusičitého byly využity údaje měření na stanici automatizovaného imisního monitoringu č. 772 Praha 2 Riegrovy sady (stanice pozaďového typu, poloměr reprezentativnosti 0,5 až 4 km). Popis měřicích stanic a výsledky imisního monitoringu v letech 2001 až 2007 jsou uvedeny v tabulkách č. 2 a č. 3. Tabulka č. 2: Popis stanic imisního monitoringu č. 457 Šrobárova a č. 772-Riegrovy sady Číslo/Kód Lokalita Typ Třída Provozovatel Látky 457 ASROM 772 ARIEA Zdroj: ČHMÚ Šrobárova Pha2-Riegrovy sady Manuální měřicí program Automatizovaný měřící program B/U/RC ZÚ NO 2, PM 10, PM 2,5, CO B/U/NR ČHMÚ NO, NO 2, NO x, SO 2, PM 10 Vysvětlivky: typ stanice (B) pozaďová; typ zóny (U) - městská; charakteristika zóny (RC) obytná, obchodní, RN obytná, přírodní. Tabulka č. 3: Vývoj koncentrací hlavních znečišťujících látek na stanicích Praha 10 Šrobárova a Praha 2 Riegrovy sady, Znečišťující látka Stanice č. 457 Praha 10-Šrobárova PM 10 roční průměr, µg/m 3 15,2 16,5 16,9 15,2 15,5-28,7 28,2 PM MV, µg/m ,0 24,0 35,0 44,0 41,0 NO 2 roční průměr, µg/m ,1 41,7 BZN roční průměr, µg/m 3 3,0 4,6 3,4 4,1 3,3 3,2 2,1 - B(a)P roční průměr, ng/m 3 2,3 2,3 2,5 1,6 1,9 2,5 1,1 1,4 Stanice č. 772 Praha 2-Riegrovy sady NO MV, µg/m 3 97,8 111,8 133,0 110,0 111,9 118,8 100,4 98,7 Zdroj: ČHMÚ Poznámka: Překročení imisního limitu je zvýrazněno tučným písmem. PM MV 36. nejvyšší průměrná denní koncentrace v roce, NO MV nejvyšší průměrná denní koncentrace v roce. Z údajů uvedených v tabulce č. 3 vyplývá, že na stanici ZÚ č. 457 Praha 10-Šrobárova dlouhodobě dochází k překračování ročního imisního limitu pro benzo(a)pyren. V roce 2008 bylo indikováno překročení hodnoty ročního imisního limitu pro oxid dusičitý (NO 2 ), avšak mez tolerance byla dodržena. Imisní limity pro PM 10 a benzen byly na předmětné stanici v průběhu let 2001 až 2008 dodrženy. 9

10 Jako referenční hodnota pro maximální hodinové koncentrace NO 2 byla pro potřeby zpracování dané studie použita 19. nejvyšší koncentrace NO 2, která byla v roce 2008 naměřena na stanici ČHMÚ č. 772 Praha 2-Riegrovy sady (B/U/NR) a činila 98,7 µg/m 3. Vzhledem k situování měřící stanice nelze tuto hodnotu považovat za zcela reprezentativní, nelze však očekávat, že by koncentrace NO 2 v zájmovém území byly výrazně odlišné od naměřených hodnot v obdobných lokalitách v Praze. Průběh průměrných denních koncentrací oxidu dusičitého a suspendovaných částic velikostní frakce PM 10 naměřených na stanici automatizovaného imisního monitoringu č. 457 Praha 10-Šrobárova v roce 2008 je znázorněn na grafech č. 1 a č. 2. Z grafů je patrné, že průměrné měsíční koncentrace oxidu dusičitého a suspendovaných částic velikostní frakce PM 10 vykazují během roku kolísavý průběh. Nárůst koncentrací obou znečišťujících látek lze zaznamenat v průběhu měsíců leden březen a říjen prosinec, kdy stav imisní situace je často podmíněn změnou meteorologických podmínek a průběhem topné sezóny. Průměrná roční koncentrace NO 2 naměřená na stanici v roce 2008 byla 41,7 µg/m 3. V případě imisí PM 10 lze sledovat nárůst koncentrací v průběhu měsíců leden únor, duben květen a říjen prosinec. Maximální průměrná denní koncentrace PM 10 byla zaznamenána v únoru a dosáhla úrovně 102,0 µg/m 3. Hodnota denního imisního limitu pro PM 10 byla během roku překročena 18x (povolený počet překročení je 35x). To znamená, že denní imisní limit pro PM 10 byl na stanici č. 457 Praha 10-Šrobárova dodržen. 36. nejvyšší průměrná denní koncentrace suspendovaných částic velikostní frakce PM 10 naměřená v roce 2008 byla 41,0 µg/m 3. Průměrná roční koncentrace PM 10 byla 28,2 µg/m 3 (70 % imisního limitů). Na území správního obvodu hlavního města Prahy byla v letech 2000 až 2007 vyhlášena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší pro suspendované částice PM 10 (z důvodů překročení denního a ročního imisního limitu) a částečně pro oxid dusičitý. Území města Prahy patří k imisně nejvíce zatíženým územím České republiky. 10

11 Graf č. 1: Průběh průměrných denních koncentrací NO 2 na stanici imisního monitoringu Šrobárova, µg/m 3 100,0 90,0 80,0 70,0 roční imisní limit pro rok 2008 = 44 µg/m 3 roční imisní limit pro rok 2009 = 42 µg/m 3 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 průměrná roční koncentrace = 41,7 µg/m 3 10,0 0,0 Zdroj: ČHMÚ Graf č. 2: Průběh průměrných denních koncentrací PM 10 na stanici imisního monitoringu Šrobárova, µg/m 3 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 denní imisní limit = 50 µg/m 3 40,0 roční imisní limit = 40 µg/m 3 30,0 20,0 10,0 0,0 Zdroj: ČHMÚ průměrná roční koncentrace = 28,2 µg/m

