SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: Datum:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Bělohorská Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 19.12.2013."

Transkript

1

2 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Z1 Z2 JKSO: Datum: P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce Odstranění krytu okolo tramvajových panelů do tl. 180 mm vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení m ,800 0 Položka obsahuje odstranění krytu mezi tramvajovým panelem a obrubníkem a mezi tramvajovým panelem a odřezem vozovky v místě bez obrubníku z jakéhokoliv materiálu (asfalt, beton, kamenivo). Položka dále obsahuje odvoz suti na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Položka neobsahuje vybourání krytu mezi panely - obsaženo v položce odstranění kolejových panelů. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu bourané plochy. "příloha " "trať" 10,5+4, , ,000 odstr_asf_kryt_180m m Součet 4 222, Odstranění dlažeb všech druhů kromě velké dlažby (v rozsahu SO 11) do 100 mm vč lože, vč. odvozu a uložení m2 376,740 0 Položka obsahuje odstranění dlažeb všech druhů, kromě velké dlažby, odstranění lože dlažby z kameniva do celk. tl. 100 mm v rozsahu SO 11 a úprav pro OSP. Odvoz na skládku zhotovitele a poplatku za uložení. Položka neobsahuje odstranění nástupišť v rozsahu nových nástupšt - SO 13. Položka neobsahuje odstranění velké dlažby -viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu bourané plochy. "příloha " "ve smyčce" 30,24 30,240 "v trati" 149, ,500 "z nástupišť" ,000 "z chodníku" 22 22,000 odstr_ostat_dlažeb Součet 376,740 Soupis prací Strana 1 z 57 SO11

3 Odstranění velké dlažby vč. odvozu a uložení m2 604,000 0 Položka obsahuje náklady na odstranění velké dlažby, očištění dlažby od asf. zálivky, odvoz dlažby na deponii správce, odvoz a poplatek za uložení lože dlažby a suti z čištění dlažby na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Položka neobsahuje poplatek za uložení dlažby - majetek správce. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy odstraněné dlažby. "příloha " "u smyčky a ve smyčce" ,000 "Za Strahovem" 63 63,000 odstr_vd Součet 604, Odstranění betonového podkladu pod kolejovými panely do tl. 300 mm vč. odvozu a uložení "příloha " "odstranění panelů " "přesah podkladní vrstvy" (2582, ,47)*0, ,660 odstr_kol_panel Odstranění asfaltového krytu a jakéhokoliv podkladu do tl. 200 mm z vozovek vč. odvozu na skládku m ,660 0 Položka obsahuje odstranění betonu vyztuženého i nevyztuženého i kameniva stabilizovaného cementem pod kolejovými panely v rozsahu tramvajového tělesa, odvoz na skládku zhotovitele a poplatku za uložení. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorusné plochy TT m ,400 0 Položka obsahuje vybourání případně frézování živičného krytu a jakéhokoliv podkladu do celkové tl. 200 mm, odvoz na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení (recyklaci). Položka neobsahuje odstranění asfaltu pro opravu krytu za obrubou - toto je obsahem položky "oprava vozovky za obrubou". Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. "příloha " , , , , ,700 "v přejezdech" 16,6+15, , ,5+8,5 136,700 "odpočet autobusového zálivu Vypich" ,000 odstr_asf_kryt_200m m Součet 2 103, Odstranění asfaltového podkladu do tl. 130 mm vč. odvozu na skládku "příloha " "odstranění panelů" "přesah podkladní vrstvy" odstr_asfalt_130mm (2582, ,47)*0, ,660 m ,660 0 Položka obsahuje vybourání nebo frézování živičného podkladu pod kolejovými panely do celkové tl. 130 mm, odvoz na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení (recyklaci). Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 tramvajového tělesa. Soupis prací Strana 2 z 57 SO11

4 Odstranění asfaltového krytu a jakéhokoliv podkladu do tl. 150 mm vč. odvozu na skládku "příloha " "ve smyčce" 103, ,500 "odstranění krytu z nástupišť v rozsahu TT/nástupišť" ,000 "odstranění krytu z chodníků a ploch mimo těleso vozovky ,000 odstr_asf_kryt_150m m Součet 1 945, Odstranění betonového krytu a jakéhokoliv podkladu do tl. 200 mm vč. odvozu na skládku m ,500 0 Položka obsahuje vybourání nebo frézování živičného krytu podkladu mimo těleso (z nástupišť, smyčky, codníků a pod do tl. 150 mm. Položka dále obsahuje odvoz suti na skládku zhotovitele a poplatek za uložení. Položka neobsahuje náklady na řezání asfaltu - viz samostatné položky.měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu odstraňovaného krytu. m2 153,500 0 Položka obsahuje vybourání nebo frézování betonového krytu a podkladu na tramvajovém tělese. Položka dále obsahuje odvoz suti na skládku zhotovitele a poplatek za uložení. Položka neobsahuje náklady na řezání betonu - viz samostatné položky.měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu odstraňovaného krytu. "příloha " "autobusový záliv Vypich (dlažba do betonu nebo creteprint)" ,000 "na tělese u přejezdu Ankarská" 3,5 3,500 odstr_bet_kryt_200m m Součet 153, Frézování vozovek v tl mm vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku "příloha " "frézování vozovky v přejezdech" 2* ,000 "mimo přejezdy" 26+20,3+22, * * ,400 m ,400 0 Položka obsahuje náklady na frézování vozovek primárně v tl. 40 mm, v případě potřeby a tam, kde se bude nahrazovat i podklad je možné frézovat i větší tl. až do 100 mm. Položka dále obsahuje náklady na očištění a odmaštění frézované plochy. Položka dále obsahuje odvoz frézovaného asfaltu na skládku zhotovitele a poplatek za uložení. Položka neobsahuje řezání asfaltu - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu frézovaného krytu. Soupis prací Strana 3 z 57 SO11

5 frézování_do_100m m Součet 1 003, Vytrhání obrubníků všech druhů vč. očištění, odvozu a uložení m 4 332,600 0 Položka obsahuje vytrhání všech obrubníků v rozsahu, očištění obrubníků, odvoz obrubníků na deponii správce nebo zhotovitele i v místě stavby, odvoz suti z lože a čištění na skládku zhotovitele a poplatku za uložení. Položka dále obsahuje poplatek za uložení přebytečných obrubníků, které správce nepřijme na svoji deponii. Odhadem uvařováno 20% půjde přímo na skládku a 80% na deponii DP-ED nebo zhotovitele. Položka dále obsahuje i obrubníky, které zůstanou na svém místě a budou znovu osazeny, tyto obrubníky nebudou odváženy - viz položka vyrovnání obrubníků. Měrná jednotka 1 m = 1 m vytrženého a očištěného obrubníku. "z tělesa" 142, , , , , ,5+27, , ,800 "z nástupišť v rozsahu TT" 21+10, ,3+69, ,5 690,500 "ze smyčky" 29 29,000 "z chodníků" 55,5+7, ,1*2+6,3+1, , ,4+7+7,2 +8+8, ,2+3,6+2,2+2,7* ,700 Součet 4 332, Vyrovnání obrubníků: vyjmutí vypadlých obrubníků, očištění a zpětné osazení vyrovnání_obrub 4332,6-3932,8 399,800 m 399,800 0 Položka obsahuje osazení vypadlých obrubníků do původní polohy do lože z betonu C20/25. Položka neobsahuje dodávku obrubníků. Položka neobsahuje opravy krytu přilehlé komunikace - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m = 1 m osazeného obrubníku. Soupis prací Strana 4 z 57 SO11

6 Odkopávky pro spodní stavbu silnic a železnic v hor. tř. 3 vč. odstranění všech detailů v ploše (základky, zídky, odvodňovače, bahníky a pod.), vč. odvozu a uložení m ,613 0 Položka obsahuje výkopové a bourací práce pro zřízení konstrukčních vrstev tramvajové trati, jedná se o odstranění všech konstrukcí a zeminy v celé kubatuře výkopů (včetně uličních vpustí a bahníků) po odečtení kubatury vybouraných konstrukcí, které jsou uvedeny v samostatných položkách. Položka dále obsahuje odvoz výkopku na skládku zhotovitele a poplatek za uložení. Položka neobsahuje vykopávky jam a rýh pro drenáže, bahníky, vpusti atd., tyto vykopávky jsou zahrnuty do položek těchto konstrukcí. Položka neobsahuje výkop pro případnou sanaci, tento je započten do položky sanace. Měrná jednotka 1 m3 = 1 m3 objemu konstrukce tramvajového tělesa po odečtení vybouraných konstrukcí v samostatných položkách příloha a "ve vzorových řezech uvedena tl. štěrkodrti min. 200 mm; uvažováno s průměrnou tl. štěrkodrti 270 mm" "asfaltový kryt pojížděný bet. pražce kolejnice NT1" 3620,5*0,955 = 3457, ,578 "asfaltový kryt pojížděný bet. pražce kolejnice NT1 - pouze výkop" 40*0,955 = 38,2 38,200 "asfaltový kryt pojížděný dřev. pražce kolejnice NT1" 410*0,92 =377,2 377,200 "asfaltový kryt pojížděný bet. pražce kolejnice S49" 272*0,892 =242, ,624 "živičný kryt pojížděný NT1 - pouze kufr" 40 =40 40,000 "asfaltový kryt kolejnice NT1" 759*0,955 =724, ,845 "asfaltový kryt kolejnice S49" 2217,5*0,892 =1978, ,010 "betonové panely" 126,36*0,72 =90,979 90,979 "okolo panelů" ( ,36)*0,72 = 23,501 23,501 "bezbariérové úpravy" 158,6*0,28 =44,408 44,408 "dělící ostrůvky" (369-4,5)*0,28 =102,06 102,060 "dlažba, kolejnice NT1" (82+4,5)*0,955 =82,608 82,608 "chodník" 135*0,4 =54 54,000 "ostatní chodníky" ( )*0,28 = ,000 "mlat, NT1 pouze kufr" 69*0,92 = 63,48 63,480 "mlat mimo tram. konstrukci" 568*0,35 = 198,8 198,800 "mlat, NT1" 1125*0, ,000 "odsolovací chodník" 621*0,892*1,02 = 565, ,011 "OKS kolej NT1" 130,26*0,955 = 124, ,398 Soupis prací Strana 5 z 57 SO11

