Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU Garant předmětu: Zdeněk Tesař Autoři textu: Libor Gajdošík; Zdeněk Tesař Ostrava 204 Vznik těchto skript byl podpořen projektem č. CZ..07/2.2.00/ Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky.

2 Za odbornou náplň tohoto vydání odpovídají autoři. Autoři jsou pedagogy na Katedře telekomunikační techniky, Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity v Ostravě. Vznik skript byl podpořen projektem č. CZ..07/2.2.00/ Evropského sociálního fondu a státním rozpočtem České republiky. Tato publikace neprošla redakční ani jazykovou úpravou. Libor Gajdošík, Zdeněk Tesař, 204, VŠB-Technická univerzita Ostrava Autor: Katedra: Název: Libor Gajdošík; Zdeněk Tesař Katedra telekomunikační techniky Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU Místo, rok, vydání: Ostrava, 204,. vydání Počet stran: 00 Vydala: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Náklad: CD-ROM, 00 ks Neprodejné ISBN

3 Předmluva Skripta jsou určena pro posluchače. ročníku navazujícího studijního programu Informační a komunikační technologie, konkrétně pro studium předmětu Elektronické obvody II na Katedře telekomunikační techniky, VŠB-TU Ostrava. Skripta podávají přehled o činnosti, vlastnostech a aplikacích vybraných elektronických obvodů s ohledem na jejich použití v optoelektronice a telekomunikační technice. Věnují se postupně analýze a návrhu zesilovacích stupňů, popisu obvodových řešení referenčních napěťových a proudových zdrojů, návrhu a realizaci elektronických filtrů.

4 Obsah Analýza pro střídavý signál 2. Zapojení se společným emitorem Zapojení se společným kolektorem Zapojení se společnou bází Kmitočtová charakteristika zesilovače Vzájemný převod parametrů Analýza klidového pracovního bodu Analýza základního obvodu Úpravy základního zapojení Napět ové zdroje Napět ový referenční zdroj se stabilizační diodou Napět ový zdroj pro větší proudové odběry Napět ový referenční zdroj s tranzistorem Proudové zdroje Základní zapojení Další verze zapojení proudového zdroje Aplikace proudového zdroje Elektrické filtry Základní typy aproximací Kaskádní syntéza filtrů Základní obvodové struktury Příklady návrhu filtrů Literatura 00

5 Analýza pro střídavý signál Vztahy odvozené v následujících kapitolách.,.2,.3 jsou platné v rozsahu kmitočtů označovaných jako střední kmitočtové pásmo. To znamená, že tyto vztahy jsou kmitočtově nezávislé. Proto je vyloučeno působení vazebních kapacit a tyto jsou nahrazeny zkraty s nulovým odporem. Podrobněji je problematika popsána v kapitole.4. Mnoho řešených příkladů s tranzistorovými zesilovači lze najít v [], další informace v [2], [3].. Zapojení se společným emitorem Na obrázku je zesilovač střídavého signálu v zapojení se společným emitorem. Pro další výpočty vlastností zesilovače ve středním kmitočtovém pásmu z hlediska střídavého signálu nahradíme stejnosměrný napět ový zdroj U cc a všechny kapacity zkratem. Tranzistor nahradíme jeho ekvivalentním modelem pro zapojení se společným emitorem pro h parametry. Výsledné zapojení je na obrázku 2. Odpor R 3 se neuplatní, protože je zkratován, R B je výsledný odpor paralelního spojení odporů R a R 2. Na vstupu půsbí jen zdroj střídavého signálu U a na výstupu je jemu odpovídající napětí U 2. Napětové zesílení. Pro napět ové zesílení platí vztah H U = U 2 U () Napětí na výstupu U 2 je podle zvolené orientace obvodových veličin ) ( ) U 2 = I c (R 4 = I b h 2e R 4 kde za proud kolektoru I c dosadíme (2) I c = h 2e I b (3) a označení znamená paralelní spojení odporů R 4 vstupu U platí, že a /. Pro napětí na U = h e I b (4) Z této rovnice vyjádříme I b a dosadíme do rovnice (2). Dostaneme U 2 = U ( ) h 2e R 4 h e (5) Z této rovnice pak lze vypočítat napět ové zesílení podle vztahu (). Dostaneme H U = h ( ) 2e R 4 = h 2e R 4 (6) h e h e + R 4 2

6 R 4 C U C R 2 R 2 U CC U 2 C 3 R 3 Obrázek : Zesilovač střídavého signálu zapojení se společným emitorem, úplné zapojení. I U B R B h e I b E I c C I 2 R 4 U 2 Obrázek 2: Ekvivalentní schéma zesilovače pro střídavý signál. Pro praktické hodnoty R Ω, 0 5 S lze vztah zjednodušit na H U. = h 2e h e R 4 (7) Pro praktické hodnoty h 2e 0 2 a h e 0 3 Ω bude hodnota napět ového zesílení H U. = 0 2. Proudové zesílení. Proudové zesílení je definováno jako H I = I 2 I (8) 3

7 Proud I 2 vypočteme z výstupní strany zesilovače podle Ohmova zákona a za U 2 dosadíme ze vztahu (). Dostaneme I 2 = U 2 R 4 = H U U R 4 (9) Proud I vypočteme ze vstupní strany zesilovače jako součet dvou proudů I = U + U R B + h e = U (0) R B h e R B h e Pak nahradíme H U ve vztahu (9) vztahem (6) a ze vztahu (0) vyjádříme U a dosadíme do (9). Dostaneme I 2 = h 2e h e R 4 ( + R 4 )R 4 R B h e (R B + h e ) I = = h 2e R B I (R B + h e )( + R 4 ) () Pak lze vypočítat proudové zesílení h 2e R B H I = (R B + h e )( + R 4 ) Pokud bude splněno (2) R B h e a R 4 (3) což pro většinu praktických hodnot splněno je, protože R B 0 4 Ω, h e 0 3 Ω a R Ω, 0 5 S, tak se vztah (2) zjednoduší a platí H I. = h2e (4) Vstupní odpor. Vstupní odpor je definován jako R in = U I (5) Pro výpočet vstupního odporu využijeme vtahu (0), ze kterého vypočteme poměr vstupního napětí a proudu. Dostaneme R in = Pokud bude splněno R Bh e R B + h e (6) R B h e (7) tak lze vztah (6) zjednodušit na R in. = he (8) 4

8 I c a) R ex U 2 I c b) R ex I 2k h e I b I c I 2k U R B R 4 c) Obrázek 3: Ekvivalentní schéma pro výpočet výstupního odporu zesilovače. Výstupní odpor. Při výpočtu výstupního odporu zesilovače je výhodné vyjít ze schématu na obrázku 3. Výstup zesilovače se chová z teoretického hlediska jako proudový zdroj I c o vnitřním odporu R ex na obrázku 3a). Tento odpor lze vypočítat ze znalosti dvou provozních stavů tohoto zdroje. Ve stavu výstupu naprázdno (tj. bez zátěže svorek) je svorkové napětí U 2. Ve stavu nakrátko (tj. při zkratování výstupních svorek) protéká zkratový proud I 2k na obrázku 3b). Odpor R ex pak vypočteme ze vztahu R ex = U 2 I 2k (9) Pro výpočet zkratového proudu I 2k vyjdeme ze schématu na obrázku 3c). Zkratem protéká celý proud I c, protože ten má nulový odpor a je na něm nulové napětí, zatímco na odporu R 4 a vodivosti je nulové napětí a tedy jimi žádný proud neprotéká. I 2k = I c (20) Napětí nezatíženého zdroje U 2 je již vypočteno vztahem (2) ) U 2 = I c (R 4 Dosazením (2) a (20) do (9) dostaneme R ex = R 4 (2) R 4 = (22) + R 4 5

9 Pokud bude splněno R 4 (23) tak výstupní odpor lze pak zjednodušit na R ex. = R4 (24) Závěr. Z uvedených výpočtů vyplývá, že zesilovač v zapojení se společným emitorem zesiluje napětí i proud, tedy zesiluje i výkon jako jediné ze tří základních zapojení. Fáze výstupního napětí i výstupního proudu jsou posunuty o 80 o proti svým odpovídajícím vstupním veličinám (záporná znaménka ve vztazích (6) a (2) ). Vstupní odpor a výstupní odpor jsou srovnatelné a jejich velikosti jsou vzhledem k praktickým hodnotám součástek a parametrů tranzistoru řádově 0 3 Ω. Tato verze zapojení se používá tam, kde je potřeba dosáhnout velkých hodnot napět ového zesílení. Odpor R 3 zde plní úlohu teplotní stabilizace klidového pracovního bodu, pokud je zvolen tak, že stejnosměrné napětí na něm je vyšší než V a používá se pro křemíkové tranzistory. Příklad. Vypočítejte parametry zesilovače v zapojení se společným emitorem podle obrázku. R = 8 kω, R 2 = 4,7 kω, R 3 = 270 Ω, R 4 = kω, U CC = 2 V, C = C 2 = C 3 = 00 nf. Parametry tranzistoru jsou h e = 800 Ω, h 2e = 50, = 50 µs. Napět ové zesílení je podle (6) H U = h 2e R 4 = h e + R 4, = 79 (25) Nejprve vypočítáme odpor R B, tj. paralelní kombinace R a R 2. Dostaneme R B = 3,72 kω. Proudové zesílení bude podle vztahu (2) h 2e R B H I = = 2 (26) (R B + h e )( + R 4 ) Výkonové zesílení je H = H U H I = To znamená, že pro získání výstupního výkonu P 2 = 00 mw, potřebuje mít vstupní signál výkon P = P 2 /9480 = 0,5 µw. Vypočítáme vstupní odpor zesilovače podle vztahu (6) R in = R Bh e R B + h e = 23 Ω (27) Výstupní odpor je podle (22) R ex = R 4 + R 4 = 952 Ω (28) 6

10 R 4 C U C R 2 R 2 U CC U 2 R 3 Obrázek 4: Zesilovač střídavého signálu zapojení se společným emitorem, úplné zapojení, sériová zpětná vazba. Na obrázku 4 je zesilovač střídavého signálu v zapojení se společným emitorem. Pro další výpočty vlastností zesilovače ve středním kmitočtovém pásmu z hlediska střídavého signálu nahradíme stejnosměrný napět ový zdroj U cc a všechny kapacity zkratem. Tranzistor nahradíme jeho ekvivalentním modelem pro zapojení se společným emitorem pro h parametry. Výsledné zapojení je na obrázku 5. R B je výsledný odpor paralelního spojení odporů R a R 2. Na vstupu působí jen zdroj střídavého signálu U a na výstupu je jemu odpovídající napětí U 2. Pro obvod platí podle metody uzlových napětí tato soustava rovnic E: U 3 R 3 + U 3 U h e I c + (U 3 U 2 ) = 0 (29) I U I h b e B E I c R B R 3 U 3 C I 2 R 4 U 2 Obrázek 5: Ekvivalentní schéma zesilovače pro střídavý signál. 7

