ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra pr akci Oprava ul. Alisina výšina ev.čísl VZ: PR/SM 6/14 Zadavatel veřejné zakázky STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, IČ zastupené Mgr. Martinu Rsenbergvu, primátrku statutárníh města Liberec Za správnst a úplnst zadávací dkumentace zdpvídá: Bc. David Nvtný, veducí dbru správy veřejnéh majetku Červen 2014

2 Obsah zadávací dkumentace (dále jen ZD) I. Základní údaje zadavateli II. Předmět veřejné zakázky III. Míst plnění zakázky IV. Dba plnění zakázky V. Pžadavky na prkázání kvalifikace VI. Způsb zpracvání nabídkvé ceny VII. Obchdní pdmínky VIII. Způsb hdncení nabídek IX. Datum, čas a míst tevírání bálek s nabídkami X. Lhůta a způsb pdání a zpracvání nabídek XI. Zadávací lhůta XII. Další infrmace dtazy, knzultace XIII. Další pdmínky a vyhrazená práva zadavatele XIV. Závěrečná ustanvení Přílhy: Přílha č. 1 Přílha č. 2 Přílha č. 3 Přílha č. 4 Přílha č. 5 Přílha č. 6 Přílha č. 7 Přílha č. 8 Vzr titulníh listu nabídky Vzr čestnéh prhlášení dle ust. 68 dst.3 zákna Vzr čestnéh prhlášení splnění základních kvalifikačních předpkladů dle zákna Čestné prhlášení nestrannsti Vzr prhlášení suhlasu se zveřejněním v suladu se Směrnicí rady města Liberec Frmulář pr zpracvání nabídkvé ceny Závazný návrh smluvy Prjektvá dkumentace ve stupni DPS pr akci,,oprava ul. Alisina výšina zpracvaná prjektvu kanceláří Nýdrle, Preambule Tat zadávací dkumentace služí jak pdklad pr vypracvání nabídek uchazečů v rámci zjedndušenéh pdlimitníh řízení. Práva a pvinnsti neuvedené v tét zadávací dkumentaci se řídí záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ).

3 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Sídl: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec IČ: tel: Kntaktní sby zadavatele: Osbu právněnu k prvádění právních úknů ve věci předmětné veřejné zakázky je Mgr. Martina Rsenbergvá, primátrka statutárníh města Liberec. Osbu dpvědnu za zadání tét veřejné zakázky je Bc. David Nvtný, veducí dbru správy veřejnéh majetku, tel.: , Kntaktní sbu zadavatele ve věcech technických je David Studený, referent dbru správy veřejnéh majetku, tel.: , II. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1. Základní vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění technickéh dzru investra (TDI) a dalších inženýrských činnstí v suvislsti s realizací stavební akce Oprava ul. Alisina výšina. Výkn technickéh dzru investra bude zahrnvat: 1.1 Technický dzr investra při realizaci stavby (TDI) 1.2 Vytvření plánu BOZP a jeh průběžná aktualizace a zajištění funkce krdinátra BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. 1.3 Inženýrská činnst ke klaudaci stavby 1.4 Inženýrská činnst p dbu záruční lhůty 1.5 Krdinační činnst prav inženýrských sítí vlastníků technické infrastruktury 2. Základní údaje stavbě Pdrbný ppis jedntlivých stavebních činnstí je uveden v prjektvé dkumentaci ve stupni DPS Oprava ul. Alisina výšina zpracvané prjektvu kanceláří Nýdrle. 3. Pdrbné vymezení předmětu veřejné zakázky 3.1 Inženýrská činnst při realizaci stavby - technický dzr investra (TDI) Výkn funkce technickéh dzru investra bude prváděn v suladu se záknem č. 183/2006 Sb., v platném znění, územním plánvání a stavebním řádu (dále jen stavební zákn ) a bude zahrnvat především: účast při předání staveniště vybranému ddavateli stavby a zabezpečení zápisů d stavebníh deníku, seznámení s dkumentací pr prvedení stavby, bsahem smluv (především s ddavatelem stavby) a bsahem stavebních pvlení, dpvědnst za t, že dzrvaná stavba bude prvedena v suladu se zadávací dkumentací k tét stavbě, účast na kntrlním zaměření terénu zhtvitelem stavby před zahájením prací, kntrlu a dhled nad ddržváním pdmínek stavebníh pvlení p dbu realizace výstavby, kntrlu těch částí ddávek, které budu v dalším pstupu zakryty neb se stanu nepřístupnými, zapsání výsledků kntrl d stavebníh deníku, průběžnu kntrlu kvality a kvantity prváděných prací,