7 "OKS kolej S49" 4379,24*0,892 = 3906, ,282 "oprava trávníků" 98*0,2 =19,6 19,600 "oprava za obrubou" 1574,72*0,254 = 399, ,979 "tráva, NT1" 162*0,955 =154,71 154,710 "tráva S49" 6071*0,892 = 5415, ,332 "vozovka" 1849*0,58 =1072, ,420 "oprava chodníků za obrubou" 188,7*0,28 = 52,836 52,836 "zastávka NAD" 29*0,28 = 8,12 8,120 "podkladní beton v přejezdu Ankarská" 126,36*0,1 12,636 Mezisoučet = 20404, ,617 "odpočet konstrukcí vybouraných v samostatných položkách:" odstr_bet_kryt_200mm*-0,2 =-30,7-30,700 odstr_asf_kryt_150mm*-0,15 =-291, ,825 odstr_asf_kryt_180mm+odstr_asfalt_130mm*-0,13 = 2209, ,404 odstr_asf_kryt_200mm*-0,2 = -420,68-420,680 odstr_kol_panel*-0,30 = -4646, ,298 odstr_vd*-0,16 = -96,64-96,640 odstr_ostat_dlažeb*-0,1 = -37,674-37,674 odstr_asf_kryt_180mm*-0,18 = -760, ,104 odstr_velkpl_pan*-0,18 = -2414, ,487 Mezisoučet = -6489, ,004 Součet = 14042, , Zřízení a odstranění ochranného bednění stromů kus 92,000 0 Položka obsahuje náklady na obednění a odbednění stromů dotčených stavbou. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus obedněného stromu "příloha " , Oprava trávníků za obrubou m2 100,000 0 Položka obsahuje náklady na opravu stávajících trávníků za obrubou v tramvajovém tělese - případné doplnění ornice, osetí travou, údržba trávníku. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 opravy trávníku. Poznámka: jestliže zhotovitel bude předpokládat větší rozsah poškození než předpokládá zpracovatel zahrne tyto náklady do této položky bez úpravy výměry. "příloha a " "před zast. Drinopol" 30 30,000 "zast. Marjánka" 70 70,000 Součet 100,000 Soupis prací Strana 6 z 57 SO11

8 2 Zakládání Drenáž - kompletní provedení, vč. zemních prací s odvozem a uložením m 2 903,000 0 Položka obsahuje hloubení rýhy, lože z kameniva, montáž a dodávku drenážního potrubí, výplň trativodu z kameniva, obalení trativodu geotextilí filtrační vč. dodávky, odvoz výkopku na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení, zřízení zaústění drenáže do bahníků vč. odvozu suti na skládku zhotovitele a poplatku za uložení. Měrná jednotka 1 m = 1 m drenážního potrubí "příloha " "TT od ZÚ" , ,000 "smyčka" ,000 Součet 2 903,000 3 Svislé a kompletní konstrukce Chráničky pro SSZ 3x110 mm vč. výkopů, zásypu a obetonování m 37,850 0 Položka obsahuje náklady na zřízení rezervní chráničky 3xDN110. Položka obsahuje výkop pro chráničku, pažení výkopu, zřízení lože a obetonování chráničky, zřízení trubky chráničky vč. víček, hutněný zásyp chráničky, odvoz výkopku na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Měrná jednotka 1 m = 1 m běžný rýhy pro chráničky (tedy 3 trubky chráničky na 1 m běžný). "příloha " "smyčka" 16,4+8,5 24,900 "před smyčkou směrem do centra u km 0,2" 7,75 7,750 "za km 0,3" 5,2 5,200 Součet 37, Chráničky pro SSZ 5x110 mm vč. výkopů, zásypu a obetonování m 23,000 0 Položka obsahuje náklady na zřízení rezervní chráničky 5xDN110. Položka obsahuje výkop pro chráničku, pažení výkopu, zřízení lože a obetonování chráničky, zřízení trubky chráničky vč. víček, hutněný zásyp chráničky, odvoz výkopku na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Měrná jednotka 1 m = 1 m běžný rýhy pro chráničky (tedy 5 trubek chráničky na 1 m běžný). "příloha " "za smyčkou za km 0,2" 8,75+8,95+5,3 23,000 5 Komunikace 0 Soupis prací Strana 7 z 57 SO11

9 Konstrukce a kryt tramvajové trati z betonových prefabrikátů ve složení: beton panel 400 mm; úložná vrstva 50 mm m2 126,360 0 Položka obsahuje konstrukci a kryt tramvajové trati z bet. prefabrikátů ve složení: betonová prafabrikát tl. 400 mm; úložná vrstva 50 mm, podkladní beton 300 mm. Položka neobsahuje náklady na sanaci podloží - viz samostatná položka. Položka neobsahuje náklady na podkladní vrstvy pod úložnou vrstvou - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy panelu. Poznámka: konkrétní typ panelu a uložení kolejnic v rybinách panelů není stanoven a je ponechán zhotoviteli, musí být však akceptován správcem tratě. Panelový kryt obsahuje: dodávku panelů, montáž panelů a upevnění kolejnic v rybinách panelů vč. potřebného drobného kolejiva, kolejové chemie a zaálivek mezi panely, okolo panelů a okolo hlav kolejnic. Panelový kryt neobsahuje dodávku a montáž kolejnic do rybin - viz samostatná položka. "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " KOLEJOVÉ_PANELY 126, Konstrukce a kryt tramvajové trati okolo betonových prefabrikátů m2 32,640 0 Položka obsahuje konstrukci a kryt tramvajové trati okolo betonových kolejových panelů ve složení: ACO mm; spojovací postřik asfaltový PSA 0,5 kg/m2; ACL 16S 60 mm; penetrační postřik emulzní PI-E 0,8 kg/m2; beton C20/25. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 krytu. "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " OKOLO_KOL_PANELU 32, Výplň mezi pražci a prahy z betonu prostého C 16/20 m3 490,686 0 Položka obsahuje náklady na zřízení betonové výplně mezi pražci a za hlavami pražců. Měrná jednotka 1 m3 = 1m3 betonu po odečtení kubatury pražců. "příloha a " (3620,5+2217, )*0,1 740,100 "odpočet kubatury pražců" -(1730, ,12+140,66)/0,675*2,42*0,15*0,1-249,414 Součet 490, Kolejové lože z kameniva hrubého drceného m ,680 0 Položka obsahuje náklady na zřízení kolejového lože z kameniva ve frakcích dle PD a VŘ. Do položky jsou zahrnuty konstrukční vrstvy, které spolu tvoří kolejové lože: štěrk, štěrk na vyrovnání a štěrk na podbití. Položka neobsahuje výplň štěrkem mezi pražci - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m3 = 1 m3 štěrku Soupis prací Strana 8 z 57 SO11

10 "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " (PLOCHA_TT- OKOLO_KOL_PANELU-KOLEJOVÉ_PANELY)*(0,3+0,06) 7 186, Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drceného m ,527 0 Položka obsahuje náklady na zřízení štěrkové výplně mezi pražci a za hlavami pražců. Měrná jednotka 1 m3 = 1m3 štěrku po odečtení kubatury pražců ,126*0,2-49, *0, , , Prolití štěrkového lože pryskyřicí m3 105,573 0 Položka obsahuje zřízení prolití štěrkového lože - požadavek správce trati. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Výpočet kubatury viz výpočet výměry. Měrna jednotka 1 m3 = 1 m3 prolitého kolejového lože vč. štěrku "viz príloha 001" "zastávka Říčanova" 207*0,36+207*0,2-(36*2)/0,675*0, , Odstranění velkoplošných panelů vč. vybourání výplní mezi nimi do tl. 180 mm vč. všech potřebných detailů jako jsou odvodňovače, základky a pod., s očištěním panelů a odvozem na skládku. m ,815 0 Položka obsahuje vybourání velkoplošných panelů vč. výplní mezi nimi do tl. 180 mm vč. odvodnění a ostatních detailů v ploše. Očištění panelů, odvoz a složení na deponii správce. Odvoz suti z výplní mezi panely a čištění na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Položka neobsahuje poplatek za skládku panelů (majetek správce), demontáž blokových kolejnic z panelů - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu zapanelované plochy vč. podélných i příčných mezer mezi panely. "příloha " "plocha mezi osami" ,000 "mezi osami a krajem panelu" (2582, ,47)*1, ,815 Součet , Kolej z kolejnic NT1 a S49 svařovaných na pražcích betonových rozdělení s pružným upevněním vč. trojnásobného podbití s obroušení kolejnic m 5 190,440 0 Položka obsahuje náklady na zřízení koleje v ose nebo i jiným způsobem, dodávku vystrojených pražců, trojnásobné podbití kolejnic, svařování kolejnic elektrickým obloukem kolejnic NT1 a odtavením kolejnic S49, obroušení kolejnic. Dle požadavku správce musí být pražce vystrojeny drobným kolejivem a antikorozní úpravou a plastovými krytkami. Do výměry zahrnuta i montáž přechodových kusů. Položka neobsahuje dodávku kolejnic a přechodových kusů - viz samostatné položky. Položka neobsahuje obalení kolejnic proti bludným proudům - viz samostatná položka. Položka neobsahuje montáž a dodávky pražcových kolev - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje. Soupis prací Strana 9 z 57 SO11

11 "KOLEJ NT1 Z PŘÍMÝCH KOLEJNIC BETON V M KOLEJE" 1022, ,950 "KOLEJ NT1 Z OHÝBANÝCH KOLEJNIC BETON V M KOLEJE" 220,64 220,640 "ODPOČET KOLEJE NT1 PŘÍMÉ NA BET. PRAŽCÍCH" - 48,6-48,600 Mezisoučet 1 194,990 "KOLEJ S49 BETON Z PŘÍMÝCH KOLEJNIC" 3315, ,650 "KOLEJ S49 BETON Z OHÝBANÝCH KOLEJNIC" 647,8 647,800 Mezisoučet 3 963,450 "PŘECHODOVÝ KUS NT1/S49 DL. 4 M (PÁR)" 8*4 32,000 Mezisoučet 32,000 Součet 5 190, Kolej a kolejová konstrukce z kolejnic NT 1 a S49 svařovaných na pražcích dřevěných s pružným upevněním izolovaným proti blud. proudům vč. trojnásobného podbití s obroušení kolejnic "viz příloha "koleje" "KOLEJ NT1 Z PŘÍMÝCH KOLEJNIC DŘEVO V M KOLEJE" 70,81 70,810 "KOLEJ NT1 Z OHÝBANÝCH KOLEJNIC DŘEVO V M KOLEJE" 273,08 273,080 "KOLEJOVÁ K-CE DŘEVO (M KOLEJE)" 145,30 145,300 Součet 489, Kolej z kolejnic NT1svařovaných v betonových prefabrikátech vč. obroušení kolejnic m 489,190 0 Položka obsahuje náklady na zřízení koleje a kolejové konstrukce v ose nebo i jiným způsobem, dodávku vystrojených pražců, trojnásobné podbití kolejnic, svařování kolejnic elektrickým obloukem, obroušení kolejnic. Dle požadavku správce musí být pražce vystrojeny drobným kolejivem a antikorozní úpravou a plastovými krytkami. Položka neobsahuje dodávku kolejnic a kolejových konstrukcí - viz samostatná položka. Položka neobsahuje obalení kolejnic proti bludným proudům - viz samostatná položka. Položka neobsahuje montáž a dodávky pražcových kolev - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje. m 48,600 0 Položka obsahuje náklady na zřízení koleje, konkrétní způsob nebyl stanoven, musí však být odsouhlasen správcem trati, svařování kolejnic elektrickým obloukem, obroušení kolejnic. Položka neobsahuje dodávku kolejnic - viz samostatná položka. Položka dále neobsahuje materiál pro upevnění kolejnic v rybinách panelů, zahrnuto v položce konstrukce TT z panelů. Položka neobsahuje též obalení kolejnic proti bludným proudům - součást zálivky rybin. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje. Soupis prací Strana 10 z 57 SO11

