Název standardu: D-06 Postupy před vyšetřením (preanalytická fáze)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název standardu: D-06 Postupy před vyšetřením (preanalytická fáze)"

Transkript

1 Název standardu: D-06 Postupy před vyšetřením (preanalytická fáze) Abstrakt: Laboratoř má zpracovány informace a pokyny pro komunikaci s uživateli týkající se preanalytické fáze, které jsou dostupné všem příslušným uživatelům. 1. Požadavkový list obsahuje dostatečné informace zajišťující identifikaci pacienta, oprávněné požadující osoby a zajišťující relevantní klinické údaje. Aplikují se národní, regionální a lokální požadavky. Kontrola žádanky (kontrola možnosti zaznamenat dále uvedené údaje). Hodnocen prostor pro povinné identifikační údaje (kód pojišťovny, IČP, datum a čas získání vzorku, odbornost, příjmení a jméno pacienta, číslo pojištěnce, základní diagnóza, ostatní diagnózy, identifikace odesílajícího subjektu), dále přehlednost a doplňující identifikační údaje (identifikace odebírající osoby, telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku, další klinické údaje, další doplňující údaje - přesnější specifikace odesílajícího subjektu stanice, pokoj, typ materiálu, pořadové číslo materiálu a podobně, datum požadavku, datum a čas zahájení transportu, datum a čas přijetí vzorku laboratoří). Povinné identifikační údaje Body Kód pojišťovny 2 IČP + 2 Datum a čas získání vzorku + 2 Odbornost + 2 Příjmení a jméno pacienta + 2 Číslo pojištěnce + 2 Základní diagnóza + 2 Ostatní diagnózy + 2 Identifikace odesílajícího subjektu + 2 Mezisoučet =... Doplňující identifikační údaje Body Identifikace odebírající osoby 1 Telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo + 1 závažného výsledku Přesnější specifikace odesílajícího subjektu - stanice, pokoj + 1 Typ materiálu + 1 Pořadové číslo materiálu (při sériovém vyšetření) + 1 Datum požadavku + 1 Datum a čas zahájení transportu + 1 Datum a čas příjetí vzorku laboratoří + 1 Mezisoučet =... Maximální počet dosažených bodů 26 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 18 Celkový počet vámi dosažených bodů Strana 1 (celkem 20)

2 2. Vedení laboratoře dokumentuje a implementuje všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky a zajišťuje jejich dostupnost pro všechny ostatní pracovníky odpovědné za odběry primárních vzorků. Tyto pokyny jsou obsaženy v Laboratorní příručce (část zabývající se preanalytickou fází, též Manuál pro odběry primárních vzorků). Kontrola Laboratorní příručky, stav doporučení k odběru a transportu vzorku. Dostupnost těchto údajů u zákazníka. Existuje Laboratorní příručka se všemi správnými údaji. Je k dispozici 10 u zákazníků Existuje Laboratorní příručka, ale není všeobecně dostupná 8-9 Existuje Laboratorní příručka, ale má obsahové nedostatky nebo není 4-7 dostupnost všeobecná Neexistuje Laboratorní příručka, dostupné jsou pouze některé pokyny 1-3 o preanalytické fázi Údaje o preanalytické fázi nejsou k dispozici 0 Minimální počet dosažených bodů pro splnění pro splnění 4 3. Manuál pro odběry primárních vzorků je součástí systému řízené dokumentace (a Laboratorní příručky). Kontrola, zda existuje dokumentace o preanalytické fázi (Manuál pro odběry primárních vzorků jako součást Laboratorní příručky) pro všechny prováděné testy. Manuál pro odběry primárních vzorků je součástí LP a podléhá režimu 10 řízené dokumentace s aktualizací 1x ročně Manuál pro odběry primárních vzorků je součástí LP a je 1x ročně 5 aktualizován Manuál pro odběry primárních vzorků vznikl nebo byl aktualizován 2 více než před 1 rokem Minimální počet dosažených bodů pro splnění pro splnění 2 Strana 2 (celkem 20)

3 4. U všech primárních vzorků existuje návaznost na identifikovaného jedince prostřednictvím požadavkového listu. Primární vzorky postrádající správnou identifikaci nejsou laboratoří přijaty nebo zpracovávány. Zhodnocení způsobu identifikace, postupů při chybách v identifikaci. Návaznost primárního vzorku na identifikovaného jedince je zajištěna u všech 10 přijatých vzorků a existují jednoznačné pokyny pro postup při chybách v identifikaci Návaznost primárního vzorku na identifikovaného jedince je zajištěna u všech 5 přijatých vzorků, ale neexistují jednoznačné pokyny pro postup při chybách v identifikaci Návaznost není zajištěna u všech vzorků 0 5. Laboratoř monitoruje, zda jsou primární vzorky transportovány do laboratoře v souladu se specifickými podmínkami určenými v manuálu pro odběr vzorků, které odpovídají národním, regionálním nebo lokálním požadavkům a zajišťují bezpečnost transportujících, veřejnosti a příjímající laboratoře. Specifické podmínky zahrnují: časový interval od odběru, řízené podmínky v průběhu transportu (teplota, konzervační činidlo - je-li to vhodné). Kontrola, jak laboratoř monitoruje transport materiálu, jaké informace má o něm dostupné a jak s těmito informacemi pracuje. Jedná se zejména o dobu transportu (zda čas transportu odpovídá povaze požadavků), teplotu, za které je vzorek transportován (soulad s laboratorní příručkou), konzervační činidla (zajišťující integritu vzorku) a bezpečnost všech subjektů podílejících se na transportu (dopravce, veřejnost. laboratoř). Čas transportu Poznámka: čas transportu je součástí celkového TAT a laboratoř je tedy povinna jej monitorovat, vnitrolaboratorní TAT je předmětem prvku 8 standardu D-10. Laboratoř monitoruje dodržení podmínek transportu uvedených v Manuálu pro 5 odběr vzorků a nevhodné vzorky vyřazuje podle existujících pokynů Monitorování podmínek transportu v Manuálu se provádí, není dostatečné 2 nebo neexistují pokyny pro vyřazení nevhodných vzorků Laboratoř podmínky transportu nesleduje 0 Maximální počet dosažených bodů 5 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 2 6. Všechny přijaté primární vzorky jsou zaznamenány a evidovány v knize příjmu, pracovních listech, počítači nebo jiném srovnatelném systému. Je zaznamenáno datum a čas přijetí vzorků a identifikace přijímajícího pracovníka. Kontrola stavu dokumentace vzorků po příjmu identifikace, časy příjmu, identifikace pracovníků příjmu a zadávání požadavků (identifikace pracovníka zadávajícího požadavky nebo času zadání požadavků). Příjmovým pracovníkem může být operátor, který po převzetí materiálu eviduje požadavek v laboratorním informačním systému. Laboratoř eviduje všechny přijaté vzorky 2 U přijatého vzorku je evidována identifikace přijímajícího pracovníka + 1 U přijatého vzorku je evidován datum příjmu vzorku + 2 U přijatého vzorku je evidován čas příjmu vzorku + 2 Maximální počet dosažených bodů 7 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 6 (součet) Strana 3 (celkem 20)

