6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka"

Transkript

1 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme: důraz je kladen na dopravní výchovu, praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků Lidé kolem nás: upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy a povinnostmi Lidé a čas: orientace v dějích a čase Rozmanitost přírody: poznávání Země jako planety sluneční soustavy, poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé přírody Člověk a jeho zdraví: základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování různých životních situací poznávání sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti. Vzdělávání v předmětu prvouka směřuje k pozorování a pojmenovávání věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí. utváří se prvotní ucelený obraz světa poznávání sebe i nejbližšího okolí seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy vnímání lidí a vztahů mezi nimi všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti porozumění soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti Časové vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je vymezen učebním plánem I. stupně.

2 Organizační vymezení Vzdělávání probíhá v kmenové třídě. Využívají se možnosti vycházek a exkurzí. Mezipředmětové Vyučovací předmět úzce souvisí se všemi vyučovacími předměty. Průřezová témata Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata: VDO, MKV a ENV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků v ročníku Kompetence k učení pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií motivuje žáky pro celoživotní učení jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět poznávají podstatu zdraví i příčin nemocí upevňují si preventivního chování orientují se ve světě informací časově a místně propojují historické, zeměpisné a kulturní informace Kompetence k řešení problémů pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých poznávají a ovlivňují svou jedinečnost Kompetence komunikativní podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání a zdůvodňování svých závěrů, si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech. jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech

3 přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí vzájemně si radí a pomáhají si Kompetence sociální a personální učí žáky věcně argumentovat vede žáky k oceňování svých názorů a přínosů Žáci pracují ve skupině. efektivně spolupracují na řešení problémů učí se respektovat názory druhých přispívají k diskusi Kompetence občanské utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům motivuje žáky k hledání možností aktivního uplatnění ochrany přírody vede žáky k respektování pravidel Kompetence pracovní učí žáky používat různé materiály, nástroje a vybavení zohledňuje soudobý stav a poznání technického rozvoje jsou vedeni k utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti.

4 ročník: 1. Očekávané výstupy VDO Občanská společnost a škola - výchova dem. občana v rámci třídního kolektivu -Výchova k samostatnosti, k seberealizaci, ke smyslu pro spravedlnost, odpovědnost a ohleduplnost Žák zná cestu do školy a zpět zná název školy zná jméno třídní učitelky a ředitele školy chová se ukázněně ve škole i mimo školu dokáže rozlišit nežádoucí formy chování umí si připravit pomůcky do školy udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce umí si uspořádat pracovní místo rozlišuje čas k práci a odpočinku dodržuje základní hygienické návyky zná základy správné životosprávy výživa, vitamíny, odpočinek, spánek, pitný režim apod. zná zásady správného chování u lékaře umí pojmenovat části lidského těla zná názvy běžných onemocnění ví, co dělat v případě úrazu orientuje se v čase rok, měsíc, týden, den, hodina umí vyjmenovat dny v týdnu zná čtvero ročních období a umí je charakterizovat umí vyjmenovat měsíce jednotlivých ročních období umí popsat změny v přírodě podle ročního období Domov Škola Osobní bezpečí Chování lidí Péče o zdraví, zdravá výživa Lidské tělo Osobní bezpečí Orientace v čase a časový řád Současnost a minulost v našem životě MKV Kulturní diference. Etnický původ - poznávání etnických skupin ENV Ekosystémyles, pole, vodní zdroje, lidské sídlo -Základní podmínky života voda, půda a ovzduší -Lidské aktivity a problémy životního Vycházka BESIP Beseda o zdravé výživě Veselá školička Zdravé zuby

5 umí časově zařadit Vánoce a Velikonoce zná některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice zná mezi rodinnými příslušníky (rodiče, děti, bratr, sestra, teta apod.) povolání rodičů umí vyprávět o svém domově, bydlišti a okolí les, pole, potok apod. zná domácí zvířata a názvy jejich mláďat umí třídit odpad seznámí se s ochranou člověka za mimořádných situací Kultura Rodina Soužití lidí Domov Obec, místní krajina Rostliny, houby, živočichové Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Situace hromadného ohrožení prostředí -Vztah člověka k prostředí -výchova k životnímu prostředí Vycházka Školní výlet ročník: 2. Očekávané výstupy, projekty a kurzy Žák zná základní pravidla slušného chování v rodině a ve společnosti zná v rodině příbuzní (sestřenice, bratranec apod.) umí slušně požádat o pomoc a poděkovat orientuje se v síti obchodů a služeb v nejbližším okolí Rodina Soužití lidí Chování lidí Obec, místní krajina Právo a spravedlnost MKV Lidské harmonické vtahy v rodině - Princip sociálního smíru a solidarity

