ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce v tisku a nline médiích II. Veřejná zakázka je splufinancvána z Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (dále jen OP LZZ ), knkrétně z prjektů Krdinace prfesníh vzdělávání jak nástrje služeb zaměstnansti (registrační čísl CZ.1.04/2.2.00/ ) a Sdílení pracvních míst jak frma pdpry dalšíh vzdělávání a transferu kmpetencí mezi pracvníky - dmácí a zahraniční zkušensti (registrační čísl CZ.1.04/2.2.00/ ). 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchdní firma neb název: Fnd dalšíh vzdělávání (FDV) Sídl: Na Maninách 20, Praha 7 IČO: Osba právněná jednat za zadavatele: RNDr. Mirslav Prcházka CSc., pvěřen řízením Mgr. Jan Vdička Kntaktní sba: KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby Druh zadávacíh řízení: tevřené řízení Veřejná zakázka je rzdělena na dvě části dle ustanvení 98 zákna. Ddavatel je právněn pdat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky. název Reklamní služby Marketingvé služby Reklamní kampaně Prpagační služby CPV 4. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předpkládaná hdnta veřejné zakázky: Předpkládaná hdnta části I. veřejné zakázky: Předpkládaná hdnta části II. veřejné zakázky: ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH ,- Kč bez DPH 5. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Veřejná zakázka je rzdělena na dvě části dle ustanvení 98 zákna. Ddavatel je právněn pdat nabídku na všechny či některé části veřejné zakázky. Předmětem veřejné zakázky je nákup mediálníh prstru v rámci prpagační kampaně prjektů Krdinace prfesníh vzdělávání jak nástrje služeb zaměstnansti (Kperace) a Sdílení pracvních míst jak frma pdpry dalšíh vzdělávání a transferu kmpetencí mezi pracvníky - 1

2 dmácí a zahraniční zkušensti (METR), která si klade za cíl infrmvat širku veřejnst České republiky existenci, průběhu a výsledcích prjektů. Smyslem prjektu Kperace je přispět k rzvji dalšíh prfesníh vzdělávání (DPV) jak významné blasti plitiky zaměstnansti MPSV zavedením znalstníh managementu d tét blasti. Online dstupná Znalstní báze DPV jak jeden z hlavních prduktů prjektu zajistí systematické shrmažďvání, třídění a využívání znalstí z blasti DPV a umžní cílvé skupině účinně řešit aktuální prblémy, pdpří mžnst průběžnéh dynamickéh učení, zajistí zdrje pr strategické plánvání a rzhdvání. Hlavním cílem prjektu je zavést znalstní management d blasti DPV a nastavit systematický prces vyhledávání, výběru, kncentrace a prezentace pznatků (znalstí) způsbem, který zvýší dbrnu úrveň pracvníků institucí služeb zaměstnansti v blasti plitiky zaměstnansti a jejich przumění věcné prblematice. Hlavním cílem prjektu METR je analyzvat a vyhdntit pdmínky a frmy sdílení pracvních míst v ČR a zahraničí, navrhnut jejich širší využití v mezigeneračním transferu kmpetencí mezi pracvníky cby nástrje dalšíh vzdělávání, rzšířit tak sučasnu škálu pdpůrných patření pr hržené skupiny na trhu práce a pskytnut dpručení cílvé skupině prjektu a dalším zainteresvaným stranám pr prvádění efektivní pdpry a vlastní realizaci dalšíh vzdělávání. I. část veřejné zakázky tištěná média - OBECNÁ TIŠTĚNÁ MÉDIA Zadavatel pžaduje zajištění inzerátů rzměru 1 A4 strany pr každý titul v níže uvedených kategriích tištěných médiích. Pzice inzerátů v tištěném médiu: d 4. strany dál, a t v hlavních rubrikách vybranéh titulu. Předpkládané mnžství dběru tištěné inzerce: 5 inzerátů v celé dbě trvání veřejné zakázky. Odběr inzerce bude prbíhat v bdbí d pdpisu smluvy d října Minimální čtenst, která tat média musí splňvat: Celstátní deníky s čtenstí minimálně (předpkládáme dběr 2 inzeráty) Deníky zdarma s čtenstí minimálně (předpkládáme dběr 1 inzerátu) Eknmické časpisy s čtenstí minimálně (předpkládáme dběr 2 inzeráty) Při určvání titulů v jedntlivých vybraných kategriích bude uchazeč vycházet z dat výzkumu Media prjekt, který je k dispzici na následujících webvých stránkách: a t za bdbí až Nabídnuté médium v dané kategrii musí minimální čtenst splnit sam sbě. Pr dsažení pžadvané minimální čtensti nelze média v kategrii sčítat. Barevnst inzerátů bude záviset na specifikaci a pžadavcích jedntlivých knkrétních vydavatelů. - SPECIFICKÁ TIŠTĚNÁ MÉDIA Zadavatel pžaduje zajištění inzerátů rzměru 1 A4 strany pr každý titul v níže uvedených kategriích tištěných médií. Pzice inzerátů ve specifických tištěných médiích: d 4. strany dál. Předpkládané mnžství dběru specifické tištěné inzerce: 16 inzerátů v celé dbě trvání veřejné zakázky. Odběr inzerce bude prbíhat v bdbí d pdpisu smluvy d října Specifikace, která tat média musí bezpdmínečně splňvat: 1) Časpis/ revue vychází minimálně 1x rčně (předpkládáme dběr 1 inzerátu) Cílvá skupina - pracvníci persnálních a vzdělávacích ddělení firem, vzdělávací instituce, ministerstva, úřady, akademická půda 2

