Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku ETICKÝ KODEX 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX

2

3 Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme tím prostředí důvěry a otevřenosti, která povzbuzuje k následujícím zásadám: vždy říkat pravdu; vzájemný respekt a respekt k našim obchodním zástupcům, zákazníkům, zainteresovaným osobám a státním zaměstnancům, kteří regulují a vymáhají dodržování práva; víru v nás samotné a také v sebe navzájem, tak, abychom prosadili své poslání v souladu s našimi hodnotami; pokoru, díky níž pracovní výkon hovoří sám za sebe a díky níž jsme schopni připustit své chyby; integritu ve všech situacích, bez ohledu na tlak a pokušení z různých stran a jejich možné následky. Toto vydání Etického kodexu věnujeme svým hodnotám a všem svým zaměstnancům, kteří je s námi sdílí. Věříme, že tento Kodex bude sloužit jako cenný průvodce, jehož zásady a strategie budou aplikovatelné na naše chování a postupy. Jsme pyšní na to, že Avon je společensky zodpovědná společnost, která klade důraz na přísné dodržování zákona a která pečuje o kulturu integrity a etického chování. Náš neochvějný závazek jednat v mezích zákona a etiky je nepostradatelný pro naši dobrou pověst, vytrvání a úspěch. Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku ETICKÝ KODEX 3

4 Relativita se týká fyziky, nikoli však etiky. - Albert Einstein

5 Obsah 7. Odpovědnost za etickou kulturu 11. Kladení otázek, podávání zpráv o obavách a slib Avonu reagovat Kladení otázek Hlášení přestupků Přijímání hlášení o přestupcích Opomenutí ohlásit přestupky Zákaz odvetných opatření Vyšetřování hlášení Povinnost spolupracovat Disciplinární kroky 15. Respektování kolegů a pracovního prostředí Rozmanitost a začlenění Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Drogy a alkohol na pracovišti 19. Vyhýbání se střetu zájmů Obchodní vztahy Vedlejší zaměstnání a činnosti Dary Občerstvení a společenská zábava Politická činnost Celosvětová strategie nebo naše odborné vedení jsou v tomto kodexu uváděny symbolem i. Celosvětová strategie je dostupná na insideavon.com. Místní obchodní jednotky mohou zřídit další odborné vedení nebo strategie, které zavedou dodatečné požadavky. 23. Dodržování veškerých zákonů Úplatkářství a korupce Řádné zastoupení, knihy, záznamy a účetnictví Praní špinavých peněz Insider trading Mezinárodní obchod Protitrustová opatření a konkurenční boj Informace o konkurenci Čestné jednání Vnější šetření a dotazování 29. Ochrana jmění a informací Ochrana jmění společnosti Avon Ochrana informací společnosti Avon Ochrana osobních údajů Řízení záznamů Mluvení jménem společnosti Avon Vytváření závazků jménem společnosti Avon Sociální média 35. Podpora korporátní sociální odpovědnosti Standardy etické práce Řízení životního prostředí Filantropie společnosti Avon 39. Výroba a marketing našich výrobků se zodpovědností Kvalita výrobku a integrita dodavatelského řetězce Reklama a marketing výrobků 43. Další zdroje ETICKÝ KODEX 5

6 Tento kodex stanovuje pravidla chování pro všechny. Společnost Avon žije hodnotami a Kodexem. Tento Kodex popisuje standardy chování, které společnost od všech zaměstnanců očekává. Také poskytuje přehled postupů a strategií, jimiž se naše obchodování řídí a poskytuje nám informace o tom, kde získat radu, pokud potřebujeme poradit v otázkách týkajících se řádného postupu jednání.

