S eozinofily asociovaná onemocnění gastrointestinálního traktu (EGID)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S eozinofily asociovaná onemocnění gastrointestinálního traktu (EGID)"

Transkript

1 S eozinofily asociovaná onemocnění gastrointestinálního traktu (EGID) Eosinophil-associated gastrointestinal disorders (EGID) MARTIN FUCHS Dětské oddělení FN Na Bulovce, Praha SOUHRN S eozinofily asociovaná onemocnění GIT je věkově, symptomatologicky, terapeuticky a prognosticky velmi heterogenní skupina charakterizována přítomností slizniční eozinofilie kdekoli v průběhu trávicího traktu. Dle lokalizace tohoto pravděpodobně alergického zánětu (IgE, ale především non-ige) očekávejme i klinické příznaky. Jde o onemocnění, která mohou postihnout jak malé kojence, tak i dospělé. Neléčené vedou k malnutrici, k malabsorbci a k poruchám vývoje i růstu. Léčba spočívá v dietě a imunosupresi. V některých případech probíhají tyto eozinofilní záněty velmi těžce, přitom nárůst incidence i prevalence zvláště v posledním desetiletí nebyl ničím objasněn ani zastaven. Klíčová slova: eozinofilní ezofagitida, eozinofilní gastroenteritida, eozinofilní gastroenteropatie, protein indukovaná enterokolitida, eozinofilní kolitida, alergická kolitida, kolitida plně kojeného dítěte SUMMARY Eosinophil associated gastrointestinal disorder characterized by presence of eosinophilia anywhere in gastrointestinal tract is a heterogenous group of disseases in terms of age relation, symptomatology, therapeutic approach and prognosis. Clinical symptoms can be expected to be dependent on localization of this most likely allergic inflammation (both IgE, and mainly non-ige). This syndromes can affect both infants and adults. Non treated subjects can develop malnutrition, malabsorption and disturbances in development and growth. Therapy consists of diet and immuno-supression. The clinical course of this eosinophilic inflammation can be rather dramatic in certain cases, however, increased incidence and prevalence in recent years was neither elucidated, nor supressed. Key words: eosinophilic esophagitis (EE), eosinophilic gastroenteritis (EGE), eosinophilic gastroenteropathies, food protein-induced enterocolitis syndrome (FPIES), eosinophilic colitis, allergic colitis, colitis in the breast-fed infant Eozinofilní ezofagitida (EE, eosinophilic esophagitis) EE je relativně nové onemocnění, s trochou nadsázky lze říci, že jde o nemoc 21. století. Jedna z nejjednodušších definic EE poukazuje na souvislost EE s GERD (gastroesophageal reflux disease): EE se velmi často diagnostikuje v těch případech, kdy je pacient léčen jako GERD a na léčbu (včetně případné chirurgické intervence) neodpovídá. Incidence EE a s ní i prevalence v posledním desetiletí prudce až znepokojivě narůstá. Dlužno však říci, že počet případů objektivně diagnosti- kované EE stoupá v medicínsky vyspělém světě, české populaci se však vyhýbá. Otázkou zůstává, proč tomu tak je. Nabízí se hned několik vysvětlení: etiopatofyziologie EE není dosud zcela objasněna, a tak možné spouštěcí faktory mohou být také determinovány geografickými, klimatickými, genetickými (etnickými) či tradicionalistickými vlivy, pouhá poddiagnostikovanost EE v našich podmínkách, nedisciplinovanost české populace, snížená odpovědnost k vlastnímu zdraví, ignorování, zastírání až přímá dissimulace obtíží, 45

2 vysoká úroveň preventivní léčby pacientů s astmatem a s alergickou rýmou, resp. pacientů s alergií k vzdušným alergenům, včetně častého použití aerosolových i práškových kortikosteroidů; s tím souvisí možné zamaskování EE coby komorbidity respiračních alergóz viz níže, možná kombinace EE s GERD a tím i dílčí efekt antirefluxní léčby, především díky vysoké oblíbenosti a spotřeby blokátorů protonové pumpy (PPI, proton pump inhibitors), omezená dostupnost endoskopie a kvalitní histopatologie, jakož i střízlivý a pochopitelný odklon od endoskopických vyšetření zvláště u dětí. EE je onemocnění nejmenších dětí, stejně jako dospělých. S věkem se ale mění symptomatologie, diagnostika a nakonec i terapie. Příznaky EE pro dětský věk různé stupně i formy nesnášenlivosti základních potravin (odmítání stravy, zvracení) a příznaky kopírující obtíže pozorované u primárního GERD. Příznaky pro dospělé na prvním místě by měli pacienti udávat poruchy polykání. Ruku v ruce by tyto dysfagické, odynofagické a pyrotické obtíže měly být provázeny různými bolestmi, a to jak na hrudi či přímo za sternem, tak projekčně i níže v epigastriu. Klinika je pro definitivní diagnostiku EE důležitá, nicméně by neměla být rozhodující. Rozhodující by měly být objektivní endoskopické a histologické nálezy. Proto se někdy říká, že EE je především klinicko-patologická diagnóza. Bioptický vzorek obvykle z proximální oblasti jícnu by měl krom hyperplastické destruované sliznice obsahovat také eozinofily, a to minimálně 15 intraepiteliál ních eozinofilů (Eo) v políčku s vysokým rozlišením (hpf, 1,5 high power field, obvykle celkové zvětšení 400 až 500, resp. velikost pole od 0,2 0,4 mm 2 ). Některá doporučení jdou ještě dále a vyžadují > 20 Eo (8 impaktovaných studií) ve dvou polích nebo dokonce > 24 Eo aspoň v jednom vzorku. Velmi patognomonický je histologický nález eozinofilních mikroabscesů, včetně použití i nižšího mikroskopického rozlišení (low power field). Pozn.: obvykle se u pacienta s EE nachází i periferní eozinofilie, nicméně je tento nález zatížen tolika možnými příčinami, že absolutní počet periferních eozinofilů ke kritériím tak specifické diagnózy jakým EE nepochybně je zařazen není. Komplikující je skutečnost, že počet eozinofilů v jícnové mukóze stoupá nespecificky i při jiných stavech, včetně iritační příčiny u klasické refluxní nemoci (GERD) viz tab. 1. Není zase až tak vzácnou výjimkou, že například právě pacienti s GERD mívají v mikroskopickém poli > 15 Eo/hpf. Proto je dalším a klíčovým bodem správné diferenciálně-diagnostické praxe vyloučení samotného GER- Du. A tady se bez řádné 24hodinové ph-metrie neobejdeme. Předpoklad nepřítomnosti kyselého refluxu v případě EE je nejen správný, ale v praxi nejednou také potvrzovaný. Pochopitelně výjimky potvrzují pravidlo, pak se musí klinik spoléhat na svou zkušenost a diagnosticko-terapeutické kroky a teprve efekt či selhání navržené léčby ukáže správný směr konečné Tab. 1: Diferenciální diagnostika EE, resp. zvýšené přítomnosti eozinofilů v jícnové sliznici GERD (gastroesophageal reflux disease) příbuzná s eozinofily asociovaná onemocnění (EGID eosinophilic gastrointestinal associated disorders), především anatomicky blízká eozinofilní gastroenteritida nespecifické střevní záněty (IBD, inflammatory bowel disease), především morbus Crohn celiakie (vzácně) systémové onemocnění pojiva (sklerodermie aj.), vaskulitidy (Churg-Strauss syndrome, erythema nodosum aj.) hypereozinofilní syndrom infekce (herpetické, kandidové ) léková přecitlivělost (léková hypersenzitivita) ezofageální leiomyomatóza diagnózy. Zásadní rozdíly mezi klinikou a nálezy EE versus GERD shrnuje tab. 2. Meta-analýza 80 studií o EE (do roku 2007) vypovídá o mnoha zajímavých souvislostech (1). EE postihuje více chlapců (66 %) a mužů (76 %), nicméně k bližším socioekonomickým, sezónním a etnickým datům potřebné studie chybí. Jisté je, že výskyt EE stoupá, můžeme očekávat prevalenci až 27 případů EE na obyvatel (Švýcarsko) (2), resp. incidenci jednoho dítěte s EE na dětí za rok (USA) (3). V tomto sdělení byla srovnávána incidence EE a nespecifických střevních zánětů, překvapivě vyšla ve prospěch EE na 4 nové případy m. Crohn bychom měli počítat s 10 případy EE. V praxi českých specialistů (včetně gastroenterologie) je tomu ale právě naopak, resp. ještě hůř, malé či velké pacienty s EE máme v péči minimálně. Předpoklad genetické dispozice podporuje 7% nález EE u rodinných příslušníků, možná půjde o mutace genů kódujích některé prozánětlivé chemokiny (například eotaxin-3, viz dále). Jako nejčastější příznak u dětí se popisují zvracení (až ve 100 %), regurgitace, resp. refluxové symptomy (až v 82 %) a bolesti břicha (až v 68 %). Pravdou je, že se výsledky jednotlivých studií velmi liší, proto se lze setkat i s procenty mnohem nižšími (zvracení jen v 8 % apod.). Pokud byla provedena 24hodinová ph-metrie, vychází u dětských EE negativní až v 90 % (4). V případě dětí můžeme pozorovat relativně časté odmítání stravy, pravděpodobně z důvodů dysfagie, vzhledem k věku však tento důležitý anamnestický údaj pochopitelně chybí. Možná i proto může být dětská EE až v pětině případů provázena neprospíváním (5), v pětině dokonce i průjmy v tomto případě nejspíše pro eozinofilní komorbidity dolních partií trávicího traktu. Dysfagie roste s věkem, v dospívání se stává příznakem nejdůležitějším (prakticky ve 100 %), ostatně jako pro celý věk dospělosti. Dospělý 46

