Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku ETICKÝ KODEX 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX

2

3 Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme tím prostředí důvěry a otevřenosti, která povzbuzuje k následujícím zásadám: vždy říkat pravdu; vzájemný respekt a respekt k našim obchodním zástupcům, zákazníkům, zainteresovaným osobám a státním zaměstnancům, kteří regulují a vymáhají dodržování práva; víru v nás samotné a také v sebe navzájem, tak, abychom prosadili své poslání v souladu s našimi hodnotami; pokoru, díky níž pracovní výkon hovoří sám za sebe a díky níž jsme schopni připustit své chyby; integritu ve všech situacích, bez ohledu na tlak a pokušení z různých stran a jejich možné následky. Toto vydání Etického kodexu věnujeme svým hodnotám a všem svým zaměstnancům, kteří je s námi sdílí. Věříme, že tento Kodex bude sloužit jako cenný průvodce, jehož zásady a strategie budou aplikovatelné na naše chování a postupy. Jsme pyšní na to, že Avon je společensky zodpovědná společnost, která klade důraz na přísné dodržování zákona a která pečuje o kulturu integrity a etického chování. Náš neochvějný závazek jednat v mezích zákona a etiky je nepostradatelný pro naši dobrou pověst, vytrvání a úspěch. Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku ETICKÝ KODEX 3

4 Relativita se týká fyziky, nikoli však etiky. - Albert Einstein

5 Obsah 7. Odpovědnost za etickou kulturu 11. Kladení otázek, podávání zpráv o obavách a slib Avonu reagovat Kladení otázek Hlášení přestupků Přijímání hlášení o přestupcích Opomenutí ohlásit přestupky Zákaz odvetných opatření Vyšetřování hlášení Povinnost spolupracovat Disciplinární kroky 15. Respektování kolegů a pracovního prostředí Rozmanitost a začlenění Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Drogy a alkohol na pracovišti 19. Vyhýbání se střetu zájmů Obchodní vztahy Vedlejší zaměstnání a činnosti Dary Občerstvení a společenská zábava Politická činnost Celosvětová strategie nebo naše odborné vedení jsou v tomto kodexu uváděny symbolem i. Celosvětová strategie je dostupná na insideavon.com. Místní obchodní jednotky mohou zřídit další odborné vedení nebo strategie, které zavedou dodatečné požadavky. 23. Dodržování veškerých zákonů Úplatkářství a korupce Řádné zastoupení, knihy, záznamy a účetnictví Praní špinavých peněz Insider trading Mezinárodní obchod Protitrustová opatření a konkurenční boj Informace o konkurenci Čestné jednání Vnější šetření a dotazování 29. Ochrana jmění a informací Ochrana jmění společnosti Avon Ochrana informací společnosti Avon Ochrana osobních údajů Řízení záznamů Mluvení jménem společnosti Avon Vytváření závazků jménem společnosti Avon Sociální média 35. Podpora korporátní sociální odpovědnosti Standardy etické práce Řízení životního prostředí Filantropie společnosti Avon 39. Výroba a marketing našich výrobků se zodpovědností Kvalita výrobku a integrita dodavatelského řetězce Reklama a marketing výrobků 43. Další zdroje ETICKÝ KODEX 5

6 Tento kodex stanovuje pravidla chování pro všechny. Společnost Avon žije hodnotami a Kodexem. Tento Kodex popisuje standardy chování, které společnost od všech zaměstnanců očekává. Také poskytuje přehled postupů a strategií, jimiž se naše obchodování řídí a poskytuje nám informace o tom, kde získat radu, pokud potřebujeme poradit v otázkách týkajících se řádného postupu jednání.

7 Zodpovědnost za naši etickou kulturu ETICKÝ KODEX 7

8 Viděno optikou našich pěti klíčových hodnot, ze kterých vychází body vůdčího chování v rámci naší kultury integrity, očekáváme, že se jimi budou také řídit všichni naši zaměstnanci. Naše vůdčí chování My a naši zaměstnanci zodpovídáme za to, že dáme přednost správnému jednání před čímkoliv jiným. Máme odvahu otevřeně komunikovat a vznést námitky proti stávajícímu stavu, jestliže to je zapotřebí. Společně pracujeme na vytvoření inspirujícího prostředí, v němž jsou zaměstnanci podporováni a motivováni. Pokud je to zapotřebí, rozhodujeme se tak, abychom chránili naši kulturu integrity. Všichni musí Vždy říkat pravdu, jak sobě navzájem, tak i našim obchodním zástupcům, zákazníkům a státním úředníkům; Pochopit zákony a strategie, jimiž se naše práce řídí, a vyhovět jim; Přečíst si tento Kodex alespoň jednou v kalendářním roce a vždy se jím řídit; Projít školením a certifikacemi vyžadovanými společností Avon; Užívat zdravého úsudku, vyhýbat se náznakům nečestného jednání; v případě objevení pochybností v postupu jednání vyhledat odborné vedení. Zakročit tak, aby se zaměstnancům zamezilo v jednání, které by znamenalo porušení zákona nebo tohoto Kodexu a Vyjádřit pochybnosti a ohlásit možné porušení zákona nebo tohoto Kodexu prostřednictvím Avon Integrity Helpline či dalších uvedených možností v oddíle Hlášení o porušení tohoto Kodexu.