3 2) 3) 4) 5) 6) 7) Prfil časpisu - vědecký časpis zaměřený na terii vzdělávání dspělých, rzvj lidských zdrjů a andraggiku Minimální náklad 1000 výtisků Časpis minimálně čtvrtletník (předpkládáme dběr 2 inzerátů) Cílvá skupina manažeři a pracvníci persnálních a vzdělávacích ddělení firem, vzdělávací instituce, ministerstva, úřady, akademická půda Prfil časpisu časpis zaměřený na příspěvky z terie i praxe rzvje a vzdělávání dspělých, mderní frmy a metdy vzdělávání, systémy vzdělávání ve firmách Minimální náklad výtisků Časpis - vychází minimálně 3x rčně (předpkládáme dběr 3 inzerátů) Cílvá skupina - akademičtí pracvníci, vyskšklští pedaggvé, výzkumníci, dbrníci zabývající se celživtním vzděláváním, lektři kurzů celživtníh vzdělávání, vyskšklští studenti a širší dbr veřejnst Prfil časpisu časpis zaměřený na půvdní vědecké práce českých i zahraničních autrů, přehledvé studie, analytické recenze a zprávy vztahující se k aspektům celživtníh učení a vzdělávání (zejména prfesníh, dalšíh dbrnéh vzdělávání a vzdělávání senirů) Minimální náklad 200 výtisků Časpis minimálně čtrnáctideník (předpkládáme dběr 2 inzerátů) Cílvá skupina zaměstnanci ministerstev, krajských, městských a becních úřadů, hejtmani, primátři, starstvé, zastupitelé a radní, pdnikatelé, členvé nevládních neziskvých rganizací a další dbrná veřejnst Prfil časpisu - bsahuje důležité infrmace dění ve státní správě i samsprávě Minimální náklad výtisků Časpis minimálně měsíčník (předpkládáme dběr 2 inzerátů) Cílvá skupina - pracvníci zastupitelstev, ministerstev a dalších státních úřadů, neziskvých a nevládních rganizací, výzkumných pracvišť, kmunálních firem Prfil časpisu - dbrný časpis pr management mderní státní správy i samsprávy měst a bcí Minimální náklad výtisků Časpis vychází minimálně 6x rčně (předpkládáme dběr 4 inzerátů) Cílvá skupina - vědci a vědkyně z blasti sciálních věd, zejména scilgvé, antrplgvé, plitlgvé, demgrafvé, sciální gegrafvé Prfil časpisu zaměřený na tázky teretické scilgie, přehledvé články zpracvávající vývj v širké paletě brů scilgie a příbuzných sciálních věd, infrmace ze scilgických výzkumů, metdlgické statě, eseje, materiály k dějinám české scilgie Minimální náklad 550 výtisků Časpis vychází minimálně 5x rčně (předpkládáme dběr 2 inzerátů) Cílvá skupina pracvníci veřejné správy (starsta, úředník) Prfil časpisu zaměřený na eknmické tázky, financvání a témata spjená s infrmatizací veřejné správy, prblematiku územní veřejné správy včetně živtníh prstředí, investiční a bytvé výstavby, infrastruktury, energetických úspr, dpravy, šklství, sciálních věcí, kultury, prblematiku rzvje venkva atd. Minimální náklad 4500 výtisků Barevnst inzerátů bude záviset na specifikaci a pžadavcích jedntlivých knkrétních vydavatelů. Kampaň bude realizvána výhradně v českém jazyce. Inzerce bude bsahvat prvky pvinné publicity, lg suvisející s výstupem prjektu Kperace, ppis prjektů (většinu inzerce v tištěných médiích bude tvřit text s infrmacemi prjektech, jejich vývji a aktuálním stavu.) a bude mít jedntný vizuální styl. 3

