Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku ETICKÝ KODEX 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX

2

3 Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme tím prostředí důvěry a otevřenosti, která povzbuzuje k následujícím zásadám: vždy říkat pravdu; vzájemný respekt a respekt k našim obchodním zástupcům, zákazníkům, zainteresovaným osobám a státním zaměstnancům, kteří regulují a vymáhají dodržování práva; víru v nás samotné a také v sebe navzájem, tak, abychom prosadili své poslání v souladu s našimi hodnotami; pokoru, díky níž pracovní výkon hovoří sám za sebe a díky níž jsme schopni připustit své chyby; integritu ve všech situacích, bez ohledu na tlak a pokušení z různých stran a jejich možné následky. Toto vydání Etického kodexu věnujeme svým hodnotám a všem svým zaměstnancům, kteří je s námi sdílí. Věříme, že tento Kodex bude sloužit jako cenný průvodce, jehož zásady a strategie budou aplikovatelné na naše chování a postupy. Jsme pyšní na to, že Avon je společensky zodpovědná společnost, která klade důraz na přísné dodržování zákona a která pečuje o kulturu integrity a etického chování. Náš neochvějný závazek jednat v mezích zákona a etiky je nepostradatelný pro naši dobrou pověst, vytrvání a úspěch. Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku ETICKÝ KODEX 3

4 Relativita se týká fyziky, nikoli však etiky. - Albert Einstein

5 Obsah 7. Odpovědnost za etickou kulturu 11. Kladení otázek, podávání zpráv o obavách a slib Avonu reagovat Kladení otázek Hlášení přestupků Přijímání hlášení o přestupcích Opomenutí ohlásit přestupky Zákaz odvetných opatření Vyšetřování hlášení Povinnost spolupracovat Disciplinární kroky 15. Respektování kolegů a pracovního prostředí Rozmanitost a začlenění Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Drogy a alkohol na pracovišti 19. Vyhýbání se střetu zájmů Obchodní vztahy Vedlejší zaměstnání a činnosti Dary Občerstvení a společenská zábava Politická činnost Celosvětová strategie nebo naše odborné vedení jsou v tomto kodexu uváděny symbolem i. Celosvětová strategie je dostupná na insideavon.com. Místní obchodní jednotky mohou zřídit další odborné vedení nebo strategie, které zavedou dodatečné požadavky. 23. Dodržování veškerých zákonů Úplatkářství a korupce Řádné zastoupení, knihy, záznamy a účetnictví Praní špinavých peněz Insider trading Mezinárodní obchod Protitrustová opatření a konkurenční boj Informace o konkurenci Čestné jednání Vnější šetření a dotazování 29. Ochrana jmění a informací Ochrana jmění společnosti Avon Ochrana informací společnosti Avon Ochrana osobních údajů Řízení záznamů Mluvení jménem společnosti Avon Vytváření závazků jménem společnosti Avon Sociální média 35. Podpora korporátní sociální odpovědnosti Standardy etické práce Řízení životního prostředí Filantropie společnosti Avon 39. Výroba a marketing našich výrobků se zodpovědností Kvalita výrobku a integrita dodavatelského řetězce Reklama a marketing výrobků 43. Další zdroje ETICKÝ KODEX 5

6 Tento kodex stanovuje pravidla chování pro všechny. Společnost Avon žije hodnotami a Kodexem. Tento Kodex popisuje standardy chování, které společnost od všech zaměstnanců očekává. Také poskytuje přehled postupů a strategií, jimiž se naše obchodování řídí a poskytuje nám informace o tom, kde získat radu, pokud potřebujeme poradit v otázkách týkajících se řádného postupu jednání.

7 Zodpovědnost za naši etickou kulturu ETICKÝ KODEX 7

8 Viděno optikou našich pěti klíčových hodnot, ze kterých vychází body vůdčího chování v rámci naší kultury integrity, očekáváme, že se jimi budou také řídit všichni naši zaměstnanci. Naše vůdčí chování My a naši zaměstnanci zodpovídáme za to, že dáme přednost správnému jednání před čímkoliv jiným. Máme odvahu otevřeně komunikovat a vznést námitky proti stávajícímu stavu, jestliže to je zapotřebí. Společně pracujeme na vytvoření inspirujícího prostředí, v němž jsou zaměstnanci podporováni a motivováni. Pokud je to zapotřebí, rozhodujeme se tak, abychom chránili naši kulturu integrity. Všichni musí Vždy říkat pravdu, jak sobě navzájem, tak i našim obchodním zástupcům, zákazníkům a státním úředníkům; Pochopit zákony a strategie, jimiž se naše práce řídí, a vyhovět jim; Přečíst si tento Kodex alespoň jednou v kalendářním roce a vždy se jím řídit; Projít školením a certifikacemi vyžadovanými společností Avon; Užívat zdravého úsudku, vyhýbat se náznakům nečestného jednání; v případě objevení pochybností v postupu jednání vyhledat odborné vedení. Zakročit tak, aby se zaměstnancům zamezilo v jednání, které by znamenalo porušení zákona nebo tohoto Kodexu a Vyjádřit pochybnosti a ohlásit možné porušení zákona nebo tohoto Kodexu prostřednictvím Avon Integrity Helpline či dalších uvedených možností v oddíle Hlášení o porušení tohoto Kodexu.

