Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy"

Transkript

1 Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy Štolfa J, Vencovský J, Pavelka K. Revmatologický ústav Praha Souhrn Psoriatická artritida (PsA) je v současné době nazírána jako komplexní onemocnění s více tkáňovými manifestacemi. Kromě zánětlivého postižení synovialis kloubu nebo šlachové pochvy (synovialitida, tendovaginitida) se na klinickém obrazu podílí i zánět šlachových úponů (entezitida) a komplexní zánětlivé postižení měkkých tkání prstů zahrnující artritidu, tenosynovitidu a podkoží (daktylitida). Postižení kůže je nezbytnou podmínkou diagnózy, ať již je aktuálně přítomná, byla přítomna v minulosti, nebo se vyskytuje v přímém příbuzenstvu. Měli bychom tedy spíše hovořit o psoriatické nemoci než o psoriatické artritidě. Odráží se to ostatně i v nových klasifikačních kritériích pro PsA (CASPAR). Má to své konsekvence i v hodnocení aktivity, které by kromě artritidy mělo hodnotit i ostatní uvedené tkáňové manifestace. Na systému hodnocení aktivity a léčebných doporučení pracují v současné době experti GRAPPA (Group for research and assessment of psoriasis and psoriatic arthritis) a EULAR (European League against Rheumatism). Dosud platná doporučení ČRS (Česká revmatologická společnost) pocházejí z r Tyto nové poznatky nás vedly k vytvoření nových doporučení, která vycházejí převážně z doporučení EULAR. Léčba je zde rozdělena do 4 úrovní, zvlášť jsou uvedeny indikace pro zavedení biologické léčby. Klíčová slova: psoriatická artritida, klasifikační kritéria, entezitida, daktylitida, léčebná doporučení, kompozitní index aktivity, biologická léčba PsA Summary Štolfa J, Vencovský J, Pavelka K: Czech Rheumatological Society recommendations for the treatment of psoriatic arthritis Psoriatic arthritis (PsA) is at present regarded as multifaceted disease with multiple manifestations. Apart from inflammatory involvement of joint or tendon synovium (arthritis and tenosynovitis respectively) inflammation of the attachment of the tendon into the bone (enthesitis) and diffuse swelling of the whole digit (dactylitis) may participate on clinical manifestation of PsA. Psoriatic skin involvement is essential for the diagnosis, be it present at the examination, or in the past, or even in first degree relatives. It would be therefore more appropriate to call it psoriatic disease. This complexity is after all reflected in the new classification criteria for PsA (CASPAR.). It has also its consequences in the assessment of disease activity which, besides of arthritis should also assess the other manifestations mentioned above. Experts of GRAPPA (Group for research and assessment of psoriasis and psoriatic arthritis) as well as of EULAR (European League against Rheumatism) are searching the best way to assess the activity of the disease in its complexity. The recommendations of the Czech Society of Rheumatology date back to the year These new developments led us to set up the new recommendations, which are mainly based on the EULAR ones. The therapy is divided in four levels, the indications for biological therapy are mentioned separately. Key words: psoriatic arthritis, classification criteria, enthesitis, dactylitis, recommendations of therapy, composite disease activity index, biologic therapy of PsA Čes. Revmatol., 20, 2012, No. 1, p ÚVOD Psoriatická artritida (PsA) je onemocnění, které zahrnuje více klinických manifestací než jen postižení kloubů (artritida) a kůže (psoriáza). Týká se to entezí (entezitida), difuzního zánětu celého prstu (daktylitida) a axiálního skeletu (sakroiliitida/spondylitida). Proto by bylo výstižnější hovořit spíše o psoriatické nemoci než jen o psoriatické artritidě. V souvislosti s touto heterogenitou vyvstává otázka klasifikačních kritérií pro PsA. Dosud používaná diagnostická kritéria dle Molla Wrighta z r (1) nepostihují v plné šíři klinický obraz PsA. Od té doby byla vyvinuta řada dalších klasifikačních kritérií mj. (2; 3) která se však neujala. Nová klasifikační kritéria CASPAR (ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis) (tab. 1) umožňují stanovení diagnózy jak časné, tak etablované psoriatické artritidy s vysokou specificitou a senzitivitou (4). Na rozdíl od předchozích postihují i jiné manifestace než artritidu. Chceme-li tedy hodnotit psoriatickou artritidu komplexně, je třeba do tohoto hodnocení zahrnout nejen artritidu a psoriázu, ale i uvedené další projevy, tj. entezitidy, daktylitidy a axiální postižení. Po extenzivním studiu literatury, diskuzích expertů a konečném konsenzu publikovala skupina GRAPPA ( Group for Research in Psoriasis and Psoriatic arthritis ) doporučení pro hodnocení a léčbu jednotlivých manifestací psoriatické nemoci (5). Tato doporučení byla následně inkorpo- 13