4 7. Je vypracován a zaveden dokumentovaný postup určující kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků. Pokud jsou vadné primární vzorky přijaty, je v konečném nálezu popsána povaha problému a v indikovaných případech upozornění na opatrnost při interpretaci výsledků. Kontrola stavu dokumentace o vzorcích s chybou v preanalytické fázi transport, identifikace, druh materiálu. Existuje a je zavedený dokumentovaný postup pro přijetí nebo odmítnutí 3 vzorků U nevyhovujících vzorků je popsána povaha a význam problému v konečném +1 nálezu Maximální počet dosažených bodů 4 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 3 (součet) 8. Laboratoř periodicky prověřuje své požadavky na objem vzorků žilní krve (a ostatních vzorků, např. mozkomíšního moku) za účelem zajistit, že nejsou odebírány ani nedostatečné ani nadbytečné objemy vzorků. Kontrola dokumentace o potřebných objemech biologického materiálu, shodnost s údaji v doporučeních pro zákazníky a v Laboratorní příručce, shodnost těchto údajů se skutečnou potřebou*). V rámci aktualizace Laboratorní příručky laboratoř přehodnocuje požadavky 4 na objemy biologického materiálu 1x ročně Požadavky na objemy biologického materiálu existují, ale jsou starší než 1 rok 2 Laboratoř nemá údaje o požadovaných objemech biologického materiálu k 0 dispozici Maximální počet dosažených bodů 4 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 2 *) Týká se i uzavřených systémů, resp. doporučení o volbě vhodných odběrových nádobek. 9. Pověření pracovníci systematicky přezkoumávají požadavky a vzorky a rozhodují, která vyšetření budou provedena a které metody budou použity. Doporučení k postupu v případě nedostatečného množství nebo kvality biologického materiálu, jeho dodržování. Postup obvykle zahrnuje konzultaci s ošetřujícím lékařem. Existuje a dodržuje se doporučení a postup pro výběr těch vyšetření, která 5 budou přednostně provedena při nedostatečném objemu nebo kvalitě vzorků Doporučení existuje, ale jsou nedostatky v jeho dodržování 4-3 Doporučení je neúplné 2-1 Doporučení neexistuje 0 Maximální počet dosažených bodů 5 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 3 Strana 4 (celkem 20)

5 10. Laboratoř má v indikovaných případech dokumentované postupy pro přijímání, označování, zpracování a vydávání výsledků těch primárních vzorků, které laboratoř přijímá jako specificky označené urgentní vzorky. Postup obsahuje detailní informace o jakémkoli speciálním označování požadavkových listů a přijatých primárních vzorků, mechanismus přenosu primárního vzorku na vlastní místo vyšetřování, popis jakýchkoli rychlých způsobů zpracování a jakýchkoli kriterií pro zvláštní vydávání výsledků. Kontrola dokumentace pro práci s urgentními vzorky, hodnocení těchto postupů, jejich skutečné plnění. Není-li dokumentovaný postup, laboratoř tento prvek neplní. Dokumentovaný postup pro práci s urgentními vzorky obsahuje: označení urgentního vzorku 2 označení požadavkového listu + 2 pohybu primárního vzorku po laboratoři + 2 provedení přednostní analýzy + 2 způsob ohlášení urgentního vzorku + 2 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 8 (součet) 11. Podíly laboratorních vzorků jsou vysledovatelné k originálnímu primárnímu vzorku. Je zajištěno, že v laboratoři všechny podíly laboratorního vzorku lze identifikovat k originálnímu primárnímu vzorku pacienta. Kontrola postupu alikvotace, předpisů a dokumentace, identifikace sekundárních vzorků, návaznosti na primární vzorky. Veškeré alikvoty primárního vzorku mají identifikační návaznost na tento 10 vzorek V laboratoří se může vyskytnout alikvot bez návaznosti na primární vzorek 0 Minimální počet dosažených bodů pro splnění Laboratoř má písemně zpracovaná pravidla týkající se ústních požadavků na vyšetření pacienta. Tyto požadavky se musí zaznamenat. Kontrola písemně zpracovaných pravidel týkajících se ústních požadavků na vyšetření pacienta. Laboratoř má písemně zpracovaná pravidla týkající se ústních požadavků na 5 vyšetření, požadavky se zaznamenávají a pravidla se dodržují Nejsou dostupná pravidla týkající se ústních požadavků, všechny ústní 2-4 požadavky na vyšetření se zaznamenávají Ústní požadavky na vyšetření se nezaznamenávají 0 Maximální počet dosažených bodů 5 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 2 Strana 5 (celkem 20)

6 13. Vzorky jsou skladovány po určenou dobu za podmínek, které zajišťují stabilitu vlastností vzorku a umožňují opakovaná vyšetření po vydání výsledku nebo dodatečná vyšetření. Kontrola podmínek skladování vzorků teplota, doba, přehlednost, evidence skladování, evidence odeslaných vzorků, skladování alikvotů pro pozdější zpracování. Skladování vzorků se zde posuzuje z hlediska kvality a možnosti opakování nebo doplnění vyšetření (hledisko bezpečnosti se uplatňuje ve standardu D09, prvek 2). Vzorky jsou za účelem zajištění stability vlastností a doplnění nebo zopakování vyšetření skladovány s ohledem na: odpovídající teplotu 4 registraci teploty + 2 odpovídající dobu skladování + 2 přehlednost skladování + 2 evidenci skladování + 3 skladování alikvotů + 3 Maximální počet dosažených bodů 16 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 10 (součet) Strana 6 (celkem 20)

7 Název standardu: D-07 Vyšetřovací postupy klinické laboratoře Abstrakt: Laboratoř používá pouze dokumentované validované vyšetřovací postupy. 1. Laboratoř používá takové vyšetřovací postupy, včetně postupů pro odebrání podílů vzorků, které odpovídají požadavkům uživatelů laboratorních služeb a jsou pro vyšetření vhodné. Kontrola vhodnosti používaných vyšetřovacích postupů a jejich souhlasu s požadavky uživatele. Laboratoř využívá schválenou strategii zdravotního zařízení pro výběr 10 vyšetřovacích postupů s ohledem na zaměření zařízení a požadavky uživatelů Laboratoř má vlastní postupy pro komunikaci s uživateli, na základě kterých 8 vybírá vyšetřovací postupy Laboratoř vybírá vyšetřovací postupy podle vlastní strategie 5 Laboratoř pro výběr vyšetřovacích postupů nemá žádnou strategii 0 2. Laboratoř používá pouze validované postupy k potvrzení, že vyšetřovací postupy jsou vhodné pro zamýšlené použití. Validace musejí být natolik rozsáhlé, aby byly splněny potřeby dané aplikace nebo aplikační oblasti. Laboratoř zaznamenává získané výsledky a postupy použité pro validaci. Kontrola validačních postupů. Laboratoř má vypracován validační plán pro vyšetřovací postupy a využívá 10 pro potvrzení vhodnosti vyšetřovacích metod validované postupy. Laboratoř validuje nebo má k dispozici validační údaje jen pro některé 4-7 vyšetřovací metody. Laboratoř se validací nezabývá. Minimální počet dosažených bodů pro splnění 4 3. Laboratoř vyhodnocuje metody a postupy zvolené pro používání a prokazuje, že poskytují uspokojivé výsledky, a to ještě před použitím pro vyšetřování pacientů. Před použitím vyšetřovací metody u pacientů je provedeno vyhodnocení vhodnosti metody a je zajištěna spolehlivost metody. Týká se všech metod v laboratoři, doklady o vyhodnocení zahrnují nejméně literární data, validační poskytnutá výrobcem, vlastní validační data. Body se zjistí podle procenta metod, které byly před použitím vyhodnoceny (včetně již zavedených metod) % % % % % % % 7 Strana 7 (celkem 20)

