ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 -

2 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: DIČ: Zástupce: Adresa prfilu zadavatele: Kntaktní sba ve věcech VZ: Masarykva univerzita, Eknmick-správní fakulta Veřejná vyská škla Lipvá 41a, Brn CZ Ing. Jan Slezák, tajemník fakulty Tel: Preambule 1) Zadavatel a veřejná zakázka Ing. Naďa Vráčvá, manažerka veřejných zakázek Tat veřejná zakázka na služby ve smyslu 10 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ), je ve spjení s ustanvením 12 dst. 2 ZVZ pdlimitní zakázku a je zadávána v suladu s ustanvení 21 dst. 1 písm. f) ZVZ ve zjedndušeném pdlimitním řízení. 2) Elektrnický nástrj E-ZAK Veřejná zakázka je zadávána elektrnicky pmcí elektrnickéh nástrje E-ZAK pr zadávání veřejných zakázek Masarykvy univerzity (dále jen elektrnický nástrj E-ZAK ) dstupnéh na Veškeré úkny v rámci tht zadávacíh řízení se prvádějí elektrnicky prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK, nestanví-li zadavatel v zadávacích pdmínkách neb v průběhu zadávacíh řízení jinak. Zadavatel ddavatele upzrňuje, že pr plné využití všech mžnstí elektrnickéh nástrje E-ZAK je třeba prvést a dknčit tzv. registraci ddavatele. Zavedl-li zadavatel ddavatele d elektrnickéh nástrje E-ZAK, uvede u něj jak kntaktní údaje takvé, které získal jak veřejně přístupné, neb jiné vhdné kntaktní údaje. Je pvinnstí každéh ddavatele, aby před dknčením registrace d elektrnickéh nástrje E-ZAK své kntaktní údaje zkntrlval a případně upravil či dplnil jiné. Za řádné a včasné seznamvání se s písemnstmi zasílanými zadavatelem prstřednictvím elektrnickéh nástrje E- ZAK jakž i za správnst kntaktních údajů uvedených u ddavatele zdpvídá vždy ddavatel. Veškeré písemnsti zasílané prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK se pvažují za řádně dručené dnem jejich dručení d uživatelskéh účtu adresáta písemnsti v elektrnickém nástrji E-ZAK. Pdmínky a infrmace týkající se elektrnickéh nástrje E-ZAK včetně infrmací pužívání elektrnickéh pdpisu jsu dstupné na: Odpvědi na případné tázky týkající se uživatelskéh vládání elektrnickéh nástrje E-ZAK pskytne rvněž kntaktní sba zadavatele (Ing. Naďa Vráčvá, tel.: ). 3) Zadávací dkumentace Tat zadávací dkumentace je vypracvána jak suhrn údajů, pžadavků a technických pdmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v pdrbnstech nezbytných pr vypracvání a pdání nabídky (dále také jen zadávací dkumentace ) na plnění veřejné zakázky. Práva a pvinnsti neupravené Zadávací dkumentace - 2 -

3 těmit zadávacími pdmínkami se řídí zejména ZVZ, jeh prváděcími předpisy a vnitřními předpisy zadavatele upravujícími pstup při zadávání veřejných zakázek. Pskytnutá zadávací dkumentace se stává majetkem uchazeče a nemusí být zadavateli vrácena. Uchazeč smí zadávací dkumentaci pužít puze pr účely zpracvání nabídky. Zadavatel dpručuje, aby se ddavatel před pdáním nabídky pdrbně seznámil se zadávacími pdmínkami a vyjasnil si případné nejasnsti. Nedílnu sučástí tét ZD jsu tyt přílhy: Přílha A - Obchdní pdmínky Prhlášení uchazeče k nabídce Návrh smluvy Přílha č. 1 Obchdních pdmínek Technické pdmínky pr prvádění úklidu pracvní dny v termínu Přílha č. 2 Obchdních pdmínek Technické pdmínky pr prvádění úklidu nedělní úklid v termínu Přílha č. 3 Obchdních pdmínek Technické pdmínky pr prvádění úklidu pracvní dny v termínu Přílha č. 4 Obchdních pdmínek Technické pdmínky pr prvádění NEPRAVIDELNÉHO úklidu Přílha č. 5 Obchdních pdmínek Plžkvý rzpčet úklidvých služeb Přílha č. 6 Obchdních pdmínek Seznam místnstí na ESF MU a jejich plšná výměra Přílha č. 7 Obchdních pdmínek Stavební pasprt budvy ESF MU Přílha č. 8 Obchdních pdmínek Směrnice č. 2/2013 ESF MU Prvzní řád budvy Přílha č. 9 Obchdních pdmínek Technlgický pasprt budvy ESF MU Přílha č. 10 Obchdních pdmínek Ftgrafie interiéru budvy Přílha č. 11 Obchdních pdmínek Infrmace nábytku a dalším vybavení Přílha č. 12 Obchdních pdmínek Pžadavky na čištění a údržbu plch a zařízení na ESF MU Přílha B - Kvalifikace Vzr čestnéh prhlášení splnění kvalifikačních předpkladů 4) Pdáním nabídky d tht zadávacíh řízení uchazeč plně a bez výhrad akceptuje zadávací pdmínky včetně případných ddatečných infrmací k zadávacím pdmínkám. Zadavatel předpkládá, že uchazeč před pdáním nabídky pečlivě prstuduje všechny pkyny, specifikace a termíny bsažené v zadávacích pdmínkách a že se jimi bude řídit. Pkud uchazeč nepskytne včas všechny pžadvané infrmace a dkumenty neb pkud jeh nabídka nebude v každém hledu dpvídat zadávacím pdmínkám, může tat skutečnst mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vylučení uchazeče ze zadávacíh řízení. 5) Cílem tht zadávacíh řízení je zadání veřejné zakázky uchazeči s nejvýhdnější nabídku. Veřejná zakázka je zadána uzavřením smluvy. Zadávací řízení bude uknčen buď zadáním veřejné zakázky vybranému uchazeči, neb rzhdnutím zadavatele zrušení zadávacíh řízení z důvdů stanvených v ZVZ. 3. Druh a předmět veřejné zakázky 1) V suladu s 45 a násl. ZVZ ve spjení s ustanvením 44 dst. 3 písm. b) ZVZ stanvuje zadavatel následující technické pdmínky pr plnění veřejné zakázky. Zadávací dkumentace - 3 -

