K L J O. ± = 206,50 m.n.m.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m."

Transkript

1 I K L H M G J O N ± = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 1-A TECHNICKÁ ZPRÁVA

2

3 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :1 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY část vytápění / chlazení TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: prosinec / 2013 Vypracoval: Ing. Jiří Beran Zodp. projektant: Ing. Ondřej Hlaváček

4 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :2 Obsah 1 Úvod 3 2 Popis objektu 4 3 Klimatické podmínky 4 4 Vnitřní výpočtové údaje 4 5 Tepelné ZTRÁTY / ZISKY 5 6 Zdroj tepla a otopná soustava 5 7 Úprava vody a doplňování 6 8 Koncové prvky otopné soustavy 6 9 Potrubí a armatury 7 10 Izolace a nátěry 7 11 Bezpečnost a hygiena 8 12 Proplach a provozní zkoušky 8 13 Opatření vlivu stavby na životní prostředí 8 14 Energetické nároky 8 15 Prostupy požárně dělícími konstrukcemi 8 16 Požadavky na navazující profese Stavba Silnoproud Zdravotechnika MaR 9 17 Závěr 9 Tabulka rozdělovačů Tabulka zařízení Seznam příloh PD: Příloha č.1 Technická zpráva DPS 01 VCH 1 - A Příloha č.2 Půdorys 1.PP Objekt G DPS 01 VCH A Příloha č.3 Půdorys 1.PP Objekt J DPS 01 VCH 102 A Příloha č.4 Půdorys 1.PP Objekt O DPS 01 VCH 103 A Příloha č.5 Půdorys 1.NP Objekt G DPS 01 VCH 104 A Příloha č.6 Půdorys 1.NP Objekt H DPS 01 VCH 105 A Příloha č.7 Půdorys 1.NP Objekt I DPS 01 VCH 106 A Příloha č.8 Půdorys 1.NP Objekt J,O DPS 01 VCH 107 A Příloha č.9 Půdorys 2.NP Objekt G,H,I,J DPS 01 VCH 108 A Příloha č.10 Půdorys 3.NP Objekt G,H,I,J DPS 01 VCH 109 A Příloha č.11 Půdorys 4.NP Objekt G,H,I,J DPS 01 VCH 110 A Příloha č.12 Půdorys střechy Objekt G,H,I DPS 01 VCH 111 A Příloha č.13 Schéma otopné soustavy - objekt G,H,I DPS 01 VCH 112 A Příloha č.14 Výkaz výměr DPS 01 VCH 201 A

5 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :3 1 ÚVOD Tento projekt pro provedení stavby řeší zásobování teplem pro jednotlivé objekty areálu "DOB CENTRUM" Dobřichovice I.etapa. Jednotlivé budovy budou sloužit jako bytové domy, komerční prostory, technické a sociální zázemí. Areál je sice dle funkčního využití dělen na samostatné funkční celky, ale zdrojem tepla pro I.etapu bude plynová kotelna v objektu H. Ta je samostatným funkčním celkem a řešena samostatnou částí PD. Chlazení se předpokládá pouze v podkrovních bytech. Navržen je dle velikosti chladivový systém s přímým výparem chladiva (split, multi-split). Pro zhotovení projektu bylo použito následujících podkladů: a) platné zákony a vyhlášky ČR b) projekt stavební části c) konzultace se zadavatelem projektu d) platný projekt ZDSP e) požadavky investora f) výstupy z pravidelných TER g) požadavky jednotlivých specialistů Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Vyhláška vlády č. 193/2007- Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu Vyhláška vlády č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění 262/2002 Sb., 151/2002 Sb., 278/2003 Sb., 356/2003 Sb., 670/2004 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 296/2007 Sb., 124/2008 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Zákon č. 406/2000 Sb., ve znění 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb. o hospodaření energií ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu ČSN Výpočet tepelné zátěže ČSN Šatny, umývárny a záchody ČSN EN Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních tepelných soustav ČSN Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž a další zákonná ustanovení platná pro tento typ objektů. Obecně lze konstatovat, že je nutno v rámci profese vytápění zajistit kromě požadavků z výše uvedených bodů následující funkce: zajistit tepelnou pohodu a distribuci tepla v místnostech s požadavkem na vytápění provozní systém optimalizovat z hlediska investičních a provozních nákladů zajistit spolehlivě fungující systémy

6 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :4 2 POPIS OBJEKTU DOB CENTRUM bude sloužit jako multifunkční areál, kde se nacházejí budovy různého využití. Bližší popis jednotlivých objektů viz architektonicko-stavební řešení. V první etapě jsou předmětem projektu následující objekty. Objekt G Bytový dům, společné a komerční prostory, technické místnosti, sklípky a garáže. Objekt H Bytový dům, společné a komerční prostory, vč. kotelny která je řešena samostatnou částí PD. Objekt I Bytový dům, společné a komerční prostory, technické zázemí pro areál. Objekt J Komerční prostor, technické místnosti, řešen jako open-space pro budoucího nájemce. Objekt O Obchod/vinotéka, sociální zázemí. 3 KLIMATICKÉ PODMÍNKY Podle ČSN EN Výpočet tepelného výkonu, leží areál v oblasti venkovní výpočtové teploty t e = -12 C, bez intenzivních větrů. Základní údaje: - venkovní výpočtová teplota -12 C - roční průměrná teplota +5,1 C - průměrná teplota v topném období +4,4 C - střední denní venkovní teplota pro začátek a konec otopného období +13 C - počet dnů otopného období VNITŘNÍ VÝPOČTOVÉ ÚDAJE Dle ČSN Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin byly vnitřní výpočtové teploty vytápěných místností stanoveny následovně: pobytové prostory: zima vnitřní teplota vzduchu ti = 20 C léto vnitřní teplota vzduchu ti = - / 26 C* *) pokud je místnost chlazena koupelny: zima vnitřní teplota vzduchu ti = 24 C pronajímatelné a komerční prostory: zima vnitřní teplota vzduchu ti = 20 C léto vnitřní teplota vzduchu ti = - / 26 C* *) pokud je místnost chlazena sociální zázemí: zima vnitřní teplota vzduchu ti = C technické místnosti, sklady a vytápěná schodiště : zima vnitřní teplota vzduchu ti = C garáž, kolárny a sklípky: zima vnitřní teplota vzduchu negarantováno

