qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Slovníček ke zdokonalovacímu kurzu Čeština do školy tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty V rámci projektu Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze (OPPA, reg. CZ.2.17/2.1.00/35231)vypracova uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Mgr. Denisa Šmejkalová opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop V Tůních 10, Praha 2, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui

2 OBSAH 1. Základní škola v ČR organizace a každodenní praxe 1.1 Školní rok 1.2 Den ve škole 1.3 Školní budova 1.4 Lidé ve škole 1.5 Školní řád 1.6 Spolupráce rodičů a školy 1.7 Hodnocení 1.8 Systém vzdělávání na základní škole Rozvrh hodin předměty Školní pomůcky 2. Komunikace ve škole 2.1 Práce s učebnicí 2.2 Pokyny učitele 3. Český jazyk terminologie 3.1 Slovní druhy 3.2 Tvarosloví 3.3 Skladba 3.4 Slovo jeho stavba a význam 3.5 Typy vět 3.6 Interpunkční znaménka a grafické znaky

3 4. Matematika terminologie 4.1 Aritmetika 4.2 Geometrie 5. Zeměpis terminologie

4 1. Základní škola v ČR organizace a každodenní praxe 1.1 Školní rok zahájení/konec školního roku letní/podzimní/vánoční/pololetní/jarní/velikonoční prázdniny ředitelské volno škola v přírodě lyžařský výcvik 1. 2 Den ve škole začátek/konec vyučování vyučovací hodina přestávka (velká přestávka), mít dozor o přestávce odpolední vyučování školní družina (ranní družina, odpolední družina, přihlásit se do družiny, odhlásit se z družiny, vyplnit přihlášku do družiny) školní klub kroužek 1. 3 Školní budova třída ředitelna

5 kancelář hospodářky sborovna kabinet tělocvična jídelna (odhlásit obědy, ztratit čip) družina dílna šatny 1.4 Lidé ve škole ředitel/ka zástupce/zástupkyně ředitele učitel/ka vychovatel/ka školník/školnice uklízeč/ka hospodářka výchovný poradce/výchovná poradkyně vedoucí školní jídelny kuchař/ka

6 1.5 Školní řád povinnosti žáků: přezouvat se dělat domácí úkoly mít v pořádku pomůcky chodit na vyučování včas (pozdní příchod) nežvýkat sankce za nedodržování školního řádu trest, poznámka, třídní důtka, ředitelská důtka, snížená známka z chování, vyloučení ze školy služba (mít službu) mazat/smazat tabuli (Smaž tabuli!) zalévat/zalít květiny (Zalij květiny!) rozdávat/rozdat sešity (Rozdej sešity!) nosit třídní knihu/třídnici mít službu v šatně 1.6 Spolupráce rodičů a školy třídní schůzky konzultační hodiny omlouvat nepřítomnost dítěte ve škole (omluvenka)

7 požádat o uvolnění dítěte z vyučování podepisovat žákovskou knížku a domácí úkoly 1.7 Hodnocení žákovská knížka vysvědčení známka (1 výborný, 2 chvalitebný, 3 dobrý, 4 dostatečný, 5 nedostatečný) slovní hodnocení pochvala poznámka 1.8 Systém vzdělávání na základní škole Rozvrh hodin předměty 1. stupeň (1. 5. třída) 2. stupeň (6. 9. třída) český jazyk anglický jazyk matematika

8 prvouka přírodověda přírodopis vlastivěda zeměpis dějepis fyzika chemie informatika občanská nauka výtvarná výchova hudební výchova dramatická výchova pracovní činnosti tělesná výchova (tělocvik) Školní pomůcky nůžky (stříhat, rozstříhat, vystřihnout) Vystřihni kolečko! guma (gumovat, vygumovat) Vygumuj tu čáru! přezůvky taška sešit štětec

9 pastelka (kreslit, nakreslit) Nakresli jablko! tužka lepidlo (lepit, nalepit, přilepit, slepit, podlepit) Nalep si ten obrázek do sešitu! notýsek penál učebnice ořezávátko (ořezávat, ořezat) Ořež si tužku! propiska kniha papír fixa pero blok pravítko (rýsovat, narýsovat) Narýsuj úsečku! trojúhelník (trojúhelník s ryskou) kružítko úhloměr vodovky (malovat, namalovat) Namaluj obrázek! voskovky desky na sešity/na písmenka cvičky

