Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy"

Transkript

1 Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy Štolfa J, Vencovský J, Pavelka K. Revmatologický ústav Praha Souhrn Psoriatická artritida (PsA) je v současné době nazírána jako komplexní onemocnění s více tkáňovými manifestacemi. Kromě zánětlivého postižení synovialis kloubu nebo šlachové pochvy (synovialitida, tendovaginitida) se na klinickém obrazu podílí i zánět šlachových úponů (entezitida) a komplexní zánětlivé postižení měkkých tkání prstů zahrnující artritidu, tenosynovitidu a podkoží (daktylitida). Postižení kůže je nezbytnou podmínkou diagnózy, ať již je aktuálně přítomná, byla přítomna v minulosti, nebo se vyskytuje v přímém příbuzenstvu. Měli bychom tedy spíše hovořit o psoriatické nemoci než o psoriatické artritidě. Odráží se to ostatně i v nových klasifikačních kritériích pro PsA (CASPAR). Má to své konsekvence i v hodnocení aktivity, které by kromě artritidy mělo hodnotit i ostatní uvedené tkáňové manifestace. Na systému hodnocení aktivity a léčebných doporučení pracují v současné době experti GRAPPA (Group for research and assessment of psoriasis and psoriatic arthritis) a EULAR (European League against Rheumatism). Dosud platná doporučení ČRS (Česká revmatologická společnost) pocházejí z r Tyto nové poznatky nás vedly k vytvoření nových doporučení, která vycházejí převážně z doporučení EULAR. Léčba je zde rozdělena do 4 úrovní, zvlášť jsou uvedeny indikace pro zavedení biologické léčby. Klíčová slova: psoriatická artritida, klasifikační kritéria, entezitida, daktylitida, léčebná doporučení, kompozitní index aktivity, biologická léčba PsA Summary Štolfa J, Vencovský J, Pavelka K: Czech Rheumatological Society recommendations for the treatment of psoriatic arthritis Psoriatic arthritis (PsA) is at present regarded as multifaceted disease with multiple manifestations. Apart from inflammatory involvement of joint or tendon synovium (arthritis and tenosynovitis respectively) inflammation of the attachment of the tendon into the bone (enthesitis) and diffuse swelling of the whole digit (dactylitis) may participate on clinical manifestation of PsA. Psoriatic skin involvement is essential for the diagnosis, be it present at the examination, or in the past, or even in first degree relatives. It would be therefore more appropriate to call it psoriatic disease. This complexity is after all reflected in the new classification criteria for PsA (CASPAR.). It has also its consequences in the assessment of disease activity which, besides of arthritis should also assess the other manifestations mentioned above. Experts of GRAPPA (Group for research and assessment of psoriasis and psoriatic arthritis) as well as of EULAR (European League against Rheumatism) are searching the best way to assess the activity of the disease in its complexity. The recommendations of the Czech Society of Rheumatology date back to the year These new developments led us to set up the new recommendations, which are mainly based on the EULAR ones. The therapy is divided in four levels, the indications for biological therapy are mentioned separately. Key words: psoriatic arthritis, classification criteria, enthesitis, dactylitis, recommendations of therapy, composite disease activity index, biologic therapy of PsA Čes. Revmatol., 20, 2012, No. 1, p ÚVOD Psoriatická artritida (PsA) je onemocnění, které zahrnuje více klinických manifestací než jen postižení kloubů (artritida) a kůže (psoriáza). Týká se to entezí (entezitida), difuzního zánětu celého prstu (daktylitida) a axiálního skeletu (sakroiliitida/spondylitida). Proto by bylo výstižnější hovořit spíše o psoriatické nemoci než jen o psoriatické artritidě. V souvislosti s touto heterogenitou vyvstává otázka klasifikačních kritérií pro PsA. Dosud používaná diagnostická kritéria dle Molla Wrighta z r (1) nepostihují v plné šíři klinický obraz PsA. Od té doby byla vyvinuta řada dalších klasifikačních kritérií mj. (2; 3) která se však neujala. Nová klasifikační kritéria CASPAR (ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis) (tab. 1) umožňují stanovení diagnózy jak časné, tak etablované psoriatické artritidy s vysokou specificitou a senzitivitou (4). Na rozdíl od předchozích postihují i jiné manifestace než artritidu. Chceme-li tedy hodnotit psoriatickou artritidu komplexně, je třeba do tohoto hodnocení zahrnout nejen artritidu a psoriázu, ale i uvedené další projevy, tj. entezitidy, daktylitidy a axiální postižení. Po extenzivním studiu literatury, diskuzích expertů a konečném konsenzu publikovala skupina GRAPPA ( Group for Research in Psoriasis and Psoriatic arthritis ) doporučení pro hodnocení a léčbu jednotlivých manifestací psoriatické nemoci (5). Tato doporučení byla následně inkorpo- 13

