Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy"

Transkript

1 Doporučené postupy České revmatologické společnosti pro léčbu psoriatické artritidy Štolfa J, Vencovský J, Pavelka K. Revmatologický ústav Praha Souhrn Psoriatická artritida (PsA) je v současné době nazírána jako komplexní onemocnění s více tkáňovými manifestacemi. Kromě zánětlivého postižení synovialis kloubu nebo šlachové pochvy (synovialitida, tendovaginitida) se na klinickém obrazu podílí i zánět šlachových úponů (entezitida) a komplexní zánětlivé postižení měkkých tkání prstů zahrnující artritidu, tenosynovitidu a podkoží (daktylitida). Postižení kůže je nezbytnou podmínkou diagnózy, ať již je aktuálně přítomná, byla přítomna v minulosti, nebo se vyskytuje v přímém příbuzenstvu. Měli bychom tedy spíše hovořit o psoriatické nemoci než o psoriatické artritidě. Odráží se to ostatně i v nových klasifikačních kritériích pro PsA (CASPAR). Má to své konsekvence i v hodnocení aktivity, které by kromě artritidy mělo hodnotit i ostatní uvedené tkáňové manifestace. Na systému hodnocení aktivity a léčebných doporučení pracují v současné době experti GRAPPA (Group for research and assessment of psoriasis and psoriatic arthritis) a EULAR (European League against Rheumatism). Dosud platná doporučení ČRS (Česká revmatologická společnost) pocházejí z r Tyto nové poznatky nás vedly k vytvoření nových doporučení, která vycházejí převážně z doporučení EULAR. Léčba je zde rozdělena do 4 úrovní, zvlášť jsou uvedeny indikace pro zavedení biologické léčby. Klíčová slova: psoriatická artritida, klasifikační kritéria, entezitida, daktylitida, léčebná doporučení, kompozitní index aktivity, biologická léčba PsA Summary Štolfa J, Vencovský J, Pavelka K: Czech Rheumatological Society recommendations for the treatment of psoriatic arthritis Psoriatic arthritis (PsA) is at present regarded as multifaceted disease with multiple manifestations. Apart from inflammatory involvement of joint or tendon synovium (arthritis and tenosynovitis respectively) inflammation of the attachment of the tendon into the bone (enthesitis) and diffuse swelling of the whole digit (dactylitis) may participate on clinical manifestation of PsA. Psoriatic skin involvement is essential for the diagnosis, be it present at the examination, or in the past, or even in first degree relatives. It would be therefore more appropriate to call it psoriatic disease. This complexity is after all reflected in the new classification criteria for PsA (CASPAR.). It has also its consequences in the assessment of disease activity which, besides of arthritis should also assess the other manifestations mentioned above. Experts of GRAPPA (Group for research and assessment of psoriasis and psoriatic arthritis) as well as of EULAR (European League against Rheumatism) are searching the best way to assess the activity of the disease in its complexity. The recommendations of the Czech Society of Rheumatology date back to the year These new developments led us to set up the new recommendations, which are mainly based on the EULAR ones. The therapy is divided in four levels, the indications for biological therapy are mentioned separately. Key words: psoriatic arthritis, classification criteria, enthesitis, dactylitis, recommendations of therapy, composite disease activity index, biologic therapy of PsA Čes. Revmatol., 20, 2012, No. 1, p ÚVOD Psoriatická artritida (PsA) je onemocnění, které zahrnuje více klinických manifestací než jen postižení kloubů (artritida) a kůže (psoriáza). Týká se to entezí (entezitida), difuzního zánětu celého prstu (daktylitida) a axiálního skeletu (sakroiliitida/spondylitida). Proto by bylo výstižnější hovořit spíše o psoriatické nemoci než jen o psoriatické artritidě. V souvislosti s touto heterogenitou vyvstává otázka klasifikačních kritérií pro PsA. Dosud používaná diagnostická kritéria dle Molla Wrighta z r (1) nepostihují v plné šíři klinický obraz PsA. Od té doby byla vyvinuta řada dalších klasifikačních kritérií mj. (2; 3) která se však neujala. Nová klasifikační kritéria CASPAR (ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis) (tab. 1) umožňují stanovení diagnózy jak časné, tak etablované psoriatické artritidy s vysokou specificitou a senzitivitou (4). Na rozdíl od předchozích postihují i jiné manifestace než artritidu. Chceme-li tedy hodnotit psoriatickou artritidu komplexně, je třeba do tohoto hodnocení zahrnout nejen artritidu a psoriázu, ale i uvedené další projevy, tj. entezitidy, daktylitidy a axiální postižení. Po extenzivním studiu literatury, diskuzích expertů a konečném konsenzu publikovala skupina GRAPPA ( Group for Research in Psoriasis and Psoriatic arthritis ) doporučení pro hodnocení a léčbu jednotlivých manifestací psoriatické nemoci (5). Tato doporučení byla následně inkorpo- 13

