ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané v nadlimitním režimu v tevřeném řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů DMS IS pr správu a běh digitálních dkumentů Zadavatel: ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Na příkpě 28 Praha 1 IČO: DIČ: CZ Zastupená: Ing. Zdeňkem Viriusem a Ing. Milanem Zirnsákem Kntaktní sba pvěřená pr věci rganizační: JUDr. Václav Kvapil tel.: a v případě jeh nepřítmnsti: Mgr. Martin Hanuš, LL.M. tel.:

2 Zadávací dkumentace (dále jen ZD ) pdle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákn ) 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je ddání a implementace nvéh infrmačníh systému DMS IS pr správu a běh digitálních dkumentů (dále jen IS" neb systém ), který bude splňvat veškeré pžadavky zadavatele na mderní systém pr tvrbu, správu, běh a ulžení digitálních dkumentů. Předmětem veřejné zakázky je rvněž zajištění pdpry a rzvj systému. Pdrbnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedená v návrhu smluvy, který je přílhu č. 1 tét ZD. Zadavatel nepřistupil k rzdělení veřejné zakázky na části, nebť předmět veřejné zakázky tvří jeden funkční celek a je zadáván v časvé suvislsti. 2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV Název čísl Infrmační technlgie: pradenství, vývj prgramvéh vybavení, internet a pdpra 3. Pžadavek na pskytnutí jistty Zadavatel jisttu nepžaduje. 4. Technické pdmínky Technické pdmínky jsu pdrbně vymezeny v návrhu smluvy a jeh přílhách, který tvří přílhu č. 1 ZD. 5. Obchdní a platební pdmínky Obchdní pdmínky včetně platebních pdmínek jsu bsaženy v návrhu smluvy, který tvří přílhu č. 1 ZD. Tent návrh smluvy je pr účastníka závazný, přičemž účastník d návrhu smluvy dplní puze zadavatelem pžadvané údaje, statní náležitsti není právněn jakkli měnit. 6. Pžadavky na způsb zpracvání nabídkvé ceny 6.1. Účastník vyplní žlutě pdbarvená plíčka (list 1 a 2) a seznam licencí (list 2) v cenvé tabulce, která tvří přílhu č. 2 ZD. Pkud účastník pdbarvená plíčka v tabulce vůbec nevyplní, nabídka tht účastníka může být ze zadávacíh řízení vyřazena pr 2

3 nesplnění pžadavku zadavatele uvedenéh v zadávací dkumentaci a účastník může být ze zadávacíh řízení vylučen. Zadavatel sděluje, že účastník může list 2 cenvé tabulky případně rzšířit další řádky, pkud zadavatelem nastavený pčet řádků nebude pr účastníka dstačující Cena musí zahrnvat veškeré náklady účastníka spjené s plněním veřejné zakázky. Cena plnění bude uvedena v Kč bez DPH na dvě desetinná místa V případě, že celkvá nabídkvá cena u každéh z účastníků, jejichž nabídky budu hdnceny, překrčí částku ,- Kč bez DPH, vyhrazuje si zadavatel práv zrušit zadávací řízení dle 127 dst. 2 písm. d) zákna. 7. Vyhrazená změna závazku 7.1. Zadavatel si vyhrazuje v suladu s 100 dst. 3 zákna mžnst pužití jednacíh řízení bez uveřejnění pr pskytnutí nvých služeb spčívajících v dalším rzvji systému. Mžnst změny závazku je právem zadavatele, které zadavatel může, ale nemusí využít. Předpkládaná hdnta vyhrazené změny závazku je ,- Kč bez DPH V suladu s ustanvením 100 dst. 3 písm. c) zákna stanvuje zadavatel předpkládanu dbu a rzsah pskytnutí nvých služeb takt: změnu závazku uplatní zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění zahájeném v suladu s ustanvením 66 zákna nejpzději d 3 let de dne uzavření smluvy na půvdní veřejnu zakázku (tj. veřejnu zakázku specifikvanu v tét ZD), přičemž rzsah pskytnutí nvých služeb je uveden v bdě 7.1. tét ZD. Zadavatel si vyhrazuje přistupit ke změně závazku ve více jednacích řízeních bez uveřejnění. 8. Psuzení a hdncení nabídek 8.1. Zadavatel si vyhrazuje práv psudit nabídky z hlediska splnění pdmínek uvedených v tét ZD až p hdncení nabídek. Zadavatel si dále vyhrazuje práv psudit puze nabídku vybranéh ddavatele Nabídky budu hdnceny v suladu s 114 dst. 2 zákna pdle eknmické výhdnsti nabídky K hdncení nabídek budu pužita jedntlivá dílčí hdntící kritéria s příslušnu vahu, která stanvuje zadavatel takt: Kritérium č. 1 - celkvá nabídkvá cena v Kč bez DPH 60 % Kritérium č. 2 - realizace vítaných pžadavků 15 % Kritérium č. 3 - kvalita SW řešení (prezentace a realizace vybraných funkčních pžadavků u významných zakázek viz přílha č. 5 ZD) 25 % 8.4. Bdvá hdnta nabídky kritéria č.1 celkvá nabídkvá cena v Kč bez DPH bude stanvena jak pměr nabídky s nejnižší nabídkvu celkvu cenu v Kč bez DPH a celkvé nabídkvé ceny v Kč bez DPH hdncené nabídky, vynásbený 100, tedy: 3