3 Tab. 2: Rozdíly mezi eozinofilní ezofagitidou (EE) a refluxovým onemocněním (GERD). Upraveno podle Rothenberga (15). Atopie EE vysoce pravděpodobná (až v 80 %) GERD méně často Rodinná atopická anamnéza vysoce pravděpodobná méně často Potravinová senzibilizace pravděpodobná (až ve 30 %) spíše nikoli Pohlaví mužské (66 76 %) bez rozdílu Dysfágie ano vzácné Bolesti a zvracení obvyklé obvyklé Hyperplázie epitelu ano občas Proximální ezofagitida ano ne Distální ezofagitida ano ano Redukce kalibrace jícnu (endoskopicky, radiologicky) Eozinofily v jícnové biopsii (intraepiteliální) častá zvýšené (> 15 Eo/hpf) neporušena obvykle nízké (obvykle < 7 Eo/hpf) 24hodinová ph-metrie normální pozitivní pacient s EE udává pocity zadrženého sousta a bolesti na hrudi. Naproti tomu refluxové obtíže nebývají u dospělých příliš časté (asi v jedné čtvrtině případů). Komplikace neléčené EE dospělých jsou relativně časté, jde především o sníženou kapacitu jícnového lumen způsobenou buď zvýšenou prstencovitou kontraktibilitou, nebo otokem a zbytněním, nebo vznikem skutečné pozánětlivé fibrotizace za vzniku obávaných striktur. Prokazatelné zúžení bylo nalezeno až v % neřešených EE. To pochopitelně zhoršuje jícnovou pasáž a tím i polykání (6). EE ale naštěstí není prekurzorem jícnových vředů, metaplazie či dokonce adenokarcinomu. A také souvislost s Barretovým jícnem se pohybuje jen v rovině spekulací, není dostatečně naplněna podmínka příčina-důsledek. Za pozornost stojí fakt, že u plných 30 % EE byl endoskopický makroskopický nález zcela normální, na jícnovou eozinofílii upozornila až biopsie (5). S počtem biopsií senzitivita bioptické přítomnosti eozinofilů v horních a středních partiích jícnu roste až ke 100 %. Za dostatečný počet se považuje 5 biopsií. Nejzajímavější kapitola EE je etiologie. Lépe je propracovaná u malých dětí, především ve vztahu k imunopatologickým reakcím. Tyto reakce mohou být zprostředkovány jak IgE, tak i non-ige mechanismy. Ukazuje se, že až v 80 % (resp %) EE je pozitivní osobní alergická anamnéza ať v podobě atopické dermatitidy, alergické rýmy či samotného astmatu (5). Senzibilizace vzdušnými alergeny je u EE nápadně častá, nachází se především přecitlivělost k jarním pylům (stromy i trávy) (7,8,9). A naopak u pylových alergiků se v případě bioptických nálezů proximálních partií jícnu nachází > 20 Eo/hpf, na rozdíl od normální histologie z distálních oblastí jícnu (1). Souvislost jícnové eozinofilie s eozinofilií sliznic polinotiků je předmětem neustálých diskusí, nedávné výzkumy poukazují na možný influx eozinofilů primárně z dýchacích cest do mukózy jícnu, některé EE by se tak mohly vysvětlovat jako sekundární jev u původně respirační IgE-alergózy. Rozporuplné jsou výstupy několika málo studií na téma EE a potravinové senzibilizace (11). Přecitlivělost, resp. vyšší hodnoty specifických IgE k potravinovým alergenům se nachází přibližně od jedné třetiny (obvykle u dospělých) až po 90 % EE (ojedinělé studie a výhradně u nejmenších dětí). Eliminační a elementární diety mají proto efekt v závislosti na věku, v kojeneckém a batolecím věku se úspěch popisuje až v 98 %. To svědčí o vysokém podílu potravinových komponent na etiologii EE především za stavu nevyzrálého imunologického dohledu a tolerance tedy u dětí. A pokud tím eozinofilním magnetem jsou bílkovinné či cukerné potravinové antigeny (a není důvod pochybovat), pak kupodivu nejde pouze o IgE zprostředkované reakce, ale překvapivě častěji o non-ige imunologické mechanismy (11,12). Neatopické imunologické pochody, kde rozhodující roli hrají imunokompetentní prozánětlivé buňky (T-lymfocyty) a buňky prezentující antigen (epitelové, dendritické bb.), rozehrávají u EE neobjasněné děje specifického alergického zánětu, na jejichž konci převládne nadprodukce eozinofilních chemoatraktantů. V případě EE se jedná o zvýšenou expresi genu pro eotaxin-3, sérová hladina tohoto pro eozinofily důležitého chemokinu totiž nejvíce koreluje s tíží EE. Non-IgE (neatopické) pochody se vyšetřují velmi obtížně, krom zaslepených eliminačně-expozičních testů se zkouší například atopy patch testy (ATP) s odečtem reakce za 72 hodin. K testování se používají nativní potravinové alergeny a pro 47

