Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku ETICKÝ KODEX 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku 2008. ETICKÝ KODEX 3"

Transkript

1 ETICKÝ KODEX

2

3 Naše hodnoty, náš kodex Společnost Avon dlouho přijímala pět základních hodnot: důvěru, respekt, víru, pokoru a integritu. Jako zaměstnanci společnosti Avon těmito hodnotami žijeme a podporujeme tím prostředí důvěry a otevřenosti, která povzbuzuje k následujícím zásadám: vždy říkat pravdu; vzájemný respekt a respekt k našim obchodním zástupcům, zákazníkům, zainteresovaným osobám a státním zaměstnancům, kteří regulují a vymáhají dodržování práva; víru v nás samotné a také v sebe navzájem, tak, abychom prosadili své poslání v souladu s našimi hodnotami; pokoru, díky níž pracovní výkon hovoří sám za sebe a díky níž jsme schopni připustit své chyby; integritu ve všech situacích, bez ohledu na tlak a pokušení z různých stran a jejich možné následky. Toto vydání Etického kodexu věnujeme svým hodnotám a všem svým zaměstnancům, kteří je s námi sdílí. Věříme, že tento Kodex bude sloužit jako cenný průvodce, jehož zásady a strategie budou aplikovatelné na naše chování a postupy. Jsme pyšní na to, že Avon je společensky zodpovědná společnost, která klade důraz na přísné dodržování zákona a která pečuje o kulturu integrity a etického chování. Náš neochvějný závazek jednat v mezích zákona a etiky je nepostradatelný pro naši dobrou pověst, vytrvání a úspěch. Tento Etický kodex nahrazuje Kodex obchodního chování a etiky společnosti Avon z roku ETICKÝ KODEX 3

4 Relativita se týká fyziky, nikoli však etiky. - Albert Einstein

5 Obsah 7. Odpovědnost za etickou kulturu 11. Kladení otázek, podávání zpráv o obavách a slib Avonu reagovat Kladení otázek Hlášení přestupků Přijímání hlášení o přestupcích Opomenutí ohlásit přestupky Zákaz odvetných opatření Vyšetřování hlášení Povinnost spolupracovat Disciplinární kroky 15. Respektování kolegů a pracovního prostředí Rozmanitost a začlenění Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Drogy a alkohol na pracovišti 19. Vyhýbání se střetu zájmů Obchodní vztahy Vedlejší zaměstnání a činnosti Dary Občerstvení a společenská zábava Politická činnost Celosvětová strategie nebo naše odborné vedení jsou v tomto kodexu uváděny symbolem i. Celosvětová strategie je dostupná na insideavon.com. Místní obchodní jednotky mohou zřídit další odborné vedení nebo strategie, které zavedou dodatečné požadavky. 23. Dodržování veškerých zákonů Úplatkářství a korupce Řádné zastoupení, knihy, záznamy a účetnictví Praní špinavých peněz Insider trading Mezinárodní obchod Protitrustová opatření a konkurenční boj Informace o konkurenci Čestné jednání Vnější šetření a dotazování 29. Ochrana jmění a informací Ochrana jmění společnosti Avon Ochrana informací společnosti Avon Ochrana osobních údajů Řízení záznamů Mluvení jménem společnosti Avon Vytváření závazků jménem společnosti Avon Sociální média 35. Podpora korporátní sociální odpovědnosti Standardy etické práce Řízení životního prostředí Filantropie společnosti Avon 39. Výroba a marketing našich výrobků se zodpovědností Kvalita výrobku a integrita dodavatelského řetězce Reklama a marketing výrobků 43. Další zdroje ETICKÝ KODEX 5

6 Tento kodex stanovuje pravidla chování pro všechny. Společnost Avon žije hodnotami a Kodexem. Tento Kodex popisuje standardy chování, které společnost od všech zaměstnanců očekává. Také poskytuje přehled postupů a strategií, jimiž se naše obchodování řídí a poskytuje nám informace o tom, kde získat radu, pokud potřebujeme poradit v otázkách týkajících se řádného postupu jednání.

7 Zodpovědnost za naši etickou kulturu ETICKÝ KODEX 7

8 Viděno optikou našich pěti klíčových hodnot, ze kterých vychází body vůdčího chování v rámci naší kultury integrity, očekáváme, že se jimi budou také řídit všichni naši zaměstnanci. Naše vůdčí chování My a naši zaměstnanci zodpovídáme za to, že dáme přednost správnému jednání před čímkoliv jiným. Máme odvahu otevřeně komunikovat a vznést námitky proti stávajícímu stavu, jestliže to je zapotřebí. Společně pracujeme na vytvoření inspirujícího prostředí, v němž jsou zaměstnanci podporováni a motivováni. Pokud je to zapotřebí, rozhodujeme se tak, abychom chránili naši kulturu integrity. Všichni musí Vždy říkat pravdu, jak sobě navzájem, tak i našim obchodním zástupcům, zákazníkům a státním úředníkům; Pochopit zákony a strategie, jimiž se naše práce řídí, a vyhovět jim; Přečíst si tento Kodex alespoň jednou v kalendářním roce a vždy se jím řídit; Projít školením a certifikacemi vyžadovanými společností Avon; Užívat zdravého úsudku, vyhýbat se náznakům nečestného jednání; v případě objevení pochybností v postupu jednání vyhledat odborné vedení. Zakročit tak, aby se zaměstnancům zamezilo v jednání, které by znamenalo porušení zákona nebo tohoto Kodexu a Vyjádřit pochybnosti a ohlásit možné porušení zákona nebo tohoto Kodexu prostřednictvím Avon Integrity Helpline či dalších uvedených možností v oddíle Hlášení o porušení tohoto Kodexu.

