OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1"

Transkript

1 OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... XVII JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... XIX O AU TO R EC H... XXI I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě Procesní úkony a ro z h o d n u tí Usnesení soudu prvního stupně o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení p o p la tk u Usnesení odvolacího soudu o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek z odvolání, má-li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku Usnesení o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být úkon proveden až po zaplaceni poplatku Usnesení soudu prvního stupně o povinnosti zaplatit soudní p o p la te k Přikázáni věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (tzv. delegace v h o d n á ) Přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti - bez odůvodnění Usnesení, kterým nebylo vyhověno návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti Usneseni o vyloučení soudce Usneseni, kterým nebylo vyhověno námitce p o d ja to s ti Usnesení, jím ž se nepřipouští z a sto u p e n í Usnesení, jím ž se účastníkovi přiznává zcela osvobozeni od soudních poplatků a zamítá se návrh o ustanovení zástupce Usnesení o odmítnutí návrhu na zahájení řízení pro neodstranění vad p o d á n í Usnesení o nařízení předvedeni Usnesení o uložení pořádkové p o k u ty Usnesení o prominutí uložené pořádkové pokuty Usnesení o prom inuti zmeškání lhůty Usnesení o schváleni smíru ve smírčím řízení Usneseni o předběžném opatření před zahájením řízení Vydání předběžného opatřeni před zahájením řízení - užitný v z o r Předběžné opatření před zahájením řízení - ochrana obchodní f ir m y Usnesení, kterým se zamítá návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením řízení Usneseni o odmítnutí návrhu na předběžné o p a tře n í Usneseni, kterým se připouští přistoupeni dalšího účastníka do ř íz e n i V

2 24. Usnesení, kterým se nepřipouští přistoupení dalšího účastníka do říz e n i Usneseni o záměně účastníka Usneseni, kterým se záměna účastníků n e p řip o u ští Usnesení o přípustnosti vedlejšího ú častenství Usnesení, jím ž se ukončuje účast toho, kdo není účastníkem řízení Usnesení o neúčinnosti zpětvzeti návrhu Usnesení, kterým se vylučuje vzájemný návrh к samostatnému říz e n í Usnesení o schválení s m íru Usnesení o neschválení s m íru Rozsudek o zrušeni neplatného smíru Usnesení o výzvě, aby se účastník vyjádřil к n á v rh u Usnesení o předběžném opatření po zahájeni řízeni Zamítnutí návrhu na předběžné opatřeni po zahájeni říz e n í Usnesení o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci Usnesení o zastavení řízení pro překážku zahájeného říz e n í Usnesení o zastaveni řízení pro překážku věci rozsouzené Usnesení vrchního soudu o věcné p řís lu š n o s ti Usnesení o místní nepříslušnosti Usneseni, kterým se přerušuje řízení podle 107 odst. 1 o. s. ř Usnesení o tom, s kým bude v řízení p o kračováno Usnesení o zastavení řízení pro ztrátu způsobilosti být účastníkem řízení Usneseni o zastavení řízení pro ztrátu způsobilosti být účastníkem řízení - II. (vzor 6 5 ) Usneseni, kterým soud připouští vstup nabyvatele práva do říz e n í Usnesení o přerušeni říz e n í Usnesení o spojení věcí ke společnému ř íz e n í Usnesení o uloženi povinnosti žalovanému podat písemné vyjádřeni ve věci Usnesení o ustanoveni z n a lc e Usnesení o osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu za ř íz e n í Usnesení o osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a o ustanovení zástupce za ř íz e n í Usnesení, kterým se účastníku nepřiznává osvobozeni od soudních p o p la tk ů Usneseni o odnětí přiznaného osvobození od soudních poplatků Usnesení, jím ž se znalci odepírá o d m ě n a Usnesení o povinnosti složit zálohu na náklady důkazu PňÍKLADY VÝROKŮ O NÁKLADECH ŘÍZENÍ R o z s u d k y O B E C N Ě OBECNÉ POZNÁMKY KE VZORŮM ROZSUDKŮ SOUDU I. STUPNĚ VI

