ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu pr Prahu 14

2 O B S AH I. Úvd... 3 II. Předmět veřejné zakázky Ppis předmětu veřejné zakázky Obecná ustanvení k předmětu veřejné zakázky... 6 III. Dba plnění veřejné zakázky... 6 IV. Míst plnění veřejné zakázky... 6 V. Ddatečné infrmace... 7 VI. Jistta... 7 VII. Pžadavky na prkázání splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpklady Prfesní kvalifikační předpklady Čestné prhlášení eknmické a finanční způsbilsti Technické kvalifikační předpklady Pravst a stáří dkladů VIII. Obchdní pdmínky zadavatele IX. Pžadavek na zpracvání nabídkvé ceny X. Hdntící kritéria a způsb hdncení nabídek Hdntící kritéria Celkvá nabídkvá cena Celkvá kncepce řešení XI. Návrh smluvy s ddavatelem XII. Zadávací lhůta XIII. Míst pr pdání nabídky a dba, v níž lze pdat nabídku XIV. Termín a míst tevírání bálek s nabídkami XV. Infrmace zadávacím řízení Druh zadávacíh řízení Jazyk zadávacíh řízení a měna Frma úknů v zadávacím řízení Způsb kmunikace v průběhu zadávacíh řízení Dručvání v zadávacím řízení XVI. Nabídka Obecné pžadavky vztahující se k nabídkám Náležitsti nabídky XVII. Sučinnst při uzavření smluvy XVIII. Další pdmínky, práva a výhrady zadavatele XIX. Přílhy zadávací dkumentace Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 2

3 I. Úvd Tat zadávací dkumentace (dále jen zadávací dkumentace ) se vztahuje k známení tevřenéh řízení dle ustanvení 27 ZVZ č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ), učiněnéh zadavatelem. Identifikační údaje zadavatele: název: Městská část Praha 14 sídl: Bratří Venclíků 1073, Praha 9 IČ: za níž jedná Bc. Radek Vndra, starsta Osba pvěřená výknem zadavatelských činnstí: název: Arzinger & Partneři, s.r.. sídl: Dušní 8/11, Praha 1 IČ: kntaktní sba: JUDr. Jakub Svbda, Ph.D. telefn: fax: Osba pvěřená výknem zadavatelských činnstí je zmcněna k veškerým úknům suvisejícím se zajištěním průběhu zadávacíh řízení s výjimkami uvedenými v ustanvení 151 dst. 2 ZVZ. Veškeré písemnsti ve věci zadání veřejné zakázky musí uchazeč adresvat sbě pvěřené výknem zadavatelských činnstí Ppis předmětu veřejné zakázky II. Předmět veřejné zakázky Předmět plnění veřejné zakázky dpvídá prjektu splufinancvanéh z Fndů EU, knkrétně Operačníh prgramu Praha Knkurenceschpnst (dále jen OPPK ), reg. č. CZ.2.16/1.2.00/28022 ICT pr Prahu14, respektujícíh strategii vlády ČR Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie Smart Administratin v bdbí , který spčívá zejména v digitalizaci části agend a infrmací vč. vybudvání rzhraní, přes které bude mci bčan z phdlí dmva přistupvat k c nejširšímu mnžství infrmací a bude mci sám některé úkny i kamžitě zrealizvat pmcí interaktivních prvků (frmuláře, apd.). Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 3

4 Jak dílčí plnění celéh předmětu veřejné zakázky jsu specifikvána následující plnění: Ddání a implementace nvé aplikační prtálvé infrastruktury a prtálvých aplikací; Ddání a implementace systému pr správu elektrnických dkumentů; Vybudvání rzhraní pr kmunikaci s bčany; Upgrade (ddání a instalace) stávajícíh technickéh vybavení úřadu (distribuční infrastruktury); Technická pdpra; Zajištění publicity pr prjekt. Ddání a implementace nvé aplikační prtálvé infrastruktury a prtálvých aplikací Zadavatel pžaduje p ddavateli ddání a implementaci: Nvé prtálvé infrastruktury; Systému pr správu webvéh bsahu; Diskusníh fóra s autmaticku kntrlu výrazů; Systému rezervace schůzky s úředníkem; Systému autmatické infrmvansti bčana prstřednictvím el. médií; Systému pr vytváření, správu a el. publikaci elektrnických interaktivních frmulářů. Ddání a implementace systému pr správu elektrnických dkumentů V rámci tht plnění ddavatel zejména: Zřídí centrální úlžiště elektrnických dkumentů; Digitalizuje stávající stavební archiv; Zřídí skenvací míst v prstrách úřadu pr převd nvě příchzích dkumentů d digitální pdby, včetně ddání hardwarvéh a sftwarvéh vybavení pr digitalizaci archivů; Ddá a implementuje systém pr autmatický exprt veřejných smluv ze stávajících systémů na prtál; Ddá a implementuje virtuální prtálvé řešení pr dkumenty spjené se zastupitelstvím/kmisemi/radami. Vybudvání rzhraní pr kmunikaci s bčany V rámci tht plnění ddavatel zejména: Ddá a implementuje autmaticku SMS bránu pr mžnst rzesílání rychlých a důležitých infrmací; Vybuduje bezdrátvé připjení na úřadě zadavatele pr mžnst elektrnickéh přístupu na webvý prtál městskéh úřadu; Ddá a nainstaluje elektrnické vývěsní tabule. Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 4