12 2.4. Zdroje znečišťování ovzduší a jejich charakteristika Bodové zdroje znečišťování ovzduší: Bodové zdroje znečišťování ovzduší, které byly modelovány v předkládané studii jsou tvořeny dvěma záložními zdroji energie (diesel generátory) a technologickým zařízením zajišťujícím větrání hospodářského dvoru plánovaného traumacentra. Při výpočtu emisí z bodových zdrojů, souvisejících s provozem záměru, se vycházelo z typu navrhovaného zařízení, jeho tepelného výkonu, předpokládané spotřeby paliva a hodnot emisních faktorů při spalování paliva. Předpokládá se, že každý náhradní zdroj energie bude pro kontrolu funkčnosti jednou měsíčně v provozu, a to po dobu maximálně 30 minut. Během kontroly bude zdroj spuštěn v režimu bez zátěže. Jednou ročně budou diesel generátory spuštěny se 100% zatížením. Emisní charakteristiky uvažovaných bodových zdrojů znečišťování ovzduší navrhovaného Traumacentra FNKV uvádí následující tabulka: Tabulka č. 4: Charakteristika bodových zdrojů znečišťování ovzduší vstupujících do modelového výpočtu P.č. nazev Výkon, kw Qr, l/rok Qmax, l/hod h, Okamžitá emise, g/s Roční emise, t/rok m TZL NOx BZN TZL NOx BZN 1 Diesel generator Caterpillar ,1026 0,3611-0,0081 0, Diesel generator Caterpillar ,1026 0,3611-0,0081 0, Větrání zásobovacího dvoru 3 0, ,0010 0, ,0054 0,0327 0,00012 Vysvětlivky: Qr roční spotřeba motorové nafty (l/rok), Qmax hodinová spotřeba motorové nafty při maximálním výkonu (l/hod), h stavební výška komína (m). Plošné zdroje znečišťování ovzduší: Jako plošné zdroje znečišťování ovzduší byly v rozptylové studii uvažovány venkovní parkoviště navržená v rámci realizace plánovaného záměru. Naprostá většina parkovacích stání je navržena na parkovišti před hlavním vchodem do budovy traumacentra, kde bude 123 parkovací stání + 8 stání umístěných podél propojovací komunikace záměru (K+R parkoviště). Zbývající část parkovacích stání bude umístěna na severní, východní a západní straně od objektu záměru. Tak, na severu od budovy traumacentra je navrženo parkoviště o kapacitě 30 parkovacích stání (z toho 2 stání pro imobilní), na východě parkoviště o kapacitě 14 stání (z toho 2 stání pro imobilní) a na západě dvě venkovní parkoviště o celkové kapacitě 25 parkovacích stání (z toho bude 3 stání pro imobilní). Při stanovení emisních toků z jednotlivých parkovacích ploch záměru se vycházelo z předpokládané délky pojezdu automobilů na jednotlivých parkovištích záměru. Pro hlavní parkoviště traumacentra byla uvažována délka pojezdu automobilů přibližně 280 m, pro zbývající parkoviště 20 m. Rychlost pohybu automobilů na parkovištích byla předpokládána na úrovni 10 km/hod. Emisní charakteristiky uvažovaných plošných zdrojů znečišťování ovzduší navrhovaného Traumacentra FNKV jsou prezentovány v následující tabulce: 12

13 Tabulka č. 5: Charakteristika plošných zdrojů znečišťování ovzduší vstupujících do modelového výpočtu Umístění parkoviště Počet parkovacích stání Počet pohybů vozidel NO x, g/s PM 10, g/s BZN, g/s Sever , , , Východ , , , Jih , , , Západ , , , Celkem , , , Liniové zdroje znečišťování ovzduší: Liniové zdroje jsou tvořeny místními silničními komunikacemi a areálovými komunikacemi FNKV. Počet provozních dnů všech uvažovaných liniových zdrojů je 365 dnů za rok. Pro výpočet emisních charakteristik plošných a liniových zdrojů znečišťování ovzduší byly využity hodnoty emisních faktorů MŽP ČR (program MEFA, verze 2006). Program MEFA vychází z databáze HBEFA Handbook emission factors for road transport a zohledňuje jak další zahraniční metodiky výpočtu emisí z dopravy (CORINAIR, COPERT), tak i výsledky emisních testů charakterizujících vozový park České republiky. Parametry vstupující do výpočtu emisního toku vycházejí ze skladby vozového parku. Pro typ složení vozového parku charakteristického pro Prahu byla použita možnost výběru v programovém produktu MEFA předdefinovaného schématu skladby dopravy pro Hlavní město Prahu. Intenzity vyvolané dopravy záměru na okolní komunikační síti zájmového území Údaje o intenzitách silniční dopravy na okolní komunikační síti zájmového území byly převzaty ze studie zpracované společností DHV CR spol. s r.o., září Hodnoty zatížení komunikační sítě zájmového území představují počty dvou základních druhů vozidel (osobních automobilů (OA) a nákladních vozidel (NA)) za 24 hodin průměrného pracovního dne). Průměrné hodnoty celodenních intenzit automobilové dopravy pro stav provozu samotného záměru jsou uvedeny v tabulce č. 6. Větší část vyvolané dopravy plánovaného traumacentra FNKV bude vedena po komunikacích Ruská a Pod Primaskou. Přibližně 17 % celkové dopravy záměru povede směrem k ulici Pod Rapidem. Tabulka č. 6: Hodnoty celodenní intenzity vyvolané dopravy pro průměrný pracovní den (0:00 24:00) na komunikační síti zájmového území Komunikace Úsek Intenzita dopravy na komunikační síti (0-24 hod) OA NA Litevská - jižní vjezd do TC FNKV Ruská Jižní vjezd do TC FNKV - Nad Primaskou Nad Primaskou - V předpolí Nad Primaskou Ruská - Východní vjezd do TC FNKV Nad Primaskou Východní vjezd do TC FNKV - Pod Rapidem