3 59. Rozsudek, že mezi účastníky nebyl kupní smlouvou založen závazkový právní vztah Rozsudek, kterým se nahrazuje prohlášení vůle ú častníka Rozsudek o žalobě s eventuálním petitem Rozsudek o alternativním závazku Rozsudek pro u z n á n í Rozsudek pro zmeškání Usnesení o zrušeni rozsudku pro zmeškání Rozsudek se zkráceným o d ů vodněním Rozsudek ukládající vydání věci vlastníkovi Rozsudek ukládající zdržet se obtěžování souseda Rozsudek o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví Rozsudek o užívání společné v ě c i Rozsudek o vypořádání společného jm ění manželů Rozsudek o zaplaceni kupní c e n y Rozsudek o povinnosti vym ěnit koupenou věc Rozsudek o nároku ze sm louvy o z á p ů jč c e Rozsudek o zrušeni práva nájmu bytu rozvedenému manželovi Rozsudek o určení neoprávněnosti výpovědi nájmu bytu Rozsudek o přechodu práva na náhradu škody na pojistitele RODINNÉ PRÁVO Rozsudek, kterým se rozvádí m anželství Rozsudek, kterým se zamítá návrh na rozvod m anželství Rozsudek o určení otcovství Rozsudek o popřeni o tc o v s tv í ROZSUDKY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VĚCECH Rozsudek o žalobě na úpravu pracovního posudku Rozsudek o určení trvání pracovního p o m ě ru Rozsudek o žalobě na určeni neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru Rozsudek o žalobě na náhradu za ztížení společenského uplatněni Rozsudek o žalobě na zařazení zaměstnance podle pracovní smlouvy Rozsudek o žalobě na vydáni potvrzení o z a m ě s tn á n í Rozsudek o žalobě na zaplacení m z d y Rozsudek o uložení povinnosti zaměstnavatele zařadit zaměstnance do místa výkonu p rá c e Rozsudek o určení, že nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání není neomluveným zameškáním p rá c e Rozsudek o návrhu na změnu soudního rozhodnutí pro změnu p o m ě rů ROZSUDKY V OBCHODNÍCH V Ě C E C H Rozsudek ve věci o zaplacení kupní c e n y Rozsudek ve věci o zaplacení ceny za provedené d í l o Rozsudek ve věci o zaplacení dluhu na ú č tu Rozsudek ve věci o zaplaceni kontokorentu na ú č tu Rozsudek ve věci o zaplaceni pojistného Rozsudek ve věci o splněni závazku ze smlouvy o úvěru zajištěného ru č e n ím V II

4 98. Rozsudek, kterým se zrušuje účast společníka ve společnosti s ručením o m ezeným Rozsudek, kterým se zamítá návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením o m e ze n ým R ozhodnutí p o d le o. s.ř Opravné usnesení - oprava v ý r o k u Usnesení, jímž se zamítá návrh na vydání opravného usnesení Oprava odůvodněni rozsudku Doplňující ro z s u d e k Platební rozkaz proti jednomu ža lo va n ém u Platební rozkaz proti několika žalovaným Platební rozkaz proti jednomu žalovanému s uložením povinnosti žalovanému podat písemné vyjádřeni ve věci Zrušeni platebního rozkazu a zastaveni řízení pro zpětvzetí n á v rh u Zrušení platebního rozkazu, který se nepodařilo doručit žalovanému Usnesení o odmítnutí pozdě podaného o d p o ru Odmítnutí odporu podaného neoprávněnou o s o b o u Sm ěnky, šeky Usnesení - výzva к předložení originálu směnky (š e k u ) Směnečný platební ro z k a z Šekový platební rozkaz Usnesení o odmítnutí námitek pro o p o ž d ě n o s t Usnesení o odmítnutí námitek pro n e o dúvodněnost Usnesení o odmítnutí námitek podaných neoprávněnou o s o b o u Usnesení o zastavení řízeni o námitkách pro zpětvzetí námitek Rozsudek o ponecháni směnečného platebního rozkazu v p la tn o s ti Rozsudek o zrušení směnečného platebního rozkazu D ě d ic tv í Usnesení o pověření notáře v řízení o p o zůsta lo sti Zrušení pověření n o tá ře Usnesení o vyloučení notáře z úkonů soudního kom isaře Usnesení o zahájení řízení o p o zů sta lo sti Plná moc pro řízení o p o zůsta lo sti Protokol o předběžném šetření Doklad o výsledku šetření v evidenci právních jednání pro případ sm rti Protokol o zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ sm rti (závěti, dědické smlouvy, dovětku), prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva, nebo o zrušeni těchto právních jednání, o povolání vykonavatele závěti, o povolání správce pozůstalosti, o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech, podmínkách nebo jiných právních jednáních sepsaný soudním kom isařem V III