4 Bdvá hdnta nabídky pr kritérium č. 1 - celkvá nabídkvá cena v Kč bez DPH = celkvá nabídkvá cena nabídky s nejnižší celkvu nabídkvu cenu v Kč bez DPH celkvá nabídkvá cena hdncené nabídky v Kč bez DPH * 100 Za nejvhdnější nabídku v rámci tht kritéria bude pvažvána nabídka s celkvu nejnižší nabídkvu cenu Hdncení kritéria č. 2 realizace vítaných pžadavků bude prveden na základě vyhdncení slupce Pžadavek bude realizván? (jen pr vítané) v tabulkách funkčních a specifických technických pžadavků v přílze č. 1b a 2b návrhu smluvy (přílha č. 1 ZD). Účastník vyplní An, v případě, že vítaný pžadavek bude z jeh strany realizván neb Ne, pkud daný vítaný pžadavek nebude realizván v rámci plnění předmětu veřejné zakázky. Za každý vítaný pžadavek, který se účastník zaváže realizvat, bdrží 1 bd. Všechny vítané pžadavky, u nichž účastník pr účely nabídky vyplní An, je účastník pvinen v případě realizace veřejné zakázky splnit. Bdvá hdnta nabídky kritéria č. 2 realizace vítaných pžadavků bude stanvena jak pměr pčtu realizvaných vítaných pžadavků nabídky (= pčet An) a pčtu realizvaných vítaných pžadavků v nabídce s nejvyšším pčtem realizvaných vítaných pžadavků, vynásbený 100, tedy: Bdvá hdnta nabídky pr kritérium č. 2 - realizace vítaných pžadavků = pčet realizvaných vítaných pžadavků nabídky pčet realizvaných vítaných pžadavků v nabídce s nejvyšším pčtem realizvaných vítaných pžadavků * 100 Za nejvhdnější nabídku v rámci tht kritéria bude pvažvána nabídka s nejvyšším pčtem vítaných pžadavků, tat nabídka bdrží při hdncení 100 bdů Hdncení nabídek v kritériu č. 3 kvalita SW řešení (prezentace) bude prveden tak, že hdntící kmise jak celek přiřadí každé nabídce bdvé hdncení bdů, které jsu členěny pdle jedntlivých blastí prezentace, přičemž vyšší pčet bdů bude přidělen té nabídce, která bude z uživatelskéh phledu jedndušší, přehlednější a přívětivější, včetně pužití prvků mderníh designu. Bdvá hdnta nabídky kritéria č. 3 kvalita SW řešení (prezentace) bude stanvena jak pměr dílčíh bdvéh hdncení nabídky a dílčíh bdvéh hdncení nabídky s nejvyšším pčtem bdů, vynásbený 100, tedy: Bdvá hdnta nabídky pr kritérium č. 3 - kvalita SW řešení = dílčí bdvé hdncení hdncené nabídky dílčí bdvé hdncení nabídky s nejvyšším pčtem bdů * 100 4

5 PREZENTACE 8.7. Kritérium č. 3 kvalita SW řešení (prezentace) bude hdncen na základě prezentace zástupce účastníka v rzsahu cca 80 min a na základě vyplněné přílhy č. 5 ZD. Za každéh účastníka se mhu prezentace účastnit max. 3 zástupci. Prezentace bude členěna na tyt části: část 1 - prezentace prcesu (40 min) část 2 prezentace vyhledávání (20 min) část 3 - ukázka knfigurace systému (20 min) Pdrbný ppis pžadavků a rzsah prezentace je uveden v přílze č. 4 ZD. V rámci prezentace bude hdntící kmise jak celek hdntit jedntlivé části a blasti prezentace pdle níže uvedené tabulky, v daném rzsahu pr hdncenu blast. Sučet bdů za jedntlivé blasti tvří dílčí bdvé hdncení dané nabídky: Oblast Ppis Hdncené blasti 1. Psuzení prcesu na pracvní stanici neb ntebku 2. Psuzení způsbu prvádění připmínkvéh řízení 3. Psuzení zbrazení webvých frmulářů DMS na 5ti palcvé brazvce mbilníh zařízení 4. Psuzení funkcinalit pr vyhledávání 5. Psuzení knfigurace a tvrby šabln a správy číselníků 6. Psuzení způsbu knfigurace přístupvých právnění uživatelů Prces zalžení úklu s vazbu na již existující dkument, který je vkládán d úlžiště DMS, vytvření příslušné slžky v úlžišti až d fáze spuštění wrkflw, s ukázku rzdílu nastavení a spuštění sekvenčníh a paralelníh wrkflw viz krky 01 až 17 v ppisu wrkflw v kapitle 9 Ppis vzrvéh prcesu ČNB v přílze č.1a Věcné zadání v návrhu smluvy. Způsb práce při připmínkvání jednh dkumentu více sbami (cauthring), vkládání připmínek, mžnst slučení připmínek více sb d jednh dkumentu a způsb vypřádání připmínek v dkumentu, práce s verzemi dkumentu. Prezentace mbilní aplikace neb webvých frmulářů s pdpru respnsivníh designu pr schvalvací prcesy ptimalizvaných pr 5ti palcvu brazvku mbilníh zařízení (viz specifický pžadavek TOM04). Způsb a srzumitelnst zadání vyhledávacích kritérií a přehlednst zbrazených výsledků (viz závazné funkční pžadavky v přílze č. 1b návrhu smluvy - Funkční pžadavky). Způsb tvrby a správy šabln pr různé kategrie dkumentů, správa atributů v šablnách dkumentů a číselníků k nim vztaženým. Prezentace mdulu/interníh nástrje DMS pr správu, řízení a evidenci přidělených právnění (viz ppis mžných právnění ve specifickém pžadavku BEZ03). Stanvený rzsah bdů pr blast 1 až 15 1 až 15 1 až 10 1 až 10 1 až 10 1 až 10 Bdy kmise 5

