2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví"

Transkript

1 2.Doklady- nástroje průkaznosti účetnictví Doklady jsou nástrojem průkaznosti účetnictví a na jejich základě provádíme účetní zápisy. Bez účetního dokladu nesmíme provést žádný účetní zápis. Funkce účetních dokladů: 1. Informační podávají zprávy o účetních případech 2. Registrační zaznamenávají vznik a průběh účetního případu (např. vznik pohledávky za odběratelem a její úhradu) 3. Ověřovací potvrzují skutečný průběh účetního případu (např. bankovní výpis potvrzuje splnění příkazu k úhradě dodavateli) Požadavky kladené na účetní doklady: - úplnost - včasnost - přehlednost - pečlivé vyhotovení (čitelnost, záznamy bez přepisování, mazání, škrtání apod.) - trvalost záznamů Podnikatelská činnost je mnohostranná a vede k řadě účetních případů, pro každý účetní případ existuje jiný účetní doklad, viz tabulka: Účetní případ Účetní doklad Zkratka Příjem hotovosti do pokladny Příjmový pokladní doklad PPD Výdej hotovosti z pokladny Pohyb peněžních prostředků na bankovním účtu Nákup materiálu, zboží, DM, služeb Příjem materiálu (zboží) do skladu Výdej materiálu (zboží) ze skladu Prodej výrobků, zboží, služeb Vnitřní operace mzdy, odpisy, vyřazení majetku Výdajový pokladní doklad VPD Bankovní výpis VZBU Faktura došlá (přijatá) DAF Příjemka PRI Výdejka VYD Faktura vydaná (vystavená) VAF Vnitřní (interní)doklad VUD Druhy účetních dokladů Druhy vyplývají z místa jejich vzniku a závisí také na počtu dokumentovaných účetních případů.

2 Třídící hledisko Místo vzniku Počet dokumentovaných případů Druh dokladu Vnitřní (interní) Vnějčí (externí) Jednotlivé Sběrné vydané došlé Charakteristika Dokumentuje hospodářské operace uvnitř účetní jednotky ( např. VYD materiálu, PŘI materiálu, VUD - odpisy DM nebo vypočtené mzdy ) Směřují z účetní jednotky do jejího okolí ( např. VAF za prodané zboží, PPD při tržbě v hotovosti, VPD nákup materiálu za hotové) Směřují z okolí do účetní jednotky (např. DAF za elektřinu, VZBÚ při platbách přes účet) Dokumentují jeden nebo více stejnorodých účetních případů v rámci jednoho dne ( např. příjemka 3 druhů materiálu, faktura na 5 druhů nápojů ) Shrnují údaje za určitý časový úsek ( např. soupiska výdejek materiálu za týden.) Účetní jednotky při vyhotovování účetních dokladů pracují buď s předtištěnými doklady (lze je zakoupit v papírnictví) nebo používají tisk z účetního softwaru. Účetní doklady musí mít určité náležitosti - označení účetního dokladu - popis obsahu účetního případu, jeho účastníci - peněžní částka nebo údaj o množství a ceně - okamžik vyhotovení účetního dokladu - okamžik uskutečnění účetního případu ( není-li shodný s okamžikem vystavení) - podpis osoby odpověděné za účetní případ (vedoucí příslušného střediska vedoucí kuchyně, vedoucí skladu, vrchní číšník) - podpis osoby, která účetní případ zaúčtovala (účetní) - podpis osoby odpovědné za provedení účetního zápisu (hl. účetní, ekonom, majitel podniku) Některé doklady jsou doplněny různými přílohami, např. VPD - paragony, stvrzenkami, VAF, DAF dodacím listem, výdejkou, VUD na mzdy mzdovou a výplatní listinou apod.) Daňové doklady (pro účely DPH) Jaký obsah musí mít daňové doklady stanoví daňové zákony (zákon o DPH) Daňový doklad musí navíc obsahovat: - označení daňový doklad - identifikační údaje obou obchodních partnerů (název firmy, adresa, IČO, DIČ) - evidenční číslo dokladu - rozsah a předmět zdanitelného plnění ( název zboží, množství) - sazba daně či údaj o osvobození od DPH, částka daně celkem