8 71-80 % % % 10 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 8 4. Laboratoř má k dispozici po zahájení používání pro vyšetřování pacientů údaje pro vyhodnocení nově zaváděných a používaných vyšetřovacích postupů. Po zahájení používání nové vyšetřovací metody u pacientů je provedena studie prokazující vhodnost a spolehlivost metody. Doklady o vyhodnocení zahrnují nejméně data vnitřní kontroly kvality, externího hodnocení kvality a data prokazující diagnostickou efektivitu. Dokumentovaný postup pro vyhodnocení nově zavedené a u pacientů 10 využívané vyšetřovací metody existuje a dodržuje se Postup existuje, ale je neúplný nebo se nedodržuje všeobecně 4-7 Postup neexistuje 0 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 4 5. Laboratoř má všechny postupy zdokumentovány a tyto dokumenty jsou k dispozici na pracovních místech pro příslušné pracovníky Kontrola počtu a úplnosti SOP. SOP vždy respektuje doporučenou strukturu. Jsou k dispozici SOP pro všechny metody a jsou bez chyb % s chybou 9 20 % s chybou nebo 5 % chybí 8 30 % s chybou nebo 10 % chybí 7 40 % s chybou nebo 15 % chybí 6 50 % s chybou nebo 20 % chybí 5 60 % s chybou nebo 25 % chybí 4 jiná situace 0 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 4 6. Instrukce pro použití (např. příbalové letáky) dodávané výrobci se používají jako součást postupu za předpokladu, že jsou v souladu s postupem používaným v laboratoři a jsou v jazyce obecně srozumitelném pracovníkům laboratoře. Jakákoli odchylka je prověřována a dokumentována. Kontrola způsobu nakládání s instrukcemi pro použití (příbalové letáky). Za správné se považuje a) příbalový leták je v úplném souladu s SOP a za těchto okolností může být součástí (přílohou) SOP, b) SOP obsahuje jiné informace než příbalový leták, ale veškeré změny jsou prověřeny a dokumentovány, v tomto případě příbalový leták není součástí SOP. Jakákoli jiná situace je hodnocena jako chyba. S instrukcemi pro použití (příbalové letáky) se pracuje: správně 5 nesprávně 0 Maximální počet dosažených bodů 5 Strana 8 (celkem 20)

9 7. V případě, že pro provedení postupu jsou vyžadovány doplňující informace, laboratoř tyto doplňující informace dokumentuje. Kontrola dokumentace pro získávání doplňujících údajů pro provedení měření. Doplňující informace pro vyšetřovací postup: získávají se v indikovaných případech a způsob použití je popsán v SOP 5 získávající se v indikovaných případech 3-4 nezískávají se dostatečně 1-2 nejsou k dispozici 0 Maximální počet dosažených bodů 5 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 3 8. U každé nové verze vyšetřovacích souprav, ve které se objevily větší změny reagencií nebo postupu, laboratoř provádí kontrolu všech znaků a vhodnosti metody. Kontrola postupu při změně v metodě, kontrola evidence těchto změn a provedených opatření. Dokumentovaný postup pro průkaz dosažení dříve specifikovaných 10 analytických znaků metody při změně vyšetřovacího postupu existuje a dodržuje se Postup existuje, ale je neúplný nebo se nedodržuje všeobecně 4-7 Postup neexistuje 0 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 4 9. Všechny změny postupů jsou datovány a autorizovány. Kontrola změn v postupu (datum a autorizace změn). SOP podléhají režimu řízené dokumentace s datováním a autorizací 10 veškerých změn SOP nepodléhají režimu řízené dokumentace, ale změny se datují a autorizují 8-9 SOP mají malé nedostatky v datování a autorizaci změn 5 SOP mají velké nedostatky v datování a autorizaci změn nebo SOP nejsou k 0 dispozici Strana 9 (celkem 20)

10 10. Znaky všech postupů použitých při vyšetřování mají vztah k zamýšlenému použití postupu. Kontrola vztahu analytických znaků a důvodu pro používání metody. Body se zjistí podle procenta metod, u kterých jsou znaky v souladu se zamýšleným použitím metody *) % % % % % % % % % % 10 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 9 *) Laboratoř prokáže, že vyšetření má vhodné analytické znaky pro ty klinické situace, ve kterých je vyšetřovací způsob používán a úroveň znaků trvale garantuje. 11. Laboratoř periodicky prověřuje biologické referenční intervaly. Laboratoř periodicky provádí kontrolu dokumentace o referenčních intervalech, o jejich ověřování a změnách. Body se zjistí podle procenta metod, jejichž referenční intervaly byly příslušně prověřeny % % % % % % % % % % 10 Minimální počet dosažených bodů pro splnění Laboratoř vypracovává seznam aktuálních vyšetřovacích postupů, včetně požadavků na primární vzorky a seznam znaků metod a požadavků na metody, který je na vyžádání k dispozici uživatelům laboratoře. Kontrola úplnosti seznamu vyšetřovacích postupů. Seznam vyšetřovacích postupů je: všeobecně dostupný 2 aktuální (revidován před méně než rokem) + 2 obsahuje popis požadavku na primární vzorek + 2 obsahuje vybrané analytické znaky metody (nejméně však údaj o nejistotě ve + 2 formě CV za podmínek reprodukovatelnosti) obsahuje aktuální referenční rozmezí + 2 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 6 (součet) Strana 10 (celkem 20)

11 13. Při změně vyšetřovacích postupů, které vedou k významné změně výsledků nebo jejich interpretace, laboratoř důsledky změn písemně vysvětluje uživatelům laboratorních služeb před tím, než ke změnám dojde. Kontrola postupu při změně v pracovních postupech a metodách vzhledem k zákazníkům. Laboratoř má dokumentovaný postup pro situace, že významně mění 5 vyšetřovací postupy a komunikuje s uživateli Laboratoř má dokumentovaný postup pro situace, že významně mění 3-4 vyšetřovací postupy, ale komunikace s uživateli není dostatečná Laboratoř nemá postup pro situace, že významně mění vyšetřovací postupy, 0 nebo změny neoznamuje Maximální počet dosažených bodů 5 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 3 Strana 11 (celkem 20)