5 128. Protokol o zjištění stavu a obsahu závěti, prohlášení o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů soudem Protokol o veřejném zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ smrti Vyrozumění vykonavatele závěti Závěra pozůstalosti Zákaz v ý p la ty Usneseni ukládající dlužníkům zůstavitele, aby skládali plnění do úschovy s o u d u Odloučení pozůstalosti Usnesení o zastavení řízeni o pozůstalosti bez m a je tk u Usnesení o zastaveni řízení o pozůstalosti s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty Rozhodování o osobě oprávněné ke správě pozůstalosti Usnesení o jmenování správce části p o z ů s ta lo s ti Rozhodování soudu v některých věcech správy pozůstalosti Usnesení o vypořádání společného jm ění zůstavitele a pozůstalého manžela Usnesení o vyrozumění o dědickém právu Usnesení o sporném dědickém právu v případě nesporných skutečností Odkaz к uplatnění skutkově sporného dědického práva žalobou u s o u d u Svolání vě řite lů Poučení o právu výhrady soupisu Nařízení soupisu pozůstalosti Usnesení o stanovení obvyklé ceny majetku, výše dluhů a čisté hodnoty pozůstalosti Potvrzení nabyti dědictví jednomu d ě d ic i Schválení dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti Rozhodnutí soudu o rozděleni p o zůsta lo sti Potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů Potvrzení, že dědictví připadlo státu ( 1634 o. z.) Zrušení usnesení o d ě d ic tv í Dodatečné projednáni po rozhodnutí o pozůstalosti Nabytí dědictví následným dědicem Usneseni o nařízení likvidace pozůstalosti Usnesení o jm enováni likvidačního správce Usnesení o provedeni závěry Usneseni o povoleni zpeněžení v ě řite le m Usneseni o připadnutí majetku s t á t u Usnesení o povinnosti složit jistotu Usneseni o vyrozumění vě řite le Usnesení o uspokojení při zpeněžení věřitelem Rozvrhové usnesení Vyrozuměni tuzemských dědiců a věřitelů (v y h lá š k a ) Úřední potvrzení o tom, že projednáni dědictví nenáleží do pravomoci českých s o u d ů Péče o n e z le tilé Rozsudek o e m a n cip a ci IX

6 168. Rozsudek o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu 16 l e t Rozsudek o nezájmu ro d ič ů Péče před o s v o je n ím Rozsudek o osvojení Usnesení o utajeni o svo je n í Rozsudek o zrušeni o s v o je n í Rozsudek o určení jména, příjmení a data narození nezletilého Výzva účastníkům ke sdělení osoby mediátora, na kterém se d o h o d li Usnesení o nařízení prvního setkání s mediátorem Rozsudek o výchově a výživě nezletilého pro dobu trvání manželství rodičů a pro dobu po rozvodu Rozsudek o společné výchově obou ro d ič ů Rozsudek o střídavé výchově obou ro d ič ů Rozsudek o zbaveni rodičů rodičovské zodpovědnosti Rozsudek o zvýšení výživného Rozsudek o sníženi výživného Rozsudek o zamítnutí návrhu na snížení výživného Rozsudek o úpravě styku otce s n e z le tilý m Rozsudek o úpravě styku rodiče s nezletilým - neosobní styk Rozsudek o omezení styku rodiče s n e z le tilý m Rozsudek o udělení souhlasu к právnímu jednání učiněnému v zastoupení nezletilého Rozsudek o udělení souhlasu к právnímu jednání učiněnému v zastoupení nezletilého II Rozsudek o povinnosti informovat druhého rodiče Rozsudek o udělení souhlasu к podání žádosti o změnu příjm ení Rozsudek o svěření nezletilého do pěstounské péče Usneseni o předpěstounské p é č i Rozsudek o jmenování poručníka (rodiče zbaveni nebo omezeni ve své rodičovské odpovědnosti) Rozsudek o nařízení ústavní v ý c h o v y Ú schova a um oření l i s t i n ÚSCHOVA LISTIN Vysloveni místní nepříslušnosti v řízení o úschovách Usnesení o přijetí ú sch o v y Usneseni o vydání ú s c h o v y Usnesení o připadnuti předmětu úschovy s tá tu U M O Ř E N Í Vyslovení místní nepříslušnosti v řízeni o umoření lis tin Zam ítnutí návrhu na umoření lis tin y Výzva к předložení listiny nebo podání námitek Zam ítnutí návrhu na základě přihlášky Prohlášení listiny za umořenou Zastavení řízení pro nepodání dalšího návrhu na u m o ře n í