11 C: U 2 R 4 + I c + ( U 2 U 3 ) = 0 (30) B: I b = U U 3 h e (3) I c = h e I b (32) Napět ové zesílení. Dosadíme rovnici (3) do (32), vyjádříme proud I c a ten dosadíme do rovnic (30) a (29). Vyjádříme U 3 z rovnice (30) a dosadíme do (29). Z této rovnice lze pak vypočítat napět ové zesílení H U = U 2 U = = R 4 R 3 R 4 h 2e h e + R 3 + R 4 h e + R 3 R 4 + R 3 h e + R 3 h 2e (33) Uvážíme-li praktické hodnoty parametrů a odporů R Ω, R Ω, 0 5 S, h e 0 3 Ω, h 2e 0 2 lze členy s v rovnici (33) zanedbat proto jiným členům a vztah se zjednoduší na. R 4 h 2e R 4 h 2e H U = = h e + R 3 + R 3 h 2e h e + R 3 ( + h 2e ) Ve jmenovateli platí h e R 3 ( + h 2e ) a tedy lze vztah ještě zjednodušit (34). R 4 h 2e. H U = = R 4 (35) R 3 ( + h 2e ) R 3 Vstupní odpor. Ve schématu na obrázku 5 vynecháme vodivost (proud který jí protéká považujeme za nulový), protože odvozené výrazy by byly příliš složité. Pak proud tekoucí odporem R 3 je I b + I c. Pak pro vstupní napětí platí U = h e I b + U 3 = h e I b + R 3 ( I b + h 2e I b ) = = (h e + R 3 + R 3 h 2e ) I b (36) Pro vstupní proud platí I = I b + U R B (37) dosadíme z rovnice (36) za I b do rovnice (37) a pak bude I = U h e + R 3 + h 2e R 3 + R B R B (h e + R 3 + R 3 h 2e ) Potom vstupní odpor bude (38) R in = U I = R B(h e + R 3 + R 3 h 2e ) h e + R 3 + h 2e R 3 + R B (39) 8

12 Zanedbáme-li v čitateli i jmenovateli h e proti ostatním členům lze vztah zjednodušit na R in. = R B R 3 ( + h 2e ) R 3 ( + h 2e ) + R B (40) Vstupní odpor zesilovače je tedy přibližně roven paralelní kombinaci odporu R B a vlastního vstupního odporu R in = R 3 ( + h 2e ) (4) Pokud uvažujeme praktické hodnoty h e 0 3 Ω, h 2e 0 2, R B 0 4, R 3 0 2, bude vstupní odpor podle (39) R in 0 3 Ω. Vlastní vstupní odpor podle (4) vychází na R in = 04 Ω. To je méně než v podobném zapojení se společným kolektorem. Zde u zesilovače se společným emitorem je to způsobeno hlavně hodnotou R 3, která je o řád nižší než v zapojení se společným kolektorem. U společného emitoru se nastavuje poměrem R 4 /R 3 velikost napět ového zesílení a proto R 3 je prakticky vždy nižší řádově než R 4. Proudové zesílení. Při odvození zanedbáme vodivost, protože odvozené výrazy by byly příliš složité. Pro proud I 2 pak platí I 2 = I c = h 2e I b (42) za I b dosadíme z rovnice (36). Dostaneme I 2 = h 2e U h e + R 3 ( + h 2e ) I použijeme z rovnice (38) a proudové zesílení pak bude (43) H I = I 2 h 2e R B = I h e + R B + R 3 ( + h 2e ) (44) Pokud uvažujeme praktické hodnoty h e 0 3 Ω, h 2e 0 2, R B 0 4, R 3 0 2, bude proudové zesílení řádově 0. Zvětšením R B, například tím že vynecháme R 2, se zvětší R B 0 5 a proudové zesílení se blíží k hodnotě Teoreticky platí, že pro R B = se podle (44) blíží k hodnotě H I. = h2e (45) Výstupní odpor. Výstupní odpor lze výhodně počítat podle schématu na obrázku 6. Zanedbáme vodivost, protože odvozený vztah by byl příliš složitý. Zkratový proud I 2k bude I 2k = I c = h 2e I b (46) za I b dosadíme z rovnice (36). Bude I 2k = h 2e U h e + R 3 ( + h 2e ) (47) 9

13 I U I h b e B E I c R B R 3 U 3 C R 4 I 2k Obrázek 6: Ekvivalentní schéma pro výpočet výstupního odporu zesilovače. Výstupní napětí při odstraněném zkratu je dáno vztahem (33) kde zanedbáme. Pak bude U 2. = R 4 h 2e U h e + R 3 ( + h 2e ) (48) Výstupní odpor pak bude R ex = U 2 I 2k = R 4 (49) Skutečný výstupní odpor je nižší než tato hodnota, ale pro odpory R 4 / to není velká chyba. Závěr. Zapojení se společným emitorem se sériovou zpětnou vazbou má vstupní a výstupní odpor řádově obdobný jako u základního zapojení. Vstupní je jen mírně vyšší. Proudové zesílení je také srovnatelné. Napět ové zesílení je možno nastavit na požadovanou hodnotu poměrem odporů R 4 /R 3, což je výhoda. Zapojení má tu vlastnost, že vliv změny velikosti parametrů tranzistoru daného typu na napět ové zesílení se jen málo projeví díky záporné zpětné vazbě a to zejména při nižších nastavených hodnotách zesílení, což je výhodná vlastnost zejména pro sériovou výrobu, kdy odpadne nutnost výběru tranzistorů s určitou hodnotou parametrů. Příklad. Vypočítejte parametry zesilovače v zapojení se společným emitorem podle obrázku 4. R = 8 kω, R 2 = 4,7 kω, R 3 = 270 Ω, R 4 = kω, U CC = 2 V, C = C 2 = 00 nf. Parametry tranzistoru jsou h e = 800 Ω, h 2e = 50, = 50 µs. Hodnoty součástek a parametry tranzistoru jsou stejné jako v příkladu na straně 6 pro zapojení na obrázku. Můžeme proto porovnávat vlastnosti obou zapojení. Vypočítáme napět ové zesílení podle vztahu (34) H U = R 4 h 2e = 3,52 (50) h e + R 3 ( + h 2e ) 0

14 Pro další výpočty nejprve vypočítáme hodnotu R B, což je paralelní kombinace odporů R a R 2. Bude R B = 3,72 kω. Proudové zesílení je podle vztahu (44) H I = h 2e R B = 2 (5) h e + R B + R 3 ( + h 2e ) Vstupní odpor je podle vztahu (39) R in = R B(h e + R 3 + R 3 h 2e ) h e + R 3 + h 2e R 3 + R B = 3,42 kω (52) Výstupní odpor vypočítáme podle vztahu (49) R ex = R 4 = kω (53) Příklad. Pro dosažení vyššího vstupního odporu vynecháme v zapojení na obrázku 4 odpor R 2. Pro dosažení vhodného pracovního bodu pak musí mít R vyšší hodnotu, protože pře něj teče jen proud báze. Hodnoty odporů zapojení jsou R = 240 kω, R 3 = 270 Ω, R 4 = kω. Parametry tranzistoru zůstávají tytéž jako v předchozím příkladu. Do vztahů za R B dosazujeme jen R. Proudové zesílení bude (44) H I = = h 2e R B h e + R B + R 3 ( + h 2e ) = 50 2,4 0 5, ,4 0 5 = 27 (54) + 270( + 50) Vstupní odpor bude (39) R in = R B(h e + R 3 + R 3 h 2e ) h e + R 3 + h 2e R 3 + R B = 36, kω (55)

15 C U R R 4 C 2 U 2 U CC Obrázek 7: Zesilovač střídavého signálu zapojení se společným emitorem, úplné zapojení, paralelní zpětná vazba. R I U B h e I b E I c C I 2 R 4 U 2 Obrázek 8: Ekvivalentní schéma zesilovače pro střídavý signál. Na obrázku 7 je zesilovač střídavého signálu v zapojení se společným emitorem. Pro další výpočty vlastností zesilovače ve středním kmitočtovém pásmu z hlediska střídavého signálu nahradíme stejnosměrný napět ový zdroj U cc a obě kapacity zkratem. Tranzistor nahradíme jeho ekvivalentním modelem pro zapojení se společným emitorem pro h parametry. Výsledné zapojení je na obrázku 8. R tvoří paralelní napět ovou zpětnou vazbu. Na vstupu působí jen zdroj střídavého signálu U a na výstupu je jemu odpovídající napětí U 2. Napět ové zesílení. Napíšeme rovnici pro uzel C na obrázku 8. 0 = U 2 R I c + U U 2 R (56) Dosadíme za proud I c = h 2e I b a za I b I b = U h e (57) 2

16 a dostaneme ( ) U 2 R 4 + R Rovnici přepíšeme do tvaru ( ) U 2 R 4 R = h 2e h e U + U R (58) = h e R h 2e R h e U (59) kde odpory R, R 4 a vodivost jsou řazeny paralelně. Pak vypočítáme napět ové zesílení H U = U 2 = R 4 R (h e h 2e R ) (60) U R h e Po většinu praktických hodnot platí h e 0 3 Ω, h 2e 0 2, 0 5 S, R 0 5 Ω, R Ω lze vztah (60) zjednodušit. Zanedbáme h e proti h 2e R a dostaneme. U 2 H U = = R 4 R U R h e ( h 2e R ) = h ( 2e R 4 h e ) R (6) Paralelní kombinaci lze nahradit R 4, protože má řádově nejmenší hodnotu. Vztah se pak zjednoduší na H U. = h 2e h e R 4 (62) což je stejný vztah jako (7). Napět ové zesílení tedy řádově dosahuje 0 2. Vstupní odpor. Pro výpočet vstupního odporu vyjdeme z rovnice proud I vstupujícího do uzlu B I = I h e + U U 2 R = I h e + ( H U ) U R (63) H U dosadíme ze vztahu (60). Pak bude ( ) R 2 + R h e R 4 R (h e R h 2e ) I = U R 2h e Pak pro vstupní odpor máme vztah R in = U I = R ( h 2 e ) R 2 + R h e R 4 R (h e R h 2e ) (64) (65) Nahradíme-li paralelní kombinaci odporem R 4 a nahradíme-li h e R h 2e. = R h 2e lze vztah pro vstupní odpor zjednodušit na. R 2 R in = h e R h e R 2 + R = (66) h e + R 4 R h 2e R + h e + R 4 h 2e 3