6 , projekty a kurzy VDO Občanská společnost a škola demokratické ve třídě -Škola jako model partnerství je schopen komunikovat s prodavačem umí zacházet s přidělenými penězi zná a dodržuje základní pravidla pro chodce umí správně přecházet vozovku zná vybrané dopravní značky (stop, hlavní silnice apod.) rozlišuje dopravní prostředky auto, vlak apod. zná a umí pojmenovat základní části a vybavení jízdního kola a vybavení pro cyklisty předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se snaží vyhýbat rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost orientuje se v čase - kalendářní rok, školní rok, týdny, dny, hodiny, minuty umí časově zařadit svátky Vánoce, Velikonoce dodržuje základní hygienické návyky - denní režim dětí, práce a odpočinek, pitný režim, výživa. pozná významné památky a památky v okolí bydliště zná zaměstnání rodičů umí vysvětlit, v čem spočívají některá povolání (lékař, učitel, řidič apod.) zná běžně užívané výrobky, ví, čemu slouží pozná význam a potřebu nástrojů, přístrojů a zařízení Vlastnictví Osobní bezpečí Chování lidí Orientace v čase a časový řád Péče o zdraví, zdravá výživa Regionální památky Rodina Vlastnictví Kultura Současnost a minulost v našem životě MKV Kulturní diference vlastní kulturní zakotvení vycházka BESIP Kapka prevence Beseda o zdravé výživě Veselá školička Zdravé zuby

7 v domácnosti (televize, vysavač, pračka apod.) váží si práce a jejích výsledků pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých ročních obdobích rozlišuje a zná charakteristické znaky: les, park, louka, zahrada, pole, potok, řeka má povědomí o významu životního prostředí pro člověka zná vybrané běžně pěstované pokojové rostliny chápe potřebu pravidelné péče o pokoj. rostliny (zalévání, světlo, teplo apod.) rozlišuje stromy jehličnaté a listnaté zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující stromy, keře, byliny a zemědělské plodiny zná a umí pojmenovat domácí čtyřnohá zvířata zná některé živočichy chované pro radost a chápe potřebu pravidelné péče o ně (krmení, čistota apod.) zná vybraná volně žijící zvířata a ptáky umí třídit odpad má povědomí o ochraně člověka za mimořádných situací Vesmír a Země Voda, vzduch Půda Rostliny, houby, živočichové Životní podmínky Rovnováha v přírodě Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Situace hromadného ohrožení, projekty a kurzy ENV Ekosystémy les, louka, pole, rybník Vztah člověka k prostředí naše obec-ochrana životního prostředí, třídění odpadu náš životní styl Základní podmínky života voda, ovzduší, půda -Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vycházka Školní výlet

8 , projekty a kurzy doprava a její vlivy na životní prostředí třídění druhotných surovin ročník: 3. Očekávané výstupy Žák orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině zná základní údaje z historie a současnosti obce zná některé lidové a místní zvyky a tradice seznámí se se základními pověstmi naší minulosti orientuje se v plánku obce ví, kde je muzeum, divadlo, radnice, nádraží apod. určí hlavní a vedlejší světové strany v přírodě se umí orientovat podle světových strany umí pozorovat, rozlišovat a popsat některé vlastnosti a změny látek barva, chuť, rozpustnost, hořlavost apod. užívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas, seznámí se s měřením hmotnosti, objemu a teploty rozlišuje přírodniny, lidské výtvory, suroviny Domov Škola Obec, místní krajina Kultura, současnost a minulost v našem životě Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Okolní krajina (místní oblast, region) Látky a jejich vlastnosti Voda a vzduch Nerosty a horniny, půda Životní podmínky VDO - Občanská spol. a škola - vytváření pravidel chování, pravidla týmové spolupráce demokratická atmosféra a ve škole Hv - lidové písně ENV - vztah člověka k prostředí naše obec, životní styl vycházka jednoduché pokusy