9 Zaměstnanci, kteří řídí jiné, musí Vytvořit prostředí, které podporuje otevřenou a upřímnou komunikaci; Pravidelně diskutovat o Kodexu a zajistit, aby týmy pochopily svou etickou a právní odpovědnost; Zajistit, aby všichni členové týmů prošli požadovaným školením; Monitorovat chování zaměstnanců, kteří jsou pod jejich dohledem; V případě, že zaměstnanec vzbudí pochybnosti týkající se možného porušení tohoto Kodexu, je třeba to ohlásit prostřednictvím Avon Integrity Helpline či Global Ethics & Compliance Committee; uděláme veškeré nezbytné kroky, abychom ochránili zaměstnance před různým opatřením a dodrželi veškeré požadavky ze sekce Kladení otázek, stížnosti a příslib společnosti Avon reagovat, která je součástí tohoto Kodexu. Společnost Avon Bude podporovat kulturu vzájemné interakce, kulturu otevřené a přímé komunikace; Zajistí, aby zaměstnanci, kteří podávají hlášení o možném porušení tohoto Kodexu, byli chráněni před jakoukoliv formou odvetného opatření a Svědomitě prošetří veškerá hlášení o možném porušení a pokusí se o efektivní rozhodnutí a jejich nápravě. Platnost Kodexu Tento Kodex platí pro všechny zaměstnance společnosti Avon, bez ohledu na jejich pozici nebo funkční období, včetně správní rady společnosti Avon, výkonných vedoucích pracovníků a zaměstnanců po celém světě. Žádná z ustanovení tohoto Kodexu nesmí být porušena. Tento Kodex není pracovní smlouva, avšak jeho dodržování je součástí zaměstnání, pokud to není zakázáno místními zákony. i Další informace o hlášení možného porušení najdete v následujícím oddíle Kladení otázek, podávání zpráv o obavách a slib společnosti Avon reagovat. ETICKÝ KODEX 9

10 Všichni spolupracovníci jsou srozuměni s tím, že mohou mluvit svobodně a upřímně. Společnost Avon podporuje kulturu otevřené a upřímné komunikace, kde všichni zaměstnanci ví, že mohou hovořit otevřeně, čestně a beze strachu z různých protiopatření. Pokud se naskytne nějaká záležitost, zaměstnanci jsou povinni klást otázky, vyjádřit své obavy nebo ohlásit možné porušení zákona nebo tohoto Kodexu.

11 Kladení otázek, vyjádření obav a příslib společnosti Avon reagovat Kladení otázek Hlášení přestupků Přijímání hlášení o přestupcích Opomenutí ohlásit přestupky Zákaz odvetných opatření Vyšetřování hlášení Povinnost spolupracovat Disciplinární kroky ETICKÝ KODEX 11

12 Oceňujeme důležitost kladení otázek, vyhledávání pomoci, když ji potřebujeme, a vyjádření možných obav. Kladení otázek Pokud si nejsme jisti, zda jednání porušuje zákon nebo tento Kodex, požádáme odborné vedení o revizi. Věříme, že kladení otázek poskytuje společnosti Avon možnost vyhnout se problémům dříve, než poškodí naše zaměstnance, naše podnikání nebo naši pověst. Ti, kteří mají pochybnosti o vhodnosti jednání, by si měli položit následující otázky: Je to legální? Je to v souladu s Kodexem a strategií společnosti? Jak se to jeví? Jaké pocity to vyvolává? Má to pozitivní vliv na společnost Avon? Pokud na kteroukoliv z těchto otázek odpovíme ne či nevím, měli bychom při řešení situace požádat odborné vedení. Hlášení přestupků V případě skutečného nebo možného přestupku proti zákonu nebo Kodexu je třeba kontaktovat jednoho z níže uvedených způsobů: Prostřednictvím Avon Integrity Helpline; Kterémukoliv členu výboru Global Ethics and Compliance Kterémukoliv členu výkonného výboru; Bezprostřednímu nadřízenému; Příslušné kanceláři regionální rady nebo kterémukoliv členovi právního oddělení nebo Zaměstnanci z oddělení lidských zdrojů. Obdržení hlášení přestupků Každý, kdo obdrží hlášení o skutečném nebo možném porušení tohoto Kodexu, musí: Přeposlat toto hlášení na adresu Avon Integrity Helpline nebo na Global Ethics & Compliance Committee; Považovat takové hlášení za důvěrné a Neprověřovat takové hlášení osobně. Opomenutí hlásit přestupek Opomenutí hlásit přestupek proti zákonu nebo Kodexu je zároveň přestupkem samotným a může vést k disciplinárnímu řízení včetně možného ukončení zaměstnání. Zákaz odvetných opatření Společnosti Avon záleží na čestném pracovním prostředí, které podporuje upřímnou komunikaci a umožňuje zaměstnancům vyjádřit pochybnosti týkající se etiky bez pocitu obavy. Společnost Avon nebude tolerovat protiopatření zaměřená proti zaměstnancům za to, že kladou otázky nebo ohlásí možné porušení zákona, Kodexu nebo jiných strategií společnosti. Všechny osoby, které se setkají s protiopatřením za to, že kladou otázky nebo podají hlášení, musí ihned takové jednání ohlásit. S každým, kdo provede protiopatření, bude vedeno disciplinární řízení, včetně možného ukončení zaměstnání. Vyšetřování hlášení Společnost Avon stanoví zkušeného odborníka, který prověří jakékoliv provedené či potenciální porušení. Naši odborníci budou vyšetřovat profesionálně a nad veškerými nápravnými kroky bude stanoven manažerský dohled. Společnost Avon bude považovat hlášení za důvěrné v rozsahu odpovídající možnosti řádného a přiměřeného vyšetřování, které bude v souladu s právními závazky.