12 "KOLEJ NT1 PŘÍMÉ NA BET. PRAŽCÍCH" 48,6 48, Dodávka kolejnic S49 t 391,510 0 Položka obsahuje náklady na dodávku kolejnic včetně dopravného. Měrn jenotka 1 t = 1 t kolejnic S49 "KOLEJ S49 BETON Z PŘÍMÝCH KOLEJNIC" 3315,65*2*0, ,520 "KOLEJ S49 BETON Z OHÝBANÝCH KOLEJNIC" 647,8*2*0, ,990 Součet 391, Dodávka kolejnic NT1 nevyráběných t 147,364 0 Položka obsahuje náklady na dodávku kolejnic, u kterých zpracovatel nepředpokládá ohýbání. Měrná jednotka 1 t = 1 tuna kolejnic NT1 "KOLEJ NT1 Z PŘÍMÝCH KOLEJNIC BETON V M KOLEJE" 1022,95*2*0, ,961 "KOLEJ NT1 PŘÍMÉ NA BET. PRAŽCÍCH" 48,6*2*0,0645 6,269 "KOLEJ NT1 Z PŘÍMÝCH KOLEJNIC DŘEVO V M KOLEJE" 70,81*2*0,0645 9,134 Součet 147, Dodávka kolejnic NT1 vyráběných m 671,020 0 Položka obsahuje náklady na dodávku kolejnic a kolejových konstrukcí (včetně přechodových kusů a skříní odvodnění), u kterých zpracovatel předpokládá ohýbání a dodávku výhybkárny. Položka obsahuje všechny náklady spojené s dodávkou výhybkárny tj. kolejové konstrukce, oblouky, přechodové kusy, přestavníkové skříně a odvodňovací skříně. Měrná jednotka 1m = 1 m koleje. "KOLEJ NT1 Z OHÝBANÝCH KOLEJNIC BETON V M KOLEJE" 220,64 220,640 "PŘECHODOVÝ KUS NT1/S49 DL. 4 M (PÁR)" 8*4 32,000 "KOLEJ NT1 Z OHÝBANÝCH KOLEJNIC DŘEVO V M KOLEJE" 273,08 273,080 "KOLEJOVÁ K-CE DŘEVO (M KOLEJE)" 145,30 145,300 Součet 671, Dodávka a montáž pražcových kotev kus 361,000 0 Položka obsahuje dodávku pražcových kotev na pražce. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus kompletní pražcové kotvy. "viz příloha koleje" , Obalení kolejnice proti bludným proudům a hluku a pro vytvoření žlábku v koleji z kolejnic S49 oboustranně m 98,000 0 Položka obsahuje náklady na obalení obou stran a paty kolejnic proti bludným proudům a proti hluku. Konkrétní balící systém není stanoven. Zhotovitelem navržený systém musí být akceptován správcem tramvajové trati. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje Soupis prací Strana 11 z 57 SO11

13 "viz příloha koleje, obalení kolejnic v travnatém krytu započteno do SO 15" 98 98, Obalení kolejnice proti bludným proudům a hluku v koleji z kolejnic S49 jednostranně u nástupišť v OKS m 72,000 0 Položka obsahuje náklady na obalení vnější strany vnější kolejnice a jedné paty kolejnice proti bludným proudům a proti hluku. Konkrétní balící systém není stanoven. Zhotovitelem navržený systém musí být akceptován správcem tramvajové trati. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje "viz příloha koleje" 72 72, Obalení kolejnice proti bludným proudům a hluku a pro vytvoření žlábku (např. profilem Krugg nebo obdobným) v koleji z kolejnic S49 v těžkém asaltovém krytu (pojížděném) m 670,540 0 Položka obsahuje náklady na obalení obou stran a paty obou kolejnic s použitím profilu např. Heinrich Krugg nebo srovnatelným proti bludným proudům a proti hluku. Položka obsahuje též dodávku a montáž profilu Heinrich Krugg. Konkrétní balící systém není stanoven. Zhotovitelem navržený systém musí být akceptován správcem tramvajové trati. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje "viz příloha koleje" 670,54 670, Obalení kolejnice proti bludným proudům a hluku v koleji z kolejnic NT1 oboustranně "viz příloha koleje" 1646, , Rozebrání kolejí a kolejových konstrukcí na pražcích vč. demontáže do součástí, roztřídění, vč. demontáže odvodňovačů a odvozu na skládku a případným skládkovným m 1 646,640 0 Položka obsahuje náklady na obalení obou stran a paty jedné kolejnice proti bludným proudům a proti hluku. Konkrétní balící systém není stanoven. Zhotovitelem navržený systém musí být akceptován správcem tramvajové trati. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje m 518,070 0 Položka obsahuje demontáž kolejí a kolejových konstrukcí na pražcích v ose do součástí vč. potřebných řezů, očištění kolejnic od zálivek, výplní boků a podkladních vrstev, odvoz kovových dílců a částí do kovošrotu nebo na skládku správce, odvoz pražců, plastových a gumových podložek a suti z čištění na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje a rozvinuté délky kolejové konstrukce "příloha " "kolej" "u trojúhelníku Za Strahovem" 16,43+2,37 18,800 "u vjezdu do smyčky obě koleje" 14,4+6,9+2,4 23,700 "smyčka" 59, ,3-17,3+144,6-17,1+59,6-22,2 335,300 Mezisoučet 377,800 "konstrukce" "vjezd do smyčky" 42,03+32,27 74,300 "smyčka" 31,45+34,52 65,970 Soupis prací Strana 12 z 57 SO11

14 Mezisoučet 140,270 Součet 518, Rozebrání koleje z blokových kolejnice ve velkoplošných panelech vč. odvozu na skládku a případného skládkovného "příloha " "2. kolej od km" ,43-"do km" ,4+"od km" ,76-"do km" 0-15, ,190 "1. kolej od km" , , , ,470 Součet 5 180, Sanace pláně v rozsahu snížené únosnsti pláně zjištěné zatěžovacími zkouškami na místě ve složení separační geotextilie, geomříž, štěrkodrť 300 mm, úprava pláně se zhutněním m 5 180,660 0 Položka obsahuje demontáž kolejnic B1 vč. jejich řezání, očištění a odvozu všech kovových součástí na deponii zhotovitele nebo do kovošrotu. Položka dále obsahuje odvoz gumových součástí a suti z čištění na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Položka neobsahuje poplatek za uložení vlastních kolejnic a kovových součástí - majetek správce. Měrná jednotka 1 m = 1 m koleje z blokových kolejnic. m ,000 0 Položka dále obsahuje výkop pro sanaci, úpravu pláně se zhutněním na hodnotu dle PD, zřízení konstručních vrstev dle popisu položky, dodávku všech potřebných materiálů, odvoz výkopku na skládku zhotovitele vč. poplatku. Měrná jednotka 1 m2 = 1m2 půdorysu sanované plochy. Poznámka: ve výkazu výměr započteno 100% plochy tramvajového tělesa - sanace bude ovšem prováděna pouze v místech, kde po odtěžení stvávajících konstrukčních vrstev a zeminy a provedení zatěžovacích zkoušek bude sanace nutná. "viz položka " PLOCHA_TT ,000 "vozovka na plnou hloubku" "na Vypichu" ,000 "okolo Říčanova" ,000 "u km 1,5" ,000 "zast. Drinnopol zc" ,000 "zast. Marjánka" ,000 Součet , Kryt tram. tělesa v otevřeném svršku mezi nástupištěm a přilehlou kolejnicí vesložení: štěrkodrť mm; štěrk mm "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " "kryt u nástupiště v OKS S49" "zast.říčanova" , Kryt tram. tělesa ve složení: MZK 100 mm; vibrovaný štěrk 100 mm m2 47,000 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. m ,000 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. Soupis prací Strana 13 z 57 SO11

15 "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " MLAT_NT , Mlatový kryt ploch ve smyčce mimo tram. těleso ve složení: MZK 100 mm; vibrovaný štěrk 100 mm; štěrk 32/ mm "příloha a " , Konstrukce chodníků a ploch ve složení: posyp drtí 4-8 kg/m2; LAS 30 mm; impfregnovaný papír; beton C20/ mm; ŠD 150 mm; úprava pláně se zhutněním m2 568,000 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. m ,200 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu krytu. "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " "oprava za obrubou chodníku" 55,5+7, ,1*2+6,3+1, , ,4+7+7,2 +8+8, ,2+3,6+2,2+2,7* ,700 "chodník" "na smyčce a na Vypichu" ,000 "před km 0,900" 27 27,000 "u zast. Bř. klášter" 72 72,000 "za km 1,3" ,000 "v km 1,577" ,000 "zast. Drinnopol dc" ,000 "zast. Drinnopol zc" ,000 "zast. Marjánka" ,000 Mezisoučet 665,700 "dělící ostrůvky" "za přej. Ankarská" 53+6,5 59,500 "na Vypichu" ,000 "u zast. Bř. klášter" ,000 "zast. Drinnopol dc" ,000 "zast. Drinnopol zc" ,000 "u KÚ" 29 29,000 Mezisoučet 364,500 "zastávka NAD (bude ponechána)" 29 29,000 Součet 1 059,200 Soupis prací Strana 14 z 57 SO11