2 Obecné principy sledování a léčby PsA 1. Psoriatická artritida je heterogenní onemocnění, které může za určitých okolností vyžadovat multidisciplinární přístup 2. Rozhodnutí o léčebném postupu by mělo zohlednit i přání pacienta a léčebný postup by s pacientem měl být prodiskutován (tzv. sdílené rozhodnutí o léčbě ) 3. O pacienta s psoriatickou artritidou by měl primárně pečovat revmatolog, v případě přítomnosti významného kožního postižení ve spolupráci s dermatologem 4. Primárním cílem léčby pacienta s PsA je odvrácení negativního dopadu na kvalitu života pacienta po co nejdelší dobu kontrolou symptomů, prevencí strukturálního poškození, normalizací funkce a udržením sociálního začlenění. Potlačení zánětu, cílené k remisi onemocnění je důležitou součástí tohoto postupu. 5. Pacienti by měli být pravidelně sledováni a léčba průběžně upravována rována do numerického kompozitního indexu, ve snaze vyjádřit komplexně aktivitu všech manifestací psoriatické nemoci - CPDAI ( Composite psoriatic disease activity index ) (6; 7). Probíhající diskuze ale poukazuje na obtíže při konstrukci takto vytvořeného jednoduchého sumačního skóre, jehož použití v praxi by mohlo být problematické 8. Paralelně s vývojem doporučení GRAPPA vytvořila pracovní skupina Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) vlastní doporučení pro sledování a farmakologickou léčbu psoriatické artritidy, která byla recentně publikována 9. Výsledkem práce této skupiny je 5 obecných principů, 10 doporučení pro sledování a léčbu PsA a algoritmus léčebného postupu, zčásti zohledňující i ostatní klinické manifestace psoriatické artritidy. DOPORUČENÍ 1. Nesteroidní antirevmatika mohou být použita ke kontrole symptomů jako lék první linie. Ke kontrole symptomů může být použito i prostých analgetik. 2. Pacienti s aktivním onemocněním (definice zdola) a s přítomností nepříznivých prognostických ukazatelů (zejm. polyartritida, strukturální kloubní poškození, elevace reaktantů akutní fáze- FW, CRP a s klinicky významnými extraartikulárními manifestacemi) by měli být zavedeni na léčbu DMARD (metotrexát- MTX, leflunomid a sulfasalazin - SSZ), nejlépe již v časných fázích onemocnění. 3. Pacienti s aktivní artritidou a současně s klinicky významnou psoriázou by měli být léčeni farmaky, která současně příznivě ovlivňují i kožní syndrom (např. MTX, leflunomid, cyklosporin A). 4. Lokální injekce glukokortikoidů jsou významnou adjuvantní léčbou u psoriatické nemoci. Systémové podávání glukokortikoidů v nejnižší účinné dávce může být použito s opatrností. 5. U pacientů s aktivní artritidou a neadekvátní odpovědí na 1 syntetické DMARD by měla být zavedena biologická léčba anti-tnfα. 6. U pacientů s aktivní entezitidou a / nebo daktylitidou s neadekvátní odpovědí na NSA a lokální injekce glukokortikoidu může být zvážena léčba anti-tnf. 7. U pacientů s převažujícím aktivním axiálním postižením, které neodpovídá na léčbu NSA by měla být zvážena léčba anti-tnfα. 8. Léčba inhibitory TNFα může být výjimečně použita bez předchozího selhání DMARDs v případě velmi aktivního onemocnění (polyartritida s více aktivními klouby, strukturální kloubní poškození v přítomnosti známek zánětu a/ nebo s klinicky významnými extraartikulárními manifestacemi, zejména s extenzivním kožním postižením). 9. U pacientů, kteří neodpovídají adekvátně na jeden inhibitor TNFα by měla být zvážena změna za jiný preparát anti-tnfα. 10. Při volbě / úpravě léčby by měly být zváženy i jiné faktory než je aktivita onemocnění, jako komorbidity a bezpečnost léčby. Doporučené postupy ČRS pro léčbu psoriatické artritidy Dosud platná doporučení ČRS (Česká revmatologická společnost) pocházejí z r (10). Tyto nové poznatky nás vedly k vytvoření nových doporučení, která vycházejí převážně z doporučení EULAR (9). V současné době nelze pominout skutečnost, že PsA je onemocnění postihující mimo periferní klouby i enteze, měkké tkáně celého prstu (daktylitidy) a axiální skelet (pomineme-li extraskeletální manifestace). Proto existují tendence zahrnout do léčebných doporučení i tyto extraartikulární manifestace, což činí každý léčebný algoritmus složitějším. Je snaha, zejména ze strany GRAPPA konstruovat numericky vyjádřený kompozitní index jako obdobu DAS28 u revmatoidní artritidy (6; 7). Vzhledem ke komplikovanosti tohoto systému hodnocení, které zahrnuje i hodnocení kožního syndromu pomocí PASI (Psoriasis Area and Severity Index) jsme se přidrželi návrhu EULAR. Pro diagnózu psoriatické nemoci bude vzhledem k heterogenitě projevů PsA použito nových klasifikačních kritérií CASPAR (4), tab

