NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. : 12 04 74"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. : Stoprocentně recyklovaný papír. Bělený bez chloru. TIRÁŽ Tento návod k obsluze je publikací Conrad Elektronic, GmbH. Všechna práva včetně překladu vyhrazena. Reprodukce jakéhokoliv druhu, např. fotokopie, mikrosnímkování, nebo podchycení v elektronických zařízeních na zpracování dat, vyžadují písemný souhlas vydavatele. Přetisk, také zkrácený, je zakázán. Tento návod k obsluze odpovídá stavu při vydání tiskem. Změny techniky a vybavení vyhrazeny. Copyright 2001 by Conrad Electronic GmbH. Printed in Germany

2 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku a obsahuje důležitá upozornění pro uvedení do provozu a manipulaci. Respektujte to i v případě, kdy tento výrobek předáte dále třetí osobě. Proto tento návod k obsluze uchovávejte pro další čtení! Jednotlivé kapitoly návodu k obsluze (včetně příslušné stránky) jsou uvedeny na straně 4. Obr. viz str. 3 něm. návodu ÚVOD Vážený zákazníku, V těchto proudových kleštích na měření proudu, napětí a výkonu elektrického proudu VC-609 (dále jen proudové kleště) jste získali měřicí přístroj, který byl vyroben podle nejnovějšího stavu techniky. Tyto kleště jsou určeny nejen pro střídavé proudy TRUE stř. nap. až do max. 700 A, ale i pro měření výkonu od 20 kw až max. do 750 kw. Konstrukce odpovídá DIN VDE 0411, část 1 pro měřicí přístroje = EN popř. EN (pro proudové kleště). Kromě toho byly tyto proudové kleště zkoušeny podle EMV a odpovídají tak požadavkům platných evropských a národních směrnic. Shodnost byla prokázána, příslušná prohlášení a podklady jsou uloženy u výrobce. K zachování tohoto stavu a k zabezpečení bezpečného provozu musíte jako uživatel respektovat tento návod k obsluze! Při otázkách se obraťte na naše Technické poradenské služby: Česká republika: tel.: linka 46 fax: 02 / po.- pá.: 8-16 hod POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU Měření, měnění (čidlo na principu Halova jevu) a indikace střídavých proudů od 0,1 do max 1000 A (peak) popř. 700 A (rms) měření TRUE RMS (měření reálné efektivní hodnoty). Měření střídavých napětí do max. 750 VAC rms, měření TRUE RMS (měření reálné efektivní hodnoty). Zjišťování účiníku "cos ϕ" od cca. 0,01 do 1. Měření činného výkonu do 750 kw, měření zdánlivého výkonu do max. 750 kva nebo měření jalového výkonu do max. 750 kvar (= kilovoltampéry reaktanční). Počítadlo činného výkonu do max kwh (nebo max. pro 80 hodin měření; "h" je zkratkou pro hodinu), počítadlo zdánlivého výkonu do max

3 75000 kvah (max. 80 hodin) nebo počítadlo jalového výkonu do max kvarh (max. 80 hodin). Měřidlo nesmí být používáno v otevřeném stavu. Měření ve vlhkých místnostech nebo na volném prostranství, popř. za nepříznivých podmínek není přípustné. Nepříznivé podmínky jsou: vlhko nebo příliš vysoká vlhkost vzduchu, prach a hořlavé plyny, výpary nebo rozpouštědla, silné vibrace, silná magnetická pole, jako např. v blízkosti strojů nebo reproduktorů, bouřky nebo bouřkové podmínky, jako jsou silná elektrostatická pole atd. Jiné použití než výše popsáno není dovoleno a má za následek poškození tohoto výrobku. Dále je to spojeno s nebezpečími, jako jsou např. zkrat, požár, úder elektrickým proudem, atd. Celý výrobek nesmí být měněn popř. přestavován! Bezpečnostní pokyny musí být bezpodmínečně respektovány! NASTAVOVACÍ PRVKY Vyobrazení (výklopná strana) 1 Bezpečnostní zdířka (4 mm) pro připojení červeného měřicího kabelu při měření střídavých napětí do max. 750 VAC rms, popř. k připojení doplňkového adaptéru pro třífázové měření výkonu. 2 Bezpečnostní zdířka (4 mm) pro připojení černého měřicího kabelu = COM nebo zdířka pro připojení na kostru, popř. k připojení doplňkového adaptéru pro třífázové měření výkonu. 3 LC - displej (čtyřmístný, největší indikovaná hodnota: 9999), popř. pětimístný při měření výkonu (99999). 4 Kolébkový spínač "ON/OFF" s funkcemi: zapnutí nebo vypnutí (horní polovina) a nastavení pro měření napětí (dolní polovina). 5 Kolébkový spínač "Range" s funkcemi: manuální volba rozsahu (vypnutí Auto-Range = horní polovina) a nastavení na měření proudu (dolní polovina). 6 Kolébkový spínač "ENERGY" pro funkce: "měření výkonu" (všeobecně horní polovina) popř. měření jalového výkonu ve "var" (dolní polovina) 7 Kolébkový spínač "Cos ϕ" pro zjišťování účiníku "cos ϕ" (horní polovina) popř. pro měření účiníku ve "W" (dolní polovina). 8 Kolébkový spínač "MIN MAX" pro zjišťování minimálních a maximálních hodnot (horní polovina) popř. pro měření zdánlivého výkonu ve "VA" (dolní polovina). 9 Tlačítko "HOLD" pro funkci "Data Hold" (zachovat naměřenou hodnotu). 10 V oblasti proudových kleští: 10a - páka pro otvírání kleští 10b - ochrana rukou 10c - rozevření kleští s šířkou rozevření max. 52 mm (k obepnutí jednotlivých kabelů, systémů vodičů)

