OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1"

Transkript

1 OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... XVII JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... XIX O AU TO R EC H... XXI I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě Procesní úkony a ro z h o d n u tí Usnesení soudu prvního stupně o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení p o p la tk u Usnesení odvolacího soudu o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek z odvolání, má-li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku Usnesení o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být úkon proveden až po zaplaceni poplatku Usnesení soudu prvního stupně o povinnosti zaplatit soudní p o p la te k Přikázáni věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (tzv. delegace v h o d n á ) Přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti - bez odůvodnění Usnesení, kterým nebylo vyhověno návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti Usneseni o vyloučení soudce Usneseni, kterým nebylo vyhověno námitce p o d ja to s ti Usnesení, jím ž se nepřipouští z a sto u p e n í Usnesení, jím ž se účastníkovi přiznává zcela osvobozeni od soudních poplatků a zamítá se návrh o ustanovení zástupce Usnesení o odmítnutí návrhu na zahájení řízení pro neodstranění vad p o d á n í Usnesení o nařízení předvedeni Usnesení o uložení pořádkové p o k u ty Usnesení o prominutí uložené pořádkové pokuty Usnesení o prom inuti zmeškání lhůty Usnesení o schváleni smíru ve smírčím řízení Usneseni o předběžném opatření před zahájením řízení Vydání předběžného opatřeni před zahájením řízení - užitný v z o r Předběžné opatření před zahájením řízení - ochrana obchodní f ir m y Usnesení, kterým se zamítá návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením řízení Usneseni o odmítnutí návrhu na předběžné o p a tře n í Usneseni, kterým se připouští přistoupeni dalšího účastníka do ř íz e n i V

2 24. Usnesení, kterým se nepřipouští přistoupení dalšího účastníka do říz e n i Usneseni o záměně účastníka Usneseni, kterým se záměna účastníků n e p řip o u ští Usnesení o přípustnosti vedlejšího ú častenství Usnesení, jím ž se ukončuje účast toho, kdo není účastníkem řízení Usnesení o neúčinnosti zpětvzeti návrhu Usnesení, kterým se vylučuje vzájemný návrh к samostatnému říz e n í Usnesení o schválení s m íru Usnesení o neschválení s m íru Rozsudek o zrušeni neplatného smíru Usnesení o výzvě, aby se účastník vyjádřil к n á v rh u Usnesení o předběžném opatření po zahájeni řízeni Zamítnutí návrhu na předběžné opatřeni po zahájeni říz e n í Usnesení o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci Usnesení o zastavení řízení pro překážku zahájeného říz e n í Usnesení o zastaveni řízení pro překážku věci rozsouzené Usnesení vrchního soudu o věcné p řís lu š n o s ti Usnesení o místní nepříslušnosti Usneseni, kterým se přerušuje řízení podle 107 odst. 1 o. s. ř Usnesení o tom, s kým bude v řízení p o kračováno Usnesení o zastavení řízení pro ztrátu způsobilosti být účastníkem řízení Usneseni o zastavení řízení pro ztrátu způsobilosti být účastníkem řízení - II. (vzor 6 5 ) Usneseni, kterým soud připouští vstup nabyvatele práva do říz e n í Usnesení o přerušeni říz e n í Usnesení o spojení věcí ke společnému ř íz e n í Usnesení o uloženi povinnosti žalovanému podat písemné vyjádřeni ve věci Usnesení o ustanoveni z n a lc e Usnesení o osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu za ř íz e n í Usnesení o osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a o ustanovení zástupce za ř íz e n í Usnesení, kterým se účastníku nepřiznává osvobozeni od soudních p o p la tk ů Usneseni o odnětí přiznaného osvobození od soudních poplatků Usnesení, jím ž se znalci odepírá o d m ě n a Usnesení o povinnosti složit zálohu na náklady důkazu PňÍKLADY VÝROKŮ O NÁKLADECH ŘÍZENÍ R o z s u d k y O B E C N Ě OBECNÉ POZNÁMKY KE VZORŮM ROZSUDKŮ SOUDU I. STUPNĚ VI

