elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "elektrické filtry Jiří Petržela filtry se syntetickými bloky"

Transkript

1 Jiří Petržela

2 nevýhoda induktorů, LCR filtry na nízkých kmitočtech kvalita technologická náročnost výroby a rozměry cena nevýhoda syntetických ekvivalentů cívek nárůst aktivních prvků ve filtru kmitočtová závislost vlastní indukčnosti, popřípadě ztrát

3 syntetickými bloky ve filtrech budou pozitivní imitanční invertor (gyrátor) pozitivní imitanční konvertor zobecněný imitanční konvertor pomocí těchto komponent budou simulovány uzemněné a plovoucí induktory vytvořen nový dvojpól FDNR, tedy kmitočtově závislý negativní rezistor

4 transformační dvojbrany obecně předepsaným způsobem transformují obecnou impedanci zátěže na vstupní svorky dvojbranu dvojbran popíšeme kaskádními rovnicemi U I a a a a U I Obr. : K odvození vstupní impedance zatíženého transformačního dvojbranu.

5 transformační dvojbrany obecně vztahy mezi výstupními veličinami jsou vázány U Z outi pro vstupní impedanci tedy dostáváme Z in U I a a podle koeficientů kaskádní matice rozlišujeme U U + + imitanční invertor, a a 0 a a imitanční konvertor, a a 0 I I a a Z Z out out + + a a

6 typické vlastnosti gyrátoru stejné gyrační konstanty g g g reálný gyrátor má parazitní ztrátové vodivosti G a G u reálného gyrátoru uvažujeme kmitočtovou závislost gyrační konstanty g g g Obr. : Schematická značka gyrátoru a model reálného gyrátoru.

7 gyrátor lze popsat jak kaskádní, tak například admitanční maticí, a to / 0 g g g g g g r r Y A činitel jakosti gyrátoru zohledňuje vliv parazitních prvků G >0 a G >0 následujícím vztahem G G g g Q g gyrátor má parametry a >0, a >0 () () () s Z g s Z g g s Z out out in

8 odvození hodnoty kapacitní zátěže gyrátoru Z () Z () in s Zout in s Ls g Z g Ls out () s g g g Obr. 3: Transformace zátěže na vstup gyrátoru, vybrané uzemněné struktury.

9 odvození hodnoty kapacitní a rezistivní zátěže gyrátoru sc () gyr Zin s g Zout s g + scgyrr g + R gyr sc gyr () gyr pro impedanci paralelní kombinace prvků L a R platí slr sl Z () in s sl + R + sl / R porovnáním obou vztahů dostáváme L L Cgyr g L Rgyr RC g LR g R gyr

10 g g g g g g Obr. 4: Transformace zátěže na vstup gyrátoru, vybrané plovoucí struktury.

11 g g g g g g g g Obr. 5: Transformace zátěže na vstup gyrátoru, vybrané struktury.

12 nutno použít dvojbran popsaný Y parametry Obr. 6: Základní filtrační obvody. řádu s využitím gyrátoru.

13 Obr. 7: Přenosové funkce základních filtračních obvodů, program Snap.

14 Obr. 8: Praktické zapojení plovoucího induktoru a dvojného kapacitoru s VFA.

15 typická kmitočtová závislost gyrační konstanty g () s g ωm s + ω 0 nejsou vyloučeny ani komplikovanější závislosti m Obr. 9: Ukázka zapojení gyrátorů s aktivními prvky OTA a CCII.

16 pro obvod se dvěma OTA lze odvodit Z in () s a a Z out pro obvod se dvěma CCII platí () s U g m g m RI I U / R výraz pro vstupní impedanci tedy bude Z () s U I ( s) RR I RR () s U Z () s Cs in out R R Cs

17 pro obvod se dvěma CCII lze odvodit U x I Z I U I Z3 Z Z takže pro vstupní impedanci platí Z () s U ( s) / I ( s) Z ( s) Z ( s) Z ( s) in in in 3 / Obr. 0: Ukázka zapojení imitančního konvertoru se dvěma CCII.

18 Obr. : Antoniův obecný imitanční konvertor, program Snap.

19 Z in () ( ) ( s sr / k Z s k / s C) T in T k T R3 R R C k Obr. : Návrh Antoniova obecného imitančního konvertoru, program Snap.

20 Obr. 3: Transformace impedancí pomocí Antoniova obvodu, program Snap.

21 pro Antoniův obecný imitanční konvertor platí () s Z ( s) Z ( ) ( ) 3 s Z5 s Z () s Z () s Z in 4 Z (s) Z (s) Z 3 (s) Z 4 (s) Z 5 (s) Z in (s) a R R a R R /(sc) a /(Cs) R R R /(sc) R R Cs R /(sc) R /(sc) R R 3 (Cs) R R /(sc) R /(sc) /(RC s ) /(sc) R /(sc) R /(sc) /(R C 3 s 3 ) Tab. : Možnosti využití Antoniova obecného imitančního konvertoru.

22 Obr. 4: Porovnání vstupní impedance Antoniova obecného imitančního konvertoru s TL084 simulujícího induktor a ideálního induktoru, L ekv L.

23 studium vlivu neideálních vlastností VFA konečné zesílení (level ) konečný vstupní odpor, nenulový výstupní odpor (level ) tranzitní kmitočet (level 3) vstupní kapacita (level 3) jevy budeme zkoumat separátně, v praxi se však uplatňují současně nelinearitu převodní char. v AC analýze zkoumat nelze

24 Obr. 5: Studium vlivu konečného zesílení A (00, 0000), konečného vstupního odporu R in (0kΩ, MΩ) a výstupního odporu R out (00Ω, 0kΩ).

