OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ"

Transkript

1 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA DATUM SRPEN 2014 ČÍSLO ZAKÁZKY 20/14 STUPEŇ DPS OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÍSLO PARÉ : ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA DATUM SRPEN 2014 ČÍSLO ZAKÁZKY 20/14 STUPEŇ DPS OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÍSLO PARÉ : ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA DATUM SRPEN 2014 ČÍSLO ZAKÁZKY 20/14 STUPEŇ DPS OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÍSLO PARÉ :

2 SEZNAM PŘÍLOH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - VÝKRESOVÁ ČÁST : PŮDORYS 1.NP BOURACÍ PRÁCE 1:50 4. PŮDORYS 1.NP NAVRHOVANÝ STAV 1:50 5. PŮDORYS 2.NP BOURACÍ PRÁCE 1:50 6. PŮDORYS 2.NP NAVRHOVANÝ STAV 1: ŘEZ SÁLEM B-B BOURACÍ PRÁCE 1: ŘEZ SÁLEM B-B NAVRHOVANÝ STAV 1: ŘEZ SÁLEM C-C NAVRHOVANÝ STAV 1: VÝKAZ ŘEZIVA A KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (ING. DAVID MAREČEK)

3 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : OBJEKT: OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM SRPEN 2014 ČÍSLO ZAKÁZKY 20/14 STUPEŇ DPS ČÍSLO PARÉ :

4 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 OBSAH A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA...4 A.1 Identifikační údaje...4 A.1.1 Údaje o stavbě...4 A.1.2 Údaje o stavebníkovi...4 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace...4 A.2 Seznam vstupních podkladů...4 A.3 Údaje o území...5 a) rozsah řešeného území...5 b) údaje o ochraně území...5 c) údaje o odtokových poměrech...5 d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací...5 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím...5 f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území...5 g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů...5 h) seznam výjimek a úlevových řešení...5 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic...5 j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby...5 Pozemky trvale dotčené stavbou Sousední pozemky...6 A.4 Údaje o stavbě...6 a) nová stavba nebo změna dokončené stavby...6 b) účel užívání stavby...6 c) trvalá nebo dočasná stavba...6 d) údaje o ochraně stavby (kulturní památka apod.)...6 e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb...6 f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů...6 g) seznam výjimek a úlevových řešení...6 h) navrhované kapacity stavby...6 i) základní bilance stavby...7 j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci, etapizace)...7 k) orientační náklady stavby...7 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení...7 B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...8 B.1 Popis území stavby...8 a) charakteristika stavebního pozemku...8 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů...8 1

5 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma...8 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a podobně...8 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území...8 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin...8 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)...9 h) územně technické podmínky...9 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice...9 B.2 Celkový popis stavby...9 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...9 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení...10 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby...10 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby...10 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby...10 B.2.6 Základní charakteristika objektů...11 a) výměna střešního pláště...11 b) oprava krovu...11 c) oprava komínů...12 B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení...13 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení...13 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi...13 a) kritéria tepelně technického hodnocení...13 b) energetická náročnost stavby...13 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 13 a) zásady řešení parametrů stavby...13 b) zásady řešení vlivu stavby na okolí...14 B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí...14 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...14 B.4 Dopravní řešení...14 a) popis dopravního řešení...14 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu...14 c) doprava v klidu...14 d) pěší a cyklistické trasy...14 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav...14 B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana...14 B.7 Ochrana obyvatelstva...14 B.8 Zásady organizace výstavby...14 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění...14 b) odvodnění staveniště

6 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu...15 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky...15 e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin...15 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)...15 g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace...15 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin i) ochrana životního prostředí při výstavbě...15 j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...16 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb...16 l) zásady pro dopravně inženýrské opatření...16 m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)...16 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

7 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby Stavební úpravy hotel Slavie Dubá oprava sálu a jeho příslušenství stavební část II. etapa Českolipská 217/48, Dubá Adresa stavby Katastrální území Dubá ( ) Obec Dubá ( ) Parcelní čísla pozemků st. 273 Předmět projektové dokumentace Stavební úpravy sálu a jeho příslušenství A.1.2 Údaje o stavebníkovi Investor Město Dubá Masarykovo náměstí 138, Dubá A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace Hlavní projektant Martin Volejník autorizovaný technik, č. autorizace ČKAIT 9636, obor TP00 Plzeňská 215/445b, Praha 5 tel.: A.2 Seznam vstupních podkladů Bývalý hotel Slavie čp. 217 v Dubé, stavebněhistorický průzkum, Ing. Arch. Jan Pešta, květen - říjen 2013, Stavební úpravy hotelu Slavia v Dubé 1.etapa, Atelier 111 architekti, s.r.o., červenec 2012, Vlastní průzkumy a zaměření, květen 2014, 4

8 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 A.3 Údaje o území a) rozsah řešeného území Rozsah stavby je vymezen vlastním objektem bývalého hotelu Slavie, kdy v rámci 1. etapy opravy sálu a jeho příslušenství budou provedeny stavební úpravy severního křídla včetně jeviště sálu. b) údaje o ochraně území Objekt leží v městské památkové zóně a je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem c) údaje o odtokových poměrech V této etapě opravy není řešena oprava nebo zřízení splaškové kanalizace. d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací Navržená rekonstrukce objektu je v souladu s územním plánem města Dubá. e) údaje o souladu s územním rozhodnutím Územní rozhodnutí nebylo vydáno. f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území Využití území se nemění. g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů Dokumentace bude předložena dotčeným orgánům k vyjádření, jejich požadavky budou do dokumentace zapracovány. h) seznam výjimek a úlevových řešení Není žádáno o výjimky. i) seznam souvisejících a podmiňujících investic Nejsou. j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby Pozemky trvale dotčené stavbou kat. území obec par.č. druh pozemku m2 vlastník Dubá [633291] st. 273 zastavěná plocha a nádvoří 1090 Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, Dubá 5

9 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, Sousední pozemky zak.č. 20/14 kat. území obec par.č. druh pozemku m2 vlastník Dubá [633291] Dubá [633291] Dubá [633291] 3000/1 ostatní plocha 1252 Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, Dubá 3002/1 ostatní plocha 1719 Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, Dubá 3018 ostatní plocha 1773 Město Dubá, Masarykovo náměstí 138, Dubá A.4 Údaje o stavbě a) nová stavba nebo změna dokončené stavby Změna dokončené stavby. b) účel užívání stavby V současné době není objekt využíván, v katastru nemovitostí je uveden jako objekt k bydlení. Po provedení rekonstrukce bude objekt sloužit jako stavba občanské vybavenosti. c) trvalá nebo dočasná stavba Trvalá stavba. d) údaje o ochraně stavby (kulturní památka apod.) Objekt čp. 217 je nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstříkovým číslem e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Oprava severního křídla navržená projektovou dokumentací, je v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů Dokumentace bude předložena dotčeným orgánům k vyjádření, jejich požadavky budou do dokumentace zapracovány. g) seznam výjimek a úlevových řešení Není žádáno o výjimky. h) navrhované kapacity stavby Kapacita stavby se nemění, nedochází ke změnám využití ani k objemovým změnám stavby. zastavěná plocha 1100 m 2 - nemění se 6

10 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 i) základní bilance stavby spotřeby médií hospodaření s dešťovou vodou třída energetické náročnosti budov není předmětem projektu stávající neposuzuje se j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci, etapizace) Termín zahájení a ukončení stavby bude stanoven na základě finančních možností investora. Předpokládané zahájení i ukončení stavební prací je v průběhu roku A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení Není členěno na objekty. 7

11 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Areál bývalého hotelu Slavie čp. 217 tvoří nepravidelný, přibližně čtyřúhelníkový blok, svírající drobný přibližně lichoběžníkový dvorek. Objekt tvoří 4 křídla, vesměs patrová, s výjimkou východního křídla (sál prostupující 2 patra) a přízemních dvorních přístavků. Podsklepená je budova jen v severovýchodním rohu. Západní křídlo má podkrovní vestavbu. Dispozice je značně komplikovaná, odpovídající složitějšímu vývoji. Západní stranu tvoří půdorysně obdélníkový dům hlavní patrové stavení hotelu s hospodou. Protější východní stranu tvoří půdorysně mírně šikmá budova velkého sálu, s oblým severním zakončením. Jižní krátké vstupní křídlo tvoří spojnici mezi oběma budovami, stejně jako delší severní křídlo s provozem hotelu a kuchyně. Areál není přesně orientován ke světovým stranám. Podélná osa hlavního stavení (domu) je orientována přibližně ve směru severoseverovýchod jihojihozápad. Ještě větší odchylku má východní křídlo. b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Výchozí podklady a průzkumy Bývalý hotel Slavie čp. 217 v Dubé, stavebněhistorický průzkum, Ing. Arch. Jan Pešta, květen - říjen 2013, Stavební úpravy hotelu Slavia v Dubé 1.etapa, Atelier 111 architekti, s.r.o., červenec 2012, Vlastní průzkumy a zaměření, květen 2014, c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma Stavba nezasahuje do ochranných a bezpečnostních pásem. d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a podobně Nejedná se o záplavové území ani o poddolované území apod. e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Stavba neovlivní okolí ani okolní pozemky. Jedná se o opravu objektu bez významné změny vzhledu a kapacity. Odtokové poměry se nemění. f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin Nejsou. g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) Nejsou. 8

12 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 h) územně technické podmínky Dopravní infrastruktura: Pro příjezd k objektu budou využity stávající obecní komunikace Technická infrastruktura: Připojení na technickou infrastrukturu se nemění. i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Nejsou. B.2 Celkový popis stavby B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení Předmětem projektové dokumentace jsou stavební úpravy sálu a jeho příslušenství zahrnující i seterén pod jevištěm. Z důvodu omezených finančních prostředků investora byla realizace rozdělana na dvě etapy. První etapa se zaměří na zajištění nosných konstrukcí východního křídla v prostoru jeviště a přiléhajících místností včetně konsolidace narušeného obvodového zdiva v suterénu. Rozsah prací bude následující : (bylo již provedeno v roce 2014!!!!) vybourání betonové podlahy v 1.p.p. se snížením terénu na požadovanou úroveň odstranění dvou kotlů na tuhá paliva v 1.p.p. odstranění stropní konstrukce nad 1.p.p. (ocelové nosníky I160 s vloženými tvarovkami Hurdis) otlučení omítek v 1.p.p. provedení nové železobetonové monolitické desky nad 1.p.p. provedení podkladní betonové desky tl. 100 mm vyztužené KARI sítí, deska bude uložena na vyrovnávací štěrkový podsyp v místnostech 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 a 0.05 budou vyzděny nosné příčky z cihel Porotherm, v místě příček bude na podkladní betonou desku natavena hydroizolace za dvou SBS modifikovaných pásů v místnosti 0.03 bude v místě železobetonového stropního trámu vyzděn z plných cihel pilíř založený na novou základovou patku z prostého betonu vybourání nových okenních a dveřních otvorů v 1.p.p. úprava stávajích okenních otvorů osazení okenních výplní v 1.p.p (7x). osazení provizorních dveří do nově vybouraného vstupního otvoru v 1.p.p. (1x) vyzdění vnitřních příček včetně osazení překladů a ocelových zárubní vybourání cihelných příček v 1.n.p. a 2.n.p. vybourání okenních a dveřních otvorů v 1.n.p. včetně osazení překladů vybourání dřevěného schodiště z 1.n.p. a 2.n.p. sejmutí dřevěné podlahy ve 2.n.p. a obnažení stávajících stropních trámů vyzdění vnitřních příček v 1.n.p. a 2.n.p, mimo sádrokartonové příčky oddělující příslušenství sálu od zbylých prostor objektu. provedení nové stropní konstrukce nad místností 1.16 a částečně

13 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 osazení okenních výplní v místnostech 1.15 a 1.17 (2x) osazení okenní výplně (1x) v místnosti 1.18 odstranění obvodového zdiva přístavku na jižní straně atria včetně stropní konstrukce (ocelové nosníky I160 s vloženými tvarovkami Hurdis) a střechy (plechová falcovaná krytina z pozinkovaného plechu); stávající ocelový průvlak rozdělující místnosti 1.05 a 1.06 bude zachován kompletní odstranění přístavku na východní straně atria (bez podlahy) mezi místnostmi 1.08 a 1.09 bude odstraněna cihelná příčka v místnosti 1.07 bude odstraněn cihelnou pilíř v místě původních prosklených dveří v prostoru sálu (místnost 1.12) budou v severozápadní obvodové zdi vybourány dva okenní a dva dveřní otvory zaklenuté záklenky z plných cihel. v místě vybouraného otvoru pro vstupní dveře do sálu (severozápadní obvodová zeď) bude z plných cihel vyzděn mezidveřní pilíř založený na stávající základ jehož pevnost bude předem ověřena sondou. nad místností 2.05 a 2.06 bude stávající ocelový průvlak 2x I260 nahrazen delším průvlakem ze svařených ocelových profilů 3x I320 V druhé etapě se stavební práce zaměří na zajištění nosných konstrukcí v prostoru sálu, předsálí a sociálního zázemí. V rámci této etapy bude také provedeno vybourání druhotných objektů v prostoru atria. Rozsah prací bude následující : (bude provedeno v této etapě v roce 2015!!!!) vybourání stávajících podlah včetně podkladního betonu v místnostech 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23.; v místnosti 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 bude stávající úroveň podlahy snížena o 120 mm. vybourání betonové plochy atria včetně podlahy východního přístavku a snížení terénu cca o 200 mm v prostoru sálu (místnost 1.12) budou v místě plných vazeb krovu budou vybourány cihelné pilíře založené na dřevěných trámech nesoucích původně stropní podhled sálu; po odstranění dřevěných trámů budou pilíře opětovně vyzděny z plných cihel a mezi pilíře (v místě dřevěných trámů) vloženy průvlaky z ocelových nosníků IPE 160 stávající venkovní schodiště s betonovými stupni (SCH 01) bude odstraněno v místnosti 1.05 a 1.06 budou v nosné vnitřní zdi vybourány průchody s osazením překladů z ocelových nosníků IPE 180. severní obvodová zeď sociálního zařízení (místnosti 1.05 a 1.06) bude nově vyzděna z cihel Porotherm na nový základ z betonu vyztuženého KARI sítí v místnosti 1.05 a 1.06 bude v místě stávajícího ocelového průvlaku vyzděn podpěrný pilíř z plných cihel založený na novou základovou patku z prostého betonu nad severní částí místností 1.05 a 1.06 bude provedena železobetonová monolitická deska, na kterou bude uložena konstrukce střechy z dřevěných spádových klínů nesoucích bednění z dřevoštěpkových desek MFP z falcovanou měděnou krytinou kladenou na strukturovanou rohož DELTA TRELA; mezi spádové klíny bude vložena tepelná izolace z minerální vlny ISOVER Orsik 10