4 fyzicku přítmnst technickéh dzru na stavbě p dbu prvádění stavby, průběžné infrmvání a kmunikace s ddavatelem, prjektantem, investrem, rganizací právněnu prvádět archelgický dhled a výzkum, příp. dtčenými vlastníky či správci zařízení, termínvu krdinaci stavby s pravami sítí v dtčené lkalitě, každdenní schůzky s hlavním stavbyveducím na stavbě zejména prjednání a kntrlu činnstí, rganizaci uzavírek kmunikací dtčených stavbu za účelem minimalizace negativních dpadů uzavírek na prvz a phyb v dtčené blasti a jejím klí, týdenní aktualizaci plánů rganizace výstavby, písemné i verbální infrmvání pdnikatelských subjektů a bčanů termínvém pstupu prací, kmunikaci a řešení prblémů s prjektantem v rámci autrskéh dzru, průběžnu kntrlu a dsuhlasení každdenníh vedení stavebníh a mntážníh deníku, rganizaci kntrlních dnů na stavbě, účast na těcht kntrlních dnech a přizvání zápisů z nich, četnst kntrlních dnů min. 1x za 7 dní a vždy, pkud si tak příkazce vyžádá, dhled nad ddržením prjektu s přihlédnutím k pdmínkám určeným ve stavebním pvlení, sledvání pstupu výstavby z technickéh hlediska a z hlediska časvéh plánu výstavby, věcnu a časvu krdinaci stavby s vlastníky bytvých dmů v místě realizace stavby, přímu kntrlu a dhled nad prváděním zkušek dknčených prací, dhled nad dstraňváním vad a neddělků, kntrlu těch částí díla, které budu dalšími činnstmi zakryty, zapisvání výsledků kntrl d stavebníh deníku, vyžadvání dkladů, které prkazují kvalitu prváděných prací a ddávek, dsuhlasení dplňků a nutných změn, které nezvyšují náklady stavby, neprdlužují lhůtu výstavby a nezhršují parametry stavby, prvěření těch částí ddávek, které budu při dalším pstupu výstavby skryty neb se stanu nepřístupné, věcnu kntrlu realizační prjektvé dkumentace a t zejména z hlediska rzdílů měrných jedntek výkazu prací včetně finančníh hdncení a navržených technických řešení prti zadávací dkumentaci stavby, zajištění ftdkumentace průběhu realizace stavby, zajištění perativních pvlení, stanvisek, apd., hlášení archelgických nálezů, případnu účast na veřejných shrmážděních za účelem prezentace a vysvětlení prjektu, vypracvání a pskytnutí zvláštních pdkladů pr rzhdující rgány a pr veřejná shrmáždění, průběžnu přípravu pdkladů pr devzdání a převzetí stavby neb jejich částí, zpracvání závěrečné zprávy k dknčené stavbě, účast při předání a převzetí stavby d zhtvitele p uknčení stavby, zastupvání stavebníka na základě zmcnění při klaudačním řízení a sučinnst při závěrečné prhlídce stavby stavebním úřadem, kntrlu úklidu a vyklizení staveniště ddavatelem, přípravu pdkladů pr závěrečné vyhdncení stavby, kntrlu dstranění vad a neddělků z přejímacíh řízení, prvádění stavebníh dzru v suladu s Metdickým pkynem - výkn stavebníh dzru na stavbách pzemních kmunikací vydaným Ministerstvem dpravy České republiky, dbr pzemních kmunikací, schváleným : MD MD-OPK č.j. 254/ RS/2 ze dne s účinnstí d , se sučasným zrušením prvníh znění MP schválenéh MD-OPK č.j / ze dne , kntrlu věcné a cenvé správnsti a úplnsti pdkladů pr fakturaci díla a jejich suladu se smluvními pdmínkami, vč. kntrly a evidence daňvých dkladů (faktur) a jejich předkládání investrvi. Příkazník stvrdí finanční správnst faktur svým pdpisem.