3 Tab. 1. Zánětlivé muskuloskeletální onemocnění (postihující klouby, páteř, nebo enteze) + 3 nebo více bodů z následujících 5 ukazatelů: 1. Prokázaná psoriáza a. Aktuálně přítomná- Psoriáza na kůži, nebo v kštici, dle dermatologa, nebo revmatologa (a, b, nebo c) 2 body b. V osobní anamnéze- Od pacienta, praktika, dermatologa, nebo revmatologa 1 bod c. V rodinné anamnéze- V prvo- nebo druhostupňovém příbuzenstvu dle pacienta 1 bod 2. Postižení nehtů psoriázou 1 bod Typická dystrofie nehtů: onycholýza, pitting a hyperkeratóza při fyzikálním vyšetření 3. Nepřítomnost revmatoidních faktorů- 1 bod Jakoukoliv metodou vyjma LFT, preferenčně ELISA, nebo nefelometricky 4. Daktylitida (a/b) a. aktuálně přítomná Otok celého prstu - 1 bod b. v anamnéze (osobní) Dokumentovaná revmatologem 5. Rentgenový průkaz juxtaartikulární kostní Neostře ohraničené osifikace kloubních okrajů (nikoliv osteofyty!) novotvorby- 1 bod na standardním snímku rukou nebo nohou. Specificita 98,7% Senzitivita 91,4% Tab. 2. Klasifikační kritéria CASPAR Klinická manifestace léčba cíl Úroveň Ia 1. Dg. PsA dle kritérií CASPAR NSA 2. Aktivní onemocnění - Tab Kožní syndrom mírný - Tab. 6. GK i.a. 4. DAKT/ENT/AX +- Úroveň Ib 1. Dg. PsA dle kritérií CASPAR Přejdi na úroveň 2. Aktivní onemocnění - Tab. 4. II a/b 3. Kožní syndrom těžký - Tab Přítomnost nepříznivých prognost. ukazatelů 5. DAKT/ENT/AX +- Úroveň IIa 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni Ia, nebo MTX 2. Těžký kožní syndrom - Tab Nepřítomnost KI pro MTX případně krátkodobě 4. DAKT/ENT/AX+- (těžká forma D/ENT/AX: přejdi na úroveň IIIb) nízká dávka GK Úroveň IIb 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni Ia, nebo Leflunomid/sulfasalazin, 2. Těžký kožní syndrom- Tab. 6. ev. CsA 3. Přítomnost KI pro MTX + 4. DAKT/ENT/AX +- (těžká forma DAKT/ENT/AX: přejdi na úroveň IIIb) případně krátkodobě nízká dávka GK Úroveň IIIa 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IIa, nebo Jiné syntetické DMARD 2. Těžký kožní syndrom- Tab. 6. (při intoleranci/neúčinnosti MTX) (leflunomid, SSZ, ev. CsA) 3. DAKT/ENT/AX +- (těžká forma D/ENT/AX- Tab. 7. přejdi na úroveň IIIb) + 4. Nepřítomnost nepříznivých prognost. markerů - Tab. 5 případně krátkodobě nízká dávka GK Úroveň IIIb 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IIb / IIIa, nebo Inhibitor TNFα 2. Přítomnost nepříznivých prognost. markerů- Tab. 5. v kombinaci s DMARD S (v tom případě odpadá úroveň III) v monoterapii 3. Dominující těžké DAKT/ENT/AX- Tab. 7., nebo kožní syndrom 4. Inhibitor TNFα v kombinaci s DMARD/ v monoterapii Úroveň IVa 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IIIb Změna inhibitoru TNFα v kombinaci s DMARD/ v monoterapii Úroveň IVb 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IVa Další změna inhibitoru TNF v kombinaci s DMARD/ v monoterapii Legenda: DMARD: disease modyfying anti-rheumatic drug, DAKT/ENT/AX: daktylitida, nebo entezitida, nebo axiální postižení, MDA: Minimal disease aktivity Tab. 3, MTX: metotrexát, SSZ: sulfasalazin, CsA: cyklosporin A, GK: glukokortikoidy Dosažení léčebného cíle (remise / MDA) do 3 6 měs. 15

4 Tab. 3. Minimální aktivita onemocnění (MDA): splnění 5 z následujících 7 kritérií 1. Počet bolestivých kloubů 1 2. Počet oteklých kloubů 1 3. Počet míst s entezitidou 1 4. Povrch kůže postižený lupénkou v % (BSA- body surface area ) 3 5. Globální hodnocení aktivity onemocnění pacientem (VAS 100mm) Bolest hodnocená pacientem na VAS HAQ 0,5 Tab. 4. Aktivní onemocnění: Přítomnost 1> oteklých/bolestivých kloubů, nebo Daktylitidy, nebo Entezitidy, nebo Zánětlivé bolesti zad Pozn: pro indikaci DMARD platí pouze přítomnost kloubní aktivity V našem systému je farmakoterapie rozdělena do 4 úrovní (tab. 2), každá úroveň pak podle přítomnosti či nepřítomnosti určitého znaku na podskupinu a, resp. b (např. v úrovni I je to tíže kožního syndromu, v úrovni II nepřítomnost či přítomnost kontraindikací k metotrexátu a v úrovni III je to přítomnost či nepřítomnost nepříznivých prognostických markerů). Úroveň IV se týká změny preparátu při neúčinnosti v monoterapii, nebo v kombinaci s chorobu modifikujícími farmaky -DMARDs ( disease modifying antirheumatic drugs ). Současně tato doporučení zavádějí princip terapie zaměřené k určenému cíli ( targeted therapy ). Léčebný cíl u PsA není zatím možno vyjádřit numericky tak jako u RA (DAS28). Za cíl tedy byla zvolena buď remise, nebo alespoň dosažení tzv. minimální aktivity onemocnění (MDA minimal disease activity ) tab. 3 (11). Tato kritéria zahrnují nově i entezitidy. Ukazatele humorální aktivity (CRP) byly vypuštěny vzhledem k tomu že jsou často normální i u klinicky aktivních onemocnění. Bylo zahrnuto i funkční hledisko (HAQ). Použití MDA jako terapeutického cíle má i určitou prognostickou hodnotu vzhledem k tomu, že pacienti, kteří dosáhli tohoto stavu mají menší pravděpodobnost rentgenové progrese (12). NSA - Úroveň I Jsou lékem první volby u aktivní PsA tab. 4. Není nezbytné podávat NSA paušálně všem pacientům, v některých případech lze vystačit s prostými analgetiky, někteří pacienti nevyžadují žádnou symptomatickou terapii. Koxiby jsou v této indikaci stejně účinné jako neselektivní NSA. Glukokortikoidy (GK) Úroveň I-IV Intraartikulární aplikace GK je užitečná u lokalizovaných forem (oligo/monoartritida, entezitida, daktylitida) a u akutních vzplanutí jinak dobře kontrolovaných polyartikulárních forem. V případě daktylitid se glukokortikoid aplikuje do šlachové pochvy, případně do okolí šlachy). Systémové podávání GK je spojeno s rizikem vzplanutí kožního syndromu při pokusu o jejich detrakci, i když pro to není opora v klinických studiích. Současně chybí doklady o účinnosti GK u psoriatické artritidy. Přesto v registrech pacientů s PsA užívá značná část pacientů systémové GK (např. v německém registru 30% pacientů). Podle současného názoru expertů by měly být GK užity se zvláštní opatrností zejména u pacientů s těžkou, nebo rozsáhlou psoriázou a / nebo u těch, bez současného podávání DMARDs. DMARDs - Úroveň IIa;b/IIIa Jsou indikovány tam, kde nebylo dosaženo léčebného cíle postupem na úrovni I (NSA; GK). Lékem 1. volby je při nepřítomnosti kontraindikací či intolerance metotrexát (úroveň IIa). Alternativou jsou leflunomid, sulfasalazin, nebo cyklosporin A. Jsou určité doklady o příznivém ovlivnění kloubního syndromu i pro zlato a azathioprin, úroveň důkazů účinnosti je ale nízká (13). Obecně je předpokladem pro zavedení DMARDs nedosažení léčebného cíle léčbou v úrovni I (NSA, lokální instilace glukokortikoidu). V přítomnosti Tab. 5. Nepříznivé prognostické markery: Vyšší počet aktivních kloubů (zpravidla, 5>) Zvýšené hodnoty reaktantů akutní fáze (RAF) Selhání předchozí léčby DMARDs Předchozí léčba glukokortikoidy Přítomnost progredujícího kloubního poškození klinicky (omezení hybnosti, uvolnění kloubu, deviace, subluxace), nebo dle rtg (destrukce) za přítomnosti zánětu Ztráta funkce, hodnocená dle HAQ Snížená kvalita života (hodnocená dle PsAQoL, EuroQoL, nebo jiným dotazníkem) Tab. 6. Hodnocení psoriázy Globální hodnocení psoriázy lékařem (GHPL) 0 = čistá kůže 1 = minimální postižení ( téměř čistá kůže ) 2 = mírné postižení 3 = středně těžké postižení 4 = těžké postižení 5 = velmi těžké postižení. Tíže kožního syndromu Mírný: globální hodnocení psoriázy lékařem 0-2 Těžký: globální hodnocení psoriázy lékařem