4 Pozor! Při měření proudů nesahejte v žádném případě za ochranu rukou. Při dotyku elektrických vodičů / proudových kolejnic hrozí smrtelné nebezpečí! Obr. (viz str. 7 něm. originálu) 11 Symbol "Power Lock" pro deaktivaci automatického vypnutí (Auto- Power-Off) u funkcí "Podchycení minimálních hodnot / maximálních hodnot" a "Měření spotřeby energie" (Energy). 12 Symbol "BAT" pro indikaci potřeby vyměnit baterii. 13 Symbol "R" pro podchycení minimálních / maximálních hodnot. 14 Symboly "MAX" a "MIN" pro maximální hodnotu a minimální hodnotu při stejnojmenné funkci. 15 Symbol "HOLD" (=držet) pro funkci "Data-Hold". 16 Symbol "COS ϕ" pro indikaci účiníku. 17 Symbol " : " v sekundovém taktu pro indikaci času při měření spotřeby výkonu. 18 Různé měrné jednotky. 19 Symbol "ENERGY" pro měření spotřeby výkonu. 20 Symbol "AUTO" pro zapnutí (aktivování) automatické volba rozsahu. 21 Symbol "POWER" pro měření výkonu. 22 Indikace přeplnění popř. zahlcení "OFL" pro Overflow. Pozor! Bezpodmínečně dodržujte vstupní veličiny pro svou vlastní bezpečnost. OBSAH Úvod.. 1 Použití k určenému účelu 2 Nastavovací prvky (výklopná strana).. 3 Obsah 4 Bezpečnostní předpisy.. 4 Stručný popis proudových kleští 6 Manipulace, uvedení do provozu. 7 Provádění měření jednotlivých veličin 8 Likvidace.. 12 Odstraňování poruch.. 12 Údržba a péče. 13 Technická data, tolerance měření

5 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY U škod, které byly způsobeny nedbáním tohoto návodu k obsluze, zaniká nárok na záruku! Za následné škody nepřejímáme žádnou záruku! Za věcné a osobní škody, způsobené neodborným zacházením nebo nerespektováním bezpečnostních pokynů, nepřejímáme žádnou záruku! V takových případech zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Tento přístroj je zkonstruován a přezkoušen podle EN popř. podle EN a opustil výrobní závod v bezvadném stavu z bezpečnostně technického hlediska. K zachování tohoto stavu a zajištění bezpečného provozu musí uživatel respektovat bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění ("Pozor!" a "Pokyn!"), které jsou obsaženy v tomto návodu k obsluze. Je nutno respektovat následující symboly: Obr. Obr. = Pozor! Napětí nebezpečná z hlediska dotyku! Životu nebezpečné! = Přečtěte si návod k obsluze CAT III = Kategorie přepětí III Obr. = Třída ochrany II (dvojitá izolace) Měřicí přístroj smí být používán v izolacích kategorie přepětí III (3) podle IEC 664, pokud napětí v měřicím obvodu nepřekračuje 600 VAC rms. Měřicí přístroje a příslušenství nejsou žádnou hračkou a nepatří proto do dětských rukou! V průmyslových zařízeních musí být respektovány české normy a bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení a provozní prostředky. Ve školách, školicích zařízeních, zájmových a svépomocných dílnách musí být zacházení s měřicími přístroji kontrolováno vyškolenými pracovníky. Buďte obzvláště opatrní při zacházení se střídavými napětími vyššími než 25 V (AC) popř. se stejnosměrnými napětími vyššími než 35 V (DC). Již při těchto napětích můžete při dotyku elektrických vodičů být zasaženi životu nebezpečným úderem elektrického proudu. Nejprve proto vypněte proudový zdroj (do bezproudového stavu), spojte měřicí přístroj s připojovacími místy proudového zdroje, který má být změřen, nastavte na měřicím přístroji potřebný proudový měřicí rozsah a poté zapněte proudový zdroj. Po dokončení měření vypněte proudový zdroj (do bezproudového stavu) a odstraňte proudové kleště od připojovacích míst proudového zdroje. Před každou změnou měřicího rozsahu musí být měřicí kabely odpojeny / vzdáleny od proudových kleští. Zkontrolujte před každým měřením, zda Váš měřicí přístroj popř. měřicí kabely nejsou poškozeny. Používejte k měření jen měřicí kabely, které jsou přiloženy k měřicímu přístroji. Jenom ty jsou přípustné