13 Povinnost spolupracovat Máme povinnost se participovat na vyšetřování, která společnost Avon provádí. Participace znamená odpovídat na veškeré otázky, poskytnout kompletní, přesné a pravdivé informace, uchovat příslušné doklady a důkazy, a nevměšovat se žádným způsobem do vyšetřování. Veškeré informace, které se týkají ohlášení možného pochybení nebo vyšetřování, musíme považovat za důvěrné, pokud právní oddělení nerozhodne jinak. Disciplinární kroky Společnost Avon nepovoluje porušení zákona či Kodexu a podnikne takové kroky, aby jejich porušení předešla. Pokud společnost Avon rozhodne, že zaměstnanec porušil zákon nebo tento Kodex, bude s tímto jednotlivcem vedené disciplinární řízení, včetně potenciálního ukončení zaměstnání. Navíc systém pobídkových odměn a program společnosti Avon vyžaduje soulad se zákony a s tímto Kodexem, což je mimo jiné také podmínkou v účasti a získání odměny. Zaměstnanec, který poruší zákon v rámci svého zaměstnání nebo se dopustí vážného porušení tohoto Kodexu, není oprávněn čerpat z pobídkové kompenzace včetně ročních a dlouhodobých příplatků v hotovosti, možnosti získat akcie, akcie s omezenými právy nebo jiné odměny, pokud to není v nesouladu s místními zákony. i Další informace o Avon Integrity Helpline najdete na integrityhelpline.avon.com. Zaměstnanci mohou kontaktovat Integrity Helpline, kde můžou klást otázky nebo podat hlášení. Tuto linku provozuje nezávislá třetí strana a je dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zaměstnanci mohou kontaktovat Integrity Helpline dvěma způsoby: Webový formulář Vyplní online formulář prostřednictvím zabezpečených webových stránek integrityhelpline.avon.com. Mezinárodní telefonní linka zdarma Zavolat z kterékoliv země na bezplatnou telefonní linku. Společnost Avon povzbuzuje zaměstnance, aby používali Helpline a uvedli svou totožnost, čímž by se posílila schopnost společnosti Avon shromažďovat informace a reagovat. Zaměstnanci však mohou klást otázky nebo podat hlášení i anonymně. Nezapomeňte prosím, že v rámci Evropské unie existují omezení týkající se způsobilosti zaměstnanců podávat hlášení o určitých záležitostech. Pokud Helpline nemůže přijmout vaše hlášení, podejte jej prostřednictvím jiného schváleného způsobu. ETICKÝ KODEX 13

14 Avon se zavazuje k tomu, že bude udržovat bezpečné a příjemné pracovní prostředí a podporovat kulturní rozmanitost svých zaměstnanců. Společnost Avon se zavázala k vytvoření bezpečného a pozitivního pracovního prostředí, které podporuje kulturně různorodou pracovní sílu a poskytuje spravedlivé a rovné příležitosti. Podpora takového prostředí zahrnuje vzájemné jednání s respektem a předcházení chování, které nedodržuje kvalitu našeho pracovního prostředí.

15 Respektování našich kolegů a pracovního prostředí Rozmanitost a začlenění Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Drogy a alkohol na pracovišti ETICKÝ KODEX 15

16 Podporujeme bezpečné, zdvořilé pracovní prostředí, v němž naši zaměstnanci dodržují pracovní právo a oceňujeme rozdíly jednotlivých osob a jejich jedinečné vlastnosti. Rozmanitost a začlenění Ceníme si hodnoty různorodých možností a perspektiv. Usilujeme o přilákání a udržení silné globální pracovní síly, která zahrnuje a odráží rozmanitost a začlenění. Zaměstnancům poskytujeme spravedlivé a rovné příležitosti tak, abychom mohli sledovat své obchodní cíle a zaměstnanci mohli přispívat k úspěchu našeho podnikání. Poskytujeme také přiměřenou adaptaci pro zaměstnance s hendikepy. Veškerá rozhodnutí týkající se zaměstnání provádíme bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, věk, státní příslušnost, hendikep, těhotenství, rodinný nebo partnerský stav, sexuální orientaci, autoidentifikaci, statut veterána nebo jinou osobní charakteristiku chráněnou zákonem. Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Přebíráme osobní zodpovědnost za kvalitu svého pracovního prostředí. Se všemi svými spolupracovníky jednáme spravedlivě, důstojně a s respektem. Zakazujeme obtěžování ve všech formách a netolerujeme zastrašování, nepřátelské nebo hrubé chování, ať již verbální nebo písemnou. Termín obtěžování se může vztahovat na široký okruh hrubého chování, včetně, například, nežádoucích sexuálních návrhů, sexuálních poznámek, vyhrožování fyzickým násilím, předváděním urážlivých materiálů, nepříjemných vtipů nebo urážlivých poznámek založených na typických rysech osob. i Další informace o rozmanitosti a začlenění u společnosti Avon najdete v Equal Employment Opportunity/Diversity Policy a ve všech příslušných místních strategiích.

