teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s neregulárními prvky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s neregulárními prvky"

Transkript

1 Jiří Petržela

2 za neregulární z hlediska metody uzlových napětí je považován prvek, který nelze popsat admitanční maticí degenerovaný dvojbran, jedná se především o různé typy imitančních konvertorů obecný imitanční konvertor u i a a u i zatížíme-li imitanční konvertor na výstupní bráně impedancí Z z bude vstupní impedance přímo úměrná této impedanci

3 podle znaménka poměru a /a se imitanční konvertory dělí na pozitivní a negativní aktivní transformátor a Z a a / ideální transformátor ideální měnič výkonu u vstup Z Z i ai a n a n n n a a n a / n ( i ) Bui p u Bp u a

4 negativní imitanční konvertor jedná se vždy o nereciproký dvojbran, protože znaménka parametrů a a a jsou různá dále rozlišujeme napěťový typ (a <) nebo proudový typ (a <) ideální zesilovač napětí a / a jde vlastně o zdroj napětí řízený napětím VCVS

5 ideální zesilovač proudu a a / B jde vlastně o zdroj proudu řízený proudem CCCS ideální operační zesilovač (OZ) a a kaskádní matice obsahuje pouze nulové prvky limitní případ VCVS a CCCS když obě zesílení rostou nade všechny meze, tedy B

6 všechny tyto obvody fungují jako transformátory souřadnic proudů i napětí vztahy mezi vstupními a výstupními proudy a napětími zůstávají nezměněny i po jejich připojení k soustavě regulárních obvodů Obr. : Schematické značky imitančních konvertorů a řízených zdrojů.

7 typy ideálních operačních zesilovačů podle bran SSO (single input single output) s nesymetrickým vstupem i výstupem DSO (double input single output) má symetrický vstup a nesymetrický výstup SDO (single input double output) má nesymetrický vstup a symetrický výstup DDO (double input double output) má vstup i výstup symetrický

8 Obr. : Různé typy operačních zesilovačů podle zapojení bran.

9 modifikované metody uzlových napětí metoda založená na lineárních transformacích metoda razítek metoda zakázaného řádku metoda založená na / grafech

10 postup řešení u metody lineárních transformací obvod rozdělíme na regulární a neregulární část regulární část je popsána běžnou admitanční maticí r k regulární části je připojen mezi i-tý a j-tý uzlový pár jeden neregulární prvek s kaskádními parametry a a a r r to má za následek přídavnou vazbu mezi těmito uzlovými páry, takže napětí jednoho z nich již není nezávislé

11 Obr. : Připojení neregulárního prvku k regulární části obvodu.

12 tento fakt lze vyjádřit lineární transformací spojenou s redukcí počtu nezávislých napětí vztahy mezi souřadnicemi napětí a proudů původní regulární podsoustavy a nové soustavy popisující celý obvod lze vyjádřit maticovými rovnicemi C D r r r r r C Dr DrC r D C r

13 postup řešení u metody lineárních transformací transformační matice C a D již nejsou vzájemně transponované a objevují se v nich kaskádní parametry redukce počtu nezávislých rovnic se projeví v transformačních maticích tak, že každá z nich obsahuje jeden nulový řádek a sloupec zobecněnou metodu smyčkových proudů lze použít pouze u ideálního transformátoru, a to záměnou parametru a (matice C) za /a (matice D)

14 obvod na obrázku obsahuje dva regulární prvky (tranzistor a admitanci) a jeden transformační prvek (transformátor) dílčí admitanční matice regulárních prvků lze uvažovat separátně, do výsledné admitanční matice je potom přetransformovat prostřednictvím matic C a DC T Obr. 4: Příklad na řešení neutralizovaného tranzistorového zesilovače.

15 n e e e e n x x n e e e e n x x y y y y y y y y výchozí dílčí admitanční matice jsou n x x transformační rovnice nám udávají, jak jsou jednotlivé regulární prvky zapojeny v rámci celého obvodu n n n transformátor nám vnese do obvodu závislost daný obvod má tedy pouze dva nezávislé uzly

16 výsledná admitanční matice tedy bude mít tvar y y n e e y y e e ( ) n y y n e e n odkud lze standardním způsobem vypočítat přenos napětí Δ, () s Δ y (), e n K s Δ () s,, n y y e e n ( ) Δ Δ y e n n Δ obě brány tranzistoru jsou v tomto případě připojeny přímo na uzlová napětí, dílčí admitanční matice tranzistoru tedy vstoupí do výsledné admitanční matice beze změny n n n

17 výhody transformace pomocí operací s řádky a sloupci přídavná redukce uzlového páru se provede vynecháním příslušného řádku a sloupce univerzální postup při analýze výhodná z hlediska algoritmizace poskytuje obecnější pohled na danou problematiku imitanční konvertory transformují proudy a napětí nezávisle na sobě, operace lze chápat odděleně

18 transformace pomocí operací s řádky a sloupci násobení tří matic je možné vyjádřit operacemi s řádky a sloupci původní admitanční matice Obr. 5: Varianty transformace a redukce napětí a proudů.