9 ENV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí hospodaření s odpady zná základní rozdělení živočichů savci, ptáci, obojživelníci, ryby, hmyz umí uvést hlavní rozlišovací znaky a popsat stavbu těla ví, čím se liší rozmnožování jednotlivých skupin rozlišuje domácí a hospodářská zvířata zná vybraná zvířata volně žijící v určitých přírodních společenstvích (pole, louky, les apod.) umí vybrané živočichy zařadit do příslušného přírodního společenství umí pojmenovat části rostlin umí popsat projevy života rostlin zná vybrané druhy plodů a semen zná význam semen zná vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny (na zahrádkách, loukách, v lese) zná vybrané= hospodářské a léčivé rostliny pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté houby má povědomí o významu životního prostředí uplatňuje zásady bezpečného chování v přírodě a silnici (chodec, cyklista) umí třídit odpad zná životní potřeby a projevy, základní stavbu a funkce lidského těla Rostliny, houby, živočichové Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Rovnováha v přírodě Rostliny, houby živočichové Životní podmínky Rovnováha v přírodě Ohleduplné chování k přírodě Ochrana přírody Rodina Soužití lidí Chování lidí Právo a spravedlnost Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Lidské tělo, péče o zdraví, zdravá výživa Osobní bezpečí M- zápis a měření jednotek ENV - Základní podmínky života voda, ovzduší, půda, energie, přír.zdroje Hv - písničky o zvířatech Hv písničky o rostlinách ENV - Ekosystémy les, pole, vodní zdroje, město, vesnice, kulturní krajina MKV Lidské princip soc. smíru a vycházka besedy (CHKO) Kapka prevence vycházky herbář Zdravé zuby

10 umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi a vyjmenovat planety sluneční soustavy ví, jak se chovat za mimořádných situací Vesmír a Země Situace hromadného ohrožení solidarity - základní lid. práva, odstranění předsudků vůči etnic. skup. Beseda o zdravé výživě Školní výlet

11 5.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Je členěn do pěti tematických okruhů: Místo, kde žijeme: okolní krajina (místní oblast, region) - zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení lidí na krajinu a životní prostředí Lidé kolem nás základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie základní globální problémy, problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí Lidé a čas orientace v čase - kalendáře, letopočet, režim dne současnost a minulost v našem životě Rozmanitost přírody Země jako planeta sluneční soustavy rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody, rostliny, houby, živočichové, znaky života, životní potřeby a podmínky rovnováha v přírodě vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy Člověk a jeho zdraví lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské reprodukce partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy péče o zdraví, první pomoc odpovědnost člověka za své zdraví situace hromadného ohrožení

12 Součástí výuky je exkurze do planetária. Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata: ENV a MKV. Časové vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve ročníku v hodinové dotaci dané učebním plánem pro I. stupeň. Organizační vymezení Výuka probíhá v kmenové třídě, počítačové učebně, učebně s DVD přehrávačem. Mezipředmětové prolíná všemi předměty. Průřezová témata Vyučovacím předmětem prolínají tato průřezová témata: ENV a MKV. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ročníku Kompetence k učení umožňuje žákům používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu motivuje žáky k aktivnímu zapojování do vyučovacího procesu získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování Kompetence k řešení problémů zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami se učí řešit zadané úkoly, správně se rozhodovat v různých situacích, učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů. Kompetence komunikativní vede žáky k používání správné terminologie

13 si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech jsou vedeni k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných Kompetence sociální a personální zadává úkoly, při kterých žáci mohou pracovat společně se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků pracují ve skupině, učí se spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a zkušenosti druhých Kompetence občanské buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě vyžaduje dodržování pravidel slušného chování umožňuje každému žákovi zažít úspěch se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví i zdraví a bezpečnosti druhých Kompetence pracovní umožňuje žákům pozorovat, manipulovat a experimentovat vede žáky ke správným způsobům užití pomůcek, vybavení, techniky vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti si utvářejí pracovní návyky v jednoduché samostatné i týmové činnosti, dodržují vymezená pravidla

14 ročník: 4. Očekávané výstupy Žák umí charakterizovat některá společenstva rostlin a živočichů les, louka, pole, voda, u lidských obydlí apod. zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující živočichy v jednotlivých společenstvech (pole, louka, les apod.) umí popsat stavbu jejich těla zná jejich způsob života a způsoby rozmnožování umí běžně se vyskytující živočichy správně zařadit do jednotlivých skupin (plazi, ptáci, savci apod.) dokáže posoudit význam lesů pro člověka a ví, jak se máme chovat v lese umí pojmenovat části rostlin umí popsat projevy života rostlin zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující rostliny a houby v jednotlivých společenstvech rozpozná léčivé a jedovaté rostliny zná běžné zemědělské plodiny, jejich význam a použití umí rozlišit kulturní a plané rostliny má základní informace o postavení Země ve Rostliny, houby, živočichové Rovnováha v přírodě Okolní krajina (místní oblast, region) Životní podmínky Rovnováha v přírodě Rostliny, houby, živočichové Rovnováha v přírodě Okolní krajina (místní oblast, reion) Životní podmínky Rovnováha v přírodě Vesmír a Země ENV-Ekosystémy les, pole, vodní zdroje moře, druhová rozmanitost lidské sídlo -Základní podmínky života voda, půda, zemědělství v krajině ochrana biologických druhů vycházky