7 II. 8. S véprávnost Rozsudek o omezení svéprávnosti zletilé o s o b y ŘÍZENÍ O PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH Splnění podmínky u předběžného p ro h lá š e n i Schválení smlouvy o n á p o m o c i Zastoupení členem d o m á cn o sti P rohlášení za n e z v ě s tn é h o Ediktálni vyhláška v řízení o prohlášení člověka za nezvěstného Usnesení o zahájení řízení Ustanoveni o p a tro vn íka Vyhláška o podání zprávy o datu smrti č lo v ě k a Prohlášení za nezvěstného P rohlášení za m rtv é h o Vyhláška o podání zprávy o datu sm rti č lo v ě k a Ustanovení o p a tro vn íka Usneseni o zahájení řízeni Insolvenční ř íz e n í Vyhláška, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení - dlužnický insolvenční n á v rh Výzva věřitelům к podávání přihlášek před rozhodnutím o úpadku Usnesení o vyhlášeni moratoria před zahájením insolvenčního říz e n i Usneseni o vyhlášeni moratoria po zahájení insolvenčního řízení Usneseni o odmítnutí návrhu na moratorium podaného po zahájení insolvenčního ř íz e n í Výzva к odstranění vad dlužnického insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení o d d lu žení Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou be zd ůvo d n o st Rozhodnutí o úpadku spojené s prohlášením konkursu Rozhodnutí o úpadku spojené s povolením oddlužení Usnesení o schválení oddluženi plněním splátkového ka le n d á ře Usnesení, kterým se pro opožděnost odmítá incidenční žaloba o určení pravosti nevykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem Usnesení - vyrozumění o přerušeni řízení z důvodu prohlášení konkursu na majetek ža lo va n ého ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDŮ V ŘÍZENÍ O OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH O dvolací řízení Autoremedura Usnesení o zastavení řízeni pro zpětvzetí o d vo lá ní XI

8 231. Usnesení o odmítnuti opožděného o d v o lá n í Usnesení o odm ítnuli pozdě podaného d o vo lá ní Výzva к odstranění vad o d v o lá n í Usnesení, jím ž se odvolání odmítá Rozsudek, jím ž se rozhodnutí soudu I. stupně m ě n í Usnesení o zrušeni rozhodnutí a vrácení věci soudu I. stupně к dalšímu ř í z e n i Usnesení o zrušení rozhodnutí a postoupeni věci věcně příslušnému s o u d u Usneseni o zastaveni řízeni pro zpětvzetí žaloby za odvolacího říz e n í Usnesení o zrušení rozhodnutí (pro nezpřezkoumatelnost) a vrácení věci soudu I. stupně к dalšímu říz e n í Usnesení odvolacího soudu s nařízením, aby věc v řízení před soudem prvního stupně projednal jiný s a m o s o u d c e O bnova ř í z e n í Usnesení, kterým se odkládá vykonatelnost rozhodnuti napadeného žalobou na obnovu řízeni Usneseni, kterým se povoluje obnova ř íz e n i Usnesení, kterým se zamítá žaloba na obnovu říz e n i Řízení o žalobě p ro zm atečnost Usnesení, kterým se zamítá žaloba pro zm a te čn o st Usnesení, kterým se vyhovuje žalobě pro zmatečnost D ovolací řízení Předložení věci Nejvyššímu soudu к rozhodnuti o dovoláni (IMS o. s.ř.č. 153) Usnesení o výzvě, aby si dovolatel zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta Usneseni o zastavení řízení o dovoláni pro nedostatek z a s to u p e n i Usneseni o odložení vykonatelnosti rozhodnutí Usneseni o odm ítnuti nepřípustného dovolání Rozsudek, kterým se zrušuje rozhodnutí odvolacího soudu Ř ízeni ve věcech vkla d u práva к n e m o v ito s te m Usnesení o přibráni účastníka do řízení Usnesení o odmítnutí žaloby o povolení vkladu práva к nemovitostem Usnesení o částečném zastavení řízení pro částečné zpětvzetí návrhu na vklad věcného práva do katastru nem ovitostí Rozsudek, jim ž se povoluje vklad vlastnického práva к nemovitosti do katastru nemovitostí III. ROZHODNUTÍ A ÚKONY SOUDÜ V EXEKUČNÍM Ř ÍZ E N Í Usnesení o přeneseni příslušnosti na jiný soud ve věci výkonu rozhodnuti X II