9 Zaměstnanci, kteří řídí jiné, musí Vytvořit prostředí, které podporuje otevřenou a upřímnou komunikaci; Pravidelně diskutovat o Kodexu a zajistit, aby týmy pochopily svou etickou a právní odpovědnost; Zajistit, aby všichni členové týmů prošli požadovaným školením; Monitorovat chování zaměstnanců, kteří jsou pod jejich dohledem; V případě, že zaměstnanec vzbudí pochybnosti týkající se možného porušení tohoto Kodexu, je třeba to ohlásit prostřednictvím Avon Integrity Helpline či Global Ethics & Compliance Committee; uděláme veškeré nezbytné kroky, abychom ochránili zaměstnance před různým opatřením a dodrželi veškeré požadavky ze sekce Kladení otázek, stížnosti a příslib společnosti Avon reagovat, která je součástí tohoto Kodexu. Společnost Avon Bude podporovat kulturu vzájemné interakce, kulturu otevřené a přímé komunikace; Zajistí, aby zaměstnanci, kteří podávají hlášení o možném porušení tohoto Kodexu, byli chráněni před jakoukoliv formou odvetného opatření a Svědomitě prošetří veškerá hlášení o možném porušení a pokusí se o efektivní rozhodnutí a jejich nápravě. Platnost Kodexu Tento Kodex platí pro všechny zaměstnance společnosti Avon, bez ohledu na jejich pozici nebo funkční období, včetně správní rady společnosti Avon, výkonných vedoucích pracovníků a zaměstnanců po celém světě. Žádná z ustanovení tohoto Kodexu nesmí být porušena. Tento Kodex není pracovní smlouva, avšak jeho dodržování je součástí zaměstnání, pokud to není zakázáno místními zákony. i Další informace o hlášení možného porušení najdete v následujícím oddíle Kladení otázek, podávání zpráv o obavách a slib společnosti Avon reagovat. ETICKÝ KODEX 9

10 Všichni spolupracovníci jsou srozuměni s tím, že mohou mluvit svobodně a upřímně. Společnost Avon podporuje kulturu otevřené a upřímné komunikace, kde všichni zaměstnanci ví, že mohou hovořit otevřeně, čestně a beze strachu z různých protiopatření. Pokud se naskytne nějaká záležitost, zaměstnanci jsou povinni klást otázky, vyjádřit své obavy nebo ohlásit možné porušení zákona nebo tohoto Kodexu.

11 Kladení otázek, vyjádření obav a příslib společnosti Avon reagovat Kladení otázek Hlášení přestupků Přijímání hlášení o přestupcích Opomenutí ohlásit přestupky Zákaz odvetných opatření Vyšetřování hlášení Povinnost spolupracovat Disciplinární kroky ETICKÝ KODEX 11

12 Oceňujeme důležitost kladení otázek, vyhledávání pomoci, když ji potřebujeme, a vyjádření možných obav. Kladení otázek Pokud si nejsme jisti, zda jednání porušuje zákon nebo tento Kodex, požádáme odborné vedení o revizi. Věříme, že kladení otázek poskytuje společnosti Avon možnost vyhnout se problémům dříve, než poškodí naše zaměstnance, naše podnikání nebo naši pověst. Ti, kteří mají pochybnosti o vhodnosti jednání, by si měli položit následující otázky: Je to legální? Je to v souladu s Kodexem a strategií společnosti? Jak se to jeví? Jaké pocity to vyvolává? Má to pozitivní vliv na společnost Avon? Pokud na kteroukoliv z těchto otázek odpovíme ne či nevím, měli bychom při řešení situace požádat odborné vedení. Hlášení přestupků V případě skutečného nebo možného přestupku proti zákonu nebo Kodexu je třeba kontaktovat jednoho z níže uvedených způsobů: Prostřednictvím Avon Integrity Helpline; Kterémukoliv členu výboru Global Ethics and Compliance Kterémukoliv členu výkonného výboru; Bezprostřednímu nadřízenému; Příslušné kanceláři regionální rady nebo kterémukoliv členovi právního oddělení nebo Zaměstnanci z oddělení lidských zdrojů. Obdržení hlášení přestupků Každý, kdo obdrží hlášení o skutečném nebo možném porušení tohoto Kodexu, musí: Přeposlat toto hlášení na adresu Avon Integrity Helpline nebo na Global Ethics & Compliance Committee; Považovat takové hlášení za důvěrné a Neprověřovat takové hlášení osobně. Opomenutí hlásit přestupek Opomenutí hlásit přestupek proti zákonu nebo Kodexu je zároveň přestupkem samotným a může vést k disciplinárnímu řízení včetně možného ukončení zaměstnání. Zákaz odvetných opatření Společnosti Avon záleží na čestném pracovním prostředí, které podporuje upřímnou komunikaci a umožňuje zaměstnancům vyjádřit pochybnosti týkající se etiky bez pocitu obavy. Společnost Avon nebude tolerovat protiopatření zaměřená proti zaměstnancům za to, že kladou otázky nebo ohlásí možné porušení zákona, Kodexu nebo jiných strategií společnosti. Všechny osoby, které se setkají s protiopatřením za to, že kladou otázky nebo podají hlášení, musí ihned takové jednání ohlásit. S každým, kdo provede protiopatření, bude vedeno disciplinární řízení, včetně možného ukončení zaměstnání. Vyšetřování hlášení Společnost Avon stanoví zkušeného odborníka, který prověří jakékoliv provedené či potenciální porušení. Naši odborníci budou vyšetřovat profesionálně a nad veškerými nápravnými kroky bude stanoven manažerský dohled. Společnost Avon bude považovat hlášení za důvěrné v rozsahu odpovídající možnosti řádného a přiměřeného vyšetřování, které bude v souladu s právními závazky.