5 negativních prognostických markerů tab. 5, nebo závažného kožního syndromu tab. 6 je možné tuto úroveň vynechat a zavést léčbu DMARDs ihned. Dávka MTX se pohybuje od 10 mg do 25 mg/týden v kombinaci s kyselinou listovou v dávce 5 až 10 mg / týden. Dávka MTX by měla být dostatečná, minimální léčebná dávka se zdá být 15 mg/týden (14). Účinnost syntetických DMARDs nebyla prokázána pro entezitidy a axiální postižení. Ovlivnění rentgenové progrese pro DMARDs nebylo testováno (cyklosporin, leflunomid), nebo nebylo prokázáno (MTX, sulfasalazin, zlato, azathioprin). Biologická léčba (anti-tnf) - Úroveň IIIb: Obecně je biologická léčba anti-tnf indikována v případě selhání léčby nižší úrovní tedy zpravidla syntetickými DMARDs v průběhu 3 6 měsíců (dle farmakodynamického profilu léku). Selháním léčby se rozumí nedosažení léčebného cíle, tj. remise, nebo stavu minimální aktivity (MDA). Výjimečně může být anti-tnf lékem 1. volby (bez požadavku předchozího selhání léčby syntetickým DMARD). Důvodem pro tento postup může být přítomnost negativních prognostických faktorůtabulka 5, zejména v přítomnosti těžkého kožního syndromu, nebo závažných extraartikulárních manifestací, kontraindikace všech syntetických DMARDs, případně nutnosti rychlého nástupu účinku u profesně vysoce angažovaných osob (9). Nebyly prokázány rozdíly v účinnosti mezi jednotlivými inhibitory TNFα (TNFi), i když studie srovnávající jednotlivé preparáty přímo chybí. Nejsou žádné doklady o vyšší účinnosti TNFi v kombinaci se syntetickými DMARDs ve srovnání s TNFi v monoterapii. TNFi jsou účinné i u entezitid a daktylitid. U těchto pacientů může být léčba TNFi indikována i bez předchozího léčebného pokusu syntetickými DMARDs, vzhledem k tomu, že chybí doklady o jejich účinnosti v těchto situacích (13). Předpokladem pro takový postup je ale selhání nespecifické protizánětlivé léčby (NSA) a alespoň 2 lokálních injekcí glukokortikoidu Tab. 7. Hodnocení daktylitid/entezitid/ axiálního postižení Těžká daktylitida: 3 a více postižených prstů HAQ 0,5 Těžká entezitida: 3 a více míst HAQ 0,5 Těžké axiální postižení: BASDAI > 40 mm (VAS 100 mm) ASQoL > 6 Tab. 8. Indikace biologické léčby 1. Periferní kloubní syndrom, pokud nebylo dosaženo terapeutického cíle léčbou v úrovni IIb /IIIa, tj: Léčbou MTX (při nepřítomnosti kontraindikací k MTX), nebo Léčbou leflunomidem, SSZ, nebo jiným syntetickým DMARD (při kontraindikaci MTX) při léčbě trvající 3 6 měs. 2. Přítomnost nepříznivých prognostických markerů - Tab. 5. V tom případě odpadá fáze IIb/IIIa, tedy pro indikaci anti-tnf se požaduje selhání pouze 1 řady DMARDs (tj. MTX pokud nejsou kontraindikace, nebo jiné DMARD - SSZ, leflunomid, nebo CsA v případě kontraindikací k MTX) 3. Dominující těžké DAKT/ENT/AX- Tab. 7., pokud nebylo dosaženo terapeutického cíle léčbou v úrovni Ia, (tj. NSA a lokální instilací GK), při léčbě trvající 3 6 měs. 4. Těžký kožní syndrom, pokud splňuje i podmínky ze strany pohybového aparátu a přetrvávající těžká entezitida / daktylitida. V současné době není shoda v definici závažné / těžké entezitidy / daktylitidy. Pro potřebu těchto doporučení definujeme závažnou / těžkou daktylitidu jako přítomnost 3 míst s entezitidou, resp. 3 prstů postižených daktylitidou a významné funkční omezení tab. 7 (6). U pacientů s predominantním aktivním postižením axiálního skeletu je indikována biologická léčba bez předchozího pokusu se syntetickým DMARD. Aktivním axiálním postižením se zde rozumí hodnota BASDAI > 40 mm (VAS 100 mm) a hodnota ASQoL (Ankylosing Spondylitis Quality of Life) > 6 - tab. 7. Změna za jiný TNFi (TNF inhibitor) - úroveň IV. Evidence o účinnosti změny TNFi tam, kde selhala léčba prvním TNFi pochází pouze z observačních studií (15;16), resp. je extrapolována ze studií u RA. Randomizovaná studie, která by porovnala změnu jednotlivých TNFi v současné době není k dispozici. Zvlášť je uveden postup při indikaci biologické léčby tab. 8. ZÁVĚR Tato Doporučení jsou pokusem shrnout poslední poznatky a výsledky práce pracovních skupin GRAPPA a EULAR týkající se klasifikace, monitorování průběhu a léčby psoriatické artritidy. Cílem je poskytnout lékařům zabývajícím se léčbou a sledováním těchto pacientů orientaci v této nyní rychle se vyvíjející oblasti a usnadnit rozho- 17