7 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :5 5 TEPELNÉ ZTRÁTY / ZISKY ZTRÁTY: Tepelné ztráty byly vypočteny dle ČSN EN Výpočet tepelného výkonu, pro klimatické hodnoty viz kapitola 3. Tepelné ztráty jednotlivých místností viz příloha TZ - Výpočet tepelných ztrát a zisků. Celková tepelná ztráta objektu G,H, I: 240,0 kw Celková tepelná ztráta objektu J: 84,5 kw Celková tepelná ztráta objektu O: 6,5 kw ZISKY: Tepelné zisky (dle ČSN ) řeší pouze určité části objektů a jejich výpočet je uveden v příloze TZ - Výpočet tepelných ztrát a zisků. 6 ZDROJ TEPLA A OTOPNÁ SOUSTAVA zdroj Zdrojem tepla je společná plynová kotelna (G, H, I a J) v místnosti H1.T.03; kotelna je řešena samostatnou částí PD. Pro I.etapu bude v kotelně instalován plynový kotel o výkonu 500 kw. Výkon kotelny je dostačující pro všechny napojené objekty. Otopná soustava objektů začíná na hranici kotelny uzavírací armaturou. V kotelně je pro každý objekt počítáno se samostatnou topnou větví (G,H,I,J) a topnou větví pro nájemní (komerční) jednotky objektů G,H vč. příslušných vzduchotechnických ohřívačů. V I.etapě je tedy připraveno k dopojení na rozdělovač 5 topných větví. Každá z větví bude ekvitermě regulována, výpočtový teplotní spád pro otopnou soustavu je 70 / 55 C. objekt H, I vytápění Větve vytápění napojují trasou pod stropem 1.NP přímo jednotlivé nájemní jednotky a hlavní stoupačku do ostatních pater. Každá přípojka nájemní jednotky nebo odbočka z patrového rozdělovače bude osazena vyvažovací a uzavírací armaturou. Zároveň je na přípojce bytu vždy osazen zónový regulační ventil s pohonem (230 V). Ventil vč. pohonu je dodávkou UT. Slouží pro regulaci týdenním termostatem umístěným v ref. místnosti bytu. Termostat vč. prokabelování je dodávkou MaR. Všechny pobytové místnosti v H, I vytápěny registry v parapetech pod okny a francouzskými dveřmi na balkóny v kombinaci s deskovými OT; v koupelnách použity teplovodní žebříky v kombinaci s elektrickým podlahovým vytápěním. V referenční místnosti bytu bude umístěn termostat a na přívodu do bytové jednotky bude zónový ventil s pohonem pro individuelní regulaci bytů, v ostatních místnostech budou termostatické hlavice; chlazení samostatné multisplit jednotky pro byty v nejvyšším patře 4.NP (pozice na ohrádkách na střeše); objekt G vytápění Větve vytápění napojujeme objekt G trasou instalačním kanálem do 1.PP (garáže). Z garáže jsou napojeny jednotlivé nájemní jednotky a stoupačky. Každá přípojka nájemní jednotky nebo odbočka z patrového rozdělovače bude osazena vyvažovací a uzavírací armaturou. Zároveň je na přípojce bytu vždy osazen zónový regulační ventil s pohonem (230 V). Ventil vč. pohonu je dodávkou UT. Slouží pro regulaci týdenním termostatem umístěným v ref. místnosti bytu. Termostat vč. prokabelování je dodávkou MaR. Všechny pobytové místnosti v H, I vytápěny registry v parapetech pod okny a francouzskými dveřmi na balkóny v kombinaci s deskovými OT; v koupelnách použity teplovodní žebříky v kombinaci s elektrickým podlahovým vytápěním. V referenční místnosti bytu bude umístěn termostat a na přívodu do bytové jednotky bude zónový ventil s pohonem pro individuelní regulaci bytů, v ostatních místnostech budou termostatické hlavice;

8 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :6 chlazení samostatné multisplit jednotky pro byty v nejvyšším patře 4.NP (pozice na ohrádkách na střeše); nájemní jednotky - objekt H,G vytápění Větve vytápění napojujeme nájemní jednotky trasou instalačním kanálem do 1.PP (garáže) nebo přímo podhledem v objektu H. Z garáže jsou napojeny jednotlivé nájemní jednotky. Každá přípojka nájemní jednotky bude osazena vyvažovací a uzavírací armaturou. Pobytové místnosti v nájemních jednotkách vytápěny registry v parapetech pod okny a francouzskými dveřmi, PDL konvektory v kombinaci s deskovými OT. Část tepelných ztrát pro větrání je kryta VZT jednotkami s dohřevem. Na OT budou osazeny termostatické hlavice; chlazení není požadováno; objekt J vytápění pro objekt bude v I.etapě připravena topná větev (trasa DN65 instalačním kanálem až do objektu J), která bude zakončena v garáži na hranici objektu J. V další etapě bude dopojeno do rozdělovací stanice dle budoucích dispozic. Na společném schodišti bude realizována nezbytná příprava pro napojení těles, aby se v další etapě napojilo OT a nemusely se na schodišti provádět stavební úpravy. Tělesa se osadí až vrámci finalizace objektu J v další etapě. objekt O vytápění elektrické PDL vytápění + přímotopná tělesa v zázemí; chlazení na přání investora použita konvenční chladicí split jednotka s minimální vnitřní teplotou 18 C; umístění na štítové zdi objektu O; ELE: viz příloha Tabulka zařízení; 7 ÚPRAVA VODY A DOPLŇOVÁNÍ Pro plnění systému a jeho doplňování je uvažována voda z vodovodního řadu doplňovaná pomocí doplňovacího automatu. Doplňovací voda bude dle rozboru v místě instalace upravena inhibitory koroze v úpravně (dle parametrů výrobce kotlů a zařízení), aby byla zajištěna dlouhá životnost a spolehlivost OS. V kotelně je uvažováno s automatickým expanzním, odplyňovacím a doplňovacím automatem. dle rozboru v místě instalace upravena inhibitory koroze (dle parametrů výrobce kotlů a zařízení), aby byla zajištěna dlouhá životnost a spolehlivost OS. Vše součástí PD kotelny. 8 KONCOVÉ PRVKY OTOPNÉ SOUSTAVY Napojení ohřívačů VZT jednotek Pro VZT bude rozváděna voda o výpočtovém viz schéma. U každé VZT jednotky bude umístěna regulační souprava s oběhovým čerpadlem a regulačním ventilem s pohonem (dod. VZT) pro kvalitativní regulaci otopné vody v závislosti na teplotě výstupního vzduchu. Regulace dodávka VZT. Desková nebo trubková otopná tělesa a konvektory Pro otopná tělesa bude rozváděna otopná voda dle výpočtového spádu (viz výkresy). Každé otopné těleso bude na přívodu opatřeno přímým termostatickým ventilem a na zpátečce uzavíracím šroubením s možností regulace. Všechna otopná tělesa budou vybavena termostatickou hlavicí s výjimkou OT v místnostech kde je umístěn bytový termostat. Podlahové vytápění

9 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :7 V koupelnách bytů a pokojů (a prodejně objektu O) je navrženo elektrické podlahové vytápění. ELE vytápění je komplet dodávkou profese elektro. Výkon jednotlivých zařízení bude individuelně regulován podle vnitřní teploty. Napojení bytů Jednotlivé byty v nadzemních podlažích budou napojeny z patrových rozvaděčů (na rozvaděčích zajištěno hydraulické vyvážení a regulace pomocí zónového ventilu. Větev každého bytu zaregulována a stoupačky opatřeny regulátorem tlakové diference. Měření bude realizováno poměrovým systémem TRASCO bez požadavku na UT. Chladicí jednotky přímé chlazení Pro chlazení podkrovních bytů budou použity jednotky s přímým výparem chladiva propojené s venkovními split a multi-split jednotkami. Každý byt má svoji vlastní venkovní jednotku umístěnou v ohrádce na střeše. Propojení k vnitřním nástěnným jednotkám je realizováno chladivovým potrubím vč. komunikačního kabelu. Regulace nástěnnými nebo IR dálkovými ovladači. ZTI: Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek. 9 POTRUBÍ A ARMATURY Hlavní potrubní rozvody v objektu budou z potrubí ocelového. Rozvody do 2 budou z ocelových trubek bezešvých a od DN 65 z ocelových trubek hladkých bezešvých. Jednotlivé rozvody budou podle potřeby vedeny v podhledu, podlaze (instalačním kanále) nebo ve stěně. Pro bytové rozvody a rozvody k jednotlivým koncovým spotřebičům bude použito plastové vícevrstvé potrubí s kyslíkovou bariérou (např. Uponor MLCP). Na nejvyšších místech bude provedeno odvzdušnění, na nejnižších vypouštění. Odvzdušnění bude provedeno pomocí automatických odvzdušňovacích ventilů. Závěsný systém potrubí umožní kluzné uložení potrubí a to i při průchodu stavební konstrukcí. Dilatace ocelového potrubí se zachytí přirozenými ohyby, případně osovými kompenzátory s pevnými body. Při průchodu potrubí ÚT stavební konstrukcí bude potrubí vedeno v ocelové chráničce, která umožňuje volný pohyb potrubí. V případě, že potrubí prochází požárním předělem, bude tento prostup protipožárně utěsněn dle požadavku požární zprávy. Na potrubí budou instalovány regulační ventily, aby bylo možné provést hydraulické zaregulování soustavy tepla. Výfuky pojistných ventilů budou svedeny k podlaze a opatřeny zákrytem. 10 IZOLACE A NÁTĚRY Tepelná síť, kterou prochází teplonosná látka, se vybaví tepelnou izolací z minerální vlny (lambda max. 0,040 W/mK) s Al. kašírovanou folií, případně z návlekových hadic. Tloušťky izolací budou odpovídat vyhlášce č. 193/2007- Sb: Přírubové armatury budou izolovány. Ocelové potrubí: DN Tloušťka izolace Plastové potrubí: Průměr 16x2 18x2 20x2,25 25x2,5 32x3 40x4 Tloušťka izolace Veškeré zařízení ÚT bude opatřeno ochrannými, izolované ocelové potrubí: základní nátěr eventuelně výstražnými nátěry:

