III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY"

Transkript

1 III. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘÁTELSKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY Cílem všech pedagogických pracovníků Speciální základní školy Vysoké Mýto je, aby našimi absolventy byli lidé socializovaní, připravení pro další vzdělávání, které zhodnotí na trhu práce, schopní asertivně komunikovat, jednat čestně, ohleduplně a zodpovědně k sobě i svému okolí. III. 1 Zaměření školy: Na základě analýzy podmínek školy, moţností a potřeb ţáků jsme si stanovili tyto priority: 1. Škola otevřená pro kaţdého pro ţáky, rodiče, veřejnost 2. Rozvoj komunikativních dovedností ţáka především v českém jazyce a sociálních vztazích 3. Rozvoj pracovních dovedností ţáka a jejich předprofesní příprava, směrování ţáků k výběru učebního oboru a motivování k vyučení v tomto oboru 4. Široká nabídka volnočasových aktivit zájmových útvarů vedených našimi pedagogy v době po vyučování 5. Individuální přístup ke kaţdému ţákovi III. 2 Výchovné a vzdělávací strategie: Klíčová kompetence k učení: ůraz klademe na čtení s porozuměním, práci s textem a vyhledávání informací. Učivo probíráme se ţáky různými metodami a postupy. ůraz klademe na metody kooperativní, zejména na skupinovou práci a projektové vyučování, přičemţ důsledně přihlíţíme k individuálním potřebám jednotlivých ţáků. Snaţíme se smysluplně prolínat učivo jednotlivých předmětů. K výuce vyuţíváme učebnice, ale i vlastní výukové listy, které umoţňují ţákům realizovat své nápady a vedou k jejich samostatnosti. Ve vyučovacích hodinách vyuţíváme informační technologie, které jsou ve škole dostupné. Ţáci se zúčastňují různých soutěţí. Ţáci plní různé domácí úkoly. Ţáky vedeme k samostatnému organizování některých akcí. Posilujeme v ţácích zájem o spolupráci s ostatními a vzájemnou pomoc. Širokou nabídkou zájmových útvarů se snaţíme o rozvoj zájmových aktivit ţáků, podporu celoţivotního vzdělávání a výběr vhodného učebního oboru ţáka. Charakteristika ŠVP 5

2 Klíčová kompetence k řešení problému: Ţáci jsou vedeni k otevřenému upozorňování na problémy. Vzniklé problémy se snaţíme, s ohledem na věk, řešit se ţáky. Ţáky motivujeme problémovými úkoly z praktického ţivota. Ţáci pracují při výuce s informacemi získanými z nejrůznějších zdrojů tištěných, ústních, mediálních či počítačových, včetně informací z internetu. K jejich uţívání jsou vedeni úměrně svému věku a mentální vyspělosti. Ţáci prezentují své myšlenky ve školním časopisu. Ţáci se zapojují do různých soutěţí. Ţáci řeší nejrůznější problémové úlohy v rámci projektů, skupinové práce a jiných aktivit. Starší ţáci se podílejí na organizování akcí pro mladší spoluţáky. Ţáci se učí nést odpovědnost za svá rozhodnutí. Klíčová kompetence komunikativní: Vedeme ţáky ke vhodné komunikaci mezi vrstevníky i dospělými. Ţáci prezentují výsledky své práce před spoluţáky. Ţáci se účastní (starší i organizují) besedy na různá témata. Učíme ţáky argumentovat a obhajovat své názory, ale i naslouchat názorům ostatních. Vedeme ţáky ke komunikaci při skupinové práci a projektovém vyučování. Učíme ţáky komunikovat slovně i mimoslovně, písemně a pomocí telekomunikační techniky a internetu. Klíčová kompetence sociální a personální: Ţáci spolupracují ve skupinách. Vedeme ţáky ke vzájemné pomoci. Učíme ţáky respektovat pravidla chování daná školním řádem, která vycházejí z třídních pravidel, na jejichţ sestavování se ţáci spolupodílejí. Snaţíme se ţáky naučit týmové spolupráci prostřednictvím skupinové práce a projektů. Učíme ţáky zdvořilosti, ohleduplnosti, taktu, ale i asertivitě prostřednictvím častého setkávání s veřejností (výlety, exkurze, ozdravné pobyty, lyţařský výcvik, spolupráce s okolními školami) a nácvikem modelových situací. Klíčové kompetence občanské: Ţáci se spolupodílejí na vytváření třídních pravidel chování, z nichţ vychází školní řád. Seznamujeme ţáky se základními právy a povinnostmi dítěte. Ţáci mohou kdykoliv a kohokoliv upozornit na fyzické a psychické násilí, se kterým se setkají. Ţáci znají důleţitá telefonní čísla. V rámci vyučování se ţáci vţívají do různých rolí a učí se řešit rozličné modelové situace. ůraz klademe na environmentální výchovu. Zapojujeme se do ekologických projektů, třídíme odpad a vedeme ţáky k šetrnému chování k přírodě. Charakteristika ŠVP 6