17 R I U B h e I b E I c C I 2k R 4 Obrázek 9: Ekvivalentní schéma pro výpočet výstupního odporu zesilovače. Protože h e R + R 4 h 2e lze h e ve jmenovateli zanedbat a vztah ještě zjednodušit na R in. = R h e R + R 4 h 2e (67) Vzhledem k uvažovaným velikostem R 0 5 Ω, R Ω, h e 0 3 Ω, h 2e 0 2 je vstupní odpor řádově 0 2 Ω a je tedy menší než podle vztahu (8). Paralelní napět ová zpětná vazba snižuje vstupní odpor. Výstupní odpor. Výstupní odpor vypočítáme ze zkratového proudu na výstupu a z hodnoty napětí na výstupu podle vztahu (60). Zkratový proud na výstupu vypočítáme podle schématu na obrázku 9. Protože U 2 = 0, tak netečou žádné proudy přes R 4 a. Proto bude I 2k = I c + U R = h 2e h e U U R = h e h 2e R R h e U (68) Pak s pomocí vztahu (60) vypočítáme výstupní odpor. R ex = U 2 = H U U = R 4 R (69) I 2k I 2k Výstupní odpor je tedy paralelní kombinací odporů R 4, R a vodivosti. Paralelní napět ová vazba tedy snižuje výstupní odpor. Pokud uvažujeme obvyklé hodnoty R Ω, R 0 5 Ω, 0 5 S, lze vztah pro výstupní odpor zjednodušit na R ex. = R4 (70) Z toho plyne, že prakticky se snížení výstupního odporu neprojeví a výstupní odpor je stejný jako podle vztahu (24). 4

18 Proudové zesílení. Proudové zesílení vypočítáme podle schématu 8. Pro proudy I 2 a I platí I 2 = U 2 R 4 I = U R in (7) Po dosazení do vztahu pro proudové zesílení dostaneme H I = I 2 = U 2 R in R in = H U (72) I U R 4 R 4 Dosadíme za H U ze vztahu (60) a za R in ze vztahu (65) a dostaneme ( ) H I = R (h e R h 2e) R 4 R ( ) R 4 R 2 + R h e R 4 R (h e R h 2e ) Paralelní kombinaci R, R 4 a / se rovná výrazu R 4 (73) R R 4 R = (74) R + R 4 + R R 4 Po dosazení bude vztah pro proudové zesílení H I = h e R h 2e R + R 4 + h e + (R R 4 + R 4 h e ) + R 4 h 2e (75) Pro praktické hodnoty h e 0 3 Ω, 0 5 S, h 2e 0 2, R 0 5 Ω, R Ω lze zanedbat v čitateli h e a ve jmenovateli (R R 4 + R 4 h e ). Vztah se zjednoduší na. R h 2e R h 2e H I = = R + R 4 + h e + R 4 h 2e R + h e + R 4 ( + h 2e ) Dále lze ještě zanedbat h e ve jmenovateli a pak proudové zesílení bude. R h 2e H I = R + R 4 ( + h 2e ). Pro h 2e = se proudové zesílení blíží (76) (77) H I. = R R 4 (78) Závěr. Zapojeni se společným emitorem s paralelní napět ovou vazbou má napět ové zesílení prakticky stejné jako základní zapojení, řádově 0 2, proudové zesílení se blíží k hodnotě R /R 4. Paralelní záporná napět ová vazba snižuje hodnoty vstupního a výstupního odporu. Záporná zpětná vazba stabilizuje klidový pracovní bod. 5

19 C 3 R 2 R 4 C U R C 2 U 2 U CC Obrázek 0: Zesilovač střídavého signálu zapojení se společným emitorem, úplné zapojení, paralelní zpětná vazba. I U B R h e I c R 2 I b E I 2 R 4 C U 2 Obrázek : Ekvivalentní schéma zesilovače pro střídavý signál. Na obrázku 0 je zesilovač střídavého signálu v zapojení se společným emitorem. Pro další výpočty vlastností zesilovače ve středním kmitočtovém pásmu z hlediska střídavého signálu nahradíme stejnosměrný napět ový zdroj U cc a všechny kapacity zkratem. Tranzistor nahradíme jeho ekvivalentním modelem pro zapojení se společným emitorem pro h parametry. Výsledné zapojení je na obrázku. Protože C 3 je nahrazena zkratem tak R i R 2 jsou jedním koncem uzeměny a netvoří paralelní napět ovou zpětnou vazbu pro střídavý signál. Na vstupu působí jen zdroj střídavého signálu U a na výstupu je jemu odpovídající napětí U 2. Napět ové zesílení. Pro uzel C na obrázku 0 napíšeme rovnici. ( ) U 2 = R 4 R 2 I c (79) kde v závorce je paralelní kombinace odporů R 2, R 4 a vodivosti. když dosadíme za I c a I b vztahy I c = h 2e I b I b = U h e (80) 6

20 pak bude rovnice (79) ve tvaru ( U 2 = R 4 R 2 ) h2e Pro napět ový přenos pak z této rovnice dostaneme H U = U 2 = h ( ) 2e R 4 R 2 = U h e h e U (8) = h 2e h e R 2 R 4 R 2 + R 4 ( + R 2 ) (82) Pro praktické hodnoty R Ω, R až 0 5 Ω, 0 5 S je +. R = lze vztah (82) zjednodušit na H U. = h 2e h e R 2 R 4 R 2 + R 4. = h 2e h e R 4 (83) Tedy napět ové zesílení je prakticky téměř stejné jako podle vztahu (7) u základního zapojení. Vstupní odpor. Pro uzel B máme pro proud I rovnici I = U R + U h e = h e + R R h e U (84) Pak vstupní odpor bude R in = U I = R h e R + h e (85) Protože h e 0 3 Ω a R 0 4 až 0 5 Ω, lze vztah zjednodušit R in. = he (86) Tedy vstupní odpor je prakticky téměř stejný jako podle vztahu (8) u základního zapojení. Proudové zesílení. I platí vztahy Pro proud I 2 protékající odporem R 4 a vstupní proud I 2 = U 2 R 4 I = U R in (87) Pak pro proudové zesílení lze psát H I = I 2 = U 2 R in R in = H U (88) I U R 4 R 4 Dosadíme-li za H U ze vztahu (82) a za R in ze vztahu (85). Dostaneme R R 2 h 2e H I = (R + h e )(R 2 + R 4 ( + R 2 )) (89) 7

21 I B h e I c R 2 I 2k C U R I b E R 4 Obrázek 2: Ekvivalentní schéma pro výpočet výstupního odporu zesilovače. Pro uvažované praktické hodnoty 0 5 S a R až 0 5 Ω je +. R 2 = a bude H I. = R R 2 h 2e (R + h e )(R 2 + R 4 ) (90) Protože je také R 0 4 až 0 5 Ω, h e 0 3 Ω, lze vztah ještě zjednodušit zanedbáním h e H I. = R R 2 h 2e R (R 2 + R 4 ) = R 2h 2e R 2 + R 4 (9) Protože je R Ω a R až 0 5 Ω lze zanedbat R 4 a bude H I. = R 2 h 2e R 2 = h 2e (92) Tedy proudové zesílení je prakticky téměř stejné jako podle vztahu (4) u základního zapojení. Výstupní odpor. Vypočteme metodou zkratového proudu. Na obrázku 2 je zkratován výstup a na vstupu působí zdroj U. Zkratový proud na výstupu bude I 2k = I c = h 2e h e U (93) Napětí na výstupu U 2 když je zkrat odstraněn je podle vztahu (8). Pak výstupní odpor je R ex = U 2 R 2 R 4 = I 2k R 2 + R 4 ( + R 2 ) (94) Vztah (94) zanmená, že výstupní odpor je vlastně paralelní kombinací odporů R 2, R 4 a vodivosti. Pro uvažované hodnoty R až 0 5 Ω, R Ω a 0 5. S je + R 2 = a tedy R ex. = R 2 R 4 R 2 + R 4. = R4 (95) 8

22 Je tedy výstupní odpor prakticky téměř stejný jako podle vztahu (24) u základního zapojení. Závěr. Vlastnosti zesilovače s paralelní napět ovou vazbou s kapacitou podle obrázku 0 jsou pro uvažovaný rozsah parametrů prakticky stejné jako u základního stupně se společným emitorem podle obrázku. Paralelní záporná vazba je eliminována pro střídavý signál a její význam je pouze pro stejnosměrný proud pro teplotní stabilizaci klidového pracovního bodu. Zapojení může získat pokěkud větší vstupní odpor než zapojení bez blokovací kapacity. Zapojení má ale omezenější možnosti využití, než zapojení na obrázku, protože ho nelze například upravit pro kompenzaci Millerova jevu. Příklad. Vypočítáme parametry zesilovače podle obrázku 7 pro R = 30 kω, R 4 = Ω, C = C 2 = 0 µf, U CC = 2 V. Parametry tranzistoru h e = 800Ω, h 2e = 50, = 50 µs. Vypočítáme nejprve hodnotu paralelní kombinace odporů R 4 R = R = R = 3,3 0 5 = 945 Ω (96) Podle (6) je napět ové zesílení ( R 4 H U = h 2e h e R ) = Pro proudové zesílení dostaneme ze vztahu (75) H I = 945 = 78,7 (97) h e R h 2e R + R 4 + h e + (R R 4 + R 4 h e ) + R 4 h 2e = 67 (98) Pro vstupní odpor dostaneme podle vztahu (65) R 2 R in = ( h e ) = 855 Ω (99) R 2 + R h e R 4 R (h e R h 2e ) Pro výstupní odpor dostaneme podle (69) R ex = R 4 R = 945 Ω (00) Příklad. Pro zapojení na obrázku 0 využijeme předchozí příklad. Původní odpor R rozdělíme na dvě hodnoty. Ostatní hodnoty a parametry tranzistoru zůstávají stejné. Máme tedy hodnoty R = 30 kω, R 2 = 00 kω, R 4 = kω. Vypočítáme parametry zesilovače. Napět ové zesílení podle (82) H U = h 2e R 2 R 4 = 78 (0) h e R 2 + R 4 ( + R 2 ) 9

