Statistická analýza jednorozměrných dat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistická analýza jednorozměrných dat"

Transkript

1 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Semestrální práce z předmětu Statistická analýza jednorozměrných dat Vypracoval Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. Ústav ekologie lesa Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Brno srpen, 2015 Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 1

2 Obsah Úvod Statistická analýza velkých výběrů Statistická analýza malých výběrů dle Horna Statistické testování Použitá literatura Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 2

3 Úvod Při lesnickém výzkumu dochází k pořizování různých typů výzkumných dat s velkými výběry (n > 30) i data velmi malých výběrů (n > 10; n > 4). Pro hodnocení musí být použity různé korektní postupy a metody statistické analýzy dat včetně různých typů software. Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 3

4 1. Statistická analýza velkých výběrů Zadání V rámci řešení projektu COST LD Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin Toky látek a biogeochemické koloběhy živin v roce 2014 byla změřena výčetní tloušťka (d 1,3 ) všech stromů ve smíšeném porostu modřínu s bukem ve věku cca 33 let v oblasti Drahanské vrchoviny. Cílem úlohy je na větším výběru dat (n > 30) aplikovat obecný postup analýzy jednorozměrného výběru. Data - výčetní tloušťky (d 1,3 ) stromů dřeviny modřín (MD) v cm Tab. 1: Vstupní data - výčetní tloušťky (d 1,3 ) stromů dřeviny modřín (MD) v cm, n = Užitý program - ADSTAT - QC Expert - Průzkumová analýza dat (EDA) - průzkum statistických zvláštností dat symetrie, špičatost, lokální koncentrace, přítomnost odlehlých bodů. Obrázky Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 4

5 Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 5

6 Četnost 30 Histogram - Sheet1 - A Kvantil-Data 40 Q-Q Graf - Sheet1 - A A Kvantil-Norm Diagramy rozptýlení - Sheet1 - A Hustota Odhad hustoty - Sheet1 - A A A Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 6

7 Krabicový graf - Sheet1 - A r Autokorelace - Sheet1 - A A Řád A 40 Trendy vyhlazení - Sheet1 - A A 40 Kvantilový graf - Sheet1 - A Data Průměr Medián i P P-P Graf - Sheet1 - A Normal Uniform Laplace p-data p-teor A Graf rozptýlení s kv antily - Sheet1 - A P Poloha 27.0 Graf polosum - Sheet1 - A Poloha 27.0 Graf symetrie - Sheet1 - A A x y Graf špičatosti - Sheet1 - A x Kruhový Graf - Sheet1 - A y x Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 7

8 Output 1) Klasické odhady parametrů: Parametr ADSTAT QC Expert Průměr 25,33 25,33 Medián 26,05 26,05 Šikmost -0,39-0,39 Špičatost 3,11 3,11 Směrodatná odchylka 5,93 5,93 2) Test normality: Tabulkový kvantil Chi^2(1-alfa,2): E+00 Chi^2-statistika: E+00 Závěr: Předpoklad normality přijat Vypočtená hladina významnosti: E-01 3) Test nezávislosti: Tabulkový kvantil t(1-alfa/2,n+1): E+00 Test autokorelace: E-01 Závěr: Předpoklad nezávislosti přijat Vypočtená hladina významnosti: E-01 Předpoklad homogenity výběru: Aritmetický průměr: E+01 Rozptyl: E+01 Směrodatná odchylka: E+00 Vnitřní meze: Spodní mez: E+00 Horní mez: E+01 4) Minimální velikost vývěru: pro 25% relativní chybu směrodatné odchylky: n = 9 pro 10% relativní chybu směrodatné odchylky: n = 54 pro 5% relativní chybu směrodatné odchylky: n = 212 5) Detekce odlehlých bodů: Ve výběru nejsou odlehlé body. 6) Porovnání rozdělení: LINEARITA V GRAFU KVANTIL-KVANTIL (Q-Q): Rozdělení Směrnice Úsek Korelační koeficient 0 Laplaceovo E E E-01 1 Normální E E E-01 2 Exponenciální E E E-01 3 Rovnoměrné E E E-01 4 Lognormální E E E-01 5 Gumbelovo E E E-01 6Weibullovo( 0.5) E E E-01 Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 8

9 6Weibullovo( 1.0) E E E-01 6Weibullovo( 1.5) E E E-01 6Weibullovo( 2.0) E E E-01 6Weibullovo( 2.5) E E E-01 6Weibullovo( 3.0) E E E-01 6Weibullovo( 3.5) E E E-01 6Weibullovo( 4.0) E E E-01 6Weibullovo( 4.5) E E E-01 6Weibullovo( 5.0) E E E-01 6Weibullovo( 5.5) E E E-01 6Weibullovo( 6.0) E E E-01 6Weibullovo( 6.5) E E E-01 6Weibullovo( 7.0) E E E-01 6Weibullovo( 7.5) E E E-01 6Weibullovo( 8.0) E E E-01 7 Logistické E E E-01 8 Cauchyho E E E-01 7) Transformace dat: PROSTÁ MOCNINNÁ TRANSFORMACE: Optimální mocnina: E+00 pro šikmost: E-02 Optimální mocnina: E+00 pro asymetrii: E-03 Optimální mocnina: E+00 pro asymetrii, rob.: E-03 Optimální mocnina: e+00 pro Hinkley-asymetrii: E-06 Zvolená mocnina: 1.60 Průměr: E+02 Rozptyl: E+03 Směrodatná odchylka: E+01 Šikmost: E-02 Špičatost: E+00 Opravený průměr: E+01 BOX-COXOVA TRANSFORMACE: Optimální mocnina: E+00 pro šikmost: E-02 Optimální mocnina: E+00 pro špičatost: E+00 Optimální mocnina: E+00 pro asymetrii: E-03 Optimální mocnina: E+00 pro asymetrii, rob.: E-03 Optimální mocnina: e+00 pro Hinkley-asymetrii: E-06 Optimální mocnina: E+00 pro věrohodnost: e+02 Zvolená mocnina: 1.60 Průměr: E+02 Rozptyl: E+03 Směrodatná odchylka: E+01 Šikmost: E-02 Špičatost: E+00 Opravený průměr: E+01 Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 9