3 Snaţíme se rozvíjet hudební, výtvarné či sportovní nadání ţáků. Ţáci mají moţnost zapojit se do mimoškolních zájmových útvarů organizovaných školou a účastnit se různých soutěţí. Velkou pozornost věnujeme dopravní výchově. Ţáci se účastní, případně spoluorganizují celoškolní akce, při nichţ utuţují vztahy mezi sebou vzájemně, mezi ţáky a učiteli, školou a veřejností (vítání prvňáčků, loučení s vycházejícími ţáky, oslava svátků, drakiáda, den pestrých činností ) Při pobytech, výletech a exkurzích učíme ţáky zodpovědnosti. Učíme ţáky respektovat individuální rozdíly, chápat a přijímat kulturní rozdíly. Klíčová kompetence pracovní: Pravidelně seznamujeme ţáky s pravidly bezpečnosti. Vedeme ţáky k sebehodnocení vlastní práce. Výuku doplňujeme o exkurze. Vedeme ţáky k vhodnému výběru povolání nejen pohovory, exkurzemi, ale i úzkou spoluprací s nejbliţším odborným učilištěm a pestrým výběrem činností v rámci pracovního vyučování. Ţáci se učí poznat své vlastní schopnosti a na základě tohoto poznání se rozhodují při volbě vhodného učebního oboru. III. 3 Metody a formy práce: Učitel volí zodpovědně takové vyučovací metody a formy práce, které vedou ţáky k získání základního vzdělání a k utvoření klíčových kompetencí. Pouţité metody jsou pro ţáky zajímavé a motivující, s důrazem na propojování výuky s praktickými zkušenostmi a na propojování znalostí a dovedností nejrůznějších předmětů a na účinnou spolupráci mezi ţáky. III. 4 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výuky žáků mimořádně nadaných: Našimi ţáky jsou děti s mentálním postiţením či více vadami. Pokud ţák nezvládá učivo v rozsahu a úrovni dané školním vzdělávacím programem, vypracuje vyučující ve spolupráci s rodiči a poradenským zařízením individuální vzdělávací plán pro daný předmět, podle něhoţ bude ţák vzděláván. Nezvládá-li ţák učivo všech předmětů daného u, můţe opakovat, případně můţe být na základě doporučení poradenského zařízení, se souhlasem rodičů a na základě rozhodnutí ředitelky školy přeřazen do příslušného u ZŠ speciální. Na základě doporučení poradenského zařízení lze pro ţáka zajistit asistenta pedagoga či osobního asistenta. Integrovaní ţáci se vyučují podle individuálního vzdělávacího plánu, který vzniká ve spolupráci vyučujících, poradenského zařízení a rodičů na základě ţádosti zákonných zástupců. Ţáci nadaní v některém z předmětů budou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu, který vzniká ve spolupráci vyučujících, poradenského zařízení a rodičů. Pokud ţák projeví nadání ve více předmětech, lze ho na základě jednání s rodiči, poradenským zařízením a ředitelstvím některé ze základních škol přeřadit do příslušného u ZŠ. Charakteristika ŠVP 7

