Využití knowledge managementu k řízení projektů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití knowledge managementu k řízení projektů"

Transkript

1 Využití knowledge managementu k řízení projektů Šárka Květoňová Spoluautor: Jitka Kreslíková 2006 Fakulta informačních technologií Vysoké učení technické v Brně Seminář UIFS

2 Úvod do znalostního managementu Potřeba teorie Definice znalosti Úrovně poznání reality Typy znalostí Znalost a změna situace Management znalostí Proces managementu znalostí Systém pro řízení znalostí Používané technologie Znalostní oblasti projektového řízení 2

3 Potřeba teorie Teorie nejlepším příspěvkem pro praxi. (A. Eistein) Předpoklad úspěšné komunikace. Objasněnířady teoretických a terminologických otázek. 3

4 Úvodem.. Kdybychom tak věděli, co víme! Typické je zahlcení podniku informacemi, ale znalostí je přitom málo. Znalosti by neměly být jen hromaděny, ale především racionálně využívány. Účelem je především odstraňování bariér rozvoje znalostí. Nabídnout pravé znalosti pravým lidem v pravý čas s cílem pokrýt aktuální potřebu znalostí. Řízení znalostí není náhradou stávajících manažerských aktivit, ale prolíná je! 4

5 Definice znalosti Znalost je proměnlivou směsí uspořádaných zkušeností, hodnot, do souvislostí zasazených informací, názorů expertů a podložené intuice, která vytváří prostředí a rámec pro vyhodnocování a začleňování nových zkušeností a informací. Znalost vzniká a je používána v mysli znalostních pracovníků. Znalost je informace, která byla zorganizována a analyzována tak, aby byla srozumitelná a použitelná pro řešení problémů nebo rozhodování a učení. 5

6 Definice znalosti Organizační znalost je zpracovaná informace začleněná do postupů a procesů. Kap. 1 - Knowledge Management Handbook, ed.1 J.Liebowitz, CRC Press, 1999 V organizacích je často zabudována nejen v dokumentech a archivech, ale i v organizačních postupech, procesech, praktikách a normách. P.R.Gamble, J.Blackwell: Knowledge management, Kogan Page, 2001 Znalosti jsou dnes chápány jako strategicky nejdůležitější zdroj a učení jako strategicky nejdůležitější schopnost podniků a organizací. 6

7 Úrovně poznání reality 1 2 Data Informace diskrétní pozorování, měření, objektivní fakta + význam + struktura = Organizovaná, strukturovaná, interpretovaná a shrnutá data + zdůvodnění + abstrakce + vztahy + aplikace = 3 Znalosti Případ, pravidlo, proces, model + výběr + zkušenost + principy + omezení + učení se = 4 Odbornost Rychlá a přesná rada, vysvětlení a zdůvodnění výsledků a postupů + integrace + distribuce + navigace = 5 Způsobilost Organizační odbornost: sklady znalostí, integrovaný systém podpory výkonnosti, klíčové dovednosti 7

8 Vztah mezi daty, informacemi a znalostmi 8

9 OD HROMADĚNÍ INFORMACÍ K JEJICH VYUŽITÍ P. F. Drucker: "... Znalosti jsou stejně jako elektřina či peníze jistou formou energie, která existuje jen tehdy, vykonává-li nějakou práci...." (Věk diskontinuity). Úspěšné organizace přesunout maximální pozornost na znalosti: jejich vznik, transformaci, způsob ukládání do paměti, jejich výběr, zpracování, využívání a hodnocení vynakládaných nákladů na jejich efektivitu a další rozvoj. Nejde o pouhé hromadění informací, ale o pokrytí konkrétních potřeb reálného procesu řízení a zajišťování všech pro podnik nezbytných funkcí. 9

10 Více o znalostech.. Implicit, tacit implicitní, vnitřní znalost (v hlavách lidí), intuice Strategie personalizační Explicitní representovaná, kodifikovaná: dokumenty, databáze, záznamy embedded: zabudovaná v procesech, produktech, postupech Strategie kodifikační 10