10 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :8 Označení potrubí podle druhu protékající pracovní látky se provede pruhy a směr toku media se provede šipkami. Jednotlivé větve budou ve smyslu ČSN opatřeny orientačními štítky dle ČSN BEZPEČNOST A HYGIENA Zdroje tepla a ostatní zařízení ÚT mohou obsluhovat jen osoby, které k této činnosti mají oprávnění a jsou seznámeni s provozními předpisy veškerého zařízení. Všechny spotřebiče strojně technologické části budou napájeny ze samostatného rozvaděče a na únikových cestách, před vstupem do prostoru zdroje tepla vně i uvnitř, se osadí havarijní vypínací tlačítka pro vyřazení příslušného rozvaděče z provozu. Na příslušných místech a vstupních dveřích k jednotlivým provozům budou umístěny bezpečnostní tabulky s příslušnými symboly a nápisy (není obsahem ÚT). Hlučnost a vibrace v zařízení ÚT způsobují pouze oběhová čerpadla, která budou vůči potrubí a stavební konstrukci pružně uložena. Hlukové parametry chladicích jednotek jsou součástí akustické studie a jejím dodržení hygienických předpisů a norem. Některé jednotky budou z důvodu snížení hluku vybaveny režimem nočního útlumu. 12 PROPLACH A PROVOZNÍ ZKOUŠKY Před vyzkoušením a uvedením do provozu se systém dle ČSN propláchne, provede se zkouška těsnosti, dilatační, topná zkouška a celkové zaregulování otopného systému dle projektové dokumentace včetně protokolů. 13 OPATŘENÍ VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Zájem investora je vytvořit budovy s minimálním vlivem na životní prostředí, maximálně vyhovující požadavkům ekologie. Z hlediska techniky prostředí tj. vytápění je možno na životní prostředí uvažovat následující dopady, které budou působit vlivem umístění stavby v dané lokalitě stacionárně (tj. především hluk z venkovních chladících zařízení a oběhových čerpadel a ventilátoru). 14 ENERGETICKÉ NÁROKY Všechna výše uvedená zařízení mohou spolehlivě plnit svoji funkci jenom tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů potřebných energií v potřebné kvalitě a kvantitě, tj. Elektrická energie ze sítě 230 V, 400 V 50 Hz Plynová přípojka pro kotelnu 15 PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny dle příslušných norem a předpisů v koordinaci s požární částí dokumentace. Prostupy potrubí budou po ukončení montáže protipožárně utěsněny. Odolnost protipožárních ucpávek bude dle požární zprávy. Požární izolace musí být prováděna odbornou firmou s atestací pro dané práce podle technologie ověřené státní zkušebnou.

11 "DOB CENTRUM" DOBŘICHOVICE Strana :9 16 POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE Níže uvedené požadavky jsou pouze orientační a rámcově shrnující obecné nároky na navazující profese tak, aby navržená zařízení byla plně funkční Stavba V rámci stavebních profesí bude nutno zajistit následující práce : provedení veškerých prostupů pro trasy, tyto otvory budou o 50 mm symetricky větší na každou stranu než je jmenovitý rozměr potrubí provedení interiérových úprav zajištění přístupu k prvkům vyžadujícím pravidelný servis tak, aby byla možná údržba a zabráněno manipulaci cizích osob zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení zpětné dozdění prostupů po montáži zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení, ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy zařízení zajištění vertikálních šachet a kanálů pro rozvod médií 16.2 Silnoproud V rámci montáže silových rozvodů je nutno zajistit přívod elektrické energie k jednotlivým zařízením Zdravotechnika ZTI musí zajistit přívod vody a odkanalizování technických místností a kotelen. Dále musí zajistit odkanalizování všech chladicích jednotek a plynových kotlů. Dodávkou ZTI je napojení ohřívačů TV vč. cirkulace a termostatických směšovacích ventilů. Požadavky plyn: kotelna I.etapa (PK 500kW) 61,7 m3/h kotelna II.etapa (2x PK 500 kw) 123,4 m3/h altern. kotelna II.etapa (PK 500kW + KJ 110 kw) 84,8 m3/h 16.4 MaR Systém vytápění v objektech je autonomní bez požadavku na měření a regulaci s výjimkou instalace bytových termostatů a propojení s termopohonem. Ohřívače u VZT jednotek nájemců jsou regulovány autonomní regulací dodávkou VZT. Kotelna bude vybavena kompletním systémem MaR, který je součástí samostatné PD. 17 ZÁVĚR Tento projekt pro provedení stavby, část vytápění a chlazení zohledňuje veškeré závěry a technická řešení dle požadavků a na základě porad, které byly v průběhu zpracování akce. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci dodavatelskou (výrobní), kterou si dodavatel zpracuje dle vlastních potřeb na konkrétní dodaná zařízení tak, aby byla možná montáž zařízení. Ten, kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a v případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu či uvažovat s nákladnější variantou (zvláště při stanovení ceny). V případě využití projektu k jiným účelům, než pro provedení stavby, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

12 "DOB CENTRUM", DOBŘICHOVICE Tabulka rozdělovačů 1 TABULKA BYTOVÝCH ROZDĚLOVAČŮ A PŘÍPOJEK Zařízení Byty Výkon Průtok Přípojka KK VV ZV RTD Poznámka [č.] [č.] [kw] [kg/h] [DN] [DN] [DN] [DN] [typ/kpa] [-] Pata stoupačky G (T1) celkem 51,8 2971, STAD 40 - STAP40/20 G2.S.01 celkem 16,5 946, byt G2.1 3,3 189,5 18x2, byt G2.2 2,61 149,9 16x2, byt G2.3 1,82 104,5 16x2, byt G2.4 2,74 157,3 16x2, byt G ,5 25x2, G3.S.01 celkem 15,7 899, byt G.3.1 5,45 312,9 20x2, byt G.3.3 1,72 98,8 16x2, byt G.3.4 4,63 265,8 20x2, byt G.3.5 3,86 221,6 18x2, G4.S.01 celkem 19,6 1126, byt G.4.1 7,82 449,0 25x2, byt G.4.2 2,14 122,9 16x2, byt G.4.3 3,17 182,0 18x2, byt G.4.4 6,48 372,1 20x2, Pata stoupačky H (T2) celkem 49,3 2586, STAD 32 - STAP32/20 H2.S.01 celkem 14,7 842, byt H.2.1 3,83 219,9 18x2, byt H.2.2 3,31 190,0 18x2, byt H.2.3 3,02 173,4 16x2, byt H.2.4 4,51 258,9 20x2, STAP (10-40kPa) Komplet dodávka patrového rozdělovače vč. filtru, vypouštěcích a odvzdušňovacích armatur, montážního rámu, atd. STAP (10-40kPa) Komplet dodávka Dokumentace pro provedení stavby TechOrg s.r.o. 12/2013