3 59. Rozsudek, že mezi účastníky nebyl kupní smlouvou založen závazkový právní vztah Rozsudek, kterým se nahrazuje prohlášení vůle ú častníka Rozsudek o žalobě s eventuálním petitem Rozsudek o alternativním závazku Rozsudek pro u z n á n í Rozsudek pro zmeškání Usnesení o zrušeni rozsudku pro zmeškání Rozsudek se zkráceným o d ů vodněním Rozsudek ukládající vydání věci vlastníkovi Rozsudek ukládající zdržet se obtěžování souseda Rozsudek o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví Rozsudek o užívání společné v ě c i Rozsudek o vypořádání společného jm ění manželů Rozsudek o zaplaceni kupní c e n y Rozsudek o povinnosti vym ěnit koupenou věc Rozsudek o nároku ze sm louvy o z á p ů jč c e Rozsudek o zrušeni práva nájmu bytu rozvedenému manželovi Rozsudek o určení neoprávněnosti výpovědi nájmu bytu Rozsudek o přechodu práva na náhradu škody na pojistitele RODINNÉ PRÁVO Rozsudek, kterým se rozvádí m anželství Rozsudek, kterým se zamítá návrh na rozvod m anželství Rozsudek o určení otcovství Rozsudek o popřeni o tc o v s tv í ROZSUDKY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VĚCECH Rozsudek o žalobě na úpravu pracovního posudku Rozsudek o určení trvání pracovního p o m ě ru Rozsudek o žalobě na určeni neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru Rozsudek o žalobě na náhradu za ztížení společenského uplatněni Rozsudek o žalobě na zařazení zaměstnance podle pracovní smlouvy Rozsudek o žalobě na vydáni potvrzení o z a m ě s tn á n í Rozsudek o žalobě na zaplacení m z d y Rozsudek o uložení povinnosti zaměstnavatele zařadit zaměstnance do místa výkonu p rá c e Rozsudek o určení, že nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání není neomluveným zameškáním p rá c e Rozsudek o návrhu na změnu soudního rozhodnutí pro změnu p o m ě rů ROZSUDKY V OBCHODNÍCH V Ě C E C H Rozsudek ve věci o zaplacení kupní c e n y Rozsudek ve věci o zaplacení ceny za provedené d í l o Rozsudek ve věci o zaplacení dluhu na ú č tu Rozsudek ve věci o zaplaceni kontokorentu na ú č tu Rozsudek ve věci o zaplaceni pojistného Rozsudek ve věci o splněni závazku ze smlouvy o úvěru zajištěného ru č e n ím V II

4 98. Rozsudek, kterým se zrušuje účast společníka ve společnosti s ručením o m ezeným Rozsudek, kterým se zamítá návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením o m e ze n ým R ozhodnutí p o d le o. s.ř Opravné usnesení - oprava v ý r o k u Usnesení, jímž se zamítá návrh na vydání opravného usnesení Oprava odůvodněni rozsudku Doplňující ro z s u d e k Platební rozkaz proti jednomu ža lo va n ém u Platební rozkaz proti několika žalovaným Platební rozkaz proti jednomu žalovanému s uložením povinnosti žalovanému podat písemné vyjádřeni ve věci Zrušeni platebního rozkazu a zastaveni řízení pro zpětvzetí n á v rh u Zrušení platebního rozkazu, který se nepodařilo doručit žalovanému Usnesení o odmítnutí pozdě podaného o d p o ru Odmítnutí odporu podaného neoprávněnou o s o b o u Sm ěnky, šeky Usnesení - výzva к předložení originálu směnky (š e k u ) Směnečný platební ro z k a z Šekový platební rozkaz Usnesení o odmítnutí námitek pro o p o ž d ě n o s t Usnesení o odmítnutí námitek pro n e o dúvodněnost Usnesení o odmítnutí námitek podaných neoprávněnou o s o b o u Usnesení o zastavení řízeni o námitkách pro zpětvzetí námitek Rozsudek o ponecháni směnečného platebního rozkazu v p la tn o s ti Rozsudek o zrušení směnečného platebního rozkazu D ě d ic tv í Usnesení o pověření notáře v řízení o p o zůsta lo sti Zrušení pověření n o tá ře Usnesení o vyloučení notáře z úkonů soudního kom isaře Usnesení o zahájení řízení o p o zů sta lo sti Plná moc pro řízení o p o zůsta lo sti Protokol o předběžném šetření Doklad o výsledku šetření v evidenci právních jednání pro případ sm rti Protokol o zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ sm rti (závěti, dědické smlouvy, dovětku), prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva, nebo o zrušeni těchto právních jednání, o povolání vykonavatele závěti, o povolání správce pozůstalosti, o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech, podmínkách nebo jiných právních jednáních sepsaný soudním kom isařem V III

5 128. Protokol o zjištění stavu a obsahu závěti, prohlášení o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů soudem Protokol o veřejném zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ smrti Vyrozumění vykonavatele závěti Závěra pozůstalosti Zákaz v ý p la ty Usneseni ukládající dlužníkům zůstavitele, aby skládali plnění do úschovy s o u d u Odloučení pozůstalosti Usnesení o zastavení řízeni o pozůstalosti bez m a je tk u Usnesení o zastaveni řízení o pozůstalosti s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty Rozhodování o osobě oprávněné ke správě pozůstalosti Usnesení o jmenování správce části p o z ů s ta lo s ti Rozhodování soudu v některých věcech správy pozůstalosti Usnesení o vypořádání společného jm ění zůstavitele a pozůstalého manžela Usnesení o vyrozumění o dědickém právu Usnesení o sporném dědickém právu v případě nesporných skutečností Odkaz к uplatnění skutkově sporného dědického práva žalobou u s o u d u Svolání vě řite lů Poučení o právu výhrady soupisu Nařízení soupisu pozůstalosti Usnesení o stanovení obvyklé ceny majetku, výše dluhů a čisté hodnoty pozůstalosti Potvrzení nabyti dědictví jednomu d ě d ic i Schválení dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti Rozhodnutí soudu o rozděleni p o zůsta lo sti Potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů Potvrzení, že dědictví připadlo státu ( 1634 o. z.) Zrušení usnesení o d ě d ic tv í Dodatečné projednáni po rozhodnutí o pozůstalosti Nabytí dědictví následným dědicem Usneseni o nařízení likvidace pozůstalosti Usnesení o jm enováni likvidačního správce Usnesení o provedeni závěry Usneseni o povoleni zpeněžení v ě řite le m Usneseni o připadnutí majetku s t á t u Usnesení o povinnosti složit jistotu Usneseni o vyrozumění vě řite le Usnesení o uspokojení při zpeněžení věřitelem Rozvrhové usnesení Vyrozuměni tuzemských dědiců a věřitelů (v y h lá š k a ) Úřední potvrzení o tom, že projednáni dědictví nenáleží do pravomoci českých s o u d ů Péče o n e z le tilé Rozsudek o e m a n cip a ci IX

