PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí Verze 16 Znění účinné d:

2 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: Verze č.: 16 Č. j.: Stránka 1 z 235

3 Obsah A. Základní infrmace dkumentu...7 A.1 Úvd... 9 A.2 Definice pužívaných pjmů a zkratek A.2.1 Definice pužívaných pjmů A.2.2 Seznam zkratek A.3 Právní základ a další výchzí dkumentace A.4 Kntakty B. Obecná pravidla...20 B.1 Způsbilst výdajů B.1.1 Věcná způsbilst výdaje B.1.2 Přiměřenst výdaje B.1.3 Časvá způsbilst výdaje B.1.4 Místní způsbilst výdaje B.2 Pravidla způsbilsti pr některé druhy výdajů B.2.1 Přímé realizační výdaje B.2.2 Prjektvá příprava, autrský a technický dzr, zajištění bezpečnsti práce na stavbě (krdinátr BOZP) B.2.3 Vícepráce B.2.4 Daň z přidané hdnty B.2.5 Osbní náklady B.2.6 Přízení nemvitstí B.2.7 Prpagační patření B.2.8 Phledávky B.2.9 Kategrie veřejné pdpry specifikující způsbilst výdajů B.2.10 Pplatky za dnětí ze ZPF či PUPFL B.3 Nezpůsbilé výdaje B.4 Mdel hdncení žádsti pdpru B.5 Právní režim předmětu pdpry B.5.1 Právní vztah k předmětu pdpry a prvzvání B.5.2 Právní stav předmětu pdpry B.6 Priritní sy a specifické cíle B.6.1 Priritní sa 1: Zlepšvání kvality vdy a snižvání rizika pvdní B.6.2 Priritní sa 2: Zlepšvání kvality vzduší v lidských sídlech B.6.3 Priritní sa 3: Odpady a materiálvé tky, eklgické zátěže a rizika B.6.4 Priritní sa 4: Ochrana a péče přírdu a krajinu B.6.5 Priritní sa 5: Energetické úspry B.6.6 Alkace finančních prstředků Stránka 2 z 235

4 C. Administrace žádsti pdpru a prces realizace prjektu.10 0 C.1 Prcesy a pravidla pdání žádsti pdpru C.1.1 Před pdáním žádsti C.1.2 Příjem žádstí C.1.3 Pžadavky na předkládané dkumenty C.1.4 Synergické a kmplementární výzvy C.2 Prcesy a pravidla hdncení a výběru prjektů C.2.1 Kntrla frmálních náležitstí a kntrla přijatelnsti C.2.2 Věcné hdncení C.2.3 Výběr prjektů dpručených k financvání C.2.4 Infrmvání žadatele výsledku C.2.5 Řešení námitek a stížnstí žadatelů a příjemců pdpry C.3 Prcesy a pravidla uzavření právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry C.3.1 Příprava, vystavení Registrace akce a Rzhdnutí pskytnutí dtace a vyrzumění žadatelů 106 C.3.2 Dkládání pdkladů pr vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace (změna) C.3.3 Eknmické hdncení žadatele C.4 Prcesy a pravidla prjektvéh řízení C.5 Prcesy a pravidla administrace integrvaných nástrjů C.5.1 Integrvané územní investice (ITI) C.5.2 Kmunitně vedený místní rzvj (CLLD) C.6 Prcesy a pravidla finančníh řízení C.6.1 Zásady financvání náležitsti ŽP C.6.2 Metdy financvání žádsti platbu C.6.3 Náležitsti faktur a žádsti platbu C.6.4 Prvedení kntrl suvisejících s předlženými fakturami a ŽP C.6.5 Splufinancující subjekty, zamezení tzv. dvjímu financvání C.6.6 Jiný než ddavatelský způsb realizace a financvání (části) prjektu C.6.7 Finanční vypřádání C.6.8 Vratky a jiné krekce finančníh plnění prjektu C.6.9 Pstupy vydávání řídicích dkumentů včetně pstupů financvání rganizačních slžek státu (OSS) a státních příspěvkvých rganizací zřízených OSS, které spadají d resrtu MŽP 120 C.6.10 Pstupy vydávání řídicích dkumentů včetně pstupů financvání rganizačních slžek státu (OSS) a státních příspěvkvých rganizací zřízených OSS, které nespadají d resrtu MŽP 121 C.7 Prcesy a pravidla kntrl a auditů C.7.2 Finanční kntrla C.7.3 Vnější kntrlní systém OPŽP C.7.4 Nesrvnalsti a jejich řešení C.8 Závěrečné vyhdncení akce Stránka 3 z 235

5 C.8.1 Zpracvání závěrečnéh vyhdncení akce D. Infrmace k průřezvým blastem přípravy a realizace prjektů D.1 Publicita a prpagace D.1.1 Pvinnsti příjemců v rámci pvinné publicity D.2 Hrizntální principy D.3 Zadávání veřejných zakázek D.4 Veřejná pdpra a pdpra de minimis D.4.1 Právní rámec D.4.2 Specifika a náležitsti jedntlivých kategrií veřejných pdpr D.4.3 Psuzení veřejné pdpry v rámci jedntlivých PO OPŽP D.5 Prblematika indikátrů D.6 Prblematika mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací prjektu D.7 Mdul CBA, příjmy prjektu a zajištění udržitelnsti u PO D.7.1 Mdul CBA D.7.2 Prjekty generující příjem dle čl. 61 Obecnéh nařízení D.7.3 Jiné příjmy prjektu D.7.4 Udržitelnst prjektů v rámci Priritní sy D.8 Velké prjekty D.9 Archivace dkumentů u příjemce pdpry D.10 Pkyny k účtvání přijaté dtaci na úrvni příjemce D.11 Zadávací/výběrvé řízení na prvzvatele vdhspdářské infrastruktury D.11.1 Náležitsti zadávacíh/výběrvéh řízení na prvzvatele D.11.2 Přehled pdkladů k zadávacímu/výběrvému řízení na prvzvatele D.11.3 Pdmínky pr zadávání kncesních smluv maléh rzsahu D.11.4 Pstihy za prušení pravidel zadávacíh/výběrvéh řízení na prvzvatele E. Půjčka na vlastní zdrje prjektu OPŽP E.1 Administrace žádsti pdpru frmu půjčky E.1.1 Prcesy a pravidla pdání žádsti pdpru frmu půjčky E.1.3 Pkyny pr zajištění phledávek E.1.4 Prcesy a pravidla finančníh řízení půjčky Přílha č. 1 Pdklady k žádsti pdpru Priritní sa Specifický cíl Specifický cíl Specifické cíle 1.3 a Priritní sa Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC Priritní sa Stránka 4 z 235

6 1.3.1 Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl Priritní sa Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC 4.1 zajistit příznivý stav předmětu chrany nárdně významných chráněných území: Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC 4.3 psílit přirzené funkce krajiny: Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC 4.4 Zlepšit kvalitu prstředí v sídlech: Priritní sa Eknmické pdklady pžadvané k žádsti pdpru Přílha č. 2 Pdklady pr vydání RA a RPD / RPD / RPD (změna) Priritní sa Specifický cíl Specifický cíl Specifické cíle 1.3. a Priritní sa Priritní sa Priritní sa Priritní sa Eknmické pdklady pr vydání RPD s uknčeným výběrvým řízením Zajištění půjčky v rámci SFŽP Pkyny pr zajištění phledávek Přílha č. 3 Pdklady pr vydání ZVA Priritní sa Specifický cíl 1.1 a Specifický cíl 1.3 a Priritní sa Priritní sa Specifický cíl 3.1, 3.2, 3.3 a Specifický cíl Priritní sa Priritní sa Přílha č. 4 Přílhy k veřejné pdpře a pdpře de minimis Pdklady k veřejné pdpře předkládané k žádsti pdpru v členění pdle kategrií veřejné pdpry Nařízení Kmise (EU) č. 651/2014 se nepužije na následující pdpry (článek 1, dstavec 3): 217 Stránka 5 z 235