13 Povinnost spolupracovat Máme povinnost se participovat na vyšetřování, která společnost Avon provádí. Participace znamená odpovídat na veškeré otázky, poskytnout kompletní, přesné a pravdivé informace, uchovat příslušné doklady a důkazy, a nevměšovat se žádným způsobem do vyšetřování. Veškeré informace, které se týkají ohlášení možného pochybení nebo vyšetřování, musíme považovat za důvěrné, pokud právní oddělení nerozhodne jinak. Disciplinární kroky Společnost Avon nepovoluje porušení zákona či Kodexu a podnikne takové kroky, aby jejich porušení předešla. Pokud společnost Avon rozhodne, že zaměstnanec porušil zákon nebo tento Kodex, bude s tímto jednotlivcem vedené disciplinární řízení, včetně potenciálního ukončení zaměstnání. Navíc systém pobídkových odměn a program společnosti Avon vyžaduje soulad se zákony a s tímto Kodexem, což je mimo jiné také podmínkou v účasti a získání odměny. Zaměstnanec, který poruší zákon v rámci svého zaměstnání nebo se dopustí vážného porušení tohoto Kodexu, není oprávněn čerpat z pobídkové kompenzace včetně ročních a dlouhodobých příplatků v hotovosti, možnosti získat akcie, akcie s omezenými právy nebo jiné odměny, pokud to není v nesouladu s místními zákony. i Další informace o Avon Integrity Helpline najdete na integrityhelpline.avon.com. Zaměstnanci mohou kontaktovat Integrity Helpline, kde můžou klást otázky nebo podat hlášení. Tuto linku provozuje nezávislá třetí strana a je dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zaměstnanci mohou kontaktovat Integrity Helpline dvěma způsoby: Webový formulář Vyplní online formulář prostřednictvím zabezpečených webových stránek integrityhelpline.avon.com. Mezinárodní telefonní linka zdarma Zavolat z kterékoliv země na bezplatnou telefonní linku. Společnost Avon povzbuzuje zaměstnance, aby používali Helpline a uvedli svou totožnost, čímž by se posílila schopnost společnosti Avon shromažďovat informace a reagovat. Zaměstnanci však mohou klást otázky nebo podat hlášení i anonymně. Nezapomeňte prosím, že v rámci Evropské unie existují omezení týkající se způsobilosti zaměstnanců podávat hlášení o určitých záležitostech. Pokud Helpline nemůže přijmout vaše hlášení, podejte jej prostřednictvím jiného schváleného způsobu. ETICKÝ KODEX 13

14 Avon se zavazuje k tomu, že bude udržovat bezpečné a příjemné pracovní prostředí a podporovat kulturní rozmanitost svých zaměstnanců. Společnost Avon se zavázala k vytvoření bezpečného a pozitivního pracovního prostředí, které podporuje kulturně různorodou pracovní sílu a poskytuje spravedlivé a rovné příležitosti. Podpora takového prostředí zahrnuje vzájemné jednání s respektem a předcházení chování, které nedodržuje kvalitu našeho pracovního prostředí.

15 Respektování našich kolegů a pracovního prostředí Rozmanitost a začlenění Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Drogy a alkohol na pracovišti ETICKÝ KODEX 15