19 transformace napětí závislé je napětí rj ri i rj i / a tyto rovnice určují následující operace se sloupci ~ ; a ; j j i závislé je napětí ri a ri a těmto rovnicím odpovídá opět operace se sloupci ~ [; ai j] j ; i rj j

20 transformace proudů redukce rj redukce ri i ri a tyto rovnice určují následující operace s řádky j ~ ; i j [ a j ;] ri / a a těmto rovnicím odpovídá opět operace s řádky i j; ~ a i ; rj rj

21 existují čtyři rovnocenné možnosti transformací, volba závisí na situaci (použitých neregulárních prvcích) závislé rj a rj i j a i j a j j ; ; ~ závislé ri a ri j i a j i a i i ; ; ~

22 závislé ri a rj ~ [ a j i a i j] ; j; i závislé rj a ri ~ a i; j i j; a i j pokud má imitanční konvertor nenulové kaskádní parametry, lze použít kterýkoliv transformační vztah obvodové funkce se počítají z algebraických doplňků admitanční matice podle již známých vzorců

23 analýza obvodů s ideálním zesilovačem napětí nelze použít transformace, kde se vyskytuje výraz /a zbývající možnosti jsou ~ [ ] ; i j ; j i ~ j; j operace se provádí pouze se sloupci operace s řádky se v obou případech omezí pouze na vynechání j-tého řádku, protože ideální zesilovač napětí má nekonečně velkou vstupní impedanci j; i

24 Obr. 6: Příklad obvodu s ideálním zesilovačem napětí. soustava rovnic popisující regulární část obvodu ( ) ( ) ( ) ( ) pro ideální zesilovač napětí se zesílením platí - takže vznikne nová soustava lineárních rovnic ( ) ( ) ( ) ( ) proud operačního zesilovače se při výpočtu neuplatní ( ) ( ) ( )

25 admitanční matice regulární části obvodu ~ admitanční matice po redukci připojením ZN ( ) [ ] ; ; ~ - ( ) [ ] ; ; ~

26 v popisu obvodu již chybí napětí a proud hledaná obvodová funkce může být přenos napětí definovaný poměrem / pro korektnost řešení je potřeba zvolit jiné uzlové napětí jako závislé nová soustava rovnic popisující obvod je

27 pro ideální zesilovač napětí se zesílením platí i opačná relace, tedy - / vedoucí k nové soustavě rovnic ( ) ( ) ( ) / / / proud operačního zesilovače se při výpočtu neuplatní admitanční matice po redukci připojením ZN ( ) [ ] ( ) / / / ~ / ; ; -/ ( ) ( ) ( ) / / / ( ) /

28 nová soustava rovnic popisující obvod je ( ) / / v popisu obvodu tentokrát chybí napětí a opět proud ( ) [ ] ( ) / / ~ / ; ;

29 soustava rovnic popisující regulární část obvodu ( ) ( ) pro ideální zesilovač napětí v zapojení na obrázku se zesílením platí ( ) Obr. 7: Volba uzlových napětí.

30 chceme-li považovat napětí uzlu za závislé a redukovat ho, zkusme si ho nejprve vyjádřit jako / ( ) / po dosazení do původní soustavy rovnic pro regulární část obvodu obdržíme ( ) / / po dosazení do ( ) / /

31 admitanční matice po redukci připojením ZN v krocích [ ] ; ~ -/ proud operačního zesilovače se při výpočtu neuplatní ( ) ( ) / / admitanční matice po redukci připojením ZN, druhý krok ( ) [ ] ( ) /, ; ; / / ~ ( ) [ ] / ; ~

32 redukovaná admitanční matice výpočet přenosu dvojbranu K () s ~ [;, ( / ) ], ( ) () s Δ () s Δ Δ, Δ, / ( ) Δ Δ ( ),, ( ) ( R R ) R R ( ) / R

33 analýza obvodů s ideálním zesilovačem proudu nelze použít transformace, kde se vyskytuje výraz /a zbývající možnosti jsou ~ i i; i j; i [ ] ; ; ~ j Bi j B operace se provádí pouze s řádky operace se sloupci se v obou případech omezí pouze na vynechání i-tého sloupce, protože ideální zesilovač proudu má nulovou vstupní impedanci

34 analýza obvodů s ideálním operačním zesilovačem nelze použít transformace, kde je výraz /a a /a lze použít pouze nejobecnější tvar ~ OZ způsobuje v soustavě redukci jednoho proudu (vynechání j-tého řádku) a jednoho napětí (vynechání i-tého sloupce) vynechání i-tého sloupce, protože ideální operační zesilovač udržuje nulové napětí mezi vstupy (virtuální nula) j;i

35 soustava rovnic popisující regulární část obvodu ( ) ( ) ( ) ( ) vzhledem k nulovému diferenčnímu napětí bude, čímž vznikne nová soustava lineárních rovnic proud operačního zesilovače se při výpočtu neuplatní Obr. 8: Příklad obvodu s ideálním operačním zesilovačem SSO.

36 admitanční matice regulární části obvodu ~ admitanční matice po redukci připojením OZ ; ~ tuto admitanční matici využijeme pro výpočet hledaných obvodových funkcí v popisu obvodu již chybí napětí a proud

37 analýza obvodů s DSO operačním zesilovačem diferenční vstup a nesymetrický výstup lze použít následující vztahy ~ ; a b [ ] [; b a] c; a ~ c; b Obr. 8: Příklad obvodu s ideálním operačním zesilovačem DSO.

38 soustava rovnic popisující regulární část obvodu ( ) ( ) vzhledem k nulovému diferenčnímu napětí bude, čímž vznikne nová soustava lineárních rovnic ( ) ( ) proud operačního zesilovače se při výpočtu neuplatní ( )

39 admitanční matice po redukci připojením OZ [ ] ; ; ~ hledanou obvodovou funkcí zde bude přenos napětí () () (),, R R s s s K Δ Δ

40 analýza obvodů s DDO operačním zesilovačem závislé napětí a a proud c [ ] b a d c a c ; ; ~ závislé napětí b a proud c [ ] a b d c b c ; ; ~ závislé napětí a a proud d [ ] b a c d a d ; ; ~ závislé napětí b a proud d [ ] a b c d b d ; ; ~

41 metoda razítek každý neregulární prvek je popsán minimálně jednou rovnicí a o stejný počet se obohatí i množina neznámých současně dojde k modifikaci některých rovnic prvního Kirchhoffova zákona k původní admitanční matici přibudou řádky a sloupce, jejichž koeficienty nemají rozměr admitance každý neregulární prvek má svoje razítko při ruční analýze může více rovnic znamenat problém

42 razítko ideálního zdroje napětí s vnitřním odporem původní rovnice popisující rovnováhu proudů v uzlu a musí být doplněny o vytékající proud x původní rovnice popisující rovnováhu proudů v uzlu b musí být doplněny o vtékající proud x Obr. 9: Řešení obvodu s ideálním zdrojem napětí metodou razítek.