10 Závěr Z diagnostických grafů vyplynulo, že rozdělení dat je blízké normálnímu, což bylo prokázáno například analýzou špičatosti. Průzkumová analýza dat dále potvrdila homogenitu dat a byl přijat předpoklad normality dat, dále test nezávislosti prokázal, že data jsou nezávislá. Klasické odhady parametrů programy ADSTAT i QC Expert přinesly shodné údaje. Test odlehlých bodů programem ADSTAT i QC Expert ne našel odlehlý bod, ale na krabicových grafech jsou zobrazeny. Rozdíl mezi průměrem a mediánem není významný, což ukazuje na normální rozdělení. Stanovená hypotéza, že transformace dat byla nutná, se zamítá, a to pomocí dvou metod transformace - prostá mocninná, Box- Coxova. Jelikož výsledkem každé transformace byla jiná hodnota průměru. Doporučením je uvádět aritmetický průměr, který se výrazně neliší od mediánu, ani od opravených průměrů vypočtených transformací. Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 10

11 2. Statistická analýza malých výběrů dle Horna Zadání V oblasti Drahanské vrchoviny jsou měřeny a hodnoceny koncentrace (mg.l -1 ) rozpustného organického uhlíku (DOC) v průsakových vodách pod nadložním humusem ve smrkovém porostu. Cílem úlohy 2 je pomocí Hornovy metody pivotů určit parametry polohy a rozptýlení. Výsledky budou porovnány s klasickými a robustními odhady polohy a rozptýlení pomocí zvoleného software. Pro zpracování dat bude využito programu ADSTAT a QC Expert.. Data - koncentrace DOC (mg.l -1 ) v průsakových vodách pod nadložním humusem v letech Tab. 1: Vstupní data - koncentrace DOC (mg.l -1 ) v průsakových vodách pod nadložním humusem v letech , n = 8, sudé Užitý program - MS Excel Řešení 1) Uspořádání dat vzestupně i x(i) ) Hloubka pivotu H = (int ((n + 1) / 2)) / 2 H = (int ((8 + 1) / 2)) / 2 = 2, ) Pivoty Dolní pivot: = = (3) = 41,2 Horní pivot: = ( +1 ) =58,9 4) Pivotová polosuma PL = ( + ) / 2 = 50,05 5) Pivotové rozpětí RL = = 17,7 6) 95% interval spolehlivosti střední hodnoty μ K výpočtu byla použita tabulka kvantilů dle Meloun, Militký (2012) str. 154:,1 2( ) = 0,564.,1 2( ) μ +,1 2( ) Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 11

12 50,05 17,7 0,564 μ 50, ,7 0,564 40,0672 μ 60,0328 7) Ověření vypočtených hodnot programem QC Expert Střední hodnota: 50,05 Spodní mez (2,5 %): 40,0672 Horní mez (97,5 %): 60,0328 Pivotové rozpětí: 17,7 Závěr Bodový odhad polohy v případě odhadu míry polohy obsahu DOC v průsakových vodách pod nadložním humusem ve smrkovém porostu je 50,05 mg.l -1. Míra rozptýlení je 17,7 mg.l -1. Lze konstatovat, že s 95% statistickou jistotou leží obsah DOC v průsakových vodách pod nadložním humusem ve smrkovém porostu v intervalu 40,1 až 60,0 mg.l -1. Porovnání s klasickými a robustními odhady polohy a rozptýlení Užitý program - ADSTAT - QC Expert Output Základní předpoklady (1) KLASICKÉ ODHADY PARAMETRŮ Medián: E+01 Průměr: E+01 Rozptyl: E+01 Šikmost: E-01 Špičatost: E+00 Směrodatná odchylka: E+00 (2) TEST NORMALITY: Tabulkový kvantil Chi^2(1-alfa,2): E+00 Chi^2-statistika: E+00 Závěr: Předpoklad normality přijat Vypočten hladina významnosti: E-01 (3) TEST NEZÁVISLOSTI: Tabulkový kvantil t(1-alfa/2,n+1) : E+00 Test autokorelace : E+00 Závěr: Předpoklad nezávislosti přijat Vypočtená hladina významnosti: E-02 Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 12

