PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020"

Transkript

1 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí Verze 4.0 Znění účinné d:

2 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: Verze č.: 4.0 Č. j.: Stránka 1 z 211

3 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd A.2 Definice pužívaných pjmů a zkratek A.2.1 Definice pužívaných pjmů A.2.2 Seznam zkratek A.3 Právní základ a další výchzí dkumentace A.4 Kntakty B. Obecná pravidla...19 B.1 Způsbilst výdajů B.1.1 Věcná způsbilst výdaje B.1.2 Přiměřenst výdaje B.1.3 Časvá způsbilst výdaje B.1.4 Místní způsbilst výdaje B.2 Pravidla způsbilsti pr některé druhy výdajů B.2.1 Přímé realizační výdaje B.2.2 Prjektvá příprava, autrský a technický dzr B.2.3 Daň z přidané hdnty B.2.4 Osbní náklady B.2.5 Pjištění předmětu pdpry B.2.6 Přízení nemvitstí B Nákup nemvitsti B.2.7 Prpagační patření B Limity způsbilsti výdajů na publicitu a prpagaci B.2.8 Kategrie veřejné pdpry specifikující způsbilst výdajů B.3 Nezpůsbilé výdaje B.4 Mdel hdncení žádsti pdpru B.5 Právní režim předmětu pdpry B.5.1 Právní vztah k předmětu pdpry a prvzvání B.5.2 Právní stav předmětu pdpry B.6 Priritní sy a specifické cíle B.6.1 Priritní sa 1: Zlepšvání kvality vdy a snižvání rizika pvdní B Priritní sa 1, specifický cíl 1.1: Snížit mnžství vypuštěnéh znečištění d pvrchvých i pdzemních vd z kmunálních zdrjů a vns znečišťujících látek d pvrchvých a pdzemních vd B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry) B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B Specifické nezpůsbilé výdaje: B Priritní sa 1, specifický cíl 1.2: Zajistit ddávky pitné vdy v dpvídající jaksti a mnžství Stránka 2 z 211

4 B Typy pdprvaných prjektů a aktivit: B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Specifické nezpůsbilé výdaje: B Priritní sa 1, specifický cíl 1.3: Zajistit pvdňvu chranu intravilánu B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B Specifické nezpůsbilé výdaje B Priritní sa 1, specifický cíl 1.4: Pdpřit preventivní prtipvdňvá patření B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B Specifické nezpůsbilé výdaje B.6.2 Priritní sa 2: Zlepšvání kvality vzduší v lidských sídlech B Priritní sa 2, specifický cíl 2.1: Snížit emise z lkálníh vytápění dmácnstí pdílející se na expzici byvatelstva nadlimitním kncentracím znečišťujících látek B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Priritní sa 2, specifický cíl 2.2: Snížit emise stacinárních zdrjů pdílející se na expzici byvatelstva nadlimitním kncentracím znečišťujících látek B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B Priritní sa 2, specifický cíl 2.3: Zlepšit systém sledvání, hdncení a předpvídání vývje kvality vzduší a suvisejících meterlgických aspektů B Typy pdprvaných prjektů a aktivit: B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B.6.3 Priritní sa 3: Odpady a materiálvé tky, eklgické zátěže a rizika B Priritní sa 3, specifický cíl 3.1: Prevence vzniku dpadů Stránka 3 z 211

5 B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 3, specifický cíl 3.2: Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů 49 B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 3, specifický cíl 3.3: Rekultivvat staré skládky B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 3, specifický cíl 3.4: Dknčit inventarizaci a dstranit eklgické zátěže 55 B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 3, specifický cíl 3.5: Snížit envirnmentální rizika a rzvíjet systémy jejich řízení B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B.6.4 Priritní sa 4: Ochrana a péče přírdu a krajinu B Priritní sa 4, specifický cíl 4.1: Zajistit příznivý stav předmětu chrany nárdně významných chráněných území B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry) B Frma a výše pdpry B Kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje Stránka 4 z 211

6 B Priritní sa 4, specifický cíl 4.2: Psílit bidiverzitu B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 4, specifický cíl 4.3: Psílit přirzené funkce krajiny B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry) B Frma a výše pdpry B Kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B Priritní sa 4, specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prstředí v sídlech B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje: B.6.5 Priritní sa 5: Energetické úspry B Priritní sa 5, specifický cíl 5.1: Snížit energeticku nárčnst veřejných budv a zvýšit využití bnvitelných zdrjů energie B Typy pdprvaných prjektů a aktivit B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B Priritní sa 5, specifický cíl 5.2: Dsáhnut vyskéh energetickéh standardu nvých veřejných budv B Typy pdprvaných prjektů a aktivit: B Oprávnění žadatelé (příjemci pdpry): B Frma a výše pdpry B Obecná kritéria přijatelnsti B Specifické způsbilé výdaje B.6.6 Alkace finančních prstředků C. Administrace žádsti pdpru a prces realizace prjektu...98 C.1 Prcesy a pravidla pdání žádsti pdpru C.1.1 Před pdáním žádsti C.1.2 Příjem žádstí C.1.3 Pžadavky na předkládané dkumenty Stránka 5 z 211