4 předpokládané zkřížené alergie i standardizované aeroalergeny pylové. V případě EE se zřejmě víc než kde jinde uplatňují zkřížené reakce pylových alergiků s rostlinnými potravinami. Senzitivita takto prováděných APT však není ani dnes příliš vysoká. Léčba EE zahrnuje jak dietní, tak i medikamentózní opatření. Jednotlivé potraviny eliminujeme dle dostupných anamnestických údajů (domácí mnohdy i náhodná expozice), dle provedených objektivních vyšetření (diagnostickoterapeutický test eliminačně-expoziční, hodnoty specifických IgE, jednotlivé pozitivity APT i SPT skin prick testů) jakož i dle zkušeností ošetřujícího lékaře a výsledků světových studií. Dle rozdílných přístupů lze diety rozdělit do tří skupin (13,14): 1. dieta elementární, 2. dieta eliminační výhradně dle individuální pozitivity laboratorních testů (specifické IgE aj.), 3. eliminace naslepo dle předchozích zkušeností, dle předpokládaných nejčastějších spouštěčů EE v závislosti na věku (12). Ve všech případech se doporučuje délka diety až kolem 6 měsíců. Dietu elementární pochopíme nejlépe u nejmenších dětí (kojenců), jde vlastně o dietu bezbílkovinnou, za použití aminokyselinové náhrady (AAF amino acid formule). Na světovém trhu jsou k dispozici jen dva preparáty, u nás je registrován jediný Neocate firmy Nutricia. Bezbílkovinná dieta ve vyšším věku je z pochopitelných důvodů velmi komplikovaná, toleruje se nízkoalergenní či minimální množství bílkovin v bramborách a batátech (sladké brambory), v rýži, v bílém masu, v ovoci (jablko, ananas) a v zelenině (brukvovité). Může se rovněž použít Neocate (Neocate advance) v dávce ml denně. Eliminace dle individuálních nálezů senzibilizace nezná alternativy a musí být striktní. Eliminace dle empirie se týká především bílkovin kravského mléka (BKM), vejce, mouky (často nejen lepkové), sóji, ořechů, ryb, měkkýšů a korýšů, ale například i rajského jablka a cibule. Do jisté míry se eliminační dieta dle zkušeností našich učitelů může blížit dietě elementární. Úspěchy jednotlivých diet jsou v tom nejoptimističtějším případě nad 95 % u elementární diety, v 75 % u eliminace dle testů a v 70 % u eliminace dle empirie. Pozorovat stálé zlepšování lze zvláště u dospělých i při přechodu z diety eliminační na elementární. A to jak klinické, tak i poklesem počtu Eo/hpf při kontrolní rebiopsii. To svědčí o faktu, že u EE budou interakce specifické imunity s potravinovými antigeny poněkud složitější, než nám napovídají pouhé pozitivity alergologických testů. Farmakologická léčba 1. Potlačení acidity žaludeční sekrece ať PPI či H2 blokátory by nemělo mít u klasické EE žádný význam. Pokud je však EE spojena se sekundárním refluxem, pak se dá částečný účinek očekávat. Což je mimochodem ve shodě s klinickou zkušeností. Zajímavé je i pozorování, že jícen s EE je zřejmě citlivější k nížšímu ph, a to i v případě nepřítomnosti refluxu. Podání PPI má však jeden neocenitelný význam, a to diagnostický. Pokud má pravidelné podávání blokátorů protonové pumpy zklidňující účinek, není třeba ph-metrie, pokud efekt žádný nemá, pomohly PPI pomyslet na diagnózu EE. 2. Jednoznačným lékem první volby u diagnostikované EE jsou kortikosteroidy (KS). KS mimo jiné razantně potlačují produkci prozánětlivých cytokinů včetně produkce eotaxinu-3 a indukují i zvyšují apoptózu eozinofilů. V těžších případech (výrazné dysfagické obtíže, snížení kapacity jícnu, malnutrice, následný váhový úbytek) by se rozhodně nemělo váhat s nasazením systémových KS, obvyklá dávka 1 2 mg/kg/den, po dobu spíše delší (4 6 týdnů) než kratší. KS se však s výhodou mohou podávat i v lokální formě, lze totiž polykat jejich inhalační formu (inhalační KS, IKS) za použití známých antiastmatických aerosolových KS forem (budesonid, flutikazon, beklometazon). Dávky IKS se u dětí pohybují od 440 μg do 880 μg a od 880 μg do 1760 μg u dospělých (16,17). Po aplikaci, která se pochopitelně neinhaluje (tedy bez použití nástavce), ale nasucho napolyká, se půl hodiny nemá pít ani jíst. Délka podávání IKS by neměla klesnout pod 6 týdnů, v individuálních případech dvojnásobek i déle. Tab. 3: Léčba eozinofilní ezofagitidy (v porovnání s léčbou refluxového onemocnění GERD) EE GERD H2 inhibitory někdy pomohou s efektem Blokátory protonové pumpy (PPI) někdy pomohou s efektem Kortikosteroidy s efektem bez efektu Eliminační dieta dle nálezu senzibilizace k potravin. alergům s částečným efektem bez efektu Eliminační dieta dle empirie s částečným efektem bez efektu Elementární dieta s efektem bez efektu 48

5 3. Zcela nedávno se začaly se střídavým úspěchem zkoušet antileukotrieny. Mají ve vyšších dávkách (desítky mg) sice prokazatelný efekt na kliniku, nikoli však na redukci počtu Eo/v kontrolním hpf. Pozn: zkoušely se i kromony, ale při jejich použití nedošlo ani ke zlepšení klinických příznaků. 4. Pro nejtěžší případy se rezervuje biologická léčba. Zkoušeny jsou monoklonální protilátky anti-il-5 (snížení produkce, migrace i aktivace Eo) a anti-eotaxin. Obojí s příznivými a tím i nadějnými dopady na vážné formy EE. Eozinofilní gastroenteropatie (EGE, eosinophilic gastroenteropathies) Mezi EGE se počítá eozinofilní gastritida a eozinofilní (gastro)enterokolitida. V minulosti se k nim řadila i EE. Někdy se před celý název přiřazuje i slůvko alergická eozinofilní itida. Jde o onemocnění relativně vzácná, lépe řečeno velmi zřídka diagnostikovaná. Jde o heterogenní skupinu, která se stejně jako EE opírá především o přítomnost eozinofilů v žaludeční či střevní sliznici. Klinika může být velmi pestrá, od nejrůznějších dyspeptických stesků až po vážné alterace gastrointestinálního traktu, do jisté míry související s lokalizací zánětem nejvíce postiženého střevního úseku (24,27,28): nevolnost, zvláště po jídle, zvracení, nejrůznější břišní bolesti až koliky, porucha pasáže, dysmotilita až skutečná semiobstrukce (23), obtíže kryjící se se syndromem dráždivého tračníku průjmy, ale i obstipace, krev ve stolici (u malých kojenců dif.dg. s alergickou kolitidou), serozitidy (až ascites), hypoproteinemické (exsudativní) enteropatie. Důsledkem EGE bývá sekundární malabsorbce, neprospívání, úbytek na váze. Pro diagnózu je rozhodující vyloučení parazitóz, nespecifických střevních zánětů a systémových onemocnění (vaskulitid). EGE mohou postihnout malé děti, popsány byly dokonce i u nedonošenců, ale jsou nalézány i u starší dětí a dokonce i dospělých (21). Eozinofilní zánět je s vysokou pravděpodobností spouštěn přítomností antigenu, otázkou zůstává, zda jde o senzibilizaci a tím spouštěčem bude inhalovaný či napolykaný antigen-alergen, nebo jde o antigen mikrobiální, nebo dokonce o auto-antigen. Výsledky studií nejvíce poukazují na účast potravinových antigenů (alergenů?), více na non-ige mechanismy, resp. více na multiproteinovou senzibilizaci IV. imunopatologického typu s účastí antigen-specifických T-lymfocytů. Z těchto důvodů SPT a specifické IgE bývají přínosné sotva do 50 % (s přibývajícím věkem ještě méně) (28), občas se zkouší ATP, (22) rozsáhlejší studie však chybí. Pravdou zůstává, že některé formy EGE úspěšně řeší eliminační či dokonce elementární diety (např.: kukuřice + jablko + AAF). Naprosto suverénní postavení má především u malých dětí samotné podávání AAF. Nejčastěji obviňovanými potravinami jsou mléko, sója, vejce, pšeničná mouka a ryby. Komplikující až frustrující je ale skutečnost, že i při důkladné eliminaci pravého spouštěče může dojít k ústupu eozinofilního zánětu a tím i k ústupu obtíží až po delší době, klinika se zlepší řádově až po 3 6 týdnech, bioptické nálezy se normalizují ještě mnohem později. Prolongovanost vede obvykle k zařazení protizánětlivých léků systémových kortikosteroidů a antileukotriénů (27). Dávka a délka se musí řídit případ od případu, léčba nebývá jednoduchá ani krátká. Další nepříjemností je tendence k recidivám compliance, dodržování a účinek eliminačních či elementárních diet s přibývajícími měsíci natož roky neúprosně klesají, a to mnohdy až na úroveň pouhého placeba. V případě ztráty bílkovin do střevního lumen (exudativní enteropatie, protein-losing enteropathy) mohou být cenná vyšetření typu přítomnost alfa-1-antitrypsinu ve stolici, event. jiné vysoce specializované testy na poruchy střevní permeability. Za zvýšenou propustnost střevní sliznice je s vysokou pravděpodobností zodpovědný právě přítomný eozinofilní zánět (27). Protein indukovaná enterokolitida (FPIES Food protein-induced enterocolitis syndrome) Tato velmi zajímavá klinická jednotka má na rozdíl od předchozích EGE syndromů jednu důležitou charakteristiku: mělo by jít přece jen o něco častěji o IgE zprostředkovanou imunopatologickou reakci, resp. za FPIES by měla být aspoň v polovině případů zodpovědná alergie v užším slova smyslu (atopie). Nález specifických IgE na základní potraviny přispívá k této pozoruhodné diagnóze, nicméně negativní známky atopie diagnózu nevylučují a rozhodující zůstává poměrně typická klinika (18). Pro uniformnost etiologie, přítomnost těžkého střevního zánětu a efekt konkrétní eliminační diety se můžeme setkávat i s jinými názvy: dietary protein enterocolitis, nebo dokonce cow-milk-induced enterocolitis, soyinduced enterocolitis aj. O příčinu se ruku v ruce dělí bílkoviny kravského mléka (až 50 %), bílkoviny sójové (až 50 %), vaječného bílku, méně často jde i o drůbeží maso (kuře, krůta), lepek, ale i bílkoviny nelepkových obilovin (rýže) a jiné luštěniny. Zajímavý je vztah ABKM a alergie sójové u FPEIS plná polovina dětí s alergií na BKM reaguje i na bílkoviny sóji. Nejde ale o pravou zkříženou alergii, ale pouze o překvapivě intimní koincidenci dvou alergií (18,27). Definice FPIES zahrnuje věk, způsob stravy, klinické symptomy, jakož i přímý či nepřímý průkaz specifických IgE. FPIES postihuje děti v drtivé většině do 2 3 let věku, děti prakticky vůbec nikdy nekojené (18,19), děti na běžné kojenecké či batolecí náhradní výživě. Příznaky jsou naprosto typické profúzní zvracení (do 2 4 hodin po expozici) a excesivní průjem (do 5 8 hodin po expozici). To vede k rychlé dehydrataci, metabolickému rozvratu (hyponatremie, metabolická acidóza), hypotenzi a nezřídka i k sekundární methemoglobinemii. Stav připomíná toxickou (septickou) enteritidu, děti však mívají atopickou anamnézu a nemívají ani teploty, ani vyšší zánětlivé parametry (20). Pozor na zavádějící přítomnost krve ve 49