7 Zodpovědnost za naši etickou kulturu ETICKÝ KODEX 7

8 Viděno optikou našich pěti klíčových hodnot, ze kterých vychází body vůdčího chování v rámci naší kultury integrity, očekáváme, že se jimi budou také řídit všichni naši zaměstnanci. Naše vůdčí chování My a naši zaměstnanci zodpovídáme za to, že dáme přednost správnému jednání před čímkoliv jiným. Máme odvahu otevřeně komunikovat a vznést námitky proti stávajícímu stavu, jestliže to je zapotřebí. Společně pracujeme na vytvoření inspirujícího prostředí, v němž jsou zaměstnanci podporováni a motivováni. Pokud je to zapotřebí, rozhodujeme se tak, abychom chránili naši kulturu integrity. Všichni musí Vždy říkat pravdu, jak sobě navzájem, tak i našim obchodním zástupcům, zákazníkům a státním úředníkům; Pochopit zákony a strategie, jimiž se naše práce řídí, a vyhovět jim; Přečíst si tento Kodex alespoň jednou v kalendářním roce a vždy se jím řídit; Projít školením a certifikacemi vyžadovanými společností Avon; Užívat zdravého úsudku, vyhýbat se náznakům nečestného jednání; v případě objevení pochybností v postupu jednání vyhledat odborné vedení. Zakročit tak, aby se zaměstnancům zamezilo v jednání, které by znamenalo porušení zákona nebo tohoto Kodexu a Vyjádřit pochybnosti a ohlásit možné porušení zákona nebo tohoto Kodexu prostřednictvím Avon Integrity Helpline či dalších uvedených možností v oddíle Hlášení o porušení tohoto Kodexu.

9 Zaměstnanci, kteří řídí jiné, musí Vytvořit prostředí, které podporuje otevřenou a upřímnou komunikaci; Pravidelně diskutovat o Kodexu a zajistit, aby týmy pochopily svou etickou a právní odpovědnost; Zajistit, aby všichni členové týmů prošli požadovaným školením; Monitorovat chování zaměstnanců, kteří jsou pod jejich dohledem; V případě, že zaměstnanec vzbudí pochybnosti týkající se možného porušení tohoto Kodexu, je třeba to ohlásit prostřednictvím Avon Integrity Helpline či Global Ethics & Compliance Committee; uděláme veškeré nezbytné kroky, abychom ochránili zaměstnance před různým opatřením a dodrželi veškeré požadavky ze sekce Kladení otázek, stížnosti a příslib společnosti Avon reagovat, která je součástí tohoto Kodexu. Společnost Avon Bude podporovat kulturu vzájemné interakce, kulturu otevřené a přímé komunikace; Zajistí, aby zaměstnanci, kteří podávají hlášení o možném porušení tohoto Kodexu, byli chráněni před jakoukoliv formou odvetného opatření a Svědomitě prošetří veškerá hlášení o možném porušení a pokusí se o efektivní rozhodnutí a jejich nápravě. Platnost Kodexu Tento Kodex platí pro všechny zaměstnance společnosti Avon, bez ohledu na jejich pozici nebo funkční období, včetně správní rady společnosti Avon, výkonných vedoucích pracovníků a zaměstnanců po celém světě. Žádná z ustanovení tohoto Kodexu nesmí být porušena. Tento Kodex není pracovní smlouva, avšak jeho dodržování je součástí zaměstnání, pokud to není zakázáno místními zákony. i Další informace o hlášení možného porušení najdete v následujícím oddíle Kladení otázek, podávání zpráv o obavách a slib společnosti Avon reagovat. ETICKÝ KODEX 9

10 Všichni spolupracovníci jsou srozuměni s tím, že mohou mluvit svobodně a upřímně. Společnost Avon podporuje kulturu otevřené a upřímné komunikace, kde všichni zaměstnanci ví, že mohou hovořit otevřeně, čestně a beze strachu z různých protiopatření. Pokud se naskytne nějaká záležitost, zaměstnanci jsou povinni klást otázky, vyjádřit své obavy nebo ohlásit možné porušení zákona nebo tohoto Kodexu.

11 Kladení otázek, vyjádření obav a příslib společnosti Avon reagovat Kladení otázek Hlášení přestupků Přijímání hlášení o přestupcích Opomenutí ohlásit přestupky Zákaz odvetných opatření Vyšetřování hlášení Povinnost spolupracovat Disciplinární kroky ETICKÝ KODEX 11