25 Obr. 6: Studium vlivu tranzitního kmitočtu ω T (MHz, 00MHz) a vstupní kapacity C in (pf, 00pF) na simulaci induktoru.

26 Obr. 7: Riordanův gyrátor s kapacitní zátěží, program Snap.

27 Obr. 8: Porovnání vstupní impedance induktoru simulovaného Riordanovým gyrátorem s TL084 a ideálního induktoru, L ekv L.

28 ztrátové vs. bezeztrátové syntetické induktory jednodušší realizace s jedním VFA a jedním C snižování ztrát (rezistivní) zmenšováním pracovních rezistorů vede ke kmitočtové závislosti vlastní indukčnosti ztrátové vs. bezeztrátové dvojné kapacitory jednodušší realizace s jedním VFA a dvěma C snižování ztrát (kapacitní) zmenšováním pracovních rezistorů vede ke kmitočtové závislosti superkapacity

29 návrhové vztahy vstupní údaje L C L /( R R ) ekv R s R R ekv R s / Obr. 9: Prescotův ztrátový induktor, program Snap.

30 náhradní model Prescotova syntetického induktoru pro obecné zesílení VCVS R () RCs + R + R R Cs + R Z in s R C( A ) s RC( A )s Obr. 0: Vliv zesílení VCVS na parametry náhradního modelu Prescotova syntetického induktoru, program Mathcad.

31 Obr. : Porovnání vstupní impedance Prescotova syntetického induktoru s TL084 a ztrátového induktoru, L ekv L a RR s.

32 L ekv R s R C R R / R L R L s ekv ekv / ( α R ) / ( R C) R 3 / R 4 α Obr. : Ztrátový induktor s vyšším činitelem jakosti, program Snap.

33 Obr. 3: Porovnání vstupní impedance syntetického induktoru s vyšším činitelem jakosti s TL084 a ztrátového induktoru, L ekv L a R R s.

34 L C L /( R ) ekv R ekv R p R R R p Obr. 4: Syntetický induktor s paralelním ztrátovým rezistorem, program Snap.

35 postup při odvození návrhových vztahů pro syntetický induktor s paralelním ztrátovým rezistorem slr sl Z () in s sl + R L s + R tento vztah porovnáme ze vztahem získaným Snapem Z in () s scrr scrr R R ( R + R ) sc( R + R ) + + scr R tento vztah porovnáme ze vztahem získaným Snapem RR Lekv CRR Rs R + R

36 Obr. 5: Porovnání vstupní impedance syntetického induktoru s paralelním ztrátovým rezistorem a TL084 a ztrátového induktoru, L ekv L a R R p.

37 D R D /( C C ) C s C C C s Obr. 6: Dvojný kapacitor s nižší hodnotou činitele jakosti, program Snap.

38 Obr. 7: Porovnání vstupní impedance syntetického induktoru s paralelním ztrátovým rezistorem a TL084 a ztrátového induktoru, L ekv L a R R p.

39 D R D /( C C ) Obr. 8: Dvojný kapacitor s vyšší hodnotou činitele jakosti, program Snap. C s C C C s α C

40 Obr. 9: Porovnání vstupní impedance syntetického induktoru s paralelním ztrátovým rezistorem a TL084 a ztrátového induktoru, L ekv L a R R p.

41 D R D /( C C ) C p C C C p / Obr. 30: Dvojný kapacitor s paralelním ztrátovým kapacitorem, program Snap.

42 Obr. 3: Porovnání vstupní impedance syntetického induktoru s paralelním ztrátovým rezistorem a TL084 a ztrátového induktoru, L ekv L a R R p.

43 Obr. 3: Bezeztrátový rezonanční obvod, program Snap. R s D ( ) ( ) 4 3 / / R R R R C D R R D C C R R s α

44 postup výpočtu hodnot bezeztrátového rez. obvodu zadána indukčnost a kapacita rezonančního obvodu L 0 mh C 00nF provedeme Brutonovu transformaci (viz dále) k R k L kω T T D C / kt /0 5 0 stanovíme hodnoty rezistorů R a R 3 R R R kω 3 zvolíme konstantu α0 (vyšší α pro nižší citlivosti)

45 postup výpočtu hodnot bezeztrátového rez. obvodu vypočteme hodnotu obou kapacitorů D α 0 0 C C 7nF 3 R 0 vypočteme hodnotu rezistoru R R D C 0 ( ) z návrhových vztahů potom plyne 00Ω R 4 R 00 00Ω

46 Obr. 33: Porovnání vstupní impedance ideálního LC rezonančního obvodu s obvodem DR sestaveným z TL084.

47 Brutonova transformace přenos napětí je bezrozměrná funkce nezmění se, pokud vynásobíme všechny impedance obvodu stejným koeficientem tímto koeficientem může být kt Z s Z s () () s tran pro jednotlivé prvky obvodu potom platí kt kt kt sl kt L RL R s s sc sc s s D transformace obvodu LRC na RCD R C

48 pro orientační hodnotu koeficientu k T lze použít vztah 3 k T 0 f m Obr. 34: Možnosti sloučení syntetického prvku a zatěžovací impedance.