14 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 z důvodu provedení betonových podkladních mazanin budou položeny ležeté svody dešťové a splaškové kanalizace včetně přivedení vododovodního potrubí v místnostech 1.05 a 1.06 bude provedena podkladní betonová deska tl. 100 mm vyztužená KARI sítí, deska bude uložena na vyrovnávací štěrkový podsyp; před provedením desky bude položeno vodovodní a kanalizační potrubí v místnostech 1.05 a 1.06 budou vyzděny příčky z cihel Porotherm, v místě příček bude na podkladní betonou desku natavena hydroizolace za dvou SBS modifikovaných pásů v místnostech 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 bude provedena podkladní betonová deska tl. 100 mm vyztužená KARI sítí, deska bude uložena na vyrovnávací štěrkový podsyp; před provedením desky bude položeno vodovodní a kanalizační potrubí v místnostech 1.20, 1.21, 1.22, 1.23 budou vyzděny příčky z cihel Porotherm, v místě příček bude na podkladní betonou desku natavena hydroizolace za dvou SBS modifikovaných pásů v místnostech 1.01, 1.02, 1.03, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12 bude provedena podkladní betonová deska tl. 100 mm vyztužená KARI sítí, deska bude uložena na vyrovnávací štěrkový podsyp; před provedením desky bude položeno vodovodní a kanalizační potrubí v místnostech 1.02, 1.03, 1.09, 1.10 budou vyzděny příčky z cihel Porotherm, v místě příček bude na podkladní betonou desku natavena hydroizolace za dvou SBS modifikovaných pásů nad místností 1.14 a 1.18 budou doplněny stropní trámy s tím, že v místnosti 1.18 budou využity původní kapsy po stropních trámech, kapsy budou před osazením nových stropních trámů vyčištěny (vypáleny hořákem) a ošetřeny prostředkem proti dřevokazným škůdcům v prostoru balkónu (místnost 2.02 a 2.03) bude sejmuta stávající prkenná podlaha a dřevěné podlahové trámy (místnost 2.03) budou vyjmuty a nahrazeny nový trámy, které budou přiloženy ke stávajícím dřevěným stropním trámům (mistnost 2.02) a vzájemně prošroubovány ocelovými svorníky M20; nové podlahové trámy balkónu budou osedlány na stávající dřevěné průvlaky; na podlahové i stropní trámy bude položen záklop ze dvou vrstev dřevoštěpkových desek OSB; dřevěná konstrukce parapetu bude demontována a uložena v prostoru sálu s tím, že její obnova bude provedena až v další etapě vnitřní líc jihozápadní obvodové stěny místnosti 2.02 bude zateplen dodatečnou izolací HERAKLITH Heratekta C3 (třívrstvá deska z dřevité vlny a polystyrenu) na západní straně bude místnost 2.02 provizorně uzavřena sádrokartonovou příčkou tl. 150 mm B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby V rámci nového využití objektu dochází v prostoru severního křídla ke změně dispozice, která si vyžádá zásahy do nosných konstrukcí. 11

15 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, B.2.4 Bezbariérové užívání stavby V rámci I. etapy není řešeno bezbariérové využití objektu. zak.č. 20/14 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Objekt není v současné době využíván a je zabezpečen proti vniknutí osob. Po provedení navržených oprav bude tento režim zachován. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) bourací práce V rámci stavebních úprav objektu jsou navrženy bourací práce, které se budou provádět z titulu změn dispozic uvnitř objektu, situovaných v 1.p.p., 1.n.p., 2.n.p. a vně objektu situovaných v 1.n.p. Stávající stropní konstrukce nad prostorem původního technického zázemí v 1.p.p. tvořící z větší části podlahu pódia nad novými místnostmi bude odbourána včetně části svislých konstrukcí zaměřené na realizaci dveřních otvorů a opravy suterénních obvodových stěn. Stávající stropní konstrukce nad 1.n.p. nad novou místností 1.14 a 1.16 bude odbourána včetně části svislých nosných stěn a příček v 1.n.p. v nových místnostech Stávající stropní konstrukce nad 1.n.p. nad novým prostorem1.04, 1.05, 1.24 bude odbourána včetně části svislých nosných stěn a příček v 1.n.p. v nových místnostech Stávající zděný pilíř v místnosti 1.07 v 1.n.p., pokračující do místnosti 2.02 ve 2.n.p. bude postupně odbourán shora dolů. Stávající zděné pilíře nad sálem (místnost 1.12) v úrovni 2.n.p. budou postupně odbourány shora dolů z důvodu jejich nahrazení novými pilíři. Před započetím bourání pilířů je nutné podepření vazných trámů v plných vazbách krovu, které jsou uloženy na stávající pilíře. Před započetím bourání stropní desky nad místností 1.05 a 1.06 bude nutné maximálně možné míře odlehčit kontrukci dřevěné pavlače, tzn. sejmout krytinu a odstranit podlahy a cihelné výplně stěn. Takto obnažená dřevěná konstrukce pavlače bude podepřena, způsob podepření předem odsouhlasí statik. Stávající jednoramenné betonové schodiště v místnosti 0.01 v 1.p.p. bude sneseno. Stávající jednoramenné dřevěné schodiště v místnosti 1.14 (1.n.p). a v místnosti 2.04 (2. n.p.) bude sneseno. Stávající venkovní jednoramenné schodiště u místnosti 1.13 (schodiště SCH 01) bude odbouráno. Pro realizaci nových překladů v 1.p.p. až 2.n.p. a stropní desky nad 1.p.p. budou provedeny vybourávky drážek pro uložení překladů a uložení stropní desky. V 1.n.p. pro osazení železobetonových monolitických schodišťových podest a schodišťových ramen. Stávající bourané části konstrukcí objektu budou rozebrány a sneseny postupným odbouráním shora dolů. Odvoz vybourávaného materiálu bude probíhat kontinuálně do připraveného kontejneru, umístěného v exteriéru budovy. Žádné nahromaděné kupy stavební sutě nebudou na podlahách, stropech umístěny z titulu bezpečnosti i s ohledem na únosnost a použitelnost stávajících stropních konstrukcí objektu nad 1.n.p. a nad 2.n.p.. Stávající vodorovné a svislé konstrukce, které budou oslabeny odbouráním svislých nosných konstrukcí, umístěnými v nižší úrovni budou před zahájením bourání podepřeny systémem podpůrných konstrukcí stojek. Realizaci bouracích prací je nutné provádět pod vedením nebo v koordinaci se statikem! Před zahájením realizace bouracích prací bude provedeno ověření všech stávajících konstrukcí tj. základových konstrukcí, svislých konstrukcí stěn, vodorovných 12

16 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 konstrukcí stropů, překladů, průvlaků tak, aby nedošlo k rozporu mezi navrženým stavem a skutečností a následně k možnému vzniku havárie a zavalení pracovníků dodavatele! b) základové konstrukce Stávající základy objektu jsou tvořeny základovými pasy a patkami. Základové patky pod novými zděnými pilíři v 1.p.p. a 1.n.p. jsou navrženy z betonu C25/30-XC2 o půdorysných rozměrech BxL=1,2x1,2m se založením h zákl =1,2m pod stávajícím okolním terénem. Základové pasy pod vnitřními nosnými stěnami v 1.p.p. a obvodovými nosným i stěnami v 1.n.p. jsou navrženy z betonu C25/30-XC2 o šířce b=0,8m se založením h zákl=1,2m pod stávajícím okolním terénem s výztuží při spodním líci ze sítě KARI ø8-150 /ø8-150 s minimálním krytím c min =40mm. Stávající základy budou ověřeny dodatečně kopanými sondami, zda-li jejich rozměry a základová půda pod nimi splňuje požadavky na dostatečnou únosnost a použitelnost nosné konstrukce objektu, uvažovanou ve statickém výpočtu. Při sondážních výkopových pracích bude přizván statik k převzetí základové spáry, v případě nesouladu skutečnosti s projektovým předpokladem únosnosti základové spáry bude provedeno přehodnocení stávajícího a navrženého založení stavby! c) konstrukce svislé Stávající svislé konstrukce objektu jsou provedeny z plných pálených cihel na maltu. Při přezdíváních silně narušených spodních partií obvodových stěn v 1.p.p. bude do zdiva vložena hydroizolace ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů, na které bude později napojena hydroizolace podlah. Suterénní stěny budou přezdívány v úsecích vždy po maximální vzdálenosti 1,0m. V 1.p.p. budou nově doplněny stávající svislé konstrukce novými vnitřními nosnými stěnami tl.240mm z cihelných tvarovek P15 na maltu M10 (zdivo POROTHERM). Zazdívky otvorů budou realizovány z cihel pálených plných P15 na maltu M10. Pilíř pod železobetonový stropní trám bude realizován o půdorysném rozměru BxH=450x450mm z cihel plných pálených P15 na maltu M10. V 1.n.p. budou nově doplněny stávající svislé konstrukce novými vnitřními nosnými stěnami tl.240mm z cihelných tvarovek P15 na maltu M10 (zdivo POROTHERM). Zazdívky otvorů budou realizovány z cihel pálených plných P15 na maltu M10. Příčky budou dozděny z cihelných tvarovek tl.100,150mm na maltu M5 (zdivo POROTHERM). Nová obvodová stěna tl. 450 mm uzavírající směrem do atria místnosti 1.05 a 1.06 bude provedena z cihelných tvarovek P15 na maltu M10 (zdivo POROTHERM). Ve 2.n.p. budou nově doplněny stávající svislé konstrukce novými příčkami z cihelných tvarovek tl.100, 150 mm na maltu M5 a sádrokartonovými příčkami tl. 150 mm. Překlady nad dveřními a okenními otvory v obvodových, vnitřních nosných stěnách a příčkách jsou navrženy keramické POROTHERM (Rozměr B x H x L = 70/238/1000,1750,2250mm). Zazdívky otvorů budou realizovány z cihel pálených plných P15 na maltu M10. Pilíř pod železobetonový stropní trám (1.p.p.) bude realizován o půdorysném rozměru BxH=450x450mm z cihel plných pálených P15 na maltu M10. Pilíř pod ocelový stropní průvlak bude realizován mezi místností 1.05 a 1.06 o půdorysném rozměru BxH=300x300mm z cihel plných pálených P15 na maltu M10. Pilíř mezi záklenky bude nově realizován mezi místností 1.12 a 1.24 o půdorysném rozměru BxH=300x450mm z cihel plných pálených P15 na maltu M10. Původní pilíř bude pře realizací záklenků odbourán a nahrazen novým z titulu nedostatečné únosnosti. 13

17 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 Překlady nad dveřními a okenními otvoryv obvodových, vnitřních nosných stěnách a příčkách jsou navrženy keramické (Rozměr B x H x L = 70/238/1000,1750,2250mm). Ocelové průvlaky a překlady jsou navrženy z oceli S235JR viz. jednotlivá výkresová část projektové dokumentace D.1.2-Stavebně konstrukční řešení. d) konstrukce vodorovné Nová stropní konstrukce v objektu nad 1.p.p. nad místností je navržená jako železobetonová monolitická deska, obousměrně vyztužená tl.200mm s vnitřním trámem T1 o průřezu BxH=300x450mm z betonu C25/30-XA1,XC1 s výztuží B500 s podepřením na vnitřním a obvodovém nosném zdivu. Minimální krytí výztuže je navrženo c min =25mm. Nová stropní konstrukce nad okenními a dveřními otvory bude při-vyztužena pomocí minimálně 3ø12 při spodním líci železobetonového průřezu. Minimální krytí výztuže je navrženo c min =25mm. Nová stropní konstrukce v objektu nad 1.n.p. nad místností je navržená jako železobetonová monolitická deska, jednosměrně vyztužená tl.180mm z betonu C25/30- XA1,XC1 s výztuží B500 s podepřením na obvodovém zdivu a stávajícím průvlaku z ocelového profilu 2xI220. Minimální krytí výztuže je navrženo c min =25mm. Nová stropní konstrukce nad 1.n.p. nad místností 1.14 je navržena ze dřevěných stropních trámů o průřezu 220/240mm s maximální osovou vzdáleností á 900mm. Nová stropní konstrukce nad 1.n.p. nad místností 1.16 je navržena ze dřevěných stropních trámů o průřezu 120/240mm s maximální osovou vzdáleností á 750mm. Stávající dřevěné stropní trámy tvořící prostor balkónu ve 2.n.p. nad místností 1.07 a 1.12 budou konstrukčně propojeny ocelovými svorníky 3x M20, vkládanými do vyvrtaných otvorů napříč k sobě s dotažením přes oboustrannou matici s podložkou.stávající ocelový průvlak z profilu 2xI260 bude ve 2.n.p. nad místností 2.05 nově nahrazen novým ocelovým průvlakem o větším rozpětí z profilu 3xI320, svařeného do krabice. Stávající ocelový průvlak bude demontován až po osazení, ukotvení a aktivování nového ocelového průvlaku z profilu 3xI320,svařeného do krabice. Veškeré dřevěné prvky a konstrukce jsou navrženo ve třídě pevnosti C22 (jehličnaté) pro třídu provozu (vlhkosti) 2. Veškerá ocelové prvky a konstrukce jsou navrženy ve třídě pevnosti S235JR Statik bude přizván k ověření skladeb a vyhodnotí předpoklad a skutečnost skladeb vodorovných konstrukcí, započítaných ve statickém výpočtu! e) podlahy V prostorách 1.p.p. a 1.n.p. je navržená následující skladba podlahy s tím, že v této etapě bude proveden pouze podkladní beton tl. 100 mm s vloženou karisíti 100x100x4 + vyrovnávací zhutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm. F1 - podlaha na terénu dlažba (1.p.p.) 0,8 cm - slinuté dlaždice 10x10 cm 0,5 cm - lepící tmel 6 cm - betonová mazanina s vloženou karisítí

18 MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE, Plzeňská 215/445, PRAHA 5, zak.č. 20/14 0 cm - separační vrstva - PE fólie 8 cm - polystyren EPS 100S 1 cm - hydroizolace za dvou SBS modifikovaných pásů s vložkou ze skelné tkaniny 10 cm - podkladní beton s vloženou Karisítí cm - zhutněný štěrkový podsyp F2 - podlaha na terénu dlažba (1.n.p.) 0,8 cm - slinuté dlaždice 10x10 cm 0,5 cm - lepící tmel 6 cm - betonová mazanina s vloženou karisítí cm - separační vrstva - PE fólie 8 cm - polystyren EPS 100S 1 cm - hydroizolace za dvou SBS modifikovaných pásů s vložkou ze skelné tkaniny 10 cm - podkladní beton s vloženou Karisítí cm - zhutněný štěrkový podsyp F3 - podlaha na terénu dlažba (1.n.p. - v mokrých procesech) 0,8 cm - slinuté dlaždice 10x10 cm 0,5 cm - lepící tmel 0,2 cm - stěrková hydroizolace, např. MAPEI 6 cm - betonová mazanina s vloženou karisítí cm - separační vrstva - PE fólie 8 cm - polystyren EPS 100S 1 cm - hydroizolace za dvou SBS modifikovaných pásů s vložkou ze skelné tkaniny 10 cm - podkladní beton s vloženou Karisítí cm - zhutněný štěrkový podsyp F4 - podlaha na terénu dlažba (1.n.p. - sál) 0 cm - vosková pasta na parkety např. Druchema Cirine, bílá, (30m2/kg) 1x 0 cm - nátěr parket - penetrace lněnou fermeží 1x 2 cm - dubové vlysy lepené k podkladu 8 cm - betonová mazanina s vloženou karisítí dilatovaná 0 cm - separační vrstva - PE fólie 8 cm - polystyren EPS 100S 1 cm - hydroizolace za dvou SBS modifikovaných pásů s vložkou ze skelné tkaniny 10 cm - podkladní beton s vloženou Karisítí cm - zhutněný štěrkový podsyp srpen 2014 Martin Volejník 15

19

20

21

22

23 : D.9

24 : D.10

25 : D.11

26 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : OBJEKT: OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA VÝKAZ ŘEZIVA A KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ DATUM SRPEN 2014 ČÍSLO ZAKÁZKY 20/14 STUPEŇ DPS ČÍSLO PARÉ : ČÍSLO VÝKRESU : D.15

27 ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VYPRACOVAL SPOLUPRÁCE INVESTOR MARTIN VOLEJNÍK MARTIN VOLEJNÍK ING. RADKA VALÁŠKOVÁ MĚSTO DUBÁ MARTIN VOLEJNÍK PROJEKCE PLZEŇSKÁ 215/445B, PRAHA 5 : OBJEKT: OBSAH: STAVEBNÍ ÚPRAVY HOTEL SLAVIE DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ, STAVEBNÍ ČÁST II. ETAPA VÝKAZ ŘEZIVA A KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ DATUM SRPEN 2014 ČÍSLO ZAKÁZKY 20/14 STUPEŇ DPS ČÍSLO PARÉ : ČÍSLO VÝKRESU : D.15

28 VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ označení popis měrná jednotka množství L1 L2 L3 L4 Vnější odpadní potrubí včetně všech doplňků + lapač střešních splavenin (1 ks) DN=125 mm, RŠ=400 mm materiál : měď Žlabový kotlík nasouvací kónický DN=125 mm materiál : měď Podokapní žlab půlkruhového tvaru, včetně háků, čel, dilatací.. d=160 mm, RŠ=330 mm materiál : měď Oplechování při svislém zdivu s napojením na falcovanou krytinu + dilatační lišta RŠ=330 mm materiál : měď bm 3,50 ks 1 bm 9,00 bm 13,50 Krytina měď... 32,00 m 2

