ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, Praha 2 IČ:

2 V suladu s ustanvením 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů Vás vyzývám k pdání nabídky na plnění veřejné zakázky maléh rzsahu na pskytnutí Ddávka licencí Micrsft ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI: Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, Praha 2 IČ: Zastupen: Dr. Ing. Jiřím Bedrlíkem, generálním ředitelem CRR ČR Kntaktní sbu zadavatele k dplňujícím dtazům hledně předmětu veřejné zakázky a pr infrmace k zadávací dkumentaci je: Jmén: Mgr. Marcel Hradecký Stránka 2 z 16

3 OBSAH: 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ MÍSTO PLNĚNÍ TERMÍN PLNĚNÍ POŢADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PLATEBNÍ PODMÍNKY POŢADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY POŢADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY OBSAH NABÍDKY MÍSTO DORUČENÍ NABÍDKY LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DALŠÍ PODMÍNKY PRÁVA ZADAVATELE PŘÍLOHY Stránka 3 z 16

4 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ Předmětem plnění je pskytnutí licencí k prduktům splečnsti Micrsft (z důvdů zachvání maximální kmpatibility se stávajícím SW vybavením) pdrbně specifikvaných v Přílze č.1 tét zadávací dkumentace a t v multilicenčním prgramu Micrsft Select. Zadavatel je zapjen d Prváděcí smluvy Select Micrsft čísl , čísl PCN A531A7A2. Prdejcem definvaným ke splečnsti Micrsft je bchdní firma SERVODATA a.s (dříve ABAKUS Distributin, a.s.) veřejné zákaznické čísl (PCN) prdejce: Předpkládaná max. hdnta zakázky je Kč bez DPH. Pdle NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 215/2003, kterým se mění nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002, splečném slvníku pr veřejné zakázky (CPV), je předmět plnění zařazen d kategrie Balík prgramů pr síťvé perační systémy - kód CPV , Balík prgramů pr elektrnicku pštu kód CPV a Prgramvé vybavení pr správu sítě kód CPV TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 2.1. MÍSTO PLNĚNÍ Místem plnění se rzumí sídl zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Vinhradská 46, Praha TERMÍN PLNĚNÍ Termín ddání je maximálně 5 pracvních dnů d pdpisu smluvy s vybraným uchazečem. Termín ddání je jedním z hdntících kritérií. 3. POŢADAVKY NA SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ Uchazeč předkládá dklady prkazující splnění kvalifikace v riginále či v úředně věřené kpii, které nesmějí být k pslednímu dni, ke kterému má být prkázán splnění kvalifikace starší 90 kalendářních dnů ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY V suladu s ustanvením 53 Zákna veřejných zakázkách splňuje základní kvalifikační předpklady uchazeč, a) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin spáchaný ve prspěch rganizvané zlčinecké skupiny, trestný čin účasti na rganizvané zlčinecké skupině, legalizace výnsů z trestné činnsti, pdílnictví, přijímání úplatku, pdplácení, nepříméh úplatkářství, pdvdu, úvěrvéh pdvdu, včetně případů, kdy jde přípravu neb pkus neb účastenství na takvém trestném činu, neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí Stránka 4 z 16

