teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce"

Transkript

1 Jiří Petržela

2 obvod jako dvojbran dvojbranem rozumíme elektronický obvod mající dvě brány (vstupní a výstupní) dvojbranem může být zesilovač, pasivní i aktivní filtr, tranzistor v některém zapojení, přenosový článek, atd. Obr. : Definice dvojbranu, dvojbran jako přenosový článek.

3 dvojbran je obecně nelineární pro malé signály ho můžeme linearizovat v okolí pracovního bodu linearizace prvků obvodu je základním krokem pro aplikaci střídavé analýzy v programech řady Spice nelinearita je v některých případech nezbytná linearizací prvků můžeme znemožnit některým obvodům jejich správnou funkci

4 základní popisy linearizovaných dvojbranů impedanční maticí U admitanční maticí I + zi + zi U zi zi + yu + yu I yu yu dopředně kaskádní maticí U au ai I au ai zpětně kaskádní maticí U b U + b I I b U + bi

5 základní popisy linearizovaných dvojbranů hybridní sério-paralelní maticí U h I + h U I h I + hu hybridní paralelně-sériovou maticí I + cu + ci U cu ci popis dvojbranu rozptylovou maticí používá se v oblasti velmi vysokých kmitočtů, výhodné zejména z hlediska měření + in in out out in U od su do + su do U od su do s U out do

6 kaskádními parametry lze popsat i neregulární dvojbrany hodnoty jednotlivých parametrů lze získat výpočtem, uvažujeme-li některou z bran naprázdno nebo nakrátko chceme-li dvojbranové parametry odvodit z obecné impedanční nebo admitanční matice, je potřeba tyto specifické podmínky brát při výpočtu v úvahu mezi jednotlivými skupinami parametrů existují vztahy pro jejich přepočet, jsou uvedeny v tabulkách

7 Tab. : Vzájemný přepočet vybraných čtyřpólových parametrů.

8 základní přenos napětí (na výstupu naprázdno nebo se zátěží Z Z ) U / U U přenos proudu (na výstupu nakrátko nebo se zátěží Z Z ) I / I I vstupní impedance nebo admitance (při výstupu naprázdno, nakrátko nebo se zátěží) Z U / I Y I / U in in in out out in in in in in

9 základní výstupní impedance nebo admitance (na vstupu naprázdno nebo se zátěží Z G ) Z U / I Y I / U out out přenosová impedance (na výstupu naprázdno nebo se zátěží Z Z ) Z U / I přenosová admitance (na výstupu nakrátko nebo se zátěží Z Z ) Y I / U T T out out out out in in out out

10 odvozené z kaskádní matice vstupní a výstupní impedance dvojbranu az a a Z Z l + in Z out a + a a Z přenos napětí a proudu dvojbranu U a + a Y l I přenosová imitance dvojbranu U Z I a + a a Y l g g + a + a Z + a l

11 Obr. : Náhradní schémata při popisu dvojbranu různými parametry.

12 Y Y Y S 3 Y Y Y S 3 y y y y y y y y y y y y y y Y Y Y S 3 y y y y + + y y y Obr. 3: Náhradní obvody s jedním zdrojem proudu.

13 Obr. 4: Náhradní obvody s jedním zdrojem napětí. 3 z z Z z z Z z Z z z Z 3 z z Z z z Z z Z z z Z 3 z z Z z z Z z Z z z Z

14 Laplaceova transformace Pierre Simon de Laplace, 8 formální zavedení operátoru d p d t takže platí y x x y x y ( n) dt d d t y f y () t s f () t sx x s n s x y

15 Laplaceova transformace pomocí elementárních časových průběhů signálů lze složit složitější průběhy, ale jednoduší je dosazení do definičního vztahu LT lineární obvod působí na signál derivačními a integračními procesy snadný popis operátorovým počtem Obr. 5: Vyjádření časového průběhu signálu operátorovým obrazem.

16 Laplaceova transformace integrální transformace používaná při řešení obyčejných diferenciálních rovnic v elektronice využijeme pro řešení spojitých systémů, například odezvy nebo přechodové jevy funkce reálné proměnné F funkce komplexní proměnné () { ()} () st () s LT f t f t e dt f t LT { LT{ f () t } 0 obraz funkce originál funkce v čase

17 vybrané vlastnosti Laplaceovy transformace linearita a f ( t) + b g( t) a F( s) + b G( s) tlumení e at f ( t) F( s a) konvoluce ( f * g)( t) F( s) G( s) posunutí f ( ) as t a e F( s)

18 Obr. 6: Příklad LT tlumení a posunutí pro harmonické buzení, Mathcad.

19 obvodová funkce F(s) lze vypočítat pomocí algebraických doplňků admitační matice obvodu, viz přednáška 5 kde Y () ( ) ( ) ( ) s F s X s Y t LT { Y ( s) } Y(s) je obraz odezvy X(s) je obraz buzení F(s) je obvodová funkce LT - je inverzní Laplaceova transformace Y(t) časový průběh výstupního signálu

20 odezva obvodu na Diracův impuls (impulsní odezva) Y X () t X ( s) 0 t t odezva obvodu na jednotkový skok (přechodová odezva) Y () t LT 0 0 () { ( ) ( )} t LT F s X s LT { F( s) } X () t X ( s) 0 t t < 0 0 F s () s s

21 Obr. 7: Aplikace LT pro zjištění odezvy obvodu na budicí signály, Mathcad.

22 kmitočtové charakteristiky u lineárního dvojbranu vyvolá harmonické buzení X(ω) harmonickou odezvu Y(ω) ( ) ( ) jϕ ( ) ( ) ω Y ω Y ω e Y ω ( ) j[ ϕ ( ω ) ϕ ( ω )] F ω e jϕ ω X ω X ω e X ω ( ) ( ) ( ) ( ) komplexní amplituda výstupního signálu komplexní amplituda vstupního signálu Obr. 8: Dvojbran při zpracování harmonického signálu.