2 Obecné principy sledování a léčby PsA 1. Psoriatická artritida je heterogenní onemocnění, které může za určitých okolností vyžadovat multidisciplinární přístup 2. Rozhodnutí o léčebném postupu by mělo zohlednit i přání pacienta a léčebný postup by s pacientem měl být prodiskutován (tzv. sdílené rozhodnutí o léčbě ) 3. O pacienta s psoriatickou artritidou by měl primárně pečovat revmatolog, v případě přítomnosti významného kožního postižení ve spolupráci s dermatologem 4. Primárním cílem léčby pacienta s PsA je odvrácení negativního dopadu na kvalitu života pacienta po co nejdelší dobu kontrolou symptomů, prevencí strukturálního poškození, normalizací funkce a udržením sociálního začlenění. Potlačení zánětu, cílené k remisi onemocnění je důležitou součástí tohoto postupu. 5. Pacienti by měli být pravidelně sledováni a léčba průběžně upravována rována do numerického kompozitního indexu, ve snaze vyjádřit komplexně aktivitu všech manifestací psoriatické nemoci - CPDAI ( Composite psoriatic disease activity index ) (6; 7). Probíhající diskuze ale poukazuje na obtíže při konstrukci takto vytvořeného jednoduchého sumačního skóre, jehož použití v praxi by mohlo být problematické 8. Paralelně s vývojem doporučení GRAPPA vytvořila pracovní skupina Evropské ligy proti revmatismu (EULAR) vlastní doporučení pro sledování a farmakologickou léčbu psoriatické artritidy, která byla recentně publikována 9. Výsledkem práce této skupiny je 5 obecných principů, 10 doporučení pro sledování a léčbu PsA a algoritmus léčebného postupu, zčásti zohledňující i ostatní klinické manifestace psoriatické artritidy. DOPORUČENÍ 1. Nesteroidní antirevmatika mohou být použita ke kontrole symptomů jako lék první linie. Ke kontrole symptomů může být použito i prostých analgetik. 2. Pacienti s aktivním onemocněním (definice zdola) a s přítomností nepříznivých prognostických ukazatelů (zejm. polyartritida, strukturální kloubní poškození, elevace reaktantů akutní fáze- FW, CRP a s klinicky významnými extraartikulárními manifestacemi) by měli být zavedeni na léčbu DMARD (metotrexát- MTX, leflunomid a sulfasalazin - SSZ), nejlépe již v časných fázích onemocnění. 3. Pacienti s aktivní artritidou a současně s klinicky významnou psoriázou by měli být léčeni farmaky, která současně příznivě ovlivňují i kožní syndrom (např. MTX, leflunomid, cyklosporin A). 4. Lokální injekce glukokortikoidů jsou významnou adjuvantní léčbou u psoriatické nemoci. Systémové podávání glukokortikoidů v nejnižší účinné dávce může být použito s opatrností. 5. U pacientů s aktivní artritidou a neadekvátní odpovědí na 1 syntetické DMARD by měla být zavedena biologická léčba anti-tnfα. 6. U pacientů s aktivní entezitidou a / nebo daktylitidou s neadekvátní odpovědí na NSA a lokální injekce glukokortikoidu může být zvážena léčba anti-tnf. 7. U pacientů s převažujícím aktivním axiálním postižením, které neodpovídá na léčbu NSA by měla být zvážena léčba anti-tnfα. 8. Léčba inhibitory TNFα může být výjimečně použita bez předchozího selhání DMARDs v případě velmi aktivního onemocnění (polyartritida s více aktivními klouby, strukturální kloubní poškození v přítomnosti známek zánětu a/ nebo s klinicky významnými extraartikulárními manifestacemi, zejména s extenzivním kožním postižením). 9. U pacientů, kteří neodpovídají adekvátně na jeden inhibitor TNFα by měla být zvážena změna za jiný preparát anti-tnfα. 10. Při volbě / úpravě léčby by měly být zváženy i jiné faktory než je aktivita onemocnění, jako komorbidity a bezpečnost léčby. Doporučené postupy ČRS pro léčbu psoriatické artritidy Dosud platná doporučení ČRS (Česká revmatologická společnost) pocházejí z r (10). Tyto nové poznatky nás vedly k vytvoření nových doporučení, která vycházejí převážně z doporučení EULAR (9). V současné době nelze pominout skutečnost, že PsA je onemocnění postihující mimo periferní klouby i enteze, měkké tkáně celého prstu (daktylitidy) a axiální skelet (pomineme-li extraskeletální manifestace). Proto existují tendence zahrnout do léčebných doporučení i tyto extraartikulární manifestace, což činí každý léčebný algoritmus složitějším. Je snaha, zejména ze strany GRAPPA konstruovat numericky vyjádřený kompozitní index jako obdobu DAS28 u revmatoidní artritidy (6; 7). Vzhledem ke komplikovanosti tohoto systému hodnocení, které zahrnuje i hodnocení kožního syndromu pomocí PASI (Psoriasis Area and Severity Index) jsme se přidrželi návrhu EULAR. Pro diagnózu psoriatické nemoci bude vzhledem k heterogenitě projevů PsA použito nových klasifikačních kritérií CASPAR (4), tab