15 vesmíru umí vysvětlit význam Slunce pro život na Zemi umí vysvětlit střídání dne a noci a ročních období na Zemi jako důsledek pohybu Země ve vesmíru seznámí se s působením magnetické a gravitační síly Orientace v čase a časový řád Exkurze do planetária Vv kreslení Pč modelování Jednoduché pokusy zná základní jednotky hmotnosti, objemu, času a teploty ví, čím tyto uvedené veličiny měříme pozná zkratky základních jednotek zná základní složky vzduchu umí popsat jednotlivé vrstvy atmosféry seznámí se s pojmem ozonová díra umí vysvětlit skupenství vody dokáže popsat koloběh vody v přírodě ví, jak dochází ke znečišťování vzduchu, vody a půdy umí vysvětlit význam čističek odpadních vod seznámí se se složením a základními typy půd seznámí se se základními druhy hornin a nerostů dokáže určit některé jejich vlastnosti (tvrdost, barvu, lesk apod.) Vážení a měření Voda a vzduch Ohleduplné chování přírody a ochrana přírody Nerosty a horniny, půda Životní podmínky Základní globální problémy Látky a jejich vlastnosti Okolní krajina (místní oblast, region) Nerosty a horniny, půda ENV-Lidské aktivity a problémy životního prostředí doprava a životní prostředí zemědělství a životní prostředí průmysl a životní prostředí odpady a hospodaření s nimi ENV-Vztah člověka Školní výlet

16 umí určit, k čemu je člověk používá a co se z nich vyrábí ví, jak se chovat za mimořádných situací Situace hromadného ohrožení k prostředí prostředí a zdraví ročník: 5. Očekávané výstupy Žák zná pojmy vesmír, planeta, hvězda, družice,zem. přitažlivost umí vyjmenovat jednotlivé planety sluneční soustavy seznámí se s pojmy přirozená a umělá družice Země seznámí se se základy výzkumu vesmíru (historie kosmonautiky) ví, jaký význam má výzkum vesmíru pro člověka dokáže vyjmenovat fáze Měsíce umí vysvětlit střídání dne a noci jako důsledek pohybu Země kolem své osy Vesmír a Země Orientace v čase a časový řád ENV-Ekosystémy les, pole, vodní zdroje a jejich význam moře, druhová rozmanitost lidské sídlo kulturní krajina -Základní podmínky života voda, ovzduší, půda a jejich ochrana zemědělství v krajině -Lidské aktivity a problémy životního Oživení znalostí z 4. r.

17 umí vysvětlit střídání ročních období na Zemi umí vysvětlit význam Slunce pro vznik a vývoj života na Zemi zná složení vzduchu ví, co je ozonová díra a jak ovlivňuje život na Zemi umí popsat vznik půdy, zná její význam, její využití a principy ochrany seznámí se s pojmy humus, živiny, hnědozem, černozem apod. zná hlavní znečišťovatele vody, vzduchu a půdy uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka do přírody a krajiny a umí uvést příklady umí popsat životní podmínky lidí v jednotlivých zemských pásmech (mírné, tropické, polární) zná životní podmínky v ČR a v Evropě zná a umí popsat stavbu těla vybraných druhů rostlin ze společenstev les, louka, voda, zahrada apod. umí třídit rostliny z hlediska jejich stavby těla, délky života nebo jejich vývoje Životní podmínky Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Vzduch a voda Nerosty a horniny, půda Životní podmínky Rostliny, houby a živočichové prostředí doprava a životní prostředí průmysl a životní prostředí odpady a hospodaření s nimi dlouhodobé programy zaměřené na růst ekologického vědomí veřejnosti -Vztah člověka k prostředí náš životní styl aktuální ekologický problém prostředí a zdraví opakování a rozšíření učiva 4. roč.

