Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Výzva k pdání nabídky Zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: NOSTA-HERTZ spl. s r.. Perucká 61/ Praha IČ: V Praze dne 8. července 2011 Zadavatel níže uvedené zakázky zadávané v suladu s prjektvu příručku OPPA, čísl vydání 1.7 účinné d 1. března 2011 Výběr ddavatele vzdělávacích služeb pr prjekt Kmplexní vzdělávací prgram na pdpru adaptability a zvyšvání kvalifikace zaměstnanců žadatele a partnerů v bru služeb ve stavebnictví VYZÝVÁ zájemce výše uvedenu zakázku na nákup služeb k pdání nabídky. Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 1 z 21

2 O B S A H 1 Předmět plnění, cíle plnění, předpkládaná hdnta zakázky Dba a míst plnění zakázky Smluvní pdmínky Kvalifikace uchazečů Plnění pmcí subddavatele, sdružení uchazečů Způsb zpracvání nabídkvé ceny Pkyny pr zpracvání nabídky Kritéria hdncení nabídek Lhůta a míst pr pdání nabídek Variantní řešení Přílhy zadávací dkumentace Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 2 z 21

3 Název zakázky: Název prjektu: Reg. čísl prjektu: Výběr ddavatele vzdělávacích služeb pr prjekt Kmplexní vzdělávací prgram na pdpru adaptability a zvyšvání kvalifikace zaměstnanců žadatele a partnerů v bru služeb ve stavebnictví Kmplexní vzdělávací prgram na pdpru adaptability a zvyšvání kvalifikace zaměstnanců žadatele a partnerů v bru služeb ve stavebnictví CZ.2.17/1.1.00/33175 Předmět zakázky Nákup služeb Identifikační údaje zadavatele: Název / bchdní firma: IČ/ DIČ : NOSTA-HERTZ spl. s r / CZ Adresa sídla / místa pdnikání: Osba právněná za zadavatele jednat: Kntaktní sba zadavatele: Perucká 61/13, Praha Ing. Ivan Hurník, jednatel Dagmar Augustinvá Osba právněná jednat za zadavatele ve věci zakázky: Kntaktní sba pr zadávací řízení: CPS cnsulting, s.r.., IČ: Bc. Lenka Těšínská Telefn, fax: , Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 3 z 21

4 1 Předmět plnění, cíle plnění, předpkládaná hdnta zakázky Cíle prjektu Cíl prjektu spčívá ve zvyšvání a rzvji znalstí v blasti řízení a kmunikačních a týmvých dvednstí zaměstnanců půsbících u žadatele a partnerů prjektu. Celkvým záměrem prjektu je dsažení vyšší úrvně znalstí a dvednstí zaměstnanců, které přispějí ke zkvalitnění a zefektivněni jejich pracvníh výknu a uspkjení. Sučasně i realizace kmplexníh vzdělávání, umžněná prstřednictvím prjektvé pdpry, pskytne cenné zkušensti, praktické pznatky a přípravu pracvníku způsbilých k zajištění a výknu interních vzdělávacích aktivit zaměřených na šklení nvých zaměstnanců a nástupců p uknčení prjektu. Udržitelnst prjektu: Cílem prjektu je vybudvat silný klektiv prfesinálů, kteří budu schpni pracvat jak samstatně, tak i týmu, a kteří budu d buducna schpni svje znalsti a dvednsti dále rzvíjet a zárveň je předávat mladším splupracvníkům u zadavatele. Cílvu skupinu jsu zaměstnanci žadatele a partnerů prjektu, kteří půsbí na pzicích vyššíh a středníh managementu a dále výknní pracvníci, kteří se zúčastní jedntlivých vzdělávacích aktivit, dbrně zaměřených na dvednsti a znalsti s hledem na zastávanu pracvní pzici. D vzdělávacích aktivit se zapjí celkem 43 pracvníků: 3 zaměstnanci na pzici vyšší management, 6 zaměstnanců na pzici střední management, 34 zaměstnanců jak výknní pracvníci. Předpkládaná hdnta zakázky: Celkvá předpkládaná hdnta zakázky činí ,- Kč bez DPH. Předpkládané hdnty pr jedntlivé části: 1. Část SOFTSKILLS ,- Kč bez DPH 2. Část ODBORNÉ ZNALOSTI ,- Kč bez DPH 3. Část BACKOFFICE DOVEDNOSTI ,- Kč bez DPH 4. Část JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI ,- Kč bez DPH 5. Část ADMINISTRACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ,- Kč bez DPH Předmět plnění: Předmětem plnění je zajištění níže uvedených vzdělávacích aktivit. Cílem jedntlivých kurzů je praktická aplikace získaných znalstí a dvednstí v praxi. Důležitý je individuální přístup a kreativita při řešení knkrétních situací jak v blasti sftskills, tak v blasti dbrné. Všechny kurzy budu zaknčeny zkušku a získáním certifikátu při 80% úspěšnsti při zkušce. 1 den trvání kurzu = 8 vyučvacích hdin p 60 min. s přestávku na běd. U jazykvých kurzů trvá jedna vyučvací hdina 45 minut. Předmět plnění je rzdělen na 5 částí. Uchazeči jsu právnění pdat nabídku pr jednu, více či všechny části. Pr každu část bude uzavřena samstatná smluva. Specifikace předmětu plnění 1. Část - SOFTSKILLS 1.1 Management - Management Pjetí managementu Zásady a principy řízení - Řízení a vedení týmů a jedntlivců Budvání a restrukturalizace týmů Výběr a příprava nástupců, práce s talenty Výběr, rzvj, mtivace a dměňvání pdřízených Knflikty v týmu a mezi týmy Prevence knfliktů Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 4 z 21