11 Znalost a změna situace Znalost není to, co víš, ale to, co umíš. Schopnost selekce relevantníčásti poznatků je podstatnou součástí znalosti, je jejím atributem. Znalost je vždy spojena se situací a s procesem. Lze hovořit o třídách situací a o konkrétních situacích. Znalost (bez ohledu na obor) zahrnuje: schopnost hodnotit situaci, (cíl, podmínky, kritéria), identifikovat a hodnotit reálné cesty řešení situace, schopnost aplikovat obecnou-modelovou znalost na konkrétní podmínky. 11

12 Znalost a změna situace Znalost je spojena vždy se změnou. Znalost je uplatněna v akci. Akce je vždy vyvolána potřebou uvést věci do pohybu řešit vzniklou situaci, odstranit překážky vývoje, zajistit podmínky optimálního vývoje atd. Toto poznání bezprostředně souvisí s otázkou definice cílů projektu KM. 12

13 Management znalostí (knowledge management) Termín MZ zavedl Karl Wiig v r Počátek 90. let Stewart (1991) a Nonaka (1991) zvýšit povědomí v organizacích o významu řízení intelektuálních aktiv dopad výrazného snižování počtů zaměstnanců a zeštíhlování firem na ztrátu firemní paměti The Knowledge Creating Company (Společnost produkující znalosti) Nonaka a Tackeuch (1995) snaha, aby organizace přezkoumaly vlastní modely podnikání a aktivně zvážily, jak mohou využít znalostí a získat konkurenční výhodu pomocí vlastního know-how To vedlo k vývoji nové podnikatelské disciplíny řízení znalostí. 13

14 Management znalostí - definice MZ je systémový a organizovaný přístup k nalézání, pochopení a využití znalostí v org., s cílem vytvářet hodnotu, zlepšovat výkon org. a dosahovat jejich cílů. MZ je formalizací přístupu ke zkušenostem a znalostem, vytváří nové schopnosti, umožňuje skvělé výkony, podporuje inovace a zvyšuje hodnotu pro zákazníka. Systém pro sběr, uchovávání, řízení a opakovatelné využívání sdílených znalostí, zkušeností, informací, objektů, komponent. 14

15 Management znalostí- k čemu slouží Specifičnost KM: nekonkuruje žádnému existujícímu směru managementu, pomáhá ho prověřit, přispívá k provázanosti, zvyšuje efektivitu. Proč vznikl? Pro přežití firmy je nutná rychlost v hodnocení situace, rychlost aktivizace zdrojů, rychlost komunikace a vyšší kvalita spolupráce. Rozvoj znalostí a jejich plné využití posiluje účinnost působení ostatních faktorů (lidské zdroje, výrobní prostředky, technologie). 15

16 Matice managementu znalostí Vnitřní Kodifikovaná Zabudovaná Vnímání Pozorování Sběr Vytváření hypotéz Organizace Vyhledávání souvislostí Kategorizace Mapování Socializace Sdílení Šíření Simulace Internalizace Rozhodnutí jak a kdy použít - použití 16

17 Proces managementu znalostí 1. Identifikace Určení klíčových oblastí 2. Sběr Formalizace existujících znalostí 3. Výběr Hodnocení relevance, hodnoty a přesnosti znalostí 4. Uložení Reprezentace znalostí organizace v archívu znalostí 5. Sdílení Automatická distribuce znalostí k uživatelům, spolupráce virtuálních týmů 17

18 Proces managementu znalostí 6. Aplikace Vyhledání a použití znalostí při rozhodování, řešení problémů, automatizaci nebo podpoře pracovních činností, výcvik 7. Vytvoření Objevy nových znalostí výzkumem, experimenty a kreativním myšlením 8. Prodej Vývoj a uvedení na trh nových výrobků a služeb založených na znalostech 18

19 Systém pro řízení znalostí Základní požadavky: Informovanost Přístupnost Dosažitelnost Včasnost Bezpečnost Otevřenost Pět stupňů fáze implementace: 1. Knowledge-chaotic (ad-hoc databáze, neexistuje systém) 2. Knowledge aware (organizace si uvědomuje potřebu KM, pilotní projekt) 3. Knowledge-enabled (izolované aktivity, nekoordinované) 4. Knowledge-managed (vzájemná koordinace aktivit) 5. Knowledge-centric (systém je plně implementován, integrován) 19