5 tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem uchazeče či členem statutárníh rgánu uchazeče právnická sba, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí uchazeč splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště; b) který nebyl pravmcně dsuzen pr trestný čin, jehž skutkvá pdstata suvisí s předmětem pdnikání uchazeče pdle zvláštních právních předpisů neb dšl k zahlazení dsuzení za spáchání takvéh trestnéh činu; jde-li právnicku sbu, musí tut pdmínku splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu, a je-li statutárním rgánem uchazeče či členem statutárníh rgánu uchazeče právnická sba, musí tent předpklad splňvat statutární rgán neb každý člen statutárníh rgánu tét právnické sby; pdává-li nabídku či žádst účast zahraniční právnická sba prstřednictvím své rganizační slžky, musí předpklad pdle tht písmene splňvat vedle uvedených sb rvněž veducí tét rganizační slžky; tent základní kvalifikační předpklad musí uchazeč splňvat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svéh sídla, místa pdnikání či bydliště; c) který nenaplnil skutkvu pdstatu jednání nekalé sutěže frmu pdplácení pdle zvláštníh právníh předpisu; d) vůči jeh majetku neprbíhá inslvenční řízení, v němž byl vydán rzhdnutí úpadku neb inslvenční návrh nebyl zamítnut prt, že majetek nepstačuje k úhradě nákladů inslvenčníh řízení, neb nebyl knkurs zrušen prt, že majetek byl zcela nepstačující neb zavedena nucená správa pdle zvláštních právních předpisů; e) který není v likvidaci; f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňvé nedplatky, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště uchazeče; g) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na veřejné zdravtní pjištění, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště uchazeče; h) který nemá nedplatek na pjistném a na penále na sciální zabezpečení a příspěvku na státní plitiku zaměstnansti, a t jak v České republice, tak v zemi sídla, místa pdnikání či bydliště uchazeče; i) který nebyl v psledních 3 letech pravmcně disciplinárně ptrestán či mu nebyl pravmcně ulžen kárné patření pdle zvláštních právních předpisů, je-li pžadván prkázání dbrné způsbilsti pdle zvláštních právních předpisů; pkud uchazeč vyknává tut činnst prstřednictvím dpvědnéh zástupce neb jiné sby dpvídající za činnst uchazeče, vztahuje se tent předpklad na tyt sby; j) který není veden v rejstříku sb se zákazem plnění veřejných zakázek. Základní kvalifikační předpklady uchazeč dlţí frmu Čestnéh prhlášení. Stránka 5 z 16

6 3.2. PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Splnění prfesních kvalifikačních předpkladů prkáže uchazeč, který předlží: a) výpis z bchdníh rejstříku, pkud je v něm zapsán, či výpis z jiné bdbné evidence, pkud je v ní zapsán; b) dklad právnění k pdnikání pdle zvláštních právních předpisů v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dklad prkazující příslušné živnstenské právnění či licenci. V případě zajišťvání sluţeb prstřednictvím subddavatele prkáţe uchazeč splnění prfesních kvalifikačních předpkladů subddavatele, dpvídající rzsahu plnění předmětu veřejné zakázky, jež bude subddavatel pr uchazeče zajišťvat TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY K prkázání splnění technických kvalifikačních předpkladů uchazeč předkládá: - seznam minimálně 3 bdbných zakázek realizvaných za psledních 12 měsíců s uvedením jejich rzsahu a dby plnění 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY Uchazeči bude prplacen daňvý dklad faktura vystavený p řádném uknčení předmětu plnění veřejné zakázky. Daňvý dklad faktura bude bsahvat veškeré náležitsti stanvené v ustanvení 28 zákna č. 235/2004 Sb., dani z přidané hdnty, ve znění pzdějších předpisů. Celkvá fakturvaná částka nepřekrčí návrh celkvé nabídkvé ceny uvedené uchazečem, vyjma změny DPH (viz bd 5.2 Zadávací dkumentace). Zadavatel nebude uchazeči pskytvat zálhy před zahájením plnění. Způsb fakturace bude pdrbně upraven ve smluvě uzavřené mezi uchazečem a zadavatelem. Splatnst daňvéh dkladu faktury bude 30 dní. Pkud daňvý dklad - faktura nebude bsahvat všechny záknem stanvené a smluvu stanvené náležitsti, je zadavatel právněn ji d data splatnsti vrátit s tím, že uchazeč je pté pvinen vystavit nvý daňvý dklad fakturu s nvým termínem splatnsti. V takvém případě není zadavatel v prdlení s úhradu daňvéh dkladu faktury. V záhlaví daňvéh dkladu faktury bude výrazně uveden název zadavatele včetně sby, která h zastupuje, její funkce, a dále název prjektu Licence a licenční pdpra prvzvání systémvé infrastruktury pr mnitrvací systémy Strukturálních fndů EU a registrační čísl prjektu CZ.1.08/2.1.00/ , v jehž rámci je veřejná zakázka realizvána a budu zvýrazněna slva OPTP Stránka 6 z 16