13 "DOB CENTRUM", DOBŘICHOVICE H3.S.01 celkem 14,5 591, byt H.3.1 3,59 206,1 18x2, byt H.3.2 2,78 159,6 16x2, byt H.3.3 1,64 94,2 16x2, byt H.3.4 2,29 131,5 16x2, byt H.3.5 4,2 241,1 20x2, H4.S.01 celkem 20,1 1153, byt H.4.1 4,47 256,7 20x2, byt H.4.2 5,58 320,4 20x2, byt H.4.3 3,5 201,0 18x2, byt H.4.4 6,53 374,9 20x2, Pata stoupačky I (T3) celkem 50,6 2908, STAD 40 - STAP40/20 I2.S.01 celkem 15,1 869, byt I2.1 2,63 151,0 16x2, byt I2.2 5,11 293,4 20x2, byt I2.3 4,76 273,3 20x2, byt I2.4 2,63 151,0 16x2, I3.S.01 celkem , byt I3.1 3,04 174,5 18x2, byt I3.2 3,87 222,2 18x2, byt I3.3 5,16 296,3 20x2, byt I3.4 2,32 133,2 16x2, byt I3.5 1,65 94,7 16x2, I4.S.01 celkem 19,5 1118, byt I4.1 6,15 353,1 20x2, byt I4.2 4,45 255,5 20x2, byt I4.3 6,42 368,6 20x2, byt I4.4 2,45 140,7 16x2, Tabulka rozdělovačů 2 Komplet dodávka patrového rozdělovače vč. filtru, vypouštěcích a odvzdušňovacích armatur, montážního rámu, atd. STAP (10-40kPa) Komplet dodávka patrového rozdělovače vč. filtru, vypouštěcích a odvzdušňovacích armatur, montážního rámu, atd. Dokumentace pro provedení stavby TechOrg s.r.o. 12/2013

14 "DOB CENTRUM", DOBŘICHOVICE Tabulka rozdělovačů 3 byty G1 celkem 13,6 781, STAD 20 - STAP20/15 STAP (5-25kPa) byt G ,4 195,2 18x2, byt G ,4 195,2 18x2, byt G ,4 195,2 18x2, byt G ,4 195,2 18x2, byty G2 celkem 35,9 2059, STAD 32 - STAP32/20 STAP (10-40kPa) byt G.1.1 3,72 213,6 18x2, byt G.1.2 3,72 213,6 18x2, byt G.1.3 3,72 213,6 18x2, byt G.1.4 4,05 232,5 18x2, byt G.1.5 4,22 242,3 20x2, byt G.1.7 4,25 244,0 20x2, byt G.1.8 3,83 219,9 18x2, byt G.1.9 3,42 196,4 18x2, byt G ,67 210,7 18x2, schodiště G.1.S.23 0,63 36,2 16x2, schodiště G.1.S.01 0,63 36,2 16x2, byty H1 celkem 7,7 440, STAD 20 - STAP20/15 STAP (5-25kPa) byt H.1.1 3,84 220,5 18x2, byt H.1.2 2,87 164,8 16x2, schodiště H.1.S.01 0,95 54,5 16x2, Dokumentace pro provedení stavby TechOrg s.r.o. 12/2013

15 "DOB CENTRUM", DOBŘICHOVICE Tabulka rozdělovačů 4 byty H2 celkem 6,7 382, STAD 20 - STAP20/15 STAP (5-25kPa) byt H.1.3 1,72 98,8 16x2, byt H.1.4 1,74 99,9 16x2, schodiště ,19 183,2 18x2, byty I1 celkem 7 404, STAD 20 - STAP20/15 STAP (5-25kPa) byt I.1.2 2,02 116,0 16x2, byt I.1.3 2,16 124,0 16x2, schodiště I.1.S.28 1,67 95,9 16x2, schodiště I.1.S.01 1,19 68,3 16x2, přípojka P1 celkem 23,3 1339, STAD 25 - STAP25/25 STAP (10-60kPa) nájemní jednotka H.1.P.1 8,24 473,1 25x2, nájemní jednotka H.1.P.2 8,02 460,5 25x2, nájemní jednotka H.1.P.3 7,07 405,9 25x2, přípojka P2 celkem 32,3 1851, STAD 32 - STAP32/25 STAP (10-40kPa) nájemní jednotka G.1.S ,9 32x3, nájemní jednotka G.1.P.1 4,95 284,2 20x2, nájemní jednotka G.1.P.2 8,3 476,6 25x2, Dokumentace pro provedení stavby TechOrg s.r.o. 12/2013

