OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě... 1"

Transkript

1 OBSAH ÚVOD KE 4. VYDÁNI... XVII JEDNOTLIVÉ ČÁSTI KOMENTÁRE Z P R A C O V A LI... XIX O AU TO R EC H... XXI I. ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDU PRVNÍHO S T U P N Ě Procesní úkony a ro z h o d n u tí Usnesení soudu prvního stupně o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení p o p la tk u Usnesení odvolacího soudu o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek z odvolání, má-li být jednáno nebo rozhodováno až po zaplacení poplatku Usnesení o výzvě, aby účastník zaplatil soudní poplatek, má-li být úkon proveden až po zaplaceni poplatku Usnesení soudu prvního stupně o povinnosti zaplatit soudní p o p la te k Přikázáni věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (tzv. delegace v h o d n á ) Přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti - bez odůvodnění Usnesení, kterým nebylo vyhověno návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti Usneseni o vyloučení soudce Usneseni, kterým nebylo vyhověno námitce p o d ja to s ti Usnesení, jím ž se nepřipouští z a sto u p e n í Usnesení, jím ž se účastníkovi přiznává zcela osvobozeni od soudních poplatků a zamítá se návrh o ustanovení zástupce Usnesení o odmítnutí návrhu na zahájení řízení pro neodstranění vad p o d á n í Usnesení o nařízení předvedeni Usnesení o uložení pořádkové p o k u ty Usnesení o prominutí uložené pořádkové pokuty Usnesení o prom inuti zmeškání lhůty Usnesení o schváleni smíru ve smírčím řízení Usneseni o předběžném opatření před zahájením řízení Vydání předběžného opatřeni před zahájením řízení - užitný v z o r Předběžné opatření před zahájením řízení - ochrana obchodní f ir m y Usnesení, kterým se zamítá návrh na nařízení předběžného opatření před zahájením řízení Usneseni o odmítnutí návrhu na předběžné o p a tře n í Usneseni, kterým se připouští přistoupeni dalšího účastníka do ř íz e n i V

2 24. Usnesení, kterým se nepřipouští přistoupení dalšího účastníka do říz e n i Usneseni o záměně účastníka Usneseni, kterým se záměna účastníků n e p řip o u ští Usnesení o přípustnosti vedlejšího ú častenství Usnesení, jím ž se ukončuje účast toho, kdo není účastníkem řízení Usnesení o neúčinnosti zpětvzeti návrhu Usnesení, kterým se vylučuje vzájemný návrh к samostatnému říz e n í Usnesení o schválení s m íru Usnesení o neschválení s m íru Rozsudek o zrušeni neplatného smíru Usnesení o výzvě, aby se účastník vyjádřil к n á v rh u Usnesení o předběžném opatření po zahájeni řízeni Zamítnutí návrhu na předběžné opatřeni po zahájeni říz e n í Usnesení o zastavení řízení pro nedostatek pravomoci Usnesení o zastavení řízení pro překážku zahájeného říz e n í Usnesení o zastaveni řízení pro překážku věci rozsouzené Usnesení vrchního soudu o věcné p řís lu š n o s ti Usnesení o místní nepříslušnosti Usneseni, kterým se přerušuje řízení podle 107 odst. 1 o. s. ř Usnesení o tom, s kým bude v řízení p o kračováno Usnesení o zastavení řízení pro ztrátu způsobilosti být účastníkem řízení Usneseni o zastavení řízení pro ztrátu způsobilosti být účastníkem řízení - II. (vzor 6 5 ) Usneseni, kterým soud připouští vstup nabyvatele práva do říz e n í Usnesení o přerušeni říz e n í Usnesení o spojení věcí ke společnému ř íz e n í Usnesení o uloženi povinnosti žalovanému podat písemné vyjádřeni ve věci Usnesení o ustanoveni z n a lc e Usnesení o osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu za ř íz e n í Usnesení o osvobození od soudních poplatků v plném rozsahu a o ustanovení zástupce za ř íz e n í Usnesení, kterým se účastníku nepřiznává osvobozeni od soudních p o p la tk ů Usneseni o odnětí přiznaného osvobození od soudních poplatků Usnesení, jím ž se znalci odepírá o d m ě n a Usnesení o povinnosti složit zálohu na náklady důkazu PňÍKLADY VÝROKŮ O NÁKLADECH ŘÍZENÍ R o z s u d k y O B E C N Ě OBECNÉ POZNÁMKY KE VZORŮM ROZSUDKŮ SOUDU I. STUPNĚ VI