6 K vyvarování se úderu elektrickým proudem dbejte, aby se měřicí hroty a přípojné kabely/sběrnice (měřicí body) vzájemně nedotýkaly během měření, a to ani nepřímo. Napětí mezi měřicím přístrojem a zemí nesmí překročit 750 VAC rms. Vyvarujte se u každého měření, především při měření proudu, příliš velké vlhkosti vzduchu a/či par. Při měřeních musí být ruce, obuv a podlaha bezpodmínečně suché. Proudy > 1000 A peak střídavého proudu mohou vést k poškození proudových kleští. Je nutné dbát, aby při měření byl obsažen jen jeden (1) izolovaný vodič (max. průměr 52 mm). Měření vícežilového kabelu (jednofázové) není možné. Pokud se jedná o dva nebo více isolovaných vodičů (celkový průměr max. 52 mm) vícefázového systému, tak odpovídá odečtená hodnota součtu vektorů jednotlivých proudů. Nepracujte s měřicím přístrojem v místnostech nebo v nepříznivých vnějších podmínkách, v/při nichž jsou nebo by se mohly vyskytovat hořlavé plyny, páry nebo prachy. Pro vlastní bezpečnost se bezpodmínečně vyvarujte zvlhnutí nebo namoknutí měřicího přístroje popř. měřicích kabelů. Vyvarujte se provozu měřicího přístroje v bezprostřední blízkosti: a) silného magnetického pole (reproduktory, magnety) b) elektromagnetických polí (transformátory, motory, cívky, relé, jističe, elektromagnety atd.) c) elektrostatických polí (nabití/vybití) d) vysílací antény. Nepoužívejte měřicí přístroj krátce před, během nebo krátce po bouřce (zásah blesku! / energeticky bohatá přepětí!). Dbejte, aby Vaše ruce, obuv, oděv, podlaha, měřicí přístroj popř. měřicí kabely, elektrické obvody i jejich části atd. byly bezpodmínečně suché. Pokud nutno předpokládat, že již není možný bezpečný provoz, je nutné měřicí přístroj vyřadit z provozu a zajistit proti neúmyslnému zapnutí. Je nutno předpokládat, že bezpečný provoz není již možný, když: - přístroj vykazuje viditelná poškození, - přístroj již nepracuje, - přístroj má být nasazen po delším skladování za nepříznivých podmínek, - přístroj byl vystaven těžkým dopravním zatížením. Nikdy nezapínejte měřicí přístroj hned poté, co byl přemístěn ze studené do teplé místnosti. Při tom vzniklá kondenzační voda by mohla podle okolností zničit Váš přístroj. Nechte nezapnutý přístroj ohřát na teplotu místnosti

7 STRUČNÝ POPIS PŘÍSTROJE Kleště VC 609 jsou kombinací klešťového ampérmetru s čtyřmístným displejem s kapalnými krystaly a měřičem výkonu (jednofázovým nebo vícefázovým pomocí jednotlivých měření nebo pomocí doplňkového adaptéru). Odpadá rozpojování měřicích obvodů, jako u "běžných" multimetrů (s měřicími kabely). Proudy, které mají být změřeny, můžete přímo zjistit na jednotlivých proudových napájecích vedeních (izolovaných jednotlivých vedeních) na jediném přístroji. Měřicí přístroj je důmyslně vybaven podpůrnou funkci "Hold", která "zmrazuje", tzn. uchovává, okamžitou naměřenou hodnotu, jakmile je stištěno tlačítko "Hold". Tlačítkem "MAX" lze zjišťovat maximální hodnoty. Kromě měření střídavých proudů mohou být tímto měřicím přístrojem uskutečňována měření napětí do 750 VAC rms, měření účiníků (cos ϕ), měření činných, zdánlivých a jalových výkonů a měření spotřeby výkonů. Při měření střídavých veličin napětí a proudu je zjištěna a indikována reálná efektivní hodnota = měření True rms (až do velikosti crest faktoru 5). Proudové kleště jsou použitelné jak v oblasti zájmových činností, tak i v průmyslové a školní sféře. MANIPULACE, UVEDENÍ DO PROVOZU A Vložení baterie výměna baterie Aby proudové kleště bezvadně fungovaly, musí být osazeny destičkovou baterií 9 V (typ 6F22 apod.) Poté, co se objeví symbol pro výměnu baterie nahoře v záhlaví displeje musí být uskutečněna výměna baterie. K tomu postupujte takto: odpojte Váš měřicí přístroj od měřicího obvodu, odstraňte všechny měřicí kabely, vypněte měřící přístroj (tlačítko "ON OFF"), vyšroubujte vhodným šroubovákem připevňovací šrouby spodního korýtka pouzdra přístroje, poté korýtko opatrně sejměte, odpojte spotřebovanou baterie od připojovací spony, nahraďte baterií nespotřebovanou baterií stejného typu, dbejte na správné pólování (+ a -), po výměně baterie opět pečlivě uzavřete pouzdro měřicího přístroje, dejte pozor, aby při zavírání pouzdra nedošlo k přiskřípnutí kabelů připojovací spony (červené a černé)

8 Pozor! V žádném případě neprovozujte měřicí zařízení v otevřeném stavu! Hrozí smrtelné nebezpečí! Nenechávejte žádné spotřebované baterie v měřicím přístroji, protože i baterie chráněné proti vytečení mohou korodovat a tím uvolnit chemikálie, které škodí Vašemu zdraví popř. zničí přihrádku na baterii. Spotřebované baterie je nutno považovat za zvláštní odpad a musí být proto likvidovány ekologicky přijatelným způsobem. K tomu existují speciální sběrné kontejnery ve speciálních obchodech popř. ve sběrnách hodnotného odpadu. B Uvedení do provozu Nastavovací prvek tlačítko "ON OFF" Kolébkovým spínačem "ON OFF" se měřicí přístroj zapíná i vypíná (OFF). Funkce Auto-Power-Off automaticky vypne měřicí přístroj po nečinnosti trvající cca. 20 min. Pozor! Nikdy nepřekročte max. vstupní veličiny, protože jinak Vám na základě poškození měřicího přístroje hrozí smrtelné nebezpečí. C Provozní poloha Pracujte s proudovými kleštěmi vždy tak, abyste mohli číst displej s kapalnými krystaly (LED) popř. aby digitální displej byl natočen směrem k Vám. PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ JEDNOTLIVÝCH VELIČIN A Všeobecně A1 Měřicí kabely Pro veškerá měření, vyjma střídavého proudu, je nutno použít měřicí kabely dodané s měřicím přístrojem. Pro "normální" měření proudu, nikoliv pro měření výkonu, musí být měřící kabely odstraněny z měřicího přístroje. Pro měření výkonu v síti střídavého proudu je vhodné použít adaptér, který lze na vyžádání získat jako zvláštní vybavení (není podmínkou). Třetí vedení (žluté) je již připojeno k měřicímu vedení. Upozornění! Každé stisknutí tlačítka je potvrzeno krátkým akustickým signálem. A2 Funkce Hold Pokud chcete uchovat naměřenou hodnotu (např. k protokolování), stiskněte jednou tlačítko "HOLD" (nad displejem). Okamžitá naměřená hodnota je potom "zamrazena". Odpovídající symbol "HOLD" se objeví vlevo nahoře na displeji. Pokud chcete měření zase uvolnit, stiskněte znovu tlačítko - 8 -

