elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry"

Transkript

1 Jiří Petržela

2 postup při návrhu filtru nové struktury analýza daného obvodu programem Snap získání symbolického tvaru přenosové funkce srovnání koeficientů přenosové funkce s přenosem obecného bikvadu návrhové vztahy zjednodušení návrhových vztahů vstupními předpoklady, zjištění omezení dané struktury filtru nalezení vhodného aktivního prvku splňujícího požadavky filtru (GBP, f T, napájení, parazitní vlastnosti)

3 prvního řádu slouží jako základní stavební prvky při kaskádní syntéze aktivních filtrů vyšších řádů na rozdíl od pasivních RC článků mohou vykazovat určité zesílení v propustném pásmu maximální dosažitelná strmost přechodného pásma filtru je 0dB na dekádu velmi důležité jsou zejména obvodové struktury, které reprezentují bezeztrátové integrátory

4 Obr. : Příklad základních filtračních obvodů. řádu s aktivním prvkem.

5 druhého řádu slouží jako základní stavební prvky při kaskádní syntéze aktivních filtrů vyšších řádů na rozdíl od pasivních RC článků (nízké Q) realizují konkrétní aproximace modulových charakteristik maximální dosažitelná strmost přechodného pásma filtru je 40dB na dekádu nejpoužívanější jsou bikvady s jedním aktivním prvkem označované SAB, existují také DAB a MAB

6 aktivní filtr s jednoduchou smyčkou zpětné vazby v první variantě je složen ze dvou pasivních dvojbranů popsaných admitančními maticemi Y a a Y b ve druhé variantě je složen ze dvou pasivních dvojpólů, jejichž admitance jsou označeny Y a a Y b Obr. : Obecná struktura filtru SAB se dvěma dvojbrany.

7 první varianta filtru pro blok A je vstupním napětím U in a výstupní napětí U=0 (virtuální nula operačního zesilovače) pro blok B je vstupní napětí U=0 (opět virtuální nula) a výstupním napětím je U out pro oba proudy lze tedy psát I a = y au in Ib = yb výsledná přenosová funkce bude U out () s = U ( ) ( ) out s / U in s = y / a y b K platí princip reciprocity

8 druhá varianta filtru vychází z rovnic popisujících proudový konvejor druhé generace, kdy I y =0 a U x =U y lze využít jak pozitivního (γ=) tak negativního (γ=-) typu pro proud I x lze tedy psát I = y U = ± y výsledná přenosová funkce bude U ( ) () out s K s = = ± U s x a in in b U out y a () yb

9 odvození výsledné struktury filtru přenosovou admitanci i admitanci dvojpólu lze zapsat jako racionální lomenou funkci y dosazením získáme K N D ( s) () s y a a = b = a () s = U U out in ( s) () s = N N a b N D b b ( s) () s () s D ( ) b s () s D () s vhodným výběrem lze získat libovolný typ aktivního filtru a

10 aktivní filtr s rozvětvenou smyčkou zpětné vazby zpětná vazba je zaváděna několika cestami cílem je používat pouze rezistory a kapacitory Obr. 3: Obecná struktura filtru SAB s rozvětvenou smyčkou zpětné vazby.

11 aktivní filtr s rozvětvenou smyčkou zpětné vazby obecný přenos (Snap) tohoto filtru je K () s = Y Y ( ) ( ) s Y4 s () s Y () s + Y () s [ Y () s + Y () s + Y () s + Y () s ] 4 5 typ Y (s) Y (s) Y 3 (s) Y 4 (s) Y 5 (s) DP G sc G G 3 sc+g 4 HP sc sc G sc G PP G sc G sc G 3 PZ Tab. : Vybrané konfigurace prvků Bridgmanovy-Brennarovy struktury. 3 4

12 aktivní filtr s rozvětvenou smyčkou zpětné vazby zpětná vazba je opět zaváděna několika cestami z hlediska citlivosti a stability je výhodnější varianta A<0 Obr. 4: Bridgmanova-Brennarova struktura filtru SAB.