29

30 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST I. ETAPA Dokumentace pro provedení stavby Příloha:ČÁST D D O K U M E N T A C E O B J E K T Ů D S T A V E B N Ě K O N S T R U K Č N Í Ř E Š E N Í SEZNAM PŘÍLOH D.1.2a D.1.2b D.1.2c D.1.2c-01 D.1.2c-02 D.1.2c-03 D.1.2c-04 D.1.2c-05 D.1.2c-06 D.1.2c-07 D.1.2c-08 D.1.2c-09 D.1.2c-10 D.1.2c-11 D.1.2c D.1.2c-12 D.1.2c-13 D.1.2c-14 D.1.2c-15 D.1.2c-16 D.1.2c-17 D.1.2c-18 TECHNICKÁ ZPRÁVA PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET (1.-3.PARÉ) VÝKRESOVÁ ČÁST VÝCHODNÍ ČÁST ZÁKLADY PŮDORYS 1.P.P. PŮDORYS 1.N.P. PŮDORYS 2.N.P. TVAR A VÝZTUŽ STROPNÍ DESKY D0 TVAR A VÝZTUŽ TRÁMU T1 VÝZTUŽ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ SCH00 V 1.P.P. VÝZTUŽ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ SCH02 V 1.N.P. VÝPIS VÝZTUŽE VÝPIS OCELI VÝPIS ŘEZIVA VÝKRESOVÁ ČÁST ZÁPADNÍ ČÁST ZÁKLADY PŮDORYS 1.N.P. PŮDORYS 2.N.P. TVAR A VÝZTUŽ STROPNÍ DESKY D1 VÝZTUŽ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ SCH01 V 1.N.P. VÝPIS VÝZTUŽE VÝPIS OCELI

31

32 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Dokumentace pro provedení stavby Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1.Úvod 3 2.Posouzení a návrh konstrukce 3 3.Doporučení 10 4.Upozornění 10 5.Podklady 11 D1.2a-Technická zpráva 1/11 D.1.2-Stavebně konstrukční řešení

33 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Dokumentace pro provedení stavby Název akce STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Identifikační údaje Objednatel: Město Dubá Masarykovo náměstí Dubá IČ: DIČ: CZ Zpracovatel: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , odpovědný zástupce: Ing. David Mareček autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, autorizovaný technik pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT: D1.2a-Technická zpráva 2/11 D.1.2-Stavebně konstrukční řešení

34 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Dokumentace pro provedení stavby 1.Úvod Předmětem vypracované projektové dokumentace je příloha D1.2-Stavebně konstrukční řešení pro akci Stavební úpravy Hotel Slávie Dubá, Oprava sálu a jeho příslušenství ve stupni dokumentace pro provedení stavby. Stavebně konstrukční řešení navazuje na projektovou dokumentaci pro stavební povolení Stavební úpravy Hotel Slávie, vypracovanou společností Atelier 111 architekti s.r.o. v roce Jako podklad pro projektovou dokumentaci pro stavební povolení byl vypracován stavebně technický a statický průzkum a posouzení stávajícího stavu Hotelu Slávie Dubá u České Lípy, Doporučení pro stavební úpravy, společností VYKOS CZ s.r.o. v roce Stavebně konstrukční řešení se zabývá stavebními úpravami Hotelu Slávie v Dubé, zaměřenou na opravu sálu a jeho příslušenství stavební část. 2.Posouzení a návrh konstrukce ZÁKLADOVÁ PŮDA Stávající objekt hotelu Slávie se předpokládá na základové půdě o svislé únosnosti R dt =150kPa dle ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí. Na tuto únosnost byla základová půda posouzena u všech nových základových konstrukcí. Základové poměry lze charakterizovat jako jednoduché, stavba je vzhledem ke své členitosti hodnocena jako náročná. Provedením navržených stavebních úprav objektu se předpokládá, že nedojde k výraznému přitížení v základové spáře stávajících i nových základů, které tímto vylučuje dodatečné nerovnoměrné sedání spodní stavby objektu. Veškeré základové spáry budou převzaty statikem a geologem v rámci provádění výkopových prací spojené s realizací nových základů uvnitř objektu i vně objektu. BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ D1.2a-Technická zpráva 3/11 D.1.2-Stavebně konstrukční řešení

35 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Dokumentace pro provedení stavby V rámci stavebních úprav objektu jsou navrženy bourací práce, které se budou provádět z titulu změn dispozic uvnitř objektu a v atriu objektu, situovaných v 1.p.p., 1.n.p., 2.n.p. a vně objektu situovaných v 1.n.p. Stávající stropní konstrukce nad prostorem původního technického zázemí v 1.p.p. tvořící z větší části podlahu pódia nad novými místnostmi bude odbourána včetně části svislých konstrukcí zaměřené na realizaci dveřních otvorů a opravy suterénních obvodových stěn. Stávající stropní konstrukce nad 1.n.p. nad novou místností 1.14 a 1.16 bude odbourána včetně části svislých nosných stěn a příček v 1.n.p. v nových místnostech Stávající stropní konstrukce nad 1.n.p. nad novým prostorem ,1.24 bude odbourána včetně části svislých nosných stěn a příček v 1.n.p. v nových místnostech Stávající zděný pilíř v místnosti 1.07 v 1.n.p., pokračující do místnosti 2.02 ve 2.n.p. bude postupně odbourán shora dolů z titulu, Stávající zděné pilíře nad místností 1.12 (sálem) nad 2.n.p., pokračující do meziprostoru mezi podhledem a vaznými trámy krovu budou postupně provizorně podepřeny a následně postupně odbourány shora dolů z titulu s náhradou novými zděnými pilíři. Stávající jednoramenné betonové schodiště v místnosti 0.01 v 1.p.p. bude sneseno. Stávající jednoramenné dřevěné schodiště v místnosti 1.14 v 1.n.p. bude sneseno. Stávající tříramenné dřevěné schodiště v místnosti 1.11 v 1.n.p. bude sneseno. Stávající venkovní jednoramenné schodiště u místnosti 1.11 bude odbouráno. Stávající venkovní jednoramenné schodiště u místnosti 1.13 (schodiště) bude odbouráno. Pro realizaci nových překladů v 1.p.p. až 2.n.p. a stropní desky nad 1.p.p. budou provedeny vybourávky drážek pro uložení překladů a uložení stropní desky. V 1.n.p. pro osazení železobetonových monolitických schodišťových podest a schodišťových ramen. Stávající bourané části konstrukcí objektu budou rozebrány a sneseny postupným odbouráním shora dolů. Odvoz vybourávaného materiálu bude probíhat kontinuálně do připraveného kontejneru, umístěného v exteriéru budovy. Žádné nahromaděné D1.2a-Technická zpráva 4/11 D.1.2-Stavebně konstrukční řešení

36 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Dokumentace pro provedení stavby kupy stavební sutě nebudou na podlahách, stropech umístěny z titulu bezpečnosti i s ohledem na únosnost a použitelnost stávajících stropních konstrukcí objektu nad 1.n.p. a nad 2.n.p.. Stávající vodorovné a svislé konstrukce, které budou oslabeny odbouráním svislých nosných konstrukcí, umístěnými v nižší úrovni budou před zahájením bourání podepřeny systémem podpůrných konstrukcí stojek. Realizaci bouracích prací je nutné provádět pod vedením nebo v koordinaci se statikem! Před zahájením realizace bouracích prací bude provedeno ověření všech stávajících konstrukcí tj. základových konstrukcí, svislých konstrukcí stěn, vodorovných konstrukcí stropů, překladů, průvlaků tak, aby nedošlo k rozporu mezi navrženým stavem a skutečností a následně k možnému vzniku havárie a zavalení pracovníků dodavatele! KONSTRUKCE ZÁKLADOVÉ Stávající základy objektu jsou tvořeny základovými pasy a patkami. Základové patky pod novými zděnými pilíři v 1.p.p. a 1.n.p. jsou navrženy z betonu C25/30-XC2 o půdorysných rozměrech BxL=1,2x1,2m se založením h zákl =1,2m pod stávajícím okolním terénem. Základové pasy pod vnitřními nosnými stěnami v 1.p.p. a obvodovými nosným i stěnami v 1.n.p. jsou navrženy z betonu C25/30-XC2 o šířce b=0,8m se založením h zákl =1,2m pod stávajícím okolním terénem s výztuží při spodním líci ze sítě KARI ø8-150 / ø8-150 s minimálním krytím c min =40mm. Vnitřní schodiště v 1.p.p. bude založeno na základovém pasu z betonu C25/30-XC2 o šířce b=0,6m do hloubky h=1,0m s výztuží při spodním líci ze sítě KARI ø8-150 / ø8-150 s minimálním krytím c min =40mm. Vnitřní schodiště v 1.p.p. a venkovní schodiště v 1.p.p. budou založeny na základovém pasu z betonu C25/30-XC2 o šířce b=0,6m do hloubky h=1,0m. Venkovní schodiště u místnosti 1.13 (jeviště) má založeny svislé konstrukce na základové desce z betonu C25/30-XC2 s výztuží při spodním líci ze sítě KARI ø8-150 / ø8-150 s minimálním krytím c min =40mm. Stávající základy budou D1.2a-Technická zpráva 5/11 D.1.2-Stavebně konstrukční řešení

37 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Dokumentace pro provedení stavby ověřeny dodatečně kopanými sondami, zda-li jejich rozměry a základová půda pod nimi splňuje požadavky na dostatečnou únosnost a použitelnost nosné konstrukce objektu, uvažovanou ve statickém výpočtu. Při sondážních výkopových pracích bude přizván statik k převzetí základové spáry, v případě nesouladu skutečnosti s projektovým předpokladem únosnosti základové spáry bude provedeno přehodnocení stávajícího a navrženého založení stavby! KONSTRUKCE SVISLÉ Stávající svislé konstrukce objektu jsou provedeny z plných pálených cihel na maltu. Při přezdíváních stěn v 1.p.p. bude do zdiva vložena hydroizolace ze dvou SBS modifikovaných asfaltových pásů, na které bude později napojena hydroizolace podlah". Suterénní stěny budou přezdívány v úsecích vždy po maximální vzdálenosti 1,0m. V 1.p.p. budou nově doplněny stávající svislé konstrukce novými vnitřními nosnými stěnami tl.240mm z cihelných tvarovek P15 na maltu M10. Zazdívky otvorů budou realizovány z cihel pálených plných P15 na maltu M10. Pilíř pod železobetonový stropní trám bude realizován o půdorysném rozměru BxH=450x450mm z cihel plných pálených P15 na maltu M10. Příčky budou dozděny z cihelných tvarovek tl.150mm na maltu M5. V 1.n.p. budou nově doplněny stávající svislé konstrukce novými vnitřními nosnými stěnami tl.240mm z cihelných tvarovek P15 na maltu M10 a obvodovými nosnými stěnami v atriu tl.450mm z cihelných tvarovek P15 na maltu M10. Zazdívky otvorů budou realizovány z cihel pálených plných P15 na maltu M10. Pilíř pod ocelový stropní průvlak bude realizován mezi místností 1.05 a 1.06 o půdorysném rozměru BxH=300x300mm z cihel plných pálených P15 na maltu M10. Pilíř mezi záklenky bude nově realizován mezi místností 1.12 a 1.24 o půdorysném rozměru BxH=300x450mm z cihel plných pálených P15 na maltu M10. Původní pilíř bude pře D1.2a-Technická zpráva 6/11 D.1.2-Stavebně konstrukční řešení

38 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Dokumentace pro provedení stavby realizací záklenků odbourán a nahrazen novým z titulu nedostatečné únosnosti. Příčky budou dozděny z cihelných tvarovek tl.100,150mm na maltu M5. Ve 2.n.p. budou nově doplněny stávající svislé konstrukce novými příčkami z cihelných tvarovek tl.100,150mm na maltu M5. Překlady nad dveřními a okenními otvory v obvodových, vnitřních nosných stěnách a příčkách jsou navrženy keramické (Rozměr B x H x L = 70/238/1000,1750,2250mm). Stávající zděné pilíře podepírající krov nad místností 1.12 (sálem) nad 2.n.p., pokračující do meziprostoru mezi podhledem a vaznými trámy krovu budou postupně provizorně podepřeny a následně postupně odbourány shora dolů z titulu s náhradou novými zděnými pilíři o půdorysném rozměru BxH=450x600mm z cihel plných pálených P15 na maltu M10. Ocelové průvlaky a překlady jsou navrženy z oceli S235JR viz. jednotlivá výkresová část projektové dokumentace D.1.2-Stavebně konstrukční řešení. Stávající obvodové a vnitřní nosné stěny jsou vyhovující na navržené stavební úpravy, splňují statické požadavky na únosnost a použitelnost nosných konstrukcí objektu. KONSTRUKCE VODOROVNÉ Nová stropní konstrukce v objektu nad 1.p.p. nad místností je navržená jako železobetonová monolitická deska, obousměrně vyztužená tl.200mm s vnitřním trámem T1 o průřezu BxH=300x450mm z betonu C25/30-XA1,XC1 s výztuží B500 s podepřením na vnitřním a obvodovém nosném zdivu. Minimální krytí výztuže je navrženo c min =25mm. Nová stropní konstrukce nad okenními a dveřními otvory bude při-vyztužena pomocí minimálně 3ø12 při spodním líci železobetonového průřezu. Minimální krytí výztuže je navrženo c min =25mm. Nová stropní konstrukce v objektu nad 1.n.p. nad místností je navržená jako železobetonová monolitická deska, jednosměrně vyztužená tl.180mm z betonu C25/30-XA1,XC1 s výztuží B500 s podepřením na obvodovém zdivu a stávajícím průvlaku z ocelového profilu 2xI220. Minimální krytí výztuže je navrženo c min =25mm. D1.2a-Technická zpráva 7/11 D.1.2-Stavebně konstrukční řešení

39 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Dokumentace pro provedení stavby Nová stropní konstrukce nad 1.n.p. nad místností 1.14 je navržena ze dřevěných stropních trámů o průřezu 220/240mm s maximální osovou vzdáleností á 900mm. Nová stropní konstrukce nad 1.n.p. nad místností 1.16 je navržena ze dřevěných stropních trámů o průřezu 120/240mm s maximální osovou vzdáleností á 750mm. Stávající dřevěné stropní trámy tvořící prostor balkónu ve 2.n.p. nad místností 1.07 a 1.12 budou konstrukčně propojeny ocelovými svorníky 3x M20, vkládanými do vyvrtaných otvorů napříč k sobě s dotažením přes oboustrannou matici s podložkou. Stávající ocelový průvlak z profilu 2xI260 bude ve 2.n.p. nad místností 2.05 nově nahrazen novým ocelovým průvlakem o větším rozpětí z profilu 3xI320, svařeného do krabice. Stávající ocelový průvlak bude demontován až po osazení, ukotvení a aktivování nového ocelového průvlaku z profilu 3xI320, svařeného do krabice. Nad 1.n.p. nad místností 1.13 (jeviště) budou nově osazeny ocelové lávky LA1, LA2 pro technologii divadelní techniky, které jsou navrženy z ocelových nosníků (podélníků) z profilu 2xIPE220 s příčníky z profilu IPE160, rozmístěných v rastru á max.1,0m s diagonálním křížovým ztužením z profilu L50x6 s pochůznou vrstvou z ocelových pozinkovaných pororoštů tl.30mm. Zábradlí na lávkách bude osazeno dvoumadlové s horním a středním madlem a sloupky z profilu TR42,4x4. Povrchová úprava ocelové konstrukce bude provedena v žárovém zinku minimální tlouštky 120µm. Třída provedení konstrukcí je navržena EXC2 dle EN Veškeré spojovací prvky jsou navrženy ze šroubů třídy 8.8, svary jsou navrženy koutové minimální tloušťky a min =4mm. Veškeré dřevěné prvky a konstrukce jsou navrženo ve třídě pevnosti C22 (jehličnaté) pro třídu provozu (vlhkosti) 2. Veškerá ocelové prvky a konstrukce jsou navrženy ve třídě pevnosti S235JR Statik bude přizván k ověření skladeb a vyhodnotí předpoklad a skutečnost skladeb vodorovných konstrukcí, započítaných ve statickém výpočtu! D1.2a-Technická zpráva 8/11 D.1.2-Stavebně konstrukční řešení