6 168. Rozsudek o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu 16 l e t Rozsudek o nezájmu ro d ič ů Péče před o s v o je n ím Rozsudek o osvojení Usnesení o utajeni o svo je n í Rozsudek o zrušeni o s v o je n í Rozsudek o určení jména, příjmení a data narození nezletilého Výzva účastníkům ke sdělení osoby mediátora, na kterém se d o h o d li Usnesení o nařízení prvního setkání s mediátorem Rozsudek o výchově a výživě nezletilého pro dobu trvání manželství rodičů a pro dobu po rozvodu Rozsudek o společné výchově obou ro d ič ů Rozsudek o střídavé výchově obou ro d ič ů Rozsudek o zbaveni rodičů rodičovské zodpovědnosti Rozsudek o zvýšení výživného Rozsudek o sníženi výživného Rozsudek o zamítnutí návrhu na snížení výživného Rozsudek o úpravě styku otce s n e z le tilý m Rozsudek o úpravě styku rodiče s nezletilým - neosobní styk Rozsudek o omezení styku rodiče s n e z le tilý m Rozsudek o udělení souhlasu к právnímu jednání učiněnému v zastoupení nezletilého Rozsudek o udělení souhlasu к právnímu jednání učiněnému v zastoupení nezletilého II Rozsudek o povinnosti informovat druhého rodiče Rozsudek o udělení souhlasu к podání žádosti o změnu příjm ení Rozsudek o svěření nezletilého do pěstounské péče Usneseni o předpěstounské p é č i Rozsudek o jmenování poručníka (rodiče zbaveni nebo omezeni ve své rodičovské odpovědnosti) Rozsudek o nařízení ústavní v ý c h o v y Ú schova a um oření l i s t i n ÚSCHOVA LISTIN Vysloveni místní nepříslušnosti v řízení o úschovách Usnesení o přijetí ú sch o v y Usneseni o vydání ú s c h o v y Usnesení o připadnuti předmětu úschovy s tá tu U M O Ř E N Í Vyslovení místní nepříslušnosti v řízeni o umoření lis tin Zam ítnutí návrhu na umoření lis tin y Výzva к předložení listiny nebo podání námitek Zam ítnutí návrhu na základě přihlášky Prohlášení listiny za umořenou Zastavení řízení pro nepodání dalšího návrhu na u m o ře n í

7 II. 8. S véprávnost Rozsudek o omezení svéprávnosti zletilé o s o b y ŘÍZENÍ O PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH Splnění podmínky u předběžného p ro h lá š e n i Schválení smlouvy o n á p o m o c i Zastoupení členem d o m á cn o sti P rohlášení za n e z v ě s tn é h o Ediktálni vyhláška v řízení o prohlášení člověka za nezvěstného Usnesení o zahájení řízení Ustanoveni o p a tro vn íka Vyhláška o podání zprávy o datu smrti č lo v ě k a Prohlášení za nezvěstného P rohlášení za m rtv é h o Vyhláška o podání zprávy o datu sm rti č lo v ě k a Ustanovení o p a tro vn íka Usneseni o zahájení řízeni Insolvenční ř íz e n í Vyhláška, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení - dlužnický insolvenční n á v rh Výzva věřitelům к podávání přihlášek před rozhodnutím o úpadku Usnesení o vyhlášeni moratoria před zahájením insolvenčního říz e n i Usneseni o vyhlášeni moratoria po zahájení insolvenčního řízení Usneseni o odmítnutí návrhu na moratorium podaného po zahájení insolvenčního ř íz e n í Výzva к odstranění vad dlužnického insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení o d d lu žení Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou be zd ůvo d n o st Rozhodnutí o úpadku spojené s prohlášením konkursu Rozhodnutí o úpadku spojené s povolením oddlužení Usnesení o schválení oddluženi plněním splátkového ka le n d á ře Usnesení, kterým se pro opožděnost odmítá incidenční žaloba o určení pravosti nevykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem Usnesení - vyrozumění o přerušeni řízení z důvodu prohlášení konkursu na majetek ža lo va n ého ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDŮ V ŘÍZENÍ O OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH O dvolací řízení Autoremedura Usnesení o zastavení řízeni pro zpětvzetí o d vo lá ní XI