4 2) Předmětem veřejné zakázky je prvádění úklidvých prací a služeb hygienickéh servisu a s tím suvisejících služeb pr zadavatele v prstrách Eknmick-správní fakulty Masarykvy univerzity, Lipvá 41a, Brn. 3) Zadavatel pžaduje, aby uchazeč v rámci plnění tét veřejné zakázky také bstarával a dplňval na své náklady papírvé ručníky, taletní papír, hygienické sáčky, pevná a tekutá mýdla, kstky d pisárů, sáčky d dpadkvých kšů a skartvacích strjů, apd. dle Obchdních pdmínek (vč. jejich přílh) uvedených v Přílze A tét zadávací dkumentace. 4) Klasifikace předmětu veřejné zakázky Klasifikace dle CPV: a Úklidvé služby b Úklidvé práce c Čištění ken d Úklid kanceláří e Čisticí prstředky na ruce f Taletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrusky g Čisticí prstředky 5) Pdrbný ppis předmětu veřejné zakázky je dán technickými pdmínkami pr plnění veřejné zakázky, případně dalšími pdmínkami stanvenými zadavatelem, zejména pak bchdními včetně platebních. Technická specifikace a harmngram plnění je pdrbně uveden v přílze č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Obchdních pdmínek uvedených v přílze A tét zadávací dkumentace. Způsb kntrly řádnéh naplnění ptřeb zadavatele, jež je předmětnu veřejnu zakázku sledván, jakž i práva zadavatele v případě, že plnění veřejné zakázky nebude dpvídat kvalitě pžadvané zadavatelem, jsu rvněž upraveny v bchdních pdmínkách. 4. Lhůty plnění 1) Plnění veřejné zakázky bude prbíhat p dbu dvu let pčínaje prvním dnem v kalendářním měsíci, který následuje p měsíci, v němž djde k pdpisu smluvy pslední ze smluvních stran (nejdříve však ). V tét lhůtě bude vybraný uchazeč, se kterým bude uzavřena smluva na plnění veřejné zakázky, prvádět úklidvé služby, služby hygienickéh servisu a suvisející služby v četnsti a způsbu dle harmngramu v přílhách č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 Obchdních pdmínek. 5. Míst plnění a předpkládaná hdnta 1) Místem plnění veřejné zakázky jsu prstry Eknmick-správní fakulty Masarykvy univerzity, Lipvá 41a, Brn. 2) Předpkládaná hdnta veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. 6. Prhlídka místa plnění 1) Zadavatel umžní všem uchazečům prhlídku místa plnění. Prhlídka místa plnění služí výhradně k seznámení ddavatelů s místem plnění veřejné zakázky. 2) Prhlídka se v suladu s známením zadávacíh řízení uskuteční dne Sraz účastníků bude v 09:30 hdin před vchdem d budvy Eknmick-správní fakulty Masarykvy univerzity, Lipvá 41a, Brn. Prhlídka bude dprvázena infrmační schůzku, na které mhu ddavatelé vznést případné dtazy v návaznsti na uskutečněnu prhlídku místa plnění. 3) Prhlídky místa plnění a infrmační schůzky se mhu z prvzních důvdů a z důvdů bezpečnsti účastníků zúčastnit nejvýše 2 zástupci ddavatele. Účast na prhlídce místa plnění je na vlastní rizik Zadávací dkumentace - 4 -