7 C.2 Prcesy a pravidla hdncení a výběru prjektů C.2.1 Kntrla frmálních náležitstí C Kritéria frmální kntrly prjektu C.2.2 Kntrla přijatelnsti žádsti C.2.3 Věcné hdncení C.2.4 Bnita žadatele a zajištění vlastních zdrjů C.2.5 Výběr prjektů dpručených k financvání C.2.7 Řešení námitek a stížnstí žadatelů a příjemců pdpry C Přezkumná kmise C Přezkum rzhdnutí C.3 Prcesy a pravidla uzavření právníh aktu pskytnutí/převdu pdpry C.3.1 Příprava, vystavení registrace akce a vyrzumění žadatelů C.3.2 Kntrla pdkladů pr vydání Rzhdnutí pskytnutí dtace C.4 Prcesy a pravidla prjektvéh řízení C Změny pdstatné C Změny nepdstatné C Odstupení ze strany žadatele před vydáním RPD C Odstupení ze strany příjemce p vydání RPD C Odstupení ze strany pskytvatele dtace C.5 Prcesy a pravidla administrace integrvaných nástrjů C.5.1 Integrvané územní investice (ITI) C.5.2 Kmunitně vedený místní rzvj (CLLD) C.6 Prcesy a pravidla finančníh řízení C.6.1 Zásady financvání náležitsti ŽP C Pravidla a nutné pdmínky pr uvlňvání finanční pdpry C Specifika pr jedntlivé typy subjektů při prplácení pdpry C Režim přenesené daňvé pvinnsti C Administrace DPH C Administrace zálhvých faktur C.6.2 Metdy financvání žádsti platbu C.6.3 Náležitsti faktur a žádsti platbu C.6.4 Prvedení kntrl suvisejících s předlženými fakturami a ŽP C.6.5 Splufinancující subjekty, zamezení tzv. dvjímu financvání C.6.6 Jiný než ddavatelský způsb realizace a financvání (části) prjektu C Náležitsti žádsti platbu C.6.7 Finanční vypřádání C.6.8 Vratky a jiné krekce finančníh plnění prjektu C.6.9 Financvání prjektů rganizačních slžek státu (OSS) a státních příspěvkvých rganizací zřízených OSS C.6.10 Pstupy vydávání řídicích dkumentů rganizačních slžek státu (OSS) a státních příspěvkvých rganizací zřízených OSS, které nespadají d resrtu MŽP C Registrace akce C RPD/StV Stránka 6 z 211

8 C.7 Prcesy a pravidla kntrl a auditů C Kntrly prváděné na řídicí úrvni C Administrativní věření C Kntrly na místě C Následné kntrly C.7.2 Finanční kntrla C.7.3 Vnější kntrlní systém OPŽP C.7.4 Nesrvnalsti a jejich řešení C.8 Závěrečné vyhdncení akce C.8.1 Zpracvání závěrečnéh vyhdncení akce D. Infrmace k průřezvým blastem přípravy a realizace prjektů D.1 Publicita a prpagace D.1.1 Pvinnsti příjemců v rámci pvinné publicity D.2 Hrizntální principy D.3 Zadávání veřejných zakázek D.4 Veřejná pdpra a pdpra de minimis D.4.1 Právní rámec D.4.2 Specifika a náležitsti jedntlivých kategrií veřejných pdpr D Nařízení GBER D Reginální investiční pdpra (článek 14) D Investiční pdpra pr malé a střední pdniky (článek 17) D Pdpra pr pdniky, které dsáhnu vyšší úrvně chrany živtníh prstředí nad rámec nrem EU neb na zvýšení chrany živtníh prstředí v případě absence nrem EU (článek 36) D Pdpra na včasné přizpůsbení se nrmám Unie (článek 37) D Investiční pdpra na patření ke zvýšení energetické účinnsti (článek 38). 132 D Investiční pdpra na vyskúčinnu kmbinvanu výrbu tepla a elektrické energie (článek 40) D Investiční pdpra energie z bnvitelných zdrjů (článek 41) D Investiční pdpra na sanaci kntaminvaných lkalit (článek 45) D Investiční pdpra na energeticky účinné dálkvé vytápění a chlazení (článek 46) 136 D Investiční pdpra na recyklaci a pětvné využití dpadu (článek 47) D Pdpra na eklgické studie (článek 49) D Pdpra kultury a zachvání kulturníh dědictví (článek 53) D Pdpra na sprtvní a multifunkční rekreační infrastrukturu (článek 55) D Pdpra na místní infrastrukturu (článek 56) D Pdpra dle nařízení Kmise (EU) č. 1407/2013 (de minimis) D Služby v becném hspdářském zájmu D Judikát Altmark Trans Stránka 7 z 211