14 Komunikace Úsek Intenzita dopravy na komunikační síti (0-24 hod) OA NA Pod Rapidem Nad Primaskou - Krátká Pod Rapidem Krátká - Za Strašnickou vozovnou Za Strašnickou vozovnou Vinohradská - Pod Rapidem Jižní vjezd do TC FNKV Východní vjezd do TC FNKV Emisní charakteristiky uvažovaných liniových zdrojů znečišťování ovzduší uvádí následující tabulka: Tabulka č. 7: Měrné emise liniových zdrojů (úseků) zájmového území vstupující do modelového výpočtu, g/m/s Komunikace Úsek Měrná emise [g/m/s] NO x PM 10 BZN Ruská Litevská - jižní vjezd do TC FNKV 0, , , Ruská Jižní vjezd do TC FNKV - Nad Primaskou 0, , , Ruská Nad Primaskou - V předpolí 0, , , Nad Primaskou Ruská - Východní vjezd do TC FNKV 0, , , Nad Primaskou Východní vjezd do TC FNKV - Pod Rapidem 0, , , Jižní vjezd do TC FNKV Jižní vjezd do TC FNKV 0, , , Východní vjezd do TC FNKV Východní vjezd do TC FNKV 0, , , AK na severu objektu 0, , , Areálové komunikace Vjezd na jižní parkoviště 0, , , AK západ 0, , , Rampa 0, , , Rampa prodlouženi 0, , , Průměrné hodnoty rychlosti pohybu silniční dopravy, které byly při modelování znečištění ovzduší uvažovány pro danou lokalitu jsou uvedeny v tabulce č. 8. Tabulka č. 8: Hodnoty průměrné rychlosti pohybu dopravy na jednotlivých komunikacích Komunikace Průměrná rychlost [km/h] Ruska, Nad Primaskou, Pod Rapidem 40 Vnitroareálové komunikace 20 14

15 3. Metodika výpočtu byla vypracována na základě podkladů předaných objednatelem, které byly doplněny výsledky matematického modelování intenzit dopravy a místním šetřením. Výsledné hodnoty koncentrací znečišťujících látek v ovzduší pro variantu provozu záměru byly získány výpočetním postupem na základě matematického modelování znečištění ovzduší v zájmovém území. Zjištěný stav imisní situace v řešeném území se ve vztahu k platným imisním limitům stanoveným pro účel ochrany zdraví obyvatel posuzuje podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Uvedené nařízení vlády stanovuje způsob sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, imisní limity, přípustné četnosti jejich překročení a meze tolerance, cílové imisní limity a dlouhodobé imisní cíle pro vybrané znečišťující látky. Definici imisního limitu uvádí zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, v platném znění následovně: imisním limitem se rozumí hodnota nejvýše přípustné úrovně znečištění ovzduší vyjádřená v jednotkách hmotnosti na jednotku objemu při normální teplotě a tlaku; mezí tolerance se rozumí procento imisního limitu nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit překročen Metoda a typ použitého modelu Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle schválené metodiky SYMOS 97. Výsledky výpočtů byly získány pomocí programového vybavení SYMOS 97, verze (2006). Metodika SYMOS 97 je založena na předpokladu gaussovského profilu koncentrací na průřezu kouřové vlečky. Umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů a jejich násobků) za rok, podíly jednotlivých zdrojů nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné krátkodobé koncentrace a podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu, počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru. Výpočty se provádějí pro pět tříd stability atmosféry (tj. pět tříd schopnosti atmosféry rozptylovat znečišťující příměsi) a tři třídy rychlosti větru. Metodika zahrnuje rychlost konverze NO na NO 2 v závislosti na rozptylových podmínkách. 15

16 3.2. Popis referenčních výpočtových bodů Pro výpočet rozptylu škodlivin byla vytvořena pravidelná síť referenčních bodů ve čtvercové oblasti, v jejímž středu se posuzovaný záměr Traumacentrum FNKV nachází a která také pokrývá i jeho širší okolí. Vzdálenost mezi receptory (referenčními body) je 50 metrů. Plocha zahrnující modelované zdroje emisí navrhovaného traumacentra byla vyčleněna jako síť 864 referenčních bodů s krokem 50 m o rozměrech 1470 x 1280 m. Pro korektní vykreslení pole vypočtených koncentrací byla základní síť referenčních bodů doplněna o referenční body lemující silniční komunikace (krok 30 m). Modelové výpočty byly provedeny pro celkem 993 referenčních bodů. Výsledná síť výpočtových bodů zahrnuje potenciálně dotčené okolní oblasti včetně nejbližší obytné zástavby situované v okolí plánovaného záměru. Osa X je orientována od západu na východ, osa Y od jihu na sever. Nadmořské výšky referenčních bodů byly stanoveny na základě topografické databáze projektu X-SAR/SRTM (z angl. Shuttle Radar Topography Mission). Jedná se o data z radarového snímkování povrchu Země realizovaného NGA a NASA v roce V referenčních bodech byl proveden výpočet ve zvolené výšce 1,5 m nad terénem, odpovídající přibližně výškové úrovni dýchací zóny. Pro výpočet byl použit souřadný systém S-JTSK (Křovákovo zobrazení). Zvolená síť výpočtových bodů byla doplněna o 5 dalších referenčních bodů, které jsou významné z hlediska posouzení vlivů provozu plánovaného záměru na ochranu veřejného zdraví. Tyto referenční body byly umístěny na horní hrany fasád bytových domů situovaných v nejbližším okolí navrhovaného Traumacentra FNKV. Tabulka č. 9: Popis referenčních výpočtových bodů Číslo ref. bodu Umístění výpočtového bodu 865 Bytový dům v ul. Ruská č. 185/ Bytový dům v ul. Ruská č. 172/ Bytový dům v ul. Murmanská č. 10/ Bytový dům v ul. Pod Rapidem č. 20/ Bytový dům v ul. Pod Rapidem 28/2465 Umístění vybraných referenčních výpočtových bodů v zájmovém území je patrné z obrázku v příloze č. 1 k rozptylové studii. 16