5 Upgrade (ddání a instalace) stávajícíh technickéh vybavení úřadu (distribuční infrastruktury) V rámci tht plnění pžaduje Zadavatel upgrade stávající distribuční infrastruktury tyt HW zařízení a SW: Diskvé úlžiště; Server; Řešení pr zálhvání; Pštvní server; Virtualizaci a knslidaci serverů vč. prpjení na datvé ple a zálhvací zařízení. Technická pdpra Zadavatel v rámci celéh plnění pžaduje p Ddavateli zajištění technické pdpry a servisních služeb k ddanému HW a SW. Pžadavky na zajištění technické pdpry d Ddavatele: Zajištění plné technické pdpry při zkušebníh prvzu. Zkušebním prvzem se rzumí dba 2 kalendářních měsíců d předání a akceptace plnění, která však musí sknčit nejpzději d (dále jen Zkušební prvz ). Omezená technická pdpra ve fázi udržitelnsti prjektu. Fází udržitelnsti prjektu se rzumí bdbí 5 let d sknčení Zkušebníh prvzu (dále jen Fáze udržitelnsti prjektu ). Infrmační pdpra řídicích, rzhdvacích, analytických i administrativních prcesů na dbrech ÚMČ Praha 14, pdpra sdílení infrmací prstřednictvím digitálníh archivu apd. a knzultace na pravidelných prjektvých schůzkách. Zadavatel sučasně pžaduje, aby již v rámci celkvé nabídkvé ceny za předmět plnění dle tét zadávací dkumentace, byl zapčítán i celkem 480 knzultačních hdin, které Uchazeč garantuje Zadavateli v rámci celé Fáze udržitelnsti prjektu. Zadavatel tyt knzultační hdiny hdlá využít v rámci různých návrhů na invace a rzšíření stávajícíh řešení. Zadavatel tyt knzultační hdiny bude vždy čerpat frmu výzvy deslané k Uchazeči s přesným ppisem, čeh se bude daná knzultace týkat. Vždy p vyčerpání daných knzultačních hdin bude vytvřen předávací prtkl. Pdrbný ppis pžadavků na plnění veřejné zakázky je bsažen v závazném vzru návrhu smluvy s vítězným uchazečem, který tvří Přílhu č. 1 tét zadávací dkumentace, zejména v její Přílze č. 1, a v statních přílhách zadávací dkumentace. Jak sučást zadávací dkumentace je i Přílha č. 2 Studie prveditelnsti, která ilustruje (nikli jediné) mžné řešení. Přilžená Studie prveditelnsti nemůže služit jak vzr nabídky pr uchazeče. Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 5

6 2.2. Obecná ustanvení k předmětu veřejné zakázky Zadavatel připuští pužití i jiných kvalitativně a technicky bdbných řešení. Jsu-li v zadávací dkumentaci uvedeny knkrétní bchdní názvy či značky, specifická značení zbží a služeb, které platí pr určitu sbu, ppřípadě její rganizační slžku za příznačné, neb patenty, chranné známky neb značení půvdu, jedná se puze vymezení pžadvanéh standardu a zadavatel umžňuje i jiné technicky a kvalitativně srvnatelné řešení za předpkladu, že bude zajištěna jejich plná kmpatibilita se stávajícími systémy zadavatele a integrace takvýcht kvalitativně srvnatelných řešení d stávající ICT infrastruktury zadavatele a nebude zadavateli přinášet další náklady nad rámec vymezenéh plnění veřejné zakázky, ppřípadě pžadavky na nepřiměřenu sučinnst zadavatele při integraci (např. s hledem na nepřiměřené nárky na lidské zdrje zadavatele). Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky: Předpkládaná hdnta veřejné zakázky: ,- Kč (bez DPH) III. Dba plnění veřejné zakázky Předpkládaná dba zahájení realizace veřejné zakázky je závislá na uknčení zadávacíh řízení, zahájení plnění nastane kamžitě p pdpisu smluvy vzešlé z tht zadávacíh řízení. Pžadvané termíny plnění veřejné zakázky: a) D ddavatel ddá: systém pr správu elektrnických dkumentů; rzhraní pr kmunikaci s bčany; upgrade, dplnění stávajícíh technickéh vybavení úřadu; aplikační prtálvu infrastrukturu a prtálvé aplikace; digitalizaci stávajícíh stavebníh archivu; zajištění publicity pr prjekt. b) P dbu Zkušebníh prvzu bude ddavatel zajišťvat plnu technicku pdpru při zkušebním prvzu a knzultace. c) Ve Fázi udržitelnsti prjektu bude ddavatel zajišťvat technicku pdpru všech částí a kmpnent tét ddávky, včetně suvisejících knzultací. IV. Míst plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky jsu budvy zadavatele, knkrétně: a) Bratří Venclíků 1072, Praha 9; b) Bratří Venclíků 1073, Praha 9. Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 6