9 Zaměstnanci, kteří řídí jiné, musí Vytvořit prostředí, které podporuje otevřenou a upřímnou komunikaci; Pravidelně diskutovat o Kodexu a zajistit, aby týmy pochopily svou etickou a právní odpovědnost; Zajistit, aby všichni členové týmů prošli požadovaným školením; Monitorovat chování zaměstnanců, kteří jsou pod jejich dohledem; V případě, že zaměstnanec vzbudí pochybnosti týkající se možného porušení tohoto Kodexu, je třeba to ohlásit prostřednictvím Avon Integrity Helpline či Global Ethics & Compliance Committee; uděláme veškeré nezbytné kroky, abychom ochránili zaměstnance před různým opatřením a dodrželi veškeré požadavky ze sekce Kladení otázek, stížnosti a příslib společnosti Avon reagovat, která je součástí tohoto Kodexu. Společnost Avon Bude podporovat kulturu vzájemné interakce, kulturu otevřené a přímé komunikace; Zajistí, aby zaměstnanci, kteří podávají hlášení o možném porušení tohoto Kodexu, byli chráněni před jakoukoliv formou odvetného opatření a Svědomitě prošetří veškerá hlášení o možném porušení a pokusí se o efektivní rozhodnutí a jejich nápravě. Platnost Kodexu Tento Kodex platí pro všechny zaměstnance společnosti Avon, bez ohledu na jejich pozici nebo funkční období, včetně správní rady společnosti Avon, výkonných vedoucích pracovníků a zaměstnanců po celém světě. Žádná z ustanovení tohoto Kodexu nesmí být porušena. Tento Kodex není pracovní smlouva, avšak jeho dodržování je součástí zaměstnání, pokud to není zakázáno místními zákony. i Další informace o hlášení možného porušení najdete v následujícím oddíle Kladení otázek, podávání zpráv o obavách a slib společnosti Avon reagovat. ETICKÝ KODEX 9

10 Všichni spolupracovníci jsou srozuměni s tím, že mohou mluvit svobodně a upřímně. Společnost Avon podporuje kulturu otevřené a upřímné komunikace, kde všichni zaměstnanci ví, že mohou hovořit otevřeně, čestně a beze strachu z různých protiopatření. Pokud se naskytne nějaká záležitost, zaměstnanci jsou povinni klást otázky, vyjádřit své obavy nebo ohlásit možné porušení zákona nebo tohoto Kodexu.

11 Kladení otázek, vyjádření obav a příslib společnosti Avon reagovat Kladení otázek Hlášení přestupků Přijímání hlášení o přestupcích Opomenutí ohlásit přestupky Zákaz odvetných opatření Vyšetřování hlášení Povinnost spolupracovat Disciplinární kroky ETICKÝ KODEX 11

12 Oceňujeme důležitost kladení otázek, vyhledávání pomoci, když ji potřebujeme, a vyjádření možných obav. Kladení otázek Pokud si nejsme jisti, zda jednání porušuje zákon nebo tento Kodex, požádáme odborné vedení o revizi. Věříme, že kladení otázek poskytuje společnosti Avon možnost vyhnout se problémům dříve, než poškodí naše zaměstnance, naše podnikání nebo naši pověst. Ti, kteří mají pochybnosti o vhodnosti jednání, by si měli položit následující otázky: Je to legální? Je to v souladu s Kodexem a strategií společnosti? Jak se to jeví? Jaké pocity to vyvolává? Má to pozitivní vliv na společnost Avon? Pokud na kteroukoliv z těchto otázek odpovíme ne či nevím, měli bychom při řešení situace požádat odborné vedení. Hlášení přestupků V případě skutečného nebo možného přestupku proti zákonu nebo Kodexu je třeba kontaktovat jednoho z níže uvedených způsobů: Prostřednictvím Avon Integrity Helpline; Kterémukoliv členu výboru Global Ethics and Compliance Kterémukoliv členu výkonného výboru; Bezprostřednímu nadřízenému; Příslušné kanceláři regionální rady nebo kterémukoliv členovi právního oddělení nebo Zaměstnanci z oddělení lidských zdrojů. Obdržení hlášení přestupků Každý, kdo obdrží hlášení o skutečném nebo možném porušení tohoto Kodexu, musí: Přeposlat toto hlášení na adresu Avon Integrity Helpline nebo na Global Ethics & Compliance Committee; Považovat takové hlášení za důvěrné a Neprověřovat takové hlášení osobně. Opomenutí hlásit přestupek Opomenutí hlásit přestupek proti zákonu nebo Kodexu je zároveň přestupkem samotným a může vést k disciplinárnímu řízení včetně možného ukončení zaměstnání. Zákaz odvetných opatření Společnosti Avon záleží na čestném pracovním prostředí, které podporuje upřímnou komunikaci a umožňuje zaměstnancům vyjádřit pochybnosti týkající se etiky bez pocitu obavy. Společnost Avon nebude tolerovat protiopatření zaměřená proti zaměstnancům za to, že kladou otázky nebo ohlásí možné porušení zákona, Kodexu nebo jiných strategií společnosti. Všechny osoby, které se setkají s protiopatřením za to, že kladou otázky nebo podají hlášení, musí ihned takové jednání ohlásit. S každým, kdo provede protiopatření, bude vedeno disciplinární řízení, včetně možného ukončení zaměstnání. Vyšetřování hlášení Společnost Avon stanoví zkušeného odborníka, který prověří jakékoliv provedené či potenciální porušení. Naši odborníci budou vyšetřovat profesionálně a nad veškerými nápravnými kroky bude stanoven manažerský dohled. Společnost Avon bude považovat hlášení za důvěrné v rozsahu odpovídající možnosti řádného a přiměřeného vyšetřování, které bude v souladu s právními závazky.