3 Tab. 1. Zánětlivé muskuloskeletální onemocnění (postihující klouby, páteř, nebo enteze) + 3 nebo více bodů z následujících 5 ukazatelů: 1. Prokázaná psoriáza a. Aktuálně přítomná- Psoriáza na kůži, nebo v kštici, dle dermatologa, nebo revmatologa (a, b, nebo c) 2 body b. V osobní anamnéze- Od pacienta, praktika, dermatologa, nebo revmatologa 1 bod c. V rodinné anamnéze- V prvo- nebo druhostupňovém příbuzenstvu dle pacienta 1 bod 2. Postižení nehtů psoriázou 1 bod Typická dystrofie nehtů: onycholýza, pitting a hyperkeratóza při fyzikálním vyšetření 3. Nepřítomnost revmatoidních faktorů- 1 bod Jakoukoliv metodou vyjma LFT, preferenčně ELISA, nebo nefelometricky 4. Daktylitida (a/b) a. aktuálně přítomná Otok celého prstu - 1 bod b. v anamnéze (osobní) Dokumentovaná revmatologem 5. Rentgenový průkaz juxtaartikulární kostní Neostře ohraničené osifikace kloubních okrajů (nikoliv osteofyty!) novotvorby- 1 bod na standardním snímku rukou nebo nohou. Specificita 98,7% Senzitivita 91,4% Tab. 2. Klasifikační kritéria CASPAR Klinická manifestace léčba cíl Úroveň Ia 1. Dg. PsA dle kritérií CASPAR NSA 2. Aktivní onemocnění - Tab Kožní syndrom mírný - Tab. 6. GK i.a. 4. DAKT/ENT/AX +- Úroveň Ib 1. Dg. PsA dle kritérií CASPAR Přejdi na úroveň 2. Aktivní onemocnění - Tab. 4. II a/b 3. Kožní syndrom těžký - Tab Přítomnost nepříznivých prognost. ukazatelů 5. DAKT/ENT/AX +- Úroveň IIa 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni Ia, nebo MTX 2. Těžký kožní syndrom - Tab Nepřítomnost KI pro MTX případně krátkodobě 4. DAKT/ENT/AX+- (těžká forma D/ENT/AX: přejdi na úroveň IIIb) nízká dávka GK Úroveň IIb 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni Ia, nebo Leflunomid/sulfasalazin, 2. Těžký kožní syndrom- Tab. 6. ev. CsA 3. Přítomnost KI pro MTX + 4. DAKT/ENT/AX +- (těžká forma DAKT/ENT/AX: přejdi na úroveň IIIb) případně krátkodobě nízká dávka GK Úroveň IIIa 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IIa, nebo Jiné syntetické DMARD 2. Těžký kožní syndrom- Tab. 6. (při intoleranci/neúčinnosti MTX) (leflunomid, SSZ, ev. CsA) 3. DAKT/ENT/AX +- (těžká forma D/ENT/AX- Tab. 7. přejdi na úroveň IIIb) + 4. Nepřítomnost nepříznivých prognost. markerů - Tab. 5 případně krátkodobě nízká dávka GK Úroveň IIIb 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IIb / IIIa, nebo Inhibitor TNFα 2. Přítomnost nepříznivých prognost. markerů- Tab. 5. v kombinaci s DMARD S (v tom případě odpadá úroveň III) v monoterapii 3. Dominující těžké DAKT/ENT/AX- Tab. 7., nebo kožní syndrom 4. Inhibitor TNFα v kombinaci s DMARD/ v monoterapii Úroveň IVa 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IIIb Změna inhibitoru TNFα v kombinaci s DMARD/ v monoterapii Úroveň IVb 1. Nebylo dosaženo cíle v úrovni IVa Další změna inhibitoru TNF v kombinaci s DMARD/ v monoterapii Legenda: DMARD: disease modyfying anti-rheumatic drug, DAKT/ENT/AX: daktylitida, nebo entezitida, nebo axiální postižení, MDA: Minimal disease aktivity Tab. 3, MTX: metotrexát, SSZ: sulfasalazin, CsA: cyklosporin A, GK: glukokortikoidy Dosažení léčebného cíle (remise / MDA) do 3 6 měs. 15

4 Tab. 3. Minimální aktivita onemocnění (MDA): splnění 5 z následujících 7 kritérií 1. Počet bolestivých kloubů 1 2. Počet oteklých kloubů 1 3. Počet míst s entezitidou 1 4. Povrch kůže postižený lupénkou v % (BSA- body surface area ) 3 5. Globální hodnocení aktivity onemocnění pacientem (VAS 100mm) Bolest hodnocená pacientem na VAS HAQ 0,5 Tab. 4. Aktivní onemocnění: Přítomnost 1> oteklých/bolestivých kloubů, nebo Daktylitidy, nebo Entezitidy, nebo Zánětlivé bolesti zad Pozn: pro indikaci DMARD platí pouze přítomnost kloubní aktivity V našem systému je farmakoterapie rozdělena do 4 úrovní (tab. 2), každá úroveň pak podle přítomnosti či nepřítomnosti určitého znaku na podskupinu a, resp. b (např. v úrovni I je to tíže kožního syndromu, v úrovni II nepřítomnost či přítomnost kontraindikací k metotrexátu a v úrovni III je to přítomnost či nepřítomnost nepříznivých prognostických markerů). Úroveň IV se týká změny preparátu při neúčinnosti v monoterapii, nebo v kombinaci s chorobu modifikujícími farmaky -DMARDs ( disease modifying antirheumatic drugs ). Současně tato doporučení zavádějí princip terapie zaměřené k určenému cíli ( targeted therapy ). Léčebný cíl u PsA není zatím možno vyjádřit numericky tak jako u RA (DAS28). Za cíl tedy byla zvolena buď remise, nebo alespoň dosažení tzv. minimální aktivity onemocnění (MDA minimal disease activity ) tab. 3 (11). Tato kritéria zahrnují nově i entezitidy. Ukazatele humorální aktivity (CRP) byly vypuštěny vzhledem k tomu že jsou často normální i u klinicky aktivních onemocnění. Bylo zahrnuto i funkční hledisko (HAQ). Použití MDA jako terapeutického cíle má i určitou prognostickou hodnotu vzhledem k tomu, že pacienti, kteří dosáhli tohoto stavu mají menší pravděpodobnost rentgenové progrese (12). NSA - Úroveň I Jsou lékem první volby u aktivní PsA tab. 4. Není nezbytné podávat NSA paušálně všem pacientům, v některých případech lze vystačit s prostými analgetiky, někteří pacienti nevyžadují žádnou symptomatickou terapii. Koxiby jsou v této indikaci stejně účinné jako neselektivní NSA. Glukokortikoidy (GK) Úroveň I-IV Intraartikulární aplikace GK je užitečná u lokalizovaných forem (oligo/monoartritida, entezitida, daktylitida) a u akutních vzplanutí jinak dobře kontrolovaných polyartikulárních forem. V případě daktylitid se glukokortikoid aplikuje do šlachové pochvy, případně do okolí šlachy). Systémové podávání GK je spojeno s rizikem vzplanutí kožního syndromu při pokusu o jejich detrakci, i když pro to není opora v klinických studiích. Současně chybí doklady o účinnosti GK u psoriatické artritidy. Přesto v registrech pacientů s PsA užívá značná část pacientů systémové GK (např. v německém registru 30% pacientů). Podle současného názoru expertů by měly být GK užity se zvláštní opatrností zejména u pacientů s těžkou, nebo rozsáhlou psoriázou a / nebo u těch, bez současného podávání DMARDs. DMARDs - Úroveň IIa;b/IIIa Jsou indikovány tam, kde nebylo dosaženo léčebného cíle postupem na úrovni I (NSA; GK). Lékem 1. volby je při nepřítomnosti kontraindikací či intolerance metotrexát (úroveň IIa). Alternativou jsou leflunomid, sulfasalazin, nebo cyklosporin A. Jsou určité doklady o příznivém ovlivnění kloubního syndromu i pro zlato a azathioprin, úroveň důkazů účinnosti je ale nízká (13). Obecně je předpokladem pro zavedení DMARDs nedosažení léčebného cíle léčbou v úrovni I (NSA, lokální instilace glukokortikoidu). V přítomnosti Tab. 5. Nepříznivé prognostické markery: Vyšší počet aktivních kloubů (zpravidla, 5>) Zvýšené hodnoty reaktantů akutní fáze (RAF) Selhání předchozí léčby DMARDs Předchozí léčba glukokortikoidy Přítomnost progredujícího kloubního poškození klinicky (omezení hybnosti, uvolnění kloubu, deviace, subluxace), nebo dle rtg (destrukce) za přítomnosti zánětu Ztráta funkce, hodnocená dle HAQ Snížená kvalita života (hodnocená dle PsAQoL, EuroQoL, nebo jiným dotazníkem) Tab. 6. Hodnocení psoriázy Globální hodnocení psoriázy lékařem (GHPL) 0 = čistá kůže 1 = minimální postižení ( téměř čistá kůže ) 2 = mírné postižení 3 = středně těžké postižení 4 = těžké postižení 5 = velmi těžké postižení. Tíže kožního syndromu Mírný: globální hodnocení psoriázy lékařem 0-2 Těžký: globální hodnocení psoriázy lékařem