23 druhy kmitočtových charakteristik F ( ) ( ) j ϕ ( ω ) ω F ω e F( ω) [ ] j Im[ F ( ω) ] Re + modulová fázová (argumentová) hodograf Obr. 9: Souvislost jednotlivých druhů kmitočtových charakteristik.

24 výpočet kmitočtových charakteristik modulová charakteristika zisk v db ( ω) ( ω) Re[ ( ω) ] ( ω) + Im[ ] argumentová charakteristika ϕ k ( ω) ( ω) 0log ( ω) arctg Im Re [ ( ω) ] ( ω) [ ]

25 kmitočtové charakteristiky racionální lomené funkce modulová charakteristika ( ω) N D ( ω) ( ω) ( ω) Re Re [ ( )] N ω + Im N ( ω) [ ] [ D ( ω) ] + Im[ D ( ω) ] zisk v db k ( ω) 0log ( ω) 0log N( ω) 0log D( ω) argumentová charakteristika Im N ( ω) ϕ( ω) arctg Re N ω [ ] [ ( )] arctg Im Re [ D ( ω) ] D ( ω) [ ]

26 reálná nebo imaginární část přenosu napětí se používá málo, například pro vyšetřování stability podle Nyquistova kritéria, viz přednáška obdobným způsobem jsou definovány impedanční kmitočtové charakteristiky výslednou modulovou charakteristiku lze rozložit na dílčí funkce, používá se například při kaskádní syntéze filtrů F ( j ) ω F0 k l F k F l ( jω) ( jω)

27 nebo v db F + ( jω) [ ] [ ] ( ) ( ) db F0 db Fk jω [ db ] Fl jω [ db ] k konečný výsledek se získá součtem nebo rozdílem dílčích kmitočtových charakteristik v db podobně pro výslednou argumentovou charakteristiku platí + k ( jω) ϕ ϕ ( jω) ϕ ( jω) ϕ 0 a opět se jedná o součet nebo rozdíl dílčích fázových charakteristik k l l l

28 zobecnění obvodových funkcí formální náhrada ( ) ( ) s F j F j j + ω ω σ ω podíl Laplaceových obrazů odezvy a buzení je racionální lomenou funkcí () ( ) () n n m m s b s b s b b s b s a s a s a s a a s X s Y s F teorie elektronických obvodů

29 tuto funkci lze rozložit na součin kořenových činitelů () ( )( )( ) ( ) ( )( )( ) ( ) n m n k k k m j j j p s p s p s p s z s z s z s z s F s b s a s F zde z m jsou nulové body a p n jsou její póly () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) j j k k j j k k p j z j F j F p s z s F s F ω ω ω 0 0

30 znalost počtu, polohy (hodnoty) nulových bodů a pólů dávají ucelený pohled na vlastnosti a chování obvodu migrace (rychlost změny polohy) nulových bodů a pólů naznačují citlivost obvodu na změnu jeho parametrů z rozložení pólů a nulových bodů lze sestrojit aproximaci průběhu kmitočtových charakteristik kmitočtové korektory v audio technice kompenzace nul a pólů ke zvýšení stability obvodu

31 konečný kmitočet logaritmické měřítko převod na stupně počítání s nulou Obr. 0: Výpočet kmitočtových charakteristik pro obecný přenos, Mathcad.

32 nulový bod v počátku přenos ( s) s 0 kmitočtová charakteristika ( jω) jω 0 modulová kmitočtová charakteristika ( ω) ω k( ω) log( ) 0log( ω) argumentová charakteristika ( ω) ϕ 0 π / ϕ + yb+ax rovnice přímky

33 je-li obvodovou funkcí impedance jedná se o induktor ( jω) 0 i jω z i ( jω) jω 0 0 ϕ ( ω) ( ) zi ( z ) Obr. : Odvození průběhů kmitočtových charakteristik, nulový bod v počátku. arctg Im ω arctg i Re i i 0

34 im (jω) re (jω) frekvence Obr. : Hodograf, modulová a fázová kmitočtová charakteristika pro přenosovou funkci s nulou v počátku, program Mathcad.

35 pól v počátku přenos kmitočtová charakteristika ( jω) jω / modulová kmitočtová charakteristika ( ω) ω k( ω) 0log( ) 0log( ω) argumentová charakteristika 0 / 0 ϕ ( s) s / ( ω) ϕ 0 π / 0 0 yb-ax rovnice přímky

36 je-li obvodovou funkcí impedance jedná se o kapacitor ( jω) 0 jω i p i ( jω) / jω 0 0 ϕ ( ω) arctg Im ( ) pi ( p ) ω arctg i Re i i 0 Obr. 3: Odvození průběhů kmitočtových charakteristik, pól v počátku.

37 im (jω) re (jω) frekvence Obr. 4: Hodograf, modulová a fázová kmitočtová charakteristika pro přenosovou funkci s pólem v počátku, program Mathcad.

38 reálný záporný nulový bod přenos () s + s / z ( s + z ) z ( s z ) + kmitočtová charakteristika ( jω ) + jω / z modulová kmitočtová charakteristika k ( ) ( ) ω 0log z + ω 0 ( z ) argumentová charakteristika log ( ω) ( ) ϕ / arctg ω / z 0

39 ( jω) 0 i jω z i ( jω) 0 jω z ϕ ( ω) ( ) zi ( z ) Obr. 5: Odvození kmitočtových charakteristik, reálný záporný nulový bod. i Im arctg Re i arctg ω z i

40 im (jω) re (jω) frekvence Obr. 6: Hodograf, modulová a fázová kmitočtová charakteristika pro přenosovou funkci s reálnou zápornou nulou, program Mathcad.