6 stolici, u FPEIS není tento nález žádnou výjimkou. Kultivační vyšetření je ale pochopitelně negativní, parenterální rehydratace dramaticky zlepšuje stav, realimentace bez respektování alergického principu této nemoci vede k rychlé recidivě. Vraťme se ale do předchorobí. Děti jsou nebo aspoň by měly být svou potravinovou alergií více či méně postiženy. Trpí symptomy, které se někde shrnují pod pojem protein indukované enteropatie matky upozorňují na intermitentní průjmy, na občasné zvracení (mylně považované za GERD), na nechutenství a na neprospívání. Příznaky mohou být natolik mírné, že do té doby nevedly k podrobnějšímu vyšetření a odkryjí pravou tvář problému až při pozorně brané anamnéze. K plné manifestaci FPIES může dojít zcela náhodně bez zásahu do jídelníčku dítěte, ale většinou by měla předcházet náhodná či cílená eliminace osudové potraviny (relativně krátká) a následná většinou náhodná nekontrolovaná expozice (20). Léčba musí být rychlá a razantní. Musí se čelit nebezpečí šoku z dehydratace, na prvním místě parenterální aplikací náhradních roztoků. Zcela bezpodmínečně se musí pokračovat v eliminaci příčinné potraviny. Ne vždy se však o příčinné alergii vůbec ví (zvláště na infekčních odděleních, kam jsou děti nejčastěji odesílány), neznalost základní etiopatologické podstaty se nevyplácí, obtíže se pak vrací ve stejné intenzitě. Dítě s opakovanými atakami akutní gastroenteritidy bez kultivační výtěžnosti, bez markerů infekčního zánětu, s pozitivní atopickou anamnézou (ekzém, urtikárie ) a s anamnestickými stravovacími obtížemi by mělo být odesláno k alergologovi k podrobnějšímu vyšetření včetně zacílení na možnou potravinovou senzibilizaci (27). Eliminační dieta by měla trvat do 2 až 3 let věku, pak by mělo dojít k reexpozici, lépe pod dohledem lékaře. FPEIS se po třetím roce života vyskytovat nemá, pravděpodobně díky navození imunologické rovnováhy orální tolerance. Alergická kolitida (allergic colitis) Hlavním projevem tohoto benigního onemocnění kojenců je makroskopické rektální krvácení. Neméně frekventní je pravděpodobně i krvácení mikroskopické, nicméně toto okultní krvácení je diagnostikováno víceméně náhodně, klinický stav dítěte je totiž natolik dobrý, že pro potřebná vyšetření vlastně není ani důvod. Přestože by se mělo jednat o jednu jedinou klinickou jednotku, setkáváme se v praxi se stavy krvácení, které si nakonec svým následným průběhem a nepříznivou prognózou vynutí přehodnocení původní diagnózy. Může jít jednak o prodromální projevy rozsáhlejší zánětlivé léze střevní sliznice, resp. o překryvné nemoci typu etiologicky příbuzných eozinofilních enterokolitid a protein indukovaných enterokolitid, a jednak o první projevy nespecifických střevních zánětů tzv. colitis like syndromy. Může jít také v diferenciální diagnóze o klasickou infekci anebo o krvácení nezánětlivého původu (přehlédnutá ragáda, polypy, intermitentní invaginace či volvulus, poruchy koagulace aj.). Určitou pomůckou by mohl být věk a způsob krmení dítěte. Pokud je dítě zdravé, plně kojeno a není mu více než 3 měsíce, pak jde s vysokou pravděpodobností o alergickou kolitidu. Pokud je starší půlroku a strava je pestřejší, o tuto klinickou jednotku zcela jistě nepůjde. Stejně tak přechodné období (3 6 měsíc) vyžaduje zvýšenou ostražitost a základní vyšetření včetně ultrasonografie. Prostá a benigní alergická kolitida Toto u nás na rozdíl od EE poměrně časté onemocnění se schovává díky výše zmíněným rozpakům pod mnohá synonyma eosinophilic proctocolitis (induced by food), allergic proctitis, food protein induced colitis, proctitis (bílkovinou indukovaná kolitida či proktitida), dietary protein proctitis, colitis in the breast-fed infant nebo hemorrhagic colitis in exclusively breastfed infants (kolitida plně kojeného dítěte) aj. Nejméně kontroverzní je název kolitida plně kojeného dítěte, tento název však nelze přijmout bez výhrad, alergická kolitida může totiž postihnout i malého kojence na náhradní kojenecké výživě. Ačkoliv alergická kolitida není vzácná, přesná prevalence není kupodivu známa. Dílem pro nejednoznačnost samotné definice, dílem pro rozdílnou etiologii, dílem pro prognostickou neškodnost a dílem pro řadu uniklých případů. Snaha o přesnější klasifikaci se opírá krom klinických příznaků o kolonoskopické nálezy včetně biopsie. Makro i mikroskopický nález v rektu a sigmatu (dále než na vzdálenost 5 15 cm se obvykle ani nepokračuje) je poměrně typický křehká sliznice s fokálním překrvením, aftózními ulceracemi a lymfoidní nodulární hyperplázií dle gastroenterologů tento nález vzdáleně připomíná nespecifický střevní zánět. Mikroskopicky se i zde shodně s EE hodnotí přítomnost eozinofilů, jako arbitrážní zvýšení se považuje > 6 Eo/hpf. Není však výjimkou nález Eo/hpf. Klíčové charakteristiky alergické kolitidy jsou souhrnně v tab. 4 (25). Rektální krvácení se v drtivé většině omezuje na přítomnost lehce krví zbarveného hlenu či pouhých nitek krve na jinak normální kojenecké stoličce, což je dobře známé každému praktickému lékaři pro děti a dorost (PLDD). Dítě by mělo dobře jíst a prospívat, nemělo by mít žádné bolesti, nemělo by trpět kolikami či poruchou spánku. Ani průjem (zvláště ten vodnatý) by neměl být základním projevem prosté alergické kolitidy. V praxi se však občas při nitkovitém rektálním krvácení setkáváme i s neklidem jinak prospívajícího dítěte a především s nedostatečně formovanou stoličkou (konzistence jakoby klihová, gelová, ev. mazlavá). V této fázi je potřeba vyloučit především bakteriální infekci, protože pro virové kojenecké průjmy, jmenovitě pro rotaviry a adenoviry, není přítomnost krve ve stolici typická. Patofyziologie, ale vlastně ani samotná etiologie alergické kolitidy nejsou dostatečně objasněny. Nejpravděpodobnější a úzká vazba s bílkovinami kravského mléka (BKM) byla podpořena mnohými studiemi i běžnou praxí. Tušené i potvrzované imunopatologické děje v mukóze i submukóze tračníku a rekta nesou výhradně non-ige 50