3 59. Rozsudek, že mezi účastníky nebyl kupní smlouvou založen závazkový právní vztah Rozsudek, kterým se nahrazuje prohlášení vůle ú častníka Rozsudek o žalobě s eventuálním petitem Rozsudek o alternativním závazku Rozsudek pro u z n á n í Rozsudek pro zmeškání Usnesení o zrušeni rozsudku pro zmeškání Rozsudek se zkráceným o d ů vodněním Rozsudek ukládající vydání věci vlastníkovi Rozsudek ukládající zdržet se obtěžování souseda Rozsudek o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví Rozsudek o užívání společné v ě c i Rozsudek o vypořádání společného jm ění manželů Rozsudek o zaplaceni kupní c e n y Rozsudek o povinnosti vym ěnit koupenou věc Rozsudek o nároku ze sm louvy o z á p ů jč c e Rozsudek o zrušeni práva nájmu bytu rozvedenému manželovi Rozsudek o určení neoprávněnosti výpovědi nájmu bytu Rozsudek o přechodu práva na náhradu škody na pojistitele RODINNÉ PRÁVO Rozsudek, kterým se rozvádí m anželství Rozsudek, kterým se zamítá návrh na rozvod m anželství Rozsudek o určení otcovství Rozsudek o popřeni o tc o v s tv í ROZSUDKY V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VĚCECH Rozsudek o žalobě na úpravu pracovního posudku Rozsudek o určení trvání pracovního p o m ě ru Rozsudek o žalobě na určeni neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru Rozsudek o žalobě na náhradu za ztížení společenského uplatněni Rozsudek o žalobě na zařazení zaměstnance podle pracovní smlouvy Rozsudek o žalobě na vydáni potvrzení o z a m ě s tn á n í Rozsudek o žalobě na zaplacení m z d y Rozsudek o uložení povinnosti zaměstnavatele zařadit zaměstnance do místa výkonu p rá c e Rozsudek o určení, že nepřítomnost zaměstnance v zaměstnání není neomluveným zameškáním p rá c e Rozsudek o návrhu na změnu soudního rozhodnutí pro změnu p o m ě rů ROZSUDKY V OBCHODNÍCH V Ě C E C H Rozsudek ve věci o zaplacení kupní c e n y Rozsudek ve věci o zaplacení ceny za provedené d í l o Rozsudek ve věci o zaplacení dluhu na ú č tu Rozsudek ve věci o zaplaceni kontokorentu na ú č tu Rozsudek ve věci o zaplaceni pojistného Rozsudek ve věci o splněni závazku ze smlouvy o úvěru zajištěného ru č e n ím V II

4 98. Rozsudek, kterým se zrušuje účast společníka ve společnosti s ručením o m ezeným Rozsudek, kterým se zamítá návrh na zrušení účasti společníka ve společnosti s ručením o m e ze n ým R ozhodnutí p o d le o. s.ř Opravné usnesení - oprava v ý r o k u Usnesení, jímž se zamítá návrh na vydání opravného usnesení Oprava odůvodněni rozsudku Doplňující ro z s u d e k Platební rozkaz proti jednomu ža lo va n ém u Platební rozkaz proti několika žalovaným Platební rozkaz proti jednomu žalovanému s uložením povinnosti žalovanému podat písemné vyjádřeni ve věci Zrušeni platebního rozkazu a zastaveni řízení pro zpětvzetí n á v rh u Zrušení platebního rozkazu, který se nepodařilo doručit žalovanému Usnesení o odmítnutí pozdě podaného o d p o ru Odmítnutí odporu podaného neoprávněnou o s o b o u Sm ěnky, šeky Usnesení - výzva к předložení originálu směnky (š e k u ) Směnečný platební ro z k a z Šekový platební rozkaz Usnesení o odmítnutí námitek pro o p o ž d ě n o s t Usnesení o odmítnutí námitek pro n e o dúvodněnost Usnesení o odmítnutí námitek podaných neoprávněnou o s o b o u Usnesení o zastavení řízeni o námitkách pro zpětvzetí námitek Rozsudek o ponecháni směnečného platebního rozkazu v p la tn o s ti Rozsudek o zrušení směnečného platebního rozkazu D ě d ic tv í Usnesení o pověření notáře v řízení o p o zůsta lo sti Zrušení pověření n o tá ře Usnesení o vyloučení notáře z úkonů soudního kom isaře Usnesení o zahájení řízení o p o zů sta lo sti Plná moc pro řízení o p o zůsta lo sti Protokol o předběžném šetření Doklad o výsledku šetření v evidenci právních jednání pro případ sm rti Protokol o zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ sm rti (závěti, dědické smlouvy, dovětku), prohlášení o vydědění, o smlouvě o zřeknutí se dědického práva, nebo o zrušeni těchto právních jednání, o povolání vykonavatele závěti, o povolání správce pozůstalosti, o smlouvě o manželském majetkovém režimu nebo o příkazech, podmínkách nebo jiných právních jednáních sepsaný soudním kom isařem V III