5 V případě nevyřešených rzprů příkazník upzrní neprdleně zástupce investra na tyt skutečnsti. splupráci se zadavatelem při zpracvání pdkladů pr jednací řízení bez uveřejnění v případě vzniklých víceprací, méněprací Ddavatel prkáže zajištění vhdných prstr (např. kanceláře) k včasnému a řádnému výknu svých činnstí a plnění zakázky, vhdných zejména k setkávání se se zadavatelem, ke knání kntrlních dnů, k jednání výrbních výbrů, k infrmvání zadavatele plnění svých pvinnstí, k ulžení nezbytné dkumentace suvisející s plněním svých pvinnstí či k dalším jednáním se zadavatelem aneb veřejnstí v suvislsti s výknem své činnsti, kde bude mít zajištěn přístup k vé schránce a k internetu a které budu situvány v bci Liberec. Zajištění pžadvaných prstr p celu dbu zakázky prkáže ddavatel výpisem z katastru nemvitstí dkládajícím vlastnictví příslušných prstr neb dlžením nájemní smluvy či jiné smluvy, včetně smluvy smluvě buducí, uzavřené s vlastníkem takvé nemvitsti a prkazující práv uchazeče tyt prstry p dbu plnění zakázky takt užívat. 3.2 Průběžná aktualizace plánu BOZP a zajištění funkce krdinátra BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. průběžná aktualizace plánu bezpečnsti a chrany zdraví při práci (BOZP) dle zákna č. 309/2006 Sb., zajištění dalších pdmínek bezpečnsti a chrany zdraví při práci, v platném znění, zajištění funkce krdinátra BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb. p celu dbu prvádění stavby v četnsti nejméně 1 x7 dní, vedení deníku krdinátra BOZP vč. zajištění hlášky k zahájení stavby OIP, měsíční aktualizace plánu BOZP dle ptřeby a v návaznsti na pstup prací, nejméně jednu za měsíc, 3.3 Inženýrská činnst ke klaudaci stavby kmpletace pdkladů ke klaudaci stavby zajištění klaudace stavby a účast při klaudačním řízení kmpletace pdkladů pr zápis zklaudvané stavby d Katastru nemvitstí 3.4 Inženýrská činnst v průběhu záruční lhůty p dbu 60-ti měsíců O zajištění kntrlní prhlídky nejméně 2x za rk a vždy v případě ptřeby na pkyn příkazce, vedení supisu zjištěných vad, zajištění reklamace těcht vad u zhtvitele stavby a kntrla jejich dstranění v dhdnutém termínu 3.5 Krdinační činnst prav inženýrských sítí vlastníků technické infrastruktury rganizaci uzavírek kmunikací dtčených stavbu za účelem minimalizace negativních dpadů uzavírek na prvz a phyb v dtčené blasti a jejím klí průběžnu kntrlu kvality a kvantity prváděných prací, termínvu krdinaci stavby s pravami sítí v dtčené lkalitě, 4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky Stavební dzr - kód CPV: Stavební dzr pr stavebně inženýrské práce - kód CPV: Pradenské inženýrství a stavební služby - kód CPV: Služby v blasti bezpečnsti a zdraví - kód CPV: Předpkládaná cena předmětu zakázky Předpkládaná cena předmětu veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH.