8 231. Usnesení o odmítnuti opožděného o d v o lá n í Usnesení o odm ítnuli pozdě podaného d o vo lá ní Výzva к odstranění vad o d v o lá n í Usnesení, jím ž se odvolání odmítá Rozsudek, jím ž se rozhodnutí soudu I. stupně m ě n í Usnesení o zrušeni rozhodnutí a vrácení věci soudu I. stupně к dalšímu ř í z e n i Usnesení o zrušení rozhodnutí a postoupeni věci věcně příslušnému s o u d u Usneseni o zastaveni řízeni pro zpětvzetí žaloby za odvolacího říz e n í Usnesení o zrušení rozhodnutí (pro nezpřezkoumatelnost) a vrácení věci soudu I. stupně к dalšímu říz e n í Usnesení odvolacího soudu s nařízením, aby věc v řízení před soudem prvního stupně projednal jiný s a m o s o u d c e O bnova ř í z e n í Usnesení, kterým se odkládá vykonatelnost rozhodnuti napadeného žalobou na obnovu řízeni Usneseni, kterým se povoluje obnova ř íz e n i Usnesení, kterým se zamítá žaloba na obnovu říz e n i Řízení o žalobě p ro zm atečnost Usnesení, kterým se zamítá žaloba pro zm a te čn o st Usnesení, kterým se vyhovuje žalobě pro zmatečnost D ovolací řízení Předložení věci Nejvyššímu soudu к rozhodnuti o dovoláni (IMS o. s.ř.č. 153) Usnesení o výzvě, aby si dovolatel zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta Usneseni o zastavení řízení o dovoláni pro nedostatek z a s to u p e n i Usneseni o odložení vykonatelnosti rozhodnutí Usneseni o odm ítnuti nepřípustného dovolání Rozsudek, kterým se zrušuje rozhodnutí odvolacího soudu Ř ízeni ve věcech vkla d u práva к n e m o v ito s te m Usnesení o přibráni účastníka do řízení Usnesení o odmítnutí žaloby o povolení vkladu práva к nemovitostem Usnesení o částečném zastavení řízení pro částečné zpětvzetí návrhu na vklad věcného práva do katastru nem ovitostí Rozsudek, jim ž se povoluje vklad vlastnického práva к nemovitosti do katastru nemovitostí III. ROZHODNUTÍ A ÚKONY SOUDÜ V EXEKUČNÍM Ř ÍZ E N Í Usnesení o přeneseni příslušnosti na jiný soud ve věci výkonu rozhodnuti X II

9 257. Žádost o sdělení místa trvalého p o b y tu Výzva povinnému, aby sdělil svého plátce mzdy nebo svůj peněžní ú s ta v Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí jiným způsobem pro zřejmou nevhodnost navrhovaného zp ů s o b u Usnesení o zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí pro malý výtěžek Usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnuti Usnesení o odkladu provedeni výkonu rozhodnuti Rozsudek o návrhu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí Rozsudek o odporové ž a lo b ě Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí podle 268 o. s. ř Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživ n é Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro přednostní pohledávky kromě výživn é h o Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob ve výkonu trestu nebo vazby pro výživné Vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo usnesení o vyrozumění dalšího plátce mzdy nabylo právní m o c i Usnesení o rozšíření výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro v ý ž iv n é Usnesení o prováděni nižších srážek ze mzdy Usnesení o určení částky jaká má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena Usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnutí srážkami ze m z d y Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, když povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu ve výši, aby z ní mohly být srážky p ro vá d ě n y Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, jestliže jsou srážky prováděny již jen pro běžné v ý ž iv n é Usnesení, jímž se nařizuje plátci mzdy zaslat sraženou částku soudu Usnesení o rozvrhu sražené částky ze mzdy povinného mezi oprávněné Rozsudek o poddlužnické ža lo b ě Vyrozumění oprávněného o vyjádřeni plátce m z d y Usnesení o vyrozuměni dalšího plátce mzdy o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro pohledávky výživného s vyčíslením nedoplatku v ý ž iv n é h o Výzva povinnému ke sděleni nového plátce Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, je-li několik plátců m z d y Usnesení o rozvrhu srážek ze mzdy od několika plátců mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze m zdy pro několik oprávněných Usneseni o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky u peněžního ú s ta v u X III