43 razítko ideálního zdroje napětí s vnitřním odporem uzlová napětí a a b jsou nyní svázána vztahy a b x i i Z výsledná soustava rovnic s pseudoadmitanční maticí x b a i i b a Z napětí i je začleněno mezi známé (budicí) veličiny

44 pro daný obvod platí následující soustava rovnic x 4 hledaný proud x potom spočítáme pomocí Cramerova pravidla jako det / det 4 4 x

45 razítko ideálního operačního zesilovače (OZ) OZ po připojení do obvodu způsobí v obvodu ztotožnění napětí uzlů a a b modifikuje proudové poměry v uzlu c Obr. : Řešení obvodu s ideálním operačním zesilovačem metodou razítek.

46 výsledná soustava rovnic s pseudoadmitanční maticí oz c b a c b a je-li jeden ze vstupů OZ spojen se zemí, neobjeví se v posledním řádku jedna z jedniček (častý případ) jednička v posledním sloupci reprezentuje připočtení proudu oz k celkové bilanci proudů vytékajících z uzlu c

47 pro uvedený příklad obvodu platí soustava rovnic oz 4 4 napěťová vazební podmínka je přídavná rovnice říká, že druhou neznámou lze vyloučit výstupní proud OZ vytéká z uzlu 4

48 hledaný přenos bude K () s () s () s ( ) 4 ( ) Δ a po převodu vodivostí na odpory dostáváme ( ) () 4 R R R K s R R / 4 Δ Δ Δ,4, Δ Δ,4, ( ) R 4 4

49 razítko ideálního zesilovače napětí (ZN) vlastnosti ideálního zesilovače napětí nekonečně velký vstupní odpor nulový výstupní odpor (ideální zdroj napětí) výstupní napětí je rovno rozdílu vstupních napětí násobenému konstantou OZ je limitní případ ZN pro zesílení rostoucí nade všechny meze

50 napěťový sledovač je zvláštním případem, kdy uzemníme invertující vstup a předpokládáme výsledná soustava rovnic s pseudoadmitanční maticí oz c b a c b a napěťová vazební podmínka b a c

51 Obr. : Řešení obvodu s ideálním zesilovačem napětí metodou razítek. pro uvedený obvod platí soustava rovnic Z

52 napěťová vazební podmínka v tomto případě je výpočet přenosu K () s () s () s ( ) OZ ( ) ( ) Δ Δ Δ Δ převod vodivostí na rezistory K () s,, R Δ Δ,, ( R ) R R ( ) ( )

53 razítko proudového konvejoru typu CC CC po připojení do obvodu způsobí v obvodu ztotožnění napětí uzlů x a y modifikuje proudové poměry v uzlu x a z výsledná soustava rovnic s pseudoadmitanční maticí z y x z y x

54 Obr. : Řešení obvodu s proudovým konvejorem CC metodou razítek. pro uvedený obvod platí soustava rovnic sc sc sc sc sc in

55 ze soustavy rovnic vypočteme jako Δ ( ),... in odtud vyjádříme výstupn proud Δ ( ),... out in takže hledaný přenos proudu je out in ( ) Δ, Δ C C R R Δ s Δ C ( R R ) s

56 razítko proudového operačního zesilovače (CF) CF se skládá z CC a oddělovacího zesilovače výsledná soustava rovnic s pseudoadmitanční maticí out c b a c b a

57 Obr. : Řešení obvodu s proudovým zesilovačem metodou razítek. výsledná soustava rovnic s pseudoadmitanční maticí out

58 hledaný přenos bude () () () ( ) ( ) Δ Δ Δ Δ Δ Δ,,,, s s s K det det R R

59 razítko obecného imitančního konvertoru tento neregulární prvek po připojení mezi vstupní uzly a, b respektive výstupní uzly c, d podle obrázku způsobí vazbu a b a ( ) c d a ac b a c c c d c Obr. 4: Připojení imitančního konvertoru k regulární soustavě.

60 c d c b a d c b a a a a a výsledná soustava rovnic s pseudoadmitanční maticí

61 metoda zakázaného řádku na rozdíl od metody razítek zachovává počet rovnic originální metody uzlových napětí je vhodná pro analýzu obvodů s ideálními operačními zesilovači a ideálními zesilovači napětí pokud není cílem analýzy výpočet proudu oz lze tuto proměnnou vynechat proud oz se uplatní pouze v jednom uzlu, lze tedy vynechat i celý tento řádek, proud oz lze vypočítat pouze ze znalosti této rovnice

62 postup při řešení obvodů metodou zakázaného řádku zjistíme počet nezávislých uzlových napětí, referenčnímu uzlu přiřadíme, načrtneme kostru maticové rovnice, vyplníme vektor neznámých napětí a budicích proudů zjistíme číslo uzlu, ke kterému je připojen výstup ideálního OZ nebo ideálního zdroje napětí označíme řádek odpovídající tomuto uzlu symbolem, sem je zakázáno vepisovat admitance zbytek pseudoadmitanční matice sestavíme normálně

63 Obr. 5: nvertující zesilovač s ideálním operačním zesilovačem. vazební podmínka pro napětí je a výstup ideálního operačního zesilovače je připojen k uzlu, což vede na maticovou rovnici ve tvaru

64 odtud pro přenos napětí dostáváme vztah ( ) Δ, () () s Δ, R K s Δ () s ( ) Δ Δ, R Δ, Obr. 6: ntoniův imitanční konvertor s ideálními operačními zesilovači.