7 5. POŢADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkvá cena bude uvedena v Kč bez daně z přidané hdnty (DPH), dále bude uvedena sazba DPH 20% vyjádřená v Kč a celkvá nabídkvá cena včetně DPH v Kč. Nabídkvá cena bude uvedena jak celkvá cena za kmpletní ddávku předmětu plnění veřejné zakázky a bude uvedena na krycím listu nabídky (viz. Přílha č.2 zadávací dkumentace). Uchazeč stanví nabídkvu cenu, která bude bsahvat veškeré ptřebné náklady na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky. Uchazeč zpracuje nabídkvu cenu dle pžadavků zadavatele následujícím způsbem: Tabulka č. 1: Celkvá nabídkvá cena Plţka Měrná jedntka Cena/jedntka v Kč bez DPH Pčet jedntek Cena v Kč bez DPH Exchange Server Standard CAL Lic/SA Exchange Server Enterprise CAL Lic/SA Windws Server CAL LicUser + SA Windws Terminal Server CAL licuser + SA System Center Server Management Suite Enterprise (Single language) License & Sftware Assurance System Center Cnfig Mgr Svr Lic/SA System Center Operatins Manager Server Lic/SA Cena celkem bez DPH vyjádřená v Kč Sazba DPH 20% vyjádřená v Kč Cena celkem s DPH 5.2. PŘEKROČENÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídkvá cena bude pevná p celu dbu realizace předmětu plnění a zahrnuje veškeré náklady uchazeče suvisející s realizací zakázky, prvedením všech zkušek a testů prkazujících ddržení předepsané kvality a parametrů zakázky a zajištěním dalších dkladů, předpisů apd., které uchazeč zajistí pr úspěšný průběh plnění předmětu veřejné zakázky. Stránka 7 z 16

8 Nabídkvá cena je stanvena jak nejvýše přípustná, nepřekrčitelná a aktuální pr realizaci zakázky v daném místě a čase. Tat cena bude překrčitelná puze v případě, djde-li v průběhu realizace ke změně daňvých předpisů s dpadem na nabídkvu cenu. 6. POŢADAVKY NA VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU SMLOUVY Uchazeč předlží návrh smluvy kupní smluvy vypracvaný dle zákna 513/1991 Sb., bchdníh zákníku, ve znění pzdějších předpisů. Návrh smluvy bude vypracván v suladu s platebními pdmínkami Zadavatele (viz bd 4 tét Zadávací dkumentace). Níže uvedené smluvní pdmínky jsu pdmínkami minimálními. Návrh smluvy bude bsahvat: Předmět smluvy Ddávka licencí Micrsft (viz předmět plnění veřejné zakázky - bd 1 Zadávací dkumentace); Termín a míst plnění (viz bd 2 Zadávací dkumentace); Cenu dle pžadavků zadavatele (viz bd 5.1 Zadávací dkumentace); Platební pdmínky (viz bd 4 Zadávací dkumentace); Pstupení smluvy (cese); Uchazeč není právněn pstupit práva, pvinnsti a závazky smluvy třetí sbě neb jiným sbám bez předchzíh suhlasu zadavatele. Smluvní pkuty, sankce: v případě prdlení zadavatele s úhradu fakturvané částky je jak sankce úrk z prdlení v záknné výši 0,05% za každý den prdlení; v případě prdlení s plněním předmětu zakázky a neddržení termínu pskytnutí služby vymezené předmětem plnění je smluvní pkuta stanvena ve výši 0,05 % z ceny pskytvané služby za každý den prdlení; při prušení jakýchkliv smluvních závazků vyplývajících ze smluvy, je smluvní pkuta stanvena ve výši ,- Kč (slvy: padesáttisíc krun českých) za každý jedntlivý případ prušení; Tím není dtčen práv na náhradu škdy. Odstupení d smluvy: Zadavatel je právněn písemně dstupit d smluvy, pkud uchazeč, nebude-li dhdnut jinak: a) je v prdlení se smluvně dhdnutými termíny plnění p dbu delší než 30 kalendářních dnů; b) pruší některá z ustanvení smluvy uzavřené mezi smluvními stranami. Stránka 8 z 16