13 aktivní filtr s rozvětvenou smyčkou zpětné vazby obecný přenos (Snap) tohoto filtru je kde K () s = D A N() s () s A D () s ( s) Y Y3 N = () s = ( Y + Y + Y ) ( Y + Y + Y ) + Y ( Y ) D Y6 ( s) = Y ( ) 6 Y + Y + Y3 + Y5 Y 3 D + Y z hlediska dosažitelného Q je výhodnější varianta A>0

14 Tab. : Vybrané konfigurace prvků Bridgmanovy-Brennarovy struktury.

15 Obr. 5: Příklady na aktivní dolní propusti SAB.

16 Obr. 6: Příklady na aktivní horní propusti SAB.

17 Obr. 7: Příklady na aktivní pásmové propusti SAB.

18 návrh aktivního filtru pomocí charakteristické rovnice vychází se z kompletní admitanční sítě obvodu lze použít libovolný aktivní prvek (VFA, OTA, CFA, CC), který může být idealizovaný (level ) nebo s uvážením parazitních jevů (level 3) cílem je použití minimálního počtu součástek otázkou jsou citlivosti, stabilita a dosažitelnost jednotlivých parametrů výsledného filtru, eventuelně možnosti snadného přelaďování těchto parametrů

19 návrh aktivního filtru pomocí charakteristické rovnice Obr. 8: Příklady autonomních obvodů jako výchozích struktur pro filtry, použitým prvkem CCII+ nebo CCII-.

20 návrh aktivního filtru pomocí charakteristické rovnice charakteristická rovnice jednotlivých variant je ( s) = ± Y ( s) Y ( s) Y ( s) Y ( s) Q ( s) = ± Y ( s) [ Y ( s) Y ( s) ] Q ( s) = ± Y ( s) Y ( s) Q 4 tvar charakteristické rovnice se nezmění pokud připojíme zdroj napětí do některé větve obvodu připojíme zdroj proudu do některého uzlu struktury

21 buzení (vstupní signál) připojume takto zdroj napětí mezi některý dvojpól a zem zdroj proudu mezi některý uzel obvodu a zem odezvu (výstupní signál) napětí snímáme mezi některým uzlem a zemí proud snímáme v některé větvi, kde teče dvojpólem

22 se zesilovači s konečným zesílením zavedena kladná zpětná vazba pro odtlumení pasivního obvodu RC obdoba zpětnovazebních RC oscilátorů RC trojbran má jednu bránu vstupní, jednu výstupní a jednu pro zpětnovazební signál Obr. 9: Základní uspořádání filtru se zesilovačem s konečným zesílením.

23 se zesilovači s konečným zesílením pro U in =0 se zpětná vazba chová jako PP, konkrétně kaskáda HP a DP při určitém kmitočtu dojde ke kompenzaci fázového posuvu HP a DP, čímž lze dosáhnout zvýšení přenosu filtru pro A=3 možnost vzniku oscilací Obr. 0: Princip zavedení kladné zpětné vazby, výsledný filtr typu DP a HP.

24 se zesilovači s konečným zesílením zesílení obvodů s různými aktivními prvky Ra A = + BOTA = gmrx BCC R b typ použitého prvku typ RC trojbranu = ±γ Obr. : Možnosti využití různých aktivních prvků jako zesilovačů.

25 zjištění symbolického tvaru přenosu programem Snap přenos napětí výstup naprázdno přenos proudu výstup nakrátko transrezistance admitance výstup naprázdno, proud větví pseudosoučástka výstup není použita Obr. : Zapojení pseudosoučástky výstup pro zjištění různých symbolických tvarů přenosových funkcí v programu Snap.

26 eliptické aktivní bikvady s dvojitým T článkem parametry filtru určíme jako K = A = + R R = a 0 ω p ωn b = CR Q p = ( A) Obr. 3: Aktivní pásmová zádrž druhého řádu SAB-BR-DT.

27 eliptické aktivní bikvady s dvojitým T článkem ω p = ω n = C R α + R + α a Q p = K 0 = / A α = R b / R a 4 ( + α ) ( + α ) A Obr. 4: Aktivní pásmová zádrž druhého řádu, Limovo zapojení.

28 elektrické filtry Obr. 5: Modifikovaná dolní propust druhého řádu, Friendova struktura. eliptické aktivní bikvady s diferenčním zesilovačem 5 R R R R C C p n p + = = ω ω ω R f R f R R R R K n p p n = > = + = ω ω podmínka pro správnou činnost obvodu

29 eliptické aktivní bikvady s diferenčním zesilovačem ω p = ωn = ω p C C R R RR R R K 0 = K = R R 3 4 = f f p n R R podmínka pro správnou činnost obvodu Obr. 6: Modifikovaná horní propust druhého řádu, Friendova struktura.

30 bikvady s moderními funkčními bloky (DVCC) symbolický tvar přenosu proudu je K () s = C C R R s + [ C R + C ( R R )] s + R s častý předpoklad při praktickém návrhu filtru C =C =C C Obr. 7: Jednoduchá pásmová propust v proudovém režimu.