41 reálný kladný nulový bod přenos kmitočtová charakteristika ( jω) jω / z modulová kmitočtová charakteristika k ( ) ( ) ω 0log z + ω 0 ( z ) argumentová charakteristika ( s) s / z ( ) z s / z ϕ log ( ω) ( ) arctg ω / z

42 ( jω) 0 i jω z i ( jω) 0 jω z ϕ ( ω) i Im Re ( z ) i ( z ) arctg ω arctg z i Obr. 7: Odvození průběhů kmitočtových charakteristik, kladná nula. i

43 im (jω) re (jω) frekvence Obr. 8: Hodograf, modulová a fázová kmitočtová charakteristika pro přenosovou funkci s reálnou kladnou nulou, program Mathcad.

44 přenosy a fázové posuvy na význačném kmitočtu reálná záporná nula reálná kladná nula ω k ( ω) ( ω) z 3 ϕ ( ω) arctg( ) ω z ϕ π / 4 ( ω) k ϕ ( ω) 3 ( ω) arctg( ) ϕ π / 4

45 reálný záporný pól přenos ( ) ( ) jω + jω / p modulová kmitočtová charakteristika k ( ) ( ) ( ω 0log p / p + ω 0log + ω p ) argumentová charakteristika ( ) ( ) s + s / p p ( s p ) + kmitočtová charakteristika ϕ / / ( ω) ( ) arctg ω / p /

46 ( jω) 0 i jω p i ( jω) 0 / jω p ϕ ( ω) i Im arctg Re ( ) zi ( z ) i Obr. 9: Odvození průběhů kmitočtových charakteristik, záporný pól. i arctg ω p

47 im (jω) re (jω) frekvence Obr. 0: Hodograf, modulová a fázová kmitočtová charakteristika pro přenosovou funkci s reálným záporným pólem, program Mathcad.

48 reálný kladný pól přenos ( ) ( ) jω jω / p modulová kmitočtová charakteristika k ( ) ( ) s s / p p /( p s) ( s p ) kmitočtová charakteristika ( ) ( ) ( ω 0log p / p + ω 0log + ω p ) argumentová charakteristika 0 / / ( ω) ( ) ϕ arctg ω / p /

49 ( jω) 0 i jω p i ( jω) 0 / jω p ϕ ( ω) i ( z ) i ( z ) Im arctg Re arctg i Obr. : Odvození průběhů kmitočtových charakteristik, kladný pól. i ω p

50 im (jω) re (jω) frekvence Obr. : Hodograf, modulová a fázová kmitočtová charakteristika pro přenosovou funkci s reálným kladným pólem, program Mathcad.

51 přenosy a fázové posuvy na význačném kmitočtu reálný záporný pól ω p reálný kladný pól k ( ω) ( ω) / 3 ϕ ( ω) arctg( ) ω p ϕ π / 4 ( ω) / k ϕ ( ω) 3 ( ω) arctg( ) ϕ π / 4

52 komplexně sdružené nulové body v levé polorovině přenos () ( )( ) ( ) n n n n s n n s n n n s n s s teorie elektronických obvodů (), ψ σ ψ σ σ ψ σ ± s s s j n nulové body budeme předpokládat komplexní, σ<0 ( ) ψ σ σω ω ψ σ ω j j kmitočtová charakteristika

53 modulová kmitočtová charakteristika ( jω) argumentová kmitočtová charakteristika σω ϕ σ + ψ ω ( ω) arctg dva nezávislé přenosy s jednou komplexní nulou kmitočtové charakteristiky ( σ + ψ ω ) σ ( s) s + n ( ) s s + n ( jω) σ + j( ω + ψ ) ( jω) σ + j( ω ψ ) + ψ + 4σ ω

54 modulové kmitočtové charakteristiky ( ) ( ) ( ) jω σ + ω + ψ jω σ + ( ω ) ψ argumentové kmitočtové charakteristiky ω + ψ ω ψ ϕ ( ω) arctg ϕ ( ω) arctg σ σ

55 Obr. 3: Odvození průběhů kmitočtových charakteristik, komplexní nuly.

56 im (jω) re (jω) frekvence Obr. 4: Hodograf pro celkovou a modulové kmitočtové charakteristiky dílčích přenosových funkcí s jednou komplexní nulou, program Mathcad.

57 Obr. 5: Modulové kmitočtové charakteristiky dílčích přenosových funkcí vyšších jakostí s jednou komplexní nulou, program Mathcad.

58 komplexně sdružené póly v levé polorovině přenos [ s p ] ( ) [( )( )] s / s + p s + p s + ( p + p ) + p p / póly budeme předpokládat komplexní, σ<0 ( ) ( s / s + σ + σ ψ ) σ ± jψ s +, kmitočtová charakteristika ( ) ( jω / σ + ψ ω jσω) + modulová kmitočtová charakteristika ( j ) ( ) σ + ψ ω 4σ ω / + ω

59 argumentová kmitočtová charakteristika σω ϕ( ω) arctg σ + ψ ω dva nezávislé přenosy s jedním komplexním pólem + () s / ( s + p ) ( s) ( s p ) / kmitočtové charakteristiky ( jω) /[ σ + j( ω + ψ )] ( jω) / [ σ + j( ω ψ )] modulové kmitočtové charakteristiky ( ) jω / σ + ( ω + ψ ) ( ) jω / σ + ( ω ψ )

60 argumentové kmitočtové charakteristiky ω + ψ ϕ ( ω) arctg ϕ ( ω) arctg σ ω ψ σ Obr. 6: Odvození průběhů kmitočtových charakteristik, komplexní póly.