4 Uchazeč bude při vyběru mediálníh prstru dbát na tématicky vhdné umístění v rámci každéh média. Veškerá inzerce pdléhá před zveřejněním schválení zadavatelem a bude v suladu s pravidly vizuální identity Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (viz s lgmanuálem Fndu dalšíh vzdělávání a lgem výstupu prjektu Kperace ( Zadavatel pžaduje, aby uchazeč ve své nabídce předlžil knkrétní značení tiskvých medií, která bude zadavateli v rámci plnění předmětu veřejné zakázky nabízet. Tt značení bude služit puze p představu zadavatele. Rámcvá smluva s vybraným uchazečem bude uzavřena bez bchdníh značení jedntlivých médií (specifikace bude stanvena na základě rzřazení médií d kategrií). U nákupu inzerce v tištěných médiích uchazeč nabídne ceny vybraných frmátů inzerce v médiích s pžadvanu čtenstí. Pdrbný ppis plnění je uveden v přílze č. 1 Návrh smluvy pr část I. II. část veřejné zakázky - OBECNÁ ONLINE MÉDIA U nline inzerce pžaduje zadavatel zajistit 1 PR článek (kmerční text) umístěný vždy na Hme page či sekci vybranéh serveru za den. Pzice: vždy na Hme page či hlavní stránce sekce vybranéh serveru, tak jak je uveden na a t knkrétně za měsíc červen 2014, subr Veřejná zpráva XLS, zálžka CELKEM kategrie. Předpkládané mnžství dběru inzerce: 2 PR články (kmerční texty) na vybraném serveru. Odběr inzerce bude prbíhat v bdbí d pdpisu smluvy d října Kategrie serverů, jejichž pžadvanu inzertní plchu pžaduje Zadavatel nacenit a minimální RU (reální uživatelé), které musejí splňvat: Eknmika, finance, práv s minimálním RU /měsíc. Při určvání jedntlivých serverů bude uchazeč vycházet ze statistických infrmací RU serverů, které jsu k dispzici na a t knkrétně za měsíc červen 2014, subr Veřejná správa XLS, zálžka CELKEM kategrie. - SPECIFICKÁ ONLINE MÉDIA U nline inzerce pžaduje zadavatel zajistit PR článek umístěný vždy na Hme page či sekci vybranéh serveru. Pzice: vždy na Hme page. Předpkládané mnžství dběru inzerce: 4 PR články (kmerční texty) na vybraném serveru. Odběr inzerce bude prbíhat v bdbí d pdpisu smluvy d října Specifikace, která tt médium musí bezpdmínečně splňvat: Cílvá skupina pracvníci veřejné správy (starsta, úředník) Prfil prtálu zaměřený na aktuální infrmace z blasti státní správy a samsprávy, měst, bcí a reginů Návštěvnst v pracvních dnech minimálně 800 unikátních návštěvníků/den 4