13 Povinnost spolupracovat Máme povinnost se participovat na vyšetřování, která společnost Avon provádí. Participace znamená odpovídat na veškeré otázky, poskytnout kompletní, přesné a pravdivé informace, uchovat příslušné doklady a důkazy, a nevměšovat se žádným způsobem do vyšetřování. Veškeré informace, které se týkají ohlášení možného pochybení nebo vyšetřování, musíme považovat za důvěrné, pokud právní oddělení nerozhodne jinak. Disciplinární kroky Společnost Avon nepovoluje porušení zákona či Kodexu a podnikne takové kroky, aby jejich porušení předešla. Pokud společnost Avon rozhodne, že zaměstnanec porušil zákon nebo tento Kodex, bude s tímto jednotlivcem vedené disciplinární řízení, včetně potenciálního ukončení zaměstnání. Navíc systém pobídkových odměn a program společnosti Avon vyžaduje soulad se zákony a s tímto Kodexem, což je mimo jiné také podmínkou v účasti a získání odměny. Zaměstnanec, který poruší zákon v rámci svého zaměstnání nebo se dopustí vážného porušení tohoto Kodexu, není oprávněn čerpat z pobídkové kompenzace včetně ročních a dlouhodobých příplatků v hotovosti, možnosti získat akcie, akcie s omezenými právy nebo jiné odměny, pokud to není v nesouladu s místními zákony. i Další informace o Avon Integrity Helpline najdete na integrityhelpline.avon.com. Zaměstnanci mohou kontaktovat Integrity Helpline, kde můžou klást otázky nebo podat hlášení. Tuto linku provozuje nezávislá třetí strana a je dostupná 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Zaměstnanci mohou kontaktovat Integrity Helpline dvěma způsoby: Webový formulář Vyplní online formulář prostřednictvím zabezpečených webových stránek integrityhelpline.avon.com. Mezinárodní telefonní linka zdarma Zavolat z kterékoliv země na bezplatnou telefonní linku. Společnost Avon povzbuzuje zaměstnance, aby používali Helpline a uvedli svou totožnost, čímž by se posílila schopnost společnosti Avon shromažďovat informace a reagovat. Zaměstnanci však mohou klást otázky nebo podat hlášení i anonymně. Nezapomeňte prosím, že v rámci Evropské unie existují omezení týkající se způsobilosti zaměstnanců podávat hlášení o určitých záležitostech. Pokud Helpline nemůže přijmout vaše hlášení, podejte jej prostřednictvím jiného schváleného způsobu. ETICKÝ KODEX 13

14 Avon se zavazuje k tomu, že bude udržovat bezpečné a příjemné pracovní prostředí a podporovat kulturní rozmanitost svých zaměstnanců. Společnost Avon se zavázala k vytvoření bezpečného a pozitivního pracovního prostředí, které podporuje kulturně různorodou pracovní sílu a poskytuje spravedlivé a rovné příležitosti. Podpora takového prostředí zahrnuje vzájemné jednání s respektem a předcházení chování, které nedodržuje kvalitu našeho pracovního prostředí.

15 Respektování našich kolegů a pracovního prostředí Rozmanitost a začlenění Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Drogy a alkohol na pracovišti ETICKÝ KODEX 15

16 Podporujeme bezpečné, zdvořilé pracovní prostředí, v němž naši zaměstnanci dodržují pracovní právo a oceňujeme rozdíly jednotlivých osob a jejich jedinečné vlastnosti. Rozmanitost a začlenění Ceníme si hodnoty různorodých možností a perspektiv. Usilujeme o přilákání a udržení silné globální pracovní síly, která zahrnuje a odráží rozmanitost a začlenění. Zaměstnancům poskytujeme spravedlivé a rovné příležitosti tak, abychom mohli sledovat své obchodní cíle a zaměstnanci mohli přispívat k úspěchu našeho podnikání. Poskytujeme také přiměřenou adaptaci pro zaměstnance s hendikepy. Veškerá rozhodnutí týkající se zaměstnání provádíme bez ohledu na rasu, barvu pleti, náboženství, pohlaví, věk, státní příslušnost, hendikep, těhotenství, rodinný nebo partnerský stav, sexuální orientaci, autoidentifikaci, statut veterána nebo jinou osobní charakteristiku chráněnou zákonem. Vzájemný respekt a pracoviště bez obtěžování Přebíráme osobní zodpovědnost za kvalitu svého pracovního prostředí. Se všemi svými spolupracovníky jednáme spravedlivě, důstojně a s respektem. Zakazujeme obtěžování ve všech formách a netolerujeme zastrašování, nepřátelské nebo hrubé chování, ať již verbální nebo písemnou. Termín obtěžování se může vztahovat na široký okruh hrubého chování, včetně, například, nežádoucích sexuálních návrhů, sexuálních poznámek, vyhrožování fyzickým násilím, předváděním urážlivých materiálů, nepříjemných vtipů nebo urážlivých poznámek založených na typických rysech osob. i Další informace o rozmanitosti a začlenění u společnosti Avon najdete v Equal Employment Opportunity/Diversity Policy a ve všech příslušných místních strategiích.