5 Vzájemná kmunikace Práce s dhdami - Příprava, rganizace a vedení jednání a prad Efektivita Od ptřeby k cíli Řízení času a rle mderátra Plusy a delty Rle mderátra - Rzhdvání a plánvání Stanvvání vizí, strategií a cílů Plánvání, krdinace, kntrla a vyhdncvání - Delegvání a cuchvání Principy jedntlivých typů řízení (Od direktivy p cuchvání) Principy a přínsy cuchvání Délka trvání kurzu: 20 dní Pčet účastníků: 12 = 2 skupiny (6 účastníků) p 10 dnech Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část cca 1:1, pslední den zkuška 1.2 Timemanagement - Principy I.-III. Generace Timemanagementu Zásady a principy jedntlivých generací Oklnsti a suvislsti vývje přístupů - Time management IV. Generace Principy a zásady IV.generace Sebepznání a sebeuvědmění Pdstata Nástrje Vedení sama sebe Pdstata Nástrje Řízení svéh času Pdstata Nástrje Délka trvání kurzu: 18 dní Pčet účastníků: 12 = 2 skupiny (6 účastníků) p 9 dnech Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část 1:2, pslední den zkuška 1.3. Kmunikace - Obecné zásady kmunikace - Frmy kmunikace - Kmunikační techniky Typy tázek, kladení tázek a využití dpvědí Práce s infrmacemi Aktivní nasluchání a pzrvání Neverbální a paraverbální kmunikace Přesvědčvací a dtazvací techniky - Pdpůrné kmunikační dvednsti Osbnstní typlgie Oceňvání prtistrany Zvládání námitek a manipulací Asertivní dvednsti Win-win jednání Nenásilná kmunikace Délka trvání kurzu: 24 dní Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 5 z 21

6 Pčet účastníků: 29 = 4 skupiny (7-8 účastníků) p 6 dnech Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část 1:2, pslední den zkuška 2. Část ODBORNÉ ZNALOSTI 2.1 Prjektvé řízení ve výstavbě - Prjektvé řízení becně Zásady prjektvéh řízení Typy prjektvéh řízení Struktura prjektvéh řízení Technická pdpra prjektvéh řízení - Prjektvé řízení stavebních prjektů Definvání prjektu Identifikace investiční příležitsti Studie prveditelnsti Stanvení výnsnsti prjektu a vlastních zdrjů Rzhdnutí realizaci prjektu Plánvání prjektu Návrhu prjektu -studie Prjektvá dkumentace DUR DSP Tendrvá dkumentace Prváděcí dkumentace Cst managemant Harmngram prjektu Realizace prjektu Organizace prjektu Účastníci prjektu Investr Generální prjektant Prjektvý manažer Generální zhtvitel subzhtvitelé Kntrla prjektvé dkumentace Sulad DUR a DSP Sulad DSP a prváděcí dkumentace Změny prjektvé dkumentace vyvlané investrem Změny prjektvé dkumentace vyvlané zhtvitelem Řídící dkumentace stavby Schválená prváděcí dkumentace Manuál stavby Organizační struktura Odpvědnsti a pravmci Příručka jaksti zhtvitele Příručka jaksti PM Závazné pstupy Prces řešení a schvalvání změn Kntrlní a zkušební plán Plán BOZP Technický dzr stavby Kntrla ddržvání technlgických pstupů Kntrla ddržvání kvality prvedených prací Kntrla ddržvání mnžství prvedených prací Kntrla zakrytých prací Kntrla specifikací Kntrla a schvalvání skutečně prvedených prací Technická kntrla změn Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 6 z 21

7 Psuzvání změnvých listů Vzrkvání Technická ptimalizace Cst management Základní rzpčet stavby na DSP Kntrlní rzpčet na tendrvu dkumentaci Operativní rzpčet stavby Řízení nákladů Schvalvání změn a revize rzpčtu stavby Kntrla fakturace Krdinace BOZP Etapa prjektvání Plán BOZP Oznámení zahájení stavby Etapa realizace Kntrla realizace Řešení neshd Hdncení úrvně BOZP Přejímka Klaudace Vyhdncení prjektu Délka trvání kurzu: 18 dní Pčet účastníků: 24 = 3 skupiny (8 účastníků) p 6 dnech Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část 2:1, pslední den zkuška 2.2 Legislativa ve stavebnictví - Základní pjmy pužívané ve stavebním zákně - Půsbnst rgánů státní správy na úseku územníh plánvání a stavebníh řádu - Územní plánvání, pstupy zpracvání územně plánvací dkumentace a její prjednávání - Územní rzhdvání, druhy územních rzhdnutí - Pvlvání staveb pstupy, druhy pvlení k zahájení stavby - Půsbnst stavebních úřadů ve fázi realizace staveb, dknčvání. - Prváděcí předpisy ke stavebnímu záknu PD, tech. pžadavky na stavby, výkn pvlání autrizvaných sb - Právní úprava smluvních vztahů, Všebecné bchdní pdmínky - Staveniště, vedení stavební dkumentace (skutečné prvedení) kntrlní prhlídky - Předání a převzetí díla, dstraňvání vad a neddělků Délka trvání kurzu: 12 dní Pčet účastníků: 16 = 2 skupiny (8 účastníků) p 6 dnech Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část 2:1, pslední den zkuška 2.3 Výkn inženýrské činnsti - Infrmace k autrizaci inženýrů a techniků činných ve výstavbě. - Stavební zákn a jeh prváděcí předpisy. - Technické předpisy a nrmy ve výstavbě. - Ochrana živtníh prstředí v suvislsti s výstavbu - vybraná ustanvení základních právních předpisů. - Pdnikání a smluvní vztahy ve výstavbě - vybraná ustanvení Obch. a Občan. zákníku, Živnst. zákna a Zákna VZ. - Bezpečnst a chrana zdraví, pžární bezpečnst ve výstavbě. Délka trvání kurzu: 6 dní Pčet účastníků: 8 = 1 skupina (8 účastníků) p 6 dnech Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 7 z 21