3 Vyhotovování účetních dokladů Protože podnikatelská činnost se uskutečňuje na různých pracovištích, vyhotovují se doklady též na různých pracovištích. Např. Ve skladu materiálu vyhotovujeme příjemku a výdejku Pokladník vyhotovuje příjmový a výdajový pokladní doklad Mzdová účetní vyhotovuje vnitřní účetní doklad na zaúčtování mzdy Drobní podnikatelé si vyhotovují účetní doklady obvykle sami, případně je vyhotovuje pověřený zaměstnanec nebo účetní firma Vyhotovování dokladů musí probíhat tak, aby byla zajištěna trvalost záznamů a zároveň musí mít doklady předepsané náležitosti a musí být dbáno na účelnost a správnost vyplnění. Opravy účetních dokladů: Opravy nesmějí vést k porušení úplnosti, průkaznosti a správnosti účetnictví Po provedení opravy musí být jasné, čeho se oprava týkala a kdo ji provedl. Praxe používá několik možností oprav: 1) přeškrtnutí chybného údaje a nahrazení správným původní se přeškrtne tenkou čarou a nad něj se napíše údaj správný, vedle se napíše datum opravy, a kdo opravu provedl. (použít ji lze když doklad není ještě zaúčtován) 2) Vyhotovení nového účetního dokladu místo nesprávného (obvykle u peněžních dokladů) nesmí být přerušena číselná řada dokladů (použít ji lze, když doklad není ještě zaúčtován) 3) Vyhotovení vnitřního účetního dokladu na opravu (zjistí li se chyba po zaúčtování nebo po odeslání účetního výkazu), z dokladu musí být zřejmé, který doklad je opravován. Oběh účetních dokladů Není ve všech účetních jednotkách stejný, závisí na: - vnitřním uspořádání firmy (počet středisek, výrobků) - druhu a počtu dokladů - možnostech využití PC Oběh účetních dokladů je upraven vnitřní podnikovou směrnicí ve které je uvedeno: - osoba odpovědná za vyhotovení dokladu - osoba odpovědná za schválení dokladu - osoba odpovědná za kontrolu - osoba odpovědná za zaúčtování dokladu - termíny zpracování dokladu Oběh dokladů obecně představuje: Přezkušování správnosti Příprava k zaúčtování Zaúčtování Úschova - věcné - třídění - účetní zápisy - příruční archiv - formální - číslování do účetních knih - archiv účetní - evidence - poznámka k jednotky - účtovací předpis zaúčtování - skartace

4 Přezkušování dokladů 1. Věcné - souhlas účetního dokladu se skutečností (např. zda faktura za materiál odpovídá skutečně dodanému materiálu, sjednaní ceně, zda výpočty jsou správné ) 2. Formální - zda je respektovaný předepsaný obsah, požadavky na vyhotovení, oprávněnost osoby spojené s účetním případem Příprava k zaúčtování 1. Třídění doklady třídíme podle: - data vzniku případu (1.1, 2.1.) - druhu dokladu (VAF, DAF ) 2. Číslování - doklad se opatří evidenčním číslem (podle vnitřních pravidel firmy viz směrnice) 3. Evidence - doklad se zaznamená předem určeným způsobem do příslušné knihy (kniha došlých faktur, vydaných faktur, pokladní kniha ) 4. Účtovací předpis - určení účtů a jejich stran, na kterých bude doklad zaúčtován Zaúčtování 1. Účetní zápisy v účetních knihách (hlavní účetní kniha, účetní deník) podle účtovacího předpisu (ukázka viz. účetní zápis v kapitole úvod do účetnictví), provádí se dnes většinou s pomocí ICT technologií, podvojné účetnictví vedené ručně se u nás nepoužívá. 2. Poznámka k zaúčtování přestavuje datum kdy bylo zaúčtováno a podpis osoby, která provedla zaúčtování Úschova 1. Příruční archiv - zde jsou uchovávány doklady po dobu trvání účetního období až do provedení závěrky (zpravidla jsou to skříně v účtárně) 2. Archiv účetní jednotky - místnost kam se ukládají doklady po provedení závěrky, musí se dávat vždy přehledně, abychom se zde vyznali ( všechny doklady z dané=ho roku na jedno místo v policích) 3. Skartace - provádí se po skončení povinné doby archivace dokladů (3 roky minimálně), představuje zničení dokladů tak, aby nemohli být zneužity jinou osobou. Inventarizace Je to nástroj porovnávání skutečného stavu majetku s účetním a zahrnuje několik kroků: inventuru, porovnání skutečného stavu se stavem účetním, určení příčin rozdílů, zjištění odpovědných osob, stanovení způsobu vypořádání, posouzení ocenění majetku

