METODIKA REEDUKAČNÍCH SKUPIN. Pavel Sýkora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODIKA REEDUKAČNÍCH SKUPIN. Pavel Sýkora"

Transkript

1 METODIKA REEDUKAČNÍCH SKUPIN Pavel Sýkora Pedagogicko-psychologické Centrum Korálek CZ.1.07/1.2.09/ Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 Tišnov 2012

2 Pojetí skupinové reedukace...2 Včasná a odborná diagnostika...2 Spolupráce s rodiči...2 Spolupráce s třídním učitelem...2 Funkční vztah se žákem...3 Motivace žáků...4 Tak trochu jiný pohled na poruchy učení...5 Členění a obsah hodin...6 Čtení...6 Postřehovací slabiky a slova...6 Čtení s porozuměním...6 Grafomotorika a psaní...7 Sluchové vnímání...7 Diferenciace...7 Činžovní dům...7 Zrakové vnímání...8 Diferenciace...8 Vizuální paměť...8 Prostorová orientace...9 Stavby z kostek...9 Vizuomotorika...9 Další oblasti reedukace...10 Dysortografie...10 Hry na rozvoj intelektu...11 Využití PC...12 Seznam použité literatury...12 Příloha č Příloha č

3 Pojetí skupinové reedukace V rámci realizace projektu Centrum Korálek jsem na Základní škole, Tišnov, Smíškova 840 učil hodiny skupinové reedukace na I. stupni. Získané zkušenosti shrnuji v této metodice reedukačních skupin 3. ročníků. Aby žák s poruchou učení svůj handicap eliminoval nebo kompenzoval, potřebuje pravidelné vedení ve cvičeních zaměřených na diagnostikovanou poruchu. Úspěšnost této práce je postavena na několika zásadních bodech: Včasná a odborná diagnostika Spolupráce s rodiči Spolupráce s třídním učitelem Funkční vztah se žákem Včasná a odborná diagnostika Praxe na naší škole je taková, že třídní učitelé jsou vzdělaní a zkušení ve vyhledávání žáků s poruchami učení a jsou to především oni, kteří jako první upozorní na podezření na poruchu. Jindy je iniciativní sám rodič a nemalou měrou přispívají také mé pravidelné depistáže ve třídách. Na základě takového podezření a po konzultaci s rodiči orientačně vyšetřím žáka v Centru Korálek. Pokud vyšetření potvrdí podezření na SPU, doporučuji návštěvu PPP Brno. V opačném případě se s rodiči a třídním učitelem domlouvám na dalším pozorování vývoje žáka. Vyšetření v PPP Brno je velmi podrobné a kvalitní, jsou v něm popsány jednotlivé deficity a navrženy konkrétní návrhy reedukace, kterých se držím. V případě doplnění informací telefonicky kontaktuji konkrétní psychology a speciální pedagogy, kteří žáka vyšetřovali. Už v procesu následných vyšetření zařazuji žáka do skupinové reedukace a při potvrzení diagnózy v ní pokračuje a zaměřuji se na již zjištěné největší deficity. Spolupráce s rodiči Stěžejní v práci se žákem je pravidelné cvičení, nejlépe denně. To vyžaduje, aby se do přípravy zapojil rodič žáka. Pravidelně tedy organizuji setkání, na které zvu rodiče spolu s jejich dětmi, vysvětluji jim důležitost pravidelného cvičení a ukazuji, jak při jednotlivých cvičeních postupovat. Také navrhuji vhodné publikace pro domácí cvičení. S rodiči nadále udržuji kontakt, rodiče mi například píší, jaké cvičení s dítětem absolvovali a jak ho dítě zvládalo. Na druhou stranu, pokud vidím u žáka v nějaké dílčí funkci deficit, upozorňuji na něj a konzultuji to s rodičem. Spolupráce s třídním učitelem Osvědčilo se mně co nejvíce komunikovat s třídním učitelem žáka, protože zvláště na I. stupni je třídní učitel dobře obeznámen s momentální úrovní, výkonností žáka, jeho citovou pohodou a problémy, se kterými se právě potýká. 2