17 3.3. Imisní limity Imisní limity a meze tolerance pro jednotlivé znečišťující látky jsou stanovený nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Přípustné úrovně znečištění ovzduší pro plynné znečišťující látky se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,325 kpa. Přehled imisních limitů a cílových imisních limitů uvádí tabulka č. 10. Vzhledem k tomu, že se jedná o perspektivní záměr s dlouhodobým využitím nebyly pro hodnocení výhledové imisní situace uvažovány aktuální meze tolerance. Předkládaná rozptylová studie investičního záměru Traumacentrum FNKV je zpracována pro tři znečišťující látky: oxid dusičitý (NO 2 ), suspendované částice velikostní frakce 10 µm (PM 10 ) a benzen. Tabulka č. 10: Imisní limity pro ochranu zdraví podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za kalendářní rok Imisní limity Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m -3 Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m -3 3 Oxid uhelnatý Maximální denní osmihodinový průměr µg.m -3 PM hodin 50 µg.m PM 10 1 kalendářní rok 40 µg.m -3 Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m -3 Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m -3 Cílové imisní limity Benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng.m -3 Arsen 1 kalendářní rok 6 ng.m -3 Kadmium 1 kalendářní rok 5 ng.m -3 Nikl 1 kalendářní rok 20 ng.m -3 17

18 4. Výstupní údaje 4.1. Typ vypočtených charakteristik Pro charakterizaci imisní situace byly na základě analýzy možných znečišťujících látek emitovaných do přízemní vrstvy atmosféry modelovány následující škodliviny: oxid dusičitý (NO 2 ), suspendované částice velikostní frakce PM 10 a benzen jako reprezentativní škodliviny z dopravy. Imisní koncentrace byly vypočteny podle schválené metodiky MŽP ČR pro zvolenou síť referenčních bodů pro stávající a očekávané maximální krátkodobé koncentrace pro NO 2, průměrné denní koncentrace pro PM 10 a průměrné roční koncentrace pro NO 2, PM 10 a benzen Prezentace a kartografická interpretace výsledků Imisní charakteristiky ve vybraných referenčních bodech a maximální koncentrace v celé modelované ploše jsou prezentovány v tabulce č. 11. Uvedené hodnoty představují kvantitativní vyjádření příspěvků modelovaných zdrojů znečišťování ovzduší k celkové imisní situaci v zájmovém území bez ohledu na směr větru a třídu stability atmosféry. Vyhodnocení celkové imisní situace je dáváno do souvislosti s pozaďovými koncentracemi znečišťujících látek v dotčeném území, které vyplývají z výsledků sledování kvality ovzduší na stanicích automatizovaného imisního monitoringu 1. Výpočet příspěvků k imisní zátěži v rámci předkládané rozptylové studie byl řešen v časovém horizontu roku 2013, v kterém se předpokládá uvedení plánovaného záměru do provozu. Řešena byla následující výpočtová varianta: Příspěvky k imisním koncentracím v roce 2013 pro stav provozu samotného záměru Tato varianta vyhodnocuje očekávané příspěvky jednotlivých zdrojů navrhovaného Traumacentra FNKV k imisním koncentracím v zájmovém území. Jedná se o stav v roce 2013, který hodnotí očekávané příspěvky k imisním koncentracím z provozu spalovacích a technologických zdrojů traumacentra, z provozu dopravy na pozemních parkovištích a z provozu vyvolané silniční dopravy záměru na komunikační síti zájmového území. Výsledky výpočtů jsou prezentovány na obrázcích v Příloze k rozptylové studii jako izoplochy ohraničené izoliniemi. Pomocí extenze Spatial Analyst programu ArcMap 9.2 SP6 firmy ESRI, Inc. byly interpolační metodou IDW (Inverse Distance Weighted) získány rastrové výstupy pro oblast pokrytou referenčními body. 1 Vzhledem k tomu, že údaje o imisním pozadí pro výhledový rok 2013 nejsou k dispozici byly pro zhodnocení výhledové imisní situace v zájmovém území uvažovány pozaďové koncentrace znečišťujících látek z roku