10 2. Komunikace ve škole 2.1 Práce s učebnicí strana cvičení odstavec řádek sloupec Zadání v učebnici: podtrhněte (podtrhnout) podtrhněte rovně/vlnovkou/červeně zakroužkujte (zakroužkovat) označte (označit) zaškrtněte (zaškrtnout) přeškrtněte (přeškrtnout) vyberte (vybrat) určete (určit) doplňte (doplnit) vybarvěte (vybarvit) zapište (zapsat) spojte (spojit) seřaďte (seřadit) přiřaďte (přiřadit)

11 vypište (vypsat) obtáhněte (obtáhnout) nakreslete (nakreslit) spočítejte (spočítat) Spočítejte, kolik je ve třídě žáků. vypočítejte (vypočítat) Vypočítejte příklad. vyřešte (vyřešit) označte (označit) vyznačte (vyznačit) 2.2 Pokyny učitele Uklidněte se a posaďte se do lavic. Přestaňte křičet a postavte se do fronty. Vyndejte si z tašky vodovky a připravte si je na lavici. Vezměte si učebnici a přečtěte si text na straně padesát sedm. Sundejte si bundy a přezujte se. Ukliďte si věci na tělocvik a vraťte se do lavice. Nebavte se a dávejte pozor. Nenapovídejte. 3. Český jazyk - terminologie 3.1 Slovní druhy ohebné slovní druhy: podstatná jména

12 přídavná jména zájmena číslovky slovesa skloňovat/vyskloňovat (Vyskloňuj slovo kočka!) časovat/vyčasovat (Vyčasuj sloveso plavat!) neohebné slovní druhy: příslovce předložky spojky částice citoslovce 3.2 Tvarosloví Kategorie, které určujeme u slovních druhů, které se skloňují pád 1. pád, 2. pád, 3. pád, 4. pád, 5. pád, 6. pád, 7. pád číslo jednotné, množné (podstatná jména pomnožná) rod mužský (životný, neživotný), ženský, střední

13 Kategorie, které určujeme u sloves osoba číslo jednotné, množné čas přítomný, minulý, budoucí způsob oznamovací, podmiňovací, rozkazovací 3.3 Skladba větný rozbor věta jednoduchá souvětí věta hlavní věta vedlejší větné členy: podmět přísudek předmět příslovečné určení času/ místa/ způsobu/ příčiny přívlastek shodný/neshodný základní skladební dvojice shoda přísudku s podmětem

14 3.4 Slovo jeho stavba a význam hláska souhláska souhláska tvrdá/měkká/obojetná samohláska krátká/dlouhá grafické znaky: čárka, háček, kroužek slabika písmeno pravopis Stavba slova kořen předpona přípona koncovka Význam slova slova příbuzná slovo významově nadřazené slova významově podřazená slova významově souřadná slovo podobného významu (synonymum) slovo opačného významu (antonymum)

15 3.5 Typy vět věta oznamovací věta tázací věta rozkazovací věta přací věta zvolací slovosled 3.6 Interpunkční znaménka a grafické znaky tečka čárka dvojtečka otazník vykřičník uvozovky (uvozovky dole, uvozovky nahoře) závorka přímá řeč nepřímá řeč

16 4. Matematika - terminologie 4.1 Aritmetika číslo x číslice x číslovka číslo jednociferné, dvojciferné, trojciferné... - sudé, liché plus (+) minus (-) krát (.) děleno (:) rovná se (=) je větší než ( ) je menší než ( ) základní matematické operace sčítání sčítat/sečíst (sečti!) sčítanec + sčítanec = součet Sečti číslo 35 a číslo 37. ( ) odčítání odčítat/odečíst (odečti!)

17 menšenec menšitel = rozdíl Odečti trojku od pětky. (5 3) násobení násobit/vynásobit (vynásob!) činitel činitel = součin Vynásob sedmičku trojkou. (7. 3) dělení dělit/vydělit (vyděl!) dělenec : dělitel = podíl Vyděl osmičku dvojkou. (8 : 2) porovnávání porovnávat/porovnat (porovnej!) Porovnej čísla 10 a 15. zaokrouhlování zaokrouhlovat/zaokrouhlit (zaokrouhli!) Zaokrouhli číslo na desítky/stovky/tisíce nahoru/dolů. převádění jednotek převádět/převést (převeď!)