2 Obecné principy sledování a léčby PsA 1. Psoriatická artritida je heterogenní onemocnění, které může za určitých okolností vyžadovat multidisciplinární přístup 2. Rozhodnutí o léčebném postupu by mělo zohlednit i přání pacienta a léčebný postup by s pacientem měl být prodiskutován (tzv. sdílené rozhodnutí o léčbě ) 3. O pacienta s psoriatickou artritidou by měl primárně pečovat revmatolog, v případě přítomnosti významného kožního postižení ve spolupráci s dermatologem 4. Primárním cílem léčby pacienta s PsA je odvrácení negativního dopadu na kvalitu života pacienta po co nejdelší dobu kontrolou symptomů, prevencí strukturálního poškození, normalizací funkce a udržením sociálního začlenění. Potlačení zánětu, cílené k remisi onemocnění je důležitou součástí tohoto postupu. 5. Pacienti by měli být pravidelně sledováni a léčba průběžně upravována rována do numerického kompozitního indexu, ve snaze vyjádřit komplexně aktivitu všech manifestací psoriatické nemoci - CPDAI ( Composite psoriatic disease activity index ) (6; 7). Probíhající diskuze ale poukazuje na obtíže při konstrukci takto vytvořeného jednoduchého sumačního skóre, jehož použití v praxi by mohlo být problematické 8. Paralelně s vývojem doporučení GRAPPA vytvořila pracovní skupina Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) vlastní doporučení pro sledování a farmakologickou léčbu psoriatické artritidy, která byla recentně publikována 9. Výsledkem práce této skupiny je 5 obecných principů, 10 doporučení pro sledování a léčbu PsA a algoritmus léčebného postupu, zčásti zohledňující i ostatní klinické manifestace psoriatické artritidy. DOPORUČENÍ 1. Nesteroidní antirevmatika mohou být použita ke kontrole symptomů jako lék první linie. Ke kontrole symptomů může být použito i prostých analgetik. 2. Pacienti s aktivním onemocněním (definice zdola) a s přítomností nepříznivých prognostických ukazatelů (zejm. polyartritida, strukturální kloubní poškození, elevace reaktantů akutní fáze- FW, CRP a s klinicky významnými extraartikulárními manifestacemi) by měli být zavedeni na léčbu DMARD (metotrexát- MTX, leflunomid a sulfasalazin - SSZ), nejlépe již v časných fázích onemocnění. 3. Pacienti s aktivní artritidou a současně s klinicky významnou psoriázou by měli být léčeni farmaky, která současně příznivě ovlivňují i kožní syndrom (např. MTX, leflunomid, cyklosporin A). 4. Lokální injekce glukokortikoidů jsou významnou adjuvantní léčbou u psoriatické nemoci. Systémové podávání glukokortikoidů v nejnižší účinné dávce může být použito s opatrností. 5. U pacientů s aktivní artritidou a neadekvátní odpovědí na 1 syntetické DMARD by měla být zavedena biologická léčba anti-tnfα. 6. U pacientů s aktivní entezitidou a / nebo daktylitidou s neadekvátní odpovědí na NSA a lokální injekce glukokortikoidu může být zvážena léčba anti-tnf. 7. U pacientů s převažujícím aktivním axiálním postižením, které neodpovídá na léčbu NSA by měla být zvážena léčba anti-tnfα. 8. Léčba inhibitory TNFα může být výjimečně použita bez předchozího selhání DMARDs v případě velmi aktivního onemocnění (polyartritida s více aktivními klouby, strukturální kloubní poškození v přítomnosti známek zánětu a/ nebo s klinicky významnými extraartikulárními manifestacemi, zejména s extenzivním kožním postižením). 9. U pacientů, kteří neodpovídají adekvátně na jeden inhibitor TNFα by měla být zvážena změna za jiný preparát anti-tnfα. 10. Při volbě / úpravě léčby by měly být zváženy i jiné faktory než je aktivita onemocnění, jako komorbidity a bezpečnost léčby. Doporučené postupy ČRS pro léčbu psoriatické artritidy Dosud platná doporučení ČRS (Česká revmatologická společnost) pocházejí z r (10). Tyto nové poznatky nás vedly k vytvoření nových doporučení, která vycházejí převážně z doporučení EULAR (9). V současné době nelze pominout skutečnost, že PsA je onemocnění postihující mimo periferní klouby i enteze, měkké tkáně celého prstu (daktylitidy) a axiální skelet (pomineme-li extraskeletální manifestace). Proto existují tendence zahrnout do léčebných doporučení i tyto extraartikulární manifestace, což činí každý léčebný algoritmus složitějším. Je snaha, zejména ze strany GRAPPA konstruovat numericky vyjádřený kompozitní index jako obdobu DAS28 u revmatoidní artritidy (6; 7). Vzhledem ke komplikovanosti tohoto systému hodnocení, které zahrnuje i hodnocení kožního syndromu pomocí PASI (Psoriasis Area and Severity Index) jsme se přidrželi návrhu EULAR. Pro diagnózu psoriatické nemoci bude vzhledem k heterogenitě projevů PsA použito nových klasifikačních kritérií CASPAR (4), tab