19 4.3. Diskuse výsledků modelových výpočtů Vzhledem k tomu, že do modelového výpočtu vstupují pouze emise liniových zdrojů, jak bylo popsáno výše, představují vypočtené hodnoty koncentrací pouze příspěvek zdrojů zahrnutých do výpočtu k celkovému znečištění v dané lokalitě a jako na takové je třeba na ně pohlížet. Obecně platí, že hodnoty modelově vypočtených koncentrací se liší od koncentrací měřených na stanicích imisního monitoringu pro některé znečišťující látky až řádově. Odlišnosti výsledků modelových výpočtů a měřených hodnot znečištění ovzduší jsou způsobeny následujícími skutečnostmi: jedná se o modelový výpočet, který je závislý na úplnosti a přesnosti zahrnutých mechanismů rozptylu znečišťujících látek v atmosféře a jejich parametrizace v modelu modelový výpočet je přiblížením skutečnosti nikoliv skutečností samotnou; odhady v popisu emisních charakteristik zdrojů: do výpočtu vstupují celkové roční emise a počet provozních hodin, ve skutečnosti nepracuje žádný zdroj ve stejném režimu po celý rok, ale může emitovat více právě během nepříznivých rozptylových podmínek; hodnota intenzity dopravy, která vstupuje do výpočtu, vyjadřuje intenzitu dopravy za 24 hodin pro průměrný pracovní den, ve skutečnosti má intenzita dopravy jistou variaci nejen během dne, ale také během týdne; v modelu nejsou zahrnuty přechodné a krátkodobé emisní zdroje související s výstavbou, terénními úpravami, další stavební činností, sezónními pracemi, např. v zemědělství a podobnými aktivitami, které mohou výrazně zvýšit emise v dané lokalitě (o těchto zdrojích kromě lokalizace nejsou k dispozici žádné další údaje); popis rozptylových podmínek (do výpočtu vstupuje parametrizace pomocí ročních stabilitních růžic); odhady v popisu emisních charakteristik zdrojů: přenos emisí z oblastí ležících mimo zájmovou oblast; pozaďová úroveň koncentrací; znečišťují látky v ovzduší vznikající sekundárně fyzikálně-chemickými procesy; u suspendovaných částic PM 10 ještě reemitované částice dříve již sedimentované, které nebyly v modelovém výpočtu zahrnuty. Vliv všech výše uvedených skutečností může být různě významný v různých částech zájmové oblasti. Z výše uvedeného tedy plyne, že výsledky modelových výpočtů jsou: převážně nižší než hodnoty měřené na měřicích stanicích; ovlivněny celou řadou předpokladů, odhadů a nepřesností. Přesto je modelový výpočet použitelný a užitečný zejména pro určení oblastí a lokalit, které jsou znečištěním ovzduší relativně zatíženy nejvíce a určení relativního podílu jednotlivých kategorií či jednotlivých zdrojů na imisních koncentracích v zájmové oblasti. Při interpretaci výsledků je však nutno mít stále na paměti, že se jedná o modelový výpočet s výše popsanými nejistotami. 19

20 4.4. Vliv provozu záměru Traumacentrum FNKV na imisní situaci v zájmovém území Stav provozu samotného záměru v roce 2013 Pro zhodnocení výhledové imisní situace v zájmovém území v roce 2013 byly použity výsledky měření koncentrací znečišťujících látek na stanici imisního monitoringu č. 457 Praha 10-Šrobárova v roce 2008 a vypočtené příspěvky k imisním koncentracím uvažovaných zdrojů navrhovaného traumacentra FNKV. Vypočtené hodnoty koncentrací jednotlivých znečišťujících látek ve vybraných referenčních výpočtových bodech jsou prezentovány v tabulce č. 11. Tabulka č. 11: Vypočtené koncentrace znečišťujících látek v roce 2013, µg/m 3 Ref. bod Okolí komunikace Průměrné roční koncentrace Max. 24-hod Max. hod NO 2 PM 10 BZN PM 10 NO ,423 0,493 0,567 2,561 20,634 Ruská 866 0,947 0,319 0,352 1,936 22, Murmanská 0,789 0,254 0,293 1,537 15, ,720 0,240 0,275 2,064 20,852 Pod Rapidem 869 0,676 0,228 0,256 1,328 13,740 Maximální v ploše 3,07 1,06 1,72 3,63 31,87 Imisní pozadí 41,7 28,2 2,1 41,0 98,7 Z analýzy výsledků modelových výpočtů koncentrací znečišťujících látek v ovzduší vyplývají následující závěry: Nejvyšší průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého byly zjištěny v prostoru venkovního parkoviště záměru umístěného jižně od budovy plánovaného traumacentra. Imisní příspěvek k průměrným ročním koncentracím NO 2 vypočtený v referenčních bodech charakterizujících obytnou zástavbu situovanou v okolí navrhovaného záměru (referenční bod č. 865 až 869) se pohybuje v rozpětí 0,7 až 1,4 µg/m 3. To znamená, že při zohlednění imisního pozadí na úrovni roku 2008 bude docházet k mírnému překročení ročního imisního limitu (40 µg/m 3 ). Hodnota maximálního imisního příspěvku uvažovaných zdrojů záměru k průměrným ročním koncentracím NO 2 bude představovat přibližně 3,1 µg/m 3 a tvoří 8 % platného imisního limitu. Ve vybraných referenčních výpočtových bodech charakterizujících obytnou zástavbu situovanou v okolí záměru se vypočtené imisní příspěvky k maximálním hodinovým koncentracím oxidu dusičitého pohybují v rozmezí 13,7 až 22,1 µg/m 3. Zohledníme-li úroveň imisního pozadí NO 2, dostaneme se na hodnoty 112,4-120,8 µg/m 3, což znamená dodržení imisního limitu cca o 40%. Hodnota nejvyššího imisního příspěvku k maximálním hodinovým koncentracím uvažovaných zdrojů se pohybuje na úrovni přibližně 31,9 µg/m 3. Při zohlednění maximálních krátkodobých pozaďových koncentrací NO 2 se dostáváme na hodnotu 130,6 µg/m 3, což zaručuje plnění imisního limitu (200 µg/m 3 ). U obytné zástavby situované v okolí navrhovaného záměru byly imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím suspendovaných částic PM 10 vypočteny na úrovni 0,2 až 0,5 µg/m 3. Zohledníme-li úroveň stávajícího imisního pozadí v zájmové lokalitě, lze potom 20