16 Akce: DOB CENTRUM, DOBŘICHOVICE List1 1 HDO Komplex Dobřichovice Požadavky na profesy ELE TEPLO / CHLAD Objekt G,H,I zařízení ks příkon (jednoho zařízení) příkon celkem napění provozní náb. proud proud jištění umístění referenční výrobek hmotnost označení ve výkresu - - kw kw V/Hz A A A - - kg el. podlahové vytápění - 30x 140,9 0,14 19,7 230/ koupelny Venkovní chladící Multisplit jednotka 1 1,44 1,4 220/240 / střecha RAS M18 UAV-E - multi Vnitřní nástěnná chladící jednotka 2 0,04 (napojeno z venkovní jednotky) - - 0,2 - - RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 Venkovní chladící Split jednotka 1 0,75 0,8 230/50 3,67-6 střecha RAS-10N3AV2-E +RAS 10N3AV2-E SUZUMI Plus HP 33 2 Vnitřní nástěnná chladící jednotka 1 napojeno z venkovní jednotky RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 Venkovní chladící Multisplit jednotka 1 2,25 2,3 220/240 /50 9,38-16 střecha RAS 3M26 UAV-E - multi Vnitřní nástěnná chladící jednotka 3 0,04 (napojeno z venkovní jednotky) - - 0,2 - - RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 Venkovní chladící Multisplit jednotka 1 2,25 2,3 220/240 /50 9,38-16 střecha RAS 3M26 UAV-E - multi Vnitřní nástěnná chladící jednotka 3 0,04 (napojeno z venkovní jednotky) - - 0,2 - - RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 Venkovní chladící Multisplit jednotka 1 1,44 1,4 220/240 / střecha RAS M18 UAV-E - multi Vnitřní nástěnná chladící jednotka 2 0,04 (napojeno z venkovní jednotky) - - 0,2 - - RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 Venkovní chladící Multisplit jednotka 1 2,25 2,3 220/240 /50 9,38-16 střecha RAS 3M26 UAV-E - multi Vnitřní nástěnná chladící jednotka 3 0,04 (napojeno z venkovní jednotky) - - 0,2 - - RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 Venkovní chladící Multisplit jednotka 1 1,44 1,4 220/240 / střecha RAS M18 UAV-E - multi Vnitřní nástěnná chladící jednotka 2 0,04 (napojeno z venkovní jednotky) - - 0,2 - - RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 Venkovní chladící Multisplit jednotka 1 2,25 2,3 220/240 /50 9,38-16 střecha RAS 3M26 UAV-E - multi Vnitřní nástěnná chladící jednotka 3 0,04 (napojeno z venkovní jednotky) - - 0,2 - - RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 Venkovní chladící Multisplit jednotka 1 1,44 1,4 220/240 / střecha RAS M18 UAV-E - multi Vnitřní nástěnná chladící jednotka 2 0,04 (napojeno z venkovní jednotky) - - 0,2 - - RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 Venkovní chladící Multisplit jednotka 1 2,25 2,3 220/240 /50 9,38-16 střecha RAS 3M26 UAV-E - multi Vnitřní nástěnná chladící jednotka 3 0,04 (napojeno z venkovní jednotky) - - 0,2 - - RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 Venkovní chladící Split jednotka 1 0,75 0,8 230/50 3,67-6 střecha RAS-10N3AV2-E +RAS 10N3AV2-E SUZUMI Plus HP Vnitřní nástěnná chladící jednotka 1 napojeno z venkovní jednotky RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 Venkovní chladící Multisplit jednotka 1 2,25 2,3 220/240 /50 9,38-16 střecha RAS 3M26 UAV-E - multi Vnitřní nástěnná chladící jednotka 3 0,04 (napojeno z venkovní jednotky) - - 0,2 - - RAS-B10N3KV2-E +RAS B10N3KV2-E SUZUMI Plus 10 40,5 Objekt O zařízení ks příkon (jednoho zařízení) příkon celkem napění provozní náb. proud proud jištění umístění označení ve výkresu - - kw kw V/Hz A A A A el. podlahové vytápění 54,47 0,1 5,4 230/ O1.P1.01 el. přímotopné trubkové těleso 2 0,7 1,4 230/ O1.P1.04 Venkovní chladící Split jednotka - sklípek 1 1,78 1,8 220/240 / Ext. - zeď areálu mezi obj. N a O RAV SM566 KRT-E Vnitřní chladící Split jednotka - sklípek 1 napojeno z venkovní jednotky O0.P1.03 RAV-SM563 AT-E 12 Přímotopný ohřev TV - parametry dle ZTI O0.P1.03 8,6 Dokumentace pro provedení stavby TechOrg s.r.o. 12/2013

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m.

K L J O. ± 0.000 = 206,50 m.n.m. I K L H M G J O N ± 0.000 = 206,50 m.n.m. VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv A4 DPS - 01.VCH 12/2013 DPS 01 VCH 201-A VÝKAZ VÝMĚR DOB centrum, Dobřichovice Projektant: VCH Vytápění a chlazení OBJEKT G 100 Zdroje VCH

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval:

ENERGIS 92, s.r.o. DPS. ATELIER SAEM, s.r.o. Energis 92, s.r.o. SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTOR. Vypracoval: SAEM, s.r.o. FIRMY ATELIER SAEM, s.r.o. INVESTORA. DATUM PODPIS INVESTOR Kubrova 31 ARCHITEKT ATELIER SAEM, s.r.o. Na Mlejnku 6/1012, 147 00 Praha 4 t: +420 223 001 670 info@saem.cz www.saem.cz ENERGIS

Více

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH

SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH MODERNIZACE KE ZKVALITNĚNÍ VÝUKY V ZŠ A MŠ VE VELKÉ LOSENICI - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA SO01 - NÁSTAVBA ZŠ A VÝTAH VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 A. Úvodní údaje 1. Označení stavby a pozemku Název stavby:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ D.1.4.d.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ Akce: PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č. 49, JAROMĚŘ Objekt: Část: Vypracoval: Archívní číslo: Jaroměř Kavárna Vytápění Ing. Jiří Hájek P13P138 Datum:

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese

Obsah: 1. Úvod. 2. Přehled vzduchotechnických zařízení. 3. Technické řešení. 4. Protihluková opatření. 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese Obsah: 1. Úvod 2. Přehled vzduchotechnických zařízení 3. Technické řešení 4. Protihluková opatření 5. Požární opatření. 6. Požadavky na profese 7. Tepelné izolace a nátěry 8. Závěr 1. Úvod Tato dokumentace

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE REKONSTRUKCE BYTU NA HUTÍCH STUPEŇ DSP TECHNICKÁ ZPRÁVA-VYTÁPĚNÍ OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 1 3. VÝCHOZÍ PODKLADY... 2 4. VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 2 5. TEPELNÁ BILANCE...

Více

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Snížení energetické náročnosti objektu základní školy ve městě Rajhrad včetně výměny zdroje vytápění Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele

Více

GENNET, RTCH DPS. Obsah

GENNET, RTCH DPS. Obsah Obsah dokumentace počet A4 Technická zpráva 8 Specifikace materiálu 4 Výkresy: 101 01 Půdorys 1.NP 12 102 02 Půdorys 2.NP 12 103 03 Půdorys 3.NP 12 104 04 Půdorys 4.NP 12 105 05 Půdorys 5.NP 12 06 Schema

Více

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4

SEZNAM PŘÍLOH. D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4. D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 SEZNAM PŘÍLOH D.1.5.1. Seznam příloh a technická zpráva 8 A4 D.1.5.2. Půdorys stávající kotelny 1:50 2 A4 D.1.5.3. Půdorys nového objektu 1.NP 1:50 6 A4 D.1.5.4. Půdorys nového objektu 2.NP 1:50 8 A4 D.1.5.5.

Více

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158

DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 DOB Centrum Dobřichovice parc.č. 155/2, 156, 157, 158 MĚŘENÍ A REGULACE TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro změnu stavby před dokončením ZDSP 01 MaR 901 A Projektant : ELfuture, spol. s r.o. Vodňanská 945,

Více

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

T:257810072,736771783 Kralupy nad Vltavou část projektu - Vytápění cizek_tzb@volny.cz. F1.4a VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba : STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU Č.P. 139 Místo stavby : st.p.č. 189, k.ú. Kralupy nad Vltavou Stupeň projektu : DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ( DPS ) Vypracoval : PARÉ Č. Ing.Vladimír

Více

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, ČR-ÚZSVM, Příkop 11 List č.1 D.1.4.c.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: VZDUCHOTECHNIKA 1.0 VŠEOBECNĚ 1.1 Rozsah řešení 1.2 Podklady 1.3 Vstupní zadávací údaje 1.4

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří. Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Rekonstrukce plynové kotelny v bytovém domě Hlavní 824, Zubří Místo stavby: ul. Hlavní 824 Zubří Investor: Projektant: Vypracoval: Zodpov. proj.: Stupeň: Město Zubří

Více

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.c.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: Část: Vypracoval: Kontroloval: Archívní číslo: NOVÁ PASÁŽ A PŘÍSTAVBA SO 10 VZT - Kavárna a WC D.1.4.c Zařízení vzduchotechniky Radoslav Šultes Ing. Jiří Hájek P13P023

Více

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva:

Vzduchotechnika. Tepelná bilance řešené části objektu: Bilance spotřeby energie a paliva: TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektové dokumentaci zařízení pro vytápění staveb Projekt: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD- Rekonstrukce operačních sálů ortopedie Investor: Královehradecký kraj, Pivovarské nám. 1245 Stupeň