40 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Dokumentace pro provedení stavby KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ Stávající konstrukce vnitřního jednoramenného betonového schodiště z 1.p.p. do 1.n.p. bude demontována a nahrazena novým schodištěm železobetonovým deskovým schodištěm s betonovými stupni o tloušťce desky 120mm z betonu C25/30-XF4 s výztuží B500 s minimálním krytím c min =40mm. Stávající konstrukce vnitřního jednoramenného dřevěného schodiště z 1.n.p. do 2.n.p. a vnitřního tříramenného dřevěného schodiště z 1.n.p. do 2.n.p. bude demontována a nahrazena novým schodištěm podobného konstrukčního řešení dle požadavku NPÚ Liberec. Stávající venkovní schodiště navazující na místnost 1.11 a 1.13 budou odstraněna a nahrazena novými schodišti. Nové schodiště O1 navazující na místnost 1.11 je navrženo jako jednoramenné železobetonové monolitické schodiště se stupni, zmonolitněnými v 1 kuse se schodišťovou deskou a podestou tl.120mm z betonu C25/30-XF4 s výztuží B500. Minimální krytí výztuže je navrženo c min =40mm. Schodiště bude podepřené na betonovém základovém pasu a na vnitřním a obvodovém nosném zdivu se zapuštěním podesty do interiéru objektu. Nové schodiště O2 navazující na místnost 1.13 je navrženo jako jednoramenné železobetonové monolitické schodiště se stupni, zmonolitněnými v 1 kuse se schodišťovou deskou a podestou tl.150mm z betonu C25/30-XF4 s výztuží B500. Minimální krytí výztuže je navrženo c min =40mm. Schodiště bude podepřené na betonovém základovém pasu a na stávajícím a novém obvodovém nosném zdivu bez zapuštění podesty do interiéru objektu. KONSTRUKCE KROVU Stávající konstrukce krovu nad 2.n.p. nebude dotčena změnou, pouze stávající krov bude nad místností 1.12 (sálem) provizorně podepřen pro realizaci nových zděných pilířů, které nahradí stávající zděné pilíře v meziprostoru mezi novým D1.2a-Technická zpráva 9/11 D.1.2-Stavebně konstrukční řešení

41 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Dokumentace pro provedení stavby podhledem a vaznými trámy krovu. Stávající konstrukce krovu jsou vyhovující na navržené stavební úpravy, splňují statické požadavky na únosnost a použitelnost nosných konstrukcí objektu. 3.Doporučení Stávající objekt je vyhovující na navržené stavební úpravy, splňuje statické požadavky na únosnost a použitelnost nosných konstrukcí objektu. Statik bude přizván k převzetí všech konstrukcí před zakrytím a k převzetí výztuže všech konstrukčních částí. Před zahájením prací bude statikovi předán návrh technologického postupu bouracích prací k odsouhlasení a návrh provizorního podepření konstrukcí po dobu výstavby, pod kterými budou bourané části konstrukcí. Stavební práce budou prováděny ohledem na zásady vyhlášky č. 601/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, dále dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích k zákonu č. 309/2006 Sb., dále dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. pro práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky. Před zahájením realizace stavby bude zhotovitelem stavby předložen plán bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. 4.Upozornění Součástí dodávky projektu nebylo zaměření současného stavu objektu. Toto bylo předáno investorem, současný projekt neměl za úkol provést kontrolu zaměření, současný projekt nenese zodpovědnost za správnost stávajícího stavu. Z tohoto důvodu jsou některé práce uvedeny jako předpokládané. Zejména se jedná o skladby konstrukcí, odhad jejich stavu, stav konstrukcí, atd. Během provádění stavby je nutno tyto odhady zkontrolovat vzhledem ke zjištěné skutečnosti a přizvat TDI. D1.2a-Technická zpráva 10/11 D.1.2-Stavebně konstrukční řešení

42 Akce: S t a t i k C L s. r. o. P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa IČ: , DIČ: CZ , Telefon: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST Dokumentace pro provedení stavby Nová skladba může být upravena dle zjištěné skutečnosti. Zhotovitel je před bouráním povinen nejprve provést sondy za účelem ověření návrhu, až následně provést práce dle projektové dokumentace. Po odkrytí skrytých nosných konstrukcí je nutno zjistit jejich detailní stav, přizvat TDI. V případě, že tato projektová dokumentace kdekoliv odkazuje na konkrétní název výrobku, obchodní firmu nebo název, je tento odkaz pouze jako příkladový a za účelem definice vlastností dotčeného výrobku nebo materiálu. Zhotovitel má právo pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení!!! 5.Podklady ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí ČSN EN 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí ČSN EN 1996 Navrhování zděných konstrukcí ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí ČSN ISO Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí Stavebně technický a statický průzkum a posouzení stávajícího stavu Hotelu Slávie Dubá u České Lípy, Doporučení pro stavební úpravy, VYKOS CZ s.r.o., 2008 Projektová dokumentace Stavební úpravy Hotel Slávie, Atelier 111 architekti s.r.o. Projektová dokumentace Stavení úpravy Hotel Slávie Dubá Oprava sálu a jeho příslušenství stavební část V České Lípě dne Ing. David Mareček D1.2a-Technická zpráva 11/11 D.1.2-Stavebně konstrukční řešení

43

44 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Atrium-místnost a)stálé-střecha Skladba střechy gk(kn/m2) γg gd(kn/m2) Plechová krytina+hydroizol.tl.1mm Strukturovaná rohož delta tl.1mm Dřevoštěpkopvá deska tl.24mm (0,22kN/m3) Hydroizolace tl.1mm (7,00kN/m3) Železobetonová deska tl.180mm Tepelná izolace tl.60mm SDK podhled cca 60kg/m2, tl.12, Vl.tíhu krovu započte program gk,stálé= gd,stálé= SCIA Engineer kn/m2 kn/m2 b)proměnné-sníh II.Sněhová oblast Sklon střechy so= kn/m2 α1= 5 µi= α2= 5 ce= ct= γq= sk= kn/m2 sd= kn/m2 c)proměnné-vítr PROMĚNNÉ-VÍTR-tlak střechy PROMĚNNÉ-VÍTR-tlak střechy kategorie terénu II oblast G kategorie terénu II oblast H rovinatý terén rovinatý terén vb= m/s vb= m/s zmin= m zmin= m γq= γq= qp(z)= kn/m2 qp(z)= kn/m2 Cpe,10= sání Cpe,10= sání We= kn/m2 We= kn/m2 Zatěžovací pruh PROMĚNNÉ-VÍTR-sání střechy PROMĚNNÉ-VÍTR-sání střechy b= m kategorie terénu II oblast I kategorie terénu II oblast J rovinatý terén rovinatý terén vb= m/s vb= m/s h= m zmin= m zmin= m hp= m γq= γq= hp/h= qp(z)= kn/m2 qp(z)= kn/m2 Cpe,10= sání Cpe,10= sání We= kn/m2 We= kn/m2 STATICKÝ VÝPOČET 1 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

45 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Atrium-místnost Železobetonová deska D1 - jednostranně vyztužená Stropní deska nad 1.n.p. směr x výztuž v poli 1)Návrh na ohyb Navrhuji žb.desku h=180mm, beton: C25/30, výztuž B500. vnitřní síly krytí: c= 25 mm max vx = kn/m max mx = knm/m h=(1/25-1/20)l fyd= MPa γs= 1.15 Ast h= 180 fcd= MPa γb= 1.5 mm γu= 1-20 / (h+50) = fyk= 500 MPa a)návrh fck= 25 MPa γu= 0.91 s omez. γu= 0.85 volím: b= 1000 mm φx = 12 mm hlavní nosná výztuž ve směru x φy = 8 mm rozdělovací výztuž ve směru y d = h-c-φ/2 d= 149 mm L= m Ast= Msd gd= kn/m fyd.0,9.d Ast= mm2 Navrhuji 6,6φ12/m,Ast= 753 mm2 φx = 12 mm b)posudek n = 6.66 Fst= Ast.fyd Fst= MN Výška tlačené oblasti x = Fst/(0,8.b.fcd) = m Moment únosnosti Mrd = Fst.(d-0,4x) mx,rd= knm/m max mx= knm/m Vyhovuje. c)konstrukční zásady minimální vyztužení ρmin= 0.6 ρ= As fyk bw. d přepočet d = h-c-φx/2 ρmin= ρ= Vyhovuje. d= 149 mm x x d d lim Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet 2 Vypracoval: Ing. David Mareček

46 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , d)rozdělovací výztuž (minimálně 20% z hlavní nosné výztuže) As1 = 0,2. Ast = 151 mm2 Navrhuji 6.66 φ 8/m Ast= 335 mm2 φ = 8 mm e)kontrola ohybové štíhlosti leff > 20 d 21.4 mm > 20 mm Je třeba kontrolovat průhyb desky. Atrium-místnost Ocelový průvlak PR1-stávající v místnosti v 1.n.p. Posuzuji profil 2x I220 svařený do krabice z oceli S235. (spojitý nosník o dvou totožných polích) 2 profil I220 a) Vnitřní síly - prostý nosník tf Vsd= kn tw h Y Msd= knm b) Dimenzování na smyk b I.M.S fy,k= 235 MPa Vsd Vpl,rd= fyd. Aw / odm (3) γm= Vsd = kn Vpl,rd = kn fy,d= 235 MPa Průřez vyhovuje. Wy= m3 Iy= m4 c) Dimenzování na ohyb E= MPa I.M.S L1=L2= m Podmínka spolehlivosti: b= m Msd Mrd= fy,d.wy h= m knm knm tf= m Průřez vyhovuje. tw= m Acelk= m2 d) Průhyb gk= kn/m II.M.S gd= kn/m δmax = m δdov = L/400= m Aw= m2 Průřez vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 3 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

47 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Atrium-místnost Obvodová nosná stěna v 1.n.p. Zděná stěna Navrhuji zděnou stěnu tl.450mm z cihel. tvarovek P15 na maltu M10. Zdivo: P15 sk.zd.p.2b fb= 15 MPa a)charakteristická a návrhová pevnost v tlaku nevyztužen.zdiva 0,65 0,25 Malta: M5 k.prov. B f k = K f b f m fm= 10 MPa αsec= N / mm2 20 MPa menší z f γm= 2.2 kat.kontr I m = 30 MPa hodnot do 2 fb b= m k= 0.5 t= m fk= MPa Nsd= kn/m fd=fk/γm= MPa Mi= 5.77 knm Ni= kn h= m b)zmenšující součinitel i Φ i = 1 2 t výpočtu výstřednost normálové síly v hlavě nebo patě stěny od zatížení ei = e fi + ea 0, 05t ei= m > m Vyhovuje. výstřednost v hlavě nebo patě stěny od zatížení M i e fi = = 0.10 m N i náhodná výstřednost stěna podepřená po celém obvodě hef l= m e = = m h a ef = ρ n h = 4.31 m h/l= e ρ4= Φ = i i 1 2 = t e i = c)návrhová únosnost nevyztužené stěny v tlaku = φi m b t f d N Rd, = kn/m>nsd= kn/m Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 4 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

48 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Atrium-místnost Vnitřní nosný pilíř v 1.n.p. Zděný pilíř Navrhuji zděný pilíř bxh=300x300mm z CPP P15 na maltu M10. Zdivo: P15 sk.zd.p.2b fb= 15 MPa a)charakteristická a návrhová pevnost v tlaku nevyztužen.zdiva 0,65 0,25 Malta: M10 k.prov. B f k = K f b f m fm= 10 MPa αsec= N / mm2 20 MPa menší z f γm= 2.2 kat.kontr I m = 30 MPa hodnot do 2 fb b= m k= 0.5 t= m fk= MPa Nsd= kn/m fd=fk/γm= MPa výpočtu Mi= 5.26 knm Ni= kn h= m b)zmenšující součinitel i Φ i = 1 2 t výstřednost normálové síly v hlavě nebo patě stěny od zatížení ei = e fi + ea 0, 05t ei= m > m Vyhovuje. výstřednost v hlavě nebo patě stěny od zatížení M i e fi = = 0.05 m N i e i = náhodná výstřednost hef e = = m h a ef = ρ n h = m e i Φ i = 1 2 t = c)návrhová únosnost nevyztužené stěny v tlaku = φi m b t f d N Rd, = kn/m>nsd= kn/m Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 4 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

49 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Atrium-místnost Základový pás pod obvodovou nosnou stěnu v 1.n.p. Nsd= kn/m Navrhuji základový pás z prostého betonu tř. C25/30-XC2. Gs= kn Rdt= MPa a= Nsd TERÉN Zemina: Předpoklad Rdt= kpa m H= 0.60 m H h= Dimenzování na dostředný tlak 1.20 L= m Maximální síla od stěny/sloupu: b= m Nsd= kn m Gs= kn Beton Vsd= kn C25/30 fctd= 2.6 MPa Aef= Vsd = m2 σbetonu= 23 kn/m3 Rdt γu= 1.0 b=odm(a)= m γb= 0.8 Návrh: rozměry: b= 0.80 m b= m l= 1.00 m l= m hmin= 1.20 m hc= m Gs= kn a= m Vsd= kn α= 60 α= rad I.M.S. základové půdy hmin= m σd= Vsd Rdt Aef σd= 99.7 kpa kpa Navržený pás z PB vyhovuje. II.M.S. základové konstrukce Md Mú Md= 1/2.σd.l.(a+0,15hc)^2= Md= knm W=1/6.b.h^2 Mú= γu.w.γb.fctd W= 0.24 m3 Mú= knm Md= knm Mú= knm Navržený pás z PB vyhovuje. Pás vzhledem ke své výšce bude 1 stupňový. Nebyl proveden IGP průzkum, je nutné ověření kvality základové půdy! STATICKÝ VÝPOČET 5 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

50 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Atrium-místnost Základová patka pod vnitřní nosný pilíř v 1.n.p. Nsd= kn/m Navrhuji základovou patku z prostého betonu tř. C25/30-XC2. Gs= kn Rdt= MPa a= Nsd TERÉN Zemina: Předpoklad Rdt= kpa m H= 0.60 m H h= Dimenzování na dostředný tlak 1.20 L= m Maximální síla od sloupu: b= m Nsd= kn m Gs= kn Beton Vsd= kn C25/30 fctd= 2.6 MPa Aef= Vsd = m2 σbetonu= 23 kn/m3 Rdt γu= 1.0 b=odm(a)= m γb= 0.8 Návrh: rozměry: b= 1.20 m b= m l= 1.20 m l= m hmin= 1.20 m hc= m Gs= kn a= m Vsd= kn α= 60 α= rad I.M.S. základové půdy hmin= m σd= Vsd Rdt Aef σd= kpa kpa Navržená patka z PB vyhovuje. II.M.S. základové konstrukce Md Mú Md= 1/2.σd.l.(a+0,15hc)^2= Md= knm W=1/6.b.h^2 Mú= γu.w.γb.fctd W= m3 Mú= knm Md= knm Mú= knm Navržená patka z PB vyhovuje. Patka vzhledem ke své výšce bude 1 stupňová. Nebyl proveden IGP průzkum, je nutné ověření kvality základové půdy! STATICKÝ VÝPOČET 6 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

51 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Lávky nad místností 1.13 a)stálé nad 1.n.p. gk(kn/m2) γg gd(kn/m2) Gumový koberec tl.5mm Pororošt Ocelová konstrukce lávky včetně zábradlí gk,stálé= gd,stálé= (odhad 100kg/m2) kn/m2 kn/m2 b)proměnné-užitné qk= kn/m2 technologie γq= 1.5 qd= kn/m2 c)stálé + PROMĚNNÉ gk,celk= kn/m2 Zatěžovací šířka nosníku lávky b= m gd,celk= kn/m2 Lávky nad místností 1.13 Ocelový podélný nosník Navrhuji profil 2xI220 s příčníky I160 v rastru á 1.0m z oceli S profil I220 a) Vnitřní síly - prostý nosník tf Vsd= kn tw h Y Msd= knm b) Dimenzování na smyk b I.M.S fy,k= 235 MPa Vsd Vpl,rd= fyd. Aw / odm (3) γm= Vsd = kn Vpl,rd = kn fy,d= 235 MPa Průřez vyhovuje. Wy= m3 Iy= m4 c) Dimenzování na ohyb E= MPa I.M.S L= m Podmínka spolehlivosti: b= m Msd Mrd= fy,d.wy h= m knm knm tf= m Průřez vyhovuje. tw= m Acelk= m2 d) Průhyb gk= kn/m II.M.S gd= kn/m δmax = m δdov = L/400= m Aw= m2 Průřez vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 7 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