18 zná a umí pojmenovat běžně se vyskytující živočichy umí popsat stavbu jejich těla zná jejich způsob života ví, jakými způsoby se jednotliví živočichové rozmnožují umí třídit živočichy z hlediska jejich vývoje (nižší a vyšší) dokáže zařadit živočichy do skupin (savci, ptáci, plazi, ryby a obojživelníci) seznámí se s pojmy odborné, rodové a druhové jméno zná původ člověka jako živočišného druhu seznámí se s jeho vývojem a způsobem života našich předků dokáže popsat základní lidské potřeby a projevy umí využít poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky dodržuje zásady bezpečného chování, tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných zná a dovede jednat podle zásad první pomoci Lidské tělo Péče o zdraví, zdravá výživa Návykové látky a zdraví Osobní bezpečí Právo na spravedlnost Chování lidí Orientace v čase a časový řád ENV Lidské aktivity a problémy životního prostředívýchova k životnímu prostředí beseda s pracovníky

19 uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu, gamblerství ví, jaké má postavení v rodině a ve společnosti zná svoje základní práva a povinnosti týrání, zneužívání, šikana umí zjistit tel. číslo linky důvěry, krizového centra zná pravidla telefonování na tyto instituce zná význam pojmů terorismus, rasismus je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v případě obecného ohrožení (požár, únik jedovatých látek apod.) zná zásady bezpečného chování v různém prostředí škola, domov, styk s cizími osobami, silniční provoz, a řídí se jimi zná jednoduché stroje a jejich praktické použití páka, kladka, nakloněná rovina, kolo apod. zná princip a užití parního stroje a spalovacího motoru, zná jejich význam v techn. pokroku seznámí se s výrobou železa, skla, cukru a papíru má základní poznatky o využití el. energie zná a dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s běžnými el. přístroji umí sestrojit jednoduchý el. obvod zná zdroje el. energie Člověk a technika Osobní bezpečí Péče o zdraví, zdravá výživa protidrogové výchovy MKV-Lidské právo všech lidí společně žít a spolupracovat mezi kulturami základní morální normy-slušné chování -Etnický původ rovnocennost všech etnických skupin a kultur odlišnost lidí a vzájemná rovnost různé způsoby života, odlišné myšlení a vnímání světa -Princip sociálního smíru a solidarity aktivní podíl na přetváření společnosti Školní výlet

20 umí se chovat v mimořádných situacích Situace hromadného ohrožení

21 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací obsah Vzdělávací obsah se realizují ve třech okruzích. Místo, kde žijeme: chápání organizace života v obci, ve společnosti praktické poznávání místních, regionálních skutečností, s důrazem na dopravní výchovu postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění Lidé kolem nás: upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi uvědomování si významu a podstaty tolerance, pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen seznamování se se základními právy a povinnostmi i problémy ve společnosti i ve světě směřování k výchově budoucího občana demokratického státu Lidé a čas: orientace v dějích a čase, postup událostí a utváření historie věcí a dějů snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti Časové vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve ročníku. Týdenní rozsah vyučovacích hodin je vymezen učebním plánem. Organizační vymezení Výuka probíhá v kmenové učebně, počítačové učebně, učebně s DVD přehrávačem. Mezipředmětové Výuka a obsah souvisí s vyučovacími předměty: Výtvarná výchova, Český jazyk, Pracovní činnosti. Průřezová témata Ve vyučovacím předmětu Vlastivěda jsou realizována tato průřezová témata: MKV, EGS, VDO Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ročníku

22 Kompetence k učení vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy a cestu na určené místo učí se začlenit obec (město) do příslušného kraje Kompetence k řešení problémů umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod. umožňuje každému žákovi zažít úspěch učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině Kompetence komunikativní vede žáky k ověřování výsledků podněcuje žáky k argumentaci učí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny využívají časové údaje při řešení různých situací, rozlišují děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti Kompetence sociální a personální vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem záznamů vytváří heterogenní pracovní skupiny rozlišují mezi lidmi, národy odvozují význam a potřebu různých povolání a pracovních činností Kompetence občanská umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kriterií hodnocení činností nebo jejich výsledků vede žáky k hodnocení vlastních výsledků pojmenují některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR (případně ve státech Evropy)

23 projevují toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti Kompetence pracovní se zajímá o náměty, názory, zkušenosti žáků vede žáky k plánování úkolů a postupů zadává úkoly, při kterých žáci mohou spolupracovat uplatňují elementární poznatky o lidské společnosti, soužití a o práci lidí, na příkladech porovnávají minulost a současnost ročník: 4. Očekávané výstupy Žák zná pojem nadmořská výška umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, jezera a rybníky v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy umí vyhledat Prahu na mapě ČR zná název kraje, ve kterém žije a krajského města zná významná místa a kulturní památky ve svém okolí umí vyhledat ČR na mapě Evropy umí pojmenovat a ukázat na mapě sousední státy zná rozdíl mezi podnebím a počasím umí charakterizovat podnebí ČR zná pojmy povodí, rozvodí, úmoří Obec (město), místní krajina Okolní krajina (místní oblast, region) Mapy obecně zeměpisné a tematické Čj vypravování o cestování Čj vypravování z prázdnin EGS Evropa a svět nás zajímá naši sousedé v Evropě vycházky