3 Tab. 1. Zánětlivé muskuloskeletální onemocnění (postihující klouby, páteř, nebo enteze) + 3 nebo více bodů z následujících 5 ukazatelů: 1. Prokázaná psoriáza a. Aktuálně přítomná- Psoriáza na kůži, nebo v kštici, dle dermatologa, nebo revmatologa (a, b, nebo c) 2 body b. V osobní anamnéze- Od pacienta, praktika, dermatologa, nebo revmatologa 1 bod c. V rodinné anamnéze- V prvo- nebo druhostupňovém příbuzenstvu dle pacienta 1 bod 2. Postižení nehtů psoriázou 1 bod Typická dystrofie nehtů: onycholýza, pitting a hyperkeratóza při fyzikálním vyšetření 3. Nepřítomnost revmatoidních faktorů- 1 bod Jakoukoliv metodou vyjma LFT, preferenčně ELISA, nebo nefelometricky 4. Daktylitida (a/b) a. aktuálně přítomná Otok celého prstu - 1 bod b. v anamnéze (osobní) Dokumentovaná revmatologem 5. Rentgenový průkaz juxtaartikulární kostní Neostře ohraničené osifikace kloubních okrajů (nikoliv osteofyty!) novotvorby- 1 bod na standardním snímku rukou nebo nohou. Specificita 98,7% Senzitivita 91,4% Tab. 2. Klasifikační kritéria CASPAR Klinická manifestace léčba cíl Úroveň Ia 1. Dg. PsA dle kritérií CASPAR NSA 2. Aktivní onemocnění - Tab Kožní syndrom mírný - Tab. 6. GK i.a. 4. DAKT/ENT/AX +- Úroveň Ib 1. Dg. PsA dle kritérií CASPAR Přejdi na úroveň 2. Aktivní onemocnění - Tab. 4. II a/b 3. Kožní syndrom těžký - Tab Přítomnost nepříznivých prognost. ukazatelů 5. DAKT/ENT/AX +- Úroveň IIa 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni Ia, nebo MTX 2. Těžký kožní syndrom - Tab Nepřítomnost KI pro MTX případně krátkodobě 4. DAKT/ENT/AX+- (těžká forma D/ENT/AX: přejdi na úroveň IIIb) nízká dávka GK Úroveň IIb 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni Ia, nebo Leflunomid/sulfasalazin, 2. Těžký kožní syndrom- Tab. 6. ev. CsA 3. Přítomnost KI pro MTX + 4. DAKT/ENT/AX +- (těžká forma DAKT/ENT/AX: přejdi na úroveň IIIb) případně krátkodobě nízká dávka GK Úroveň IIIa 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IIa, nebo Jiné syntetické DMARD 2. Těžký kožní syndrom- Tab. 6. (při intoleranci/neúčinnosti MTX) (leflunomid, SSZ, ev. CsA) 3. DAKT/ENT/AX +- (těžká forma D/ENT/AX- Tab. 7. přejdi na úroveň IIIb) + 4. Nepřítomnost nepříznivých prognost. markerů - Tab. 5 případně krátkodobě nízká dávka GK Úroveň IIIb 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IIb / IIIa, nebo Inhibitor TNFα 2. Přítomnost nepříznivých prognost. markerů- Tab. 5. v kombinaci s DMARD S (v tom případě odpadá úroveň III) v monoterapii 3. Dominující těžké DAKT/ENT/AX- Tab. 7., nebo kožní syndrom 4. Inhibitor TNFα v kombinaci s DMARD/ v monoterapii Úroveň IVa 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IIIb Změna inhibitoru TNFα v kombinaci s DMARD/ v monoterapii Úroveň IVb 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IVa Další změna inhibitoru TNF v kombinaci s DMARD/ v monoterapii Legenda: DMARD: disease modyfying anti-rheumatic drug, DAKT/ENT/AX: daktylitida, nebo entezitida, nebo axiální postižení, MDA: Minimal disease aktivity Tab. 3, MTX: metotrexát, SSZ: sulfasalazin, CsA: cyklosporin A, GK: glukokortikoidy Dosažení léčebného cíle (remise / MDA) do 3 6 měs. 15