52 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Průvlak pod krovem nad 2.n.p. a)stálé v místností 2.05 gk(kn/m2) γg gd(kn/m2) Keramické tašky na latě+k-latě Krov (odhad 100kg/m2) Strop (odhad 150kg/m2) gk,stálé= gd,stálé= kn/m2 kn/m2 b)proměnné-užitné qk= kn/m2 půda γq= 1.5 qd= kn/m2 c)stálé + PROMĚNNÉ gk,celk= kn/m2 Zatěžovací šířka nosníku lávky b= 6.38 m gd,celk= kn/m2 Průvlak pod krovem nad 2.n.p. v místností 2.05 Navrhuji profil 3xI320 svařené do krabice z oceli S profil I320 a) Vnitřní síly - prostý nosník tf Vsd= kn tw h Y Msd= knm b) Dimenzování na smyk b I.M.S fy,k= 235 MPa Vsd Vpl,rd= fyd. Aw / odm (3) γm= Vsd = kn Vpl,rd = kn fy,d= 235 MPa Průřez vyhovuje. Wy= m3 Iy= m4 c) Dimenzování na ohyb E= MPa I.M.S L= m Podmínka spolehlivosti: b= m Msd Mrd= fy,d.wy h= m knm knm tf= m Průřez vyhovuje. tw= m Acelk= m2 d) Průhyb Fk= kn II.M.S Fd= kn δmax = m δdov = L/250= m Aw= m2 Průřez vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 8 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

53 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Záklenky nad 1.n.p. Pilíř-místnost Vnitřní nosný pilíř v 1.n.p. Zděný pilíř Posuzuji zděný pilíř bxh=290x400mm z CPP P15 na maltu M10. Zdivo: P10 sk.zd.p.2b fb= 10 MPa a)charakteristická a návrhová pevnost v tlaku nevyztužen.zdiva 0,65 0,25 Malta: M5 k.prov. B f k = K f b f m fm= 5 MPa αsec= N / mm2 10 MPa menší z f γm= 2.2 kat.kontr I m = 20 MPa hodnot do 2 fb b= m k= 0.5 t= m fk= MPa Nsd= kn/m fd=fk/γm= MPa výpočtu Mi= knm Ni= kn h= m b)zmenšující součinitel i Φ i = 1 2 t výstřednost normálové síly v hlavě nebo patě stěny od zatížení ei = e fi + ea 0, 05t ei= m > m Vyhovuje. výstřednost v hlavě nebo patě stěny od zatížení M i e fi = = 0.10 m N i e i = náhodná výstřednost hef e = = m h a ef = ρ n h = m e i Φ i = 1 2 t = c)návrhová únosnost nevyztužené stěny v tlaku = φi m b t f d N Rd, = kn/m>nsd= kn/m Nevyhovuje. Navrhuji stávající pilíř nově nahradit zděným pilířem z cihel plných pálených P15 na maltu M10 nebo variantně stávající zděný pilíř zesílit 4x profily L100x8 s příhradovým ztužením z P10/60 v rastru á 250mm z oceli S235. Záklenky budou provedeny pomocí klenebních pásů vyzděných z cihel pálených plných P10 na maltu M5. STATICKÝ VÝPOČET 9 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

54 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Záklenky nad 1.n.p. Základová patka pod vnitřní nosný pilíř v 1.n.p. Pilíř-místnost Nsd= kn/m Navrhuji základovou patku z prostého betonu tř. C25/30-XC2. Gs= kn Rdt= MPa a= Nsd TERÉN Zemina: Předpoklad Rdt= kpa m H= 0.60 m H h= Dimenzování na dostředný tlak 1.20 L= m Maximální síla od sloupu: b= m Nsd= kn m Gs= kn Beton Vsd= kn C25/30 fctd= 2.6 MPa Aef= Vsd = m2 σbetonu= 23 kn/m3 Rdt γu= 1.0 b=odm(a)= m γb= 0.8 Návrh: rozměry: b= 1.20 m b= m l= 1.20 m l= m hmin= 1.20 m hc= m Gs= kn a= m Vsd= kn α= 60 α= rad I.M.S. základové půdy hmin= m σd= Vsd Rdt Aef σd= kpa kpa Navržená patka z PB vyhovuje. II.M.S. základové konstrukce Md Mú Md= 1/2.σd.l.(a+0,15hc)^2= Md= knm W=1/6.b.h^2 Mú= γu.w.γb.fctd W= m3 Mú= knm Md= knm Mú= knm Navržená patka z PB vyhovuje. Patka vzhledem ke své výšce bude 1 stupňová. Nebyl proveden IGP průzkum, je nutné ověření kvality základové půdy! STATICKÝ VÝPOČET 10 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

55 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Nadpraží meziokenních pilířů a)stálé nad 1.n.p. v místnosti 1.12 gk(kn/m ) γg gd(kn/m ) Pozednice (odhad 50kg/m ) Nadezdívka 450x450mm Ocelový nosník 2xIPE včetně zábradlí gk,stálé= gd,stálé= (odhad 100kg/m2) kn/m kn/m b)proměnné-užitné qk= kn/m technologie γq= 1.5 qd= kn/m c)stálé + PROMĚNNÉ gk,celk= kn/m gd,celk= kn/m Nadpraží meziokenních pilířů nad 1.n.p. v místnosti 1.12 Navrhuji profil 2xIPE200 z oceli S profil IPE200 a) Vnitřní síly - prostý nosník tf Vsd= kn tw h Y Msd= knm b) Dimenzování na smyk b I.M.S fy,k= 235 MPa Vsd Vpl,rd= fyd. Aw / odm (3) γm= Vsd = kn Vpl,rd = kn fy,d= 235 MPa Průřez vyhovuje. Wy= m3 Iy= m4 c) Dimenzování na ohyb E= MPa I.M.S L= m Podmínka spolehlivosti: b= m Msd Mrd= fy,d.wy h= m knm knm tf= m Průřez vyhovuje. tw= m Acelk= m2 d) Průhyb gk= kn/m II.M.S gd= kn/m δmax = m δdov = L/400= m Aw= m2 Průřez vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 11 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

56 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Venkovní schodiště O1 a)stálé Žb.schodišťové rameno gk(kn/m2) γg gd(kn/m2) Schodišťové stupně 300x165mm Železobetonová deska tl.120mm gk,stálé= gd,stálé= kn/m2 kn/m2 b)proměnné-užitné qk= kn/m2 schodiště γq= 1.5 qd= kn/m2 c)stálé + PROMĚNNÉ gk,celk= kn/m2 gd,celk= kn/m2 Venkovní schodiště O2 a)stálé Žb.schodišťové rameno gk(kn/m2) γg gd(kn/m2) Schodišťové stupně 270x180mm Železobetonová deska tl.150mm gk,stálé= gd,stálé= kn/m2 kn/m2 b)proměnné-užitné qk= kn/m2 schodiště γq= 1.5 qd= kn/m2 c)stálé + PROMĚNNÉ gk,celk= kn/m2 gd,celk= kn/m2 STATICKÝ VÝPOČET 12 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

57 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Venkovní schodiště O1 Železobetonová deska DO1 - jednostranně vyztužená Žb.schodišťové rameno směr x výztuž v poli s podestou 1)Návrh na ohyb Navrhuji žb.desku h=120mm, beton: C25/30, výztuž B500. vnitřní síly krytí: c= 40 mm max vx = kn/m max mx = 6.59 knm/m h=(1/25-1/20)l fyd= MPa γs= 1.15 Ast h= 120 fcd= MPa γb= 1.5 mm γu= 1-20 / (h+50) = fyk= 500 MPa a)návrh fck= 25 MPa γu= 0.88 s omez. γu= 0.85 volím: b= 1000 mm φx = 12 mm hlavní nosná výztuž ve směru x φy = 8 mm rozdělovací výztuž ve směru y L= m d = h-c-φ/2 d= 74 mm Ast= Msd fyd.0,9.d Ast= mm2 Navrhuji 6,6φ12/m,Ast= 753 mm2 φx = 12 mm b)posudek n = 6.66 Fst= Ast.fyd Fst= MN Výška tlačené oblasti x = Fst/(0,8.b.fcd) = m Moment únosnosti Mrd = Fst.(d-0,4x) mx,rd= knm/m max mx= 6.59 knm/m Vyhovuje. c)konstrukční zásady minimální vyztužení ρmin= 0.6 ρ= As fyk bw. d přepočet d = h-c-φx/2 ρmin= ρ= Vyhovuje. d= 74 mm x x d d lim Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 13 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

58 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , d)rozdělovací výztuž (minimálně 20% z hlavní nosné výztuže) As1 = 0,2. Ast = 151 mm2 Navrhuji 6.66 φ 8/m Ast= 335 mm2 φ = 8 mm e)kontrola ohybové štíhlosti leff > 20 d 29.7 mm > 20 mm Je třeba kontrolovat průhyb desky. Nadpraží dveří pro zpřístupnění schodiště O1 v 1.n.p. v místnosti 1.11 Navrhuji profil 3xIPE160 z oceli S profil IPE160 a) Vnitřní síly - prostý nosník tf Vsd= kn tw h Y Msd= knm b) Dimenzování na smyk b I.M.S fy,k= 235 MPa Vsd Vpl,rd= fyd. Aw / odm (3) γm= Vsd = kn Vpl,rd = kn fy,d= 235 MPa Průřez vyhovuje. Wy= m3 Iy= m4 c) Dimenzování na ohyb E= MPa I.M.S L= m Podmínka spolehlivosti: b= m Msd Mrd= fy,d.wy h= m knm knm tf= m Průřez vyhovuje. tw= m Acelk= m2 d) Průhyb gk= kn/m II.M.S gd= kn/m δmax = m δdov = L/400= m Aw= m2 Průřez vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 14 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

59 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Venkovní schodiště O2 Železobetonová deska DO2 - jednostranně vyztužená Žb.schodišťové rameno směr x výztuž v poli s podestou 1)Návrh na ohyb Navrhuji žb.desku h=150mm, beton: C25/30, výztuž B500. vnitřní síly krytí: c= 40 mm max vx = kn/m max mx = knm/m h=(1/25-1/20)l fyd= MPa γs= 1.15 Ast h= 150 fcd= MPa γb= 1.5 mm γu= 1-20 / (h+50) = fyk= 500 MPa a)návrh fck= 25 MPa γu= 0.90 s omez. γu= 0.85 volím: b= 1000 mm φx = 12 mm hlavní nosná výztuž ve směru x φy = 8 mm rozdělovací výztuž ve směru y L= m d = h-c-φ/2 d= 104 mm Ast= Msd fyd.0,9.d Ast= mm2 Navrhuji 6,6φ12/m,Ast= 753 mm2 φx = 12 mm b)posudek n = 6.66 Fst= Ast.fyd Fst= MN Výška tlačené oblasti x = Fst/(0,8.b.fcd) = m Moment únosnosti Mrd = Fst.(d-0,4x) mx,rd= knm/m max mx= knm/m Vyhovuje. c)konstrukční zásady minimální vyztužení ρmin= 0.6 ρ= As fyk bw. d přepočet d = h-c-φx/2 ρmin= ρ= Vyhovuje. d= 104 mm x x d d lim Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 15 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

60 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , d)rozdělovací výztuž (minimálně 20% z hlavní nosné výztuže) As1 = 0,2. Ast = 151 mm2 Navrhuji 6.66 φ 8/m Ast= 335 mm2 φ = 8 mm e)kontrola ohybové štíhlosti leff > 20 d 33.7 mm > 20 mm Je třeba kontrolovat průhyb desky. Nadpraží dveří pro zpřístupnění schodiště O2 v 1.n.p. v místnosti 1.13 Navrhuji profil 3xIPE160 z oceli S profil IPE160 a) Vnitřní síly - prostý nosník tf Vsd= kn tw h Y Msd= knm b) Dimenzování na smyk b I.M.S fy,k= 235 MPa Vsd Vpl,rd= fyd. Aw / odm (3) γm= Vsd = kn Vpl,rd = kn fy,d= 235 MPa Průřez vyhovuje. Wy= m3 Iy= m4 c) Dimenzování na ohyb E= MPa I.M.S L= m Podmínka spolehlivosti: b= m Msd Mrd= fy,d.wy h= m knm knm tf= m Průřez vyhovuje. tw= m Acelk= m2 d) Průhyb gk= kn/m II.M.S gd= kn/m δmax = m δdov = L/400= m Aw= m2 Průřez vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 16 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

61 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Venkovní schodiště O1,O2 Základový pás pod schodiště O1,O2 v 1.n.p. Nsd= kn/m Navrhuji základový pás z prostého betonu tř. C25/30-XC2. Gs= kn Rdt= MPa a= Nsd TERÉN Zemina: Předpoklad Rdt= kpa m H= 0.60 m H h= Dimenzování na dostředný tlak 1.20 L= m Maximální síla od stěny/sloupu: b= m Nsd= kn m Gs= kn Beton Vsd= kn C25/30 fctd= 2.6 MPa Aef= Vsd = m2 σbetonu= 23 kn/m3 Rdt γu= 1.0 b=odm(a)= m γb= 0.8 Návrh: rozměry: b= 0.60 m b= m l= 1.00 m l= m hmin= 1.20 m hc= m Gs= kn a= m Vsd= kn α= 60 α= rad I.M.S. základové půdy hmin= m σd= Vsd Rdt Aef σd= 64.0 kpa kpa Navržený pás z PB vyhovuje. II.M.S. základové konstrukce Md Mú Md= 1/2.σd.l.(a+0,15hc)^2= Md= knm W=1/6.b.h^2 Mú= γu.w.γb.fctd W= 0.24 m3 Mú= knm Md= 6.15 knm Mú= knm Navržený pás z PB vyhovuje. Pás vzhledem ke své výšce bude 1 stupňový. Nebyl proveden IGP průzkum, je nutné ověření kvality základové půdy! STATICKÝ VÝPOČET 17 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

62 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Dřevěný trám.strop nad 1.n.p. a)stálé nad místností 1.14, 1.16 gk(kn/m2) γg gd(kn/m2) Zátěžový koberec tl.10mm xCetris desky tl.2x14mm Kročejová izolace tl.20mm Liapor tl.30mm Geotextilie tl.1mm Záklop z prken tl.24mm Vl.tíhu trámu 120/220 á 0,75m SDK podhled (30kg/m2) gk,stálé= gd,stálé= kn/m2 kn/m2 b)proměnné-užitné qk1= kn/m2 sklad-technika sálu γq= 1.5 qk1= kn/m2 c)stálé + PROMĚNNÉ gk,celk= kn/m2 gd,celk= kn/m2 Zatěžovací pruh d)přepočet NA 1M b= m STÁLÉ PROMĚNNÉ-UŽITNÉ gk1= kn/m qk1= kn/m gd1= kn/m qd1= kn/m Stropní trám T1 na 1.n.p. nad místností 1.16 STÁLÉ + PROMĚNNÉ gk1,celk= kn/m gd1,celk= kn/m Navrhuji dřev. profil 120/220mm á max 750mm, dřevo tř.c22, tř.vlhk.2. h= 220 Wy=1/6.b.h^2= mm Wy= m^3 Vnitřní síly Iy=1/12.b.h^3= Vsd,max= kn Iy= m^4 My,max= knm b= 1)Posudek na smyk: 120 mm τvd=3/2.vd/a= L= 3.50 m τvd= 0.68 MPa fv,d= 1.48 MPa fv,k= 2.4 MPa Průřez vyhovuje. fm,k= 22 MPa kmod= 0.8-2)Posudek na ohyb: γm= σmd= MPa fm,d= MPa fv,d= 1.48 MPa Průřez vyhovuje. fm,d= MPa 3)Posudek na průhyb: δmax= kn.m L/400= m Průřez vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 18 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