9 Prušení smluvy kaţdým z výše uvedených důvdů je pvaţván za prušení smluvy pdstatným způsbem. Dále může zadavatel dstupit d smluvy: a) na majetek uchazeče je veden inslvenční řízení neb inslvenční návrh byl zamítnut pr nedstatek majetku uchazeče (ve znění zákna č. 182/2006 Sb., úpadku a způsbech jeh řešení, ve znění pzdějších přepisů); b) vstupí d likvidace. Za den dstupení d smluvy se pvažuje den, kdy byl písemné známení dstupení právněné smluvní strany dručen druhé smluvní straně. Odstupením d smluvy nejsu dtčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pkuty a na náhradu škdy. Výpvěď ze strany zadavatele: Ustanvení uknčení smluvy výpvědí ze strany zadavatele i bez udání důvdu, s výpvědní lhůtu 1 měsíc; výpvědní lhůta pčne běžet prvním dnem kalendářníh měsíce následujícíh p dručení výpvědi druhé smluvní straně. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít zásilku, pvažuje se zásilka za dručenu dnem dmítnutí. Ujednání pvinnsti mlčenlivsti: Druhá smluvní strana se zavazuje během plnění smluvy i p uknčení smluvy, zachvávat mlčenlivst všech skutečnstech, kterých se dzví d zadavatele v suvislsti s plněním smluvy. Ujednání náležitstech faktury: V záhlaví daňvéh dkladu-faktury bude výrazně uveden text OPTP , název prjektu Licence a licenční pdpra prvzvání systémvé infrastruktury pr mnitrvací systémy Strukturálních fndů EU a registrační čísl prjektu CZ.1.0 8/2.1.00/ v jehž rámci je zakázka realizvána. Ujednání splupůsbení při výknu finanční kntrly: Druhá smluvní strana je pdle ustanvení 2 písm. e) zákna č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě a změně některých záknů (zákn finanční kntrle), ve znění pzdějších předpisů, sbu pvinnu splupůsbit při výknu finanční kntrly prváděné v suvislsti s úhradu zbží a služeb z veřejných výdajů. Ujednání archivaci: Smluvní strany jsu pvinny uchvávat veškeru dkumentaci suvisející s realizací prjektu včetně účetních dkladů v suladu s becným nařízením minimálně d knce rku Sučinnst: Předmět smluvy jak veřejná zakázka bude splufinancván z prstředků EU v rámci prjektu CRR ČR v OPTP registrační čísl CZ.1.08/2.1.00/ Z tht důvdu se uchazeč zavazuje, že bude respektvat ptřeby mžných kntrl vztahujících se k předmětu smluvy. V případě, že bude uchazeč pžádán sučinnst ze strany zadavatele, Stránka 9 z 16

10 pskytne p dbu d d uknčení realizace prjektu pžadvané infrmace a dkumentaci týkající se ddavatelských činnstí suvisejících s prjektem zaměstnancům neb zmcněncům zadavatele či pvěřených rgánů (Ministerstvu pr místní rzvj, Ministerstvu financí, Evrpské kmisi, Evrpskému účetnímu dvru, Nejvyššímu kntrlnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším právněným rgánům státní správy) a pskytne jim při prvádění kntrly sučinnst v rzsahu zadavatelem písemně vyžádaném a dsuhlaseném běma smluvními stranami. Sučasně se zavazuje plnit ptřebné nezbytné náležitsti publicity OPTP. Zadavatel si vyhrazuje práv jednat bsahu smluvy s uchazečem a upřesnit její knečné znění, s výjimku pdstatných náleţitstí smluvy, zejména pţadvanéh předmětu plnění, dby plnění a hdncených skutečnstí. 7. OBSAH A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 7.1. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka bude předlžena v jednm riginále a v jedné kpii v písemné frmě. Předmětem psuzení a hdncení je výhradně Originál, který bude bsahvat všechny dklady v řádné frmě. Nabídka včetně přílh bude zpracvána v českém jazyce, jedntlivé strany budu číslvány vzestupně a zabezpečeny prti manipulaci sešitím celé nabídky, jež znemžní vyjmutí jedntlivých listů neb části nabídky. Nabídka nebude bsahvat přepisy a pravy, které by mhly zadavatele uvést v myl. Nabídka bude dručena v zabezpečené pevně uzavřené bálce, která bude patřena razítky uchazeče. Řádně uzavřená bálka bude výrazně značena nápisem: VZMR Ddávka licencí Micrsft a nápisem NEOTVÍRAT. Zárveň na ní bude uvedena adresa, na které bude mžné vyrzumět uchazeče, že jeh nabídka byla pdána p uplynutí lhůty pr pdání nabídek. Návrh smluvy a uvedená prhlášení budu pdepsány sbu právněnu jednat jménem či za uchazeče. V případě pdpisu zástupcem bude tat skutečnst v pdepsaném dkumentu výslvně uvedena a jeh přílhu bude plná mc či jiný pvěřvací dkument pravňující k zastupvání uchazeče s uvedením rzsahu jeh právnění OBSAH NABÍDKY Zadavatel pžaduje sestavení nabídky dle následujícíh přadí: 1) Krycí list nabídky (vzr je uveden v Přílze č. 2 tét Zadávací dkumentace) s identifikačními údaji Zadavatele a Uchazeče: název, jmén a příjmení; sídl, míst pdnikání; právní frma; Stránka 10 z 16