7 Prhlídka místa plnění se uskuteční v termínu, v místě a způsbem uvedeným v Oznámení zakázce. V. Ddatečné infrmace Ddavatel je právněn pžadvat ddatečné infrmace k jakékliv části zadávací dkumentace. Na každý dtaz vztahující se k zadávací dkumentaci, který splní pdmínky uvedené níže, bude phlížen jak na právní úkn uchazeče ve smyslu 49 dst. 2 ZVZ. Žádst ddatečné infrmace je ddavatel pvinen dručit sbě pvěřené výknem zadavatelských činnstí písemně, či em, a t na adresy sby pvěřené prvedením zadavatelských činnstí uvedené výše. Žádst ddatečné infrmace je mžn dručvat v pracvní dny, a t nejpzději d 16:00 hdin. Rzhdující je přitm kamžik přijetí zprávy sbu pvěřenu výknem zadavatelských činnstí. Pzději přijatá žádst bude psuzena jak dručená následující pracvní den. Žádst ddatečné infrmace musí být zadavateli dručena nejpzději 6 pracvních dnů před uplynutím lhůty pr pdání nabídek Každá žádst pskytnutí infrmací musí být datvána a pdepsána sbu právněnu jednat za tazatele. V případě u je vyžadván zaručený elektrnický pdpis. Dtazy i dpvědi budu předány všem ddavatelům, kterým byla pskytnuta zadávací dkumentace, neb její pskytnutí pžádali. Zadavatel bude při pskytvání ddatečných infrmací pstupvat v suladu s ustanvením 49 ZVZ. Zadavatel bude ddatečné infrmace na dtaz vztahující se k zadávací dkumentaci pskytvat přednstně prstřednictvím u. Tazatel je prt pvinen ve svém dtazu uvést vu adresu, na kteru bude dpvěď zaslána. VI. Jistta Zadavatel pžaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých pvinnstí vyplývajících z účasti v zadávacím řízení pskytli jisttu. Pskytnutá jistta připadá uchazeči v případech, kdy uchazeč v rzpru se záknem neb zadávacími pdmínkami zrušil neb změnil nabídku neb dmítl-li uzavřít smluvu bdbně pdle 82 dst. 2 a dst. 3 ZVZ. Pskytnutá jistta může připadnut zadavateli na základě jeh rzhdnutí rvněž, pkud uchazeč nesplnil pvinnst pskytnut zadavateli řádnu sučinnst k uzavření smluvy bdbně pdle 82 dst. 3 ZVZ. Výše jistty je s hledem na výši předpkládané hdnty zakázky stanvena v abslutní výši na částku ,-Kč (st tisíc krun českých). Jisttu pskytne uchazeč v suladu s ustanvením 67 ZVZ frmu slžení peněžní částky na účet zadavatele č /0800 neb frmu bankvní záruky, ppřípadě frmu pjištění záruky. Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 7

8 V případě slžení peněžní částky na účet je uchazeč pvinen uvést jak variabilní symbl IČ uchazeče, příp. datum narzení uchazeče, je-li uchazečem fyzická sba a jak specifický symbl evidenční čísl veřejné zakázky dle Oznámení zakázce. Peněžní částka dpvídající výši jistty musí být připsána na účet zadavatele nejpzději v den knce lhůty pr pdání nabídky. Uchazeč v nabídce uvede též bankvní spjení a čísl účtu, na který má být jistta vrácena p jejím uvlnění. VII. Pžadavky na prkázání splnění kvalifikace Prkázání splnění kvalifikace dle níže stanvených pžadavků je předpkladem psuzení a hdncení nabídky uchazeče v zadávacím řízení. Uchazeč, který nesplní kvalifikační předpklady v pžadvaném rzsahu, bude zadavatelem vylučen z účasti v zadávacím řízení. Uchazeči prkazují splnění kvalifikace dklady a způsbem stanveným záknem a dklady pžadvanými zadavatelem v známení zadávacíh řízení a v zadávací dkumentaci. Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikvaných ddavatelů ( 125 a 126 ZVZ) mhu prkázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikvaných ddavatelů ne starším tří měsíců. Uchazeči mhu k prkázání splnění kvalifikačních kritérií využít certifikát vydaný v rámci systému certifikvaných ddavatelů, který bsahuje náležitsti stanvené v 139 ZVZ, v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky. Sučástí svědčení musí být i příslušná přílha, z níž vyplývá, v jakém rzsahu uchazeč prkazuje splnění kvalifikace Základní kvalifikační předpklady Splnění základních kvalifikačních předpkladů prkáže uchazeč v rzsahu dle 53 dst. 1 ZVZ způsbem stanveným v 53 dst. 2 ZVZ Prfesní kvalifikační předpklady Splnění prfesních kvalifikačních předpkladů prkáže uchazeč předlžením dkladů stanvených v 54 písm. a) a b) ZVZ, a t dlžením: - dle 54 písm. a) ZVZ - výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán, ne starším jak 90 kalendářních dnů; - dle 54 písm. b) ZVZ - dkladu právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky; - uchazeč prkáže splnění tht kvalifikačníh předpkladu výpisem ze živnstenskéh rejstříku, ne starším 90 dnů. Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 8