5 negativních prognostických markerů tab. 5, nebo závažného kožního syndromu tab. 6 je možné tuto úroveň vynechat a zavést léčbu DMARDs ihned. Dávka MTX se pohybuje od 10 mg do 25 mg/týden v kombinaci s kyselinou listovou v dávce 5 až 10 mg / týden. Dávka MTX by měla být dostatečná, minimální léčebná dávka se zdá být 15 mg/týden (14). Účinnost syntetických DMARDs nebyla prokázána pro entezitidy a axiální postižení. Ovlivnění rentgenové progrese pro DMARDs nebylo testováno (cyklosporin, leflunomid), nebo nebylo prokázáno (MTX, sulfasalazin, zlato, azathioprin). Biologická léčba (anti-tnf) - Úroveň IIIb: Obecně je biologická léčba anti-tnf indikována v případě selhání léčby nižší úrovní tedy zpravidla syntetickými DMARDs v průběhu 3 6 měsíců (dle farmakodynamického profilu léku). Selháním léčby se rozumí nedosažení léčebného cíle, tj. remise, nebo stavu minimální aktivity (MDA). Výjimečně může být anti-tnf lékem 1. volby (bez požadavku předchozího selhání léčby syntetickým DMARD). Důvodem pro tento postup může být přítomnost negativních prognostických faktorůtabulka 5, zejména v přítomnosti těžkého kožního syndromu, nebo závažných extraartikulárních manifestací, kontraindikace všech syntetických DMARDs, případně nutnosti rychlého nástupu účinku u profesně vysoce angažovaných osob (9). Nebyly prokázány rozdíly v účinnosti mezi jednotlivými inhibitory TNFα (TNFi), i když studie srovnávající jednotlivé preparáty přímo chybí. Nejsou žádné doklady o vyšší účinnosti TNFi v kombinaci se syntetickými DMARDs ve srovnání s TNFi v monoterapii. TNFi jsou účinné i u entezitid a daktylitid. U těchto pacientů může být léčba TNFi indikována i bez předchozího léčebného pokusu syntetickými DMARDs, vzhledem k tomu, že chybí doklady o jejich účinnosti v těchto situacích (13). Předpokladem pro takový postup je ale selhání nespecifické protizánětlivé léčby (NSA) a alespoň 2 lokálních injekcí glukokortikoidu Tab. 7. Hodnocení daktylitid/entezitid/ axiálního postižení Těžká daktylitida: 3 a více postižených prstů HAQ 0,5 Těžká entezitida: 3 a více míst HAQ 0,5 Těžké axiální postižení: BASDAI > 40 mm (VAS 100 mm) ASQoL > 6 Tab. 8. Indikace biologické léčby 1. Periferní kloubní syndrom, pokud nebylo dosaženo terapeutického cíle léčbou v úrovni IIb /IIIa, tj: Léčbou MTX (při nepřítomnosti kontraindikací k MTX), nebo Léčbou leflunomidem, SSZ, nebo jiným syntetickým DMARD (při kontraindikaci MTX) při léčbě trvající 3 6 měs. 2. Přítomnost nepříznivých prognostických markerů - Tab. 5. V tom případě odpadá fáze IIb/IIIa, tedy pro indikaci anti-tnf se požaduje selhání pouze 1 řady DMARDs (tj. MTX pokud nejsou kontraindikace, nebo jiné DMARD - SSZ, leflunomid, nebo CsA v případě kontraindikací k MTX) 3. Dominující těžké DAKT/ENT/AX- Tab. 7., pokud nebylo dosaženo terapeutického cíle léčbou v úrovni Ia, (tj. NSA a lokální instilací GK), při léčbě trvající 3 6 měs. 4. Těžký kožní syndrom, pokud splňuje i podmínky ze strany pohybového aparátu a přetrvávající těžká entezitida / daktylitida. V současné době není shoda v definici závažné / těžké entezitidy / daktylitidy. Pro potřebu těchto doporučení definujeme závažnou / těžkou daktylitidu jako přítomnost 3 míst s entezitidou, resp. 3 prstů postižených daktylitidou a významné funkční omezení tab. 7 (6). U pacientů s predominantním aktivním postižením axiálního skeletu je indikována biologická léčba bez předchozího pokusu se syntetickým DMARD. Aktivním axiálním postižením se zde rozumí hodnota BASDAI > 40 mm (VAS 100 mm) a hodnota ASQoL (Ankylosing Spondylitis Quality of Life) > 6 - tab. 7. Změna za jiný TNFi (TNF inhibitor) - úroveň IV. Evidence o účinnosti změny TNFi tam, kde selhala léčba prvním TNFi pochází pouze z observačních studií (15;16), resp. je extrapolována ze studií u RA. Randomizovaná studie, která by porovnala změnu jednotlivých TNFi v současné době není k dispozici. Zvlášť je uveden postup při indikaci biologické léčby tab. 8. ZÁVĚR Tato Doporučení jsou pokusem shrnout poslední poznatky a výsledky práce pracovních skupin GRAPPA a EULAR týkající se klasifikace, monitorování průběhu a léčby psoriatické artritidy. Cílem je poskytnout lékařům zabývajícím se léčbou a sledováním těchto pacientů orientaci v této nyní rychle se vyvíjející oblasti a usnadnit rozho- 17