61 im (jω) re (jω) frekvence Obr. 7: Hodograf pro celkovou a modulové kmitočtové charakteristiky dílčích přenosových funkcí s jedním komplexním pólem, program Mathcad.

62 dolní propust RLC druhého řádu obvodovou funkcí je přenos napětí naprázdno () s LCs + CRs + kmitočtová charakteristika ( jω) LCω + jcrω Obr. 8: RLC dolní propust druhého řádu.

63 velké ztráty malé ztráty Obr. 9: Hodografy pro přenosovou funkci dolní propusti druhého řádu, program Mathcad.

64 Obr. 30: Modulové a fázové kmitočtové charakteristiky pro přenosovou funkci dolní propusti druhého řádu, program Mathcad.

65 horní propust RC prvního řádu obvodovou funkcí je přenos napětí naprázdno s () s s +/ ( CR) kmitočtová charakteristika jω ( jω) j ω +/ CR ( ) Obr. 3: Derivační článek.

66 modulová a fázová kmitočtová charakteristika ω ( jω) / CR + ω ( ) ϕ ( ω) ω arctg arctg 0 ( C R ω) Obr. 3: Odvození průběhů kmitočtových charakteristik, derivační článek.

67 im (jω) re (jω) frekvence Obr. 33: Hodograf, modulová a fázová kmitočtová charakteristika pro derivační článek, program Mathcad.

68 Obr. 34: Modulová a fázová kmitočtová charakteristika pro RC horní propust v logaritmických souřadnicích, program Mathcad.

69 paralelní rezonanční obvod obvodovou funkcí je vstupní impedance dvojpólu sl Z() s LCs + sl / R + kmitočtová charakteristika jωl ( jω) LCω + jωl / R Obr. 35: Paralelní rezonanční obvod.

70 im (jω) re (jω) frekvence Obr. 36: Modulové a fázové kmitočtové charakteristiky pro impedanci paralelního rezonančního obvodu, program Mathcad.

71 pásmová zádrž se sériovým rezonančním obvodem obvodovou funkcí je přenos napětí naprázdno ( jω) () s LCs LCs + kmitočtová charakteristika + LCω + jωrc LCω + jω ( R + R ) Cs + ( R + R ) R Cs + C Obr. 37: Pásmová zádrž s paralelním rezonančním obvodem.

72 im (jω) re (jω) frekvence Obr. 38: Modulové a fázové kmitočtové charakteristiky pro pásmovou zádrž druhého řádu, program Mathcad.

73 laboratorní úloha - zpětná vazba a kompenzace stabilita invertujícího zesilovače zatíženého kapacitorem kaskáda elementárních přenosových článků Obr. 39: Vyšetřování stability zesilovače zatíženého kapacitorem.

74 Obr. 40: Střídavá analýza zesilovače zatíženého kapacitorem, celková a dílčí modulová kmitočtová charakteristika, program Pspice.

75 obrazové parametry dvojbranu obrazové impedance dvojbranu zjistíme při opačné bráně naprázdno a nakrátko Z 0 Zin Z Z Z Zout výsledné obrazové impedance ( 0) in( ) 0 out( 0) ( ) a a 0 Z0 a a Z při zátěži dvojbranu obrazovou impedancí platí Z Z Z l a a 0 in Z 0 a a

76 a naopak Z Z Z g 0 out Z 0 odvození Z 0 z kaskádních parametrů U in( 0) I U 0 Z a a U in( ) lim I U a U a I U Z a U a I a a

77 odvození Z 0 z kaskádních parametrů out( 0) I a 0 I U Z out( ) I a 0 I I Z vlastnosti reciprocitního dvojbranu Z Z Y Y det A vlastnosti podélně souměrného dvojbranu Z Z Y Y A U U A a a I I a a a a

78 vlastnosti příčně souměrného dvojbranu nemají na parametry vliv přenos výkonu dvojbranem G P P vlastnosti se nezmění po záměně vstupu a výstupu G u i ( I ) U U I Obr. 4: Struktura podélně a příčně souměrného dvojbranu.

79 při harmonickém buzení bude U I g ln G ln b + U kde b je míra útlumu v db ( I ) UI b 0log U I dříve byl jednotkou Np (Neper), přičemž db 0.5Np Np dB ja

80 děkuji za pozornost

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu DVOJBRANY Definice a rozdělení dvojbranů Dvojbran libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek (vstupní a výstupní svorky). K analýze chování obvodu postačí popsat daný dvojbran

Více

X31EO2 - Elektrické obvody 2. Kmitočtové charakteristiky

X31EO2 - Elektrické obvody 2. Kmitočtové charakteristiky X3EO - Elektrické obvody Kmitočtové charakteristiky Doc. Ing. Petr Pollák, CSc. Letní semestr 5/6!!! Volné šíření není povoleno!!! Fázory a spektra Fázor harmonického průběhu Û m = U m e jϕ ut) = U m sinωt

Více

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory zvláštní typy filtrů všepropustné fázovací články 1. řádu všepropustné fázovací články 2. řádu všepropustné fázovací články vyšších řádů

Více

Frekvenční charakteristiky

Frekvenční charakteristiky Frekvenční charakteristiky EO2 Přednáška Pavel Máša ÚVODEM Frekvenční charakteristiky popisují závislost poměru amplitudy výstupního ku vstupnímu napětí a jejich fázový posun v závislosti na frekvenci