9 "HOLD". Poté se okamžitě objeví právě naměřená hodnota a symbol "HOLD" zmizí. A3 Funkce MAX MIN Pro podchycení minimálních a maximálních hodnot stiskněte tlačítko "MAX MIN". Poté se podle stisknutí tlačítka a zobrazeného symbolu indikují jen vyskytující se nejnižší naměřené hodnoty (R MIN) a vyskytující se nejvyšší hodnoty (R MAX) (R pro RECORD = záznam naměřené hodnoty). K indikaci maximální hodnoty stiskněte třikrát tlačítko "MAX MIN". Poté se v záhlaví displeje zobrazí "R MAX". Měření je již nastartováno. Jakmile je podchycena naměřená hodnota větší než indikovaná hodnota, objeví se na displeji tato nová hodnota. K indikaci minimální hodnoty stiskněte třikrát tlačítko "MAX MIN". Poté se v záhlaví displeje zobrazí "R MIN". Měření je již nastartováno. Jakmile je podchycena naměřená hodnota menší než indikovaná hodnota, objeví se na displeji tato nová hodnota. K opuštění funkce "maximální hodnota/minimální hodnota" stiskněte tlačítko "MAX MIN" po dobu delší než cca 2 s. A4 Tlačítko "RANGE" U funkcí měření střídavého napětí nebo měření střídavého proudu popř. měření výkonu je automatická volba aktivní a je indikována symbolem "AUTO" vlevo vedle naměřené hodnoty. Pokud dáváte přednost určitému rozsahu měření musíte stisknout tlačítko "RANGE". Symbol "AUTO" zmizí. Nyní lze měřicí rozsah nastavit manuálně (ručně), je rozeznatelný podle desetinné čárky, pohybující se podle nastaveného rozsahu měření. Pokud se chcete vrátit k automatické volbě rozsahu, stiskněte tlačítko RANGE po dobu cca. 2 s. Poté se znovu objeví symbol "AUTO". B Měření střídavého napětí (True rms) Pozor! V žádném případě nepřekročte max. dovolené vstupní veličiny. Max. 750 VAC rms. Nedotýkejte se žádných elektrických obvodů nebo jejich částí, pokud měříte napětí vyšší než 25 VAC rms. Při měření střídavých napětí postupujte takto: 1. Spojte černý měřicí kabel se zdířkou COM (uprostřed) a červený měřicí kabel se zdířkou "VOLT" (vpravo). 2. Stiskněte spodní polovinu kolébkového spínače "ON OFF". Měřící přistroj se tím nastaví na měření střídavého napětí "V". 3. Spojte měřicí hroty s měřeným objektem (zatížení, obvod atd.). 4. Zobrazí se okamžitá naměřená hodnota. Upozornění! Vzhledem k velmi citlivému měřicímu vstupu se může stát, že u volně ležících měřicích kabelů (nespojených s měřeným objektem) jsou indikovany nějaké naměřené hodnoty ("fantomové hodnoty měřených veličin"). Tento "jev" je normální a zmizí po zahájení Vašeho měření

10 C Měření efektivních hodnot střídavého proudu (True rms) Při měření střídavých napětí postupujte takto: Odstraňte případně připojené měřicí kabely od měřicího přístroje. Po zapnutí stiskněte dolní polovinu kolébkového spínače "RANGE". Měřicí přístroj se tím nastaví na měření střídavého proudu. V jednofázovém systému obemkněte jen jeden izolovaný vodič nebo více izolovaných vodičů ve vícefázovém sytému. Respektujte při tom bezpodmínečně bezpečnostní předpisy. Pozor! Pod "kleštěmi" se nachází ochrana rukou umělohmotné zesílení. Během měření / při obemknutí vodiče nebo přívodní kolejnice nikdy nesahejte přes ochranu rukou SMRTELNÉ NEBEZPEČÍ! Za nepříznivých podmínek může kromě toho vzniknout elektrický oblouk. Bezpodmínečně respektujte z hlediska Vašeho bezpečí bezpečnostní předpisy. Vodičem/vodiči musí být možno volně pohybovat v oblasti proudového čidla (v otvoru kleští). Dbejte, aby během čtení se vodič nacházel pokud možno uprostřed (ve středu otvoru kleští). Pozor! Neměřte žádné proudy v elektrických obvodech, ve kterých by se mohla vyskytovat napětí větší než 600 VAC rms, aby nedošlo k poškození měřicího přístroje, které by mohlo ohrozit Váš život. Nikdy neměřte proudy větší než 700 A rms popř A peak (rms pro reálnou hodnotu a peak pro špičkovou hodnotu). D Měření výkonu V elektrotechnice se rozlišují tři druhy výkonu: činný výkon (ve watech "W"), zdánlivý výkon (ve voltampérech "VA") a jalový výkon (ve voltampérech jalových "var"). Všechny tři druhy výkonu lze měřit proudovými kleštěmi VC Poměr mezi výkony se označuje jako účiník (fázový úhel) "kosinus ϕ". Je-li např. cos ϕ = 1, tak se zdánlivý výkon rovná činnému výkonu. Tento stav se vyskytuje jen u ryze ohmických spotřebičů (topné dráty, nikoliv topné spirály nebo žárovky). Jakmile jsou v přístroji zabudovány cívky (indukčnost) nebo bipolární kondenzátory (kapacita) je po ohmické čistotě. Pak je cos ϕ menší než 1, tzn. že činný výkon ("W") je menší než zdánlivý výkon ("VA") a příkon případně obsahuje případné jalové složky ("var"), které však nejsou žádoucí. Při měření výkonu postupujte následovně, při tom však bezpodmínečně respektujte dále uvedený obrázek: Obr. viz str. 19 něm. originálu Legenda: Krokodilklemme = krokodýlková svorka rote Meßleitung = červený měřicí kabel schwarze Meßleitung = černý měřicí kabel 1. Spojte krokodýlkové svorky se zkušebními hroty přiložených měřicích kabelů a návazně s měřicími zdířkami proudových kleští. Červený měřicí kabel do červené zdířky a černý měřicí kabel do černé měřicí zdířky