6 III. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY Místem plnění je Liberec. IV. DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY Uzavření smluvy: v záknné lhůtě neprdleně p uknčení zadávacíh řízení Zahájení a uknčení činnsti: Činnst TDI a krdinátra BOZP v návaznsti na termíny zahájení stavební zakázky (předpklad 06/2014) a jejíh dknčení ( ) a v suladu s průběžně aktualizvaným harmngramem pstupu výstavby předpkládaný termín klaudace: d činnst TDI p dbu záruční dby: 12/ /2020 V. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Předpkladem pr psuzení a hdncení nabídky uchazeče (ddavatele) v rámci tét zakázky je prkázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci ve smyslu 50 a následných zákna, tím že prkáže: 1. Základní kvalifikační předpklady Ddavatel je pvinen prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů, ve smyslu 53 dst. 1 zákna. Uchazeč prkazuje splnění základních kvalifikačních předpkladů předlžením čestnéh prhlášení splnění kvalifikačních předpkladů ve zjedndušeném pdlimitním řízení (viz přílha č. 3 ZD). 2. Prfesní kvalifikační předpklady V suladu s 54 písm. a), b) a d) zákna ddavatel prkáže prfesní kvalifikační předpklady v následujícím rzsahu: 2.1 Ddavatel předlží výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán či jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán pdle zvláštních právních předpisů Ddavatel předlží právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů (živnstenský zákn apd.) v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky (inženýrská činnst ve výstavbě) Ddavatel předlží dklad svědčující jeh dbrnu způsbilst neb sby, jejímž prstřednictvím dbrnu způsbilst zabezpečuje, je-li pr plnění veřejné zakázky nezbytná pdle zvláštních právních předpisů. V rámci tét části kvalifikace pžaduje zadavatel předlžit: dklad autrizaci vzhledem k suběhu se stavbami vlastníků technické infrastruktury a nutnsti krdinvat pstup těcht staveb- autrizvaný inženýr v bru městské inženýrství, případně v bru dpravní stavby-neklejvá dprava, dle zákna č. 360/1992 Sb., v platném znění, a t u sby dpvědné za plnění předmětu zakázky. U tét dpvědné sby zárveň uvede její pracvně právní vztah k ddavateli (uchazeči) svědčení dbrné způsbilsti k činnstem krdinátra bezpečnsti a chrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi pdle zákna č. 309/2006 Sb., a t u sby zajišťující výkn krdinátra BOZP. U tét sby rvněž uvede její pracvně právní vztah k ddavateli (uchazeči).

7 Uchazeč prkazuje splnění prfesních kvalifikačních předpkladů předlžením čestnéh prhlášení splnění kvalifikačních předpkladů ve zjedndušeném pdlimitním řízení (viz přílha č. 3 ZD). 3. Eknmická a finanční způsbilst Zadavatel pžaduje prkázání eknmické a finanční způsbilsti splnit veřejnu zakázku čestným prhlášením eknmické a finanční způsbilsti splnit veřejnu zakázku ve smyslu 50 dst. 1 písm. c) zákna. 4. Technické kvalifikační předpklady Zadavatel pžaduje prkázání technických kvalifikačních předpkladů v suladu s 56 dst. 2 písm. a) a e) zákna v následujícím rzsahu: 4.1 Seznam významných služeb realizvaných ddavatelem v psledních 3 letech. Za významnu službu se v tmt případě pvažuje inženýrská činnst k územně-stavebnímu řízení, výkn TDI a výkn krdinátra BOZP. Seznam musí bsahvat minimálně následující údaje: název a ppis předmětu zajišťvané služby, její finanční bjem, dbu plnění a název a kntakt na bjednatele. Přílhu seznamu musí být: 1) Osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pkud byly služby pskytvány veřejnému zadavateli, neb 2) Osvědčení vydané jinu sbu, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb 3) smluva s jinu sbu a dklad uskutečnění plnění ddavatele, není-li sučasně mžné svědčení pdle bdu 2 d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně Tent kvalifikační předpklad splní ddavatel, který dlží: alespň 2 bdbné zakázky na inženýrsku činnst včetně TDI s rzpčtvými náklady zajišťvané stavby min. 8 mil. Kč bez DPH,; alespň 3 bdbné zakázky na inženýrsku činnst včetně TDI s rzpčtvými náklady zajišťvané stavby min. 5 mil. Kč bez DPH,; alespň 3 bdbné zakázky, kde ddavatel zajišťval výkn funkce krdinátra BOZP dle zák. 309/2006 Sb.; 4.2 Ddavatel uvede údaje vzdělání, praxi a dbrné kvalifikaci sb dpvědných za plnění předmětu veřejné zakázky včetně uvedení jejich funkce v rámci plnění zakázky a pracvně právníh vztahu k ddavateli (zda jde zaměstnance či subddavatele uchazeče). Pdmínku je min. 5 let dbrné praxe u sby dpvědné za realizaci předmětu zakázky Uchazeč prkazuje splnění technických kvalifikačních předpkladů předlžením čestnéh prhlášení splnění kvalifikačních předpkladů ve zjedndušeném pdlimitním řízení (viz přílha č. 3 ZD). 5. Pdmínky splečné pr prkazvání kvalifikace Prkázání splnění kvalifikačních předpkladů prkazuje ddavatel předlžením čestnéh prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že ddavatel kvalifikační předpklady pžadvané zadavatelem splňuje. Vzr čestnéh prhlášení je přílhu č. 3 tét ZD. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82, je pvinnen před jejím uzavřením předlžit zadavateli riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Nesplnění tét pvinnsti se pvažuje za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smlvy ve smyslu ustanvení 82 dst. 4 ( 62 dst. 3 zákna).