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky Jiří Petržela nevýhoda induktorů, LCR filtry na nízkých kmitočtech kvalita technologická náročnost výroby a rozměry cena nevýhoda syntetických ekvivalentů cívek nárůst aktivních prvků ve filtru kmitočtová

Více

Přenos pasivního dvojbranu RC

Přenos pasivního dvojbranu RC Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice VIČENÍ Z ELEKTRONIKY Přenos pasivního dvojbranu R Příjmení : Česák Číslo úlohy : 1 Jméno : Petr Datum zadání : 7.1.97 Školní rok : 1997/98 Datum odevzdání

Více

Signál v čase a jeho spektrum

Signál v čase a jeho spektrum Signál v čase a jeho spektrum Signály v časovém průběhu (tak jak je vidíme na osciloskopu) můžeme dělit na periodické a neperiodické. V obou případech je lze popsat spektrálně určit jaké kmitočty v sobě

Více

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction Studijní materiály http://physiome.cz/atlas/sim/regulacesys/ Khoo: Physiological Control

Více

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY

SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY SIGNÁLY A SOUSTAVY, SIGNÁLY A SYSTÉMY TEMATICKÉ OKRUHY Signály se spojitým časem Základní signály se spojitým časem (základní spojité signály) Jednotkový skok σ (t), jednotkový impuls (Diracův impuls)

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

Impedanční děliče - příklady

Impedanční děliče - příklady Impedanční děliče - příklady Postup řešení: Vyznačení impedancí, tvořících dělič Z Z : podélná impedance, mezi svorkami a Z : příčná impedance, mezi svorkami a ' ' Z ' Obecné vyjádření impedancí nebo admitancí

Více

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY EEKTOTECHNK TEMTCKÉ OKHY. Harmonický ustálený stav imitance a výkon Harmonicky proměnné veličiny. Vyjádření fázorů jednotlivými tvary komplexních čísel. Symbolický počet a jeho využití při řešení harmonicky

Více

Grafické zobrazení frekvenčních závislostí

Grafické zobrazení frekvenčních závislostí Grafické zobrazení frekvenčních závislostí Z minulých přednášek již víme, že impedance / admitance kapacitoru a induktoru jsou frekvenčně závislé Nyní se budeme zabývat tím, jak tato frekvenční závislost

Více

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F. Systé my, procesy a signály I - sbírka příkladů NEŘ EŠENÉPŘ ÍKADY r 223 Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr26, je-li vstupem napě tí u a výstupem napě tí Uvaž ujte Ω, H a F u u u a) b) c) u u u d)

Více

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry Jiří Petržela postup při návrhu filtru nové struktury analýza daného obvodu programem Snap získání symbolického tvaru přenosové funkce srovnání koeficientů přenosové funkce s přenosem obecného bikvadu

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Stabilita regulačního obvodu

Osnova přednášky. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Základy automatizace Stabilita regulačního obvodu Osnova přednášky 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Vlastnosti regulátorů 7) 8) Kvalita

Více

Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) při první iteraci ano

Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) při první iteraci ano Kmitočtová analýza (AC Analysis) = analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém ustáleném stavu (HUS) - napodobování činnosti inteligentního obvodového analyzátoru. Další příbuzné analýzy:

Více

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech.

Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Praktické výpočty s komplexními čísly (především absolutní hodnota a fázový úhel) viz např. vstupní test ve skriptech. Neznalost amplitudové a fázové frekvenční charakteristiky dolní a horní RC-propusti

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

elektrické filtry Jiří Petržela pasivní filtry

elektrické filtry Jiří Petržela pasivní filtry Jiří Petržela výhody asivních filtrů levné a jednoduché řešení filtrace není nutné naájení aktivních rvků nevýhody asivních filtrů maximálně jednotkový řenos v roustném ásmu obtížnější kaskádní syntéza

Více

Laplaceova transformace

Laplaceova transformace Laplaceova transformace Modelování systémů a procesů (11MSP) Bohumil Kovář, Jan Přikryl, Miroslav Vlček Ústav aplikované matematiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní 5. přednáška 11MSP pondělí 23. března

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 SPEC. 2.p 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace

Více

Vlastnosti členů regulačních obvodů Osnova kurzu

Vlastnosti členů regulačních obvodů Osnova kurzu Osnova kurzu 1) Základní pojmy; algoritmizace úlohy 2) Teorie logického řízení 3) Fuzzy logika 4) Algebra blokových schémat 5) Statické vlastnosti členů regulačních obvodů 6) Dynamické vlastnosti členů

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza motivace pasivní prvky obvodů jsou prodávány v sortimentních řadách hodnotu konkrétního prvku neznáme, zjistíme měřením s jistotou známe pouze interval, ve

Více

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kondenzátor je schopen uchovat energii v podobě elektrického náboje Q. Kapacita C se udává ve Faradech [F]. Kapacita je úměrná ploše elektrod

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela řešení nelineárních obvodů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela řešení nelineárních obvodů Jiří Petržela vlastnosti lineárních obvodů přechodný děj obvodu je vždy tlumený, trvá omezenou dobu a je dán jeho vlastnostmi, počátečními podmínkami a buzením ustálený stav nezávisí na počátečních podmínkách

Více

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu

Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu Harmonický průběh napětí a proudu v obvodu Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Veličiny elektrických obvodů napětí u(t) okamžitá hodnota,

Více

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1

Přednáška 4 - Obsah. 1 Základní koncept přesného návrhu Koncept přesného operačního zesilovače... 1 PŘEDNÁŠKA 4 - OBSAH Přednáška 4 - Obsah i 1 Základní koncept přesného návrhu 1 1.1 Koncept přesného operačního zesilovače... 1 2 Přesný dvojstupňový OZ 2 2.1 Princip kmitočtového doubletu v charakteristice

Více

Flexibilita jednoduché naprogramování a přeprogramování řídícího systému

Flexibilita jednoduché naprogramování a přeprogramování řídícího systému Téma 40 Jiří Cigler Zadání Číslicové řízení. Digitalizace a tvarování. Diskrétní systémy a jejich vlastnosti. Řízení diskrétních systémů. Diskrétní popis spojité soustavy. Návrh emulací. Nelineární řízení.