9 D Rzhdnutí SOHZ D Nařízení Kmise č. 360/ D Pkyny ke státní pdpře v blasti živtníh prstředí a energetiky (EEAG) D.4.3 Psuzení veřejné pdpry v rámci jedntlivých PO OPŽP D PO 1 Zlepšvání kvality vdy a snižvání rizika pvdní D SC 1.1 Snížit mnžství vypuštěnéh znečištění d pvrchvých a pdzemních vd z kmunálních zdrjů a vns znečišťujících látek d pvrchvých a pdzemních vd 143 D SC 1.2 Zajistit ddávky pitné vdy v dpvídající jaksti a mnžství D SC 1.3 Zajistit pvdňvu chranu intravilánu D PO 2 Zlepšvání kvality vzduší v lidských sídlech D SC 2.1 Snížit emise z lkálníh vytápění dmácnstí pdílející se na expzici byvatelstva nadlimitním kncentracím znečišťujících látek D SC 2.2 Snížit emise stacinárních zdrjů pdílející se na expzici byvatelstva nadlimitním kncentracím znečišťujících látek D SC 2.3 Zlepšit systém sledvání, hdncení a předpvídání vývje kvality vzduší 145 D PO 3 Odpady a materiálvé tky, eklgické zátěže a rizika D SC 3.1 Prevence vzniku dpadů; SC 3.2 Zvýšit pdíl materiálvéh a energetickéh využití dpadů; SC 3.3 Rekultivvat staré skládky D SC 3.4 Dknčit inventarizaci a dstranit eklgické zátěže D SC 3.5 Snížit envirnmentální rizika a rzvíjet systémy jejich řízení D PO 4 Ochrana a péče přírdu a krajinu D PO 5 Energetické úspry D.5 Prblematika indikátrů D.6 Prblematika mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací prjektu D.7 Příjmy prjektu a finanční analýza D.8 Velké prjekty D.9 Archivace dkumentů u příjemce pdpry D.10 Pkyny k účtvání přijaté dtaci na úrvni příjemce D.11 Výběrvé řízení na prvzvatele vdhspdářské infrastruktury D.11.1 Náležitsti výběrvéh řízení na prvzvatele D.11.2 Přehled pdkladů k výběrvému řízení na prvzvatele D Předlžení pdkladů před zahájením výběrvéh (zadávacíh, kncesníh) řízení (fáze 1) 156 D Předlžení pdkladů výběrvéh (zadávacíh, kncesníh) řízení (fáze 2) D Předlžení pdkladů průběhu výběrvéh řízení D.11.3 Pdmínky pr zadávání kncesních smluv maléh rzsahu D Obecné zásady výběrvéh řízení na uzavření kncesní smluvy maléh rzsahu 158 D Zahájení výběrvéh řízení D Psuzení kvalifikace D Výzva k pdání nabídek D Hdncení nabídek Stránka 8 z 211

10 D Rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky a uzavření smluvy D.11.4 Pstihy za prušení pravidel výběrvéh řízení na prvzvatele Přílha č. 1 Pdklady k žádsti pdpru Priritní sa Specifický cíl Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci aktivity a Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci aktivity Specifický cíl Specifické cíle 1.3 a Priritní sa Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC Priritní sa Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl U sanací vážně kntaminvaných lkalit U sanací starých eklgických zátěží vzniklých v důsledku důlní činnsti U analýz rizika a průzkumných prací U prjektů kategrizace a inventarizace Specifický cíl Priritní sa Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC 4.1 zajistit příznivý stav předmětu chrany nárdně významných chráněných území: Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC 4.3 psílit přirzené funkce krajiny: Další specifické dklady k žádsti pr prjekty v rámci SC 4.4 Zlepšit kvalitu prstředí v sídlech: Priritní sa Eknmické pdklady pžadvané k žádsti pdpru Přílha č. 2 Pdklady pr vydání RPD Priritní sa Specifický cíl Specifický cíl Specifické cíle 1.3. a Priritní sa Další specifické dklady k RPD pr prjekty v rámci SC Priritní sa Priritní sa Priritní sa Stránka 9 z 211

11 2.6 Eknmické pdklady pr vydání RPD Zajištění půjčky v rámci IFN Přílha č. 3 Pdklady pr vydání ZVA Přílha č. 4 Přílhy k veřejné pdpře a pdpře de minimis Pdklady k veřejné pdpře předkládané ve fázi k žádsti pdpru v členění pdle kategrií veřejné pdpry Pdklady k veřejné pdpře předkládané ve fázi k vydání RPD, v členění pdle kategrií veřejné pdpry Nařízení 651/2014 se nepužije na následující pdpry (článek 1, dstavec 3): Definice pdniku v btížích (článek 2, bd 18) Přílha I. nařízení 651/2014 Definice malých a středních pdniků Pdpra dle ddílu I GBER Reginální pdpru nelze pskytnut v následujících případech: Nařízení Kmise (EU) č. 1407/2013 (de minimis) Nařízení Kmise (EU) č. 360/ Přílha č. 5 Vylučvací eknmická kritéria Stránka 10 z 211

12 A. Základní infrmace dkumentu Přehled změn Kapitla Celý dkument A.2.1 C.2.1 D Ppis změny Dplněn dkaz na webvé stránky OPŽP Přidány pjmy Termín zahájení realizace prjektu; Výzva klvá a Výzva průběžná Prdlužení lhůty, ve které má žadatel pvinnst dstranit nedstatky zjištěné při frmální kntrle náležitstí, a t z 5 na 6 pracvních dnů d bdržení infrmace těcht nedstatcích Úprava textace kapitly Na knec kapitly přidána textace V případě ptřeby si může AOPK ČR d žadatele ddatečně vyžádat další části prjektvé dkumentace. Zdůvdnění změny Úprava dle metdickéh pkynu MMR Výstup z jednání SFŽP Úprava dle metdickéh pkynu MMR Výstup z jednání AOPK ČR Odpvědný pracvník Datum platnsti změny Odbr metdický Odbr metdický Odbr metdický Samstatné ddělení kmunikace AOPK ČR Stránka 11 z 211