5 128. Protokol o zjištění stavu a obsahu závěti, prohlášení o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů soudem Protokol o veřejném zjištění stavu a obsahu listiny o pořízení pro případ smrti Vyrozumění vykonavatele závěti Závěra pozůstalosti Zákaz v ý p la ty Usneseni ukládající dlužníkům zůstavitele, aby skládali plnění do úschovy s o u d u Odloučení pozůstalosti Usnesení o zastavení řízeni o pozůstalosti bez m a je tk u Usnesení o zastaveni řízení o pozůstalosti s majetkem bez hodnoty nebo nepatrné hodnoty Rozhodování o osobě oprávněné ke správě pozůstalosti Usnesení o jmenování správce části p o z ů s ta lo s ti Rozhodování soudu v některých věcech správy pozůstalosti Usnesení o vypořádání společného jm ění zůstavitele a pozůstalého manžela Usnesení o vyrozumění o dědickém právu Usnesení o sporném dědickém právu v případě nesporných skutečností Odkaz к uplatnění skutkově sporného dědického práva žalobou u s o u d u Svolání vě řite lů Poučení o právu výhrady soupisu Nařízení soupisu pozůstalosti Usnesení o stanovení obvyklé ceny majetku, výše dluhů a čisté hodnoty pozůstalosti Potvrzení nabyti dědictví jednomu d ě d ic i Schválení dohody dědiců o rozdělení pozůstalosti Rozhodnutí soudu o rozděleni p o zůsta lo sti Potvrzení nabytí dědictví podle dědických podílů Potvrzení, že dědictví připadlo státu ( 1634 o. z.) Zrušení usnesení o d ě d ic tv í Dodatečné projednáni po rozhodnutí o pozůstalosti Nabytí dědictví následným dědicem Usneseni o nařízení likvidace pozůstalosti Usnesení o jm enováni likvidačního správce Usnesení o provedeni závěry Usneseni o povoleni zpeněžení v ě řite le m Usneseni o připadnutí majetku s t á t u Usnesení o povinnosti složit jistotu Usneseni o vyrozumění vě řite le Usnesení o uspokojení při zpeněžení věřitelem Rozvrhové usnesení Vyrozuměni tuzemských dědiců a věřitelů (v y h lá š k a ) Úřední potvrzení o tom, že projednáni dědictví nenáleží do pravomoci českých s o u d ů Péče o n e z le tilé Rozsudek o e m a n cip a ci IX

6 168. Rozsudek o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu 16 l e t Rozsudek o nezájmu ro d ič ů Péče před o s v o je n ím Rozsudek o osvojení Usnesení o utajeni o svo je n í Rozsudek o zrušeni o s v o je n í Rozsudek o určení jména, příjmení a data narození nezletilého Výzva účastníkům ke sdělení osoby mediátora, na kterém se d o h o d li Usnesení o nařízení prvního setkání s mediátorem Rozsudek o výchově a výživě nezletilého pro dobu trvání manželství rodičů a pro dobu po rozvodu Rozsudek o společné výchově obou ro d ič ů Rozsudek o střídavé výchově obou ro d ič ů Rozsudek o zbaveni rodičů rodičovské zodpovědnosti Rozsudek o zvýšení výživného Rozsudek o sníženi výživného Rozsudek o zamítnutí návrhu na snížení výživného Rozsudek o úpravě styku otce s n e z le tilý m Rozsudek o úpravě styku rodiče s nezletilým - neosobní styk Rozsudek o omezení styku rodiče s n e z le tilý m Rozsudek o udělení souhlasu к právnímu jednání učiněnému v zastoupení nezletilého Rozsudek o udělení souhlasu к právnímu jednání učiněnému v zastoupení nezletilého II Rozsudek o povinnosti informovat druhého rodiče Rozsudek o udělení souhlasu к podání žádosti o změnu příjm ení Rozsudek o svěření nezletilého do pěstounské péče Usneseni o předpěstounské p é č i Rozsudek o jmenování poručníka (rodiče zbaveni nebo omezeni ve své rodičovské odpovědnosti) Rozsudek o nařízení ústavní v ý c h o v y Ú schova a um oření l i s t i n ÚSCHOVA LISTIN Vysloveni místní nepříslušnosti v řízení o úschovách Usnesení o přijetí ú sch o v y Usneseni o vydání ú s c h o v y Usnesení o připadnuti předmětu úschovy s tá tu U M O Ř E N Í Vyslovení místní nepříslušnosti v řízeni o umoření lis tin Zam ítnutí návrhu na umoření lis tin y Výzva к předložení listiny nebo podání námitek Zam ítnutí návrhu na základě přihlášky Prohlášení listiny za umořenou Zastavení řízení pro nepodání dalšího návrhu na u m o ře n í

7 II. 8. S véprávnost Rozsudek o omezení svéprávnosti zletilé o s o b y ŘÍZENÍ O PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH Splnění podmínky u předběžného p ro h lá š e n i Schválení smlouvy o n á p o m o c i Zastoupení členem d o m á cn o sti P rohlášení za n e z v ě s tn é h o Ediktálni vyhláška v řízení o prohlášení člověka za nezvěstného Usnesení o zahájení řízení Ustanoveni o p a tro vn íka Vyhláška o podání zprávy o datu smrti č lo v ě k a Prohlášení za nezvěstného P rohlášení za m rtv é h o Vyhláška o podání zprávy o datu sm rti č lo v ě k a Ustanovení o p a tro vn íka Usneseni o zahájení řízeni Insolvenční ř íz e n í Vyhláška, kterou se oznamuje zahájení insolvenčního řízení - dlužnický insolvenční n á v rh Výzva věřitelům к podávání přihlášek před rozhodnutím o úpadku Usnesení o vyhlášeni moratoria před zahájením insolvenčního říz e n i Usneseni o vyhlášeni moratoria po zahájení insolvenčního řízení Usneseni o odmítnutí návrhu na moratorium podaného po zahájení insolvenčního ř íz e n í Výzva к odstranění vad dlužnického insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení o d d lu žení Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou be zd ůvo d n o st Rozhodnutí o úpadku spojené s prohlášením konkursu Rozhodnutí o úpadku spojené s povolením oddlužení Usnesení o schválení oddluženi plněním splátkového ka le n d á ře Usnesení, kterým se pro opožděnost odmítá incidenční žaloba o určení pravosti nevykonatelné pohledávky popřené insolvenčním správcem Usnesení - vyrozumění o přerušeni řízení z důvodu prohlášení konkursu na majetek ža lo va n ého ROZHODNUTI A ÚKONY SOUDŮ V ŘÍZENÍ O OPRAVNÝCH PROSTŘEDCÍCH O dvolací řízení Autoremedura Usnesení o zastavení řízeni pro zpětvzetí o d vo lá ní XI