6 Oblast Ppis Hdncené blasti 7. Uživatelská přívětivst Uživatelská přívětivst a vzhled systému, přehlednst frmulářů ve wrkflw. 8. Otevřenst a knfigurvatelnst Otevřenst a knfigurvatelnst systému na základě ukázek v prezentaci. Mžnsti dalšíh rzvje systému a přizpůsbení nvým technlgiím a trendům v buducnsti. Stanvený rzsah bdů pr blast 1 až 10 1 až Přílha č. 5 ZD Realizace vybraných funkčních pžadavků u významných 1 až 10 zakázek Sučet bdvé hdncení nabídky členem kmise Max. 100 Bdy kmise 8.8. Prezentace může být realizvána na HW zadavatele neb účastníka, s připjením k prmítacímu zařízení. Zadavatel pskytuje i připjení k internetu. Prezentace bude vedena v českém neb slvenském jazyce a uskuteční se v sídle zadavatele - Na Příkpě 28, Praha 1. Každému z účastníků bude termín prezentace upřesněn ve výzvě k prezentaci zaslané prstřednictvím u, a t nejméně 5 pracvních dnů před realizací prezentace. Účastník je pvinen předat prezentaci zadavateli v tištěné pdbě, na CD/DVD neb na flash disku pr jeh vlastní ptřebu Hdncení jedntlivých nabídek prvede hdntící kmise tak, že jedntlivé bdvé hdnty nabídky pdle výše uvedených dílčích kritérií vynásbí příslušnu vahu danéh kritéria. Takt vzniklé číselné hdnty se sečtu v rámci všech dílčích kritérií, čímž vznikne celkvé číselné hdncení nabídky. Celkvé číselné hdncení nabídek je matematicky zakruhlen na dvě desetinná místa Na základě celkvéh číselnéh hdncení stanví hdntící kmise přadí výhdnsti jedntlivých nabídek tak, že jak nejvhdnější je vybrána ta nabídka, která dsáhla celkvéh nejvyššíh číselnéh hdncení. Pkud by dvě neb více nabídek dsáhly stejnéh číselnéh hdncení, pak je pr přadí těcht nabídek rzhdující nižší celkvá nabídkvá cena v Kč bez DPH. 9. Pžadavky zadavatele na kvalifikaci 9.1 Základní způsbilst Účastník prkazuje splnění pdmínek základní způsbilsti pdle 74 zákna předlžením: a) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z evidence Rejstříku trestů [k prkázání základní způsbilsti dle 74 dst. 1 písm. a) zákna]. V případě, že je účastník právnicku sbu, účastník předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pr účastníka právnicku sbu, tak zárveň pr každéh člena statutárníh rgánu tét právnické sby, a pkud je členem statutárníh rgánu právnická sba, tak účastník předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pr tut právnicku sbu, tak zárveň pr každéh člena statutárníh rgánu tét právnické sby a pr každu sbu zastupující tut právnicku sbu v statutárním rgánu účastníka. Účastní-li se 6

7 zadávacíh řízení pbčka závdu zahraniční právnické sby, musí být předlžen výpis z evidence Rejstříku trestů tét právnické sby a veducíh pbčky závdu. Účastní-li se zadávacíh řízení pbčka závdu české právnické sby, předkládá se výpis z evidence Rejstříku trestů jak pr tut pbčku závdu jak právnicku sbu, tak zárveň pr každéh člena statutárníh rgánu tét pbčky závdu, a pkud je členem statutárníh rgánu právnická sba, tak se předkládá výpis z evidence Rejstříku trestů jak pr tut právnicku sbu, tak zárveň pr každéh člena statutárníh rgánu tét právnické sby a pr každu sbu zastupující tut právnicku sbu v statutárním rgánu pbčky závdu a výpis z evidence Rejstříku trestů veducíh pbčky závdu, b) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) ptvrzení příslušnéh finančníh úřadu [k prkázání základní způsbilsti dle 74 dst. 1 písm. b) zákna s výjimku sptřební daně], c) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) ptvrzení příslušné kresní správy sciálníh zabezpečení [k prkázání základní způsbilsti dle 74 dst. 1 písm. d) zákna], d) (VE VZTAHU K ZEMI SVÉHO SÍDLA) výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je účastník zapsán v bchdním rejstříku [k prkázání základní způsbilsti dle 74 dst. 1 písm. e) zákna], e) (VE VZTAHU K ČESKÉ REPUBLICE A K ZEMI SVÉHO SÍDLA) písemnéh čestnéh prhlášení účastníka prkázání splnění základní způsbilsti ve vztahu k 74 dst. 1 písm. b) a c) zákna, pdepsanéh sbu právněnu jednat za účastníka. Vzr tht prhlášení je uveden v přílze č. 3 ZD Čestné prhlášení účastníka. f) písemnéh čestnéh prhlášení účastníka prkázání splnění základní způsbilsti ve vztahu k 74 dst. 1 písm. e) zákna, není-li účastník v bchdním rejstříku zapsán, pdepsanéh sbu právněnu jednat za účastníka. Vzr tht prhlášení je uveden v přílze č. 3 ZD Čestné prhlášení účastníka. Účastník je právněn předlžit v nabídce kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Účastník je rvněž právněn v nabídce nahradit předlžení dkladů uvedených v písm. a) až f) tht bdu předlžením čestnéh prhlášení dle 86 dst. 2 zákna, k čemuž je právněn využít přílhu č. 3 ZD - Čestné prhlášení účastníka. Pdává-li nabídku účastník, fyzická sba, předkládá čestné prhlášení pr fyzicku sbu. Pdává-li nabídku účastník, právnická sba, předkládá čestné prhlášení pr právnicku sbu. Zadavatel však za účelem urychlení průběhu zadávacíh řízení účastníkům dpručuje, aby v nabídkách předlžili úředně věřené dklady k prkázání splnění kvalifikace či riginály těcht dkladů. V tét suvislsti zadavatel účastníky upzrňuje, že před uzavřením smluvy bude pžadvat d vybranéh účastníka předlžení výše uvedených dkladů kvalifikaci /písm. a) až f)/, a t v riginálech či úředně věřených kpiích, pkud již nebyly v zadávacím řízení předlženy. Zadavatel vylučí účastníka zadávacíh řízení, který nepředlžil na základě výzvy zadavatele pžadvané údaje a dklady kvalifikaci v suladu s 122 dst. 5 zákna. 9.2 Prfesní způsbilst Účastník prkazuje splnění prfesní způsbilsti ve vztahu k České republice pdle 77 zákna předlžením: 7