12 Oceňujeme důležitost kladení otázek, vyhledávání pomoci, když ji potřebujeme, a vyjádření možných obav. Kladení otázek Pokud si nejsme jisti, zda jednání porušuje zákon nebo tento Kodex, požádáme odborné vedení o revizi. Věříme, že kladení otázek poskytuje společnosti Avon možnost vyhnout se problémům dříve, než poškodí naše zaměstnance, naše podnikání nebo naši pověst. Ti, kteří mají pochybnosti o vhodnosti jednání, by si měli položit následující otázky: Je to legální? Je to v souladu s Kodexem a strategií společnosti? Jak se to jeví? Jaké pocity to vyvolává? Má to pozitivní vliv na společnost Avon? Pokud na kteroukoliv z těchto otázek odpovíme ne či nevím, měli bychom při řešení situace požádat odborné vedení. Hlášení přestupků V případě skutečného nebo možného přestupku proti zákonu nebo Kodexu je třeba kontaktovat jednoho z níže uvedených způsobů: Prostřednictvím Avon Integrity Helpline; Kterémukoliv členu výboru Global Ethics and Compliance Kterémukoliv členu výkonného výboru; Bezprostřednímu nadřízenému; Příslušné kanceláři regionální rady nebo kterémukoliv členovi právního oddělení nebo Zaměstnanci z oddělení lidských zdrojů. Obdržení hlášení přestupků Každý, kdo obdrží hlášení o skutečném nebo možném porušení tohoto Kodexu, musí: Přeposlat toto hlášení na adresu Avon Integrity Helpline nebo na Global Ethics & Compliance Committee; Považovat takové hlášení za důvěrné a Neprověřovat takové hlášení osobně. Opomenutí hlásit přestupek Opomenutí hlásit přestupek proti zákonu nebo Kodexu je zároveň přestupkem samotným a může vést k disciplinárnímu řízení včetně možného ukončení zaměstnání. Zákaz odvetných opatření Společnosti Avon záleží na čestném pracovním prostředí, které podporuje upřímnou komunikaci a umožňuje zaměstnancům vyjádřit pochybnosti týkající se etiky bez pocitu obavy. Společnost Avon nebude tolerovat protiopatření zaměřená proti zaměstnancům za to, že kladou otázky nebo ohlásí možné porušení zákona, Kodexu nebo jiných strategií společnosti. Všechny osoby, které se setkají s protiopatřením za to, že kladou otázky nebo podají hlášení, musí ihned takové jednání ohlásit. S každým, kdo provede protiopatření, bude vedeno disciplinární řízení, včetně možného ukončení zaměstnání. Vyšetřování hlášení Společnost Avon stanoví zkušeného odborníka, který prověří jakékoliv provedené či potenciální porušení. Naši odborníci budou vyšetřovat profesionálně a nad veškerými nápravnými kroky bude stanoven manažerský dohled. Společnost Avon bude považovat hlášení za důvěrné v rozsahu odpovídající možnosti řádného a přiměřeného vyšetřování, které bude v souladu s právními závazky.

13 Povinnost spolupracovat Máme povinnost se participovat na vyšetřování, která společnost Avon provádí. Participace znamená odpovídat na veškeré otázky, poskytnout kompletní, přesné a pravdivé informace, uchovat příslušné doklady a důkazy, a nevměšovat se žádným způsobem do vyšetřování. Veškeré informace, které se týkají ohlášení možného pochybení nebo vyšetřování, musíme považovat za důvěrné, pokud právní oddělení nerozhodne jinak. Disciplinární kroky Společnost Avon nepovoluje porušení zákona či Kodexu a podnikne takové kroky, aby jejich porušení předešla. Pokud společnost Avon rozhodne, že zaměstnanec porušil zákon nebo tento Kodex, bude s tímto jednotlivcem vedené disciplinární řízení, včetně potenciálního ukončení zaměstnání. Navíc systém pobídkových odměn a program společnosti Avon vyžaduje soulad se zákony a s tímto Kodexem, což je mimo jiné také podmínkou v účasti a získání odměny. Zaměstnanec, který poruší zákon v rámci svého zaměstnání nebo se dopustí vážného porušení tohoto Kodexu, není oprávněn čerpat z pobídkové kompenzace včetně ročních a dlouhodobých příplatků v hotovosti, možnosti získat akcie, akcie s omezenými právy nebo jiné odměny, pokud to není v nesouladu s místními zákony. i Další informace o Avon Integrity Helpline najdete na integrityhelpline.avon.com. Zaměstnanci mohou kontaktovat Integrity Helpline, kde můžou klást otázky nebo podat hlášení. Tuto linku provozuje nezávislá třetí strana a je dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zaměstnanci mohou kontaktovat Integrity Helpline dvěma způsoby: Webový formulář Vyplní online formulář prostřednictvím zabezpečených webových stránek integrityhelpline.avon.com. Mezinárodní telefonní linka zdarma Zavolat z kterékoliv země na bezplatnou telefonní linku. Společnost Avon povzbuzuje zaměstnance, aby používali Helpline a uvedli svou totožnost, čímž by se posílila schopnost společnosti Avon shromažďovat informace a reagovat. Zaměstnanci však mohou klást otázky nebo podat hlášení i anonymně. Nezapomeňte prosím, že v rámci Evropské unie existují omezení týkající se způsobilosti zaměstnanců podávat hlášení o určitých záležitostech. Pokud Helpline nemůže přijmout vaše hlášení, podejte jej prostřednictvím jiného schváleného způsobu. ETICKÝ KODEX 13