8 231. Usnesení o odmítnuti opožděného o d v o lá n í Usnesení o odm ítnuli pozdě podaného d o vo lá ní Výzva к odstranění vad o d v o lá n í Usnesení, jím ž se odvolání odmítá Rozsudek, jím ž se rozhodnutí soudu I. stupně m ě n í Usnesení o zrušeni rozhodnutí a vrácení věci soudu I. stupně к dalšímu ř í z e n i Usnesení o zrušení rozhodnutí a postoupeni věci věcně příslušnému s o u d u Usneseni o zastaveni řízeni pro zpětvzetí žaloby za odvolacího říz e n í Usnesení o zrušení rozhodnutí (pro nezpřezkoumatelnost) a vrácení věci soudu I. stupně к dalšímu říz e n í Usnesení odvolacího soudu s nařízením, aby věc v řízení před soudem prvního stupně projednal jiný s a m o s o u d c e O bnova ř í z e n í Usnesení, kterým se odkládá vykonatelnost rozhodnuti napadeného žalobou na obnovu řízeni Usneseni, kterým se povoluje obnova ř íz e n i Usnesení, kterým se zamítá žaloba na obnovu říz e n i Řízení o žalobě p ro zm atečnost Usnesení, kterým se zamítá žaloba pro zm a te čn o st Usnesení, kterým se vyhovuje žalobě pro zmatečnost D ovolací řízení Předložení věci Nejvyššímu soudu к rozhodnuti o dovoláni (IMS o. s.ř.č. 153) Usnesení o výzvě, aby si dovolatel zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta Usneseni o zastavení řízení o dovoláni pro nedostatek z a s to u p e n i Usneseni o odložení vykonatelnosti rozhodnutí Usneseni o odm ítnuti nepřípustného dovolání Rozsudek, kterým se zrušuje rozhodnutí odvolacího soudu Ř ízeni ve věcech vkla d u práva к n e m o v ito s te m Usnesení o přibráni účastníka do řízení Usnesení o odmítnutí žaloby o povolení vkladu práva к nemovitostem Usnesení o částečném zastavení řízení pro částečné zpětvzetí návrhu na vklad věcného práva do katastru nem ovitostí Rozsudek, jim ž se povoluje vklad vlastnického práva к nemovitosti do katastru nemovitostí III. ROZHODNUTÍ A ÚKONY SOUDÜ V EXEKUČNÍM Ř ÍZ E N Í Usnesení o přeneseni příslušnosti na jiný soud ve věci výkonu rozhodnuti X II

9 257. Žádost o sdělení místa trvalého p o b y tu Výzva povinnému, aby sdělil svého plátce mzdy nebo svůj peněžní ú s ta v Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí jiným způsobem pro zřejmou nevhodnost navrhovaného zp ů s o b u Usnesení o zamítnutí návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí pro malý výtěžek Usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnuti Usnesení o odkladu provedeni výkonu rozhodnuti Rozsudek o návrhu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí Rozsudek o odporové ž a lo b ě Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí podle 268 o. s. ř Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro výživ n é Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro přednostní pohledávky kromě výživn é h o Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob ve výkonu trestu nebo vazby pro výživné Vyrozumění o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo usnesení o vyrozumění dalšího plátce mzdy nabylo právní m o c i Usnesení o rozšíření výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro v ý ž iv n é Usnesení o prováděni nižších srážek ze mzdy Usnesení o určení částky jaká má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena Usnesení o odkladu provedení výkonu rozhodnutí srážkami ze m z d y Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, když povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu ve výši, aby z ní mohly být srážky p ro vá d ě n y Usnesení o zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, jestliže jsou srážky prováděny již jen pro běžné v ý ž iv n é Usnesení, jímž se nařizuje plátci mzdy zaslat sraženou částku soudu Usnesení o rozvrhu sražené částky ze mzdy povinného mezi oprávněné Rozsudek o poddlužnické ža lo b ě Vyrozumění oprávněného o vyjádřeni plátce m z d y Usnesení o vyrozuměni dalšího plátce mzdy o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy pro pohledávky výživného s vyčíslením nedoplatku v ý ž iv n é h o Výzva povinnému ke sděleni nového plátce Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, je-li několik plátců m z d y Usnesení o rozvrhu srážek ze mzdy od několika plátců mzdy při výkonu rozhodnutí srážkami ze m zdy pro několik oprávněných Usneseni o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky u peněžního ú s ta v u X III