8 a) výpisu z bchdníh rejstříku, pkud je v něm účastník zapsán, či výpisu z jiné bdbné evidence, pkud jiný právní předpis zápis d takvé evidence vyžaduje [k prkázání prfesní způsbilsti dle 77 dst. 1 zákna], b) dkladu právnění k pdnikání v rzsahu dpvídajícím předmětu veřejné zakázky, pkud jiné právní předpisy takvé právnění vyžadují [k prkázání prfesní způsbilsti dle 77 dst. 2 zákna]. Účastník je pvinen prkázat své právnění pr živnst Pskytvání sftware, pradenství v blasti infrmačních technlgií, zpracvání dat, hstingvé a suvisející činnsti a webvé prtály. Oprávnění k pdnikání se prkazuje zejména výpisem z živnstenskéh rejstříku neb živnstenskými listy. Účastník je právněn předlžit v nabídce kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Účastník je rvněž právněn v nabídce nahradit předlžení výše uvedených dkladů předlžením čestnéh prhlášení dle 86 dst. 2 zákna, k čemuž je právněn využít přílhu č. 3 ZD - Čestné prhlášení účastníka. Pdává-li nabídku účastník, fyzická sba, předkládá čestné prhlášení pr fyzicku sbu. Pdává-li nabídku účastník, právnická sba, předkládá čestné prhlášení pr právnicku sbu. Zadavatel však za účelem urychlení zadávacíh řízení účastníkům dpručuje, aby v nabídkách předlžili úředně věřené dklady k prkázání splnění kvalifikace či riginály těcht dkladů. V tét suvislsti zadavatel účastníky upzrňuje, že před uzavřením smluvy bude pžadvat d vybranéh účastníka předlžení výše uvedených dkladů kvalifikaci /písm. a) a b)/, a t v riginálech či úředně věřených kpiích, pkud již nebyly v zadávacím řízení předlženy. Zadavatel vylučí účastníka zadávacíh řízení, který nepředlžil na základě výzvy zadavatele pžadvané údaje a dklady kvalifikaci v suladu s 122 dst. 5 zákna. 9.3 Technická kvalifikace Účastník prkazuje splnění technické kvalifikace pdle 79 dst. 2 písm. b) zákna předlžením seznamu minimálně 3 významných služeb realizvaných účastníkem v psledních 5 letech s uvedením jejich rzsahu a dby pskytnutí, v němž budu uvedeny alespň následující údaje: identifikace bjednatele, předmět významné služby a její rzsah, dba pskytnutí významné služby, kntaktní sba bjednatele, u které bude mžné realizaci významné služby věřit. Významnu službu se rzumí: a) dknčená realizace nabízenéh SW řešení v blasti správy a běhu dkumentů, mim řešení spisvých služeb neb běhu dkumentů finančníh charakteru (tzn. faktury, bjednávky s vazbu na ERP systém), včetně šklení a pskytvání dbrné technické pdpry alespň p dbu 12 měsíců; b) skutečně uhrazená cena byla minimálně ,- Kč bez DPH; c) SW řešení musí být v sučasné dbě stále ve funkčním prvzu; d) SW řešení musí být kncipván pr minimálně 1500 kncvých uživatelů, z nichž alespň 150 uživatelů může pracvat sučasně; 8