65 vazební podmínka pro napětí je a výstup ideálního operačního zesilovače je připojen k uzlu, což vede na maticovou rovnici ve tvaru první zakázaný řádek patří k hornímu a druhý zakázaný řádek patří ke spodnímu ideálnímu operačnímu zesilovači

66 () () () ( ) Δ Δ Δ Δ,, s s s Z vstup odtud pro vstupní impedanci dostáváme vztah ( ) Δ Δ det det 4 5 R R R R R

67 Obr. 7: Syntetický ztrátový induktor s ideálním zesilovačem napětí. sc sc vazební podmínka pro napětí je a výstup ideálního operačního zesilovače je připojen k uzlu, což vede na soustavu rovnic popsanou maticově ve tvaru

68 odtud lze již snadno odvodit pro vstupní impedanci vztah ( ) Δ, () () Δ Δ s, ( sc) Z vstup s () s Δ ( sc) sc sc sc sc sc sc ( ) pro zesílení se tento vztah dále zjednoduší sc sc Z vstup () s scr R

69 diakoptická hybridní metoda řešení složitých obvodů je založena na rozetnutní obvodu na dvě nebo více částí jednu část regulárního obvodu řešíme metodou metodou uzlových napětí a druhou smyčkových proudů Obr. 8: Rozdělení obvodu na dvěčásti a jeho smíšený popis.

70 náhradní budicí zdroje jsou N B N R R T B B B T Z R R kde incidenční matice ( ) T T B B M D D M R diakoptická hybridní metoda řešení složitých obvodů vzájemnou interakci obou částí zachytíme submaticí R

71 B i B Z B S Z B S... diakoptická hybridní metoda řešení složitých obvodů u obvodů s neregulárními prvky povedeme řez těmito prvky a jejich popis zahrneme do vedlejší diagonály matice smíšeného popisu hledané veličiny nebo obvodové funkce lze získat přímo z matice S standardně přes výpočet algebraických doplňků

72 postup řešení u diakoptické hybridní metody metodou uzlových napětí určíme uzlová napětí v podobvodu vybuzená zdroji určíme náhradní zdroje napětí v podobvodu B způsobená buzením podobvodu N aplikujeme metodu smyčkových proudů na podobvod B, přičemž incidenční část s B popíšeme jako Z B ZB B

73 postup řešení u diakoptické hybridní metody smyčkové proudy jsou potom dány vztahy B Z B B ( ) N z B určíme uzlová napětí v podobvodu způsobená buzením podobvodu B B B hledaná uzlová napětí v podobvodu jsou potom dána superpozicí B B

74 metoda založená na / grafech vychází z metody napěťových a proudových grafů přítomnost každého ideálního operačního zesilovače snižuje počet řešených rovnic o jedničku značné urychlení ručního výpočtu do vektoru neznámých se nezapočítává jedno ze vstupních napětí ideálního operačního zesilovače redukci neznámých odpovídá redukce rovnic, nesestavuje se rovnice pro uzel kde je OZ připojen

75 postup řešení metodou založenou na / grafech ve schématu označíme referenční uzel a ostatní uzly očíslujeme načrtneme kostru maticové rovnice a řádky opatříme vzestupněčísly uzlů, vynecháme však indexy odpovídajícím výstupům jednotlivých OZ do záhlaví sloupců napíšeme uzlová napětí, přičemž ztotožníme plovoucí vstupy OZ (například ) a nulové napětí vlivem virtuální nuly OZ se v rovnicích vůbec neuvažuje

76 postup řešení metodou založenou na / grafech prvky matice se vyplní podle klasického algoritmu metody uzlových napětí až na to, že se musí brát všechny kombinace indexů v řádcích a sloupcích matice Obr. 9: ntoniův imitanční konvertor jako příklad na metodu / grafu.

77

78

79 děkuji za pozornost

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů podstata metod spočívá ve vjádření rovnic popisujících řešený obvod pomocí orientovaných grafů uzl grafu odpovídají závislým a nezávislým veličinám,

Více

Soustavy se spínanými kapacitory - SC. 1. Základní princip:

Soustavy se spínanými kapacitory - SC. 1. Základní princip: Obvody S - popis 1 Soustavy se spínanými kapacitory - S 1. Základní princip: Simulace rezistoru přepínaným kapacitorem viz známý obrázek! (a rovnice) Modifikace základního spínaného obvodu: Obr. 2.1: Zapojení

Více

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu DVOJBRANY Definice a rozdělení dvojbranů Dvojbran libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek (vstupní a výstupní svorky). K analýze chování obvodu postačí popsat daný dvojbran

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky Jiří Petržela nevýhoda induktorů, LCR filtry na nízkých kmitočtech kvalita technologická náročnost výroby a rozměry cena nevýhoda syntetických ekvivalentů cívek nárůst aktivních prvků ve filtru kmitočtová

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce Jiří Petržela obvod jako dvojbran dvojbranem rozumíme elektronický obvod mající dvě brány (vstupní a výstupní) dvojbranem může být zesilovač, pasivní i aktivní filtr, tranzistor v některém zapojení, přenosový

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

Symetrické stavy v trojfázové soustavě

Symetrické stavy v trojfázové soustavě Pro obvod na obrázku Symetrické stavy v trojfázové soustavě a) sestavte admitanční matici obvodu b) stanovte viděnou impedanci v uzlu 3 a meziuzlovou viděnou impedanci mezi uzly 1 a 2 a c) stanovte zdánlivý

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNCKÁ NVEZTA V LBEC Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základy spojitého řízení Analýza elektrického obvodu čební text Josef J a n e č e k Liberec 010 Materiál vznikl v rámci projektu

Více

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu.