7 Tab. 4: Základní rysy alergické kolitidy (19,20) Rodinná anamnéza Věk Strava Prospívání, chování Stolička Alergologické testy Laboratoř Zánětlivé parametry Hospitalizace Kolonoskopie Eliminační dieta matky (popř. i dítěte) Tolerance stravy vyšší výskyt atopie do 2 3 měsíce věku (výjimečně do 6 měsíců věku) kojení (kolem 60 %) méně často náhradní kojenecké mléko (kravské mléko, sója) normální, občas mírný neklid krev (čerstvá v podobě nitek nebo krví lehce zabarveného hlenu) výjimečně opticky masivnější krvácení stolička by měla být jinak normální, méně často průjem (kašovitý) nepřítomnost IgE zprostředkované alergie (SPT, spec. IgE negativní) není výjimkou lehká chudokrevnost, někdy eozinofilie, vzácně přechodná hypoalbuminémie nízké není nutná jen výjimečně, pro praxi není nutná (nejdříve po 1. m. přetrvávání nálezu nebo při komplikacích) obvykle bílkoviny kravského mléka (BKM), někdy i sója, mouka aj. ústup krvácení do hodin, nicméně delší trvání dg nevylučuje tolerance veškeré stravy (včetně BKM) nejpozději do 1 roku věku, často i mnohem dříve charakteristiku (selhání T-regulačních lymfocytů, aktivita BKM-antigen specifických TH2 lymfocytů, zvýšená migrace a aktivita eozinofilů, účast epitelu i žírných buněk). Možná ale jde pouze o opožděné navození orální tolerance k nejobvyklejší kojenecké náhradní potravině ke kravskému mléku (a v Asii k sójovým náhradám) a T- regulační lymfocyty si po přechodném zaváhání nakonec v prezentaci antigenu přeci jen sjednají pořádek. Ať tak či tak, určitá forma alergie na BKM (ABKM) velmi brzy opět vyhasíná, takže mnohé děti opětovnou expozici snesou již po prvním měsíci eliminačních diety. Dieta se však obvykle drží poněkud déle (až 6 měsíců), rozhodně se má a také ve většině případů i dá ukončit mezi měsícem věku. Na druhou stranu existují vážené studie, které účast BKM na etiologii alergické kolitidy popírají. Finští autoři (26) nedávno publikovali studii s 40 kojenci (průměr věkový 2,7 měs., 68 % plně kojeno), s krví ve stolici. U 38 % byl přítomen ekzém, nebylo však zvýšené zastoupení atopie (specif. IgE i SPT). Všem byla provedena diagnostická kolonoskopie. Téměř u poloviny dětí byl nález na sliznici normální, což je ve shodě s výsledky jiných studií (25). Polovina dětí byla řešena dietou bez BKM, polovině byla ponechána předchozí strava. Dieta bez BKM neměla vliv na snížení počtu dnů a stolic s krví. ABKM potvrdili eliminačně-expozičním testem pouze v 18 %, ve 20 % se potvrdila přítomnost virových partikulí (elektronový mikroskop adenoviry, rotaviry, enteroviry), u 38 % případů vyšla pozitivní bakteriologická kultivace (8 zlatý stafylokok, 4 clostridium difficile, 2 kvasinky, 1 campylobakter), nicméně se tato flóra zásadně nezměnila ani po vymizení příznaků. V 1 roce věku byly všechny děti zdravé, plně prospívající. U 7 dětí přetrvávala ABKM, u 5 dětí se senzibilizace rozšířila i na jiné potraviny. V této studii se tedy účast ABKM na etiologii alergické kolitidy potvrzuje mnohem méně, než je všeobecné povědomí anebo než publikují jiné studie (25). Nesmíme zapomenout ani na údaj neporušené sliznice bezmála u poloviny dětí, takže o žádnou kolitidu ani nešlo a nepůjde. Minimálně tedy v polovině případů jsou diety víc než zbytečné, což je pro nás lékaře velmi zavazující zjištění. Měli bychom proto léčit s rozvahou, neléčit za každou cenu pouhý self-limiting příznak, ale především dítě. Dietní zásah zvláště v kojeneckém věku je zásahem zásadním a vážným, můžeme lehkomyslně urychlit ukončení laktace, můžeme rovněž nevědomky přihlížet plíživé malnutrici, můžeme zkrátka způsobit více škody než užitku. Než nasadíme jakoukoli dietu, odpovězme si na otázku, zda je vůbec nutná? Neschováváme se za rozptýlení obav vystrašených rodičů? Známý je fakt obtížné obhajoby nicnedělání, byť je pro pacienta kolikrát šetrnější a v případě prosté alergické kolitidy možná i jediné správný. Netaktické je také zbrklé indikovat kolonoskopie, ke které by měl být dán pokyn nejdříve až po 1 měsíci, pokud krev ze stolice nezmizí (26). Přes všechny pochybnosti je léčbou první volby eliminace BKM. V případě kojení začneme pochopitelně dietou u matky kojící matka vynechá i sýry, jogurty, resp. veškeré potraviny s obsahem jakéhokoli i stopového množství BKM (27,28). Musí se proto pečlivě číst etikety. Zároveň je potřeba nahradit vápník kojící matka potřebuje více než 1000 mg vápníku denně. V naprosto výjimečných případech se musí přerušit či dokonce ukončit kojení. Důvod tak vysoké imunogenicity mateřského mléka hledejme jen v oblasti spekulací, odvážné tvrzení o možné alergii na samotné mateřské mléko, resp. o možné alergii na lidské bílkoviny se nicméně začíná opírat 51