10 285. Vyrozuměni o tom, že usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti přikázáním peněžité pohledávky u peněžního ústavu nabylo právní m o c i Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky než pohledávky u peněžního ústavu Usnesení o povinnosti dlužníka povinného odevzdat sraženou částku soudu Usnesení o rozvrhu sražené částky pro několik pohledávek při výkonu rozhodnutí přikázáním p o hledávky Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí postižením práva povinného na vydání nebo dodání movitých věcí Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti a komplementáře v komanditní společnosti Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným a komanditisty v komanditní společnosti Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí správou nemovité věci Usneseni o nařízení výkonu rozhodnuti prodejem movitých v ě c í Dražební v y h lá š k a Protokol o dražbě movitých věcí Nabídka sepsaných věci oprávněnému při výkonu rozhodnutí prodejem movitých v ě c í Usneseni o vyloučeni věcí ze soupisu, které se nepodařilo p ro d a t Usnesení o rozvrhu výtěžku prodeje movitých v ě c í Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých v ě c í Usneseni o ustanovení znalce к ocenění nemovitostí při výkonu rozhodnuti prodejem nemovité v ě c i Usnesení o určení ceny nemovité věci Dražební v y h lá š k a Protokol o dražbě nemovité věci Usneseni o p řík le p u Usnesení o předražku Usneseni o zastaveni výkonu rozhodnutí prodejem nemovité věci, nepodaři-li se nemovitou věc p ro d a t Usnesení o rozvrhu výtěžku dražby nemovité věci Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí prodejem spoluvlastnického podílu к movité věci Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovité věci Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí postižením závodu Usnesení o příklepu při dražbě z á v o d u Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnuti vyklize n ím Usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti o odebrání v ě c i Usnesení o povolení oprávněnému, aby si na náklady a nebezpečí povinného obstaral jinou v ě c Usnesení o nařízení výkonu rozhodnuti prodejem společné movité věci s rozdělením výtěžku prodeje mezi spoluvlastníky X IV

11 316. Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí reálným rozdělením nemovité věci s vytyčením hranic p o ze m k ů Usneseni o nařízeni výkonu rozhodnutí provedením zastupitelných p r a c í Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí uložením pokuty podle 351 o. s. ř Usnesení o nařízeni výkonu rozhodnutí к obnovení předešlého stavu IV. ROZHODNUTÍ A ÚKONY SOUDU V SOUDNÍM ŘÍZENÍ S P R Á V N ÍM Usnesení o postoupení věci pro místní n e p říslu šn o st Předložení věci Nejvyššímu správnímu soudu pro posouzení podjatosti a případnému rozhodnutí o přikázání v ě c i Vyrozumění o probíhajícím řízení a výzva к uplatnění práv osob zúčastněných na říz e n í Vyrozumění osoby zúčastněné na řízení o soudním jednáni Usneseni o nepřiznání postaveni osoby zúčastněné na řízení Usnesení o nepřiznáni osvobození od soudního poplatku Usnesení o osvobozeni od soudního poplatku a ustanovení advokáta Usnesení o odstranění vad podání (oprava žalobního p e titu ) Usneseni o odstranění vad podání II (doplnění odůvodnění žaloby) a ustanoveni advokáta Usnesení o zamítnutí návrhu na vydání předběžného opatřeni Usnesení o vyloučení žaloby к samostatnému projednání Usnesení o uložení pořádkové p o k u ty Usneseni o odmítnutí podání pro neodstranění vad Usnesení o odmítnutí žaloby pro rei iu d ic a ta e Usnesení o odmítnutí žaloby pro opožděnost Usnesení o odmítnutí žaloby pro předčasnost Usnesení o odmítnutí žaloby pro nedostatek aktivní legitimace Usnesení o odmítnutí žaloby pro nevyčerpání opravného prostředku Usnesení o odmítnutí žaloby pro nevyčerpání opravného prostředku v důsledku chybného poučení a postoupení správnímu orgánu Usnesení o odmítnutí žaloby pro kompetenční v ý lu k u Usnesení o odmítnutí žaloby pro nedostatek p ra vo m o ci Návrh na zahájení řízení o kompetenčním sporu (dle 3 odst. 2 zák. č. 131/2002 S b.) Usnesení o zastavení řízení pro zpětvzetí žaloby Usnesení o zastavení řízení pro uspokojení ž a lo b c e Usneseni o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu a návrh na přiznání odkladného účinku žalobě Usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu při zpětzvetí ž a lo b y Usnesení o přerušení říz e n í Připiš soudu žalobci s poučením o podjatosti a možnosti rozhodnout ve věci bez je d n á n í X V

12 348. Připiš soudu žalovanému se stanovením lhůty к uspokojení ža lo b c e Připiš soudu žalovanému se stanovením lhůty к uspokojení ža lo b c e Rozsudek zrušující o žalobě proti správnímu rozhodnuti Rozsudek zamítavý o žalobě proti správnímu ro z h o d n u ti Usnesení o přiznání odkladného účinku žalobě Usnesení o zamítnutí odkladného účinku ža lo b ě Připiš soudu žalovanému s výzvou к předloženi správního spisu a vyjádření se к žalobě а к návrhu na přiznáni odkladného účinku ž a lo b ě Rozsudek vyhovující žalobě na ochranu proti nečinnosti správního o rg á n u Rozsudek vyhovující žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu Usnesení o odmítnutí pro nepřípustnost volebního n á v rh u Výzva NSS к předložení soudního a správního spisu к řízení o kasační s tíž n o s ti Usnesení NSS o zamítnutí neúčinnosti doručeni, o zamítnutí návrhů na osvobozeni od soudních poplatků a ustanovení advokáta pro řízeni o kasační stížnosti, o výzvě к úhradě soudních poplatků a doložení plné moci advokáta Rozsudek NSS o zamítnutí kasační stížnosti proti usnesení krajského s o u d u