5 Činnost Inventura Porovnání skutečného stavu z inventury s účetními záznamy Určení příčin rozdílů Zjištění odpovědných osob Stanovení způsobu vyrovnání Posouzení ocenění majetku fyzická dokladová konstatování shody zjištění rozdílů Náplň změření, zvážení, spočítání zásob, dlouhodobého majetku, peněz v pokladně, cenin kontrola dokladů (bankovní výpisy, faktury...) u pohledávek, závazků a účtů v bance manko (v pokladně, ceninách - schodek): skutečný stav je nižší než v účetnictví přebytek: skutečný stav je vyšší než v účetních záznamech přirozený úbytek v rámci stanovených norem, chyby v účtování, početní chyby, nedbalost, úmyslné chyby určení odpovědnosti za inventarizační rozdíly, např. skladník za zásoby materiálu, pokladník za pokladní hotovost, neznámý pachatel při krádeži předpis manka k úhradě, zahrnutí přirozeného úbytku v rámci norem do spotřeby, zahrnutí přebytku do výnosů, u přebytku zásob vzniklého evidenční chybou zahrneme do spotřeby ) zjištění, zda ocenění majetku v účetnictví odpovídá tržním cenám a zda eventuální rozdíly mají dočasný nebo trvalý charakter Inventarizaci provádíme nejméně 1x ročně k ? ve směrnicích podniku může být stanoveno i častější provádění inventarizace. Druhy inventarizace: 1. řádná - periodická uskutečňuje se k okamžiku účetní závěrky ( k ) - průběžná u druhově určených zásob a u DHM v soustavném pohybu (např. vratné obaly, alkohol na baru, vagony ) 2. mimořádná při organizačních změnách (vznik, sloučení, rozdělení, zrušení účetní jednotky), při změně odpovědné osoby (např. skladníka, pokladníka ), při mimořádné události (živelná pohroma, loupež ) Rozsah inventarizace: 1. úplná týká se všech složek majetku a závazků 2. dílčí (částečná) týká se vybrané složky majetku a závazků ( např. pokladny) Inventarizaci provádí inventarizační komise, její práce je opět stanovena ve vnitřní podnikové směrnici (složení komise, práva a povinnosti členů, termín zahájení a ukončení inventarizačních prací, časový harmonogram, způsoby vedení inventarizačních zápisů, způsoby hodnocení výsledků inventarizace.

6 Inventarizační písemnosti: 1. inventurní soupisy obsahují zjištěné skutečnosti, způsob jejich zjištění, podpisové záznamy odpovědných osob za zjištěné skutečnosti (např. skladníka a za provedení inventury) 2. Inventarizační zápisy složení inventarizační komise, časové údaje o zahájení a ukončení inventarizačních prací, rozsah inventarizace, příčiny a odpovědné osoby za inventarizační rozdíly, návrh na vypořádání rozdílů, posouzení ocenění majetku, podpisové záznamy odpovědných osob Druhy dokladů Faktura Faktura vyjadřuje splnění (uskutečnění)dodávky zboží nebo služeb. Vystavuje se ve dvou vyhotoveních a přikládá se k ní potvrzený dodací list nebo je zde na něj odkaz. Slouží jako podklad pro zaplacení a jako doklad pro zaznamenání do peněžního deníku. Jedno vyhotovení si ponechává dodavatel, druhé zasílá odběrateli. Pokud je faktura hrazená bankovním převodem, musí zde být uvedeno číslo účtu a kód banky, kam má být faktura uhrazena. Rozlišujeme faktury : došlé - slouží k zaznamenání závazku do knihy závazků u odběratele. Je to doklad, který nám dokumentuje výdaje v peněžním deníku vydané slouží k zaznamenání pohledávky do knihy pohledávek u dodavatele. Je to doklad, který nám dokumentuje příjmy v peněžním deníku. Příjemka Příjemka je vnitřním dokladem firmy, vystavuje se při příjmu zboží do skladu. Slouží pro provádění skladové evidence, není to tedy přímo doklad k zaznamenávání příjmů a výdajů do peněžního deníku. Vyhotovuje se na základě skutečně převzatého zboží nebo materiálu. Po převzetí se údaje na příjemce porovnávají s dodacím listem nebo fakturou. Výdejka Výdejka se používá při výdeji zásob ze skladu do výroby (k prodeji), vystavuje se podle skutečně vydaného zboží a údaje se porovnávají se žádankou. Doklad neslouží pro daňovou evidenci, ale je důležitá pro evidenci skladovou. Skladová karta zásob Zaznamenává pohyb jednotlivých druhů zásob, tj. na základě příjemky připíšeme přírůstek a na základě výdejky úbytek daného druhu materiálu jak v měrných jednotkách tak v Kč, lze zde zjistit momentální zásobu daného materiálu na skladě. Každý druh materiálu (zásob) má svoji skladovou kartu Inventární karta dlouhodobého majetku Slouží k evidenci DM, každý majetek má svoji kartu, po vyřazení majetku se karty dále archivují a inventární číslo se po vyřazení nesmí použít na jiný majetek. Inventární karta obsahuje:

7 Inventární číslo Datum zařazení do dlouhodobého majetku Způsob pořízení Vstupní cena Technické údaje Metoda odepisování Doba odepisování Výše odpisů Způsob a datum vyřazení dlouhodobého majetku (poškození, zcizení, prodej, darování ) Příjmový pokladní doklad Dokumentuje příjem hotovosti do pokladny podniku. Mohou to být tržby z prodeje výrobků, služeb, zboží, úhrady vydaných faktur v hotovosti, převody peněz z účtu do pokladny. Na jeho základě se zaznamenávají příjmy v hotovosti do peněžního deníku. Výdajový pokladní doklad Dokumentuje výdej hotovosti z pokladny podniku, např. na nákup materiálu, výplaty mzdy, odvod hotovosti do banky, platby za služby apod.. Na jeho základě se provádí záznam výdajů do peněžního deníku. Součástí výdajového dokladu musí být paragon nebo faktura od dodavatele. V případě výplaty mzdy musíme mít zaměstnanci podepsané výplatní pásky (sáčky). Výpis z běžného účtu Vystavuje ho banka v intervalech dohodnutých ve smlouvě o zřízení běžného účtu. Tento doklad nám slouží k zaznamenání příjmů a výdajů do peněžního deníku, které proběhli bankovním převodem. Vždy musíme mít k dispozici fakturu na doložení příslušné transakce. Vnitřní účetní doklad Není pro něj speciální předtisk, lze ho vyhotovit i na obyčejný kancelářský papír, protože slouží k zaznamenávání pouze vnitřních operací podniku, součástí dokladu jsou potom další dokumenty např. při vystavení VUD na uvedení DM do provozu je to protokol o předání do provozu, při vystavení VUD na odpisy je součástí výpočet odpisů nebo odkaz na inventární karty, v případě vystavení VUD na mzdy je součástí mzdová a výplatní listina apod.

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci:

K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace se sídlem Laškov 21, 798 57 SMĚRNICE K PROVEDENÍ INVENTARIZACE MAJETKU K provedení inventarizace za rok 2012 v organizaci: Základní škola

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E

V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E příspěvk. org., r. 2014 1 Městské kulturní středisko, Mlýnská 152, Tišnov E K O N O M I C K Ý Ú S E K V N I T R O P O D N I K O V É S M Ě R N I C E (platnost pro r. 2015) OBSAH: 1/ A K T U Á L N Í Ú Č

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014

SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE. Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 13 ÚČETNÍ SMĚRNICE Tato směrnice nahrazuje: Směrnici č. 13 Účetní směrnice ze dne 01.05.2014 Datum platnosti od: 01.06.2015 Základní právní předpisy: - Zákon č.563/1991

Více

Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné Příloha Příloha č. 1 k usnesení Strana 1 / 1 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Statutární město Karviná Magistrát města Karviné

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007. Finanční řízení a předpisy Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Finanční řízení a předpisy Jméno a příjmení autora: Marcela Adámková Rok: 2007 - 2 - OBSAH 1) ÚVOD 2 2) OBECNÁ

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014

Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Zpráva o forenzním šetření hospodaření příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Červený Kostelec za období 01/2013 až 04/2014 Termín: leden - březen 2015 Obsah: strana: 1 Úvod... 5 1.1 Příjemce

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM

VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 1 TISKOVÉ A DISTRIBUČNÍ CENTRUM 1 VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 2 2 VZ hospodareni.qxd 16.9.2005 15:24 StrÆnka 3 Hospodaření JAN STEJSKAL EDICE VŮDCOVSKÁ

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

Majetek podniku KAPITOLA

Majetek podniku KAPITOLA Kapitola 2 Majetek podniku KAPITOLA 3 Členění majetku podniku Každý podnik byl založen s určitým podnikatelským záměrem vyrábět výrobky, poskytovat služby, prodávat zboží. K zajištění tohoto záměru musí

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více