12 Název standardu: D-08 Zajištění jakosti vyšetřovacích postupů v klinické laboratoři Abstrakt: Laboratoř má systémy řízení jakosti pro potvrzení o dosažení plánované kvality výsledků. 1. Laboratoř navrhuje vnitřní kontrolní systémy, které potvrzují dosažení zamýšlené jakosti výsledků. Kontrola strategie pro tvorbu a používání IQC. IQC je navržen osobou s analytickou erudicí 5 IQC je denně vyhodnocován + 5 IQC zahrnuje nejméně 90 % používaných vyšetřovacích postupů + 10 Existuje postup, podle kterého se reaguje na zjištěné výsledky + 5 Všichni pracovníci provádějící vyšetřovací postupy znají principy a postupy + 5 IQC Maximální počet dosažených bodů 30 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 25 (součet) 2. Všude tam, kde je to vhodné a možné, laboratoř určuje nejistotu svých výsledků a zohledňuje významné složky nejistoty. Kontrola přístupu laboratoře k určení nejistot. Pro určení nejistoty existují dokumentované postupy 3 Postupy pro určení nejistoty se dodržují + 4 Nejistoty jsou určeny pro nejméně 75 % metod, kde je to možné + 3 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 7 (součet) 3. Laboratoř navrhuje a plní program kalibrace měřicích systémů a verifikace pravdivosti, aby byla zajištěna návaznost na SI jednotky nebo na přirozenou konstantu. Kde to není možné, používá laboratoř jiné prostředky pro zajištění důvěryhodnosti a akceptovatelnosti výsledků. Kontrola zajištění návaznosti měření nebo jiných zůsobů průkazu spolehlivosti měření. Laboratoř má postup pro zajištění návaznosti měření 4 Laboratoř používá SI jednotky všude, kde je to možné + 4 Laboratoř prokazuje spolehlivost metody v případech, kdy návaznost + 3 neexistuje Maximální počet dosažených bodů 11 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 8 (součet) Strana 12 (celkem 20)

13 4. Laboratoř se účastní organizovaného mezilaboratorního porovnávání, jakým je například externí hodnocení kvality, které odpovídá rozsahu a komplexnosti vyšetřovacích postupů používaných laboratoří. Kontrola účasti v EHK. Laboratoř se účastní systémů EHK garantovaných (tj. smluvně zajištěných) 20 nebo doporučených odbornou společností ve více než 90 % metod, které laboratoř provádí a tyto systémy EHK nabízejí Laboratoř se účastní systémů EHK garantovaných (tj. smluvně zajištěných) 10 nebo doporučených odbornou společností nejméně v % metod, které laboratoř provádí a tyto systémy EHK nabízejí Laboratoř se účastní systémů EHK garantovaných (tj. smluvně zajištěných) 5 nebo doporučených odbornou společností nejméně v % metod, které laboratoř provádí a tyto systémy EHK nabízejí Laboratoř se účastní systémů EHK garantovaných (tj. smluvně zajištěných) 0 nebo doporučených odbornou společností v 60 a méně % metod, které laboratoř provádí a tyto systémy EHK nabízejí Maximální počet dosažených bodů Pro vyšetření, která laboratoř provádí různými metodami nebo různou technikou nebo na různých místech, laboratoř definuje mechanismus pro verifikaci porovnatelnosti výsledků v klinicky vhodných intervalech. Tyto verifikace laboratoř provádí v definovaných časových intervalech, které jsou pro charakteristiky postupu nebo přístroje vhodné. Kontrola postupů pro zajištění srovnatelnosti výsledků z různých pracovišť jedné laboratoře - postup, dokumentace, frekvence, opatření. Laboratoř má vypracován mechanismus verifikace porovnatelnosti výsledků v 5 situacích, že relevantní systém EHK není běžně dostupný Laboratoř zajišťuje porovnatelnost výsledků dosažených na různých + 5 pracovištích Minimální počet dosažených bodů pro splnění 10 (součet) 6. Laboratoř výsledky mezilaboratorních porovnávání dokumentuje a zaznamenává a ve vhodných případech na výsledky reaguje. V případě odchylek přijímá a zaznamenává nápravná opatření. Posuzuje i vliv této odchylky na platnost předchozích vyšetření. Kontrola práce s výsledky EHK a reakce na ně. Laboratoř výsledky EHK řádně archivuje 2 Laboratoř výsledky EHK pravidelně vyhodnocuje + 3 Laboratoř má dokumentované postupy pro práci s výsledky EHK + 2 V laboratoři je osoba(y) zodpovědná(é) za analýzu výsledků EHK + 3 Laboratoř na výsledky EHK reaguje nápravnými opatřeními, je-li to potřebné + 3 Maximální počet dosažených bodů 13 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 11 (součet) Strana 13 (celkem 20)

14 7. Identifikované problémy a nedostatky laboratoř řeší a uchovává záznamy o těchto řešeních. Kontrola řešení nedostatků a problémů ve vnitřní kontrole kvality a v externím hodnocení kvality, záznamy těchto řešení. Identifikované problémy jsou řešeny vždy a záznamy o provedených 10 opatřeních jsou dostupné nejméně ve více než 80 % řešených problémů Identifikované problémy jsou řešeny vždy a záznamy o provedených 5 opatřeních jsou dostupné nejméně v % řešených problémů Identifikované problémy nejsou řešeny nebo nejsou dokumentovány nejméně 0 v 60 % případů Strana 14 (celkem 20)

15 Název standardu: D-09 Proces po vyšetření (postanalytické postupy) v klinické laboratoři Abstrakt: Laboratoř má postupy pro uvolňování výsledků vyšetření a pro skladování a likvidaci vzorků. 1. Oprávněná osoba systematicky přezkoumává výsledky vyšetření, hodnotí je v souladu s dostupnými klinickými informacemi o pacientovi a autorizuje uvolňování výsledků vyšetření. Kontrola postupu při analytické a lékařské kontrole výsledků, systém autorizace výsledků Systém autorizace výsledků existuje a je nepřetržitý 10 Systém autorizace výsledků existuje a je prováděn také s časovým odstupem 5 Systém autorizace výsledků neexistuje 0 2. Skladování primárních vzorků a ostatních laboratorních vzorků odpovídá schválené politice a je v souladu s dokumentovanými postupy. Skladování vzorků se zde posuzuje z hlediska bezpečnosti (hledisko kvality a možnosti opakování nebo doplnění vyšetření se uplatňuje ve standardu D06, prvek 13). Primární a ostatní vzorky jsou skladovány tak, aby nemohly být zneužity, aby 10 neohrozily osoby nebo prostředí Hrozí riziko kontaktu vzorků s nepovolanými osobami nebo riziko ohrožení 0 prostředí Minimální počet dosažených bodů pro splnění Bezpečnou likvidaci nepotřebných vzorků laboratoř provádí v souladu s místními předpisy a postupy pro řízení odpadů. Kontrola postupu likvidace vzorků, směrnic pro likvidaci a jejich dodržování Pro likvidaci vzorků existují schválené pokyny a jsou dodržovány 10 V pokynech jsou malé chyby nebo jsou malé nedostatky v jejich dodržování 5-7 Pokyny obsahují hrubé chyby nebo se nedodržují 0 Strana 15 (celkem 20)