8 Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část 2:1, pslední den zkuška 2.4 Výkn technickéh dzru na stavbě (dále jen TDS) - Legislativní rámec a technické předpisy pr činnst TDS - Činnsti TDS při přípravě výstavby - Přejímka prjektvé dkumentace a vytýkací řízení - Typy, náležitsti a schvalvání prjektvé dkumentace, technlgické pstupy - Náležitsti smluvních vztahů se zhtvitelem - Příprava staveniště včetně skladvání - Činnsti TDS při prvádění výstavby - Metdiky kntrlní činnsti - Kntrlní a zkušební plán - Harmngram a plánvání výstavby - Stavební deník - Prjednávání upřesnění, rzprů a změn - Přejímky a klaudace díla a pršklení buducíh uživatele Příprava klaudace Náležitsti dkladů pr klaudační řízení Průběh klaudačníh řízení Délka trvání kurzu: 6 dní Pčet účastníků: 8 = 1 skupina (8 účastníků) p 6 dnech Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část 2:1, pslední den zkuška 2.5 Technický management na stavbě - Systém managementu jaksti - Systém envirnmentálníh managementu - Systém managementu bezpečnsti - Technická kntrla jaksti Principy kntrly kvality Nástrje pr řízení kvality Kntrlní a zkušební plány Příprava kntrlních plánů Parametry kntrlníh plánu Práce kntrlním plánem Vyhdncvání kntrlních plánů Vyhdncení versus reklamace Rizika kntrlníh plánu Vyhdncení kntrlníh plánu - Zajištění technické bezpečnsti na stavbách - Vyhdncvání Ve fázi přípravy stavby Kntrla suladu DUR x DSP Kntrla suladu DSP x tendrvá dkumentace Optimalizace prjektu Ve fázi realizace stavby Kntrla suladu DSP x prváděcí prjekt Kntrla mnžství prvedené práce Kntrla kvality prvedené práce Kntrla skutečnéh prvedení Délka trvání kurzu: 6 dní Pčet účastníků: 8 = 1 skupina (8 účastníků) p 6 dnech Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část 2:1, pslední den zkuška Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 8 z 21

9 3. Část BACKOFFICE DOVEDNOSTI 3.1 Interní prcesy - Zásady prcesníh řízení Strategické řízení a plánvání Operativní řízení - Prcesní mdel, prcesní mapa - Definvání prcesů Identifikace prcesů Klasifikace prcesů (klíčvé, pdpůrné a řídící) Řízení prcesů Identifikace rizik Optimalizace prcesů a zlepšvání Prcesní dkumentace Vlastník prcesů a jeh úlha Úlha tp managementu v prcesním řízení - Audit Zásady a principy auditu Typy auditu Plánvání auditu Příprava na audit Realizace auditu Vyhdncení auditu Opatření Dkumentace Kvalifikace auditra - Aplikace metd prcesníh řízení v pdmínkách zadavatele Délka trvání kurzu: 6 dní Pčet účastníků: 8 = 1 skupina (8 účastníků) p 6 dnech Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část 2:1, pslední den zkuška 3.2 Finanční řízení - Finanční rzhdvání firmy typy a fáze finančníh rzhdvání ceňvání finančníh majetku rizik a výns vliv daní na finanční rzhdvání - Majetkvá, finanční a kapitálvá struktura majetkvá a finanční struktura pdniku kapitálvá struktura peněžní tky (cash flw) pdniku a jejich řízení - Finanční analýza pdniku Principy a typy finanční analýzy - Finanční plánvání dluhdbý finanční plán pdniku krátkdbé finanční plánvání kapitálvé plánvání a investiční rzhdvání - Zisk a vztahy mezi základními eknmickými veličinami pdniku Délka trvání kurzu: 6 dní Pčet účastníků: 8 = 1 skupina (8 účastníků) p 6 dnech Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část 2:1, pslední den zkuška 3.3 Interní šklitel Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 9 z 21

10 - Vymezení a rle interníh šklitele - Ideální šklitel a jeh schpnsti - Nejčastější chyby v kmunikaci - Příprava šklení - Zvládání trémy - Didaktické principy a pmůcky - Metdy ve vzdělávání dspělých - Členění výukvéh prcesu - Typy a frmy písemných materiálů - Jak pracvat s různými typy psluchačů - Nácvik prezentace s vyhdncením Délka trvání kurzu: 6 dní Pčet účastníků: 8 = 1 skupina (8 účasníků) p 6 dnech Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část 2:1, pslední den zkuška 4. Část JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI 4.1 Obchdní angličtina lektr rdilý mluvčí - rzdělení d skupiny na základě vstupních testů - zaměření se na rzvj jazykvých dvednstí v blastech výknu činnstí (dbrný slvník) Délka trvání kurzu: 900 hd Pčet účastníků: 16 = 4 skupiny (4 účastníci), 2x2 hdiny týdně Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH 4.2 Obchdní němčina lektr rdilý mluvčí - rzdělení d skupiny na základě vstupních testů - zaměření se na rzvj jazykvých dvednstí v blastech výknu činnstí (dbrný slvník) Délka trvání kurzu: 450 hd Pčet účastníků: 8 = 4 skupiny (4 účastníci), 2x2 hdiny týdně Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH 5. Část ADMINISTRACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ - Zákn veřejných zakázkách, - Administrace výběrvých řízení, Náplní kurzu bude především svjení teretických znalstí při rganizačním zajištění veřejných zakázek. Délka trvání kurzu: 6 dní Pčet účastníků: 8 = 1 skupina (8 účastníků) p 6 dnech Předpkládaná cena kurzu: ,- Kč bez DPH Rzdělen na tereticku a prakticku část 2:1, pslední den zkuška Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 10 z 21