18 Převeď kilometry na metry. příklad (Vypočítej příklad.) slovní úloha (Vyřeš slovní úlohu.) Desetinné číslo desetinná čárka desetiny, setiny, tisíciny, desetitisíciny Zlomky čitatel jmenovatel zlomková čára jedna polovina/třetina/čtvrtina/pětina/šestina/sedmina/osmina/devítina/desetina lomeno (třináct lomeno padesáti) Vyjádřete desetinné číslo zlomkem. 4.2 Geometrie bod přímka

19 polopřímka úsečka rovnoběžky (Přímka m je rovnoběžná s přímkou n.) různoběžky kolmice (Přímka m je kolmá na přímku n.) průsečík (Přímky m a n se protínají v bodě A.) Rovinné útvary trojúhelník (pravoúhlý trojúhelník) čtverec obdélník kruh kružnice kosočtverec úhel (pravý, ostrý, tupý) úhlopříčka střed strana vrchol spojnice poloměr průměr

20 Prostorová tělesa krychle kvádr jehlan kužel válec základna (podstava) stěna plášť obvod obsah objem Činnosti při geometrii rýsovat/narýsovat (Narýsuj dvě rovnoběžné přímky.) sestrojovat/sestrojit (Sestroj krychli.) měřit/změřit (Změř délku úsečky AB.) počítat/vypočítat (Vypočítej obsah trojúhelníku.)

21 5. Zeměpis terminologie mapa atlas glóbus hlavní město hranice řeka potok jezero moře oceán záliv rovina nížina vrchovina vysočina pohoří hora poušť povrch reliéf pevnina

22 ostrov poloostrov pobřeží zeměpisná poloha rovnoběžka poledník souřadnice rozloha Světové strany: sever na severu (severní) jih na jihu (jižní) východ na východě (východní) západ na západě (západní) severovýchod na severovýchodě (severovýchodní) jihozápad na jihozápadě (jihozápadní) jihovýchod na jihovýchodě (jihovýchodní) severozápad na severozápadě (severozápadní)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA UČEBNÍ OSNOVY pro ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Devět šťastných let ZÁKLADNÍ ŠKOLA JILEMNICE, J. HARRACHA 97 Učební osnovy pro 1. stupeň Rozdělení podle předmětů: 1. Český jazyk 1. ročník (6) 2. ročník (9)

Více

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP

Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP Vokovická 32/3, 160 00 Praha 6, tel. 235 351 211, info@zsvokovice.cz, www.zsvokovice.cz Školní vzdělávací program pro ZV-LMP (příloha k ŠVP ZV Společná cesta ) 1 Obsah: 1. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů

Příloha. Tabulace vyučovacích předmětů Příloha Tabulace vyučovacích předmětů 1 Český jazyk 1. ročník očekávaný výstup RVP ZV ročníkový výstup ŠVP ZV Učivo průřezová témata přesahy a vazby, poznámky Komunikační a slohová výchova ČJL-3-1-01 zná

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ANGEL Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12 Angelovova 3183, Praha 4 Modřany BILINGVNÍ PROGRAM Ze školy by měl vycházet mladý člověk jako harmonická

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat znalosti z matematiky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní školy Ladná ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA LADNÁ, okres BŘECLAV SPORTOVNÍ 13, 691 46 Ladná 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola

Základní škola a Mateřská škola Kájov. Školní vzdělávací program pro základní vzdělání. Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Tvořivá škola Základní škola a Mateřská škola Kájov Název vzdělávacího programu Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ

ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ ŠVP - PŘÍLOHA 2014/2015 TŘÍDY S RVJ OBSAH Identifikační údaje Matematika 1.- 5. ročník Matematika 6.- 9. ročník Přírodopis 7. ročník Další cizí jazyk FJ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkladatel: Základní škola

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola a Mateřská škola Spořice, okres Chomutov příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) VESELÁ ŠKOLA Kdo si hraje, nezlobí Obsah 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát a její aplikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 a její aplikace 2 4 PLACE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více