4 Také potřebuji sledovat právě probírané učivo a navazovat na ně, zvlášť když jsou žáci dysortografici a potřebují procvičovat probíranou gramatiku, nebo si vytvářet gramatické přehledy. Funkční vztah se žákem Důležitým akcentem pro následnou práci se žákem je vytvoření a udržení funkčního vztahu s dítětem. Myslím tím vytvoření prostoru, kde žák bude mít jasno, kde jsou mé hranice a co od něj chci. Zvlášť z počátku věnuji vytvoření vztahu nemalou péči. Jasně vytvořený prostor totiž dává žáku pocit bezpečí, který je klíčový pro dobré zvládání úkolů. Předně si potřebuji já ujasnit, co mi vlastně doopravdy vadí a co ne. To musím jasně dát najevo. Jsou žáci, kterým stačí naznačit, jiní nejsou z rodinného prostředí naučeni akceptovat hranice druhého, já potřebuji různými způsoby dávat najevo, že tudy cesta pro ně nevede. Jelikož mezi žáky s SPU jsou i žáci s poruchami chování, je to často obtížná a dlouhodobá činnost. Skupinky se od sebe různí, s některými žáky jsem navyklý, že na začátku hodiny mi každý poví, co nového zažil, co se mu honí hlavou, jiní raději přechází rovnou ke cvičením a spíše na konci hodiny rádi zvolní a otevřou se, jiní žáci si zase rádi zazpívají v doprovodu kytary. Proto nepíšu, jak má takový správný vztah vypadat. Záleží totiž na obou stranách, aby si našly funkční platformu, na které se budou potkávat a bude jim vyhovovat. 3

5 Motivace žáků Motivace je základem úspěšné práce. Žák většinou nenavštěvuje reedukaci ze svého rozhodnutí, na základě vlastního uvážení, ale je do ní zařazen na základě mého doporučení a motivace ze strany rodičů. O toto se opírám. Pokud žák v zásadě odmítá pracovat, obracím se na rodiče a tuhle situaci s nimi řeším. Dále vysvětluji žákům, co je to dysfunkce, kterou trpí, a proč bude muset trpělivě dělat mnohá cvičení, aby tuto dysfunkci eliminoval nebo kompenzoval. Využívám k tomu vysvětlení Brigitte Sindelarové o stromu s chybějící větví, kde příčina leží v nevyrostlém kořínku, který je třeba zalévat, aby povyrostl a tím přivedl chybějící energii do větve. Mám dobrou zkušenost s tímto příměrem, i žáci prvních ročníků jsou schopni jej pochopit. Dítě však nedokáže udržet tak dlouhodobou koncepci, aby jej motivovala v každé hodině. Proto přicházím stále s novými, pro žáky zábavnými činnostmi, které mohou dělat na konci hodiny, po splnění zadaných úkolů. Osvědčily se deskové a manipulační hry na rozvoj intelektu, práce na PC s reedukačními programy prostě to, čeho je v běžné výuce málo a pro dnešní děti je to přitažlivé. 4

6 Tak trochu jiný pohled na poruchy učení Nedá mně se nezmínit o jiném přístupu k nápravě poruch učení než jen drilu nad reedukačními cvičeními. Tento jiný přístup se v podstatě týká rodičů, můžeme ho vztáhnout i na pedagogy a teprve v důsledku se týká žáků samotných. Tento přístup se dívá spíše na pozadí problému zvaného poruchy učení. Jedná se o revizi hodnot, přístupu a vztahu rodičů žáka k učení, škole a dítěti. Mám zkušenost, že nefunkční mechanizmus rodiče dokáže zapříčinit nebo alespoň ztížit dítěti schopnost učit se. Tento nefunkční mechanizmus je však těžké odhalit a změnit, protože je ukrytý v podvědomí. Na následujícím příkladu ukážu souvislost. Rodič dítěte žije od malička ve strachu z chyby, má příliš velké nároky na sebe sama. Považuje to však za normální, byl tak vychováván, žije v přesvědčení, že tak je to v pořádku. Sám o sobě je takový přístup v životě nekonstruktivní. Když se na něj podíváme z nadhledu, je nelogický nebo alespoň přinejmenším nepraktický. Toto přesvědčení má zasunuté v podvědomí a ač svým dětem sděluje, že chybovat je normální, jeho chování je řízeno podvědomím tedy obavou z chyby. Dítě však více kopíruje chování svého rodiče než jeho vědomě dobře míněné rady. Problém se dostává na povrch v době, kdy se dítě samo začíná systematicky něčemu učit, tedy ve škole. Dítě žije podvědomě ve strachu udělat chybu, čímž je v tenzi, která se může projevovat v různých oblastech motoriky nebo vnímání. Může se to projevit zvlášť při stresových okamžicích výuky, jako jsou písemné práce a zkoušení. Rodič pak na svém dítěti vidí problém, se kterým se v principu potýká také, byť si to neuvědomuje. Proto se může na dítě zlobit, vytýkat mu jeho neschopnost a tím celý problém ještě zhoršovat. Doopravdy se vzteká sám na sebe. Takových nefunkčních nevědomých mechanizmů může být celá řada neochota se učit a měnit se, posouvat se ve vývoji; neochota pustit dítě do života; zmiňovaný strach z chyby a perfekcionizmus; odmítání vlastních pocitů a emocí; popírání sebe sama na úkor nároků ostatních apod. Rodičům nabízím možnost řízeného rozhovoru a koučování na toto téma. Často při rozhovorech s rodiči nefunkční mechanizmy vyplynou na povrch, potom na ně upozorňuji a nabízím jim svůj úhel pohledu a zkušenost. Tím, že si rodič svůj nekonstruktivní mechanizmus uvědomí, práce nekončí, naopak začíná. Změnit něco tak zažitého, co je skryto v podvědomí, je velice náročná práce, která se však vyplácí. Tím prvním a velmi důležitým krokem je právě uvědomění si tohoto nefunkčního mechanizmu a právě v tom mohu být nápomocný během koučování. Jsem toho názoru, že opravení těchto mechanizmů může vést k přenastavení hodnot rodiče, což automaticky dítě kopíruje a může vést až k jeho skokovému posunu. 5