9 7.3. Čestné prhlášení eknmické a finanční způsbilsti Zadavatel pžaduje, aby uchazeč ve své nabídce předlžil čestné prhlášení eknmické a finanční způsbilsti splnit veřejnu zakázku Technické kvalifikační předpklady Zadavatel pžaduje, aby uchazeč prkázal splnění technických kvalifikačních předpkladů pdle ust. 56 dst. 2 písm. a) ZVZ. Splnění technických kvalifikačních předpkladů uchazeč prkáže následujícím způsbem: - dle 56 dst. 2 písm. a) ZVZ - seznamem významných služeb pskytnutých uchazečem v psledních třech (3) letech s uvedením jejich předmětu a dby pskytnutí, přičemž zadavatel pžaduje, aby uchazeč prkázal, že v psledních třech letech realizval alespň níže ppsané významné služby. Uchazeč prkáže tent kvalifikační předpklad předlžením seznamu významných služeb pskytnutých ddavatelem v psledních třech letech s uvedením jejich rzsahu a dby plnění. Ke splnění kvalifikace je nutné, aby seznam bsahval: a) alespň dvě služby spčívající v instalaci ICT infrastruktury. Rzsah ddávky musel být větší než 1 ks serverů na platfrmě Windws pr každu službu - finanční bjem každé takvé zakázky činil alespň 0,5 mil. Kč bez DPH; b) alespň dvě služby spčívající v instalaci a servisu aktivních prtů v síti WAN a LAN v minimálním bjemu servisvaných 48 aktivních prtů. Finanční bjem každé takvé zakázky činil alespň 0,3 mil. Kč bez DPH; c) alespň dvě služby spčívající v pskytvání služeb správy zajištění servisu a mnitringu funkčnsti servervé infrastruktury, jejichž sučástí byla aplikace nástrjů vizualizace - finanční bjem každé takvé zakázky činil alespň 0,5 mil. Kč bez DPH; d) alespň jednu službu, kde pskytvatel instalval pštvní server MS Exchange a t s minimálně 100 aktivních účtů; e) alespň 3 služby spčívající v realizaci (ddání a instalace) digitalizačních služeb převdu papírvéh archivu v rzsahu minimálně 1 mil. Kč bez DPH, z th alespň jedna týkající se digitalizace archivu velkfrmátvé dkumentace (mapy, plány, výkresy apd.). V seznamu významných služeb musí být u jedntlivých služeb uvedeny minimálně následující údaje: a) název služby, b) identifikační údaje subjektu, pr nějž byly služby pskytvány, c) stručnu charakteristiku pskytvanéh plnění, d) pčet spravvaných zařízení (pkud je vyžadván) e) bdbí, ve kterém byla služba realizvána, f) finanční bjem zakázky. Přílhu seznamu významných služeb musí být: Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 9

10 1. svědčení vydané či pdepsané veřejným zadavatelem, pkud byly služby pskytnuty veřejnému zadavateli, 2. svědčení vydané jinu sbu, pkud byly služby pskytnuty jiné sbě než veřejnému zadavateli, neb 3. smluva s jinu sbu a dklad uskutečnění plnění ddavatele, není-li sučasně svědčení pdle bdu 1 a 2 d tét sby získat z důvdů spčívajících na její straně. Splnění minimálních pžadavků pžadvaných zadavatelem pr splnění tht kvalifikačníh kritéria musí vyplývat přím z každéh jedntlivéh svědčení, nikliv z dkazů na jiné listiny. V svědčení musí být uvedeny kntaktní údaje na sbu subjektu vydávajícíh svědčení, jež je schpna věřit pravdivsti prhlášení pskytnutí služeb a zdpvědět tázky suvisející s plněním veřejné zakázky Pravst a stáří dkladů Uchazeč předkládá dklady prkazující kvalifikaci v prsté kpii. Výjimku tvří čestná prhlášení. Zadavatel má práv před uzavřením smluvy pžadvat dlžení riginálů neb věřených kpií dkladů prkazujících splnění kvalifikace, a uchazeč, se kterým má být uzavřená smluva pdle 82 ZVZ, je pvinen tyt dklady předlžit. Tam, kde uchazeč dkládá čestné prhlášení, musí být čestné prhlášení dlžen v riginále pdepsán statutárním rgánem neb sbu k tmu výslvně zmcněnu statutárním rgánem. Pr tyt účely zadavatel stanví, že pdpis takvé sby nemusí být úředně věřen. V případě pdpisu zmcněnu sbu musí být prstá kpie zmcnění sučástí dkladů, kterými je splnění kvalifikace prkazván. Dklady prkazující splnění základních kvalifikačních předpkladů a výpis z bchdníh rejstříku nesmí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. Ostatní záležitsti týkající se kvalifikace jsu upraveny v ustanveních 50 a násl. ZVZ. VIII. Obchdní pdmínky zadavatele Veškeré bchdní pdmínky stanvené zadavatelem pr plnění tét veřejné zakázky (s výjimku ceny) jsu bsaženy v závazném vzru návrhů smluvy s ddavatelem, který tvří Přílhu č. 1 tét zadávací dkumentace. Zadavatel pžaduje záruku na veškeré ddané kmpnenty pr plnění veřejné zakázky d sknčení Fáze udržitelnsti prjektu, cž znamená p dbu 5 let d pdepsání předávacíh prtklu a akceptvání předání celéh řešení zadavateli. Zadavatel pžaduje, aby všechny instalační a knfigurační práce byly prváděny v režimu nsite (fyzicky u zadavatele). Nepřipuští prvádění knfiguračních prací ff-site (na dálku d pskytvatele). Důvdem je zajištění v průběhu instalace a knfigurace HW a SW, chrany (bezpečnsti) před zneužitím infrmací v pdbě dcizení některých sbních údajů a jiných dat ulžených v databázích na sučasných diskvých ulžištích. Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 10