7 4.3 Hdncení, že žadatel není pdnikem v btížích Přílha I nařízení Kmise (EU) č. 651/2014 Definice malých a středních pdniků Pdpra dle ddílu 1 GBER Reginální pdpru nelze pskytnut v následujících případech: Nařízení Kmise (EU) č. 1407/2013 (de minimis) Nařízení Kmise (EU) č. 360/ Přílha č. 5 Vylučvací eknmické kritérium Přílha č. 6 Kategrizace subjektů OPŽP Přílha č. 7 Metdika rzvádějící pdmínky přílhy č. 6 Prgramvéh dkumentu OPŽP Stránka 6 z 235

8 A. Základní infrmace dkumentu Přehled změn Kapitla Ppis změny Zdůvdnění změny C.1.2 C C.6.2 D D D Přílha č. 1 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Přílha č. 1 Přílha č. 2 Zpřesněna infrmace týkající se trestníh stíhání žadatele v průběhu kmpletní administrace pdpřenéh prjektu Dplněn dpručení týkající se rzdělení případné fakturace zvlášť na investiční a neinvestiční prstředky v rámci jedné supisky dkladů na frmuláři ZjŽP Dplněna infrmace k administraci pzastávek V rámci pdkapitly přesun infrmace týkající se veřejné pdpry neb pdpry de minimis při kntrle přijatelnsti Písemná žádst musí být zadavateli dručena nejpzději 8 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání žádsti účast Upravena lhůta pr pdání nabídek na min. 25 kalendářních dnů de dne deslání výzvy k pdání nabídek Písemná žádst musí být zadavateli dručena nejpzději 8 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání žádsti účast V rámci PO 1, aktivity dplněna infrmace hledně patření na vdhspdářské infrastruktuře dle zákna č. 274/2001 Sb., vdvdech a kanalizacích Pdklady k žádsti pdpru u PO 4 dplněny infrmace týkající se dčasných staveb U PO 5 dplněny infrmace k energetickému štítku budvy týkající se minimálně pžadvané hdnty průměrnéh sučinitele prstupu tepla dle dst. 5.3 nrmy ČSN Dplněny pdklady pr eknmické hdncení předkládané k žádsti pdpru týkající se žadatelů, kteří jsu sučástí skupiny Dplněny pdklady u SC 1.1 relevantní pr prjekty vdvdů a kanalizací pr veřejnu ptřebu dle zákna č. 274/2001 Sb., vdvdech a kanalizacích Odpvědný pracvník Odbr právní Samstatné ddělení metdiky Samstatné ddělení metdiky Odbr metdický Odbr prvzvání vdhspdářské infrastruktury Odbr prvzvání vdhspdářské infrastruktury Odbr chrany vd AOPK ČR SOOPŽP Odbr chrany vzduší a OZE Samstatné ddělení metdiky Odbr chrany vd Datum platnsti změny Stránka 7 z 235

9 Přílha č. 4 Celý dkument V případě žadatelů pdniků, které jsu sučástí skupiny, hdncení žadatele prvádí SFŽP ČR Frmální a stylistické úpravy v celém dkumentu Samstatné ddělení metdiky Stránka 8 z 235

10 A.1 Úvd Pravidla pr žadatele a příjemce pdpry v Operačním prgramu Živtní prstředí (dále OPŽP ) sjedncují a zpřesňují administrativní pstupy prjektů v priritních sách 1 až 5. Pravidla jsu rzdělena d pěti základních částí, v nichž jsu pstupně definvány základní infrmace dkumentu, becná pravidla peračníh prgramu, administrace žádsti pdpru a prces realizace prjektu, infrmace k průřezvým blastem přípravy a realizace prjektů a v pslední části jsu uvedeny infrmace půjčkách na vlastní zdrje prjektu. Pr každu výzvu je účinné ustanvení části B, prcesy týkající se kntrly frmálních náležitstí a Přílha č. 1 dle verze Pravidel zveřejněných na k termínu vyhlášení výzvy, statní části jsu platné pr jedntlivé fáze administrace žádstí a realizace prjektů. Prcesy a pravidla uzavření právníh aktu pskytnutí / převdu pdpry uvedená v kap. C.3 jsu platná pr žádsti schvalvané na Výběrvé kmisi a Výběrvých kmisích následujících. Žadatelům a příjemcům Pravidla přináší ucelený přehled infrmací, které ptřebují na cestě k úspěšné realizaci prjektu pdpřeném z OPŽP v prgramvém bdbí Stránka 9 z 235

11 A.2 Definice pužívaných pjmů a zkratek A.2.1 Definice pužívaných pjmů Pr účely těcht pravidel se rzumí: Administrativním věřením úkn předcházející kntrle zalžený na věření dkumentů předlžených žadatelem neb příjemcem a vyknávaný na pracvišti věřujícíh. Aplikací MS2014+ suhrn prgramvéh vybavení Mnitrvacíh systému na prgramvé bdbí , ve kterém prbíhá administrace, mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci/realizaci za jedntlivé perace a prgramy. Fázvaným prjektem prjekt, jehž realizace je rzdělena d dvu prgramvých bdbí ve smyslu Rzhdnutí Kmise C (2013)1517 ze dne (tj. 2. fáze prjektu, přičemž 1. fáze již byla pdpřena v OPŽP ). Finančním nástrjem nástrj definvaný články 37 až 46 becnéh nařízení, jehž prstřednictvím lze pskytvat návratné frmy pdpry. CBA cst benefit analysis, v překladu analýza nákladů a přínsů je analytický nástrj, který se pužívá k hdncení investičních rzhdnutí s cílem psudit jejich příns k cílům dané intervence, ptažm k cílům plitiky sudržnsti EU. Aplikace pr CBA, která je sučástí MS2014+, bsahuje finanční a eknmicku část. Hdncením prjektů část prcesu schvalvání prjektů, která zahrnuje fáze: kntrla frmálních náležitstí, hdncení přijatelnsti a věcné hdncení, které vyknává hdntitel. Integrvanu územní investicí nástrj pr realizaci integrvaných strategií rzvje území umžňující krdinaci navzájem prvázaných a územně zacílených intervencí z různých priritních s jednh či více ESI fndů. Řešené území představuje sídelní aglmerace či knurbace (suměstí) a jejich spádvé území vymezené na základě funkčních vazeb. Integrvaným nástrjem subr navzájem prvázaných a územně zacílených intervencí z různých priritních s / pririt jednh či více prgramů ESI fndů. Integrvané nástrje služí k realizaci integrvaných strategií rzvje území viz Integrvaná územní investice a Kmunitně vedený místní rzvj. Kmunitně vedeným místní rzvjem nástrj pr zapjení byvatel neb uživatelů území d plánvacích prcesů a realizace rzvje území na místní úrvni. Kntrlu na místě způsb výknu kntrly, který se prvádí u fyzických a právnických sb zapjených d systému řízení neb využívání finančních prstředků z ESI fndů pdle pstupu stanvenéh kntrlním řádem. Při kntrle na místě pracuje kntrlující s dkumenty, má k dispzici všechny dklady suvisející s perací a data věřuje přím v infrmačních systémech příjemce (např. účetní systém, evidence majetku, infrmační systém dkumentující dcházku atd.). Stránka 10 z 235