7 Členění a obsah hodin Skupinovou reedukaci zařazuji jednou týdně jednu vyučovací hodinu. Na I. stupni ji dávám v době vyučování nejlépe místo hodin čtení, protože můžu s žáky číst to stejné jako ve výuce, ale s větším individuálním zaměřením. Kromě toho se věnuji i jiným oblastem nápravy, např.: zrakové a sluchové diferenciaci, prostorové orientaci apod. Individuální zaměření je ale i tady limitováno počtem žáků. Na rozdíl od individuální reedukace se nemohu držet diagnózy žáka, mohu k ní jen přihlédnout. Protože jsou ve skupině žáci s různými deficity, potřebuji je rozvíjet všechny. Čtení Porucha čtení, dyslexie, je často tím primárním deficitem žáků s poruchami učení, a právě proto nápravou čtení začínám každou skupinovou reedukaci. Pro začínající čtenáře se mně osvědčil nácvik postřehovacích slabik a slov. Postřehovací slabiky a slova Postřehovací slabiky jsou osvědčená technika prezentovaná poradnami, já ji znám především díky publikaci Jiřiny Bednářové: Postřehovací slabiky. V tomto provedení ale není vhodná pro skupinovou reedukaci. Já volím metodu psaní slabik a slov podobné úrovně do programu Word, umístění každé slabiky a slova na jednu stránku a zvětšení na velikost písma 72 bodů. Slabiky a slova promítám pomocí projektoru žákům, přičemž zvolím měřítko zobrazení ve Wordu na 150%. Poté roluji slova přiměřenou rychlostí a žáci je nahlas čtou. Pro lepší kontrolu nechám podruhé každého žáka číst jednotlivě. Čtení s porozuměním Pro čtení s porozuměním využívám obdobnou techniku, opět využívám projektor a program Word. Připravím si několik vět, které přikazují žákům, co mají udělat, např. Polož ruku na levé koleno. Žáci si pak musí větu přečíst technikou tichého čtení a úkon co nejrychleji udělat. Tato technika je u žáků velmi oblíbená. 6

8 Grafomotorika a psaní Pro žáky, jejichž primární poruchou je dysgrafie, a nejen pro ně, pravidelně zařazuji do reedukace grafomotorická cvičení. Jedná se o uvolňování ruky, nácvik tvarů dle stupňující se obtížnosti a cvičení obtahování tvarů jedním tahem. Už pro žáky 2. ročníků jsou tato cvičení poněkud dětinská, absolvovali je v předškolní přípravě, znovu v první třídě a nyní jim je předkládám znovu. Proto žáky motivuji tím, že jim přidávám do úkolů nové hledisko, které sleduji např. u obrazců jedním tahem zadám úkol, že se musí snažit co nejméně zvedat tužku z papíru. Každé zvednutí si počítají a na konci cvičení si je poznamenávám pro sledování zlepšení při příštím cvičení. Sluchové vnímání Diferenciace K nácviku sluchové diferenciace využívám různé techniky zaměřené na jednotlivé deficity. Jedná se především o tyto metody: Rozlišování stejných a podobných dvojic nesmyslných krátkých slov. Sluchová analýza a syntéza. Nácvik rozlišování podobně znějících hlásek (P-B, S-Z, D-T). Žáci na základě diktátu učitele zapisují vynechané písmeno. Více jsem rozpracoval techniku nácviku sluchové diferenciace rozlišování určené hlásky nazvanou Činžovní dům. Velkou oblast tvoří sluchová analýza a syntéza slov. Žákům říkám hlásky a oni je skládají do slova, nebo naopak žák zadané slovo rozloží na hlásky. Pro lepší orientaci v úrovni schopností žáka využívám zásobník slov řazených od nejjednodušších po nejobtížnější. Na tato cvičení navazuje určování konce slov ve větě oblíbené je cvičení, kdy žák rozsekává větu na slova a píše počet slov ve větě. Činžovní dům Následující popsaná technika slouží k nácviku sluchové diferenciace figury a pozadí. Žáci dostanou předtištěný obrázek činžovního domu, na kterém je zakreslena hrací dráha stoupající po patrech až pod střechu domu. Žáci si nejprve obrázek vybarví, každé patro jinou barvou podle vzoru. Učitel čte žákům řetězec slabik a při každé slabice žáci posunou figurku o jedno políčko vpřed. Soustředí se ovšem na smluvenou hlásku, a pokud ji uslyší ve slabice, nepostoupí pouze o jedno políčko, ale vystoupí rovnou na vyšší patro. Po ukončení diktování učitel přikáže žákům dát ruce pod lavici (zamezení švindlování) a každý nahlásí, ve kterém patře se nachází. K rozpoznání slouží smluvené barvy pater. Učitel provede korekce a hodnocení. Tato hravá technika je u žáků poměrně oblíbená. Úskalí je v opisování od spolužáka, které se dá odstranit rozsazením nebo tím, že si žáci oddělí svůj list nějakou optickou překážkou. 7