11 2. Zapněte proudové kleště (kolébkový spínač ON OFF). 3. Stiskněte jedno ze tří dolních půlených, a sice podle toho, který výkon má být měřen: "VA" pro zdánlivý výkon (zcela vlevo dole) nebo "W" pro činný výkon (vedle vpravo dole) "VAR" pro jalový výkon (střední půlené tlačítko dole) 4. Stiskněte ukazováčkem a prostředníkem pravé ruky (pravák) popř. palcem levé ruky (levák) páku otvoru kleští a sevřete proudové kleště kolem vodiče (proudové sběrnice nebo izolovaného jednotlivého vodiče), který má být měřen. Vodič (fáze "L" nebo nulový vodič "N") by se měly relativně volně nacházet v otvoru kleští, aby bylo možné zajistit spolehlivý dotyk obou půlek kleští. 5. Spojte nyní oba měřicí kabely s nulovým vodičem "N" (černá měřicí svorka) a fáze "L1" (červená měřicí svorka) měřeného objektu (zatížení, spotřebič, obvod atd.) a odečtěte naměřený výkon. Pozor! - Měření výkonu lze provádět jen v proudových obvodech s max. 600 VAC rms. - Proudové kleště VC-609, jsou vhodné pro měření v jednofázových systémech. Pro měření v třífázových systémech je nezbytný adaptér, který je k dostání jako doplňkové příslušenství. - Poškozené (odřené, roztrhnuté, zlomené) měřicí kabely musí být bezpodmínečně vyměněny za nové neporušené měřicí kabely. E Měření účiníku "cos ϕ" Měření je z hlediska uspořádání měření a připojení srovnatelné s měřením výkonu. Respektujte proto při připojení proudových kleští body 1 až 5 uvedené v kapitole "D Měření výkonu" s tím rozdílem, že v tomto případě musí být stisknuto horní půlené tlačítko "cos ϕ". Odečtěte údaj na displeji. Pokud je "cos φ" menší než 0,3, objeví se indikace přeplnění/přetížení "OFL". Údaj "I.nEF" znamená tolik, jako "neefektivní". Tento údaj se objeví např. při nepřipojených (nebo případně přerušených) měřicích kabelech. Symboly "Ind" (pro induktivní) a "Kap" (pro kapacitní) se objeví podle fázové polohy v dolní části displeje. F Měření spotřeby výkonu (v kwh nebo kvah nebo Kvarh) Také zde odpovídá uspořádání měření a připojení měřicích kabelů měření výkonu uvedenému pod "D". Respektujte proto při připojení proudových kleští body 1 až 5 uvedené v kapitole "D Měření výkonu" s tím rozdílem, že v tomto případě musí být stisknuto horní půlené tlačítko "Energy" (prvně). Návazně nutno určit ještě měrnou jednotku. Při aktivování měření spotřeby výkonu jsou automaticky indikovány kilowatthodiny kwh (činný výkon). K měření jalového výkonu (kapacitně nebo induktivně) stiskněte ještě jednou (podruhé) horní půlené tlačítko "Energy". Měrná jednotka se změní z "kwh" na "kvarh". K měření zdánlivého výkonu stiskněte znovu (potřetí) půlené tlačítko "Energy". Měrná jednotka se změní z "kvarh" na "kvah"

12 Displej je rozčleněn takto: v horní polovině běží počitadlo času (hod), až do zastavení/opuštění měření nebo spotřebované baterie. V dolní polovině probíhá načítání spotřebovaného výkonu. K opuštění měření spotřeby výkonu stiskněte horní půlené tlačítko "Energy" po dobu delší než cca. 2 s. G Třífázové měření výkonu (střídavého proudu) Při připojování respektujte následující vyobrazení: Obr. (viz str. 21 něm. originálu) 1. Při měření trojvodiče (zapojení do trojúhelníku) se celkový výkon zjistí takto: W total = W1 + W2 W1 je produkt (součin) fázového proudu L1 a napětí mezi L1 (červená měřicí svorka) a N (černá měřicí svorka). W2 je produkt (součin) fázového proudu L2 a napětí mezi L2 (červená měřicí svorka) a N (černá měřicí svorka). 2. Při měření čtyřvodiče (zapojení do hvězdy) se celkový výkon zjistí takto: W total = W1 + W2 + W3 W1 je produkt (součin) fázového proudu L1 a napětí mezi L1 (červená měřicí svorka) a L2 (černá měřicí svorka). W2 je produkt (součin) fázového proudu L3 a napětí mezi měřicí svorka) a L3 (červená měřicí svorka). L2 (černá W3 je produkt (součin) fázového proudu L3 a napětí mezi L3 (červená měřicí svorka) a N (černá měřicí svorka). H Měření výkonu s doplňkovým adaptérem Adaptér, který je k dostání jako doplňkové příslušenství, má dvě bezpečnostní zástrčky, které musí být spojeny s bezpečnostními zdířkami proudových kleští. "COM" do černé měřicí zdířky a "INPUT" do červené měřicí zdířky. Tři bezpečnostní měřicí zdířky jsou označeny takto: L1, L2 a L3. Při zapojení do trojúhelníku by sled připojení vypadal např. takto: - červený měřicí kabel do zdířky L1, červená měřicí svorka na L1 zapojení, - černý měřicí kabel do zdířky L2, černá měřicí svorka na L2 zapojení, - žlutý měřicí kabel do zdířky L3, žlutá měřicí svorka na L3 zapojení. LIKVIDACE Pokud proudové kleště VC-609 přes neporušené zásobování (destičková baterie 9 V) nejsou funkční, popř. je již nelze opravit, musí být zlikvidovány podle platných předpisů