23 Proudové zesílení podle (89) R R 2 h 2e H I = = 33 (02) (R + h e )(R 2 + R 4 ( + R 2 )) Vstupní odpor podle (85) R in = R h e R + h e = 698 Ω (03) Výstupní odpor podle (94) R ex = R 2 R 4 = 943 Ω (04) R 2 + R 4 ( + R 2 ) 20

24 R C C 2 U CC U R 2 R 3 U 2 Obrázek 3: Zesilovač střídavého signálu zapojení se společným kolektorem, úplné zapojení..2 Zapojení se společným kolektorem Na obrázku 3 je zesilovač střídavého signálu v zapojení se společným emitorem. Pro další výpočty vlastností zesilovače ve středním kmitočtovém pásmu z hlediska střídavého signálu nahradíme stejnosměrný napět ový zdroj U cc a všechny kapacity zkratem. Tranzistor nahradíme jeho ekvivalentním modelem pro zapojení se společným emitorem pro h parametry. Výsledné zapojení je na obrázku 4. R B je výsledný odpor paralelního spojení odporů R a R 2. Kolektor je pro střídavý signál díky náhradě zdroje zkratem spojen se zemí a je společnou elektrodou vstupu i výstupu. Na vstupu působí jen zdroj střídavého signálu U a na výstupu je jemu odpovídající napětí U 2. I B I b h e E U I c I 2 R B R 3 C U 2 Obrázek 4: Ekvivalentní schéma zesilovače pro střídavý signál. 2

25 Napět ové zesílení. Do uzlu E teče proud I c + I b a ten se pak dělí do paralelně řazeného odporu R 3 a vodivosti. Bude ( ) ( ) U 2 = R 3 ( I c + I b ) = R 3 ( + h 2e ) I b (05) Pro napětí platí podle 2. Kirchhoffova zákona U = I b h e + U 2 (06) Z rovnice (06) vyjádříme I b a dosadíme do rovnice (05). Dostaneme U 2 = U ( ) U 2 R 3 ( + h 2e ) (07) h e Z rovnice (07) vypočítáme napět ové zesílení ( ) H U = U R 3 2 ( + h 2e ) = U h e + ( R 3 ) ( + h 2e ). = (08) Pro praktické hodnoty h e 0 3 Ω, R Ω, 0 5 S, h 2e 0 2 se H U blíží k, ale je vždy menší než. Vstupní odpor. Pro uzel B platí I = U R B + I b = U R B + U U 2 h e = U R B + ( H U ) U h e (09) S použitím rovnice (08) vypočítáme H U = h e ( ) h e + R 3 ( + h h2e ) (0) Tento výsledek dosadíme do (09) a pro proud I dostaneme I = U + ( ) () R B h e + R 3 ( + h 2e ) Pak vypočítáme vstupní odpor R in = U I = ( ) ] R B [h e + R 3 ( + h 2e ) ( ) (2) h e + R 3 ( + h 2e ) + R B Jestliže zanedbáme vodivost. = 0, tak R3 /. = R3 a vztah pro vstupní odpor lze zjednodušit na R in. = R B [h e + R 3 ( + h 2e )] h e + R 3 ( + h 2e ) + R B (3) 22

26 Vztah (3) vyjadřuje paralelní spojení odporu R B vlastního vstupního odporu tranzistoru v zapojení se společným kolektorem R in = (h e + R 3 ( + h 2e ). Pro většinu praktických hodnot h e 0 3 Ω, R Ω, h 2e 0 2 dosahuje R in hodnoty řádově 05 Ω. Odpor R B tuto hodnotu snižuje R B 0 4 Ω a tedy hodnota vstupního odporu se společným kolektorem je pak řádově R in 0 4 Ω. Přesto je tato hodnota vyšší o řád než u zapojení se společným emitorem. Pokud je potřeba dosáhnout vyšších hodnot vstupního odporu, je možno vynechat v zapojení na obrázku 3 odpor R 2. Odpor R pak mívá zpravidla vyšší hodnotu R 0 5 Ω a vstupní odpor pak dosahuje hodnot R in 0 5 Ω. Proudové zesílení. Vyjádříme proudy I 2 a I jako I 2 = U 2 R 3 I = U R in (4) Pak lze proudové zesílení zapsat jako H I = I 2 = U 2 R in R in = H U (5) I U R 3 R 3 Dosadíme za H U ze vztahu (08) a za R in ze vztahu (2). Za paralelní kombinaci R 3 a / dosadíme R 3 /( + R 3 ). Dostaneme H I = R B ( + h 2e ) h e ( + R 3 ) + R 3 ( + h 2e ) + R B ( + R 3 ) Zanedbáme-li dostaneme vztah H I. = R B ( + h 2e ) h e + R B + R 3 ( + h 2e ) (6) (7) Pro R B se H I blíží k hodnotě + h 2e. Pro praktické hodnoty h e 0 3 Ω, R Ω, h 2e 0 2, R B 0 4 Ω dosahuje proudové zesílení hodnot H I 0. Výstupní odpor. Schéma pro výpočet výstupního odporu je na obrázku 5. Vypočítáme zkratový proud I2k. Protože při zkratu je U 2 = 0, neteče proud odporem R 3 a vodivostí a tedy platí I 2k = I c + I b = ( + h 2e ) I b (8) Proud I b vypočteme ze vztahu I b = U h 2e (9) Po dosazení do (8) máme I 2k = ( + h 2e) U h e (20) 23

27 I B I b h e E I 2k U I c R B R 3 C Obrázek 5: Ekvivalentní schéma pro výpočet výstupního odporu zesilovače. Pro výstupní napětí když je zkrat odstraněn platí U 2 = H U U (2) kde za H U dosadíme ze vztahu (08). Pak výstupní odpor vypočítáme podle vztahu ( ) R ex = U 2 = H U h R 3 e h e = ( ) (22) I 2k + h 2e h e + R 3 ( + h 2e ) Pro praktické hodnoty R Ω a 0 5 S je odpor této paralelní kombinace téměř roven R 3, lze vztah zjednodušit na R ex. = R 3 h e h e + R 3 ( + h 2e ) (23) Pro praktické hodnoty h e 0 3 Ω, h 2e 0 2 a R Ω lze považovat h e R 3 ( + h 2e ) a vztah se blíží hodnotě. R 3 h e R ex = R 3 ( + h 2e ) = h e. = 0 Ω (24) + h 2e Závěr. Bipolární tranzistor v zapojení se společným kolektorem zesiluje proudově H I 0., nezesiluje napět ově H U =. Výstupní napětí (proud) má stejnou fázi jako vstupní napětí (proud). Vstupní odpor je velký, řádově 0 4 až 0 5 Ω, výstupní odpor je poměrně malý, řádově 0 Ω. Zapojení se také nazývá emitorový sledovač, protože pro své vlastnosti ho lze užít ke konstrukci sond pro sledování napětí. Svým vstupním odporem jen málo zatěžuje měřené objekty. Zapojení se proto hodí pro snímání signálů ze zdrojů s velkým vnitřním odporem jako jsou například piezoelektrické měniče, elektretové mikrofony. Nízký výstupní odpor zapojení je také výhodný, protože na nízkých odporech se jen málo uplatňuje šum a indukované rušení, což je vhodné zejména v případě distribuce malých signálů k dalšímu zpracování. 24

28 Příklad. Vypočítáme parametry zesilovače podle obrázku 3 pro R = 0 kω, R 2 = 3 kω, R 3 = kω C = C 2 = 0 µf, U CC = 2 V. Parametry tranzistoru h e = 800Ω, h 2e = 50, = 50 µs. Vypočítáme nejprve hodnotu paralelní kombinace odporů R 3 = = 952 Ω (25) Pak vypočítáme hodnotu paralelní kombinace R a R 2 tj. R B = 5,56 kω. Podle (08) je napět ové zesílení ( ) R 3 ( + h 2e ) H U = ( ) = 0,987 (26) h e + R 3 ( + h 2e ) Výstup tedy prakticky kopíruje hodnotu vstupního napětí. Proudové zesílení vypočítáme podle vztahu (6) H I = R B ( + h 2e ) = 5,28 (27) h e ( + R 3 ) + R 3 ( + h 2e ) + R B ( + R 3 ) Vstupní odpor podle vztahu (2) R B [h e + R in = h e + ( R 3 ) ( + h 2e ) ] ( ) = 5,35 kω (28) R 3 ( + h 2e ) + R B Výstupní odpor bude podle vztahu (22) ( ) R 3 h e R ex = ( ) = 3 Ω (29) h e + R 3 ( + h 2e ) Výstupní odpor zapojení se společným kolektorem je velmi malý a proto se výstup chová většinou jako zdroj napětí. Příklad. Potřebujeme-li zvýšit vstupní odpor zapojení se společným kolektorem vynecháme ve schématu na obrázku 3 odpor R 2. Odpor R bude mít vyšší hodnotu, protože jím protéká jen proud báze. Pro hodnoty R = 30 kω, R 3 = kω a ostatní hodnoty stejné z předchozího příkladu vypočítáme proudové zesílení a vstupní odpor. Místo R B dosazujeme do vztahů jen R. Proudové zesílení H I = Vstupní odpor R B ( + h 2e ) = 67,8 (30) h e ( + R 3 ) + R 3 ( + h 2e ) + R B ( + R 3 ) R B [h e + R in = h e + ( ) ] R 3 ( + h 2e ) ( ) = 68,6 kω (3) R 3 ( + h 2e ) + R B 25

29 R 4 R C 2 R 2 C 3 C R 3 U 2 U CC U Obrázek 6: Zesilovač střídavého signálu zapojení se společnou bází, úplné zapojení..3 Zapojení se společnou bází Na obrázku 6 je zesilovač střídavého signálu v zapojení se společnou bází. Pro další výpočty vlastností zesilovače ve středním kmitočtovém pásmu z hlediska střídavého signálu nahradíme stejnosměrný napět ový zdroj U cc a všechny kapacity zkratem. Tranzistor nahradíme jeho ekvivalentním modelem pro zapojení se společným emitorem pro h parametry. Výsledné zapojení je na obrázku 7. Odpory R a R 2 se neuplatní, protože jsou zkratovány a báze je z hlediska střídavého signálu spojena se zemí jako společná elektroda vstupu a výstupu. Na vstupu působí jen zdroj střídavého signálu U a na výstupu je jemu odpovídající napětí U 2. Napět ové zesílení. Rovnice pro uzel C na obrázku 7 bude ( U 2 U ) + U 2 R 4 + h 2e I b = 0 (32) Na vstupní straně platí pro proud báze I b = U h e (33) Dosadíme I b z rovnice (33) do (32) a dostaneme ( U 2 U ) + U 2 R 4 h 2e h e U = 0 (34) 26