14 Avon se zavazuje k tomu, že bude udržovat bezpečné a příjemné pracovní prostředí a podporovat kulturní rozmanitost svých zaměstnanců. Společnost Avon se zavázala k vytvoření bezpečného a pozitivního pracovního prostředí, které podporuje kulturně různorodou pracovní sílu a poskytuje spravedlivé a rovné příležitosti. Podpora takového prostředí zahrnuje vzájemné jednání s respektem a předcházení chování, které nedodržuje kvalitu našeho pracovního prostředí.

15 Respektování našich kolegů a pracovního prostředí Rozmanitost a začlenění Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Drogy a alkohol na pracovišti ETICKÝ KODEX 15

16 Podporujeme bezpečné, zdvořilé pracovní prostředí, v němž naši zaměstnanci dodržují pracovní právo a oceňujeme rozdíly jednotlivých osob a jejich jedinečné vlastnosti. Rozmanitost a začlenění Ceníme si hodnoty různorodých možností a perspektiv. Usilujeme o přilákání a udržení silné globální pracovní síly, která zahrnuje a odráží rozmanitost a začlenění. Zaměstnancům poskytujeme spravedlivé a rovné příležitosti tak, abychom mohli sledovat své obchodní cíle a zaměstnanci mohli přispívat k úspěchu našeho podnikání. Poskytujeme také přiměřenou adaptaci pro zaměstnance s hendikepy. Veškerá rozhodnutí týkající se zaměstnání provádíme bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, věk, státní příslušnost, hendikep, těhotenství, rodinný nebo partnerský stav, sexuální orientaci, autoidentifikaci, statut veterána nebo jinou osobní charakteristiku chráněnou zákonem. Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Přebíráme osobní zodpovědnost za kvalitu svého pracovního prostředí. Se všemi svými spolupracovníky jednáme spravedlivě, důstojně a s respektem. Zakazujeme obtěžování ve všech formách a netolerujeme zastrašování, nepřátelské nebo hrubé chování, ať již verbální nebo písemnou. Termín obtěžování se může vztahovat na široký okruh hrubého chování, včetně, například, nežádoucích sexuálních návrhů, sexuálních poznámek, vyhrožování fyzickým násilím, předváděním urážlivých materiálů, nepříjemných vtipů nebo urážlivých poznámek založených na typických rysech osob. i Další informace o rozmanitosti a začlenění u společnosti Avon najdete v Equal Employment Opportunity/Diversity Policy a ve všech příslušných místních strategiích.

17 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dodržujeme veškeré zákony týkající se ochrany zdraví při práci a veškerá bezpečnostní opatření platná pro naše pracoviště. Okamžitě hlásíme jakékoliv nebezpečné jednání, podmínky nebo jiné pochybnosti o bezpečnosti prostřednictvím Global Emergency Hotline nebo členovi místního bezpečnostního týmu. Drogy a alkohol na pracovišti Při práci pro společnost Avon nejsme pod vlivem alkoholu nebo nezákonných drog. Jsme si vědomi toho, že prodej, nákup, vlastnictví nebo používání jakýchkoliv nezákonných drog je v prostorách společnosti Avon a při práci pro společnost zakázáno. Používáme pouze léky na platné předpisy, které neovlivňují výkon zaměstnání, ani nejsou zdrojem bezpečnostních nebo zdravotních rizik pro nás ani pro jiné. i Další informace o Global Emergency Hotline najdete na webových stránkách Global Security Website na insideavon.com/security. i Další informace o bezpečném pracovišti bez násilí najdete v Workplace Violence Policy a příslušných místních strategiích. ETICKÝ KODEX 17

18 Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v nejlepším zájmu společnosti Avon. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v nejlepším zájmu společnosti Avon. Předcházet střetu zájmů znamená vyhýbat se veškerým činnostem, vztahům nebo jiným okolnostem, které narušují naši oddanost a povinnost objektivity s ohledem na společnost Avon.