6 dování o léčebných postupech. Tato Doporučení ale nemohou postihnout všechny specifické rysy průběhu onemocnění u jednotlivých pacientů. Při rozhodování o léčbě konkrétního pacienta bude vždy nutné tato specifika zohlednit. Lze očekávat, že v relativně krátké době dojde k dalšímu vývoji v této oblasti, který si vyžádá aktualizaci těchto doporučení. Poděkování: Tato práce vznikla za podpory Výzkumných záměrů MZ ČR č LITERATURA 1. Wright V, Moll JM. Psoriatic arthritis. Bull Rheum Dis 1971;21: Helliwell PS, Taylor WJ. Classification and diagnostic criteria for psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2005;64 Suppl 2:ii Fournie B, Crognier L, Arnaud C, et al. Proposed classification criteria of psoriatic arthritis. A preliminary study in 260 patients. Rev Rhum Engl Ed 1999;66: Taylor W, Gladman D, Helliwell P, Marchesoni A, Mease P, Mielants H. Classification criteria for psoriatic arthritis: development of new criteria from a large international study. Arthritis Rheum 2006; 54: Ritchlin CT, Kavanaugh A, Gladman DD, et al. Treatment recommendations for psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2009;68: Mumtaz A, Gallagher P, Kirby B, et al. Development of a preliminary composite disease activity index in psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2011; 70: Erratum in: Ann Rheum Dis 2011;70(4): Mumtaz A, FitzGerald O. Application of GRAPPA psoriatic artritis treatment recommendations in clinical practice. Curr Rheumatol Rep 2010;12: Coates LC, Mumtaz A, Helliwell PS, et al. Development of a disease Severity and responder index for psoriatic arthritis (PsA)-report of the OMERACT 10 PsA special intrest group. J Rheumatol 2011;38: Gossec L, Smolen JS, Gaujoux-Viala C, et al. European League Against Rheumatism recommendations for the management of psoriatic arthritis with pharmacological therapies. Ann Rheum Dis 2012 Jan;71: Štolfa J, Pavelka K, Vencovský J. Standardní postupy v léčbě psoriatické artritidy. Čes Revmatol 2005; 3: Coates LC, Cook R, Lee KA, Chandran V, Gladman DD. Frequency, predictors, and prognosis of sustained minimal disease activity in an observational psoriatic arthritis cohort. Arthritis Care Res (Hoboken) 2010 ;62: Coates LC, Helliwell PS. Validation of minimal disease activity Criteria for psoriatic arthritis using international trial data. Arthritis Care Research 2010; Ash Z, Gaujoux-Viala C, Gossec L, et al. A systematic literature review of conventional and biologic drug therapies for the treatment of psoriatic arthritis: current evidence informing the EULAR recommendations for the management of Psoriatic arthritis. Ann Rheum Dis 2011; [Epub ahead of print]. 14. Ceponis A, Kavanaugh A. Use of methotrexate in patients with psoriatic arthritis. Clin Exp Rheumatol 2010; 28 (Suppl. 61):S132-S Gomez Reino J, Carmona L. Switching TNF antagonists in patientes with chronic arthritis:an observational study od 488 patients over a four-year period. Arthritis Res Ther 2006;8:R Saad A, Ashcroft DM, Watson KD, et al. Persistence with anti-tumour necrosis factor therapies in patients with psoriatic arthritis: observational study from the British Society of Rheumatology Biologic register. Arthritis Res Ther 2009;11:R52. MUDr. Jiří Štolfa Revmatologický ústav Na Slupi Praha 2 18

Biologická léčba revmatických onemocnění

Biologická léčba revmatických onemocnění Biologická léčba revmatických onemocnění Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha CERGE 2010 infliximab etanercept adalimumab rituximab abatacept Biologická léčba revmatických onemocnění

Více

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do

H. Mann. Revmatologický ústav, Praha. Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do H. Mann Revmatologický ústav, Praha Things we knew, things we did Things we have learnt, things we should do Když do mé ambulance přichází nemocný s artritidou, mám chuť utéct zadním vchodem. Sir William

Více

Axiální spondyloartritida

Axiální spondyloartritida Axiální spondyloartritida prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK Praha MUDr. Heřman Mann Revmatologický ústav, Klinika revmatologie 1. LF UK Praha Úvod Do

Více

Psoriatická artritida novější poznatky o patogenezi, prognóze, hodnocení a terapii

Psoriatická artritida novější poznatky o patogenezi, prognóze, hodnocení a terapii 395 Psoriatická artritida novější poznatky o patogenezi, prognóze, hodnocení a terapii MUDr. Jiří Štolfa Revmatologický ústav, Praha V poslední době nebývale pokročil výzkum v oblasti psoriatické artritidy

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy

Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy Ekonomické aspekty biologické léčby Modelový příklad revmatoidní artritdy MUDr. Jana Skoupá, MBA Pharma Projects s.r.o. Česká farmako-ekonomická společnost Praha, 15.9.2009 Struktura prezentace Proč model

Více

Nemoci svalové a kosterní soustavy

Nemoci svalové a kosterní soustavy Nemoci svalové a kosterní soustavy prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Senát ČR, duben 2009 Problematika posuzování revmatických onemocnění chronicita, vysoký výskyt heterogenita