11 Pr buducí zajištění správy a servisu předpkládá zadavatel zřízení přístupu pr SNMP prtkl, či jiný bdbný prtkl umžňující dhled a servis ddanéh HW a SW. IX. Pžadavek na zpracvání nabídkvé ceny Nabídkvá cena bude stanvena jak cena nejvýše přípustná za splnění celéh předmětu veřejné zakázky, a t v členění: a) nabídkvá cena v Kč bez DPH b) DPH c) nabídkvá cena v Kč včetně DPH DPH se pr účely tét veřejné zakázky rzumí peněžní částka, jejíž výše dpvídá výši daně z přidané hdnty vypčtené dle zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni pdání nabídky. Nabídkvá cena veřejné zakázky bude zpracvána frmu cenění plžek plžkvéh rzpčtu - Přílhy č. 6 návrhu smluvy s vítězným uchazečem, jehž vzr tvří Přílhu č. 1 tét zadávací dkumentace, včetně vyplnění celkvé částky d samtnéh návrhu smluvy. Uchazeč není právněn cenit jakukli plžky nulvu neb nebvykle nízku cenu; pkud tak učiní, může být vyzván k vysvětlení nejasnstí v nabídce neb vylučen ze zadávacíh řízení. Nabídkvá cena bude stanvena jak cena nejvýše přípustná. Při stanvení nabídkvé ceny musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž vynalžení bude nezbytné ke splnění předmětu veřejné zakázky v jeh plném rzsahu a p celu dbu účinnsti smluvy uzavřené se zadavatelem; cena musí zahrnvat i veškeré pplatky suvisející s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídkvá cena musí být uchazečem stanvena s hledem na předpkládaný vývj cen vstupních nákladů. Nabídkvu cenu bude mžn překrčit puze tehdy, pkud djde ke zvýšení sazby DPH; v případě snížení sazby DPH se napak cena dpvídajícím způsbem sníží. Maximální mžná nabídkvá cena připuštěná zadavatelem pr specifikvaný předmět veřejné zakázky s hledem na financvání předmětu zakázky částečně frmu dtace ze strukturálních fndů EU v rámci Operačníh prgramu Praha - Knkurenceschpnst včetně DPH činí ,68 Kč. Nabídka, která bude bsahvat nabídkvu cenu tut částku převyšující, bude vylučena. X. Hdntící kritéria a způsb hdncení nabídek Veřejná zakázka bude v suladu s ustanvení 78 dst. 1 písm. b) ZVZ zadána na základě základníh hdntícíh kritéria eknmická výhdnst nabídky. Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 11

12 9.1. Hdntící kritéria Hdntící kmise prvede hdncení eknmické výhdnsti nabídky na základě jedntlivých níže uvedených dílčích kritérií. Bdy přidělené v rámci jedntlivých dílčích kritérií budu následně vynásbeny příslušnu vahu dílčíh kritéria a sečteny. Jak nejvhdnější bude vybrána nabídka s nejvyšším celkvým sučtem bdů. Nabídky bdu hdnceny na základě těcht hdntících kritérií: Kritérium Váha 1. Celkvá nabídkvá cena (bez DPH) 80 % 2. Celkvá kncepce řešení 20 % 9.2. Celkvá nabídkvá cena V rámci dílčíh kritéria Celkvá nabídkvá cena bude hdncena nabídkvá cena zpracvaná v suladu s čl. IX tét zadávací dkumentace a uvedená v návrhu smluvy s ddavatelem, včetně její Přílhy č. 6. Zadavatel v rámci dílčíh kritéria Celkvá nabídkvá cena prvede bdvé hdncení nabídek. Bdy přidělené každé nabídce budu hdnceny dle následujícíh vzrce: ( ) Kde: A je nejnižší nabídkvá cena B je nabídkvá cena hdncené nabídky V je váha sub-kritéria; v tmt případě 0,8 Jak nabídka v rámci danéh dílčíh kritéria nejvýhdnější bude hdncena ta, které bude přidělen nejvyšší pčet bdů Celkvá kncepce řešení V rámci dílčíh kritéria Celkvá kncepce řešení budu hdnceny infrmace pskytnuté uchazečem v příslušném dkumentu ppisujícím technické řešení. V tmt dkumentu, který je uchazeč pvinen začlenit d své nabídky, je uchazeč pvinen ppsat nabízené řešení tak, aby byl mžn prvést jeh hdncení v rámci níže uváděných subkritérií: Subkritérium 1. Ucelenst kncepce 2. Bezpečnst řešení Předmět hdncení Míra, pdrbnst, názrnst a ucelenst ppisu celkvéh řešení s hledem na plnění cílů a předmětu výběrvéh řízení Ppsaná míra zajištění celkvé bezpečnsti v rámci prvzu síťvé a aplikační infrastruktury navrhvanéh řešení Váha subkritéria 20% 10% Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 12