31 bikvady s moderními funkčními bloky (CCII+) vhodnou volbou hodnot rezistorů umožňuje realizovat filtr typu MDP, PZ a MHP vhodné pro eliptické filtry Obr. 8: Filtr druhého řádu s přeladitelnou nulou přenosu.

32 bikvady s moderními funkčními bloky (CCII+) symbolický tvar přenosu napětí naprázdno (Snap) je K () s = s C C s + + ( C ) C Gs + GG ( C ) G3 + CG s + GG 3 kmitočet pólů a jejich jakost vypočteme jako ω p = GG C C 3 Q p = CC GG 3 C G + C G kmitočet nul a jejich jakost lze vyjádřit ve tvaru ω n = GG C C Q p = 3 C C G G ( C ) C G

33 Obr. 9: Možnost přeladění filtru DP s nulou přenosu změnou hodnoty rezistoru R 3 (kω, 00kΩ) a R (kω, 00kΩ).

34 Obr. 0: Možnost přeladění filtru DP s nulou přenosu se změnou hodnoty R (kω, 00kΩ).

35 kaskádní syntéza aktivních filtrů spočívá v rozložení zadané přenosové funkce na součin několika dílčích funkcí. řádu, popřípadě jednu. řádu Obr. : Metodika zjištění symbolického tvaru přenosu RC trojbranu.

36 výhody kaskádní syntézy aktivních filtrů velmi jednoduchý návrh filtrů typu DP, HP i poměrně jednoduchý návrh PP a PZ jednoduché dostavování koeficientů jednotlivých sekcí filtru vzhledem k jejich zřejmému vlivu na výsledek dobré a snadno nastavitelné dynamický rozsah nezávislost tvaru výsledných kmitočtových charakteristik na přenosy K 0i dílčích bloků

37 trans. vztahy pro kaskádní syntéza aktivních filtrů NDP. řádu DP nebo HP. řádu NDP. řádu DP nebo HP. řádu NMDP. řádu MDP nebo MHP. řádu NDP. řádu PP nebo PZ. řádu NDP. řádu PP 4. řádu (PP. řádu + PP. řádu) NDP. řádu PP 4. řádu (DP.řádu + HP.řádu)

38 trans. vztahy pro kaskádní syntéza aktivních filtrů NMDP. řádu PP (MDP. řádu + MHP. řádu) NDP. řádu PZ (MDP. řádu + MHP. řádu) NMDP. řádu (MDP. řádu + MHP.řádu) jednotlivé vztahy lze nalézt v příslušných tabulkách vzhledem k citlivým rozdílovým výrazům v návrhu je potřeba dělat výpočty co nejpřesněji

39 kaskádní syntéza aktivních filtrů Obr. : Kaskáda filtrů realizující Cauerovu dolní propust 5. řádu.

40 g m -C filtry neobsahují rezistory, pouze OTA a kapacitory vhodné k monolitické implementaci při diskrétní realizaci možnost nezávislého elektronického přelaďování parametrů filtru možnosti vytvoření g m -C filtru RC filtr náhrada rezistoru jedním OTA integrátor s OTA a kapacitorem FLF struktury

41 g m -C filtry pro symbolický přenos napětí lze zjistit (Snap) tvar gm3 s C () K s = gm3 gm gm s + s + C C C pro simulaci C=00nF a C=nF g m =ms Obr. 3: Bikvad s g m -C strukturou, lze modifikovat na multifunkční.

42 Obr. 4: Možnost změny činitele jakosti filtru se změnou g m3 (0μS, 0mS).

43 Obr. 5: Změna středního kmitočtu filtru se změnou g m (0μS, 0mS).

44 g m -C filtry pro symbolický přenos napětí lze zjistit (Snap) tvar K () s = s CC g s + C m gm g + CC gm g s + C C m m pro simulaci C=00nF a C=nF g m =ms Obr. 6: Jednoduchý bikvad s g m -C strukturou.

45 Obr. 7: Modulové kmitočtové charakteristiky filtru s proměnou transkonduktancí g m (0μS, 0mS) a g m (0μS, 0mS).

46 FLF struktury filtrů realizace jsou založeny na grafech signálových toků proudový režim je konstrukčně jednodušší stavební bloky FLF struktur proudový sumátor proudový integrátor proudový distributor

47 d x/dt dx/dt x () s as s + as + a + b s + b Obr. 8: Graf signálových toků bikvadu a integrátorové blokové schéma. K = 0 0

48 U out = sc 3 i= U R i i U out = R f 3 i= U R i i Obr. 9: Standardní realizace sumace napětí a invertující sumační integrátor. Obr. 30: Možné realizace proudové sumace.