5 Kampaň bude realizvána výhradně v českém jazyce. Inzerce bude bsahvat prvky pvinné publicity, lg suvisející s výstupem prjektu Kperace, ppis prjektů a bude mít jedntný vizuální styl. Uchazeč bude při vyběru mediálníh prstru dbát na tématicky vhdné umístění v rámci každéh média. Veškerá inzerce pdléhá před zveřejněním schválení zadavatelem a bude v suladu s pravidly vizuální identity Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (viz s lgmanuálem Fndu dalšíh vzdělávání a lgem výstupu prjektu Kperace či METR ( Zadavatel pžaduje, aby uchazeč ve své nabídce předlžil knkrétní značení nline medií, která bude zadavateli v rámci plnění předmětu veřejné zakázky nabízet. Tt značení bude služit puze p představu zadavatele. Rámcvá smluva s vybraným uchazečem bude uzavřena bez bchdníh značení jedntlivých médií (specifikace bude stanvena na základě rzřazení médií d kategrií). U nákupu inzerce v nline médiích uchazeč nabídne ceny vybraných frmátů inzerce v médiích s minimálními RU (reálnými uživateli). Pdrbný ppis plnění je uveden v přílze č. 1 Návrh smluvy pr část II. 6. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK, PŘÍPADNĚ TÉŽ OBJEKTIVNÍCH PODMÍNEK, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY Závazné bchdní pdmínky včetně platebních pdmínek jsu uvedeny v návrhu smluvy, který tvří přílhu č. 1 a přílhu č. 2 tét zadávací dkumentace. Uchazeč je pvinen dlžit d nabídky pdepsaný návrh smluvy pkrývající zajištění plnění předmětu veřejné zakázky. Uchazeč je právněn dplnit d návrhu smluvy puze údaje, které jsu značeny jak nedplněné [DOPLNÍ UCHAZEČ] apd., či údaje na místech, ze kterých t z lgiky věci vyplývá a jejich vyplnění uchazečem se předpkládá. Návrh smluvy musí být ze strany uchazeče pdepsán sbu právněnu uchazeče zastupvat a pdepisvat v suladu se způsbem pdepisvání uvedeným ve výpisu z bchdníh rejstříku neb zástupcem zmcněným či pvěřeným k tmut úknu pdle právních předpisů. Prstá kpie zmcnění či pvěření musí být v takvém případě sučástí nabídky uchazeče. Předlžení nepdepsanéh návrhu smluvy, ppřípadě nepředlžení zmcnění dle předchzí věty, není předlžením řádnéh návrhu pžadvané smluvy a nabídka uchazeče je v takvém případě neúplná. Návrh smluvy nesmí vylučit či žádným způsbem mezvat právnění či pžadavky zadavatele, uvedené v zadávacích pdmínkách. Uchazeč dále není právněn uvádět v návrhu smluvy jakákliv ustanvení smluvních pkutách k tíži zadavatele (Zadavatel připuští puze záknné sankce). V pačném případě se jedná nesplnění zadávacích pdmínek. 7. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Infrmace a údaje uvedené v tét zadávací dkumentaci a v přílhách zadávací dkumentace vymezují závazné pžadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyt pžadavky je uchazeč pvinen plně a bezvýjimečně respektvat při zpracvání své nabídky a ve své nabídce je akceptvat. Neakceptvání pžadavků zadavatele uvedených v tét zadávací dkumentaci a v přílhách zadávací dkumentace bude pvažván za nesplnění zadávacích pdmínek s následkem vylučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Zadávací dkumentace včetně všech přílh je uveřejněna v suladu s 48 zákna nemezeným 5

6 a přímým dálkvým přístupem na prfilu zadavatele, tj. na internetvé adrese: 8. POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK Zadavatel nepřipuští varianty nabídek. 9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Uchazeč stanví nabídkvu cenu za celý předmět plnění veřejné zakázky v suladu se zadávacími pdmínkami. Uchazeči předlží ve své nabídce nabídkvu cenu ve frmě: I. část veřejné zakázky: Inzerce v becných tištěných mediích Charakteristika média Jedntka - frmát Celstátní deníky s čtenstí minimálně Deníky zdarma s čtenstí minimálně Eknmické deníky s čtenstí minimálně Celkvá nabídkvá cena za typ kampaně (prstý sučet jedntkvých cen) 1 A4 1 A4 1 A Nabídkvá cena v Kč bez DPH za jedntku Výše DPH v % za jedntku Nabídkvá cena v Kč s DPH za jedntku Inzerce ve specifických tištěných mediích Charakteristika média Jedntka - frmát Nabídkvá cena v Kč bez DPH za jedntku Časpis/ revue vychází 1 A4 minimálně 1x rčně Časpis vychází 1 A4 minimálně 4x rčně Časpis vychází 1 A4 minimálně 3x rčně Časpis minimálně 1 A4 čtrnáctideník Časpis - minimálně 1 A4 měsíčník Časpis vychází 1 A4 minimálně 6 rčně Časpis vychází 1 A4 minimálně 5x rčně Celkvá nabídkvá cena za typ kampaně (prstý sučet jedntkvých cen) Výše DPH v % za jedntku Nabídkvá cena v Kč s DPH za jedntku 6