8 o skutečné kazuistiky. V případě diety již nekojeného či dokrmovaného dítěte se přechází na speciální kojeneckou výživu, kde je bílkovina kravského mléka vysoce hydrolyzována (ehf extensively hydrolyzed formula) (29). Na českém trhu jsou k dispozici pouze ehf, kde vysoce hydrolyzovanou bílkovinou je syrovátka. Přitom mnohé citace se opírají o velmi dobrý účinek (dokonce až v 80 %) ehf na bázi kaseinu. Ve výjimečných případech (5 10 %) je potřeba přikročit k podávání preparátu s volnými aminokyselinami (AAF amino acid formule), tedy k Neocate (28). Pro tuto léčbu rezervujeme děti, u kterých selhaly ehf (do 7 až14 dní) a krom krve ve stolici objevíme i varovné klinické či laboratorní známky zánětu a sekundární malabsorbce. Pak se ovšem nabízí logická otázka, zda se ještě stále jedná o prostou alergickou kolitidu. Invazivním vyšetřením se v tomto případě nejspíš nevyhneme. Po dobře zvolené matčině dietě mizí krev ze stolice dítěte u prosté alergické kolitidy do hodin. Z klinické praxe tomu tak bývá minimálně u 50 % případů. Ale pokud nález krve ve stolici přetrvává, nemusí jít ještě o chybnou diagnózu. Může to znamenat nedostatečně dodržovanou dietu (pozor na skrytý výskyt BKM), nebo jde o intoleranci (přecitlivělost) i jiných potravin, na druhém místě se proto pokusme o eliminaci sóji (po 7 až 14 dnech), popřípadě mouky tam, kde sója netvoří základ matčina jídelníčku. I u nekojeného dítěte může přetrvávání nálezu signalizovat vysokou senzibilizaci vzhledem k jednostranné stravě pouze k BKM a tím vynucený přechod z ehf na AAF. Pokud se vyčerpali všechny dietně-konzervativní možnosti, kontakt dětského gastroenterologa je nezbytný. Při dobrém klinickém stavu dítěte k tomu dochází mezi 1 3 měsícem od prvních projevů krvácení. Maximálně z 1 2 % původně diagnostikované alergické kolitidy se vyvine některá z dětských forem nespecifického střevního zánětu. Tato u dětí závažná a naštěstí velmi vzácná diagnóza však nepadne z mnoha důvodů před 1 rokem života. Závěr S eozinofily asociovaná onemocnění GIT je skupina nemocí relativně velmi mladá, skupina nemocí 21. století. V mnohých případech je dobře znám spouštěč, méně tak patofyziologická podstata samotného eozinofilního zánětu. Vážnost situace podtrhuje vysoké procento postižení v nejmenších věkových kategoriích a nekontrolovatelné narůstání incidence. Můžeme pozorovat i velmi vážné průběhy, přechody jedné klinické jednotky v druhou, recidivy a rezistenci na terapii. Úkolem dneška je na tuto heterogenní skupinu pomyslet, diagnostikovat a včas zahájit preventivní, dietní a léčebná opatření. Jen tak můžeme zabránit vážným následkům, včetně těžko napravitelné poruchy růstu a vývoje. LITERATURA 1. Liacouras CA, Collins MH, Gupta SK, Justinich C, Putnam PE, Bonis P, Hassall E, Straumann A, Rothenberg ME. First International Gastrointestinal Eosinophil Research Symposium (FIGERS) Subcommittees Eosinophilic esophagitis in children and adults: a systematic review and consensus recommendations for diagnosis and treatment. Gastroenterology Oct; 133(4): Straumann A, Simon HU. Eosinophilic esophagitis: escalating epidemiology? J Allergy Clin Immunol 2005; 115: Noel RJ, Putnam PE, Rothenberg ME. Eosinophilic esophagitis. N Engl J Med 2004; 351: Sant Anna AM, Rolland S, Fournet JC et al. Eosinophilic esophagitis in children: symptoms, histology, and ph probe results. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004; 39: Liacouras CA, Spergel JM, Ruchelli E et al. Eosinophilic esophagitis: a 10-year experience in 381 children. Clin Gastroenterol Hepatol 2005; 3: Potter JW, Saeian K, Staff D et al. Eosinophilic esophagitis in adults: an emerging problem with unique esophageal features. Gastrointest Endosc 2004; 59: Simon D, Marti H, Heer P et al. Eosinophilic esophagitis is frequently associated with IgE-mediated allergic airway diseases. J Allergy Clin Immunol 2005; 115: Roy-Ghanta S, Larosa DF, Katzka DA. Atopic characteristics of adult patients with eosinophilic esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol May; 6(5): Sugnanam KK, Collins JT, Smith PK, Connor F, Lewindon P, Cleghorn G, Withers G. Dichotomy of food and inhalant allergen sensitization in eosinophilic esophagitis. Allergy Nov; 62(11): Onbasi K, Sin AZ, Doganavsargil B et al. Eosinophil infiltration of the oesophageal mucosa in patients with pollen allergy dutiny the season. Clin Exp Allergy 2005; 35: Markowitz JE, Spergel JM, Ruchelli E et al. Elemental diet is aneffective treatment for eosinophilic esophagitis in children and adolescents. Am J Gastroenterol 2003; 98: Kagalwalla AF, Sentongo TA, Ritz S et al. Effect of six-food elimination diet on clinical and histologic outcomes in eosinophilic esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4: Spergel JM. Eosinophilic esophagitis in adults and children: evidence for a food allergy component in many patients. Curr Opin Allergy Clin Immunol Jun; 7(3): Spergel JM, Shuker M. Nutritional management of eosinophilic esophagitis. Gastrointest Endosc Clin N Am Jan; 18(1): Rothenberg ME. Eosinophilic gastrointestinal disorders (EGID). J Allergy Clin Immunol 2004; 113: Noel RJ, Putnam PE, Collins MH et al. Clinical and immunopathologic effects of swallowed fluticasone for eosinophilic esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2004; 2: Konikoff MR, Noel RJ, Blanchard C et al. A randomized, doubleblind, placebo-controlled trial of fluticasone propionate for pediatric eosinophilic esophagitis. Gastroenterology 2006;131: Nowak-Wegrzyn A, Sampson HA, Wood RA, Sicherer SH. Food protein-induced enterocolitis syndrome caused by solid food proteins. Pediatrics 2003: 111: Sicherer SH. Food protein-induced enterocolitis syndrome: case presentations and management lessons. J Allergy Clin Immunol 2005: 115:

9 20. Murray KCD. Dietary protein intolerance in infants with transient methemoglobinemia and diarrhea. J Pediatr 1993: 122: Sicherer SH. Clinical Aspects of Gastrointestinal Food Allergy in Childhood. Pediatrics June; 111 (6): Spergel JM, Beausoleil JL, Mascarenhas M, Liacouras CA. The use of skin prick tests and patch tests to identify causative foods in eosinophilic esophagitis. J Allergy Clin Immunol 2002: 109: Khan S, Orenstein SR. Eosinophilic gastroenteritis masquerading as pyloric stenosis. Clin Pediatr (Phila) 2000: 39: Moon A, Kleinman RE. Allergic gastroenteropathy in children. Ann Allergy Asthma Immunol 1995: 74: Xanthakos SA, Schwimmer JB, Melin-Aldana H, Rothenberg ME, Witte DP, Cohen MB. Prevalence and outcome of allergic colitis in healthy infants with rectal bleeding: a prospective cohort study. J Pediatr Gastroenterol Nutr Jul; 41(1): Arvola T, Ruuska T, Keränen J, Hyöty H, Salminen S, Isolauri E. Rectal bleeding in infancy: clinical, allergological, and microbiological examination. Pediatrics Apr; 117(4): e Maloney J, Nowak-Wegrzyn A. Educational clinical case series for pediatric allergy and immunology: allergic proctocolitis, food protein-induced enterocolitis syndrome and allergic eosinophilic gastroenteritis with protein-losing gastroenteropathy as manifestations of non-ige-mediated cow s milk allergy. Pediatr Allergy Immunol Jun; 18(4): Sampson HA, Anderson JA. Summary and recommendations: classification of gastrointestinal manifestations due to immunologic reactions to foods in infants and young children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2000: 30: S Makinen-Kiljunen S, Plosila M. A father s IgE-mediated contact urticaria from mother s milk. J Allergy Clin Immunol 2004: 113: Eigenmann PA, Beyer K, Wesley Burks A, Lack G, Liacouras CA, Hourihane JO, Sampson HA, Sodergren E. New visions for food allergy: an ipac summary and future trends. Pediatr Allergy Immunol Aug ; 19 Suppl 19: prim. MUDr. Martin Fuchs Dětské oddělení FN Na Bulovce Budínova 2 Praha Věnováno k 80. narozeninám prof. MUDr. Václava Špičáka, CSc. 53

Alergie na bílkovinu kravského mléka

Alergie na bílkovinu kravského mléka Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/035/073 Alergie na bílkovinu kravského

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

alergie na složky potravy SVOBODA Petr Ambulance estetické dermatologie, Pekařská 3, Brno

alergie na složky potravy SVOBODA Petr Ambulance estetické dermatologie, Pekařská 3, Brno alergie na složky potravy SVOBODA Petr Ambulance estetické dermatologie, Pekařská 3, 602 00 Brno alergie na potraviny - definice Imunologicky zprostředkovaný vedlejší účinek po požití potravy. alergie

Více

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Simona Bělohlávková a kolektiv řešitelů Jarní konference Siemens Healthcare, s.r.o. 13.4.2016, Olomouc Prevalence potravinové alergie 3% 3% 14% Dospělí:

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Zdravotní stav Výsledky studie Zdraví dětí 2016 u dětí Úvod Prevalenční dotazníkové šetření nazvané Studie

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

Potravinová alergie v dospělosti

Potravinová alergie v dospělosti Potravinová alergie v dospělosti Simona Bělohlávková Martin Fuchs Medicína pro praxi XII.kongres praktických lékařů a sester Praha, 17.9.2015 PA je nežádoucí reakce způsobená specifickou imunitní odpovědí

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

Potravinový alergický pochod

Potravinový alergický pochod Prehľadové články 205 Potravinový alergický pochod MUDr. Martin Fuchs Immunoflow, s. r. o., Praha Potravinová alergie (PA) postihuje okolo 2 3 % světové populace, s výjimkou malých dětí do 3 let věku.