11 2 Dba a míst plnění zakázky Začátek plnění zakázky je závislý na uknčení zadávacíh řízení. Uzavření smluv s ddavateli služeb se uskuteční neprdleně p uknčení zadávacíh řízení. Vzdělávací aktivity budu prbíhat v bdbí d července 2011 d března 2013 dle harmngramu (přílha č. 1 smluvy). Míst plnění zakázky: sídl zadavatele: Perucká 61/13, Praha, případně míst dle dhdy s ddavatelem. 3 Smluvní pdmínky Veškeré bchdní, ddací, platební a záruční pdmínky jsu uvedeny v přílze č. 2 Návrh smluvy. Uchazeč VZ je pvinen d nabídky dlžit pdepsaný návrh smluvy na realizaci kmpletníh předmětu části zakázky (přílha č. 2 tét výzvy), a t pr každu část samstatně. Smluvu předlží uchazeč v tištěné pdbě a v elektrnické pdbě na CD. Návrh smluvy musí být ze strany uchazeče zakázku pdepsán statutárním rgánem neb sbu k tmu statutárním rgánem zmcněnu v suladu se způsbem jednání jménem uchazeče VZ; riginál či úředně věřená kpie zmcnění musí být v takvém případě sučástí návrhu smluvy uchazeče VZ. Předlžení nepdepsanéh návrhu smluvy, ppřípadě nepředlžení zmcnění dle předchzí věty není předlžením řádnéh návrhu pžadvané smluvy a nabídka uchazeče je v takvém případě neúplná. Uchazeč není právněn d návrhu smluvy, který tvří přílhu č. 2 tét výzvy, dplňvat jakákliv jiná ustanvení než ta, která jsu určena pr vyplnění (žlutě pdbarvena). 4 Kvalifikace uchazečů 4.1. Kvalifikace Kvalifikaci splní uchazeč, který prkáže splnění: - základních kvalifikačních předpkladů, - prfesních kvalifikačních předpkladů, - technických kvalifikačních předpkladů. Zadavatel si vyhrazuje práv dvyzvat uchazeče při nedlžení některých kvalifikačních předpkladů k dlžení vysvětlení či dlžení ddatečných infrmací prkazujících kvalifikaci. Obecné pdmínky pr prkázání kvalifikace: Dklady prkazující splnění kvalifikace je pvinen předlžit uchazeč v prsté kpii, není-li níže stanven jinak. Dklady prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů a výpis z bchdníh rejstříku nesmějí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Pzn.: V případě, že není u pžadavku na prkázání kvalifikace uveden, ke které části zakázky se vztahuje, je tent pžadavek splečný pr všechny části. Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 11 z 21

12 Základní kvalifikační předpklady splní uchazeč: a. který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijímání úplatku, pdplácení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu, Pzn.: Jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu a je-li statutárním rgánem uchazeče či členem statutárníh rgánu uchazeče právnická sba, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí uchazeč splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, b. který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání uchazeče pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu, Pzn.: Jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu a je-li statutárním rgánem uchazeče či členem statutárníh rgánu uchazeče právnická sba, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí uchazeč splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, písmen a) a b) uchazeč prkáže předlžením čestnéh prhlášení c. který v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, písmen c) uchazeč prkáže předlžením čestnéh prhlášení d. vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, písmen d) uchazeč prkáže předlžením čestnéh prhlášení e. který není v likvidaci, písmen e) uchazeč prkáže předlžením čestnéh prhlášení f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště uchazeče, písmen f) uchazeč prkáže: 1) předlžením čestnéh prhlášení 2) a pr sptřební daň čestným prhlášením, prhlášení daňvých nedplatcích ve vztahu ke sptřební dani dlží i uchazeči, kteří nejsu plátci sptřební daně. g. který nemá nedplatek na pjistném a na penále na zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště uchazeče, písmen g) uchazeč prkáže předlžením čestnéh prhlášení Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 12 z 21

13 h. který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště uchazeče, a písmen h) uchazeč prkáže předlžením čestnéh prhlášení j. který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek. písmen j) uchazeč prkáže předlžením čestnéh prhlášení Čestné prhlášení může být dlžen v prsté kpii a pdepsána sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče, je-li dklad pdepsán zmcněncem, dlží uchazeč d nabídky riginál či úředně věřenu kpií plné mci, která byla zmcněnci pr tent případ udělena. Uchazeč d nabídky dlží čestné prhlášení, které tvří přílhu č. 3 tét zadávací dkumentace Prfesní kvalifikační předpklady splní uchazeč, který předlží: a) Výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán, pdle zvláštních právních předpisů. b) Dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu zakázky, zejména dklad prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci; tímt dkladem může být výpis ze živnstenskéh rejstříku neb živnstenský list Technické kvalifikační předpklady splní uchazeč, který předlží: 1) Seznam významných bdbných zakázek realizvaných ddavatelem v České republice v psledních 3 letech. Uchazeč splní technické kvalifikační předpklady dle tht bdu, jestliže d nabídky dlží seznam realizaci: min. 4 zakázek na pskytvání vzdělávacích aktivit zaměřených na zvyšvání dbrných znalstí a dvednstí zaměstnanců bjednatele, z th alespň 2 zakázky bdbnéh charakteru (bsahem i finančním bjemem) jak je předmět plnění příslušné části, pr kteru uchazeč nabídku předkládá. Přílhu seznamu musí být čestné prhlášení Uchazeče, kde budu strukturvaně uvedeny tyt údaje: název zadavatele, název významné služby, ppis významné služby včetně její hdnty (seznam vzdělávacích kurzů a cenvá hdnta každéh kurzu), dbu realizace významné služby, jmén a telefnní čísl příslušné kntaktní sby. Níže uvedené technické kvalifikační předpklady se nevztahují na část 5. ADMINISTRACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ! 2) Jmenvitý přehled sb realizačníh týmu, které se budu pdílet na plnění veřejné zakázky, a t bez hledu na t, zda se jedná zaměstnance uchazeče neb sby v jiném právním vztahu k uchazeči (subddavatelé). U každéh člena realizačníh týmu bude uveden, zda se jedná zaměstnance uchazeče či sbu v jiném právním vztahu k uchazeči (v případě, kdy se nejedná zaměstnance uchazeče, je uchazeče pvinen za tht lektra dlžil dklady uvedené v článku 5.1 tét výzvy). Realizační tým musí být minimálně v tmt slžení: Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 13 z 21