12 Místní akční skupinu místní splečenství slžené ze subjektů, které zastupují veřejné a sukrmé místní scieknmické zájmy (skupiny bčanů, neziskvé rganizace, subjekty sukrmé pdnikatelské sféry, subjekty veřejné správy, bce, svazky bcí apd.), přičemž na rzhdvací úrvni nesmí ani veřejný sektr, ani žádná z jedntlivých zájmvých skupin představvat více než 49 % hlasvacích práv. Místní akční skupina navrhuje a prvádí strategii místníh rzvje v suladu s čl. 34 becnéh nařízení. Nesrvnalstí prušení právních předpisů EU neb ČR v důsledku jednání neb pmenutí hspdářskéh subjektu 1, které vede neb by mhl vést ke ztrátě v suhrnném rzpčtu EU neb ve veřejném rzpčtu ČR, a t zapčtením neprávněnéh výdaje d suhrnnéh rzpčtu EU neb d veřejnéh rzpčtu ČR. V případě vyměření dvdu za prušení rzpčtvé kázně dle zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech, a dle zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, zásadně platí, že v důsledku prušení rzpčtvé kázně (dále PRK ) dšl neb mhl djít ke ztrátě ve veřejném rzpčtu ČR, a t zapčtením neprávněnéh výdaje. Za nesrvnalst se však nepkládá prvedení neprávněnéh výdaje OSS za předpkladu, že djde k dhalení tht neprávněnéh výdaje a prvedení dstatečné finanční pravy před schválením žádsti platbu ze strany ŘO. Za nesrvnalst se dále nepkládá prvedení neprávněnéh výdaje na úrvni příjemce, pkud se jedná dtaci pskytvanu v režimu ex-ante a zárveň za předpkladu, že djde k dhalení tht neprávněnéh výdaje a prvedení dstatečné finanční pravy před schválením žádsti platbu. Tyt případy však budu nadále představvat pdezření na PRK, jež budu předávány příslušným rgánům finanční správy (dále OFS ). Trestný čin spáchaný v suvislsti s realizací prgramů neb prjektů splufinancvaných z rzpčtu EU se vždy pvažuje za nesrvnalst. Nezpůsbilými výdaji výdaje, které nemhu být splufinancvány z ESI fndů, nebť nejsu v suladu s příslušnými předpisy EU, nárdními pravidly a dalšími pravidly stanvenými pskytvatelem pdpry či pdmínkami právníh aktu pskytnutí pdpry. Operací prjekt, smluva, patření neb skupina prjektů, které byly vybrány řídicím rgánem neb z jeh pvěření v suladu s kritérii pr OPŽP. v suvislsti s finančními nástrji tvří peraci finanční příspěvky z prgramu na finanční nástrje a následná finanční pdpra, kteru tyt finanční nástrje pskytují. Pravidlem 3E princip hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti. Prjektem ucelený subr aktivit financvaných z prgramu, které směřují k dsažení předem stanvených a jasně definvaných měřitelných cílů. Prjekt je realizván v určeném časvém hrizntu pdle zvlené strategie a s daným rzpčtem. Prjektem vytvářejícím příjmy pdle čl. 61 becnéh nařízení prjekt, který spadá d půsbnsti článku 61 becnéh nařízení a zahrnuje v sbě účtvání pplatků hrazených přím uživateli (např. za pužívání infrastruktury, pplatky uživatelů za pskytvání služeb neb prdej neb prnájem pzemků či budv) s celkvými způsbilými výdaji nad 1 mil. EUR před uplatněním článku 61. Příspěvek z ESI fndů na takvé prjekty nesmí přesáhnut sučasnu hdntu investičních nákladů na peraci p dečtení sučasné hdnty čistéh příjmu určené pdle čl. 61 becnéh nařízení. Z evrpské úrvně jsu prjekty, které pdléhají pravidlům veřejné pdpry, vylučeny z aplikace ustanvení čl. 61. Předmětem pdpry věci, které mají být s pžadvanu pdpru přízené (ppřípadě reknstruvané, upravené neb jinak výrazně zhdncené), a ve stanvených případech i budvy (stavby) a pzemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny. Předmětem pdpry jsu rvněž patření (např. prvedení zateplení 1 Hspdářským subjektem se rzumí subjekt zapjený d realizace prgramů neb prjektů splufinancvaný z rzpčtu EU. Stránka 11 z 235

13 budvy, výsadba zeleně apd.) a přízení ptřebné dkumentace (např. studie pr prtipvdňvá, gelgická, důlní patření apd.). Příjemcem veřejný neb sukrmý subjekt zdpvědný za zahájení, realizaci či udržení perace splufinancvané z ESI fndů, který na základě právníh aktu pskytnutí / převdu finanční pdpry a při splnění v něm stanvených pdmínek předkládá řídicímu rgánu, zprstředkujícímu subjektu neb platební agentuře žádst platbu (resp. jedntnu žádst neb žádst dtaci) a přijímá nárkvané finanční prstředky z veřejných rzpčtů. Pr účely určení, zda je příjemce veřejným neb sukrmým subjektem, se pužije přílha č. 6 těcht Pravidel. Půjčku z Nárdních prgramů SFŽP plánvaná půjčka ze zdrjů SFŽP na vlastní zdrje žadatele. Registrace akce a Rzhdnutí pskytnutí dtace (dále též puze RA a RPD") právní akt upravený záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, knkrétně pak ustanvení 14 tht zákna. Tímt právním aktem, který vydává řídicí rgán, jsu peněžní prstředky pskytvány přím příjemci. Tt rzhdnutí bsahuje zejména infrmace příjemci dtace, účelu dtace, výši pmci z finančních nástrjů, časvý harmngram a pdmínky užití dtace. Řídicím rgánem Ministerstv živtníh prstředí, které je zdpvědné za účelné, efektivní a hspdárné řízení a prvádění Operačníh prgramu Živtníh prstředí v suladu se zásadami řádnéh finančníh řízení. Řídicí rgán vyknává činnsti v suladu s čl. 125 becnéh nařízení. Synergií věcná vazba mezi dvěma a více prjekty předlženými d dvu či více prgramů stejným neb více žadateli/příjemci, jejich sučasné, resp. bezprstředně návazné půsbení má ptenciál přinést vyšší efekt ve srvnání se sučtem efektů každéh z prjektů realizvanéh dděleně. Termínem zahájení realizace prjektu u stavebních prjektů den předání staveniště pdle prtklu předání staveniště. U nestavebních prjektů se za termín zahájení realizace pvažuje den uzavření smluvy díl neb den uzavření kupní smluvy. Předpkládaný termín se v IS KP14+ vyplňuje na zálžce Prjekt. Termínem uknčení prjektu datum schválení závěrečné zprávy realizaci prjektu. Datum schválení se žadateli v IS KP14+ zbrazí pd zálžku Zprávy realizaci. Termínem uknčení realizace prjektu datum vydání klaudačníh suhlasu, známení užívání pdle příslušných ustanvení stavebníh zákna v platném znění neb termín schválení prtklu předání a převzetí díla (v případech, kdy se na realizaci prjektu nevyžaduje stavební pvlení). v případě, kdy realizace prjektu nepdléhá klaudaci neb nedchází k předání díla frmu předávacíh prtklu, rzumí se termínem uknčení realizace prjektu datum úhrady pslední dlužné částky ddavatelům neb uknčení aktivit na prjektu financvaném z OPŽP. Rzhdné je datum, které nastane pzději. Předpkládaný termín se v IS KP14+ vyplňuje na zálžce Prjekt. Udržitelnstí prjektu dba, p kteru musí příjemce udržet výstupy prjektu v suladu s čl. 71 becnéh nařízení. Dba udržitelnsti se pčítá d data, kdy prjekt v MS2014+ nabyl centrální stav Prjekt finančně uknčen ze strany ŘO, cž je stav, kdy je příjemci schválen pslední vyúčtvání, příp. závěrečná žádst platbu. K udržení výstupů prjektu, pkud je t dle čl. 71 becnéh nařízení relevantní, je příjemce pdpry zavázán v právním aktu pskytnutí / převdu pdpry, ve kterém pskytvatel pdpry dbu udržitelnsti blíže specifikuje. Ddržení závazku udržitelnsti může být předmětem kntrly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění pvinnsti udržitelnsti může být příjemci v krajním případě ulžen vrácení pdpry neb její části. Stránka 12 z 235