19 Vyhýbání se střetu zájmů Obchodní vztahy Vedlejší zaměstnání a činnosti Dary Občerstvení a společenská zábava Politická činnost ETICKÝ KODEX 19

20 Musíme se vyhýbat veškerým činnostem, vztahům nebo jiným okolnostem, v nichž se naše osobní zájmy dostávají do střetu se zájmy společnosti Avon. Nedovolíme, aby se osobní, soukromé nebo rodinné zájmy dostaly do střetu s naší oddaností společnosti Avon. Nezabýváme se žádnou činností, která by se zpronevěřila, nebo se jen zdálo, že se zpronevěřuje integritě obchodního rozhodování. Nikdy nedáváme ani nepřijímáme nic, co by v rámci dohody znamenalo udělat či získat něco na oplátku. Okamžitě oznámíme konflikt zájmů včetně situací, při kterých lze náznak konfliktu vycítit. Jednání, které by mohlo vypadat jako konflikt zájmů, je možné vyřešit, pokud je oznámené a schválené v souladu s politikou společnosti Avon v oblasti konfliktu zájmů. Konfliktu zájmů je možno předcházet: Radou pracovníkovi, jak zvládnout situaci tak, aby nedošlo ke střetu zájmů; Stažením pracovníka z určitého závazku spojeného s rozhodováním, nebo Odstraněním konfliktu zájmů nebo zdání konfliktu zájmů. Blízká rodina znamená partnera/partnerku nebo členy domácnosti, děti, rodiče, sourozence, rodinu partnera, prarodiče, vnoučata a veškeré partnery nebo členy domácnosti těchto příbuzných. Vedlejší zaměstnání a činnosti Nevstoupíme do vedlejšího zaměstnání, které by ohrozilo naši hlubokou oddanost společnosti Avon nebo by narušilo naši schopnost plně vykonávat práci. S ohledem na politiku společnosti Avon týkající se střetu zájmů vyžadujeme souhlas předtím, než budeme ustanoveni na pozici člena rady v jakékoliv ziskové organizaci nebo před započetím práce na pozici konzultanta, poradce, ředitele nebo úředníka u společnosti, která obchoduje se společností Avon. Nevyužíváme žádné zdroje společnosti Avon, včetně času, zařízení nebo materiálů, pro žádnou jinou obchodní činnost, kromě práce pro společnost Avon. Pro členy správní rady společnosti Avon platí různá omezení, týkající se vedlejšího zaměstnání, jak je uvedeno v dokumentech, jimiž se jejich práce řídí. Obchodní vztahy Neprovádíme rozhodnutí o nákupech, z nichž by mohl profitovat přítel, příbuzný nebo my sami. Nenajímáme ani neřídíme příbuzné. My ani blízcí členové rodiny nevlastníme vědomě nezveřejněné finanční podíly v žádné společnosti, která je současným nebo potenciálním prodejcem, dodavatelem nebo konkurentem společnosti Avon, kromě případů, kdy se jedná o méně jak 1% akcií veřejné společnosti.

21 Dary Dáváme nebo přijímáme pouze dary v nominální hodnotě a takové, které odpovídají běžné a obvyklé obchodní praxi. Nikdy nedáváme ani nepřijímáme dary v hotovosti nebo na úrovni hotovosti (například akcie, dárkové poukazy atd.). Občerstvení a společenská zábava Poskytujeme, přijímáme občerstvení či společenskou zábavu (například vstupenky na společenské nebo sportovní akce atd.) jestliže: Nás doprovází zástupce společnosti, která je přijala nebo poskytla; Nejsou okázalé nebo v neadekvátní hodnotě (například obvyklé ligové tenisové nebo fotbalové zápasy nejsou typicky považovány za neobvyklou hodnotu); a Je to ve shodě s běžnou a obvyklou obchodní praxí. Politická činnost Svou politickou činnost oddělujeme od práce pro společnost Avon. Souhlasíme s tím, že nebudeme využívat zdroje společnosti, včetně času, majetku, zařízení ani názvu společnosti Avon pro osobní politickou činnost. Nikdy neposkytujeme žádné přímé nebo nepřímé politické příspěvky jménem společnosti Avon bez předchozího schválení oddělením Global Government Affairs. i Další informace o konfliktu zájmů naleznete v dokumentu Global Conflicts of Interest Policy a v příslušných místních strategiích. i Další informace o poskytování obchodních výhod vládním úředníkům najdete v dokumentu Observing all laws Bribery and Corruption v dalším oddíle. ETICKÝ KODEX 21

22 Dodržujeme pravidla všech zemí, ve kterých Avon působí. Cílem společnosti Avon je předčit naše konkurenty, aniž bychom se užívali nečestné nebo nepoctivé prostředky. Naše přetrvávající oddanost ke kultuře integrity společnosti Avon je pro náš úspěch nezbytná a dodržujeme všechny zákony zemí, v nichž společnost Avon obchoduje.