17 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dodržujeme veškeré zákony týkající se ochrany zdraví při práci a veškerá bezpečnostní opatření platná pro naše pracoviště. Okamžitě hlásíme jakékoliv nebezpečné jednání, podmínky nebo jiné pochybnosti o bezpečnosti prostřednictvím Global Emergency Hotline nebo členovi místního bezpečnostního týmu. Drogy a alkohol na pracovišti Při práci pro společnost Avon nejsme pod vlivem alkoholu nebo nezákonných drog. Jsme si vědomi toho, že prodej, nákup, vlastnictví nebo používání jakýchkoliv nezákonných drog je v prostorách společnosti Avon a při práci pro společnost zakázáno. Používáme pouze léky na platné předpisy, které neovlivňují výkon zaměstnání, ani nejsou zdrojem bezpečnostních nebo zdravotních rizik pro nás ani pro jiné. i Další informace o Global Emergency Hotline najdete na webových stránkách Global Security Website na insideavon.com/security. i Další informace o bezpečném pracovišti bez násilí najdete v Workplace Violence Policy a příslušných místních strategiích. ETICKÝ KODEX 17

18 Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v nejlepším zájmu společnosti Avon. Všichni zaměstnanci jsou povinni jednat v nejlepším zájmu společnosti Avon. Předcházet střetu zájmů znamená vyhýbat se veškerým činnostem, vztahům nebo jiným okolnostem, které narušují naši oddanost a povinnost objektivity s ohledem na společnost Avon.

19 Vyhýbání se střetu zájmů Obchodní vztahy Vedlejší zaměstnání a činnosti Dary Občerstvení a společenská zábava Politická činnost ETICKÝ KODEX 19

20 Musíme se vyhýbat veškerým činnostem, vztahům nebo jiným okolnostem, v nichž se naše osobní zájmy dostávají do střetu se zájmy společnosti Avon. Nedovolíme, aby se osobní, soukromé nebo rodinné zájmy dostaly do střetu s naší oddaností společnosti Avon. Nezabýváme se žádnou činností, která by se zpronevěřila, nebo se jen zdálo, že se zpronevěřuje integritě obchodního rozhodování. Nikdy nedáváme ani nepřijímáme nic, co by v rámci dohody znamenalo udělat či získat něco na oplátku. Okamžitě oznámíme konflikt zájmů včetně situací, při kterých lze náznak konfliktu vycítit. Jednání, které by mohlo vypadat jako konflikt zájmů, je možné vyřešit, pokud je oznámené a schválené v souladu s politikou společnosti Avon v oblasti konfliktu zájmů. Konfliktu zájmů je možno předcházet: Radou pracovníkovi, jak zvládnout situaci tak, aby nedošlo ke střetu zájmů; Stažením pracovníka z určitého závazku spojeného s rozhodováním, nebo Odstraněním konfliktu zájmů nebo zdání konfliktu zájmů. Blízká rodina znamená partnera/partnerku nebo členy domácnosti, děti, rodiče, sourozence, rodinu partnera, prarodiče, vnoučata a veškeré partnery nebo členy domácnosti těchto příbuzných. Vedlejší zaměstnání a činnosti Nevstoupíme do vedlejšího zaměstnání, které by ohrozilo naši hlubokou oddanost společnosti Avon nebo by narušilo naši schopnost plně vykonávat práci. S ohledem na politiku společnosti Avon týkající se střetu zájmů vyžadujeme souhlas předtím, než budeme ustanoveni na pozici člena rady v jakékoliv ziskové organizaci nebo před započetím práce na pozici konzultanta, poradce, ředitele nebo úředníka u společnosti, která obchoduje se společností Avon. Nevyužíváme žádné zdroje společnosti Avon, včetně času, zařízení nebo materiálů, pro žádnou jinou obchodní činnost, kromě práce pro společnost Avon. Pro členy správní rady společnosti Avon platí různá omezení, týkající se vedlejšího zaměstnání, jak je uvedeno v dokumentech, jimiž se jejich práce řídí. Obchodní vztahy Neprovádíme rozhodnutí o nákupech, z nichž by mohl profitovat přítel, příbuzný nebo my sami. Nenajímáme ani neřídíme příbuzné. My ani blízcí členové rodiny nevlastníme vědomě nezveřejněné finanční podíly v žádné společnosti, která je současným nebo potenciálním prodejcem, dodavatelem nebo konkurentem společnosti Avon, kromě případů, kdy se jedná o méně jak 1% akcií veřejné společnosti.