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů podstata metod spočívá ve vjádření rovnic popisujících řešený obvod pomocí orientovaných grafů uzl grafu odpovídají závislým a nezávislým veličinám,

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

Analogová elektronika

Analogová elektronika Analogová elektronika Motivace Převod měřených veličin/dějů na data Řízení experimentu Zpracování signálů potřebné v analogové (spojitý průběh hodnot) i digitální (diskrétní hodnoty) podobě Charakteristika

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3.

1. Zadání. 2. Teorie úlohy ID: 78 357. Jméno: Jan Švec. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení. Číslo úlohy: 7. Měřeno dne: 30.3. Předmět: Elektromagnetické vlny, antény a vedení Úloha: Symetrizační obvody Jméno: Jan Švec Měřeno dne: 3.3.29 Odevzdáno dne: 6.3.29 ID: 78 357 Číslo úlohy: 7 Klasifikace: 1. Zadání 1. Změřte kmitočtovou

Více

Základy elektrotechniky (ZELE)

Základy elektrotechniky (ZELE) Základy elektrotechniky (ZELE) Studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost, 3 leté Bc. studium (civ). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace celkem 72h (24+48). V obou semestrech zkouška, zápočet zrušen.

Více

9.1 Přizpůsobení impedancí

9.1 Přizpůsobení impedancí 9.1 Přizpůsobení impedancí Základní teorie Impedančním přizpůsobením rozumíme stav, při kterém v obvodu nedochází k odrazu vln a naopak dochází k maximálnímu přenosu energie ze zdroje do zátěže. Impedančním

Více

6 Algebra blokových schémat

6 Algebra blokových schémat 6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,

Více

Statická analýza fyziologických systémů

Statická analýza fyziologických systémů Statická analýza fyziologických systémů Studijní materiály http://physiome.cz/atlas/sim/regulacesys/ Khoo: Physiological Control Systems Chapter 3 Static Analysis of Physiological Systems Statická analýzy

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky Jiří Petržela příklad pro příčkový filtr na obrázku napište aditanční atici etodou uzlových napětí zjistěte přenos filtru identifikujte tp a řád filtru Obr. : Příklad na příčkový filtr. aditanční atice

Více

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω

U01 = 30 V, U 02 = 15 V R 1 = R 4 = 5 Ω, R 2 = R 3 = 10 Ω B 9:00 hod. Elektrotechnika a) Definujte stručně princip superpozice a uveďte, pro které obvody platí. b) Vypočítejte proudy větvemi uvedeného obvodu metodou superpozice. 0 = 30 V, 0 = 5 V R = R 4 = 5

Více

12 - Frekvenční metody

12 - Frekvenční metody 12 - Frekvenční metody Michael Šebek Automatické řízení 218 28-3-18 Proč frekvenční metody? Řídicích systémy se posuzují z časových odezev na určité vstupní signály Naopak v komunikačních systémech častěji

Více

Elektromechanický oscilátor

Elektromechanický oscilátor - 1 - Elektromechanický oscilátor Ing. Ladislav Kopecký, 2002 V tomto článku si ukážeme jeden ze způsobů, jak využít silové účinky cívky s feromagnetickým jádrem v rezonanci. I člověk, který neoplývá technickou

Více

Přednáška v rámci PhD. Studia

Přednáška v rámci PhD. Studia OBVODY SE SPÍNANÝMI KAPACITORY (Switched Capacitor Networks) Přednáška v rámci PhD. Studia Doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc. UREL FEKT VUT v Brně ÚVOD DO PROBLEMATIKY Důsledek pokroku ve vývoji (miniaturizaci)

Více

Teorie měření a regulace

Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace 22.z-3.tr ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. TEORIE ŘÍZENÍ druhá část tématu předmětu pokračuje. oblastí matematických pomůcek

Více

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem I 1 = 1 + pl 1 (U 1 +( )), = 1 pc 2 ( I 1+( I 3 )), I 3 = pl 3 (U 3 +( )), 1 U 3 = (pc 4 +1/

Více

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory

ISŠ Nova Paka, Kumburska 846, 50931 Nova Paka Automatizace Dynamické vlastnosti členů členy a regulátory Regulátory a vlastnosti regulátorů Jak již bylo uvedeno, vlastnosti regulátorů určují kvalitu regulace. Při volbě regulátoru je třeba přihlížet i k přenosovým vlastnostem regulované soustavy. Cílem je,

Více

Účinky měničů na elektrickou síť

Účinky měničů na elektrickou síť Účinky měničů na elektrickou síť Výkonová elektronika - přednášky Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Definice pojmů podle normy ČSN

Více

Praha technic/(4 -+ (/T'ERATU"'P. ))I~~

Praha technic/(4 -+ (/T'ERATU'P. ))I~~ Jaroslav Baláte Praha 2003 -technic/(4 -+ (/T'ERATU"'P ))I~~ @ ZÁKLADNí OZNAČENí A SYMBOLY 13 O KNIZE 24 1 SYSTÉMOVÝ ÚVOD PRO TEORII AUTOMATICKÉHO iízení 26 11 VYMEZENí POJMU - SYSTÉM 26 12 DEFINICE SYSTÉMU