13 Předpoklad homogenity výběru: Aritmetický průměr: E+01 Rozptyl: E+01 Směrodatná odchylka: E+00 Vnitřní meze: Spodní mez: E+01 Horní mez: E+01 (4) MINIMÁLNÍ VELIKOST VÝBĚRU: pro 25% relativní chybu směrodatné odchylky: n = 3 pro 10% relativní chybu směrodatné odchylky: n = 13 pro 5% relativní chybu směrodatné odchylky: n = 48 (5) DETEKCE ODLEHLÝCH BODŮ: Ve výběru nejsou odlehlé body (6) POROVNÁNÍ ROZDĚLENÍ: Rozdělení Směrnice Úsek Korelační koeficient 0 Laplaceovo E E E-01 1 Normální E E E-01 2 Exponenci lní E E E-01 3 Rovnoměrné E E E-01 4 Lognormální E E E-01 5 Gumbelovo E E E-01 6Weibullovo( 0.5) E E E-01 6Weibullovo( 1.0) E E E-01 6Weibullovo( 1.5) E E E-01 6Weibullovo( 2.0) E E E-01 6Weibullovo( 2.5) E E E-01 6Weibullovo( 3.0) E E E-01 6Weibullovo( 3.5) E E E-01 6Weibullovo( 4.0) E E E-01 6Weibullovo( 4.5) E E E-01 6Weibullovo( 5.0) E E E-01 6Weibullovo( 5.5) E E E-01 6Weibullovo( 6.0) E E E-01 6Weibullovo( 6.5) E E E-01 6Weibullovo( 7.0) E E E-01 6Weibullovo( 7.5) E E E-01 6Weibullovo( 8.0) E E E-01 7 Logistick E E E-01 8 Cauchyho E E E-01 Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 13

14 9 Paretovo( 0.5) E E E-01 9 Paretovo( 1.0) E E E-01 9 Paretovo( 1.5) E E E-01 9 Paretovo( 2.0) E E E-01 9 Paretovo( 2.5) E E E-01 9 Paretovo( 3.0) E E E-01 9 Paretovo( 3.5) E E E-01 9 Paretovo( 4.0) E E E-01 9 Paretovo( 4.5) E E E-01 9 Paretovo( 5.0) E E E-01 9 Paretovo( 5.5) E E E-01 9 Paretovo( 6.0) E E E-01 9 Paretovo( 6.5) E E E-01 9 Paretovo( 7.0) E E E-01 9 Paretovo( 7.5) E E E-01 9 Paretovo( 8.0) E E E Gamma( 0.5) E E E Gamma( 1.0) E E E Gamma( 1.5) E E E Gamma( 2.0) E E E Gamma( 2.5) E E E Gamma( 3.0) E E E Gamma( 3.5) E E E Gamma( 4.0) E E E Gamma( 4.5) E E E Gamma( 5.0) E E E Gamma( 5.5) E E E Gamma( 6.0) E E E Gamma( 6.5) E E E Gamma( 7.0) E E E Gamma( 7.5) E E E Gamma( 8.0) E E E-01 (7) ROBUSTNÍ ODHADY PARAMETRŮ: Medián: E+01 Směrodatná odchylka mediánu: E+01 Rozptyl mediánu: E % spolehlivost: Spodní mez: E+01 Horní mez: E+01 Závěr Výsledky byly porovnány s klasickými a robustními odhady polohy a rozptýlení pomocí zvoleného software ADSTAT. Z výsledků ověření dat vyplývá, že data vykazují rozdělení normální (rovnoměrné). Ve výběru nejsou odlehlé body. Z tabulky vyplývá, že všechny metody uvádí obdobné hodnoty. Celkově bližší jsou si hodnoty vypočtené Hornovým postupem a hodnoty klasických odhadů. Mírně se od těchto dvou hodnot odchylují hodnoty robustních odhadů. Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 14

15 Porovnání parametrů Metoda Odhad polohy Odhad míry Interval spolehlivosti rozptýlení Spodní Horní Hornův postup 50,05 17,7 40,06 60,03 Klasické odhady 49,16 7,84 41,32 57,00 Robustní odhady 47,40 12,72 35,52 59,28 Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 15

16 3. Statistické testování Test správnosti Zadání Byl testován nový výškoměr Vertex, kdy byla dána kontrolní výška stromu 10 m a pak byla měřena výška v 30-ti opakováních. Cílem úlohy je posoudit, zda výškoměr měří správně. Data - naměřené kontrolní výšky v m stromu o dané výšce 10 m Tab. 1: Vstupní data - naměřené kontrolní výšky v m stromu o dané výšce 10 m, n = Užitý program - QC Expert Output Analýza jednorozměrného výběru Klasické odhady parametrů Průměr = 10,0866 Směrodatná odchylka = 0,3919 Dolní mez 95 % intervalu spolehlivosti = 9,9403 Horní mez 95 % intervalu spolehlivosti = 10,2330 Robustní odhady parametrů Medián = 10,00 Směrodatná odchylka = 0,0510 Dolní mez 95 % intervalu spolehlivosti = 9,8956 Horní mez 95 % intervalu spolehlivosti = 10,1043 Závěr S 95 % statistickou jistotou byly nalezeny intervalové odhady měření výšky novým výškoměrem pro aritmetický průměr v rozmezí 9,94 10,23 m, pro medián 9,89 10,10 m. Naměřené výsledky vyhovují pro měření novým výškoměrem Vertex v případě klasických i robustních postupů. Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 16