6 dování o léčebných postupech. Tato Doporučení ale nemohou postihnout všechny specifické rysy průběhu onemocnění u jednotlivých pacientů. Při rozhodování o léčbě konkrétního pacienta bude vždy nutné tato specifika zohlednit. Lze očekávat, že v relativně krátké době dojde k dalšímu vývoji v této oblasti, který si vyžádá aktualizaci těchto doporučení. Poděkování: Tato práce vznikla za podpory Výzkumných záměrů MZ ČR č LITERATURA 1. Wright V, Moll JM. Psoriatic arthritis. Bull Rheum Dis 1971;21: Helliwell PS, Taylor WJ. Classification and diagnostic criteria for psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2005;64 Suppl 2:ii Fournie B, Crognier L, Arnaud C, et al. Proposed classification criteria of psoriatic arthritis. A preliminary study in 260 patients. Rev Rhum Engl Ed 1999;66: Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, Mielants H. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006; 54: Ritchlin CT, Kavanaugh A, Gladman DD, et al. Treatment recommendations for psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2009;68: Mumtaz A, Gallagher P, Kirby B, et al. Development of a preliminary composite disease activity index in psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2011; 70: Erratum in: Ann Rheum Dis 2011;70(4): Mumtaz A, FitzGerald O. Application of GRAPPA psoriatic artritis treatment recommendations in clinical practice. Curr Rheumatol Rep 2010;12: Coates LC, Mumtaz A, Helliwell PS, et al. Development of a disease Severity and responder index for psoriatic arthritis (PsA)-report of the OMERACT 10 PsA special intrest group. J Rheumatol 2011;38: Gossec L, Smolen JS, Gaujoux-Viala C, et al. European League Against Rheumatism recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies. Ann Rheum Dis 2012 Jan;71: Štolfa J, Pavelka K, Vencovský J. Standardní postupy v léčbě psoriatické artritidy. Čes Revmatol 2005; 3: Coates LC, Cook R, Lee KA, Chandran V, Gladman DD. Frequency, predictors, and prognosis of sustained minimal disease activity in an observational psoriatic arthritis cohort. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010 ;62: Coates LC, Helliwell PS. Validation of minimal disease activity Criteria for psoriatic arthritis using international trial data. Arthritis Care Research 2010; Ash Z, Gaujoux-Viala C, Gossec L, et al. A systematic literature review of conventional and biologic drug therapies for the treatment of psoriatic arthritis: current evidence informing the EULAR recommendations for the management of Psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2011; [Epub ahead of print]. 14. Ceponis A, Kavanaugh A. Use of methotrexate in patients with psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2010; 28 (Suppl. 61):S132-S Gomez Reino J, Carmona L. Switching TNF antagonists in patientes with chronic arthritis:an observational study od 488 patients over a four-year period. Arthritis Res Ther 2006;8:R Saad A, Ashcroft DM, Watson KD, et al. Persistence with anti-tumour necrosis factor therapies in patients with psoriatic arthritis: observational study from the British Society of Rheumatology Biologic register. Arthritis Res Ther 2009;11:R52. MUDr. Jiří Štolfa Revmatologický ústav Na Slupi Praha 2 18

Doporučené léčebné postupy České revmatologické společnosti pro psoriatickou artritidu

Doporučené léčebné postupy České revmatologické společnosti pro psoriatickou artritidu Doporučené léčebné postupy České revmatologické společnosti pro psoriatickou artritidu Štolfa J. Revmatologický ústav Praha Abstrakt Od publikace posledních doporučení pro léčbu a sledování psoriatické

Více

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský

Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Nově na revmatoidní artritidu? Jiří Vencovský Normální kloub Kost Chrupavka Revmatoidní artritida Proliferace synoviálních buněk Infiltrace T a B lymfocyty, PB, Mø, F, NK, DC, EC... Zvýšená propustnost

Více

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

Axiální spondyloartritida

Axiální spondyloartritida Axiální spondyloartritida prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK Praha MUDr. Heřman Mann Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK Praha Úvod Do

Více

Projekt realizovali. Projekt podpořili. Odborný garant

Projekt realizovali. Projekt podpořili. Odborný garant PROJEKT REVMA VÝZVA Projekt realizovali Projekt podpořili Odborný garant Partneři/realizátoři projektu Revma Liga v ČR je pacientská organizace, která sdružuje lidi s revmatismem, jejich rodinné příslušníky