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení

Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ. Poplatky za řízení Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích ve znění účinném od 1. 9. 2011 SAZEBNÍK POPLATKŮ Položka 1 Poplatky za řízení 1. Za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce Úvod............................... 17 Seznam použitých zkratek............. 18 A. ÚČEL A CHARAKTER VYKONÁVACÍHO ŘÍZENÍ...... 21 1. Ke vztahu nalézacího

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády

Vzor č. 5 Žaloba o zaplacení úroků z prodlení. vyúčtovaných dle repo sazby (dle 1 nařízení vlády Obsah I ČÁSTI Pohledávka DÍL I Pohledávka a její příslušenství Kapitola 1 Pohledávka - pojem 3 Vzor č. 1 Žaloba na určení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního úkonu) 11 Kapitola 2 Příslušenství

Více

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady

PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady PŘEHLED JUDIKATURY Žaloba, její náležitosti a vady Úvodem 11 Seznam zkratek 12 I. OBECNĚ K ŽALOBĚ 13 A. Obecné náležitosti žaloby 13 1. Zkoumání pravomoci soudu při neodstraněných vadách žaloby... 13 2.

Více

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána

Jak exekuce probíhá v praxi. Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Jak exekuce probíhá v praxi Mgr. René Mohyla, exekutorský kandidát Exekutorský úřad Přerov Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána Obsah 1. Průběh řízení 2. Způsoby provedení exekuce 3. Procesní a jiné reakce

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ OBSAH Seznam autorů............................................ XIII Autoři a recenzenti jednotlivých ustanovení...................... XV Seznam zkratek......................................... XXXII Cizojazyčný

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb.

ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. 484/2000 Sb.. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice,

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČ:47114304, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10-Vršovice, sp. zn. 095 Ex 97/13/U 04-041 D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Soudní exekutor Exekutorského úřadu Prahy 4 J U D r. J a n a T v r d k o v á, oprávněná k vedení exekuce na základě pověření Okresního soudu

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 3 - KS VŠFS 2014 Rozhodčí soudy /RS/ stálé rozhodčí instituce -rozhodčí soudy (RS) Zřízeny podle právních předpisů státu, kde mají sídlo (zřizovatele) vydávají svá pravidla

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 1 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce 2., aktualizované a rozšířené

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb. ze dne 18. prosince 2000, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech vyživovací povinnosti rodičů Úvodem............................ 11 Seznam zkratek...................... 13 A. CIVILNÍ ČÁST................. 15 I. Obecně........................

Více

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I

Obsah. Občanské právo hmotné ČÁST I DÍL I Obsah ČÁST I DÍL I Občanské právo hmotné Občanské právo a občanský zákoník Kapitola 1 Pojem občanského práva................................ 3 Kapitola 2 Metoda občanskoprávní regulace........................

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech soudů a soudců Úvod............................... 13 Seznam zkratek...................... 14 ČÁST PRVNÍ Soudy................. 15 I. Státní správa soudů.............. 15 A.

Více

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby:

U S N E S E N Í. dražební vyhlášku. I. Místo, datum a čas zahájení dražby: Sp.zn. 048 EX 00120/14-055 U S N E S E N Í Soudní exekutor: JUDr. Katarína Maisnerová, Exekutorský úřad Praha 8, Záblatská 40/4, 198 00, Praha 9, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které

Více

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení

Více

závazkové a insolvenční právo

závazkové a insolvenční právo Modul E Právo v souvislostech závazkové a insolvenční právo (2011) David Hozman, Jana Tvrdková, Jan Štýs www.tvrdkova.cz ocenění věcných břemen nález Ústavního soudu ze dne 11.7.2001, sp. zn. I. ÚS 450/99

Více

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek

Změny o.s.ř. a exekučního řádu. Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Změny o.s.ř. a exekučního řádu Praha, 11.4.2013 Mgr.Ing. Jiří Prošek Nejpodstatnější změny v exekucích 1) Zrušení dvojkolejnosti pro subjekty, které mohou vést daňovou exekuci 2) Zrušení nařizování exekucí

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nákladû fiízení. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nákladû fiízení. Sestavila PETRA POLI ENSKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nákladû fiízení Sestavila PETRA POLI ENSKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nákladů řízení Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech

Více

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 119/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí ve znění zákonů č. 281/2009 Sb., č. 286/2009 Sb. a č. 396/2012 Sb. Parlament se

Více

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 330/2001 Sb. Vyhláška o odměně a náhradách soudního exekutora, o od... - znění dle 490/12 Sb. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní)

OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní) OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ (občanské právo procesní) OSNOVA: Definice, prameny Soudy Účastníci řízení a jejich zástupci Účast státního zastupitelství Řízení v prvním stupni Opravné prostředky Výkon rozhodnutí

Více

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001,

Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. ZÁKON. ze dne 22. února 2001, 119/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 Tento zákon byl novelizován zákonem č. 396/2012 Sb. Novela se právě zapracovává. změněno s účinností od poznámka zákonem č. 396/2012 Sb. 1.1.2013 zákonem č. 281/2009

Více

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy

Dluhová problematika. Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy Dluhová problematika Exekuce x výkon rozhodnutí Oddluţení Rozhodčí smlouvy Spotřebitelské smlouvy EXEKUCE (VÝKON ROZHODNUTÍ) Právní předpisy: zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činností

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád):

Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Znění 175a až 175zd OSŘ (zákon číslo 99/1963 Sb., občanský soudní řád): Řízení o dědictví 175a (1) Příslušný orgán státní správy pověřený vedením matriky oznámí úmrtí ve svém matričním obvodu soudu příslušnému

Více

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5.

Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012. 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady. ze dne 5. Obsah a text 549/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 549/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 5. prosince 1991 o soudních poplatcích Změna: 271/1992 Sb. Změna: 273/1994 Sb.

Více

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv

4/1.1.4 Povinnost podání zpráv A kc iová spole čn ost a je jí říze n í část 4, díl 1, kapitola 1.4, str. 1 4/1.1.4 Povinnost podání zpráv C H EC K LIS T Přehled zpráv, které představenstvo vypracovává a dále podává příslušnému orgánu

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

Odměna za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Praha 4 JUDr. Iveta Glogrová soudní exekutor Vinohradská 58/1188 130 00 Praha 3 Tel: 222 542 875-6 e-mail: glogrova@exekutor-praha4.cz Sp. zn. 126 EX 324/09-52 Usnesení o nařízení dražebního

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška. Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny TEMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M005 Školní rok: 2013/2014 Třída: DS

Více

poplatku, 10a lhůta k vrácení poplatku, 12 autoremedura, 13 odst. 2 subsidiární aplikace daňového řádu, 14 opravné prostředky ve správním soudnictví

poplatku, 10a lhůta k vrácení poplatku, 12 autoremedura, 13 odst. 2 subsidiární aplikace daňového řádu, 14 opravné prostředky ve správním soudnictví 10 Vrácení poplatku poplatku, 10a lhůta k vrácení poplatku, 12 autoremedura, 13 odst. 2 subsidiární aplikace daňového řádu, 14 opravné prostředky ve správním soudnictví Související předpisy: 29 odst. 3,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 141/2014-15 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ. Obecná ustanovení 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

dražbu nemovité věci.

dražbu nemovité věci. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Moravská Ostrava a Přívoz Územní pracoviště v Havířově Myslbekova 1470/2, 736 01 Havířov Podlesí Oddělení vymáhací Číslo jednací: 2081787/14/

Více

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů.

Správci podniku náleží za činnost při exekuci prodejem podniku odměna a náhrada hotových výdajů. 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení X Ano Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200

CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 CELNÍ ÚŘAD KARLOVY VARY 36004 Karlovy Vary, Dubová 246/8, tel: 353 248 203, fax: 353 248 200 Číslo jednací: 22892/2010-086100-021 Datum: 23.9.2010 Kontaktní osoba: Svoboda/220 Adresáti rozhodnutí: Dlužník

Více

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv...

Obsah. 2. Ústavní právo... 33 2.1 Ústava České republiky... 33 2.2 Listina základních práv a svobod... 41 2.3 Veřejný ochránce práv... Obsah 1. Obecná teorie státu a práva......................... 13 1.1 Právo a morálka.............................. 13 1.2 Pojem státu a práva............................ 13 1.3 Právní stát...................................

Více

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb.

Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu. 330/2001 Sb. Systém ASPI - stav k 4.1.2010 do částky 155/2009 Sb. a 51/2009 Sb.m.s. Obsah a text 330/2001 Sb. - poslední stav textu 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti

Předpis Notářské komory České republiky o Evidenci právních jednání pro případ smrti Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. q) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

Vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) ČÁST PRVNÍ

Vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) ČÁST PRVNÍ Vyhláška č. 196/2001 Sb. o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) ve znění vyhlášek č. 42/2002 Sb., č. 403/2005 Sb., č. 399/2006 Sb., č. 167/2009

Více

Praktikum z občanského práva procesního

Praktikum z občanského práva procesního Brno International Business School Praktikum z občanského práva procesního Ilona Schelleová Karel Schelle, jr. KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.05 Téma sady: Občanské právo dědické právo Ročník: Nástavbové

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 ČÁST PRVNÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradn hradách soudního exekutora, o odměně a náhradn hradě hotových výdaj v dajů správce podniku a o podmínk nkách pojištění

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: nepovinná ústní zkouška Předmět: Právo Obor vzdělání: Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005 Školní rok: 2012/2013 Třída: DS5B

Více

196/2001 Sb. VYHLÁŠKA

196/2001 Sb. VYHLÁŠKA 196/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 29. května 2001 o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) Změna: 42/2002 Sb. Změna:

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve znění vyhlášek č. 235/1997 Sb., č. 484/2000

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 330/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-4) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 490/2012 Sb. 1.1.2013 vyhláškou č. 63/2012 Sb. 1.3.2012 vyhláškou č. 368/2009 Sb. 1.11.2009 Více... 330/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575.