30 I U E I c R 3 Ib B he C I 2 R 4 U 2 Obrázek 7: Ekvivalentní schéma zesilovače pro střídavý signál. V rovnici oddělíme U 2 a U a dostaneme ( U 2 = + h ) 2e R 4 U (35) h e + R 4 Vypočítáme napět ové zesílení H U = U 2 U = ( + h 2e h e ) R 4 + R 4 (36) Pro většinu praktických hodnot platí 0 5 S, h 2e 0 2, h e 0 3 Ω, R Ω. Tedy platí h 2e /h e a +R 4 = a vztah lze zjednodušit na H U. = h 2e h e R 4 (37) Tento vztah je až na znaménko stejný jako vztah (7) v zapojení se společným emitorem. Tedy napět ové zesílení dosahuje řádově 0 2. Proudové zesílení. Pro výstupní proud na obrázku 7 platí I 2 = U 2 R 4 = H U U R 4 (38) Pro uzel E platí rovnice I I b + U R 3 h 2e I b + ( U U 2 ) = 0 (39) Do této rovnice dosadíme I b z rovnice (33) a za U 2 = H U U. Pak bude I + U + U + h 2e U + ( H U ) U = 0 (40) h e R 3 h e Z rovnice vyjádříme I a dostaneme I = ( + h 2e ) U h e + ( H U ) U + U R 3 (4) 27

31 Z rovnic (38) a (4) vypočítáme proudové zesílení H I = I 2 I = R 4 H U ( + h 2e ) h e + ( H U ) + R 3 (42) Po dosazení za H U z rovnice (36) dostaneme po úpravě výraz pro proudové zesílení H I = R 3 (h e + h 2e ) R 3 ( + h 2e ) + h e + R 3 R 4 + h e (R 3 + R 4 ) (43) Pro většinu praktických hodnot 0 5 S, h 2e 0 2, h e 0 3 Ω, R Ω a R Ω lze zanedbat členy s a vztah zjednodušit na H I = R 3 h 2e R 3 ( + h 2e ) + h e (44) Protože R 3 ( + h 2e ) h e můžeme ve jmenovateli zanedbat h e a pak se vztah zjednoduší na. R 3 h 2e H I = R 3 ( + h 2e ) = h 2e < (45) + h 2e Pro velké hodnoty h 2e se H I blíží. Vstupní odpor. Pro výpočet vstupního odporu vyjdeme z rovnice (4). Dostaneme R in = U R 3 h e = (46) I R 3 ( + h 2e ) + R 3 h e ( H U ) + h e Po dosazení za H U z rovnice (36) dostaneme po úpravě výraz pro vstupní odpor R in = R 3 h e ( + R 4 ) R 3 ( + h 2e ) + R 3 (R 4 + h e ) + h e ( + R 4 ) Zanedbáme-li členy s výraz se zjednoduší na (47) R in. = R 3 h e R 3 ( + h 2e ) + h e (48) Protože zpravidla platí R 3 ( + h 2e ) h e, lze h e zanedbat. Po vykrácení R 3 dostaneme, že vstupní odpor má přibližně hodnotu R in. = h e + h 2e (49) To znamená, že vstupní odpor zapojení se společnou bází je poměrně malý, řádově 0 Ω. 28

32 E I c R 3 Ib B he C I 2 U 2 R 4 Obrázek 8: Ekvivalentní schéma pro výpočet výstupního odporu zesilovače. Výstupní odpor. Výstupní odpor lze vypočítat i jiným způsobem než byl počítán u zapojení se společným emitorem a kolektorem. Ve schématu na obrázku 8 působí na výstupu zdroj U 2 a vstupní napětí je nulové, tedy vstupní zdroj U je nahrazen zkratem. Počítáme velikost proudu I 2 a výstupní odpor zapojení R ex je vlastně zátěží zdroje U 2. Platí rovnice I 2 = U 2 R 4 + I c + U 2 = U 2 R 4 + h 2e I b + U 2 (50) Protože je ale U = 0, je na h e nulové napětí a proto musí být i I b = 0. Tedy rovnice (50) bude I 2 = U 2 R 4 + U 2 (5) Z této rovnice vyjde, že výstupní odpor je R ex = U 2 R 4 = (52) I 2 + R 4 Protože obvykle bývá R Ω a 0 5 S, tak R 4, lze zanedbat R 4 a vztah se zjednoduší na R ex. = R4 (53) Závěr. Zesilovač střídavého signálu s bipolárním tranzistorem v zapojení se společnou bází má napět ové zesílení stejně velké jako stupeň se společným emitorem řádově 0 2, proudově nezesiluje, proudové zesílení je menší než a blízké k. Výstupní napětí (proud) má stejnou fázi jako vstupní napětí (proud). Vstupní odpor je poměrně nízký, řádově 0 Ω, výstupní odpor vyšší, řádově 0 3 Ω. Zapojení se společnou bází se používá v praxi většinou v oblasti vyšších kmitočtů u rádiových přijímačů ve vstupních zesilovačích (samostatně nebo jako kaskóda ), nízký vstupní odpor lze snadno impedančně přizpůsobit k anténám a zapojení se společnou bází lze používat na vysokých kmitočtech protože se u něj neuplatňuje Millerův jev. 29

33 Příklad. Máme vypočítat parametry zesilovače v zapojení na obrázku 6. Hodnoty součástek jsou R = 5 kω, R 2 = 7,5 kω, R 3 = kω, R 4 = 2 kω, C = C 2 = C 3 = 0 µf, napájení je U CC = 2 V. Parametry tranzistoru h e = 800 Ω, h 2e = 50, = 50 µs. Napět ové zesílení podle vztahu (36) H U = ( + h 2e h e Proudové zesílení je podle vztahu (43) H I = ) R 4 + R 4 = 5 (54) R 3 (h e + h 2e ) = 0,98 (55) R 3 ( + h 2e ) + h e + R 3 R 4 + h e (R 3 + R 4 ) Vstupní odpor zapojení podle vztahu (47) R in = R 3 h e ( + R 4 ) R 3 ( + h 2e ) + R 3 (R 4 + h e ) + h e ( + R 4 ) = = 2,9 Ω (56) Výstupní odpor je podle vztahu (52) R ex = R 4 + R 4 = 88 Ω (57) 30

34 Obrázek 9: Kmitočtová charakteristika zesilovače..4 Kmitočtová charakteristika zesilovače Zesilovač se chová z hlediska kmitočtu v principu jako pásmová propust. Kvalitativní příklad kmitočtové charakteristiky zesilovače je na obrázku 9. Na svislé ose je zesílení tj. napět ový případně výkonový přenos vyjádřený v decibelech, na vodorovné ose je v logaritmické stupnici vynesen kmitočet. V části charakteristiky mezi zlomovými kmitočty f d a f h je středový kmitočet f 0. Jemu odpovídající úroveň přenosu slouží jako referenční úroveň označená čárkovaně. Na zlomových kmitočtech nastává pokles přenosu úrovně o 3 db. f d je dolní zlomový kmitočet, f h je horní zlomový kmitočet. Celou kmitočtovou charakteristiku zesilovač můžeme rozdělit na tři části. dolní kmitočtové pásmo - je ohraničeno od nejnižšího kmitočtu až po f d. Zde přenos silně závisí na kmitočtu, s rostoucím kmitočtem roste. střední kmitočtové pásmo - je mezi kmitočty f d a f h. Zde bývá zpravidla kmitočtová charakteristika vyrovnaná, jen málo závislá na kmitočtu, pokud nejsou na její průběh speciální požadavky. Je pásmo, které je zpravidla nejvýznamnější pro provoz zesilovače v praxi. horní kmitočtové pásmo - začíná na kmitočtu f h a pokračuje až do. Zde přenos opět silně závisí na kmitočtu. S rostoucím kmitočtem klesá. V kapitolách těchto skript o zesilovačích střídavého signálu s bipolárními tranzistory (zapojení se společným emitorem, společným kolektorem, společnou bází) jsou vztahy odvozeny právě pro střední kmitočtové pásmo. Zde se předpokládá, že všechny vazební kapacity jsou tak velké, že jejich reaktance jsou vzhledem k ostatním odporům v obvodu zanedbatelné a lze je je proto nahradit zkraty. Vazební kapacity ovlivňují dolní zlomový kmitočet f d. Proto jejich vliv zkoumáme v dolním kmitočtovém pásmu zesilovače. Zapojení každého zesilovače, bez 3

35 C U R U in a) R ex C 2 U 2 R U L 2 b) Obrázek 20: Ekvivalentní obvod zesilovače v dolním kmitočtovém pásmu. a) vstupní část zesilovače, b) výstupní část zesilovače ohledu zda jde o společný emitor, kolektor, nebo bázi, je na vstupu mezi zdrojem signálu a zesilovačem vazební kapacita C. Ekvivalentní obvod pro určení kmitočtu f d je na obrázku 20a). Odpor R in představuje vstupní odpor zesilovače, U je napětí generátoru a U je napětí, které je pak zesilovačem zesilováno na výstupní napětí. Obvod C, R in tvoří elementární filtr horní propust s napět ovým přenosem H U = U R in = U R in + = jωc R in = jωτ jωc + jωc R in + jωτ (58) Je to přenosová funkce horní propusti. řádu, se sklonem charakteristiky - 20 db/dekádu a se zlomovým kmitočtem f d = 2πτ = 2πC R in (59) Vztah (59) lze využít i pro návrh kapacity C, když známe požadovaný zlomový kmitočet f d. Odpor R in vypočteme podle vztahů pro jednotlivá zapojení například (6), (40), (65), (3), (46). Ekvivalentní obvod výstupu zesilovače je na obrázku 20b). Výstup zesilovače lze nahradit ekvivalentním napět ovým zdrojem U 2 a sériovým odporem R ex. 32