4 Tab. 3. Minimální aktivita onemocnění (MDA): splnění 5 z následujících 7 kritérií 1. Počet bolestivých kloubů 1 2. Počet oteklých kloubů 1 3. Počet míst s entezitidou 1 4. Povrch kůže postižený lupénkou v % (BSA- body surface area ) 3 5. Globální hodnocení aktivity onemocnění pacientem (VAS 100mm) Bolest hodnocená pacientem na VAS HAQ 0,5 Tab. 4. Aktivní onemocnění: Přítomnost 1> oteklých/bolestivých kloubů, nebo Daktylitidy, nebo Entezitidy, nebo Zánětlivé bolesti zad Pozn: pro indikaci DMARD platí pouze přítomnost kloubní aktivity V našem systému je farmakoterapie rozdělena do 4 úrovní (tab. 2), každá úroveň pak podle přítomnosti či nepřítomnosti určitého znaku na podskupinu a, resp. b (např. v úrovni I je to tíže kožního syndromu, v úrovni II nepřítomnost či přítomnost kontraindikací k metotrexátu a v úrovni III je to přítomnost či nepřítomnost nepříznivých prognostických markerů). Úroveň IV se týká změny preparátu při neúčinnosti v monoterapii, nebo v kombinaci s chorobu modifikujícími farmaky -DMARDs ( disease modifying antirheumatic drugs ). Současně tato doporučení zavádějí princip terapie zaměřené k určenému cíli ( targeted therapy ). Léčebný cíl u PsA není zatím možno vyjádřit numericky tak jako u RA (DAS28). Za cíl tedy byla zvolena buď remise, nebo alespoň dosažení tzv. minimální aktivity onemocnění (MDA minimal disease activity ) tab. 3 (11). Tato kritéria zahrnují nově i entezitidy. Ukazatele humorální aktivity (CRP) byly vypuštěny vzhledem k tomu že jsou často normální i u klinicky aktivních onemocnění. Bylo zahrnuto i funkční hledisko (HAQ). Použití MDA jako terapeutického cíle má i určitou prognostickou hodnotu vzhledem k tomu, že pacienti, kteří dosáhli tohoto stavu mají menší pravděpodobnost rentgenové progrese (12). NSA - Úroveň I Jsou lékem první volby u aktivní PsA tab. 4. Není nezbytné podávat NSA paušálně všem pacientům, v některých případech lze vystačit s prostými analgetiky, někteří pacienti nevyžadují žádnou symptomatickou terapii. Koxiby jsou v této indikaci stejně účinné jako neselektivní NSA. Glukokortikoidy (GK) Úroveň I-IV Intraartikulární aplikace GK je užitečná u lokalizovaných forem (oligo/monoartritida, entezitida, daktylitida) a u akutních vzplanutí jinak dobře kontrolovaných polyartikulárních forem. V případě daktylitid se glukokortikoid aplikuje do šlachové pochvy, případně do okolí šlachy). Systémové podávání GK je spojeno s rizikem vzplanutí kožního syndromu při pokusu o jejich detrakci, i když pro to není opora v klinických studiích. Současně chybí doklady o účinnosti GK u psoriatické artritidy. Přesto v registrech pacientů s PsA užívá značná část pacientů systémové GK (např. v německém registru 30% pacientů). Podle současného názoru expertů by měly být GK užity se zvláštní opatrností zejména u pacientů s těžkou, nebo rozsáhlou psoriázou a / nebo u těch, bez současného podávání DMARDs. DMARDs - Úroveň IIa;b/IIIa Jsou indikovány tam, kde nebylo dosaženo léčebného cíle postupem na úrovni I (NSA; GK). Lékem 1. volby je při nepřítomnosti kontraindikací či intolerance metotrexát (úroveň IIa). Alternativou jsou leflunomid, sulfasalazin, nebo cyklosporin A. Jsou určité doklady o příznivém ovlivnění kloubního syndromu i pro zlato a azathioprin, úroveň důkazů účinnosti je ale nízká (13). Obecně je předpokladem pro zavedení DMARDs nedosažení léčebného cíle léčbou v úrovni I (NSA, lokální instilace glukokortikoidu). V přítomnosti Tab. 5. Nepříznivé prognostické markery: Vyšší počet aktivních kloubů (zpravidla, 5>) Zvýšené hodnoty reaktantů akutní fáze (RAF) Selhání předchozí léčby DMARDs Předchozí léčba glukokortikoidy Přítomnost progredujícího kloubního poškození klinicky (omezení hybnosti, uvolnění kloubu, deviace, subluxace), nebo dle rtg (destrukce) za přítomnosti zánětu Ztráta funkce, hodnocená dle HAQ Snížená kvalita života (hodnocená dle PsAQoL, EuroQoL, nebo jiným dotazníkem) Tab. 6. Hodnocení psoriázy Globální hodnocení psoriázy lékařem (GHPL) 0 = čistá kůže 1 = minimální postižení ( téměř čistá kůže ) 2 = mírné postižení 3 = středně těžké postižení 4 = těžké postižení 5 = velmi těžké postižení. Tíže kožního syndromu Mírný: globální hodnocení psoriázy lékařem 0-2 Těžký: globální hodnocení psoriázy lékařem