16 Podporujeme bezpečné, zdvořilé pracovní prostředí, v němž naši zaměstnanci dodržují pracovní právo a oceňujeme rozdíly jednotlivých osob a jejich jedinečné vlastnosti. Rozmanitost a začlenění Ceníme si hodnoty různorodých možností a perspektiv. Usilujeme o přilákání a udržení silné globální pracovní síly, která zahrnuje a odráží rozmanitost a začlenění. Zaměstnancům poskytujeme spravedlivé a rovné příležitosti tak, abychom mohli sledovat své obchodní cíle a zaměstnanci mohli přispívat k úspěchu našeho podnikání. Poskytujeme také přiměřenou adaptaci pro zaměstnance s hendikepy. Veškerá rozhodnutí týkající se zaměstnání provádíme bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, věk, státní příslušnost, hendikep, těhotenství, rodinný nebo partnerský stav, sexuální orientaci, autoidentifikaci, statut veterána nebo jinou osobní charakteristiku chráněnou zákonem. Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Přebíráme osobní zodpovědnost za kvalitu svého pracovního prostředí. Se všemi svými spolupracovníky jednáme spravedlivě, důstojně a s respektem. Zakazujeme obtěžování ve všech formách a netolerujeme zastrašování, nepřátelské nebo hrubé chování, ať již verbální nebo písemnou. Termín obtěžování se může vztahovat na široký okruh hrubého chování, včetně, například, nežádoucích sexuálních návrhů, sexuálních poznámek, vyhrožování fyzickým násilím, předváděním urážlivých materiálů, nepříjemných vtipů nebo urážlivých poznámek založených na typických rysech osob. i Další informace o rozmanitosti a začlenění u společnosti Avon najdete v Equal Employment Opportunity/Diversity Policy a ve všech příslušných místních strategiích.

17 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dodržujeme veškeré zákony týkající se ochrany zdraví při práci a veškerá bezpečnostní opatření platná pro naše pracoviště. Okamžitě hlásíme jakékoliv nebezpečné jednání, podmínky nebo jiné pochybnosti o bezpečnosti prostřednictvím Global Emergency Hotline nebo členovi místního bezpečnostního týmu. Drogy a alkohol na pracovišti Při práci pro společnost Avon nejsme pod vlivem alkoholu nebo nezákonných drog. Jsme si vědomi toho, že prodej, nákup, vlastnictví nebo používání jakýchkoliv nezákonných drog je v prostorách společnosti Avon a při práci pro společnost zakázáno. Používáme pouze léky na platné předpisy, které neovlivňují výkon zaměstnání, ani nejsou zdrojem bezpečnostních nebo zdravotních rizik pro nás ani pro jiné. i Další informace o Global Emergency Hotline najdete na webových stránkách Global Security Website na insideavon.com/security. i Další informace o bezpečném pracovišti bez násilí najdete v Workplace Violence Policy a příslušných místních strategiích. ETICKÝ KODEX 17

18 Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v nejlepším zájmu společnosti Avon. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v nejlepším zájmu společnosti Avon. Předcházet střetu zájmů znamená vyhýbat se veškerým činnostem, vztahům nebo jiným okolnostem, které narušují naši oddanost a povinnost objektivity s ohledem na společnost Avon.

19 Vyhýbání se střetu zájmů Obchodní vztahy Vedlejší zaměstnání a činnosti Dary Občerstvení a společenská zábava Politická činnost ETICKÝ KODEX 19

20 Musíme se vyhýbat veškerým činnostem, vztahům nebo jiným okolnostem, v nichž se naše osobní zájmy dostávají do střetu se zájmy společnosti Avon. Nedovolíme, aby se osobní, soukromé nebo rodinné zájmy dostaly do střetu s naší oddaností společnosti Avon. Nezabýváme se žádnou činností, která by se zpronevěřila, nebo se jen zdálo, že se zpronevěřuje integritě obchodního rozhodování. Nikdy nedáváme ani nepřijímáme nic, co by v rámci dohody znamenalo udělat či získat něco na oplátku. Okamžitě oznámíme konflikt zájmů včetně situací, při kterých lze náznak konfliktu vycítit. Jednání, které by mohlo vypadat jako konflikt zájmů, je možné vyřešit, pokud je oznámené a schválené v souladu s politikou společnosti Avon v oblasti konfliktu zájmů. Konfliktu zájmů je možno předcházet: Radou pracovníkovi, jak zvládnout situaci tak, aby nedošlo ke střetu zájmů; Stažením pracovníka z určitého závazku spojeného s rozhodováním, nebo Odstraněním konfliktu zájmů nebo zdání konfliktu zájmů. Blízká rodina znamená partnera/partnerku nebo členy domácnosti, děti, rodiče, sourozence, rodinu partnera, prarodiče, vnoučata a veškeré partnery nebo členy domácnosti těchto příbuzných. Vedlejší zaměstnání a činnosti Nevstoupíme do vedlejšího zaměstnání, které by ohrozilo naši hlubokou oddanost společnosti Avon nebo by narušilo naši schopnost plně vykonávat práci. S ohledem na politiku společnosti Avon týkající se střetu zájmů vyžadujeme souhlas předtím, než budeme ustanoveni na pozici člena rady v jakékoliv ziskové organizaci nebo před započetím práce na pozici konzultanta, poradce, ředitele nebo úředníka u společnosti, která obchoduje se společností Avon. Nevyužíváme žádné zdroje společnosti Avon, včetně času, zařízení nebo materiálů, pro žádnou jinou obchodní činnost, kromě práce pro společnost Avon. Pro členy správní rady společnosti Avon platí různá omezení, týkající se vedlejšího zaměstnání, jak je uvedeno v dokumentech, jimiž se jejich práce řídí. Obchodní vztahy Neprovádíme rozhodnutí o nákupech, z nichž by mohl profitovat přítel, příbuzný nebo my sami. Nenajímáme ani neřídíme příbuzné. My ani blízcí členové rodiny nevlastníme vědomě nezveřejněné finanční podíly v žádné společnosti, která je současným nebo potenciálním prodejcem, dodavatelem nebo konkurentem společnosti Avon, kromě případů, kdy se jedná o méně jak 1% akcií veřejné společnosti.