16 Název standardu: D-10 Vydávání výsledků klinickou laboratoří Abstrakt: Laboratoř má postupy pro nakládání s výsledky vyšetření. 1. Laboratoř vydává výsledky čitelné, bez chyb při přepisování, a to pouze osobám oprávněným k získání a zacházení s lékařskými informacemi. Nález obsahuje minimálně a) jasnou nezaměnitelnou identifikaci vyšetření, b) identifikaci laboratoře, která výsledek vydala, c) jednoznačnou identifikaci pacienta, d) identifikaci požadující osoby, její adresu, adresu pro odeslání nálezu (pokud se liší od předchozí) a lokalizaci pacienta, je-li to vhodné, e) datum a čas odběru primárního vzorku, je-li k dispozici, f) datum a čas přijetí vzorku laboratoří, g) datum a čas vydání nálezu, h) zdroj a systém nebo typ primárního vzorku, i) výsledek vyšetření v jednotkách SI nebo v jednotkách s návazností na SI jednotky všude tam, kde je to možné, j) biologické referenční intervaly, jsou-li dostupné, k) interpretaci výsledků, je-li to vhodné, l) jiné poznámky (např. kvalita nebo dostatečnost primárního vzorku, které mohly nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, jakoukoli odchylku od metody, postupu při jejím provádění, která by mohla mít negativní vliv na výsledek, výsledky a interpretace ze smluvních laboratoří, použití vývojových metod), m) identifikaci osoby, která autorizovala uvolnění nálezu, a její podpis, n) ve vhodných případech originální a korigované výsledky. Kontrola vydávaných výsledkových listů podle seznamu. Jasná a nezaměnitelná identifikace provedeného testu 6 Uvedení identifikace laboratoře + 2 Nezaměnitelná a jasná identifikace pacienta + 6 Identifikace žadatele + 4 Datum a čas odběru + 4 Datum a čas příjmu do laboratoře + 1 Datum a čas vydání výsledku + 4 Druh biologického materiálu +2 Objem vzorku, pokud je to relevantní + 1 Jednotky výsledku SI nebo navazující + 5 Uvedení referenčních intervalů + 4 Interpretace výsledků + 2 Možnost dalších poznámek (k odběru, interferencím a podobně) + 2 Identifikace autorizující osoby + 4 Maximální počet dosažených bodů 44 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 37 (součet) Strana 16 (celkem 20)

17 2. Pokud je kvalita obdrženého primárního vzorku nevhodná pro vyšetření nebo může nežádoucím způsobem ovlivnit výsledek, uvádí laboratoř tuto skutečnost na nálezu. Uvedení nevhodné kvality vzorku na nálezovém listě. Nevhodná kvalita primárního vzorku je uvedena na nálezu 4 Nevhodná kvalita primárního vzorku není uvedena na nálezu 0 Maximální počet dosažených bodů 4 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 4 3. Kopie vydaných výsledků nebo datové soubory, které je obsahují, jsou v laboratoři uchovávány tak, aby byla zajištěna okamžitá dostupnost informací. Kontrola archivace výsledků a jejich dostupnosti, doba a rozsah údajů k archivaci. Archivuje se správně více než 90 % relevantních souborů 10 Archivuje se správně % relevantních souborů 8 Archivuje se správně % relevantních souborů 6 Archivuje se správně 60 a méně % relevantních souborů 0 Minimální počet dosažených bodů pro splnění 8 4. Pro zajištění lokálních klinických požadavků laboratoř určuje kritické veličiny a jejich "varovné/kritické" intervaly, a to v souhlase s klinickými pracovníky využívajícími služby laboratoře. Toto se týká všech vyšetření, včetně nominálních a ordinálních veličin. Kontrola existence seznamu extrémních hodnot výsledků, které podléhají zvláštním režimům hlášení a sdělování. Laboratoř má určeny kritické veličiny a varovné/kritické hodnoty a intervaly 10 Laboratoř nemá určeny kritické veličiny a varovné/kritické hodnoty a intervaly 0 Minimální počet dosažených bodů pro splnění Laboratoř má vypracované postupy pro okamžité uvědomění lékaře (nebo jiného klinického pracovníka zodpovědného za péči o pacienta), jsou-li výsledky kritických veličin ve "varovných" nebo "kritických" intervalech. Toto se týká i výsledků získaných ze vzorků odeslaných na vyšetření do smluvních laboratoří. Kontrola postupů pro okamžité uvědomění ošetřujícího lékaře v případě, že výsledky se pohybují v kritických nebo varovných intervalech Laboratoř zachází s varovnými a kritickými hodnotami a intervaly podle 10 dokumentovaných postupů Laboratoř má postupy pro používání varovných a kritických hodnot a intervalů, 6-9 jsou však chyby v jejich dodržování Laboratoř nemá postupy pro používání varovných a kritických hodnot a 0 intervalů Minimální počet dosažených bodů pro splnění 6 Strana 17 (celkem 20)

18 6. Laboratoř udržuje záznamy o úkonech, kterými se reagovalo na výsledky v kritických intervalech. Kontrola záznamů o úkonech, kterými se reagovalo na výsledky v kritických intervalech. Záznamy o reakci na kritické a varovné výsledky existují 5 Záznamy o reakci na kritické a varovné výsledky jsou neúplné nebo neexistují 0 Maximální počet dosažených bodů 5 7. Tam, kde jsou vydávány výsledky formou předběžných nálezů, je požadujícímu subjektu vždy k dispozici konečný nález. Kontrola souladu ve vydávání předběžných a konečných nálezů Konečný nález je po vydání předběžného nálezu k dispozici vždy 10 Konečný nález není po vydání předběžného nálezu k dispozici 0 Minimální počet dosažených bodů pro splnění Laboratoř používá časy odezvy všech prováděných vyšetření, které určuje vedení laboratoře na základě konzultace s uživateli. Čas odezvy odráží klinické potřeby. Kontrola, zda laboratoř dokumentuje čas odezvy (TAT) a zda splňuje požadavky pracovišť na TAT*). Hodnoty TAT jsou k dispozici u 90 a více % vyšetřovacích postupů a dodržují 10 se u 90 a více % přijatých vzorků Hodnoty TAT jsou k dispozici u 90 a více % vyšetřovacích postupů a dodržují 6-9 se u % přijatých vzorků Hodnoty TAT jsou k dispozici u méně než 90 % vyšetřovacích postupů nebo 0-3 se dodržují u méně než 70 % přijatých vzorků Minimální počet dosažených bodů pro splnění 6 *) V uvedeném prvku se jedná o laboratorní TAT. Čas transportu (jako součást celkového TAT) je předmětem prvku 5 standardu D Existují postupy pro verifikaci správnosti všech přepsaných výsledků, pokud je potřebné, aby odesílající laboratoř přepisovala výsledky ze smluvních laboratoří. Prvek se týká existence postupu pro jakékoli přepisování, i když nenastává. Výsledky, které se přepisují, jsou vždy verifikovány nezávislým postupem 5 Výsledky, které se přepisují nejsou vždy verifikovány 0 Maximální počet dosažených bodů 5 Strana 18 (celkem 20)