5 uchazeče. 4) Ústní dpvědi zástupců zadavatele uvedené v průběhu infrmační schůzky na dtazy vznesené v suvislsti s prhlídku místa plnění budu mít puze infrmativní charakter a nejsu pr zadání veřejné zakázky závazné. Pkud z prhlídky místa plnění vzniknu pžadavky na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám, je ddavatel právněn vznést prstřednictvím elektrnickéh systému zadávání veřejných zakázek MU E-ZAK písemný pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. 5) Puze písemné ddatečné infrmace zadavatele k zadávacím pdmínkám mají závazný charakter. Pžadavky ddavatelů (bez identifikace tazatele) a ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám zadavatel písemně pskytne všem uchazečům prstřednictvím elektrnickéh systému zadávání veřejných zakázek MU E- ZAK. 7. Obchdní pdmínky včetně platebních pdmínek; pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny 1) Obchdní a platební pdmínky Obchdní a platební pdmínky zadavatele ve smyslu ustanvení 44 dst. 3 písm. a) ZVZ jsu stanveny ve frmě předlhy návrhu smluvy na plnění veřejné zakázky. Předlhy návrhu smluvy jsu sučástí přílhy A zadávací dkumentace. Zadavatel pžaduje, aby uchazeči při zpracvání návrhu smluvy pužili tut předlhu pskytnutu zadavatelem. Uchazeči nejsu právněni měnit či dplňvat jiná ustanvení předlhy návrhu smluvy, než ta, pr která je t zadavatelem výslvně stanven. 2) Nabídkvá cena a plžkvý rzpčet Nabídkvu cenu se rzumí ceny bez DPH pžadvané za úklid jedntlivých typů plch dle přílhy č. 5 Obchdních pdmínek a pskytvání hygienickéh servisu v české měně dle čl. II a čl. IV Obchdních pdmínek. Specifikace a pdmínky plnění plžek úklidvých služeb a hygienickéh servisu jsu dále upraveny v Obchdních pdmínkách a ve všech přílhách Obchdních pdmínek v přílze A tét zadávací dkumentace. V návrhu smluvy pak uchazeč uvede samstatně nabídkvu cenu za plnění veřejné zakázky v rzdělení na nabídkvu cenu za úklidvé služby v čl. IV dst. 1 a na nabídkvu cenu za kus u jedntlivých plžek hygienickéh servisu v čl. IV dst. 4. Za řádné cenění všech plžek a správné prvedení jejich sučtu uchazeč plně dpvídá. Za nesulad v sučtech jedntlivých plžek, příp. rzpr s nabídkvu cenu uvedenu v návrhu smluvy, může být uchazeč v suladu s ustanvením 22 dst. 1 písm. b) ZVZ ze zadávacíh řízení vylučen. Nabídkvá cena musí bsahvat veškeré náklady nutné k řádnému plnění veřejné zakázky včetně všech nákladů suvisejících, zejména veškerých nákladů spjených s úplným a kvalitním prvedením a dknčením předmětu zakázky vč. zhlednění veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (pplatky, vedlejší náklady, např. na čistící strje, čistící, úklidvé a dezinfekční prstředky, náklady na nákup a dplňvání prstředků pr hygienický prgram, nezbytné nákupy dplňků, becný vývj cen, vynášení dpadů, pužívání přístrjů, strjů a jiných nástrjů a zařízení, mzdvé náklady, vč. všech záknných dvdů a náklady na dpravu, apd.). 3) Veškeré plnění bude prbíhat v suladu s pžadavky, které zadavatel specifikval v tét zadávací dkumentaci, v Obchdních pdmínkách a v technické specifikaci v přílze A zadávacích pdmínek (včetně všech přílh těcht bchdních pdmínek. 8. Ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám 1) V suladu s 49 ZVZ jsu ddavatelé právněni p zadavateli pžadvat písemně ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám. Písemná žádst musí být zadavateli dručena nejpzději 5 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání nabídek, a t prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK. Písemná Zadávací dkumentace - 5 -