21 Dary Dáváme nebo přijímáme pouze dary v nominální hodnotě a takové, které odpovídají běžné a obvyklé obchodní praxi. Nikdy nedáváme ani nepřijímáme dary v hotovosti nebo na úrovni hotovosti (například akcie, dárkové poukazy atd.). Občerstvení a společenská zábava Poskytujeme, přijímáme občerstvení či společenskou zábavu (například vstupenky na společenské nebo sportovní akce atd.) jestliže: Nás doprovází zástupce společnosti, která je přijala nebo poskytla; Nejsou okázalé nebo v neadekvátní hodnotě (například obvyklé ligové tenisové nebo fotbalové zápasy nejsou typicky považovány za neobvyklou hodnotu); a Je to ve shodě s běžnou a obvyklou obchodní praxí. Politická činnost Svou politickou činnost oddělujeme od práce pro společnost Avon. Souhlasíme s tím, že nebudeme využívat zdroje společnosti, včetně času, majetku, zařízení ani názvu společnosti Avon pro osobní politickou činnost. Nikdy neposkytujeme žádné přímé nebo nepřímé politické příspěvky jménem společnosti Avon bez předchozího schválení oddělením Global Government Affairs. i Další informace o konfliktu zájmů naleznete v dokumentu Global Conflicts of Interest Policy a v příslušných místních strategiích. i Další informace o poskytování obchodních výhod vládním úředníkům najdete v dokumentu Observing all laws Bribery and Corruption v dalším oddíle. ETICKÝ KODEX 21

22 Dodržujeme pravidla všech zemí, ve kterých Avon působí. Cílem společnosti Avon je předčit naše konkurenty, aniž bychom se užívali nečestné nebo nepoctivé prostředky. Naše přetrvávající oddanost ke kultuře integrity společnosti Avon je pro náš úspěch nezbytná a dodržujeme všechny zákony zemí, v nichž společnost Avon obchoduje.

23 Dodržování veškerých zákonů Úplatkářství a korupce Řádné zastoupení, knihy, záznamy a účetnictví Praní špinavých peněz Insider trading Mezinárodní obchod Protitrustová opatření a konkurenční boj Informace o konkurenci Čestné jednání Vnější šetření a dotazování ETICKÝ KODEX 23

24 Dodržujeme zákony všech zemí, v nichž obchodujeme. Úplatkářství a korupce Nenabízíme a nepřijímáme úplatky, přímo ani nepřímo. Úplatky škodí našemu společenství, podkopávají čestné obchodování a jsou v rozporu s našimi hodnotami. Jakákoliv forma úplatkářství a korupce je zakázána. Po celém svědě dodržujeme protiúplatkářské a protikorupční zákony a nařízení. Nikdy nedáváme, neslibujeme, nenabízíme, neschvalujeme, nepožadujeme ani nepřijímáme nic hodnotného, co by ovlivnilo rozhodnutí, které má vliv na obchodování. Tam, kde to strategie společnosti Avon vyžaduje, požádáme o schválení předtím, než věnujeme dárek nebo pohostíme vládní úředníky (jako jsou celní úředníci, úředníci schvalující licence nebo povolení nebo novináři médií, vlastněných státem). Tam, kde to vyžaduje strategie společnosti Avon, žádáme o schválení předtím, než oznámíme, slíbíme nebo věnujeme charitativní nebo komunitní příspěvek mimo Spojené státy. Jestliže najmeme třetí strany, jsme náležitě pečliví a monitorujeme náležitě jejich jednání, abychom se ujistili, že jednají ve shodě s protikorupční politikou společnosti Avon. Nenajmeme si osobu, která by provedla činnost v nesouladu s našimi principy. Strategie společnosti Avon vyžaduje velmi podrobné zkoumání v případě, že je přítomen některý z následujících faktorů: Vztah s vládou; Nezveřejnění delegovaní zástupci nebo subdodavatelé; Přílišné utajení nebo žádost na nic se neptat ; Navýšené faktury nebo neobvyklé rabaty; Neobjasněné hlášení výdajů; Neobvyklé platby třetím stranám a Účty neuvedené v účetnictví nebo nelegální fondy. Přesné záznamy, účetní knihy, evidence a účetní evidence Ve veřejně publikovaných informacích nezkreslujeme údaje ani nevynecháváme fakta. Jsme plně v souladu se zákonem Sarbanes-Oxley a veškerými dalšími zákony, určenými k předcházení podvodům. Dodržujeme právní, účetní a firemní požadavky týkající se oznamování finančních informací. Přesně, pravdivě a včas zaznamenáváme veškeré transakce. Zajišťujeme, aby byly veškeré příjmy a výdaje schváleny v souladu s naší strategií a aby byly řádně uznány v příslušném účetním období. Ve zprávách nebo záznamech nikdy nevytváříme nepravdivé nebo zavádějící záznamy ani nikoho nežádáme, aby tak činil. Nevytváříme fondy, aktiva ani účty, které nejsou řádně a transparentně zaznamenány v účetních knihách a záznamech společnosti Avon. Neprodáváme, nepřevádíme ani nelikvidujeme jmění společnosti Avon bez řádné dokumentace a schválení. Spolupracujeme s interními i externími auditory. Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz je postup, při němž se jednotlivci nebo entity snaží skrýt nebo vyprat nezákonně získané peníze nebo jinak zajistit, aby zdroj nezákonně získaných peněz vypadal zákonně. Nezprostředkováváme ani se neúčastníme praní špinavých peněz. Dáváme si pozor na následující varovné signály, které by mohly naznačovat možné praní špinavých peněz: Objednávky nebo nákupy, které nejsou v souladu s běžným obchodováním zástupce, dodavatele nebo třetí strany; Žádost platit hotově nebo ekvivalentem hotovosti; Žádost platit nebo přijmout platbu od třetích stran nebo Žádost zaslat zboží do třetí země nebo třetí straně, v níž kupující nebo prodávající nemá své sídlo.