14 Krdinátr pr plnění celé zakázky s uvedením jeh jména, příjmení a vé adresy (tt musí být uveden i v návrhu smluvy přikládanému k nabídce). Krdinátr musí splňvat tyt pžadavky: vyskšklské vzdělání nejméně bakalářskéh stupně uchazeč prkáže předlžením prsté kpie vyskšklskéh diplmu; alespň 1 rk praxe ve vzdělávání dspělých a prkazatelnu zkušenst s krdinváním alespň jednh vzdělávacíh prjektu splufinancvanéh z EU. Tyt pžadavky uchazeč prkáže dlžením čestnéh prhlášení pdepsanéh krdinátrem. V čestném prhlášení bude k referenčnímu prjektu uveden zejména: název prjektu, název bjednatele, název fndu, příp. peračníh prgramu EU, ze kteréh byl prjekt hrazen. Uchazeč v nabídce dlží strukturvaný živtpis ve frmě čestnéh prhlášení, ze kteréh bude splnění výše uvedených pžadavků patrné. Min. 2 lektry každý s vyskšklským vzděláním alespň bakalářskéh stupně. K prkázání tht předpkladu předlží každý z těcht lektrů prsté kpie vyskšklskéh diplmu. Jedním z lektrů může být i krdinátr. Za každéh lektra dlží uchazeč d nabídky čestné prhlášení realizvaných prjektech (v psledních 3 letech), na kterých se pdílel. 5 Plnění pmcí subddavatele, sdružení uchazečů 5.1. Plnění pmcí subddavatele Pkud není ddavatel schpen prkázat splnění určité části kvalifikace pžadvané zadavatelem (základní, prfesní, technické) v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele. Ddavatel je v takvém případě pvinen zadavateli předlžit: a) dklady prkazující splnění základníh kvalifikačníh předpkladu písm. j) a prfesní kvalifikačníh písm. a) subddavatelem a b) smluvu uzavřenu se subddavatelem, z níž vyplývá závazek subddavatele k pskytnutí plnění určenéh k plnění zakázky ddavatelem či k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění základních, prfesních, technických kvalifikačních předpkladů. Ddavatel není právněn prstřednictvím subddavatele prkázat splnění prfesních kvalifikačních předpkladů dle písm. a) výpis z bchdnéh rejstříku (či jiné bdbné evidence) Sdružení uchazečů Má-li být předmět zakázky plněn něklika ddavateli splečně a za tímt účelem pdávají či hdlají pdat splečnu nabídku, je každý z ddavatelů pvinen prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle písm. a) v plném rzsahu. Splnění prfesních a technických kvalifikačních předpkladů musí prkázat všichni ddavatelé splečně. V případě prkazvání splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prstřednictvím subddavatele se dstavec 5.1. pužije bdbně. V případě, že má být předmět zakázky plněn splečně něklika ddavateli, jsu zadavateli pvinni předlžit sučasně s dklady prkazujícími splnění kvalifikačních předpkladů smluvu, ve které je bsažen závazek, že všichni tit ddavatelé budu vůči zadavateli a třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti se zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Pžadavek na závazek pdle věty první, aby ddavatelé byli zavázáni splečně a nerzdílně, platí, pkud zvláštní právní předpis neb zadavatel nestanví jinak. Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 14 z 21

15 6 Způsb zpracvání nabídkvé ceny Uchazeč stanví nabídkvu cenu, tj. celkvu cenu za celý rzsah předmětu plnění příslušné části zakázky, a t na základě pžadavků stanvených tut výzvu (suma nabídkvých cen za jedntlivé vzdělávací kurzy v rámci příslušné části). Nabídkvá cena musí bsahvat veškeré náklady nutné a způsbilé k realizaci předmětu plnění zakázky. Celkvá nabídkvá cena za příslušnu část zakázky bude uvedena v české měně (v Kč) Nabídkvá cena bude uvedena ve členění: nabídkvá cena bez daně z přidané hdnty (DPH), samstatně DPH, nabídkvá cena včetně DPH. Celkvá nabídkvá cena v tét skladbě bude uvedena na krycím listu nabídky pr příslušnu část zakázky (přílha č. 1 tét výzvy). Nabídkvá cena bude stanvena jak cena pevná a maximální - nejvýše přípustná. Uchazeč stanví nabídkvu cenu také v rzpčtu za jedntlivé činnsti předmětu plnění příslušné části (bd 1 tét výzvy). Nabídkvé ceny za jedntlivé činnsti předmětu plnění příslušné části uchazeč uvede d návrhu smluvy (přílha č. 2). DPH bude vypčtena dle příslušných právních předpisů platných v ČR k datu pdání nabídky. Zadavatel upzrňuje, že maximální nabídkvá cena za příslušnu část předmětu plnění nesmí překrčit předpkládanu hdntu příslušné části vymezenu v článku 1 tét výzvy. Uvede-li uchazeč nabídkvu cenu pr příslušnu část vyšší než její předpkládaná hdnta, bude jeh nabídka vyřazena pr rzpr se zadávacími pdmínkami. 7 Pkyny pr zpracvání nabídky Nabídka bude předlžena v jednm riginále a v jedné kpii v písemné frmě (dpručení zadavatele), v českém jazyce (v českém jazyce bude prbíhat i statní kmunikace a zpracvávání všech dkladů). Nabídka bude dlžena rvněž i v elektrnické verzi na CD ve frmátu pdf., xls., či dc.. Nabídka nebude bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl. Nabídka bude pevně svázána a zajištěna prti neprávněné manipulaci. Všechny listy nabídky včetně přílh budu řádně číslvány vzestupnu číselnu řadu. Uchazeč závazně pužije přadí dkumentů specifikvané v následujících bdech tht článku zadávací dkumentace. Krycí list nabídky pr příslušnu část zakázky. Pr sestavení krycíh listu uchazeč závazně pužije přílhu zadávací dkumentace č. 1 Krycí list nabídky. Dklady, jimiž uchazeč VZ prkazuje splnění kvalifikace: a) Dklady prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů, b) Dklady prkazující splnění prfesních kvalifikačních předpkladů, c) Dklady prkazující splnění technických kvalifikačních předpkladů. Návrh smluvy pr příslušnu část zakázky pdepsaný právněnu sbu jednat jménem, či za uchazeče, Vlastní nabídka uchazeče (ppis a bsah jedntlivých kurzů a případné další dkumenty, ze kterých bude patrné splnění pdmínek vymezených v článku 1 tét zadávací dkumentace. Uchazeč v rámci tét části rvněž uvede u každé vzdělávací aktivity: Metdy výuky vzdělávacích kurzů, Způsb pskytvání zpětné vazby, Organizační a technické zajištění zakázky, Pdpru udržitelnsti prjektu). Prhlášení pčtu stran v nabídce. CD s elektrnicku verzí nabídky. Nabídka bude ddána v řádně uzavřené bálce značené názvem zakázky, identifikací uchazeče (s uvedením jeh kntaktní adresy) nápisem NEOTEVÍRAT a částí pr kteru je nabídka předkládána. Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 15 z 21