17 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dodržujeme veškeré zákony týkající se ochrany zdraví při práci a veškerá bezpečnostní opatření platná pro naše pracoviště. Okamžitě hlásíme jakékoliv nebezpečné jednání, podmínky nebo jiné pochybnosti o bezpečnosti prostřednictvím Global Emergency Hotline nebo členovi místního bezpečnostního týmu. Drogy a alkohol na pracovišti Při práci pro společnost Avon nejsme pod vlivem alkoholu nebo nezákonných drog. Jsme si vědomi toho, že prodej, nákup, vlastnictví nebo používání jakýchkoliv nezákonných drog je v prostorách společnosti Avon a při práci pro společnost zakázáno. Používáme pouze léky na platné předpisy, které neovlivňují výkon zaměstnání, ani nejsou zdrojem bezpečnostních nebo zdravotních rizik pro nás ani pro jiné. i Další informace o Global Emergency Hotline najdete na webových stránkách Global Security Website na insideavon.com/security. i Další informace o bezpečném pracovišti bez násilí najdete v Workplace Violence Policy a příslušných místních strategiích. ETICKÝ KODEX 17

18 Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v nejlepším zájmu společnosti Avon. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v nejlepším zájmu společnosti Avon. Předcházet střetu zájmů znamená vyhýbat se veškerým činnostem, vztahům nebo jiným okolnostem, které narušují naši oddanost a povinnost objektivity s ohledem na společnost Avon.

19 Vyhýbání se střetu zájmů Obchodní vztahy Vedlejší zaměstnání a činnosti Dary Občerstvení a společenská zábava Politická činnost ETICKÝ KODEX 19

20 Musíme se vyhýbat veškerým činnostem, vztahům nebo jiným okolnostem, v nichž se naše osobní zájmy dostávají do střetu se zájmy společnosti Avon. Nedovolíme, aby se osobní, soukromé nebo rodinné zájmy dostaly do střetu s naší oddaností společnosti Avon. Nezabýváme se žádnou činností, která by se zpronevěřila, nebo se jen zdálo, že se zpronevěřuje integritě obchodního rozhodování. Nikdy nedáváme ani nepřijímáme nic, co by v rámci dohody znamenalo udělat či získat něco na oplátku. Okamžitě oznámíme konflikt zájmů včetně situací, při kterých lze náznak konfliktu vycítit. Jednání, které by mohlo vypadat jako konflikt zájmů, je možné vyřešit, pokud je oznámené a schválené v souladu s politikou společnosti Avon v oblasti konfliktu zájmů. Konfliktu zájmů je možno předcházet: Radou pracovníkovi, jak zvládnout situaci tak, aby nedošlo ke střetu zájmů; Stažením pracovníka z určitého závazku spojeného s rozhodováním, nebo Odstraněním konfliktu zájmů nebo zdání konfliktu zájmů. Blízká rodina znamená partnera/partnerku nebo členy domácnosti, děti, rodiče, sourozence, rodinu partnera, prarodiče, vnoučata a veškeré partnery nebo členy domácnosti těchto příbuzných. Vedlejší zaměstnání a činnosti Nevstoupíme do vedlejšího zaměstnání, které by ohrozilo naši hlubokou oddanost společnosti Avon nebo by narušilo naši schopnost plně vykonávat práci. S ohledem na politiku společnosti Avon týkající se střetu zájmů vyžadujeme souhlas předtím, než budeme ustanoveni na pozici člena rady v jakékoliv ziskové organizaci nebo před započetím práce na pozici konzultanta, poradce, ředitele nebo úředníka u společnosti, která obchoduje se společností Avon. Nevyužíváme žádné zdroje společnosti Avon, včetně času, zařízení nebo materiálů, pro žádnou jinou obchodní činnost, kromě práce pro společnost Avon. Pro členy správní rady společnosti Avon platí různá omezení, týkající se vedlejšího zaměstnání, jak je uvedeno v dokumentech, jimiž se jejich práce řídí. Obchodní vztahy Neprovádíme rozhodnutí o nákupech, z nichž by mohl profitovat přítel, příbuzný nebo my sami. Nenajímáme ani neřídíme příbuzné. My ani blízcí členové rodiny nevlastníme vědomě nezveřejněné finanční podíly v žádné společnosti, která je současným nebo potenciálním prodejcem, dodavatelem nebo konkurentem společnosti Avon, kromě případů, kdy se jedná o méně jak 1% akcií veřejné společnosti.