Více

Psoriatická artritida novější poznatky o patogenezi, prognóze, hodnocení a terapii

Psoriatická artritida novější poznatky o patogenezi, prognóze, hodnocení a terapii 395 Psoriatická artritida novější poznatky o patogenezi, prognóze, hodnocení a terapii MUDr. Jiří Štolfa Revmatologický ústav, Praha V poslední době nebývale pokročil výzkum v oblasti psoriatické artritidy

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Nemoci svalové a kosterní soustavy

Nemoci svalové a kosterní soustavy Nemoci svalové a kosterní soustavy prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Senát ČR, duben 2009 Problematika posuzování revmatických onemocnění chronicita, vysoký výskyt heterogenita

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida Ukončení léčby - Switch - Zahájení dalšího cyklu léčby... 10 Ukončení léčby... 10 Zahájení léčby novým přípravkem... 10

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu ankylozující spondylitidy

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu ankylozující spondylitidy DOPORUČENÍ ČESKÉ REVMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu ankylozující spondylitidy Pavelka K. Revmatologický ústav Praha a Klinika revmatologie 1. LF UK Praha Souhrn

Více

Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE

Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE Účinnost tocilizumabu v léčbě nemocných s revmatoidní artritidou po selhání léčby blokátory TNFα studie RADIATE MUDr. Heřman Mann Revmatologický ústav Praha Otázka: Je léčba tocilizumabem (TCZ) účinná

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy PŘEHLEDNÉ REFERÁTY Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy Pavelka K, Vencovský J Souhrn V poslední dekádě došlo k výraznému pokroku v léčbě revmatoidní artritidy (RA).

Více

Revmatoidní artritida (RA) je autoimunitní onemocnění neznámé etiologie charakterizované přítomností chronické,

Revmatoidní artritida (RA) je autoimunitní onemocnění neznámé etiologie charakterizované přítomností chronické, Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy. Účinnost a strategie léčby Bečvář R., Vencovský J., Němec P. 1, Suchý D. 2, Procházková L. 1, Pavelka K. Revmatologický ústav,

Více

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí

Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Aktualizovaný pohled na spondyloartritidu jako na rodinu příbuzných nemocí Podobnosti a rozdíly mezi šesti nemocemi na otázky odpovídá Dr. Jessica Walsh Publikováno v jarním vydání čtvrtletníku amerických

Více

4 Biologická léčba při ankylozující spondylitidě. MUDr. Sevda Augustinová; MUDr. Věra Vlasáková. MUDr. Martina Olejárová, CSc.

4 Biologická léčba při ankylozující spondylitidě. MUDr. Sevda Augustinová; MUDr. Věra Vlasáková. MUDr. Martina Olejárová, CSc. v praxi 8/2014 revmatologie, osteologie a vnitřní lékařství 4 Biologická léčba při ankylozující spondylitidě MUDr. Sevda Augustinová; MUDr. Věra Vlasáková 6 Kazuistika pacienta s ankylozující spondylitidou

Více

Přehled aktuálních výsledků studií v ČR

Přehled aktuálních výsledků studií v ČR Přehled aktuálních výsledků studií v ČR Iniciativa Fit for Work Europe Holiday Inn, Prague Congress Centre; 15. 10. 2014 Liliana Šedová Revmatologický ústav Praha Projekty farmakoekonomické v RÚ Utilizace

Více

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001)

1 PŘÍLOHY. Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) 1 PŘÍLOHY Příloha 1. Schéma stavby synoviálního kloubu (Grim, aj. 2001) Příloha 2. Výrazná deformita typu labutí šíje u 3. 5. prstu pravé ruky (obr. vlevo), u 4. prstu (obr. vpravo) (Topinková 2006) Příloha

Více

Choroby nehtů. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA

Choroby nehtů. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA Choroby nehtů Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA Anatomie nehtu Eponychium Lunula Hyponychium Proximální nehtový val Nehtová ploténka Nehtové lůžko Eponychium Nehtové lůžko Nehtová ploténka Hyponychium

Více

Doporuèení Èeské revmatologické spoleènosti pro léèbu revmatoidní artritidy. Úèinnost a strategie léèby

Doporuèení Èeské revmatologické spoleènosti pro léèbu revmatoidní artritidy. Úèinnost a strategie léèby Doporučené postupy Doporuèení Èeské revmatologické spoleènosti pro léèbu revmatoidní artritidy. Úèinnost a strategie léèby R. Bečvář 1, J. Vencovský 1, P. Němec 2, D. Suchý 3, L. Procházková 2, K. Pavelka

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe

Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OBSAH co znamenají nemoci

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD?

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a Interní klinika UVN a 1. LF UK Praha Obsah přednášky Jaká je současná situace?

Více

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO)

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) Verze č 2016 1. CO JE CRMO 1.1 Co je to CRMO? Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida (CRMO)

Více

MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY MANAGEMENT SRDEČNÍHO SELHÁNÍ V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY Jana Skoupá Česká farmako-ekonomická společnost Praha. 26.2.2016 Vývoj počtu hospitalizací na interních odděleních: všechny hospitalizace vs. srdeční

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA)

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) Verze č 2016 1. CO JE JUVENILNÍ SPONDYLARTRITIDA/ARTRITIDA S ENTEZITIDOU (SpA-ERA) 1.1 Co je to?