13 ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH V proudových kleštích VC-609 jste získali výrobek, který byl vyroben podle nejnovějšího stavu techniky. Přesto mohou nastat problémy nebo poruchy. Proto je návazně popsáno, jak některé z těchto poruch můžete relativně snadno sami odstranit; bezpodmínečně při tom respektujte bezpečnostní předpisy. Závada Měření napětí není možné. Při zapnutém měřicím přístroji se na displeji nic nezobrazuje. Falešné hodnoty proudu. Možná příčina Jsou vodicí kabely zapojeny ve zdířkách COM a VOLT? Není baterie vybitá (spotřebována)? Kolik vodičů je v kleštích obsaženo? Je tlačítko "HOLD" stisknuto? (HOLD na displeji)? Pozor! Při otvírání pouzdra a odstraňování částí, pokud to není možné provést ručně, mohou být odkryty součásti pod proudem. Pod proudem mohou být i připojovací místa. Před nastavením, obsluhou, údržbou nebo výměnou součástí nebo konstrukčních skupin, pokud je při tom nezbytné otevření měřicího přístroje, musí být měřicí přístroj oddělen od všech zdrojů napětí a měřicích obvodů. Pokud poté je nevyhnutelné nastavení, údržba nebo oprava na otevřeném měřicím přístroji pod napětím, může to být provedeno pouze odborníkem, který je seznámen s nebezpečími s tím spojenými popř. s příslušnými směrnicemi (VDE-0100, VDE-0701, VDE-0683). Kondenzátory mohou být ještě nabité, i když měřicí přístroj byl odpojen ode všech zdrojů napětí a měřicích obvodů. ÚDRŽBA A PÉČE Měřicí přístroj by měl být k zaručení přesnosti přes delší časové období kalibrován jednou za rok. Jinak proudové kleště VC 609, až na výměnu baterie a příležitostné očištění, nevyžadují údržbu. Při svévolných změnách a opravách na nebo v měřicím přístroji zaniká nárok na záruku. Způsob výměny baterie naleznete v kapitole "Manipulace". K čištění přístroje popř. okénka displeje používejte čistý, netřepivý, antistatický a suchý hadr na čištění

14 Pozor! Nepoužívejte k čištění žádné čisticí prostředky či benzín, alkohol nebo podobné prostředky obsahující uhličitany. Ty napadají povrch měřicího přístroje. Výpary jsou kromě toho zdraví škodlivé a výbušné. Rovněž nepoužívejte k čištění žádné ostrohranné nástroje, šroubováky nebo drátěné kartáče apod. ECHNICKÁ DATA, TOLERANCE MĚŘENÍ TECHNICKÁ DATA Displej : čtyřmístný displej LD (až do 9999), při měření výkonu pětimístný (až do 99999) Max. počet měření : 4 měření za sekundu (max) Max. měř. proud AC rms/peak : 700 A / 1000 A Max.průměr vodiče : 52 mm kruhový Pracovní teplota : 0 C až +50 C Relativní vlhkost vzduchu : < 80 %, nekondenzující Teplota pro zaručenou přesnost : +23 C ± 5 K Typ baterie : 1 destičk. baterie 9 V, typ NEDA 1604 nebo JIS 006P nebo IEC6LF22 apod. Životnost baterie: : cca. 80 hod (s baterií Alkaline) Max.pracovní výška : 2000 m nadmořské výšky (= max ft nebo stop) Hmotnost : cca. 545 g (s baterií) Rozměry (D x Š x V) : cca. 245 x 98 x 44 mm TOLERANCE MĚŘENÍ Údaje o přesnosti v ± (% odečtení + počet míst = digits = dgt). Přesnost po dobu 1 roku při teplotě +23 C ± 5 K a relativní vlhkosti vzduchu pod 70 %. Doba ohřevu (warm up) je 1 minuta. Přesnost je specifikována pro 5 % až 100 % aktuálního měřicího rozsahu. MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO NAPĚTÍ Druh provozu Měřicí rozsah Přesnost Rozlišení 400 V ±(1,0 % + 3 dgt) 100 mv True Rms 750 V ±(1,0 % + 3 dgt) 1 V Plati pro frekvenční rozsah od 45 Hz do 450 Hz. Crestfaktor (činitel výkyvu) </= 5. Dodatečná chyba měření u nesinusových signálů měření: u crestfaktoru (harmonické zkreslení) od 1 do 3 + 0,5 % odečtu) u crestfaktoru (harmonické zkreslení) od 3 do < % odečtu) platí pro frekvenční rozsah od 45 Hz do 65 Hz