24 VDO -občan, občanská společnost a stát úloha občana v demokratické základní principy a hodnoty demokratického politického systému -Formy participace občanů v politickém státě volební systémy a demokratické volby obec jako základní jednotka samosprávy státu -Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování principy demokracie základní kategorie fungování demokracie význam Ústavy zná rozdíl mezi jezerem a rybníkem seznámí se se státním uspořádáním ČR umí vyjmenovat a popsat státní symboly ČR používá s porozuměním pojmy stát, prezident, parlament, vláda, volby, demokracie zná jméno prezidenta a premiéra republiky ví, že Praha je hlavní město ČR zná a umí vyprávět pověst o založení Prahy zná významné průmyslové podniky, kulturní a vzdělávací instituce v Praze zná významné průmyslové podniky, kulturní a vzdělávací instituce v Brně seznámí se s územním rozdělením ČR umí ukázat a najít na mapě střední, východní, severní, západní a jižní Čechy, Moravu a Slezsko umí stručně charakterizovat jednotlivé oblasti podle mapy (povrch, poloha, hospodářství...) umí vyhledat na mapě významná města a řeky a seznámí se s průmyslem, zemědělstvím a nalezišti nerostných surovin v jednotlivých oblastech umí ukázat na mapě Čechy, Moravu, Slezsko umí popsat hlavní přírodní a společenské atraktivity cestovního ruchu a rekreace v ČR umí vyjmenovat a ukázat na mapě chráněná Naše vlast Soužití lidí Kultura Regiony ČR Naše vlast Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody Vv památky Čj vypravování, reprodukce textu

25 území v ČR umí zhodnotit některé konkrétní zásahy člověka do přírody a rozlišuje aktivity, které životní prostředí podporují nebo poškozují umí vysvětlit význam globu a mapy umí pracovat s turistickou mapou místní krajiny zná význam měřítka mapy umí najít a ukázat poledníky a rovnoběžky zná základní geografické značky umí ukázat na mapě a pojmenovat pohraniční pohoří umí ukázat na mapě a pojmenovat rozsáhlejší pohoří, vrchoviny a nížiny v ČR umí vysvětlit rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou seznámí se s pojmy doba kamenná, bronzová a železná umí charakterizovat způsob života starých Slovanů dokáže popsat rozdíly ve způsobu života v minulosti a dnes zná a umí vyprávět některé regionální pověsti zná některé postavy ze Starých pověstí českých zná některé významné osobnosti a památná místa českých dějin Mapy obecně zeměpisné a tematické Soužití lidí Vlastnictví Současnost a minulost v našem životě Regionální památky Báje, mýty, pověsti Orientace v čase, časový řád Čj vlastní jména Čj čtení Vv ilustrace k pověstem

26 seznámí se s prvním státním útvarem na našem území Velká Morava má povědomí o vládě nejstarších českých rodů a rozvoji českého státu za vlády Karla IV. umí popsat období husitských válek a vyjmenovat významné osobnosti tohoto období (J. Hus, J. Žižka apod.) seznámí se s obdobím vlády Habsburků, Marie Terezie a Josefa II. ročník: 5. Očekávané výstupy MKV-kulturní diference vlastní kulturní zakotvení - Etnický původ Různé etnické a kulturní skupiny v české a evropské společnosti -Princip sociálního smíru a solidarity nekonfliktní život v multifunkční společnosti otázka lidských práv, základní dokumenty umí popsat dobu národního obrození a zná některé významné osobnosti tohoto období dokáže popsat způsob života lidí v jednotlivých etapách rozvoje českých zemí dokáže popsat rozdíly ve způsobu života obyvatel v minulosti a dnes zná pojmy a umí časově zařadit Rakousko- Uhersko, první a druhá svět. válka zná letopočet vzniku ČR a jméno prvního československého presidenta umí popsat a časově zařadit období vlády KSČ ví, jak a kdy došlo k obnovení demokracie v Československu Orientace v čase a časový řád Naše vlast Současnost a minulost v našem životě

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA 1. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo Ročník Průřezová témata Místo, kde žijeme Zná cestu do školy a zpět 1 Výchova demokratického občana -

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení - vyučuje se ve 4. ročníku po jedné hodině týdně a v 5. ročníku po dvou hodinách týdně - přírodověda je součástí

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Vlastivěda se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. a 5. ročníku 1 hodinu týdně. Předmět Vlastivěda