36 I U B h e R B I b R 3 E C 3 I c U 3 C I 2 R 4 U 2 Obrázek 2: Ekvivalentní schéma zesilovače SE pro vliv blokovací kapacity C 3. Výstup zesilovače je připojen přes vazební kapacitu C 2 k zátěži představované odporem R L. Napětí U 2 je napětí na výstupu zesilovače při odpojené zátěži R L. Odpovídá napětí podle vztahů pro jednotlivá zapojení například (5), (08), (35). Pro napět ový přenos dostaneme H U = U 2 jωc 2 R L = U 2 + jωc 2 (R ex + R L ) = jωτ (60) + jωτ 2 To je přenosová funkce horní propusti, kde pro časové konstanty τ a τ 2 platí τ = C 2 R L τ 2 = C 2 (R ex + R L ) (6) protože τ < τ 2 platí pro jim odpovídající kmitočty f > f 2 a tedy výsledný zlomový kmitočet horní propusti je podle Bodeho metody f d2 = 2πC 2 (R ex + R L ) (62) Odpor R ex je výstupní odpor daného zapojení, který lze vypočítat podle vztahů (22), (94), (22). Vztah (62) je možno využít také pro návrh vazební kapacity C 2 když známe požadovaný zlomový kmitočet f d2, zátěž R L a vypočítáme odpor R ex. Na dolní zlomový kmitočet má vliv také blokovací kapacita. Ukážeme si její vliv v zapojení se společným emitorem a sériovou zpětnou vazbou v emitoru viz zapojení na obrázku. Blokovací kapacita C 3 je zapojena paralelně k emitorovému odporu R 3. Vytvoříme ekvivalentní obvod k tomuto zapojení. Kapacity C a C 2 nahradíme zkratem, protože neposuzujeme jejich vliv. Ponecháme kapacitu C 3. Pro zjednodušení výpočtů vynecháme v modelu tranzistoru vodivost, protože její vliv je malý vzhledem k praktickým velikostem odporů. Jde vlastně o úpravu obvodu na obrázku 2 Dostaneme obvod na obrázku 2. Vypočítáme napět ový přenos tohoto zapojení. Dostaneme H U = U 2 = R 4h 2e I b = R 4h 2e U U 3 (63) U U U h e Dosadíme za U = h e I b + U 3 a dostaneme H U = R 4h 2e h e I b h e I b h e + U 3 = R 4h 2e h e 33 I b h e I b h e + ( I b + I c )Z (64)

37 Obrázek 22: Kmitočtová charakteristika zesilovače s blokovací kapacitou C 3. kde Z je impedance paralelního spojení C 3 a R 3. Po dosazení za Z = R 3 /( + jωc 3 R 3 ) vztah upravíme na tvar R 4 h 2e + jωτ 3 H U = (65) h e + R 3 ( + h 2e ) + jωτ 4 kde časové konstanty τ 3 a τ 4 jsou τ 3 = C 3 R 3 τ 4 = C 3 R 3 h e h e + R 3 ( + h 2e ) (66) Jim pak odpovídají podle Bodeho metody zlomové kmitočty na kmitočtové charakteristice f 3 = f 4 = h e + R 3 ( + h 2e ) (67) 2πC 3 R 3 2πC 3 R 3 h e Kmitočtová charakteristika odpovídající rovnici (65) je na obrázku 22 Odpor R 3 h e h e + R 3 ( + h 2e ) (68) je poměrně malý, mnohem menší než R 3, protože odpovídá vlastně výstupnímu odporu emitorového sledovače. Hodnota přenosu odpovídající úrovni přenosu A je H = R 4 R 3 (69) Hodnota přenosu odpovídající úrovni přenosu A 2 je H 2 = R 4h 2e h e (70) 34

38 Kmitočet f 4 odpovídá zlomovému kmitočtu f d na obrázku obecné kmitočtové charakteristiky zesilovače. Kapacity C, C 2, C 3 u zesilovačů by měly být správně navrhovány tak, aby zlomové kmitočty f d, f d2 a f 4 byly přibližně stejné a tvořily f d zesilovače. Z toho plyne, že C 3 mívá zpravidla největší hodnotu, což se projevuje zejména u nízkofrekvenčních zesilovačů, kdy jeho hodnoty mohou být desítky, stovky nebo tisíce mikrofaradů. Analýzou zapojení se společnou bází na obrázku 6 lze stejným postupem zjistit, že kmitočtová charakteristika má podobnou závislost jako na obrázku 22. Odvozený vztah pro vztah pro zlomový kmitočet zesilovače f 4 je f 4 = h e + R B 2πh e R B C 3 (7) Odpor, který který se tu vyskytuje, je vlastně paralelní kombinace h e a R B. Protože prakticky bývá R B h e je výsledný odpor převážně určen h e. Proto blokovací kapacity v zapojení se společnou bází bývá také dosti velká ale ve srovnání s blokovací kapacitou v zapojení se společným emitorem vychází asi o jeden dekadický řád menší pro stejný zlomový kmitočet. Je to proto, že odpor ve vztahu (68) je menší než h e. Horní zlomový kmitočet zesilovače f h na charakteristice na obrázku 9 může být omezen jednak zapojením zesilovače, jednak kmitočtovými vlastnostmi tranzistoru. Pokud uvažujeme základní zapojení zesilovačů popsaných v tomto textu, je kmitočet f h určen vlastnostmi tranzistoru. Kmitočtová charakteristika tranzistoru je v principu kmitočtová charakteristika filtru dolní propust, jehož zlomový kmitočet pak odpovídá zlomovému kmitočtu f h uvažovaného zesilovače. V katalogových listech (datasheet ) bývá uveden parametr f T, značený také jako GBW, GBWP, GBP, GP (gain bandwidth product). f T je tranzitní kmitočet, tedy kmitočet při kterém tranzistor právě přestává zesilovat, jeho zesílení je rovno jedné nebo-li 0 db. GBW je součin šířky pásma a velikosti zesílení. Pro zesílení jedna je pak GBW číselně rovno kmitočtu f T. Zlomový kmitočet, při kterém nastává pokles zesílení o 3 db proti hodnotě nulové frekvenci nastává při mnohem nižším kmitočtu. Pokud uvažujeme, že kmitočtovou charakteristiku tranzistoru budeme považovat za dolní propust. řádu, tak pro velikost zesílení platí H(f) = + H 0 ( f f c ) 2 (72) kde H 0 je zesílení tranzistoru při nulovém kmitočtu, f c je zlomový kmitočet. Pro kmitočty f f c, platí H(f). = H 0 H 0 f c ( ) = 2 f f f c (73) Převedením f na levou stranu lze rovnici zapsat jako H(f)f = H 0 f c (74) 35

39 Pokud bude f = f T, tak H(f) = a vztah (74) bude f T = H 0 f c = GBW (75) Rovnici (75) lze využít pro výpočet zlomového kmitočtu f c při známé velikosti f T a zesílení H 0. Zesílení H 0 považujeme u charakteristiky podle obrázku 9 za zesílení na kmitočtu ve středním kmitočtovém pásmu například na f 0. Kmitočet f c je pak hledaným kmitočtem f h na obrázku 9. Příklad. Pro zapojení zesilovače se společným emitorem na obrázku máme navrhnout velikosti kapacit pro zlomový kmitočet f d = 00 Hz. Velikosti odporů jsou R = 5 kω, R 2 = 4,3 kω, R 3 = 270 Ω, R 4 = kω. Předpokládaná zátěž zesilovače bude R L = 5 kω. Napájecí napětí U CC = 0 V. Parametry tranzistoru jsou h e = 500 Ω, h 2e = 00, = 0 µs. Jaký lze očekávat zlomový kmitočet zesilovače f h, jestliže tranzistní kmitočet tranzistoru je f T = 00 MHz. Navrhneme podle vztahu (59) vazební kapacitu C. Nejprve vypočítáme odpor R B to je paralelní kombinace R a R 2. R B = 3,34 kω. Pak vypočítáme vstupní odpor zesilovače R in podle vztahu (6) dostaneme R in = R Bh e R B + h e =,035 kω (76) Pak použijeme vztah (59) pro výpočet kapacity C. Zde je ale třeba si uvědomit, že v zapojení máme celkem tři kapacity C, C 2 a C 3,, které působí jako horní propusti se společným zlomovým kmitočtem f d. Každá tato horní propust má na f d pokles přenosu o 3 db. Jsou vlastně zařazeny v kaskádě zesilovanému signálu a proto na f d nastává pokles přenosu celkem o 9 db. Abychom na požadovaném kmitočtu f d = 00 Hz dostali výsledný pokles o 3 db, je třeba dosadit do vztahu pro výpočet kapacity korigovaný zlomový kmitočet f d f d. = f d n kde n = 3 (77) n je počet horních propustí v kaskádě. Tím má každá horní propust na f d = 00 Hz nižší pokles přenosu než 3 db. Dostaneme pak C = 2πf d R = in 2π = 2, F (78) Vypočítáme vazební kapacitu C 2 podle vztahu (62). Nejdříve ale je potřeba vypočítat výstupní odpor zesilovače R ex podle vztahu (22). Dostaneme R ex = R = + R = 990 Ω (79) 0 5 Pak podle vztahu (62) dostaneme C 2 = 2πf d (R ex + R L ) = 2π 57( ) = 6, F (80) 36

40 Vypočítáme blokovací kapacitu C 3 podle vztahu (68) pro f 4. Dostaneme C 3 = h e + R 3 ( + h 2e ) 2πf d R 3h e =, F (8) Určíme ještě horní zlomový kmitočet f h. Napět ové zesílení ve středním kmitočtovém pásmu vychází podle vztahu (6) H 0 = h 2e R 4 h e + R 4 = 66 (82) Podle vztahu (75) bude f h = f T H 0 =,5 MHz (83) Vypočtené hodnoty kapacit je potřeba z praktických důvodů zaokrouhlit směrem nahoru na vyráběnou řadu E. Také je možno volit například kapacity C a C 2 stejné podle vyšší hodnoty, Případně pokud to nevadí z důvodu velikosti zařízení volit všechny tři kapacity stejné podle největší z nich C 3. Pro praktickou výrobu je výhodné mít co nejmenší rozmanitost hodnot součástek daného typu. 37