21 Dary Dáváme nebo přijímáme pouze dary v nominální hodnotě a takové, které odpovídají běžné a obvyklé obchodní praxi. Nikdy nedáváme ani nepřijímáme dary v hotovosti nebo na úrovni hotovosti (například akcie, dárkové poukazy atd.). Občerstvení a společenská zábava Poskytujeme, přijímáme občerstvení či společenskou zábavu (například vstupenky na společenské nebo sportovní akce atd.) jestliže: Nás doprovází zástupce společnosti, která je přijala nebo poskytla; Nejsou okázalé nebo v neadekvátní hodnotě (například obvyklé ligové tenisové nebo fotbalové zápasy nejsou typicky považovány za neobvyklou hodnotu); a Je to ve shodě s běžnou a obvyklou obchodní praxí. Politická činnost Svou politickou činnost oddělujeme od práce pro společnost Avon. Souhlasíme s tím, že nebudeme využívat zdroje společnosti, včetně času, majetku, zařízení ani názvu společnosti Avon pro osobní politickou činnost. Nikdy neposkytujeme žádné přímé nebo nepřímé politické příspěvky jménem společnosti Avon bez předchozího schválení oddělením Global Government Affairs. i Další informace o konfliktu zájmů naleznete v dokumentu Global Conflicts of Interest Policy a v příslušných místních strategiích. i Další informace o poskytování obchodních výhod vládním úředníkům najdete v dokumentu Observing all laws Bribery and Corruption v dalším oddíle. ETICKÝ KODEX 21

22 Dodržujeme pravidla všech zemí, ve kterých Avon působí. Cílem společnosti Avon je předčit naše konkurenty, aniž bychom se užívali nečestné nebo nepoctivé prostředky. Naše přetrvávající oddanost ke kultuře integrity společnosti Avon je pro náš úspěch nezbytná a dodržujeme všechny zákony zemí, v nichž společnost Avon obchoduje.

23 Dodržování veškerých zákonů Úplatkářství a korupce Řádné zastoupení, knihy, záznamy a účetnictví Praní špinavých peněz Insider trading Mezinárodní obchod Protitrustová opatření a konkurenční boj Informace o konkurenci Čestné jednání Vnější šetření a dotazování ETICKÝ KODEX 23

24 Dodržujeme zákony všech zemí, v nichž obchodujeme. Úplatkářství a korupce Nenabízíme a nepřijímáme úplatky, přímo ani nepřímo. Úplatky škodí našemu společenství, podkopávají čestné obchodování a jsou v rozporu s našimi hodnotami. Jakákoliv forma úplatkářství a korupce je zakázána. Po celém svědě dodržujeme protiúplatkářské a protikorupční zákony a nařízení. Nikdy nedáváme, neslibujeme, nenabízíme, neschvalujeme, nepožadujeme ani nepřijímáme nic hodnotného, co by ovlivnilo rozhodnutí, které má vliv na obchodování. Tam, kde to strategie společnosti Avon vyžaduje, požádáme o schválení předtím, než věnujeme dárek nebo pohostíme vládní úředníky (jako jsou celní úředníci, úředníci schvalující licence nebo povolení nebo novináři médií, vlastněných státem). Tam, kde to vyžaduje strategie společnosti Avon, žádáme o schválení předtím, než oznámíme, slíbíme nebo věnujeme charitativní nebo komunitní příspěvek mimo Spojené státy. Jestliže najmeme třetí strany, jsme náležitě pečliví a monitorujeme náležitě jejich jednání, abychom se ujistili, že jednají ve shodě s protikorupční politikou společnosti Avon. Nenajmeme si osobu, která by provedla činnost v nesouladu s našimi principy. Strategie společnosti Avon vyžaduje velmi podrobné zkoumání v případě, že je přítomen některý z následujících faktorů: Vztah s vládou; Nezveřejnění delegovaní zástupci nebo subdodavatelé; Přílišné utajení nebo žádost na nic se neptat ; Navýšené faktury nebo neobvyklé rabaty; Neobjasněné hlášení výdajů; Neobvyklé platby třetím stranám a Účty neuvedené v účetnictví nebo nelegální fondy. Přesné záznamy, účetní knihy, evidence a účetní evidence Ve veřejně publikovaných informacích nezkreslujeme údaje ani nevynecháváme fakta. Jsme plně v souladu se zákonem Sarbanes-Oxley a veškerými dalšími zákony, určenými k předcházení podvodům. Dodržujeme právní, účetní a firemní požadavky týkající se oznamování finančních informací. Přesně, pravdivě a včas zaznamenáváme veškeré transakce. Zajišťujeme, aby byly veškeré příjmy a výdaje schváleny v souladu s naší strategií a aby byly řádně uznány v příslušném účetním období. Ve zprávách nebo záznamech nikdy nevytváříme nepravdivé nebo zavádějící záznamy ani nikoho nežádáme, aby tak činil. Nevytváříme fondy, aktiva ani účty, které nejsou řádně a transparentně zaznamenány v účetních knihách a záznamech společnosti Avon. Neprodáváme, nepřevádíme ani nelikvidujeme jmění společnosti Avon bez řádné dokumentace a schválení. Spolupracujeme s interními i externími auditory. Praní špinavých peněz Praní špinavých peněz je postup, při němž se jednotlivci nebo entity snaží skrýt nebo vyprat nezákonně získané peníze nebo jinak zajistit, aby zdroj nezákonně získaných peněz vypadal zákonně. Nezprostředkováváme ani se neúčastníme praní špinavých peněz. Dáváme si pozor na následující varovné signály, které by mohly naznačovat možné praní špinavých peněz: Objednávky nebo nákupy, které nejsou v souladu s běžným obchodováním zástupce, dodavatele nebo třetí strany; Žádost platit hotově nebo ekvivalentem hotovosti; Žádost platit nebo přijmout platbu od třetích stran nebo Žádost zaslat zboží do třetí země nebo třetí straně, v níž kupující nebo prodávající nemá své sídlo.