20 Používané technologie Neexistuje softwarová technologie, která by pokryla všechny požadavky komplexního systému KM. Mezi nejčastější patří: Intranet jako základní komunikační a prezentační nástroj. DMS, CMS (document, content management systems). Vyhledávací nástroje (engines), push technologie, agenti. Help-desk aplikace pro tok externích i interních žádostí, FAQ. Group ware, workflow technologie. Data warehouse, data mining. Specializované znalostní systémy, včetně technologie pro kategorizaci znalostí. Databáze expertů, e-learningové aplikace. 20

21 Řízení znalostních procesů Vnímání Poslech Zachycení Internalizace Porozumění Tvorba nových znalostí Socializace Sdílení Spolupráce Organizování Kategorizace Personalizace 21

22 Životní cyklus znalostí Zdroje znalostí Získání znalostí Produkování znalostí KULTURA ORGANIZACE Reprezentace znalostí Aplikace znalostí ZNALOSTI Ukládání znalostí TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Šíření znalostí Znalostní báze 22

23 Znalosti a podnikové procesy Cíle procesu z podnik. řízení Inovace produktu Znalosti odvozené Inovace řízení Znalosti o řízení Core procesy Znalosti odvozené Řízení procesu Zpětná vazba informace o stavu procesu Vstupy Proces - transformace Výstupy Inovace procesu Znalosti o procesu 23

24 Znalostní oblasti projektového řízení Znalostní oblasti projektového řízení - PMBOK 1. Řízení integrace projektu 2. Řízení rozsahu prací projektu 3. Řízení času v rámci projektu 4. Řízení nákladů projektu 5. Řízení jakosti v rámci projektu 6. Řízení lidských zdrojů v rámci projektu 7. Řízení komunikace v rámci projektu 8. Řízení rizik projektu 9. Řízení obstarávání v rámci projektu 24

25 Proč procesy motivace. Projektové řízení je integrační úsilí - akce nebo selhání akce v jedné oblasti obvykle ovlivňují jiné oblasti. př.: změna rozsahu prací téměř vždy ovlivňuje náklady projektu, přitom však může nebo nemusí ovlivnit morálku týmu nebo kvalitu produktu. Požadovaného výsledku se dosáhne mnohem účinněji, jsou-li činnosti a související zdroje řízeny jako proces, projekty se skládají z procesů, proces je posloupnost akcí zaměřených na vytvoření výsledku. 25

26 Co je proces? proces je soubor vzájemně propojených zdrojů a činností, které přeměňují vstupy na výstupy (ISO 10006), procesy projektu jsou vykonávány lidmi a obecně spadají do jedné ze dvou kategorií: procesy řízení projektu se zabývají popisem a organizací prací projektu, př.: sestavení plánu projektu, definování činností. 26

27 Co je proces? procesy zaměřené na produkt se týkají specifikací a tvorbou produktu projektu, jsou obvykle definovány životním obdobím projektu, př.: specifikace požadavků, návrh uživatelského rozhraní, testování. procesy řízení projektu a procesy zaměřené na produkt se během projektu překrývají a vzájemně ovlivňují. př.: rozsah projektu nemůže být stanoven bez pochopení, jak daný produkt vytvořit. 27

28 Procesy řízení projektu PMBOK Project Management Body of Knowledge Project Management Institute 9 oblastí (37 procesů ) 28

29 1. Řízení integrace projektu Řízení integrace projektu popisuje procesy požadované pro zajištění řádné koordinace různých prvků projektu: sestavení plánu projektu převzetí výsledků jiných plánovacích procesů a jejich začlenění do jednoho dokumentu. realizace plánu projektu provádění plánu projektu realizací činností, které jsou v něm zahrnuty. celková koordinace změn koordinace změn v rámci celého projektu. plánovací prováděcí řídící 29

30 2. Řízení rozsahu prací projektu Řízení rozsahu prací projektu popisuje procesy požadované pro zajištění toho, aby projekt zahrnoval všechny požadované práce a pouze tyto práce: zahájení podnícení organizace, aby zahájila následující fázi projektu. plánování rozsahu plánovací plánovací vypracování písemného rozsahu prací jako podkladu pro budoucí projektová rozhodnutí. 30