17 Test shodnosti Zadání V rámci řešení projektu COST LD Udržitelné hospodaření smíšených lesů vrchovin Toky látek a biogeochemické koloběhy živin v roce 2014 byla změřena výčetní tloušťka (d 1,3 ) všech stromů ve smíšeném porostu modřínu s bukem (MD/BK) a smrku s bukem (SM/BK) ve věku cca 33 let v oblasti Drahanské vrchoviny. Cílem úlohy je posoudit zda dřevina buk (BK) je stejně tloušťkově vyspělá ve smíšení se smrkem i modřínem. Data - výčetní tloušťky (d 1,3 ) stromů dřeviny buk (BK) v cm v porostu SM/BK a MD/BK Tab. 1: Vstupní data - tloušťky (d 1,3 ) stromů dřeviny buk (BK) v cm v porostu SM/BK, n = Tab. 2: Vstupní data - tloušťky (d 1,3 ) stromů dřeviny buk (BK) v cm v porostu MD/BK, n = Užitý program - ADSTAT - QC Expert Output Pro řešení úlohy byly stanoveny hypotézy: - H0: Dřevina buk (BK) je stejně tloušťkově vyspělá ve smíšení se smrkem i modřínem - HA: Dřevina buk (BK) není stejně tloušťkově vyspělá ve smíšení se smrkem i modřínem Hladina významnosti je stanovena na 0,05, tj. pro zamítnutí nulové hypotézy je třeba pravděpodobnost nejméně 95%. Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 17

18 (1) KLASICKÉ ODHADY PARAMETRŮ: Parametr Výběr 1 Výběr 2 Celkem Velikost výběru Průměr E E E+00 Rozptyl E E E+01 Šikmost E E E-01 Špičatost E E E+00 (2) TEST HOMOGENITY ROZPTYLU (hypotézy H0: s1^2=s2^2): Fisher-Snedecor F-test: Počet stupňů volnosti Df1: 96 Df2: 96 Tabulkový kvantil F(1-alfa/2,Df1,Df2): E+00 F-statistika: E+00 Závěr: Rozptyly se považují za shodné, H0 přijata Vypočtená hladina významnosti: Korigovaný F-test : Počet stupňů volnosti Df1: 96 Df2: 96 Tabulkový kvantil F(1-alfa/2,Df1,Df2): E+00 F-statistika: E+00 Závěr: Rozptyly se považují za shodné, H0 přijata Vypočtená hladina významnosti: Jacknife F-test Počet stupňů volnosti Df1: 2 Df2: 192 Tabulkový kvantil F(1-alfa/2,Df1,Df2) : E+00 F-statistika: E-01 Závěr: Rozptyly se považují za shodné, H0 přijata Vypočtená hladina významnosti: (3) TEST SHODY PRUMĚRU (hypotézaza H0: průměr1=průměr2): Shoda rozptylu se dá předpokládat. t-test (pro shodné rozptyly) Počet stupňů volnosti Df1: 192 Tabulkový kvantil t(1-alfa/2,df1): E+00 t-statistika: E-01 Závěr: Průměry se považují za shodné, H0 přijata Vypočtená hladina významnosti: t-test (pro různé rozptyly) Počet stupňů volnosti Df1: 192 Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 18

19 Tabulkový kvantil t(1-alfa/2,df1): E+00 t-statistika: E+00 Závěr: Průměry se považují za shodné, H0 přijata Vypočtená hladina významnosti: Základní předpoklady výběrů Q-výběr Q-Q graf pro dva výběry - Sheet1 C E E C Krabicový graf - Sheet PDF Jádrový odhad hustoty - Sheet X Q-norm C E PDF Hustota normálního rozdělení - Sheet X C E x2 Empirický FF-graf - Sheet x C E P(Xi<X) Empirické distribuční funkce - Sheet X C E Test dobré shody rozdělení QC Expert dvouvýběrový K-S test Diference DF: 0, Kritická hodnota: 0, Závěr: Rozdělení jsou SHODNÁ Závěr Při porovnání středních hodnot analyzovaných výběrů a shody rozptylů byla zjištěna jejich shoda. Test shodnosti prokázal, že na hladině významnosti 0,05 je tloušťková struktura dřeviny BK shodná jak ve smíšení se smrkem (SM) tak i ve smíšení s modřínem (MD). Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 19

20 Použitá literatura Barilla, J., Smir, P. 2008: Microsoft Excel pro techniky a inženýry. Computer Press, vyd. 1., Brno: 366 s. ISBN (brož.) Meloun, M., Militký, J. 2012: Interaktivní statistická analýza dat. 4. vyd. Praha: Karolinum Praha. 955 s. ISBN Meloun, M., Militký, J. 2012: Kompendium statistického zpracování dat. 3. vyd. Praha: Karolinum Praha. 985 s. ISBN Ladislav Menšík, Ústav ekologie lesa LDF, MENDELU v Brně 20

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce STATISTICKÁ

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Semestrální práce z předmětu Tvorba nelineárních regresních

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Seminární práce 1 Brno, 2002 Ing. Pavel

Více

Statistická analýza. jednorozměrných dat

Statistická analýza. jednorozměrných dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie icenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Statistická analýza jednorozměrných dat Zdravotní ústav se sídlem v

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Vedoucí studia a odborný garant: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Autor práce: ANDRII

Více

Úloha E301 Čistota vody v řece testem BSK 5 ( Statistická analýza jednorozměrných dat )