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

Elektronické obvody analýza a simulace

Elektronické obvody analýza a simulace Elektronické obvody analýza a simulace Jiří Hospodka katedra Teorie obvodů, 804/B3 ČVUT FEL 4. října 2006 Jiří Hospodka (ČVUT FEL) Elektronické obvody analýza a simulace 4. října 2006 1 / 7 Charakteristika

Více

2.6. Vedení pro střídavý proud

2.6. Vedení pro střídavý proud 2.6. Vedení pro střídavý proud Při výpočtu krátkých vedení počítáme většinou buď jen s činným odporem vedení (nn) nebo u vn s činným a induktivním odporem. 2.6.1. Krátká jednofázová vedení nn U krátkých

Více

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití:

Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Truhlář Michal 6.. 5 Laboratorní práce č.4 Úloha č. VII Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití: Úkol: Zapojte operační zesilovač a nastavte jeho zesílení na hodnotu přibližně. Potvrďte platnost

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ

OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ OCHRANA VOJENSKÝCH OBJEKTŮ PROTI ÚČINKŮM VÝKONOVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ, SIMULACE EMC FILTRŮ Anotace: Ing. Zbyněk Plch VOP-026 Šternberk s.p., divize VTÚPV Vyškov Zkušebna elektrické bezpečnosti a

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry Rádiové funkční bloky X37RFB Dr. Ing. Pavel Kovář Obsah Úvod Krystalový rezonátor Diskrétní krystalové filtry Monolitické krystalové filtry Aplikace 2 Typické použití filtrů Rádiový přijímač preselektor

Více

Předmět A3B31TES/Př. 7

Předmět A3B31TES/Př. 7 Předmět A3B31TES/Př. 7 PS 1 1 Katedra teorie obvodů, místnost č. 523, blok B2 Přednáška 7: Bodeho a Nyquistovy frekvenční charakteristiky PS Předmět A3B31TES/Př. 7 březen 2015 1 / 65 Obsah 1 Historie 2

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze.

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze. Nejprve několik fyzikálních analogií úvodem Rezonance Rezonance je fyzikálním jevem, kdy má systém tendenci kmitat s velkou amplitudou na určité frekvenci, kdy malá budící síla může vyvolat vibrace s velkou

Více

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Cvičení 11 B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Obsah cvičení 1) Výpočet proudů v obvodu Metodou postupného zjednodušování Pomocí Kirchhoffových zákonů Metodou smyčkových proudů 2) Nezatížený

Více

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS rčeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS 3. STŘÍDAVÉ JEDNOFÁOVÉ OBVODY Příklad 3.: V obvodě sestávajícím ze sériové kombinace rezistoru, reálné cívky a kondenzátoru vypočítejte požadované

Více

Základní vztahy v elektrických

Základní vztahy v elektrických Základní vztahy v elektrických obvodech Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Klasifikace elektrických obvodů analogové číslicové lineární

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s neregulárními prvky

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s neregulárními prvky Jiří Petržela za neregulární z hlediska metody uzlových napětí je považován prvek, který nelze popsat admitanční maticí degenerovaný dvojbran, jedná se především o různé typy imitančních konvertorů obecný

Více

MĚŘENÍ A ANALÝZA ELEKTROAKUSTICKÝCH SOUSTAV NA MODELECH. Petr Kopecký ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra Radioelektroniky

MĚŘENÍ A ANALÝZA ELEKTROAKUSTICKÝCH SOUSTAV NA MODELECH. Petr Kopecký ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra Radioelektroniky MĚŘENÍ A ANALÝZA ELEKTROAKUSTICKÝCH SOUSTAV NA MODELECH Petr Kopecký ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Katedra Radioelektroniky Při návrhu elektroakustických soustav, ale i jiných systémů, je vhodné nejprve

Více

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1 Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

Fyzikální praktikum...

Fyzikální praktikum... Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF Fyzikální praktikum... Úloha č.... Název úlohy:... Jméno:...Datum měření:... Datum odevzdání:... Připomínky opravujícího: Možný počet bodů Udělený počet bodů Práce při

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

Více

KOMPLEXNÍ DVOJBRANY - PŘENOSOVÉ VLASTNOSTI

KOMPLEXNÍ DVOJBRANY - PŘENOSOVÉ VLASTNOSTI Koplexní dvobrany http://www.sweb.cz/oryst/elt/stranky/elt7.ht Page o 8 8. 6. 8 KOMPEXNÍ DVOJBNY - PŘENOSOVÉ VSTNOSTI Intergrační a derivační článek patří ezi koplexní dvobrany. Integrační článek á vlastnost

Více

Teoretický úvod: [%] (1)

Teoretický úvod: [%] (1) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy ZESILOVAČ OSCILÁTOR 101-4R Zadání 1. Podle přípravku

Více

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU Garant předmětu:

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů Jiří Petržela příklad nalezněte dvě různé realizace admitanční funkce zadané formou racionální lomené funkce Y () () ( ) ( ) : první krok rozkladu do řetězového zlomku () 9 7 9 výledný rozklad ( ) 9 9

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie 1 Rezonanční obvod jako zdroj volné energie Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Úvod Dlouho mi vrtalo hlavou, proč Tesla pro svůj vynález přístroje pro bezdrátový přenos energie použil název zesilující vysílač