16 Oprava vozovky za obrubou m ,504 0 Položka obsahuje opravu vozovky za obrubou odfrézováním dvou vrstev asfaltu tl. jedné vrstvy je 40 mm se zazubením a náhradou těchto vrstev ve složení: posyp drtí, LAS modifikovaný 40 mm; LAH 40 mm, impregnovaný papír; beton C20/25. Položka neobsahuje řezání asfaltu a napojovací komůrku - viz samostatné položky. Měrná jednotka 1 m = 1 m2 půdorysu krytu opravované vozovky. "u tělesa - za obrubou" OBRUBY_OP4*0, ,824 "v přejezdech" (28, *2+14*2)*0,4 43,680 Součet 1 325, Oprava vozovky na plnou hloubku konstrukce vozovky. m ,000 0 Položka obsahuje opravu vozovky ve složení: SMA 11S 40 mm; spojovací postřik PSA 0,5 kg/m2; ACL 16S 60 mm; spojovací postřik PSA 0,5 kg/m2; ACP 16S 60 mm; infiltrační postřik emulzní PI-E 0,8 kg/m2; SC C 8/ mm; štěrkodrť 250 mm. Položka neobsahuje řezání asfaltu a napojovací komůrku - viz samostatné položky. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu ktyru opravované vozovky. "příloha a" ,000 "na Vypichu" ,000 "okolo Říčanova" ,000 "u km 1,5" ,000 "zast. Drinnopol zc" ,000 "zast. Marjánka" ,000 Součet 1 849, Kryt TT na pražcích s kolejnicí NT1 ve složení posyp drtí 4-8 kg/m2; MA 16 I (LAS) modifikovaný 40 mm; MA 16 III (LAH III); geomříž; 40 mm; beton C20/25 průměrně 115 mm "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " ASF_POJ_NT1_BP+ASF_POJ_NT1_DŘP 4 030, Kryt TT na pražcích s kolejnicí S49 ve složení posyp drtí; MA 16 I (LAS) modifikovaný 40 mm; MA 16 III (LAH III) 40 mm; geomříž; beton C20/25 "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " ASF_POJ_S49 272,000 m ,500 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. m2 272,000 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. Soupis prací Strana 15 z 57 SO11

17 Kryt TT na pražcích s kolejnicí NT1 ve složení: posyp drtí; MA 11 I (LAS modifikovaný) 40 mm; LAH 40 mm; ACP 16+ (OK I) průměrně 115 mm "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " ASF_KRYT_NT1 759, Kryt TT na pražcích s kolejnicí S49 ve složení: posyp drtí; MA 11 I (LAS modifikovaný) 40 mm; MA mm; ACP 16+ (OK I) 75(95) mm "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " ASF_KRYT_S , Konstrukce chodníků a ploch ve složení: posyp drtí 4-8 kg/m2; LAJS 30 mm; impfregnovaný papír; beton C20/ mm; ŠD 270 mm; úprava pláně se zhutněním m2 759,000 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. m ,500 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. m2 135,000 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysu krytu. "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " "chodník na Vypichu v místě rušení autobusového zálivu" , Konstrukce podkladních vrstev tramvajové trati ve složení: ŠD 0-63 průměrně 270 mm, geotextilie separační, úprava pláně se zhutněním m ,640 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. "příloha a " "OKS KOLEJ NT1" "ZÚ-Ankarská" ,000 "PK v km 1,022" 7,63*2 15,260 "u KÚ" 7 7,000 OKS_NT1 Mezisoučet 130,260 "OKS V KOLEJI S49" "od PK km 0,44 po zast. Říčanova" ,000 "v zast. Říčanova" ,000 "od zast. Říčanova po přejezd" ,000 "od přejezdu v km 0,813 po PK km 1,022" ,63* ,740 "u zast. Bř. klášter" 7,5 7,500 "v km 1,577" 5 5,000 "za km 1,577" ,000 "zast. Polikl. Břevnov" 5 5,000 "mezi zast. Drinopol" 6 6,000 "zast. Marjánka" ,000 Soupis prací Strana 16 z 57 SO11

18 OKS_S49 Mezisoučet 4 379,240 "OKOLO BETONOVÝCH PANELŮ ANKARSKÁ" ,36 32,640 OKOLO_KOL_PANE LU Mezisoučet 32,640 "ŽIVIČNÝ KRYT KOLEJNICE NT1" "před přejezdem Ankarská" 80 80,000 "zast.říčanova" ,000 "mezi km 1,022-1,045" ,000 "u zast. Bř. klášter" ,000 ASF_KRYT_NT1 Mezisoučet 759,000 "ŽIVIČNÝ KRYT KOLEJNICE S49" "u zast. Bř. klášter" ,000 "za km 1,3" 26 26,000 "před km 1,577" 6 6,000 "za km 1,577" 6, ,500 "zast. Polikl. Břevnov" ,000 "zast. Drinnopol dc" ,000 "v km01,9" 25 25,000 "zast. Drinnopol zc" ,000 "mezi zast. Drinopol zc a Marjánka" ,000 "zast. Marjánka" ,000 ASF_KRYT_S49 Mezisoučet 2 217,500 "ŽIVIČNÝ KRYT POJÍŽDĚNÝ NT1 BETONOVÉ PRAŽCE" "od Ankarské po vjezd do smyčky včetně" , ,500 "od smyčky po PK v km cca 0,44" ,000 "přejezd v km 0,813" ,000 "minus plocha na dř. pražcích u vjezdu do smyčky" ,000 "mezi km 1,045 - zast. Bř. klášter" ,000 ASF_POJ_NT1_BP Mezisoučet 3 620,500 "ŽIVIČNÝ KRYT POJÍŽDĚNÝ NT1 DŘEVĚNÉ PRAŽCE" "vjezd do smyčky" ,000 ASF_POJ_NT1_DŘ P Mezisoučet 410,000 "živičný kryt pojížděný NT1 - pouze kufr" "u výjezdu ze smyčky" 40 40,000 ASF_KUFR_TT Mezisoučet 40,000 "ŽIVIČNÝ KRYT POJÍŽDĚNÝ S49 " Soupis prací Strana 17 z 57 SO11

19 "v km 1,577" 79 79,000 "před zast. Drinopol zc" 97 97,000 "zast. Marjánka" 96 96,000 ASF_POJ_S49 Mezisoučet 272,000 "TRAVNATÝ KRYT S49" "km cca 1,22 - cca 1,577" ,000 "od km cca 1,6 po zast. Polikl. Břevnov" ,000 "mezi zast. Polikl. Břevnov a Drinopol" ,000 "mezi zast. Drinopol" ,000 "mezi zast. Drinopol zc a Marjánka" ,000 "mezi zast. Marjánka a KÚ" ,000 TRÁVA_S49 Mezisoučet 6 071,000 "TRAVNATÝ KRYT NT1" "mezi zast. Marjánka a KÚ" ,000 TRÁVA_NT1 Mezisoučet 162,000 "ODSOLOVACÍ CHODNÍK S49" "km cca 1,22 - cca 1,577" ,000 "od km cca 1,6 po zast. Polikl. Břevnov" ,000 "mezi zast. Drinopol" 14 14,000 "mezi zast. Drinopol zc a Marjánka" ,000 "mezi zast. Marjánka a KÚ" 66 66,000 ODSOL_CHODNÍK Mezisoučet 621,000 "DLÁŽDĚNÝ KRYT NT1" "u KÚ" ,000 "u km 1,0" 4,5 4,500 DLAŽBA_NT1 Mezisoučet 86,500 "MLATOVÝ KRYT V TRAMVAJOVÉM TĚLESE" ,000 MLAT_NT1 Mezisoučet 1 125,000 "mlatový kryt smyčka na plnou hloubku pouze kufr" 69 69,000 MLAT_SM_KUFR Mezisoučet 69,000 PLOCHA_TT Součet , Přechodové oblasti před a za konstrukcí TT z betonových prefabrikátů - prolití štěrkového lože "příloha 001 Technická zpráva" (7*6.5* *6.5*0.5)*2 68,250 m3 68,250 0 Položka obsahuje náklady na zesílení konstrukce v přechodových oblastech před a za konstrukcí tramvajové trati z betonových prefabrikátů. Konstrukce zesílení dle Technické zprávy. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m3 = 1 m3 objemu štěrku Soupis prací Strana 18 z 57 SO11

20 Kryt frézované vozovky ve složení: ACO mm; asfaltový postřik spojovací 0,5 kg/m2 "příloha a " "přejezd Ankarská" ,000 "na Vypichu" ,000 "zast. Říčanova" 26 26,000 "u zast. Bř. klášter" ,000 "za km 1,3" ,000 "u km 1,5" ,000 "v km 1,577" ,000 "zast. Drinopol zc" ,000 "zast. Marjánka započteno ve zast. Drinopol 54 m2 " Součet 1 026, Kryt TT ve složení: VD žlulová 160 mm se zálivkou; ložná vrstva štěrkodrť 40 mm "příloha a podrobný výpočet výměry viz položka " DLAŽBA_NT1 86, Konstrukce chodníků, dělících ostrůvků ve složení: dlažba slepecká konglomerovaná různé druhy - viz PD 60 mm; lože vápenocementová malta 40 mm; štěrkodrť 200 mm; zhutnění podloží m ,000 0 Položka obsahuje kryt frézované vozovky ve složení: ACO mm; asfaltový postřik spojovací 0,5 kg/m2. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 púdorysné plochy krytu. m2 86,500 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 půdorysné plochy krytu. m2 158,600 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1m2 půdorysu zadlážděné plochy "příloha " "Vypich" 3,5+2,1+3+2,2 10,800 "Říčanova" 7 7,000 "Břev. kláštěr" 7,5+5+12, ,000 "km 1,3" 2,6+2,5 5,100 "Poliklinika Břevnov" 7+5+1, ,500 "Drinopol" ,000 "Marjánka" 6,2+6 12,200 Součet 158, Vodorovné dopravní značení tmelem nebo kvalitní folií vč.předznačení m2 4,600 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m2 = 1 m2 provedeného značení. "příloha " "námezník smyčka" 2*1,3 2,600 "tram stopčára u smyčky" 2 2,000 Součet 4,600 8 Trubní vedení 0 Soupis prací Strana 19 z 57 SO11

21 Potrubí pro odvodnění odvodňovačů a přestavníkových skříní do bahníků m 90,600 0 Položka obsahuje dodání a montáž plastového potrubí pro napojení odvodňovačů a přestavníkových skříní do bahníků vč. obetonování betonem C16/20. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 m = 1 m potrubí "příloha " "km 0,112" 3*2,2+4,8 11,400 "ZV4" 7,5+4 11,500 "km 0,327" 3*1+2,8+1 6,800 "km 0,438" 6+6,5 12,500 "km 1,058" 3,8+2 5,800 "km 1,218" 4+2 6,000 "km 1,712" 3,6+2 5,600 "ZÚ" 13 13,000 "smyčka ZV2" 5 5,000 "smyčka km 0,108 3.k" ,000 "smyčka ZV3" 3 3,000 Součet 90, Posun uliční vpusti vč. prodloužení přípojky o 2,5 m kus 1,000 0 Položka obsahuje náklady na rozebrání vpusti, potřebné zemní práce a sestavená vpusti v nové poloze. Položka dále obsahuje náklady na úpravu přípojky vpusti prodloužením nebo zkrácením. Položka neobahuje dodávku dílců vpusti - budou použity stávající. Položka obahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus posunuté vpusti "u smyčky" 1 1, Výšková úprava poklopu šachty vč. výměny poklopu kus 31,000 0 Položka obsahuje zvýšení nebo snížení stávajícího poklopu vstupní šachty. Položka dále obsahuje dodávku nového poklopu šachty. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus upraveného poklopu "příloha " , Kalová jímka - bahník kus 20,000 0 Položka obsahuje výkop jámy pro bahník, pažení jámy, zřízení tělesa bahníku vč. dodávky soupravy prefabrikátů, osazení a dodávku litinové poklopu, obsyp zhutněný tělesa bahníku, odvoz výkopku na skládku zhotovitele vč.poplatku za uložení. Položka dále obsahuje vyvrtání otvorů do bahníku pro osazení vložek plastových nebo litinových pro napojení drenážního, odvodňovacího a kanalizačního potrubí. Položka neobsahuje přípojku bahníku do kanalizace, která je řešena samostatným objektem. Měrná jenotka 1 kus - 1 kus kompletního bahníku "příloha " Soupis prací Strana 20 z 57 SO11