5 negativních prognostických markerů tab. 5, nebo závažného kožního syndromu tab. 6 je možné tuto úroveň vynechat a zavést léčbu DMARDs ihned. Dávka MTX se pohybuje od 10 mg do 25 mg/týden v kombinaci s kyselinou listovou v dávce 5 až 10 mg / týden. Dávka MTX by měla být dostatečná, minimální léčebná dávka se zdá být 15 mg/týden (14). Účinnost syntetických DMARDs nebyla prokázána pro entezitidy a axiální postižení. Ovlivnění rentgenové progrese pro DMARDs nebylo testováno (cyklosporin, leflunomid), nebo nebylo prokázáno (MTX, sulfasalazin, zlato, azathioprin). Biologická léčba (anti-tnf) - Úroveň IIIb: Obecně je biologická léčba anti-tnf indikována v případě selhání léčby nižší úrovní tedy zpravidla syntetickými DMARDs v průběhu 3 6 měsíců (dle farmakodynamického profilu léku). Selháním léčby se rozumí nedosažení léčebného cíle, tj. remise, nebo stavu minimální aktivity (MDA). Výjimečně může být anti-tnf lékem 1. volby (bez požadavku předchozího selhání léčby syntetickým DMARD). Důvodem pro tento postup může být přítomnost negativních prognostických faktorůtabulka 5, zejména v přítomnosti těžkého kožního syndromu, nebo závažných extraartikulárních manifestací, kontraindikace všech syntetických DMARDs, případně nutnosti rychlého nástupu účinku u profesně vysoce angažovaných osob (9). Nebyly prokázány rozdíly v účinnosti mezi jednotlivými inhibitory TNFα (TNFi), i když studie srovnávající jednotlivé preparáty přímo chybí. Nejsou žádné doklady o vyšší účinnosti TNFi v kombinaci se syntetickými DMARDs ve srovnání s TNFi v monoterapii. TNFi jsou účinné i u entezitid a daktylitid. U těchto pacientů může být léčba TNFi indikována i bez předchozího léčebného pokusu syntetickými DMARDs, vzhledem k tomu, že chybí doklady o jejich účinnosti v těchto situacích (13). Předpokladem pro takový postup je ale selhání nespecifické protizánětlivé léčby (NSA) a alespoň 2 lokálních injekcí glukokortikoidu Tab. 7. Hodnocení daktylitid/entezitid/ axiálního postižení Těžká daktylitida: 3 a více postižených prstů HAQ 0,5 Těžká entezitida: 3 a více míst HAQ 0,5 Těžké axiální postižení: BASDAI > 40 mm (VAS 100 mm) ASQoL > 6 Tab. 8. Indikace biologické léčby 1. Periferní kloubní syndrom, pokud nebylo dosaženo terapeutického cíle léčbou v úrovni IIb /IIIa, tj: Léčbou MTX (při nepřítomnosti kontraindikací k MTX), nebo Léčbou leflunomidem, SSZ, nebo jiným syntetickým DMARD (při kontraindikaci MTX) při léčbě trvající 3 6 měs. 2. Přítomnost nepříznivých prognostických markerů - Tab. 5. V tom případě odpadá fáze IIb/IIIa, tedy pro indikaci anti-tnf se požaduje selhání pouze 1 řady DMARDs (tj. MTX pokud nejsou kontraindikace, nebo jiné DMARD - SSZ, leflunomid, nebo CsA v případě kontraindikací k MTX) 3. Dominující těžké DAKT/ENT/AX- Tab. 7., pokud nebylo dosaženo terapeutického cíle léčbou v úrovni Ia, (tj. NSA a lokální instilací GK), při léčbě trvající 3 6 měs. 4. Těžký kožní syndrom, pokud splňuje i podmínky ze strany pohybového aparátu a přetrvávající těžká entezitida / daktylitida. V současné době není shoda v definici závažné / těžké entezitidy / daktylitidy. Pro potřebu těchto doporučení definujeme závažnou / těžkou daktylitidu jako přítomnost 3 míst s entezitidou, resp. 3 prstů postižených daktylitidou a významné funkční omezení tab. 7 (6). U pacientů s predominantním aktivním postižením axiálního skeletu je indikována biologická léčba bez předchozího pokusu se syntetickým DMARD. Aktivním axiálním postižením se zde rozumí hodnota BASDAI > 40 mm (VAS 100 mm) a hodnota ASQoL (Ankylosing Spondylitis Quality of Life) > 6 - tab. 7. Změna za jiný TNFi (TNF inhibitor) - úroveň IV. Evidence o účinnosti změny TNFi tam, kde selhala léčba prvním TNFi pochází pouze z observačních studií (15;16), resp. je extrapolována ze studií u RA. Randomizovaná studie, která by porovnala změnu jednotlivých TNFi v současné době není k dispozici. Zvlášť je uveden postup při indikaci biologické léčby tab. 8. ZÁVĚR Tato Doporučení jsou pokusem shrnout poslední poznatky a výsledky práce pracovních skupin GRAPPA a EULAR týkající se klasifikace, monitorování průběhu a léčby psoriatické artritidy. Cílem je poskytnout lékařům zabývajícím se léčbou a sledováním těchto pacientů orientaci v této nyní rychle se vyvíjející oblasti a usnadnit rozho- 17