10 285. Vyrozuměni o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti přikázáním peněžité pohledávky u peněžního ústavu nabylo právní m o c i Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky než pohledávky u peněžního ústavu Usnesení o povinnosti dlužníka povinného odevzdat sraženou částku soudu Usnesení o rozvrhu sražené částky pro několik pohledávek při výkonu rozhodnutí přikázáním p o hledávky Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí postižením práva povinného na vydání nebo dodání movitých věcí Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným a komanditisty v komanditní společnosti Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí správou nemovité věci Usneseni o nařízení výkonu rozhodnuti prodejem movitých v ě c í Dražební v y h lá š k a Protokol o dražbě movitých věcí Nabídka sepsaných věci oprávněnému při výkonu rozhodnutí prodejem movitých v ě c í Usneseni o vyloučeni věcí ze soupisu, které se nepodařilo p ro d a t Usnesení o rozvrhu výtěžku prodeje movitých v ě c í Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých v ě c í Usneseni o ustanovení znalce к ocenění nemovitostí při výkonu rozhodnuti prodejem nemovité v ě c i Usnesení o určení ceny nemovité věci Dražební v y h lá š k a Protokol o dražbě nemovité věci Usneseni o p řík le p u Usnesení o předražku Usneseni o zastaveni výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci, nepodaři-li se nemovitou věc p ro d a t Usnesení o rozvrhu výtěžku dražby nemovité věci Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu к movité věci Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením závodu Usnesení o příklepu při dražbě z á v o d u Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnuti vyklize n ím Usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti o odebrání v ě c i Usnesení o povolení oprávněnému, aby si na náklady a nebezpečí povinného obstaral jinou v ě c Usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti prodejem společné movité věci s rozdělením výtěžku prodeje mezi spoluvlastníky X IV

11 316. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí reálným rozdělením nemovité věci s vytyčením hranic p o ze m k ů Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí provedením zastupitelných p r a c í Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty podle 351 o. s. ř Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí к obnovení předešlého stavu IV. ROZHODNUTÍ A ÚKONY SOUDU V SOUDNÍM ŘÍZENÍ S P R Á V N ÍM Usnesení o postoupení věci pro místní n e p říslu šn o st Předložení věci Nejvyššímu správnímu soudu pro posouzení podjatosti a případnému rozhodnutí o přikázání v ě c i Vyrozumění o probíhajícím řízení a výzva к uplatnění práv osob zúčastněných na říz e n í Vyrozumění osoby zúčastněné na řízení o soudním jednáni Usneseni o nepřiznání postaveni osoby zúčastněné na řízení Usnesení o nepřiznáni osvobození od soudního poplatku Usnesení o osvobozeni od soudního poplatku a ustanovení advokáta Usnesení o odstranění vad podání (oprava žalobního p e titu ) Usneseni o odstranění vad podání II (doplnění odůvodnění žaloby) a ustanoveni advokáta Usnesení o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatřeni Usnesení o vyloučení žaloby к samostatnému projednání Usnesení o uložení pořádkové p o k u ty Usneseni o odmítnutí podání pro neodstranění vad Usnesení o odmítnutí žaloby pro rei iu d ic a ta e Usnesení o odmítnutí žaloby pro opožděnost Usnesení o odmítnutí žaloby pro předčasnost Usnesení o odmítnutí žaloby pro nedostatek aktivní legitimace Usnesení o odmítnutí žaloby pro nevyčerpání opravného prostředku Usnesení o odmítnutí žaloby pro nevyčerpání opravného prostředku v důsledku chybného poučení a postoupení správnímu orgánu Usnesení o odmítnutí žaloby pro kompetenční v ý lu k u Usnesení o odmítnutí žaloby pro nedostatek p ra vo m o ci Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu (dle 3 odst. 2 zák. č. 131/2002 S b.) Usnesení o zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby Usnesení o zastavení řízení pro uspokojení ž a lo b c e Usneseni o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu a návrh na přiznání odkladného účinku žalobě Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu při zpětzvetí ž a lo b y Usnesení o přerušení říz e n í Připiš soudu žalobci s poučením o podjatosti a možnosti rozhodnout ve věci bez je d n á n í X V

12 348. Připiš soudu žalovanému se stanovením lhůty к uspokojení ža lo b c e Připiš soudu žalovanému se stanovením lhůty к uspokojení ža lo b c e Rozsudek zrušující o žalobě proti správnímu rozhodnuti Rozsudek zamítavý o žalobě proti správnímu ro z h o d n u ti Usnesení o přiznání odkladného účinku žalobě Usnesení o zamítnutí odkladného účinku ža lo b ě Připiš soudu žalovanému s výzvou к předloženi správního spisu a vyjádření se к žalobě а к návrhu na přiznáni odkladného účinku ž a lo b ě Rozsudek vyhovující žalobě na ochranu proti nečinnosti správního o rg á n u Rozsudek vyhovující žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu Usnesení o odmítnutí pro nepřípustnost volebního n á v rh u Výzva NSS к předložení soudního a správního spisu к řízení o kasační s tíž n o s ti Usnesení NSS o zamítnutí neúčinnosti doručeni, o zamítnutí návrhů na osvobozeni od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro řízeni o kasační stížnosti, o výzvě к úhradě soudních poplatků a doložení plné moci advokáta Rozsudek NSS o zamítnutí kasační stížnosti proti usnesení krajského s o u d u

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Obsah. Úvod Seznam zkratek Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních Úvod... 23 Seznam zkratek... 25 Zákon ze dne 12. září 2013, č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních---- 27 ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST... 27 1 Úvodní ustanovení...27 2 Řízení upravená tímto zákonem...