13 A.1 Úvd Pravidla pr žadatele a příjemce pdpry v Operačním prgramu Živtní prstředí (dále OPŽP ) sjedncují a zpřesňují administrativní pstupy prjektů v priritních sách 1 až 5. Pravidla jsu rzdělena d čtyř základních částí, v nichž jsu pstupně definvány základní infrmace dkumentu, becná pravidla peračníh prgramu, administrace žádsti pdpru a prces realizace prjektu a v pslední části infrmace k průřezvým blastem přípravy a realizace prjektů. Žadatelům a příjemcům přináší ucelený přehled infrmací, které ptřebují na cestě k úspěšné realizaci prjektu pdpřeném z OPŽP v prgramvém bdbí A.2 Definice pužívaných pjmů a zkratek A.2.1 Definice pužívaných pjmů Pr účely těcht pravidel se rzumí: Administrativním věřením úkn předcházející kntrle zalžený na věření dkumentů předlžených žadatelem neb příjemcem a vyknávaný na pracvišti věřujícíh. Aplikací MS2014+ suhrn prgramvéh vybavení Mnitrvacíh systému na prgramvé bdbí , ve kterém prbíhá administrace, mnitrvání a pdávání zpráv a infrmací implementaci/realizaci za jedntlivé perace a prgramy. Finanční analýzu analýza prváděná z hlediska prvzvatele prjektu. Umžňuje věřit a zajistit htvstní rvnváhu (věřit finanční udržitelnst), jakž i vypčítat ukazatele finanční návratnsti prjektu na základě čistých diskntvaných finančních tků, jež se týkají výhradně eknmické jedntky, která bude prjekt realizvat. Hdncením prjektů část prcesu schvalvání prjektů, která zahrnuje fáze: kntrla frmálních náležitstí, hdncení přijatelnsti a věcné hdncení, které vyknává hdntitel. Invativním finančním nástrjem EU nástrj Evrpské unie představující využívání prstředků ESIF návratným způsbem. V rámci OPŽP se využívají tzv. návratné finanční nástrje, tedy půjčky na pdpru knkrétních cílů chrany živtníh prstředí. Integrvanu územní investicí nástrj pr realizaci integrvaných strategií rzvje území umžňující krdinaci navzájem prvázaných a územně zacílených intervencí z různých priritních s jednh či více ESI fndů. Řešené území představuje sídelní aglmerace či knurbace (suměstí) a jejich spádvé území vymezené na základě funkčních vazeb. Integrvaným nástrjem subr navzájem prvázaných a územně zacílených intervencí z různých priritních s / pririt jednh či více prgramů ESU fndů. Integrvané nástrje služí k realizaci integrvaných strategií rzvje území viz Integrvaná územní investice a Kmunitně vedený místní rzvj. Kmunitně vedeným místní rzvjem nástrj pr zapjení byvatel neb uživatelů území d plánvacích prcesů a realizace rzvje území na místní úrvni. Kntrlu na místě způsb výknu kntrly, který se prvádí u fyzických a právnických sb zapjených d systému řízení neb využívání finančních prstředků z ESI fndů pdle pstupu stanvenéh kntrlním řádem. Při kntrle na místě pracuje kntrlující s dkumenty, má k dispzici všechny dklady Stránka 12 z 211