8 V tét suvislsti zadavatel upzrňuje ddavatele, že skutečnsti rzhdné pr splnění kvalifikace musejí nastat ve lhůtě pdle 52 a že dklady prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů a výpis z bchdníh rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni pdání nabídky. Blíže viz příslušná ustanvení zákna upravujících kvalifikaci, zejména 50 a násl. a 125 a násl. VI. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. Uchazeč stanví nabídkvu cenu za celý vymezený předmět veřejné zakázky v suladu s tut ZD. Celkvá cena bude uvedena v české měně v členění: nabídkvá cena bez DPH, samstatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni pdání nabídky a nabídkvá cena včetně DPH. Nabídkvá cena bude v předepsaném slžení uvedena na titulním listu nabídky a v návrhu smluvy. 2. Pdkladem pr stanvení nabídkvé ceny je vymezení předmětu plnění zakázky dle článku II. tét ZD - Předmět veřejné zakázky. Uchazeč stanví celkvu nabídkvu cenu za jedntlivé činnsti v suladu s Frmulářem pr zpracvání nabídkvé ceny (viz přílha č. 6 ZD) 3. Nabídkvá cena musí být zpracvána jak nejvýše přístupná, platná p celu dbu realizace veřejné zakázky. Nabídkvá cena musí zahrnvat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu prvedení předmětu zakázky p celu dbu plnění pžadvaných činnstí. 4. Pdmínky pr překrčení nabídkvé ceny Nabídkvá cena nesmí být měněna v suvislsti s inflací české měny, hdntu kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktry s vlivem na měnvý kurs, stabilitu měny neb cla. Nabídkvá cena může být měněna puze v suvislsti se změnu DPH. Nabídkvá cena nesmí být měněna ani v suvislsti se změnu ceny stavby. VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Sučástí nabídky bude ze strany uchazeče pdepsaný návrh příkazní smluvy, který je zpracván ze strany zadavatele a který je sučástí tét zadávací dkumentace a který musí být ze strany uchazeče akceptvaný v nezměněné pdbě a v plném rzsahu, krmě těch ustanvení smluvy, která vyžadují dplnění údajů uchazeči, dměny a případně jím pvěřených sb k plnění činnstí. 2. Návrh smluvy musí být pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče, a t způsbem uvedeným v příslušné listině prkazující způsb jednání. Předlžení nepdepsanéh textu smluvy není předlžením návrhu smluvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnu a zadavatel vylučí takvéh uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 3. Ddavatel se zavazuje pskytnut v suladu s 2, písmen e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, subjektům prvádějícím audit a kntrlu všechny nezbytné infrmace týkající se ddavatelských činnstí spjených s předmětem smluvy a pskytnut těmt kntrlním rgánům svji sučinnst. 3. Platební pdmínky Úhrada za plnění předmětu tét smluvy bude prváděna v české měně. Platby budu prváděny na základě daňvých dkladů (faktur) vystavených příkazníkem následvně: Inženýrská činnst při realizaci stavby - technický dzr investra (TDI) Platba na základě dvu faktur. První ve výši 50% celkvé částky , druhá ve výši 50% celkvé částky p prtklárním předání stavby bez vad a neddělků z přejímacíh řízení. Průběžná aktualizace plánu BOZP a zajištění funkce krdinátra BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb.