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Psoriatická artritida Ukončení léčby - Switch - Zahájení dalšího cyklu léčby... 10 Ukončení léčby... 10 Zahájení léčby novým přípravkem... 10

Více

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu ankylozující spondylitidy

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu ankylozující spondylitidy DOPORUČENÍ ČESKÉ REVMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu ankylozující spondylitidy Pavelka K. Revmatologický ústav Praha a Klinika revmatologie 1. LF UK Praha Souhrn

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav

Význam včasné intervence. prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav Význam včasné intervence prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc Revmatologický ústav PROČ VČASNÁ INTERVENCE Nemoci pohybového systému (NPS) jsou druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN)

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře REVMATOLOGIE Autoři: prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav Praha MUDr. Heřman Mann Česká revmatologická společnost

Více

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy

Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy PŘEHLEDNÉ REFERÁTY Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy Pavelka K, Vencovský J Souhrn V poslední dekádě došlo k výraznému pokroku v léčbě revmatoidní artritidy (RA).

Více

Revmatoidní artritida (RA) je autoimunitní onemocnění neznámé etiologie charakterizované přítomností chronické,

Revmatoidní artritida (RA) je autoimunitní onemocnění neznámé etiologie charakterizované přítomností chronické, Doporučení České revmatologické společnosti pro léčbu revmatoidní artritidy. Účinnost a strategie léčby Bečvář R., Vencovský J., Němec P. 1, Suchý D. 2, Procházková L. 1, Pavelka K. Revmatologický ústav,

Více

4 Biologická léčba při ankylozující spondylitidě. MUDr. Sevda Augustinová; MUDr. Věra Vlasáková. MUDr. Martina Olejárová, CSc.

4 Biologická léčba při ankylozující spondylitidě. MUDr. Sevda Augustinová; MUDr. Věra Vlasáková. MUDr. Martina Olejárová, CSc. v praxi 8/2014 revmatologie, osteologie a vnitřní lékařství 4 Biologická léčba při ankylozující spondylitidě MUDr. Sevda Augustinová; MUDr. Věra Vlasáková 6 Kazuistika pacienta s ankylozující spondylitidou

Více

Přehled aktuálních výsledků studií v ČR

Přehled aktuálních výsledků studií v ČR Přehled aktuálních výsledků studií v ČR Iniciativa Fit for Work Europe Holiday Inn, Prague Congress Centre; 15. 10. 2014 Liliana Šedová Revmatologický ústav Praha Projekty farmakoekonomické v RÚ Utilizace

Více

Doporuèení Èeské revmatologické spoleènosti pro léèbu revmatoidní artritidy. Úèinnost a strategie léèby

Doporuèení Èeské revmatologické spoleènosti pro léèbu revmatoidní artritidy. Úèinnost a strategie léèby Doporučené postupy Doporuèení Èeské revmatologické spoleènosti pro léèbu revmatoidní artritidy. Úèinnost a strategie léèby R. Bečvář 1, J. Vencovský 1, P. Němec 2, D. Suchý 3, L. Procházková 2, K. Pavelka

Více

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin

Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL. tobolky. unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Herbamedicus, s.r.o. Trápívaly mě problémy svalů a kloubů teď mám ARTHROREVITAL tobolky unikátní směs optimální kloubní výživy a bioaktivních látek z 11 druhů bylin Arthrorevital ARTHROREVITAL Pomoc při

Více

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou

Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Standardy péče o osoby s revmatickou artritídou Translation into: Completed by: Email: SOC 1 Lidé s projevy RA by měli mít včasný přístup ke klinickým/zdravotnickým odborníkům kompetentním pro stanovení

Více

Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe

Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe Sociální a ekonomické dopady muskuloskeletálních onemocnění v České republice iniciativa Fit for Work Europe Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OBSAH co znamenají nemoci

Více

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015

indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 indikační seznam pro lázeňskou péči v lázních hodonín s platností od 1. ledna 2015 Vyhláška MZ ČR č. 267/ 2012 Sb. o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně preventivní péči pro dospělé, děti

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA)

Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní spondylartritida/artritida s entezitidou (SPA/ERA) Verze č 2016 1. CO JE JUVENILNÍ SPONDYLARTRITIDA/ARTRITIDA S ENTEZITIDOU (SpA-ERA) 1.1 Co je to?

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Biologická terapie v revmatologii

Biologická terapie v revmatologii 197 Biologická terapie v revmatologii Hana Ciferská 1, Pavel Horák 1, Jan Strojil 2, Martina Skácelová 1 1 III. interní klinika FN a LF UP v Olomouci 2 Ústav farmakologie, LF UP v Olomouci Článek si klade

Více

Biologická léãba psoriatické artritidy

Biologická léãba psoriatické artritidy Biologická léãba psoriatické artritidy MUDr. Jiří Štolfa Revmatologick ústav, Praha Úvod Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánûtlivé kloubní onemocnûní charakterizované pfiítomností artritidy a

Více

Léčba DLBCL s nízkým rizikem

Léčba DLBCL s nízkým rizikem Léčba DLBCL s nízkým rizikem Jan Hudeček Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Martin Lymfómové fórum 2014 Bratislava, 21. 23. 3. 2014 Difuzní velkobuněčný B-lymfom (DLBCL) heterogenní skupina

Více

Biologická terapie v revmatologii

Biologická terapie v revmatologii 13 Biologická terapie v revmatologii MUDr. Hana Ciferská 1, prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. 1, MUDr. Jan Strojil 2, MUDr. Martina Skácelová 1, MUDr. Andrea Smržová 1 1 III. interní klinika nefrologická,

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Ankylozující spondylitida Ukončení léčby - Switch - Zahájení dalšího cyklu léčby... 12 Ukončení léčby... 12 Zahájení léčby novým přípravkem...