22 ,000 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání Montáž a dodávka tramvajového dopravního zrcadla se sloupkem kus 2,000 0 Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus zrcadla vč. sloupku "příloha " "km 0,75" 1 1,000 "km 1,676" 1 1,000 Součet 2, Obrubník kamenný do lože z betonu s boční opěrou m 3 333,570 0 Položka obsahuje položení obrubníků kamenných do lože s boční opěrou z betonu C20/25. V této výměře je uvažováno 100% nových obrub přímých i obloukových. Položka dále obsahuje dodávku 100% nových obrubníků. Měrná jednotka 1 m = 1 m osazeného obrubníku. "příloha a " "KAMENNÉ OP4 PŘÍMÉ MEZI ZÚ A SMYČKOU" 314,660 "KAMENNÉ OP4 PŘÍMÉ MEZI ZAST. VYPICH A TOMANOVOU" 170,190 "KAMENNÉ OP4 PŘÍMÉ MEZI TOMANOVOU A ZAST. ŘÍČANOVA" 527,880 "KAMENNÉ OP4 PŘÍMÉ MEZI ZAST. ŘÍČANOVA A UL ŘÍČANOVA" 129,010 "KAMENNÉ OP4 PŘÍMÉ MEZI UL ŘÍČANOVA A ZO14 1.K." 466,120 "KAMENNÉ OP4 PŘÍMÉ MEZI ZO14 1.K. A ZAST BŘEVN. klášter" 45,040 "KAMENNÉ OP4 PŘÍMÉ MEZI ZAST BŘEVN. klášter A UL BŘEVNOVSKÁ" 737,610 "KAMENNÉ OP4 PŘÍMÉ MEZI UL BŘEVNOVSKÁ A ZAST. POLIKLINIKA" 180,580 "KAMENNÉ OP4 PŘÍMÉ MEZI ZAST. POLIKLINIKA A ZAST DRINOPOL ZC" 257,720 "KAMENNÉ OP4 PŘÍMÉ MEZI ZAST. DRINOPOL ZC A MARJÁNKA" 241,210 "KAMENNÉ OP4 PŘÍMÉ MEZI ZAST. MARJÁNKA A KÚ" 190,620 "KAMENNÉ OP1 PŘÍMÉ ZÁLIV VYPICH (MOŽNO POUŽÍT I STÁVAJÍCÍ)" 51,780 "KAMENNÉ OP1 R2 ZÁLIV VYPICH (MOŽNO POUŽÍT I STÁVAJÍCÍ)" 3,240 "KAMENNÉ OP4 R0,5 U TOMANA" 0,780 "KAMENNÉ OP4 R4 MEZI ZÚ A SMYČKOU" 2,800 Soupis prací Strana 21 z 57 SO11

23 "KAMENNÉ OP4 R10 MEZI ZÚ A SMYČKOU" 4,130 "KAMENNÉ OP4 R10 MEZI ZO14 1.K. A ZAST BŘEVN. klášter" 2,390 "KAMENNÉ OP4 R10 PŘED ZAST. DRINOPOL" 3,890 "KAMENNÉ OP4 R20 PŘED ZAST. MARJÁNKA" 3,920 OBRUBY_OP4 Součet 3 333, Obrubník kamenný do lože z betonu s boční opěrou OP7 m 1 200,040 0 Položka obsahuje položení obrubníků kamenných do lože s boční opěrou z betonu C20/25. Jedná se o obrubníky napříč tělesem typu OP7. V této výměře je uvažováno 100% nových obrub. Měrná jednotka 1 m = 1 m osazeného obrubníku. "příloha a " "KAMENNÉ OP7 SMYČKA" 254,120 "KAMENNÉ OP7 PŘECHODY TT ZAST ŘÍČANOVA" 29,970 "KAMENNÉ OP7 PŘECHOD UL. BŘEVNOVSKÁ " 13,040 "KAMENNÉ OP7 MEZI KM 1,288 A 1,380 1.K." 13,080 "KAMENNÉ OP7 V KM 1,9" 13,040 "KAMENNÉ OP7 PŘED ZAST DRINOPOL ZC" 313,430 "KAMENNÉ OP7 MEZI ZAST. DRINOPOL ZC A MARJÁNKA" 317,190 "KAMENNÉ OP7 MEZI ZAST. MARJÁNKA A KÚ" 246,170 Součet 1 200, Obrubník betonový 150x250 do lože z betonu s boční opěrou m 121,690 0 Položka obsahuje položení obrubníků betonových do lože s boční opěrou z betonu C20/25. Jedná se o obrubníky napříč tělesem u retardérů. V této výměře je uvažováno 100% nových obrub. Měrná jednotka 1 m = 1 m osazeného obrubníku. "příloha a " "BETONOVÉ OBRUBY MEZI KM ZÚ A ZO10" 6,520 "BETONOVÉ OBRUBY ZA ZAST BŘEVN. klášter" 16,280 "BETONOVÉ OBRUBY U UL BŘEVNOVSKÁ" 23,880 "BETONOVÉ OBRUBY PŘED ZAST POLIKLINIKA" 11,940 "BETONOVÉ OBRUBY ZA ZAST POLIKLINIKA" 12,040 "BETONOVÉ OBRUBY PŘED ZAST DRINOPOL ZC" 12,530 "BETONOVÉ OBRUBY PŘED ZAST MARJÁNKA" 12,490 "BETONOVÉ OBRUBY ZA ZAST MARJÁNKA" 12,490 "BETONOVÉ OBRUBY PŘED ZÚ" 13,520 Součet 121, Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu do hloubky mm "příloha " m 3 745,500 0 Položka obsahuje odřez asfaltu do hl mm ve vozovce. Položka neobsahuje prořez a vyplnění komůrky - viz samostatná položka.měrná jednotka 1 m = 1 m řezu Soupis prací Strana 22 z 57 SO11

24 "odřez asfaltu pilou ve vozovce u tělesa - za obrubou" , ,200 "odřez asfaltu ve vozovce pro těleso a opravu vozovky" 13, , ,100 "odřez asfaltu ve vozovce v přejezdech" 28, *2+14*2 109,200 Součet 3 745, Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu do hloubky mm m 626,100 0 Položka obsahuje odřez asfaltu do hl mm v chodnících a na tělese. Položka neobsahuje prořez a vyplnění komůrky - viz samostatná položka. Měrná jednotka 1 m = 1 m řezu. "příloha " "odřez asfaltu ve vozovce pro frézování vozovky" 3,2+3,5+17,1+3,3*2+3,3*2+4,4* ,2*2+6,8+3,4+3,5*2+3,2*2+3,4*2 164,600 6,7*2+6,8+8,5+24+6,8+6, ,8+21+6,2+5,5*2+5,5 +3,3+3,6 167,700 "odřez asfaltu na chodníku" 21+38,4+4,3*2+5*2+9+5,2+2*5+4+3,7+3,8*2+5,4*2+12+4, 2*2+3,8*2 156,300 5,1+3,4+4,8+3,8 17,100 "odřez asfaltu na tramvajovém tělese" 13,6+6,2+7,8+4, ,2+3,3 85,900 "odřez asfaltu za obrubou v chodníku" 4,1+6,2*2+5,9*2+6,2 34,500 Součet 626, Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu do hloubky mm m 6,600 0 Položka obsahuje odřez betonu do hl mm na tělese. Měrná jednotka 1 m = 1 m řezu. "příloha " "na tělese u přejezdu Ankarská" 6,6 6, Napojení starých a nových povrchů vyfrézováním komůrky a zálivkou m ,320 0 Položka obsahuje systémové opatření pro napojení starých a nových povrchů ve vozovce na chodnících a na tělese vyfrézováním komůrky a zálivkou s těsnícím profilem. Položka platí i pro zálivkou podél obou bstran hlavy kolejnice. Měrná jednotka 1 m = 1 m opatření. Soupis prací Strana 23 z 57 SO11

25 "příloha a " ,6 "S49 s profilem" 670,54*4 "S49 bez profilu" 98*4 "NT1" 1646,64*4 Součet = 14110, , Odstranění staničního sloupku, koncového majáčku, dopravního zrcadla "příloha " "sloupek" 5 + "majáček" 9+"zrcadlo" 1 15, Montáž odvodnění koleje z ocelových skříní nebo trub jednokolejná trať "příloha " "KÚ 1 pár odvodňovacích skříněk pro odvodnění žlábků" 1 1,000 kus 15,000 0 Odstranění staničního sloupku a majáčku v rozsahu tramvajového tělesa, odvoz suti a hmot na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus majáčku nebo 1 kus staničního sloupku nebo zrcadla. kus 3,000 0 Položka obsahuje zřízení a dodávků odvodnění z ocelových skříní pro 1 kolej do rozchodu nebo 1 kusu odvodnění pro odvodnění žlábků. Položka obsahuje dodávku i montáž skříní. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál pro montáž skříní. Položka neobsahuje napojení skříní do bahníků. Položka neobsahuje odvodňovací skříně výhybek - součást dodávky výhybky. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus skříně do rozchodu v trati nebo 2 kusy skříňky pro odvodnění žlábků. "odvodnění odvodňovací skříní do rozchodu ve smyčce" 2 2,000 Součet 3, Odvodnění koleje z ocelových skříní nebo trub dvoukolejná trať kus 6,000 0 Položka obsahuje dodávku a montáž odvodnění z ocelových skříní pro 2 koleje do rozchodu a mezirozchodu. Položka obsahuje veškerý potřebný materiál. Položka neobsahuje napojení skříní do bahníků - viz samostatná položka. Položka neobsahuje odvodňovací skříně výhybek - součást dodávky výhybky. Měrná jednotka 1 kus = 1 komplet skříní pro odvodnění trati (2 skříně do rozchodu a 1 skříň do mezirozchodu. "km 112" 1 1,000 "km 0,327" 1 1,000 "km 0,438" 1 1,000 "km 1,058" 1 1,000 "km 1,218" 1 1,000 "km 1,712" 1 1,000 Součet 6,000 Soupis prací Strana 24 z 57 SO11