49 Obr. 3: Jednoduchý bikvad s FLF strukturou, output summation. Obr. 3: Jednoduchý bikvad s FLF strukturou, input distribution.

50 princip zvýšení stávajícího činitele jakosti bikvadu omezují dosažitelné jakosti omezení pro syntézu filtrů vyšších řádů jakost zvýšíme přídavným obvodem Obr. 33: K principu zvýšení činitele jakosti Huelsmanova filtru typu PP.

51 elektrické filtry princip zvýšení stávajícího činitele jakosti bikvadu pro přenos výsledného obvodu lze psát () () ( ) () s K s K s K U s K U in out = = β β ~ pro přenos výsledného obvodu lze psát () p p p p p p p p s Q s s Q s Q s s K ω ω ω β ω ω β = předpokládá se konstanta přenosu K 0 =

52 princip zvýšení stávajícího činitele jakosti bikvadu zpětná vazba se tedy v celkovém přenosu projeví takto ~ K () s = s + ω Q p p s ω ( ) p β s + ω Q p p známe-li původní hodnotu Q p dosaženou aktivním filtrem a požadovanou hodnotu Q ef, potom navrhneme zpětnou vazbu podle vztahu β = Q / Q Q > p ef ef Q p

53 multifunkční filtry několik typů filtru realizováno jednou strukturou mají jednu vstupní a více výstupních bran nebo naopak více vstupních a jednu výstupní důraz je zde kladen zejména na jednoduchost obvodu možnost nezávislého přeladění parametrů nízké citlivosti parametrů filtru na tolerance součástek

54 bikvady s moderními funkčními bloky (DVCC) umožňuje realizovat HP a PP druhého řádu pro symbolický přenos napětí lze zjistit (Snap) tvar U out = CC U C C s in s + CGU ins + C G s + G G 3 3 Obr. 34: Víceúčelový aktivní bikvad realizující HP a PP.

55 Obr. 35: Kontrolní analýza varianty HP programem Snap.

56 Obr. 36: Kontrolní analýza varianty PP programem Snap.

57 bikvady s moderními funkčními bloky (CCII) pro přenos napětí lze odvodit (Snap) vztah U out = U in s U s + s / in3 s /( C ) ( ) R + U in / CC RR ( C R ) + / ( C C R R ) 3 Obr. 37: Bikvad druhého řádu realizující DP, HP, PP, PZ a fázovací článek.

58 Obr. 38: Kontrolní analýza varianty DP programem Snap.

59 Obr. 39: Kontrolní analýza varianty HP programem Snap.

60 Obr. 40: Kontrolní analýza varianty PP programem Snap.

61 Obr. 4: Kontrolní analýza varianty PZ programem Snap.

62 Obr. 4: Kontrolní analýza fázovacího článku programem Snap.

63 bikvady s moderními funkčními bloky (OTA) charakteristická rovnice (Snap) obvodu Q () s = C C s + G( C + C ) + g G 0 odkud kmitočet a jakost pólů je Q g 3 m = C C m p = ω p = G C + C gmg C C Obr. 43: Bikvad druhého řádu realizující DP, HP, PP, PZ a fázovací článek.

64 Obr. 44: Kontrolní analýza varianty DP programem Snap.

65 Obr. 45: Kontrolní analýza varianty PP programem Snap.

66 další známé typy multifunkčních filtrů KHN (Kervin, Huelsman, Newcomb) filtr Tow-Thomas filtr Tarmy-Ghausi filtr, využívá sumační zesilovače mající plovoucí výstup Brand-Schaumann filtr, pro integrátor je použit samotný VFA s modulovou charakteristikou (f>>f 0 ) A () s A0 = + s / ω 0 ωt s

67 vlivy neideálních vlastností použitých aktivních prvků neideální vlastnosti se projevují ve filtrech především na vyšších kmitočtech pro studium vlivu parazitních vlastností použitého aktivního prvku lze s výhodou využít program Pspice (makromodely) hlavním faktorem je tranzitní kmitočet použitého VFA, při výběru lze použít orientační vztah f T 00 f m Q p

68 děkuji za pozornost otázky?..009

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky Jiří Petržela nevýhoda induktorů, LCR filtry na nízkých kmitočtech kvalita technologická náročnost výroby a rozměry cena nevýhoda syntetických ekvivalentů cívek nárůst aktivních prvků ve filtru kmitočtová