7 II. část veřejné zakázky: Inzerce v becných nline mediích Charakteristika média Jedntka frmát Eknmika, finance, PR článek práv s minimálním RU /měsíc Celkvá nabídkvá cena za typ kampaně (prstý sučet jedntkvých cen) Nabídkvá cena v Kč bez DPH Výše DPH v % za jedntku Nabídkvá v Kč s DPH cena Inzerce ve specifických nline mediích Charakteristika média Jedntka - frmát Webvý prtál Celkvá nabídkvá cena za typ kampaně (prstý sučet jedntkvých cen) PR článek Nabídkvá cena v Kč bez DPH za jedntku Výše DPH v % za jedntku Nabídkvá cena v Kč s DPH za jedntku Zadavatel nepřipuští, aby uchazeč uvedl cenu v jiné než předepsané struktuře. Zpracvání ceny v jiné než předepsané struktuře bude hdncen jak nesplnění pdmínek zadávacíh řízení. Nabídkvá cena uchazeče bude uvedena v přílze č. 1 Návrh smluvy pr I. část veřejné zakázky a v přílze č. 2 Návrh smluvy pr II. část veřejné zakázky. Nabídkvá cena navržená uchazečem bude zahrnvat veškeré náklady uchazeče nezbytné pr řádné plnění veřejné zakázky. Nabídkvá cena bude zpracvána v suladu se zadávacími pdmínkami a bude stanvena jak cena nejvýše přípustná. Zadavatel nepřipuští překrčení nabídkvé ceny vyjma změny sazeb DPH. Nabídkvá cena bude uvedena v CZK. Uchazeč nesmí u žádné plžky uvést nulvu cenu. Sučasně je uchazeč pvinen cenit všechny plžky 10. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Dklady pžadvané v suladu s 68 dst. 3 zákna, které musí být sučástí nabídky seznam statutárních rgánů neb členů statutárních rgánů, kteří v psledních 3 letech d knce lhůty pr pdání nabídek byli v pracvněprávním, funkčním či bdbném pměru u zadavatele (Fnd dalšíh vzdělávání) pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele; má-li ddavatel frmu akcivé splečnsti, seznam vlastníků akcií, jejichž suhrnná jmenvitá hdnta přesahuje 10 % základníh kapitálu, vyhtvený ve lhůtě pr pdání nabídek pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele; prhlášení uchazeče tm, že neuzavřel a neuzavře zakázanu dhdu pdle zvláštníh právníh předpisu v suvislsti se zadávanu veřejnu zakázku pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za ddavatele. Vzr seznamu a prhlášení dle 68 dst. 3 zákna je přílhu č. 5 tét zadávací dkumentace. 7