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web:

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon: PRO KONTROLU LÉČIV Praha 10 Fax: Web: STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn. SUKLS167183/2014 Vyřizuje/linka Mgr. Tatiana Kožuchová

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

Biologická terapie v revmatologii

Biologická terapie v revmatologii 197 Biologická terapie v revmatologii Hana Ciferská 1, Pavel Horák 1, Jan Strojil 2, Martina Skácelová 1 1 III. interní klinika FN a LF UP v Olomouci 2 Ústav farmakologie, LF UP v Olomouci Článek si klade

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Biologická léãba psoriatické artritidy

Biologická léãba psoriatické artritidy Biologická léãba psoriatické artritidy MUDr. Jiří Štolfa Revmatologick ústav, Praha Úvod Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánûtlivé kloubní onemocnûní charakterizované pfiítomností artritidy a

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Revmatoidní artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Revmatoidní artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Revmatoidní artritida Ukončení léčby - Switch - Zahájení dalšího cyklu léčby... 13 Ukončení léčby... 13 Zahájení léčby novým přípravkem... 14

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Blauův syndrom Verze č 2016 1. CO JE BLAUŮV SYNDROM/ JUVENILNÍ SARKOIDÓZA? 1.1 Co je to? Blauův syndrom je dědičné onemocnění. Pacienti trpí kombinací projevů:

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H.

Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H. Kučerová L., Zbořil V., Prokopová L., Dujsíková H. III. Interní gastroenterologická klinika, FN Brno a Lékařská fakulta MU Přednosta Prof. MUDr. A. Hep,CSc. Téměř třetina pacientů indikovaných k anti-tnf

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

OBČAN V SÍTI. dialogem k reformě 02/2016. Dnešní téma Občana by se. Nově na. revmatoidní artritidy. volné fórum

OBČAN V SÍTI. dialogem k reformě 02/2016. Dnešní téma Občana by se. Nově na. revmatoidní artritidy. volné fórum dialogem k reformě OBČAN V SÍTI Dnešní téma Občana by se dalo uchopit jako rozvíjení tématu předešlého, protože kouření je spouštěcím mechanismem revmatoidní artritidy u geneticky predisponovaných lidí,

Více

Pacienti s revmatoidní artritidou a imunosupresivy proč je v České republice tak málo očkujeme?

Pacienti s revmatoidní artritidou a imunosupresivy proč je v České republice tak málo očkujeme? Pacienti s revmatoidní artritidou a imunosupresivy proč je v České republice tak málo očkujeme? Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., MUDr. Erik Moster, MUDr. Helena Ptáčková RÚ Praha, Revmatologická ambulance

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová Degenerativní onemocnění kloubního aparátu PhDr. Ivana Márová Ach, to moje reuma Revma Lidový termín (řec. Rheumos = tekutý) Používá se pro označení jakékoliv bolesti kloubů Je to poměrně velká řada onemocnění

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Majeedův Verze č 2016 1. CO JE MAJEEDŮV SYNDROM? 1.1 Co je to? Majeedův syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění. Pacienti mají projevy chronické

Více

Biologická terapie v revmatologii

Biologická terapie v revmatologii 13 Biologická terapie v revmatologii MUDr. Hana Ciferská 1, prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. 1, MUDr. Jan Strojil 2, MUDr. Martina Skácelová 1, MUDr. Andrea Smržová 1 1 III. interní klinika nefrologická,

Více

KLASIFIKAÈNÍ KRITÉRIA PRO AXIÁLNÍ SPONDYLARTRITIDY

KLASIFIKAÈNÍ KRITÉRIA PRO AXIÁLNÍ SPONDYLARTRITIDY KLASIFIKAÈNÍ KRITÉRIA PRO AXIÁLNÍ SPONDYLARTRITIDY CLASSIFICATION CRITERIA FOR AXIAL SPONDYLARTHRITIS KAREL PAVELKA Revmatologický ústav, Praha SOUHRN V úvodu autor konstatuje fakt, že zpoždìní od prvních

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida Ukončení léčby - Switch - Zahájení dalšího cyklu léčby... 12 Ukončení léčby... 12 Zahájení léčby novým přípravkem...

Více

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn. etného myelomu

Změny v dg. kritéri di u mnohočetn. etného myelomu Změny v dg. kritéri riích a kritéri riích léčebnl ebné odpovědi di u mnohočetn etného myelomu Vladimír Maisnar II. interní klinika OKH FN a LF UK Hradec Králov lové Setkání České myelomové skupiny Velké

Více

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají

Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Registry kloubních náhrad co všechno nám říkají Autor: Nieslaniková E., Školitel: Gallo J., prof. MUDr. Ph.D., Lošťák J., MUDr. Registry kloubních náhrad se zaměřují na získávání a shromažďování informací

Více

LÉČBU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY V ČR

LÉČBU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY V ČR Revma liga v ČR ve spolupráci s Ústavem lékového průvodce, z.ú. POHLED PACIENTŮ NA LÉČBU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY V ČR 2015 OBSAH 1. SOUHRN SDĚLENÍ... 2 2. ÚVOD... 3 3. REVMATOIDNÍ ARTRITIDA... 4 4. VÝSKYT

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

U pacientů, jejichž tělesná hmotnost je vyšší než 100 kg, se dávky přesahující 800 mg/infuzi nedoporučují.