49 Obr. 35: Varianty realizace příčkového článku LRC.

50 eliptická HP 3. řádu (zvl. 0.dB, F M khz, K POT 30dB) z tabulek zjistíme hodnoty NDP prototypu r l l l 0.57 c pro HP nahradíme induktory kapacitory a naopak.0 l,3 c b,3b.06 l cb c l / b Obr. 36: LRC struktura eliptické HP 3. řádu a její náhrada pro HP.

51 eliptická HP 3. řádu (zvl. 0.dB, F M khz, K POT 30dB) odnormování hodnot induktorů provedeme konstantou 3 ξ z ξ z 0 kl ξ π f π 0 ω podobně postupujeme i u kapacitorů k C m ξ z ξω ξ z π fm 0 π 0 takže hodnoty induktoru a kapacitorů budou L kl l b mH 6 C b C3b kc c b nF 6 C k c μF b C b

52 eliptická HP 3. řádu (zvl. 0.dB, F M khz, K POT 30dB) zbývá navrhnout součástky Antoniova imitančního konvertoru v zapojení jako syntetický induktor některé hodnoty lze zvolit R R R kω C 00nF 3 4 provedeme Brutonovu transformaci s koeficientem k T 3 L 57 0 R5. 57kΩ 3 9 R C

53 Obr. 37: Kmitočtová odezva eliptické HP 3. řádu s induktorem simulovaným Antoniovým konvertorem.

54 eliptická DP 5. řádu (zvl. 3dB, F M 0kHz, K POT 30dB) z tabulek zjistíme hodnoty NDP prototypu r l l l.686 l 3 l l c 4 c obvod obsahuje plovoucí induktory náhrada syntetickými induktory s příliš mnoha aktivními prvky.305 Obr. 38: LRC struktura eliptické DP 5. řádu a její náhrada RCD.

55 provedeme Brutonovu transformaci s koeficientem k T r c b k r T l r b ktl.6486 l r b ktl.686 l 3 r3 b ktl l 4 r4 b ktl l 5 r5 b ktl c c4 c d 0.48 c4 d k T k T tyto hodnoty odnormujeme již známým způsobem cb Cb 59nF 3 ξ ξ 00 π 0 0 z ω

56 D D R R R R R ξ Ω b r b z r ξ Ω b b z r ξ Ω 3b 3b z r ξ Ω 4b 4b z r ξ Ω 5b 5b z d ξ z ξω d 00 ( 3 π 0 0 ) ξ z ξω 00 ( 3 π 0 0 )

57 zbývá navrnout hodnoty součástek Antoniova imitančního konvertoru jako uzemněného dvojného kapacitoru některé hodnoty lze zvolit R R kω C C 0nF 3 5 zbývající rezistor dopočítáme, dvojný kapacitor D D. 0 R4. kω 9 9 C C a analogicky pro dvojný kapacitor D 4 5 D R4 5. 5kΩ 9 9 C C

58 Obr. 39: Porovnání kmitočtových odezev eliptické DP 5. řádu RCD s induktorem simulovaným Antoniovým konvertorem a původní LRC struktury.

59 pro kombinaci R b, D lze použít výše uvedený paralelní rezonanční obvod s jedním aktivním prvkem. 0 0 C C 59nF R 4Ω R 59 ( 9 0 ) a podobně pro kombinaci R 4b, D C C 59nF R 84Ω R 56 ( 9 0 ) Ω 68Ω

60 Obr. 40: Porovnání kmitočtových odezev eliptické DP 5. řádu RCD se dvěmi paralelními rez. obvody a původní LRC struktury.

61 polynomiální filtry se syntetickými prvky vyšších řádů vychází se z přenosu děliče napětí admitance v příčné větvi je tvořena součtem dílčích admitancí, které jsou uzemněné Y ( ) 3 s sc + s D + s E +... y y y řád této DP lze zvýšit zapojením induktoru do podélné větve filtru Obr. 4: Zapojení polynomiálních filtrů s obecnou admitancí.

62 polynomiální filtry se syntetickými prvky vyšších řádů pro přenos napětí na výstupu naprázdno dostáváme při použití podélného rezistoru K () s R Y () ( 3 s + R sc + s D + s E +...) + respektive při použití podélného induktoru K () s sl Y y () ( 3 s + sl G + sc + s D + s E +...) + normované koeficienty jmenovatele přenosu polynomiálních filtrů lze nalézt v tabulkách y y y y y y

63 polynomiální DP 4. řádu (Čebyšev zvl. 3dB, F M 0kHz) z tabulek zjistíme koeficienty filtru b.38 b 7.64 b3 3.7 b pro normované hodnoty prvků přímo dostáváme l y y y g.38 c 7.64 d e y provedeme impedanční a kmitočtové odnormování L l ξ z 0 ξ z 0 6mH R 40Ω 3 y ξ π 0 0 g.38 ω y

64 D E y y cy 7.64 C y 4nF 3 3 ξ ξ 0 π 0 0 z ω d y ξ ξ 0 3 z ω ( 3 π 0 0 ) ey ξ ξ z ω ( 3 π 0 0 ) komponenty Antoniova imitančního konvertoru pro D y 3 D y Dy R4C C 0nF R4 9. 4kΩ 3 C R R R kω 3 ( )

65 komponenty Antoniova imitančního konvertoru pro E y R 3 E y RR4C C 0nF R kω R 3 7 Ey.68 0 kω R4 R C 3 0 ( ) 65kΩ lze nalézt obvodové struktury ztrátové syntetických prvků vyšších řádů s jediným aktivním prvkem za použití induktorů i kapacitorů umožňuje Antoniův imitanční konvertor realizovat dynamiku až pátého řádu

66 Obr. 4: Porovnání kmitočtových odezev ideální polynomiální DP 4. řádu a realizací s Antoniovými imitačními konvertory.