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Vlastivěda Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 10. - VLASTIVĚDA 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět PŘÍRODOVĚDA 2. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo ročník Průřezová témata Je si vědom nutnosti kázně a dodržování pokynů v případě obecného ohrožení

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 2. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 2. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 2. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo ročník Průřezová témata Zná pojem nadmořská výška, umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, rybníky

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 7. - PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Přírodověda 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PŘÍRODOVĚDA

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 8. - PRVOUKA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor vyučovací předmět: Člověk a jeho svět - Prvouka 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU PRVOUKA Obsahové,

Více

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata

TEMATICKÝ ČASOVÝ PLÁN vyučovací předmět : PRVOUKA ročník: 3. Školní rok 2014/2015 vyučující Mgr. Marie Beďačová. Zařazená průřezová témata Září Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy, v místní krajině Zná základní údaje z historie a současnosti obce Zná některé lidové a místní zvyky a tradice Domov, orientace v krajině Škola,

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí Škola - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahově, časově, organizačně: - vyučuje se ve 4.a

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: PRVOUKA Ročník: 2. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - vyznačí v jednoduchém plánu místo bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: NÁŠ SVĚT 2. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: NÁŠ SVĚT 2. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: NÁŠ SVĚT 2. OBDOBÍ Zná pojem nadmořská výška, umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, rybníky a jezera v ČR a v blízkosti svého bydliště a školy Umí vyhledat Prahu,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu na 1. stupni: Obsahové, časové a organizační vymezení časové

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: PRVOUKA Ročník: 3. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Místo, kde žijeme Domov bydliště a jeho okolí, orientace v nejbližším okolí bydliště Zná svou adresu a telefonní číslo, kontakt na rodiče, chrání osobní údaje před cizími lidmi, bezpečně se orientuje v

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Forma vzdělávání -

Název RVP RVP ZV Základní vzdělávání Forma vzdělávání - 1 Škola Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Platnost Název RVP Forma vzdělávání - Člověk a jeho svět Charakteristika oblasti Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 3 týdně, povinný MKŽ: Naše vlast Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: vyhledá ČR na mapě Evropy pojmenuje nejdůležitější pohoří ČR, nížiny ČR vysvětlí pojmy povodí,

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 3 hodiny Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, jejich přednostem a nedostatkům vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení

Školní vzdělávací program Základní školy a mateřské školy Sdružení duben květen červen LÉTO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPAKOVÁNÍ Ptáci domácí Hospodářská zvířata Na louce- rostliny Na louce- živočichové Na poli- rostliny Na poli- živočichové V lese a u lesa- stromy V lese a u

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 3. Časová dotace: 3 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa Žák vyznačí v plánu místo svého bydliště a školy. Pamatuje si adresu svého bydliště a

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Ročník: 2. Časová dotace: 2 hodiny týdně Místo, kde žijeme Domov prostředí domova orientace v místě bydliště adresa bydliště Žák se orientuje v okolí školy a svého bydliště. Pamatuje si adresu svého bydliště.

Více

Přírodověda - 4. ročník

Přírodověda - 4. ročník Přírodověda - 4. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy zjišťuje propojenost prvků přírody nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka prakticky třídí organismy do skupin s využitím

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Prvouka / PRV I. název vzdělávacího oboru: PRVOUKA (Prv) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vzdělávací obor Prvouka se vyučuje v 1. 3. ročníku I. stupně základního vzdělávání s časovou dotací 2 hodiny

Více

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR

Předmět: Vlastivěda Vl. Naše vlast ČR - poloha ČR, obyvatelé ČR, členění na kraje, sousedé ČR Přílohy Příloha číslo 1: Školní vzdělávací program ZŠ Dobrovského Vlastivěda. Školní vzdělávací program Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí Oblast: Předmět: Období: Člověk a

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - orientuje se v pojmech a prostoru školy - vyzná se v prostoru třídy, školy, okolí svého bydliště - umí adresu a telefon bydliště - dojde bezpečně z domu do školy a zpět - užívá správné školní

Více

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3.

Člověk a jeho svět. Prvouka. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 1. 3. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Prvouka 1. 3. ročník 2 hodiny týdně třídy, příroda, obec učivo je rozděleno do pěti tematických

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVĚT PŘÍRODOVĚDA Mgr. Vovčičková Vyučovací předmět Přírodověda je součástí vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 1. stupeň Ročník: třetí. Tematické okruhy průřezového tématu.