14 suvisející s perací a data věřuje přím v infrmačních systémech příjemce (např. účetní systém, evidence majetku, infrmační systém dkumentující dcházku atd.). Místní akční skupinu místní splečenství slžené ze subjektů, které zastupují veřejné a sukrmé místní scieknmické zájmy (skupiny bčanů, neziskvé rganizace, subjekty sukrmé pdnikatelské sféry, subjekty veřejné správy, bce, svazky bcí apd.), přičemž na rzhdvací úrvni nesmí ani veřejný sektr, ani žádná z jedntlivých zájmvých skupin představvat více než 49 % hlasvacích práv. Místní akční skupina navrhuje a prvádí strategii místníh rzvje v suladu s čl. 34 becnéh nařízení. Nesrvnalstí prušení právních předpisů EU neb ČR v důsledku jednání neb pmenutí hspdářskéh subjektu 1, které vede neb by mhl vést ke ztrátě v suhrnném rzpčtu EU neb ve veřejném rzpčtu ČR, a t zapčtením neprávněnéh výdaje d suhrnnéh rzpčtu EU neb d veřejnéh rzpčtu ČR. V případě vyměření dvdu za prušení rzpčtvé kázně dle zákna č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech, a dle zákna č. 250/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech územních rzpčtů, zásadně platí, že v důsledku prušení rzpčtvé kázně (dále PRK ) dšl neb mhl djít ke ztrátě ve veřejném rzpčtu ČR, a t zapčtením neprávněnéh výdaje. Za nesrvnalst se však nepkládá prvedení neprávněnéh výdaje OSS za předpkladu, že djde k dhalení tht neprávněnéh výdaje a prvedení dstatečné finanční pravy před schválením žádsti platbu ze strany ŘO. Za nesrvnalst se dále nepkládá prvedení neprávněnéh výdaje na úrvni příjemce, pkud se jedná dtaci pskytvanu v režimu ex ante a zárveň za předpkladu, že djde k dhalení tht neprávněnéh výdaje a prvedení dstatečné finanční pravy před schválením žádsti platbu. Tyt případy však budu nadále představvat pdezření na PRK, jež budu předávány příslušným rgánům finanční správy (dále OFS ). Trestný čin spáchaný v suvislsti s realizací prgramů neb prjektů splufinancvaných z rzpčtu EU se vždy pvažuje za nesrvnalst. Nezpůsbilými výdaji výdaje, které nemhu být splufinancvány z ESI fndů, nebť nejsu v suladu s příslušnými předpisy EU, nárdními pravidly a dalšími pravidly stanvenými pskytvatelem pdpry či pdmínkami právníh aktu pskytnutí pdpry. Operací prjekt, smluvu, patření neb skupinu prjektů, které byly vybrány řídicím rgánem neb z jeh pvěření v suladu s kritérii pr OPŽP. V suvislsti s finančními nástrji tvří peraci finanční příspěvky z prgramu na finanční nástrje a následná finanční pdpra, kteru tyt finanční nástrje pskytují. Pravidlem 3E princip hspdárnsti, efektivnsti a účelnsti. Prjektem ucelený subr aktivit financvaných z prgramu, které směřují k dsažení předem stanvených a jasně definvaných měřitelných cílů. Prjekt je realizván v určeném časvém hrizntu pdle zvlené strategie a s daným rzpčtem. Prjektem generujícím příjmy se pdle čl. 61 becnéh nařízení rzumí prjekt, který spadá d půsbnsti článku 61 becnéh nařízení a zahrnuje v sbě účtvání pplatků hrazených přím uživateli (např. za pužívání infrastruktury, pplatky uživatelů za pskytvání služeb neb prdej neb prnájem pzemků či budv) s celkvými způsbilými výdaji nad 1 mil. eur před uplatněním článku 61. Příspěvek z ESI fndů na takvé prjekty nesmí přesáhnut sučasnu hdntu investičních nákladů na peraci p dečtení sučasné hdnty čistéh příjmu určené pdle čl. 61 becnéh nařízení. Předmětem pdpry 1 Hspdářským subjektem se rzumí subjekt zapjený d realizace prgramů neb prjektů splufinancvaný z rzpčtu EU. Stránka 13 z 211

15 věci, které mají být s pžadvanu pdpru přízené (ppřípadě reknstruvané, upravené neb jinak výrazně zhdncené), a ve stanvených případech i budvy (stavby) a pzemky, ve kterých (na kterých) mají být umístěny. Předmětem pdpry jsu rvněž patření (např. prvedení zateplení budvy, výsadba zeleně apd.) a přízení ptřebné dkumentace (např. studie pr prtipvdňvá, gelgická, důlní patření apd.). Příjemcem veřejný neb sukrmý subjekt zdpvědný za zahájení, realizaci či udržení perace splufinancvané z ESI fndů, který na základě právníh aktu pskytnutí/převdu finanční pdpry a při splnění v něm stanvených pdmínek předkládá řídicímu rgánu, zprstředkujícímu subjektu neb platební agentuře žádst platbu (resp. jedntnu žádst neb žádst dtaci) a přijímá nárkvané finanční prstředky z veřejných rzpčtů. Rzhdnutím pskytnutí dtace právní akt upravený záknem č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů, knkrétně pak ustanvení 14 tht zákna. Tímt právním aktem, který vydává řídicí rgán, jsu peněžní prstředky pskytvány přím příjemci. Tt rzhdnutí bsahuje zejména infrmace příjemci dtace, účelu dtace, výši pmci z finančních nástrjů, časvý harmngram a pdmínky užití dtace. Na Rzhdnutí pskytnutí dtace se nevztahují ustanvení správníh řádu a ze zákna je také vylučen jeh sudní přezkum. Řídicím rgánem Ministerstv živtníh prstředí, které je zdpvědné za účelné, efektivní a hspdárné řízení a prvádění Operačníh prgramu Živtníh prstředí v suladu se zásadami řádnéh finančníh řízení. Řídicí rgán vyknává činnsti v suladu s čl. 125 becnéh nařízení. Synergií věcná vazba mezi dvěma a více prjekty předlženými d dvu či více prgramů stejným neb více žadateli/příjemci, jejich sučasné, resp. bezprstředně návazné půsbení má ptencinál přinést vyšší efekt ve srvnání se sučtem efektů každéh z prjektů realizvanéh dděleně. Termínem zahájení realizace prjektu se u stavebních prjektů rzumí den předání staveniště pdle prtklu předání staveniště. U nestavebních prjektů se za termín zahájení realizace pvažuje den uzavření smluvy díl neb den uzavření kupní smluvy. Termínem uknčení prjektu datum schválení závěrečné zprávy realizaci prjektu. Termínem uknčení realizace prjektu datum vydání klaudačníh suhlasu, známení užívání pdle příslušných ustanvení stavebníh zákna v platném znění neb termín schválení prtklu předání a převzetí díla (v případech, kdy se na realizaci prjektu nevyžaduje stavební pvlení). V případě, kdy realizace prjektu nepdléhá klaudaci neb nedchází k předání díla frmu předávacíh prtklu, rzumí se termínem uknčení realizace prjektu datum úhrady pslední dlužné částky ddavatelům neb uknčení aktivit na prjektu financvaném z OPŽP. Rzhdné je datum, které nastane pzději. Udržitelnstí prjektu dba, p kteru musí příjemce udržet výstupy prjektu v suladu s čl. 71 becnéh nařízení. K udržení výstupů prjektu, pkud je t dle čl. 71 becnéh nařízení relevantní, je příjemce pdpry zavázán v právním aktu pskytnutí/převdu pdpry, ve kterém pskytvatel pdpry dbu udržitelnsti blíže specifikuje. Ddržení závazku udržitelnsti může být předmětem kntrly ze strany příslušných institucí. Při nesplnění pvinnsti udržitelnsti může být příjemci v krajním případě ulžen vrácení pdpry neb její části. Velkým prjektem prjekt financvaný z prstředků EFRR či FS slžený z řady prací, činnstí neb služeb, které jsu určeny k dsažení nedělitelnéh úklu přesné hspdářské neb technické pvahy, s jasně určenými cíli, jehž celkvé způsbilé náklady přesahují 50 mil. eur, resp. 75 mil. eur v případě prjektů Stránka 14 z 211