25 Insider training Může se stát, že se při práci pro společnost Avon setkáte s neveřejnými informacemi, které by investor při rozhodování, zda má koupit, prodat nebo si ponechat cenné papíry, mohl považovat za důležité. Jako příklad uvádíme: Potenciální fúze, nákupy, prodeje a vytvoření společného podniku; Získání nebo ztráta důležitých kontaktů; Změny dividend; Významné změny finančního nebo provozního výkonu nebo předpokladů; Významné změny klíčového managementu; Významné změny nebo vývoj v linii podnikání nebo výrobků a Významné soudní spory, vládní vyšetřování nebo regulační opatření. Většina zemí zakazuje obchodovat s veřejně obchodovatelnými cennými papíry společností lidem, kteří mají materiální neveřejné informace o těchto společnostech. To znamená: Nikdy neobchodujeme s cennými papíry společnosti Avon ani s cennými papíry jiných společností, jestliže máme materiální informace, které nebyly zveřejněny. Nikdy neposkytujeme obchodní tipy jiným lidem, jestliže máme materiální neveřejné informace o společnosti Avon nebo o jiné společnosti, s níž společnost Avon obchoduje nebo může obchodovat. Na výkonné vedoucí pracovníky, členy správní rady společnosti Avon a konkrétně označené zaměstnance se vztahují další předpisy, týkající se obchodování s cennými papíry. i Další informace týkající se úplatkářství a korupce najdete v dokumentu Global Anti-Corruption Policy a ve všech příslušných místních strategiích. i Další informace o řádných účetních postupech najdete v dokumentech Global Travel & Entertainment Umbrella Policy a Global Delegation of Authority Policy a ve všech příslušných místních strategiích. i Další informace týkající se obchodování s cennými papíry najdete v dokumentu Trading in Avon Securities Policy. ETICKÝ KODEX 25

26 Mezinárodní obchod Většina zemí reguluje obchod z ekonomických, politických a bezpečnostních důvodů. Bez ohledu na to, kde máme sídlo: Dodržujeme veškeré zákony, které se týkají dovozu a vývozu, které regulují převod výrobků, informací, technologií a služeb, včetně licenčních a celních požadavků. Jednáme v souladu s ekonomickými sankcemi USA a s embargy, která zakazují nebo omezují jednání s určitými zeměmi, entitami a jednotlivci. Dodržujeme antibojkotová omezení USA. Protitrustová opatření a hospodářská soutěž Dodržujeme protitrustové a konkurenční zákony na celém světě. Nepodílíme se na protikonkurenčním jednání, jako jsou dohody s konkurencí o cenách, podmínkách prodeje nebo rozdělení trhů nebo zákazníků. Nediskutujeme a ani si nevyměňujeme konkurenčně citlivé informace s konkurenčními společnostmi. Vyhýbáme se kontaktům s konkurenty, které by mohly vytvořit dojem nekalých dohod, vedlejších úmluv nebo neformálních dohod. Konzultujeme s právním oddělením, pokud hodláme: Vstoupit do společného podniku, provést fúze, akvizice, zbavit se majetku, nebo v případě marketingu, nákupu nebo jiných společných dohod; Vytvořit exkluzívní úmluvy, včetně smluv, které vyžadují, aby společnost jednala pouze se společností Avon nebo Vyměňovat informace s konkurenty (jako je výměna informací, které nejsou citlivé, aby se mohlo provést porovnání produktu (benchmarking) ) nebo se účastnit vytváření průmyslových standardů. Informace o konkurenci Jsme zcela v souladu s veškerými zákony, podle nichž je krádež obchodních tajemství nezákonná z hlediska trestního i občanského práva. Shromažďujeme informace o konkurenci pouze prostřednictvím příslušných veřejných zdrojů, jako jsou noviny, internet, ankety a příslušné rozhovory se zástupci nebo prodejci. K získání přístupu k informacím o konkurenci nikdy nepoužíváme nesprávné způsoby, (jako je podvod, úplatkářství, hrozba, neoprávněné vniknutí, účelový odposlech nebo invazivní techniky. Neptáme se zaměstnanců na důvěrné informace patřící předchozímu zaměstnavateli. Nikdy nepoužíváme důvěrné informace konkurenta bez dovolení. Čestné jednání Nikdy neděláme nepravdivá nebo znevažující prohlášení o konkurentech, zákaznících nebo dodavatelích. Nikdy neporušujeme ani nezneužíváme obchodní tajemství třetích stran, práva na duševní vlastnictví nebo důvěrné informace. Nevyužíváme nečestně nikoho prostřednictvím manipulace, zatajení, zneužití důvěrných informací, zkreslování materiálních údajů ani žádným jiným nečestným jednáním.