9 Zrakové vnímání Diferenciace Existuje množství publikací procvičujících zrakovou diferenciaci. Každý autor se zaměřuje trochu na jinou oblast diferenciace, upřednostňuje jiné metody, většinou se ale techniky opakují jedná se o rozlišování jiného obrazce v řadě, stranově převráceného obrazce, hledání rozdílů v obrázcích, spojování stejných dvojic obrazců, hledání obrysu v překrývajících se obrysech apod. Dostupné publikace kombinuji tak, abych našel vhodnou obtížnost pro danou skupinu žáků a také využil paletu všech dostupných metod. Pro pokročilé žáky a žáky II. stupně využívám zahraniční publikaci Where s Wally, jejíž díly jsou stupňovány podle obtížnosti a vyšší díly jsou dost náročné i pro dospělé. Poněkud opomíjenou oblastí je vizuální paměť, kterou jsem zpracoval pro skupinovou práci. Vizuální paměť Pro skupinovou výuku jsem vytvořil v programu Word série několika obrázků, znaků, které žákům promítnu a ponechám jim dostatečný čas si je zapamatovat. Většinou čas pro zapamatování žáci ukončí sami nějakým smluveným signálem. Poté promítám žákům řetězec znaků, mezi nimiž jsou i ty vzorové, které si měli zapamatovat. Žáci zaznamenávají do přichystaného archu číslo vzorového znaku. Žák při zrakové diferenciaci. 8

10 Prostorová orientace Stavby z kostek V této technice nácviku vnímání prostorové orientace jsem se opět nechal inspirovat nápravou deficitu dílčích funkcí a opět jsem ji upravil pro práci se skupinou žáků. Na projektoru promítám naskenované plány staveb z kostek dle zvolené náročnosti. Žáci mají každý sadu kostek a staví svoji stavbu. Zvlášť v této oblasti jsou ve skupině žáků velké rozdíly. Těm slabším nabízím možnost nahlédnout do jednoduššího plánu v tištěné podobě nebo na osobním počítači a pracovat podle něj. Vizuomotorika Žáci se často potýkají s problémem opisu z tabule. Je to pro žáky s poruchami obtížná činnost vyžadující dobré vizuální vnímání, paměť, koordinaci oko-ruka a orientaci na stránce. Pro nácvik všech těchto oblastí jsem vytvořil obrazce zakreslené do sítě, které žákům promítám na stěnu a oni do svých předchystaných šablon obrazce zakreslují. Pokud je žák se zadanými úkoly hotov, má prostor pro dokončení činnosti, kterou v běžné výuce nestihl. 9

11 Další oblasti reedukace Dysortografie Náprava dysortografie probíhá na základě práce všech předchozích oblastí sluchové, zrakové, prostorové orientace, ale postupně se k ní přidávají další cvičení zaměřená na lepší pochopení a procvičení gramatických jevů. Mezi reedukaci specifických chyb patří doplňování chybějící diakritiky ve slovech, větách a článcích, doplňování chybějícího písmene, oprava chybně napsaných slov v textu a podobně. Od 2.ročníku zařazuji i procvičování gramatiky. Osvědčilo se mně před každou skupinovou reedukací zjistit u třídního učitele, kterou látku žáci právě probírají a zahrnout ji aktuálně do programu. Ve 2. ročníku především procvičuji měkké a tvrdé slabiky a jejich užití a základní slovní druhy. Ve 3. ročníku jsou to především vyjmenovaná slova a opět slovní druhy. Ve 4. ročníku jsou to všechny slovní druhy a základy shody přísudku s podmětem. V 5. ročníku kromě výše uvedeného se přidávají souhláskové skupiny. Jelikož žáci s dysortografií mohou ve výuce pracovat s oporou, vedu je k vytvoření gramatického přehledu ( viz. monitorovací indikátor Přehled gramatiky pro dysortografiky ). Přehled sám o sobě není plně funkční, pokud si ho žáci pouze okopírují. Je nutné, aby podle vzoru si jej napsali sami, dokázali se v něm orientovat a používat ho ve výuce. Žák při reedukaci dysortografie procvičování aplikace vyjmenovaných slov. 10