Více

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech Jiří Petržela základní aktivní prvky používané v analogových filtrech standardní operační zesilovače (VFA) transadmitanční zesilovače (OTA, BOTA, MOTA) transimpedanční zesilovače (CFA) proudové konvejory

Více

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory zvláštní typy filtrů všepropustné fázovací články 1. řádu všepropustné fázovací články 2. řádu všepropustné fázovací články vyšších řádů

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce Jiří Petržela obvod jako dvojbran dvojbranem rozumíme elektronický obvod mající dvě brány (vstupní a výstupní) dvojbranem může být zesilovač, pasivní i aktivní filtr, tranzistor v některém zapojení, přenosový

Více

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ Tuning Active Filters by Voltage Controlled Amplifiers Vladimír Axman *, Petr Macura ** Abstrakt Ve speciálních případech potřebujeme laditelné

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky Jiří Petržela příklad pro příčkový filtr na obrázku napište aditanční atici etodou uzlových napětí zjistěte přenos filtru identifikujte tp a řád filtru Obr. : Příklad na příčkový filtr. aditanční atice

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů podstata metod spočívá ve vjádření rovnic popisujících řešený obvod pomocí orientovaných grafů uzl grafu odpovídají závislým a nezávislým veličinám,

Více

elektrické filtry Jiří Petržela pasivní filtry

elektrické filtry Jiří Petržela pasivní filtry Jiří Petržela výhody asivních filtrů levné a jednoduché řešení filtrace není nutné naájení aktivních rvků nevýhody asivních filtrů maximálně jednotkový řenos v roustném ásmu obtížnější kaskádní syntéza

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory Jiří Petržela motivace miniaturizace vytvoření plně integrovaného filtru jednotnou technologií redukce plochy na čipu snížení ceny výhody koncepce spínaných kapacitorů (SC) koeficienty přenosové funkce

Více

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu DVOJBRANY Definice a rozdělení dvojbranů Dvojbran libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek (vstupní a výstupní svorky). K analýze chování obvodu postačí popsat daný dvojbran

Více

Přeladitelné filtry s OTA zesilovači

Přeladitelné filtry s OTA zesilovači 7/8 17.7.7 Přeladitelné filtry s OTA zesilovači Ing. Norbert Herencsár, Prof. Ing. amil Vrba, CSc. Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně,

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela modelování

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela modelování Jiří Petržela při tvorbě modelu je třeba uvážit fyzikální podstatu prvků požadovanou přesnost řešení stupeň obtížnosti modelu (jednoduché pro ruční výpočty, složitější pro počítač) účel řešení programové

Více

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem I 1 = 1 + pl 1 (U 1 +( )), = 1 pc 2 ( I 1+( I 3 )), I 3 = pl 3 (U 3 +( )), 1 U 3 = (pc 4 +1/

Více

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Teorie elektronických obvodů (MTEO) Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 10 návod k měření Filtr čtvrtého řádu Seznamte se s principem filtru FLF realizace a jeho obvodovými komponenty. Vypočtěte řídicí proud všech

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?

Více

Filtrační analogové obvody pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Filtrační analogové obvody pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Filtrační analogové obvody pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO Garant předmětu: Prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. Autoři textu:

Více

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Experiment s FM přijímačem TDA7000 Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Neznalost amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky dolní a horní RC-propusti

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Přednáška v rámci PhD. Studia

Přednáška v rámci PhD. Studia OBVODY SE SPÍNANÝMI KAPACITORY (Switched Capacitor Networks) Přednáška v rámci PhD. Studia Doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc. UREL FEKT VUT v Brně ÚVOD DO PROBLEMATIKY Důsledek pokroku ve vývoji (miniaturizaci)

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s neregulárními prvky

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s neregulárními prvky Jiří Petržela za neregulární z hlediska metody uzlových napětí je považován prvek, který nelze popsat admitanční maticí degenerovaný dvojbran, jedná se především o různé typy imitančních konvertorů obecný

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKA NÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

NÁVRH KMITOČTOVÝCH FILTRŮ METODOU AUTONOMNÍHO OBVODU S VÍCEBRANOVÝMI ZDROJI PROUDU ŘÍZENÝMI PROUDEM

NÁVRH KMITOČTOVÝCH FILTRŮ METODOU AUTONOMNÍHO OBVODU S VÍCEBRANOVÝMI ZDROJI PROUDU ŘÍZENÝMI PROUDEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače

Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr 2. řádu využívající transimpedanční zesilovače 007/35 309007 Digitálně elektronicky řízený univerzální filtr řádu využívající transimpedanční zesilovače Bc oman Šotner Ústav radioelektroniky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů Jiří Petržela příklad nalezněte dvě různé realizace admitanční funkce zadané formou racionální lomené funkce Y () () ( ) ( ) : první krok rozkladu do řetězového zlomku () 9 7 9 výledný rozklad ( ) 9 9

Více

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F. Systé my, procesy a signály I - sbírka příkladů NEŘ EŠENÉPŘ ÍKADY r 223 Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr26, je-li vstupem napě tí u a výstupem napě tí Uvaž ujte Ω, H a F u u u a) b) c) u u u d)

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza motivace pasivní prvky obvodů jsou prodávány v sortimentních řadách hodnotu konkrétního prvku neznáme, zjistíme měřením s jistotou známe pouze interval, ve

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Prohlášení. V Brně dne 29. května podpis autora. Poděkování

Prohlášení. V Brně dne 29. května podpis autora. Poděkování Prohlášení Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma Fázovací obvody s moderními funkčními bloky jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších

Více

Syntéza obvodu teplotní kompenzace krystalového oscilátoru

Syntéza obvodu teplotní kompenzace krystalového oscilátoru Syntéza obvodu teplotní kompenzace krystalového oscilátoru Josef Šroll Abstrakt: Krystalové oscilátory se používají v mnoha elektronických zařízeních ke generování přesného kmitočtu, který je nezbytný

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY Ing. Roman Šotner STUDIUM ELEKTRONICKÉHO ŘÍZENÍ A REÁLNÉHO CHOVÁNÍ VARIABILNÍCH FILTRAČNÍCH A OSCILAČNÍCH

Více

Automatizační technika. Regulační obvod. Obsah

Automatizační technika. Regulační obvod. Obsah 30.0.07 Akademický rok 07/08 Připravil: Radim Farana Automatizační technika Regulátory Obsah Analogové konvenční regulátory Regulátor typu PID Regulátor typu PID i Regulátor se dvěma stupni volnosti Omezení

Více

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry Rádiové funkční bloky X37RFB Dr. Ing. Pavel Kovář Obsah Úvod Krystalový rezonátor Diskrétní krystalové filtry Monolitické krystalové filtry Aplikace 2 Typické použití filtrů Rádiový přijímač preselektor

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

Moderní aktivní prvky a jejich chování v lineárních blocích

Moderní aktivní prvky a jejich chování v lineárních blocích VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu

Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu 007/.0.007 Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu Jan Jeřábek a Kamil Vrba xjerab08@stud.feec.vutbr.cz, vrbak@feec.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

NÁVRH KMITOČTOVÝCH FILTRŮ S PROUDOVÝM AKTIVNÍM PRVKEM

NÁVRH KMITOČTOVÝCH FILTRŮ S PROUDOVÝM AKTIVNÍM PRVKEM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY EEKTOTECHNK TEMTCKÉ OKHY. Harmonický ustálený stav imitance a výkon Harmonicky proměnné veličiny. Vyjádření fázorů jednotlivými tvary komplexních čísel. Symbolický počet a jeho využití při řešení harmonicky

Více

UNIVERZÁLNÍ AKTIVNÍ PRVKY A JEJICH VYUŽITÍ V KMITOČTOVÝCH FILTRECH

UNIVERZÁLNÍ AKTIVNÍ PRVKY A JEJICH VYUŽITÍ V KMITOČTOVÝCH FILTRECH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kondenzátor je schopen uchovat energii v podobě elektrického náboje Q. Kapacita C se udává ve Faradech [F]. Kapacita je úměrná ploše elektrod

Více

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů Diagnostika a testování elektronických systémů Úloha A2: 1 Operační zesilovač Jméno: Datum: Obsah úlohy: Diagnostika chyb v dvoustupňovém operačním zesilovači Úkoly: 1) Nalezněte poruchy v operačním zesilovači

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ zabývá se analýzou a syntézou vyšetřovaných soustav ZÁKLADNÍ POJMY soustava elektrické zařízení, složená z jednotlivých prvků, vzájemně mezi sebou propojených tak, aby jimi mohl

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ Ing. Jan Jeřábek KMITOČTOVÉ FILTRY S PROUDOVÝMI AKTIVNÍMI PRVKY FREQUENCY FILTERS WITH CURRENT ACTIVE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1 Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronické obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. 1 Obsah předmětu Elektronické obvody 1. Zesilovače analogových signálů 2. Napájení elektronických systémů 3. Nelineární