Úloha E301 Čistota vody v řece testem BSK 5 ( Statistická analýza jednorozměrných dat ) Úloha E301 Čistota vody v řece testem BSK 5 ( Statistická analýza jednorozměrných dat ) Zadání : Čistota vody v řece byla denně sledována v průběhu 10 dní dle biologické spotřeby kyslíku BSK 5. Jsou v

Více

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2

Předpoklad o normalitě rozdělení je zamítnut, protože hodnota testovacího kritéria χ exp je vyšší než tabulkový 2 Na úloze ukážeme postup analýzy velkého výběru s odlehlými prvky pro určení typu rozdělení koncentrace kyseliny močové u 50 dárců krve. Jaká je míra polohy a rozptýlení uvedeného výběru? Z grafických diagnostik

Více

STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno

Více

S E M E S T R Á L N Í

S E M E S T R Á L N Í Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie S E M E S T R Á L N Í P R Á C E Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Předmět Statistická analýza

Více

UNIVERZITA PARDUBICE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE

UNIVERZITA PARDUBICE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE UNIVERZITA PARDUBICE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT V OSTRAVĚ 20.3.2006 MAREK MOČKOŘ PŘÍKLAD Č.1 : ANALÝZA VELKÝCH VÝBĚRŮ Zadání: Pro kontrolu

Více

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2015 Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.

Více

PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Exploratory Data Analysis (EDA)

PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Exploratory Data Analysis (EDA) PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT Exploratory Data Analysis (EDA) Reprezentativní náhodný výběr: 1. Prvky výběru x i jsou vzájemně nezávislé. 2. Výběr je homogenní, tj. všechna x i jsou ze stejného

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

S E M E S T R Á L N Í

S E M E S T R Á L N Í Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie S E M E S T R Á L N Í P R Á C E Licenční studium Statistické zpracování dat při managementu jakosti Předmět ANOVA analýza rozptylu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Pythagoras Statistické zpracování experimentálních dat Semestrální práce ANOVA vypracoval: Ing. David Dušek

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA. Semestrální práce

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA. Semestrální práce Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Brno, 2015 Doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce ANALÝZA

Více

Kvantily a písmenové hodnoty E E E E-02

Kvantily a písmenové hodnoty E E E E-02 Na úloze ukážeme postup průzkumové analýzy dat. Při výrobě calciferolu se provádí kontrola meziproduktu 3,5 DNB esteru calciferolu metodou HPLC. Sleduje se také obsah přítomného ergosterinu jako nečistoty,

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství 1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 11 2 Seznam příloh ke kapitole 11 Podkapitola 11.2. Přilité tyče: Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Graf 9 Graf 1 Graf 11 Rychlost šíření ultrazvuku vs. pořadí

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat ANOVA Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Odbor hygienických laboratoří

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat Analýza velkých výběrů Hornův postup analýzy malých výběrů Statistické testování Statistická analýza jednorozměrných dat Semestrální práce Lenka Husáková

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie. Nám. Čs. Legií 565, Pardubice. Semestrální práce ANOVA 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce ANOVA 2015

Více

Porovnání dvou reaktorů

Porovnání dvou reaktorů Porovnání dvou reaktorů Zadání: Chemické reakce při kontinuální výrobě probíhají ve dvou identických reaktorech. Konstanty potřebné pro regulaci průběhu reakce jsou nastaveny pro každý reaktor samostatně.

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Vedoucí licenčního studia Prof. RNDr.

Více

Analýza rozptylu ANOVA

Analýza rozptylu ANOVA Licenční studium Galileo: Statistické zpracování dat ANOVA ANOVA B ANOVA P Analýza rozptylu ANOVA Semestrální práce Lenka Husáková Pardubice 05 Obsah Jednofaktorová ANOVA... 3. Zadání... 3. Data... 3.3

Více

Statistická analýza jednorozměrných dat

Statistická analýza jednorozměrných dat Statistická analýza jednorozměrných dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Univerzita Pardubice, Pardubice 31.ledna 2011 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2016

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Statistické zpracování dat Semestrální práce ze 6. soustředění Předmět: 3.3 Tvorba nelineárních

Více

Porovnání dvou výběrů

Porovnání dvou výběrů Porovnání dvou výběrů Menu: QCExpert Porovnání dvou výběrů Tento modul je určen pro podrobnou analýzu dvou datových souborů (výběrů). Modul poskytuje dva postupy analýzy: porovnání dvou nezávislých výběrů

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 10. licenční studium chemometrie STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Kalibrace a limity její přesnosti Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza dat Brno, 2015

Více

Modul Základní statistika

Modul Základní statistika Modul Základní statistika Menu: QCExpert Základní statistika Základní statistika slouží k předběžné analýze a diagnostice dat, testování předpokladů (vlastností dat), jejichž splnění je nutné pro použití

Více

Uni- and multi-dimensional parametric tests for comparison of sample results

Uni- and multi-dimensional parametric tests for comparison of sample results Uni- and multi-dimensional parametric tests for comparison of sample results Jedno- a více-rozměrné parametrické testy k porovnání výsledků Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Katedra analytické chemie, Universita

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Licenční studium GALILEO a limity její přesnosti Seminární práce Monika Vejpustková leden 2016 OBSAH Úloha 1. Lineární kalibrace...