9 257. Žádost o sdělení místa trvalého p o b y tu Výzva povinnému, aby sdělil svého plátce mzdy nebo svůj peněžní ú s ta v Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí jiným způsobem pro zřejmou nevhodnost navrhovaného zp ů s o b u Usnesení o zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí pro malý výtěžek Usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnuti Usnesení o odkladu provedeni výkonu rozhodnuti Rozsudek o návrhu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí Rozsudek o odporové ž a lo b ě Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí podle 268 o. s. ř Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživ n é Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro přednostní pohledávky kromě výživn é h o Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob ve výkonu trestu nebo vazby pro výživné Vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo usnesení o vyrozumění dalšího plátce mzdy nabylo právní m o c i Usnesení o rozšíření výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro v ý ž iv n é Usnesení o prováděni nižších srážek ze mzdy Usnesení o určení částky jaká má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena Usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnutí srážkami ze m z d y Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, když povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu ve výši, aby z ní mohly být srážky p ro vá d ě n y Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, jestliže jsou srážky prováděny již jen pro běžné v ý ž iv n é Usnesení, jímž se nařizuje plátci mzdy zaslat sraženou částku soudu Usnesení o rozvrhu sražené částky ze mzdy povinného mezi oprávněné Rozsudek o poddlužnické ža lo b ě Vyrozumění oprávněného o vyjádřeni plátce m z d y Usnesení o vyrozuměni dalšího plátce mzdy o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro pohledávky výživného s vyčíslením nedoplatku v ý ž iv n é h o Výzva povinnému ke sděleni nového plátce Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, je-li několik plátců m z d y Usnesení o rozvrhu srážek ze mzdy od několika plátců mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze m zdy pro několik oprávněných Usneseni o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky u peněžního ú s ta v u X III

10 285. Vyrozuměni o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti přikázáním peněžité pohledávky u peněžního ústavu nabylo právní m o c i Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky než pohledávky u peněžního ústavu Usnesení o povinnosti dlužníka povinného odevzdat sraženou částku soudu Usnesení o rozvrhu sražené částky pro několik pohledávek při výkonu rozhodnutí přikázáním p o hledávky Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí postižením práva povinného na vydání nebo dodání movitých věcí Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným a komanditisty v komanditní společnosti Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí správou nemovité věci Usneseni o nařízení výkonu rozhodnuti prodejem movitých v ě c í Dražební v y h lá š k a Protokol o dražbě movitých věcí Nabídka sepsaných věci oprávněnému při výkonu rozhodnutí prodejem movitých v ě c í Usneseni o vyloučeni věcí ze soupisu, které se nepodařilo p ro d a t Usnesení o rozvrhu výtěžku prodeje movitých v ě c í Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých v ě c í Usneseni o ustanovení znalce к ocenění nemovitostí při výkonu rozhodnuti prodejem nemovité v ě c i Usnesení o určení ceny nemovité věci Dražební v y h lá š k a Protokol o dražbě nemovité věci Usneseni o p řík le p u Usnesení o předražku Usneseni o zastaveni výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci, nepodaři-li se nemovitou věc p ro d a t Usnesení o rozvrhu výtěžku dražby nemovité věci Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu к movité věci Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením závodu Usnesení o příklepu při dražbě z á v o d u Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnuti vyklize n ím Usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti o odebrání v ě c i Usnesení o povolení oprávněnému, aby si na náklady a nebezpečí povinného obstaral jinou v ě c Usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti prodejem společné movité věci s rozdělením výtěžku prodeje mezi spoluvlastníky X IV