14 Územně samsprávnými celky Územní celky, které mají práv na samsprávu tedy bce, města a kraje, též municipality. Velkým prjektem prjekt financvaný z prstředků EFRR či FS slžený z řady prací, činnstí neb služeb, které jsu určeny k dsažení nedělitelnéh úklu přesné hspdářské neb technické pvahy, s jasně určenými cíli, jehž celkvé způsbilé náklady přesahují 50 mil. EUR, resp. 75 mil. EUR v případě prjektů přispívajících k naplňvání tematickéh cíle 7 (tj. pdpra udržitelné dpravy a dstraňvání překážek v klíčvých síťvých infrastrukturách). Veřejnu pdpru každá pdpra pskytnutá v jakékliv frmě státem neb z veřejných prstředků, která narušuje neb může narušit hspdářsku sutěž tím, že zvýhdňuje určité pdniky neb určitá dvětví výrby a vlivňuje bchd mezi členskými státy. Pdpra, která splňuje uvedená kritéria, je becně zakázána. Výjimky z becnéh zákazu pskytvání veřejné pdpry mhu být pvleny ve frmě nařízení (např. blkvé výjimky, pdpra de minimis) či na základě individuálníh rzhdnutí Evrpské kmise (tzv. ntifikace). Veřejnu zakázku zakázka realizvaná na základě písemné smluvy (příp. písemné bjednávky tam, kde t tat Pravidla výslvně dvlují) mezi zadavatelem a jedním či více ddavateli, jejímž předmětem je úplatné pskytnutí ddávek či služeb neb úplatné prvedení stavebních prací. Pstup při zadávání veřejných zakázek se řídí příslušným záknem 2 a těmit Pravidly. Výběrvým řízením pstup zadavatele při zadávání veřejné zakázky nespadající pd záknný režim a t d zahájení výběrvéh řízení až d uzavření smluvy neb d zrušení výběrvéh řízení. Výdajem úbytek peněžních prstředků neb peněžních ekvivalentů bez hledu na účel jejich pužití. Pr účely těcht Pravidel jsu pjmy výdaje/náklady pvažvány za synnyma. Výzvu aktivita řídicíh rgánu či zprstředkujících subjektů vyzývajících ptenciální žadatele k pdání žádsti pdpru pdle předem stanvených pdmínek. Žádsti pdpru jsu přijímány ve výzvu stanveném bdbí. Výzvu klvu sutěžní typ výzvy, kde jsu prjekty prvnávány mezi sebu. Pdpru bdrží prjekty, které splní pdmínky pr pskytnutí pdpry, v přadí d nejlepšíh pdle výsledku věcnéh hdncení až d přidělení celé alkace výzvy. Výzvu průběžnu nesutěžní typ výzvy, kde si prjekty v rámci získání pdpry vzájemně neknkurují. Hdntí se puze splnění pdmínek pr pskytnutí pdpry, které jsu dpředu stanveny ŘO/ZS. Příjemcům, jejichž prjekty splní dané pdmínky, je pskytvána pdpra v přadí, v jakém pdali žádst pdpru, až d přidělení celé alkace výzvy na jedntlivé prjekty. Zadávacím řízením pstup zadavatele při zadávání veřejné zakázky pdle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů, případně zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. 2 Zákn č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů, případně zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. Stránka 13 z 235

15 Zemědělsku prvvýrbu prdukce prduktů rstlinné a živčišné výrby uvedených v přílze I Smluvy fungvání EU, aniž by byly prvedeny jakékli další perace měnící pvahu těcht prduktů. Zprávu realizaci perace zpráva stavu realizace perace, kteru předkládá příjemce řídicímu rgánu neb zprstředkujícímu subjektu. Obsahem zprávy jsu infrmace pstupu realizace perace (vč. plnění harmngramu, splnění pvinné publicity), přínsech perace pr cílvé skupiny, údaje financvání prjektu, prblémy vzniklé při realizaci perace, plnění mnitrvacích indikátrů atd. Zprstředkujícím subjektem Státní fnd živtníh prstředí ČR (dále též Fnd ) a/neb Agentura chrany přírdy a krajiny ČR, jež byly pvěřeny výknem některých funkcí řídicíh rgánu. Způsbilými výdaji výdaje vynalžené na stanvený účel a v rámci bdbí stanvenéh v právním aktu pskytnutí / převdu finanční pdpry, které jsu v suladu s příslušnými předpisy EU a ČR, příslušným metdickým pkynem MMR-NOK a dalšími pravidly stanvenými řídicím rgánem pr daný prgram. Žadatelem knkrétní subjekt ze skupiny právněných žadatelů, který pdal žádst pdpru. Žadatel přestává být žadatelem v kamžiku, kdy se stane příjemcem, neb když je jeh žádst pdpru vylučena z prcesu schvalvání perací. Žádstí platbu na úrvni prjektu dkument předlžený příjemcem příslušnému řídicímu rgánu, zprstředkujícímu subjektu neb platební agentuře jak pdklad k prplacení realizvaných způsbilých výdajů, v případě kmbinvaných plateb se jedná výdaje za dsud prvedené, avšak neuhrazené práce/ddávky/služby. Žádst musí být dlžena ptřebnými dklady (např. kpie účetních dkladů, výpisy z účtů, dkumentace dkládající dsažení jedntek v případě prjektů s jedntkvými náklady apd.). Žádst platbu je příjemcem vystavená jak zjedndušená žádst platbu. P určení způsbilých výdajů prjektvým manažerem se jedná žádst platbu. Žádstí pdpru žádst, kteru vyplňuje žadatel a kteru předkládá s cílem získat finanční pdpru v rámci prgramu pr předkládaný prjekt. Žádst musí být zpracvána v suladu s pdmínkami prgramu. Stránka 14 z 235