Determinanty. Obsah. Aplikovaná matematika I. Pierre Simon de Laplace. Definice determinantu. Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu. Determinanty Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Determinanty Definice determinantu Sarrusovo a křížové pravidlo Laplaceův rozvoj Vlastnosti determinantu Výpočet determinantů 2 Inverzní

Více

Soustavy lineárních rovnic a determinanty

Soustavy lineárních rovnic a determinanty Soustavy lineárních rovnic a determinanty Petr Hasil Přednáška z matematiky Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Přednáška MATEMATIKA č 4 Katedra ekonometrie FEM UO Brno kancelář 69a, tel 973 442029 email:jirineubauer@unobcz 27 10 2010 Soustava lineárních rovnic Definice Soustava rovnic a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a

Více

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice)

(Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) KMA/MAT1 Přednáška a cvičení, Lineární algebra 2 Řešení soustav lineárních rovnic se čtvercovou maticí soustavy (Cramerovo pravidlo, determinanty, inverzní matice) 16 a 21 října 2014 V dnešní přednášce

Více

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta.

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta. 1 Implicitní funkce Implicitní funkce nejsou funkce ve smyslu definice, že funkce bodu z definičního oboru D přiřadí právě jednu hodnotu z oboru hodnot H. Přesnější termín je funkce zadaná implicitně.

Více

Determinant matice řádu 5 budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku nebo sloupce. Aby byl náš výpočet

Determinant matice řádu 5 budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku nebo sloupce. Aby byl náš výpočet Řešené příklady z lineární algebry - část 2 Příklad 2.: Určete determinant matice A: A = 4 4. Řešení: Determinant matice řádu budeme počítat opakovaným použitím rozvoje determinantu podle vybraného řádku

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

Matematika B101MA1, B101MA2

Matematika B101MA1, B101MA2 Matematika B101MA1, B101MA2 Zařazení předmětu: povinný předmět 1.ročníku bc studia 2 semestry Rozsah předmětu: prezenční studium 2 + 2 kombinované studium 16 + 0 / semestr Zakončení předmětu: ZS zápočet

Více

Dynamika vázaných soustav těles

Dynamika vázaných soustav těles Dynamika vázaných soustav těles Většina strojů a strojních zařízení, s nimiž se setkáváme v praxi, lze považovat za soustavy těles. Složitost dané soustavy závisí na druhu řešeného případu. Základem pro

Více

9.1 Definice a rovnice kuželoseček

9.1 Definice a rovnice kuželoseček 9. Kuželosečky a kvadriky 9.1 Definice a rovnice kuželoseček Kuželosečka - řez na kruhovém kuželi, množina bodů splňujících kvadratickou rovnici ve dvou proměnných. Elipsa parametricky: X(t) = (a cos t,

Více

Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n,

Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n, Soutavy lineárních algebraických rovnic Jedná se o soustavy ve tvaru A X = B, kde A je daná matice typu m n, X R n je sloupcový vektor n neznámých x 1,..., x n, B R m je daný sloupcový vektor pravých stran

Více

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. Obvody Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Zdroj napětí Fyzika I. p. 2/36 Zdroj proudu Fyzika I. p. 3/36 Fyzika I. p. 4/36 Zdrojová a spotřebičová orientace

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u.

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u. Několik řešených příkladů do Matematiky Vektory V tomto textu je spočteno několik ukázkových příkladů které vám snad pomohou při řešení příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů které jsem nestihl

Více

1 Vektorové prostory.

1 Vektorové prostory. 1 Vektorové prostory DefiniceMnožinu V, jejíž prvky budeme označovat a, b, c, z, budeme nazývat vektorovým prostorem právě tehdy, když budou splněny následující podmínky: 1 Je dáno zobrazení V V V, které

Více

20ZEKT: přednáška č. 3

20ZEKT: přednáška č. 3 0ZEKT: přednáška č. 3 Stacionární ustálený stav Sériové a paralelní řazení odporů Metoda postupného zjednodušování Dělič napětí Dělič proudu Metoda superpozice Transfigurace trojúhelník/hvězda Metoda uzlových

Více

Čtvercové matice. Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců

Čtvercové matice. Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců Determinant matice Čtvercové matice Čtvercová matice je taková matice, jejíž počet řádků je roven počtu jejích sloupců Determinant je zobrazení, které přiřadí každé čtvercové matici A skalár (reálné číslo).

Více

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi Lineární algebra Matice, operace s maticemi Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY VĚTY Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. věta Nechť M = {x 1, x 2,..., x k } je množina vektorů z vektorového prostoru

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů Jiří Petržela příklad nalezněte dvě různé realizace admitanční funkce zadané formou racionální lomené funkce Y () () ( ) ( ) : první krok rozkladu do řetězového zlomku () 9 7 9 výledný rozklad ( ) 9 9

Více

Kolik existuje různých stromů na pevně dané n-prvkové množině vrcholů?

Kolik existuje různých stromů na pevně dané n-prvkové množině vrcholů? Kapitola 9 Matice a počet koster Graf (orientovaný i neorientovaný) lze popsat maticí, a to hned několika různými způsoby. Tématem této kapitoly jsou incidenční matice orientovaných grafů a souvislosti

Více

Přednáška v rámci PhD. Studia

Přednáška v rámci PhD. Studia OBVODY SE SPÍNANÝMI KAPACITORY (Switched Capacitor Networks) Přednáška v rámci PhD. Studia Doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc. UREL FEKT VUT v Brně ÚVOD DO PROBLEMATIKY Důsledek pokroku ve vývoji (miniaturizaci)

Více

IB112 Základy matematiky

IB112 Základy matematiky IB112 Základy matematiky Řešení soustavy lineárních rovnic, matice, vektory Jan Strejček IB112 Základy matematiky: Řešení soustavy lineárních rovnic, matice, vektory 2/53 Obsah Soustava lineárních rovnic

Více

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo

10. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo 0. Soustavy lineárních rovnic, determinanty, Cramerovo pravidlo (PEF PaA) Petr Gurka aktualizováno 9. prosince 202 Obsah Základní pojmy. Motivace.................................2 Aritmetický vektorový

Více

Kapitola 1: Lineární časově invariantní obvody

Kapitola 1: Lineární časově invariantní obvody Kapitola 1: Lineární časově invariantní obvody Lineární obvod je speciální druh systému /27/. Speciální proto, že jeho základní prvek (jednobran) lze popsat pomocí dvou proměnných. V případě elektrického

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

Kapitola 11: Vektory a matice:

Kapitola 11: Vektory a matice: Kapitola 11: Vektory a matice: Prostor R n R n = {(x 1,, x n ) x i R, i = 1,, n}, n N x = (x 1,, x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i = 1,, n : x i = y i

Více

Číselné vektory, matice, determinanty

Číselné vektory, matice, determinanty Číselné vektory, matice, determinanty Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny

Více

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém

Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém 1 1.2. Soustavy lineárních rovnic Soustava lineárních rovnic Soustava m lineárních rovnic o n neznámých je systém a 11 x 1 + a 12 x 2 +... + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x 2 +... + a 2n x n = b 2...