Více

Charakteristika datového souboru

Charakteristika datového souboru Zápočtová práce z předmětu Statistika Vypracoval: 10. 11. 2014 Charakteristika datového souboru Zadání: Při kontrole dodržování hygienických norem v kuchyni se prováděl odběr vzduchu a pomocí filtru Pallflex

Více

Tvorba nelineárních regresních

Tvorba nelineárních regresních Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Zdravotní ústav

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA Zadání 1 JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: DATUM ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍ ÚKOL

Více

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace )

Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Příklad č. 1 Stanovení manganu a míry přesnosti kalibrace ( Lineární kalibrace ) Zadání : Stanovení manganu ve vodách se provádí oxidací jodistanem v kyselém prostředí až na manganistan. (1) Sestrojte

Více

Zápočtová práce STATISTIKA I

Zápočtová práce STATISTIKA I Zápočtová práce STATISTIKA I Obsah: - úvodní stránka - charakteristika dat (původ dat, důvod zpracování,...) - výpis naměřených hodnot (v tabulce) - zpracování dat (buď bodové nebo intervalové, podle charakteru

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 010 1.týden (0.09.-4.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky SMAD

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky SMAD VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: SMAD Cvičení Ostrava, AR 2016/2017 Popis datového souboru Pro dlouhodobý

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Semestrální práce Licenční studium Galileo Předmět Nelineární regrese Jiří Danihlík Olomouc, 2016 Obsah... 1 Hledání vhodného

Více

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI

SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE. Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI SEMESTRÁ LNÍ PRÁ CE Licenč ní studium STATISTICKÉZPRACOVÁ NÍ DAT PŘ I KONTROLE A Ř ÍZENÍ JAKOSTI Předmě t STATISTICKÁ ANALÝ ZA JEDNOROZMĚ RNÝ CH DAT (ADSTAT) Ú stav experimentá lní biofarmacie, Hradec

Více

Exploratorní analýza dat

Exploratorní analýza dat 2. kapitola Exploratorní analýza dat Řešení praktických úloh z Kompendia, str. 81. Načtení dat po F3. Načtená data úlohy B201 je možné v editoru ještě opravovat. Volba statistické metody v červeném menu.

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

PYTHAGORAS Statistické zpracování experimentálních dat

PYTHAGORAS Statistické zpracování experimentálních dat UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Květen 2008 Licenční studium PYTHAGORAS Statistické zpracování experimentálních dat Předmět 1.4 ANOVA a

Více

Nejlepší odhady polohy a rozptýlení chemických dat

Nejlepší odhady polohy a rozptýlení chemických dat Nejlepší odhady polohy a rozptýlení chemických dat Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc., Katedra analytické chemie, Univerzita Pardubice, 532 10 Pardubice email: milan.meloun@upce.cz, http://meloun.upce.cz

Více

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti

Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Kalibrace a limity její přesnosti Autor: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrS 1. VÝPOČET OBSAHU

Více

Kalibrace a limity její přesnosti

Kalibrace a limity její přesnosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat Kalibrace a limity její přesnosti Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Více

LICENČNÍ STUDIUM GALILEO SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

LICENČNÍ STUDIUM GALILEO SEMESTRÁLNÍ PRÁCE LICENČNÍ STUDIUM GALILEO STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Statistická analýza jednorozměrných dat a ANOVA Vladimír Pata Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická Ústav výrobních

Více

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě

31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě 31. 3. 2014, Brno Hanuš Vavrčík Základy statistiky ve vědě Motto Statistika nuda je, má však cenné údaje. strana 3 Statistické charakteristiky Charakteristiky polohy jsou kolem ní seskupeny ostatní hodnoty

Více

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie TVORBA LINEÁRNÍCH REGRESNÍCH MODELŮ PŘI ANALÝZE DAT Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba lineárních regresních modelů. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba lineárních regresních modelů 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha 1 Porovnání regresních přímek u jednoduchého lineárního regresního modelu Porovnání

Více

Plánování experimentu

Plánování experimentu Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Ing. Radek Růčka Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. 1. LEPTÁNÍ PLAZMOU 1.1 Zadání Proces

Více

Náhodná proměnná. Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1. , x 2. ; x 2. spojité (<x 1

Náhodná proměnná. Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1. , x 2. ; x 2. spojité (<x 1 Náhodná proměnná Náhodná proměnná může mít rozdělení diskrétní (x 1, x 2,,x n ) spojité () Poznámky: 1. Fyzikální veličiny jsou zpravidla spojité, ale změřené hodnoty jsou diskrétní. 2. Pokud

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu

Příloha č. 1 Grafy a protokoly výstupy z adstatu 1 Příklad 3. Stanovení Si metodou OES Byly porovnávány naměřené hodnoty Si na automatickém analyzátoru OES s atestovanými hodnotami. Na základě testování statistické významnosti regresních parametrů (úseku

Více

Dva případy chybného rozhodnutí při testování: a) Testační statistika padne mimo obor přijetí nulové H hypotézy O, tj.

Dva případy chybného rozhodnutí při testování: a) Testační statistika padne mimo obor přijetí nulové H hypotézy O, tj. Uvedeme obecný postup statistického testování:. Formulace nulové H 0a alternativní hpotéz H A.. Volba hladin významnosti α.. Volba testační statistik např... Určení kritického oboru testové charakteristik.