9 Platba na základě dvu faktur. První ve výši 50% celkvé částky , druhá ve výši 50% celkvé částky p prtklárním předání stavby bez vad a neddělků z přejímacíh řízení. Inženýrská činnst ke klaudaci stavby Platba na základě jedné faktury p vydání a nabytí právní mci klaudačníh rzhdnutí. Faktura ve výši 100% nabídkvé ceny za tut část předmětu zakázky. Inženýrská činnst v průběhu záruční lhůty p dbu 60-ti měsíců Případní zjištěné vady dstraní ddavatel zajišťující inženýrsku činnst bez nárku na hnrář a v termínech dhdnutých se zadavatelem (bjednatelem) v rzsahu uvedeném v čl. II, dst. 3 tét zadávací dkumentace. Splatnst faktur se sjednává na dbu 30 dnů d jejíh dručení příkazci. Zálhy příkazce nepskytuje. Ve fakturách bude zúčtván DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury - daňvé dklady musí bsahvat náležitsti daňvéh dkladu dle zákna 235/2004 Sb. V případě, že faktury nebudu mít dpvídající náležitsti, budu příkazcem vráceny zpět příkazníkvi k dplnění, aniž se tak dstane d prdlení se splatnstí; lhůta splatnsti pčíná běžet znvu d pětvnéh zaslání náležitě dplněných či pravených dkladů. 4. Ostatní bchdní pdmínky jsu bsaženy v návrhu smluvy, jež je přílhu č. 7 tét dkumentace. 5. Variantní řešení bchdních pdmínek se nepřipuští. VIII. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Všechny v řádné lhůtě dručené nabídky, které budu pdány kvalifikvanými uchazeči a budu zpracvány v suladu se zadávacími pdmínkami, budu psuzeny a hdnceny. Hdncení nabídek bude prveden pdle jedinéh hdntícíh kritéria, kterým je nejnižší nabídkvá cena bez DPH. Nabídky budu hdnceny tak, že pdle výše nabídkvé ceny bez DPH hdntící kmise sestaví přadí nabídek. Jak nejvhdnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkvu cenu. Další přadí bude stanven dle skutečných výší nabídkvých cen vzestupně. IX. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání bálek s nabídkami prběhne d 10:45 hd. na adrese sídla dbru správy veřejnéh majetku (Liebigva vila), Jablnecká 41/27, Liberec 1, , 1. patr, zasedací místnst dbru. Otvírání bálek se může zúčastnit max. jeden zástupce za každéh uchazeče, který pdal nabídku. X. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK Lhůta pr pdání nabídek knčí dnem v hd. Místem pr pdání nabídky je pdatelna Magistrátu Města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, , Liberec 1. Nabídku je mžn zaslat dpručeně pštu na adresu STATUTÁRNÍ MÉSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I Staré Měst, neb pdat sbně d pdatelny Magistrátu města Liberec tak, aby nabídka byla zadavateli dručena nejpzději d knce lhůty k pdání nabídek.

10 Nabídky pdané p uplynutí lhůty pr pdání nabídek kmise netevírá, na tyt nabídky se phlíží, jak by nebyly pdány. Nabídka bude zpracvána dle frmálních, technických a smluvních pžadavků zadavatele uvedených ve výzvě k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace a tét zadávací dkumentaci. Nabídka i veškeré další dklady pžadvané záknem a zadávacími pdmínkami, musí být předlženy v českém jazyce, pkud jsu vydány v jiném jazyce, musí být předlžen jejich úředně věřený překlad d českéh jazyka, přičemž tat pvinnst se nevztahuje na dklady ve slvenském jazyce. Nabídka bude předlžena v jednm riginále a v jedné kpii v písemné frmě v českém jazyce a v jednm tevřeném elektrnickém frmátu, příp. PDF frmátu na nsiči CD/DVD/flash disk. Originál nabídky bude značen jak riginál a kpie nabídky bude značena jak kpie. Elektrnické vyhtvení nabídky bude bsahvat puze nabídkvu část (Titulní list, Návrh smluvy díl ve frmátu MS WORD, Cenvu nabídku, Přehled subddavatelů). V případě rzpru se má za rzhdující riginální vyhtvení nabídky. Nabídka musí být datvána a na titulním listu pdepsána uchazečem, resp. sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče (u právnických sb v suladu se způsbem pdepisvání za splečnst uvedeném v bchdním rejstříku neb jiné bdbné evidenci), příp. sbu zmcněnu k takvému úknu, v takvém případě dlží uchazeč v nabídce riginál neb úředně věřenu kpii plné mci. Z důvdu chrany právněných zájmů uchazečů dpručuje zadavatel pdat nabídky s jedntlivě číslvanými listy (včetně dkladů k prkázání kvalifikace) zabezpečenými vhdným způsbem prti manipulaci. Pkud nabídka bude bsahvat nepvinné přílhy (ftgrafie, prspekty a další materiály), pak by tyt přílhy měly být neddělitelně zařazeny až na knci za vlastní nabídku uchazeče. Pžaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnsti ddávány na jinu adresu, než je sídl uvedené v právnění k pdnikání neb bchdním rejstříku, je pvinen tut adresu, telefn, fax, kntaktní sby a další identifikační údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li na tét adrese dpručená zásilka uchazečem převzata, bude přest pvažvána za dručenu. Všechna vyhtvení nabídky budu zadavateli dručena v jedné uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky a heslem ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT. Na bálce bude rvněž uvedena adresa, na níž je mžné zaslat známení (zejm. ve smyslu 71 dst. 5, 6, 10 a 76 dst. 6 a 77 dst. 6 zákna) Zadavatel dpručuje předlžit nabídku v tmt jedntném členění: A. Titulní list nabídky, bsahující identifikační údaje uchazeči, celkvu nabídkvu cenu v členění bez a včetně DPH viz přílha č. 1 ZD B. Obsah nabídky s uvedením názvů jedntlivých kapitl včetně přílh, čísel listů a celkvéh pčtu listů v nabídce C. Dklad prkazující způsb jednání a pdepisvání za uchazeče (výpis z OR, plná mc, pdpisvý vzr apd.) D. Dklady k prkázání kvalifikace viz přílha č. 3 ZD E. Návrh smluvy viz přílha č. 7 ZD F. Cenvá nabídka viz přílha č. 6 ZD G. Přehled subddavatelů H. Čestné prhlášení viz přílha č. 4 a č. 5 ZD I. Seznamy a prhlášení uchazeče dle 68 dst. 3 zákna viz přílha č. 2 Tyt budu bsahvat: a) Seznam statutárních rgánů neb členů stat. rgánů, kteří v psledních 3 letech d knce lhůty pr pdání nabídek byli v pracvněprávním, funkčním či bdbném pměru u zadavatele, b) Má-li ddavatel frmu akcivé splečnsti, seznam vlastníků akcií, jejichž suhrnná jmenvitá hdnta přesahuje 10% základníh kapitálu, vyhtvený ve lhůtě pr pdání nabídek,