6 žádst se pvažuje za řádně dručenu jejím desláním v záknné lhůtě prstřednictvím tht elektrnickéh nástrje. 2) Zadavatel dešle ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám, případně suvisející dkumenty, prstřednictvím elektrnickéh nástrje E-ZAK nejpzději d 3 pracvních dnů d dručení písemné žádsti. Ddatečné infrmace zadavatel zárveň zpřístupní všem ddavatelům, kteří se veřejnu zakázku chtějí ucházet. 3) Zadavatel může v suladu s ustanvením 49 dst. 4 ZVZ pskytnut ddavatelům ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám i bez jejich předchzí žádsti. 9. Kvalifikační předpklady 1) Předpkladem pr psuzení a hdncení nabídek uchazečů pdaných d tht zadávacíh řízení je prkázání splnění kvalifikace uchazeče v suladu s ustanveními 50 a násl. ZVZ v rzsahu dále stanveném zadavatelem. Kvalifikvaným pr plnění veřejné zakázky je ddavatel, který prkáže splnění: a) základních kvalifikačních předpkladů dle 53 dst. 1 ZVZ, b) prfesních kvalifikačních předpkladů dle ustanvení 54 písm. a) a b) ZVZ a c) technických kvalifikačních předpkladů dle ustanvení 56 dst. 2 písm. a), e), f), g), h) ZVZ. 2) Základní kvalifikační předpklady V suladu s 53 dst. 1 ZVZ základní kvalifikační předpklady 1 splňuje ddavatel, a) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijetí úplatku, pdplacení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, b) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání ddavatele pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem ddavatele či členem statutárníh rgánu ddavatele právnická sba, musí tent předpklad splňvat jak tat právnická sba, tak její statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí ddavatel splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště, c) který v psledních 3 letech nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu, d) vůči jehž majetku neprbíhá neb v psledních 3 letech neprběhl inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k 1 Řazení jedntlivých základních kvalifikačních předpkladů a stejně tak i jejich značení písmenem dpvídá aktuálně účinnému znění ZVZ. Zadávací dkumentace - 6 -

7 úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující 2 neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, g) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, h) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště ddavatele, i) který nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán, či mu nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů, je-li pdle 54 písm. d) ZVZ pžadván prkázání dbrné způsbilsti pdle zvláštních právních předpisů; pkud ddavatel vyknává tut činnst prstřednictvím dpvědnéh zástupce neb jiné sby dpvídající za činnst ddavatele, vztahuje se tent předpklad na tyt sby, j) který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek a k) kterému nebyla v psledních 3 letech pravmcně ulžena pkuta za umžnění výknu nelegální práce pdle zvláštníh právníh předpisu 3. 3) Prfesní kvalifikační předpklady V suladu s 54 ZVZ prfesní kvalifikační předpklady splňuje ddavatel, který je schpen předlžit: a) výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán, a b) dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky. 4) Technické kvalifikační předpklady a) Splnění technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. 2 písm. a) ZVZ prkáže ddavatel, který je schpen předlžit seznam významných služeb s uvedením jejich rzsahu a dby plnění realizvaných ddavatelem v psledních třech letech prkazující plnění alespň 3 zakázek bdbnéh charakteru a rzsahu. Za zakázku bdbnéh charakteru je pvažván prvedení úklidvých služeb v bjektu stavby bčanskéh vybavení 4 celkvé pdlahvé plše minimálně m2 pr jednh zadavatele, a t nepřetržitě p dbu alespň 12 měsíců, které byl realizván v průběhu psledních 3 let. Ze seznamu musí jednznačně a nepchybně vyplývat splnění minimálníh pžadavku významných služeb. Každá plžka seznamu významných služeb musí být dlžena: - svědčením bjednatele služby, pkud byly služby pskytvány veřejnému zadavateli, neb - svědčením bjednatele služby, pkud byly služby pskytvány jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb 2 Zákn č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení (inslvenční zákn), ve znění pzdějších předpisů. 3 5 písm. e) bd 3 zákna č. 435/2004 Sb., zaměstnansti, ve znění pzdějších předpisů. 4 Objektem bčanské vybavensti se pr účely tht výběrvéh řízení a ve shdě s ustanvením 2 dst. 1 písm. k) bd 3. zákna č. 183/2006 Sb., stavebníh zákna, ve znění pzdějších předpisů, rzumí zejména stavby služící zejména pr vzdělávání a výchvu (např. šklská zařízení, tělvýchvná zařízení), stavby služící pr sciální služby a služby péče rdiny (např. dům s pečvatelsku službu, dmv důchdců, dětský dmv), stavby služící pr zdravtní služby (zdravtnická zařízení), stavby služící pr kulturu (např. muzeum, divadl), stavby služící pr veřejnu správu, a stavby služící pr chranu byvatelstva. Zadavatel pr účely tht výběrvéh řízení pvažuje za stavby bčanské vybavensti i stavby služící k bydlení. Zadávací dkumentace - 7 -