16 A.2.2 Zkratka AD AO AOPK ČR AR BAT BCP BOZP BRKO BRO BV CLLD CLP, nařízení CZK CZV CZT ČHMÚ ČIŽP ČKA ČNB ČOV DPH DS EDS EEAG EFRR EIA EK ENVI indikátry EPC ES ESIF EŠOB EU EÚD EVL FIDIC P&DB FS FM FN FP FÚ FV GBER Seznam zkratek Celý název autrský dzr auditní rgán Agentura chrany přírdy a krajiny ČR analýza rizik nejlepší dstupné techniky (Best Available Techniques) Burza cenných papírů Bezpečnst a chrana zdraví při práci bilgicky rzlžitelný kmunální dpad bilgicky rzlžitelný dpad bankvní výpis Kmunitně vedený místní rzvj; nástrj plitiky sudržnsti na bdbí pr místní rzvj a rzvj venkvských, městských a příměstských blastí Nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikaci, značvání a balení látek a směsí, změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a změně nařízení (ES) č. 1907/2006 měna Česká kruna (Kč) celkvé způsbilé výdaje centrální zásbvání teplem Český hydrmeterlgický ústav Česká inspekce živtníh prstředí Česká kmra architektů Česká nárdní banka čistírny dpadních vd daň z přidané hdnty datvá schránka evidenční dtační systém sučást systému ISPROFIN Pkyny ke státní pdpře v blasti živtníh prstředí a energetiky (Envirnment and Energy Aid Guidelines) Evrpský fnd reginálníh rzvje psuzení vlivu na živtní prstředí (Envirnmental Impact Assessment) Evrpská kmise envirnmentální indikátry pskytvání energetických služeb s garantvanu úspru energie neb též energetické služby se záruku (Energy Perfrmance Cntracting) Evrpské splečenství Evrpské strukturální a investiční fndy Energetický štítek bálky budvy Evrpská unie Evrpský účetní dvůr evrpsky významná lkalita Žlutá kniha FIDIC; Obchdní pdmínky zakázek a prací typu Ddej a Vyprjektuj-Pstav, (t.j. kdy prjektvu dkumentaci zajišťuje zhtvitel) dle FIDIC, tj. Mezinárdní federace knzultačních inženýrů (Fédératin Internatinale Des Ingénieurs-Cnseils) Fnd sudržnsti finanční manažer finanční nástrj Finanční plán finanční úřad ftvltaický nařízení Kmise (EU) č. 651/2014 ze dne , kterým se v suladu s články 107 a 108 Smluvy prhlašují určité kategrie pdpry za slučitelné Stránka 15 z 235

17 s vnitřním trhem GHS Glbálně harmnizvaný systém klasifikace a značvání chemických látek CHKO Chráněná krajinná blast CHÚ chráněné území IAS invazivní nepůvdní druh IN integrvaný nástrj IS infrmační systém ISIN mezinárdní identifikační čísl cennéh papíru (Internatinal Securities Identificatin Number) IS KP14+ infrmační systém kncvéh příjemce pr bdbí ISKO Infrmační systém kvality vzduší ISPROFIN infrmační systém prgramvéh financvání ITI Integrvané územní investice; nástrj pr realizaci integrvaných strategií rzvje území KO kmunální dpad KP krajské pracviště SFŽP ČR LHP lesní hspdářský plán MAS místní akční skupina MF Ministerstv financí ČR MMR Ministerstv pr místní rzvj ČR MP metdický pkyn Metdický pkyn finančních tků splufinancvaných z Evrpských MPFT strukturálních fndů, Fndu sudržnsti a Evrpskéh námřníh a rybářskéh fndu na prgramvé bdbí (s účinnstí d 1. listpadu 2015); schválen usnesením vlády č. 837 ze dne 15. října 2014 MS2014+ Mnitrvací systém MSP malé a střední pdniky MVN malá vdní nádrž MZD melirační a zpevňující dřeviny MŽP Ministerstv živtníh prstředí ČR NČI Nárdní číselník indikátrů NKÚ Nejvyšší kntrlní úřad NP Nárdní park NP SFŽP Nárdní prgramy SFŽP NPP Nárdní přírdní památka NPR Nárdní přírdní rezervace NUTS nmenklatura územních statistických jedntek NZV nezpůsbilé výdaje OEREŠ Odbr envirnmentálních rizik a eklgických škd (MŽP) OFS rgán finanční správy OLAF Úřad pr bj prti pdvdům OP chranné pásm zvláště chráněných území OPŽP Operační prgram Živtní prstředí OR MŽP Odbr rzpčtu MŽP ORP bce s rzšířenu půsbnstí OSS rganizační slžka státu OZE bnvitelné zdrje energie PCO platební a certifikační rgán PD prjektvá dkumentace PDP přenesená daňvá pvinnst PENB Průkaz energetické nárčnsti budvy PM prjektvý manažer PO priritní sa prgramu PO ptačí blast POH plán dpadvéh hspdářství PP přírdní památka PR přírdní rezervace PRK prušení rzpčtvé kázně Stránka 16 z 235

18 PRV PrŽaP PS PUPFL PVC RA RMS RPD RPJ ŘO SC SCLLD SEZ SFŽP ČR SGEI SJM SMVS SOHZ SD SP SP SPO SR StV SZTE TDG TDI TV TZL ÚOHS ÚSC ÚSES VHI VÚME VP VZ ZCHÚ ZEVO ZF ZjŽP ZOR ZPF ZS ZV ZVA ZVZ ZZVZ ŽP Prgram rzvje venkva Pravidla pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP (tent dkument) plystyren pzemek určený k plnění funkcí lesa plyvinylchlrid Registrace akce RM-Systém, česká burza cenných papírů Rzhdnutí pskytnutí dtace / Stanvení výdajů na financvání akce rganizační slžky státu rční pracvní jedntka řídicí rgán specifický cíl (v rámci priritní sy prgramu) Strategie kmunitně vedenéh místníh rzvje stará eklgická zátěž Státní fnd živtníh prstředí České republiky viz SOHZ níže Splečné jmění manželů správa majetku ve vlastnictví státu sučást systému ISPROFIN závazek veřejné služby (Services f General Ecnmic Interest, SGEI), též služby becnéh hspdářskéh zájmu smluva díl Dkumentace skutečnéh prvedení státní pdnik státní příspěvkvá rganizace státní rzpčet stanvení výdajů na financvání akce rganizační slžky státu sustava zásbvání tepelnu energií přeprava nebezpečnéh zbží (Transprtatin f Dangerus Gds) technický dzr investra teplá vda tuhé znečišťující látky Úřad pr chranu hspdářské sutěže územně samsprávné celky územní systém eklgické stability vdhspdářská infrastruktura Vybrané údaje majetkvé evidence veřejná pdpra vlastní zdrje zvláště chráněná území zařízení energetickéh využití dpadu zálhvá faktura / zálhvé faktury zjedndušená žádst platbu Zpráva realizaci zemědělský půdní fnd zprstředkující subjekt (AOPK ČR a SFŽP ČR) způsbilé výdaje závěrečné vyhdncení akce zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů zákn č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů žádst platbu Stránka 17 z 235