12 Hry na rozvoj intelektu Jak jsem zmínil výše, jako motivace pro žáky a zároveň prostředek reedukace využívám na konci výuky hry pro rozvoj intelektu. Jedná se o hry vydavatelství Smartgames, které jsou kombinací hry pro jednoho hráče a hlavolamu. Každá hra představuje zároveň zábavu a rozvoj inteligence zejména logického myšlení, prostorové představivosti, schopnosti koncentrace a plánování. Všechny hry vynikají zejména zajímavými herními mechanismy, kvalitním provedením herního materiálu a také krásným designem. Žák s některými z her Smartgames pro rozvoj inteligence. 11

13 Využití PC Jako další motivační a reedukační prostředek využívám netbooky. Při hledání vhodného softwaru se mně osvědčily programy firmy Terasoft zaměřené na předškolní přípravu a český jazyk na I. stupni. Důležité pro mě bylo, aby výukové programy obsahovaly cvičení v prostorové orientaci, sluchové a zrakové diferenciaci a základy čtení a gramatiky. Sledoval jsem, aby ovládání bylo snadné a intuitivní, grafika byla pro žáky přitažlivá, zvukový výstup jasný a příjemný na poslech a v programu bylo co nejvíce využito herních principů. Žákyně při práci na netbooku. Seznam použité literatury Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení, Věra Pokorná, Portál Deficity dílčích funkcí, Brigitte Sindelar, Psychodiagnostika, spol.s r.o., Brno Postřehovací slabiky, Jiřina Bednářová, PPP Brno Prostorová orientace, Jiřina Bednářová, PPP Brno Rozvoj Grafomotoriky,, Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová, PPP Brno Specifické poruchy učení, Lenka Černá, Lucie Tumpachová, PPPP Praha Základy čtení, Zdena Michalová, Tobiáš, Havlíčkův Brod Zrakové rozlišování, Jiřina Bednářová, PPP Brno 12

14 Příloha č.1 Činžovní dům B Český jazyk, Dys kroužky, reedukace, ročník I. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Nejprve si vybarvi dům takto : - první podlaží nech nevybarvené, bílé - druhé podlaží zelené - třetí podlaží žluté - čtvrté podlaží modré - páté podlaží červené - šesté podlaží fialové Postav si figurku na šipku před domem a pozorně poslouchej hlas učitele, který bude číst slabiky nebo krátká slova. Pokud uslyšíš ve slabice hlásku B, můžeš postoupit do dveří v nejnižším podlaží domu. Při každé další slabice postupuješ po jednom okně ve stejném podlaží. Pokud zase v nějaké slabice uslyšíš hlásku B, skoč na schody nebo výtah a postup tak o podlaží výš. Jakmile učitel ukončí čtení, nehýbej už figurkou a oznam, ve kterém podlaží se nacházíš. Příprava: Je vhodné vybarvit jeden vzor domu a viditelně jej umístit před žáky. Je důležité ujistit se, jestli žáci chápou zadání a zkusit několik cvičných kol. Slabiky a krátká slova je potřeba číst jasnou, ale ne přehnanou výslovností a nedávat důraz na slabiky se sledovanou hláskou. Pomůcky: Samotný pracovní list nakopírovaný pro každého žáka nejlépe na papír formátu A3, pro každého žáka 1 hrací figurka, jeden vybarvený vzor Doba realizace: 6 hracích kol přibližně 10 min Co se osvědčilo: Žákům zapisovat body za bezchybné projití všemi šesti koly do přehledné tabulky. Žáci tak mají zpětnou vazbu, kterou úroveň už dosáhli. Očekávané výstupy: Žáci si cvičí sluchovou diferenciaci figury a pozadí. Rozvoj žáků se SVP: List slouží k rozvoji sluchové diferenciace figury a pozadí. Čerpáno: Volně inspirováno Brigitte Sindelarovou, Cvičné programy k překonání deficitů dílčích funkcí Autor: Mgr. Pavel Sýkora 13

