Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní řízení. Zadávací řízení je zadáván v režimu zákna zadávání veřejných zakázek. Tam kde zadávací dkumentace dkazuje na znění zákna zadávání veřejných zakázek, je tak myšlen bdbně. Název pdlimitní veřejné zakázky Želešice - vdvdní řád pr zónu k pdnikání 1 Identifikační údaje zadavateli a kntaktní údaje Obec Želešice, se sídlem 24.dubna 16, Želešice, právní frma: bec, IČ: , DIČ:CZ , zástupce: ing. Jiří Kvasnička, starsta, tel , fax , e- mail Pkud není v tét zadávací dkumentaci výslvně uveden jinak, zasílají uchazeči všechna svje pdání, která v tmt řízení učiní (včetně námitek) v listinné pdbě na shra uvedenu kntaktní adresu zadavatele. 2 Obecná ustanvení Zadavatel zpracval tut zadávací dkumentaci dle svých nejlepších znalstí a zkušenstí z blasti zadávaní zakázek s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hspdárné zadání zakázky. Zadavatel upzrňuje zájemce na skutečnst, že zadávací dkumentace je suhrnem pžadavků zadavatele a nikli knečným suhrnem veškerých pžadavků vyplývajících z becně závazných právních předpisů. Zájemce se tak musí zejména při zpracvání své nabídky řídit nejen pžadavky bsaženými zadávací dkumentaci, ale též ustanveními příslušných becně závazných právních předpisů. Infrmace a údaje bsažené v jedntlivých částech zadávací dkumentace vymezují závazné pžadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmit pžadavky je zájemce pvinen se při zpracvání své nabídky řídit. Zadavatel dále stanví, že z důvdu právní jistty a rvnéh zacházení při zadávacím prcesu musí být veškerá kmunikace se zadavatelem vedena puze písemnu frmu. 3 Vymezení předmětu zakázky maléh rzsahu Předmětem tét pdlimitní veřejné zakázky jsu stavební práce na ddávku vdvdníh řadu pr zónu k pdnikání dle specifikace uvedené v zadávací dkumentaci.

2 4 Pskytvání zadávací dkumentace Zájemci mhu písemně neb mailem pžádat zaslání či vydání zadávací dkumentace p celu dbu lhůty pr pdávání nabídek a t na kntaktní adrese zadavatele uvedené v 1 tét zadávací dkumentace. Za pskytnutí zadávací dkumentace pžaduje zadavatel úhradu nákladů za reprgrafické práce, pštvné a balné ve výši 1 000,- Kč bez DPH. Zadávací dkumentace bude pskytnuta puze sbně na adrese zadavatele a při převzetí dkumentace uhradí zájemce stanvenu cenu v htvsti prti daňvému dkladu. 5 Pskytvání ddatečných infrmací k zadávacím pdmínkám V případě, že zájemce nemá jisttu ve stanvení základních technických neb bsahvých pdmínek, je zájemce pvinen si vyjasnit veškerá sprná místa, a t frmu písemné žádsti ddatečné infrmace. Zájemce se tak právněn bdbně jak v ustanvení 49 dst.1 zákna pžadvat p zadavateli ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. Písemné dtazy zašle zájemce zadavateli. Ddatečné infrmace, včetně přesnéh znění pžadavku, zašle zadavatel sučasně všem zájemcům, kteří pžádali pskytnutí zadávací dkumentace neb kterým byla zadávací dkumentace pskytnuta. Zadavatel může pskytnut zájemcům ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám i bez předchzí žádsti některéh ze zájemců. Zadavatel pskytuje mžnst p předchzí dhdě prhlídku místa plnění veřejné zakázky dne v 13:00 hd na adrese Želešice, ul. 24.dubna u Obecníh úřadu v Želešicích. 6 Předpkládaná hdnta a maximálně přípustná cena veřejné zakázky Předpkládaná hdnta veřejné zakázky pr akci Želešice vdvdní řad pr pdnikání je ,-Kč bez DPH. Maximálně přípustná cena veřejné zakázky je ,-Kč bez DPH. 7 Dba a míst plnění veřejné zakázky Předpkládaný termín zahájení: Předpkládaný termín dknčení: Nabídkvá cena Nabídkvá cena bude zpracvána dle specifikace uvedené zadávací dkumentaci. Celkvá cena bude sestavena jak nejvýše přípustná za splnění celéh předmětu zakázky včetně všech samstatně vyčíslených plžek. Nabídkvá cena musí akceptvat zadané parametry. Zájemce je pvinen se předem seznámit se všemi klnstmi a pdmínkami, které mhu mít jakýkli vliv na kvalitu nabízených ddávek a nabídkvu cenu. Výši nabídkvé ceny je mžné překrčit puze v důsledku změny sazeb daně z přidané hdnty.