19 A.3 Právní základ a další výchzí dkumentace Pdpra v rámci OPŽP se pskytuje na základě vydanéh RPD, případně RA a RPD 3, v němž jsu stanveny pdmínky pr čerpání finančních prstředků. RPD případně RA a RPD nabývá účinnsti dnem pdpisu pskytvatelem dtace. Na vydání RPD případně RA a RPD se nevztahují becné právní předpisy správním řízení ( 14 dst. 5 zákna č. 218/2000 Sb.) a je vylučen jeh sudní přezkumání. Prti RPD případně RA a RPD se nelze dvlat, ani pdat jiný pravný prstředek. Zákny ČR (ve znění pzdějších předpisů): zákn č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, zákn č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů (rzpčtvá pravidla), zákn č. 248/2000 Sb., pdpře reginálníh rzvje, zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých suvisejících záknů (zákn finanční kntrle), zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, zákn č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek. Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady: nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, splečných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu, becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti a Evrpském námřním a rybářském fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále becné nařízení ), nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013, Fndu sudržnsti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, Evrpském fndu pr reginální rzvj, zvláštních ustanveních týkajících se cíle Investice pr růst a zaměstnanst a zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 a další specifická legislativa. 3 V případě, že je žadatelem rganizační slžka státu, je pdpra v rámci OPŽP pskytvána na základě Stanvení výdajů na financvání akce rganizační slžky státu. Stránka 18 z 235

20 A.4 Kntakty Zprstředkující subjekt Státní fnd živtníh prstředí ČR Olbrachtva 2006/9, Praha 4 tel: fax: web: Zprstředkující subjekt pr PO4 Agentura chrany přírdy a krajiny ČR Kaplanva 1931/1, Praha 11 Chdv tel.: sekretariát ředitele fax: web: Stránka 19 z 235

21 B. Obecná pravidla B.1 Způsbilst výdajů Pdpra z OPŽP může být pskytnuta puze na způsbilý výdaj. Tím je takvý výdaj, který: a) je v suladu s právními předpisy (tj. s legislativu ČR a EU), b) je v suladu s pravidly OPŽP a pdmínkami pdpry, c) je přiměřený (dpvídá cenám v místě a čase bvyklým) a je vynalžen v suladu s Pravidlem 3E, 4 d) vznikl a byl uhrazen příjemcem pdpry v bdbí d d , e) má vazbu na pdprvaný regin a rvněž f) je řádně identifikvatelný, prkazatelný a dlžitelný. Uvedené pdmínky musejí být naplněny zásadně kumulativně, tedy všechny zárveň. Jestliže není kterákliv z uvedených pdmínek naplněna, nelze výdaj pvažvat za způsbilý. Pr příspěvek z OPŽP jsu pdmínky způsbilsti rzřazeny pdle čtyř hledisek, která jsu blíže specifikvána v následujících kapitlách. B.1.1 Věcná způsbilst výdaje Hledisk věcné způsbilsti výdaje vyžaduje naplnění tří kumulativních pdmínek. Ty spčívají v tm, že výdaj: 1) je realizván v suladu s právními předpisy, 5 B.1.2 2) naplňuje pravidla prgramu a pdmínky 6 pdpry a 3) je přím a výhradně spjen s realizací prjektu a je sučástí jeh rzpčtu. Přiměřenst výdaje Přiměřenstí výdaje se rzumí dsažení ptimálníh vztahu mezi jeh hspdárnstí, účelnstí a efektivnstí. B.1.3 Časvá způsbilst výdaje Způsbilým výdajem pr příspěvek z OPŽP je z časvéh phledu výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem v bdbí d d Příjemce nemůže získat pdpru na prjekt, u kteréh uplynul termín uknčení realizace před předlžením žádsti pdpru. Za vznik výdaje se pvažuje kamžik reálnéh uskutečnění pžadvanéh plnění (datum uskutečnění zdanitelnéh plnění na faktuře, datum reálnéh vyknání prací, datum ddání předmětu pdpry apd.). Úhradu výdaje se rzumí vynalžení zdrje příjemcem, s nímž je spjen nárk na dpvídající plnění (platba ddavateli, mzda apd.). Z hlediska časvé způsbilsti se výdaj musí vztahvat k bdbí realizace prjektu. Výdaje vzniklé v bdbí p uknčení realizace prjektu z prstředků OPŽP nejsu způsbilé pr příspěvek z OPŽP. B.1.4 Místní způsbilst výdaje Z hlediska umístění prjektů platí becná zásada, že výdaj prjektu je způsbilý, pkud je prjekt realizván na území ČR. Pdpra z EFRR v rámci SC 3.5, PO 4 a SC 5.2 se vztahuje na území méně rzvinutých reginů sudržnsti NUTS II České republiky, které spadají d cíle plitiky sudržnsti Knvergence (tj. celá ČR mim území hl. m. Prahy). Pdpra z FS se vztahuje na území celé České republiky (úrveň NUTS I). 4 Srv. 2 zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle. 5 Veškeré výdaje, které mhu být pdpřeny příspěvkem z ESI fndů, musejí být realizvány v suladu s právními předpisy EU, ČR a mezinárdními smluvami, které jsu sučástí právníh řádu ČR. 6 Za způsbilý může být ve vztahu k předmětné pdmínce uznán puze takvý výdaj, který je vynalžen v suladu s příslušným specifickým cílem OPŽP, splňuje pravidla prgramu, pdmínky dané knkrétní výzvu pr předkládání žádstí pdpru a zárveň pdmínky dané právním aktem pskytnutí pdpry uzavřeným mezi jejím pskytvatelem a příjemcem. Stránka 20 z 235

22 B.2 Pravidla způsbilsti pr některé druhy výdajů Za účelem jedntnéh přístupu k psuzvání způsbilsti některých výdajů jsu stanvena níže uvedená specifická pravidla či mezení. V rámci specifické úpravy jsu řešeny: B.2.1 1) přímé realizační výdaje, 2) prjektvá příprava, autrský a technický dzr, zajištění bezpečnsti práce na stavbě (krdinátr BOZP), 3) vícepráce max. d výše způsbilých méněprací, 4) daň z přidané hdnty, 5) sbní náklady (PO 1 SC 1.4, PO 2 SC 2.1, PO 3 SC 3.4 a PO 4 SC 4.1 a SC 4.2, SC 4.3), 6) přízení nemvitstí (neplatí pr SC 3.4), 7) prpagační patření, 8) phledávky, 9) kategrie veřejné pdpry specifikující způsbilst výdajů, 10) pplatky za dnětí ze ZPF či PUPFL. Přímé realizační výdaje Přímé realizační výdaje jsu výdaje dle jedntlivých priritních s přím přispívající ke splnění cílů příslušnéh prjektu. D přímých realizačních výdajů lze zahrnut i výdaje na dkumentaci skutečnéh prvedení. Napak nelze zahrnut prjektvu přípravu, technický dzr investra, autrský dzr, krdinátra BOZP a výdaje na zajištění publicity prjektu. B.2.2 Prjektvá příprava, autrský a technický dzr, zajištění bezpečnsti práce na stavbě (krdinátr BOZP) Za způsbilé výdaje v rámci prjektvé přípravy jsu pvažvány výdaje na zpracvání: prjektvé dkumentace a dkumentace pr prvádění stavby (dle vyhlášky č. 499/2006, dkumentaci staveb, ve znění pzdějších předpisů) a/neb investiční záměr v případě dvuklvých výzev, studie prveditelnsti (je-li pžadvána), dalších pdkladvých studií a analýz dle specifických pžadavků jedntlivých pririt a typu prjektu (hydrgelgický průzkum, dbrný psudek, analýza rizik, ptvrzení, že žadatel není pdnikem v btížích, rzptylvá studie, energetický psudek, technick-eknmická analýza, studie systému sídelní zeleně, analýza ptenciálu prdukce dpadů, bilgické psuzení), finanční a eknmické analýzy (jsu-li pžadvány), prjektvé dkumentace pr prjekty ddávek, zadávací dkumentace dle ZVZ či ZZVZ (případně dle dkumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP , který je nedílnu sučástí těcht Pravidel a je k dispzici na ficiálních webvých stránkách včetně rganizace zadávacíh neb výběrvéh řízení. Způsbilým výdajem je puze zadávací dkumentace na realizaci danéh patření, nikliv na přípravu prjektu a dbrný dzr, plán BOZP a výkn dzru BOZP, žádsti včetně vyplnění v IS KP14+, přičemž maximální způsbilá částka, kteru lze na zpracvání žádsti nárkvat, je Kč bez DPH, manažerské řízení přípravy a realizace prjektu 7. 7 Jedná se statní činnsti explicitně nevyjmenvané v kap. B.2.2 těcht Pravidel, a t ve všech fázích prjektu (např. zpracvání ZR včetně ŽP, pdkladů pr vydání RPD a ZVA, tzn. p celý živtní cyklus prjektu). Musí se jednat ddavatelsky zajištěné služby (mim SC 3.4 a všechny SC PO 4 v případě rezrtních rganizací MŽP). Pdpru OPŽP na tyt služby není mžné čerpat frmu sbních nákladů (mim SC 3.4 a všechny SC PO 4 v případě rezrtních rganizací MŽP). Pd manažerské řízení přípravy a realizace prjektu nelze zahrnut výdaje na pradenské služby, kdy pradce nenese skutečnu dpvědnst za prvedení samtnéh úklu, nýbrž pmáhá těm, kteří tut dpvědnst mají. Stránka 21 z 235