19 10. Laboratoř má jasně dokumentované postupy pro uvolňování výsledků vyšetření, včetně detailních instrukcí kdo může výsledky uvolnit a komu. Postupy musejí rovněž zahrnovat návody pro uvolňování výsledků přímo pacientům. Kontrola dokumentace pro vydávání a předávání výsledků, kontrola jejich plnění. Prvek se zabývá zejména tím, komu se může výsledek vydat. Dokumentace pro uvolňování výsledků existuje včetně detailních pokynů pro 5 předávání výsledků pacientům a dodržuje se Dokumentace pro uvolňování výsledků existuje včetně detailních pokynů pro 2-4 předávání výsledků pacientům, nedodržuje se zcela Dokumentace pro uvolňování výsledků neexistuje nebo není úplná 0 Maximální počet dosažených bodů Laboratoř má vypracovány postupy pro zajištění ochrany důvěrných informací a prakticky zajišťuje, aby výsledky distribuované telefonicky nebo jinými elektronickými prostředky dosáhly pouze oprávněného adresáta. Jsou-li výsledky předány ústně, musí vždy následovat řádný a dokumentovaný nález. Kontrola zajištění důvěrnosti a bezpečnosti výsledků. Prvek se zabývá zejména tím, jak se může výsledek vydat. Důvěrnost a bezpečnost výsledků je při jejich uvolňování zajištěna 5 Důvěrnost a bezpečnost výsledků je při jejich uvolňování nedostatečná 0 Maximální počet dosažených bodů 5 Strana 19 (celkem 20)

20 Název standardu: D-11 Změny a doplňky nálezů klinické laboratoře Abstrakt: Laboratoř má postupy pro provádění změn a doplňků nálezů. 1. Laboratoř má dokumentované postupy pro změny nálezů. V případě takovéto změny záznam obsahuje čas, datum a jméno osoby odpovědné za tuto změnu. Dojde-li ke změně, zůstává původní záznam čitelný. Původní elektronické záznamy jsou uchovávány a změny jsou k nim dodávány prostřednictvím vydaných postupů tak, že v nálezech jsou změny jasně označeny. Kontrola směrnic pro změnu výsledků v nálezu oprávněné osoby, způsob upozornění, evidence (kdo, kdy, proč, komu). Existuje dokumentovaný postup zahrnující všechny vyžadované náležitosti pro 10 provádění změn nálezů oprávněnými osobami a dodržuje se Existuje dokumentovaný postup zahrnující všechny vyžadované náležitosti pro 5-9 provádění změn nálezů, ale nejsou určeny oprávněné osoby nebo se nedostatečně dodržuje Postup pro změny nálezů není vypracován 0 2. Výsledky, které byly zpřístupněny pro lékařské rozhodování, jsou uchovány v následných kumulativních nálezech a jsou jasně označeny, že byly revidovány. Kontrola archivování změněných výsledků z hlediska archivace dat pacienta je či není uchováván původní výsledek, jak je rozlišen. Původní výsledek je při změně nálezu trvale uložen a příslušně označen 10 Původní výsledek je při změně nálezu nedostupný nebo není příslušně 0 označen Minimální počet dosažených bodů pro splnění 10 Strana 20 (celkem 20)

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Přezkoumání systému managementu

Více

Struktura Laboratorní příručky v papírové, hypertextové a elektronické podobě

Struktura Laboratorní příručky v papírové, hypertextové a elektronické podobě Struktura Laboratorní příručky v papírové, hypertextové a elektronické podobě Úvod Laboratorní příručku vydává laboratoř v první řadě pro zlepšení komunikace s uživateli laboratorních služeb, v řadě druhé

Více

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková

Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013. Soňa Vytisková Zajištění kvality výsledků laboratorních vyšetření v hematologické laboratoři dle ČSN EN ISO 15189:2013 Soňa Vytisková 1 ČIA Principy akreditace zdravotnických laboratoří Vybudování funkčního systému akreditace

Více

Dokumentace nejen v. laboratořích. Martin Matějček Michaela Bechyňová Fakultní nemocnice v Motole

Dokumentace nejen v. laboratořích. Martin Matějček Michaela Bechyňová Fakultní nemocnice v Motole Dokumentace nejen v laboratořích Martin Matějček Michaela Bechyňová Fakultní nemocnice v Motole Konference Prezídia České asociace sester Praha, 15. 11. 2018 Co je vlastně (řízená) dokumentace? Dokumentace

Více

Požadavek Výsledek (informace)

Požadavek Výsledek (informace) Preanalytická a postanalytická fáze klinicko-biochemické diagnostiky Petr Breinek BC_Pre a Postanalytika_N2011 1 Specifické rysy (procesy) klinicko - biochemické analytiky Požadavek Výsledek (informace)

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým oddělením a laboratoří Sedlák T., Plačková M., Stýborová I., Bunešová M. ÚKBP UK 2. LF a FN Motol, Praha 30. 5. 1. 6. 2010 BIOLAB 2010 Hradec Králové Spolehlivý

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit indikátory

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009,

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne /2009, Návrh VYHLÁŠKA ze dne /2009, kterou se stanoví principy a pravidla radiační ochrany pacientů při lékařském ozáření a věcné náležitosti upravující minimální požadavky na provádění externího klinického auditu

Více

Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu. Soňa Vytisková

Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu. Soňa Vytisková Nová doporučení o interní kontrole kvality krevního obrazu Soňa Vytisková 1 2 3 4 5 ÚVOD Programy vnitřní kontroly kvality klinických laboratoří mají sice svá obecná pravidla, ale je nutné je individuálně

Více

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy

Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy 1. Úvod Externí klinický audit (dále jen EKA) je způsob hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb, jejichž součástí je lékařské ozáření, který definuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických

Více

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha

Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém. Miroslav Průcha Konsolidovaná laboratoř, organizace práce na laboratoři, kontrola kvality, laboratorní informační systém Miroslav Průcha Centralizace a konsolidace Nekonsolidovaná laboratoř - samostatné laboratoře OKB,

Více

Biochemická laboratoř

Biochemická laboratoř Biochemická laboratoř školní rok 2013/14 Ing. Jarmila Krotká 3. LF UK, Klinická biochemie, bakalářské studium Hlavní úkol biochemické laboratoře Na základě požadavku lékaře vydat co nejdříve správný výsledek

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

LIS musí umět podporovat (tj. musí být příslušné funkce, dialogy, moduly aj.)