16 přispívajících k naplňvání tematickéh cíle 7 (tj. pdpra udržitelné dpravy a dstraňvání překážek v klíčvých síťvých infrastrukturách). Veřejnu pdpru každá pdpra pskytnutá v jakékliv frmě státem neb z veřejných prstředků, která narušuje neb může narušit hspdářsku sutěž tím, že zvýhdňuje určité pdniky neb určitá dvětví výrby a vlivňuje bchd mezi členskými státy. Pdpra, která splňuje uvedená kritéria, je becně zakázána. Výjimky z becnéh zákazu pskytvání veřejné pdpry mhu být pvleny ve frmě nařízení (např. blkvé výjimky, pdpra de minimis) či na základě individuálníh rzhdnutí Evrpské kmise (tzv. ntifikace). Veřejnu zakázku zakázka realizvaná na základě písemné smluvy (příp. písemné bjednávky tam, kde t tat Pravidla výslvně dvlují) mezi zadavatelem a jedním či více ddavateli, jejímž předmětem je úplatné pskytnutí ddávek či služeb neb úplatné prvedení stavebních prací. Pstup při zadávání veřejných zakázek se řídí záknem veřejných zakázkách 2 a těmit Pravidly. Výdajem úbytek peněžních prstředků neb peněžních ekvivalentů bez hledu na účel jejich pužití. Pr účely těcht Pravidel jsu pjmy výdaje/náklady pvažvány za synnyma. Výzvu aktivitu řídicíh rgánu či zprstředkujících subjektů vyzývající ptencinální žadatele k pdání žádsti pdpru pdle předem stanvených pdmínek. Žádsti pdpru jsu přijímány ve výzvu stanveném bdbí. Výzvu klvu sutěžní typ výzvy, kde jsu prjekty prvnávány mezi sebu. Pdpru bdrží prjekty, které splní pdmínky výzvy, v přadí d nejlepšíh pdle výsledku věcnéh hdncení až d přidělení celé alkace výzvy. Výzvu průběžnu nesutěžní typ výzvy, kde si prjekty v rámci získání pdpry vzájemně neknkurují. Hdntí se puze splnění pdmínek, které jsu dpředu stanveny ŘO/ZS. Příjemcům, jejichž prjekty splní dané pdmínky, je pskytvána pdpra v přadí, v jakém pdali žádst pdpru, až d přidělení celé alkace výzvy na jedntlivé prjekty. Zprstředkujícím subjektem Státní fnd živtníh prstředí a/neb Agentura chrany přírdy a krajiny ČR, jež byly pvěřeny výknem některých funkcí řídicíh rgánu. Způsbilými výdaji výdaje vynalžené na stanvený účel a v rámci bdbí stanvenéh v právním aktu pskytnutí/převdu finanční pdpry, které jsu v suladu s příslušnými předpisy EU a ČR, příslušným metdickým pkynem MMR-NOK a dalšími pravidly stanvenými řídicím rgánem pr daný prgram. Žadatelem knkrétní subjekt ze skupiny právněných žadatelů, který pdal žádst pdpru. Žadatel přestává být žadatelem v kamžiku, kdy se stane příjemcem, neb když je jeh žádst pdpru vylučena z prcesu schvalvání perací. Žádstí platbu na úrvni prjektu dkument předlžený příjemcem příslušnému řídicímu rgánu, zprstředkujícímu subjektu neb platební agentuře jak pdklad k prplacení realizvaných způsbilých výdajů, v případě kmbinvaných plateb se jedná výdaje za dsud prvedené, avšak neuhrazené práce/ddávky/služby. Žádst musí být dlžena ptřebnými dklady (např. kpie účetních dkladů, 2 Zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. Stránka 15 z 211