U s n e s e n í. t a k t o : I. Zjišťuje se úpadek dlužníka RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575. MSPH 79 INS 2373/2008-A-29 U s n e s e n í Městský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Radou v insolvenční věci dlužníka : RESVO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, IČ 15272575,

Více

změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 432/2013 Sb. 1.1.2014 vyhláškou č. 167/2009 Sb. 23.6.2009 vyhláškou č. 399/2006 Sb. 10.8.2006 Více...

změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 432/2013 Sb. 1.1.2014 vyhláškou č. 167/2009 Sb. 23.6.2009 vyhláškou č. 399/2006 Sb. 10.8.2006 Více... změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 432/2013 Sb. 1.1.2014 vyhláškou č. 167/2009 Sb. 23.6.2009 vyhláškou č. 399/2006 Sb. 10.8.2006 Více... 196 196/2001 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací II 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 864413/15/2601-80542-507040 Spisová

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix

Obsah. O autorovi... V Předmluva...VII Přehled obsahu... IX Seznam použitých zkratek...xix Předmluva Pracovní spory projednávané civilními soudy byly po dlouhou dobu oblastí, v níž se zdálo, že všechny zásadní problémy už byly vyřešeny. Pozornost byla věnována zejména hmotnému právu, méně již

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání - opakovaná dražba - (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti

177/1996 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

Všeobecné informace o dražbách

Všeobecné informace o dražbách Všeobecné informace o dražbách Jednou za čas vychází v platnost novely, které mohou i v našem oboru zásadním způsobem měnit zákon a legislativu. S touto situací souvisejí mnohé změny v postupech, které

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 22 A 21/2013 31 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců JUDr. Daniela Spratka, Ph.D. a JUDr. Miroslavy

Více

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965

Usnesení. bytem Husova 165/5, Brno-střed - Staré Brno, PSČ: 602 00, dat. nar.: 21.01.1965 EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO VENKOV, Veveří 125, 616 45 BRNO JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor tel. +420 544 508 311, fax. +420 544 508 312, e-mail: info@exekutorbrno.cz, www.exekutorbrno.cz úřední hodiny: Po,

Více

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech:

t a k t o : Dražební rok, jehož předmětem bude dražba spoluvlastnického podílu povinného o velikosti ½ celku na nemovitostech: TOTO ROZHODNUTÍ NABYLO PRÁVNÍ MOCI DNE: 11.7.2011 A JE VYKONATELNÉ DNE: 11.7.2011 Exekutorský úřad Ostrava, DNE: 16.8.2011 Podpis: č.j. 024 EX 287/07-214 U s n e s e n í Soudní exekutor Mgr. Pavla Fučíková,

Více

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 177/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) Změna: 235/1997 Sb. Změna: 484/2000 Sb.

Více

Převody a oceňování nemovitostí

Převody a oceňování nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014

12.12.2013. SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 1 2 3 4 SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM SRO: ZÁNIK ÚČASTI SPOLEČNÍKA VE SPOLEČNOSTI (po rekodifikaci českého soukromého práva) (NOZ/)ZOK 2014 2013 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Důvody zániku účasti

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001

VYHLÁŠKA. Ministerstva spravedlnosti. ze dne 5. září 2001 Aktuální znění: platné od 1.1.2013 330 VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti ze dne 5. září 2001 o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách

Více

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba VEŘEJNÁ DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA U s n e s e n í o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba Číslo jednací: 085 EX 16615/12-69 Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, Exekutorský úřad Praha 9 se sídlem Pod Pekárnami 245/10, 190

Více

1. Listina základních práv a svobod je právním předpisem, který má sílu a) Zákona b) Ústavního zákona c) Nařízení vlády 2.

1. Listina základních práv a svobod je právním předpisem, který má sílu a) Zákona b) Ústavního zákona c) Nařízení vlády 2. 1. Listina základních práv a svobod je právním předpisem, který má sílu a) Zákona b) Ústavního zákona c) Nařízení vlády 2. Hlavním pramenem kontinentálního evropského právního systému je a) Precedenty

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996,

VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, VYHLÁŠKA Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.,

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2)

Část první. Obecná ustanovení ( 1-2) změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 390/2013 Sb. 1.1.2014 nálezem č. 116/2013 Sb. 7.5.2013 vyhláškou č. 486/2012 Sb. 1.1.2013 Více... 177/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 177 VYHLÁŠKA Ministerstva

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : 4 As 15/2012-35 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: Sampa

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 9. března 2015 Přehled přednášky (v širším slova smyslu) upravuje přechod majetkových poměrů zemřelého člověka na jiné osoby (v

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : Jednací číslo: 10 K 23/2006 U s n e s e n í Krajský soud v Brně rozhodl vyšší soudní úřednicí Světlanou Kadlecovou v právní věci úpadce: ABC, s.r.o., se sídlem Poštovská 55, 666 66 Slunce, IČ: 123 45 678

Více

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška)

usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) Exekutorský úřad Chomutov Mgr. Jan Peroutka,soudní exekutor Revoluční 48, 430 01 Chomutov, IČ: 66225108, DIČ: CZ6805280988 Tel/Fax: 474 335 579, e-mail: info@exekucecv.cz, mobil : 774 760 744, DS: n7tg8u3

Více

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ADVOKÁTNÍ TARIF ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ ADVOKÁTNÍ TARIF Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. ČÁST PRVNÍ

Více