U pacientů, jejichž tělesná hmotnost je vyšší než 100 kg, se dávky přesahující 800 mg/infuzi nedoporučují. EDUKAČNÍ MATERIÁLY RoActemra (tocilizumab) Kapesní dávkovací karta pro revmatoidní artritidu Přípravek RoActemra v kombinaci s metotrexátem (MTX) je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní

Více

Ankylozující spondylitida

Ankylozující spondylitida Ankylozující spondylitida Charakteristika standardu 1. Definice Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé onemocnění postihující sakroiliakální klouby a intervertebrální klouby páteře s přilehlými

Více

Srdeční troponiny - klinické poznámky

Srdeční troponiny - klinické poznámky Srdeční troponiny - klinické poznámky Jiří Kettner Kardiologická klinika, IKEM Praha On-line videokonference pořádána Centrem pro edukaci a výzkum Abbott Klinická praxe symptomy ischemie a EKG změny 1

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax ,

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, PRAHA 10 tel , fax , STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

ANALÝZA PODÁVÁNÍ KOMBINOVANÉ TERAPIE DMARDs U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODÁVÁNÍ KOMBINOVANÉ TERAPIE DMARDs U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 15, 2001, č. 2, s. 51 56 PÔVODNÁ PRÁCA ANALÝZA PODÁVÁNÍ KOMBINOVANÉ TERAPIE DMARDs U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE Š. FOREJTOVÁ, A. PAVELKOVÁ, J. ZVÁROVÁ 1, J. ROVENSKÝ

Více

Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců

Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Karolína Baloghová Oponenti: za odbornou společnost MUDr. Lumír Kantor,

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Motto: Nemoc se neptá, z jaké kapsy budou uhrazeny

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Komplexní regionální bolestivý syndrom

Komplexní regionální bolestivý syndrom Komplexní regionální bolestivý syndrom Naďa Petrová, Jiří Kozák Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů, FN Motol DEFINICE : Termín, označující různé bolestivé stavy, které vznikají převážně jako

Více

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku Farmakologický ústav 2. LF UK OSNOVA Zkušenosti v jiných zemích Co můžeme očekávat ve změně úhrady? Jaký bude dopad

Více

Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní idiopatická artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní idiopatická artritida Verze č 2016 1. CO JE JIA 1.1 Co je to? Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je chronické onemocnění charakterizované přetrvávajícím

Více

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen

Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT. MUDr. Igor Karen Výsledky léčby sibutraminem v iniciální šestitýdenní fázi studie SCOUT MUDr. Igor Karen 1 První výsledky studie SCOUT Všichni lékaři se setkávají ve svých praxích s obézními pacienty Někteří již kardiovaskulární

Více

Bezpečnost a účinnost certolizumab pegolu v léčbě revmatoidní artritidy

Bezpečnost a účinnost certolizumab pegolu v léčbě revmatoidní artritidy farmakoterapeutické postupy Bezpečnost a účinnost certolizumab pegolu v léčbě revmatoidní artritidy MUDr. Martina Olejárová, CSc. Revmatologický ústav, 1. LF UK a subkatedra revmatologie IPVZ, Praha Souhrn

Více

AKUTNÍ PANKREATITÍDA 2013 CO PŘINESLY NOVÉ KLASIFIKACE. Igor Satinský Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov Slezská univerzita, Opava

AKUTNÍ PANKREATITÍDA 2013 CO PŘINESLY NOVÉ KLASIFIKACE. Igor Satinský Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov Slezská univerzita, Opava AKUTNÍ PANKREATITÍDA 2013 CO PŘINESLY NOVÉ KLASIFIKACE Igor Satinský Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov Slezská univerzita, Opava Kongres ČSIM, Praha, 13. 14.6.2013 VÝZNAM incidence: 5,4 79,8 / 100 000

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek OSTEOARTRÓZA diagnostika a léčba MUDr. Tomáš Šebek Oficiální definice: Osteoartróza je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky (chondropatie) a současnou odpovědí periartikulární kosti

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SIMPONI

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SIMPONI SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SIMPONI 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Simponi 50 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero 0,5 ml obsahuje golimumabum* 50 mg. *Lidská

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

LÉČBA REVMATOIDNÍ ARTRITIDY V ČR

LÉČBA REVMATOIDNÍ ARTRITIDY V ČR REVMA LIGA ČESKÁ REPUBLIKA A ÚSTAV LÉKOVÉHO PRŮVODCE LÉČBA REVMATOIDNÍ ARTRITIDY V ČR POHLEDEM PACIENTŮ OBSAH Revma výzva 5 Úvodem 6 White Paper 7 1. Revmatoidní artritida 7 2. Výskyt revmatoidní artritidy

Více

Farmakoterapie. Ankylozující spondylitida a současné možnosti farmakoterapie. 382 Ankylozující spondylitida a současné možnosti farmakoterapie

Farmakoterapie. Ankylozující spondylitida a současné možnosti farmakoterapie. 382 Ankylozující spondylitida a současné možnosti farmakoterapie Ankylozující spondylitida a současné možnosti farmakoterapie MUDr. Šárka Forejtová Revmatologický ústav Praha Souhrn Forejtová Š.. Remedia 2013; 23: 382 389. Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc)

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III. Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Úpravy odpovídajících bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Úpravy v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci mohou být dále aktualizovány příslušnými vnitrostátními

Více

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7

= lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory ct3a PSA > 20 ng/ml GS > 7 Léčba vysocerizikového karcinomu prostaty pohled urologa M. Babjuk Urologická klinika 2.LF UK a FN Motol High-risk CaP = lokálně pokročilý CaP + lokalizovaný (ct1, ct2) se špatnými prognostickými faktory

Více

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Autoři: J. Macko, J. Zach Oponenti: Výbor České neonatologické společnosti I. Úvod, definice problému

Více

artritida a systémové vaskulitidy [6].

artritida a systémové vaskulitidy [6]. Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologick ústav, Praha Souhrn Pavelka K. Leflunomidum. Remedia 2005; 15: 338 344. Leflunomid patří mezi tzv. chorobu modifikující léky revmatoidní artritidy (DMARDs).

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE Poznámka překladatele: V nově navrhovaném názvosloví dětských revmatických onemocnění Mezinárodní ligy proti revmatizmu (ILAR) jsou níže

Více

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace

SZZK magisterská. - speciální a vývojová kineziologie - léčebná rehabilitace SZZK magisterská Studijní program: Studijní obor: Teoretická zkouška: Praktická zkouška: Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie - biomechanika člověka - speciální a vývojová kineziologie - léčebná

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více