8 - smluvu s jinu sbu a sučasně dkladem uskutečnění plnění ddavatele, není-li mžné svědčení pdle předchzíh bdu d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně. b) Zadavatel pžaduje prkázání technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. 2 písmen e) ZVZ, tzn. frmu prfesníh živtpisu dlžit svědčení vzdělání a dbrné kvalifikaci veducíh (veducích) úklidvých prací, včetně uvedení v jakém pracvním vztahu jsu uvedené sby k sbě ddavatele. Zadavatel pr splnění technickéh kvalifikačníh předpkladu pžaduje minimálně jednu sbu veducíh splňující následující pžadavky: minimálně středšklské vzdělání uknčené maturitní zkušku, minimální praxe v bru úklidvých služeb 5 let a zkušenst s vedením týmu pdřízených (min. 20 pdřízených pracvníků) minimálně p dbu 2 let. c) Zadavatel dále pžaduje prkázání technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. 2 písmene g) ZVZ, tzn. průměrnéh rčníh pčtu zaměstnanců ddavatele, či jiných sb pdílejících se na plnění zakázek pdbnéh charakteru ddavatele za pslední 3 rky. Zadavatel pr splnění tht technickéh kvalifikačníh předpkladu pžaduje dlžení čestnéh prhlášení, z něhž bude jednznačně vyplývat splnění minimálně 20 sb v průměru za každý rk. d) Zadavatel pžaduje prkázání technických kvalifikačních předpkladů dle 56 dst. 2 písmene h) ZVZ, tzn. přehledu nástrjů či pmůcek, prvzních a technických zařízení, které bude mít ddavatel při plnění tét zakázky k dispzici. Zadavatel pr splnění tht technickéh kvalifikačníh předpkladu pžaduje dlžení frmu čestnéh prhlášení, z něhž bude jednznačně vyplývat, že bude mít při plnění veřejné zakázky k dispzici následující nástrje, pmůcky, prvzní a technické zařízení: - pdlahvý mycí strj 1 ks (s chdící, stjící neb sedící bsluhu a min. hdinvým výknem m2) - úklidvý dvukýblvý vzík - 10 ks - průmyslvý vysavač 6 ks - strj na hlubkvé extrakční čištění kberců 1 ks - jednktučvý mycí strj 1 ks 5) Prkázání splnění kvalifikačních předpkladů V suladu s ustanvením 62 dst. 3 první věta ZVZ prkáže uchazeč splnění veškerých kvalifikačních předpkladů pžadvaných zadavatelem předlžením čestnéh prhlášení, z jehž bsahu bude zřejmé, že uchazeč tyt kvalifikační předpklady splňuje. Zadavatel dpručuje pužít vzr čestnéh prhlášení splnění kvalifikačních předpkladů, který tvří přílhu B zadávací dkumentace. V suladu s ustanvením 62 dst. 3 druhá věta ZVZ puze uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82 ZVZ, je pvinen před jejím uzavřením předlžit zadavateli riginály neb úředně věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace pžadvané zadavatelem v dst. 2) až 4) tht článku v suladu se ZVZ. Nesplnění tét pvinnsti se pvažuje za nepskytnutí sučinnsti k uzavření smluvy ve smyslu ustanvení 82 dst. 4 ZVZ. Dklady k prkázání splnění kvalifikace uchazeče musí být v plném rzsahu zpracvány v písemné frmě v českém neb slvenském jazyce. Dkumenty vyhtvené v jiném než českém neb slvenském jazyce musí být patřeny úředně věřeným překladem d českéh jazyka. V suladu s ustanvením 57 dst. 2 ZVZ nesmějí být dklady prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů a výpis z bchdníh rejstříku ke dni pdání nabídky starší 90 dnů. Uchazeči zapsaní v Seznamu kvalifikvaných ddavatelů ( 125 ZVZ) mhu prkázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů ne starším než 90 dní. Tent výpis prkazuje splnění kvalifikace pdle 127 ZVZ. Uchazeči, kterým byl vydán certifikát v rámci Systému certifikvaných ddavatelů ( 139 ZVZ) mhu prkázat splnění kvalifikace předlžením platnéh certifikátu a tím prkázat kvalifikaci pdle 134 ZVZ. Zadávací dkumentace - 8 -