16 Nabídka a veškeré přílhy dlžené k nabídce musí být pdepsány sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče! Pzn.: V případě, že ddavatel pdává nabídku pr více části najednu, stačí d nabídky dlžit dklady pr prkázání kvalifikace, které jsu pr příslušné části shdné, puze jednu. 8 Kritéria hdncení nabídek Každá část zakázky bude hdncena samstatně! Základní kritériem pr přidělení části veřejné zakázky je eknmická výhdnst nabídky. Základní kritériem pr přidělení části 5 veřejné zakázky je nejnižší nabídkvá cena bez DPH. 1. Část SOFTSKILLS; 3. Část BACKOFFICE DOVEDNOSTI; 4. Část JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI V části 1 SOFTSKILLS, části 3 BACKOFFICE DOVEDNOSTI a části 4 JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI bude eknmická výhdnst nabídky psuzvána pdle dvu dílčích kritérií, a t A) Nabídkvá cena bez DPH a B) Kvalita, metdika, rganizace a výstupy. V rámci dílčíh kritéria hdncení Kvalita, metdika, rganizace a výstupy budu hdncena subkritéria hdncení Metdy výuky vzdělávacích kurzů, Způsb a kvalita pskytvání zpětné vazby a Organizační a technické zajištění zakázky a pdpra udržitelnsti prjektu, která budu hdncena u všech vzdělávacích aktivit v rámci příslušné části zakázky. A) Nabídkvá cena bez DPH.. váha 40 % Nabídkvá cena bude zadavatelem hdncena pdle její bdvé hdnty, která se vypčítá tak, že se vynásbí stem (100) pměr hdnty nejnižší nabídkvé ceny k hdncené nabídkvé ceně. Výsledná bdvá hdnta se pté vynásbí výše uvedenu prcentní vahu. Tent výpčet vyjadřuje následující vzrec: Kde: X = získaný pčet bdů hdncené nabídky za dané kritérium Pmin = nejnižší nabídkvá cena Pev = hdncená nabídkvá cena G = prcentuální váha danéh dílčíh kritéria Hdncena bude celkvá nabídkvá cena pr příslušnu část zakázky bez DPH. B) Kvalita, metdika, rganizace a výstupy váha celkem 60 % a) Metdy výuky vzdělávacích kurzů váha 12 % V rámci subkritéria hdncení a) bude hdncen: navrhvané metdy výuky, efektivita a prvázanst navrhvaných metd výuky, sulad zvlených metd, bsahu aktivit a dispnibilníh času. Nabídky budu dle tht subkritéria hdnceny tak, že budu seřazeny pdle kvality nabídky v rámci danéh subkritéria. Nejvhdnější nabídku bude nabídka, která bude dstatečným způsbem ppisvat metdy, jakými budu jedntlivé vzdělávací kurzy realizvány, přičemž tyt metdy zajistí maximální přens získaných pznatků d praxe. Pčet bdů přidělený jedntlivým nabídkám bude pté vypčten pdle následujícíh vzrce: Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 16 z 21

17 Kde: X R S G = získaný pčet bdů hdncené nabídky za dané subkritérium = přadí hdncené nabídky = celkvý pčet nabídek = prcentuální váha danéh subkritéria. b) Způsb a kvalita pskytvání zpětné vazby... váha 12 % V rámci subkritéria hdncení b) bude hdncen: metdy, rzsah a frmy získávání a pskytvání zpětné vazby účastníkům a zadavateli. Nabídky budu dle tht subkritéria hdnceny tak, že budu seřazeny pdle kvality nabídky v rámci danéh subkritéria. Nejvhdnější nabídku bude nabídka, která bude dstatečným způsbem ppisvat způsb získání a vyhdncení zpětné vazby d účastníků, vyhdncení plnění cílů vzdělávacíh prgramu, pskytnutí zpětné vazby zadavateli, např. vzrvá hdntící zpráva atd. Pčet bdů přidělený jedntlivým nabídkám bude pté vypčten pdle následujícíh vzrce: Kde: X = získaný pčet bdů hdncené nabídky za dané subkritérium R = přadí hdncené nabídky S = celkvý pčet nabídek G = prcentuální váha danéh subkritéria. c) Organizační a technické zajištění zakázky a pdpra udržitelnsti prjektu váha 16 % V rámci subkritéria hdncení c) bude hdncen: úrveň rganizace ddání služby směřující k zajištění plynuléh a bezprblémvéh průběhu zakázky pdpra udržitelnsti prjektu Nabídky budu dle tht subkritéria hdnceny tak, že budu seřazeny pdle kvality nabídky v rámci danéh subkritéria. Nejvhdnější nabídku bude nabídka, která bude dstatečným způsbem ppisvat knkrétní návrhy na minimalizaci časvých ztrát a rganizačních rizik při zajištění účasti zaměstnanců na škleních, a která bude dstatečným způsbem ppisvat knkrétní návrh na zajištění udržitelnsti prjektu. Pčet bdů přidělený jedntlivým nabídkám bude pté vypčten pdle následujícíh vzrce: Kde: X = získaný pčet bdů hdncené nabídky za dané subkritérium R = přadí hdncené nabídky S = celkvý pčet nabídek G = prcentuální váha danéh subkritéria. Celkvá bdvá hdnta získaná pr část 1, 3 a 4 bude získána vždy tak, že se pr danu část sečtu bdvé hdnty za dílčí kritéria Nabídkvá cena bez DPH a Kvalita, metdika, rganizace a výstupy. Bdvá hdnta za dílčí kritérium Kvalita, metdika, rganizace a výstupy se předtím určí sučtem bdvéh hdncení subkritérií Metdy výuky vzdělávacích kurzů, Způsb a kvalita pskytvání zpětné vazby a Organizační a technické zajištění zakázky a pdpra udržitelnsti prjektu. Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 17 z 21