11 c) Prhlášení uchazeče tm, že neuzavřel a neuzavře dhdu pdle zvláštníh právníh předpisu v suvislsti se zadávanu veřejnu zakázku. J. Přílhy (nepvinné) XI. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet kamžikem sknčení lhůty pr pdání nabídek. Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dní. Uchazeč je svu nabídku vázán d knce zadávací lhůty, resp. d dne dručení známení zadavatele výběru nejvhdnější nabídky. Zadávací lhůta se prdlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v přadí až d dby uzavření smluvy neb případnéh zrušení zadávacíh řízení. Jsu-li pdány námitky neb návrh na přezkumání úknů zadavatele zadávací lhůta neběží a psuvá se v suladu s 43 dst. 4 a 5 ZVZ. XII. DALŠÍ INFORMACE DOTAZY, KONZULTACE 1. Písemné dtazy Pkud bude zájemce pžadvat dplňující infrmace neb vysvětlení hledně předmětu zadávacíh řízení neb jeh rganizace, zašle své dtazy prstřednictvím systému E-ZAK ( prstřednictvím datvé schránky (ID 7c6by6u), pštu neb faxem na adresu zadavatele: Statutární měst Liberec, dbr správy veřejnéh majetku, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec. Písemná žádst ddatečné infrmace musí být v suladu s 49 zákna dručena nejpzději 5 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání nabídek. Odpvědi na dtazy jedntlivých zájemců budu v záknném termínu zaslány písemně vždy všem zájemcům. 2. Prhlídka místa plnění Organizvanu prhlídku místa plnění zadavatel nerganizuje, nebť míst je vlně přístupné. XIII. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Ddavatel může pdat v zadávacím řízení puze jednu nabídku. Ddavatel, který pdal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být sučasně subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci. Pkud ddavatel pdá více nabídek samstatně neb splečně s dalšími ddavateli, neb je subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky pdané takvým ddavatelem vyřadí. Ddavatele, jehž nabídka byla vyřazena, zadavatel bezdkladně vylučí z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel pžaduje, aby uchazeč v nabídce předlžil prhlášení, že suhlasí se zveřejněním psuzení splnění kvalifikace a hdncení nabídek, uzavřené smluvy s uchazečem a všech jejích ddatků a dalších infrmací, které suvisejí se zadávacím řízením (viz přílha č. 5 ZD) Ddavatel prkáže čestným prhlášením (viz přílha č. 4 ZD), že na zpracvání nabídky ddavatele se nepdílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačníh týmu prjektu zadavatele či sba, která se na základě smluvníh vztahu se zadavatelem (neb jak subddavatel zadavatele) pdílela na přípravě neb zadání předmětnéh zadávacíh řízení, pkud nabídku pdává sdružení ddavatelů, výše uvedené pdmínky nesplňuje žádný z členů sdružení ani žádný subddavatel ddavatele Zadavatel si vyhrazuje práv změnit, příp. upřesnit zadávací pdmínky. Uchazeči nemají práv na úhradu nákladů spjených s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel není pvinen vracet uchazečům jejich nabídky, a t ani v případě zrušení zadávacíh řízení.