15 MĚŘENÍ STŘÍDAVÉHO PROUDU 400 A ±(1,5 % + 2 dgt) 0,1 A True Rms 750 A ±(1,5 % + 2 dgt) 1 A Platí pro frekvenční rozsah od 45 Hz do 450 Hz. Crestfaktor (činitel výkyvu) </= 5. Dodatečná chyba měření u nesinusových signálů měření: u crestfaktoru (harmonické zkreslení) od 1 do 3 + 0,5 % odečtu) u crestfaktoru (harmonické zkreslení) od 3 do < % odečtu) platí pro frekvenční rozsah od 45 Hz do 65 Hz. MĚŘENÍ VÝKONU ČINNÝ výkon 400 kw ±(1,5 % + 2 dgt) 0,1 kw 750 kwa ±(1,5 % + 2 dgt) 1 kw Platí pro frekvenční rozsah od 45 Hz do 450 Hz. ZDÁNLIVÝ výkon 400 kva ±(1,5 % + 2 dgt) 0,1 kva Platí pro frekvenční rozsah od 45 Hz do 450 Hz. 750 kva ±(1,5 % + 2 dgt) 1 kva JALOVÝ výkon 400 kvar ±(1,5 % + 2 dgt) 0,1 kvar Platí pro frekvenční rozsah od 45 Hz do 450 Hz. 750 kvar ±(1,5 % + 2 dgt) 1 kvar ÚČINÍK cos φ 0,0.. 1 ±(2 % + 1 dgt) 0,001 Platí pro frekvenční rozsah od 10 Hz do 60 Hz, v rozsahu měření napětí od 20 do 750 V rms, v rozsahu měření proudu od 20 do 700 A rms (popř A peak). MĚŘENÍ SPOTŘEBY VÝKONU ČINNÝ výkon kwh ±(1,5 % + 2 dgt) 0,1 kwh kvh ±(1,5 % + 2 dgt) 1 kwh Platí pro frekvenční rozsah od 45 Hz do 450 Hz. Max. doba měření 80 h (spotřebovaná baterie) JALOVÝ výkon kvarh ±(1,5 % + 2 dgt) 0,1 kvarh kvarh ±(1,5 % + 2 dgt) 1 kvarh Platí pro frekvenční rozsah od 45 Hz do 450 Hz. Max. doba měření 80 h (spotřebovaná baterie)

16 MAXIMÁLNÍ VSTUPNÍ VELIČINY, OCHRANA PROTI PŘETÍŽENÍ Měření napětí : 750 VAC rms (rms = efektivní) Měření proudu : max A peak Činný výkon : max. 750 kw Zdánlivý výkon : max. 750 kva Jalový výkon : max. 750 kvar Pozor! Překročení max. dovolených vstupních veličin popř. přetížení vede při nepříznivých okolnostech k poškození měřicího přístroje popř. k ohrožení života uživatele

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...

Klešťový ampérmetr VC 605 1000 A/AC/DC. Obj. č.: 12 01 67. Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:... Obsah Strana ÚVOD...3 POUŽITÍ KLEŠŤOVÉHO MĚŘÍCÍHO PŘÍSTROJE VC - 605:...3 OVLÁDACÍ A NASTAVOVACÍ PRVKY PŘÍSTROJE, DISPLEJ...4 POPIS OVLÁDACÍCH A NASTAVOVACÍCH PRVKŮ PŘÍSTROJE...5 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY...5

Více

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/00 Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr Obj. č.: 10 03 71 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE TEPLOTNÍ MODUL TM1. Obj. č 130931

NÁVOD K OBSLUZE TEPLOTNÍ MODUL TM1. Obj. č 130931 NÁVOD K OBSLUZE TEPLOTNÍ MODUL TM1 Obj. č 130931 Tento návod k obsluze náleží k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro uvedení výrobku do provozu a zacházení s ním. Respektujte to i v případě,

Více

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku,

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku, Digitální multimetr AT-200 Obj. č.: 12 15 02 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití... 3 Ovládací prvky měřícího přístroje... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Krátký popis funkcí měřícího přístroje... 6 Rozsah

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1. Obj. č.: 12 77 00 NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční měřicí přístroj okolního prostředí 4 v 1 Obj. č.: 12 77 00 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy.

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 14 66 Tento měřící přístroj byl speciálně vyvinut pro provádění různých měření v motorových vozidlech. Vedle standardních funkcí měření můžete tento přístroj použít

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

Návod k obsluze pro měřič kyslíku

Návod k obsluze pro měřič kyslíku H59.0.21.6B-08 Návod k obsluze pro měřič kyslíku od V1.3 GOX 100 GREISINGER electronic GmbH H59.0.21.6B-08 strana 2 z 8 Obsah 1 Použití přístroje... 2 2 Všeobecné pokyny... 2 3 Likvidace... 2 4 Bezpečnostní

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/01 Digitální multimetry VC 820 a VC 840 Obj. č.: 12 11 11, 12 11 12 Obsah Strana ÚVOD... 3 POUŽITÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ VC 820, VC 840:... 3 OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE... 4 POPIS OVLÁDACÍCH

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 05 06 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 05 06 Tento návod k obsluze náleží k tomuto produktu. Obsahuje důležitá upozornění k uvedení do provozu a k manipulaci. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí

2. Účel použití měřícího přístroje a popis jeho základních funkcí Digitální multimetr VC265 Obj. č.: 12 45 22 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálního multimetru VC265. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991 Digitální multimetr PROTEC.class PMMM císlo výrobku: 05102991 Návod k obsluze Obsah: 1. Bezpečnostní informace Úvod Používání Péče o přístroj 2. Popis tlačítek a zdířek 3. Všeobecné údaje 4. Popis používání

Více

Návod k obsluze Obj.č.: 100 564

Návod k obsluze Obj.č.: 100 564 Návod k obsluze Obj.č.: 100 564 Elektronický digitální teploměr a vlhkoměr HT-200 patří ve své třídě ke špičkovým výrobkům. Byl zkonstruován podle současné nejnovější technologie. Provoz přístroje zajišťuje

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Návod k použití AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Miniaturní klešťový multimetr Návod k použití Čeština 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Všechna práva

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120 Obj. č.: 121 012 Tento návod patří k tomu to výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní provoz přístroje a pro jeho obsluhu. Dbejte proto ona to, když budete

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

Stereofonní radiová sluchátka

Stereofonní radiová sluchátka Stereofonní radiová sluchátka Obj. č.: 35 01 15 Tento návod k obsluze náleží k produktu. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k zacházení. Dbejte na to, i když tento produkt předáte třetí osobě.