31 Řízení rozsahu prací projektu definování rozsahu rozložení hlavních dodávek na menší lépe zvládnutelné části. ověřování rozsahu formální schválení převzetí rozsahu projektu. operativní řízení změn rozsahu plánovací prováděcí řídící operativní řízení změn v rozsahu prací projektu. 31

32 3. Řízení času v rámci projektu Řízení času v rámci projektu popisuje procesy požadované pro zajištění včasného dokončení projektu: definování činností stanovení konkrétních činností, které musí být provedeny s cílem vytvořit různé výstupy projektu. řazení činností plánovací plánovací stanovení a dokumentování závislostních vazeb. 32

33 Řízení času v rámci projektu odhadování trvání činností odhadování počtu pracovních období potřebných pro dokončení jednotlivých činností. sestavení časového rozvrhu analyzování pořadíčinností, doby trváníčinností a požadavků na zdroje s cílem sestavit časový rozvrh projektu. operativní řízení časového rozvrhu plánovací plánovací řídící operativní řízení změn časového rozvrhu projektu. 33

34 4. Řízení nákladů projektu Řízení nákladů projektu popisuje procesy požadované pro dokončení projektu v rámci schváleného rozpočtu: plánování zdrojů určování, jaké zdroje (pracovníci, materiál, zařízení) a v jakých množstvích jsou třeba pro provádění činností v rámci projektu. odhadování nákladů plánovací plánovací stanovení odhadu nákladů na zdroje potřebné pro dokončení činností v rámci projektu. 34

35 Řízení nákladů projektu rozpočtování nákladů přidělování odhadovaných nákladů jednotlivým činnostem v rámci projektu. operativní řízení nákladů operativní řízení změn v rozpočtu projektu. plánovací řídící 35

36 5. Řízení jakosti v rámci projektu Řízení jakosti v rámci projektu popisuje procesy požadované pro zajištění toho, aby projekt uspokojil potřeby, kvůli kterým je realizován: plánování jakosti určování toho, které normy se vztahují na projekt a zajišťování jejich plnění. zabezpečování jakosti plánovací prováděcí pravidelné vyhodnocování celkového plnění projektu s cílem poskytnout důvěru, že projekt bude vyhovovat příslušným normám jakosti. 36

37 Řízení jakosti v rámci projektu operativní řízení jakosti řídící sledování konkrétních výsledků projektu s cílem určit, jestli odpovídají příslušným normám jakosti a určování způsobů odstraňování příčin nevyhovujících výkonů. 37

38 6. Řízení lidských zdrojů v rámci projektu Řízení lidských zdrojů popisuje procesy požadované pro co nejefektivnější využití osob zapojených do projektu: plánování organizačního uspořádání určování, dokumentování a přidělování projektových úloh, odpovědností a vztahů pod- a nadřízenosti. nábor pracovníků získávání potřebných lidských zdrojů a jejich přidělování pro práci na daném projektu. rozvoj týmů plánovací plánovací prováděcí rozvoj dovedností jednotlivců a skupin s cílem zlepšit plnění projektu. 38

39 7. Řízení komunikace v rámci projektu Řízení komunikace v rámci projektu popisuje procesy požadované pro zajištění včasného a řádného vypracování, sběru, šíření a uchování projektových informací a jednoznačného nakládání s těmito informacemi: plánování komunikace určování komunikačních a informačních potřeb zájmových skupin, kdo a jaké informace potřebuje, kdy je potřebuje a jak mu budou sdělovány. šíření informací plánovací prováděcí včasné poskytování informací zájmovým skupinám v rámci projektu. 39

40 Řízení komunikace v rámci projektu vykazování výkonů sběr a šíření informací o plnění projektu, zahrnuje hlášení stavu plnění prací, měření postupu a předpovídání dalšího vývoje. administrativní uzavření prováděcí uzavírací vypracování, sběr a šíření informací s cílem formálně schválit dokončení fáze nebo projektu. 40