11 316. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí reálným rozdělením nemovité věci s vytyčením hranic p o ze m k ů Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí provedením zastupitelných p r a c í Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty podle 351 o. s. ř Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí к obnovení předešlého stavu IV. ROZHODNUTÍ A ÚKONY SOUDU V SOUDNÍM ŘÍZENÍ S P R Á V N ÍM Usnesení o postoupení věci pro místní n e p říslu šn o st Předložení věci Nejvyššímu správnímu soudu pro posouzení podjatosti a případnému rozhodnutí o přikázání v ě c i Vyrozumění o probíhajícím řízení a výzva к uplatnění práv osob zúčastněných na říz e n í Vyrozumění osoby zúčastněné na řízení o soudním jednáni Usneseni o nepřiznání postaveni osoby zúčastněné na řízení Usnesení o nepřiznáni osvobození od soudního poplatku Usnesení o osvobozeni od soudního poplatku a ustanovení advokáta Usnesení o odstranění vad podání (oprava žalobního p e titu ) Usneseni o odstranění vad podání II (doplnění odůvodnění žaloby) a ustanoveni advokáta Usnesení o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatřeni Usnesení o vyloučení žaloby к samostatnému projednání Usnesení o uložení pořádkové p o k u ty Usneseni o odmítnutí podání pro neodstranění vad Usnesení o odmítnutí žaloby pro rei iu d ic a ta e Usnesení o odmítnutí žaloby pro opožděnost Usnesení o odmítnutí žaloby pro předčasnost Usnesení o odmítnutí žaloby pro nedostatek aktivní legitimace Usnesení o odmítnutí žaloby pro nevyčerpání opravného prostředku Usnesení o odmítnutí žaloby pro nevyčerpání opravného prostředku v důsledku chybného poučení a postoupení správnímu orgánu Usnesení o odmítnutí žaloby pro kompetenční v ý lu k u Usnesení o odmítnutí žaloby pro nedostatek p ra vo m o ci Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu (dle 3 odst. 2 zák. č. 131/2002 S b.) Usnesení o zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby Usnesení o zastavení řízení pro uspokojení ž a lo b c e Usneseni o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu a návrh na přiznání odkladného účinku žalobě Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu při zpětzvetí ž a lo b y Usnesení o přerušení říz e n í Připiš soudu žalobci s poučením o podjatosti a možnosti rozhodnout ve věci bez je d n á n í X V

12 348. Připiš soudu žalovanému se stanovením lhůty к uspokojení ža lo b c e Připiš soudu žalovanému se stanovením lhůty к uspokojení ža lo b c e Rozsudek zrušující o žalobě proti správnímu rozhodnuti Rozsudek zamítavý o žalobě proti správnímu ro z h o d n u ti Usnesení o přiznání odkladného účinku žalobě Usnesení o zamítnutí odkladného účinku ža lo b ě Připiš soudu žalovanému s výzvou к předloženi správního spisu a vyjádření se к žalobě а к návrhu na přiznáni odkladného účinku ž a lo b ě Rozsudek vyhovující žalobě na ochranu proti nečinnosti správního o rg á n u Rozsudek vyhovující žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu Usnesení o odmítnutí pro nepřípustnost volebního n á v rh u Výzva NSS к předložení soudního a správního spisu к řízení o kasační s tíž n o s ti Usnesení NSS o zamítnutí neúčinnosti doručeni, o zamítnutí návrhů na osvobozeni od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro řízeni o kasační stížnosti, o výzvě к úhradě soudních poplatků a doložení plné moci advokáta Rozsudek NSS o zamítnutí kasační stížnosti proti usnesení krajského s o u d u