13 3. Otevřenst řešení 4. Prcesní kntinuita 5. Kmpatibilita architektury řešení 6. Rzšiřitelnst, škálvatelnst řešení Ppsaná míra tevřensti navrhvanéh řešení vůči rzšiřvání další funkce a rzvj infrmačních systémů ÚMČ Praha 14 Míra zajištění plynuléh přechdu ze stávajícíh stavu d nvéh řešení s hledem na zajištění parametrů a vlastnstí integrace a bezpečnsti průběžnéh prvzu; minimalizace pžadavků na sučinnst Zadavatele Ppsaná míra zajištění celkvé kmpatibility architektury řešení vůči stávajícím systémům a technlgiím ÚMČ Praha 14 Míra rzšiřitelnsti a škálvatelnsti navrhvanéh řešení vzhledem k buducímu růstu a využitelnsti navrhvanéh řešení. 20% 15% 20% 15% Uchazeč je pvinen ve své nabídce pr účely hdncení nabídek dle tht dílčíh kritéria uvést maximálně pdrbné údaje ke každému parametru, který má být předmětem hdncení. Každá plžka tabulky je subkritériem dílčíh kritéria Celkvá kncepce řešení se stanvenu vahu, která je uvedena v tabulce. Bdy za jedntlivá subkritéria budu každé nabídky vynásbena vahu danéh subkritéria (váha subkritéria v % / 100) a sučet bdů bude znamenat pčet bdů dané nabídky dle kritéria Celkvá kncepce řešení. Zadavatel bude hdntit jedntlivá subkritéria bdvě ve stanveném rzsahu bdů tj. nevyhvuje, až vyhvuje nejlépe, přičemž bdvá hdnta nabídky se určí následvně: hdntící kmise sestaví přadí nabídek v daném kritériu d nejvhdnější k nejméně vhdné. Nejvhdnější nabídce přiřadí hdntící kmise v příslušném subkritériu 100 bdů a každé následující nabídce přiřadí takvé bdvé hdncení, které vyjadřuje míru splnění danéh subkritéria ve vztahu k nejvhdnější nabídce Způsb hdncení Na základě sučtu výsledných hdnt u jedntlivých nabídek dle bu dílčích kritérií stanví hdntící kmise přadí úspěšnsti jedntlivých nabídek tak, že jak nejúspěšnější bude stanvena nabídka, která dsáhla nejvyšší hdnty. V rámci hdncení nabídek budu číselné údaje zakruhlvány na 2 desetinná místa. XI. Návrh smluvy s ddavatelem Uchazeč je pvinen ve své nabídce předlžit návrh smluvy s ddavatelem, který bude zcela dpvídat závaznému vzru, jež tvří Přílhu č. 1 tét zadávací dkumentace. Uchazeč je právněn dplnit d vzru smluvy puze údaje, které jsu ve vzru značeny symblem [ ]. Uchazeč k návrhu smluvy dále přilží veškeré jejich přílhy. Přílhy Smluvy realizaci e-gvernmentu tvří následující dkumenty: Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 13

14 Přílha č. 1a Specifikace plnění Přilžena k zadávací dkumentaci Přílha č. 2 Seznam funkcinalit prtálu Prahy 14 Přilžena k zadávací dkumentaci Přílha č. 3a Vzr akceptačníh prtklu Ddá uchazeč Přílha č. 4 Seznam členů Realizačníh týmu Ddá uchazeč Přílha č. 5 Funkční vlastnsti JÚED Přilžena k zadávací dkumentaci Přílha č. 6 Plžkvý rzpčet Uchazeč vyplní přilžený vzr Návrh smluvy předlží uchazeč vždy ve dvu vyhtveních, a t včetně přílh. Návrh smluvy musí být pdepsán sbu právněnu k jednání za uchazeče. XII. Zadávací lhůta Zadávací lhůta dle ustanvení 43 ZVZ činí 180 dnů de dne sknčení lhůty pr pdání nabídek. XIII. Míst pr pdání nabídky a dba, v níž lze pdat nabídku Uchazeč je pvinen předlžit svji nabídku na plnění veřejné zakázky nejpzději d d 12,00 hdin. Nabídku může uchazeč v úředních hdinách dručit sbně d pdatelny zadavatele, a t v řádně uzavřené bálce značené nápisem: Veřejná zakázka Realizace e-gvernmentu pr Prahu 14 - NEOTEVÍRAT a na uzavření patřené razítkem, případně pdpisem uchazeče, je-li fyzicku sbu, či jeh statutárníh zástupce, je-li právnicku sbu. Obálka musí být viditelně značena též adresu, na kteru je mžné případně zaslat známení pdání nabídky p uplynutí lhůty pr pdávání nabídek. Nabídku je mžné zaslat i dpručenu zásilku značenu výše uvedeným způsbem na adresu sídla zadavatele uvedenéh v článku I. zadávací dkumentace. Nabídka musí být dručena nejpzději v pslední den lhůty pr pdávání nabídek, tj. dne 7. května 2013 d 12:00 hdin. Za čas pdání nabídky dpvídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné pštu, kurýrní službu či jiným přepravcem nabídky. Za čas pdání nabídky se přitm pvažuje čas uvedený na dkladu předání nabídky. XIV. Termín a míst tevírání bálek s nabídkami Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 14