Více

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29

Matematika 1 MA1. 2 Determinant. 3 Adjungovaná matice. 4 Cramerovo pravidlo. 11. přednáška ( ) Matematika 1 1 / 29 Matematika 1 11. přednáška MA1 1 Opakování 2 Determinant 3 Adjungovaná matice 4 Cramerovo pravidlo 5 Vlastní čísla a vlastní vektory matic 6 Zkouška; konzultace; výběrová matematika;... 11. přednáška (15.12.2010

Více

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x).

vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých mocnin). Rozhodněte o definitnosti kvadratické formy κ(x). Řešené příklady z lineární algebry - část 6 Typové příklady s řešením Příklad 6.: Kvadratickou formu κ(x) = x x 6x 6x x + 8x x 8x x vyjádřete ve tvaru lineární kombinace čtverců (lineární kombinace druhých

Více

Přenos pasivního dvojbranu RC

Přenos pasivního dvojbranu RC Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice VIČENÍ Z ELEKTRONIKY Přenos pasivního dvojbranu R Příjmení : Česák Číslo úlohy : 1 Jméno : Petr Datum zadání : 7.1.97 Školní rok : 1997/98 Datum odevzdání

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

ČTVERCOVÉ MATICE. Čtvercová matice je taková matice, kde počet řádků je roven počtu jejích sloupců. det(a) značíme determinant čtvercové matice A

ČTVERCOVÉ MATICE. Čtvercová matice je taková matice, kde počet řádků je roven počtu jejích sloupců. det(a) značíme determinant čtvercové matice A ČTVERCOVÉ MTICE Čtvercová matice je taková matice, kde počet řádků je roven počtu jejích sloupců. det() značíme determinant čtvercové matice Regulární matice hodnost je rovna jejímu řádu determinant je

Více

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s Kapitola 13 Kvadratické formy Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru f(x 1,..., x n ) = a ij x i x j, kde koeficienty a ij T. j=i Kvadratická forma v n proměnných

Více

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19

Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 Kapitola 11: Vektory a matice 1/19 2/19 Prostor R n R n = {(x 1,..., x n ) x i R, i = 1,..., n}, n N x = (x 1,..., x n ) R n se nazývá vektor x i je i-tá souřadnice vektoru x rovnost vektorů: x = y i =

Více

1 Determinanty a inverzní matice

1 Determinanty a inverzní matice Determinanty a inverzní matice Definice Necht A = (a ij ) je matice typu (n, n), n 2 Subdeterminantem A ij matice A příslušným pozici (i, j) nazýváme determinant matice, která vznikne z A vypuštěním i-tého

Více

Operační zesilovače. U výst U - U +

Operační zesilovače. U výst U - U + Operační zesilovače Analogové obvody zpracovávají signál spojitě se měnící v čase. Nejpoužívanější součástkou v současné době je operační zesilovač. Název operační pochází z dob, kdy se používal (v elektronkovém

Více

Kapitola 2: Analýza lineárních obvodů metodou admitanční matice

Kapitola 2: Analýza lineárních obvodů metodou admitanční matice Kapitola 2: Analýza lineárních obvodů metodou admitanční matice Admitanční matice, pokud existuje, nese veškeré vlastnosti obvodu. Řešení lineárního obvodu je potom matematický problém.ten spočívá jen

Více

6 Algebra blokových schémat

6 Algebra blokových schémat 6 Algebra blokových schémat Operátorovým přenosem jsme doposud popisovali chování jednotlivých dynamických členů. Nic nám však nebrání, abychom přenosem popsali dynamické vlastnosti složitějších obvodů,

Více

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Základní rovnice popisující napěťově-deformační chování materiálu při jednoosém namáhání jsou Hookeův zákon a Poissonův zákon. σ = E ε odtud lze vyjádřit také poměrnou

Více

Operační zesilovač (dále OZ)

Operační zesilovač (dále OZ) http://www.coptkm.cz/ Operační zesilovač (dále OZ) OZ má složité vnitřní zapojení a byl původně vyvinut pro analogové počítače, kde měl zpracovávat základní matematické operace. V současné době je jeho

Více

Úvod do lineární algebry

Úvod do lineární algebry Úvod do lineární algebry 1 Aritmetické vektory Definice 11 Mějme n N a utvořme kartézský součin R n R R R Každou uspořádanou n tici x 1 x 2 x, x n budeme nazývat n rozměrným aritmetickým vektorem Prvky

Více

VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY

VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY VYBRANÉ PARTIE Z NUMERICKÉ MATEMATIKY Jan Krejčí 31. srpna 2006 jkrejci@physics.ujep.cz http://physics.ujep.cz/~jkrejci Obsah 1 Přímé metody řešení soustav lineárních rovnic 3 1.1 Gaussova eliminace...............................