4 III. 5 Začlenění průřezových témat: Průřezová témata jsou začleněna jednak do vyučovacích předmětů viz tabulky č. 1-6, jednak jsou realizována prostřednictvím projektů viz tabulky č Vypracované projekty jsou přílohou ŠVP. Tab.č Osobnostní a sociální výchova okruhu osobnostní rozvoj schopností poznávání osobnostní sebepoznání a 1. PV, HV, VV, 2. PV, HV, VV, ČS, sebepojetí ČJ, ČS ČJ, ČS osobnostní seberegulace a ČS, HV, ČS, HV, sebeorganizace PV PV 3. PV, HV, VV, ČS,, ČS, HV, M, PV, 4. PV, HV, VV, ČS,, M, HV,, PV, 5. PV, HV, VV, ČS,, M, HV,, PV, 6. AJ, OV,, M, OV, VV,, PV HV,,, 7. AJ, OV,, M, OV, VV,, PV HV,,, 8. AJ, OV,, M, OV, VV,, PV HV,,, 9. AJ, OV,, M, OV, VV,, PV HV,,, osobnostní psychohygiena osobnostní kreativita, HV, VV HV, ČS, ČJ, HV, VV HV, ČS, ČJ, ČS, HV, VV HV, ČS, ČJ, ČS, HV, VV HV, ČJ, ČS, HV, VV HV, ČJ, VV, HV, OV OV,, VV,, HV, OV OV,, VV,, HV, OV OV,, VV, HV, OV OV, sociální poznávací schopnosti sociální mezilidské vztahy HV, ČS,, VV, PV sociální komunikace ČS, PV, VV, HV HV, ČS,, VV, PV ČS, PV, VV, HV HV, ČS,, VV, PV ČS, PV, HV, ČS,, HV, VV, PV ČS, PV, HV, ČS,, HV, VV, PV ČS, PV, ČJ, VV, HV,, OV, VV, PV, ČJ, AJ, OV, ČJ, VV, HV, OV, HV,, VV, PV, ČJ, AJ, OV, ČJ, VV, HV, OV, HV,, VV, PV, ČJ, AJ, OV, ČJ, VV, HV, OV,, HV,, ČJ, OV, VV, PV, ČJ, AJ, VV, HV, OV,, sociální spolupráce a soutěživost morální řešení problémů a rozhodovací dovednosti morální hodnoty, postoje, praktická etika, VV, PV, ČJ, HV ČJ, PV ČS,, PV, VV, PV, ČJ, HV ČJ, PV ČS,, PV, VV, PV, ČJ, HV, ČS,, PV,, VV, PV, ČJ, HV, ČS,, VV, PV,, VV, PV, ČJ, HV, ČS,, VV, PV, AJ, PV, VV,, OV, M AJ, ČJ,, M,,, PV, OV AJ, PV, VV,, OV, M AJ, ČJ,, M,, PV,, OV AJ, PV, VV,, OV, M AJ,, PV,, M,,, OV, PV AJ, PV, VV,, OV, M AJ,, PV,, M,,, OV, PV Charakteristika ŠVP 8

5 Tab.č Výchova demokratického občana okruhu občanská společnost a škola občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování ČS,ČJ ČS, ČJ ČS, ČJ 4. ČS, ČJ, 5. ČS, ČJ, ČS ČS ČS ČS ČS, HV 6. OV, ČJ, OV HV, Z, 7. OV, OV,, HV, Z, ČJ, 8. OV,, OV,, HV, Z, ČJ, ČS ČS ČS ČS ČS, Z Z OV, Z ČS ČS ČS ČS ČS Z Z OV, Z 9. OV, OV, HV, Z, ČJ, OV,, Z OV,, Z Tab.č Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech okruhu AJ, VV, AJ, VV, Evropa a AJ, VV, AJ, VV, ČJ,OV, ČJ, HV svět nás ČS ČS ČS, HV ČS, HV ČS, HV Z, HV, ČJ, Z, Z, HV, HV, zajímá AJ,, AJ, VV, Objevujeme AJ, AJ, VV, VV, ČJ, ČJ, HV Evropu a HV ČS, HV ČS, HV VV,HV, ČJ, Z, HV, svět HV, AJ,, AJ, ČJ, AJ, ČJ, AJ, ČJ, HV Jsme HV ČS, HV ČS, HV OV, HV HV, HV, Evropané celoškolní projekt: 1.třída - moje třída, 2.třída - moje škola, 3.třída - okolí školy, 4.třída - moje město, 5.třída - okolí našeho města, 6.třída - můj kraj, 7.třída - naše republika, 8.třída - Evropská unie, Evropa, 9.třída - Evropa a svět Charakteristika ŠVP 9