21 Dary Dáváme nebo přijímáme pouze dary v nominální hodnotě a takové, které odpovídají běžné a obvyklé obchodní praxi. Nikdy nedáváme ani nepřijímáme dary v hotovosti nebo na úrovni hotovosti (například akcie, dárkové poukazy atd.). Občerstvení a společenská zábava Poskytujeme, přijímáme občerstvení či společenskou zábavu (například vstupenky na společenské nebo sportovní akce atd.) jestliže: Nás doprovází zástupce společnosti, která je přijala nebo poskytla; Nejsou okázalé nebo v neadekvátní hodnotě (například obvyklé ligové tenisové nebo fotbalové zápasy nejsou typicky považovány za neobvyklou hodnotu); a Je to ve shodě s běžnou a obvyklou obchodní praxí. Politická činnost Svou politickou činnost oddělujeme od práce pro společnost Avon. Souhlasíme s tím, že nebudeme využívat zdroje společnosti, včetně času, majetku, zařízení ani názvu společnosti Avon pro osobní politickou činnost. Nikdy neposkytujeme žádné přímé nebo nepřímé politické příspěvky jménem společnosti Avon bez předchozího schválení oddělením Global Government Affairs. i Další informace o konfliktu zájmů naleznete v dokumentu Global Conflicts of Interest Policy a v příslušných místních strategiích. i Další informace o poskytování obchodních výhod vládním úředníkům najdete v dokumentu Observing all laws Bribery and Corruption v dalším oddíle. ETICKÝ KODEX 21

22 Dodržujeme pravidla všech zemí, ve kterých Avon působí. Cílem společnosti Avon je předčit naše konkurenty, aniž bychom se užívali nečestné nebo nepoctivé prostředky. Naše přetrvávající oddanost ke kultuře integrity společnosti Avon je pro náš úspěch nezbytná a dodržujeme všechny zákony zemí, v nichž společnost Avon obchoduje.

23 Dodržování veškerých zákonů Úplatkářství a korupce Řádné zastoupení, knihy, záznamy a účetnictví Praní špinavých peněz Insider trading Mezinárodní obchod Protitrustová opatření a konkurenční boj Informace o konkurenci Čestné jednání Vnější šetření a dotazování ETICKÝ KODEX 23

24 Dodržujeme zákony všech zemí, v nichž obchodujeme. Úplatkářství a korupce Nenabízíme a nepřijímáme úplatky, přímo ani nepřímo. Úplatky škodí našemu společenství, podkopávají čestné obchodování a jsou v rozporu s našimi hodnotami. Jakákoliv forma úplatkářství a korupce je zakázána. Po celém svědě dodržujeme protiúplatkářské a protikorupční zákony a nařízení. Nikdy nedáváme, neslibujeme, nenabízíme, neschvalujeme, nepožadujeme ani nepřijímáme nic hodnotného, co by ovlivnilo rozhodnutí, které má vliv na obchodování. Tam, kde to strategie společnosti Avon vyžaduje, požádáme o schválení předtím, než věnujeme dárek nebo pohostíme vládní úředníky (jako jsou celní úředníci, úředníci schvalující licence nebo povolení nebo novináři médií, vlastněných státem). Tam, kde to vyžaduje strategie společnosti Avon, žádáme o schválení předtím, než oznámíme, slíbíme nebo věnujeme charitativní nebo komunitní příspěvek mimo Spojené státy. Jestliže najmeme třetí strany, jsme náležitě pečliví a monitorujeme náležitě jejich jednání, abychom se ujistili, že jednají ve shodě s protikorupční politikou společnosti Avon. Nenajmeme si osobu, která by provedla činnost v nesouladu s našimi principy. Strategie společnosti Avon vyžaduje velmi podrobné zkoumání v případě, že je přítomen některý z následujících faktorů: Vztah s vládou; Nezveřejnění delegovaní zástupci nebo subdodavatelé; Přílišné utajení nebo žádost na nic se neptat ; Navýšené faktury nebo neobvyklé rabaty; Neobjasněné hlášení výdajů; Neobvyklé platby třetím stranám a Účty neuvedené v účetnictví nebo nelegální fondy. Přesné záznamy, účetní knihy, evidence a účetní evidence Ve veřejně publikovaných informacích nezkreslujeme údaje ani nevynecháváme fakta. Jsme plně v souladu se zákonem Sarbanes-Oxley a veškerými dalšími zákony, určenými k předcházení podvodům. Dodržujeme právní, účetní a firemní požadavky týkající se oznamování finančních informací. Přesně, pravdivě a včas zaznamenáváme veškeré transakce. Zajišťujeme, aby byly veškeré příjmy a výdaje schváleny v souladu s naší strategií a aby byly řádně uznány v příslušném účetním období. Ve zprávách nebo záznamech nikdy nevytváříme nepravdivé nebo zavádějící záznamy ani nikoho nežádáme, aby tak činil. Nevytváříme fondy, aktiva ani účty, které nejsou řádně a transparentně zaznamenány v účetních knihách a záznamech společnosti Avon. Neprodáváme, nepřevádíme ani nelikvidujeme jmění společnosti Avon bez řádné dokumentace a schválení. Spolupracujeme s interními i externími auditory. Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz je postup, při němž se jednotlivci nebo entity snaží skrýt nebo vyprat nezákonně získané peníze nebo jinak zajistit, aby zdroj nezákonně získaných peněz vypadal zákonně. Nezprostředkováváme ani se neúčastníme praní špinavých peněz. Dáváme si pozor na následující varovné signály, které by mohly naznačovat možné praní špinavých peněz: Objednávky nebo nákupy, které nejsou v souladu s běžným obchodováním zástupce, dodavatele nebo třetí strany; Žádost platit hotově nebo ekvivalentem hotovosti; Žádost platit nebo přijmout platbu od třetích stran nebo Žádost zaslat zboží do třetí země nebo třetí straně, v níž kupující nebo prodávající nemá své sídlo.