9 e) musí splňvat minimálně 1 z pžadavků na systém DMS, které jsu bsaženy v přílze č. 5 ZD Přehled pžadavků na systém realizvaných u významných služeb. Zadavatel pžaduje, aby v rámci uvedených významných služeb byl ve svém sučtu splněn minimálně 16 pžadavků z uvedených 21 v Přehledu pžadavků na systém u významných služeb, který tvří přílhu č. 5 ZD. Ddavatel u každéh pžadavku na systém DMS uvedenéh v přílze č. 5 ZD uvede, u které významné služby je předmětný pžadavek splněn neb uvede, že takvý pžadavek splněn není Technický kvalifikační předpklad dle 79 dst. 2 písm. c) zákna splňuje účastník, který předlží seznam dbrníků, kteří se budu pdílet na plnění veřejné zakázky, tj. budu členy prjektvéh týmu p celu dbu realizace minimálně prvních tří etap uvedených ve smluvě neb budu pskytvat dbrnu technicku pdpru implementvanéh IS, bez hledu na t, zda jde zaměstnance účastníka neb sby v jiném vztahu k účastníkvi. Pr jedntlivé dbrníky platí, že musí splňvat minimálně následující pžadavky zadavatele: a) Prjektvý manažer musí prkázat minimálně 5 let praxe v blasti vedení prjektů IS, kdy alespň 2 jím vedené a realizvané prjekty byly realizvány v rzsahu významné služby dle bdu včetně skutečně uhrazené ceny v hdntě alespň ,- Kč bez DPH. Prjektvý manažer předlží platný certifikát IPMA, Prince2 neb PMI, pkud jím dispnuje a prfesní živtpis s vyznačením své účasti jak prjektvéh manažera na realizaci alespň 2 významných služeb bdbnéh charakteru dle bdu 9.3.1, s uvedením skutečně uhrazené ceny a dby realizace. Živtpis bude pdepsán prjektvým manažerem. b) Architekt řešení/systémvý inženýr musí prkázat minimálně 3 rky praxe v blasti navrhvání architektury IS, kdy minimálně 3 jím navržené IS řešily prblematiku Dcument Management System (DMS) na technlgické platfrmě, kteru nabízí účastník v tmt zadávacím řízení. Architekt řešení/systémvý inženýr předlží prfesní živtpis s vyznačením 3 služeb bdbnéh charakteru dle bdu 9.3.1, s uvedením dby realizace. Živtpis bude pdepsán architektem řešení/systémvým inženýrem. c) Analytik/prgramátr musí prkázat minimálně 3 rky praxe v blasti analýzy/prgramvání IS, kde alespň 2 jím analyzvané/prgramvané IS řešily prblematiku DMS a jeh integraci s jinými IS na technlgické platfrmě, kteru nabízí účastník v tmt zadávacím řízení. Analytik/prgramátr předlží prfesní živtpis s vyznačením 2 služeb bdbnéh charakteru dle bdu 9.3.1, s uvedením dby realizace. Živtpis bude pdepsán analytikem/prgramátrem. d) Odbrný specialista/technik - minimálně 2 sby (s hledem na zástupnst), které budu pskytvat prvzní pdpru ddanéh IS p uvedení IS d rutinníh prvzu. Odbrní specialisté/technici jsu pvinni dlžit dbrnu způsbilst pr administrátrsku správu a pdpru nabízenéh SW řešení pr DMS ve frmě certifikátu neb prhlášení abslvvaném šklení, ppř. minimálně 2 rky praxe v pskytvání dbrné technické pdpry pr architektnicky a technlgicky bdbné řešení, jak je nabízen účastníkem v tmt zadávacím řízení. 9

10 Odbrní specialisté/technici předlží prfesní živtpis s vyznačením služby/služeb bdbnéh charakteru dle bdu 9.3.1, s uvedením dby realizace. Živtpisy budu pdepsány dbrnými specialisty/techniky. Splu s dklady k prkázání splnění kvalifikačních předpkladů dbrníků účastníka (např. živtpisy či certifikáty) předlží účastník také seznam dbrníků ve frmě čestnéh prhlášení, v němž účastník prhlásí, že dbrníci splňují pžadavky zadavatele na prkázání technických kvalifikačních předpkladů. Čestné prhlášení bude pdepsán sbu právněnu jednat za účastníka Účastník je právněn předlžit v nabídce kpie dkladů prkazujících splnění kvalifikace. Účastník je rvněž právněn v nabídce nahradit předlžení dkladů dle bdu předlžením čestnéh prhlášení dle 86 dst. 2 zákna, k čemuž je právněn využít přílhu č. 3 ZD - Čestné prhlášení účastníka. Pdává-li nabídku účastník, fyzická sba, předkládá čestné prhlášení pr fyzicku sbu. Pdává-li nabídku účastník, právnická sba, předkládá čestné prhlášení pr právnicku sbu. Zadavatel však za účelem urychlení zadávacíh řízení účastníkům dpručuje, aby již v nabídkách předlžili úředně věřené kpie či riginály dkladů k prkázání splnění kvalifikace. V tét suvislsti zadavatel účastníky upzrňuje, že před uzavřením smluvy bude pžadvat d vybranéh účastníka předlžení výše uvedených dkladů kvalifikaci /bd a 9.3.2/, a t v riginálech či úředně věřených kpiích, pkud již nebyly v zadávacím řízení předlženy. 9.4 Stáří dkladů kvalifikaci Dklady prkazující základní způsbilst pdle 74 zákna a prfesní způsbilst pdle 77 dst. 1 zákna musí prkazvat splnění pžadvanéh kritéria způsbilsti nejpzději v dbě 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacíh řízení. 9.5 Prkázání kvalifikace získané v zahraničí V suladu s 81 zákna v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prkazuje se dklady vydanými pdle právníh řádu země, ve které byla získána, a t v rzsahu pžadvaném zadavatelem V suladu s ustanvením 45 dst. 3 zákna pkud zákn neb zadavatel vyžaduje předlžení dkladu pdle právníh řádu České republiky, může účastník předlžit bdbný dklad pdle právníh řádu státu, ve kterém se tent dklad vydává; tent dklad se předkládá s překladem d českéh jazyka. Dklad ve slvenském jazyce a dklad vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pkud se pdle příslušnéh právníh řádu pžadvaný dklad nevydává, může být nahrazen čestným prhlášením. 9.6 Kvalifikace v případě splečné účasti účastníků V případě splečné účasti účastníků prkazuje základní způsbilst a prfesní způsbilst pdle 77 dst. 1 každý účastník samstatně. 9.7 Prkázání kvalifikace prstřednictvím jiných sb Účastník může v suladu s ustanvením 83 zákna prkázat určitu část technické kvalifikace neb prfesní způsbilsti s výjimku kritéria pdle 77 dst. 1 zákna 10