67 Obr. 43: Admitance třetího řádu s VFA, program Snap.

68 děkuji za pozornost otázky?..009

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory

elektrické filtry Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory Jiří Petržela všepropustné fázovací články, kmitočtové korektory zvláštní typy filtrů všepropustné fázovací články 1. řádu všepropustné fázovací články 2. řádu všepropustné fázovací články vyšších řádů

Více

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní filtry Jiří Petržela postup při návrhu filtru nové struktury analýza daného obvodu programem Snap získání symbolického tvaru přenosové funkce srovnání koeficientů přenosové funkce s přenosem obecného bikvadu

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela obvodové funkce Jiří Petržela obvod jako dvojbran dvojbranem rozumíme elektronický obvod mající dvě brány (vstupní a výstupní) dvojbranem může být zesilovač, pasivní i aktivní filtr, tranzistor v některém zapojení, přenosový

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu

U1, U2 vnější napětí dvojbranu I1, I2 vnější proudy dvojbranu DVOJBRANY Definice a rozdělení dvojbranů Dvojbran libovolný obvod, který je s jinými částmi obvodu spojen dvěma páry svorek (vstupní a výstupní svorky). K analýze chování obvodu postačí popsat daný dvojbran

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech

elektrické filtry Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech Jiří Petržela filtry založené na jiných fyzikálních principech piezoelektrický jev při mechanickém namáhání krystalu ve správném směru na něm vzniká elektrické napětí po přiložení elektrického napětí se

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela syntéza elektronických obvodů Jiří Petržela příklad nalezněte dvě různé realizace admitanční funkce zadané formou racionální lomené funkce Y () () ( ) ( ) : první krok rozkladu do řetězového zlomku () 9 7 9 výledný rozklad ( ) 9 9

Více

3. Kmitočtové charakteristiky

3. Kmitočtové charakteristiky 3. Kmitočtové charakteristiky Po základním seznámení s programem ATP a jeho preprocesorem ATPDraw následuje využití jednotlivých prvků v jednoduchých obvodech. Jednotlivé příklady obvodů jsou uzpůsobeny

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů Jiří Petržela analýza obvodů metodou orientovaných grafů podstata metod spočívá ve vjádření rovnic popisujících řešený obvod pomocí orientovaných grafů uzl grafu odpovídají závislým a nezávislým veličinám,

Více

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech

elektrické filtry Jiří Petržela aktivní prvky v elektrických filtrech Jiří Petržela základní aktivní prvky používané v analogových filtrech standardní operační zesilovače (VFA) transadmitanční zesilovače (OTA, BOTA, MOTA) transimpedanční zesilovače (CFA) proudové konvejory

Více

elektrické filtry Jiří Petržela pasivní filtry

elektrické filtry Jiří Petržela pasivní filtry Jiří Petržela výhody asivních filtrů levné a jednoduché řešení filtrace není nutné naájení aktivních rvků nevýhody asivních filtrů maximálně jednotkový řenos v roustném ásmu obtížnější kaskádní syntéza

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s neregulárními prvky

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s neregulárními prvky Jiří Petržela za neregulární z hlediska metody uzlových napětí je považován prvek, který nelze popsat admitanční maticí degenerovaný dvojbran, jedná se především o různé typy imitančních konvertorů obecný

Více

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_01_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Číslo projektu..07/.5.00/34.058 Číslo materiálu VY_3_INOVAE_ENI_3.ME_0_Děliče napětí frekvenčně nezávislé Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Studium tranzistorového zesilovače

Studium tranzistorového zesilovače Studium tranzistorového zesilovače Úkol : 1. Sestavte tranzistorový zesilovač. 2. Sestavte frekvenční amplitudovou charakteristiku. 3. Porovnejte naměřená zesílení s hodnotou vypočtenou. Pomůcky : - Generátor

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza obvodů s regulárními prvky Jiří Petržela příklad pro příčkový filtr na obrázku napište aditanční atici etodou uzlových napětí zjistěte přenos filtru identifikujte tp a řád filtru Obr. : Příklad na příčkový filtr. aditanční atice

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela modelování

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela modelování Jiří Petržela při tvorbě modelu je třeba uvážit fyzikální podstatu prvků požadovanou přesnost řešení stupeň obtížnosti modelu (jednoduché pro ruční výpočty, složitější pro počítač) účel řešení programové

Více

Experiment s FM přijímačem TDA7000

Experiment s FM přijímačem TDA7000 Experiment s FM přijímačem TDA7 (návod ke cvičení) ílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se vypočtou prvky mezifrekvenčního

Více

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ

TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ TEORIE ELEKTRICKÝCH OBVODŮ zabývá se analýzou a syntézou vyšetřovaných soustav ZÁKLADNÍ POJMY soustava elektrické zařízení, složená z jednotlivých prvků, vzájemně mezi sebou propojených tak, aby jimi mohl

Více

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory

elektrické filtry Jiří Petržela filtry se spínanými kapacitory Jiří Petržela motivace miniaturizace vytvoření plně integrovaného filtru jednotnou technologií redukce plochy na čipu snížení ceny výhody koncepce spínaných kapacitorů (SC) koeficienty přenosové funkce

Více

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu.