23 Výše uvedené výdaje na prjektvu přípravu jsu způsbilé v případě ddržení následujících pdmínek: 1) vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace, 2) vznik a úhrada výdajů na přípravu prjektu p , 3) pstup při výběru zpracvatele je v suladu se ZVZ či ZZVZ, případně s dkumentem Zadávání veřejných zakázek v OPŽP , vždy ve znění účinném ke dni zahájení zadávacíh neb výběrvéh řízení. U prjektů lze uplatnit výdaje na činnst dbrnéh technickéh neb autrskéh dzru. Výdaje na přípravu prjektu a na činnst dbrnéh technickéh neb autrskéh dzru lze pvažvat za způsbilé maximálně d výše 6 10 % z celkvých způsbilých přímých realizačních výdajů prjektů dle níže uvedených limitů: 10 % u prjektů, jejichž celkvé způsbilé přímé realizační výdaje nepřesahují 1 mil. Kč, 8 % u prjektů, jejichž celkvé způsbilé přímé realizační výdaje nepřesahují 3 mil. Kč, 7 % u prjektů, jejichž celkvé způsbilé přímé realizační výdaje nepřesahují 10 mil. Kč, 6 % u prjektů, jejichž celkvé způsbilé přímé realizační výdaje jsu vyšší než 10 mil. Kč. Výdaje na technický neb autrský dzr nelze zahrnut d způsbilých výdajů v případě prjektů realizvaných frmu sbních nákladů. V případě prjektů realizvaných částečně ddavatelským způsbem a částečně frmu sbních nákladů lze výdaje na technický neb autrský dzr zahrnut d té části celkvých přímých způsbilých výdajů, která bude určena na financvání té části prjektu, jež je realizvána prstřednictvím ddavatele. V případě vzniku méněprací se nemění výše stanvených způsbilých výdajů na prjektvu přípravu, autrský a technický dzr a zajištění bezpečnsti práce na stavbě dle tét kapitly. Výše těcht způsbilých výdajů je stanvena v právním aktu zakládajícím mžnst financvání a vlivem méněprací se nemění. B.2.3 Vícepráce Za způsbilé vícepráce jsu pvažvány stavební práce, ddávky a/neb služby, které nejsu zahrnuté v předmětu díla dle smluvy, ale zhtvitel se s bjednatelem dhdl na jejich prvedení a dané změny na prjektu byly dsuhlaseny SFŽP ČR. V suvislsti s vícepracemi dchází ke vzniku vícenákladů, jimiž je každé překrčení jedntlivé plžky výkazu výměr u stavebních prací, v případě ddávek či služeb ptm každé překrčení jedntlivé plžky seznamu ddávek či služeb. Plžkvé vícenáklady (vícepráce) lze ze strany příjemce nárkvat puze v případech, kdy se jedná bjektivní, věcně správné výdaje vzešlé na straně příjemce pdpry nutné pr realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů prjektu. Sučasně se musí jednat změny, které jsu v suladu se záknem č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů, resp. pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů, případně dle dkumentu Zadávání veřejných zakázek v OPŽP , a t pdle th, který z uvedených dkumentů se na zadávací řízení aplikuje. D způsbilých výdajů lze zahrnut vícepráce, které jsu financvány max. d výše způsbilých méněprací na příslušné SD v rámci téhž prjektu. Sučasně platí, že není mžné genervat účelvé méněpráce za účelem rzšíření prjektu. V případě zakázky administrvané mim režim zákna se pstupuje analgicky. B.2.4 Daň z přidané hdnty Daň z přidané hdnty je becně jak všechny daně nezpůsbilá pr příspěvek z ESI fndů, s výjimku případů, kdy je pdle vnitrstátních předpisů nedpčitatelná. DPH je tak způsbilá puze pr příjemce, kteří si nemhu nárkvat dpčet daně z přidané hdnty na vstupu. Nárk pr dpčet DPH je vymezen záknem č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty. Způsbilá daň z přidané hdnty se vztahuje puze k plnění, která musí být sama pvažvána za způsbilá. V případě, že je plnění způsbilé puze z alikvótní části, pak je daň z přidané hdnty vztahující se k tmut plnění způsbilá ze stejné alikvótní části. B.2.5 Osbní náklady Osbní náklady jsu v rámci OPŽP způsbilé puze u následujících PO a SC a řídí se níže uvedenými pravidly: Stránka 22 z 235