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

OBSAH. Literatura... 96

OBSAH. Literatura... 96 OBSAH Seznam autorů... XIII Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XV Seznam zkratek... XVII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXI Předmluva vydavatele... XXIX Úvod Sporné a nesporné

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení

Obsah. Část první. Úvodní ustanovení Obsah O autorech Předmluva Seznam použitých zkratek IX XI XVII A. Komentář 1 Část první. Úvodní ustanovení Hlava první. Předmět úpravy ( 1) 1 1 [Rozsah působnosti] 1 Hlava druhá. Základní zásady činností

Více

ČÁST l : VĚCI OBČANSKOPRÁVNÍ

ČÁST l : VĚCI OBČANSKOPRÁVNÍ OBSAH Úvod.. 3 ČÁST l : VĚCI OBČANSKOPRÁVNÍ A) Procesní vzory prvoinstanční 35 1. Vzor к 7 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (SEVT o.s.ř. č. 4a) Výzva, aby poplatník zaplatil soudní poplatek,

Více

2. Jak se s tá t d ra ž e b n ík e m Ú častníci d ra žb y... 19

2. Jak se s tá t d ra ž e b n ík e m Ú častníci d ra žb y... 19 5 O b sa h I. V e ře jn é d ra ž b y 1. D ra ž b a... 17 2. Jak se s tá t d ra ž e b n ík e m... 18 3. Ú častníci d ra žb y... 19 4. S polečná pravidla p ro d ražby (dobrovolné i n ed o b ro v o ln é )...20

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb.

Obsah. Předmluva 21. Autorský kolektiv 22. Seznam použitých zkratek 24. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. Předmluva 21 Autorský kolektiv 22 Seznam použitých zkratek 24 Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) č. 182/2006 Sb. 26 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 26 HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 26 1 Předmět

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

OBSAH. P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í S E Z N A M Z K R A T E K... 23

OBSAH. P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í S E Z N A M Z K R A T E K... 23 OBSAH P Ř E D M L U V A k í. v y d á n í... 19 P Ř E D M L U V A к 2. v y d á n í... 22 S E Z N A M Z K R A T E K... 23 S E Z N A M A U T O R Ů... 24 Č Á S T I. V Z O R Y P O D L E O B Č A N S K É H O

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení 549/1991 Sb. - o soudních poplatcích - Příloha SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění a) do částky 20 000

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

OBSAH PŘEDM LU VA SEZNAM Z K R A T E K... 15

OBSAH PŘEDM LU VA SEZNAM Z K R A T E K... 15 OBSAH PŘEDM LU VA... 13 SEZNAM Z K R A T E K... 15 Část první PRÁVO A ORGÁNY PRÁVNÍ OCHRANY I. PRÁVO A JEHO O C H R A N A... 18 II. SOUDY A ORGÁNY PRÁVNÍ O C H R A N Y ;... 22 Zvláštnosti organizace obchodního

Více

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů)

Přehled o délce soudního řízení ode dne nápadu do dne právní moci podle předmětu a výsledku Okresní soudy - počet věcí (spisů) Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 351 2532 4763 3419 1987 1381 2793 1057 557 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 34 168 327 232 156 119 255

Více

Výchova a výchovná opatření

Výchova a výchovná opatření Výchova a výchovná opatření 101 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno 142 113 88 135 283 124 194 166 168 102 - První rozhodnutí o výchově dítěte - svěřeno otci 187 139 135 157 257 144 227 189 187

Více

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní

Agenda Oddíl Popis Rozsah oddílu Občanskoprávní SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř Občanskoprávní Příloha Rozvrhu práce na rok 2017 - Přehled závazných oddílů agend Nc,, Nt a Ntm: Rejstřík Nc: SOUDNÍ SMÍRY Návrhy na smírčí řízení podle 67 o. s. ř. 101-200 OSVOB. OD SOP, UST. Návrhy (žádosti) na přiznání

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech předběžných opatření Úvod............................... 11 Seznam použitých zkratek............. 12 A. Předběžná opatření....... 15 I. Pravidla řízení o předběžném opatření.......................

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs

SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ. b) nelze-li předmět řízení ocenit 1 000 Kčs Čiastka 104 Zbierka zákonov č. 549/1991 Strana 2717 SAZEBNÍK SOUDNÍCH POPLATKŮ Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. I. Poplatky vybírané v občanském soudním řízení Položka 1, pokud není stanovena zvláštní

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1

Správní řízení 2. Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Správní řízení 2 Správní rozhodnutí a jeho přezkoumání Cíl : Metodický list číslo 1 Základním cílem tohoto tematického celku je objasnění významu správního

Více

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid

Občanské právo procesní II. Výkon rozhodnutí. JUDr. Ing. Radovan Dávid Občanské právo procesní II Výkon rozhodnutí JUDr. Ing. Radovan Dávid 1. Úvod Vykonatelnost rozhodnutí: souvisí s vynutitelností práva - náležitosti rozhodnutí mimo jiné výrok - musí být přesný, určitý

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Soudy a soudnictví Vymezení

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Občanského práva hmotného a procesního Platnost od zimního semestru akademického roku 2013/2014 Pozn.: Každá z otázek může být doplněna položenou podotázkou na hmotněprávní,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ

Veřejnoprávní činnost 2. ročník ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ Účastníci řízení=procesní strany Účastníci řízení jsou subjekty řízení, které mají na průběh řízení zásadní vliv a kterým jsou zákonem přiznána práva a povinnosti, které jiným osobám zúčastněným

Více

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými.