15 Obálky s nabídkami budu tevírány dne 7. května 2013 ve 12:30 hdin na adrese Galerie 14, náměstí Plukvníka Vlčka 686/11, Praha 9. Otevírání bálek se mhu zúčastnit max. 2 zástupci každéh uchazeče, jehž nabídka byla dručena ve lhůtě pr pdání nabídek. Přítmnst zástupců uchazečů na tevírání bálek může kmise či zadavatel pdmínit prkázáním vztahu zástupce k uchazeči; v takvém případě se zástupci prkáží plnu mcí vystavenu právněným zástupcem uchazeče; v případě, že je zástupce statutárním rgánem uchazeče, pak průkazem ttžnsti Druh zadávacíh řízení XV. Infrmace zadávacím řízení Zadávací řízení je tevřeným nadlimitním řízením v suladu se záknem č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění Jazyk zadávacíh řízení a měna Jazykem zadávacíh řízení je český jazyk. Nabídky a další dklady pžadvané záknem a zadavatelem se předkládají v českém jazyce. Dklady, kterými zahraniční sba prkazuje splnění kvalifikace, musí být předlženy v půvdním jazyce a též v úředně věřeném překladu d českéh neb slvenskéh jazyka. Zjistí-li se rzdíl v bsahu, je rzhdující překlad v českém neb slvenském jazyce. Veškeré uváděné údaje musí být uvedeny v krunách českých (CZK), včetně dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Údaje budu přepčteny kursem ČNB, a t ke dni uknčení plnění, ke kterému se dklady vztahují (např. výše bratu či hdnta spru). Uchazeč je vždy pvinen uvést, jakým kursem přepčet prvedl Frma úknů v zadávacím řízení Zadavatel v zájmu zachvání transparentnsti a rvnsti zacházení s uchazeči přijímá, výjimku žádstí pskytnutí zadávací dkumentace a žádsti ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám, jež mhu být učiněny i ve frmě vá kmunikace, puze listinná pdání. Na statní způsby kmunikace, zejména telefnicku, nebude reagván a nebudu tut frmu předávány žádné infrmace. Za písemné pdání se pvažuje pdání učiněné v listinné pdbě patřené pdpisem sby právněné za uchazeče takvý úkn učinit, ppřípadě učiněné elektrnicku pštu neb telefaxem. Pdání učiněné elektrnicku pštu neb telefaxem je třeba nejpzději ve lhůtě tří dnů dplnit předlžením jeh riginálu. Elektrnické či telefaxvé pdání nabídky je vylučen. Pdání v elektrnické pdbě prstřednictvím veřejné datvé sítě nebudu přijata Způsb kmunikace v průběhu zadávacíh řízení Zadavatel pžaduje patření každé zaslané tištěné zprávy vlastnručním pdpisem Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 15

16 Zadavatel pžaduje patření každé zaslané vé zprávy platným elektrnickým pdpisem zalženým na kvalifikvaném certifikátu neb platnu elektrnicku značku zalženu na kvalifikvaném systémvém certifikátu; tent pžadavek neplatí pr ptvrzení dručení zprávy Dručvání v zadávacím řízení Za kamžik dručení se pvažuje kamžik převzetí písemnsti sbu pvěřenu výknem zadavatelských činnstí či sbu zmcněnu ze strany sby pvěřené výknem zadavatelských činnstí. XVI. Nabídka Obecné pžadavky vztahující se k nabídkám Nabídku se rzumí v suladu s ust. 68 ZVZ suhrn dkumentů pdaných uchazečem zadavateli v suladu se zadávacími pdmínkami za účelem získání veřejné zakázky. Nabídky se pdávají písemně. Uchazeč pdává nabídku ve lhůtě pr pdání nabídek. Nabídka v listinné pdbě musí být pdána v řádně uzavřené bálce značené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je mžn zaslat známení pdle 71 dst. 6 ZVZ, a patřena nápisem NEOTEVÍRAT VEŘEJNÁ ZAKÁZKA. Nabídky pdané jiným způsbem než písemně, zejména elektrnickými prstředky či telefaxem, zadavatel nepřijímá. Každý uchazeč může pdat puze jednu nabídku. Jednu nabídku může pdat i více uchazečů splečně, a t za pdmínek stanvených v ustanvení 51 dst. 6 ZVZ. V takvém případě se uchazeči pvažují za jednh uchazeče. Pr tent případ jsu uchazeči pdávající nabídku pvinni jednznačně určit jednu adresu pr dručvání. Pkud uchazeč pdá více nabídek samstatně neb splečně s dalšími uchazeči, neb je subddavatelem, jehž prstřednictvím jiný uchazeč v tmtéž zadávacím řízení prkazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky pdané takvým uchazečem vyřadí. Uchazeče, jehž nabídka byla vyřazena, zadavatel neprdleně vylučí z účasti v zadávacím řízení. Vylučení uchazeče zadavatel neprdleně písemně známí uchazeči včetně důvdu vylučení. Každá nabídka musí bsahvat identifikaci uchazeče splňující pžadavky dle 17 písm. d) ZVZ. V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeči v rzsahu: v případě právnických sb bchdní firma neb název, sídl, právní frma, identifikační čísl a daňvé identifikační čísl, byl-li přidělen, jmén a příjmení statutárníh rgánu neb jeh členů, případně jiné fyzické sby právněné jednat jménem tét právnické sby; v případě fyzických sb jmén, příjmení, případně bchdní firmu, rdné čísl neb datum narzení, míst pdnikání, ppřípadě míst trvaléh pbytu, identifikační čísl a daňvé identifikační čísl, byl-li přidělen. Zadavatel přijímá nabídky puze na celý předmět veřejné zakázky. Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 16