17 výpisy z účtů, dkumentace dkládající dsažení jedntek v případě prjektů s jedntkvými náklady apd.). Žádst platbu je příjemcem vystavená jak zjedndušená žádst platbu. P určení způsbilých výdajů prjektvým manažerem se jedná žádst platbu. Žádstí pdpru žádst, kteru vyplňuje žadatel a kteru předkládá s cílem získat finanční pdpru v rámci prgramu pr předkládaný prjekt. Žádst musí být zpracvána v suladu s pdmínkami prgramu. A.2.2 Zkratka Seznam zkratek Celý název AO auditní rgán AOPK ČR Agentura chrany přírdy a krajiny ČR BRO bilgicky rzlžitelný dpad BRKO bilgicky rzlžitelný kmunální dpad BV bankvní výpis CVZ celkvé vlastní zdrje ČIŽP Česká inspekce živtníh prstředí ČNB Česká nárdní banka ČOV čistírny dpadních vd DPH daň z přidané hdnty EDS evidenční dtační systém sučást systému ISPROFIN EEAG Pkyny ke státní pdpře v blasti živtníh prstředí a energetiky (Envirnment and Energy Aid Guidelines) EK Evrpská kmise EFRR Evrpský fnd reginálníh rzvje EIA psuzení vlivu na živtní prstředí (Envirnmental Impact Assessment) ESIF Evrpské strukturální a investiční fndy EU Evrpská unie EÚD Evrpský účetní dvůr EVL evrpsky významná lkalita FS Fnd sudržnsti FM finanční manažer FÚ finanční úřad nařízení Kmise (EU) č. 651/2014 ze dne , kterým se v suladu s GBER články 107 a 108 Smluvy prhlašují určité kategrie pdpry za slučitelné s vnitřním trhem CHÚ chráněné území IAS invazivní nepůvdní druh IFN invativní finanční nástrj IS infrmační systém IS KP14+ infrmační systém kncvéh příjemce pr bdbí ISPROFIN infrmační systém prgramvéh financvání KO kmunální dpad LHP lesní hspdářský plán MF Ministerstv financí ČR MAS místní akční skupina MMR Ministerstv pr místní rzvj ČR MS2014+ Mnitrvací systém MSP malé a střední pdniky MZD melirační a zpevňující dřeviny MŽP Ministerstv živtníh prstředí ČR NKÚ Nejvyšší kntrlní úřad NUTS nmenklatura územních statistických jedntek NZV nezpůsbilé výdaje OFS rgán finanční správy KP krajské pracviště SFŽP Stránka 16 z 211

18 OLAF OPŽP OSS OZE PCO PD PDP PM PO POH PS PRK PVC RPD ŘO SEZ SFŽP SGEI SMVS SD SC SP SPO SR StV SZTE TDI TZL ÚOHS ÚSES VZ ZCHÚ ZF ZS ZV ZVA ZjŽP ŽP ZCHÚ ZEVO ZPF ZS ZVZ Úřad pr bj prti pdvdům Operační prgram Živtní prstředí rganizační slžka státu bnvitelné zdrje energie platební a certifikační rgán prjektvá dkumentace přenesená daňvá pvinnst prjektvý manažer priritní sa prgramu plán dpadvéh hspdářství plystyren prušení rzpčtvé kázně plyvinylchlrid Rzhdnutí pskytnutí dtace řídicí rgán stará eklgická zátěž Státní fnd živtníh prstředí závazek veřejné služby (Services f General Ecnmic Interest) správa majetku ve vlastnictví státu sučást systému ISPROFIN smluva díl specifický cíl (v rámci priritní sy prgramu) státní pdnik státní příspěvkvá rganizace státní rzpčet stanvení výdajů na financvání akce rganizační slžky státu sustava zásbvání tepelnu energií technický dzr investra Tuhé znečišťující látky Úřad pr chranu hspdářské sutěže územní systém eklgické stability vlastní zdrje zvláště chráněná území zálhvá faktura / zálhvé faktury zprstředkující subjekt způsbilé výdaje závěrečné vyhdncení akce zjedndušená žádst platbu žádst platbu zvláště chráněné území zařízení energetickéh využití dpadu zemědělský půdní fnd zprstředkující subjekt (AOPK ČR a SFŽP) zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů Stránka 17 z 211

19 A.3 Právní základ a další výchzí dkumentace Zákny ČR (ve znění pzdějších předpisů): zákn č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), zákn č. 563/1991 Sb., účetnictví, zákn č. 218/2000 Sb., rzpčtvých pravidlech a změně některých suvisejících záknů (rzpčtvá pravidla), zákn č. 248/2000 Sb., pdpře reginálníh rzvje, zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých suvisejících záknů (zákn finanční kntrle), zákn č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady: nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, splečných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti, Evrpském zemědělském fndu pr rzvj venkva a Evrpském námřním a rybářském fndu, becných ustanveních Evrpském fndu pr reginální rzvj, Evrpském sciálním fndu, Fndu sudržnsti a Evrpském námřním a rybářském fndu a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále becné nařízení ), nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1300/2013, Fndu sudržnsti a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006, nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, Evrpském fndu pr reginální rzvj, zvláštních ustanveních týkajících se cíle Investice pr růst a zaměstnanst a zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006. A.4 Kntakty Zprstředkující subjekt Státní fnd živtníh prstředí ČR Olbrachtva 2006/9, Praha 4 tel: fax: web: Zprstředkující subjekt pr PO4 Agentura chrany přírdy a krajiny ČR Kaplanva 1931/1, Praha 11 Chdv tel.: sekretariát ředitele fax: web: Stránka 18 z 211