6 dování o léčebných postupech. Tato Doporučení ale nemohou postihnout všechny specifické rysy průběhu onemocnění u jednotlivých pacientů. Při rozhodování o léčbě konkrétního pacienta bude vždy nutné tato specifika zohlednit. Lze očekávat, že v relativně krátké době dojde k dalšímu vývoji v této oblasti, který si vyžádá aktualizaci těchto doporučení. Poděkování: Tato práce vznikla za podpory Výzkumných záměrů MZ ČR č LITERATURA 1. Wright V, Moll JM. Psoriatic arthritis. Bull Rheum Dis 1971;21: Helliwell PS, Taylor WJ. Classification and diagnostic criteria for psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2005;64 Suppl 2:ii Fournie B, Crognier L, Arnaud C, et al. Proposed classification criteria of psoriatic arthritis. A preliminary study in 260 patients. Rev Rhum Engl Ed 1999;66: Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, Mielants H. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006; 54: Ritchlin CT, Kavanaugh A, Gladman DD, et al. Treatment recommendations for psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2009;68: Mumtaz A, Gallagher P, Kirby B, et al. Development of a preliminary composite disease activity index in psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2011; 70: Erratum in: Ann Rheum Dis 2011;70(4): Mumtaz A, FitzGerald O. Application of GRAPPA psoriatic artritis treatment recommendations in clinical practice. Curr Rheumatol Rep 2010;12: Coates LC, Mumtaz A, Helliwell PS, et al. Development of a disease Severity and responder index for psoriatic arthritis (PsA)-report of the OMERACT 10 PsA special intrest group. J Rheumatol 2011;38: Gossec L, Smolen JS, Gaujoux-Viala C, et al. European League Against Rheumatism recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies. Ann Rheum Dis 2012 Jan;71: Štolfa J, Pavelka K, Vencovský J. Standardní postupy v léčbě psoriatické artritidy. Čes Revmatol 2005; 3: Coates LC, Cook R, Lee KA, Chandran V, Gladman DD. Frequency, predictors, and prognosis of sustained minimal disease activity in an observational psoriatic arthritis cohort. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010 ;62: Coates LC, Helliwell PS. Validation of minimal disease activity Criteria for psoriatic arthritis using international trial data. Arthritis Care Research 2010; Ash Z, Gaujoux-Viala C, Gossec L, et al. A systematic literature review of conventional and biologic drug therapies for the treatment of psoriatic arthritis: current evidence informing the EULAR recommendations for the management of Psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2011; [Epub ahead of print]. 14. Ceponis A, Kavanaugh A. Use of methotrexate in patients with psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2010; 28 (Suppl. 61):S132-S Gomez Reino J, Carmona L. Switching TNF antagonists in patientes with chronic arthritis:an observational study od 488 patients over a four-year period. Arthritis Res Ther 2006;8:R Saad A, Ashcroft DM, Watson KD, et al. Persistence with anti-tumour necrosis factor therapies in patients with psoriatic arthritis: observational study from the British Society of Rheumatology Biologic register. Arthritis Res Ther 2009;11:R52. MUDr. Jiří Štolfa Revmatologický ústav Na Slupi Praha 2 18

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

Nemoci svalové a kosterní soustavy

Nemoci svalové a kosterní soustavy Nemoci svalové a kosterní soustavy prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Senát ČR, duben 2009 Problematika posuzování revmatických onemocnění chronicita, vysoký výskyt heterogenita

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy PŘEHLEDNÉ REFERÁTY Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy Pavelka K, Vencovský J Souhrn V poslední dekádě došlo k výraznému pokroku v léčbě revmatoidní artritidy (RA).

Více

Přehled aktuálních výsledků studií v ČR

Přehled aktuálních výsledků studií v ČR Přehled aktuálních výsledků studií v ČR Iniciativa Fit for Work Europe Holiday Inn, Prague Congress Centre; 15. 10. 2014 Liliana Šedová Revmatologický ústav Praha Projekty farmakoekonomické v RÚ Utilizace

Více

Revmatoidní artritida (RA) je autoimunitní onemocnění neznámé etiologie charakterizované přítomností chronické,

Revmatoidní artritida (RA) je autoimunitní onemocnění neznámé etiologie charakterizované přítomností chronické, Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy. Účinnost a strategie léčby Bečvář R., Vencovský J., Němec P. 1, Suchý D. 2, Procházková L. 1, Pavelka K. Revmatologický ústav,

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Biologická terapie v revmatologii

Biologická terapie v revmatologii 197 Biologická terapie v revmatologii Hana Ciferská 1, Pavel Horák 1, Jan Strojil 2, Martina Skácelová 1 1 III. interní klinika FN a LF UP v Olomouci 2 Ústav farmakologie, LF UP v Olomouci Článek si klade

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Motto: Nemoc se neptá, z jaké kapsy budou uhrazeny

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE Poznámka překladatele: V nově navrhovaném názvosloví dětských revmatických onemocnění Mezinárodní ligy proti revmatizmu (ILAR) jsou níže

Více

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 7. ledna 2015 od 14:45 hod. v Kongresovém sále, lázní Aurora v Třeboni Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.,

Více

Zápis. ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha

Zápis. ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 15. června 2011 od 15.00 v salonku hotelu Diplomat, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb. Hrnčíř,

Více

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena?

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena? PSORIÁZA Co je psoriáza? Spíše než jako psoriáza je toto onemocnění známé pod svým českým názvem lupénka. Psoriáza postihuje především kůži, avšak zhruba u 10 20 % pacientů se může objevit kromě kožního

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Doporučení České revmatologické společnosti pro monitorování bezpečnosti léčby revmatoidní artritidy

Doporučení České revmatologické společnosti pro monitorování bezpečnosti léčby revmatoidní artritidy PŮVODNÍ PRÁCE Doporučení České revmatologické společnosti pro monitorování bezpečnosti léčby revmatoidní artritidy Šedová L. 1, Štolfa J. 1, Horák P. 2, Pavelka K. 1 1Revmatologický ústav, Praha, 2 III.