15 14

16 Slabiky B 1 řada podlaží ba ma sa ba za ta ha ba ja la ba ta - ra řada podlaží bo zo bo mo po so bo ho co bo ko zo vo bo řada 3. 5.podlaží be be te ze se be ne ve be me re be se de je řada 4. 4.podlaží bu lu mu du pu bu - zu lu bu ku mu nu bu řada 5. 6.podlaží bi bi mi ji vi bi zi ti bi ni ji bi zi bi řada 6. 4.podlaží bo li ko ba su - ji zu be di su lo bu do nu Slabiky B 2 řada 1. 4.podlaží ab ak am ab as an ab ak - až am ab ač aj řada 2. 5.podlaží ob op os - ob om ok ob od ob or os ot ob řada 3. 3.podlaží eb en es eb er em ek ed eb el ep es řada 4. 5.podlaží ub us ub už uk ub ul uf ur ub up ub řada 5. 6.podlaží ib in ib - ik it ib is im id ib ip ib if ib 15

17 řada 6. 5.podlaží ub um ab ak in os ub ed ol ib ed - ab Slabiky B 3 řada 1. 4.podlaží aba eva uba aka asa oza iba eha oba ina aza řada 2. 4.podlaží ebo olo ibo epo emo ubo aho ozo ežo obo ino řada 3. 6.podlaží abe ase ebe ode - abo ese ibe ine are ube ake obe řada 4. 5.podlaží ebu odu emu ubu esu ibu inu ehu oru obu ozu abu řada 5. 4.podlaží ebo ebi ahy ozy abu uži evi ody aky eba ini řada 6. 5.podlaží ebi ozu ebu ela odo ebe epe ako eba ehe olo ašo - ebo 16

18 Příloha č.2 Vizuální paměť expert 1 Český jazyk, Dys kroužky, reedukace, ročník I. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Dobře si prohlédni trojici vzorových karet a snaž se je všechny zapamatovat. Jakmile si je budeš pamatovat, dej učiteli znamení, na kterém jste se domluvili. Jakmile učitel odstraní vzorové karty, vezmi si záznamový arch. Dobře sleduj jednotlivé karty a pokud si myslíš, že některá z nich byla mezi vzorovými, napiš si do záznamového archu její číslo. Na pořadí nezáleží. Na pokyn učitele záznamový arch odevzdej. Pokyny pro učitele: Celé cvičení lze promítat na projektoru, nebo ukazovat ve vytištěné podobě. Vzorové karty se ukazují na dobu, kterou žáci potřebují. Je dobré se domluvit na neverbálním signálu, kterým žáci dají najevo, že si vše zapamatovali (např. chytnout se za bradu). Jednotlivé karty ukazujeme po jedé a to po dobu minimálně 3 vteřin. Je vhodné nahlas číst číslo dané karty. Příprava: Záleží na způsobu prezentace a materiálním vybavení asi 5 min Pomůcky: Vytištěné pracovní části metodického listu nebo příprava projekce Doba realizace: Přibližně 10 min Co se osvědčilo: Důrazně žákům připomenout, že během prezentace vzorových karet si nesmí nic poznamenávat. Očekávané výstupy: Žáci cvičí vizuální paměť. Rozvoj žáků se SVP: List slouží k rozvoji vizuální paměti. Čerpáno: Volně inspirováno Brigitte Sindelarovou, Cvičné programy k překonání deficitů dílčích funkcí Autor: Mgr. Pavel Sýkora 17

19 Vzorové karty ۵

20 1) שּ 2) 19

21 3) סּ 4) 20

22 5) ۵ 6) ẛ 21

23 7) 8) 22

24 9) 10) ه 23

25 11) 12) ل 24

26 13) ײַ 14) ϼ 25

27 Záznamový arch 26

28 Poznámky učitele: 27

29 28

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Screeningový dotazník specifické poruchy učení

Screeningový dotazník specifické poruchy učení Screeningový dotazník specifické poruchy učení Přečtěte si pozorně následující tvrzení a na uvedené škále označte variantu, která Vás nejlépe vystihuje. Měl/a jste uzpůsobené podmínky konání státní maturitní

Více

Jazyková výchova. Žáci čtou slova obsahující slabiku bě, pě, vě, mě. Doplňují tyto slabiky do slov. Píší slova se skupinou bě, pě, vě, mě.