23 Dodržování veškerých zákonů Úplatkářství a korupce Řádné zastoupení, knihy, záznamy a účetnictví Praní špinavých peněz Insider trading Mezinárodní obchod Protitrustová opatření a konkurenční boj Informace o konkurenci Čestné jednání Vnější šetření a dotazování ETICKÝ KODEX 23

24 Dodržujeme zákony všech zemí, v nichž obchodujeme. Úplatkářství a korupce Nenabízíme a nepřijímáme úplatky, přímo ani nepřímo. Úplatky škodí našemu společenství, podkopávají čestné obchodování a jsou v rozporu s našimi hodnotami. Jakákoliv forma úplatkářství a korupce je zakázána. Po celém svědě dodržujeme protiúplatkářské a protikorupční zákony a nařízení. Nikdy nedáváme, neslibujeme, nenabízíme, neschvalujeme, nepožadujeme ani nepřijímáme nic hodnotného, co by ovlivnilo rozhodnutí, které má vliv na obchodování. Tam, kde to strategie společnosti Avon vyžaduje, požádáme o schválení předtím, než věnujeme dárek nebo pohostíme vládní úředníky (jako jsou celní úředníci, úředníci schvalující licence nebo povolení nebo novináři médií, vlastněných státem). Tam, kde to vyžaduje strategie společnosti Avon, žádáme o schválení předtím, než oznámíme, slíbíme nebo věnujeme charitativní nebo komunitní příspěvek mimo Spojené státy. Jestliže najmeme třetí strany, jsme náležitě pečliví a monitorujeme náležitě jejich jednání, abychom se ujistili, že jednají ve shodě s protikorupční politikou společnosti Avon. Nenajmeme si osobu, která by provedla činnost v nesouladu s našimi principy. Strategie společnosti Avon vyžaduje velmi podrobné zkoumání v případě, že je přítomen některý z následujících faktorů: Vztah s vládou; Nezveřejnění delegovaní zástupci nebo subdodavatelé; Přílišné utajení nebo žádost na nic se neptat ; Navýšené faktury nebo neobvyklé rabaty; Neobjasněné hlášení výdajů; Neobvyklé platby třetím stranám a Účty neuvedené v účetnictví nebo nelegální fondy. Přesné záznamy, účetní knihy, evidence a účetní evidence Ve veřejně publikovaných informacích nezkreslujeme údaje ani nevynecháváme fakta. Jsme plně v souladu se zákonem Sarbanes-Oxley a veškerými dalšími zákony, určenými k předcházení podvodům. Dodržujeme právní, účetní a firemní požadavky týkající se oznamování finančních informací. Přesně, pravdivě a včas zaznamenáváme veškeré transakce. Zajišťujeme, aby byly veškeré příjmy a výdaje schváleny v souladu s naší strategií a aby byly řádně uznány v příslušném účetním období. Ve zprávách nebo záznamech nikdy nevytváříme nepravdivé nebo zavádějící záznamy ani nikoho nežádáme, aby tak činil. Nevytváříme fondy, aktiva ani účty, které nejsou řádně a transparentně zaznamenány v účetních knihách a záznamech společnosti Avon. Neprodáváme, nepřevádíme ani nelikvidujeme jmění společnosti Avon bez řádné dokumentace a schválení. Spolupracujeme s interními i externími auditory. Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz je postup, při němž se jednotlivci nebo entity snaží skrýt nebo vyprat nezákonně získané peníze nebo jinak zajistit, aby zdroj nezákonně získaných peněz vypadal zákonně. Nezprostředkováváme ani se neúčastníme praní špinavých peněz. Dáváme si pozor na následující varovné signály, které by mohly naznačovat možné praní špinavých peněz: Objednávky nebo nákupy, které nejsou v souladu s běžným obchodováním zástupce, dodavatele nebo třetí strany; Žádost platit hotově nebo ekvivalentem hotovosti; Žádost platit nebo přijmout platbu od třetích stran nebo Žádost zaslat zboží do třetí země nebo třetí straně, v níž kupující nebo prodávající nemá své sídlo.