6 Tab.č Multikulturní výchova okruhu kulturní rozdíly lidské vztahy etnický původ ČS ČS ČS ČS ČS 6. OV, HV, 7. OV, HV, ČS ČS ČS ČS ČS OV, OV, ČS ČS ČS ČS ČS OV, OV, 8., OV, Z,, HV, P,, OV, Z,, P, OV, Z,, P, AJ, HV AJ, HV AJ, HV ČS ČS ČS, HV HV HV OV, OV, multikulturalita princip sociálního ČS ČS OV, OV, smíru a solidarity projekt - viz průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 9., HV, P,, P, P, AJ, HV Tab.č Environmentální výchova okruhu ekosystémy základní podmínky života lidské aktivity a problémy životního prostředí vztah člověka k prostředí 1. ČS 2. ČS 3. ČS, 4. ČS, 5. ČS, PV, ČS PV, ČS PV, ČS PV, ČS PV, ČS ČS, HV PV, ČS, HV ČS, HV PV, ČS, HV ČS, HV PV, ČS,, HV ČS PV, ČS,, HV ČS PV, ČS,, HV 6., OV, Z, PV Z, PV,, Z, PV 7. F, OV, Z, PV, F,, PV, F, Z,, PV, F,, Z,, PV 8. CH, F, Z, PV, OV, F, Z, OV, CH, Z F, Z,, CH, PV, OV OV, F, Z,, CH 9. CH, F, Z, PV, OV, F, CH, Z F, CH,, CH, OV, F, Z,, CH, PV Charakteristika ŠVP 10

7 Tab.č. 6 okruhu kritické čtení a vnímání mediálních sdělení interpretace vztahu mediálních sdělení a reality fungování a vliv médií ve společnosti tvorba mediálního sdělení Mediální výchova ČJ ČJ,. ČJ,. ČJ,. ČJ ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ, HV ČJ ČJ OV OV 8. OV ČJ ČJ ČJ, OV ČJ, OV ČJ, OV 9. ČJ,, HV, OV, ČJ,., OV v českém jazyku ve všech ročnících 1. stupně - příspěvky do školního časopisu, práce ve školní knihovně, příprava rozhlasových relací, HV Použité zkratky vyučovacích předmětů: ČJ - český jazyk AJ - anglický jazyk M - matematika ČS - člověk a svět - dějepis OV - občanská výchova Z - zeměpis P - přírodopis F - fyzika CH - chemie - informatika R - rýsování HV - hudební výchova VV - výtvarná výchova - tělesná výchova - výchova ke zdraví Charakteristika ŠVP 11

8 Tab.č. 7 Realizace tématických okruhů průřezových témat formou projektů 1. stupeň název PT a okruhu rozvoj schopností poznávání HW HW HW K PZ K PZ sebepoznání a sebepojetí NP K P NP K P NP K P K K seberegulace a sebeorganizace K PZ K PZ psychohygiena NP K P NP K P NP K P K K kreativita K P PZ K P PZ K P PZ K PZ K PZ - poznávací schopnosti K PZ K PZ - mezilidské vztahy NP K P NP K P NP K P K K - komunikace K PZ K PZ - spolupráce a soutěživost K PZ K PZ morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti K PZ K PZ morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika K PZ K PZ občanská společnost a škola NP K P HW NP K P HW NP K P HW K K občan, občanská společnost a stát NP P NP P NP P formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Charakteristika ŠVP 12

9 Tab.č. 8 Realizace tématických okruhů průřezových témat formou projektů 1. stupeň název PT a okruhu Evropa a svět nás zajímá P VM P VM P VM VM VM Objevujeme Evropu a svět PZ VM PZ VM PZ VM PZ VM PZ VM Jsme Evropané VM VM VM VM VM kulturní rozdíly P VM P VM P VM VM VM lidské vztahy NP K P VM NP K P VM NP K P VM K VM K VM etnický původ P VM P VM P VM VM VM multikulturalita NP P VM NP P VM NP P VM VM VM princip sociálního smíru a solidarity NP P VM NP P VM NP P VM VM VM ekosystémy PZ PZ PZ PZ PZ základní podmínky života PZ PZ PZ PZ PZ lidské aktivity a problémy životního prostředí PZ PZ PZ PZ PZ vztah člověka k prostředí PZ PZ PZ PZ PZ kritické čtení a vnímání mediálních sdělení PZ K SM PZ K SM PZ K SM PZ K SM PZ K SM interpretace vztahu mediálních sdělení a reality SM SM SM SM SM fungování a vliv médií ve společnosti SM SM SM SM SM tvorba mediálního sdělení NP K P SM NP K P SM NP K P SM K SM K SM použité zkratky: PZ - poznávání zvířat P ples žáků - drakiáda Z - zvyky HW - Halloween VM - Vysoké Mýto NP - netradiční pětiboj SM - ětský svět v médiích K - karneval Charakteristika ŠVP 13