25 Insider training Může se stát, že se při práci pro společnost Avon setkáte s neveřejnými informacemi, které by investor při rozhodování, zda má koupit, prodat nebo si ponechat cenné papíry, mohl považovat za důležité. Jako příklad uvádíme: Potenciální fúze, nákupy, prodeje a vytvoření společného podniku; Získání nebo ztráta důležitých kontaktů; Změny dividend; Významné změny finančního nebo provozního výkonu nebo předpokladů; Významné změny klíčového managementu; Významné změny nebo vývoj v linii podnikání nebo výrobků a Významné soudní spory, vládní vyšetřování nebo regulační opatření. Většina zemí zakazuje obchodovat s veřejně obchodovatelnými cennými papíry společností lidem, kteří mají materiální neveřejné informace o těchto společnostech. To znamená: Nikdy neobchodujeme s cennými papíry společnosti Avon ani s cennými papíry jiných společností, jestliže máme materiální informace, které nebyly zveřejněny. Nikdy neposkytujeme obchodní tipy jiným lidem, jestliže máme materiální neveřejné informace o společnosti Avon nebo o jiné společnosti, s níž společnost Avon obchoduje nebo může obchodovat. Na výkonné vedoucí pracovníky, členy správní rady společnosti Avon a konkrétně označené zaměstnance se vztahují další předpisy, týkající se obchodování s cennými papíry. i Další informace týkající se úplatkářství a korupce najdete v dokumentu Global Anti-Corruption Policy a ve všech příslušných místních strategiích. i Další informace o řádných účetních postupech najdete v dokumentech Global Travel & Entertainment Umbrella Policy a Global Delegation of Authority Policy a ve všech příslušných místních strategiích. i Další informace týkající se obchodování s cennými papíry najdete v dokumentu Trading in Avon Securities Policy. ETICKÝ KODEX 25

26 Mezinárodní obchod Většina zemí reguluje obchod z ekonomických, politických a bezpečnostních důvodů. Bez ohledu na to, kde máme sídlo: Dodržujeme veškeré zákony, které se týkají dovozu a vývozu, které regulují převod výrobků, informací, technologií a služeb, včetně licenčních a celních požadavků. Jednáme v souladu s ekonomickými sankcemi USA a s embargy, která zakazují nebo omezují jednání s určitými zeměmi, entitami a jednotlivci. Dodržujeme antibojkotová omezení USA. Protitrustová opatření a hospodářská soutěž Dodržujeme protitrustové a konkurenční zákony na celém světě. Nepodílíme se na protikonkurenčním jednání, jako jsou dohody s konkurencí o cenách, podmínkách prodeje nebo rozdělení trhů nebo zákazníků. Nediskutujeme a ani si nevyměňujeme konkurenčně citlivé informace s konkurenčními společnostmi. Vyhýbáme se kontaktům s konkurenty, které by mohly vytvořit dojem nekalých dohod, vedlejších úmluv nebo neformálních dohod. Konzultujeme s právním oddělením, pokud hodláme: Vstoupit do společného podniku, provést fúze, akvizice, zbavit se majetku, nebo v případě marketingu, nákupu nebo jiných společných dohod; Vytvořit exkluzívní úmluvy, včetně smluv, které vyžadují, aby společnost jednala pouze se společností Avon nebo Vyměňovat informace s konkurenty (jako je výměna informací, které nejsou citlivé, aby se mohlo provést porovnání produktu (benchmarking) ) nebo se účastnit vytváření průmyslových standardů. Informace o konkurenci Jsme zcela v souladu s veškerými zákony, podle nichž je krádež obchodních tajemství nezákonná z hlediska trestního i občanského práva. Shromažďujeme informace o konkurenci pouze prostřednictvím příslušných veřejných zdrojů, jako jsou noviny, internet, ankety a příslušné rozhovory se zástupci nebo prodejci. K získání přístupu k informacím o konkurenci nikdy nepoužíváme nesprávné způsoby, (jako je podvod, úplatkářství, hrozba, neoprávněné vniknutí, účelový odposlech nebo invazivní techniky. Neptáme se zaměstnanců na důvěrné informace patřící předchozímu zaměstnavateli. Nikdy nepoužíváme důvěrné informace konkurenta bez dovolení. Čestné jednání Nikdy neděláme nepravdivá nebo znevažující prohlášení o konkurentech, zákaznících nebo dodavatelích. Nikdy neporušujeme ani nezneužíváme obchodní tajemství třetích stran, práva na duševní vlastnictví nebo důvěrné informace. Nevyužíváme nečestně nikoho prostřednictvím manipulace, zatajení, zneužití důvěrných informací, zkreslování materiálních údajů ani žádným jiným nečestným jednáním.