9 Pkud není uchazeč schpen prkázat splnění určité části kvalifikace pdle 50 dst. 1 písm. b) až d) ZVZ (vyjma 54 písm. a) ZVZ) v plném rzsahu, je právněn splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prkázat prstřednictvím subddavatele, a t v rzsahu a za pdmínek uvedených v 51 dst. 4 ZVZ. Pdává-li nabídku ddavatel, který prkazuje splnění kvalifikace v chybějícím rzsahu prstřednictvím subddavatele, pdle 51 dst. 4 ZVZ je ddavatel v takvém případě pvinen zadavateli předlžit: dklady prkazující splnění základníh kvalifikačníh předpkladu pdle 53 dst. 1 písm. j) a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) subddavatelem, smluvu uzavřenu se subddavatelem, z níž vyplývá závazek subddavatele k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky ddavatelem k pskytnutí věcí či práv, s nimiž bude ddavatel právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém subddavatel prkázal splnění kvalifikace pdle 50 dst. 1 písm. b) až d). Ddavatel není právněn prkázat prstřednictvím subddavatele splnění kvalifikace pdle 54 písm. a). Pdává-li nabídku něklik ddavatelů splečně ( 51 dst. 5 ZVZ), musí každý z nich prkázat splnění základních kvalifikačních předpkladů pdle 50 dst. 1 písm. a) ZVZ a prfesníh kvalifikačníh předpkladu pdle 54 písm. a) ZVZ v plném rzsahu. Splnění statních kvalifikačních předpkladů pdle 50 dst. 1 písm. b) až d) ZVZ musí ddavatelé pdávající nabídku prkázat splečně. Pdává-li nabídku více ddavatelů splečně, pdle 51 dst. 5 ZVZ jsu pvinni přilžit k nabídce smluvu, z níž vyplývá závazek specifikvaný v 51 dst. 6 ZVZ, tj. že všichni tit ddavatelé budu vůči zadavateli a jakýmkliv třetím sbám z jakýchkliv právních vztahů vzniklých v suvislsti s veřejnu zakázku zavázáni splečně a nerzdílně, a t p celu dbu plnění veřejné zakázky i p dbu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Zahraniční ddavatel prkazuje splnění kvalifikace způsbem ppsaným v 51 dst. 7 ZVZ, a t v rzsahu, způsbem a v úrvni dpvídající minimálně pžadvané ZVZ a pžadvané zadavatelem v zadávacích pdmínkách. Zahraniční ddavatel může splnit pdle 143 ZVZ část kvalifikačních předpkladů výpisem ze zahraničníh seznamu či zahraničním certifikátem puze v případě, pkud má zahraniční ddavatel sídl či míst pdnikání, ppřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničníh seznamu či zahraniční certifikát vydán. Infrmaci kvalifikaci předkládá zahraniční sba v půvdním jazyce s připjením jejíh úředně věřenéh překladu d českéh neb slvenskéh jazyka. Pvinnst připjit k dkladům věřený překlad d českéh jazyka se nevztahuje na dklady ve slvenském jazyce. 6) Dklady předkládané zadavateli před pdpisem smluvy P výzvě zadavatele k pskytnutí sučinnsti ptřebné k uzavření smluvy dpručuje zadavatel dklady členit následujícím způsbem: ddíl 1 Základní kvalifikační předpklady výpis/y z evidence Rejstříku trestů - 53 dst. 1 písm. a) a b) ZVZ ptvrzení finančníh úřadu - 53 dst. 1 písm. f) ZVZ ptvrzení příslušných rgánů či institucí - 53 dst. 1 písm. h) ZVZ čestné prhlášení - 53 dst. 1 písm. c), d), e) vzhledem ke sptřební dani, g), i), j), k) ZVZ ddíl 2 - Prfesní kvalifikační předpklady výpis z bchdníh rejstříku či jiné bdbné evidence - 54 písm. a) ZVZ výpis ze živnstenskéh rejstříku - 54 písm. b) ZVZ ddíl 3 - Technické kvalifikační předpklady seznam významných služeb s uvedením jejich rzsahu a dby plnění realizvaných ddavatelem v psledních třech letech dplněný svědčením či smluvu a dkladem uskutečnění plnění 56 dst. 2 písm. a) ZVZ Zadávací dkumentace - 9 -