11 pžadvané zadavatelem prstřednictvím jiných sb. Účastník je v takvém případě pvinen zadavateli předlžit a) dklady prkazující splnění prfesní způsbilsti pdle 77 dst. 1 zákna jinu sbu, b) dklady prkazující splnění chybějící části kvalifikace prstřednictvím jiné sby, c) dklady splnění základní způsbilsti pdle 74 zákna jinu sbu a d) písemný závazek jiné sby k pskytnutí plnění určenéh k plnění veřejné zakázky neb k pskytnutí věcí neb práv, s nimiž bude účastník právněn dispnvat v rámci plnění veřejné zakázky, a t alespň v rzsahu, v jakém jiná sba prkázala kvalifikaci za účastníka. Má se za t, že pžadavek pdle písm. d) tht bdu je splněn, pkud bsahem písemnéh závazku jiné sby je splečná a nerzdílná dpvědnst tét sby za plnění veřejné zakázky splečně s účastníkem. 9.8 Jedntné evrpské svědčení Účastník je také právněn v nabídce nahradit předlžení dkladů k prkázání své kvalifikace předlžením jedntnéh evrpskéh svědčení dle 87 zákna, přičemž v takvém případě zadavatel nebude před uzavřením smluvy pžadvat d vybranéh účastníka předlžení žádných dkladů kvalifikaci. 10. Pžadavky na způsb zpracvání nabídky 10.1 Nabídka bude dručena v českém jazyce Nabídka účastníka musí bsahvat: Identifikační údaje účastníka: bchdní firmu neb název, sídl, právní frmu, identifikační čísl sby (byl-li přidělen), pkud jde právnicku sbu, bchdní firmu neb jmén a příjmení, míst pdnikání, identifikační čísl sby, byl-li přidělen, pkud jde fyzicku sbu, sbu/sby právněnu/é jednat za účastníka, kntaktní sbu (jmén a příjmení, telefn, ), telefn, , identifikátr datvé schránky (pkud ji má přidělenu a zpřístupněnu) Dklady prkazující splnění kvalifikace účastníka dle bdu 9 ZD vč. vyplněnéh čestnéh prhlášení účastníka (přílha č. 3 ZD), ppř. jedntné evrpské svědčení Návrh smluvy včetně přílh dplněný v pžadvaných ustanveních; funkční pžadavky je účastník pvinen dplnit d přílhy č. 1b návrhu smluvy, specifické pžadavky je účastník pvinen dplnit d přílhy č. 2b návrhu smluvy, persnální slžení realizačníh týmu je účastník pvinen dplnit d přílhy č. 3 návrhu smluvy, pvěřené sby technické pdpry je účastník pvinen dplnit d přílhy č. 7 návrhu smluvy, v přílze č

12 návrhu smluvy je uchazeč pvinen ppsat návrh předkládanéh řešení) (přílha č. 1 ZD) Vyplněnu cenvu tabulku (přílha č. 2 ZD) Seznam pdddavatelů včetně jejich identifikačních údajů a uvedení, jaká část veřejné zakázky bude plněna prstřednictvím pdddavatele. V případě, že účastník bude prstřednictvím pdddavatele prkazvat část kvalifikace, je účastník pvinen rvněž předlžit dklady dle bdu 9.7 tét ZD. Čestná prhlášení budu pdepsána sbu právněnu jednat za účastníka. V případě pdpisu dkumentu zástupcem na základě plné mci bude tat skutečnst v dkumentu výslvně uvedena a v nabídce bude přilžen riginál či prstá kpie tét plné mci. 11. Ostatní 11.1 Ústní i písemná kmunikace mezi zadavatelem a účastníkem při veškerých jednáních bude prbíhat puze v českém jazyce, pkud nebude dhdnut jinak V suladu s ustanvením 104 dst. 2 zákna zadavatel vyzve před uzavřením smluvy vybranéh ddavatele, který je právnicku sbu, k předlžení: a) identifikačních údajů všech sb, které jsu skutečným majitelem vybranéh ddavatele pdle zákna některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu 1, b) dkladů, z nichž vyplývá vztah všech sb pdle písmene a) k výše k vybranému ddavateli; těmit dklady jsu zejména: 1. výpis z bchdníh rejstříku neb jiné bdbné evidence, 2. seznam akcinářů, 3. rzhdnutí statutárníh rgánu vyplacení pdílu na zisku, 4. splečenská smluva, zakladatelská listina neb stanvy. Zadavatel vylučí účastníka zadávacíh řízení, který nepředlžil na základě výzvy zadavatele pžadvané údaje a dklady v suladu s ustanvením 104 dst. 2 zákna ( 122 dst. 5 zákna) Případné námitky pdle 241 zákna je účastník právněn zaslat prstřednictvím datvé schránky zadavatele (ID datvé schránky: 8tgaiej). 12. Lhůta a způsb pr pdání nabídek 12.1 Lhůta pr pdání nabídek knčí dne 15. listpadu 2017 v 10:00 hdin. Pdáním nabídky se rzumí pdání nabídky zadavateli prstřednictvím zadavatelem stanvenéh elektrnickéh nástrje E-ZAK dstupnéh na adrese: Pdrbné infrmace vládání elektrnickéh nástrje E-ZAK (uživatelská příručka a manuál appletu elektrnickéh pdpisu) jsu dstupné na adrese: 1 viz. zákn č. 253/2008 Sb., některých patřeních prti legalizaci výnsů z trestné činnsti a financvání terrismu, v platném znění. 12