25 Insider training Může se stát, že se při práci pro společnost Avon setkáte s neveřejnými informacemi, které by investor při rozhodování, zda má koupit, prodat nebo si ponechat cenné papíry, mohl považovat za důležité. Jako příklad uvádíme: Potenciální fúze, nákupy, prodeje a vytvoření společného podniku; Získání nebo ztráta důležitých kontaktů; Změny dividend; Významné změny finančního nebo provozního výkonu nebo předpokladů; Významné změny klíčového managementu; Významné změny nebo vývoj v linii podnikání nebo výrobků a Významné soudní spory, vládní vyšetřování nebo regulační opatření. Většina zemí zakazuje obchodovat s veřejně obchodovatelnými cennými papíry společností lidem, kteří mají materiální neveřejné informace o těchto společnostech. To znamená: Nikdy neobchodujeme s cennými papíry společnosti Avon ani s cennými papíry jiných společností, jestliže máme materiální informace, které nebyly zveřejněny. Nikdy neposkytujeme obchodní tipy jiným lidem, jestliže máme materiální neveřejné informace o společnosti Avon nebo o jiné společnosti, s níž společnost Avon obchoduje nebo může obchodovat. Na výkonné vedoucí pracovníky, členy správní rady společnosti Avon a konkrétně označené zaměstnance se vztahují další předpisy, týkající se obchodování s cennými papíry. i Další informace týkající se úplatkářství a korupce najdete v dokumentu Global Anti-Corruption Policy a ve všech příslušných místních strategiích. i Další informace o řádných účetních postupech najdete v dokumentech Global Travel & Entertainment Umbrella Policy a Global Delegation of Authority Policy a ve všech příslušných místních strategiích. i Další informace týkající se obchodování s cennými papíry najdete v dokumentu Trading in Avon Securities Policy. ETICKÝ KODEX 25

26 Mezinárodní obchod Většina zemí reguluje obchod z ekonomických, politických a bezpečnostních důvodů. Bez ohledu na to, kde máme sídlo: Dodržujeme veškeré zákony, které se týkají dovozu a vývozu, které regulují převod výrobků, informací, technologií a služeb, včetně licenčních a celních požadavků. Jednáme v souladu s ekonomickými sankcemi USA a s embargy, která zakazují nebo omezují jednání s určitými zeměmi, entitami a jednotlivci. Dodržujeme antibojkotová omezení USA. Protitrustová opatření a hospodářská soutěž Dodržujeme protitrustové a konkurenční zákony na celém světě. Nepodílíme se na protikonkurenčním jednání, jako jsou dohody s konkurencí o cenách, podmínkách prodeje nebo rozdělení trhů nebo zákazníků. Nediskutujeme a ani si nevyměňujeme konkurenčně citlivé informace s konkurenčními společnostmi. Vyhýbáme se kontaktům s konkurenty, které by mohly vytvořit dojem nekalých dohod, vedlejších úmluv nebo neformálních dohod. Konzultujeme s právním oddělením, pokud hodláme: Vstoupit do společného podniku, provést fúze, akvizice, zbavit se majetku, nebo v případě marketingu, nákupu nebo jiných společných dohod; Vytvořit exkluzívní úmluvy, včetně smluv, které vyžadují, aby společnost jednala pouze se společností Avon nebo Vyměňovat informace s konkurenty (jako je výměna informací, které nejsou citlivé, aby se mohlo provést porovnání produktu (benchmarking) ) nebo se účastnit vytváření průmyslových standardů. Informace o konkurenci Jsme zcela v souladu s veškerými zákony, podle nichž je krádež obchodních tajemství nezákonná z hlediska trestního i občanského práva. Shromažďujeme informace o konkurenci pouze prostřednictvím příslušných veřejných zdrojů, jako jsou noviny, internet, ankety a příslušné rozhovory se zástupci nebo prodejci. K získání přístupu k informacím o konkurenci nikdy nepoužíváme nesprávné způsoby, (jako je podvod, úplatkářství, hrozba, neoprávněné vniknutí, účelový odposlech nebo invazivní techniky. Neptáme se zaměstnanců na důvěrné informace patřící předchozímu zaměstnavateli. Nikdy nepoužíváme důvěrné informace konkurenta bez dovolení. Čestné jednání Nikdy neděláme nepravdivá nebo znevažující prohlášení o konkurentech, zákaznících nebo dodavatelích. Nikdy neporušujeme ani nezneužíváme obchodní tajemství třetích stran, práva na duševní vlastnictví nebo důvěrné informace. Nevyužíváme nečestně nikoho prostřednictvím manipulace, zatajení, zneužití důvěrných informací, zkreslování materiálních údajů ani žádným jiným nečestným jednáním.