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ Obsah: 1.0 Koncepce zásobení teplem 2.0 Systém vytápění 3.0 Tepelné ztráty 4.0 Zdroj tepla 5.0 Pojistné zařízení 6.0 Topné okruhy 7.0 Rozvod potrubí 8.0 Topná plocha 9.0 Doplňování

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A :

T E C H N I C K Á Z P R Á V A : Základní škola Partyzánská ZAŘÍZENÍ VYTÁPĚNÍ Investor: Město Česká Lípa, nám. TGM 1, 470 36 Česká Lípa Číslo zakázky: 17/2013 /DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY/ ********************************************************

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ - PROVÁDĚCÍ PROJEKT ZDROJ TEPLA TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...3 2 Výchozí podklady...3 3 Tepelně technické

Více

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4

D1.4d DSP. D1.4d T 1 2 3 4 DOKUMENTACE PRO. tel.: 731 131 313 email: sprynar@drupol.cz. FACT s.r.o. 147 00 Praha 4 ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OBSAH: T 1 2 3 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA VYTÁPĚNÍ - OBJEKT A - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B - 1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-1.NP VYTÁPĚNÍ - OBJEKT B2-2.NP VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: ±0,000=xxx,xx

Více

Akce : Stupeň: PMS PÍSEK - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH PROSTOR PRO POTŘEBY STŘEDISKA PMS Dokumentace pro provedení stavby Datum: Květen 2015 Část : F1.4c - VZDUCHOTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH : 1) ÚVOD 2) TECHNICKÝ

Více

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA

SEZNAM PŘÍLOH TECHNICKÁ ZPRÁVA SEZNAM PŘÍLOH poř. č. název formát A4 01.04.01 Seznam příloh a technická zpráva 14 01.04.02 Tabulky místností 13 01.04.03 Tabulky zařízení 4 01.04.04 Tabulky požárních klapek 5 01.04.05 Půdorys 1.PP 15

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Technická zpráva - vytápění

Technická zpráva - vytápění INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D.1.4.1 CHLAZENÍ Dokumentace pro provádění stavby Zodp. projektant části PD : Ing.Marcel

Více

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15

VZDUCHOTECHNIKA. Venkovní +32-15 VZDUCHOTECHNIKA A. Úvod Tato část dokumentace řeší na úrovní PROJEKTU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ splnění nezbytných hygienických podmínek z hlediska vnitřního prostředí stavby a instalované technologie se zázemím

Více

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla

Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy. Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrovu Macochy Projektová dokumentace pro výměnu zdroje tepla Stupeň dokumentace: Dokumentace pro Výběr Zhotovitele (DVZ) v rozsahu Dokumentace

Více

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ

TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ TABULKA VÝKONŮ VYTÁPĚNÍ A VZT ZAŘÍZENÍ ##### ZAŘÍZENÍ PŘÍVOD VZDUCHU ODVOD VZDUCHU Ventilátor Ohřívač Chladič Ventilátor Číslo Název Umístění Typ Q v p ext P 1 U I 1 t 1 t 2 Q t t w1 t w2 M wt p w DN t

Více

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M

OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení parametr VZT za ízení 4 ) Popis koncepce projektu 5 ) M Obsah dokumentace : 1 ) Technická zpráva 2 ) Technická specifikace Výkaz výměr 3 ) Výkresová dokumentace K-01 KLIMATIZACE ČÁSTEČNÝ PŮDORYS 1.NP A STŘECHY OBSAH : 1 ) Úvod 2 ) Vstupní údaje 3 ) Stanovení

Více

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB

F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB F. DOKUMENTACE OBJEKTU F.1.4.a ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ STAVEB OPRAVA KOTELNY V OBJEKTU MŠ Střelecká 1067/14, Jablonec nad Nisou Investor : Stupeň : Statutární město Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 467

Více

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody

Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody Projektová dokumentace pro oblast podporyinstalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody 1. Technická zpráva: Datum : 11/.2013 autorizovaný inženýr č.1003613 Údaje o stavbě: Název stavby: Dům

Více

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů:

D.1.4b VYTÁPĚNÍ. Při řešení projektu kromě závěrů z výše uvedených podkladů, bylo vycházeno ze závazných podmínek platných norem, směrnic a předpisů: 1 OBSAH 1 OBSAH 1 2 ÚVOD 2 3 ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 3 4 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 3 5 ENERGETICKÉ BILANCE OBJEKTU 3 5.1 TEPELNÁ ZTRÁTA 3 5.2 BILANCE POTŘEBY TEPLA 3 6 POPIS OTOPNÉ SOUSTAVY 4 7 ZDROJ TEPLA 4 7.1

Více

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku

c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA Oddělení pro děti předškolního věku AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno c) Zařízení vzduchotechniky TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ Poláčkova Brno-Líšeň Oddělení pro děti předškolního věku Brno květen 2012 Souprava č. Příloha č. F.1.4 c 1. OBSAH

Více

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla

1. Úvod. 2. Provozní podmínky. 3. Bilance potřeba tepla ZÁMEK MIROSLAV DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je kompletní návrh ústředního vytápění v rekonstruovaném objektu zámku Miroslav. Objekt

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617

TECHNICKÁ ZPRÁVA. JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 JIŘÍ POKORNÝ PROJEKCE PT Beethovenova 12/234 400 01 Ústí nad Labem IČO : 650 75 200 DIČ : CZ510820017 ČKAIT 0401617 tel: +420 777 832 853 e-mail: pokorny@projekce-pt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: REKONSTRUKCE

Více

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C

Jako zdroj chladu budou navrženy dvě vzduchem chlazené jednotky, každá o chladícím výkonu min. 20 kw při venkovní teplotě +35 C Technická specifikace pro vysoce přesné chladící zařízení datového centra založené na technologii vodou chlazených mezirackových jednotek s možností budoucího zapojení prvku volného chlazení do chladícího

Více

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací.

Sled operací bude zanesen v harmonogramu odsouhlaseném s objednatelem před zahájením prací. TECHNICKÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce kotelny -výměna plynových kotlů 1. Předmět plnění Předmětem této zakázky je rekonstrukce stávající technicky dožité technologie plynové kotelny, instalované

Více

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1811/19 TECHNICKÁ ZPRÁVA Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA F.3.01. Vytápění V Praze, červenec 2011 1 Ing. Vladimír Cvejn 1. Identifikační údaje Název akce: Novostavba rodinného domu v Dobřichovicích,

Více

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění

Technická zpráva P15P038 Využití tepla z kompresorů pro ohřev vody a vytápění 1 ÚVOD... 3 1.1 HLAVNÍ ÚČEL BUDOVY A POŽADAVKY NA VZT ZAŘÍZENÍ... 3 1.2 VÝCHOZÍ PODKLADY... 3 1.3 POUŽITÉ PŘEDPISY A OBECNÉ TECHNICKÉ NORMY... 3 1.4 VÝPOČTOVÉ HODNOTY KLIMATICKÝCH POMĚRŮ... 3 1.5 MIKROKLIMATICKÉ

Více

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I

I N V E S T I C E D O V A Š Í B U D O U C N O S T I Příloha č. 1 - Technická specifikace pro výběrové řízení na dodavatele opatření pro Snížení energetické náročnosti firmy Koyo Bearings Česká Republika s.r.o. ČÁST Č. 1 Výměna chladícího zařízení technologie

Více

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Příloha č. 2 k č.j.: VS 18/004/001/2014-20/LOG/500 Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT Stávající stav Vytápění a rozdělení objektu Funkčně je objekt rozdělen na tři části označené A, B a C. Objekt