18 2. Část ODBORNÉ ZNALOSTI V části 2 ODBORNÉ ZNALOSTI bude eknmická výhdnst nabídky psuzvána rvněž pdle dvu dílčích kritérií, a t A) Nabídkvá cena bez DPH a B) Kvalita, metdika, rganizace a výstupy. V rámci dílčíh kritéria hdncení Kvalita, metdika, rganizace a výstupy budu hdncena subkritéria hdncení Metdy výuky vzdělávacích kurzů, Způsb a kvalita pskytvání zpětné vazby a Organizační a technické zajištění zakázky a pdpra udržitelnsti prjektu a prti dříve uvedeným částem navíc i Obsah a kvalita zpracvání nabízenéh vzdělávacíh prgramu, která budu hdncena u všech vzdělávacích aktivit v rámci tét části zakázky, a t knkrétně u kurzů: Prjektvé řízení, Legislativa ve stavebnictví, Výkn inženýrské činnsti, TDS, Technický management na stavbě. A) Nabídkvá cena bez DPH.. váha 40 % Nabídkvá cena bude zadavatelem hdncena pdle její bdvé hdnty, která se vypčítá tak, že se vynásbí stem (100) pměr hdnty nejnižší nabídkvé ceny k hdncené nabídkvé ceně. Výsledná bdvá hdnta se pté vynásbí výše uvedenu prcentní vahu. Tent výpčet vyjadřuje následující vzrec: Kde: X = získaný pčet bdů hdncené nabídky za dané subkritérium Pmin = nejnižší nabídkvá cena Pev = hdncená nabídkvá cena G = prcentuální váha danéh kritéria Hdncena bude celkvá nabídkvá cena pr příslušnu část zakázky bez DPH. B) Kvalita, metdika, rganizace a výstupy. váha celkem 60 % V rámci dílčíh kritéria hdncení Kvalita, metdika, rganizace a výstupy budu pr část 2 ODBORNÉ ZNALOSTI hdncena níže uvedená subkritéria hdncení, která budu hdncena u všech vzdělávacích aktivit v rámci tét části zakázky, a t knkrétně u kurzů: Prjektvé řízení, Legislativa ve stavebnictví, Výkn inženýrské činnsti, TDS, Technický management na stavbě: a) Obsah a kvalita zpracvání nabízenéh vzdělávacíh prgramu. váha 12 % Nabídky budu dle tht subkritéria hdnceny tak, že budu seřazeny pdle kvality nabídky v rámci danéh subkritéria. Nejvhdnější nabídku v tmt subkritériu bude nabídka s nejvyšší dbrnu úrvní zpracvání vzhledem k bsahu a struktuře jedntlivých kurzů (ve vazbě na deklarvané cíle a ptřeby cílvé skupiny). Uchazeč přitm musí ddržet bsahvu náplň stanvenu u jedntlivých vzdělávacích kurzů v rámci článku 1 tét výzvy. Pčet bdů přidělený jedntlivým nabídkám bude pté vypčten pdle následujícíh vzrce: Kde: X = získaný pčet bdů hdncené nabídky za dané subkritérium R = přadí hdncené nabídky S = celkvý pčet nabídek Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 18 z 21

19 G = prcentuální váha danéh subkritéria. b) Metdy výuky vzdělávacích kurzů váha 8 % V rámci subkritéria hdncení b) bude hdncen: navrhvané metdy výuky, efektivita a prvázanst navrhvaných metd výuky, sulad zvlených metd, bsahu aktivit a dispnibilníh času. Nabídky budu dle tht subkritéria hdnceny tak, že budu seřazeny pdle kvality nabídky v rámci danéh subkritéria. Nejvhdnější nabídku v tmt subkritériu bude nabídka, která bude dstatečným způsbem ppisvat metdy, jakými budu jedntlivé vzdělávací kurzy realizvány, přičemž tyt metdy zajistí maximální přens získaných pznatků d praxe. Pčet bdů přidělený jedntlivým nabídkám bude pté vypčten pdle následujícíh vzrce: Kde: X = získaný pčet bdů hdncené nabídky za dané subkritérium R = přadí hdncené nabídky S = celkvý pčet nabídek G = prcentuální váha danéh subkritéria. c) Způsb a kvalita pskytvání zpětné vazby... váha 8 % V rámci subkritéria hdncení c) bude hdncen: metdy, rzsah a frmy získávání a pskytvání zpětné vazby účastníkům a zadavateli. Nabídky budu dle tht subkritéria hdnceny tak, že budu seřazeny pdle kvality nabídky v rámci danéh subkritéria. Nejvhdnější nabídku v tmt subkritériu bude nabídka, která bude dstatečným způsbem ppisvat způsb získání a vyhdncení zpětné vazby d účastníků, vyhdncení plnění cílů vzdělávacíh prgramu, pskytnutí zpětné vazby zadavateli, např. vzrvá hdntící zpráva atd. Pčet bdů přidělený jedntlivým nabídkám bude pté vypčten pdle následujícíh vzrce: Kde: X = získaný pčet bdů hdncené nabídky za dané subkritérium R = přadí hdncené nabídky S = celkvý pčet nabídek G = prcentuální váha danéh subkritéria. d) Organizační a technické zajištění zakázky a pdpra udržitelnsti prjektu váha 12 % V rámci subkritéria hdncení d) bude hdncen: úrveň rganizace ddání služby směřující k zajištění plynuléh a bezprblémvéh průběhu zakázky pdpra udržitelnsti prjektu Nabídky budu dle tht subkritéria hdnceny tak, že budu seřazeny pdle kvality nabídky v rámci danéh subkritéria. Nejvhdnější nabídku bude nabídka, která bude dstatečným způsbem ppisvat knkrétní návrhy na minimalizaci časvých ztrát a rganizačních rizik při zajištění účasti zaměstnanců Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 19 z 21