63 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Stropní trám T2 na 1.n.p. nad místností 1.14 Navrhuji dřev. profil 220/240mm á max 900mm, dřevo tř.c22, tř.vlhk.2. h= 240 Wy=1/6.b.h^2= mm Wy= m^3 Vnitřní síly Iy=1/12.b.h^3= Vsd,max= kn Iy= m^4 My,max= knm b= 1)Posudek na smyk: 220 mm τvd=3/2.vd/a= L= 5.88 m τvd= 0.34 MPa fv,d= 1.48 MPa fv,k= 2.4 MPa Průřez vyhovuje. fm,k= 22 MPa kmod= 0.8-2)Posudek na ohyb: γm= σmd= 8.34 MPa fm,d= MPa fv,d= 1.48 MPa Průřez vyhovuje. fm,d= MPa 3)Posudek na průhyb: δmax= kn.m L/300= m gk= kn/m Průřez vyhovuje. gd= kn/m Překlad a průvlak nad 1.n.p. nad místností 1.14 Navrhuji profil 3xIPE160 z oceli S profil IPE160 a) Vnitřní síly - prostý nosník tf Vsd= kn tw h Y Msd= knm b) Dimenzování na smyk b I.M.S fy,k= 235 MPa Vsd Vpl,rd= fyd. Aw / odm (3) γm= Vsd = kn Vpl,rd = kn fy,d= 235 MPa Průřez vyhovuje. Wy= m3 Iy= m4 c) Dimenzování na ohyb E= MPa I.M.S L= m Podmínka spolehlivosti: b= m Msd Mrd= fy,d.wy h= m knm knm tf= m Průřez vyhovuje. tw= m Acelk= m2 d) Průhyb gk= kn/m II.M.S gd= kn/m δmax = m δdov = L/400= m Aw= m2 Průřez vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet 19 Vypracoval: Ing. David Mareček

64 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Vnitřní nosná stěna mezi-místnost 1.13 a 1.16 Vnitřní nosná stěna v 1.n.p. Zděná stěna Navrhuji zděnou stěnu tl.250mm z cihel. tvarovek P15 na maltu M10. Zdivo: P15 sk.zd.p.2b fb= 15 MPa a)charakteristická a návrhová pevnost v tlaku nevyztužen.zdiva 0,65 0,25 Malta: M5 k.prov. B f k = K f b f m fm= 10 MPa αsec= N / mm2 20 MPa menší z f γm= 2.2 kat.kontr I m = 30 MPa hodnot do 2 fb b= m k= 0.5 t= m fk= MPa Nsd= kn/m fd=fk/γm= MPa Mi= 4.38 knm Ni= kn h= m b)zmenšující součinitel i Φ i = 1 2 t výpočtu výstřednost normálové síly v hlavě nebo patě stěny od zatížení ei = e fi + ea 0, 05t ei= m > m Vyhovuje. výstřednost v hlavě nebo patě stěny od zatížení M i e fi = = 0.10 m N i náhodná výstřednost stěna podepřená po celém obvodě hef l= m e = = m h a ef = ρ n h = 3.5 m h/l= e ρ4= Φ = i i 1 2 = t e i = c)návrhová únosnost nevyztužené stěny v tlaku = φi m b t f d N Rd, = kn/m>nsd= kn/m Vyhovuje. Tato stěna bude podepřena žb.stropem nad 1.p.p přes stropní průvlak! STATICKÝ VÝPOČET 20 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

65 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Stropní deska D0 nad 1.p.p. a)stálé nad místnostmi gk(kn/m2) γg gd(kn/m2) Prkna tl.25mm xOSB desky tl.2x18mm Kročejová izolace tl.40mm Železobetonová deska tl.200mm Tepelná izolace tl.100mm Omítka tl.20mm Příčky zděné (75kg/m2) gk,stálé= gd,stálé= kn/m2 kn/m2 b)proměnné-užitné qk= kn/m2 pódium (500kg/m2) γq= 1.5 qd= kn/m2 c)stálé + PROMĚNNÉ gk,celk= kn/m2 gd,celk= kn/m2 Překlady nad otvory nad 1.p.p. Konstrukčně navrhuji provést překlady nad otvory z profilu 3xIPE160 Překlady nad otvory nad 1.n.p. a 3xIPE200 z oceli S235. Překlady nad otvory nad 2.n.p. STATICKÝ VÝPOČET 21 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

66 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Stropní deska D0 nad 1.p.p. Železobetonová stropní deska D0 - obousměrně vyztužená nad místnostmi směr x výztuž v poli 1)Návrh na ohyb Navrhuji žb.desku h=200mm, beton: C25/30, výztuž B500. krytí: c= 25 mm max mx = knm/m h=(1/25-1/20)l fyd= MPa γs= 1.15 Ast h= 200 fcd= MPa γb= 1.5 mm γu= 1-20 / (h+50) = fyk= 500 MPa a)návrh fck= 25 MPa γu= 0.92 s omez. γu= 0.85 volím: b= 1000 mm φx = 12 mm hlavní nosná výztuž ve směru x φy = 12 mm rozdělovací výztuž ve směru y d = h-c-φ/2 d= 169 mm Ast= Msd fyd.0,9.d Ast= mm2 Navrhuji 6.6φ12/m,Ast= 753 mm2 φx= 12 mm b)posudek n= 6.66 Fst= Ast.fyd Fst= MN Výška tlačené oblasti x = Fst/(0,8.b.fcd) = m Moment únosnosti Mrd = Fst.(d-0,4x) mx,rd= knm/m max mx= knm/m Vyhovuje. c)konstrukční zásady minimální vyztužení ρmin= 0.6 ρ= As fyk bw. d přepočet d = h-c-φx/2 ρmin= ρ= Vyhovuje. d= 169 mm x x d d lim Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 22 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

67 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , směr x výztuž nad podporou 1)Návrh na ohyb krytí: c= 25 mm max mx = knm/m h=(1/25-1/20)l fyd= MPa γs= 1.15 Ast h= 200 fcd= MPa γb= 1.5 mm γu= 1-20 / (h+50) = fyk= 500 MPa a)návrh fck= 25 MPa γu= 0.92 s omez. γu= 0.85 volím: b= 1000 mm φx = 12 mm hlavní nosná výztuž ve směru x φy = 12 mm rozdělovací výztuž ve směru y d = h-c-φ/2 d= 169 mm Ast= Msd fyd.0,9.d Ast= mm2 Navrhuji 6.6φ12/m,Ast= 753 mm2 φy= 12 mm b)posudek n= 6.66 Fst= Ast.fyd Fst= MN Výška tlačené oblasti x = Fst/(0,8.b.fcd) = m Moment únosnosti Mrd = Fst.(d-0,4x) my,rd= knm/m max my= knm/m Vyhovuje. c)konstrukční zásady minimální vyztužení ρmin= 0.6 ρ= As fyk bw. d přepočet d = h-c-φx φy/2 ρmin= ρ= Vyhovuje. d= 157 mm x x d d lim Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 23 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

68 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , směr y výztuž v poli 1)Návrh na ohyb Navrhuji žb.desku h=200mm, beton: C25/30, výztuž B500. krytí: c= 30 mm max my = knm/m h=(1/25-1/20)l fyd= MPa γs= 1.15 Ast h= 200 fcd= MPa γb= 1.5 mm γu= 1-20 / (h+50) = fyk= 500 MPa a)návrh fck= 25 MPa γu= 0.92 s omez. γu= 0.85 volím: b= 1000 mm φx = 12 mm hlavní nosná výztuž ve směru x φy = 12 mm hlavní nosná výztuž ve směru y d = h-c-φ/2 d= 164 mm Ast= Msd fyd.0,9.d Ast= mm2 Navrhuji 6.6φ10/m,Ast= 523 mm2 φx= 10 mm b)posudek n= 6.66 Fst= Ast.fyd Fst= MN Výška tlačené oblasti x = Fst/(0,8.b.fcd) = m Moment únosnosti Mrd = Fst.(d-0,4x) mx,rd= knm/m max mx= knm/m Vyhovuje. c)konstrukční zásady minimální vyztužení ρmin= 0.6 ρ= As fyk bw. d přepočet d = h-c-φx/2 ρmin= ρ= Vyhovuje. d= 165 mm x x d d lim Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 24 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

69 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , směr y výztuž nad podporou 1)Návrh na ohyb krytí: c= 30 mm max my = knm/m h=(1/25-1/20)l fyd= MPa γs= 1.15 Ast h= 200 fcd= MPa γb= 1.5 mm γu= 1-20 / (h+50) = fyk= 500 MPa a)návrh fck= 25 MPa γu= 0.92 s omez. γu= 0.85 volím: b= 1000 mm φx = 12 mm hlavní nosná výztuž ve směru x φy = 10 mm hlavní nosná výztuž ve směru y d = h-c-φ/2 d= 164 mm Ast= Msd fyd.0,9.d Ast= mm2 Navrhuji 8φ14/m,Ast= 1232 mm2 φy= 14 mm b)posudek n= 8 Fst= Ast.fyd Fst= MN Výška tlačené oblasti x = Fst/(0,8.b.fcd) = m Moment únosnosti Mrd = Fst.(d-0,4x) my,rd= knm/m max my= knm/m Vyhovuje. c)konstrukční zásady minimální vyztužení ρmin= 0.6 ρ= As fyk bw. d přepočet d = h-c-φx φy/2 ρmin= ρ= Vyhovuje. d= 153 mm x x d d lim Vyhovuje. Stropní deska u schodiště bude ukončena do prof.hea200,ocel S235. STATICKÝ VÝPOČET 25 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

70 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Stropní deska D0 nad 1.p.p. Železobetonový stropní trám T1-vnitřní nad místnostmi )Návrh na ohyb výztuž v poli Navrhuji žb.trám 300/450mm, beton: C25/30, výztuž B500. krytí: c= 30 mm Mmax = knm h= 450 fyd= MPa γs= 1.15 mm fcd= MPa γb= 1.5 γu= 1-20 / (h+50) = fyk= 500 MPa a)návrh fck= 25 MPa γu= 0.96 s omez. γu= 0.85 bw= volím: 300 mm φ = 10 mm.hlavní nosná výztuž φtřm = 6 mm.výztuž třmínků beff= 1420 mm d = h-c-φ/2-φtřm d= 409 mm Teoretické rozpětí L= 5.60 m Ast= Msd fyd.0,9.d Ast= mm2 Navrhuji 4φ 18, Ast= 1018 mm2 φ = 18 mm n= 4 počet prutů b)posudek Fst= Ast.fyd Fst= MN Výška tlačené oblasti x = Fst/(0,8.b.fcd) = mm Moment únosnosti Mrd = Fst.(d-0,4x) Mrd= knm Msd= knm Vyhovuje. c)konstrukční zásady minimální vyztužení ρmin= 0.6 ρ= As fyk bw. d přepočet d = h-c-φ/2-φtřm ρmin= ρ= Vyhovuje. d= 405 mm x x d d lim Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 26 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

71 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , 2)Návrh na smyk Vmax= kn a)návrh Vrd2 = 0,5. ν. fcd. bw. 0,9.d ν = 0,7 - fck Vrd2 = kn ν = Vrd2 = kn Vmax= kn Vyhovuje. Návrh bez smykové výztuže ρ= As ρlim β= 1 Vrd1= β. τrd. k. (1,2 + 40ρ).bw.d bw.d k= 1 Vrd1= kn τrd= 0.3 MPa ρ= Vyhovuje. Vrd1= kn Vmax= kn Vyhovuje. Návrh smykové výztuže fswk= 500 MPa Vswd = Asw.fswd.09.d γs= 1.15 fswk= MPa Vmax - Vrd1 = kn Asw = 1 π.φ^2 µs s 4 Navrhuji třmínky φtřm= 8 mm Podmínka: Vmax 1/5.Vrd2 přepočet Vmax = kn 1/5.Vrd2= kn d = h-c-φ/2-φtřm Nevyhovuje. d= 403 mm Podmínka: 1/5Vrd2 Vmax 2/3.Vrd kn kn kn Vyhovuje. Vyhovuje. Smax = 0,6.d 300 mm Smax= mm 300 mm Vyhovuje. St,max = 0,8.d 400 mm St,max= mm 400 mm Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 27 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

72 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , ns= 2 s= 150 mm Asw= mm2.m-1 Stupeň vyztužení ρsv= As ρsw,min 2 bw.1,0 střižné třmínky ρsv= Vyhovuje. á nosná výztuž 150 Vswd = Asw.fswd.0,9.d 5profilů mm 18 Vswd = kn h= 450 mm Vrd3 = Vrd1 + Vswd Vrd3= kn Vsd= kn b= Vyhovuje. 300 mm STATICKÝ VÝPOČET 28 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

73 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Stropní deska D0 nad 1.p.p. Železobetonový stropní trám T1-vnitřní nad místnostmi )Návrh na ohyb výztuž nad podporou Navrhuji žb.trám 300/300mm, beton: C25/30, výztuž B500. krytí: c= 30 mm Mmax = knm h= 300 fyd= MPa γs= 1.15 mm fcd= MPa γb= 1.5 γu= 1-20 / (h+50) = fyk= 500 MPa a)návrh fck= 25 MPa γu= 0.94 s omez. γu= 0.85 bw= volím: 300 mm φ = 10 mm.hlavní nosná výztuž φtřm = 6 mm.výztuž třmínků beff= 300 mm d = h-c-φ/2-φtřm d= 259 mm Teoretické rozpětí L= 5.10 m Ast= Msd fyd.0,9.d Ast= mm2 Navrhuji 4φ 20, Ast= 1257 mm2 φ = 20 mm n= 4 počet prutů b)posudek Fst= Ast.fyd Fst= MN Výška tlačené oblasti x = Fst/(0,8.b.fcd) = mm Moment únosnosti Mrd = Fst.(d-0,4x) Mrd= knm Msd= knm Vyhovuje. c)konstrukční zásady minimální vyztužení ρmin= 0.6 ρ= As fyk bw. d přepočet d = h-c-φ/2-φtřm ρmin= ρ= Vyhovuje. d= 254 mm x x d d lim Nevyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 29 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

74 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Pilíř pod stropní trám T1 Pilíř-místnost 0.01 a 0.02 Vnitřní nosný pilíř v 1.n.p. Zděný pilíř Navrhuji zděný pilíř bxh=450x450mm z CPP P15 na maltu M10. Zdivo: P15 sk.zd.p.2b fb= 15 MPa a)charakteristická a návrhová pevnost v tlaku nevyztužen.zdiva 0,65 0,25 Malta: M10 k.prov. B f k = K f b f m fm= 10 MPa αsec= N / mm2 10 MPa menší z f γm= 2.2 kat.kontr I m = 30 MPa hodnot do 2 fb b= m k= 0.5 t= m fk= MPa Nsd= kn/m fd=fk/γm= MPa výpočtu Mi= knm Ni= kn h= m b)zmenšující součinitel i Φ i = 1 2 t výstřednost normálové síly v hlavě nebo patě stěny od zatížení ei = e fi + ea 0, 05t ei= m > m Vyhovuje. výstřednost v hlavě nebo patě stěny od zatížení M i e fi = = 0.05 m N i e i = náhodná výstřednost hef e = = m h a ef = ρ n h = m e i Φ i = 1 2 t = c)návrhová únosnost nevyztužené stěny v tlaku = φi m b t f d N Rd, = kn/m>nsd= kn/m Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 30 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

75 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Pilíř pod stropní trám T1 Základová patka pod vnitřní nosný pilíř v 1.n.p. Pilíř-místnost 0.01 a 0.02 Nsd= kn/m Navrhuji základovou patku z prostého betonu tř. C25/30-XC2. Gs= kn Rdt= MPa a= Nsd TERÉN Zemina: Předpoklad Rdt= kpa m H= 0.60 m H h= N Dimenzování Rd = φi, m bna t dostředný f d = tlak 1.20 L= m Maximální síla od sloupu: b= m Nsd= kn m Gs= kn Beton Vsd= kn C25/30 fctd= 2.6 MPa Aef= Vsd = m2 σbetonu= 23 kn/m3 Rdt γu= 1.0 b=odm(a)= m γb= 0.8 Návrh: rozměry: b= 1.20 m b= m l= 1.20 m l= m hmin= 1.20 m hc= m Gs= kn a= m Vsd= kn α= 60 α= rad I.M.S. základové půdy hmin= m σd= Vsd Rdt Aef σd= kpa kpa Navržená patka z PB vyhovuje. Započtena i plocha části základového pasu pod vnitřní nosnou stěnou. II.M.S. základové konstrukce Md Mú Md= 1/2.σd.l.(a+0,15hc)^2= Md= knm W=1/6.b.h^2 Mú= γu.w.γb.fctd W= m3 Mú= knm Md= knm Mú= knm Navržená patka z PB vyhovuje. Patka vzhledem ke své výšce bude 1 stupňová. Nebyl proveden IGP průzkum, je nutné ověření kvality základové půdy! STATICKÝ VÝPOČET 31 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