20 B. Obecná pravidla B.1 Způsbilst výdajů Pdpra z OPŽP může být pskytnuta puze na způsbilý výdaj. Tím je takvý výdaj, který: a) je v suladu s právními předpisy (tj. zejména s legislativu ČR a EU), b) je v suladu s pravidly OPŽP a pdmínkami pdpry, c) je přiměřený (dpvídá cenám v místě a čase bvyklým) a je vynalžen v suladu s 3E, 3 d) vznikl a byl uhrazen příjemcem pdpry v bdbí d d , e) má vazbu na pdprvaný regin a rvněž f) je řádně identifikvatelný, prkazatelný a dlžitelný. Uvedené pdmínky musejí být naplněny zásadně kumulativně, tedy všechny zárveň. Jestliže není kterákliv z uvedených pdmínek naplněna, nelze výdaj pvažvat za způsbilý. Pr příspěvek z OPŽP jsu pdmínky způsbilsti rzřazeny pdle čtyř hledisek, která jsu blíže specifikvána v následujících kapitlách. B.1.1 Věcná způsbilst výdaje Hledisk věcné způsbilsti výdaje vyžaduje naplnění tří kumulativních pdmínek. Ty spčívají v tm, že výdaj: 1) je realizván v suladu s právními předpisy, 4 2) naplňuje pravidla prgramu a pdmínky 5 pdpry a 3) je přím a výhradně spjen s realizací prjektu a je sučástí jeh rzpčtu. B.1.2 Přiměřenst výdaje Přiměřenstí se rzumí dsažení ptimálníh vztahu mezi její hspdárnstí, účelnstí a efektivnstí. B.1.3 Časvá způsbilst výdaje Způsbilým výdajem pr příspěvek z OPŽP je z časvéh phledu výdaj, který vznikl a byl uhrazen příjemcem v bdbí d d Příjemce nemůže získat pdpru na prjekt, který byl fyzicky dknčen neb plně prveden před předlžením žádsti pdpru, a t bez hledu na t, zda příjemce prvedl suvisející platby, či nikliv. Za vznik výdaje se pvažuje kamžik reálnéh uskutečnění pžadvanéh plnění (datum uskutečnění zdanitelnéh plnění na faktuře, datum reálnéh vyknání prací, datum ddání předmětu pdpry apd.). Úhradu výdaje se rzumí vynalžení zdrje příjemcem, s nímž je spjen nárk na dpvídající plnění (platba ddavateli, mzda apd.). Z hlediska časvé způsbilsti se výdaj musí vztahvat k bdbí realizace prjektu. Výdaje vzniklé v bdbí p uknčení realizace a financvání prjektu z prstředků OPŽP nejsu způsbilé pr příspěvek z OPŽP. B.1.4 Místní způsbilst výdaje Z hlediska umístění prjektů platí becná zásada, že výdaj prjektu je způsbilý, pkud je prjekt realizván na území ČR. 3 Srv. 2 zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle. 4 Veškeré výdaje, které mhu být pdpřeny příspěvkem z ESI fndů, musejí být realizvány v suladu s právními předpisy, resp. s platným a účinným právním řadem. 5 Za způsbilý může být ve vztahu k předmětné pdmínce uznán puze takvý výdaj, který je vynalžen v suladu s příslušným specifickým cílem OPŽP, splňuje pravidla prgramu, pdmínky dané knkrétní výzvu pr předkládání žádstí pdpru a zárveň pdmínky dané právním aktem pskytnutí pdpry uzavřeným mezi jejím pskytvatelem a příjemcem. Stránka 19 z 211

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství

Ochrana životního prostředí a ekologické zemědělství Právnická fakulta Masarykvy univerzity Práv a právní věda Katedra práva živtníh prstředí a pzemkvéh práva Diplmvá práce Ochrana živtníh prstředí a eklgické zemědělství Markéta Krchňavá 2009/ 2010 Prhlašuji,

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Marketing sociálních služeb

Marketing sociálních služeb Marketing sciálních služeb Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Hlub, Ph.D. (VÚPSV, v.v.i. Praha)

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Manažerské shrnutí 1/8

Manažerské shrnutí 1/8 Manažerské shrnutí Zakázka d realizace prgramů financvaných ze strukturálních fndů v České republice, jejímž zadavatelem je Ministerstv pr místní rzvj ČR (MMR), byla realizvána splečnstí HOPE-E.S., v..s.,

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi

Metodický pokyn k používání Číselníku NIPEZ v praxi Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze: 1.1 Účinnst d: 1. 12. 2012 Ministerstv pr místní rzvj ČR Starměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Metdický pkyn k pužívání Číselníku NIPEZ v praxi Verze:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více