27 Vnější vyšetřování a dotazy Společnost Avon spolupracuje s vládními agenturami, které zajišťují vynucení práva. Každý, kdo zjistí, že je společnost Avon předmětem vyšetřování nebo dotazování nebo obdrží předvolání nebo žádost o informace od vládní agentury nebo jiné entity, musí o tom okamžitě uvědomit regionální radu nebo kteréhokoliv jiného člena právního oddělení. Jakmile bude společnost Avon informována o vnějším vyšetřování, právní oddělení provede veškeré nezbytné následné kroky. i Další informace týkající se mezinárodních obchodních předpisů najdete v dokumentu Global Trade Compliance Policy a v příslušných místních strategiích. i Další informace o kontaktu s konkurenty, informace o konkurenci nebo čestném jednání naleznete v dokumentu Global Antitrust & Competitive Information Policy a v příslušných místních strategiích. ETICKÝ KODEX 27

28 Všichni spolupracovníci budou s péčí řádného hospodáře chránit majetek Avonu a jeho důvěrné informace. Společnost Avon usiluje o vytvoření výnosného obchodu tím, že chrání své jedinečné výhody - své lidi, své informace, svou značku a svá fyzická aktiva. Abychom dosáhli úspěchu, očekáváme od svých zaměstnanců, že budou užívat zdravý úsudek a chránit aktiva a informace společnosti Avon, která jim jsou svěřena.

29 Ochrana našich aktiv a informace Ochrana jmění společnosti Avon Ochrana informací společnosti Avon Ochrana osobních údajů Řízení záznamů Mluvení jménem společnosti Avon Vytváření závazků jménem společnosti Avon Sociální média ETICKÝ KODEX 29

30 Získáváme důvěru tím, že odpovědně využíváme a udržujeme aktiva a informace společnosti Avon. Ochrana aktiv společnosti Avon Při využívání aktiv společnosti Avon využíváme zdravý úsudek, včetně u informací o výhodách z oblasti fyzické, finanční, elektronické a informační. Tyto výhody nevyužíváme z osobních důvodů, kromě případů, kdy to společnost Avon dovoluje. Podnikáme preventivní opatření, která chrání aktiva společnosti Avon před krádeží, plýtváním nebo zneužitím. Chráníme přístup do zařízení společnosti Avon a předcházíme nepovolenému vstupu do našich zařízení. Chráníme přenosné počítače a zařízení společnosti Avon před ztrátou nebo krádeží. Když odcházíme od stolu, zamykáme své počítače. Před ukončením zaměstnaneckého poměru vrátíme společnosti Avon informace, zařízení, nosiče a další majetek. Ochrana informací společnosti Avon Chráníme důvěrné informace společnosti Avon, včetně neveřejných plánů, strategií a dalších obchodních informací. Zajišťujeme bezpečnost a důvěrnost informačního systému společnosti Avon. Chráníme ID a hesla. Chápeme, že si společnost Avon vyhrazuje právo ve všech zařízeních společnosti monitorovat záznamy a údaje na všech zařízeních společnosti kromě případů, kdy je to zákonem zakázáno. i Další informace o ochraně aktiv společnosti Avon naleznete v dokumentu Global Information Security Policy a v příslušných místních strategiích.

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE CBRE Group, Inc., včetně všech jejích divizí, obchodních jednotek, přidružených společností a poboček, (souhrnně společnost CBRE ), se usilovně snaží podnikat nanejvýš bezúhonně a v souladu s duchem a

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN

Produkt 03 SMĚRNICE. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN Projekt: Reg. č.: Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín CZ.1.04/4.1.01/57.00017 Produkt 03 SMĚRNICE ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ MěÚ KOJETÍN SCHVALOVACÍ LIST Číslo dokumentu: Číslo Revize:

Více

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS

Řízení vztahů s dodavateli ČMSS Obsah 1. Úvod... 2 2. Definice pojmů a rolí... 2 3. Střet zájmů při rozhodování o koupi... 2 4. Etický kodex dodavatele... 3 5. Stravování, dárky a spropitné... 3 6. Pokyny pro Nákup a likvidaci faktur...

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX Kodex jednání dodavatelů společnosti STOMIX 1 Kodex jednání dodavatelů Tento kodex jednání představuje normativní rámec pro všechny dodavatele a partnery, kteří mají obchodní styk se společností STOMIX.