LIS musí umět podporovat (tj. musí být příslušné funkce, dialogy, moduly aj.) Požadavky národních akreditačních standardů pro klinické laboratoře na funkce LIS, norma ISO 15189 a její vztah k LIS - informativní dokument pro tvůrce LIS Úvod: Národní akreditační standardy pro klinické

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Roubalová Lucie Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Roubalová Lucie Procesy v laboratoři Proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy Hlavní

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] VYR-32 verze 3, kapitola 4 Dokumentace [ 2 ] Překlad The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 4 Platnost od 30.6.2011 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského parlamentu

Více

Správná klinická praxe GCP ICH E6 R(2)

Správná klinická praxe GCP ICH E6 R(2) Správná klinická praxe GCP ICH E6 R(2) MUDr. Alice Němcová OKH SÚKL ICH E 6 (R2) - GCP - dodatky INTEGRATED ADDENDUM TO ICH E6(R1): GUIDELINE FOR GOOD CLINICAL PRACTICE E6(R2) dated 9 November 2016 Integrated

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

kvalita v laboratorní medicíně

kvalita v laboratorní medicíně 28 Význam ISO 9001:2000 pro klinické laboratoře Představení požadavků systémového managementu kvality a způsobů jeho použití v klinických laboratořích - Dokončení z minulého čísla V. Grabmuller 3.2 Vybraná

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 KONTROLA JAKOSTI A AKTUALIZACE POKYNU VYR-32, KAPITOLA 6 Jan Tille, 03.02.2015 SÚKL 3 Legislativní vymezení Legislativní zdroje a zkratky: zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015

Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit

Více

Kontrola kvality, normy a akreditace. L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice

Kontrola kvality, normy a akreditace. L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice Kontrola kvality, normy a akreditace L. Šprongl, CL Šumperská nemocnice Obsah Teorie kvality Definice Přehled norem Stav norem Druhy kontrol Kvalita Celkový souhrn vlastností a znaků výrobků nebo služeb,

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) L 238/44 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE (EU) 2017/1572 ze dne 15. září 2017, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní

Více

Validace a verifikace v oboru lékařské mikrobiologie Dokument VV v.1

Validace a verifikace v oboru lékařské mikrobiologie Dokument VV v.1 2010VALIDACE A VERIFIKACE DOKUMENT SLMČLSJEP v.2.doc1 Strana 1 (celkem 5) a verifikace v oboru lékařské mikrobiologie Dokument VV20100504v.1 Vypracovala: prim. MUDr.Eliška Bébrová, MUDr. Eva Žampachová,

Více

Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření

Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření Název Pravidla hodnocení pro jednotlivé oblasti lékařského ozáření Oblasti LO radiodiagnostika, včetně intervenční radiologie a kardiologie,

Více

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření

Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Verifikace sérologických testů v imunologických laboratořích ISO 15189 5.5 Postupy vyšetření Andrea Vinciková Centrum imunologie a mikrobiologie Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Validace Ověřování,

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Nové akreditační standardy

Nové akreditační standardy Nové akreditační standardy Proč nové standardy Den vydání nové revize je prvním dnem přípravy revize další Zkušenosti z aplikace standardů Usnadnění a zjednodušení interpretací Jednoznačnost Legislativa

Více

Národní akreditační standardy klinických laboratoří

Národní akreditační standardy klinických laboratoří Národní akreditační standardy klinických laboratoří vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ ČR Centrum pro řízení kvality SZÚ, 2005 Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP,

Více

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz

Česká společnost fyziků v medicíně, o. s. www.csfm.cz Pravidla procesu hodnocení místních radiologických standardů a jejich souladu s národními radiologickými standardy pro nukleární medicínu 1. Úvod Požadavky na klinické audity jsou stanoveny v hlavě V díl

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Změna: 236/2013 Sb. Změna: 364/2015 Sb. Změna: XXX/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele F001/2018-2 Strana 1 z 6 Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti k výkonu metrologické funkce 2 Průběh certifikace 2.1 Základní rozsah certifikace Rozsah certifikace pro všechny funkce

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Pavel Souček, společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. ÚVOD Od 1.10.2011 vstoupilo v platnost Nařízení komise (ES) č. 1266/2009,

Více

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno

POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013. M. Matýšková OKH FN Brno 1 POŽADAVKY NA LABORATOŘE DLE NORMY ČSN EN ISO 15189:2013 M. Matýšková OKH FN Brno 2 AKREDITACE ZDRAVOTNICKÝCH LABORATOŘÍ ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. Zdravotnická laboratoř může být od 1.

Více

Dodávka a implementace laboratorního informačního systému pro Hematoonkologické oddělení

Dodávka a implementace laboratorního informačního systému pro Hematoonkologické oddělení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávka a implementace laboratorního informačního systému pro Hematoonkologické oddělení Lhůta pro podání nabídek: 13. 10. 2014, do 09.00

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality

Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality Analytické znaky laboratorní metody Interní kontrola kvality Externí kontrola kvality RNDr. Alena Mikušková FN Brno Pracoviště dětské medicíny, OKB amikuskova@fnbrno.cz Analytické znaky laboratorní metody

Více

Pravidla procesu hodnocení. jednotlivých oblastí lékařského ozáření. Cíl externího klinického auditu (dále jen EKA):

Pravidla procesu hodnocení. jednotlivých oblastí lékařského ozáření. Cíl externího klinického auditu (dále jen EKA): Pravidla procesu hodnocení jednotlivých oblastí lékařského ozáření Oblasti lékařského ozáření: nukleární medicína (diagnostika včetně terapie) radiodiagnostika včetně intervenční radiologie a kardiologie

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 Doplněk 11, revize 1 Překlad The Rules Governing Medicinal Products in European Union, EU Guidelines to GMP, Annex 11: Computerised Systems Platnost od 30.6.2011 Právní základ: čl.47

Více

Kde je vymezeno; případný odkaz na seznam výrobků Odkaz na přiložený seznam dokumentů, nebo uvést

Kde je vymezeno; případný odkaz na seznam výrobků Odkaz na přiložený seznam dokumentů, nebo uvést Výrobek: Techn. specif.: Zatřídění dle př. 2 NV 163 Tabulka Skupina Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Má výrobce správně

Více

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE

SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE SYSTÉM FINANČNÍ KONTROLY OBCE Obec: Brnířov Adresa: Brnířov 41, 345 06 Kdyně Identifikační číslo obce: 00572608 1) Předmět úpravy a právní rámec Tento vnitřní předpis vymezuje v souladu se zákonem č. 320/2001

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství (kód: M)

Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství (kód: M) Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v konzervárenství (kód: 29-093-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Týká se

Více

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Informace o zpracování osobních údajů Chráníme vaše údaje Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů

Více

KLINICKÁ HODNOCENÍ S LPMT POŽADAVKY NA VSTUPNÍ MATERIÁL LIDSKÉ TKÁNĚ A BUŇKY

KLINICKÁ HODNOCENÍ S LPMT POŽADAVKY NA VSTUPNÍ MATERIÁL LIDSKÉ TKÁNĚ A BUŇKY Požadavky na vstupní materiál lidské tkáně a buňky 1 KLINICKÁ HODNOCENÍ S LPMT POŽADAVKY NA VSTUPNÍ MATERIÁL LIDSKÉ TKÁNĚ A BUŇKY MUDr. Ivana Koblihová Inspektor lidských tkání a buněk Požadavky na vstupní