8 10.2. Subddavatelé Při prkazvání kvalifikace prstřednictvím subddavatele je nutné respektvat ustanvení 51 dst. 4 zákna a dále ustanvení 69 dst. 2 zákna Dba plnění Předpkládaným termínem zahájení plnění veřejné zakázky je den pdpisu rámcvé smluvy (dále také jen smluva ) s vybraným uchazečem, přičemž předpkládané datum uzavření smluvy je bez zbytečnéh dkladu p uknčení tht zadávacíh řízení. Předmět veřejné zakázky bude vyknáván na základě smluvy uzavřené mezi zadavatelem a vybraným uchazečem na dbu určitu, a t na dbu d , či na dbu, dkud úhrada dměn za plnění veřejné zakázky nedsáhne maximálně přípustné výše stanvené v přílze č. 1 Návrh rámcvé smluvy (předpkládaná hdnta veřejné zakázky) pr I. část veřejné zakázky a v přílze č. 2 Návrh rámcvé smluvy (předpkládaná hdnta veřejné zakázky) pr II. část veřejné zakázky, pdle th, která z těcht skutečnstí nastane dříve Míst plnění Místem plnění bude sídl zadavatele, sídl vybranéh uchazeče a v rámci plnění pžadvané inzerce celé území ČR Sdružení ddavatelů Při prkazvání kvalifikace v případě splečné nabídky pdané ve sdružení ddavatelů se pstupuje dle ustanvení 51 dst. 5 a 6 zákna. Pdává-li nabídku sdružení více ddavatelů, musí být v takvé nabídce dlžena smluva sdružení bsahující závazek, že všichni tit ddavatelé budu vůči zadavateli a třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti s veřejnu zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Dále bude ve splečné nabídce výslvně uveden, který z ddavatelů bude vystupvat jménem sdružení (ddavatele) Pužití specifických názvů Obsahují-li zadávací pdmínky dkazy na bchdní firmy, názvy neb jména a příjmení, specifická značení zbží a služeb, které platí pr určitu sbu, ppřípadě její rganizační slžku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzry, průmyslvé vzry, chranné známky neb značení půvdu, je tmu tak výhradně z důvdu dstatečně přesnéh vymezení předmětu veřejné zakázky či zajištění kmpatibility se stávajícím vybavením zadavatele. Zadavatel však pr plnění veřejné zakázky výslvně připuští pužití i jiných, kvalitativně a technicky bdbných řešení. 11. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Pdrbná specifikace pžadavků zadavatele na kvalifikaci je uvedena v kvalifikační dkumentaci, která tvří přílhu zadávací dkumentace. Kvalifikační dkumentace upravuje pdrbným způsbem vymezení a způsb prkázání kvalifikačních předpkladů. 12. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK I. část veřejné zakázky: Základním kritériem hdncení je nejnižší nabídkvá cena dle ustanvení 81 dst. 1 písm. b) zákna. Zadavatel bude hdntit sučet celkvé výše nabídkvé ceny za typ kampaně v Kč bez DPH uvedený uchazečem v návrhu smluvy dle ustanvení bdu 9 tét zadávací dkumentace. 8