Více

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP

Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Mobilní zdroj síťového napětí 230 V, 50 Hz Tectron GP Bezpečnostní pokyny Nikdy nezapojujte měnič do sítě 230 V V případě poruchy smí přístroj otevřít pouze kvalifikovaný odborník Nenechejte bez dozoru

Více

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Patentově chráněno Úvod Blahopřejeme k zakoupení klešťového měřiče True RMS Extech EX623. Tento měřič umožňuje provádět

Více

Nabíječka akumulátorů BBLG30

Nabíječka akumulátorů BBLG30 Verze 1.1 Nabíječka akumulátorů BBLG30 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 112 93 Označení výrobku: BBLG30 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost!

NÁVOD K OBSLUZE. Při škodě, způsobené nedbáním pokynů uvedených v návodu k obsluze, zaniká záruka! Za následné škody nebereme žádnou zodpovědnost! Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení ručního teploměru DT-300. Zakoupením tohoto zařízení jste získali produkt, který je navržen dle dnešních poznatků techniky. Tento produkt splňuje požadavky

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

DUSPOL digital LC. N Bruksanvisning. D Bedienungsanleitung. F Mode d emploi E Manuel de instrucciones. S Bruksanvisning

DUSPOL digital LC. N Bruksanvisning. D Bedienungsanleitung. F Mode d emploi E Manuel de instrucciones. S Bruksanvisning D Bedienungsanleitung Operating manual F Mode d emploi E Manuel de instrucciones Инструкция за експлоатация Návod k použití zkoušečky Käyttöohje Οδηγίες χρήσεως H Használati utasítás I Istruzioni per l

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení FLUKE-715 Kalibrátor proudu a napětí (ma/v) Návod k obsluze Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte pokyny definované v

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky

USB gramofon RF100. Obj. č.: 31 12 23. Vlastnosti výrobku. Ovládací prvky USB gramofon RF100 Vlastnosti výrobku Plně automatický gramofon Řemínkový pohon Omezený zdvih raménka přenosky Hliníkový talíř 33 1/3 a 45 otáček za minutu USB rozhraní pro digitalizaci záznamu Vestavěný

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.: 511 333 - pro typ SNG 1000/24 511 346 - pro typ SNG 1500/24

NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.: 511 333 - pro typ SNG 1000/24 511 346 - pro typ SNG 1500/24 NÁVOD K POUŽITÍ Obj.č.: 511 333 - pro typ SNG 1000/24 511 346 - pro typ SNG 1500/24 Síťový adaptér typ SNG 1000/24 a typ SNG 1500/24 slouží pouze k napájení malých elektrických spotřebičů, které mají napájecí

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 81 15 17 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 81 15 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 34 01 58 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 34 01 58 2 Účel použití Digitální rádio s hodinami a multibarevným displejem LED slouží k příjmu rozhlasových stanic a jako budík v domácnosti. Zvukový signál je reprodukován

Více

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 512 Digitální tlakoměr. Návod k obsluze testo 512 Digitální tlakoměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T 4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR True RMS Model : DM-9027T Symboly Výstraha : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : * Nepřetěžujte vstupní napětí! * Odstraňte testovací vodiče před otevřením

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí:

Součásti přístroje NycoCard READER II Sada NycoCard READER II sestává z těchto součástí: Účel použití přístroje NycoCard READER II NycoCard READER II je malý akumulátory napájený reflektometr navržený k měření zbarvených povrchů testů NycoCard a k výpočtu hodnot koncentrací. Barevné odezvy

Více

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze

Obsah. testo 922 Teploměr. Návod k obsluze testo 922 Teploměr Návod k obsluze cz Obsah Všeobecné pokyny...2 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Použití...4 3. Popis výrobku...5 3.1 Displej a ovládací prvky...5 3.2 Rozhraní...6 3.3 Napájení...6 4. Uvedení

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany

GAA 1100 T # 55154. Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany GAA 1100 T # 55154 Copyright Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6-74549 Wolpertshausen - Germany 1 4 2 5 6 1 230 V / 50 Hz 50 l 3,05 m 3 /min 1100 W/P1 13,6 kg 20000 min -1 2 3 4 5 CZ Dříve než uvedete

Více

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH Vážení zákazníci, R129A - Multimetr MS8269 MASTECH děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 82 92 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 82 92 49 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů

K8AB-AS. Struktura číselného značení modelů. Jednofázové proudové relé. Kódování čísel modelů Jednofázové proudové relé K8AB-AS Ideální pro sledování proudu u průmyslových topných těles a motorů. Sledování nadproudu i podproudu. Manuální resetování a automatické resetování podporované jedním relé.

Více

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO 51.11-MMA-140 Označení na přístroji Vysvětlení symbolů. V tomto návodu nebo na přístroji jsou použity následující symboly: Bezpečnost produktu Výstraha Příkaz Před použitím

Více

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Nabíjecí a servisní prístroj pro akumulátory BHFL Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Nabíjecí_a_servisní_prístroj_pro_akumulátory_BHFL_60911[PDF]_cs.pdf 2015-12-02

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více