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1 PŘEDNÁŠKA 4 - OBSAH Přednáška 4 - Obsah i 1 Základní koncept přesného návrhu 1 1.1 Koncept přesného operačního zesilovače... 1 2 Přesný dvojstupňový OZ 2 2.1 Princip kmitočtového doubletu v charakteristice

Více

Frekvenční charakteristiky

Frekvenční charakteristiky Frekvenční charakteristiky EO2 Přednáška Pavel Máša ÚVODEM Frekvenční charakteristiky popisují závislost poměru amplitudy výstupního ku vstupnímu napětí a jejich fázový posun v závislosti na frekvenci

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela řešení nelineárních obvodů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela řešení nelineárních obvodů Jiří Petržela vlastnosti lineárních obvodů přechodný děj obvodu je vždy tlumený, trvá omezenou dobu a je dán jeho vlastnostmi, počátečními podmínkami a buzením ustálený stav nezávisí na počátečních podmínkách

Více

I. Současná analogová technika

I. Současná analogová technika IAS 2010/11 1 I. Současná analogová technika Analogové obvody v moderních komunikačních systémech. Vývoj informatických technologií v poslední dekádě minulého století digitalizace, zvýšení objemu přenášených

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V IEDL.EB 9 /6.ZADÁNÍ a) Změřte vstupní odpor operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro konfiguraci = 0kΩ, = 0kΩ, = 0,5V, = 5V b) Ověřte funkci napěťového sledovače (A =, = 0Ω). Změřte zesílení pro

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je operační zesilovač. Pro měření byla použita souprava s operačním zesilovačem, kde napájení bylo 5V IEDL 4.EB 8 1/8 1.ZADÁNÍ a) Změřte napěťovou nesymetrii operačního zesilovače pro různé hodnoty zpětné vazby (1kΩ, 10kΩ, 100kΩ) b) Změřte a graficky znázorněte přenosovou charakteristiku invertujícího

Více

Multifunkční kmitočtový filtr s proudovými konvejory dosahující vysoký činitel jakosti

Multifunkční kmitočtový filtr s proudovými konvejory dosahující vysoký činitel jakosti 7/.9.7 Multifunkční kmitočtový filtr s proudovými konvejory dosahující vysoký činitel jakosti Jaroslav oton, amil Vrba Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Ústav

Více

6 Algebra blokových schémat

6 Algebra blokových schémat 6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,

Více

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E OPERAČNÍ ZESILOVAČE OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT

Více

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1 Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1 Heater Voltage 6.3-12 V Heater Current 300-150 ma Plate Voltage 250 V Plate Current 1.2 ma g m 1.6 ma/v m u 100 Plate Dissipation (max) 1.1

Více

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU Garant předmětu:

Více

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2

Přednáška 3 - Obsah. 2 Parazitní body effect u NMOS tranzistoru (CMOS proces) 2 PŘEDNÁŠKA 3 - OBSAH Přednáška 3 - Obsah i 1 Parazitní substrátový PNP tranzistor (PSPNP) 1 1.1 U NPN tranzistoru... 1 1.2 U laterálního PNP tranzistoru... 1 1.3 Příklad: proudové zrcadlo... 2 2 Parazitní

Více

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Teorie elektronických obvodů (MTEO) Teorie elektronických obvodů (MTEO) Počítačová úloha číslo 1 návod Ověření základních obvodových teorémů Počítačové cvičení je zaměřeno na dokázání platnosti vybraných základních zákonů a teorémů, které

Více

7.1. Číslicové filtry IIR

7.1. Číslicové filtry IIR Kapitola 7. Návrh číslicových filtrů Hraniční kmitočty propustného a nepropustného pásma jsou ve většině případů specifikovány v[hz] společně se vzorkovacím kmitočtem číslicového filtru. Návrhové algoritmy

Více

PROUDOVÝ ZESILOVAČ V DIFERENČNÍCH KMITOČTOVÝCH FILTRECH

PROUDOVÝ ZESILOVAČ V DIFERENČNÍCH KMITOČTOVÝCH FILTRECH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory Regulátory a vlastnosti regulátorů Jak již bylo uvedeno, vlastnosti regulátorů určují kvalitu regulace. Při volbě regulátoru je třeba přihlížet i k přenosovým vlastnostem regulované soustavy. Cílem je,