9 Na základě sučtu výsledných hdnt u jedntlivých nabídek bude stanven přadí úspěšnsti jedntlivých nabídek tak, že jak nejúspěšnější bude stanvena nabídka, která dsáhla nejnižší nabídkvé ceny. II. část veřejné zakázky: Základním kritériem hdncení je nejnižší nabídkvá cena dle ustanvení 81 dst. 1 písm. b) zákna. Zadavatel bude hdntit sučet celkvé výše nabídkvé ceny za typ kampaně v Kč bez DPH uvedený uchazečem v návrhu smluvy dle ustanvení bdu 9 tét zadávací dkumentace. Na základě sučtu výsledných hdnt u jedntlivých nabídek bude stanven přadí úspěšnsti jedntlivých nabídek tak, že jak nejúspěšnější bude stanvena nabídka, která dsáhla nejnižší nabídkvé ceny. 13. POŽADAVEK NA POSKYTNUTÍ JISTOTY Zadavatel jisttu nepžaduje. 14. PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude předlžena pr každu část veřejné zakázky samstatně. Nabídka bude předlžena v jednm riginále a v jedné kpii v písemné frmě, v českém jazyce. Originál bude značen jak Originál a kpie nabídky bude značena jak Kpie. Kpie musí být úplnu kpií riginální nabídky. V případě rzpru je rzhdující riginální vyhtvení nabídky. Ddavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje v suladu s ust. 68 dst. 2 zákna a ust. 17 písm. d) zákna, a t v rzsahu: a) v případě právnické sby: bchdní firma neb název, sídl, právní frma, identifikační čísl sby (dále jen "IČO"), byl-li přidělen, b) v případě fyzické sby: bchdní firma neb jmén a příjmení, míst pdnikání, ppřípadě míst trvaléh pbytu, IČO, byl-li přidělen, a dále uchazeč ve své nabídce uvede: DIČ, jmén a příjmení sby právněné jednat za uchazeče, telefn, (pr kmunikaci v průběhu prcesu zadávání zakázky) a URL adresu (viz přílha č. 3 Krycí list nabídky I. část veřejné zakázky a přílha č. 4 Krycí list nabídky II. část veřejné zakázky). Sučástí krycíh listu nabídky bude také prhlášení uchazeče, že není subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný ddavatel v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci. Sučástí nabídky musí být písemný návrh smluvy pdepsaný sbu právněnu uchazeče zastupvat a pdepisvat v suladu se způsbem pdepisvání uvedeným ve výpisu z bchdníh rejstříku neb zástupcem zmcněným či pvěřeným k tmut úknu pdle právních předpisů. Prstá kpie zmcnění či pvěření musí být v takvém případě sučástí nabídky uchazeče. Písemný návrh smluvy musí akceptvat návrh smluvy uvedený v přílze č. 1 a v přílze č. 2. Od návrhu smluvy, který je sučástí zadávací dkumentace, se nelze dchýlit. Údaje uvedené v návrhu smluvy se nesmí lišit d údajů uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rzprů je pak vždy rzhdující písemný návrh smluvy. Sučástí nabídky musí být rvněž dkumenty dle ustanvení 68 dst. 3 zákna: Vzr seznamu a prhlášení dle 68 dst. 3 zákna je přílhu č. 5 tét zadávací dkumentace. Zadavatel pžaduje, aby uchazeč ve své nabídce předlžil knkrétní značení tiskvých a nline medií, která bude zadavateli v rámci plnění předmětu veřejné zakázky nabízet. Tt značení bude služit puze p představu zadavatele. Rámcvá smluva s vybraným uchazečem bude uzavřena bez bchdníh značení jedntlivých médií (specifikace bude stanvena na základě rzřazení médií d kategrií). Sučástí nabídky budu rvněž další dkumenty pžadvané záknem a zadavatelem, včetně dkladů a infrmací prkazujících splnění kvalifikace. 9

10 Sučástí předlžené nabídky musí být kmpletní elektrnická verze nabídky včetně pdepsanéh návrhu smluvy ve frmátu *.pdf, přilžená k riginálu nabídky. Návrh smluvy bude rvněž přilžen v editvatelné pdbě ve frmátu *.dc. Elektrnická verze dkumentů bude ulžena na nepřepisvatelném CD. V případě rzprů mezi tištěnu a elektrnicku pdbu návrhu smluvy je rzhdující písemný návrh smluvy. Nabídka nebude bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl. Všechny listy nabídky budu řádně číslvány vzestupnu číselnu řadu a nabídka bude zajištěna prti neprávněné manipulaci. Je-li zadavatelem vyžadván prhlášení, musí být patřen datem a pdepsán sbu právněnu za uchazeče pdepisvat, přičemž v nabídce musí být dlžen právnění tét sby za uchazeče pdepisvat. 15. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Žádst ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám je mžn dručit písemně nejpzději 6 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání nabídek dle ustanvení 49 zákna. Ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám budu vyřízeny dle ustanvení 49 dst. zákna. Ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám včetně přesnéh znění pžadavku budu uveřejněny na prfilu zadavatele. 16. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM Zadavatel pžaduje, aby sučástí nabídky uchazeče byl uvedení kntaktní sby uchazeče (jmén, , telefn) v přílze č. 3 Krycí list nabídky I. část veřejné zakázky a v přílze č. 4 Krycí list nabídky II. část veřejné zakázky. Elektrnický kntakt tét sby ( ) bude služit pr kmunikaci v rámci zadávacíh řízení, zejména pr zaslání a příjem žádsti dle ustanvení 59 dst. 4 zákna a 76 dst. 3 zákna. Veškeré statní písemnsti v rámci zadávacíh řízení (rzhdnutí vylučení, rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky, známení uzavření smluvy apd.) budu zadavatelem desílány prstřednictvím datvé schránky či prstřednictvím držitele pštvní licence. 17. DALŠÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Zadavatel stanvuje délku zadávací lhůty na 120 dnů. Prhlídka místa plnění veřejné zakázky nebude vzhledem k pvaze předmětu plnění veřejné zakázky uskutečněna. 18. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK Míst pr pdání nabídek: sídl zadavatele Nabídky budu dručeny v zapečetěné bálce, kteru uchazeč značí nápisem dle th, d jaké části veřejné zakázky pdává svji nabídku: Nákup inzerce v tisku a nline médiích II. I část veřejné zakázky - NEOTVÍRAT neb Nákup inzerce v tisku a nline médiích II. II část veřejné zakázky - NEOTVÍRAT Na bálce uchazeč dále uvede své identifikační údaje, tj. bchdní firmu neb název, sídl či krespndenční adresu, na které je mžn zaslat známení pdle 71 dst. 6 a 7 zákna. Nabídku je mžn pdávat sbně neb prstřednictvím držitele pštvní licence na adresu sídla zadavatele. 10