21 očekávat průměrné roční koncentrace PM 10 na úrovni 28,4 28,7 µg/m 3. To znamená, že hodnota imisního limitu (40 µg/m 3 ) bude plněna přibližně o 30 %. Nejvyšší vypočtené hodnoty 24-hodinových koncentrací PM 10 se v modelované oblasti pohybují na úrovni cca 3,6 µg/m 3. U dotčené obytné zástavby zájmového území se hodnoty imisních příspěvků dosahují úrovně 1,3 až 2,6 µg/m 3. Při zohlednění imisního pozadí na úrovni referenčního roku 2008 bude hodnota imisního limitu PM 10 (50 µg/m 3 ) dodržena. Provoz navrhovaného traumacentra přispívá k imisním koncentracím nejvyššími hodnotami ročních aritmetických průměrů benzenu v úrovni 1,7 µg/m 3. I pro benzen platí, že nejvyšší vypočtené průměrné roční koncentrace byly zjištěny v prostoru hlavního parkoviště záměru. Pří zohlednění imisních pozaďových koncentrací činí maximální průměrná koncentrace v modelovaném území 2,7 µg/m 3, což znamená dodržení imisního limitu pro benzen. Grafické znázornění rozložení polí koncentrací pro modelované znečišťující látky je prezentováno v příloze č. 1 k rozptylové studii. 21

22 5. Závěr Na základě výsledků zpracované rozptylové studie lze učinit následující závěry: 1. Na stanici imisního monitoringu bylo v roce 2008 indikováno překročení ročního imisního limitu pro oxid dusičitý (mez tolerance však byla dodržena) a pro benzo(a)pyren. Vyhodnocení stávající imisní situace prokázalo, že v zájmovém území bylo v roce 2008 indikováno překročení ročního imisního limitu pro oxid dusičitý, mez tolerance však byla dodržena a pro benzo(a)pyren. Roční imisní limity pro suspendované částice velikostní frakce PM 10 a benzen jsou v současné době dodrženy, rovněž je plněn denní imisní limit pro PM V důsledku realizace plánovaného záměru Traumacentrum FNKV dojde v zájmovém území k nepatrnému zvýšení imisní zátěže. Rozdíl imisní zátěže mezi stavem před a po realizaci záměru je v posuzovaném území v případě dlouhodobých imisních charakteristik velmi nízký, a proto jej lze označit za zanedbatelný. V případě krátkodobých koncentrací NO 2 lze v důsledku realizace záměru očekávat nárůst v řádu do 32 µg/m 3, což bezpečně zaručí dodržení příslušného imisního limitu (200 µg/m 3 ). V případě maximálních denních koncentrací PM 10 dojde k mírnému nárůstu imisní zátěže v úrovni do 3,6 µg/m 3, který také nezpůsobí překročení denního imisního limitů pro PM U obytné zástavby zájmového území dojde po zprovoznění plánovaného záměru k nepatrné změně imisní situace, která téměř neovlivní ani krátkodobé, ani dlouhodobé imisní charakteristiky. Proto lze konstatovat, že provoz záměru Traumacentrum FNKV nebude mít významný vliv na kvalitu ovzduší v zájmovém území. V Praze,

23 6. Seznam použitých podkladů Jako podklady pro zpracování dané hlukové studie byly použity následující materiály: Průvodní zprava Traumacentrum FNKV ; Dopravně inženýrské podklady pro řešenou lokalitu, DHV CR spol. s r.o., září 2009; Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy; RNDr. Bubník J. a kol.: SYMOS'97. Systém modelování stacionárních zdrojů (metodická příručka), ČHMÚ, Praha 1998 a 2003; Souhrnný roční tabelární přehled Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika, ČHMÚ, ; Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2007, ČHMÚ, 2007; Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění; Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší; Terénní průzkum lokality. 7. PŘÍLOHY PŘÍLOHA 1: Umístění referenčních výpočtových bodů v zájmovém území. Výhledový imisní příspěvek modelovaných zdrojů znečišťování ovzduší v roce 2013 pro stav provozu samotného záměru. 23

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe

Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe Zpracovánírozptylových studií, příklady z praxe (dopad stavby silnice prodloužená Rudná-hranice okr. Opava ) Vladimíra Volná Co je rozptylovástudie a pročse zpracovává - Modelové výpočty koncentrací znečišťujících

Více

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS OBYTNÝ SOUBOR KOMÍN - TRIANGL ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2014 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 19 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - Společenské a OC-rozptylová studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Vypracoval: Ing. Martin Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Více

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Split DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR Tabulka 47: Úplná emisní bilance kraje Vysočina, údaje rok 2011,

Více

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel:

Rozptylová studie. č.: 18/2012 č. zakázky: 12218. Pro záměr: Centrum obchodu a služeb Brno - Bystrc. Objednatel: Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc tel. 585 203 166, fax: 585 203 169 Počet výtisků: 6 Počet stran: 25 Počet příloh: 10 Digitální verze: 1 č.: 18/2012 č. zakázky: 12218 Pro záměr:

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Petrovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97

Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Stávající provoz kamenolomu Rančířov ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno dle zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění a metodiky SYMOS 97 Zpracoval: ing. Pavel Cetl Brno, červenec 2013 Obsah OBSAH...3

Více

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie

ÚP Liberec - Koncept - Rozptylová studie. Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Obsah IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název díla: Část díla: Pořizovatel: Územní plán Liberec - Koncept Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP Liberec na udržitelný rozvoj území - Rozptylová studie Magistrát města Liberec

Více

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY

OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Rozptylová studie pro záměr OBCHODNÍ CENTRUM SOUTHGATE PRAHA MODŘANY Listopad 2007 Zpracovatel: RNDr. J. Novák Lesní 34 460 01 Liberec 1 IČ 460 11 731 osvědčení o autorizaci č. 1568a/740/06/DK telefon