41 .5 Vzájemný převod parametrů Na obrázku 23a) je tranzistor v zapojení se společným emitorem jako dvojbran a na obrázku 23b) je v zapojení se společnou bází. Úkolem je odvodit převodní vztahy mezi h parametry ze zapojení se společným emitorem na zapojení se společnou bází. Zapojení se společným emitorem odpovídá tato soustava rovnic pro dvojbran s hybridními parametry. U = h e I + h 2e U 2 (84) I 2 = h 2e I + U 2 (85) Těmto rovnicím odpovídá schéma na obrázku 23c). Zapojení se společnou bází odpovídá tato soustava rovnic pro dvojbran s hybridními parametry. U = h b I + h 2b U 2 (86) I 2 = h 2b I + h 22b U 2 (87) Těmto rovnicím odpovídá schéma na obrázku 23d). Vztahy mezi obvodovými veličinami obou schémat u odpovídajících si svorek jsou tyto U = U I = ( I + I 2) (88) U 2 = U 2 U I 2 = I 2 (89) Tyto vztahy (88) a (89) dosadíme do soustavy rovnic (84) a (85). Dostaneme U = h e ( I I 2) + h 2e ( U 2 U ) (90) I 2 = h 2e ( I I 2) + ( U 2 U ) (9) Tuto soustavu rovnic převedeme na tvar soustavy (86) a (87). Rovnice (87) neobsahuje U, tak vyjádříme U z rovnice (90) U ( ) = h e I h e I 2 + h 2e U 2 (92) h 2e a dosadíme ho do rovnice (9). Po roznásobení a uspořádání členů dostaneme I 2 = I h 2e + h 2e h 2e h 2e h 2e h 2e det h + U 2 h 2e h 2e det h (93) kde det h = h e h 2e h 2e. Porovnáme koeficienty rovnice (93) a rovnice (87). Dostaneme tyto vztahy h 2b = h 2e + h 2e h 2e h 2e h 2e h 2e det h h 22b = h 2e h 2e det h (94) Uvažujeme-li praktické hodnoty h e 0 3 Ω, h 2e 0 2, h 2e 0, 0 5 S, pak se oba vztahy (94) zjednoduší. Platí det h. = 0 a bude h 2b. = h 2e h 2e + h 22b. = h 2e + 38 (95)

42 I 2 I U U 2 a) I I 2 U U 2 b) I B U h e h 2e I h 2e U 2 E c) I 2 C U 2 I E h b h 2b I I 2 C U h 2b U 2 B d) h 22b U 2 Obrázek 23: K převodu h parametrů ze SE na SB. 39

43 Znaménko mínus u vztahu pro h 2b je pouze důsledkem použité konvence orientace obvodových veličin u obou zapojení. Rovnice (86) neobsahuje I 2. Proto z rovnice (9) vyjádříme I 2 I ( ) 2 = h 2e I + U 2 U (96) + h 2e a dosadíme ho do rovnice (90). Po roznásobení a uspořádání členů rovnice dostaneme U = I h e h e h 2e + h e h 2e h 2e + h 2e det h + U h 2e det h 2 h 2e + h 2e det h Porovnáme koeficienty u rovnice (97) a (86) a dostaneme tyto vztahy h b = h e h e h 2e + h e h 2e h 2e + h 2e det h h 2b = h 2e det h h 2e + h 2e det h Uvážíme-li praktické hodnoty h parametrů lze vztahy zjednodušit na h b. = h e h 2e + (97) (98) (99). h 2e. h 2b = = 0 (200) h 2e + Ze vztahů (95) a (200) plyne, že pro uvažované hodnoty parametrů h v zapojení se společným emitorem dosahují parametry h v zapojení se společnou bází řádově hodnot h b 0 Ω h 2b < ale h 22b 0 7 S (20) Parametr h 2b bývá také označován jako α. Je možné odvodit parametry zesilovačů v zapojení se společnou bází s použitím h parametrů pro zapojení se společnou bází a odpovídajícím modelem tranzistoru, ale v praxi bývají dostupnější hodnoty h parametrů v zapojení se společným emitorem. Proto jsou vztahy (37), (45), (48) a (53) odvozeny s použitím těchto parametrů. Příklad. Tranzistor má tyto h parametry se společným emitorem: h e = 500 Ω, h 2e = 0, h 2e = 220, = 75 µs. Převed te je na h parametry se společnou bází.. h e,5 03 h b = = = 6,78 Ω (202) h 2e h 2b =. h 2e h 2e + = 220 = (203) ,5 0 5 h 22b = = h 2e = 3, S = 0,339 µs (204) 40

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

6 Algebra blokových schémat

6 Algebra blokových schémat 6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Univerzita Pardubice FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Vypracoval: Ondřej Karas Ročník:. Skupina: STŘEDA 8:00 Zadání: Dopočítejte

Více

Přenos pasivního dvojbranu RC

Přenos pasivního dvojbranu RC Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice VIČENÍ Z ELEKTRONIKY Přenos pasivního dvojbranu R Příjmení : Česák Číslo úlohy : 1 Jméno : Petr Datum zadání : 7.1.97 Školní rok : 1997/98 Datum odevzdání

Více

Impedanční děliče - příklady

Impedanční děliče - příklady Impedanční děliče - příklady Postup řešení: Vyznačení impedancí, tvořících dělič Z Z : podélná impedance, mezi svorkami a Z : příčná impedance, mezi svorkami a ' ' Z ' Obecné vyjádření impedancí nebo admitancí

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Z 5 5 4 4 6 Schéma. Z = 0 V = 0 Ω = 40 Ω = 40 Ω 4 = 60 Ω 5 = 90 Ω

Více

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače všech bakalářských studijních programů FS. STEJNOSMĚNÉ OBVODY pravil ng. Vítězslav Stýskala, Ph D. září 005 Příklad. (výpočet obvodových veličin metodou postupného zjednodušováni a

Více

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu DVOJBRANY Definice a rozdělení dvojbranů Dvojbran libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek (vstupní a výstupní svorky). K analýze chování obvodu postačí popsat daný dvojbran

Více

Zesilovače. Ing. M. Bešta

Zesilovače. Ing. M. Bešta ZESILOVAČ Zesilovač je elektrický čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Je to tedy elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Zesilovač mění amplitudu zesilovaného

Více

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Neznalost amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky dolní a horní RC-propusti

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované

Více

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Kirchhoffovy zákony Při řešení elektrických obvodů, tedy různě propojených sítí tvořených zdroji, odpory (kapacitami a indukčnostmi)

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 5 5 U 6 Schéma. = 0 V = 0 Ω = 0 Ω = 0 Ω = 60 Ω 5 = 90 Ω 6 = 0 Ω celkový

Více

1.1 Pokyny pro měření

1.1 Pokyny pro měření Elektronické součástky - laboratorní cvičení 1 Bipolární tranzistor jako zesilovač Úkol: Proměřte amplitudové kmitočtové charakteristiky bipolárního tranzistoru 1. v zapojení se společným emitorem (SE)

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2

+ U CC R C R B I C U BC I B U CE U BE I E R E I B + R B1 U C I - I B I U RB2 R B2 Pro zadané hodnoty napájecího napětí, odporů a zesilovacího činitele β vypočtěte proudy,, a napětí,, (předpokládejte, že tranzistor je křemíkový a jeho pracovní bod je nastaven do aktivního normálního

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Cvičení 11 B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Obsah cvičení 1) Výpočet proudů v obvodu Metodou postupného zjednodušování Pomocí Kirchhoffových zákonů Metodou smyčkových proudů 2) Nezatížený

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

Operační zesilovač (dále OZ) http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho

Více

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu. [Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] 04.01.01 Na rezistoru je napětí 5 V a teče jím proud 25 ma. Rezistor má hodnotu. A) 100 ohmů B) 150 ohmů C) 200 ohmů 04.01.02 Na rezistoru

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník /y/ CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_3_INOVACE_EM_.0_měření kmitočtové charakteristiky zesilovače Střední odborná škola a Střední

Více

Darlingtonovo zapojení

Darlingtonovo zapojení Tento dokument slouží pouze pro studijní účely studentům ČVUT FEL, zejména v předmětu X31ELO Dokument nemá konečnou podobu a může se časem upravovat a doplňovat Uživatel může dokument použít pouze pro

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky Přednáška Tranzistory 1 BIPOLÁRNÍ TRANZISTOR - třívrstvá struktura NPN se třemi vývody (elektrodami): e - emitor k - kolektor b - báze Struktura, náhradní schéma a schematická značka

Více

Jednostupňové zesilovače

Jednostupňové zesilovače Kapitola 2 Jednostupňové zesilovače Tento dokument slouží POUZE pro studijní účely studentům ČVUT FEL. Uživatel (student) může dokument použít pouze pro svoje studijní potřeby. Distribuce a převod do tištěné

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Název Téma hodiny ředmět očník /y/..07/.5.00/34.0394 VY_3_NOVA_M_.9_měření statických parametrů zesilovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. Obvody Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Zdroj napětí Fyzika I. p. 2/36 Zdroj proudu Fyzika I. p. 3/36 Fyzika I. p. 4/36 Zdrojová a spotřebičová orientace

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec ISŠT Mělník Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_C.3.08 Integrovaná střední škola technická Mělník,

Více

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie 1 Rezonanční obvod jako zdroj volné energie Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Úvod Dlouho mi vrtalo hlavou, proč Tesla pro svůj vynález přístroje pro bezdrátový přenos energie použil název zesilující vysílač

Více

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Děliče napětí a zapojení tranzistoru Středoškolská technika 010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Děliče napětí a zapojení tranzistoru David Klobáska Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření parametrů operačních zesilovačů část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-7-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 1 Číslo materiálu:

Více

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH. Přednáška 1 - Obsah PŘEDNÁŠKA 1 - OBSAH Přednáška 1 - Obsah i 1 Analogová integrovaná technika (AIT) 1 1.1 Základní tranzistorová rovnice... 1 1.1.1 Transkonduktance... 2 1.1.2 Výstupní dynamická impedance tranzistoru...

Více

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá

Ekvivalence obvodových prvků. sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá neboli sériové a paralelní řazení prvků Rezistor Ekvivalence obvodových prvků sériové řazení společný proud napětí na jednotlivých rezistorech se sčítá Paralelní řazení společné napětí proudy jednotlivými

Více

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor

Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE. Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Ukázka práce na nepájivém poli pro 2. ročník SE Práce č. 1 - Stabilizovaný zdroj ZD + tranzistor Seznam součástek: 4 ks diod 100 V/0,8A, tranzistor NPN BC 337, elektrolytický kondenzátor 0,47mF, 2ks elektrolytického

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc

- + C 2 A B V 1 V 2 - U cc RIEDL 4.EB 10 1/6 1. ZADÁNÍ a) Změřte frekvenční charakteristiku operačního zesilovače v invertujícím zapojení pro růžné hodnoty zpětné vazby (1, 10, 100, 1000kΩ). Vstupní napětí volte tak, aby nedošlo

Více

Základní vztahy v elektrických

Základní vztahy v elektrických Základní vztahy v elektrických obvodech Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Klasifikace elektrických obvodů analogové číslicové lineární

Více

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz

Zadané hodnoty: R L L = 0,1 H. U = 24 V f = 50 Hz . STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad.: V elektrickém obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?