1 U Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose v uvedeném grafu. v v 1. V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky. 2. V jakých jednotkách se vyjadřuje indukčnost uveďte název a značku jednotky. 3. V jakých jednotkách se vyjadřuje kmitočet

Více

Impedanční děliče - příklady

Impedanční děliče - příklady Impedanční děliče - příklady Postup řešení: Vyznačení impedancí, tvořících dělič Z Z : podélná impedance, mezi svorkami a Z : příčná impedance, mezi svorkami a ' ' Z ' Obecné vyjádření impedancí nebo admitancí

Více

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Cvičení 11 B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Obsah cvičení 1) Výpočet proudů v obvodu Metodou postupného zjednodušování Pomocí Kirchhoffových zákonů Metodou smyčkových proudů 2) Nezatížený

Více

9.1 Přizpůsobení impedancí

9.1 Přizpůsobení impedancí 9.1 Přizpůsobení impedancí Základní teorie Impedančním přizpůsobením rozumíme stav, při kterém v obvodu nedochází k odrazu vln a naopak dochází k maximálnímu přenosu energie ze zdroje do zátěže. Impedančním

Více

20ZEKT: přednáška č. 3

20ZEKT: přednáška č. 3 0ZEKT: přednáška č. 3 Stacionární ustálený stav Sériové a paralelní řazení odporů Metoda postupného zjednodušování Dělič napětí Dělič proudu Metoda superpozice Transfigurace trojúhelník/hvězda Metoda uzlových

Více

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr

Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr Kompenzovaný vstupní dělič Analogový nízkofrekvenční milivoltmetr. Zadání: A. Na předloženém kompenzovaném vstupní děliči k nf milivoltmetru se vstupní impedancí Z vst = MΩ 25 pf, pro dělící poměry :2,

Více

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = =

1 Elektrotechnika 1. 14:00 hod. R 1 = R 2 = 5 Ω R 3 = 10 Ω U = 10 V I z = 1 A R R R U 1 = = B 4:00 hod. Elektrotechnika Pomocí věty o náhradním zdroji vypočtěte hodnotu rezistoru tak, aby do něho byl ze zdroje dodáván maximální výkon. Vypočítejte pro tento případ napětí, proud a výkon rezistoru.

Více

Přednáška v rámci PhD. Studia

Přednáška v rámci PhD. Studia OBVODY SE SPÍNANÝMI KAPACITORY (Switched Capacitor Networks) Přednáška v rámci PhD. Studia Doc. Ing. Lubomír Brančík, CSc. UREL FEKT VUT v Brně ÚVOD DO PROBLEMATIKY Důsledek pokroku ve vývoji (miniaturizaci)

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY

ELEKTROTECHNIKA 2 TEMATICKÉ OKRUHY EEKTOTECHNK TEMTCKÉ OKHY. Harmonický ustálený stav imitance a výkon Harmonicky proměnné veličiny. Vyjádření fázorů jednotlivými tvary komplexních čísel. Symbolický počet a jeho využití při řešení harmonicky

Více

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem

1.1. Základní pojmy 1.2. Jednoduché obvody se střídavým proudem Praktické příklady z Elektrotechniky. Střídavé obvody.. Základní pojmy.. Jednoduché obvody se střídavým proudem Příklad : Stanovte napětí na ideálním kondenzátoru s kapacitou 0 µf, kterým prochází proud

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a

TDA7000. Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a 4. Experiment s FM přijímačem TDA7000 (návod ke cvičení z X37LBR) Cílem tohoto experimentu je zkonstruovat FM přijímač s integrovaným obvodem TDA7000 a ověřit jeho základní vlastnosti. Nejprve se určí

Více

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F.

r Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr.2.16, je-li vstupem napě tí u 1 a výstupem napě tí u 2. Uvaž ujte R = 1Ω, L = 1H a C = 1F. Systé my, procesy a signály I - sbírka příkladů NEŘ EŠENÉPŘ ÍKADY r 223 Odvoď te přenosovou funkci obvodů na obr26, je-li vstupem napě tí u a výstupem napě tí Uvaž ujte Ω, H a F u u u a) b) c) u u u d)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TEORETICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ ELEKTROTECHNIKY FACULTY OF ELECTROTECHNICAL ENGINEERING

Více

Jednostupňové zesilovače

Jednostupňové zesilovače Kapitola 2 Jednostupňové zesilovače Tento dokument slouží POUZE pro studijní účely studentům ČVUT FEL. Uživatel (student) může dokument použít pouze pro svoje studijní potřeby. Distribuce a převod do tištěné

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍSPĚVEK K OPTIMÁLNÍ SYNTÉZE FILTRAČNÍCH OBVODŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍSPĚVEK K OPTIMÁLNÍ SYNTÉZE FILTRAČNÍCH OBVODŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky Ing. Zoltán Szabó PŘÍSPĚVEK K OPTIMÁLNÍ SYNTÉZE FILTRAČNÍCH OBVODŮ Zkrácená

Více

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu

13 Měření na sériovém rezonančním obvodu 13 13.1 Zadání 1) Změřte hodnotu indukčnosti cívky a kapacity kondenzátoru RC můstkem, z naměřených hodnot vypočítej rezonanční kmitočet. 2) Generátorem nastavujte frekvenci v rozsahu od 0,1 * f REZ do

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Základní vztahy v elektrických