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn.: SUKLS150668/2014 Vyřizuje/linka: Mgr. Eva Forgáčová

Více

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3. Eozinofilní kolitida Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1 1 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.LFUK, Praha Úvod 29 -letý pacient byl přeložen z jiného pracoviště

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec

MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Helicobacter pylori u dětí MUDr. Miroslav Toms Dětské odd. Jindřichův Hradec Bakterie H.pylori 1 leden 2003 MUDr.Miroslav Toms 4 Bakterie H.pylori 2 G-neg spirální mikroaerofilní tyčka Adaptace na kyselé

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS115022/2013 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

8 Prognóza potravinové alergie - vyhasínání, perzistence i alergicky pochod Geneticky modifikované organismy

8 Prognóza potravinové alergie - vyhasínání, perzistence i alergicky pochod Geneticky modifikované organismy Obsah Obecná část 1 Potravinová alerg ie... 13 1.1 Úvod...13 1.2 Prevalence potravinové alergie (Evropa, USA): m etaanalýzy... 14 1.3 Prevalence potravinové alergie v České republice... 20 1.4 Genetika

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Zařazov azování alergiků do pracovního procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Pachnerovy dny

Více

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie a výživa Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie na bílkovinu kravského mléka Co je alergie? Nepřiměřená reakce

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Alergeny v potravinách

Alergeny v potravinách Alergeny v potravinách Simona Bělohlávková Celostátní odborná konference Potraviny v hysterii IKEM, 14.10.2015 Potravinová alergie v hysterii 7 x jinak Simona Bělohlávková Celostátní odborná konference

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Sušená kojenecká a dětská výživa

Sušená kojenecká a dětská výživa Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie Sušená kojenecká a dětská výživa IVA projekt 2014/FVHE/2340/036 Bc. Lenka Bernatíková Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

Více

BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ

BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ BEZMLÉČNÁ DIETA Proč? alergie na bílkovinu kravského mléka laktózová intolerance potravinová ALERGIE x potravinová INTOLERANCE = odlišné klinické jednotky!!! ALERGIE NA BKM

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children

Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children Eosinophil Cationic Protein as a Marker of Diagnosis and Therapy of Asthma in Children VÁCLAVA GUTOVÁ Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň SOUHRN Diagnostikování astmatu je někdy obtížné, zvláště u

Více

Eozinofilní kolitida aneb Když mléko léčí. MUDr.Magdalena Rohanová, NJIP 56, PeK FN Brno

Eozinofilní kolitida aneb Když mléko léčí. MUDr.Magdalena Rohanová, NJIP 56, PeK FN Brno Eozinofilní kolitida aneb Když mléko léčí MUDr.Magdalena Rohanová, NJIP 56, PeK FN Brno Eozinofilní kolitida - úvod vzácná forma primárního eozinofilního onemocnění GIT incidence a prevalence není přesně

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. ulkas/fotky&foto

Více

CoMiSS. Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka

CoMiSS. Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka The Cow s Milk-related Symptom Score CoMiSS Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka Přečtěte si, jak rozpoznat alergie na bílkovinu kravského mléka u kojenců a

Více

Diagnostika a dispenzarizace chorob GIT Jan Trna

Diagnostika a dispenzarizace chorob GIT Jan Trna Diagnostika a dispenzarizace chorob GIT Jan Trna Diagnostika Organické choroby x funkční choroby Endoskopie + zobr. metody x metody funkčního vyšetřování Nejčastější symptomy Horní GIT Dolní GIT Pyróza

Více

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NEŽÁDOUCÍ

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NEŽÁDOUCÍ NEŽÁDOUCÍ REAKCE NA POTRAVINY Mgr. Jana Petrová POTRAVINOVÁ INTOLERANCE Potravinová nesnášenlivost Nežádoucí reakce na potraviny, které nejsou vyvolány imunitními mechanizmy Mechanizmem může být: metabolický

Více

INFEKCE CLOSTRIDIUM DIFFICILE U IBD NEMOCNÝCH. Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice

INFEKCE CLOSTRIDIUM DIFFICILE U IBD NEMOCNÝCH. Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice INFEKCE CLOSTRIDIUM DIFFICILE U IBD NEMOCNÝCH Z. Šerclová, Nemocnice Hořovice Incidence CDI u IBD nemocných 5-17% 1-7,7 % ambulantní i hospitalizovaní pp. s IBD hospitalizovaní s CD 2,8-11,1% hospitalizovaní

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

Informace o označování alergenů ve školní jídelně

Informace o označování alergenů ve školní jídelně Vážení rodiče,vážení strávníci, Informace o označování alergenů ve školní jídelně Od 13. 12. 2014 musí být součástí jídelního lístku i informace o alergenech obsažených v jídle. Odvolání na legislativu:

Více

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň

Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy. M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň Indikační kritéria pro imunoterapii hmyzími jedy M. Vachová, P. Panzner a kol. ÚIA FN Plzeň 1. Alergie na jed blanokřídlého hmyzu. 2. Imunoterapie hmyzím jedem. 3. Indikační kritéria imunoterapie. Doporučený

Více

Potravinová alergie. Úvod a patofyziologie PA. MUDr. Martin Fuchs FN Bulovka, Praha. kofaktory alergické reakce

Potravinová alergie. Úvod a patofyziologie PA. MUDr. Martin Fuchs FN Bulovka, Praha. kofaktory alergické reakce MUDr. Martin Fuchs FN Bulovka, Praha Potravinová alergie Souhrn: Potravinová alergie (PA) je klinický projev senzibilizace (přecitlivělosti) vůči potravinovým alergenům obvykle jde o složitější bílkoviny

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň ALERGICKÁ RÝMA MUDr. Ester Seberová Alergologická ambulance, Plzeň Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů

Více

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků

KLINICKÁ STUDIE Biopron 9. Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem. Krátké shrnutí výsledků KLINICKÁ STUDIE Biopron 9 Účinek probiotických bakterií při léčbě dětí s akutním průjmem Krátké shrnutí výsledků Typ studie Místo realizace randomizovaná, placebem kontrolovaná Klinika dětských infekčních

Více

Potravinová alergie chyťme ji včas

Potravinová alergie chyťme ji včas » Potravinová alergie bývá u malých dětí vůbec prvním ze skupiny tzv. atopických onemocnění. julief514/fotky&foto Potravinová alergie chyťme ji včas Potravinová alergie bývá u malých dětí vůbec prvním

Více

VNL. Onemocnění bílé krevní řady

VNL. Onemocnění bílé krevní řady VNL Onemocnění bílé krevní řady Změny leukocytů V počtu leukocytů Ve vzájemném zastoupení morfologických typů leukocytů Ve funkci leukocytů Reaktivní změny leukocytů Leukocytóza: při bakteriální infekci

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Výskyt alergických onemocnění u dětí v Moravskoslezském kraji

Výskyt alergických onemocnění u dětí v Moravskoslezském kraji Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí Subsystém 6 Výskyt alergických onemocnění u dětí v Moravskoslezském kraji Porovnání výsledků studie 2015 s celostátním

Více

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/001/004 Alergická rýma Autor: MUDr.