17 V případě, že část zakázky bude plněna frmu subddávky (prstřednictvím třetí sby), musí být infrmace subddavatelích uvedeny v nabídce Náležitsti nabídky Uchazeč je pvinen pužít níže uvedené přadí pr řazení dkumentů v nabídce: a) Obsah nabídky; b) Identifikační údaje uchazeče; c) Kpie dkladu pskytnutí jistty, případně též riginál záruční listiny, pkud uchazeč pskytl jisttu frmu bankvní záruky či pjištění záruky (bude vlně vlžen na samý začátek nabídky) d) Dkumenty k prkázání kvalifikačních předpkladů; e) Dkumenty k hdncení nabídky; a. prhlášení nabídkvé ceně b. ppis celkvé kncepce řešení f) Infrmace, jaké plnění má uchazeč v úmyslu zadat jiným sbám, včetně identifikace těcht subddavatelů dle 44 dst. 6 ZVZ; g) Dkumenty dle ustanvení 68 dst. 3 ZVZ; h) Pdepsané prhlášení uchazeče pčtu listů nabídky; i) Vyplněné a pdepsané návrhy smluv včetně přílh; j) Další dkumenty dle ptřeby a pžadavků tét zadávací dkumentace či zákna; k) Prhlášení pčtu listů. Výše specifikvané jedntlivé části nabídky musejí být zřetelně značeny předělvými, nejlépe barevnými listy, které musejí být rvněž číslvány a zapčteny d celkvéh pčtu listů v nabídce. Nabídka bude předlžena v riginále, třech tištěných kpiích a jedné elektrnické kpii na CD/DVD. Nabídka bude zabezpečena prti vynětí jedntlivých listů tak, aby byl zamezen případné manipulaci s bsahem nabídky, vyjma dvu vyhtvení uchazečem pdepsaných návrhů smluv. Všechny listy nabídky včetně přílh, vyjma vyhtvení pdepsaných návrhů smluv, musí být řádně číslvány nepřetržitu vzestupnu číselnu řadu. XVII. Sučinnst při uzavření smluvy Vybraný uchazeč je pvinen pskytnut d 5 dní d výzvy zadavatele ptřebnu sučinnst k uzavření smluv a splnit pvinnsti dle tht článku. Vybraný uchazeč je pvinen v suladu s 82 dst. 3 zákna nejpzději v kamžiku uzavření smluvy mít a) sjednanu bankvní záruku dle čl. XI Smluvy realizaci e-gvernmentu a předat zadavateli dpvídající záruční listinu. b) mít sjednané pjištění z dpvědnsti za škdu dle čl Smluvy realizaci e- Gvernmentu a čl. X. Smluvy pskytvání služeb a zadavateli předat kpii příslušných pjistných smluv. Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 17

18 Výše uvedené pvinnsti se bdbně týkají i dalších uchazečů v přadí, dmítne-li vybraný uchazeč pskytnut řádnu sučinnst k uzavření smluvy dle pkynů zadavatele. XVIII. Další pdmínky, práva a výhrady zadavatele Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celéh zadávacíh řízení a stanví následující pdmínky, práva a výhrady: a) práv pdanu nabídku uchazeči nevracet; b) uchazeči nemají nárk na jakékliv náhrady nákladů spjených s jejich účastí v zadávacím řízení, včetně přípravy a pdání nabídky a dalších žádstí, návrhů apd. Zadavatel ani nebude v suvislsti se zadávacím řízením pskytvat žádné sutěžní ceny ani jiné platby uchazečům spjené s jejich účastí v zadávacím řízení; c) tat zadávací dkumentace je zpřístupněna uchazečům s výhradu, že bude pužita puze v suvislsti s přípravu, předlžením, psuzením a hdncením nabídek; d) zadavatel nepřipuští varianty nabídek - jestliže uchazeč předlží více variant nabídky, bude t mít za následek vylučení nabídky z účasti v zadávacím řízení. e) český jazyk bude ficiálním jazykem pr veškeru kmunikaci mezi uchazečem a zadavatelem týkající se záležitstí suvisejících s tímt zadávacím řízením; f) zadavatel může zadání veřejné zakázky zrušit v suladu se záknem.; g) zadavatel si vyhrazuje práv na změnu neb úpravu pdmínek stanvených v zadávací dkumentaci, a t buď na základě žádsti uchazečů ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám, neb z vlastníh pdnětu; h) uchazeč je dle zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle, sbu pvinnu splupůsbit při finanční kntrle; i) zadavatel si vyhrazuje práv neuzavřít smluvu v případě, že nebudu zajištěny ptřebné finanční zdrje, a t jak k zakázce jak celku, tak případně i jen k části zakázky. XIX. Přílhy zadávací dkumentace a) Přílha č. 1 závazný vzr Smluvy realizaci e-gvernmentu, včetně přílh: a. Specifikace plnění b. Seznam funkcinalit prtálu Prahy 14 c. Funkční vlastnsti JÚED d. Plžkvý rzpčet (závazný vzr) b) Přílha č. 2 Studie prveditelnsti Evrpský fnd pr reginální rzvj Praha a EU Investujeme d vaší buducnsti 18

19

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nvé služby

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brn tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brn: MUDr. Rman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrn.cz IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT prvzu Sídlem: Těšnv 65/17, 110 00 Praha 1 Nvé Měst Evidenční čísl veřejné zakázky: 363685 Zastupený: Ing. Marianem Jurečku,

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX008LS7Y* UOHSX008LS7Y ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0449/2016/VZ-27996/2016/531/MH Brn: 4. července 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Pvinně zveřejňvané infrmace 1. 1) Oficiální název Obec Tčník 2) Důvd a způsb zalžení Obec Tčník vznikla jak územní samsprávná jedntka v suladu s 1 a 2 zákna č. 367/1990 Sb. bcích a dle 4 tht zákna vystupuje

Více

Preambule. Předmět výběrového řízení

Preambule. Předmět výběrového řízení Vyhlášení výběrvéh řízení na stavbu studentské ubytvny pr studenty bru Prdní asistentka na Lewanika Nursing Schl v Mngu, v Západní prvincii Zambijské republiky Preambule Česká republika Česká rzvjvá agentura

Více