Základní vztahy v elektrických Základní vztahy v elektrických obvodech Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Klasifikace elektrických obvodů analogové číslicové lineární

Více

Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu

Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu 007/.0.007 Dolní propust třetího řádu v čistě proudovém módu Jan Jeřábek a Kamil Vrba xjerab08@stud.feec.vutbr.cz, vrbak@feec.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních

Více

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou

10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou 10. Operační zesilovače a jejich aplikace, parametry OZ. Vlastnosti lineárních operačních sítí a sítí s nelineární zpětnou vazbou Jak to funguje Operační zesilovač je součástka, která byla původně vyvinuta

Více

Grafické zobrazení frekvenčních závislostí

Grafické zobrazení frekvenčních závislostí Grafické zobrazení frekvenčních závislostí Z minulých přednášek již víme, že impedance / admitance kapacitoru a induktoru jsou frekvenčně závislé Nyní se budeme zabývat tím, jak tato frekvenční závislost

Více

Děliče napětí a zapojení tranzistoru

Děliče napětí a zapojení tranzistoru Středoškolská technika 010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Děliče napětí a zapojení tranzistoru David Klobáska Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky

Více

Prohlášení. V Brně dne 29. května podpis autora. Poděkování

Prohlášení. V Brně dne 29. května podpis autora. Poděkování Prohlášení Prohlašuji, že svou diplomovou práci na téma Fázovací obvody s moderními funkčními bloky jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a s použitím odborné literatury a dalších

Více

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ

PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ PŘELAĎOVÁNÍ AKTIVNÍCH FILTRŮ POMOCÍ NAPĚŤOVĚ ŘÍZENÝCH ZESILOVAČŮ Tuning Active Filters by Voltage Controlled Amplifiers Vladimír Axman *, Petr Macura ** Abstrakt Ve speciálních případech potřebujeme laditelné

Více

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1.

Ideální frekvenční charakteristiky filtrů podle bodu 1. až 4. v netypických lineárních souřadnicích jsou znázorněny na následujícím obrázku. U 1. Aktivní filtry Filtr je obecně selektivní obvod, který propouští určité frekvenční pásmo, zatímco ostatní frekvenční pásma potlačuje. Filtry je možno realizovat sítí pasivních součástek, tj. rezistorů,

Více

Základní elektronické obvody

Základní elektronické obvody Základní elektronické obvody Soustava jednotek Coulomb (C) = jednotka elektrického náboje q Elektrický proud i = náboj, který proteče průřezem vodiče za jednotku času i [A] = dq [C] / dt [s] Volt (V) =

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2005 Dalibor Barri ii České vysoké učení technické v Praze Technická 2 - Dejvice, 166 27 Fakulta elektrotechnická Katedra

Více

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1

Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Základy elektrotechniky 2 (21ZEL2) Přednáška 1 Úvod Základy elektrotechniky 2 hodinová dotace: 2+2 (př. + cv.) zakončení: zápočet, zkouška cvičení: převážně laboratorní informace o předmětu, kontakty na

Více

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10

Poř. č. Příjmení a jméno Třída Skupina Školní rok 2 BARTEK Tomáš S3 1 2009/10 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy MĚŘENÍ CHARAKTERISTIK REZONANČNÍCH OBVODŮ Číslo úlohy 301-3R Zadání

Více

Teorie elektronických obvodů (MTEO)

Teorie elektronických obvodů (MTEO) Teorie elektronických obvodů (MTEO) Laboratorní úloha číslo 10 návod k měření Filtr čtvrtého řádu Seznamte se s principem filtru FLF realizace a jeho obvodovými komponenty. Vypočtěte řídicí proud všech

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2015/2016 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 26-41-M/01 Elektrotechnika Zaměření: počítačové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1

9 V1 SINE( ) Rser=1.tran 1 - 1 - Experimenty se sériovou rezonancí LC (c) Ing. Ladislav Kopecký Pokud jste přečetli nebo alespoň prohlédli články zabývající se simulacemi LC obvodů, které mají představovat rezonanční řízení střídavých

Více

Pracovní třídy zesilovačů

Pracovní třídy zesilovačů Pracovní třídy zesilovačů Tzv. pracovní třída zesilovače je určená polohou pracovního bodu P na převodní charakteristice dobou, po kterou zesilovacím prvkem protéká proud, vzhledem ke vstupnímu zesilovanému

Více

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky

Základní pasivní a aktivní obvodové prvky OBSAH Strana 1 / 21 Přednáška č. 2: Základní pasivní a aktivní obvodové prvky Obsah 1 Klasifikace obvodových prvků 2 2 Rezistor o odporu R 4 3 Induktor o indukčnosti L 8 5 Nezávislý zdroj napětí u 16 6

Více

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Transformátor Měření zatěžovací a převodní charakteristiky. Zadání. Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte závislost

Více

9 Impedanční přizpůsobení

9 Impedanční přizpůsobení 9 Impedanční přizpůsobení Impedančním přizpůsobením rozumíme situaci, při níž činitelé odrazu zátěže ΓL a zdroje (generátoru) Γs jsou komplexně sdruženy. Za této situace nedochází ke vzniku stojatého vlnění.