Více

Mléko - intolerance laktózy a alergie

Mléko - intolerance laktózy a alergie Mléko - intolerance laktózy a alergie Eliška Kopelentová Národní zemědělské muzeum Praha, 19.4.2018 Mléko prospěšná potravina většina osob mléko a mléčné výrobky bez problémů toleruje mléko je důležitým

Více

Použití komponent v diagnostice alergií

Použití komponent v diagnostice alergií Použití komponent v diagnostice alergií RNDr. Petr Šotkovský, Ph.D. Tel.: +420 724 756 980 Email: petr.sotkovsky@thermofisher.com ImmunoCAP Směsi 80 Extrakty přes 600 Komponenty přes 100 Značení komponent

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce

SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM. MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce SOUČASNOST A BUDOUCNOST VAKCINACE PROTI ROTAVIRŮM MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. Infekční klinika FN na Bulovce Rotaviry Foto: J. Schramlová Kompletní rotaviry a jejich fragmenty (šipka)( Foto: J. Schramlová

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

Laboratorní diagnostika potravinové alergie

Laboratorní diagnostika potravinové alergie Laboratorní diagnostika potravinové alergie Martin Liška Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň-Lochotín Základní pojmy Nežádoucí reakce na potraviny (NRP) = pojem, zahrnující celou řadu reakcí na potraviny,

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

ASTMA OD DĚTSTVÍ DO DOSPĚLOSTI

ASTMA OD DĚTSTVÍ DO DOSPĚLOSTI ASTMA OD DĚTSTVÍ DO DOSPĚLOSTI Petr Pohunek Lektor ČIPA o.p.s. Respiratory forum, Praha, 25.11.2016 2 Prezentace je podporována firmou TEVA Pharmaceuticals ČR, s.r.o. 3 Průduškové astma Chronické heterogenní

Více

Zkřížená alergie. MUDr.Květuše Ettlerová Ambulance alergologie a klinické imunologie Hradec Králové

Zkřížená alergie. MUDr.Květuše Ettlerová Ambulance alergologie a klinické imunologie Hradec Králové Zkřížená alergie MUDr.Květuše Ettlerová Ambulance alergologie a klinické imunologie Hradec Králové Podstata zkřížené alergie: Zkřížená alergie vzniká na základě podobnosti alergenů. To znamená, že musí

Více

OPTIMÁLNÍ DÉLKA VÝLUČNÉHO KOJENÍ

OPTIMÁLNÍ DÉLKA VÝLUČNÉHO KOJENÍ Strategie zavádění nemléčných příkrmů 1 2 3 4 5 U zdravého prospívajícího kojence je doporučováno výlučné kojení do ukončeného 6. měsíce (6M). Některé děti výlučně kojené do 6M mohou mít snížené zásoby

Více

Jana Bednářová. Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno

Jana Bednářová. Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno Aktuální klinická a laboratorní kritéria pro diagnostiku neuroborreliózy Jana Bednářová Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno European Journal of Neurology 2010, 17: : 8 16 EFNS guidelines on the diagnosis

Více

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie

Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie Progrese HIV infekce z pohledu laboratorní imunologie 1 Lochmanová A., 2 Olbrechtová L., 2 Kolčáková J., 2 Zjevíková A. 1 OIA ZÚ Ostrava 2 klinika infekčních nemocí, FN Ostrava HIV infekce onemocnění s

Více

Přecitlivělost (hypersenzitivita) na kravské mléko Alergie a intolerance

Přecitlivělost (hypersenzitivita) na kravské mléko Alergie a intolerance Přecitlivělost (hypersenzitivita) na kravské mléko Alergie a intolerance Cow milk hypersensitivity Allergy and Intolerance MARTIN FUCHS Dětské oddělení FN Na Bulovce, Praha SOUHRN Nežádoucí reakce na kravské

Více

MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové. RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha

MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové. RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha MUDr. Eva Míčková, ONH, Hradec Králové MUDr. Vlasta Štěpánová Ph.D., ÚKM FN a LF UK Hradec Králové RNDr. Jana Schramlová CSc., CLČ/OML, SZÚ, Praha Symptom průjem.. NN? Více vodnatých nebo kašovitých stolic

Více

5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha

5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet. Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha 5 omylů (problémů) center BL dle revizí VZP a jak jim předcházet Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE, Praha Úvod Provádění revizí je zákonnou povinností ZP ( 4 zákona č.

Více

Diferenciální diagnostika proktitidy. Jan Šťovíček

Diferenciální diagnostika proktitidy. Jan Šťovíček Diferenciální diagnostika proktitidy Jan Šťovíček Proktitida Tématem sdělení proktitida v užším slova smyslu Zánětlivé změny sliznice nad linea dentata do cca 15cm rekta. Typické příznaky proktitidy Pocit

Více

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň Proč stoupá počet alergiků? Proč je tolik dětí s ekzémem? Proč je naše dítě alergické, když my nejsme? Antibiotika?

Více

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci. reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/ Implementace laboratorní medicíny do systému vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0088 KLINICKÁ MIKROBIOLOGIE Klinická mikrobiologie je medicínský obor - pojítko mezi

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Kazuistiky. Sedm kroků potravinové alergie. MUDr. Martin Fuchs

Kazuistiky. Sedm kroků potravinové alergie. MUDr. Martin Fuchs MUDr. Martin Fuchs Imunologická a alergologická ambulance, Immunoflow s.r.o., Praha Souhrn Fuchs M.. Remedia 2013; 23: 361 366. Potravinová alergie je alergologickým fenoménem posledních 20 30 let. Může

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2010

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 6. 211 33 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 21 Activity in branch gastroenterology in the CR in the year

Více

Recidivující krvácení u pacienta s Crohnovou chorobou tenkého střeva a ileoceka

Recidivující krvácení u pacienta s Crohnovou chorobou tenkého střeva a ileoceka Recidivující krvácení u pacienta s Crohnovou chorobou tenkého střeva a ileoceka Úvod Závažné, život ohrožující krvácení z GIT s nutností chirurgické intervence při IBD onemocnění se vyskytuje v 0.3 % případů

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc.

CELIAKIE. MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. CELIAKIE MUDr. Denisa Pavlovská, Doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. MUDr. Helena Masaříková LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno LF MU, Klinika dětské radiologie, FN Brno DEFINICE celoživotní, geneticky

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ. T. Vaňásek (Hradec Králové)

Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ. T. Vaňásek (Hradec Králové) Přínos farmakokinetického monitorování pro optimalizaci biologické léčby ISZ T. Vaňásek (Hradec Králové) Farmakokinetické monitorování BL Biologická léčba Cílená modifikace imunitní reakce spojené s patogenezí

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Potravinové alergie z pohledu alergologa

Potravinové alergie z pohledu alergologa Eliška Kopelentová 1, 2, Eva Vernerová 2 ¹Ambulance alergologie a klinické imunologie, ON Kolín ²Ústav imunologie 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice UK a FN Motol, Praha AKTUÁLNÍ FARMAKOTERAPIE Potravinové

Více

Definice. celiakální sprue, Herterova choroba, netropická sprue. primární komplexní malabsorpční syndrom

Definice. celiakální sprue, Herterova choroba, netropická sprue. primární komplexní malabsorpční syndrom Hejmalová Michaela Definice celiakální sprue, Herterova choroba, netropická sprue primární komplexní malabsorpční syndrom chronické zánětlivé onemocnění sliznice tenkého střeva projevující se malabsorpcí

Více

Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci:

Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci: Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci: 1. Otázka: Proč je histamin monoamin odbouráván diaminooxidázou a ne monoaminooxidázou? Odbourávání histaminu v buňkách střevní sliznice diaminooxidasou

Více

Nežádoucí reakce na jodové kontrastní látky možnosti alergologické diagnostiky a preventivních opatření

Nežádoucí reakce na jodové kontrastní látky možnosti alergologické diagnostiky a preventivních opatření Nežádoucí reakce na jodové kontrastní látky možnosti alergologické diagnostiky a preventivních opatření Sedláčková L. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a Centrum alergologie a klinické

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2009

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 6. 21 26 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 29 Activity in branch gastroenterology in the CR in the year

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Crohnova choroba. Bartušek D. Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno Bohunice a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Crohnova choroba. Bartušek D. Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno Bohunice a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Crohnova choroba Bartušek D. Klinika radiologie a nukleární medicíny FN Brno Bohunice a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno Crohnova choroba: Crohnova nemoc je chronický nespecifický zánět střeva

Více