11 Osbní pdání nabídky lze učinit na recepci zadavatele v dbě: P Pá d 9:00 d15:00 hd., v pslední den lhůty pr pdání nabídek ptm d 13:00 hdin. V případě pdání nabídky pštu je nezbytné, aby byla nabídka zadavateli dručena d knce lhůty pr pdání nabídek. Za kamžik pdání/dručení nabídky se pvažuje její fyzické převzetí recepcí zadavatele na výše uvedené adrese. Lhůta pr pdání nabídek knčí dne v 13:00 hdin. Nabídky dručené zadavateli p uplynutí stanvené lhůty nebudu tevírány. Opžděně pdané nabídky zadavatel nevrací a pnechává je přilžené k dkumentaci zadávání veřejné zakázky. 19. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání bálek s nabídkami se uskuteční dne v 13:10 hdin v zasedací místnsti zadavatele (uchazeči budu vyzvednuti z recepce zadavatele). Otevírání bálek s nabídkami se mají práv účastnit zástupci ddavatelů, jejichž nabídky byly řádně dručeny d knce stanvené lhůty. Z rganizačních důvdů je mezen pčet zástupců každéh uchazeče na jednu fyzicku sbu, která se musí prkázat dkladem pravňujícím jednat za uchazeče, který nabídku pdal (výpis z bchdníh rejstříku a bčanský průkaz, ppř. plnu mc neb pvěření v riginále neb úředně věřené kpii, apd.). 20. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY Přílha č. 1: Přílha č. 2: Přílha č. 3: Přílha č. 4: Přílha č. 5: Přílha č. 6: Návrh smluvy I. část veřejné zakázky Návrh smluvy II. část veřejné zakázky Krycí list nabídky I. část veřejné zakázky Krycí list nabídky II. část veřejné zakázky Vzr seznamu a prhlášení dle 68 dst. 3 zákna Kvalifikační dkumentace V Praze dne RNDr. Mirslav Prcházka, CSc., v.r. pvěřen řízením Za správnst: Mgr. Michaela Kuzníkvá 11

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012.

Zásady dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby v Královéhradeckém kraji pro rok 2012. Zásady dtačníh prgramu pr pdpru činnstí, které navazují, kperují neb rzšiřují sciální služby v Králvéhradeckém kraji pr rk 2012. I. Úvdní ustanvení Nestátní neziskvé subjekty, právnické a fyzické sby vyvíjející

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Preambule. Předmět výběrového řízení

Preambule. Předmět výběrového řízení Vyhlášení výběrvéh řízení na stavbu studentské ubytvny pr studenty bru Prdní asistentka na Lewanika Nursing Schl v Mngu, v Západní prvincii Zambijské republiky Preambule Česká republika Česká rzvjvá agentura

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn.

1. Shrnutí povinností pro poskytovatele i žadatele EU dotací. Povinnost odkrýt vlastnickou strukturu a skutečné vlastníky, tzn. 1. Shrnutí pvinnstí pr pskytvatele i žadatele EU dtací Žadatelé Pvinnst dkrýt vlastnicku strukturu a skutečné vlastníky, tzn. učinit prhlášení vlastnické struktuře a skutečných majitelích, ve kterém jsu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídky Zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: NOSTA-HERTZ spl. s r.. Perucká 61/13 120 00 Praha IČ: 152 70 041 V Praze dne 8. července 2011 Zadavatel

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více