Více

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH

Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Rekonstrukce 4.NP, Albertov 6 západní část Praha 2, Albertov 2038/6 SEZNAM PŘÍLOH Technická zpráva Specifikace materiálu Výkresová část: 4.NP sekce A+B č.v. 1 4.NP sekce B+C 2 5.NP SZ věž 3 Schema vytápění

Více

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS

15 2227 D.1.4.1.1.1. K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) PŘEDÁVACÍ STANICE ÚSTÍ NAD LABEM ÚSTECKÝ KRAJ VÁCLAV ŽENÍŠEK VÁCLAV ŽENÍŠEK DPS K Papírně 26, 312 00 Plzeň (Czech Republic) AKCE/PROJECT OIP ÚSTÍ NAD LABEM - REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE INVESTOR/DEVELOPER ČR STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE KOLÁŘSKÁ 451/13, 746 01 OPAVA MÍSTO STAVBY/LOCATION

Více

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3

Kompetenční centrum Kuřim kód zakázky: 077-10-20-3 OBSAH: 1. ZADÁNÍ PROJEKTU... 2 2. PODKLADY... 2 2.1. Výkresová dokumentace... 2 2.2. Průzkum... 2 3. TEPELNÉ ZTRÁTY A POTŘEBA TEPLA... 2 3.3. Klimatické poměry... 2 3.4. Vnitřní výpočtové teploty:... 2

Více

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA

Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce Oprava topného systému (kotelny) OP Uherské Hradiště TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město (Praha2),

Více

Volfartická ul., Žandov

Volfartická ul., Žandov APIS Nový Bor, spol. s r.o. Nábřežní 101 473 01 Nový Bor IČO 250 19 147 tel. 487 728 071, 603 175 688 e-mail: apis.benes@klikni.cz Název akce: Plynofikace BD č.p. 313, 314, 315 Volfartická ul., Žandov

Více

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288

DSP. D1.4e 1.10 1.11 1.05 1.06 1.09. 1.04 Legenda : 1.08 AKCE: 1.07 1.03. 1.01 1.02 email: kuba.cedik@gmail.com telefon: 721 963 288 1.05 1.06 1.09 1.10 1.11 1.04 Legenda : LEGENDA : Příslušenství sahara Monzun : Příslušenství infrazářič Helios : VÝŠKOVÉ OSAZENÍ: ČÍSLO PARÉ: 1.07 1.08 ±0,000=xxx,xx m.n.m Bpv. AKCE: REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice. Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavebník : HOTEL FREUD s.r.o. Ostravice 190 739 14, Ostravice Místo stavby : parc. č. 530/1, 530/2 k.ú. Ostravice Okres : Frýdek - Místek Zhotovitel : C.E.I.S. CZ s.r.o. Masarykovy

Více

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ...

VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... OBSAH: 1. ÚVOD... 1 1.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE:... 1 1.2. PŘEDMĚT PROJEKTU:... 1 1.3. PODKLADY:... 1 2. VŠEOBECNÝ POPIS ŘEŠENÍ... 1 3. TECHNICKÉ PARAMETRY SPRINKLEROVÉ SÍTĚ... 2 3.1. NÁVRH ZATŘÍDĚNÍ CHRÁNĚNÝCH

Více

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz

Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola. IČ 00236552 Tel. 321 672 890 e-mail: ou@prisimasy.cz Rev. Datum Důvod vydání dokumentu, druh změny Vypracoval Tech. kontrola Objednatel: Zhotovitel: Projekt: Obec Přišimasy Přišimasy 80 282 01 Český Brod HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ.

VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ: ING. PETR KYCELT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKA A ROZVODY PLYNU, PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV, ÚČINNOST KOTLŮ A KLIMATIZACÍ. 503 51 CHLUMEC N. C., VRCHLICKÉHO 815/IV, tel. 495 485

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Revel s.r.o. Dubno 127, 261 01 Příbram Telefon, fax : 318628697, 318541905 Gen.projektant : Akce : Obsah : Investor : Ing. Václav Ureš, Mariánské údolí 126, 261 01 Příbram II Kanalizace a vodovod Hostomice

Více

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW.

Potřeba tepla na vytápění (tepelná ztráta celého objektu) je stanovena podle ČSN060210 výpočtovým programem a je 410,0kW. VYTÁPĚNÍ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Podkladem pro zpracování projektové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT)

TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) TECHNICKÁ ZPRÁVA: PS02_1: KLIMATIZACE A VĚTRÁNÍ (VZT) 1. Vstupní údaje a podklady pro návrh vzduchotechnického zařízení: Podkladem pro zpracování projektové dokumentace zařízení pro klimatizaci a větrání

Více

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB

ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB ŠTROB & spol. s r.o. PROJEKČNÍ KANCELÁŘ V OBORU TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVEB Senovážné náměstí 7, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 756 111, fax: 387 756 444, e-mail: tzb@strob.cz Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A

Více

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07

F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE. Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 F.4.3. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Izometrie rozvodů 07 Úvod Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší

Více

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno:

VNITŘNÍ ROZVODY VODY SEZNAM PŘÍLOH. 06/2014 Zapsáno: Projektant: Direct Projekt Č. Strana 01 25262 Horoměřice SEZNAM PŘÍLOH Tel.: 602 179 181 Datum Datum rev. Stupeň projektu: 06/2014 Zapsáno: Ing. Z. Sadílek VÝMĚNA LEŽATÝCH ROZVODŮ TEPLÉ VODY V AREÁLU VV

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň :

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150. D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace. Projektový stupeň : Volfova 8 612 00 Brno tel.: +420 530 505 835 e-mail:info@ateliertzb.cz Stavba : Stavební úpravy RD, Ráječko, nám. 9. května 150 Investor : manželé Kazdovi Objekt : D.1.4.1 Zdravotnmě technické instalace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Technické údaje obsahující základní parametry a normové hodnoty Nemocnice Hustopeče D1.01.05-001 Technická zpráva Úprava 1.NP budovy D na ambulance DSP+DPS Vytápění Výchozí podklady a stavební program. TECHNICKÁ ZPRÁVA Podkladem pro vypracování PD vytápění byly stavební

Více

FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276

FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276 FORTIS spol. s r. o., Husova 46, Jihlava 586 01 projekce, tel. 567308325-7, fax. 567309276 SEZNAM PŘÍLOH : -Technická zpráva ZTI pro všechny etapy + fotodokumentace -Výkaz výměr školní družina -Výkaz výměr

Více

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov RODINNÝ DŮM. PŘÍLOHA 4 protokol průkazu energetické náročnosti budovy Příloha č. 4 k vyhlášce č. xxx/26 Sb. Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy a) Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Rodinný dům Účel budovy: Rodinný dům Kód

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA. KLIMAKOM, spol. s r.o., Brno ING. PETER PODOLIAK. Ing. Peter Podoliak. Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice

TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA. KLIMAKOM, spol. s r.o., Brno ING. PETER PODOLIAK. Ing. Peter Podoliak. Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice TECHNICKÁ ZPRÁVA VZDUCHOTECHNIKA KLIMAKOM spol. s r.o. Ing. Peter Podoliak Zámecká 4 643 00 Brno Chrlice Strana: 1(5) Obsah 1 Úvod 3 2 Vstupní parametry 3 2.1 Místo stavby, popis objektu..............................