Více

KLASIFIKAÈNÍ KRITÉRIA PRO AXIÁLNÍ SPONDYLARTRITIDY

KLASIFIKAÈNÍ KRITÉRIA PRO AXIÁLNÍ SPONDYLARTRITIDY KLASIFIKAÈNÍ KRITÉRIA PRO AXIÁLNÍ SPONDYLARTRITIDY CLASSIFICATION CRITERIA FOR AXIAL SPONDYLARTHRITIS KAREL PAVELKA Revmatologický ústav, Praha SOUHRN V úvodu autor konstatuje fakt, že zpoždìní od prvních

Více

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav

PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav PROGRAM Pracovní verze aktualizace k 30.11.2012 s výhradou dalších změn a úprav Sekce lékařů 8. ledna 18.00 22.00 Stavba doprovodné výstavy I (Foyer recepce, foyer kongresového sálu) 9. ledna 07.30 11.00

Více

U pacientů, jejichž tělesná hmotnost je vyšší než 100 kg, se dávky přesahující 800 mg/infuzi nedoporučují.

U pacientů, jejichž tělesná hmotnost je vyšší než 100 kg, se dávky přesahující 800 mg/infuzi nedoporučují. EDUKAČNÍ MATERIÁLY RoActemra (tocilizumab) Kapesní dávkovací karta pro revmatoidní artritidu Přípravek RoActemra v kombinaci s metotrexátem (MTX) je indikován k léčbě středně těžké až těžké aktivní revmatoidní

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR

Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Ekonomické dopady vstupu biosimilars v ČR Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku Farmakologický ústav 2. LF UK OSNOVA Zkušenosti v jiných zemích Co můžeme očekávat ve změně úhrady? Jaký bude dopad

Více

ANALÝZA PODÁVÁNÍ KOMBINOVANÉ TERAPIE DMARDs U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE

ANALÝZA PODÁVÁNÍ KOMBINOVANÉ TERAPIE DMARDs U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 15, 2001, č. 2, s. 51 56 PÔVODNÁ PRÁCA ANALÝZA PODÁVÁNÍ KOMBINOVANÉ TERAPIE DMARDs U PACIENTŮ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE Š. FOREJTOVÁ, A. PAVELKOVÁ, J. ZVÁROVÁ 1, J. ROVENSKÝ

Více

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění..a možný přínos moderní léčby Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Motto: Nemoc se neptá, z jaké kapsy budou uhrazeny

Více

Srdeční troponiny - klinické poznámky

Srdeční troponiny - klinické poznámky Srdeční troponiny - klinické poznámky Jiří Kettner Kardiologická klinika, IKEM Praha On-line videokonference pořádána Centrem pro edukaci a výzkum Abbott Klinická praxe symptomy ischemie a EKG změny 1

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Juvenilní idiopatická artritida

Juvenilní idiopatická artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní idiopatická artritida Verze č 2016 1. CO JE JIA 1.1 Co je to? Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je chronické onemocnění charakterizované přetrvávajícím

Více

Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců

Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců Změny v systému DRG Ventilační podpora u novorozenců Řešení v projektu Správa a rozvoj DRG 2013 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Karolína Baloghová Oponenti: za odbornou společnost MUDr. Lumír Kantor,

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005

Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5.10.2006 50 Činnost zdravotnických zařízení oboru dermatovenerologie v České republice v roce 2005 Activity of health

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek

Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Postup péče o novorozence Streptococcus agalactiae (GBS) negativních, pozitivních nebo nevyšetřených matek Autoři: J. Macko, J. Zach Oponenti: Výbor České neonatologické společnosti I. Úvod, definice problému

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ SPONDyLARTROPATIE Poznámka překladatele: V nově navrhovaném názvosloví dětských revmatických onemocnění Mezinárodní ligy proti revmatizmu (ILAR) jsou níže

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SIMPONI

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SIMPONI SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SIMPONI 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Simponi 50 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero 0,5 ml obsahuje golimumabum* 50 mg. *Lidská

Více

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek

OSTEOARTRÓZA. diagnostika a léčba. MUDr. Tomáš Šebek OSTEOARTRÓZA diagnostika a léčba MUDr. Tomáš Šebek Oficiální definice: Osteoartróza je stav synoviálního kloubu charakterizovaný ztrátou chrupavky (chondropatie) a současnou odpovědí periartikulární kosti

Více

artritida a systémové vaskulitidy [6].

artritida a systémové vaskulitidy [6]. Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologick ústav, Praha Souhrn Pavelka K. Leflunomidum. Remedia 2005; 15: 338 344. Leflunomid patří mezi tzv. chorobu modifikující léky revmatoidní artritidy (DMARDs).

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1.

Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013. Schválili: Datum: Podpis: Hlavní autor protokolu: MUDr. Jan Jansa 2.1. 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 8 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu testikulárních nádorů Schválili:

Více

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci.

BIOVISC ORTHO M. Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. Česky BIOVISC ORTHO M Sterilní viskoelastický roztok kyseliny hyaluronové k intraartikulární injekci. NÁVOD K POUŽITÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Kyselina hyaluronová Mannitol 20 mg 5 mg Fosfátem pufrovaný

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ IDIOPATICKÁ ARTRITIDA

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ IDIOPATICKÁ ARTRITIDA www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILNÍ IDIOPATICKÁ ARTRITIDA Co je to? Juvenilní idiopatická artritida (JIA) je chronické onemocnění charakterizované zánětem kloubů. Bolest kloubu, otok a omezení

Více

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena?

PSORIÁZA. Co je psoriáza? Čím je psoriáza způsobena? PSORIÁZA Co je psoriáza? Spíše než jako psoriáza je toto onemocnění známé pod svým českým názvem lupénka. Psoriáza postihuje především kůži, avšak zhruba u 10 20 % pacientů se může objevit kromě kožního

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Co byste měli vědět o přípravku

Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku Co byste měli vědět o přípravku RoActemra Nalezení té pravé léčby revmatoidní artritidy (RA) je velmi důležité. S dnešními léky na RA najde mnoho lidí úlevu, kterou potřebují.