10 prfesní živtpis veducíh (veducích) úklidvých prací ( 56 dst. 2 písmen e)) čestné prhlášení průměrném rčním pčtu zaměstnanců ddavatele, či jiných sb pdílejících se na plnění zakázky pdbnéh charakteru ddavatele za pslední 3 rky - 56 dst. 2 písmene g) ZVZ frmu čestnéh prhlášení přehled nástrjů či pmůcek, prvzních a technických zařízení, které bude mít ddavatel při plnění tét zakázky k dispzici - 56 dst. 2 písmene h) ZVZ Uchazeč, se kterým má být uzavřena smluva pdle 82, je pvinen před jejím uzavřením na základě výzvy k sučinnsti předlžit zadavateli riginály neb věřené kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Uchazeč tyt dklady předlží v listinné neb elektrnické pdbě. 10. Pžadavky na zpracvání nabídky 1) Pžadavky na bsah nabídky V suladu s ustanvením 68 dst. 2 ZVZ zadavatel stanvuje, že nabídka musí bsahvat: a) Návrh smluvy včetně přílh pdepsaný sbu (sbami) právněnu zastupvat uchazeče. K návrhu smluvy uchazeč vyplní řádně vyplněnu přílhu č. 5 Plžkvý rzpčet. V plžkvém rzpčtu uchazeč vyplní nabídkvu cenu za jedntlivé plžky úklidu. Nabídkvu cenu za jedntlivé plžky hygienickéh servisu dplní uchazeč v Návrhu smluvy; b) Čestné prhlášení splnění kvalifikačních předpkladů ve smyslu ustanvení 62 dst. 3 první věta ZVZ. c) Seznam statutárních rgánů neb členů statutárních rgánů, kteří v psledních 3 letech d knce lhůty pr pdání nabídek byli v pracvněprávním, funkčním či bdbném pměru u zadavatele, ve smyslu ustanvení 68 dst. 3 písm. a) ZVZ. d) Má-li ddavatel frmu akcivé splečnsti, seznam vlastníků akcií, jejichž suhrnná jmenvitá hdnta přesahuje 10% základníh kapitálu, vyhtvený ve lhůtě pr pdání nabídek, ve smyslu ustanvení 68 dst. 3 písm. b) ZVZ. e) Prhlášení uchazeče tm, že neuzavřel a neuzavře zakázanu dhdu pdle zvláštníh právníh předpisu 5 v suvislsti s veřejnu zakázku, ve smyslu ustanvení 68 dst. 3 písm. c) ZVZ. 2) Zadavatel dpručuje, aby byl v nabídce předlžen prhlášení uchazeče k nabídce dle předlhy v přílze zadávací dkumentace. 3) Pd pjmem nabídka se rzumí návrh smluvy pdepsaný sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče, přičemž pstačuje elektrnický pdpis sby právněné jednat jménem či za uchazeče na zprávě, kteru je nabídka v elektrnickém nástrji E-ZAK pdávána. Pdpisem tét zprávy (frmuláře) uchazeč ptvrzuje i všechny subry (dkumenty) bsažené v její přílze. 4) Pdpisem (pdpisy) návrhu smluvy ptvrdí uchazeč pravdivst, úplnst a závaznst všech údajů a svých tvrzení v nabídce. Zadavatel dpručuje, aby byl návrh smluvy uchazečem pdepsán způsbem dle výpisu z bchdníh rejstříku či jiné bdbné evidence. U splečné nabídky více sb musí být nabídka pdepsána v suladu se smluvu dle 51 dst. 6 ZVZ. Jedná-li za uchazeče zástupce, dpručuje zadavatel z důvdu právní jistty, aby uchazeč v nabídce uvedl, resp. dlžil, právní titul zastupení (plná mc, veducí rganizační slžky, pvěření apd.), nevyplývá-li právní důvd z jiných předlžených dkumentů (např. prkura z výpisu z bchdníh rejstříku). 5) Frma nabídky 5 Zákn č. 143/2001 Sb., chraně hspdářské sutěže a změně některých záknů (zákn chraně hspdářské sutěže), ve znění pzdějších předpisů. Zadávací dkumentace

11 a) Zadavatel dpručuje uchazeči zpracvat nabídku pdle níže uvedených dpručení, přičemž může využít vzry (předlhy) dkladů předané v přílhách zadávací dkumentace. b) Nabídka musí být v plném rzsahu zpracvána v českém jazyce. Dkumenty vyhtvené v jiném než českém jazyce musí být patřeny úředním překladem d českéh jazyka. c) Zadavatel v suladu s 44 dst. 3 písm. i) upzrňuje, že nabídku pr danu veřejnu zakázku je mžn pdat puze v elektrnické pdbě. d) Při pdání nabídky pstupuje uchazeč v suladu s ustanvením 149 ZVZ tak, že pdá nabídku prstřednictvím elektrnickéh nástrje dstupnéh na pmcí funkcinality (tlačítka) Pslat nabídku. 6) Každý uchazeč může pdat puze jednu nabídku. Uchazeč, který pdal nabídku, nesmí být dle 69 dst. 2 ZVZ sučasně subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný uchazeč v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci. 11. Zadávací lhůta 1) V suladu s ustanvením 43 ZVZ, zejména s hledem na druh zadávacíh řízení a předmět veřejné zakázky, stanvuje zadavatel lhůtu, p kteru jsu uchazeči vázáni svými nabídkami, v délce trvání 3 měsíců. 2) Zadávací lhůta začíná běžet kamžikem sknčení lhůty pr pdání nabídek. 12. Lhůta pr pdání nabídky, termín tevírání bálek 1) Zadavatel pžaduje předlžení nabídky nejpzději d , d hd. prstřednictvím nástrje E-ZAK. 2) V suladu s 72 dst. 4 zákna zadavatel infrmuje uchazeče tm, že se nebude knat veřejné tevírání bálek s nabídkami dle 71 dst. 8 zákna. 13. Výběr nejvhdnější nabídky 1) Hdntící kmise psudí nabídky z hlediska splnění pžadavků zadavatele uvedených v zadávacích pdmínkách. Uchazeče, jehž nabídka nesplnila pžadavky zadávacích pdmínek, zadavatel ze zadávacíh řízení bezdkladně vylučí. Vylučení včetně uvedení důvdů zadavatel vylučeným uchazečům bezdkladně písemně známí. 2) Základním hdntícím kritériem je v suladu s ustanvením 78 dst. 1 písm. b) ZVZ nejnižší nabídkvá cena, která sestává z ceny za úklid jedntlivých typů místnstí Eknmick-správní fakulty Masarykvy univerzity (viz Přílha č. 5 Obchdních pdmínek Plžkvý rzpčet) a z celkvé ceny za prvádění hygienickéh servisu. Jak nejvhdnější vyhdntí hdntící kmise nabídku s nejnižší nabídkvu cenu. 3) Nabídkvu cenu je celkvá cena díla a je stanvena sučtem všech plžek uvedených v Přílze č. 5 s značením Plžkvý rzpčet, která je sučástí přílhy A zadávací dkumentace, a plžek hygienickéh servisu, které jsu uvedeny v čl. IV dst. 4 Obchdních pdmínek, přičemž ceny za kus budu u plžek hygienickéh servisu násbeny mnžstvím, které bjednatel předpkládá, že bude v průběhu dby plnění sptřebván. 4) Nabídkvá cena = celkvá nabídkvá cena za prvádění úklidvých služeb (dle Přílhy č. 5 Obchdních pdmínek) + celkvá nabídkvá cena za prvádění služeb hygienickéh servisu (dle čl. IV dst. 4 Obchdních pdmínek) Celkvá nabídkvá cena za prvádění služeb hygienickéh servisu bude vypčtena takt: NC1 * NC2 * NC3 * 52 + NC4 * 76 + NC5 * 94 + NC6 * NC7 * 302 Zadávací dkumentace