12 Zadavatel si vyhrazuje práv před rzhdnutím přidělení zakázky věřit příp. vyjasnit infrmace a skutečnsti deklarvané uchazečem v jeh nabídce. Zadavatel nepřipuští variantní řešení. Zadavatel nepřipuští pdání nabídek na dílčí plnění. XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Veřejná zakázka je vypsána v suladu se z. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů. Nesplnění pdmínek zadání či neúplnst nabídky je důvdem k vyřazení nabídky z hdncení a vylučení uchazeče z další účasti v tevřeném zadávacím řízení. Zdůvdněné námitky prti úknům zadavatele může pdat kterýkliv ddavatel, který má neb měl zájem na získání tét veřejné zakázky a kterému v důsledku dmněléh prušení zákna úknem zadavatele hrzí neb vznikla újma na jeh právech. Námitky musí stěžvatel dručit zadavateli v suladu s 110 zákna nejpzději d 10 dnů de dne, kdy se dmnělém prušení zákna úknem zadavatele dzví, nejpzději však d uzavření smluvy. Námitky prti zadávacím pdmínkám musí stěžvatel dručit zadavateli nejpzději d 5 dnů d sknčení lhůty pr pdání nabídek.... Mgr. Martina Rsenbergvá primátrka města

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B.

Městský rozvojový fond Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsáno v obdi. rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B. - \ Městský rzvjvý fnd Pardubice a.s. v Divadla 828. 530 02 Pardubice Zapsán v bdi. rejstříku Krajskéh sudu v Hradci Králvé ddíl B. vlžka 1822 MR FP VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice

MĚSTO Jesenice, Mírové náměstí 368, Jesenice MĚSTO Jesenice, Mírvé náměstí 368, 270 33 Jesenice IČO: 00243825, DIČ: CZ00243825 Účet: ČSOB, a. s., 190607857/0300 E-mail: klementvicva@jesenice-ra.cz Tel/fax: 313 599 381, Tel:313 599 214 Č.j. 218/13

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Preambule. Předmět výběrového řízení

Preambule. Předmět výběrového řízení Vyhlášení výběrvéh řízení na stavbu studentské ubytvny pr studenty bru Prdní asistentka na Lewanika Nursing Schl v Mngu, v Západní prvincii Zambijské republiky Preambule Česká republika Česká rzvjvá agentura

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

Výkon inženýrských činností při realizaci stavby Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Výkon inženýrských činností při realizaci stavby Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové Investiční dbr NAŠE ZNAČKA: MMHK/089766/2013/OI/Kna VYŘIZUJE: Alena Knajflvá TELEFON: 495 707 686, 725 644 280 E-MAIL: alena.knajflva@mmhk.cz DATUM: 20. 05. 2013 Veřejný zadavatel tímt vyzývá v suladu

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013

*UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brno 10. září 2013 *UOHSX005CUYH* UOHSX005CUYH USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S422/2013/VZ-16658/2013/512/JLí Brn 10. září 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvy úřad, Krajsky pzemkvy úřad pr Olmucky kraj, vyzy vá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu veřejnu zakázku maléh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014

*UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brno 31. října 2014 *UOHSX006FTAG* UOHSX006FTAG USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S564/2014/VZ-21123/2014/521/MŽi Brn 31. října 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky MĚSTO PELHŘIMOV čj. OI/259/2017-1 V Pelhřimvě dne 6.9.2017 Výzva k pdání nabídky Pdle 6 zákna č.134/2016 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) měst Pelhřimv, jak veřejný

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více