10 Tab.č. 9 Realizace tématických okruhů průřezových témat formou projektů 2. stupeň název PT a okruhu rozvoj schopností poznávání R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU sebepoznání a sebepojetí R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU seberegulace a sebeorganizace R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU psychohygiena R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU kreativita R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU - poznávací schopnosti R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU - mezilidské vztahy R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU - komunikace R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU - spolupráce a soutěživost R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovací dovednosti R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU morální rozvoj - hodnoty, postoje, praktická etika R EU R EU R EU R EU občanská společnost a škola R EU R EU R EU R EU občan, občanská společnost a stát formy participace občanů v politickém životě principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Charakteristika ŠVP 14

11 Tab.č. 10 název PT a okruhu Evropa a svět nás zajímá EU EU EU EU Objevujeme Evropu a svět EU EU EU EU Jsme Evropané EU EU EU EU kulturní rozdíly R EU R EU R EU R EU lidské vztahy R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU R ZŽS EU etnický původ R R R R multikulturalita R EU R EU R EU R EU princip sociálního smíru a solidarity R R R R ekosystémy základní podmínky života ZŽS ZŽS ZŽS ZŽS lidské aktivity a problémy životního prostředí ZŽS ZŽS ZŽS ZŽS vztah člověka k prostředí ZŽS ZŽS ZŽS ZŽS kritické čtení a vnímání mediálních sdělení R EU R EU R EU R EU interpretace vztahu mediálních sdělení a reality EU EU EU EU fungování a vliv médií ve společnosti ZŽS EU ZŽS EU ZŽS EU ZŽS EU tvorba mediálního sdělení R EU R EU R EU R EU použité zkratky: R Romský den, ZŽS Zdravý životní styl náročné životní situace, EU Evropská unie Charakteristika ŠVP 15

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů - Český jazyk - Německý jazyk - atematika - ormatika - ouka Člověk a jeho svět HV - Hudební výchova VV - Výtvarná výchova - Tělesná

Více

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce

Poslední verze ŠVP ZV vznikla při zapracování úprav a změn RVP ZV vydaných v roce list 1 / 9 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, který na naší škole vznikl a od samého počátku nese motivační název, prošel během let řadou úprav vyvolaných jednak

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

4. Začlenění průřezových témat

4. Začlenění průřezových témat 4. Začlenění průřezových témat Osobnostní výchova 1. stupeň Rozvoj schopností poznávání - integrace ve výuce 4. ročník přírodověda Dopravní výchova Turistika Informační a komunikační technologie Seznámení

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ČJ, M, TV, VV, ČJ, M, Přa, Inf, TV, PČ

1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. ČJ, M, TV, VV, ČJ, M, Přa, Inf, TV, PČ 1. Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání ČJ, PČ, TV, VV, PČ ČJ, Prv, TV, VV, PČ ČJ, VV, PČ ČJ, M, TV, VV, PČ ČJ, M, Přa,, TV, PČ M, F, VV, TV, ČaSP, DCj,M, F, DCJ,Z,

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Osobnostní a sociální výchova. Název tematického okruhu 1.stupeň 2.stupeň

Osobnostní a sociální výchova. Název tematického okruhu 1.stupeň 2.stupeň 5. Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání Int./Čj Int./Hv Int./Čj, Z Int./Pv, Dcj Aj Int./Ch Int./Ch Int./Hv Int./Pv Int./Nj Int./Aj Int./Ov Int./Př

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ŠVP ZŠ J. Husa ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠVP ZŠ J. Husa 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství 4.5.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Mateřská škola a Základní škola Tábor, ČSA 925 Školní vzdělávací program Úsměv pro každého

Mateřská škola a Základní škola Tábor, ČSA 925 Školní vzdělávací program Úsměv pro každého Název vzdělávací oblasti: Informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti: Oblast zahrnuje základy práce s osobním počítačem a vybraným programovým vybavením. Žáci si osvojují obsluhu

Více

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a

3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) ČJ - zážitky a rodinné příběhy a 3.5.1. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS) Evropa a svět nás zajímá AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ PRV - Vánoce(slavení, zvyky) AJ AJ ČJ a L - autoři evropské a světové

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně.

Časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je vyučován s hodinovou časovou dotací ve všech ročnících 1. stupně. Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV15 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Hudební výchova Výtvarná výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy

Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA HV69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni základní školy Vzdělávání v oboru směřuje k vnímání hudby jako důležité součásti

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech

8. Průřezová témata. Součást výuky ve všech předmětech 8. Průřezová témata 1. Osobnostní a sociální A Osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání sebepoznání a sebepojetí seberegulace a sebeorganizace 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník V předmětu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE ZPRACOVALA: Jana Lučková, 28.8.2012 1.stupeň Cílem primární prevence je zvýšit odolnost dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Cílem

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vychází z provedené analýzy dotazníkového šetření mezi rodiči, učiteli a žáky. Je zaměřen na základní dovednosti a znalosti potřebné pro život s ohledem na umístění

Více

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie

ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie ŠVP Základní školy Vidče 2. stupeň Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Informatika 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika je zařazena jako samostatný předmět v

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 3.1 Zaměření školy Zaměření naší školy se utvářelo postupně a přirozeným způsobem jiţ několik let a vychází z objektivního stavu : sídlo školy v centru

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p.tř. a širokého okolí. Jejími klienty jsou děti s

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/7. Identifikační údaje. Obsah 1/7 Identifikační údaje I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její historie Úplnost,

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání

2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE. Cíle základního vzdělávání 2.2 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Cíle základního vzdělávání Cíl 1. Umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení 2. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534.

6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Most, Jana Palacha 1534. 6. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Průřezová témata prolínají všemi vyučovacími předměty tak, aby korespondovaly s náplní a výstupy v jednotlivých vzdělávacích oblastech a aby přispívaly nejen k rozvoji vědomostí, dovedností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace Identifikační údaje Název ŠVP: Údaje o škole: Školní vzdělávací program

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Hodonín, Očovská 1, příspěvková organizace Identifikační údaje Název ŠVP: Údaje o škole: Školní vzdělávací program

Více

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu

Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace ŠVP ZV zpracovaný podle RVP ZV 2016 Škola pro Evropu list 1 / 5 OBSAH 1. Identifikační údaje 1.1. Název ŠVP 1.1.1. Motivační název ŠVP 1.2. Údaje o škole 1.2.1. Název školy 1.2.2. Adresa školy 1.2.3. Ředitel 1.2.4. Kontakty 1.2.5. Další údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Vzdělávací programy - ZŠ praktická

Vzdělávací programy - ZŠ praktická Vzdělávací programy - ZŠ praktická Vzdělávací program zvláštní školy č.j. 22 980/97-22 (Vzdělávací program základní školy praktické), od 1.9. 1997. Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP A JEHO ZAMĚŘENÍ

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP A JEHO ZAMĚŘENÍ 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP A JEHO ZAĚŘENÍ 3.1 Zaměření školy 3.1.1 Sportovní zaměření Součástí školního vzdělávacího programu je v intencích zaměření školy kladení důrazu na duševní rozvoj dětí v součinnosti

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA. Fyzika. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA. Fyzika. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA F69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V této vzdělávací oblasti poznávají žáci přírodu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

3.CHARAKTERISTIKA ŠVP

3.CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Vycházíme z přesvědčení, že škola má žáky motivovat a podporovat v aktivním učení se. Nemá poskytovat jen encyklopedické znalosti, ale více podporovat činnostní

Více

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů:

6.2 Propojení průřezových témat se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů: Ukázka převzata z pracovní verze ŠVP Základní školy praktické, Praha 2, Vinohradská ul. Ukázka je věnována propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova se vzdělávacím obsahem jednotlivých

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny Žák: nakreslí ideální rodinu, domov hovoří o vztazích v rodině popíše úlohu matky a otce v rodině - práva a povinnosti v rodině - funkce matky v rodině, matka jako nositelka

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více