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání

Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody. Jednodušší zadání Zadání semestrálních prácí z předmětu Elektronické obvody Jiří Hospodka katedra Teorie obvodů, ČVUT FEL 26. května 2008 Jednodušší zadání Zadání 1: Jednostupňový sledovač napětí maximální počet bodů 10

Více

Wienův oscilátor s reálným zesilovačem

Wienův oscilátor s reálným zesilovačem Wienův oscilátor s reálným zesilovačem Josef Punčochář, VŠB - TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektrotechniky Wienův oscilátor je snad nejpoužívanějším typem oscilátoru RC. Při

Více

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno:

1. Navrhněte RC oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: C OSCILÁTO 20-4. Navrhněte C oscilátor s Wienovým článkem, operačním zesilovačem a žárovkovou stabilizací amplitudy, podle doporučeného zapojení, je-li dáno: - rozsah frekvencí: f 60 Hz, f 600Hz - operační

Více

KMITOCTOVÉ FILTRY S PROUDOVÝMI ZESILOVACI FREQUENCY FILTERS WITH CURRENT AMPLIFIERS

KMITOCTOVÉ FILTRY S PROUDOVÝMI ZESILOVACI FREQUENCY FILTERS WITH CURRENT AMPLIFIERS VYSOÉ UČENÍ TECHNCÉ V BRNĚ BRNO UNVERSTY OF TECHNOLOGY FAULTA ELETROTECHNY A OMUNAČNÍCH TECHNOLOGÍ ÚSTAV TELEOMUNACÍ FACULTY OF ELECTRCAL ENGNEERNG AND COMMUNCATON DEPARTMENT OF TELECOMMUNCATONS MTOCTOVÉ

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 2. 11. 2012) Téma 1 / Úloha 1: (zesilovač napětí s ideálním operačním zesilovačem) Úkolem je navrhnout dva různé

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Oscilátor s Wienovým článkem je poměrně jednoduchý obvod, typické zapojení oscilátoru s aktivním a pasivním prvkem. V našem případě je pasivním prvkem Wienův článek (dále jen WČ) a aktivním

Více

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY:

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY: 1 ABSTRAKT: Práce se zabývá možnostmi realizace proudových zrcadel s větším zesílením. Po uvedení do problematiky proudových zrcadel s proudovým přenosem jedna, se budou řešit možnosti dosáhnutí většího

Více

Přenos pasivního dvojbranu RC

Přenos pasivního dvojbranu RC Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice VIČENÍ Z ELEKTRONIKY Přenos pasivního dvojbranu R Příjmení : Česák Číslo úlohy : 1 Jméno : Petr Datum zadání : 7.1.97 Školní rok : 1997/98 Datum odevzdání

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

Návrh frekvenčního filtru

Návrh frekvenčního filtru Návrh frekvenčního filtru Vypracoval: Martin Dlouhý, Petr Salajka 25. 9 2010 1 1 Zadání 1. Navrhněte co nejjednodušší přenosovou funkci frekvenčního pásmového filtru Dolní propusti typu Bessel, která bude

Více

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) Oscilátory Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator) Typy oscilátorů RC většinou neharmonické

Více

Obvodové prvky a jejich

Obvodové prvky a jejich Obvodové prvky a jejich parametry Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický obvod Uspořádaný systém elektrických prvků a vodičů sloužící

Více

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky Aktivní filtry s operačními zesilovači Active Filters with Operational Amplifiers 2012 Tomáš Chalupka PROHLÁŠENÍ

Více

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a 4. Experiment s FM přijímačem TDA7000 (návod ke cvičení z X37LBR) Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se určí

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Univerzita Pardubice FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Vypracoval: Ondřej Karas Ročník:. Skupina: STŘEDA 8:00 Zadání: Dopočítejte

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Vlastnosti regulátorů Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) 7) Stabilita regulačního obvodu

Více

Přednáška v rámci PhD. Studia

Přednáška v rámci PhD. Studia OBVODY SE SPÍNANÝMI KAPACITORY (Switched Capacitor Networks) Přednáška v rámci PhD. Studia L. Brančík UREL FEKT VUT v Brně ÚVOD DO PROBLEMATIKY Důsledek pokroku ve vývoji (miniaturizaci) analogových integrovaných

Více

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω B 9:00 hod. Elektrotechnika a) Definujte stručně princip superpozice a uveďte, pro které obvody platí. b) Vypočítejte proudy větvemi uvedeného obvodu metodou superpozice. 0 = 30 V, 0 = 5 V R = R 4 = 5

Více