Jazyková výchova. Žáci čtou slova obsahující slabiku bě, pě, vě, mě. Doplňují tyto slabiky do slov. Píší slova se skupinou bě, pě, vě, mě. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Slova s bě, pě, vě, mě Čtení a psaní slov s bě, pě, vě, mě Ročník 2. Anotace Žáci

Více

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody

PODPORA SPU VE VÝUCE. projevy, potřeby, úpravy a metody PODPORA SPU VE VÝUCE projevy, potřeby, úpravy a metody Projevy Dyslexie Pomalé čtení -Namáhavé -Dvojí -Ztrácí se, vrací se -Málo chyb-opravuje -Záměny,opakuje přečtené Přepisuje velmi pomalu -Víc času

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam

Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam Přílohy Příloha1: Individuální vzdělávací plán pro dítě s oslabeným zrakovým vnímáním, Adam Jméno: Adam Datum narození: 5, 3 let Škola: Mateřská škola Čejetice Třída: heterogenní Základní údaje vyplývající

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace

Úvodní list. 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace Úvodní list Název školy Adresa Datová schránka Malé náměstí 3, 35002 Cheb aiytnnv Ředitel/ka školy Zástupce/kyně ředitele/ky školy Mgr. Pavel Černý Mgr. Štěpánka Dostálová cerny@3zscheb.cz 354422408 607872248

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu

Náprava: a) Příprava na čtení textu Práce s textem Cílem těchto cvičení je ohmatat si text před vlastním čtením. c) Čtení textu Specifické poruchy učení Neschopnost žáků naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod a žáci vyžadují použití jiných výukových a pracovních metod. Dyslexie Specifická porucha čtení 1.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu

Reedukace dyslexie. Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Reedukace dyslexie Dyslexie problémy rychlost čtení správnost čtení porozumění čtenému textu Projevy dyslexie problémy se zapamatováním, rozpoznáváním písmen záměny tvarově podobných písmen a sluchově

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

odborníci na výuku čtení zkušený dev tým PaedDr. Renata Wolfova PhDr. PaedDr. Anna Kucharska, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Papik, Ph.D.

odborníci na výuku čtení zkušený dev tým PaedDr. Renata Wolfova PhDr. PaedDr. Anna Kucharska, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Papik, Ph.D. odborníci na výuku čtení zkušený dev tým PaedDr. Renata Wolfova PhDr. PaedDr. Anna Kucharska, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Papik, Ph.D. Emily Book Thomas G. West Kevin Pendergast Skupinová výuka ve škole Individuální

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách klíčové aktivity

Více

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny *

Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Podpůrný výukový materiál s využitím ICT* Podpůrný výukový materiál reedukační hodiny * Název: Číselný obor do 20 Rozklad čísel na jednotky a desítky Autor: Mgr. Lucie Fajforvá Datum vzniku: 13. 4. 2015

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039 Metodika inovativní výuka 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a

Více

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII

Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII Obsah ÚVOD 11 DÍL PRVNÍ PŘÍPRAVA NA LOGOPEDICKOU TERAPII VÝVOJ ŘEČI 14 Základní podmínky anatomicko-fyziologické 15 Dýchání 15 Tvorba hlasu 16 Artikulace 16 Smyslové vnímání 16 Centrální nervový systém

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Joulinka a Android Aplikace seznámí žáky se 4 základními zdroji

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu

PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu PRŮVODNÍ LIST k nově vytvořenému / inovovanému učebnímu materiálu Název projektu Kvalitní výuka za podpory ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3646 Název školy Základní škola Ohrazenice, okres Semily

Více

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Sušilova

Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Sušilova Informace pro ŠPZ Mateřská/ základní/střední škola Základní škola Boskovice, odloučené pracoviště Sušilova Ředitel/ka školy: RNDr. Vladimír Ochmanský Počet tříd: 16 Jméno výchovného poradce: Mgr. Zdeněk

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa )

TECHNICKÉ ŠKOLKY. ( pohledem psychologa ) TECHNICKÉ ŠKOLKY ( pohledem psychologa ) Základní otázky, které je nutné si položit v průběhu přípravy na realizaci projektu Technické školky byly : - Do jaké míry rozvíjí znalosti žáků o základech techniky

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD

GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ ÚVOD South Bohemia Mathematical Letters Volume 23, (2015), No. 1, 66-72. GEOMETRICKÁ MÍSTA BODŮ V MATEMATICE ZŠ MGR. JITKA NOVÁKOVÁ ABSTRAKT. S kvalitní výukou geometrie se musí začít již na základní škole.

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková

PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková Poznávací schopnosti rozumové schopnosti a smyslové vnímání Motivace Vůle Učební návyky Osobnostní charakteristiky Přítomnost specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie,

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech.

Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. 6. Rada šestá: Rozvíjejte fonematický sluch Fonematický sluch je schopnost rozlišovat sluchem jednotlivé hlásky ve slovech. Musíme si uvědomit, že změnou jediné hlásky ve slově se změní význam slova: KOZA

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

Individuální vzdělávací plán pro praxi

Individuální vzdělávací plán pro praxi Individuální vzdělávací plán pro praxi Individuální vzděláváací plán (IVP) je závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání integrovaného žáka. Vzniká na základě spolupráce

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová

Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4. ročníku při výuce vzorů podstatných jmen Autor: PhDr. Kamila Balharová, Mgr. Jitka Altmanová Příklad výukové aktivity k vybrané minimální doporučené úrovni pro úpravy očekávaných výstupů Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Podstatná jména a jejich vzory Náměty na zapojení žáka s LMP ve 4.

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení

Vážení, Budete si moci vyslechnout podrobné informace od zapálených lektorů. Samostatný prostor je vyhrazen také pro osobní vyzkoušení Vážení, rádi bychom Vás jménem realizačního týmu projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Libereckého kraje (KAP LK) pozvali na první setkání platformy Vzdělávání pro všechny - akci s názvem Kompenzační

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který:

1) Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie...) je pojem, který: VII. Přílohy Příloha č. 1 Dotazník Dobrý den, jmenuji se Hana Jehličková, a v současné době pracuji na bakalářské práci na téma: Možnosti využití individuálního vzdělávacího plánu u žáků se specifickými

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Září Říjen Listopad Prosinec Přípravné období uvolňovací a přípravné cviky, prvky písmen Nácvik správného sezení, držení a používání psacího náčiní, uvolňování ruky, provádění

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem

smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem smysluplně a průběžně rozvíjet nadání žáků podpořit oblasti, které jsou příčinou dlouhodobé školní neúspěšnosti u žáků ohrožených předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpořit žáky se specifickými

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA

METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA METODIKA ČINNOSTNÍHO UČENÍ S POMŮCKOU SKLÁDACÍ ABECEDA Autoři: Mgr. Alena Bára Doležalová, Mgr. Čeněk Rosecký Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Tvořivá škola čtení a psaní s porozuměním, který

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková

LOGOPEDICKÝ ASISTENT. Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková LOGOPEDICKÝ ASISTENT Cílem kurzu je získání odborných znalostí z oblasti logopedické prevence. Mgr. Helena Vacková 25.11. 2014 V LIBERCI Logopedická prevence 01 Dětský věk, zejména prvních 7 let, je dobou

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech. VE 2. TŘÍDĚ ZŠ práce s jazykem METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Karlových Varech reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0003 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřujjící k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_01_ČJ Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení šablony/označení

Více

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince

Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Roční úvodní kurs českého jazyka pro nově příchozí žáky - cizince Cíl kursu: 1/rychlé osvojení češtiny na komunikační úrovni - rozvoj slovní zásoby 2/ pochopení základních pravidel systému jazyka druhy

Více

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ

Škola? V pohodě! 2. část. T. Koten Metodický portál RVP.CZ Škola? V pohodě! 2. část T. Koten Metodický portál RVP.CZ Skrývačky Zaměřeno na: orientace v textu, přeladění po přestávce na Čj, projekty, kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů Ročník:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 2. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

Instrukce pro nápravný nácvik vývojových poruch čtení a psaní rady přejaty z www.poradna.nymburk.cz. Nácvik čtení

Instrukce pro nápravný nácvik vývojových poruch čtení a psaní rady přejaty z www.poradna.nymburk.cz. Nácvik čtení Instrukce pro nápravný nácvik vývojových poruch čtení a psaní rady přejaty z www.poradna.nymburk.cz Úvodem pár slov rodičům...... vývojové poruchy čtení a psaní často hluboce zasáhnou osobnost dítěte a

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ

PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE TESTY SPECIÁLNÍCH SCHOPNOSTÍ A ZNALOSTÍ PŘEDŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE SON - R (P. J. Tellegen, J. A. Laros, D. Heider, Testcentrum) Věkové určení: 2;5 7 let Čas potřebný k administraci: 50 60 minut Aktuálnost nástroje: Popis testu: Je to

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení jsou poruchy způsobující problémy v rámci vzdělávacího procesu, kdy postižení projevují nedostatečně rozvinuté schopnosti, což jim způsobuje výukové obtíže.

Více

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě

Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě Co má dítě umět a znát před nástupem do školy Vše přehledně na jednom místě www.klokanuvkufr.cz Klokanův kufr je nová komplexní pomůcka pro předškolní věk. Byla vytvořena na základě uznávané publikace

Více

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy.

DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis) !!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. DYSORTOGRAFIE - (porucha postihující pravopis)!!! Nezahrnuje celou gramatiku!!! Vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy. Specifické dysortografické jevy: - rozlišování krátkých a dlouhých

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více