Více

Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. 2a + b = 3, 6a + b = 27,

Řešíme tedy soustavu dvou rovnic o dvou neznámých. 2a + b = 3, 6a + b = 27, Přijímací řízení 2015/16 Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Navazující magisterské studium, obor Aplikovaná matematika (1. červen 2016) Příklad 1 Určete taková a, b R, aby funkce f()

Více

1/10. Kapitola 12: Soustavy lineárních algebraických rovnic

1/10. Kapitola 12: Soustavy lineárních algebraických rovnic 1/10 Kapitola 12: Soustavy lineárních algebraických rovnic Soustavy lineárních algebraických rovnic 2/10 Definice: Soustavou m lineárních algebraických rovnic o n neznámých rozumíme soustavu rovnic a 11

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

Aplikovaná numerická matematika - ANM

Aplikovaná numerická matematika - ANM Aplikovaná numerická matematika - ANM 3 Řešení soustav lineárních rovnic iterační metody doc Ing Róbert Lórencz, CSc České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových

Více

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic

Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Připomenutí co je to soustava lineárních rovnic Příklad 2x 3y + z = 5 3x + 5y + 2z = 4 x + 2y z = 1 Soustava lineárních rovnic obecně Maticový tvar: a 11 x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a

Více

CVIČENÍ 4 Doc.Ing.Kateřina Hyniová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze 4.

CVIČENÍ 4 Doc.Ing.Kateřina Hyniová, CSc. Katedra číslicového návrhu Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze 4. CVIČENÍ POZNÁMKY. CVIČENÍ. Vazby mezi systémy. Bloková schémata.vazby mezi systémy a) paralelní vazba b) sériová vazba c) zpětná (antiparalelní) vazba. Vnější popis složitých systémů a) metoda postupného

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n

Matice. Modifikace matic eliminační metodou. α A = α a 2,1, α a 2,2,..., α a 2,n α a m,1, α a m,2,..., α a m,n [1] Základní pojmy [2] Matice mezi sebou sčítáme a násobíme konstantou (lineární prostor) měníme je na jiné matice eliminační metodou násobíme je mezi sebou... Matice je tabulka čísel s konečným počtem

Více

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah

PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH. Přednáška 2 - Obsah PŘEDNÁŠKA 2 - OBSAH Přednáška 2 - Obsah i 1 Bipolární diferenciální stupeň 1 1.1 Dif. stupeň s nesymetrickým výstupem (R zátěž) napěťový zisk... 4 1.1.1 Parametr CMRR pro nesymetrický dif. stupeň (R zátěž)...

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

[1] Determinant. det A = 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici

[1] Determinant. det A = 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici [1] Determinant je číslo jistým způsobem charakterizující čtvercovou matici det A = 0 pro singulární matici, det A 0 pro regulární matici používá se při řešení lineárních soustav... a v mnoha dalších aplikacích

Více

Výpočet napětí malé elektrické sítě

Výpočet napětí malé elektrické sítě AB5EN - Výpočet úbytků napětí MUN a metodou postupného zjednodušování Výpočet napětí malé elektrické sítě Elektrická stejnosměrná soustava je zobrazená na obr.. Vypočítejte napětí v uzlech, a a uzlový

Více

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A VEKTORY Vektorem se rozumí množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost, směr a orientaci, což vidíme na obr. 1. Jedna konkrétní orientovaná úsečka se nazývá umístění vektoru na obr.

Více

Základní vztahy v elektrických

Základní vztahy v elektrických Základní vztahy v elektrických obvodech Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Klasifikace elektrických obvodů analogové číslicové lineární

Více

1 Řešení soustav lineárních rovnic

1 Řešení soustav lineárních rovnic 1 Řešení soustav lineárních rovnic 1.1 Lineární rovnice Lineární rovnicí o n neznámých x 1,x 2,..., x n s reálnými koeficienty rozumíme rovnici ve tvaru a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, (1) kde koeficienty

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela řešení nelineárních obvodů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela řešení nelineárních obvodů Jiří Petržela vlastnosti lineárních obvodů přechodný děj obvodu je vždy tlumený, trvá omezenou dobu a je dán jeho vlastnostmi, počátečními podmínkami a buzením ustálený stav nezávisí na počátečních podmínkách

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů

Operační zesilovač. Úloha A2: Úkoly: Nutné vstupní znalosti: Diagnostika a testování elektronických systémů Diagnostika a testování elektronických systémů Úloha A2: 1 Operační zesilovač Jméno: Datum: Obsah úlohy: Diagnostika chyb v dvoustupňovém operačním zesilovači Úkoly: 1) Nalezněte poruchy v operačním zesilovači

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. 5 5 U 6 Schéma. = 0 V = 0 Ω = 0 Ω = 0 Ω = 60 Ω 5 = 90 Ω 6 = 0 Ω celkový

Více

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí:

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí: Řešené příklady z lineární algebry - část 1 Typové příklady s řešením Příklady jsou určeny především k zopakování látky před zkouškou, jsou proto řešeny se znalostmi učiva celého semestru. Tento fakt se

Více

Matematika I, část I. Rovnici (1) nazýváme vektorovou rovnicí roviny ABC. Rovina ABC prochází bodem A a říkáme, že má zaměření u, v. X=A+r.u+s.

Matematika I, část I. Rovnici (1) nazýváme vektorovou rovnicí roviny ABC. Rovina ABC prochází bodem A a říkáme, že má zaměření u, v. X=A+r.u+s. 3.4. Výklad Předpokládejme, že v prostoru E 3 jsou dány body A, B, C neležící na jedné přímce. Těmito body prochází jediná rovina, kterou označíme ABC. Určíme vektory u = B - A, v = C - A, které jsou zřejmě

Více

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití)

Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Lineární algebra - I. část (vektory, matice a jejich využití) Michal Fusek Ústav matematiky FEKT VUT, fusekmi@feec.vutbr.cz 2. přednáška z ESMAT Michal Fusek (fusekmi@feec.vutbr.cz) 1 / 40 Obsah 1 Vektory

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic Soustavy lineárních rovnic Základy vyšší matematiky LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipĺıny společného

Více

PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRUHÉHO ŘÁDU ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYUŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY

PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRUHÉHO ŘÁDU ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYUŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY PŘÍKLAD PŘECHODNÝ DĚJ DRHÉHO ŘÁD ŘEŠENÍ V ČASOVÉ OBLASTI A S VYŽITÍM OPERÁTOROVÉ ANALÝZY A) Časová oblast integro-diferenciální rovnice K obvodu na obrázku je v čase t 0 napětí u b (t). t 0 připojen zdroj

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo Projektu Škola CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Bc.Štěpán Pavelka Číslo VY_32_INOVACE_EL_2.17_zesilovače 8 Název Základní

Více

8 Matice a determinanty

8 Matice a determinanty M Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap 8: Matice a determinanty 1 8 Matice a determinanty 81 Matice - definice a základní vlastnosti Definice Reálnou resp komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou

Více

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3

V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Zadáno: U Z = 30 V R 6 = 30 Ω R 3 = 40 Ω R 3 . STEJNOSMĚNÉ OBVODY Příklad.: V následujícím obvodě určete metodou postupného zjednodušování hodnoty zadaných proudů, napětí a výkonů. Z 5 5 4 4 6 Schéma. Z = 0 V = 0 Ω = 40 Ω = 40 Ω 4 = 60 Ω 5 = 90 Ω

Více

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry Jiří Petržela postup při návrhu filtru nové struktury analýza daného obvodu programem Snap získání symbolického tvaru přenosové funkce srovnání koeficientů přenosové funkce s přenosem obecného bikvadu

Více

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony

12. Elektrotechnika 1 Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Stejnosměrné obvody Kirchhoffovy zákony . Elektrotechnika Kirchhoffovy zákony Při řešení elektrických obvodů, tedy různě propojených sítí tvořených zdroji, odpory (kapacitami a indukčnostmi)

Více

Statika. fn,n+1 F = N n,n+1

Statika. fn,n+1 F = N n,n+1 Statika Zkoumá síly a momenty působící na robota v klidu. Uvažuje tíhu jednotlivých ramen a břemene. Uvažuje sílu a moment, kterou působí robot na okolí. Uvažuje konečné tuhosti ramen a kloubů. V našem

Více

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E

OPERA Č NÍ ZESILOVA Č E OPERAČNÍ ZESILOVAČE OPERAČNÍ ZESILOVAČE Z NÁZVU SE DÁ USOUDIT, ŽE SE JEDNÁ O ZESILOVAČ POUŽÍVANÝ K NĚJAKÝM OPERACÍM. PŮVODNÍ URČENÍ SE TÝKALO ANALOGOVÝCH POČÍTAČŮ, KDE OPERAČNÍ ZESILOVAČ DOKÁZAL USKUTEČNIT

Více

Univerzitní licence MATLABu. Pište mail na: se žádostí o nejnovější licenci MATLABu.

Univerzitní licence MATLABu. Pište mail na: se žádostí o nejnovější licenci MATLABu. Univerzitní licence MATLABu Pište mail na: operator@service.zcu.cz se žádostí o nejnovější licenci MATLABu. * násobení maticové K = L = 1 2 5 6 3 4 7 8 Příklad: M = K * L N = L * K (2,2) = (2,2) * (2,2)

Více

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1

Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1 Punčochář, J.: OPERAČNÍ ZESILOVAČE V ANALOGOVÝCH SYSTÉMECH 1 Heater Voltage 6.3-12 V Heater Current 300-150 ma Plate Voltage 250 V Plate Current 1.2 ma g m 1.6 ma/v m u 100 Plate Dissipation (max) 1.1

Více

Soustavy linea rnı ch rovnic

Soustavy linea rnı ch rovnic [1] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení a) soustavy, 10, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l.

Více

Postup při výpočtu prutové konstrukce obecnou deformační metodou

Postup při výpočtu prutové konstrukce obecnou deformační metodou Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav stavební mechaniky Postup při výpočtu prutové konstrukce obecnou deformační metodou Petr Frantík Obsah 1 Vytvoření modelu 2 2 Styčníkové vektory modelu

Více

KIV/ZI Základy informatiky MS EXCEL MATICOVÉ FUNKCE A SOUHRNY

KIV/ZI Základy informatiky MS EXCEL MATICOVÉ FUNKCE A SOUHRNY KIV/ZI Základy informatiky MS EXCEL MATICOVÉ FUNKCE A SOUHRNY cvičící: Tomáš Ptáček zimní semestr 2012 MS EXCEL MATICE (ÚVOD) Vektor: (1D) v = [1, 2, 3, 5, 8, 13] Např.: matice sousednosti Matice: (2D)

Více

4. Trojúhelníkový rozklad p. 1/20

4. Trojúhelníkový rozklad p. 1/20 4. Trojúhelníkový rozklad 4. Trojúhelníkový rozklad p. 1/20 4. Trojúhelníkový rozklad p. 2/20 Trojúhelníkový rozklad 1. Permutační matice 2. Trojúhelníkové matice 3. Trojúhelníkový (LU) rozklad 4. Výpočet

Více

2.4. Výpočty vedení obecně

2.4. Výpočty vedení obecně 2.4. Výpočty vedení obecně Při výpočtech silových vedení elektřiny neuvažujeme vždy všechny parametry vedení. Výpočty se dají zjednodušit tím, že se některé parametry v daném případě se zanedbatelným vlivem

Více

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU Garant předmětu:

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003

Více

5. Lokální, vázané a globální extrémy

5. Lokální, vázané a globální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Studijní text Lokální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Definice 51 Řekneme, že f : R n R má v bodě a Df: 1 lokální maximum, když Ka, δ Df tak, že x Ka,

Více

Co je obsahem numerických metod?

Co je obsahem numerických metod? Numerické metody Úvod Úvod Co je obsahem numerických metod? Numerické metody slouží k přibližnému výpočtu věcí, které se přesně vypočítat bud nedají vůbec, nebo by byl výpočet neúměrně pracný. Obsahem

Více