76 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Vnitřní nosná stěna pod stropní trám T1 desku D0 v místnosti Vnitřní nosná stěna v 1.n.p. Zděná stěna Navrhuji zděnou stěnu tl.250mm z cihel. tvarovek P15 na maltu M10. Zdivo: P15 sk.zd.p.2b fb= 15 MPa a)charakteristická a návrhová pevnost v tlaku nevyztužen.zdiva 0,65 0,25 Malta: M5 k.prov. B f k = K f b f m fm= 10 MPa αsec= N / mm2 20 MPa menší z f γm= 2.2 kat.kontr I m = 30 MPa hodnot do 2 fb b= m k= 0.5 t= m fk= MPa Nsd= kn/m fd=fk/γm= MPa Mi= 4.89 knm Ni= kn h= m b)zmenšující součinitel i Φ i = 1 2 t výpočtu výstřednost normálové síly v hlavě nebo patě stěny od zatížení ei = e fi + ea 0, 05t ei= m > m Vyhovuje. výstřednost v hlavě nebo patě stěny od zatížení M i e fi = = 0.05 m N i náhodná výstřednost stěna podepřená po celém obvodě hef l= m e = = m h a ef = ρ n h = 2.4 m h/l= e ρ4= Φ = i i 1 2 = t e i = c)návrhová únosnost nevyztužené stěny v tlaku = φi m b t f d N Rd, = kn/m>nsd= kn/m Vyhovuje. STATICKÝ VÝPOČET 32 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

77 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , Vnitřní nosná stěna pod stropní trám Základový T1 pás pod vnitřní nosnou stěnu v 1.n.p. desku D0 v místnosti Nsd= kn/m Navrhuji základový pás z prostého betonu tř. C25/30-XC2. Gs= kn Rdt= MPa a= Nsd TERÉN Zemina: Předpoklad Rdt= kpa m H= 0.60 m H h= Dimenzování na dostředný tlak 1.20 L= m Maximální síla od stěny/sloupu: b= m Nsd= kn m Gs= kn Beton Vsd= kn C25/30 fctd= 2.6 MPa Aef= Vsd = m2 σbetonu= 23 kn/m3 Rdt γu= 1.0 b=odm(a)= m γb= 0.8 Návrh: rozměry: b= 0.80 m b= m l= 1.00 m l= m hmin= 1.20 m hc= m Gs= kn a= m Vsd= kn α= 60 α= rad I.M.S. základové půdy hmin= m σd= Vsd Rdt Aef σd= kpa kpa Navržený pás z PB vyhovuje. II.M.S. základové konstrukce Md Mú Md= 1/2.σd.l.(a+0,15hc)^2= Md= knm W=1/6.b.h^2 Mú= γu.w.γb.fctd W= 0.24 m3 Mú= knm Md= knm Mú= knm Navržený pás z PB vyhovuje. Pás vzhledem ke své výšce bude 1 stupňový. Nebyl proveden IGP průzkum, je nutné ověření kvality základové půdy! STATICKÝ VÝPOČET 33 Akce:STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST D.1.2b-Podrobný statický výpočet Vypracoval: Ing. David Mareček

78 1. Projekt Licenční jméno Neznámé Projekt STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ Část Stropní deska nad 1.p.p. nad místnostmi Popis Železobetonová deska Autor Ing. David Mareček Datum Konstrukce Deska XY Poč. uzlů : 36 Poč. prutů : 2 Poč. ploch : 1 Poč. těles : 0 Poč. průřezů : 1 Poč. zat. stavů : 3 Poč. materiálů : 1 Tíhové zrychlení [m/s 2 ] Národní norma EC - EN

79 Scia Engineer STAVEBNÍ ÚPRAVY Projekt- HOTEL SLAVIE - DUBÁ Stropní deska nad 1.p.p. Část nad místnostmi Autor Ing. David Mareček Datum Národní norma Národní dodatek Licenční jméno Číslo licence EC - EN Norma EN Neznámé Obsah 1. Projekt 1 2. Obsah 2 3. Průřezy 2 4. Zatěžovací stavy 3 5. LC1-vlastní tíha 4 6. LC2-stálé 4 7. LC3-proměnné-užitné 4 8. Skupiny zatížení 4 9. Kombinace Skupiny výsledků Klíč kombinace Reakce; Rx, Ry, Rz, Mx, My, Mz Reakce Vnitřní síly na prutu; Vz Vnitřní síly na prutu; My Vnitřní síly na prutu Deformace na prutu; uz Deformace na prutu Přemístění uzlů; Uz Přemístění uzlů Plochy - Vnitřní síly Plochy - Vnitřní síly; m Plochy - Vnitřní síly; m Plochy - Vnitřní síly; m Plochy - Vnitřní síly; m Průřezy TRÁM T1 Typ Obdélník Detailní 450; 300 Typ tvaru Tlustostěnný Materiál C25/30 Výroba beton A [m 2 ] e-01 Ay [m 2 ], Az [m 2 ] e e-01 AL [m 2 /m], AD [m 2 /m] e e+00 cyuss [mm], czuss [mm] α [deg] 0.00 Iy [m 4 ], Iz [m 4 ] e e-03 iy [mm], iz [mm] Wely [m 3 ], Welz [m 3 ] e e-03 Wply [m 3 ], Wplz [m 3 ] e e+00 Mply+ [Nm], Mply- [Nm] 0.00e e+00 Mplz+ [Nm], Mplz- [Nm] 0.00e e+00 dy [mm], dz [mm] 0 0 It [m 4 ], Iw [m 6 ] e e+00 β y [mm], β z [mm] 0 0 Obrázek 2/10

80 Scia Engineer STAVEBNÍ ÚPRAVY Projekt- HOTEL SLAVIE - DUBÁ Stropní deska nad 1.p.p. Část nad místnostmi Autor Ing. David Mareček Datum Národní norma Národní dodatek Licenční jméno Číslo licence EC - EN Norma EN Neznámé z H 450 y B 300 Vysvětlivky symbolů A Plocha Ay Smyková plocha ve směru hlavní osy y Az Smyková plocha ve směru hlavní osy z AL Obvodový povrch na jednotku délky AD Vysýchající povrch na jednotku délky cyuss Souřadnice těžiště ve směry osy Y zadávacího systému czuss Souřadnice těžiště ve směry osy Z zadávacího systému IYLSS Moment setrvačnosti kolem osy YLSS IZLSS Moment setrvačnosti kolem osy ZLSS IYZLSS Moment setrvačnosti Iyz v LSS α Úhel pootočení hlavní osy Iy Moment setrvačnosti kolem hlavní osy y Iz Moment setrvačnosti kolem hlavní osy z iy Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy y iz Poloměr setrvačnosti kolem hlavní osy z Vysvětlivky symbolů Wely Pružný modul průřezu k hlavní ose y Welz Pružný modul průřezu k hlavní ose z Wply Plastický modul průřezu k hlavní ose y Wplz Plastický modul průřezu k hlavní ose z Mply+ Plastický moment kolem hlavní osy y pro kladný moment My Mply- Plastický moment kolem hlavní osy y pro záporný moment My Mplz+ Plastický moment kolem hlavní osy z pro kladný moment Mz Mplz- Plastický moment kolem hlavní osy z pro záporný moment Mz dy Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy y měřená od těžiště - Nespočteno nebo zjednodušeno dz Souřadnice středu smyku ve směru hlavní osy z měřená od těžiště - Nespočteno nebo zjednodušeno It Moment setrvačnosti v prostém kroucení - Nespočteno nebo zjednodušeno Iw Výsečový moment setrvačnosti - Nespočteno nebo zjednodušeno β y Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy y β z Mono-symetrická konstanta kolem hlavní osy z 4. Zatěžovací stavy Jméno Popis Typ působení Skupina Směr Působení Řídicí zat. zatížení stav Spec Typ zatížení LC1 vlastní tíha Stálé LG1 -Z Vlastní tíha LC2 stálé Stálé LG1 Standard LC3 proměnné-užitné Proměnné LG2 Krátkodobé Žádný Standard Statické 3/10

81 Scia Engineer STAVEBNÍ ÚPRAVY Projekt- HOTEL SLAVIE - DUBÁ Stropní deska nad 1.p.p. Část nad místnostmi Autor Ing. David Mareček Datum Národní norma Národní dodatek Licenční jméno Číslo licence EC - EN Norma EN Neznámé LC1-vlastní tíha Z Y X 6. LC2-stálé Z Y X 7. LC3-proměnné-užitné Z Y X 8. Skupiny zatížení Jméno Zatížení Vztah Typ LG1 Stálé 4/10

82 Scia Engineer STAVEBNÍ ÚPRAVY Projekt- HOTEL SLAVIE - DUBÁ Stropní deska nad 1.p.p. Část nad místnostmi Autor Ing. David Mareček Datum Národní norma Národní dodatek Licenční jméno Číslo licence EC - EN Norma EN Neznámé Jméno Zatížení Vztah Typ LG2 Proměnné Standard Kat C : shromáždění 9. Kombinace Jméno Popis Typ Zatěžovací stavy Souč. [-] CO1 EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor LC1 - vlastní tíha 1.00 B LC2 - stálé 1.00 LC3 - proměnné-užitné 1.00 CO2 EN-MSP charakteristická LC1 - vlastní tíha 1.00 LC2 - stálé 1.00 LC3 - proměnné-užitné Skupiny výsledků Jméno Všechny MSU Všechny MSP Vše MSÚ+MSP 11. Klíč kombinace Klíč kombinace Výpis CO1 - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B CO2 - EN-MSP charakteristická CO1 - EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B CO2 - EN-MSP charakteristická Jméno Popis kombinací 1 LC1*1.35 +LC2*1.35 +LC3* LC1*1.35 +LC2* LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3* LC1*1.00 +LC2* LC1*1.00 +LC2*1.00 +LC3* Reakce; Rx, Ry, Rz, Mx, My, Mz Z Y X 13. Reakce Lineární výpočet, Extrém : Globální Výběr : Vše Kombinace : CO1 Podpora Stav dx Rz Mx My [m] [kn] [knm] [knm] Sle12/ES2 CO1/ Sle19/ES6 CO1/ Sn1/N36 CO1/ /10

83 Scia Engineer STAVEBNÍ ÚPRAVY Projekt- HOTEL SLAVIE - DUBÁ Stropní deska nad 1.p.p. Část nad místnostmi Autor Ing. David Mareček Datum Národní norma Národní dodatek Licenční jméno Číslo licence EC - EN Norma EN Neznámé Vnitřní síly na prutu; Vz Z Y X 15. Vnitřní síly na prutu; My Z Y X 16. Vnitřní síly na prutu Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : LSS, Žebro / integrační pás Výběr : Vše Kombinace : CO1 Prvek css dx Stav Vz Mx My [m] [kn] [knm] [knm] B1 TRÁM T1 - Obdélník CO1/ B2 TRÁM T1 - Obdélník CO1/ B1 TRÁM T1 - Obdélník CO1/ B2 TRÁM T1 - Obdélník CO1/ B2 TRÁM T1 - Obdélník CO1/ /10

84 Scia Engineer STAVEBNÍ ÚPRAVY Projekt- HOTEL SLAVIE - DUBÁ Stropní deska nad 1.p.p. Část nad místnostmi Autor Ing. David Mareček Datum Národní norma Národní dodatek Licenční jméno Číslo licence EC - EN Norma EN Neznámé Deformace na prutu; uz Z Y X 18. Deformace na prutu Lineární výpočet, Extrém : Globální Výběr : Vše Kombinace : CO2 Prvek dx Stav uz fix fiy Výslednice [m] [mm] [mrad] [mrad] [mm] B CO2/ B CO2/ B CO2/ B CO2/ B CO2/ B CO2/ Přemístění uzlů; Uz Z Y X Uz-min [mm] 20. Přemístění uzlů Lineární výpočet, Extrém : Globální Výběr : Vše Kombinace : CO2 Prvek Stav Uzel Uz Fix Fiy [mm] [mrad] [mrad] S1 CO S1 CO S1 CO /10

85 Scia Engineer STAVEBNÍ ÚPRAVY Projekt- HOTEL SLAVIE - DUBÁ Stropní deska nad 1.p.p. Část nad místnostmi Autor Ing. David Mareček Datum Národní norma Národní dodatek Licenční jméno Číslo licence EC - EN Norma EN Neznámé Prvek Stav Uzel Uz Fix Fiy [mm] [mrad] [mrad] S1 CO S1 CO S1 CO Plochy - Vnitřní síly Lineární výpočet, Extrém : Globální Výběr : Vše Kombinace : CO2 Základní veličiny. V uzlech, prům. na prvku. Prvek prvek Stav mx my mxy vx vy [knm/m] [knm/m] [knm/m] [kn/m] [kn/m] S CO S CO S1 1 CO S CO S CO S1 2 CO S CO S CO Plochy - Vnitřní síly; m1 Z Y X m1-max [knm/m] 8/10

86 Scia Engineer STAVEBNÍ ÚPRAVY Projekt- HOTEL SLAVIE - DUBÁ Stropní deska nad 1.p.p. Část nad místnostmi Autor Ing. David Mareček Datum Národní norma Národní dodatek Licenční jméno Číslo licence EC - EN Norma EN Neznámé Plochy - Vnitřní síly; m m1-min [knm/m] Z Y X Plochy - Vnitřní síly; m2 Z Y X m2-max [knm/m] 9/10

87 Scia Engineer STAVEBNÍ ÚPRAVY Projekt- HOTEL SLAVIE - DUBÁ Stropní deska nad 1.p.p. Část nad místnostmi Autor Ing. David Mareček Datum Národní norma Národní dodatek Licenční jméno Číslo licence EC - EN Norma EN Neznámé Plochy - Vnitřní síly; m2 Z Y X m2-min [knm/m] 10/10

88 hodnota zatížení sněhem: II. sněhová oblast s k = 1 kn.m -2. součinitel expozice C e = 1.2 chráněný typ krajiny součinitel tepla C t = 1 nedochází k tání vlivem prost. tepla sněhová oblast a typ krajiny s=µ i.c e.c t.s k =µ i. 1.2 kn.m -2 Otevřený typ krajiny: rovná plocha bez překážek, otevřená do všech stran, nechráněná nebo jen málo chráněná terénem, vyššími stavbami nebo stromy. Normální typ krajiny: plochy, kde nedochází na stavbách k výraznému přemístění sněhu větrem kvůli okolnímu terénu, jiným stavbám nebo stromům. Chráněný typ krajiny: plochy, kde je uvažovaná stavba výrazně nižší než okolní terén nebo stavba obklopena vysokými stromy a/nebo vyššími stavbami. Použitá literatura: ČSN EN : Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-3: Obecná zatížení Zatížení sn

89

90 výpočet tlaku větru: II. větrová oblast v b,0 = 25 m/s souč. směru větru a s. ročního období c dir = 1 c season = 1 základní rychlost větru v b =c dir.c season.v b,0 v b = 25 m/s základní dynamický tlak ( 0,5. ρ.v b 2 ; ρ =1,25kg.m -3 ) q b = N/m 2 výška nad terénem z= 4 m součinitel orografie c 0 = 1 pro sklon terénu do 5% součinitel turbulence k i = 1 kategorie terénu III součinitel terénu k r = 0.22 výška konstantní rychlosti a třecí výška z min = 5 m z 0 = 0.3 m součinitel drsnosti terénu c r (z)=k r.ln(z/z 0 ) pro z do 200m nebo c r (z min ) pro z<z min c r = střední rychlost větru v m (z)=c r (z).c 0.(z).v b v m (z)= m/s intenzita turbulence I v (z)=(k r.v b.k i )/v m (z) I v = maximální dynamický tlak 1 2 q p ( z ) = [ I v ( z )].. ρ. v m ( z ) 2 q p (z)= 522 N/m 2 příloha A z ČSN EN :