11 identifikační čísl; daňvé identifikační čísl (je-li přidělen); statutární rgán, příp. pvěřený zástupce; kntaktní sba dpvědná za vypracvání nabídky; telefn uchazeče a kntaktní sby; vá adresa uchazeče a kntaktní sby; 2) Prkázání splnění kvalifikačních předpkladů dle bdu 3 tét Zadávací dkumentace v řazení: prkázání základních kvalifikačních předpkladů dle bdu 3.1 tét Zadávací dkumentace; prkázání prfesních kvalifikačních předpkladů dle bdu 3.2 tét Zadávací dkumentace; prkázání technických kvalifikačních předpkladů dle bdu 3.3 tét Zadávací dkumentace. 3) Prhlášení, že je pskytvatelem licenčníh právnění Micrsft Select; 4) Nabídkvá cena zpracvaná v členění dle bdu 5.1 tét Zadávací dkumentace; 5) Návrh kupní smluvy vycházející ze Specifikace předmětu plnění uvedené v Přílze č.1 Zadávací dkumentace); Další bdy řazení dle uvážení uchazeče MÍSTO DORUČENÍ NABÍDKY Nabídku je mžn zadavateli pdat v písemné frmě, a t buď sbně v pdatelně na sekretariátu ředitele Centra pr reginální rzvj ČR v sídle zadavatele neb prstřednictvím držitele pštvní licence dpručeně na adresu k rukám kntaktní sby pr dručvání nabídek, uvedené níže: Sídl zadavatele Centrum pr reginální rzvj ČR Vinhradská Praha 2 Kntaktní sba pr dručení nabídek: Jmén: Mgr. Marcel Hradecký LHŮTA PRO DORUČENÍ NABÍDKY Nabídka bude dručena výše uvedenu frmu na adresu sídla zadavatele (pndělí pátek d 9:00 15:30 hd.) či na kntaktní sbu pr dručení nabídek nejpzději: d d 15:30 hdin Stránka 11 z 16