26 Odstranění staničního přístřešku vč. základu kus 5,000 0 Položka obsahuje odstranění přístřešku, odvoz k uložení na deponii zhotovitele nebo majitele přístřešku, poplatek za uložení a dovoz zpět k opětovné montáži. Položka dále obsahuje náklady na ušlý zisk z reklamy majitele přístřešku. Položka dále obsahuje zásyp zhutněný jam po základech. Měrná jednotka 1 kus = 1 kus přístřešku. "příloha " 5 5, Odstranění zábradlí s odvozem m 160,400 0 Položka obsahuje náklady na odstranění zábradlí vč. vybourání patek, odvoz ocelových částí trubkového zábradlí do kovošrotu a suti z patek na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení. Měrná jednotka 1 m = 1 m vybouraného zábradlí. "příloha " 33, ,400 Celkem 0 Soupis prací Strana 25 z 57 SO11

27 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: SO12 Odvodnění tramvajové trati Objednatel: Část: Zhotovitel: Kubíček JKSO: Datum: P.Č. Kód položky Popis MJ Varianta napojení přípojek přímo do stoky 001: Zemní práce Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 241,428 0 odečteno z AutoCAD, příloha č.006, 68,2*1,2*2,95 m Osazení a odstranění pažicího boxu středního hl výkopu m2 402,380 0 odečteno z AutoCAD, příloha č.006, 68,2*2,95*2 do 3,5 m š do 2,5 m Příplatek k pažicímu boxu střednímu hl výkopu do 3,5 m š m ,800 0 nájem 60 dnů do 1,2 m za první a ZKD den zapažení Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 m3 107,934 0 výkop - zásyp až 4 - na skládku Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. m ,340 0 příp. dalších 10 km 107,934*10 1 až 4 ZKD 1000 m přes m - na skládku Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce m3 107,934 0 (skládkovné) Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 - na m3 266,988 0 zásyp *2 meziskládku a zpět do zásypů Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 133,494 0 viz zásyp Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se m3 133,494 0 zhutněním Ražba šachet vč. zajištění, odvozu zeminy, skládkovného m 63,600 0 odečteno z příloh AutoCAD a 007 a zásypu Ražba štol vč. zajištění, odvozu zeminy, skládkovného a výplně m 31,000 0 odečteno z příloh AutoCAD a Vyspravení vozovky po překopech kompletní skladba, vč.podkladních vrstev m2 38,000 0 Odečteno ze situací č Položka obsahuje vybourání živičného krytu a podkladu, obrubníku do celkové tl. 550 mm, odvoz na skládku zhotovitele vč. poplatku za uložení (recyklaci) a novou konstrukci (7,3+2+2,5+1,8+1,9+3,5)*2,0 008: Trubní vedení Obetonování a podkladní deska potrubí betonem prostým m3 47,545 0 odečteno z AutoCAD (31,0+68,2)*0,281+(46,5+9,7)*0,35 tř. C 12/15 otevřený výkop Soupis prací Strana 26 z 57 SO12

28 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním ve štole DN Trouba kameninová glazovaná DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 m 77,900 0 odečteno z příloh AutoCAD a 006, 68,2+9,7 m 77,500 0 odečteno z příloh AutoCAD a 007, 31,0+46,5 m 155,400 0 odečteno z příloh AutoCAD , 006 a 007, 31,0+46,5+68,2+9, Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200 kus 2,000 0 odečteno z příloh AutoCAD a Odbočka kameninová glazovaná DN200/200 kus 2,000 0 odečteno z příloh AutoCAD a Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 250 kus 1,000 0 odečteno z příloh AutoCAD a Odbočka kameninová glazovaná DN250/200 kus 1,000 0 odečteno z příloh AutoCAD a Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 300 kus 2,000 0 odečteno z příloh AutoCAD a Odbočka kameninová glazovaná DN300/200 kus 2,000 0 odečteno z příloh AutoCAD a Vložka kameninového potrubí DN 700/ dodávka a kus 3,000 0 odečteno z příloh AutoCAD a 007 montáž Vložka kameninového potrubí DN 800/ dodávka a kus 2,000 0 odečteno z příloh AutoCAD a 007 montáž Napojení do stávající šachty - dodávka a montáž kus 3,000 0 odečteno z příloh AutoCAD a Vložka kameninového potrubí DN 600/ dodávka a kus 7,000 0 odečteno z příloh AutoCAD a 007 montáž Výšková úprava poklopu kus 33,000 0 odečteno z příloh AutoCAD Osazení poklopů s rámem kus 33,000 0 odečteno z příloh AutoCAD Poklop - dodávka kus 33,000 0 odečteno z příloh AutoCAD Kamerový průzkum včetně vyhodnocení - 2x (před zahájením prací a po dokončení stavby) m 850,000 0 odečteno z příloh AutoCAD Zkouška vodotěsnosti potrubí DN 200 m 155,400 0 viz délka potrubí 099: Přesun hmot Přesun hmot t 50,046 0 Celkem 0 Soupis prací Strana 27 z 57 SO12

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby

Úvodní ustanovení. Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Úvodní ustanovení Stavba: VD Sedlice rekonstrukce koruny hráze Varianta: PDPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby Zatřídění objektu dle 2 vyhlášky 230/2012: 832 Hráze a objekty na tocích, 832.12.3.3

Více

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ

CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ CELKOVÝ PŘEHLED NÁKLADŮ SOUPISU PRACÍ AKCE : PARKOVACÍ PLOCHY ZA BUDOVOU Č.P.801 V HEŘM. MĚSTCI A NAPOJENÍ VJEZDU NA PŘILEHLOU KOMUNIKACI Stavební objekt Základní cena DPH 21% Celková cena SO 101 KOMUNIKACE,00,-,00,-

Více

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ

KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ KARLŠTEJN REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍSTO STAVBY: OBJEDNATEL: severní část náměstí, pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn městys KARLŠTEJN, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn, okr. Beroun VÝKAZ VÝMĚR

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník

SOUPIS PRACÍ. ASPE 8 Firma: Firma Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: REZ_01/2012. Parkoviště u Penzionu Hudec. Objekt: SO 101. Parkovací místa a chodník ASPE 8 Firma: Firma Strana: 3.6..7 Datum: 30.0.202 Čas: 0:49:4 SOUPIS PRACÍ REZ_0/202 SO 0 SO 0 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Obec Husinec S-Engineering s.r.o. Firma Základní cena:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Název části Místo Praha 17. Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163 00, Praha 17 00231223 CZ00231223 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Revitalizace sídlištního prostoru Laudova, Praha 17 JKSO Název objektu 01 - Etapa 1 EČO Název části Místo Praha 17 IČO DIČ Objednatel MČ Praha 17, Žalanského 291/12b, 163

Více

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015.

SOUPIS PRACÍ. Stavba: RTT Plzeňská II (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať. Objednatel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015. SOUPIS PRACÍ Stavba: (Tomáškova - Jinonická) Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 6.3.2015 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0,00 1 113100009 Odstranění

Více

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P

VÝKAZ VÝMĚR. ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 90030x 013/11-P ASPE 9 Firma: DiK Janák s.r.o., Trutnov Strana: 1 VÝKAZ VÝMĚR Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Město Hostinné DiK Janák, s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. V objektu je řešena rekonstrukce ulice Dobiášova jak vlastní komunikace, tak navazujícího oboustranného chodníku vč. vjezdů. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova Objekt : SO 01 Komunikace a/ Inetnifikační údaje objektu - Úvod Stavba : Pelhřimov,rekonstrukce inženýrských sítí ul. Dobiášova

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012

Položkový rozpočet stavby Datum: 14.12.2012 stavby Datum: 14.12.2012 Stavba : 200000505 Revitalizace bývalého autoparku Pacov Objednatel : Město Pacov IČO : 00248789 Náměstí Svobody 320 DIČ : CZ00248789 39518 Pacov Zhotovitel : HORA s.r.o. IČO :

Více

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva

Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa. Technická zpráva Revitalizace náměstí 9.května ve Ždírci nad Doubravou 1.etapa Technická zpráva SO 01 Zpevněné plochy a parkoviště DOKUMENTACE: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Investor, adresa: Město Ždírec

Více

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice

Místo stavby: Chrastava, Muzejní ulice MĚSTO CHRASTAVA Městský úřad Chrastava Odbor rozvoje, dotací a správy majetku nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871 www.chrastava.cz Název stavby: Výtisk číslo: Seznam příloh: A. Technická zpráva

Více

Chodník podél místní komunikace

Chodník podél místní komunikace 0 HIP: VP: WAY project s.r.o. 0 0 Jindřichův Hradec, Jarošovská 1126/II Projektant: Kontroloval: Zodp. projektant: tel.: 384 321 494, 384 327 505 Ing. Michal Šedivý Josef Šedivý Ing. Lubomír Hlom email:

Více

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov. Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Josef ŠICO Projektování dopravních staveb 763 62 Tlumačov Investor : Obec Vlčnov, Vlčnov 124, 687 61 Stavba: REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU V ULICI TYRŠOVA VE VLČNOVĚ SO 101 KOMUNIKACE SO 102 CHODNÍK

Více

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.

ROZPOČET. Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4. Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5. ROZPOČET Stavba: Samostatný projekt č.1-peo I. v lokalitě u zástavby, SO 3 - Protierozní příkop č.4 Objekt: SO3-3, úsek km 0,136-0,2933 Objednatel: ČR-SPÚ Kolín Zhotovitel: JKSO: 831 13 Datum: 15.5.2015

Více

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!!

Výkaz výměr SO 101. Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1 Výkaz výměr SO 101 Veškeré rozhodující výměry byly získány planimetricky pomocí programu ACAD!! 1) Frézování živič. zpevnění, tl. 5-9cm: planimetricky 2.560,0 m 2 2) Bourání živič. zpevnění, tl. 10cm:

Více

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ

Položkový rozpočet. 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 112011 HPC 3 a VPC 1 v kú Kozly U Lipové SO 102 Komunikace VPC 1 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA Kácení

Více

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Odkanalizování ZŠ Dubí - Běhánky - kanalizační přípojka splašková D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.7. Stavba: 2587 III/00811 CHVATĚRUBY, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 00811-2. Objekt: 101. Úpravy komunikace. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 101 Úpravy komunikace 101 Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Středočeský kraj APIS s.r.o. Praha Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných

Více

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013

SOUPIS PRACÍ. Paceřice - oprava místní komunikace. Oprava místní komunikace po poškození povodní v červenci 2013 ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 2 073 141,76 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 2 073 141,76 435 359,77 2 508 501,53 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA :

TECHNICKÁ ZPRÁVA C.1.1. AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE : REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ TATCE PŘÍLOHA : C.1.1. OBSAH: 1. Identifikační údaje objektu... 3 2. Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení... 3 2.1 Zdůvodnění výběru staveniště...