3 9 Návrh smluvy Sučástí nabídky zájemce musí být návrh smluvy pdepsaný zájemcem sbu právněnu jednat za zájemce (statutárním rgánem). Návrh smluvy musí respektvat zejména pdmínky uvedené v zadávací dkumentaci a t: - zadavatel prvede úhradu za plnění veřejné zakázky výhradně v české měně na základě příslušnéh daňvéh dkladu, který musí bsahvat všechny náležitsti dle 28 a násl. Zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, vystavenéh zájemcem. Nebude-li daňvý dklad bsahvat sjednané neb záknné náležitsti, je zadavatel právněn takvý dklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnsti. Dručením nvéh resp. řádnéh daňvéh dkladu pčíná běžet nvá lhůta splatnsti. Nedílnu sučástí daňvéh dkladu musí být supis ddávek (jedntlivých plnění) ptvrzený dpvědným zástupcem zadavatele. - zájemce je pvinen uchvávat veškeré riginály účetních dkladů a riginály všech účetních dkladů suvisejících s tut veřejnu zakázku. Účetní dklady budu zájemcem uchvávány způsbem uvedeným v zákně č.563/1991 Sb., účetnictví, nejméně p dbu 10 let, - závazek zájemce ddržet při prvádění díla pdmínky uvedené v tét zadávací dkumentaci a zejména pak ve: Prjektvá dkumentace veřejné zakázky Želešice vdvdní řad pr pdnikání zpracvaná ing. Jitku Erbanvu, Tišnvská 115, Brn, Výkaz výměr veřejné zakázky Želešice vdvdní řad pr pdnikání Stavební pvlení ke stavbě Želešice vdvdní řad pr pdnikání vydané dne Městským úřadem Šlapanice, pracviště Brn, Opuštěná 9/2, Brn, dbr živtníh prstředí, sp.zn. OŽP/ /SKR - Nabízená cena jak nejvýše přípustná - Zadavatel nepskytuje zálhy, - Zadavatel za realizaci stavby prplatí maximálně 90% z ceny díla na základě vyúčtvaní knečné faktury se splatnstí 45 kalendářních dnů., - 5% z ceny díla Zadavatel uhradí p dstranění vad a neddělků, - 5% z ceny díla Zadavatel uhradí p vydání klaudačníh rzhdnutí. - Záruční dba nejméně 60 měsíců 10 Kvalifikační předpklady Základní kvalifikační předpklady a prfesní kvalifikační předpklady jsu uvedeny v zadávací dkumentaci.