Více

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny

1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny 1 Jednoduchý reflexní přijímač pro střední vlny Popsaný přijímač slouží k poslechu rozhlasových stanic v pásmu středních vln. Přijímač je napájen z USB portu počítače přijímaný signál je pak připojen na

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce Jiří Petržela obvod jako dvojbran dvojbranem rozumíme elektronický obvod mající dvě brány (vstupní a výstupní) dvojbranem může být zesilovač, pasivní i aktivní filtr, tranzistor v některém zapojení, přenosový

Více

20ZEKT: přednáška č. 3

20ZEKT: přednáška č. 3 0ZEKT: přednáška č. 3 Stacionární ustálený stav Sériové a paralelní řazení odporů Metoda postupného zjednodušování Dělič napětí Dělič proudu Metoda superpozice Transfigurace trojúhelník/hvězda Metoda uzlových

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl Tematická oblast ELEKTRONIKA Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_03_Filtrace a stabilizace Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY

2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY 2. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁZOVÉ OBVODY Příklad 2.1: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované veličiny určete také charakter obvodu a nakreslete fázorový

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií

ITO. Semestrální projekt. Fakulta Informačních Technologií ITO Semestrální projekt Autor: Vojtěch Přikryl, xprikr28 Fakulta Informačních Technologií Vysoké Učení Technické v Brně Příklad 1 Stanovte napětí U R5 a proud I R5. Použijte metodu postupného zjednodušování

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

Posudek oponenta bakalářské práce

Posudek oponenta bakalářské práce U N I V E R Z I T A H R A D E C K R Á L O V É Fakulta přírodovědecká Katedra fyziky ========================================================= Posudek oponenta bakalářské práce Název: Základní měření pasivních

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 2, 3 Obor Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Logické obvody sekvenční,

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat

Výpočet základních analogových obvodů a návrh realizačních schémat Parametrický stabilizátor napětí s tranzistorem C CE E T D B BE Funkce stabilizátoru je založena na konstantní velikosti napětí. Pokles výstupního napětí způsobí zvětšení BE a tím větší otevření tranzistoru.

Více

Operační zesilovače. U výst U - U +

Operační zesilovače. U výst U - U + Operační zesilovače Analogové obvody zpracovávají signál spojitě se měnící v čase. Nejpoužívanější součástkou v současné době je operační zesilovač. Název operační pochází z dob, kdy se používal (v elektronkovém

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W)

Typ UCE0 (V) IC (A) PCmax (W) REDL 3.EB 11 1/13 1.ZADÁNÍ Změřte statické charakteristiky tranzistoru K605 v zapojení se společným emitorem a) Změřte výstupní charakteristiky naprázdno C =f( CE ) pro B =1, 2, 4, 6, 8, 10, 15mA do CE

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřeným předmětem je v tomto případě nízkofrekvenční nevýkonový tranzistor KC 639. Mezní hodnoty jsou uvedeny v tabulce: RIEDL 3.EB 10 1/11 1.ZADÁNÍ a) Změřte statické hybridní charakteristiky tranzistoru KC 639 v zapojení se společným emitorem (při měření nesmí dojít k překročení mezních hodnot). 1) Výstupní charakteristiky

Více

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS.

Měření vlastností jednostupňových zesilovačů. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Měření vlastností jednostupňových zesilovačů Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EOS. Cílem měření je seznámit se s funkcí a základními vlastnostmi jednostupňových zesilovačů a to jak

Více

2. ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

2. ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ 2 ZÁKLADNÍ METODY ANALÝZY ELEKTRICKÝCH OBVODŮ 2 Úvod Analýzou elektrické soustavy rozumíme výpočet všech napětí a všech proudů v soustavě Při analýze se snažíme soustavu rozdělit na jednotlivé obvodové

Více

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1

Fakulta biomedic ınsk eho inˇzen yrstv ı Elektronick e obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhl ıˇr, CSc. 1 Fakulta biomedicínského inženýrství Elektronické obvody 2016 prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. 1 Obsah předmětu Elektronické obvody 1. Zesilovače analogových signálů 2. Napájení elektronických systémů 3. Nelineární

Více

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise)

výkonovou hustotu definovat lze (v jednotkách W na Hz). Tepelný šum (thermal noise) Blikavý šum (flicker noise) Šumová analýza Josef Dobeš 26. září 2013 Rádiové obvody a zařízení 1 1 Fyzikální příčiny šumu a jeho typy Náhodný pohyb nosičů náboje (elektronů a děr) v elektronických prvcích generuje napětí a proudy

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

Symetrické stavy v trojfázové soustavě Pro obvod na obrázku Symetrické stavy v trojfázové soustavě a) sestavte admitanční matici obvodu b) stanovte viděnou impedanci v uzlu 3 a meziuzlovou viděnou impedanci mezi uzly 1 a 2 a c) stanovte zdánlivý

Více

Výpočet napětí malé elektrické sítě

Výpočet napětí malé elektrické sítě AB5EN - Výpočet úbytků napětí MUN a metodou postupného zjednodušování Výpočet napětí malé elektrické sítě Elektrická stejnosměrná soustava je zobrazená na obr.. Vypočítejte napětí v uzlech, a a uzlový

Více

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a 4. Experiment s FM přijímačem TDA7000 (návod ke cvičení z X37LBR) Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se určí

Více

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer

Laboratorní úloha č. 2 Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon. Max Šauer Laboratorní úloha č. Vzájemná induktivní vazba dvou kruhových vzduchových cívek - Faradayův indukční zákon Max Šauer 14. prosince 003 Obsah 1 Popis úlohy Úkol měření 3 Postup měření 4 Teoretický rozbor

Více

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Experiment s FM přijímačem TDA7000 Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního

Více

Elektrotechnická zapojení

Elektrotechnická zapojení Elektrotechnická zapojení 1. Obvod s rezistory Na základě níže uvedeného obrázku vypočítejte proudy I1, I2, I3. R1 =4Ω, R2 =2Ω, R3 =6Ω, R4 =1Ω, R5 =5Ω, R6 =3Ω, U01 =48V 2. Obvod s tranzistorem počet bodů:

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Studium klopných obvodů

Studium klopných obvodů Studium klopných obvodů Úkol : 1. Sestavte podle schématu 1 astabilní klopný obvod a ověřte jeho funkce.. Sestavte podle schématu monostabilní klopný obvod a buďte generátorem a sledujte výstupní napětí.

Více

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kondenzátor je schopen uchovat energii v podobě elektrického náboje Q. Kapacita C se udává ve Faradech [F]. Kapacita je úměrná ploše elektrod

Více

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = = B 4:00 hod. Elektrotechnika Pomocí věty o náhradním zdroji vypočtěte hodnotu rezistoru tak, aby do něho byl ze zdroje dodáván maximální výkon. Vypočítejte pro tento případ napětí, proud a výkon rezistoru.

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

Více

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2

R 4 U 3 R 6 R 20 R 3 I I 2 . TEJNOMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 6 chéma. = V = Ω = Ω = Ω = 6 Ω = 9 Ω 6 = Ω rčit: celkový odpor C,,,,,,,,

Více

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ

TRANZISTOROVÝ ZESILOVAČ RANZISOROÝ ZESILOAČ 301-4R Hodnotu napájecího napětí určí vyučující ( CC 12). 1. Pro zadanou hodnotu I C 2 ma vypočtěte potřebnou hodnotu R C a zvolte nejbližší hodnotu rezistoru z řady. 2. Zvolte hodnotu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.3 Polovodiče a jejich využití Kapitola

Více

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH Přednáška 2 - Obsah i 1 Bipolární diferenciální stupeň 1 1.1 Dif. stupeň s nesymetrickým výstupem (R zátěž) napěťový zisk... 4 1.1.1 Parametr CMRR pro nesymetrický dif. stupeň (R zátěž)...

Více

7 Měření transformátoru nakrátko

7 Měření transformátoru nakrátko 7 7.1 adání úlohy a) změřte charakteristiku nakrátko pro proudy dané v tabulce b) vypočtěte poměrné napětí nakrátko u K pro jmenovitý proud transformátoru c) vypočtěte impedanci nakrátko K a její dílčí

Více

Grafické zobrazení frekvenčních závislostí

Grafické zobrazení frekvenčních závislostí Grafické zobrazení frekvenčních závislostí Z minulých přednášek již víme, že impedance / admitance kapacitoru a induktoru jsou frekvenčně závislé Nyní se budeme zabývat tím, jak tato frekvenční závislost

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

1 Zdroj napětí náhradní obvod

1 Zdroj napětí náhradní obvod 1 Zdroj napětí náhradní obvod Příklad 1. Zdroj napětí má na svorkách naprázdno napětí 6 V. Při zatížení odporem 30 Ω klesne napětí na 5,7 V. Co vše můžete o tomto zdroji říci za předpokladu, že je v celém

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů

Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů ysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 6 Měření vlastností stejnosměrných tranzistorových zesilovačů Datum měření:

Více

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω B 9:00 hod. Elektrotechnika a) Definujte stručně princip superpozice a uveďte, pro které obvody platí. b) Vypočítejte proudy větvemi uvedeného obvodu metodou superpozice. 0 = 30 V, 0 = 5 V R = R 4 = 5

Více

Přenosový kanál dvojbrany

Přenosový kanál dvojbrany STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA NA PROSEKU EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Přenosový kanál dvojbrany PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - T Ostrava 8. TRANSFORMÁTORY 8. Princip činnosti 8. Provozní stavy skutečného transformátoru 8.. Transformátor naprázdno 8.. Transformátor

Více

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření vlastní a vzájemné indukčnosti část Teoretický rozbor MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření část 3-1-1 Teoretický rozbor Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0093 Šablona: III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada: 0 Číslo materiálu:

Více

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek

Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT. Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Rozdíly v buzení bipolárních a unipolárních součástek Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Řídicí obvody (budiče) MOSFET a IGBT Hlavní požadavky na ideální budič Galvanické

Více