13 12.2 Zadavatele sděluje, že tevřením nabídek v elektrnické pdbě se rzumí zpřístupnění jejíh bsahu zadavateli. Nabídky v elektrnické pdbě tevírá zadavatel p uplynutí lhůty pr pdání nabídek, a t bez přítmnsti veřejnsti. 13. Variantní řešení Zadavatel nepřipuští variantní řešení nabídky. Přílhy ZD: Přílha č. 1 ZD Návrh smluvy včetně přílh Přílha č. 2 ZD Cenvá tabulka Přílha č. 3 ZD Čestné prhlášení účastníka (vzr) Přílha č. 4 ZD Pžadavky na prezentaci Přílha č. 5 ZD Přehled pžadavků na systém u významných služeb V Praze dne 20. září Ing. Zdeněk Virius ředitel sekce správní pdepsán elektrnicky Ing. Milan Zirnsák náměstek ředitele sekce infrmatiky pdepsán elektrnicky 13

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Druh

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Vybudvání jazykvé labratře

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávky LFHK Přízení AV techniky a zbrazvací techniky vč. sftwaru na úpravu digitálních materiálů 2. textvá část Zadávací dkumentace je zpracvána jak

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů

LF HK Pořízení laboratorních mikroskopů 1. známení výběrvéh řízení Oznámení výběrvéh řízení LF HK Přízení labratrních mikrskpů Veřejná zakázka maléh rzsahu na ddávky Oznámení výběrvéh řízení je zpracván jak pdklad pr pdání nabídek ddavatelů

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jen jak ZD ) dle 28 dst. 1 písm. b) zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ) Veřejný zadavatel Česká republika Ministerstv

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS

Zadávací dokumentace. Kybernetická bezpečnost a modernizace IS Státní veterinární správa Slezská 100/7, Praha 2, 120 56 T: +420 227 010 111, F: +420 227 010 191 Elektrnická adresa pdatelny: epdatelna@svscr.cz ID datvé schránky: d2vairv Č. j.: SVS/2017/139189-G V Praze

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA Veřejná zakázka PŘÍSTAVBA ADMINISTRATIVNÍHO OBJEKTU KVOP, ÚDOLNÍ 39, 602 00 BRNO Veřejná zakázka je zadávána dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace

Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE s názvem Ddávka čipvých karet a služeb grafické a elektrnické persnalizace zadávané dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Česká republika - Ministerstv pr místní rzvj Odbr rzvje a strategie reginální plitiky VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK (zadávací dkumentace) veřejné zakázky maléh rzsahu Zavedení prjektvéh řízení, prjektvé kanceláře

Více

Vás vyzývá k podání nabídky

Vás vyzývá k podání nabídky Výzva k pdání nabídek a zadávací pdmínky ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ) Pvdí Labe, státní pdnik, jak zadavatel pdlimitní veřejné

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 1 Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek 1 Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU, PODPORY A ROZVOJE SYSTÉMU SAP NA ROKY 2017-2021 Sídlem: Těšnv 65/17 110 00 Praha 1 Nvé Měst

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prkázání kvalifikace a pdání nabídky vč. zadávací dkumentace k pdlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách (dále jen zákn

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK na veřejnu zakázku maléh rzsahu na ddávky dle ustanvení 27 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZZVZ ), mim půsbnst ZZVZ v suladu

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Realizace e-governmentu pro Prahu 14 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. veřejných zakázkách, ve znění pzdějších změn a dplňků Název veřejné zakázky: Realizace e-gvernmentu

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimvice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn ) v rámci veřejné zakázky maléh rzsahu VYBAVENÍ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY OBCE RADIMOVICE 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Zajištění podpory provozu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávané v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ pdle 27 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen ZVZ ) s názvem Zajištění pdpry prvzu Integrvanéh

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0068T4T* UOHSX0068T4T ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S539/2014/VZ-16583/2014/532/IBu Brn 7. srpna 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek Výzva k pdání nabídek, na kteru se nevztahuje pstup pr zadávací řízení dle zákna č. 134/2016., zadávání veřejných zakázek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky (služba,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brno: 13. 7. 2015 *UOHSX0079VBM* UOHSX0079VBM USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S0301/2015/VZ-16473/2015/512/PMu Brn: 13. 7. 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle ustanvení 112 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu, včetně zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídek na veřejnu zakázku maléh rzsahu, včetně zadávací dkumentace Tat veřejná zakázka maléh rzsahu je zadávaná mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek (dále jen,,zákn,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. NPS 00701/2015 Výzva k pdání nabídek Název zakázky: Impregnvané kůly a plcenkvé díly Druh veřejné zakázky: ddávka Správa Nárdníh parku Sumava Zadavatel: IČ: 00583171 1. máje 260, 385 01 Vimperk Osba

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/026 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup užitkvéh 9-místnéh autmbilu II Předmět

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávané v suladu s ustanvením 18 dst. 3 a 31 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění pzdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výzva k pdání nabídky a prkázání splnění kvalifikace Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu Název veřejné zakázky: Článek 1 Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: TROJHALÍ KAROLINA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Úklidové práce pro ESF MU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení Zadávací dkumentace - 1 - 1. Identifikační údaje zadavatele Název: Právní frma zadavatele: Sídl: IČ: 00216224

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Druh

Více

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP

VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ. PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Poradenské služby pro MSP Přílha č. 1 Ministerstv průmyslu a bchdu České republiky Sekce fndů EU Řídící rgán OP PIK VYMEZENÍ ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROGRAM PODPORY PORADENSTVÍ VÝZVA I Pradenské služby pr MSP Platnst d: 22. 07. 2019