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 15 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Libuš B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Autobusové nádraží Rozptylová studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing. arch. Ivan Lejčar

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH

Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH Květen 2004 Ročník XIV Částka 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 2. Metodika přípravy plánu snížení emisí dle požadavků 5 odst. 6 a 7 zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. a nařízení vlády č.112/2004

Více

Rozptylová studie č. 159/14

Rozptylová studie č. 159/14 . Počet listů : 20 Počet výtisků : 3 Zakázka č. : 571 Rozptylová studie č. 159/14 Zákazník: Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc - Lazce Název a místo zdroje: Revitalizace trati Čelákovice

Více

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo:

Alžběta Smetanová. Datum: červen 2012. Zakázka č.: Počet stran: 37. Výtisk číslo: Územní plám města Liberec - návrh Rozptylová studie Zpracoval: Spolupráce: Mgr. Radomír Smetana (držitel osvědčení o autorizaci podle zákona č. 86/2002 Sb., č.osvědčení 2358a/740/03 z 4. 8. 2003, prodlouženo

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov

Bellevue residence Grafická, parc. č. 3097, 3098/1, 3098/2, k. ú. Smíchov HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ AED project, a.s. Ing. Aleš Marek Pod Radnicí 1235/2A 150 00 Praha 5 Váš dopis ze dne SZn. Vyřizuje/linka Datum 03.09.2012 S-MHMP-1147610/2012/1/OZP/VI

Více

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015

Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy v lokalitě Spořilov po zavedení NEZ v Praze v roce 2015 Instituce: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Vypracoval: Mgr. Marek Tögel Kontakt: 541 641 306, marek.togel@cdv.cz Datum: 29. 7. 2014 Věc: Posouzení potenciálních environmentálních dopadů silniční dopravy

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Vinoř B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové

Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Výstavba Autobusového terminálu ve Znojmě s rekonstrukcí ulice Dr. Milady Horákové Rozptylová studie a odhad ovlivnění imisní situace v okolí stavby Zpracovatel : Ing. Jiří Jedlička Autorizovaná osoba

Více

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy

Věc: Výstavba plynové kotelny v panelovém domě, Vondroušova 1212-1218, k.ú. Řepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ TOPESA s.r.o. Gen. Klapálka 1540 27201 Kladno 1 Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1545146/2012/1/OZP/VI Bc. Linda/5911

Více

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR)

Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Výsledky modelování vlivu resuspenze z povrchu odvalů a průmyslových areálů na území Moravskoslezského kraje (ČR) Faktory větrné eroze povrchu hald Nízké rychlosti větru špatné rozptylové podmínky, ale

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny

Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů. Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Nízkoemisní zóny Princip hodnocení významnosti zdrojů pro stanovení emisních stropů Významnost bude stanovena na základě odhadu jejich

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel vydání Stupeň utajení

Více

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS

NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE. Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS NOVÁ SKLADOVACÍ HALA ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracováno podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a metodiky SYMOS listopad 2012 ZÁZNAM O VYDÁNÍ DOKUMENTU Název dokumentu Číslo dokumentu Objednatel Účel

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI

Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI Vyjádření zpracovatelů rozptylové studie k vyjádření Odboru ochrany prostředí M.hl.m. Prahy zn.: S-MHMP-0018805/2010/1/OOP/VI V uvedeném vyjádření jsou komentovány následující skutečnosti: Zpracovatel

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 9 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I.1. Vývoj kvality ovzduší Vstupní data a limitní hodnoty Pro hodnocení kvality venkovního ovzduší bylo použito nových imisních limitů stanovených Nařízením

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM

Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Průmyslová zóna Přestanov Chabařovice EUROFORM Rozptylová studie Příloha H2 Název stavby: PZPCH - EUROFORM Investor: Obchodní společnost EUROFORM spol. s r.o. Malá Štupartská 634/7 110 00 Praha 1 Zpracoval:

Více

TESCO LETŇANY ETAPA V.

TESCO LETŇANY ETAPA V. TESCO LETŇANY ETAPA V. Zpracovatel: Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince Tel.: 607 863 335 mvejr@centrum.cz E-mail: Září 2011 TESCO LETŇANY - ETAPA V. strana 2 z 26 Obsah strana 1. Úvod 3 2. Podklady

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie

oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ Rozptylová studie oznamovatel Magistrát hl.m. Prahy Odbor městského investora investor Hlavní město Praha záměr ČÁST I "ŘEŠENÍ ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ORGANICKÝCH ODPADŮ A KALŮ Z PRAHY" lokalita Drasty v rámci stavby č. 6963

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií Lenka Janatová Český hydrometeorologický ústav Ústí nad Labem Oddělení modelování a expertíz, OOČO Hradec

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

PŘÍLOHA J ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. NÁVRH INTEGROVANÉHO KRAJSKÉHO PROGRAMU SNIŽOVÁNÍ EMISÍ A NÁVRH KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ

PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ PROGRAMY ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ IMISNÍ ZÁTĚŽE Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY A VYTÁPĚNÍ DOMÁCNOSTÍ Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23.10.2014 Hrotovice Jan Karel, ATEM Ateliér ekologických

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Technická zpráva č. 0805/011

Technická zpráva č. 0805/011 Výpočet znečištění ovzduší vybraných území obce Březina Technická zpráva č. 0805/011 Vypracoval:................... Ing. Vladimír Závodský autorizace ke zpracování rozptylových studií č. 300275a/740/05/06