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Léčba bolesti a zánětu u revmatických onemocnění a úloha praktického lékaře

Léčba bolesti a zánětu u revmatických onemocnění a úloha praktického lékaře 293 Léčba bolesti a zánětu u revmatických onemocnění a úloha praktického lékaře prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Autor k vysvětlení principů léčby bolesti u revmatických onemocnění

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy

Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy ceska revma 2 6/18/07 1:59 PM Str. 100 Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy Pudlač A. Revmatologický ústav, Praha Souhrn Ankylozující spondylitida je zánětlivé

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Přítomni: Program: Průběh jednání:

Přítomni: Program: Průběh jednání: Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti, které se uskutečnilo dne 26. dubna 2012 od 16.00 hod. v salonku Hotelu Clarion, Praha Přítomni: prof. MUDr. K. Pavelka, DrSc., prof. MUDr. Zb.

Více

U pacientů s revmatoidní artritidou se po selhání léčby inhibitorem TNF-α jeví jako nejvhodnější postup podávání non-tnf biologického léku

U pacientů s revmatoidní artritidou se po selhání léčby inhibitorem TNF-α jeví jako nejvhodnější postup podávání non-tnf biologického léku U pacientů s revmatoidní artritidou se po selhání léčby inhibitorem TNF-α jeví jako nejvhodnější postup podávání non-tnf biologického léku Mudr. David Suchý FN Plzeň, Oddělení klinické farmakologie Mudr.

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

3 Viskosuplementace v léčbě osteoartrózy. 7 Prevence a léčba digitálních ulcerací bosentanem. MUDr. David Suchý, Ph.D. MUDr.

3 Viskosuplementace v léčbě osteoartrózy. 7 Prevence a léčba digitálních ulcerací bosentanem. MUDr. David Suchý, Ph.D. MUDr. v praxi 5/2014 ortopedie, revmatologie 3 Viskosuplementace v léčbě osteoartrózy MUDr. Robert Frei 7 Prevence a léčba digitálních ulcerací bosentanem MUDr. David Suchý, Ph.D. 11 Strategie dlouhodobé léčby

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní artritidy

Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní artritidy nové trendy ve farmakoterapii Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní artritidy Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav, Praha Souhrn Šenolt L. Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Martina Langová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Martina Langová Studijní obor:

Více

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET

Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Podpora zdraví pohybového ústrojí v Evropě Zpráva o doporučeních Jak zajistit, aby lidé s osteoartritidou a revmatickou artritídou získali optimální péči po celé Evropě: Doporučení EUMUSC.NET Ve spolupráci

Více

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů.

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů. PRESKRIPČNÍ ZVYKLOSTI LÉČBY BOLESTI V PRVNÍ LINII Skoupá J. 1, Gajdošík J. 2, Grešová I. 3, Černá V. 1 1 Pharma Projects, s.r.o., 2 Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, 3 Health Promotion, s.r.o.

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) ZÁKLADNÍ HARMONOGRAM PROGRAMU (Aktualizace k 13. 5. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba doprovodné výstavy

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Myelom Možnosti léčby relapsu

Myelom Možnosti léčby relapsu Myelom Možnosti léčby relapsu MUDr. Jan Straub Pacientský seminář 3.6. 2013 Praha Průběh onemocnění v závislosti na léčbě Primoterapie Léčba 1. relapsu Léčba 2. relapsu 1. relaps 2. relaps Klinické projevy

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Současné postavení metotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy

Současné postavení metotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy 206 Současné postavení metotrexátu v léčbě revmatoidní artritidy Radka Svobodová Revmatologický ústav Praha Metotrexát (MTX) je v současné době nejužívanějším chorobu modifikujícím lékem revmatoidní artritidy.

Více

Časné fáze klinických studií

Časné fáze klinických studií Časné fáze klinických studií Mikulov, 13.4.2012 Regina Demlová, FÚ LF MU a MOÚ Stávající situace v klinickém výzkumu Počet nových látek v klinickém výzkumu (NMEs) v posledních 15-20-ti letech narůstá Počet

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Posuzování funkční schopnosti u pacientů s revmatoidní artritidou; validace české verze Stanfordského dotazníku Health Assessment Questionnaire (HAQ)

Posuzování funkční schopnosti u pacientů s revmatoidní artritidou; validace české verze Stanfordského dotazníku Health Assessment Questionnaire (HAQ) Posuzování funkční schopnosti u pacientů s revmatoidní artritidou; validace české verze Stanfordského dotazníku Health Assessment Questionnaire (HAQ) Šléglová O 1, Dušek L 2, Olejárová M 1, Tegzová D 1,

Více

2/2014 revmatologie ortopedie. 3 Léčba pacienta s gonartrózou viskosuplementací kyselinou hyaluronovou

2/2014 revmatologie ortopedie. 3 Léčba pacienta s gonartrózou viskosuplementací kyselinou hyaluronovou v praxi 2/2014 revmatologie ortopedie 3 Léčba pacienta s gonartrózou viskosuplementací kyselinou hyaluronovou MUDr. Oldřich Vastl 5 Biologická léčba při ankylozující spondylitidě MUDr. Sevda Augustinová;

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta

Příbalová informace: informace pro pacienta Příbalová informace: informace pro pacienta Otezla 10 mg potahované tablety Otezla 20 mg potahované tablety Otezla 30 mg potahované tablety Apremilastum Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání

Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání GUIDELINES ČKS a ESC CHRONICKÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ Bradykardizující léky v léčbě srdečního selhání Jaromír Hradec Postgraduální kurz Vše, co potřebuji vědět o srdečním selhání a transplantaci srdce před kardiologickou