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky

Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Stavebník: Město Dubí Ruská 264 417 01 Dubí Rekonstrukce chodníku v ul. Dlouhá od ul. Sportovní k ZŠ Dubí Běhánky Jednostupňový projekt A. TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo: 13/2014 Datum: Únor 2014 Ing.

Více

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3

Položkový rozpočet. 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : 11/2011 HPC 3 a IP 3 a VPC 1 v k.ú. Kozly u Lipové Hlavní polní cesta HPC 3 a IP 3 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Díl: 1 Zemní práce 1 112 10-0001.RAA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO161 ÚPRAVA HŘIŠŤ A MOBILIÁŘ DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo nám. č. 5/5, 702 00 Ostrava Str. 1 / 11 PDPS 120015 Revitalizace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Soběslav odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 55/I, 392 17 Soběslav tel. č.: 381 508 111, fax: 381 508 109 e-mail: kubes@musobeslav.cz, http://www.musobeslav.cz Město Veselí

Více

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101

Stavební úpravy MK ulic Luční a Příčná, Ždírec nad Doubravou C.1-01 Technická zpráva SO 101 1 OBSAH 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU... 3 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 INVESTOR... 3 INVESTOR... 3 1.3 ZPRACOVATEL DOKUMENTACE... 3 1.4 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS... 4 1.4.a Současný stav... 4 1.4.b Navržený

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily KSO: 833 26 CC-CZ: 21524 Místo: Semily Datum: 18.11.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vedoucí zakázky. Technická kontrola. Parkoviště za kavárnou, ul. Sídliště - Rotava DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE DOPRAVNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038

TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ. Mohelnice, nám. Kosmonautů. U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice IČ 00303038 TECHNICKÁ ZPRÁVA PARKOVIŠTĚ, MOHELNICE, NÁM. KOSMONAUTŮ 1. Identifikační údaje stavby a investora : Název akce : Místo : Parkoviště, Mohelnice, nám. Kosmonautů Mohelnice Katastrální území : Mohelnice parc.

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE PŘÍPOJEK SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK

ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK ČÁST A01 PRŮVODNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt pro ohlášení stavby OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI CHLUMEK 11.7.2011 1 z 13 Dle Vyhl. 146/2008 Sb. o Rozsahu a obsahu projektové dokumentace

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ... 3 3 VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI... 3 4 VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM

Více

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016 BEC 582 401 462, 724 374 521 27. dubna 2016 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E odbor dopravy Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Masarykovo nám. 28, 798 52 Konice Č.j.: KON 3607/2016 Vyřizuje: Ing. Roman Bečvář Konice Sp.zn.: DOP 74/2016

Více

PREFABRIKOVANÉ DOPLŇKOVÉ PRVKY. Řešení do detailu

PREFABRIKOVANÉ DOPLŇKOVÉ PRVKY. Řešení do detailu PREFABRIKOVANÉ DOPLŇKOVÉ PRVKY Řešení do detailu ATYPICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ PREFABRIKÁTY - Po konzultaci a dohodě lze vyrábět libovolné konstrukční prefabrikované prvky jako například PROPUSTKY, MOSTKY, LÁVKY,

Více

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Tabulky 5.1 Trubní vedení STL 5.2 Plynovodní přípojky z trub PE délky 10 m 5.3 Plynovodní přípojky z trub PE délky 5 m 5.4 Příplatek za trasu ve vozovce 5.5 Trubní vedení STL (20 Plynovody

Více

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné

OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OPRAVA VNĚJŠÍCH PLOCH Mateřská škola A. Dvořáka čp. 744, Hostinné SO 01 ZPEVNĚNÉ PLOCHY TERÉNNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA Seznam příloh

Více

K ceníku poskytovaných služeb

K ceníku poskytovaných služeb K ceníku poskytovaných služeb SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ Osazení nového sloupku pro instalaci DZ v zeleni ( případně rozebíratelné dlažbě) přepravu na pracoviště výkop pro patku doprava betonu včetně ceny

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ. a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Smetanova Lhota - chodník b) Objednatel projektové dokumentace Obec Smetanova Lhota Smetanova Lhota 85 398 04 Smetanova Lhota IČO: 00250121 DIČ:

Více

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00

Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 H HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce a izolace spodní stavby základů 0,00 ROZPOČET Stavba: Objekt: Část: JKSO: Oprava fasády domu č.p. 431, Třída 5. května Pečky č.p. 431, Třída 5. května Pečky Objednatel: Město Pečky Zhotovitel: dle výběrového řízení Datum: 23.7. 2015 Množství

Více

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba:

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje objektu. 2. Zdůvodnění studie. a) Stavba: 1. Identifikační údaje objektu a) Stavba: Název : Průvodní zpráva Zakázkové číslo : ZESA spol. s r.o. 12-13 Místo : Kat. území : Druh stavby : Technická studie II. etapy dopravního řešení třeboňského úseku

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 11010 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby 11020 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH PLOCH M2 0 Kč zahrnuje odstranění všech překážek pro

Více

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY

TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY TÝNEC NAD SÁZAVOU STEZKA PRO CYKLISTY datum vydání: změnový list č.: profese: 2014-08-28 ZADÁVACÍ LIST 1 DOPRAVNÍ název změny: strana č.: počet stran: Změna dimenze dešťové kanalizace na DN 300v úseku

Více

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75

NABÍDKOVÝ ROZPOČET. Cena - celkem: 767 861,45 DPH: 153 572,29 Cena s daní: 921 433,75 Firma: ZNAKON, a.s. NABÍDKOVÝ ROZPOČET HTM/XLS Stavba: 896-10-000 - Opravy komunikací - obec Hájek Objednatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: 767 861,45 Cena - celkem: 767 861,45 DPH:

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva 1 A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Akce Místo stavby Okres Investor : Celková oprava Lesní cesty Chyňavská - Zelená bouda : Chyňava : Beroun : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Hořovice,

Více

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C.

V Ý K A Z V Ý M Ě R. Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice. položky. Pořadové. Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Pořadové položky Zkrácený popis M.j. Množství J.C. Celkem Poznámka akce: Oprava vnějšího schodiště č.p. 341, Praha 7 - Holešovice Letenské sady investor: Městská část Praha 7 Nábř. kpt. Jaroše 1000 Praha

Více

1. Úvod. 2. Technické řešení

1. Úvod. 2. Technické řešení 1. Úvod Tento objekt projektové dokumentace řeší odvodnění zpevněných a nezpevněných ploch komunikací v rámci projektu výstavby chodníků v Palkovicích. Upozorňuji na skutečnost, že se v trase navržených

Více

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing.

ZTV průmyslové zóny Padělky. AQUA PROCON s.r.o, Projektová a inženýrská společnost TECHNICKÁ ZPRÁVA C.3.1 0 SO 0205 - VODOVOD. Ing. Revize Datum revize Schválil Vedoucí projektu Ing. Jan Polášek Podpisy: Zástupce vedoucího projektu Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval Investor Objednatel Ing. Petra Uhlárová Akce Zakázkové číslo

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Přístřešek v areálu fotbalového hřiště,vinoř. Místo: Vinoř p.č. 572/1 Datum: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednavatel: MČ Praha-Vinoř,Bohdanečská 97,Praha 19 Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená 15,00%

Více

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, III. ETAPA B2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY Objednatel: MĚSTO ČESKÝ TĚŠÍN, NÁMĚSTÍ ČSA 1/1, 737 01,ČESKÝ TĚŠÍN Zhotovitel: ATRIS s.r.o Místo podnikání:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing.

TECHNICKÁ ZPRÁVA 7891-23 BPO 6-84600. Ostrov, 10. etapa. 13 Stupeň projektu PSP 28.07.2014 PODPIS JMÉNO DATUM INDEX. Košan. Košan Jan Ing. INDEX ZMĚNA ÚPRAVA POČTU BET. PATEK SUŠÁKŮ (str. 9) DATUM 7.10.2014 JMÉNO Košan PODPIS Vedoucí projektant Košan Jan Ing. Vedoucí zakázky Košan Jan Ing. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržby most, most ev.. M6 p es potok Trnávka u p. Mikulkové A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA A) IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE STAVBY Název akce : Zpracování zjednodušené PD pro stavební údržbu most Most ev.. M6 u p. Mikulkové íslo komunikace : MK 16c P emos ovaná p ekážka : vodní tok Trnávka

Více

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 647 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 116046 v Hradci Králové

Více

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje

C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje C.2. Technická zpráva C.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1 Označení stavby Název : Místo stavby : Valtice Katastrální území : Valtice Kraj : Jihomoravský Druh: : novostavba Stupeň dokumentace

Více

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města.

2.2. Situování navržené stavby Navržená stavba se nachází v katastrálním území Havlíčkův Brod, v centru města. Revitalizace středu města Havlíčkův Brod Havlíčkovo náměstí, ul.dolní F2. SO04 - Kanalizace splašková 1. PŘEDMĚT PROJEKTU Předkládaná dokumentace je součástí uceleného celku, jež bude sloužit pro realizaci

Více

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA

ÁST C DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS-C-001 : TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce : Stavební úpravy chodník ul. Sklená ská, Bílovec Fáze : Dokumentace pro provád ní stavby (DPS) Vypracoval : Ing. Martin Grygar Kontroloval (schválil) : Ing. Miroslav

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

F. 1 Technická zpráva

F. 1 Technická zpráva PD - Splašková kanalizace Rohatce F. Technická zpráva F. Technická zpráva Obsah : A. Základní údaje stavby B. Splašková kanalizace - popis jednotlivých stok - stoka A, B, BA, C, D, Kanalizační výtlak I

Více

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB

Zajištění stavební jámy. akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB Zajištění stavební jámy akreditovaný program 36-41-N/05 PŘÍPRAVA A REALIZACE STAVEB 1. Svahovaný výkop Výhody: - Volný vnitřní prostor, který umožňuje maximální využití mechanizace, při hloubení a přesunu

Více

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3

OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 2 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO NÁVRH VARIANT 2 3 URČENÍ STUDIE 3 4 NÁVRHY ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI 3 4.1 AD 1) OPATŘENÍ KE ZKLIDNĚNÍ VJEZDU DO OBCE ULICE ROZTOCKÁ... 3 4.1.1 Popis

Více

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby

Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Cenová nabídka - položkový rozpočet objektu nebo provozního souboru stavby Stavba : Objekt : 2931 Obnova a rozvoj obce Žlunice. Rozpočet: 2931/05 05 Víceúčelové sportovní hřiště Víceúčelové sportovní hřiště

Více

Oprava chodníků 2016"

Oprava chodníků 2016 MĚSTYS HOLANY Holany 43, 470 02 Česká Lípa 2, tel, i fax. 487 877 524, e-mail:obec.holany@iol.cz Č.j. ÚMH/chod-66+114/2016 Holany 29. dubna 2016 věc: Poptávka na opravu chodníků Městys Holany, IČO 00 260

Více

Most LAZ 03 HLAVNÍ PROHLÍDKA

Most LAZ 03 HLAVNÍ PROHLÍDKA Most LAZ 03 Obec Láz, most přes potok Litavka HLAVNÍ PROHLÍDKA Strana 1 z 13 Objekt: Most ev. č. LAZ 03 (Obec Láz, most přes potok Litavka) Okres: Příbram Prohlídku provedla firma: Valbek s.r.o. Prohlídku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace SO 02_1 _A4.pdf Datum: říjen 2012 Projekt Paré MEDLOV - KANALIZACE A ČOV Část SO/PS Měřítko SO 2 Výtlaky Stupeň ZD Příloha Číslo přílohy Revize TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02-1 0 Obsah: 1.