Více

Stručný úvod do testování statistických hypotéz

Stručný úvod do testování statistických hypotéz Stručný úvod do testování statistických hypotéz 1. Formulujeme hypotézu (předpokládáme, že pozorovaný jev je pouze náhodný). 2. Zvolíme hladinu významnosti testu a, tj. riziko, s nímž jsme ochotni se smířit.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Regrese Závislostproměnných funkční y= f(x) regresní y= f(x)

Více

P13: Statistické postupy vyhodnocování únavových zkoušek, aplikace normálního, Weibullova rozdělení, apod.

P13: Statistické postupy vyhodnocování únavových zkoušek, aplikace normálního, Weibullova rozdělení, apod. P13: Statistické postupy vyhodnocování únavových zkoušek, aplikace normálního, Weibullova rozdělení, apod. Matematický přístup k výsledkům únavových zkoušek Náhodnost výsledků únavových zkoušek. Únavové

Více

ANALÝZA DAT V R 3. POPISNÉ STATISTIKY, NÁHODNÁ VELIČINA. Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK

ANALÝZA DAT V R 3. POPISNÉ STATISTIKY, NÁHODNÁ VELIČINA. Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK ANALÝZA DAT V R 3. POPISNÉ STATISTIKY, NÁHODNÁ VELIČINA Mgr. Markéta Pavlíková Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK www.biostatisticka.cz POPISNÉ STATISTIKY - OPAKOVÁNÍ jedna kvalitativní

Více

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely )

Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Úloha M608 Závislost obsahu lipoproteinu v krevním séru na třech faktorech ( Lineární regresní modely ) Zadání : Při kvantitativní analýze lidského krevního séra ovlivňují hodnotu obsahu vysokohustotního

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

IDENTIFIKACE BIMODALITY V DATECH

IDENTIFIKACE BIMODALITY V DATECH IDETIFIKACE BIMODALITY V DATECH Jiří Militky Technická universita v Liberci e- mail: jiri.miliky@vslib.cz Milan Meloun Universita Pardubice, Pardubice Motto: Je normální předpokládat normální data? Zvláštnosti

Více

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE. Semestrální práce z CHEMOMETRE. TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník

FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE. Semestrální práce z CHEMOMETRE. TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KATEDRA ANALYTICKÉ CHEMIE Semestrální práce z CHEMOMETRE TOMÁŠ SYROVÝ 4.ročník OBSAH: 1.Příklad C112 CHYBY A VARIABILITA INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ... 3 2. Příklad H207 PRŮZKUMOVÁ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti

Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti Univerzita Pardubice Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium Management systému jakosti 3.3 v analýze dat Autor práce: Přednášející: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc Pro

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA

VŠB Technická univerzita Ostrava BIOSTATISTIKA VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky JMÉNO STUDENTKY/STUDENTA: OSOBNÍ ČÍSLO: JMÉNO CVIČÍCÍ/CVIČÍCÍHO: BIOSTATISTIKA Domácí úkoly Zadání 5 DATUM ODEVZDÁNÍ DOMÁCÍ ÚKOL 1:

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky)

STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) STATISTIKA A INFORMATIKA - bc studium OZW, 1.roč. (zkušební otázky) 1) Význam a využití statistiky v biologických vědách a veterinárním lékařství ) Rozdělení znaků (veličin) ve statistice 3) Základní a

Více

Minimální hodnota. Tabulka 11

Minimální hodnota. Tabulka 11 PŘÍLOHA č.1 Výsledné hodnoty Výsledky - ženy (SOŠ i SOU, maturitní i učební obory) Aritmetický průměr Maximální hodnota Minimální hodnota Medián Modus Rozptyl Směrodatná odchylka SOM 0,49 2,00 0,00 0,33

Více

TVORBA GRAFŮ A DIAGRAMŮ V ORIGIN. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie

TVORBA GRAFŮ A DIAGRAMŮ V ORIGIN. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie TVORBA GRAFŮ A DIAGRAMŮ V ORIGIN Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 01 Ing.

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.

Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. Pravděpodobnost a matematická statistika Doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. dohnal@nipax.cz Pravděpodobnost a matematická statistika 2010 1.týden (20.09.-24.09. ) Data, typy dat, variabilita, frekvenční analýza

Více

Grafický a číselný popis rozložení dat 3.1 Způsoby zobrazení dat Metody zobrazení kvalitativních a ordinálních dat Metody zobrazení kvan

Grafický a číselný popis rozložení dat 3.1 Způsoby zobrazení dat Metody zobrazení kvalitativních a ordinálních dat Metody zobrazení kvan 1 Úvod 1.1 Empirický výzkum a jeho etapy 1.2 Význam teorie pro výzkum 1.2.1 Konstrukty a jejich operacionalizace 1.2.2 Role teorie ve výzkumu 1.2.3 Proces ověření hypotéz a teorií 1.3 Etika vědecké práce

Více

Úloha č. 2 - Kvantil a typická hodnota. (bodově tříděná data): (intervalově tříděná data): Zadání úlohy: Zadání úlohy:

Úloha č. 2 - Kvantil a typická hodnota. (bodově tříděná data): (intervalově tříděná data): Zadání úlohy: Zadání úlohy: Úloha č. 1 - Kvantily a typická hodnota (bodově tříděná data): Určete typickou hodnotu, 40% a 80% kvantil. Tabulka hodnot: Varianta Četnost 0 4 1 14 2 17 3 37 4 20 5 14 6 7 7 11 8 20 Typická hodnota je

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie Licenční studium chemometrie na téma Kalibrace a limity její přesnosti Vedoucí licenčního studia Prof. RNDr. Milan Meloun,

Více

PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA DAT (EDA)

PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA DAT (EDA) PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA DAT (EDA) 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č.