41 8. Řízení rizik projektu Řízení rizik projektu systematický proces identifikace, analýzy a reakce na projektová rizika: rozpoznání rizik určení, která rizika mohou projekt ovlivnit a dokumentování jejich charakteristik (Ishikawa). ohodnocení rizik vyhodnocení rizik a jejich vazeb s cílem posoudit rozsah možných dopadů na projekt. kvalitativní analýza rizika plánovací plánovací prováděcí vykonání kvalitativní analýzy rizika a podmínek pro upřednostnění vlivu (důsledků) na projektové cíle. 41

42 Řízení rizik projektu kvantitativní analýza rizika prováděcí měření pravděpodobnosti a míry (důsledků) rizika a odhadování jejich důsledků pro projektové cíle tvorba protirizikových opatření definování a rozvoj postupů a technik ke zvýšení příležitostí a redukci hrozeb ve vztahu k projektovým cílům operativní řízení protirizikových opatření reagování na změny rizik během projektu. plánovací řídící 42

43 9. Řízení obstarávání v rámci projektu Řízení obstarávání v rámci projektu popisuje procesy požadované pro získání zboží a služeb mimo prováděcí organizaci. plánování obstarávání určování, co a kdy obstarat. plánování poptávek plánovací plánovací dokumentování požadavků na produkt a stanovení potenciálních zdrojů. 43

44 Řízení obstarávání v rámci projektu poptávání získávání cenových nabídek, soutěžních či jiných nabídek nebo návrhů. výběr zdrojů výběr z potenciálních nabídek. správa smluvních vztahů řízení vztahů s nabízejícími. ukončení smluvních vztahů prováděcí prováděcí prováděcí řídící dokončení a vyřízení smlouvy včetně vyřízení všech nedořešených položek. 44

45 Skupiny procesů Procesy řízení projektu lze rozdělit do pěti skupin sestávajících z jednoho a nebo více jednotlivých procesů: zahajovací procesy vymezování zahájení projektu nebo jeho fáze s jednoznačným přiznáním oprávněnosti jeho provedení. plánovací procesy doporučování a udržování uskutečnitelného plánu, aby mohly být naplněny potřeby daného oboru podnikání, kvůli kterým je projekt realizován. 45

46 Skupiny procesů prováděcí procesy koordinace lidí a dalších zdrojů tak, aby mohl být realizován plán projektu. procesy operativního řízení zajišťování plnění cílů projektu prostřednictvím trvalého sledování a měření postupu spolu s vyvoláním potřebných nápravných opatření. uzavírací procesy formalizace přijetí projektu nebo jeho fáze a jeho právoplatné ukončení. 46

47 Skupiny procesů vazby mezi procesy Skupiny procesů jsou spojeny výsledky, které vytvářejí. Výsledek nebo výstup jednoho procesu se stává vstupem dalšího. Vazby mezi hlavními skupinami se opakují: plánování předává realizačnímu útvaru nejprve dokumentovaný plán projektu a poté, jak realizace projektu postupuje, aktualizované plány. V rámci každé skupiny jsou jednotlivé procesy propojeny svými vstupy a výstupy. 47

48 Vazby mezi procesy Jestliže se soustředíme na tato spojení, můžeme každý proces popsat pomocí jeho: vstupů - dokumentů nebo položek, na základě kterých se proces uskutečňuje, nástrojů a technik - mechanismů aplikovaných na vstupy s cílem vytvořit výstupy, výstupů - dokumentů nebo dokumentovaných položek, které jsou výsledkem procesu. 48

49 Vazby mezi procesy - příklad seznam činností (3.1) (výstup definování činností) uzlově orientovaný graf popis produktu (2.1) (výstup definování rozsahu) hranově orientovaný graf síťový graf projektu povinné závislosti (věcná omezení) Řazení činností (3.2) řízení času v rámci projektu závislosti na základě vlastního uvážení (nejlepší praxe) aktualizace seznamu činností (řízení času v rámci projektu) vnější závislosti (závislost na dodávce) podmíněně definované grafy vzory grafů 49

50 Využití knowledge managementu k řízení projektů 50

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI. Petr Řeháček

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI. Petr Řeháček PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ PODLE PMI Petr Řeháček Recenzenti: Prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc. Doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc. Dr. Ing. Jiří Chuchro, MBA Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024

Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček

Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček 1 Obsah prezentace Představení produktu Detailnějsí provedení produktem Zhodnocení projektu 2 Projektový management pro inženýrství

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1

Kvalita SW produktů. Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Kvalita SW produktů Jiří Sochor, Jaroslav Ráček 1 Klasický pohled na kvalitu SW Každý program dělá něco správně; nemusí však dělat to, co chceme, aby dělal. Kvalita: Dodržení explicitně stanovených funkčních

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Informační média a služby

Informační média a služby Informační média a služby Výuka informatiky má na Fakultě informatiky a statistiky VŠE v Praze dlouholetou tradici. Ke dvěma již zavedeným oborům ( Aplikovaná informatika a Multimédia v ekonomické praxi

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Věstník ČNB částka 18/2010 ze dne 21. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010

Věstník ČNB částka 18/2010 ze dne 21. prosince ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010 Třídící znak 2 2 1 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 10. prosince 2010 k výkonu činnosti organizátora regulovaného trhu, provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace

Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované informace International Organization for Standardization BIBC II, Chemin de Blandonnet 8, CP 401, 1214 Vernier, Geneva, Switzerland Tel: +41 22 749 01 11, Web: www.iso.org Návod k požadavkům ISO 9001:2015 na dokumentované

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D.

Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. Ing. Eva Štěpánková, Ph.D. 62740@mail.muni.cz Vymezení managementu Management, manažer Úrovně managementu Prostředí managementu Funkce managementu Plánování Organizování Vedení lidí Kontrola Řízení - vztah

Více

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7

Úvod a teoretický vstup do procesního řízení. Procesy Jičín, Bloky B2 B4 / B5 B7 Úvod a teoretický vstup do procesního řízení Procesy Jičín, 20. - 21. 1. 2011 Bloky B2 B4 / B5 B7 Program 1. Základní zarámování projektu 2. Teoretický vstup do procesního řízení U1 Některé hlavní problémy,

Více

ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech. Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz

ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech. Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz ISO 10006, Směrnice pro management jakosti v projektech Jan Havlík, AIT s.r.o. jhavlik@ait.cz www.ait.cz Cíl l příspp spěvku stručně charakterizovat normu ISO 10006 uvést hlavní novinky, které vydání normy

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Implementace systému ISMS

Implementace systému ISMS Implementace systému ISMS Krok 1 Stanovení rozsahu a hranic ISMS Rozsah ISMS Krok 2 Definice politiky ISMS Politika ISMS Krok 3 Definice přístupu k hodnocení rizik Dokumentovaný přístup k hodnocení rizik

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování

Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování Informační systémy a technologie Informační a znalostní systémy jako podpora rozhodování Petr Moos - ČVUT VŠL Přerov listopad 2015 Analýza a syntéza systému Definici systému můžeme zapsat ve tvaru: S =

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PARADIGMA, PARADIGMA STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ISPOP. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Ondřej Kupča

ISPOP. Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Ondřej Kupča ISPOP Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí Technická část Ondřej Kupča Představení společnosti DAIN s.r.o. je specializovaným poskytovatelem řešení a služeb v

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Ontologie. Otakar Trunda

Ontologie. Otakar Trunda Ontologie Otakar Trunda Definice Mnoho různých definic: Formální specifikace sdílené konceptualizace Hierarchicky strukturovaná množina termínů popisujících určitou věcnou oblast Strukturovaná slovní zásoba

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Model systému managementu pro řízení ÚSC. Ing. Štěpán Kmoníček, Ph.D. odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Model systému managementu pro řízení ÚSC. Ing. Štěpán Kmoníček, Ph.D. odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Model systému managementu pro řízení ÚSC Ing. Štěpán Kmoníček, Ph.D. odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Hypotézy Organizace nelze optimálně řídit podle několika souběžných, na sobě

Více

Přednáška č. 6. Volba strategie. typy strategií (integrační, intenzivní, diverzifikační, obranné), výběr vhodné strategie

Přednáška č. 6. Volba strategie. typy strategií (integrační, intenzivní, diverzifikační, obranné), výběr vhodné strategie Přednáška č. 6 Volba strategie Generováni strategických alternativ volba strategie typy strategií (integrační, intenzivní, diverzifikační, obranné), výběr vhodné strategie Systém strategického řízení Rozhodování