24 PO 1, SC 1.4 způsbilé jsu mzdvé náklady na realizaci prjektu PO 2, SC 2.1. způsbilé jsu mzdvé náklady na realizaci prjektu PO 3, SC 3.4 aktivita v případě, kdy je žadatelem rezrtní rganizace MŽP, jsu způsbilé mzdvé náklady na přípravu, realizaci a manažerské řízení prjektu PO 4 SC 4.1 8, a jsu způsbilé mzdvé náklady na přípravu a realizaci prjektu. Dále mhu sbní náklady bsahvat i krdinaci realizace prjektu. V případě, kdy je žadatelem rezrtní rganizace MŽP, jsu dále způsbilé mzdvé náklady v rámci prjektvé přípravy i na manažerské řízení prjektu. D způsbilých sbních nákladů spadá: Hrubá mzda, plat neb dměna z dhd zaměstnanců pracujících na prjektu (ppř. její alikvtní část dpvídající pčtu hdin dpracvaných na prjektu) včetně záknných náhrad, resp. příplatků či jiných benefitů, které zaměstnanci náleží na základě právníh předpisu, klektivní smluvy neb vnitřníh předpisu zaměstnavatele upravujícíh pracvní či služební pměr (např. za práci přesčas, práci ve svátek, pkud zaměstnanec vyknával v tmt časvém bdbí práce přím s prjektem suvisející, dále včetně dměn a prémií apd.). Záknem stanvené pvinné výdaje zaměstnavatele za zaměstnance pracujícíh na daném prjektu, ppř. jejich alikvtní část dpvídající pracvnímu vytížení zaměstnance na daném prjektu, za předpkladu, že splňují základní principy způsbilsti výdajů, jsu placeny v suladu s platnými právními předpisy a představují pr příjemce skutečný výdaj na daný prjekt. Osbní náklady nesmí přesáhnut bvyklu výši v daném bru, čase a místě. v případě využití financvání sbních nákladů musí být prkázán naplnění pravidla 3E a musí být dstatečně šetřeny záruky za prvedené práce. Rzsah způsbilých výdajů v rámci mzdvých nákladů může být maximálně jeden úvazek na pracvníka (tzn. 40 pracvních hdin týdně), který se pdílí na prjektu. Mzdvé náklady musí být stanveny dle platných mzdvých předpisů příjemce pdpry v kamžiku výplaty mzdy a jsu způsbilé max. d výše dpvídající 4,5násbku minimální mzdy stanvené v nařízení vlády č. 567/2006 Sb. 10 ve znění pzdějších předpisů. V případě, že se pracvník pdílí na realizaci prjektu částí svéh pracvníh úvazku, je způsbilým výdajem puze dpvídající část jeh mzdy. V případě realizace patření frmu sbních nákladů jsu způsbilými výdaji také suvisející cestvní náhrady, jež jsu vykazvány jak nepřímé náklady (režijní a prvzní náklady). Způsb jejich prkazvání je uveden v kapitle C těcht Pravidel. B.2.6 Přízení nemvitstí D skupiny nemvitstí se v tmt ddílu řadí: B a) pzemky, b) stavby. Nákup nemvitsti Výdaje na nákup nemvitsti, tj. pzemku, pzemku včetně stavby, která je jeh sučástí, příp. stavby, která není sučástí pzemku, jsu způsbilým výdajem v případě, že jsu splněny kumulativně následující pdmínky: a) přizvací cena nemvitsti může být zapčtena maximálně d výše 10 % celkvých způsbilých přímých realizačních výdajů na prjekt, 8 V případě prací stavebníh charakteru je přípustná realizace drbných staveb dle zákna 256/2013 Sb. 2, písm. m), neb drbných staveb návštěvnických infrastruktur (úprava cest, pvalvých chdníků, lávek, schdů, zábradlí, žebříků, apd., instalace a údržba infrmačních tabulí, zastavení (přístřešků) jejichž zastavěná plcha nepřesahuje 30 m 2 a výška 5 m), neb vdhspdářských staveb nevyžadujících pvlení (drbné zásahy d mkřadů či rybníků, bnva tůní apd.) neb zemní práce nevyžadující pvlení. 9 Puze v případě činnstí zemědělskéh a lesnickéh charakteru (činnstmi zemědělskéh a lesnickéh charakteru se v rámci SC 4.3 rzumí např. výsadby, zatravnění, ksení, pastva, likvidace náletu dřevin atd.) realizvaných na pzemcích ve vlastnictví neb v prnájmu žadatele (příp. pachtu neb bdbném vztahu). 10 Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., minimální mzdě, nejnižších úrvních zaručené mzdy, vymezení ztíženéh pracvníh prstředí a výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracvním prstředí. Stránka 23 z 235

25 b) nemvitst bude ceněna znaleckým psudkem (nesmí být starší než 6 měsíců před datem pdání žádsti pdpru z OPŽP) vyhtveným znalcem dle zákna č. 151/1997 Sb., ceňvání majetku, ve znění pzdějších předpisů, c) způsbilým výdajem je přizvací cena, maximálně však d výše ceny určené znaleckým psudkem, 11 d) musí být v suladu s cíli prjektu. V PO 1 u prjektů SC 1.1 a 1.2 nejsu způsbilým výdajem výdaje na nákup pzemků nad linivými stavbami a nákup staveb. V PO 4 je ve výjimečných a náležitě důvdněných případech mžné pvlit vyšší prcentuální sazbu, než je uvedena v bdě a). Výjimku pr vyšší prcentuální sazbu v důvdněných případech uděluje řídicí rgán - MŽP, dbr fndů EU. Nezpůsbilými výdaji jsu zejména: ta část přizvací ceny nemvitsti, která je vyšší než 10 % celkvých způsbilých přímých realizačních výdajů na prjekt (neplatí v důvdněných případech v PO 4), ta část přizvací ceny, která je vyšší než cena zjištěná znaleckým psudkem (viz bd b) výše). V případě, že vlastnické práv ještě není zanesen d katastru nemvitstí, je mžné dlžit vlastnictví prstřednictvím návrhu na vklad d katastru nemvitstí ptvrzenéh katastrálním úřadem a smluvu nabytí vlastnickéh práva (např. kupní smluva, smluva darvací). Tyt dklady lze předlžit splu s pdklady k žádsti pdpru dle přílhy č. 1 těcht Pravidel, případně splu s pdklady pr vydání RPD / RPD (změna) dle přílhy č. 2 těcht Pravidel. Před žádstí závěrečnu platbu musí být však výpis z katastru nemvitstí dlžen. B.2.7 Prpagační patření Za způsbilé výdaje v rámci prjektu jsu pvažvány výdaje na prpagační patření (plakáty, velkplšné panely, pamětní desky, slavnstní zahájení a uknčení u prjektů nad 50 mil. EUR), které stanvuje příjemcům pskytvatel dtace jak pvinné (Grafický manuál publicity OPŽP , viz kapitla D.1 těcht Pravidel) a které byly vynalženy v přímé vazbě na prjekt v suvislsti s pžadavky na zajištění prpagace a infrmvansti v rámci OPŽP. B Limity způsbilsti výdajů na publicitu a prpagaci Výdaje na zhtvení jedntlivých prpagačních patření jsu způsbilé maximálně d výše (bez DPH): B.2.8 plakát (příp. samlepicí plakát neb plakát + menší samlepky): Kč, velkplšný panel: Kč, pamětní deska: Kč, slavnstní zahájení a uknčení u prjektů nad 50 mil. EUR: Kč. 12 Phledávky Pdmínku způsbilsti výdaje je jeh úhrada zhtviteli. V tét suvislsti není Fndem akceptván pstupvání phledávek. Žadatel/příjemce pdpry prt zaktví ve svých právních vztazích se zhtviteli ustanvení zamezující pstupvání phledávek mezi zhtviteli a dalšími subjekty. Pkud k pstupení phledávky bez vědmí žadatele/příjemce přest djde, je příjemce pvinen bez zbytečnéh dkladu (nejpzději však před pdáním Žádsti platbu bsahující předmětnu fakturu) věrhdným a průkazným způsbem dlžit Fndu, jakým způsbem a z jakéh titulu k pstupení dšl. V případě, že příjemce tak neučiní a Fnd zjistí, že příjemce neučinil právní krky ve smyslu zamezení pstupení phledávky, je Fnd právněn určit výdaje spjené s úhradu pstupené phledávky jak neuznatelné. 11 Rzumí se d výše ceny tržní (je-li v psudku uvedena), maximálně však d výše ceny bvyklé. 12 Částka platí pr bě prpagační patření dhrmady. Stránka 24 z 235