12 7.5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Hdncení nabídek bude prveden v suladu s 78 a 79 Zákna veřejných zakázkách pdle základníh hdntícíh kritéria eknmické výhdnsti nabídky, a t pdle následujících dílčích hdntících kritérií a jejich vah: Čísl Dílčí hdntící kritérium Váha 1. Celkvá nabídkvá cena 80 % 2. Termín ddání 20 % Hdncení nabídek pdle kritéria eknmické výhdnsti se prvádí bdvací metdu. Pr hdncení nabídek pužije hdntící kmise bdvací stupnici v rzsahu 0 až 100. Každé jedntlivé nabídce je dle dílčíh kritéria přidělena bdvá hdnta, která dráží úspěšnst předmětné nabídky v rámci dílčíh kritéria. a) Celkvá nabídkvá cena K hdncení dílčíh kritéria celkvá nabídkvá cena bude pužit vzrec: Bdvá hdnta = (nejnižší celkvá nabídkvá cena / hdncená celkvá nabídkvá cena) x 100 Nejnižší celkvá nabídkvá cena tímt autmaticky získá 100 bdů. Bdvá hdnta se následně vynásbí váhu kritéria (80 %), čímž se získá vážená bdvá hdnta přidělená jedntlivým nabídkám v tmt dílčím hdntícím kritériu. b) Termín ddání Termín ddání byl stanven max. 5 pracvních dnů d pdpisu smluvy. K hdncení dílčíh kritéria celkvá nabídkvá cena bude pužit vzrec: Bdvá hdnta = (nejkratší termín ddání / termín ddání hdncené nabídky) x 100 Nejkratší termín ddání bude hdncen nejvyšším pčtem bdů. Bdvá hdnta se následně vynásbí váhu kritéria (20 %), čímž se získá vážená bdvá hdnta přidělená jedntlivým nabídkám v tmt dílčím hdntícím kritériu. Sučet vážených bdů za bě dílčí kritéria určí přadí uchazeče v celkvém hdncení d nejvyššíh pčtu získaných vážených bdů k nejnižšímu. 8. DALŠÍ PODMÍNKY Uchazeč je svu nabídku vázán p celu dbu zadávací lhůty.. 9. PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje práv před rzhdnutím výběru nejvhdnější nabídky věřit infrmace uváděné uchazečem v nabídce. Zadavatel si vyhrazuje práv jednat bsahu smluvy a upřesnit její knečné znění, s výjimku pdstatných náležitstí smluvy, zejména pžadvanéh předmětu plnění, dby plnění a hdncených skutečnstí. Stránka 12 z 16

13 Pkud vítězný uchazeč dmítne uzavřít smluvu d 15 kalendářních dnů d dručení rzhdnutí výběru nejvhdnější nabídky neb nepskytne řádnu sučinnst k uzavření smluvy, je zadavatel právněn uzavřít smluvu s uchazečem, který se umístil jak druhý v přadí. Odmítne-li uchazeč druhý v přadí uzavřít smluvu neb nepskytne řádnu sučinnst k uzavření smluvy, je zadavatel právněn uzavřít smluvu s uchazečem, který se umístil jak třetí v přadí. Pkud smluvu neuzavře ani třetí uchazeč v přadí, je zadavatel pvinen zadávací řízení zrušit. Zadavatel nepřipuští variantní řešení. Náklady na vyhtvení nabídky a účast v zadávacím řízení nese uchazeč. Nabídky ani jedntlivé sučásti nabídek uchazečů či vylučených uchazečů nebudu vraceny. Zadavatel zruší výběrvé řízení bez zbytečnéh dkladu, pkud: nebyly ve stanvené lhůtě pdány žádné nabídky; nebyly ve stanvené lhůtě pdány žádné nabídky splňující pžadavky zadavatele na předmět plnění zakázky, resp. byli z účasti ve výběrvém řízení vylučeni všichni uchazeči; byly zjištěny vážné nesrvnalsti neb chyby v známení zahájení výběrvéh řízení resp. výzvě, Zadávací dkumentaci; dmítl uzavřít smluvu i uchazeč třetí v přadí, s nímž byl mžné smluvu uzavřít; Zadavatel může zrušit zadávací řízení bez zbytečnéh dkladu, pkud: v průběhu výběrvéh řízení se vyskytly důvdy hdné zvláštníh zřetele, pr které nelze na příjemci pžadvat, aby v zadávacím řízení pkračval; vybraný uchazeč, ppř. uchazeč druhý v přadí, dmítl uzavřít smluvu neb nepskytl zadavateli k jejímu uzavření dstatečnu sučinnst; Zadavateli byla dručena puze jedna nabídka; dpadly důvdy pr pkračvání v zadávacím řízení v důsledku pdstatné změny klnstí, které nastaly v dbě d zahájení zadávacíh řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem klnstem nemhl předvídat a ani je nezpůsbil. Stránka 13 z 16

14 10. PŘÍLOHY Přílha č.1 Specifikace předmětu plnění Přílha č.2 Krycí list nabídky V Praze dne: pdpis sby právněné za zadavatele jednat Stránka 14 z 16