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí

Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí Návrh aktualizace rámce COSO vymezení ŘKS 2. setkání interních auditorů z finančních institucí 24.5.2012 ing. Bohuslav Poduška, CIA na úvod - sjednocení názvosloví Internal Control různé překlady vnitřní

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Vzdělávání & Rozvoj Plánování & Nábor & Výběr Kariérový růst Firemní strategie STRATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Firemní výsledky FF UK 18. DUBEN 2016 Odměňování Řízení

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Nový přístup k vedení auditů 3 úrovně pro vedení auditu Vrcholové vedení organizace Vlastníci procesů Pracoviště Nový přístup k

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky Vybudování a ověřovací provoz systému Cyber Threat Intelligence Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 1 vyhlášky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky

Management sportu . Management Management Vybrané kapitoly z ekonomiky Management Literatura Čáslavová, E. Management sportu. Praha: EWPC, 2000. Veber, J. Management. Praha: Management Press, 2005. Bělohlávek, F. Management. Olomouc: Rubico, 2001. Daňhelová, Š. Vybrané kapitoly

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání

Anotace IPn 1. Individuální projekt národní Národní ústav odborného vzdělávání Anotace IPn 1 Individuální projekty národní Číslo OP CZ 1.07 Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: 3 Oblast podpory: 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu Cíle projektu Věcná náplň projektu. 1.3.

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu Cíle projektu Věcná náplň projektu. 1.3. Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM

Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM Zkušenosti z nasazení a provozu systémů SIEM ict Day Kybernetická bezpečnost Milan Šereda, 2014 Agenda Souhrn, co si má posluchač odnést, přínosy: Představení firmy Co je to SIEM a k čemu slouží Problematika

Více

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Ing. Štěpánka Cvejnová vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM Partners, s.r.o. Název programu: Projektové

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

MANAGEMENT O AUTORECH... 5 ÚVOD... 7

MANAGEMENT O AUTORECH... 5 ÚVOD... 7 ROBBINS P. Stephen COULTER Mary MANAGEMENT Obsah O AUTORECH... 5 ÚVOD... 7 ČÁST PRVNÍ - UVOD KAPITOLA 1 ÚVOD DO MANAGEMENTU A ORGANIZOVÁNÍ... 1 Kdo jsou manažeři?... 2 Co je management?... 3 Co manažeři

Více

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o.

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Co je BCM? Mezi časté příčiny přerušení kontinuity činností patří technická selhání (energie, HW,

Více

Manažerské shrnutí projektu

Manažerské shrnutí projektu Identifikace možných úspor a efektivit v oblasti provozních a mandatorních výdajů Ministerstvo spravedlnosti Manažerské shrnutí projektu Vyhodnocení efektivnosti vynakládání rozpočtových zdrojů v resortu

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE

Aplikační software. Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014. Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Aplikační software Řízení lidských zdrojů PRAHA 2014 Zpracoval: Ing. Pavel Branšovský pro potřebu VOŠ a SŠSE Volně použito podkladů z Internetových serverů www.vikupedie.com a dalších. 1 Procesy a dokumenty

Více

Výrobní pracoviště budoucnosti

Výrobní pracoviště budoucnosti Výrobní pracoviště budoucnosti Průmysl 4.0 Radomír Zbožínek \ 4. 11. 2016 Charakteristika konceptu Průmysl 4.0 Počítačové propojení výrobních strojů, produktů, osob a všech dalších systémů průmyslového

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Dnešní témata Informační systém, informační služba Podnikový informační systém

Dnešní témata Informační systém, informační služba Podnikový informační systém Dnešní témata Informační systém, informační služba Podnikový informační systém VOŠIS UIM 5 1 Rekapitulace Kde jsou dokumenty? Osobní informační systém Informace v organizaci Veřejné informační systémy

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Hodnocení e-learningu

Hodnocení e-learningu Hodnocení e-learningu Ing. Monika Kavanová, Ph.D. Oracle - Regional Education Director monika.kavanova@oracle.com 1. března 2005 Hodnocení e-learningu Hodnotící strategie Hodnocení znalostí jednotlivců

Více