Více

Testy statistických hypotéz

Testy statistických hypotéz Testy statistických hypotéz Statistická hypotéza je jakýkoliv předpoklad o rozdělení pravděpodobnosti jedné nebo několika náhodných veličin. Na základě náhodného výběru, který je reprezentativním vzorkem

Více

Semestrální práce. 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Semestrální práce. 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce 1 3.3 Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Ing. Ján Lengyel, CSc. Centrální analytická laboratoř Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. Husinec Řež 130 250 68 Řež V Řeži, únor

Více

Úloha 1: Lineární kalibrace

Úloha 1: Lineární kalibrace Úloha 1: Lineární kalibrace U pacientů s podezřením na rakovinu prostaty byl metodou GC/MS měřen obsah sarkosinu v moči. Pro kvantitativní stanovení bylo nutné změřit řadu kalibračních roztoků o různé

Více

Návrh a vyhodnocení experimentu

Návrh a vyhodnocení experimentu Návrh a vyhodnocení experimentu Návrh a vyhodnocení experimentů v procesech vývoje a řízení kvality vozidel Ing. Bohumil Kovář, Ph.D. FD ČVUT Ústav aplikované matematiky kovar@utia.cas.cz Mladá Boleslav

Více

STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY

STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY STATISTICKÉ CHARAKTERISTIKY 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti

2.2 Kalibrace a limity její p esnosti UNIVERZITA PARDUBICE Òkolní rok 000/001 Fakulta chemicko-technologická, Katedra analytické chemie LICEN NÍ STUDIUM STATISTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT PÌI MANAGEMENTU JAKOSTI P EDM T:. Kalibrace a limity její p

Více

Statistické zpracování výsledků

Statistické zpracování výsledků Statistické zpracování výsledků Výpočet se skládá ze dvou částí. Vztažná hodnota a také hodnota směrodatné odchylky jednotlivých porovnání se určuje z výsledků dodaných účastníky MPZ. V první části je

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

VYBRANÉ DVOUVÝBĚROVÉ TESTY. Martina Litschmannová

VYBRANÉ DVOUVÝBĚROVÉ TESTY. Martina Litschmannová VYBRANÉ DVOUVÝBĚROVÉ TESTY Martina Litschmannová Obsah přednášky Vybrané dvouvýběrové testy par. hypotéz test o shodě rozptylů (F-test), testy o shodě středních hodnot (t-test, Aspinové-Welchův test),

Více

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat

Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat Semestrální práce Licenční studium GALILEO Interaktivní statistická analýza

Více

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015

KALIBRACE A LIMITY JEJÍ PŘESNOSTI 2015 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice 15. licenční studium INTERAKTIVNÍ STATISTICKÁ ANALÝZA DAT Semestrální práce KALIBRACE

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Vedoucí studia a odborný garant: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Vyučující: Prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. Autor práce: ANDRII

Více

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D.

Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE. Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat. 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Univerzita Pardubice SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Tvorba nelineárních regresních modelů v analýze dat 2015/2016 RNDr. Mgr. Leona Svobodová, Ph.D. Úloha Nalezení vhodného modelu pro popis reakce TaqMan real-time PCR

Více

Dvouvýběrové a párové testy. Komentované řešení pomocí MS Excel

Dvouvýběrové a párové testy. Komentované řešení pomocí MS Excel Dvouvýběrové a párové testy Komentované řešení pomocí MS Excel Úloha A) koncentrace glukózy v krvi V této části posoudíme pomocí párového testu, zda nový lék prokazatelně snižuje koncentraci glukózy v

Více

Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test)

Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test) Jarqueův a Beryho test normality (Jarque-Bera Test, JB test) Autoři: Carlos M. Jarque and Anil K. Bera Předpoklady: - Výběrová data mohou obsahovat chybějící pozorování (chybějící hodnoty) vhodné zejména

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Příklady k přijímacím zkouškám na doktorské studium 1 Popisná statistika Určete aritmetický průměr dat, zadaných tabulkou hodnot x i a četností n i x i 1 2 3 n

Více

Zaokrouhlování: Směrodatná odchylka se zaokrouhluje nahoru na stanovený počet platných cifer. Míry

Zaokrouhlování: Směrodatná odchylka se zaokrouhluje nahoru na stanovený počet platných cifer. Míry Červenou barvou jsou poznámky, věci na které máte při vypracovávání úkolu myslet. Úkol 1 a) Pomocí nástrojů explorační analýzy analyzujte kapacity akumulátorů výrobce A po 5 a po 100 nabíjecích cyklech.

Více

DVOUVÝBĚROVÉ A PÁROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica

DVOUVÝBĚROVÉ A PÁROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica DVOUVÝBĚROVÉ A PÁROVÉ TESTY Komentované řešení pomocí programu Statistica Úloha A) koncentrace glukózy v krvi V této části posoudíme pomocí párového testu, zda nový lék prokazatelně snižuje koncentraci

Více