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti:

Předmět: Biologie Školní rok: 2011/12 Třída: 1.L. Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012. Referát na téma: bolest. Definice bolesti: Jméno: Jan Grygar Datum:10.1.2012 Referát na téma: bolest Definice bolesti: Bolest je definována jako nepříjemná vjemová a emocionální zkušenost související se skutečným nebo potenciálním poškozením tkáně,

Více

Léčba bolesti a zánětu u revmatických onemocnění a úloha praktického lékaře

Léčba bolesti a zánětu u revmatických onemocnění a úloha praktického lékaře 293 Léčba bolesti a zánětu u revmatických onemocnění a úloha praktického lékaře prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Autor k vysvětlení principů léčby bolesti u revmatických onemocnění

Více

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010

Lázeňská péče v roce 2010. Balneal Care in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 5. 2011 10 Lázeňská péče v roce 2010 Balneal Care in 2010 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných

PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných PCT kontrolovaná ATB terapie nosokomiální pneumonie ventilovaných nemocných Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci

Více

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA

Hlavní principy. Farmako-ekonomika OLA 29.8.211 Autorský kolektiv CAR FN Hradec Králové Sedlák Krčmová FN Thomayerova Praha Chlumský Vašáková FN Plzeň Teřl Panzner FN Brno-Bohunice Kindlová Novotná FN Olomouc Zatloukal Panzner FNsP Ostrava

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady

Aktuální dostupnost léků v ČR a SR GROUP. Roman Hájek 2.9.2006. Poděbrady Aktuální dostupnost léků v ČR a SR CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 2.9.2006 Poděbrady I. OBECNÁ DOPORUČENÍ,

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny

Zápis Přítomni: Omluveni: Program: Slapské symposium 59. výroční sjezd slovenských a českých revmatologů Jáchymovské revmatologické dny Zápis ze zasedání výboru České revmatologické společnosti ČLS JEP, které se konalo dne 7. ledna 2015 od 14:45 hod. v Kongresovém sále, lázní Aurora v Třeboni Přítomni: prof. MUDr. J. Vencovský, DrSc.,

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy

Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy ceska revma 2 6/18/07 1:59 PM Str. 100 Zobrazovací metody v hodnocení strukturální progrese u ankylozující spondylitidy Pudlač A. Revmatologický ústav, Praha Souhrn Ankylozující spondylitida je zánětlivé

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Stanislav Voháňka. XVI. Vejvalkův myastenický den, Praha 16. ledna 2008

Stanislav Voháňka. XVI. Vejvalkův myastenický den, Praha 16. ledna 2008 Prognostické faktory myastenie Kdy selhává terapie? Stanislav Voháňka FN Brno XVI. Vejvalkův myastenický den, Praha 16. ledna 2008 Které faktory jsou ve hře Věk Charakter a tíže choroby Přirozený průběh

Více

Biologická léčba pacientů s revmatoidní artritidou I: principy a účinnost terapie

Biologická léčba pacientů s revmatoidní artritidou I: principy a účinnost terapie 313 Biologická léčba pacientů s revmatoidní artritidou I: principy a účinnost terapie MUDr. David Suchý Oddělení klinické farmakologie Fakultní nemocnice v Plzni Léky produkované molekulárními biotechnologiemi,

Více

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ

KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Název klinické studie: Zlepšení zdravotního stavu (Hojení chronických ran) v závislosti na zlepšení mikrocirkulace pomocí léčby metodou MDM KAUZUISTIKY JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADŮ Praha - 7.3.2014 Výsledky Follow

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice

Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu GROUP. Roman Hájek 3.9.2005. Lednice Nové léčebné možnosti v léčbě mnohočetného myelomu CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Roman Hájek 3.9.2005 Lednice

Více

U pacientů s revmatoidní artritidou se po selhání léčby inhibitorem TNF-α jeví jako nejvhodnější postup podávání non-tnf biologického léku

U pacientů s revmatoidní artritidou se po selhání léčby inhibitorem TNF-α jeví jako nejvhodnější postup podávání non-tnf biologického léku U pacientů s revmatoidní artritidou se po selhání léčby inhibitorem TNF-α jeví jako nejvhodnější postup podávání non-tnf biologického léku Mudr. David Suchý FN Plzeň, Oddělení klinické farmakologie Mudr.

Více

EVIDENCE BASED MEDICINE

EVIDENCE BASED MEDICINE přehledový článek medicína založená na důkazech EVIDENCE BASED MEDICINE strana 10 Petr Běhounek, Milan Hora, Jiří Klečka Urologická klinika LF UK a FN, Plzeň Došlo: 5. 1. 2010. Přijato: 24. 6. 2010. Kontaktní

Více

Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní artritidy

Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní artritidy nové trendy ve farmakoterapii Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní artritidy Doc. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. Revmatologický ústav, Praha Souhrn Šenolt L. Inhibice Janusovy kinázy v léčbě revmatoidní

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT MUDr.DUŠAN RANDÁK Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Praha 4 DROP IN o.p.s. Měřín 18.11.2004 SUBSTITUČNÍ LÉČBA JEDNA ZE SPEKTRA PÉČE O ZÁVISLÉ NA OPIÁTECH

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2

po 5 letech ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 ... s excelentním kosmetickým výsledkem 2 pred lécbou 6. týden 12. týden po 1 roku po 3 letech po 5 letech Správný výber pro Vaše pacienty se superficiálními BCC - krátkodobá lécba s velice dobrým kosmetickým

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum

Vývoj nových léčiv. Preklinický výzkum Klinický výzkum Vývoj nových léčiv Preklinický výzkum Klinický výzkum Úvod Léčivo = nejprověřenější potravina vstupující do organismu Ideální léčivo kvalitní, účinné, bezpečné a dostupné Financování výzkumu léčiv souvislost

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

NOVÉ KOMPETENCE VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V DIAGNOSTICE ICHDK

NOVÉ KOMPETENCE VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V DIAGNOSTICE ICHDK Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP NOVÉ KOMPETENCE VŠEOBECNÝCH PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V DIAGNOSTICE ICHDK Jana Vojtíšková, Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze 16. října 2014

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více