Více

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky vč. Zadávací dokumentace PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA V ROCE 2016 Pdpra zapjení dětí a mládeže d kmunitníh živta v bci Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Výzva k pdání nabídky vč. Zadávací dkumentace Wrkut hřiště v

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS

Zajištěni provozu a rozvoj aplikační infrastruktury a služeb na MZe PRAIS ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Druh zadávacíh řízení: Zajištěni prvzu a rzvj aplikační infrastruktury a služeb na MZe 2019+ PRAIS tevřené řízení dle 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na ddávky zadávané v tevřeném řízení dle ustanvení 56 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) s názvem: LF HK - Přízení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006PU01* UOHSX006PU01 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s1100/2014/vz-1506/2015/543/jwe Brn 15. ledna 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořadové č. VZ: 3/2017 Systémové č. VZ: P17V Č. j.: SFZP /2017 Datum:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořadové č. VZ: 3/2017 Systémové č. VZ: P17V Č. j.: SFZP /2017 Datum: Přadvé č. VZ: 3/2017 Systémvé č. VZ: P17V00000925 Č. j.: SFZP 046532/2017 Datum: 1. 6. 2017 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v tevřeném řízení v suladu se záknem č. 134/2016 Sb.,

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pr pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadanu dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn) jak zjedndušené pdlimitní řízení Technický dzr investra

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka licencí Microsoft (veřejná zakázka malého rozsahu) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ddávka licencí Micrsft (veřejná zakázka maléh rzsahu) V Praze dne 5.8.2010 Název veřejnéh zadavatele: Centrum pr reginální rzvj ČR Sídl: Vinhradská 46, 120 00 Praha 2 IČ: 65993870

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Montážní práce na plynovodech

Montážní práce na plynovodech VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K ÚČASTI V KVALIFIKAČNÍM ŘÍZENÍ Mntážní práce na plynvdech Zadavatel NET4GAS, s.r.. (dále jen zadavatel") Přílhy: č. 1 Návrh smluvy č. 2 Čestné prhlášení č. 3 Reference č. 4 Všebecné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. PS Konice - nová výstavba Česká republika - Hasičský záchranný sbr Olmuckéh kraje Schweitzerva 91, 779 00 Olmuc č.j. HSOL-3405 /2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ dle 21 dst. 1 písm

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

2. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Česká republika Státní pzemkvý úřad, Krajský pzemkvý úřad pr Jihčeský kraj, Pbčka Český Krumlv, vyzývá k předlžení nabídky pr níže specifikvanu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn DHM pskytvatelem dtace) 1 Název prgramu: DHM 8004/2015/021 Registrační čísl prjektu Název prjektu: Název zakázky: Nákup termkamery pr kntinuální mnitring

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Textová část. Název veřejné zakázky: Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství. Služby ICT provozu Zadavatel: Česká republika Ministerstv zemědělství Název veřejné zakázky: Služby ICT prvzu Sídlem: Těšnv 65/17, 110 00 Praha 1 Nvé Měst Evidenční čísl veřejné zakázky: 363685 Zastupený: Ing. Marianem Jurečku,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva ) na veřejnu zakázku na služby zadávanu ve zjedndušeném pdlimitním řízení dle ustanvení 3 písm. a) a 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, ve znění

Více

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E

Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E Z A D Á VA C Í D O K U M E N TA C E zpracvaná v rzsahu ustanvení hlavy IV zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění pr nadlimitní veřejnu zakázku na ddávku zadávanu v tevřeném řízení dle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK REALIZACE AKCE BUDE FINANCOVÁNA PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Z EVROPSKÉHO

Více

Zadávací dokumentace (také ZD)

Zadávací dokumentace (také ZD) Zadávací dkumentace (také ZD) Zakázky s názvem: Výukvé DVD k prjektu Game4Business Nejedná se zadávací řízení dle zákna č.137/2006 Sb. Při zadání tét veřejné zakázky není zadavatel pvinen pužít ustanvení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky Zadávací dokumentace Výzva k pdání nabídky Zadávací dkumentace Nejedná se zadávací řízení dle zákna č. 137/2006 Sb. ZADAVATEL: NOSTA-HERTZ spl. s r.. Perucká 61/13 120 00 Praha IČ: 152 70 041 V Praze dne 8. července 2011 Zadavatel

Více

Město Spálené Poříčí

Město Spálené Poříčí Zadávací dkumentace Měst Spálené Příčí Výzva a zadávací dkumentace veřejné zakázky: dle Závazných pkynů pr žadatele a příjemce pdpry v OPŽP zadávací řízení pr zakázky maléh rzsahu 2. kategrie Výběrvé řízení

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Pskytvání energetických služeb metdu EPC ve vybraných bjektech města Jilemnice Zadávací dkumentace pr nadlimitní veřejnu zakázku na služby vyhlášenu v jednacím řízení s uveřejněním pdle 3 písm. c) zákna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejný zadavatel: [ ] Se sídlem: [ ] IČO: [ ] Zastupen: [ ] vyhlašuje nadlimitní veřejnu zakázku / pdlimitní veřejnu zakázku na služby zadávanu v tevřeném řízení / zjedndušeném řízení

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starsty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškrun - Vnitřní Měst 563 16 Lanškrun www.lanskrun.eu Vyřizuje: Brejšvá Telefn: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsva@lanskrun.eu Čj.: MULA 16213/2016

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ

ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ Reginální technické muzeum.p.s. ZADAVATEL : se sídlem Plzeň, Tylva 1/57, PSČ 316 00 IČ: 263 96 645 zástupce zadavatele v řízení pdle ust. 151 zák. č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění:

Více