Více

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE

Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE tepelná čerpadla Hydrobox HBX mini pro tepelná čerpadla vzduch voda AWX ARCTIC Exclusiv a AWX PERFORMANCE Technické informace 05. 2013 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494

Více

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE z.č.:12-042 SPŠE, BRNO, KOUNICOVA 16 REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PS 01.1 TECHNOLOGIE VS - Dokumentace pro provedení stavby - 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Jiří Vesecký Paré č.: Ing. Lukáš Slezák

Více

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K"

DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE OBJEKT K DOB CENTRUM DOBŘICHOVICE "OBJEKT K" Technická zpráva D.1.4.a.01 Projekt pro provedení stavby Zpracovatelská profese: D.1.4.a ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Seznam příloh: D.1.4.a.01 Technická zpráva D.1.4.a.02 Specifikace

Více

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Kontrola klimatizačních systémů 6. až 8. 6. 2011 Praha DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Technická 4, 166 07 Praha 6

Více

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací

120134, 32. BUDOVA, BAŤŮV AREÁL RDS F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací F.1.4.E.1. - Technická zpráva 1 1. Úvod TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4.E.1 Zařízení zdravotně technických instalací Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci a vodovod stávajícího stavebního objektu 32. budovy,

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva INDEX ZMĚNA DATUM JMÉNO PODPIS Vedoucí projektant Vedoucí zakázky Pluhař Martin Ing., CSc. Projektant BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz

Více

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ

REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ JIŘÍ ČERNÝ projektová činnost ve výstavbě IČO: 168 12 964 Antonínská 15/II, 380 01 Dačice, tel. 731 55 66 08 REKONSTRUKCE HASIČSKÉ ZBROJNICE čp.45 PEČ na par.č.st. 43/1 k.ú. Peč, okr.jindřichův Hradec

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.4 300 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ D.1.4A)301 TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: Revitalizace bytového domu na ul. Horní č.p. 1111-1112 Rekonstrukce otopného systému ísto stavby: Horní č.p. 1111, 1112, 742 21 opřivnice PROJEČNÍ ANCELÁŘ Investor: ěsto opřivnice, Štefánikova

Více

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA

VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice. D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Akce: VŠE - Kotelna ve výukovém objektu na Jižním Městě Areál VŠE JM Ekonomická 957, Praha 4 - Kunratice Stupeň: Prováděcí projekt Zak.č.: 15 022 4 D.1.4.3.a VZDUCHOTECHNIKA Technická zpráva a výpis materiálu

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A P15 P126 REKONSTRUKCE INTERIÉRŮ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY C BRNO, ŠUMAVSKÁ 519/36, VZT, CHL, VYT, ZTI DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE Z.č. D.1.4.c.101-00 Počet stran: 17+9 T E C H N I C K Á Z P R Á V A D1.

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou.

Důvodem zrušení stávající kotelny je zřízení lokálních zdrojů tepla na jednotlivých bytových domech, která kotelna zásobuje teplem a teplou vodou. 1. ÚVOD Projektová dokumentace řeší demontáže stávající technologie centrální plynové kotelny na ul. Jabloňové. Cílem je propočet nákladů za demontáž a likvidaci strojního zařízení z této kotelny a vymezení

Více

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s.

Anotace. Náhrada pohonů napájecích čerpadel Teplárna Otrokovice a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA DRUH ZPRÁVY konečná DATUM VYDÁNÍ 30. 4. 2012 NÁZEV ÚKOLU ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 51113620 ČÍSLO DOKUMENTU OBJEDNATEL 51113620/BMZ001/00 Objízdná 1777, 765 39 Otrokovice VEDOUCÍ ÚKOLU AUTOR ZPRÁVY

Více

Důvodová zpráva (DZ)

Důvodová zpráva (DZ) Důvodová zpráva (DZ) Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (určených veřejnému zadavateli) (dále jen Smlouva ) Verifikační zpráva a dodatky ke Smlouvě Zastupitelstvo statutárního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00

TECHNICKÁ ZPRÁVA DOSTAVBA SEKCE OPTIKY - SLOVANKA. Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 Atelier EGIS spol.s.r.o. Projektování a p íprava staveb Na Boti i5, Praha 10 106 00 I O: 28375327 Tel.: Fax: e-mail: 272 769 786 272 773 116 info@egis.cz Investor: Místo stavby: Stavba: Profese: Fyzikální

Více

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3)

Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) Novostavba rodinného domu Str. 1 (celkem 3) D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 1.4.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje: Akce: Novostavba rodinného domu, Místo akce: k.ú. Horoměřice, parc. číslo 400/28

Více

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

MACH projektování tepelné techniky a MaR U Bazénu 485/6, 142 00 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA zakázkové číslo: P1544/2015 název akce: Rekonstrukce výměníkové stanice objektu Církevní MŠ Ke Kamýku místo stavby: Praha 4, Kamýk, Ke Kamýku 686 odběratel: Městská část Praha 12 datum

Více

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla

OBSAH. 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla OBSAH 1. Technická zpráva 2. Půdorys přízemí 3. Půdorys podkroví 4. Schéma tělesa 5. Schéma zdroje tepla T E C H N I C K Á Z P R Á V A Projekt řeší vytápění rodinného domu manželů Vytlačilových, Roztoky

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy

DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy DUPLEX RB teplovzdušné vytápěcí a větrací jednotky pro bytové nízkoenergetické objekty a pasivní rodinné domy REGULÁTOR CP 7 RD display provozních stavů kabelové propojení slaboproudé otočný ovladač vestavěné

Více

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol).

Modifikace VUT R EH EC Rekuperační jednotky s elektrickým ohřevem. VUT WH EC Rekuperační jednotky s vodním ohřevem (voda, glykol). Rekuperační jednotky VUT R EH VUT R WH Vzduchotechnické rekuperační jednotky s kapacitou až 1500 m 3 /h, integrovaným elektrickým (VUT R EH ) nebo vodním (VUT R WH ) ohřívačem a účinností rekuperace až

Více

Nízkoteplotní infrazářič

Nízkoteplotní infrazářič Nízkoteplotní infrazářič Návod k projekci návrhu zařízení, montáži a údržbě. Helium K-50, K-100 a K-200 Verze 112014-01 Technický manuál HELIUM OBSAH 1. Úvod 1.1 Proč zvolit Helium 1.2 Použití nízkoteplotního

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO)

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO INSTALACI TEPLOVZDUŠNÉHO VYTÁPĚNÍ S REKUPERACÍ TEPLA - PROVÁDĚCÍ PROJEKT (OBEC OKROUHLO) Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 2 Výchozí podklady...4 3 Tepelně technické vlastnosti objektu...4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný

TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12. Ing. Ivan Novotný REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE T.G.MASARYKA V ULICI MODŘANSKÁ 1. PRAHA 12 Ing. Ivan Novotný V dolině 1154/1, Praha 10 novotny.regulace@centrum.cz Tel: 736776500 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 1 Akce

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE DOKUMENTACE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce KLIMENTSKÁ Rekonstrukce 2.NP Místo Klimentská 1246/1, Praha 1, 110 00 Investor HOMEGLOBE, a.s. Generální projektant Building s.r.o. Peckova 13, Praha 8, 186 00 Projektant části

Více

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

ČSN 06 0310 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září. 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.140.10 2006 Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž ČSN 06 0310 Září Heating systems in buildings - Design and installation Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice

Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7. Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Zakázkové číslo: 14-067 Počet stran: 7 Archivní číslo: 14-067/400.2 Stavba: MODERNIZACE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ - Základní škola a Mateřská škola Křenovice Investor: Místo stavby: Obec Křenovice, Školní 535,

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07 /2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 9 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí Společný předpis Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí 2015 Obsah 1. Dodavatel tepla 2. Účel připojovacích podmínek (PP) 3. Pojmy a zkratky 4. Popis soustavy

Více