27 Vnější vyšetřování a dotazy Společnost Avon spolupracuje s vládními agenturami, které zajišťují vynucení práva. Každý, kdo zjistí, že je společnost Avon předmětem vyšetřování nebo dotazování nebo obdrží předvolání nebo žádost o informace od vládní agentury nebo jiné entity, musí o tom okamžitě uvědomit regionální radu nebo kteréhokoliv jiného člena právního oddělení. Jakmile bude společnost Avon informována o vnějším vyšetřování, právní oddělení provede veškeré nezbytné následné kroky. i Další informace týkající se mezinárodních obchodních předpisů najdete v dokumentu Global Trade Compliance Policy a v příslušných místních strategiích. i Další informace o kontaktu s konkurenty, informace o konkurenci nebo čestném jednání naleznete v dokumentu Global Antitrust & Competitive Information Policy a v příslušných místních strategiích. ETICKÝ KODEX 27

28 Všichni spolupracovníci budou s péčí řádného hospodáře chránit majetek Avonu a jeho důvěrné informace. Společnost Avon usiluje o vytvoření výnosného obchodu tím, že chrání své jedinečné výhody - své lidi, své informace, svou značku a svá fyzická aktiva. Abychom dosáhli úspěchu, očekáváme od svých zaměstnanců, že budou užívat zdravý úsudek a chránit aktiva a informace společnosti Avon, která jim jsou svěřena.

29 Ochrana našich aktiv a informace Ochrana jmění společnosti Avon Ochrana informací společnosti Avon Ochrana osobních údajů Řízení záznamů Mluvení jménem společnosti Avon Vytváření závazků jménem společnosti Avon Sociální média ETICKÝ KODEX 29

30 Získáváme důvěru tím, že odpovědně využíváme a udržujeme aktiva a informace společnosti Avon. Ochrana aktiv společnosti Avon Při využívání aktiv společnosti Avon využíváme zdravý úsudek, včetně u informací o výhodách z oblasti fyzické, finanční, elektronické a informační. Tyto výhody nevyužíváme z osobních důvodů, kromě případů, kdy to společnost Avon dovoluje. Podnikáme preventivní opatření, která chrání aktiva společnosti Avon před krádeží, plýtváním nebo zneužitím. Chráníme přístup do zařízení společnosti Avon a předcházíme nepovolenému vstupu do našich zařízení. Chráníme přenosné počítače a zařízení společnosti Avon před ztrátou nebo krádeží. Když odcházíme od stolu, zamykáme své počítače. Před ukončením zaměstnaneckého poměru vrátíme společnosti Avon informace, zařízení, nosiče a další majetek. Ochrana informací společnosti Avon Chráníme důvěrné informace společnosti Avon, včetně neveřejných plánů, strategií a dalších obchodních informací. Zajišťujeme bezpečnost a důvěrnost informačního systému společnosti Avon. Chráníme ID a hesla. Chápeme, že si společnost Avon vyhrazuje právo ve všech zařízeních společnosti monitorovat záznamy a údaje na všech zařízeních společnosti kromě případů, kdy je to zákonem zakázáno. i Další informace o ochraně aktiv společnosti Avon naleznete v dokumentu Global Information Security Policy a v příslušných místních strategiích.

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován.