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Výsledky a nálezy. Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. Bratislavská Brno

Výsledky a nálezy. Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99. Bratislavská Brno Výsledky a nálezy Laboratoře RNDr. Zdeněk Čecháček, s.r.o. Člen klinických laboratoří IFCOR-99 Bratislavská 2 604 70 Brno Platí od: 1.6.2013 1 DLP1-6/2013 6. Laboratorní výsledky a nálezy 6.1. Informace

Více

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000,

V Y H L Á Š K A. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. července 2000, 262 V Y H L Á Š K A Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 14. července 2000, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace International Organization for Standardization BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland Tel: +41 22 749 01 11, Web: www.iso.org Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu (kód: M)

Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti potravin v masném průmyslu (kód: M) Technik pro kontrolu kvality a bezpečnosti v masném průmyslu (kód: 29-077-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a ářská chemie (kód: 29) Týká se povolání: Technik

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření

Kapitola 3 Výkony klinických vyšetření Kapitola 3 Výkony klinických Výkony klinických jsou základními výkony, kterými zdravotnická zařízení vykazují zdravotním pojišťovnám zdravotní péči poskytnutou pojištěncům. Výkony klinických se dělí na

Více

Laboratorní automatizace - pohled z praxe. Zdeněk Veškrna OKB Nemocnice Znojmo

Laboratorní automatizace - pohled z praxe. Zdeněk Veškrna OKB Nemocnice Znojmo Laboratorní automatizace - pohled z praxe Zdeněk Veškrna OKB Nemocnice Znojmo Automatizace v laboratořích střední velikosti Možnosti: Integrace analyzátorů běžná, nabízí všechny větší firmy Preanalytická

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ 1/5 Hodnocení spokojenosti zákazníků (klinického pracovníka) se službami poskytovanými MOÚ. Dotazník spokojenosti zákazníka byl určen pro lékaře MOÚ, vrchní a staniční sestry

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Praha PROJECT INSTINCT

Praha PROJECT INSTINCT Atestační středisko Equica Inspekční orgán č. 4045 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Protokol o provedené zkoušce ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Statutární město Přerov Praha 29. 1. 2015 PROJECT INSTINCT Obsah 1. Identifikace

Více

Doplňuje vnitřní kontrolu kvality. Principem je provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (srovnatelnost výsledků)

Doplňuje vnitřní kontrolu kvality. Principem je provádění mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (srovnatelnost výsledků) Externí hodnocení kvality (EHK) Petr Breinek BC_EHK_N2011 1 Externí hodnocení kvality (EHK) také: Zkoušení způsobilosti nepoužívat: Externí kontrola kvality (od 07/2011) norma ISO 17043 Doplňuje vnitřní

Více

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015

Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Oddělení Povinné ukazatelé kvality Časové období r. 2015 Rychlost odezvy statimových vyšetření Celkový počet Statim vyšetření Statim vyšetření % Průměrná doba odezvy (min) bakteriologie Ag/toxin Clostridium

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Po(nad)hled auditora - způsob pojetí akreditačního procesu: čím si laboratoře komplikují život, nebo čím se laboratořím komplikuje život?

Po(nad)hled auditora - způsob pojetí akreditačního procesu: čím si laboratoře komplikují život, nebo čím se laboratořím komplikuje život? Po(nad)hled auditora - způsob pojetí akreditačního procesu: čím si laboratoře komplikují život, nebo čím se laboratořím komplikuje život? Vladimír Bartoš vladimir.bartos@fno.cz Trendy laboratorní medicíny

Více

Poznatky a zkušenosti z šetření nežádoucích příhod zdravotnických prostředků

Poznatky a zkušenosti z šetření nežádoucích příhod zdravotnických prostředků Poznatky a zkušenosti z šetření nežádoucích příhod zdravotnických prostředků Obsah Zainteresované subjekty v rámci šetření nežádoucích příhod zdravotnických prostředků (NP ZP) Šetření NP ZP úlohy zainteresovaných

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

ČSN EN ISO : 2013 (Jaké změny přináší nová norma.)

ČSN EN ISO : 2013 (Jaké změny přináší nová norma.) Akreditace zdravotnických laboratoří ČSN EN ISO 15 189: 2013 (Jaké změny přináší nová norma.) Ing. Štěpánka Luxová VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. Sekce imunologie a infekční sérologie Obsah sdělení ČSN

Více

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři

Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003. SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři Zásady SLP, ČSN EN ISO 15189:2003 SLP správná laboratorní práce - Systém popisující a řídící práci v laboratoři - Proces zajišťující kvalitu výstupních produktů - Týká se preanalytické, analytické a postanalytické

Více

Hodnocení rizik v resortu Ministerstva obrany

Hodnocení rizik v resortu Ministerstva obrany Hodnocení rizik v resortu Ministerstva obrany OBSAH Pojmy používané v procesu řízení rizik v MO Systém řízení rizik Proces řízení rizik Dokumenty systému řízení rizik Pojmy používané v procesu řízení rizik

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE. (zdravotní laborant)

LOGBOOK. Specializační vzdělávání v oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE. (zdravotní laborant) LOGBOOK Specializační vzdělávání v oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE (zdravotní laborant) Ministerstvo zdravotnictví České republiky Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 tel.: + 420 224 971 111, e-mail: onp@mzcr.cz,

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru soudní toxikologie a slouží

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Směrnice. Záměrná a standardní ochrana osobních údajů. Platnost a účinnost od: Mgr. Milan KRÁL

Směrnice. Záměrná a standardní ochrana osobních údajů. Platnost a účinnost od: Mgr. Milan KRÁL Směrnice Záměrná a standardní ochrana osobních údajů Platnost a účinnost od: 24.5. 2018 Vydal: Mgr. Milan KRÁL 1 OBSAH 1 Úvod... 5 1.1 Úvodní ustanovení... 5 1.2 Rozsah působnosti... 5 1.3 Odpovědnost

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ POLITIKA ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pardubice, květen 2018 Rada Pardubického kraje za účelem naplnění ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Nařízení vlády č. 208/2015 Sb. Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh Částka 84/2015 Platnost od 20.08.2015 Účinnost od 04.09.2015 Aktuální znění 04.09.2015

Více

2017 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2017 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 2 NOVELA ZÁKONA A VYHLÁŠKY DOVOZ TKÁNÍ A BUNĚK ZE TŘETÍCH ZEMÍ Mgr. Eva Tomková, Ph.D. 3 Obsah Písemná smlouva mezi dovážejícím tkáňovým zařízením a dodavatelem ze třetí země Žádost o povolení dovážejícího

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4. přednáška Validace a kvalifikace Doc. RNDr. Jiří Šimek,

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek

VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek VYBRANÉ NEJČASTĚJŠÍ NEDOSTATKY ZJIŠŤOVANÉ PŘI POSUZOVÁNÍ AMS Ing. Radim Bočánek POŽADAVKY DLE METROLOGICKÉHO PŘEDPISU MP 002 METROLOGICKÁ, TECHNICKÁ A PERSONÁLNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ K OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH

Více