27 Vnější vyšetřování a dotazy Společnost Avon spolupracuje s vládními agenturami, které zajišťují vynucení práva. Každý, kdo zjistí, že je společnost Avon předmětem vyšetřování nebo dotazování nebo obdrží předvolání nebo žádost o informace od vládní agentury nebo jiné entity, musí o tom okamžitě uvědomit regionální radu nebo kteréhokoliv jiného člena právního oddělení. Jakmile bude společnost Avon informována o vnějším vyšetřování, právní oddělení provede veškeré nezbytné následné kroky. i Další informace týkající se mezinárodních obchodních předpisů najdete v dokumentu Global Trade Compliance Policy a v příslušných místních strategiích. i Další informace o kontaktu s konkurenty, informace o konkurenci nebo čestném jednání naleznete v dokumentu Global Antitrust & Competitive Information Policy a v příslušných místních strategiích. ETICKÝ KODEX 27

28 Všichni spolupracovníci budou s péčí řádného hospodáře chránit majetek Avonu a jeho důvěrné informace. Společnost Avon usiluje o vytvoření výnosného obchodu tím, že chrání své jedinečné výhody - své lidi, své informace, svou značku a svá fyzická aktiva. Abychom dosáhli úspěchu, očekáváme od svých zaměstnanců, že budou užívat zdravý úsudek a chránit aktiva a informace společnosti Avon, která jim jsou svěřena.

29 Ochrana našich aktiv a informace Ochrana jmění společnosti Avon Ochrana informací společnosti Avon Ochrana osobních údajů Řízení záznamů Mluvení jménem společnosti Avon Vytváření závazků jménem společnosti Avon Sociální média ETICKÝ KODEX 29

30 Získáváme důvěru tím, že odpovědně využíváme a udržujeme aktiva a informace společnosti Avon. Ochrana aktiv společnosti Avon Při využívání aktiv společnosti Avon využíváme zdravý úsudek, včetně u informací o výhodách z oblasti fyzické, finanční, elektronické a informační. Tyto výhody nevyužíváme z osobních důvodů, kromě případů, kdy to společnost Avon dovoluje. Podnikáme preventivní opatření, která chrání aktiva společnosti Avon před krádeží, plýtváním nebo zneužitím. Chráníme přístup do zařízení společnosti Avon a předcházíme nepovolenému vstupu do našich zařízení. Chráníme přenosné počítače a zařízení společnosti Avon před ztrátou nebo krádeží. Když odcházíme od stolu, zamykáme své počítače. Před ukončením zaměstnaneckého poměru vrátíme společnosti Avon informace, zařízení, nosiče a další majetek. Ochrana informací společnosti Avon Chráníme důvěrné informace společnosti Avon, včetně neveřejných plánů, strategií a dalších obchodních informací. Zajišťujeme bezpečnost a důvěrnost informačního systému společnosti Avon. Chráníme ID a hesla. Chápeme, že si společnost Avon vyhrazuje právo ve všech zařízeních společnosti monitorovat záznamy a údaje na všech zařízeních společnosti kromě případů, kdy je to zákonem zakázáno. i Další informace o ochraně aktiv společnosti Avon naleznete v dokumentu Global Information Security Policy a v příslušných místních strategiích.

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília

naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília etické zásady 1 1 2 3 4 5 6 7 8 naše kanceláře po světě 1. Hyderabad 2. Řím 3. Redwood City 4. Peking 5. Islandia 6. Melbourne 7. Ditton Park 8. Brasília Obsah Slovo od generálního ředitele (CEO) 5 Úvod

Více

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM

SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM SPRÁVNÉ VÝSLEDKY SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM Kodex chování Leden 2013 Dopis od naší CEO Milé kolegyně, milí kolegové v ADM, jako jedna z největších společností působících ve světovém zemědělství zastává ADM ve

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI

ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI ETICKÝ KODEX SKUPINY GENERALI Již v době založení společnosti, v roce 1831, se naši předchůdci zavázali řídit své podnikání v oblasti pojištění osobních i hmotných rizik co nejefektivněji a nejproduktivněji.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Olga Penzová Etika hotelového řetězce se zaměřením na vnitropodnikové vztahy (zaměstnanec zaměstnavatel) Bakalářská práce 2014 Etika hotelového řetězce se

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE. Rámcová úmluva o kontrole tabáku

SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE. Rámcová úmluva o kontrole tabáku SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE Rámcová úmluva o kontrole tabáku Preambule Smluvní strany Úmluvy, jsouce rozhodnuty upřednostnit své právo chránit veřejné zdraví, připouštějíce, že rozšíření tabákové epidemie

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více