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Univerzita Pardubice FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU NÁVRH A ANALÝZA ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ Vypracoval: Ondřej Karas Ročník:. Skupina: STŘEDA 8:00 Zadání: Dopočítejte

Více

Jak měřit Q rezonančního obvodu s VNA (Aprílové kibicování od OK5US ) 8/4/2013

Jak měřit Q rezonančního obvodu s VNA (Aprílové kibicování od OK5US ) 8/4/2013 Jak měřit Q rezonančního obvodu s VNA (Aprílové kibicování od OK5US ) 8/4/2013 ( VNA = Vektorový analyzátor obvodů), minivna a i ty od HP, Rhode Schwarz či Agilent. Reakce na webový článek OK1CJB. http://www.ok1cjb.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=719:3-860&catid=8:minivna-prakticky&itemid=15.

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza Jiří Petržela citlivostní a toleranční analýza motivace pasivní prvky obvodů jsou prodávány v sortimentních řadách hodnotu konkrétního prvku neznáme, zjistíme měřením s jistotou známe pouze interval, ve

Více

Základy elektrotechniky (ZELE)

Základy elektrotechniky (ZELE) Základy elektrotechniky (ZELE) Studijní program Technologie pro obranu a bezpečnost, 3 leté Bc. studium (civ). Výuka v 1. a 2. semestru, dotace celkem 72h (24+48). V obou semestrech zkouška, zápočet zrušen.

Více

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36

Fyzika I. Obvody. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. p. 1/36 Fyzika I. Obvody Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Zdroj napětí Fyzika I. p. 2/36 Zdroj proudu Fyzika I. p. 3/36 Fyzika I. p. 4/36 Zdrojová a spotřebičová orientace

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017

Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 Tematické okruhy a hodnotící kritéria Střední průmyslová škola, 1/8 ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2016/2017 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Více

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka

Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kapacita, indukčnost; kapacitor-kondenzátor, induktor-cívka Kondenzátor je schopen uchovat energii v podobě elektrického náboje Q. Kapacita C se udává ve Faradech [F]. Kapacita je úměrná ploše elektrod

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY pro OPT Přednáška Rozsah předmětu: 24+24 z, zk 1 Literatura: [1] Uhlíř a kol.: Elektrické obvody a elektronika, FS ČVUT, 2007 [2] Pokorný a kol.: Elektrotechnika I., TF ČZU, 2003

Více

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY

4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1 OSCILÁTORY, IMPULSOVÉ OBVODY 4.1.1 OSCILÁTORYY Oscilátory tvoří samostatnou skupinu elektrických obvodů,

Více

Určení koncentrace plynů a par z rezonančních charakteristik interdigitálního systému T. Blecha 1 1

Určení koncentrace plynů a par z rezonančních charakteristik interdigitálního systému T. Blecha 1 1 Ročník 28 Číslo IV Určení koncentrace plynů a par z rezonančních charakteristik interdigitálního systému T. Blecha Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň

Více

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie

Rezonanční obvod jako zdroj volné energie 1 Rezonanční obvod jako zdroj volné energie Ing. Ladislav Kopecký, 2002 Úvod Dlouho mi vrtalo hlavou, proč Tesla pro svůj vynález přístroje pro bezdrátový přenos energie použil název zesilující vysílač

Více

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU

Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronické obvody pro optoelektroniku a telekomunikační techniku pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TU Garant předmětu:

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/ Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_28_Vf oscilátor Název školy Střední

Více

1 U. 33. Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose.

1 U. 33. Zapište hodnotu časové konstanty derivačního obvodu. Vyznačte měřítko na časové ose. 1. V jakých jednotkách se yjadřuje proud ueďte náze a značku jednotky 2. V jakých jednotkách se yjadřuje indukčnost ueďte náze a značku jednotky 3. V jakých jednotkách se yjadřuje kmitočet ueďte náze a

Více

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony.

Nelineární obvody. V nelineárních obvodech však platí Kirchhoffovy zákony. Nelineární obvody Dosud jsme se zabývali analýzou lineárních elektrických obvodů, pasivní lineární prvky měly zpravidla konstantní parametr, v těchto obvodech platil princip superpozice a pro analýzu harmonického

Více

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN

než je cca 5 [cm] od obvodu LT1070, doporučuje se blokovat napětí U IN Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela analýza šumu v elektronických obvodech Jiří Petržela co je to šum? je to náhodný signál narušující zpracování a přenos užitečného signálu je to signál náhodné okamžité amplitudy s časově neměnnými statistickými vlastnostmi kde se vyskytuje?

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela řešení nelineárních obvodů

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela řešení nelineárních obvodů Jiří Petržela vlastnosti lineárních obvodů přechodný děj obvodu je vždy tlumený, trvá omezenou dobu a je dán jeho vlastnostmi, počátečními podmínkami a buzením ustálený stav nezávisí na počátečních podmínkách

Více

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem

Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem Abychom se vyhnuli užití diferenčních sumátorů, je vhodné soustavu rovnic(5.77) upravit následujícím způsobem I 1 = 1 + pl 1 (U 1 +( )), = 1 pc 2 ( I 1+( I 3 )), I 3 = pl 3 (U 3 +( )), 1 U 3 = (pc 4 +1/

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem)

8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH Úvod. Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem) 8. MOŽNOSTI PRO OMEZOVÁNÍ HARMONICKÝCH 8.1. Úvod Míra vlivu zařízení na napájecí síť Je dána zkratovým poměrem (zkratovým číslem) zkratový výkon v PCC výkon nelin. zátěže (všech zátěží) R = S sce sc /

Více

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy

(s výjimkou komparátoru v zapojení č. 5) se vyhněte saturaci výstupního napětí. Volte tedy Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve všech oblastech elektroniky. Jde o diferenciální zesilovač napětí s velkým ziskem. Jinak řečeno, operační zesilovač