91 Použitá literatura: ČSN EN : Eurokód 1: Zatížení konstrukcí Část 1-4: Obecná zatížení Zatížení větrem

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102 VÝKAZ VÝZTUŽE - STROPNÍ TRÁM T1 č φ dl ks Φ B500 celkem B8 B12 B18 B20 T1 B18 7, ,8 T2 B20 7, ,1 T3 B12 6, ,8 T4 B8 1, ,3 m 66,3 13,8 29,8 30,1 kg/m, kg/m2 0,395 0,888 1,998 2,466 kg 26,1 12,2 59,6 74,3 kg 26,1 12,2 59,6 74,3 KOZLÍKY, DISTANČNÍ PRVKY 10% 2,6 1,2 6,0 7,4 CELKEM kg 189,5

103 VÝKAZ VÝZTUŽE - STROPNÍ DESKA D0 č φ dl ks Φ B500 celkem KARI KY50 B10 B12 D001 B12 8, ,0 D002 B12 6, ,9 D003 B12 6, ,8 D004 B12 6, ,3 D005 B12 1, ,8 D006 B12 4, ,0 D007 B12 5, ,4 D008 B12 8, ,5 D009 B12 9, ,8 D010 B12 3, ,1 D011 B12 4, ,0 D012 B12 5, ,4 D013 B12 5, ,0 D014 B12 4, ,4 D015 B12 3, ,2 D016 B12 2, ,2 D017 B12 5, ,3 D018 B12 3, ,1 D019 B12 8, ,0 D020 B12 4, ,2 D021 KARI KY50 6, ,0 D022 B12 1, ,3 D023 B12 1, ,8 D024 B12 1, ,5 D025 B12 1, ,6 D026 B12 5, ,1 D027 B10 0, ,1 m 186,0 325,1 3972,6 kg/m, kg/m2 5,400 0,617 0,888 kg 1004,4 200,4 3526,9 kg 1004,4 200,4 3526,9 KOZLÍKY, DISTANČNÍ PRVKY 10% 100,4 20,0 352,7 CELKEM kg 5205,0

104 VÝKAZ VÝZTUŽE - VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ SCH00 V 1.P.P. č φ dl ks Φ B500 celkem KARI KY81 B12 SCH001 KARI KY81 10, ,8 SCH002 B12 0, ,4 m 10,8 2,4 kg/m, kg/m2 7,990 0,888 kg 85,9 2,1 kg 85,9 2,1 KOZLÍKY, DISTANČNÍ PRVKY 10% 8,6 0,2 CELKEM kg 96,8

105 VÝKAZ VÝZTUŽE - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ SCH01 V 1.N.P. č φ dl ks Φ B500 celkem B8 B12 SCH011 B12 0, ,0 SCH012 B12 3, ,0 SCH013 B12 1, ,7 SCH014 B12 2, ,7 SCH015 B8 1, ,3 SCH016 B12 4, ,8 m 13,3 137,2 kg/m, kg/m2 7,990 0,888 kg 105,9 121,8 kg 105,9 121,8 KOZLÍKY, DISTANČNÍ PRVKY 10% 10,6 12,2 CELKEM kg 250,5

106 VÝKAZ VÝZTUŽE - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ SCH01 V 1.N.P. č φ dl ks Φ B500 celkem B8 B12 SCH021 B12 0, ,0 SCH022 B12 5, ,2 SCH023 B8 1, ,5 SCH024 B12 2, ,2 m 24,5 63,4 kg/m, kg/m2 7,990 0,888 kg 195,6 56,3 kg 195,6 56,3 KOZLÍKY, DISTANČNÍ PRVKY 10% 19,6 5,6 CELKEM kg 277,1

107

108 S t a t i k C L s. r. o., P r o j e k č n í a s t a t i c k á k a n c e l á ř Kancelář č.4.31, Hrnčířská 2985, Česká Lípa, IČ: , DIČ: CZ , VÝPIS OCELI Č.POLOŽKY PROFIL DÉLKA CELKEM HMOTNOST (PLOCHA) KS kg/m kg/celkem PR1 HEA , ,30 102,37 PR4 IPE , ,80 116,60 PR5 IPE , ,80 114,71 PR6 IPE , ,40 107,52 PR7 IPE , ,80 164,32 PR8 IPE , ,80 82,95 PR9 IPE , ,80 86,27 PR10 IPE , ,80 71,10 PR11 IPE , ,80 87,22 PR12 IPE , ,80 86,74 PR13 IPE , ,40 196,90 PR14 IPE , ,40 149,86 PR15 IPE , ,80 85,32 PR16 IPE , ,80 76,79 PR17 IPN , , ,21 PR18 IPE , ,80 91,48 PR19 IPE , ,80 112,34 LA1 IPE , ,20 170,04 IPE , ,20 194,67 IPE , ,80 98,43 L50x , ,47 9,61 L50x , ,47 35,94 TR42,4x , ,79 34,49 TR42,4x , ,79 51,92 ŠROUBY M12 0, ,89 6,21 P10-220x220 0, ,27 26,60 ROŠTY 6, ,40 153,44 LA2 IPE , ,20 200,69 IPE , ,20 207,77 IPE , ,80 80,90 L50x , ,47 42,38 TR42,4x , ,79 34,49 TR42,4x , ,79 27,78 ŠROUBY M12 0, ,89 6,21 P10-220x220 0, ,27 26,60 ROŠTY 5, ,40 123,20 SPOJOVACÍ MATERIÁL 2% 94, ,04 PROŘEZ 10% CELKEM KG 470, ,5 Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - DUBÁ OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST- I.ETAPA VÝPIS OCELI Vypracoval: Radim Oliva

109

110 V Ý P I S Ř E Z I V A STAVEBNÍ ÚPRAVY - HOTEL SLAVIE - OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ STAVEBNÍ ČÁST AKCE: DATUM : POZEMEK PARC. Č. ST. 273, KAT. ÚZEMÍ DUBÁ ZAK. ČÍSLO : 08/2014 ST Profil Délka Počet TloušťkaPlocha Hmotnost Hmotnost Celková Objem Pol. Popis [mm] prvku prvků bedněníbednění 1 bm 1 ks hmotnost v / š [m] [mm] [m 2 ] [kg] [kg] [kg] [m 3 ] 1 Stropní trám 120x220 - ST1 220 / 120 4, ,84 72,71 72,71 0,12 2 Stropní trám 120x220 - ST1 220 / 120 4, ,84 63,52 63,52 0,11 3 Stropní trám 120x220 - ST1 220 / 120 3, ,84 54,17 54,17 0,09 4 Stropní trám 120x220 - ST1 220 / 120 2, ,84 39,28 39,28 0,07 5 Stropní trám 120x220 - ST1 220 / 120 2, ,84 35,80 35,80 0,06 6 Stropní trám 120x220 - ST1 220 / ,84 47,52 47,52 0,08 7 Stropní trám 120x220 - ST1 220 / 120 2, ,84 35,01 35,01 0,06 8 Stropní trám 120x220 - ST1 220 / 120 2, ,84 44,99 44,99 0,07 9 Stropní trám 120x220 - ST1 220 / 120 2, ,84 36,91 36,91 0,06 10 Stropní trám 120x220 - ST1 220 / 120 1, ,84 17,58 17,58 0,03 11 Stropní trám 220x240 - ST2 240 / 220 5, ,68 180,89 180,89 0,30 12 Stropní trám 220x240 - ST2 240 / 220 5, ,68 175,51 175,51 0,29 13 Stropní trám 220x240 - ST2 240 / 220 1, ,68 60,51 60,51 0,10 14 Stropní trám 220x240 - ST2 240 / 220 1, ,68 61,14 61,14 0,10 15 Stropní trám 220x240 - ST2 240 / 220 0, ,68 21,23 21,23 0,04 16 Záklop - ST ,77 0,00 0,00 0,00 0,31 17 Záklop - ST2 24 5,6 0,00 0,00 0,00 0,13 18 Impregnovaná destička - ST1 20 / 150 0,3 20 1,80 0,54 10,80 0,02 19 Impregnovaná destička - ST2 20 / 270 0,3 10 3,24 0,97 9,72 0,02 CELKEM BEZ PROŘEZU: 967,28 kg 2,05 [m3 ] CELKEM S PROŘEZEM 10 % 1064,00 kg 2,26 [m 3 ] Poznámka

111

112

113

114 VÝZTUŽ D VÝZTUŽ D

115

116

117 VÝKAZ VÝZTUŽE - STROPNÍ DESKA D1 č φ dl ks Φ B500 celkem KARI KY50 B8 B12 D101 B12 201, ,8 D102 B8 182, ,6 D103 KARI KY50 6, ,0 D104 B12 1, ,2 D105 B12 1, ,1 m 42,0 182,6 386,2 kg/m, kg/m2 5,400 0,395 0,888 kg 226,8 72,1 342,8 kg 226,8 72,1 342,8 KOZLÍKY, DISTANČNÍ PRVKY 10% 22,7 7,2 34,3 CELKEM kg 705,9

118 VÝKAZ VÝZTUŽE - VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ SCH01 V 1.N.P. č φ dl ks Φ B500 celkem B8 B12 SCH011 B12 0, ,0 SCH012 B12 3, ,0 SCH013 B12 1, ,7 SCH014 B12 2, ,7 SCH015 B8 1, ,3 SCH016 B12 4, ,8 m 13,3 137,2 kg/m, kg/m2 7,990 0,888 kg 105,9 121,8 kg 105,9 121,8 KOZLÍKY, DISTANČNÍ PRVKY 10% 10,6 12,2 CELKEM kg 250,5

119

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88

DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 DEMOLICE OBJEKTU DÍLEN VLS ČR, s.p., HRADIŠTĚ LUČINA 88 Parc. č. 1152, k.ú. Bražec u Hradiště 990779 F. 1. 1. 0 1 - T E C H N I C K Á Z P R Á V A společnost má integrované systémy ISO9001:2000, ISO14000:2004

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není

A.5 Členění na objekty a technická a technologická zařízení není A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě stavba dispoziční úprava šaten v 1.n.p. místo stavby 1.n.p. v budově č.p.375, ulice Pastýřská, Liberec předmět dokumentace DPS A.1.2 Údaje

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

A Průvodní zpráva. k. ú. p. č. Majitel Druh pozemku Rozloha st. 30/2 Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Oprava střechy skladu Katastrální území: Parcela č.: st. 30/2 Kraj: Pardubický Okres: Chrudim A.1.2 Údaje o žadateli/ stavebníkovi

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet

Seznam příloh. Druhé nádvoří Fasády obvodové Statický výpočet Seznam příloh D.1.2/0 D.1.2/1 D.1.2/2 D.1.2/3 D.1.2/4 D.1.2/5 D.1.2/6 D.1.2/7 D.1.2/8 D.1.2/9 D.1.2/10 Průvodní zpráva Sanace zdiva Založení Konstrukce 2.PP Konstrukce 1.PP Konstrukce 1.NP Konstrukce 2.NP

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN

ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN ODSTRANĚNÍ BUDOVY LOKÁLKA, ČESKÝ TĚŠÍN TECHNICKÁ ZPRÁVA Část F DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY Objednatel: Se sídlem: Zhotovitel: Místo podnikání: Místo stavby: Město Český Těšín Náměstí ČSA

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu

Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu Napojení podezdívky u nepodsklepeného domu PODLAHOVÁ KRYTINA BETONOVÁ MAZANINA PLOVOUCÍ SEPARAČNÍ VRSTVA TEPELNÁ IZOLACE PRO PODLAHY IZOLACE PROTI VODĚ PŘÍP. PROTIRADONOVÁ OCHRANA PODKLADOVÝ BETON VYZTUŽENÝ

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

KC Hloubětínská čp.55, Hloubětín-zajištění štítové zdi kat. území Hloubětín, ul. Hloubětínská

KC Hloubětínská čp.55, Hloubětín-zajištění štítové zdi kat. území Hloubětín, ul. Hloubětínská Á Á ž ž KC Hloubětínská čp.55, Hloubětín-zajištění štítové zdi kat. území Hloubětín, ul. Hloubětínská Obsah : Obsah :... 1 1. Identifikační údaje... 2 Bourací práce... 2 Zemní práce... 3 Základ... 3 Svislé

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4

OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OPRAVA ROZVODŮ ZTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ V AREÁLU VV PRAHA PANKRÁC V PRAZE 4 OBJEKT 03 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA Praha 4, Soudní 988/1, 14057 Praha 4 B Souhrnná technická zpráva Název akce: Místo stavby:

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA s.r.o. PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY ul. 28. října 66/201 709 00 Ostrava - Mariánské Hory F.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA SANACE BALKONŮ HLAVNÍ TŘÍDA 583/105

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY Č.P. 10 V ULICI PRAŽSKÁ V MIMONI - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Dokumentace pro vydání stavebního povolení

STAVEBNÍ ÚPRAVY UBYTOVNY Č.P. 10 V ULICI PRAŽSKÁ V MIMONI - STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. Dokumentace pro vydání stavebního povolení Obsah: 1 Název akce 2 Identifikační údaje 2 1.Úvod 3 2.Posouzení a návrh konstrukce 3 3.Doporučení 6 4.Upozornění 7 5.Podklady 7 1/1 Název akce Stavební úpravy ubytovny č.p. 10 v ulici Pražská v Mimoni

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. Ing. arch. Miroslav Peterka. Ing. Jiří Starý D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA ODD.14 V BUDOVĚ ZÁMKU Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Investor: PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE HORNÍ BEŘKOVICE HORNÍ BEŘKOVICE, PODŘIPSKÁ 1, PSČ 411 85 Generální projektant: Starý a partner s.r.o.

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor:

lines for future STAVEBNÍ ÚPRAVY TOALET VE 2. N. P. V ZŠ BENEŠOV U SEMIL 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN Ing. Aleš Kožnar Ing. Aleš Kožnar Investor: 2015 ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN ING. ALEŠ KOŽNAR - DESIGN * K Břízkám 1235, 514 01 Jilemnice * IČO: 61201146 * DIČ: CZ6602211418 * ČKAIT: 0600672 Zodpov. projektant: Ing. Aleš Kožnar Investor: Oblast: sk

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Sanace bytu č.1, Malšovice čp.13 st.p.č.9/1, k.ú. Malšovice Investor : Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02, Děčín2 Arch. č. : 1445-/13 F. DOKUMENTACE STAVBY - TECHNICKÁ ZPRÁVA Děčín, březen 2013

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO REKONSTRUKCE KANALIZACE V 1.PP OBJEKTU L, PDM ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 5 B.2.1 Účel

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH

ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název stavby: Místo stavby: Investor: Předmět PD: Stupeň dokumentace: Projektant: PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ Husova 1570/23, Tábor Město

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

S T A V E B N Í Ú P R A V Y

S T A V E B N Í Ú P R A V Y 1 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa, Barvířská 738, Česká Lípa. S T A V E B N Í Ú P R A V Y VÝMĚNA PŘEDLOŽENÝCH SCHODŮ DOMU Č.P. 2875 2877, ŠLUKNOVSKÁ

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka.

Konstrukční řešení POROTHERM. Katalog výrobků. human touch. Cihly. Stvořené pro člověka. Konstrukční řešení POROTHERM Katalog výrobků human touch Cihly. Stvořené pro člověka. OBSAH POROTHERM CB str. 4 5 broušené cihly CB malty POROTHERM Si str. 6 7 superizolační cihly POROTHERM P+D str. 8

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ. Souhrnná textová část Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ Souhrnná textová část Souhrnná textová část dokumentace, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: A. Úvodní údaje... 3 B. Průvodní zpráva... 3 1. Charakteristika

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 66 SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY SEZNAM PŘÍLOH: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 2 KANALIZACE SITUACE 3 KANALIZACE PŮDORYS 4 KANALIZACE ŘEZY 5 KANALIZACE VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 6 VODOVOD SITUACE 7 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PODÉLNÝ PROFIL, KLADEČSKÉ SCHÉMA 8 VODOVODNÍ

Více

TECHNiCKÁ ZPRÁVA. MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC. Arch. číslo 27/2010

TECHNiCKÁ ZPRÁVA. MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC. Arch. číslo 27/2010 Vedoucí projektant Vypracoval Vypracoval Kontroloval Okres: PLZEŇ - SEVER L. PORUBSKÝ ING. Z. NĚMEC MEN E S.R.D. INDUSTRY Lobezská 53, 326 00 Plzeň OlG: CZ61171344 Investor: OÚ KORYTA, KORYTA 24,331 51

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 PRŮVODNÍ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více