Tento kodex chování je datován 21. prosince 2010 a může být časem aktualizován. Úvod základní pravidla a jejich platnost Neochvějným závazkem společnosti Takeda Pharmaceutical Company Limited a jejích dceřiných společností (společně nazývaných Takeda ) je dodržovat všechny platné

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se 06 2013 Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se očekává od vedoucích pracovníků Podávání hlášení

Více

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX

1 Kodex jednání dodavatelů. společnosti STOMIX Kodex jednání dodavatelů společnosti STOMIX 1 Kodex jednání dodavatelů Tento kodex jednání představuje normativní rámec pro všechny dodavatele a partnery, kteří mají obchodní styk se společností STOMIX.

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche

Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Kodex chování dodavatelů společnosti Roche Společnost Roche dodržuje závazky udržitelnosti při všech podnikatelských činnostech a usiluje o uplatňování nejvyšších

Více

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC.

STANDARDNÍ POSTUP POSTUP Č.: REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ A PROTIÚPLATKÁŘSKÝ POSTUP SPOLEČNOSTI KENNAMETAL INC. REVIZE: 02 STRANA: 1 z 10 Upozornění: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou majetkem společnosti Kennametal Inc. a/nebo dceřiné společnosti společnosti Kennametal Inc. a mohou obsahovat patentované

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Rohia Hakimová, Senior Specialista pro Správu a Řízení Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Etická dilemata Etická dilemata

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC

Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Etický kodex Průvodce pro zaměstnance společnosti HVCC Obsah Vize a zásady společnosti HVCC... 3 Etika a poctivost... 4 Rovné příležitosti pro všechny... 4 Bezpečnost, zdraví a životní prostředí... 4 Bezpečnost

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Poctivě vytvořeno, určeno k úspěchu: Kodex chování společnosti Kennametal

Poctivě vytvořeno, určeno k úspěchu: Kodex chování společnosti Kennametal Poctivě vytvořeno, určeno k úspěchu: Kodex chování společnosti Kennametal Obsah 3 Zpráva výkonného ředitele Kennametal ohledně Etického kodexu Kennametal 4 Úvod Proč potřebujeme Kodex chování?... 4 Kdo

Více

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL

KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL Kodex chování a etická pravidla společnosti KODEX CHOVÁNÍ A ETICKÝCH PRAVIDEL SPOLEČNOSTI červen 2014 1. Úvod Společnost Amcor uznává své zodpovědnosti celosvětového výrobce obalových materiálů a poskytovatele

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft

Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft Etický kodex pro dodavatele společnosti Microsoft Microsoft se snaží být více než jen dobrou společností snaží se být vynikající společností. Na cestě k tomuto cíli jsme odhodláni plnit naše poslání spočívající

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s.

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. V návaznosti na kodexy společnosti COM PLUS CZ, a.s. (dále jen CP CZ) vyhlašuje představenstvo společnosti Politiku řízení lidských zdrojů společnosti

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS

PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS PODMÍNKY DÁRCOVSKÉHO PORTÁLU FILANTROS V následujících ustanoveních naleznete podmínky registrace a užívání dárcovského komunitního portálu Filantros. Provozovatelem portálu Filantros je občanské sdružení

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

1. ZÁKLADY. 1.1. Základní hodnoty Raiffeisen Společnost RZB AG (RZB) je součástí rakouské bankovní skupiny Raiffeisen.

1. ZÁKLADY. 1.1. Základní hodnoty Raiffeisen Společnost RZB AG (RZB) je součástí rakouské bankovní skupiny Raiffeisen. Etický kodex skupiny RZB pomáhá zaměstnancům v těchto otázkách: Znám základní hodnoty Raiffeisen? Je mé jednání zákonné a v souladu s politikou skupiny RZB? Mám z takového jednání dobrý pocit? Mohl bych

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct)

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct) 2014 je rok, ve kterém Welpa Trans Belgie oslaví 30.narozeniny. Je to také rok, ve kterém, dokonce více než v minulosti, bychom se rádi charakterizovali výhradně jako společnost, které se týkají všechny

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7

Zásady etiky. Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Aktualizace prosinec 2013 1 / 7 Zásady etiky Příručka pro dodavatele Úvodní slovo Vážení obchodní přátelé, portfolio společností skupiny SABMiller do něhož náleží i společnost Plzeňský Prazdroj

Více

1) Hodnocení celkového působení

1) Hodnocení celkového působení Příloha č.1: Formulář ročního hodnocení Jméno hodnoceného/zaměstnance: Pozice / Hotel: Jméno vedoucího/zaměstnavatele: Datum hodnocení: 1) Hodnocení celkového působení Celkové hodnocení by mělo být odrazem

Více

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ

OBSAH. Předmluva 12. Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ OBSAH Předmluva 12 Úvod 14 I. PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ A JEHO ČLENĚNÍ 1 Několik poznámek k pojmu protiprávní jednání 17 1.1 Obecně k pojmům jednání, protiprávnosť, bezpráví a protiprávní jednání 17 1.2 Právo,

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO PROFESNÍ PRAXI INTERNÍHO AUDITU Základní standardy 1000 Účel, pravomoci a odpovědnosti Účel, pravomoci a odpovědnosti interního auditu musí být formálně stanoveny ve statutu interního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více