6. V 3 se doplňuje odstavec 5, který zní: (5) Výše odměny za úkony vymezené v příloze k této vyhlášce se stanoví sazbami v ní uvedenými. Strana 7318 Sbírka zákonů č. 432 / 2013 432 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní

Právní minimum pro tlumočníky a překladatele. Občanský soudní řád. Ochrana subjektivních práv. Občanské právo procesní Právní minimum pro tlumočníky a překladatele Občanský soudní řád Mgr. Miloslav Hrdlička miloslav.hrdlicka@law.muni.cz Ochrana subjektivních práv Zásada prevence Správní orgány Svépomoc Soudní ochrana Občanské

Více

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová

Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Pracovní seminář Vymáhání poplatků Daňová exekuce listopad 2013 Mgr. Martina Kvapilová Způsoby vymáhání postižením majetkových práv srážkami ze mzdy přikázáním pohledávky z účtu u PPS prodejem nemovitostí

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Exekuční právo-modelové řízení III. část. JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. Exekuční právo-modelové řízení III. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. 1 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění

Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES. I. soustředění Metodický list pro kombinovaného studia předmětu CIVILNÍ PROCES I. soustředění Název tématického celku: ZÁKLADNÍ ZÁSADY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÍZENÍ Předmětem prvního soustředění je vysvětlení základních

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

OBSAH. OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ( 251 až 376) Část šestá. Výkon rozhodnutí ( 251 až 351a)... 1

OBSAH. OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD ( 251 až 376) Část šestá. Výkon rozhodnutí ( 251 až 351a)... 1 OBSAH Seznam autorů... XI Přehled ustanovení komentovaných jednotlivými autory... XII Seznam zkratek... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři... XV Předmluva vydavatele... XXIII OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: 60 INS 25265/2016 A-9 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Květoslavou Hovorkovou v insolvenční věci dlužníka Luboš Huml, nar. 26.7.1965, IČ 10258876, bytem 1. května 484, 267

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění vybraných ustanovení zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, s vyznačením navrhovaných změn 4 (1) Účastníky řízení o povolení vkladu (dále jen

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80).

12. V 274 odst. 1 písm. e) se slova a exekutorských zrušují a slova zvláštních zákonů 80) se nahrazují slovy zvláštního zákona 80). POZMĚŇOVACÍ NÁVRH KE SNĚMOVNÍMU TISKU 537_0 k návrhu ZÁKONA ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Návrh I: Dosavadní

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11. Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO... 11 Hlava třicátá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému českého

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O SOUDNÍCH POPLATCÍCH ČL. I Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č.

ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O SOUDNÍCH POPLATCÍCH ČL. I Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. ČÁST PRVNÍ ZMĚNA ZÁKONA O SOUDNÍCH POPLATCÍCH ČL. I Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb.,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Občanské soudní řízení III/2 VY_32_INOVACE_200 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO

OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO OBSAH DÍL ČTVRTÝ: RODINNÉ PRÁVO Hlava dvacátá sedmá: Rodinné právo... 13 1 Rodinné právo v České republice... 13 A. Pojem a předmět rodinného práva... 13 B. Systém rodinného práva; jeho místo v systému

Více

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír.

Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo exekuční příkaz, je vykonatelné rozhodnutí, nebo vykonatelný smír. Exekuce Výkon rozhodnutí Exekuční orgán Orgán oprávněný provést exekuci Exekuce Na peněžité plnění Na nepeněžité plnění Exekuční titul Exekučním titulem, na jehož základě se vydává exekuční výzva nebo

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu Slovo úvodem. 15 16. A. PROMLČENÍ V SOUKROMÉM PRÁVU 17. I. K institutu promlčení obecně 18. 1. Povaha a účel institutu promlčení 17 19.

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Sbírka instrukcí a sdělení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY Částka 6 Rozeslána dne 17. četvence 2009 Cena 116,- Kč OBSAH: 14. 15. 16. S d ě l e n í Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13

U s n e s e n í KSBR 47 INS 33973/ VSOL 793/2014-A-13 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci dlužnice Renáty Ilinské

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady Úvodem 11 Seznam zkratek 12 I. OBECNĚ K ŽALOBĚ 13 A. Obecné náležitosti žaloby 13 1. Zkoumání pravomoci soudu při neodstraněných vadách žaloby... 13 2.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : KSUL 46 INS 27990/2013-A-26 U S N E S E N Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Renatou B. Zlámalovou v insolvenční věci navrhovatelů dlužníků: Alena Pretschová, nar. 7.4. 1967, a Hynek

Více

U S N E S E N Í v hod.