20 na škleních, a která bude dstatečným způsbem ppisvat knkrétní návrh na zajištění udržitelnsti prjektu. Pčet bdů přidělený jedntlivým nabídkám bude pté vypčten pdle následujícíh vzrce: Kde: X = získaný pčet bdů hdncené nabídky za dané subkritérium R = přadí hdncené nabídky S = celkvý pčet nabídek G = prcentuální váha danéh subkritéria. Celkvá bdvá hdnta získaná pr část 2 bude získána vždy tak, že se sečtu bdvé hdnty za dílčí kritéria Nabídkvá cena bez DPH a Kvalita, metdika, rganizace a výstupy. Bdvá hdnta za dílčí kritérium Kvalita, metdika, rganizace a výstupy se předtím určí sučtem bdvéh hdncení subkritérií Obsah a kvalita zpracvání nabízenéh vzdělávacíh prgramu, Metdy výuky vzdělávacích kurzů, Způsb a kvalita pskytvání zpětné vazby a Organizační a technické zajištění zakázky a pdpra udržitelnsti prjektu. 5. Část ADMINISTRACE VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ Nabídkvá cena bude zadavatelem hdncena pdle její bdvé hdnty, která se vypčítá tak, že se vynásbí stem (100) pměr hdnty nejnižší nabídkvé ceny k hdncené nabídkvé ceně. Tent výpčet vyjadřuje následující vzrec: Kde: X = získaný pčet bdů hdncené nabídky Pmin = nejnižší nabídkvá cena Pev = hdncená nabídkvá cena Hdncena bude celkvá nabídkvá cena pr příslušnu část zakázky bez DPH. Pzn.: V případě, že nejnižší nabídkvu cenu (cenu shdnu) dlží dva a více uchazečů, bude z těcht nabídek vybrána vítězná nabídka pmcí lsu. Zadavatel vlží lístky s přadvým číslem těcht nabídek d neprůhledné nádby. Z té pak zadavatel vylsuje vítěznu nabídku. Lsvání prběhne za přítmnsti nejméně 3 svědků, kteří regulérnst lsvání stvrdí svým pdpisem d záznamu lsvání. Celkvé hdncení nabídek Celkvé hdncení nabídek prvede hdntící kmise pr každu část tak, že stanví přadí úspěšnsti uchazečů, přičemž za nejúspěšnějšíh uchazeče se pvažuje ten, jehž nabídka dsáhla nejvyšší celkvé bdvé hdnty pr danu část. 9 Lhůta a míst pr pdání nabídek Nabídky se pdávají nejpzději d 25. července 2011 d 10:00 hdin na adresu pvěřené sby CPS cnsulting, s.r.., Havanská 22/194, Praha 7 Bubeneč RECEPCE. Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 20 z 21

21 Nabídky je mžné zaslat pštu (dpručeně, EMS) případně pdat sbně. Při sbním pdání se místem pdání nabídek rzumí výše uvedená adresa. Nabídky je mžn pdat p celu dbu lhůty pr pdání nabídek vždy d 9:00 hdin d 15:00 hd na výše uvedené adrese. V pslední den lhůty pr pdání nabídek budu nabídky přijímány d 10:00 hdin. Nabídky dručené pštu musí být deslány v dstatečném časvém předstihu tak, aby byly dručeny d knce lhůty pr pdání nabídek. Nabídky dručené p uvedené lhůtě nebudu zařazeny d výběrvéh řízení. 10 Variantní řešení Zadavatel nepřipuští variantní řešení nabídky. 11 Přílhy zadávací dkumentace Přílha č. 1 Krycí list nabídky Přílha č. 2 Návrh smluvy Přílha č. 3 Čestné prhlášení pr prkázání základních kvalifikačních předpkladů písm. a) h), j) Praha & EU: Investujeme d vaší buducnsti strana 21 z 21

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Druh

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE která stanví pdrbnu specifikaci pžadavků uvedených ve výzvě k pdání nabídky a k prkázání splnění kvalifikace ve v zadávacím řízení Zajištění bčerstvení v průběhu Hdntitelských kmisí

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT prvzu Sídlem: Těšnv 65/17, 110 00 Praha 1 Nvé Měst Evidenční čísl veřejné zakázky: 363685 Zastupený: Ing. Marianem Jurečku,

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice Měst Milvice Zadávací dkumentace veřejné zakázky dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákn) Prjekt: - stavba 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Pžadvaný předmět plnění...

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER

Metodický manuál Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví), o. s. pro příjemce dotace v programu LEADER Metdický manuál Mravská cesta (Litvelsk Pmraví),. s. pr příjemce dtace v prgramu LEADER 1/ Pdpis dhdy 2/ Pvinnsti příjemce 3/ Pvinná publicita 4/ Zadávání zakázek 5/ Realizace prjektu 6/ Žádst prplacení

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek.

Ke studiu budou přijati všichni uchazeči, u kterých bylo ověřeno splnění požadovaných podmínek. Mgr. studium v českém jazyce Přijímací řízení 2017/2018 Pdmínky přijetí Základní pdmínku pr přijetí ke studiu v magisterském studijním prgramu je řádné uknčení studia v bakalářském studijním prgramu; splnění

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více