Více

Ammann Group Code of Conduct

Ammann Group Code of Conduct Ammann Group Code of Conduct C ode of Conduct Pro integritu naší společnosti a bezpečnost našich zaměstnanců Hans-Christian Schneider generální ředitel a člen správní rady skupiny Ammann «V etickém kodexu

Více

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se 06 2013 Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se očekává od vedoucích pracovníků Podávání hlášení

Více

ETICKÝ KODEX PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI CATERPILLAR

ETICKÝ KODEX PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI CATERPILLAR ETICKÝ KODEX PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI CATERPILLAR OČEKÁVÁNÍ OD DODAVATELŮ Podnikání společnosti Caterpillar se vždy řídí platnými zákony a předpisy, ale dodržování zákonů nám nestačí. Usilujeme o víc.

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

Kodex chování innogy. Preambule

Kodex chování innogy. Preambule Kodex chování innogy Preambule My v innogy 1 jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakožto i akcionářům a zaměstnancům. Máme tedy jasné zásady, které

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA Naposledy upravená a účinná od 12. července 2016 Viacom respektuje ochranu soukromí subjektu údajů a usiluje o shromažďování,

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group

Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group Korporátní compliance program pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod a účel programu 4 2. Popis rámcových compliance dokumentů 4 3. Shrnutí oblastí compliance 5 4. Organizace compliance 7 5. Školení

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák

PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák PhDr. Dana Linkeschová, CSc. Ing. Filip Pavliňák Často se diskutují i v souvislosti se vzděláváním pro potřeby stavebního průmyslu. Oba pojmy se často zaměňují: Morálka - konkrétní chování lidí. Etika

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI G Team a.s. ZÁŘÍ 2016 PROČ POTŘEBUJEME ETICKÝ KODEX?... 3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY CHOVÁNÍ... 4 SOULAD SE ZÁKONY... 4 SPOLUPRÁCE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ... 4 OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA SPOLEČNOSTI...

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání

2. Všeobecné zásady poskytování personálních služeb ve vztahu k Zaměstnancům či Uchazečům o zprostředkování zaměstnání 1. Úvodní ustanovení Etický kodex se vztahuje na zaměstnance společnosti FlexI T agency s.r.o (dále jen Společnost ). Etický kodex je jednou ze základních řídících norem společnosti. Základem pro přijetí

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

Jedna Společnost, Jeden Kodex, Jeden Závazek.

Jedna Společnost, Jeden Kodex, Jeden Závazek. Kodex Chování Jedna Společnost, Jeden Kodex, Jeden Závazek. zpronevěřit naší hodnotě poctivosti musíme ji stále prosazovat. Musíme být odhodlaní dělat věci správně vždy. To povede k udržitelnému úspěchu

Více

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT pro dodavatele a obchodní partnery Verze: 2.0 Platný od: 1. 1. 2015 Kontakt: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu Engineering

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPRINT TRADING. Dodržování etického kodexu podnikání nám pomáhá činit správná a profesionální rozhodnutí.

ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPRINT TRADING. Dodržování etického kodexu podnikání nám pomáhá činit správná a profesionální rozhodnutí. ETICKÝ KODEX PODNIKÁNÍ SPRINT TRADING Dodržování etického kodexu podnikání nám pomáhá činit správná a profesionální rozhodnutí. SLOVO JEDNATELE SPRINT-TRADING V posledních dvou letech prošla celá společnost

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Obsah Vize a zásady společnosti HVCC... 3 Etika a poctivost... 4 Rovné příležitosti pro všechny... 4 Bezpečnost, zdraví a životní prostředí... 4 Bezpečnost

Více

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ

STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV OSOB PRÁVA UŽIVATELŮ Pečovatelská služba Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příloha č.1 k PŘ-25/15/1 Etický kodex LOM PRAHA s.p. Preambule Podnik důsledně dbá na dodržování etických pravidel, základních lidských hodnot a příslušných zákonných norem. Čestné a etické jednání je

Více

ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.

ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 Datum vydání: 18. 4. 2017 ETICKÝ KODEX společnosti PRAGOPROJEKT, a.s. Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno Mgr. Veronika Kocarevová Ing. Renata Jiříková

Více

1. ZÁKLADY. 1.1. Základní hodnoty Raiffeisen Společnost RZB AG (RZB) je součástí rakouské bankovní skupiny Raiffeisen.

1. ZÁKLADY. 1.1. Základní hodnoty Raiffeisen Společnost RZB AG (RZB) je součástí rakouské bankovní skupiny Raiffeisen. Etický kodex skupiny RZB pomáhá zaměstnancům v těchto otázkách: Znám základní hodnoty Raiffeisen? Je mé jednání zákonné a v souladu s politikou skupiny RZB? Mám z takového jednání dobrý pocit? Mohl bych

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců

NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015. k zásadám chování a jednání zaměstnanců NAŘÍZENÍ ŘEDITELKY Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 č. 1/2015 k zásadám chování a jednání zaměstnanců Domova mládeže a školní jídelny, Lovosická 42, Praha 9 Preambule Ředitelka Domova

Více

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem červen 2009 1. CÍL POLITIKY Skupina BorsodChem je zavázána dodržovat normy a zásady, které mají zajistit náležitou a zákonnou činnost v souladu s etickým

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více