25 Insider training Může se stát, že se při práci pro společnost Avon setkáte s neveřejnými informacemi, které by investor při rozhodování, zda má koupit, prodat nebo si ponechat cenné papíry, mohl považovat za důležité. Jako příklad uvádíme: Potenciální fúze, nákupy, prodeje a vytvoření společného podniku; Získání nebo ztráta důležitých kontaktů; Změny dividend; Významné změny finančního nebo provozního výkonu nebo předpokladů; Významné změny klíčového managementu; Významné změny nebo vývoj v linii podnikání nebo výrobků a Významné soudní spory, vládní vyšetřování nebo regulační opatření. Většina zemí zakazuje obchodovat s veřejně obchodovatelnými cennými papíry společností lidem, kteří mají materiální neveřejné informace o těchto společnostech. To znamená: Nikdy neobchodujeme s cennými papíry společnosti Avon ani s cennými papíry jiných společností, jestliže máme materiální informace, které nebyly zveřejněny. Nikdy neposkytujeme obchodní tipy jiným lidem, jestliže máme materiální neveřejné informace o společnosti Avon nebo o jiné společnosti, s níž společnost Avon obchoduje nebo může obchodovat. Na výkonné vedoucí pracovníky, členy správní rady společnosti Avon a konkrétně označené zaměstnance se vztahují další předpisy, týkající se obchodování s cennými papíry. i Další informace týkající se úplatkářství a korupce najdete v dokumentu Global Anti-Corruption Policy a ve všech příslušných místních strategiích. i Další informace o řádných účetních postupech najdete v dokumentech Global Travel & Entertainment Umbrella Policy a Global Delegation of Authority Policy a ve všech příslušných místních strategiích. i Další informace týkající se obchodování s cennými papíry najdete v dokumentu Trading in Avon Securities Policy. ETICKÝ KODEX 25

26 Mezinárodní obchod Většina zemí reguluje obchod z ekonomických, politických a bezpečnostních důvodů. Bez ohledu na to, kde máme sídlo: Dodržujeme veškeré zákony, které se týkají dovozu a vývozu, které regulují převod výrobků, informací, technologií a služeb, včetně licenčních a celních požadavků. Jednáme v souladu s ekonomickými sankcemi USA a s embargy, která zakazují nebo omezují jednání s určitými zeměmi, entitami a jednotlivci. Dodržujeme antibojkotová omezení USA. Protitrustová opatření a hospodářská soutěž Dodržujeme protitrustové a konkurenční zákony na celém světě. Nepodílíme se na protikonkurenčním jednání, jako jsou dohody s konkurencí o cenách, podmínkách prodeje nebo rozdělení trhů nebo zákazníků. Nediskutujeme a ani si nevyměňujeme konkurenčně citlivé informace s konkurenčními společnostmi. Vyhýbáme se kontaktům s konkurenty, které by mohly vytvořit dojem nekalých dohod, vedlejších úmluv nebo neformálních dohod. Konzultujeme s právním oddělením, pokud hodláme: Vstoupit do společného podniku, provést fúze, akvizice, zbavit se majetku, nebo v případě marketingu, nákupu nebo jiných společných dohod; Vytvořit exkluzívní úmluvy, včetně smluv, které vyžadují, aby společnost jednala pouze se společností Avon nebo Vyměňovat informace s konkurenty (jako je výměna informací, které nejsou citlivé, aby se mohlo provést porovnání produktu (benchmarking) ) nebo se účastnit vytváření průmyslových standardů. Informace o konkurenci Jsme zcela v souladu s veškerými zákony, podle nichž je krádež obchodních tajemství nezákonná z hlediska trestního i občanského práva. Shromažďujeme informace o konkurenci pouze prostřednictvím příslušných veřejných zdrojů, jako jsou noviny, internet, ankety a příslušné rozhovory se zástupci nebo prodejci. K získání přístupu k informacím o konkurenci nikdy nepoužíváme nesprávné způsoby, (jako je podvod, úplatkářství, hrozba, neoprávněné vniknutí, účelový odposlech nebo invazivní techniky. Neptáme se zaměstnanců na důvěrné informace patřící předchozímu zaměstnavateli. Nikdy nepoužíváme důvěrné informace konkurenta bez dovolení. Čestné jednání Nikdy neděláme nepravdivá nebo znevažující prohlášení o konkurentech, zákaznících nebo dodavatelích. Nikdy neporušujeme ani nezneužíváme obchodní tajemství třetích stran, práva na duševní vlastnictví nebo důvěrné informace. Nevyužíváme nečestně nikoho prostřednictvím manipulace, zatajení, zneužití důvěrných informací, zkreslování materiálních údajů ani žádným jiným nečestným jednáním.