Více

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010

P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 SON servis spol. s r.o., Šlechtitelů 1, 772 00 Olomouc, tel.: 602704256 P R O T O K O L o měření evid.č.36/2010 Objednatel: EKOSYSTEM, spol. s r.o. Podkovářská 800/6 Strana č.: 1 190 00 Praha 9 Místo měření:

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Rozptylová studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Účel studie... 3 1.2. Vstupní údaje... 3 2. Zdroje znečišťování ovzduší... 4

Více

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod

Příloha 5/A. Emise z dopravy. Lokalita Praha. Úvod Příloha 5/A Emise z dopravy Lokalita Praha Úvod 1. Úvod Doprava a jí produkované emise jsou v posledních letech stále větším problémem, a to nejen ve velkých městech, ale i v okolí páteřních komunikací

Více

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ

PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. v platném znění PARALELNÍ RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ Rozptylová studie náhradní zdroje vypracoval: RNDr. Tomáš

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: S & M CZ s.r.o. Třebovská 809 569 43 Jevíčko Posuzovaný objekt: Farma větrných elektráren

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Identifikace typových regionálních projektů

Identifikace typových regionálních projektů Identifikace typových regionálních projektů Obsah prezentace Dokumenty koncepční povahy v oblasti ochrany ovzduší v Středočeském kraji Charakteristika a důvody zpracování těchto dokumentů Využití programového

Více

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová

Modelování znečištění ovzduší. Nina Benešová Modelování znečištění ovzduší Nina Benešová 2. května 2012 trocha historie druhy znečišt ujících látek a jejich vliv na člověka a životní prostředí k čemu je dobré umět znečištění modelovat typy modelů

Více

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší Příloha č. 15 (Příloha č. 7 k vyhlášce č. 205/2009 Sb.) Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší 1. Identifikace provozovatele a provozovny 1. Údaje o provozovateli Název provozovatele

Více

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

HSRM. dne 11. 5. 2015 Most. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí HSRM dne 11. 5. 2015 Most Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Kvalita ovzduší v Ústeckém kraji rozdílnost kraje z hlediska přírodních podmínek i hospodářství, Krušné

Více

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech

Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Metodika stanovení podílu dopravy k znečištění ovzduší v malých sídlech Autor: Jiří Huzlík, Jiří Pospíšil CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České

Více

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje k omezování

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL

H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE H.2.1. VÝPOČET HLUKOVÉ ZÁTĚŽE VÝPOČTOVÝ MODEL Míra narušení prostředí hlukem je dokumentována modelem prognózované hlukové zátěže, vyjádřené izofonami hluku ve výkrese G2.

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Havlíček Jan Ing.arch. Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1578338/2012/1/OZP/VI Ing. Hippmannová/ 5860 19.02.2013

Více

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013. Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května 2013 Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Nástroje omezující emise znečišťujících

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby

Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Modelování zdravotně významných částic v ovzduší v podmínkách městské zástavby Jiří Pospíšil, Miroslav Jícha pospisil.j@fme.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Energetický

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 1 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 1 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí

Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Návrh směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu Jana Ratajová Odbor ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Více

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105.

Členění a hodnoty emisních limitů a specifických emisních limitů viz limit 4.2.105. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.2.101 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje 5. GRAFICKÉ VÝSTUPY Grafickými výstupy této studie jsou uvedené čtyři mapové přílohy a dále následující popis použitých algoritmů při tvorbě těchto příloh. Vlastní mapové výstupy jsou označeny jako grafické

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy

Novostavba bytového domu Hlubočepy, mezi ul. Výhledová a Prosluněná, parc.č. 1562/35-38,40-42,44, k.ú. Hlubočepy HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Meduna inženýrská činnost Přístavní 1100/42 170 00 Praha 7 - Holešovice Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje/ linka Datum S-MHMP-1472502/2012/1/OZP/VI

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY

STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY STANOVENÍ EMISÍ LÁTEK ZNEČIŠŤUJÍCÍCH OVZDUŠÍ Z DOPRAVY Původní Metodika stanovení emisí látek znečišťujících ovzduší z dopravy, která je schválená pro výpočty emisí z dopravy na celostátní a regionální

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení : a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí, stavebně historický

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 12 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Neznámá platnost Č. j.: 60320/ENV/15 V Praze dne 4. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince

Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Nařízení města Třinec č. 2/2006, kterým se vydává Místní program snižování emisí města Třince Rada města Třince se na své 51. schůzi konané dne 4. 4. 2006 usnesla vydat na základě ustanovení 6 odst. 6

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů

Rozbor udržitelného rozvoje území KH kraj. HP1. Plocha území s překročením imisních limitů HP2. Plnění doporučených krajských emisních stropů 3 HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.1 Karta jevu (procesu): Ovzduší Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu): Parametry procesů: Indikátory udržitelnosti: Jednotky: Limit

Více

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1

Hodnocení úrovně koncentrace PM 10 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Hodnocení úrovně koncentrace PM 1 na stanici Most a Kopisty v průběhu hydrologické rekultivace zbytkové jámy lomu Most Ležáky 1 Projekt č. TA12592 je řešen s finanční podporou TA ČR Znečištění ovzduší

Více

autorizace Ing. Josef Pilát Ing. Martin Vejr 5226-001-2/2-BX-03 revize 0 Únor 2005 strana 2 z 31

autorizace Ing. Josef Pilát Ing. Martin Vejr 5226-001-2/2-BX-03 revize 0 Únor 2005 strana 2 z 31 VÝROBNÍ ZÁVOD KNAUF FÁZE II VÝROBNÍ LINKA ČESKÁ REPUBLIKA OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁK. Č.100/2001 SB. VE ZNĚNÍ ZÁK. Č. 93/2004 SB. Rozptylová studie zákazník stupeň KNAUF INSULATION S.A. STUDIE zakázkové číslo

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více