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 292. Zákon o zvláštních řízeních soudních 293. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I

III. N á v r h. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb.; zákona č. 158/1969 Sb.; zákona 49/1973 Sb.; zákona č. 20/1975 Sb.; zákona č. 133/1982 Sb.; zákona č. 180/1990 Sb.; zákona č. 328/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU,

K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, K NOVELÁM PRÁVNÍHO ŘÁDU, SE ZAMĚŘENÍM NA OBLAST BANKOVNICTVÍ Mgr. Jana Koubová, M. iur. comp. Mgr. Jitka Sytařová, LL.M. PALÁC MYSLBEK OVOCNÝ TRH 8 117 19 PRAHA 1 TEL.: 00 420 2 21 41 15 11 FAX: 00 420

Více

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

Více

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním

97/1963 Sb. ZÁKON. ze dne 4.prosince 1963. o mezinárodním právu soukromém a procesním 97/1963 Sb. ZÁKON ze dne 4.prosince 1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním Změna: 158/1969 Sb. Změna: 234/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb. Změna: 125/2002 Sb. Změna: 37/2004 Sb., 257/2004 Sb. Změna:

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech majetkov ch vztahû mezi manïely 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavili JAN ARMAN HANA UPÁKOVÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech majetkových vztahů mezi manžely 2., aktualizované

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 116 Rozeslána dne 30. září 2013 Cena Kč 268, O B S A H : 303. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců 1. Pro oddlužení plněním splátkového kalendáře obecně platí : a) doba trvání je šest let, b) minimální hodnota plnění pro nezajištěné věřitele činí 30%,

Více

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně

303/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o požární ochraně 303/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce

1) Kdy rozhoduje senát / kdy samosoudce Příprava na zápočet z PR1 ZS 2011 (Zahradníková) - vycházím z toho, co nadiktovala na semináři 1) kompetence předsedy senátu a samosoudce / senátu okresního soudce co mohou 2) zvláštní subjekty civilního

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZIT A V PLZNI F A K U L T A P RÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE EXEKUCE SE ZAMĚŘENÍM NA ZPŮSOB PRODEJEM MOVITÝCH VĚCÍ JAN OŽANA PLZEŇ 2013 Prohlášení autora o původnosti práce Prohlašuji tímto,

Více

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů

Obsah P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... Ú V O D... Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů P Ř E H L E D P O Ř A D Í H L A V N ÍC H D A Ň O V Ý C H Z Á K O N Ů... V Ú V O D... X L I Z Á K O N Č N R Č. 586/1992 S B., O D A N ÍC H Z P Ř ÍJ M Ů Z á k o n Č N R č. 586/1992 S b., o dan ích z příjm

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv

PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Vecna_prava_1_356_Sestava 1 18.4.13 13:53 Stránka 5 PŘEHLED JUDIKATURY z oblasti věcných práv Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 I. vlastnické PRávo..........

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

99/1963 Sb. Občanský soudní řád

99/1963 Sb. Občanský soudní řád 99/1963 Sb. Občanský soudní řád ze dne 4. prosince 1963 Změna: 36/1967 Sb. Změna: 158/1969 Sb. Změna: 49/1973 Sb. Změna: 20/1975 Sb. Změna: 133/1982 Sb. Změna: 180/1990 Sb. Změna: 328/1991 Sb. Změna: 519/1991

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii

Zákon o advokacii. 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996. o advokacii Zákon o advokacii 85/1996 Sb. ZÁKON ze dne 13. března 1996 Změna: 210/1999 Sb. Změna: 120/2001 Sb. Změna: 6/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 349/2002 Sb. Změna: 228/2002 Sb. (část) Změna: 192/2003

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva

STANOVY První Mimoňské bytové družstvo. Hlava I. Základní ustanovení. Článek 3. Článek 4 Právní postavení družstva STANOVY První Mimoňské bytové družstvo Hlava I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma: První Mimoňské bytové družstvo Článek 2 Sídlo: Mimoň, Letná 204/205, okres Česká Lípa, PSČ: 471 24 Článek 3

Více