27 Vnější vyšetřování a dotazy Společnost Avon spolupracuje s vládními agenturami, které zajišťují vynucení práva. Každý, kdo zjistí, že je společnost Avon předmětem vyšetřování nebo dotazování nebo obdrží předvolání nebo žádost o informace od vládní agentury nebo jiné entity, musí o tom okamžitě uvědomit regionální radu nebo kteréhokoliv jiného člena právního oddělení. Jakmile bude společnost Avon informována o vnějším vyšetřování, právní oddělení provede veškeré nezbytné následné kroky. i Další informace týkající se mezinárodních obchodních předpisů najdete v dokumentu Global Trade Compliance Policy a v příslušných místních strategiích. i Další informace o kontaktu s konkurenty, informace o konkurenci nebo čestném jednání naleznete v dokumentu Global Antitrust & Competitive Information Policy a v příslušných místních strategiích. ETICKÝ KODEX 27

28 Všichni spolupracovníci budou s péčí řádného hospodáře chránit majetek Avonu a jeho důvěrné informace. Společnost Avon usiluje o vytvoření výnosného obchodu tím, že chrání své jedinečné výhody - své lidi, své informace, svou značku a svá fyzická aktiva. Abychom dosáhli úspěchu, očekáváme od svých zaměstnanců, že budou užívat zdravý úsudek a chránit aktiva a informace společnosti Avon, která jim jsou svěřena.

29 Ochrana našich aktiv a informace Ochrana jmění společnosti Avon Ochrana informací společnosti Avon Ochrana osobních údajů Řízení záznamů Mluvení jménem společnosti Avon Vytváření závazků jménem společnosti Avon Sociální média ETICKÝ KODEX 29

30 Získáváme důvěru tím, že odpovědně využíváme a udržujeme aktiva a informace společnosti Avon. Ochrana aktiv společnosti Avon Při využívání aktiv společnosti Avon využíváme zdravý úsudek, včetně u informací o výhodách z oblasti fyzické, finanční, elektronické a informační. Tyto výhody nevyužíváme z osobních důvodů, kromě případů, kdy to společnost Avon dovoluje. Podnikáme preventivní opatření, která chrání aktiva společnosti Avon před krádeží, plýtváním nebo zneužitím. Chráníme přístup do zařízení společnosti Avon a předcházíme nepovolenému vstupu do našich zařízení. Chráníme přenosné počítače a zařízení společnosti Avon před ztrátou nebo krádeží. Když odcházíme od stolu, zamykáme své počítače. Před ukončením zaměstnaneckého poměru vrátíme společnosti Avon informace, zařízení, nosiče a další majetek. Ochrana informací společnosti Avon Chráníme důvěrné informace společnosti Avon, včetně neveřejných plánů, strategií a dalších obchodních informací. Zajišťujeme bezpečnost a důvěrnost informačního systému společnosti Avon. Chráníme ID a hesla. Chápeme, že si společnost Avon vyhrazuje právo ve všech zařízeních společnosti monitorovat záznamy a údaje na všech zařízeních společnosti kromě případů, kdy je to zákonem zakázáno. i Další informace o ochraně aktiv společnosti Avon naleznete v dokumentu Global Information Security Policy a v příslušných místních strategiích.

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování

MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování MAGNA INTERNATIONAL INC. Kodex profesionální etiky a chování Tento Kodex profesionální etiky a chování stanovuje základní principy, ke kterým se zavazujeme při jednání se všemi našimi investory. Dále slouží

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar

Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar Code of Conduct - dodavatelé THIMM zkrácený tvar I. Preambule: Skupina THIMM (tzn. podniky skupiny THIMM, dále jen THIMM ) se zavazuje k dodržování zásad stanovených v tomto Kodexu chování. THIMM zároveň

Více

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct)

ETICKÝ KODEX (Code of Conduct) 2014 je rok, ve kterém Welpa Trans Belgie oslaví 30.narozeniny. Je to také rok, ve kterém, dokonce více než v minulosti, bychom se rádi charakterizovali výhradně jako společnost, které se týkají všechny

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group

Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group Etický kodex dodavatelů společnosti Raben Group Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Vydavatel: Raben Group Autor: Etická komise společnosti Raben Tým: Marketingový tým společnosti Raben Cílová skupina: Dodavatelé společnosti

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Firemní kultura. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Firemní kultura Ing. Ivana Pražanová Identita firmy Identita firmy = obraz firmy, jak je vnímána vnitřními i vnějšími subjekty. Identita firmy = odraz všeho, co firma dělá: Poslání

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY ČSOB Motto: Cesta rozvoje a úspěchu skupiny ČSOB vede přes vysoce profesionální a etické chování každého člena týmu. Pavel Kavánek březen 2007 Etický kodex zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club

Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Systémy pro oznámení neetického jednání Ethics & Compliance Officer Club Rohia Hakimová, Senior Specialista pro Správu a Řízení Společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Etická dilemata Etická dilemata

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI SPOLANA LEDEN 2015 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva SPOLANA a.s. 7 III Firemní hodnoty a Etický kodex

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 Č.j.: 853/2014 ETICKÝ KODEX Práce v DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je založena

Více

Etický kodex skupiny Generali

Etický kodex skupiny Generali Etický kodex skupiny Generali Textová úprava oddělení CSR Grafická úprava oddělení komunikace Schválilo představenstvo společnosti Assicurazioni Generali S.p.A. v Miláně dne 12. května 2010 Etický kodex

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS)

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011.

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas. Platný od 1. ledna 2012. Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011. Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Strana 1 z 10 Securitas AB Organizační řád Revidovaný 6. prosince 2011 Platný od 1. ledna 2012 Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PROFESIONÁLNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY ZPRÁVA OD DONA WALKERA, VÝKONNÉHO ŘEDITELE Za více než 50 let si společnost Magna vybudovala a udržela vynikající pověst jako výrobce lepších výrobků za lepší cenu.

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc.

PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH CHOVÁNÍ Illinois Tool Works Inc. Tyto zásady platí pro všechny zaměstnance ITW, její ředitele, podniky a dceřiné společnosti po celém světě. Od každého zaměstnance a vedoucího pracovníka

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE:

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE: DOKUMENTACE QMS Etický kodex QM 04 VERZE: 01 KATEGORIE: QMS OBLAST: Společnost AH ZADAVATEL: Helena Lappyová AUTOR: Petra Nováková SCHVALOVATEL: Jiří Vaněk, Jan Rohrbacher SKUPINY UŽIVATELŮ: all_ah PLATNOST

Více

Pokyn pro nesrovnalosti

Pokyn pro nesrovnalosti PROGRAM ŠVÝCARSKO-ČESKÉ SPOLUPRÁCE POKYN č. 5 NÁRODNÍ KOORDINAČNÍ JEDNOTKY Pokyn pro nesrovnalosti Schváleno / revize: 19. května 2010 / 2. května 2013 (1. revize) Národní koordinační jednotka Ministerstvo

Více

Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group

Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group Etický kodex zaměstnanců společnosti Raben Group Pvzbbxnvbc Pvzbbxnvbc Vydavatel: Raben Group Autor: Etická komise společnosti Raben Tým: Marketingový tým společnosti Raben Cílová skupina: Dodavatelé společnosti

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky

Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Motorola Solutions Kodex obchodního chování a etiky Poctivé jednání a správné podnikání zaručí, že v důležitých okamžicích ze sebe vydáme vždy to nejlepší. Greg Brown Zaměstnanci mohou nalézt další požadavky

Více

GPOSILOVÁNÍ. D důvěry

GPOSILOVÁNÍ. D důvěry - P R A V I D L A Č E S T N É H O P O D N I K Á N Í GPOSILOVÁNÍ D důvěry Vážení kolegové, reputaci společnosti Abbott Laboratories vytváříme každý den. Je výsledkem individuálních rozhodnutí přijímaných

Více

Povinné zásady Červen 2010. Zásady podnikání společnosti Nestlé

Povinné zásady Červen 2010. Zásady podnikání společnosti Nestlé Povinné zásady Červen 2010 Zásady podnikání společnosti Nestlé Mapa zásad a politik Nestlé Deset zásad pro podnikání Spotřebitelé Lidská práva a pracovní postupy Naši lidé 1 Výživa, zdraví a zdravý životní

Více

Siemens Business Conduct Guidelines. Leden 2009. Corporate Compliance Office

Siemens Business Conduct Guidelines. Leden 2009. Corporate Compliance Office Siemens Business Conduct Guidelines Leden 2009 Corporate Compliance Office Business Conduct Guidelines 2 Business Conduct Guidelines, Edition 2009-01 Předmluva Směrnice Business Conduct Guidelines vychází

Více

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci

Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci Je skutečně nutné kybernetické riziko nést ve vlastní bilanci CEVRO Institut, 22. dubna 2014 Aon Central and Eastern Europe a.s. JE SKUTEČNĚ NUTNÉ KYBERNETICKÉ RIZIKO NÉST VE VLASTNÍ BILANCI? V PRAZE DNE

Více

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC VNITŘNÍ ŘÁD POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. CHARAKTERISTIKA 1. Název a místo poskytování sociálních služeb: Židovská obec Olomouc odborné sociální poradenství. 2. Sociální poradenství

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

INTEGRITA DOKONALOST TÝMOVÁ PRÁCE ZÁVAZEK NAŠE HODNOTY V PRAXI

INTEGRITA DOKONALOST TÝMOVÁ PRÁCE ZÁVAZEK NAŠE HODNOTY V PRAXI INTEGRITA DOKONALOST TÝMOVÁ PRÁCE ZÁVAZEK NAŠE HODNOTY V PRAXI Celosvětový etický kodex společnosti Caterpillar strana_2 Vzkaz od našeho prezidenta... 2 ŽIVOT PODLE PRAVIDEL... 5 Oznamovací práva a povinnosti...

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Občanská práva a občanské povinnosti: Naše obchodní zásady

Občanská práva a občanské povinnosti: Naše obchodní zásady Občanská práva a občanské povinnosti: Naše obchodní zásady Anglo American plc se svými dceřinnými společnostmi se už dlouho angažuje ve svém společenském okolí a investuje do něj. Dosahovat nadstandardních

Více

Vedení na základě bezúhonnosti

Vedení na základě bezúhonnosti Vedení na základě bezúhonnosti Globální etický kodex společnosti PPG Industries Příručka podnikového chování Obsah Z KANCELÁŘE PŘEDSEDY.... 1 POUŽÍVÁNÍ TOHOTO KODEXU.... 2 Jak se tento Kodex používá?....2

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10

PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 KODEX CHOVÁNÍ POSELSTVÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 2 OBCHODNÍ ZÁSADY 4 PRAVIDLA CHOVÁNÍ JEDNOTLIVCE 10 ETICKÝ VÝBOR 14 ETICKÁ CHARTA 18 OBSAH 1 Poselství generálního ředitele Total je velkou mezinárodní společností,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY OHL

ETICKÝ KODEX SKUPINY OHL Etický kodex Skupiny OHL byl schválen Správní radou na jejím zasedání dne 23. března 2010 a byl zrevidován na zasedáních dne 17. ledna 2012 a 21. ledna 2015 Torre Espacio. Velitelství OHL Group. Madrid.

Více