12 14. Ostatní pdmínky 1) Zadavatel si vyhrazuje práv na změnu neb úpravu pdmínek stanvených v zadávací dkumentaci, a t buď na základě žádsti uchazečů ddatečné infrmace, neb z vlastníh pdnětu. Prvede-li zadavatel úpravy zadávacích pdmínek, v suladu s ustanvením 40 dst. 3 ZVZ sučasně přiměřeně prdluží lhůtu pr pdání nabídek 2) Zadavatel si vyhrazuje práv pnechat si všechny bdržené nabídky, které byly řádně dručeny ve lhůtě pr pdávání nabídek. 3) Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spjené s účastí v zadávacím řízení. Tyt náklady nesu sami uchazeči. 4) Zadavatel je právněn zrušit zadávací řízení z důvdů stanvených záknem. 5) Zadavatel nepřipuští variantní řešení. 6) V případě, že djde ke změně údajů uvedených v Infrmaci kvalifikaci a nabídce d dby uzavření smluvy s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč pvinen tét změně zadavatele bezdkladně písemně infrmvat. 7) Uchazeči beru na vědmí, že pdle 2 písm. e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, v platném znění, bude vybraný uchazeč sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly. Tat pvinnst se týká rvněž těch částí nabídek, smluvy a suvisejících dkumentů, které pdléhají chraně pdle zvláštních právních předpisů (např. jak bchdní tajemství, utajvané skutečnsti) za předpkladu, že budu splněny pžadavky kladené právními předpisy [např. 11 písm. c) a d), 12 dst. 2 písm. f) zákna č. 552/1991 Sb., státní kntrle, v platném znění]. Uchazeči beru na vědmí, že bdbnu pvinnstí bude vybraný uchazeč pvinen smluvně zavázat také své subddavatele. V Brně dne Ing. Jan Slezák tajemník ESF Zadávací dkumentace

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dkumentace dle ustanvení 44 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE která stanví pdrbnu specifikaci pžadavků uvedených ve výzvě k pdání nabídky a k prkázání splnění kvalifikace ve v zadávacím řízení Zajištění bčerstvení v průběhu Hdntitelských kmisí

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. CPS a ÚO Šumperk demolice a výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL- 647 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice Měst Milvice Zadávací dkumentace veřejné zakázky dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákn) Prjekt: - stavba 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Pžadvaný předmět plnění...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu Název zakázky Druh zakázky Vyskzdviţné vzíky ddávka ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Osba právněná

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0107/2017/VZ-13871/2017/543/MŠl Brno: 2. května 2017

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S0107/2017/VZ-13871/2017/543/MŠl Brno: 2. května 2017 *UOHSX009N170* UOHSX009N170 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0107/2017/VZ-13871/2017/543/MŠl Brn: 2. května 2017 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

Zastoupen na základě plné moci

Zastoupen na základě plné moci Zadávací dkumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v tevřeném řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) Název zakázky Druh zakázky CPV 09134200-9 Ddávka

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Mateřská škola Smržice p.č.142/1, st. 143 v k.ú. Smržice

Mateřská škola Smržice p.č.142/1, st. 143 v k.ú. Smržice Kvalifikační dkumentace pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce zadanu v užším řízení dle Metdickéh pkynu pr blast zadávání zakázek pr prgramvé bdbí 2014-2020 a dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvy úřad, Krajsky pzemkvy úřad pr Olmucky kraj, vyzy vá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu veřejnu zakázku maléh

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT prvzu Sídlem: Těšnv 65/17, 110 00 Praha 1 Nvé Měst Evidenční čísl veřejné zakázky: 363685 Zastupený: Ing. Marianem Jurečku,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více