Více

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry

Rádiové funkční bloky X37RFB Krystalové filtry Rádiové funkční bloky X37RFB Dr. Ing. Pavel Kovář Obsah Úvod Krystalový rezonátor Diskrétní krystalové filtry Monolitické krystalové filtry Aplikace 2 Typické použití filtrů Rádiový přijímač preselektor

Více

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY:

ABSTRAKT: ABSTRACT: KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA ANGLICKY: 1 ABSTRAKT: Práce se zabývá možnostmi realizace proudových zrcadel s větším zesílením. Po uvedení do problematiky proudových zrcadel s proudovým přenosem jedna, se budou řešit možnosti dosáhnutí většího

Více

Frekvenční charakteristiky

Frekvenční charakteristiky Frekvenční charakteristiky EO2 Přednáška Pavel Máša ÚVODEM Frekvenční charakteristiky popisují závislost poměru amplitudy výstupního ku vstupnímu napětí a jejich fázový posun v závislosti na frekvenci

Více

Elektrotechnická zapojení

Elektrotechnická zapojení Elektrotechnická zapojení 1. Obvod s rezistory Na základě níže uvedeného obrázku vypočítejte proudy I1, I2, I3. R1 =4Ω, R2 =2Ω, R3 =6Ω, R4 =1Ω, R5 =5Ω, R6 =3Ω, U01 =48V 2. Obvod s tranzistorem počet bodů:

Více

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16.

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 6. Název: Měření účiníku. dne: 16. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM II. úloha č. 6 Název: Měření účiníku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 12 dne: 16.října 2009 Odevzdal dne: Možný počet

Více

Přednáška v rámci PhD. Studia

Přednáška v rámci PhD. Studia OBVODY SE SPÍNANÝMI KAPACITORY (Switched Capacitor Networks) Přednáška v rámci PhD. Studia L. Brančík UREL FEKT VUT v Brně ÚVOD DO PROBLEMATIKY Důsledek pokroku ve vývoji (miniaturizaci) analogových integrovaných

Více

Obvodové prvky a jejich

Obvodové prvky a jejich Obvodové prvky a jejich parametry Ing. Martin Černík, Ph.D. Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace. Elektrický obvod Uspořádaný systém elektrických prvků a vodičů sloužící

Více

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu:

Petr Myška Datum úlohy: Ročník: první Datum protokolu: Úloha číslo 1 Zapojení integrovaného obvodu MA 785 jako zdroje napětí a zdroje proudu Úvod: ílem úlohy je procvičit techniku měření napětí a proudu v obvodové struktuře, měření vnitřní impedance zdroje,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učebního materiálu předmět, tematický celek ročník CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_ZIL_VEL_123_12

Více

TEMATICKÝ PLÁN PŘEDMĚTU

TEMATICKÝ PLÁN PŘEDMĚTU Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž TEMATICKÝ PLÁN PŘEDMĚTU ELEKTRONIKA Obor (kód a název): 26-43-M/004 Slaboproudá elektrotechnika Ročník: Vyučující : IngStoklasa František Hodin:

Více

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole

Měřená veličina. Rušení vyzařováním: magnetická složka (9kHz 150kHz), magnetická a elektrická složka (150kHz 30MHz) Rušivé elektromagnetické pole 13. VYSOKOFREKVENČNÍ RUŠENÍ 13.1. Klasifikace vysokofrekvenčního rušení Definice vysokofrekvenčního rušení: od 10 khz do 400 GHz Zdroje: prakticky všechny zdroje rušení Rozdělení: rušení šířené vedením

Více

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1

POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 POZNÁMKY K ZADÁNÍ PREZENTACÍ - 17BBEO - TÉMA 1 (zimní semestr 2012/2013, kompletní verze, 2. 11. 2012) Téma 1 / Úloha 1: (zesilovač napětí s ideálním operačním zesilovačem) Úkolem je navrhnout dva různé

Více

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač

Fyzikální praktikum 3 Operační zesilovač Ústav fyzikální elekotroniky Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Fyzikální praktikum 3 Úloha 7. Operační zesilovač Úvod Operační zesilovač je elektronický obvod hojně využívaný téměř ve

Více

DIFERENČNÍ STRUKTURY LINEÁRNÍCH OBVODŮ S DDCC A DVCC

DIFERENČNÍ STRUKTURY LINEÁRNÍCH OBVODŮ S DDCC A DVCC VYSOKÉ ČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO NIVERSITY OF TECHNOLOY FAKLTA ELEKTROTECHNIKY A KOMNIKAČNÍCH TECHNOLOIÍ ÚSTAV TELEKOMNIKACÍ FACLTY OF ELECTRICAL ENINEERIN AND COMMNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMNICATIONS

Více

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1

Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. 1 Harmonický ustálený stav pokyny k měření Laboratorní cvičení č. Zadání. Naučte se pracovat s generátorem signálů Agilent 3320A, osciloskopem Keysight a střídavým voltmetrem Agilent 34405A. 2. Zobrazte

Více

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ

II. Nakreslete zapojení a popište funkci a význam součástí následujícího obvodu: Integrátor s OZ Datum: 1 v jakém zapojení pracuje tranzistor proč jsou v obvodu a jak se projeví v jeho činnosti kondenzátory zakreslené v obrázku jakou hodnotu má odhadem parametr g m v uvedeném pracovním bodu jakou

Více