Více

KTE/TEVS - Rychlá Fourierova transformace. Pavel Karban. Katedra teoretické elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni

KTE/TEVS - Rychlá Fourierova transformace. Pavel Karban. Katedra teoretické elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni KTE/TEVS - Rychlá Fourierova transformace Pavel Karban Katedra teoretické elektrotechniky Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni 10.11.011 Outline 1 Motivace FT Fourierova transformace

Více

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u

Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící, výpočetní a regulační technice. Má napěťové zesílení alespoň A u Fyzikální praktikum č.: 7 Datum: 7.4.2005 Vypracoval: Tomáš Henych Název: Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Teorie úlohy: Operační zesilovač je elektronický obvod, který se využívá v měřící,

Více

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Teorie elektronických obvodů (MTEO) Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 10 návod k měření Filtr čtvrtého řádu Seznamte se s principem filtru FLF realizace a jeho obvodovými komponenty. Vypočtěte řídicí proud všech

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

25.z-6.tr ZS 2015/2016

25.z-6.tr ZS 2015/2016 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace Typové členy 2 25.z-6.tr ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. TEORIE ŘÍZENÍ třetí část tématu předmětu pokračuje. A oblastí

Více

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné)

Oscilátory. Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) Oscilátory Oscilátory Oscilátory s pevným kmitočtem Oscilátory s proměnným kmitočtem (laditelné) mechanicky laditelní elektricky laditelné VCO (Voltage Control Oscillator) Typy oscilátorů RC většinou neharmonické

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?

Více

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Oscilátory. Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Oscilátory Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření se skládá ze dvou základních úkolů: (a) měření vlastností oscilátoru 1 s Wienovým členem (můstkový oscilátor s operačním zesilovačem)

Více

7.1. Číslicové filtry IIR

7.1. Číslicové filtry IIR Kapitola 7. Návrh číslicových filtrů Hraniční kmitočty propustného a nepropustného pásma jsou ve většině případů specifikovány v[hz] společně se vzorkovacím kmitočtem číslicového filtru. Návrhové algoritmy

Více

Komplexní analýza. Laplaceova transformace. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze

Komplexní analýza. Laplaceova transformace. Martin Bohata. Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze Komplexní analýza Laplaceova transformace Martin Bohata Katedra matematiky FEL ČVUT v Praze bohata@math.feld.cvut.cz Martin Bohata Komplexní analýza Laplaceova transformace 1 / 18 Definice Definice Laplaceovou

Více

Teoretická elektrotechnika - vybrané statě

Teoretická elektrotechnika - vybrané statě Teoretická elektrotechnika - vybrané statě David Pánek EK 63 panek50@kte.zcu.cz Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni September 26, 202 David Pánek EK 63 panek50@kte.zcu.cz Teoretická

Více

Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu.

Vykreslete převodní, modulovou a fázovou charakteristiku C-R článku. Zjistěte rezonanční frekvenci tohoto článku. Proveďte šumovou analýzu obvodu. 1 Střídavé analýzy Cílem cvičení je osvojení práce s jednotlivými střídavými analýzami, kmitočtovou analýzou, a šumovou analýzou. Prováděna bude analýza kmitočtových závislostí obvodových veličin v harmonickém

Více

ÚPGM FIT VUT Brno,

ÚPGM FIT VUT Brno, Systémy s diskrétním časem Jan Černocký ÚPGM FIT VUT Brno, cernocky@fit.vutbr.cz 1 LTI systémy v tomto kursu budeme pracovat pouze se systémy lineárními a časově invariantními. Úvod k nim jsme viděli již

Více

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY prof. Ing. Jiří Holčík, Sc. holcik@iba.muni.cz @iba.muni.cz,, Kamenice 3, 4. patro, dv.č.44.44 INVESTIE Institut DO biostatistiky ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ a analýz VIII. SPOJITÉ SYSTÉMY

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/002 Elektrotechnika Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve druhém ročníku:

Více

Bipolární tranzistory

Bipolární tranzistory Bipolární tranzistory h-parametry, základní zapojení, vysokofrekvenční vlastnosti, šumy, tranzistorový zesilovač, tranzistorový spínač Bipolární tranzistory (bipolar transistor) tranzistor trojpól, zapojení

Více

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika

Vítězslav Stýskala, Jan Dudek. Určeno pro studenty komb. formy FBI předmětu / 06 Elektrotechnika Stýskala, 00 L e k c e z e l e k t r o t e c h n i k y Vítězslav Stýskala, Jan Dudek rčeno pro studenty komb. formy FB předmětu 45081 / 06 Elektrotechnika B. Obvody střídavé (AC) (všechny základní vztahy

Více

Regulační obvod s měřením akční veličiny

Regulační obvod s měřením akční veličiny Regulační obvod s měřením akční veličiny Zadání Soustava vyššího řádu je vytvořena z několika bloků nižšího řádu, jak je patrno z obrázku. Odvoďte výsledný přenos soustavy vyššího řádu popisující dané

Více

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONIKA. Maturitní témata 2018/ L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY ELEKTRONIKA Maturitní témata 2018/2019 26-41-L/01 POČÍTAČOVÉ A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY Řešení lineárních obvodů - vysvětlete postup řešení el.obvodu ohmovou metodou (postupným zjednodušováním) a vyřešte

Více

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní

4 DIELEKTRICKÉ OBVODY ZÁKLADNÍ POJMY DIELEKTRICKÝCH OBVODŮ Základní veličiny a zákony Sériový a paralelní Bohumil Brtník TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA Praha 2017 Bohumil Brtník Teoretická elektrotechnika Recenzovali: David Matoušek, Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice Miroslav Stehlík,

Více