4 11 Lhůta a míst pr pdání nabídek Lhůta pr pdání (dručení) nabídek knčí dne : d 13:00 hd. Nabídka musí být dručena zadavateli na kntaktní adresu uvedenu v 1 tét zadávací dkumentace. Zájemce může pdat jen jednu nabídku. Tat nabídka musí bsahvat veškeré dkumenty uvedené v tét zadávací dkumentaci a pžadvané záknem. Zadavatel připuští pdání splečné nabídky. Splečnu nabídku se rzumí nabídka, kteru pdal za pdmínek uvedených v 51 dst.6 zákna více zájemců splečně. V takvém případě se zájemci pdávající splečnu nabídku pvažují za jednh zájemce. 12 Frma zpracvání nabídky Nabídku a dklady k prkázání splnění kvalifikace je uchazeč pvinen ddat způsbem uvedeným v zadávací dkumentaci. 13 Způsb hdncení nabídek Nabídky budu hdnceny způsbem uvedeným v zadávací dkumentaci.. 14 Zadávací lhůta Zadávací lhůta dle 43 zákna je stanvena zadavatelem d Zadávací lhůta začíná běžet kamžikem lhůty pr pdání nabídek. 15 Práva a pvinnsti 1) Nabídku nelze pvažvat za návrh na uzavření smluvy. 2) Zájemci pdáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smluvy se zadavatelem 3) Zadavatel si vyhrazuje práv před rzhdnutím výběru nejvhdnější nabídky věřit infrmace uvedené v nabídce zájemce. 4) Výběrem nejhdnější nabídky zájemce nevzniká právní vztah se zadavatelem. 5) Zadavatel má práv vylučit zájemce, pkud jeh nabídka nebude dpvídat pdmínkám uvedeným v zadávací dkumentaci neb bude neúplná. 6) Zadavatel nehradí zájemcům náklady spjené s účastí ve výběrvém (zadávacím) řízení. 7) Zadavatel nepřipuští variantní řešení. 8) Zadavatel nevrací pdané nabídky zpět zájemcům. 9) Zadavatel nepřipuští mžnst dílčíh plnění. 10) Zadavatel má práv v suladu s ustanvením 77 zákna vyžádat si d zájemce písemné zdůvdnění případné mimřádně nízké nabídkvé ceny. 11) Zadavatel si vyhrazuje práv na změnu neb úpravu zadávacích pdmínek.

5 12) Zadavatel je právněn zrušit zadávací řízení kdykli bez udání důvdu a t až d kamžiku uzavření smluvy s vybraným zájemcem. Zadávací dkumentace je samstatný dkument a není sučástí tét výzvy. V Želešicích dne Obec Želešice ing. Jiří Kvasnička, starsta

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) ZEFEKTIVNĚNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ, VZDĚLÁVÁNÍ PERSONALISTŮ A VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ ÚSTAVU ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY,

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku

Všeobecné stavební obchodní podmínky dle 273 obchodního zákoníku Všebecné stavební bchdní pdmínky dle 273 bchdníh zákníku (dále Pdmínky, neb VSOP ) Evidenční čísl: E-01/VSOP/sub//2004 vydané dne 1. 9. 2004 dd. 1 Hlavní stavbyveducí Hlavní stavbyveducí bjednatele je

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN Tent prjekt je splufinancván Evrpsku unií z Evrpskéh fndu pr reginální rzvj Operační prgram: IOP Integrvaný perační prgram Priritní sa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast pdpry: 2.1 Zavádění

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi

Novela zákona o veřejných zakázkách v praxi VIII. Setkání starstů a míststarstů Ústeckéh kraje Nvela zákna veřejných zakázkách v praxi 28. 2. 2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická firma v České republice

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 4.0 Znění účinné d: 14. 8. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 12. 8. 2015 Verze

Více

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín

GRASPO CZ, a.s., Pod Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín GRASPO CZ, a.s., Pd Šternberkem 324, CZ-76302 Zlín OBCHODNÍ PODMÍNKY OBJEDNÁVKY Pr bjednávky realizvané v rámci webvé aplikace Návrhář diářů a ntesů platí v plném znění Obchdní pdmínky výrby a ddání díla

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Důchodové zdravotní a sociální pojištění, DPH, pokladna PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Důchdvé zdravtní a sciální pjištění, DPH, pkladna PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net

Všeobecné smluvní podmínky provozu služeb CZHOSTING.net Všebecné smluvní pdmínky prvzu služeb CZHOSTING.net Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služeb CZHOSTING.net pr využívání všech služeb (dále jen Pdmínky), které

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE

ZPRÁVA PRO UŽIVATELE První certifikační autrita, a.s. ZPRÁVA PRO UŽIVATELE KVALIFIKOVANÉ CERTIFIKÁTY KVALIFIKOVANÉ SYSTÉMOVÉ CERTIFIKÁTY Stupeň důvěrnsti : veřejný dkument Verze 3.3 Zpráva pr uživatele je veřejným dkumentem,

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky

CompleteCare. Všeobecné pojistné podmínky dcizení 1. Shrnutí CmpleteCare Všebecné pjistné pdmínky Náhdné pškzení a Tent dkument bsahuje pdrbnsti třech druzích pjištění, které mhu být pjistnu smluvu dle vlby pjištěnéh sjednány pjištění náhdnéh

Více