Učební osnovy vyučovacího předmětu prvouka se doplňují: 1. stupeň Ročník: třetí. Tematické okruhy průřezového tématu. - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště

MÍSTO, KDE ŽIJEME. Domov domov, bydlení, bydliště /adresa/, telefonní číslo, orientace v okolí bydliště A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vzdělávací předmět: Prvouka 4 Ročník: 3. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vyhledává a třídí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahově, časově, organizačně - v 1. a 2. ročníku se

Více

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika předmětu

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Tematický plán učiva. Předmět : ČAJS Školní rok : Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : ČAJS Školní rok : Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : ČAJS Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Rozumí barevné grafice a značkám v turistické mapě místní krajiny, čte z mapy ČR. 2. Určuje světové

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodověda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu přírodověda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka - vysvětlí na základě elementárních poznatků

Více

Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové,časové a organizační vymezení

Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové,časové a organizační vymezení Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení - vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět - rozvíjí poznatky,dovednosti a prvotní

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.3. Přírodověda A) Charakteristika předmětu Snahou učitele by mělo být, aby vše, o čem se děti v přírodovědě učí, mohly pozorovat, zkoumat. Kromě tradičních metod se proto doporučuje zařazování vycházek

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

5.6. Učební osnovy Přírodověda

5.6. Učební osnovy Přírodověda 5.6. Učební osnovy Přírodověda 5.4 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 5.4.1 Vzdělávací obor Člověk a jeho svět 5.4.1.2 NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: PŘÍRODOVĚDA 5.4.1.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 1 Prvouka Časová dotace 1. ročník 2 hodiny 2. ročník 2 hodiny 3. ročník 3 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 7 hodin. Charakteristika Vyučovací předmět Prvouka

Více

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.5.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět:Prvouka I Ročník: 1 Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) vyznačí v jednoduchém plánu

Více

PRVOUKA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení

PRVOUKA. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení. Časové vymezení PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Prvouka realizuje obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost přírody

Více

PŘÍRODOVĚDA - 4. ROČNÍK žák: Vysvětlí co je vesmír. Objasní postavení Země ve vesmíru Popíše sluneční soustavu Ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce Zhodnotí základní informace

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin ------- ------- ------- 2 2 4 VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Vlastivěda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Žáci

Více

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu

PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu PRVOUKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Prvouka se vyučuje jako samostatný předmět v 1.-3. ročníku: V 1. 3. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Prvouka Prvouka Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Prvouka Prvouka Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a jeho svět Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Prvouka je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických okruzích

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence

Člověk a jeho svět Prvouka Navázání na dosažené kompetence Hlavní kompetence Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová témata obor zvlád. téma ročník MÍSTO KDE ŽIJEME KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ IX-VI. Obec, místní

Více

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1.

Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Místo, kde žijeme - vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahově, časově, organizačně vyučuje se ve 4. třídě

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Období: 2. období Počet hodin ročník: 66 66 Učební texty: 1 2. období Vzdělávací oblast je ve 4. 5.

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5.4.2. Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučuje se ve čtvrtém a pátem ročníku dvě hodiny týdně. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti.

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Vlastivěda. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast : Člověk a jeho svět Vyučovací předmět : Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět RVP ZV. V návaznosti

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Přírodověda - 4. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět 3. ročník Zpracovala: Mgr. Anna Šornová Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Formy práce: individuální a skupinová práce, práce ve dvojicích, školní projekty

Formy práce: individuální a skupinová práce, práce ve dvojicích, školní projekty Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět Prvouka 1.období/1.- 3. ročník 2hod. / týd Předmět prvouka poskytuje žákům základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mgr. V. Štiková, Já a můj svět - prvouka pro 3. ročník, pracovní

Více

Předmět:: Člověk a jeho svět

Předmět:: Člověk a jeho svět Člověk a jeho zdraví 42. uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí

Více

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný

Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Povinný Povinný Povinný 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 3 0 0 0 0 0 0 6 Povinný Povinný Povinný Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině MÍSTO, KDE ŽIJEME Místní krajina, obec- její části, poloha v krajině. Přírodní tvářnost místní krajiny (povrch, podnebí, vodstvo,

Více

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí.

Okolní krajina- světové strany, orientační body, místní region. Působení lidí na krajinu a životní prostředí,vliv krajiny na život lidí. - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině - dokáže určit světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v

Více

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka

5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 5.4.1 Prvouka 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblast RVP ZV, která se učí pouze na 1. stupni školy. Vzdělávací obsah oblasti se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti,

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA 4. HAASEOVÁ Vlastivědná témata Určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se dle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě Rozlišuje mezi plány a základními typy map Zná význam barev,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 3. Očekávané výstupy RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a

Více