Více

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV

JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV OBEC JINDŘICHOV Jindřichov 19, 753 01 Hranice JINDŘICHOV KANALIZACE A ČOV DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A.2.1 POPISY PRACI- KANALIZACE Dokumentace je vypracována podle vyhlášky 230/2012 Sb. kterou

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II.

Zadávací podklady. Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. Zadávací podklady Dodávka stavby: Opravy městských objektů v Semilech v r. 2011 - II. 1. Zadavatel Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily, IČO 00276111, DIČ: CZ00276111 zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA

ÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Děčín Arch.č. : 1478-1/13 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Děčín, únor 2014 Vypracoval: J.

Více

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015

edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 OTÁZKY K PROFILOVÉ ÁSTI STNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY edm t: DOPRAVNÍ STAVBY 2014/2015 1. Základní pojmy v silni ním stavitelství. Silni ní zákon (kategorie pozemních komunikací dle sil. zákona, vlastnictví pozemních

Více

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010

VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr. Zpracováno v období: březen 2010 Zakázka č.: 2010-01981-Zr VÝKAZ VÝMĚR SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant: Ing. Luboš

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É

T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É T E C H N I C K É S L U Ž B Y H R A D E C K R Á L O V É Vyřizuje: Schejbalová Tel.: 495 402 647 Fax: 495 402 655 e-mail: schejbalova@tshk.cz IČ: 64809447 DIČ: CZ64809447 Naše značka: 115041 v Hradci Králové

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE

ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE ZADÁVACÍ PODMÍNKY na realizaci zakázky P íloha.1 1. ZADAVATEL ZAKÁZKY OPRAVY CHODNÍK VE STUDÉNCE m sto Studénka na adrese: nám. Republiky 762, 742 13 Studénka zastoupené: Lubomírem Šobichem I : 00298441

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD C. TECHNICKÁ

Více

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7

5.2.2. kopaná studna, armaturní šachta...5 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ PLOCHY KLUZIŠTĚ A SPRCH...7 5.3.1. VYPOUŠTĚNÍ BROUZDALIŠTĚ...7 OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. ÚVOD... 3 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY... 3 4.1. potřeba vody... 3 4.2. dešťové vody... 4 5. zásobování vodou, odkanalizování... 4 5.1. Zásobování

Více

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP

SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP SEZNAM PŘÍLOH: 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 02 KANALIZACE - PŮDORYS KANALIZACE V ZEMI 03 KANALIZACE - PŮDORYS 1 NP 04 KANALIZACE - PŮDORYS 2 NP 05 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PODÉLNÉ PROFILY, ROZVINUTÉ ŘEZY 06 DEŠŤOVÁ

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015

TECHNICKÁ ZPRÁVA C1.1. Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE. TECHNICKÁ ZPRÁVA č.zak.7/15, datum 11/2015 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky SO 100 KOMUNIKACE C1.1 Příloha č. Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah

Více

MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing. Dana Zapletalová 572525551. Stavební povolení

MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing. Dana Zapletalová 572525551. Stavební povolení MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního ú řadu a životního prost ředí Masarykovo nám ěstí 19, 686 70 Uherské Hradišt ě, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/42170/2015/Zap 7792/2015 Ing.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. Regenerace panelového sídliště Dubina lokalita 5A(5A-K1, 5A-03, 5A-04) strana 1/7 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 Příprava území Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Průvodní a technická zpráva

Průvodní a technická zpráva Průvodní a technická zpráva K PROJEKTU STAVBY Rekonstrukce přípojky jednotné kanalizace objektu Kina OKO v Šumperku p.č.st.1246, k.ú. Šumperk A/ PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) identifikace stavby NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce

Více

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný

Správa a údržba silnic PK. Správa a údržba silnic PK. Ing. Petr Novotný 1/6 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Oprava silnice III/34019 Chrudim - Stolany Místo stavby: Chrudim Stolany Kraj Pardubický Příslušný stavební úřad Pozemky stavby INVESTOR

Více

Dodatečná informace č. 2

Dodatečná informace č. 2 Dodatečná informace č. 2 Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Revize datum Popis změny Vypracoval Kontroloval 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Investor Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Přílucká 213 760 01 Zlín Koordinace stavby a profesí Koordinace stavby a technologie

Více

Dodatečná informace č. 8

Dodatečná informace č. 8 Statutární město Přerov Magistrát města Přerova Odbor vnitřní správy Úsek veřejných zakázek Bratrská 34 750 11 Přerov 2 pracoviště: Bratrská 34 tel.: +420 581 268 111 ústředna fax: +420 581 268 603 www.prerov.eu

Více

D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95

D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95 Akce : DOMOVNÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY-NEVEŘEJNÁ ČÁST OBEC MALŠOVICE I.ETAPA (2.část) Investor : Obec Malšovice Malšovice č.p.16, 405 02 Arch.č. : 1478-1/13 D.5 - TECHNICKÁ ZPRÁVA - přípojka pro č.p.95 Děčín,

Více

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA OBEC NEZBAVĚTICE PASPORT DEŠŤOVÉ KANALIZACE 01 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Titulní list Název stavby: Pasport dešťové kanalizace Místo stavby: obec Nezbavětice Kraj: Plzeňský Okres: Plzeň - jih Charakter stavby:

Více

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902

Název: Obec Lipoltice, Lipoltice 2, 533 64 zastoupený: Ing.Liborem Černým, starostou obce IČO : 273902 A. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje 1.1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Kraj: Oprava chodníku Lipoltice III hospoda kat.území : Lipoltice Pardubický Okres: Pardubice

Více

Množství celkem. Cena jednotková

Množství celkem. Cena jednotková SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: SO11 Tramvajová trať Objednatel: Část: Zhotovitel: JKSO: 824 85 Datum: 17.12.2013 P.Č. Kód položky Popis MJ 1 Zemní práce 0 1 113100001 Odstranění krytu okolo tramvajových

Více

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B.

Akce : Stavební úpravy MŠ Břetislavova, Břeclav změna č.1 Z.č. : 2012.26 Stupeň : Dokumentace ke stavebnímu povolení B. Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : náměstí T.G.Masaryka 3, 690 81 Břeclav Telefon : 519 311 111 zpracovatel

Více

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem

1. Identifikační údaje. 2. Údaje o umístění stavby. a) označení stavby Název : Popice zpevněné plochy za kostelem : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva. Identifikační údaje a) označení stavby Název b) stavebník Jméno / název : Obec Popice Adresa : Hlavní 62, 69 27 Popice Telefon : 725 293 c) projektant Odpovědný

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A A.1.1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Regenerace hřiště ul.nová v Mohelnici Místo stavby: Mohelnice Kraj : Olomoucký Stupeň : pro výběrové řízení Druh stavby:

Více

CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT

CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT CENOVÉ PODMÍNKY 2015/ I. CENÍK 800-773 PODLAHY TERACOVÉ A PODLAHY ZE SYNTETICKÝCH HMOT I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky pro ocenění podlah syntetických na stavebních

Více

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva

Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. F.1.1.01 Technická zpráva Mateřská škola Dukelská DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ F.1.1.01 Technická zpráva Technická zpráva, Mateřská škola Dukelská 1 OBSAH: AGE project, s.r.o. a) Účel objektu... 3 b) Zásady architektonického,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------

TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Požární bezpečnost staveb projekční, dodavatelská a inženýrská činnost TECHNICKÁ ZPRÁVA ------------------------------------------------------ Stavba : Rekonstrukce osvětlovací soustavy hlavní plochy v

Více

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008

Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel : Datum : 11.2008 ROZPOČET Stavba : Revitalizace Muzeum Žirovnice spolkového revitalizace domu zámeckého ve Slavonicích pivovaru p.p.č.185/1 JKSO : Objekt : Kanalizace a vodovod EČO : Objednavatel : Zpracoval : Zhotovitel

Více

Nástupiště TISCHER a SUDOP

Nástupiště TISCHER a SUDOP MONTÁŢNÍ NÁVOD pro dodávky a montáž stavebních dílců, vyráběných společností ŽPSV a.s. zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B. 744, den zápisu 29. 4. 1992. Nástupiště

Více

CENÍK 828-1 VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY

CENÍK 828-1 VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY CENOVÉ PODMÍNKY 2016/ I. CENÍK 828-1 VEDENÍ ELEKTRICKÁ KABELOVODY I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU 1. ČLENĚNÍ A PLATNOST CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje velkoobchodní položky stavebních prací (dále jen

Více

Rekonstrukce pojízdné vrstvy ulice Větrné, p.p.č. 1691. Město Hrádek nad Nisou

Rekonstrukce pojízdné vrstvy ulice Větrné, p.p.č. 1691. Město Hrádek nad Nisou A. Průvodní zpráva A.1. Identifikační údaje Název stavby: Rekonstrukce pojízdné vrstvy ulice Větrné, p.p.č. 1691 Místo stavby: Dokumentace: Katastrální území: Hrádek nad Nisou DSP + DPS Hrádek nad Nisou

Více

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s.

ŘEDITEL Dopravoprojektu Brno a.s. ČÍSLO SOUPRAVY: REVIZE Č. DATUM ZMĚNA ČÍSLO OBJEKTU: AUTORIZACE: Výškový systém: Bpv Souřadnicový systém: S-JTSK OBJEDNATEL MĚSTO CHRUDIM RESSELOVO NÁMĚSTÍ 77 537 16 CHRUDIM HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ODPOVĚDNÝ

Více