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu

Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu Léčba MM dle guidelines a na pojišťovnu MUDr. Jan Straub 11.4.2015 Mikulov Cíle léčby Vyléčení zatím stále akademická otázka u primoterapie předmětem studiové léčby Dosažení dlouhodobé remise - v primoterapii

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Biologická léčba revmatických chorob

Biologická léčba revmatických chorob 76 Biologická léčba revmatických chorob MUDr. Jiří Štolfa Revmatologický ústav Praha Neúčinnost chorobu modifikujících farmak u části pacientů se zánětlivými artropatiemi a nepřesvědčivé výsledky studií

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Yttrium ( 90 Y) colloid suspension for local injection YTTRII-( 90 Y) CITRAS injekční suspenze

Příbalová informace: Informace pro pacienta. Yttrium ( 90 Y) colloid suspension for local injection YTTRII-( 90 Y) CITRAS injekční suspenze sp.zn. sukls174761/2012 Příbalová informace: Informace pro pacienta Yttrium ( 90 Y) colloid suspension for local injection YTTRII-( 90 Y) CITRAS injekční suspenze (V této příbalové informaci dále nazývaný

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VZNIK A HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN V INTENZIVNÍ PÉČI Olga Janíková ARK, FN U sv. Anny, Brno Andrea Pokorná LF MU, Katedra ošetřovatelství, Brno Hlavní etiologie nehojících se ran v IP systémové

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

Současné trendy v diagnostice a léčbě revmatoidní artritidy

Současné trendy v diagnostice a léčbě revmatoidní artritidy 340 Přehledové články Současné trendy v diagnostice a léčbě revmatoidní artritidy doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc., prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK Praha

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví

Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví LBF/VCA61 Internetové zdroje pro medicínu a zdravotnictví Mgr. Jarmila Potomková, Ph.D. jarmila.potomkova@upol.cz Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci Ústav lékařské biofyziky LF UP v Olomouci Odborná

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP

Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Podpora zdraví na pracovišti jako součást moderní ZPP Kardia, s.r.o. Prevencí ke zdraví Healthy Life Expectancy at Birth (HALE) Počet let prožitých ve zdraví Věk Pro Českou republiku: 58,8 roku Pro EU

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETOVA NEMOC Co je to? Behcetův syndrom neboli Behcetova nemoc (BN) je systémová vaskulitida (zánět krevních cév) neznámé příčiny. Je pro ní charakteristický opakovaný

Více

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI

SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Inclusion Definice Zlomenina krčku SBĚR DAT STUDIE DUQUE - ZLOMENINA HORNÍHO KONCE STEHENNÍ KOSTI Diagnostická kritéria Pacient ve věku 65 let a více + splňující následující tři diagnostická kritéria:

Více

Tisková konference Biologická léčba v revmatologii - revoluce, ale zatím ne pro všechny... Praha, 20.6.2007, hotel Paříž

Tisková konference Biologická léčba v revmatologii - revoluce, ale zatím ne pro všechny... Praha, 20.6.2007, hotel Paříž TISKOVÁ ZPRÁVA (Praha, 26. června) Asi před deseti lety se k prvním českým pacientům dostala nová, doslova revoluční terapie chronických zánětlivých onemocnění kloubů tzv. biologická léčba. Ačkoliv nesmírně

Více

dialogem k reformě Občan v síti 09/2010 www.sdruzeniobcan.cz Co přináší biologická léčba? Karel Pavelka Radan Keil Jana Skoupá úhel pohledu Zuzana

dialogem k reformě Občan v síti 09/2010 www.sdruzeniobcan.cz Co přináší biologická léčba? Karel Pavelka Radan Keil Jana Skoupá úhel pohledu Zuzana dialogem k reformě Občan v síti Biologická neboli cílená léčba se snaží léčit nemocné zásahem do jejich vlastních obranných mechanismů a činí tak se slibnými výsledky za O BČAN www.sdruzeniobcan.cz hodně

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života. Projekt CRAB Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Projekt CRAB Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika hematoonkologie 1. LF-UK a VFN - Praha Lednice 8.9.2007 Stanovením m diagnózy mnohočetn etného myelomu

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění

technologie v podpoře e národnn registrů vybraných onemocnění Informační a komunikační technologie v podpoře e národnn rodních registrů vybraných onemocnění P. Hanzlíček, V. Faltus, J. Zvárov rová EuroMISE centrum, Oddělen lení medicínsk nské informatiky, Ústav informatiky

Více

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň

Akutní koronární syndrom v PNP. MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Akutní koronární syndrom v PNP MUDr. Kristýna Junková, ZZS Plzeň Rozdělení akutních koronárních syndromů AKS s STE - STEMI AKS bez STE - NSTEMI a NAP nové guidelines ESC Management of Acute Myocardial

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Využívání fyzikální terapie při léčbě vybraných zánětlivých revmatických onemocnění z pohledu pacientů

Využívání fyzikální terapie při léčbě vybraných zánětlivých revmatických onemocnění z pohledu pacientů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Bakalářská práce Využívání fyzikální terapie při léčbě vybraných zánětlivých revmatických

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více