15 PŘÍLOHA Č.1 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Ddávka licencí Micrsft Ppis Pčet ks Exchange Server Standard CAL Lic/SA 125 Exchange Server Enterprise CAL Lic/SA 160 Windws Server CAL LicUser + SA 160 Windws Terminal Server CAL licuser + SA 160 System Center Server Management Suite Enterprise (Single language) License & Sftware Assurance System Center Cnfig Mgr Svr Lic/SA 1 System Center Operatins Manager Server Lic/SA 1 17 Předpkládaná cena bez DPH: Kč Stránka 15 z 16

16 PŘÍLOHA Č.2 KRYCÍ LIST NABÍDKY KRYCÍ LIST NABÍDKY Veřejná zakázka maléh rzsahu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů Název: Ddávka licencí Micrsft Základní identifikační údaje Z a d a v a t e l: Obchdní firma neb název / Obchdní firma neb jmén a příjmení: Sídl / Míst pdnikání, ppř. míst trvaléh pbytu: IČ: Osba právněná za zadavatele jednat: Kntaktní sba: CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Vinhradská 46, Praha Dr. Ing. Jiří Bedrlík, generální ředitel Mgr. Marcel Hradecký U c h a z e č: Obchdní firma neb název / Obchdní firma neb jmén a příjmení: Sídl / Míst pdnikání, ppř. míst trvaléh pbytu: IČ: Osba právněná jednat jménem či za uchazeče: Spisvá značka v bchdním rejstříku či jiné evidenci, je-li uchazeč v ní zapsán Kntaktní sba: Tel./fax: Nabídkvá cena Cena celkem bez DPH: Samstatně DPH: Cena celkem včetně DPH: Osba právněná jednat jménem či za uchazeče Pdpis sby právněné jednat jménem či za uchazeče: Titul, jmén, příjmení: Funkce: Datum: Stránka 16 z 16

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Nákup sestav přenosných počítačů

Nákup sestav přenosných počítačů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nákup sestav přensných pčítačů ve zjedndušeném pdlimitním řízení v suladu s ustanvením 25 a 38 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů V Praze dne 29.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI

Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE která stanví pdrbnu specifikaci pžadavků uvedených ve výzvě k pdání nabídky a k prkázání splnění kvalifikace ve v zadávacím řízení Zajištění bčerstvení v průběhu Hdntitelských kmisí

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Tvorba a implementace modulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tvrba a implementace mdulů Incident Management a Release Management (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 30.3.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl:

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smlouva") Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710

SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva) Smluvní strany. Ing. Jan Nehoda, místopředseda j an.nehoda@eru.cz 2421001/0710 SMLOUVA Č. S/2015/R1055 SMLOUVA O DÍLO (dále jen "Smluva") uzavřená pdle 2586 a násl. zákna č, 89/2012 Sb., Občanský zákník Smluvní strany Zadavatel: Sídlem: Osba právněná: Kntaktní sba: Česká republika

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Smluva uzavření buducí kupní smluvy Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: 1. Jmén buducíh prdávajícíh, r.č..., bytem., jak buducí prdávající na straně jedné (dále jen buducí prdávající

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky Pskytnutí prstr pr uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím suvisejících

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídky Zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: NOSTA-HERTZ spl. s r.. Perucká 61/13 120 00 Praha IČ: 152 70 041 V Praze dne 8. července 2011 Zadavatel

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice

Zadávací dokumentace veřejné zakázky Sběrný dvůr Milovice Měst Milvice Zadávací dkumentace veřejné zakázky dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákn) Prjekt: - stavba 1 1 Identifikační údaje... 3 2 Pžadvaný předmět plnění...

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Zadávací dkumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Výukvé DVD k prjektu Game4Business Nejedná se zadávací řízení dle zákna č.137/2006 Sb. Při zadání tét veřejné zakázky není zadavatel pvinen pužít ustanvení

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY včetně zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. Veřejná zakázka maléh rzsahu 1) Identifikační údaje zadavatele: Obec Kružberk Sídl: č.p.84, 747 86

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007N1IF* UOHSX007N1IF ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0684/2015/VZ-32015/2015/523/LSt Brn: 6. října 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě

Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Servis datové sítě Servis datvé sítě Zadávací dkumentace Fakultní nemcnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brn, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na služby Servis

Více