U S N E S E N Í v hod. U S N E S E N Í číslo jednací: 125 EX 53/13-95 Soudní exekutor JUDr. Marek Frank, Exekutorský úřad Český Krumlov, který vede exekuci dle pověření ze dne 11.03.2013, č.j.: 9 EXE 181/2013-14, které vydal

Více

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí

žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml. smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí žaloba vraceni půjčky online. o nájmu bytu na dobu neurčitou Sml.» Ke stažení: Vzory smluv - Smlouvy ČR Software Vzory smluv - Smlouvy ČR nabízí Software Vzory smluv - Smlouvy ČR umožňuje samostatně si

Více

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 286/2009 Sb. 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto

Více

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u :

U s n e s e n í. povinnému: Miloslav Šafařík, nar. 23.03.1966, bytem Křivoklátská 302, Praha 9, PSČ 199 00. d r a ž e b n í v y h l á š k u : 028 EX 101/08-130 U s n e s e n í Soudní exekutor, JUDr. Markéta Havlíková, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Korunní 127, 130 00 Praha 3, pověřená provedením exekuce na základě usnesení Obvodního soudu

Více

U s n e s e n í. návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. KSBR 47 INS 31496/2013-A-7,

U s n e s e n í. návrhu dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne , č.j. KSBR 47 INS 31496/2013-A-7, KSBR 47 INS 31496/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Radky Panáčkové a soudců JUDr. Heleny Krejčí a JUDr. Jaroslava Hikla v insolvenční věci

Více

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info

K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. Monika Elfmarková - soudní exekutor K Beránku 3, 143 00 Praha 4, tel. 261222658, fax 261222604, podatelna@exekutor.info, www.exekutor.info č.j. 115 EX 403/08-062 Usnesení

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1

Obsah. ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 O autorovi... V Předmluva... VII Seznam použitých zkratek... XVII ČÁST PRVNÍ. Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé...1 KAPITOLA I. Pojem nezletilého...3 KAPITOLA II. Identifikace řízení ve věcech péče

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb., vyhlášky č. 110/2004 Sb., vyhlášky č. 617/2004 Sb., vyhlášky č. 277/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2012 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně.

Exekuce pohledávek. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad jako správce daně. Obecní úřad v rámci své působnosti na základě obecně závazné vyhlášky vybírá místní poplatky. Dále v rámci výkonu své činnosti vydává rozhodnutí v přestupkovém řízení, kterými

Více

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha

XI. ročník odborné mezinárodní konference Real EstateMarket Čtvrtek 18. 10. 2012, ClarionCongressHotel Praha Nový katastrální zákon? Nový katastrální zákon: - navazuje na nový občanský zákoník (veřejný seznam s důsledky dle NOZ materiální publicita, obrana proti zapsání/nezapsání do seznamu) - účinnost od 1.

Více

Občanské soudní řízení soudcovský komentář

Občanské soudní řízení soudcovský komentář Jaromír Jirsa (vedoucí autorského týmu) Eva Bartůňková, Vladimír Beran, Marek Doležal, Pavel Charvát, Kryštof Janek, František Korbel, Tomáš Lichovník, Jaroslav Mádr, Tomáš Mottl, Daniel Paľko, Bohuslav

Více

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, Brno Finanční úřad pro Jihomoravský kraj náměstí Svobody 4, 602 00 Brno Územní pracoviště Brno III Šumavská 31, 663 49 Brno Č.j.: 1869550/16/3003-80542-712011 Vyřizuje: Bc. Aleš Korbička Odbor vymáhací, Oddělení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci.

Č. j.: /16/ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2, 586 01 Jihlava Územní pracoviště v Havlíčkově Brodě Smetanovo náměstí 261, 580 01 Havlíčkův Brod Č. j.: 680344/16/2903-00540-709580 Vyřizuje: Marcela Halamková,

Více

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA

OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA Č.j.: 151 EX 5/14-1201 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH POHLEDÁVKÁCH - OPRAVA JUDr. Filip Exner, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha 7, se sídlem Praha 7, Přívozní 1054/2, pověřený vedením exekuce na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví nemovitých věcí prodejem věci mimo dražbu v rámci insolvenčního řízení Mgr. Bohdana Šocová insolvenční správce Sídlo správce: Kateřinská 107/5, 779 00 Olomouc datová schránka: b7yyfne tel./fax: 585 205 508 e-mail: office@e-advokati.com KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnictví

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

265/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 28. dubna o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

265/1992 Sb. ZÁKON. ze dne 28. dubna o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 265/1992 Sb. ZÁKON ze dne 28. dubna 1992 o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Změna: 210/1993 Sb. Změna: 90/1996 Sb. Změna: 27/2000 Sb. Změna: 30/2000 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna:

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 182/2006 Sb.

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 182/2006 Sb. PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna zákona o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 182/2006 Sb. ZÁKON ze dne 30. března 2006 o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Poslanecká sněmovna. VII. volební období

Poslanecká sněmovna. VII. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh Karla Fiedlera k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci

Více

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. HLAVA I Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 484/2000 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny... - znění dle 64/12 Sb. 484/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více